Page 1

Basisschool de Elout Schoolgids


Christelijke basisschool de Elout Copernicusstraat 159 2561 VT Den Haag (070) 345 50 56 school@elout.scoh.nl www.de-elout.nl directeur: Piet Immerzeel adjunct-directeur: Jan Jacob van den Ouden uitgave: november 2009 Colofon Tekst: Yolanthe van der Ree, Schreef – een nieuw verhaal Ontwerp: Thomas van der Schoor, Mooi Rood Fotografie: Thomas van der Schoor, Mooi Rood Druk: Drukkerij Aktief

2 | Basisschool de Elout | Schoolgids


Inhoud Welkom!

4

1. Onze school

5

Aanmelden van kinderen bij de Elout Vrijstelling van onderwijs Schoolverzuim door ziekte

6 6 7

2. Ons onderwijs

9

Doelen en uitgangspunten 9 Coachend lesgeven 9 Vakken en methodes 9 Urenoverzicht 10 Resultaten 10 Bewegingsonderwijs 10 Kunst- en cultuureducatie 13 Veiligheid op onze school 15 Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) 16 Naar het voortgezet onderwijs 16

3. Onze zorg voor leerlingen

17

De Zorgmanager 17 Het Leerlingvolgsysteem 17 Schoolrapporten 19 Remedial teaching 19 Zorg voor het jonge kind 19 Interne zorgcommissie 19 Leerlinggebonden financiering 19 Cito-toetsen 21 Onderwijskundig rapport 21

4. Jeugdgezondheidszorg

23

Jeugdarts 23 Schooltandarts 23 Logopedie 23 Kinderziektes 23 Hoofdluis 23 Opvoedsteunpunt 23 Schoolmaatschappelijk werk 24

5. Ouders in de school

25

Ouderbetrokkenheid 25 Meer Kansen Met Ouders 25 Medezeggenschapsraad 25 Klachtenregeling 25

6. Geldzaken

27

Vrijwillige ouderbijdrage 27 Overblijven 27 Schoolzwemmen 27 Ooievaarspas 27 Ongevallenverzekering 27 Schoolmelk 28 Schoolreis en schoolkamp 28

7. De Elout buiten schooltijd

29

Voor- en naschoolse opvang Overblijven in de middagpauze Club Elout

29 29 29

8. Peuterspeelzaal de Klimmertjes

30

9. Onze website

31 Schoolgids | Basisschool de Elout | 3


Welkom! Hartelijk welkom op onze christelijke basisschool de Elout. Wij zijn er trots op dat u uw kind aan ons toevertrouwt. Meer kansen op de Elout! Dat is ons motto. En dat maken we waar. Het team van de Elout haalt het beste uit ieder kind. Iedere leerling op onze school kan zich optimaal ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, expressief en motorisch gebied. Op de Elout maakt uw kind een goede start. In deze schoolgids proberen we u zoveel mogelijk over onze school te vertellen en te laten zien. Aanvullende informatie vindt u op de website www.de-elout.nl en op de activiteitenkalender, die als bijlage aan de schoolgids is toegevoegd. Het schoolteam

4 | Basisschool de Elout | Schoolgids


1. Onze school De Elout is een gastvrije school. Iedereen is welkom. We hebben ruim 200 leerlingen die voor het grootste deel uit de wijk Valkenbos-Regentes komen. Steeds vaker kiezen ouders voor een school in de buurt. We zijn blij met de grote belangstelling die zowel allochtone als autochtone ouders hebben voor de Elout. De leerlingenpopulatie van onze school is in toenemende mate een afspiegeling van de wijk. De Elout is een betrokken school. De leerkrachten voelen zich als team verantwoordelijk voor álle leerlingen. En de leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer op school. De verschillen tussen leerlingen zijn groot, maar dat vinden wij juist fijn. Onze leerlingen leren zo al vroeg dat iedereen anders is en dat anders zijn leuk is.

‘Ik zie elke dag pareltjes. Onze leerkrachten scheppen een warm en veilig klimaat waarin kinderen zichzelf durven zijn. En de kinderen accepteren dat iedereen anders is.’

De Elout is een moderne school. We hebben misschien wel het mooiste schoolgebouw van Den Haag. Maar ook ons onderwijs is modern. We werken met moderne methoden en elk lokaal heeft een digitaal schoolbord. Op de Elout leren kinderen zelf hun leerproces te sturen omdat wij werken volgens de methode van coachend lesgeven.

