Page 1

ESPECIAL

START-CAT

ENTREVISTA JOAN TARRADELLAS CONSELLER DELEGAT DE L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIÓ), DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“La Generalitat endega Start-up Catalonia per impulsar el creixement d’empreses” La proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en la creació d’una iniciativa empresarial el 2012 va créixer més del 15% respecte a l’any anterior, i la TEA (Taxa d’Activitat Emprenedora) reportada per al 2012 és de 7,88, la qual cosa representa un increment del 56,3% des del 2010 (Font: Informe GEM-Catalunya, 2012)

Quins programes de suport ofereix la Generalitat de Catalunya per a la creació de noves empreses? Qui s’hi pot acollir?

L’Agència per la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ), adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, compta amb el programa “Start-Up Catalonia, Xarxa d’Acceleradores” que s’emmarca dins del programa Catalunya Emprèn, endegat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar i unificar les polítiques de foment de l’emprenedoria. Les empreses participants al programa poden tenir fins a 5 anys de vida, amb un producte o servei testat al mercat, amb una clara vocació internacional, i amb un projecte escalable, amb capacitat per créixer i crear llocs de treball.

Són programes de recolzament inicial a l’emprenedor o realitzen un seguiment en el procés evolutiu de les start-up?

A Catalunya, la major part dels recursos disponibles per als emprenedors donen su-

port a les primeres fases de creació d’una empresa. Calen recursos pels estadis següents de creixement de les empreses catalanes amb potencial, i el programa Start-Up Catalonia els hi proporciona. En finalitzar el programa, que té una durada d’un any, s’espera que les empreses experimentin un increment del 50% de la facturació i que creïn, cada una d’elles, entre 2 i 4 nous llocs de treball. El programa també busca aconseguir que el 70% de les empreses captin inversió privada i que totes les start-ups del programa avancin en el seu pla d’internacionalització.

Com treballa el programa per capacitar els equips?

El programa vol capacitar els equips emprenedors amb un enfocament pràctic, per revisar i dominar els aspectes clau de l’empresa, a través d’una estratègia d’internacionalització, màrqueting i vendes, integrada en el pla de creixement; i en l’àmbit del finança-

“El programa s’orienta a empreses amb clara vocació internacional i amb capacitat per créixer i crear llocs de treball” ment i la gestió empresarial, per millorar l’estructura interna de l’empresa. Des de Start Up Catalonia, també s’ofereix suport empresarial a través de l’acompanyament individualitzat per mitjà d’un tutor amb experiència en fer créixer empreses, l’accés a empresaris experimentats per contrastar decisions estratègiques, així com la participació en diverses trobades de networking per detectar noves oportunitats de negoci.


Diagonal 477 08036 - Barcelona Tel. 93 344 30 00 Fax. 93 344 31 95

Metalurgia, 38-42. 1ª Planta. - 08038 Barcelona Tel. 902 026 121 - Fax 93 390 13 51

www.guiadeprensa.com

Director General: Eduardo Holgado Dirección Comercial: Elisenda Moreno

Gerente: Juan Carlos Rovira Coordinador General: David Holgado

Suplemento producido por Estudios de Prensa Industrial, S.L. Responsable de todos los contenidos

Estudios de Prensa Industrial, S.L. no comparte necesariamente las opiniones que puedan expresarse en artículos y entrevistas. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de Estudios de Prensa Industrial, S.L.

ENTREVISTA VÍCTOR MARTÍN FUNDADOR DE ARTÍFEX

“Construimos obra civil y edificación, para clientes públicos y privados” En marcha desde 2011, Artífex reúne sin embargo el bagaje de Movir30, constructora con más de 100 obras ejecutadas. Con el aval de este legado, Artífex trabaja hoy tanto en edificación como en obra civil, reuniendo en su cartera tanto a clientes públicos como privados. ¿Cómo se define Artífex? ¿Con qué diferencial compite en el mercado de la construcción?

Artífex es una constructora con amplia experiencia en grandes obras de infraestructuras, pero a la vez adaptados a trabajar los últimos años en obras municipales, por lo que podemos optar a todo tipo de proyectos, ya sean de obra civil o de edificación. Queremos consolidarnos como una empresa adaptada a la nueva situación económica, con una estructura austera pero al mismo tiempo muy cualificada, que aporta un hecho diferencial con sus

directos competidores y un atractivo adicional para sus clientes.

¿El equipo es la base para poder asumir proyectos de diversa índole con garantías?

