Page 1

Mosfellsbær framsækið samfélag sem ræktar vilja og virðingu

Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. Mosfellsbær er framsækið samfélag þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart náttúru og umhverfi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnustaður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og nútímalega þjónustu.

Þverholti 2 270 Mosfellsbær Kt. 470269-5969 Sími 525 6700 Mosfellsbær Fax 525 6729 www.mos.is

MOSFELLSBÆR Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 Dags. 2009 Vinnuskóli Mosfellsbæjar.


EFNISYFIRLIT Efnisyfirlit ........................................................................................................................................1 Hlutverk og framtíðarsýn ...............................................................................................................2 Stefna Mosfellsbæjar 2008 ............................................................................................................................. 2 Hlutverk ........................................................................................................................................................... 2 Framtíðarsýn ................................................................................................................................................... 2 MeginStefnuáherslur mosfellsbæjar ............................................................................................................... 2 Gildi ................................................................................................................................................................. 2

Stefna Vinnuskóla mosfellsbæjar..................................................................................................3 Verkefni ársins 2009 - markmið .....................................................................................................4

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

1


HLUTVERK OG FRAMTÍÐARSÝN STEFNA MOSFELLSBÆJAR 2008 Mosfellsbær vann að stefnumótun fyrir bæjarfélagið og stofnanir þess á árinu 2008. Bæjarstjórn samþykkti þessa stefnu á 488. fundi sínum 9.apríl, 2008. Í framhaldi af þessari stefnumótun er gert ráð fyrir að hrinda í framkvæmd einstökum þáttum í áherslum stefnu Mosfellsbæjar og gert ráð fyrir að stofnanir bæjarins geri sér starfsáætlun fyrir árið 2009 sem byggir á þeim grunni sem lagður var á árinu 2008. Hér fylgir stefna Mosfellsbæjar eins og hún er sett fram í hlutverki, framtíðarsýn, meginstefnuáherslum og gildum.

HLUTVERK Mosfellsbær – framsækið samfélag sem ræktar vilja og virðingu

FRAMTÍÐARSÝN Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. Mosfellsbær er framsækið samfélag þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart náttúru og umhverfi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð eru ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnustaður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og nútímalega þjónustu.

MEGINSTEFNUÁHERSLUR MOSFELLSBÆJAR Meginstefnuáherslur bæjarfélagsins voru skilgreind út frá fjórum víddum: z z z z

Fjármálum og áætlunum. Viðskiptavinum. Mannauði. Innri virkni og stjórnkerfi.

GILDI z z z z

Virðing. Jákvæðni. Framsækni. Umhyggja.

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

2


STEFNA VINNUSKÓLA MOSFELLSBÆJAR. Vinnuskóli Mosfellsbæjar starfar á sumrin og veitir unglingum á aldrinum 13-16 ára launaða vinnu. Skólinn heyrir undir Menningarsvið, en dagleg stjórn hans er í höndum tómstundafulltrúa og yfirflokksstjóra. Vinnuskólinn er í mörgum tilfellum fyrsta launaða vinnan sem unglingarnir fá og því er mikilvægt að skólinn kenni þeim rétta afstöðu til vinnunnar. Markmið skólans eru: ¾ að veita unglingum vinnu yfir sumarið. ¾ að kenna unglingum vinnubrögð, samskipti og kurteislega framkomu. ¾ að kenna unglingunum að umgangast bæinn sinn, auka skynjun og virðingu þeirra fyrir umhverfinu. ¾ að auka forvarnir yfir sumartímann. Vinnuskólinn samanstendur af þremur megin þáttum, en þeir eru; vinna, fræðsla og félagsstarf. Þessir þættir eru vitaskuld samofnir því að í vinnuskólanum læra unglingarnir að vinna á meðan þau eru að vinna. Mikil aukning var í vinnuskólanum sumarið 2009 og má búast við sama fjölda eða fleirum í skólann sumarið 2010. Samkvæmt núverandi stefnu Vinnuskólans gerum við ráð fyrir því að ráða inn alla umsækjendur. Við viljum mæta þeim kröfum sem sú aukning fylgir með fjölbreyttari verkefnum og margnýtingu á þeim starfskrafti sem að allar líkur eru á að við hljótum. Meginþættir vinnuskólans munu vera þeir sömu og áður það á að vera hægt að auka afköst til muna. Mikilvægi vinnuskólans er ótvírætt. Sem fyrsti vinnustaður svo margra unglinga spilar hann stórt hlutverk í skoðun unglinga til vinnu sem og samskiptum á vinnustað. Mikilvægt er að nemendum sé kennt að virða hvort annað, yfirmenn og umhverfið sitt. Við það skapast jákvætt starfsumhverfi sem að leiðir til þess að fólki líður vel í vinnunni.