‘Op de Elout is het heel leuk. Je hebt ook een smartbord in de klas. Dat is net zoals het krijtbord, maar dan met pennen. Daar kun je mee schrijven en de beamer laat het zien op het scherm.’ leerling groep 5

De Elout is een zorgzame school. Iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd. Presteert hij of zij naar verwachting? Waar zitten eventuele problemen en hoe lossen we die op? En niet te vergeten: voelt dit kind zich lekker op school?

joop bal, intern begeleider

Schoolgids | Basisschool de Elout | 5


‘Onze leerlingen leren niet alleen lezen en rekenen. Ze leren ook rekening te houden met elkaar, ruzies uit te praten en problemen op te lossen. In elke groep gelden regels die we met elkaar naleven.’ joop bal, intern begeleider

De Elout is een christelijke school. Dit betekent niet dat alle kinderen christelijk zijn. Het betekent wel dat: we de christelijke feestdagen vieren. we respect en waardering voor elkaar hebben. we ons best doen verschillende culturen en religies te leren kennen en begrijpen. er geen plaats is voor discriminatie.

• • • •

‘Je moet met anderen omgaan zoals je wilt dat anderen met jou omgaan. Dat leren wij onze leerlingen.’ frances van de bijllaardt, leerkracht groep 4

De Elout is een sportieve school. Bewegen vinden wij belangrijk. Vandaar dat er veel sportieve activiteiten zijn voor onze leerlingen. Op school tijdens het bewegingsonderwijs, maar ook na schooltijd bij Club Elout.

6 | Basisschool de Elout | Schoolgids

‘Kinderen moeten zoveel mogelijk bewegen. Dat is belangrijk voor hun motorische ontwikkeling en beweging bevordert de leerprestaties.’ peter boerefijn, leerkracht bewegingsonderwijs

De Elout is een kunstmagneetschool. Samen met het Koorenhuis laten we de kinderen kennismaken met theater en muziek.

Aanmelden van kinderen bij de Elout Een kind mag naar school als hij of zij 4 jaar wordt, maar u kunt uw kind al veel eerder bij de Elout aanmelden. Wij nemen graag rustig de tijd voor de aanmelding. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de directie. U krijgt dan informatie en een rondleiding en er is alle tijd om uw vragen te beantwoorden. Wilt u bij de inschrijving het volgende meenemen: paspoort of ander identiteitsbewijs van uw kind; bewijs van ziektekostenverzekering van uw kind; het BSN (voorheen SOFI-nummer van uw kind); naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts; eventueel naam, adres en rapporten van de vorige school.

• • • • •

Vrijstelling van onderwijs Extra verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. We kunnen een uitzondering maken voor


bijzondere familiegebeurtenissen of als ouders vanwege hun beroep geen vrij kunnen nemen in de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Op grond van de mogelijkheden die de leerplichtwet biedt, beslist het bevoegd gezag van de school of verlof wordt toegestaan.

Schoolverzuim door ziekte Als uw kind ziek is, moet u dat dezelfde dag v贸贸r schooltijd melden. Als uw kind naar de dokter of tandarts moet, willen we dat graag van tevoren weten.

Schoolgids | Basisschool de Elout | 7


8 | Basisschool de Elout | Schoolgids


2. Ons onderwijs Onze leerlingen komen graag naar school. Dat moet ook, want met tegenzin kun je niet leren. We doen er dan ook alles aan om een goede sfeer te creëren.

‘Ik vind de Elout een leuke school. Dat komt omdat het hier zo mooi is, omdat er mooie tekeningen op de muur staan.’ leerling groep 3

Doelen en uitgangspunten De overheid heeft kerndoelen voor het primair onderwijs geformuleerd. Dit zijn de doelen die wij minimaal moeten halen met ons onderwijs. Daarnaast hebben we, zoals elke school, ruimte om onze eigen doelen te stellen. Onze school is klassikaal georganiseerd, maar we houden goed rekening met de niveauverschillen die er in elke groep zijn. Kinderen die moeite hebben met de leerstof, krijgen extra hulp. Kinderen die goed kunnen leren, krijgen meer uitdagende opdrachten. De cognitieve vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs.

Coachend lesgeven Coachend lesgeven is een manier om kinderen te leren hun eigen leerproces te sturen. Coachend lesgeven is het beste uit het kind halen in plaats van het beste van jezelf in het kind stoppen. De leerkracht leert de leerlingen ontdekken: waarom ze bepaalde dingen moeten leren. hoe ze een vraagstuk kunnen oplossen. hoe ze eigen doelen kunnen formuleren. hoe ze gestelde doelen kunnen bereiken.

• • • •

En hierdoor: leren kinderen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk. worden kinderen zich bewust van hun eigen capaciteiten.

• •

Vakken en methodes Onze leerlingen doen veel verschillende dingen op een dag. Ze leren rekenen, schrijven en lezen en maken kennis met de wereld om hen heen bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De jongste kinderen in groep 1 en 2 ontwikkelen spelenderwijs vaardigheden die ze later nodig hebben om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Ook besteden we veel aandacht aan hun woordenschatontwikkeling. Die extra aandacht voor taal blijft de hele schooltijd bestaan.

Schoolgids | Basisschool de Elout | 9


De Elout werkt met de volgende methodes: Vakgebied Taalontwikkeling Aanvankelijk lezen Schrijven Rekenen en Wiskunde Nederlandse taal Engelse taal Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Sociaal-emotionele ontwikkeling Drama en muziek Godsdienstige vorming Verkeer

Methode Groep Ik en Ko Groep 1 Veilig leren lezen Groep 3 Pennenstreken Groep 1 Ik en Ko Groep 1 Rekenrijk Groep 3 Taalleesland Groep 4 Hello World Groep 7 Een wereld van verschil Groep 5 Bij de tijd Groep 5 Natuurlijk Groep 5 Ik, jij, wij samen Groep 1 Moet je doen Groep 1 Trefwoord Groep 1 Verkeersveilig Groep 3

en 2 t/m 8 en 2 t/m 8 t/m 8 en 8 t/m 8 t/m 8 t/m 8 t/m 8 t/m 8 t/m 8 t/m 8

Urenoverzicht

Bewegingsonderwijs

Voor een overzicht van het aantal uren dat aan de verschillende vakgebieden wordt besteed, verwijzen we naar onze website.

Sport en bewegen nemen een belangrijke plaats in op de Elout. Wij vinden dat kinderen elke dag moeten bewegen. Dat is gezond en kinderen die regelmatig bewegen, kunnen beter leren. Alle groepen krijgen 2 Ă 3 keer per week bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. Deze leerkracht besteedt ook extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met bewegen of overgewicht hebben.

Resultaten De resultaten van het onderwijsleerproces op de Elout zijn uitstekend. Uitslagen van Cito-toetsen liggen ter inzage bij de intern begeleiders. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs staat vermeld op onze website.

10 | Basisschool de Elout | Schoolgids


Schoolgids | Basisschool de Elout | 11


12 | Basisschool de Elout | Schoolgids


Kunst- en cultuureducatie ‘Ik stimuleer activiteiten waarbij kinderen moeten samenwerken. De een kan meer dan de ander. Het is belangrijk dat kinderen rekening leren houden met elkaar. Soms organiseer ik daarom een survivalles.’ peter boerefijn, leerkracht bewegingsonderwijs

In de pauzes kunnen leerlingen gebruik maken van het pauze-speelpakket. Daarin zitten spelmaterialen zoals springtouwen, voetballen en stelten. Op het sportveld kunnen de kinderen voetballen of hockeyen.

‘Sport is heel belangrijk voor me, want je weet maar nooit: misschien word ik later wel topsporter!’ leerling groep 7

In oktober organiseren we een speldag in de school en in mei of juni hebben we onze jaarlijkse sportdag. Ook doet onze school mee aan de schoolsporttoernooien die georganiseerd worden door de gemeente Den Haag. Deze toernooien zijn meestal op de woensdagmiddag en deelname is vrijwillig. Ouders zorgen zelf voor vervoer van hun kind.

We vinden het niet alleen belangrijk dat leerlingen cognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals lezen en schrijven, maar ook dat ze kennismaken met kunst en cultuur. De Elout is dan ook een Kunstmagneetschool. Kunstmagneetscholen besteden extra tijd aan kunst- en cultuurvakken. Op de Elout staan muziek en theater centraal. De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met het Koorenhuis. De Elout maakt gebruik van het aanbod van verschillende culturele instellingen: met de bibliotheek stellen we boekenlijsten samen rond verschillende thema’s. Daarnaast bezoeken de kinderen de bibliotheek om samen met de leerkracht boeken uit te zoeken. Zo zorgen we ervoor dat er een paar keer per jaar nieuwe boeken en prentenboeken de school inkomen. op de kinderboerderij nemen we deel aan lessen van de afdeling Milieu van de gemeente. Zo komen onze leerlingen in aanraking met levende dieren, planten en bomen. in het Museon bezoeken we lessen rond allerlei onderwerpen: van elektronica tot het Oude Egypte. Ook lenen we leskisten bij het Museon. via het Koorenhuis ondernemen we activiteiten op muzikaal en theatraal gebied. We bezoeken onder meer toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen.