Edda R. Davíðsdóttir Tómstundasfulltrúi

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

3


VERKEFNI ÁRSINS 2010 - MARKMIÐ Nauðsynlegt er að geta þess í texta hvernig stofnun hyggst meta hvernig markmiði verkefnisins er náð, að lágmarki fyrir 5 af verkefnum ársins.

Fjármál og áætlanir Markmið

Helstu verkefni og leiðir á árinu 2010 Hér á að skrá leiðir og verkefni, ekki markmið, og huga að því að þau verði mælanleg

Traustur rekstur sem hefur skilvirkni og hagkvæmni að leiðarljósi.

Stofnanir hafa faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði sem byggir á ábyrgri og raunhæfri áætlanagerð.

Starfsáætlanir eru mikilvægur hlekkur í stjórnun bæjarins. Virkt eftirlit er með áætlunum og framkvæmd verkefna bæjarins. Ráðstöfun verðmæta er ávallt með hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi.

Skapandi og áhugaverð verkefni til þess unglingarnir læri að meta

Leitað er skapandi leiða í rekstri þar sem hagkvæmni og samfélagsleg og umhverfisleg ábyrgð er í heiðri höfð.

umhverfi sitt og bæjarfélag. T.d. eru 8.bekkingar að gróðusetja og fara í ratleik sem ma fer inn á þekkingu á flóru bæjarins og umhverfi. Auka samstarf við aðrar stofnanir og íþrótta og tómstundafélög bæjarins þar sem starfskraftar vinnuskólans er samnýttir

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

4


Viðskiptavinir Markmið

Helstu verkefni og leiðir á árinu 2010 Hér á að skrá leiðir og verkefni, ekki markmið, og huga að því að þau verði mælanleg

Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. Vinnuskólinn er í mörgum tilfellum fyrsta launaða vinnan sem unglingarnir fá og því er mikilvægt að skólinn kenni þeim rétta afstöðu til vinnunnar. 4-5 dagar á sumri skulu nýttir til fræðslu og skemmtanna.

Framsækið skólastarf í mennta- og menningarbæ.

Unglingum séu kennd rétt vinnubrögð og líkamsbeiting af flokkstjórum sem að sjálfir hafa sótt námskeið. Farið í kynningarferð í Sorpu þar sem að unglingarnir fá góða og ítarlega kynningu á því starfi sem að sú stofnun vinnur. Kynningar frá fagaðilum um ráðstöfun verðmæta og verðgildi peninga. Jafningjafræðsla frá Reykjavíkurborg fengin í heimsókn.

Afbragðs starfsskilyrði til að reka umhverfisvæna atvinnustarfsemi. Unglingunum sé veitt traust og sjálfstæði í vinnu sinni með ábyrgri leiðsögn flokkstjóra og leiðbeinanda. Leitað að ábyrgum unglingum fyrir ýmis sérverkefni svo sem vinnu á leikjanámsk, golfvöllum, gæsluvelli.

Uppbygging, nýsköpun og þróun í sátt við umhverfi og íbúa.