• • •

Schoolgids | Basisschool de Elout | 13


14 | Basisschool de Elout | Schoolgids


Veiligheid op onze school Iedereen moet zich veilig voelen op de Elout. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We besteden daarom veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan in en om de school. Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie zijn onaanvaardbaar. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in de dagelijkse omgang. We hanteren daarom een aantal belangrijke regels en afspraken: We luisteren goed. We zijn beleefd en eerlijk. We helpen elkaar. We gedragen ons rustig in de school. We zijn zuinig met het materiaal. We lossen problemen op met woorden.

• • • • • •

‘Als er iets gebeurt tussen leerlingen in de pauze, dan lossen we dat eerst op. In dat geval begint de rekenles maar wat later.’ piet immerzeel, directeur

Pesten Op de Elout wordt pesten niet geaccepteerd. We hanteren daarom een pestprotocol. Hiermee beloven we dat we ons allemaal aan de omgangsregels van de school zullen houden. Als een leerling pest of ander agressief gedrag vertoont, melden we dit

direct aan de ouders. Wij vragen van ouders om de school te melden als hun kind slachtoffer is van agressie of pesten. Ongewenste intimiteiten Ook hebben wij de code tegen ongewenste intimiteiten onderschreven. Iedereen en dus ook ieder kind heeft recht op de onschendbaarheid van zijn eigen persoon en van zijn eigen lichaam. Ongewenste aanrakingen en liefkozingen zijn nadrukkelijk verboden. Discriminatie Voor discriminatie is op de Elout geen plaats. We hebben de anti-discriminatiecode onderschreven. Deze code, gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet, verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geloof, geslacht, afkomst en geaardheid. Dat wil dus zeggen dat iedereen voor ons gelijk is en recht heeft op gelijke behandeling. Jongen of meisje, Moslim, Hindoe, Christen of niet-gelovig, van Nederlandse of andere afkomst. Actief burgerschap en sociale integratie Scholen zijn verplicht in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat lijkt iets nieuws, maar dat is het niet. Het gaat erom dat kinderen leren zich als volwaardig burger te bewegen in onze samenleving, leren rekening te houden met elkaar en dat zij normen

Schoolgids | Basisschool de Elout | 15


en waarden ontwikkelen. Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van andere vakken, zoals godsdienst, geschiedenis en wereldoriëntatie.

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) ICT speelt een steeds belangrijker rol in ons onderwijs. Alle leerkrachten maken gebruik van een digitaal schoolbord en via de computer worden verschillende onderwijsprogramma’s aangeboden. Het gebruik van internet is aan regels gebonden, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.

Naar het voortgezet onderwijs In groep 8 maken onze leerlingen samen met hun ouders een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Wij adviseren hen bij deze keuze. Dat gebeurt tijdens een adviesgesprek in november. Het advies is gebaseerd op het oordeel van de leer-

16 | Basisschool de Elout | Schoolgids

kracht van groep 8 en de intern begeleider. Zij kennen de mogelijkheden, de wensen en motivatie van ieder kind. De uitslagen van de drempeltoets, het NDT-NIO-onderzoek en de Cito-eindtoets vormen een aanvulling op het schooladvies. We bereiden de leerlingen in groep 8 zo goed mogelijk voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. In het BoVo-project (Basisonderwijs – Voortgezet onderwijs) gaan de leerlingen met de groepsleerkracht op bezoek bij verschillende scholen. Vanaf januari kunnen ouders zelf met hun kind de open dagen van scholen bezoeken. Eind april moet ieder kind zijn ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs. Als een kind is aangemeld, hebben wij contact met de brugklascoördinator van de school voor voortgezet onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat de belangrijkste informatie over ieder kind bekend is. Ook wanneer het kind eenmaal in het voortgezet onderwijs zit, blijven we contact houden.


3. Onze zorg voor leerlingen Het Leerlingvolgsysteem ‘Onze leerkrachten signaleren tijdig wanneer een leerling problemen heeft met zijn schoolwerk. Door meteen hulp in te roepen en ondersteuning te bieden, kunnen we voorkomen dat een leerling uitvalt.’ marion de vroedt, intern begeleider

De Elout volgt de ontwikkeling van iedere leerling op de voet. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor kunnen we snel ingrijpen als een kind opvalt en kunnen we voorkomen dat hij of zij in de problemen komt. Er zijn verschillende instrumenten om iedere leerling de zorg te bieden die nodig is.

De Zorgmanager Alle leerkrachten werken met de Zorgmanager. Dit is een computerprogramma waarin we opvallende zaken over kinderen noteren. Elke maand hebben de groepsleerkrachten overleg met de intern begeleider. Daar worden de kinderen besproken die extra zorg nodig hebben. De uitkomsten van deze bespreking noteert de leerkracht in de Zorgmanager. Zo ontstaat van ieder kind een helder elektronisch leerlingdossier.

Het Leerlingvolgsysteem van de Elout bestaat uit observaties, methodegebonden toetsen, onderzoekskaarten voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de Cito-toetsen. In alle groepen worden de Cito-toetsen afgenomen met als afsluiting de Eindtoets in groep 8. Leerlingen die opvallen in een toets worden besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Zij zoeken samen naar een mogelijke oorzaak en maken een plan om het kind in de klas te helpen. Ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gehouden. Soms is het nodig dat een extern deskundige een kind individueel onderzoekt. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er drie acties mogelijk: Het kind wordt op school geholpen met een individueel handelingsplan en/of begeleid door een extern deskundige. Het kind blijft op de Elout en volgt een eigen ‘leerlijn’. Met toestemming van de ouders volgt een verwijzing naar het speciaal onderwijs. In de Externe Zorgcommissie wordt besproken of het kind daarvoor in aanmerking komt. Als dat zo is, wordt een verzoek tot plaatsing aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voorgelegd.

• • •

Schoolgids | Basisschool de Elout | 17


18 | Basisschool de Elout | Schoolgids


Schoolrapporten Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een uitgebreid rapport. Het eerste en tweede rapport wordt met de ouders besproken tijdens een ouderavond. Het eindrapport wordt in principe niet besproken. Als leerkracht of ouders daar behoefte aan hebben, kan dit uiteraard wel.

Remedial teaching Leerlingen die extra zorg nodig hebben die niet in de klas gegeven kan worden, kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching. De remedial teacher werkt samen met het kind aan specifieke leerproblemen. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de remedial teaching.

Zorg voor het jonge kind In het gebouw van basisschool de Elout is ook een peuterspeelzaal gevestigd: De Klimmertjes. Peuters vanaf tweeënhalf jaar komen hier vier halve dagen per week spelen. Al spelend raken zij vertrouwd met de schoolomgeving en met de andere kinderen. De overstap naar de basisschool is dan later heel vanzelfsprekend. De leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1 en 2 werken samen in de Voorschool. We werken met dezelfde methode: Ko Totaal. Daarin staat de taalontwikkeling van kinderen centraal. De ontwikkeling van de peuters en kleuters wordt in de Voorschool nauwgezet ge-

volgd. Als een leidster of leerkracht iets ziet waar zij zich zorgen over maakt, neemt ze altijd contact met de ouders op.

Interne zorgcommissie Onze interne zorgcommissie komt één keer per maand bijeen om te praten over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kunnen zowel kinderen met leerproblemen zijn als kinderen met gedragsproblemen. De commissie ondersteunt de leerkracht in de klas en kan een beroep doen op deskundigen buiten de school. Indien nodig kan de commissie een onderzoek aanvragen bij een psycholoog of orthopedagoog van het HCO. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met de ouders. De interne zorgcommissie bestaat uit de intern begeleiders, een directielid en de schoolmaatschappelijk werker. Soms is ook de groepsleerkracht, de vakleerkracht bewegingsonderwijs of de schoolarts bij de bespreking aanwezig.

Leerlinggebonden financiering Sinds 2003 kunnen ook kinderen met een handicap naar de reguliere basisschool in de buurt. Ouders hebben dus de keuze tussen een speciale school of de gewone basisschool. Met de ouders wordt besproken wat de onderwijsbehoefte van het kind is en wat de Elout, ook op langere termijn, kan bieden. Als het kind op onze school geplaatst wordt, kunnen de ouders leerlinggebonden financiering aanvragen,

Schoolgids | Basisschool de Elout | 19


20 | Basisschool de Elout | Schoolgids


ook wel ‘rugzak’ genoemd. In die ‘rugzak’ zit geld om het kind extra ondersteuning bij het leerproces te kunnen geven.

‘We hebben een rugzakleerling in groep 3 met een taalspraakstoornis. Ik word er echt vrolijk van om met hem te werken. Hij heeft een achterstand, maar ontwikkelt zich boven verwachting goed. De extra hulpmiddelen en de extra begeleiding worden betaald uit ‘de rugzak’.’ marion de vroedt, intern begeleider

Om voor zo’n ‘rugzak’ in aanmerking te komen moeten ouders hun kind aanmelden bij de commissie voor indicatiestelling (CVI). Deze commissie bepaalt of het kind van deze financiële regeling gebruik mag maken.