Íþróttadagur haldinn til að bæði kynna ýmsar íþróttagreinar og að hrista hópinn saman. Samstarf við hin norrænu vinnuskipti vinarbæjarverkefnisins. Unglingum kynnt sitt nánasta umhverfi og nauðsyn þess að viðhalda því og virða.

Sjónarmið íbúa og fyrirtækja eru virt með virku samráði og hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.

Útivistabær sem býður upp á fjölbreytt og kraftmikið tómstunda- og íþróttastarf í fallegu umhverfi.

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

5


Helstu verkefni og leiðir á árinu 2010 Hér á að skrá leiðir og verkefni, ekki markmið,

Mannauður

og huga að því að þau verði mælanleg

Markmið

Mosfellsbær er eftirsóttur vinnustaður sem ræktar þekkingu og færni starfsmanna.

Starfsmenn sæki námskeið í byrjun sumars og þannig auka þau þekkingu sína á hinum ýmsu sviðum. Þar má meðal annars nefna sálfræðinámskeið, skyndihjálparnámskeið og námskeið frá vinnuvernd um líkamsbeitingu. Gert er ráð fyrir að þessi námskeið séu margnýtanleg svo að starfsmenn geti nýtt sér þessa þekkingu áfram sem og koma henni til skila til unglinganna sem að sækja vinnuskólann.

Starfsumhverfi Mosfellsbæjar leggur grunn að samkeppnishæfni bæjarfélagsins á vinnumarkaði. Góður starfsandi er mjög nauðsynlegur í stofnun eins og vinnsukólanum og nauðsynlegt að starfsmenn finni að skoðanir þeirra séu virtar.

Virðing og samheldni eru sköpuð í jákvæðu starfsumhverfi.

Starfsmenn hittast í byrjun og lok hvers dags og fara yfir stöðu mála og ræða hvernig dagurinn hafi gengið fyrir sig. Stuðlað er að því að flokkstjórar borði saman í hádeginu á hverjum föstudegi sem að hefur skilað sér í meiri samgangi á milli þeirra Hittast utan vinnutíma amk 2 sinnum yfir sumarið og þá kynnast einstaklingar á öðrum forsendum.

Starfsmannastefna er sveigjanleg og fjölskylduvæn.

Örvandi starfsumhverfi þar sem metnaður hvers og eins fær notið sín.

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

6


Helstu verkefni og leiðir á árinu 2010 Innri virkni og stjórnkerfi

Hér á að skrá leiðir og verkefni, ekki markmið,

Markmið og huga að því að þau verði mælanleg

Stjórnsýsla Mosfellsbæjar er í fremstu röð þar sem skilvirk, ábyrg og vönduð vinnubrögð eru viðhöfð. Persónuleg og nútímaleg þjónusta sem byggir á fagmennsku. Lýðræðisleg og sanngjörn málsmeðferð. Umsóknarferlið er allt í gengum netið, hefur verið þannig í 2 á og hefur

Mosfellsbær er leiðandi í rafrænni stjórnsýslu, með stuttan afgreiðslutíma erinda og gott aðgengi að þjónustu.

gengið mjög vel Vefsíða félagsmiðstöðvarinna verði einnig nýtt fyrir vinnuskólann og að þar verði hægt að nálgast allar helstu upplýsingar um starfsemi skólans.

Flokkun á flöskum hefur gengið vel og því verður haldið áfram. Pappírs og blaða endurvinnsla verði tekin upp.

Vinnubrögð í anda Staðardagskrár 21.

Unglingum kynnt nauðsyn þess að ganga vel um umhverfið sitt með kynningum og verkefnum í samvinnu við Sorpu og bæjarfélagið. Unglingum sé kennt hvernig skuli flokka sorp og í hvað sorpið nýtist eftir að það er endurunnið.

Mosfellsbær Starfsáætlun fyrir starfsárið 2010 nóvember 2009

7

Vinnuskólinn starfsáætlun 2010  

vinnuskólinn