Cito-toetsen De volgende Cito-toetsen worden afgenomen: Cito-ordenen groep 1 en 2 Cito-taal voor kleuters groep 1 en 2 Cito-technisch lezen groep 3 en 4 Cito-woordenschat groep 3 en 4 Cito-DMT groep 3 t/m 8 Cito-spelling groep 3 t/m 8 Cito-rekenen groep 3 t/m 8 Cito-begrijpend lezen groep 3 t/m 8 Cito-lees/woordenschat groep 5 t/m 8 Cito-entreetoets groep 7 Cito-eindtoets groep 8

Onderwijskundig rapport Als een kind naar een andere school gaat, sturen wij een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. Hierin staat hoe het kind zich bij ons op school heeft ontwikkeld. Ouders krijgen een kopie van het rapport.

Schoolgids | Basisschool de Elout | 21


22 | Basisschool de Elout | Schoolgids


4. Jeugdgezondheidszorg Jeugdarts

Hoofdluis

Ieder kind wordt tijdens zijn of haar schooltijd enkele keren onderzocht door de jeugdarts. Dit kan een algeheel onderzoek zijn of bijvoorbeeld een ogenen orentest. Ouders krijgen van tevoren bericht van het jeugdgezondheidscentrum.

Ook op de Elout komt zo nu en dan hoofdluis voor. Het is van belang de hoofdluis direct te behandelen. Als ouders hoofdluis en/of neten ontdekken, willen we dat graag direct weten. Vanuit school is er een groep ouders die de kinderen regelmatig controleert.

Schooltandarts Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een kaart voor eventuele deelname aan de schooltandverzorging. Twee keer per jaar vindt er op school een controle plaats. Voor de behandeling gaan de kinderen onder begeleiding naar het Centrum van de Jeugdtandzorg.

Opvoedsteunpunt Opvoeden roept soms vragen, twijfels en zorgen op. Ouders kunnen daarover praten bij de opvoedsteunpunten. In Den Haag zijn in alle wijken spreekuren. Er zijn geen kosten aan verbonden en het verstrekken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld adres of beroep) is niet nodig.

Logopedie Wij besteden veel aandacht aan de taal- en spraakontwikkeling van onze leerlingen. Als spraakles noodzakelijk is, krijgen ouders van ons een briefje voor de huisarts. Die kan dan verwijzen naar een logopedist.

Adressen voor Segbroek: Consultatiebureau Hanenburglaan 339 spreekuur dinsdag van 09.00 - 15.00 uur (070) 379 57 57

Kinderziektes Kinderziektes kunnen zich op een school snel verspreiden. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen door de hygiĂŤne nauwlettend in de gaten te houden. Geef bij ziekmelding altijd door welke ziekte het kind heeft. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Ouderkindcentrum Gaslaan 175 spreekuur donderdag van 09.00 - 15.00 uur (070) 346 70 27

Schoolgids | Basisschool de Elout | 23


Schoolmaatschappelijk werk Ouders kunnen gebruik maken van de deskundige hulp van het schoolmaatschappelijk werk. U kunt daar terecht met vragen of problemen op het gebied van opvoeding, gezinssituatie, huisvesting, mishandeling, verslaving, discriminatie, enzovoort. U kunt

24 | Basisschool de Elout | Schoolgids

telefonisch een afspraak maken via school of via bureau Algemeen Maatschappelijk Werk, telefoon (070) 365 68 18. Uiteraard kunt u met problemen ook op school terecht. We bekijken dan hoe we u verder kunnen helpen.


5. Ouders in de school De Elout werkt samen met ouders aan goed onderwijs en een goede sfeer. Contact tussen school en thuis is belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van de ouders. Aan de andere kant mogen ouders ook eisen aan ons stellen.

serend lid. De MR komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. Er worden dan onderwerpen besproken waarover de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle SCOH-scholen het bestuur moet adviseren. Dat zijn onder meer het personeelsbeleid, het schoolplan en het vakantierooster.

Ouderbetrokkenheid

Klachtenregeling

We informeren ouders regelmatig over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkelingen van hun kind. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens informatieavonden, inloopochtenden en themaafsluitingen. We vragen van ouders om belangrijke zaken op school te melden en te helpen bij diverse activiteiten als sportdag, speldag of bibliotheekbezoek.

Ouders die problemen hebben met de gang van zaken op school, praten hierover met de leerkracht van hun kind. Als ouders er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunnen zij terecht bij de directie of de contactpersonen van de school. De contactpersonen hebben tot taak de klacht aan te horen en ouders door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. Op onze school kunt u terecht bij de intern begeleiders. Als het probleem dan nog niet is opgelost, kunnen ouders een klacht indienen bij de algemeen directeur van de SCOH. Zij kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur. Op grond van de klachtenregeling kan een klacht in laatste instantie ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, waarbij de SCOH is aangesloten. De landelijke commissie neemt een klacht echter pas in behandeling als school en ouders er echt niet uitkomen.

Meer Kansen Met Ouders De Elout doet mee aan het project Meer Kansen Met Ouders. Doel van dit project is het contact tussen ouders en school te verbeteren en zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. De school ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag voor dit project. Er is een actieve groep ouders en leerkrachten die meedenkt over activiteiten voor en met ouders en helpt bij de organisatie en uitvoering.

Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) van de Elout telt 8 leden: 4 ouders en 4 teamleden. De directeur is advi-

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs Postbus 694, 2270 AR Voorburg, (070) 386 16 97

Schoolgids | Basisschool de Elout | 25


26 | Basisschool de Elout | Schoolgids


6. Geldzaken Vrijwillige ouderbijdrage

Schoolzwemmen

Niet alles wat we met en voor de kinderen willen doen, kunnen we realiseren met de subsidie van overheid en gemeente. Met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage en de inkomsten van het overblijven kunnen we veel activiteiten wel uitvoeren en ook extra materialen en middelen aanschaffen. Hierbij hanteren we de volgende bedragen: € 40,- per jaar voor het eerste kind € 20,- per jaar voor het tweede kind € 10,- per jaar voor het derde kind. Overige kinderen zijn gratis. Om de kosten te spreiden ontvangen ouders in september en februari een factuur.

Onze leerlingen van groep 5 en 6 gaan naar schoolzwemmen. Ouders betalen daarvoor de volgende bijdrage: € 22,- per jaar voor het eerste kind € 11,- per jaar voor het tweede kind € 8,- per jaar voor het derde kind. De school draagt deze bijdrage af aan de gemeente.

Overblijven Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Dat gebeurt in de klas onder begeleiding van de groepsleerkrachten. Vier keer per week overblijven kost: € 80,- per jaar voor het eerste kind € 40,- per jaar voor het tweede kind Vanaf het derde kind is het overblijven gratis. Voor een enkele keer overblijven, kunnen ouders bij de administratie een overblijfkaart kopen voor € 14,- (20 keer). Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken meenemen. Het gironummer van de Elout is 2274867

Ooievaarspas Kinderen die een geldige Ooievaarspas hebben, hoeven de ouderbijdrage en de bijdrage voor extra schoolactiviteiten zoals schoolreis, culturele of sportieve activiteiten (zoals club Elout) niet te betalen. De regeling geldt niet voor schoolmelk, schoolfoto’s en het overblijven tussen de middag. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de waardebon van de gemeente op school worden ingeleverd.

Ongevallenverzekering Het is van belang dat ouders een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. Het schoolbestuur heeft een Schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende voorziening op de eigen verzekeringen. Tijdens de schooltijden en een uur voor en na schooltijd is ieder kind verzekerd. De Schoolongevallenverzekering geldt ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met de kinderen ondernemen.

Schoolgids | Basisschool de Elout | 27


Schoolmelk

Schoolreis en schoolkamp

De kinderen kunnen op school elke dag schoolmelk drinken. De kosten bedragen â‚Ź 0,34 per pakje halfvolle melk, volle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. Per keer drinken de kinderen een kwart liter. De betaling vindt drie keer per jaar plaats. Ouders krijgen daarvoor een acceptgirokaart van Campina. De aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. Kinderen kunnen ook zelf drinken meenemen (geen priklimonade!).

De Elout organiseert elk jaar een schoolreis voor de groepen 1 tot en met 7 en een meerdaags schoolkamp voor groep 8. Aan het begin van het schooljaar worden bestemmingen en prijzen bekend gemaakt. De data staan in de activiteitenkalender.

28 | Basisschool de Elout | Schoolgids


7. De Elout buiten schooltijd Voor- en naschoolse opvang

Club Elout

De Elout heeft voor- en naschoolse opvang. In een prachtige ruimte, die gedeeld wordt met de peuterspeelzaal, is kinderopvanggroep de Regenboog gehuisvest. Deze opvangroep valt onder verantwoordelijkheid van de stichting 2Samen. Opvang voor schooltijd is mogelijk vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur.

Bewegen is gezond. Dat weten we allemaal. Toch bewegen veel kinderen te weinig waardoor bijvoorbeeld de kans op overgewicht toeneemt. Wij stimuleren onze leerlingen om veel te bewegen met het project ‘Iedere dag bewegen op de Elout’. Ieder kind kan meerdere keren per week deelnemen aan een sportactiviteit. De kosten bedragen € 20,- per half jaar. Voor de kinderen van de naschoolse opvang zijn de activiteiten gratis. Dit geldt ook voor de kinderen met een Ooievaarspas. Het aanbod van de sportintroductie en de verlengde schooldag zijn geïntegreerd in dit project. Bij inschrijving worden de kinderen lid van Club Elout. Via Club Elout worden allerlei activiteiten aangeboden, zoals kleuterdans, basketbal, schaken, turnen, tennis en judo. Elk half jaar is er een nieuw activiteitenaanbod. De activiteiten vinden plaats in en om de school, maar ook bij een sportvereniging in de wijk. We streven ernaar om zoveel mogelijk samen te werken met sportaanbieders uit de wijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de leidster van de Regenboog: Dorret Hokke, telefoon (06) 244 37 203. Als u voor kinderopvang (voorschools en/of naschools) in aanmerking wilt komen, kunt u zich aanmelden bij de stichting Kinderopvang 2Samen: Laan van Meerdervoort 70 Postbus 16555 2500 BN Den Haag (070) 338 55 00

Overblijven in de middagpauze Tijdens de middagpauze blijven veel kinderen over op school. Zij eten onder begeleiding van de leerkracht in het eigen lokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten en bij slecht weer binnen. Uiteraard is daarbij altijd toezicht aanwezig.

‘De cursussen van Club Elout worden gegeven door gediplomeerde trainers van sportverenigingen in de buurt. We hopen dat de kinderen zo enthousiast worden, dat ze lid worden van een vereniging.’ peter boerefijn, leerkracht bewegingsonderwijs

Schoolgids | Basisschool de Elout | 29


8. Peuterspeelzaal de Klimmertjes Peuterspeelzaal de Klimmertjes is een voorschool voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. In een voorschool werken een peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van een basisschool samen. De voorschool zorgt ervoor dat kleuters goed voorbereid naar de basisschool gaan als ze vier jaar oud zijn. Om dit te bereiken werken de leidsters met de methode Puk en Ko. De taalontwikkeling van de kinderen staat hierin centraal. Een groep op de Klimmertjes bestaat uit maximaal 15 peuters. Twee deskundige leidsters zorgen ervoor dat de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Een paar keer per jaar maken we een uitstapje, onder meer naar de bibliotheek. Hierbij vragen wij hulp van de ouders. De peuterspeelzaal heeft twee groepen met de volgende tijden: Groep 1: maandagochtend dinsdagmiddag woensdagochtend donderdagochtend

30 | Basisschool de Elout | Schoolgids

08:30 13:00 08:30 08:30

-

11:30 15:00 11:30 11:30

Groep 2: maandagmiddag dinsdagochtend donderdagmiddag vrijdagochtend

13:00 08:30 13:00 08:30

-

15:00 11:30 15:00 11:30

Inschrijfgeld: € 5,- (éénmalig). Dit bedrag betaalt u bij de inschrijving. Ouderbijdrage: € 20,- per maand. (Met Ooievaarspas gratis) U betaalt per maand voor 4 dagdelen per week. Heeft u nog vragen? U kunt onder schooltijd altijd even bij ons binnenlopen. Of bel voor een vrijblijvende afspraak (070) 364 91 21.


In deze schoolgids en op de bijgevoegde jaarlijkse kalender staat de meest belangrijke informatie voor u als ouders. Voor aanvullende informatie over bijvoorbeeld de resultaten en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar onze website. www.de-elout.nl

www.de-elout.nl

9. Onze website

Schoolgids | Basisschool de Elout | 31


Bestuur De Elout valt onder het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Het adres van de stichting is: Laan van Meerdervoort 70 2517 AN Den Haag (070) 311 87 87 Postbus 18546 2502 EM Den Haag info@bestuur.scoh.nl De SCOH heeft de zorg voor 36 scholen in de regio Haaglanden. Dit zijn scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De SCOH beheert bovendien de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen waarbij 22 peuterspeelzalen zijn aangesloten. Peuterspeelzaal de Klimmertjes is verbonden aan basisschool de Elout.

/Elout_Schoolgids_Onlinebladeren  

http://www.mooirood.nl/uploads/Elout_Schoolgids_Onlinebladeren.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you