Sí, además de la experiencia y el conocimiento. Artífex cuenta con un equipo técnico de primer nivel, formado por Ingenieros de Caminos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Topógrafos e Ingenieros de Obras Públicas, capaces de ejecutar todo tipo de obras, desde las más grandes a las más pequeñas, cubriendo las necesidades de clientes públicos y

Area de Servei AP7 El Mèdol (Abertis)

Rambla Catalunya Olesa de Montserrat

privados a nivel de proyecto, oficina técnica, coordinación de seguridad, topografía propia y sobretodo de ejecución de obras con altos niveles de acabados y con una planificación muy depurada. Lo mismo podemos decir de nuestro personal propio, con unos encargados que llevan muchos años trabajando con nosotros y unos oficiales que

nos permiten obtener los niveles de calidad que nos exigimos.

www.artifex.es

Empreses i emprenedors: Alas a tus ideas un actiu de futur ¿Cómo se convierte una idea innovadora en una empresa de éxito? Barcelona és emprenedora per caràcter i per tradició. En aquests anys, ha esdevingut una gran incubadora de projectes innovadors d’èxit, de persones creatives i amb empenta, de pimes i empreses de referència. És una ciutat d’estímuls.

s cert que en temps difícils, el fet d’emprendre per oportunitat conviu amb el d’emprendre per necessitat, però tots dos amb un objectiu comú: impulsar empreses viables que generin riquesa i també ocupació. L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa a la seva disposició un conjunt de serveis per tal que el camí que han emprés el facin acompanyats, els sigui més fàcil i l’afrontin amb les majors garanties d’èxit possibles. Doncs, l’ecosistema emprenedor i empresarial és un dels principals actius de futur de la ciutat. Estem convençuts de que la formació és una inversió que, sobretot en moments com l’actual, es pot convertir en una de les eines clau per millorar la competitivitat d’una empresa. Per això impulsem programes per a emprenedors amb projectes vinculats a sectors estratègics com les ciències de la vida, les tecnologies netes o les TIC. En col·laboració d’entitats privades de referència en cada àmbit –com Biocat, Kic InnoEnergy i Microsoft- i conjuntament amb “la Caixa”, els oferim formació i assessorament expert per adquirir les habilitats directives, desenvolupar una xarxa de contactes i analitzar la viabilitat de la seva idea de negoci.

É

Però, tan important és que es generin noves empreses com que aquestes es consolidin amb èxit, creixin amb visió global i generin ocupació. Per aquest motiu, donem suport, dia a dia, als emprenedors i empresaris tant en el moment de posar en marxa un negoci, com davant dels reptes de futur i en els diferents cicles de vida de l’empresa. Durant aquest any, acompanyarem el creixement de 150 pimes de Barcelona i la seva àrea metropolitana. D’una banda, a través del programa “Learning to Grow”, conjuntament amb l’IESE, estem formant a directius i empresaris en tres àrees: estratègia, gestió i finançament. D’altra banda, amb el suport expert de PricewaterhouseCoopers, a través de l’“Axelera”, oferim assessorament i consultoria estratègica. Ara, més que mai, és important sumar esforços públics i privats per seguir donant suport a les empreses i els emprenedors perquè puguin esdevenir més competitius en el mercat i comptin amb més garanties per accelerar el seu creixement i la formació és un dels camins. Susana Tintoré Rebholz

on la actual coyuntura económica es difícil conseguir crédito a través de entidades financieras. Sin embargo, en tiempos de crisis y por aquello de que la necesidad agudiza el ingenio, son muchos los emprendedores que desean ver crecer sus ideas y proyectos. El Business Angel o Inversor Angelical se convierte, para ellos, en una posibilidad para que esas ideas y proyectos se conviertan en empresas de éxito. Pero ¿en qué consiste esta fórmula? La Inversión Ángel es un instrumento de financiación privada alternativa que impulsa la iniciativa emprendedora. Un Business Angel es, normalmente, un empresario o directivo de empresa que aporta su capital a los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial o a las empresas que se encuentran al comienzo de su actividad con el objetivo de conseguir una plusvalía a medio plazo. Normalmente, las aportaciones son de entre 25.000 y 250.000 €, según datos de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN). Un inversor angelical, sin embargo, no solo aporta capital sino también experiencia y apoyo en la gestión del proyecto en sus primeros años. Esta figura cuenta con una larga trayectoria en Estados Unidos y Reino Unido y se está extendiendo rápidamente en países como Francia, Alemania, Italia o España. Grandes gigantes empresariales estadounidenses contaron, en su

C

Los Business Angels: una alternativa a la financiación bancaria día, con inversores angelicales. En España existen, actualmente, 40 redes de este tipo. Si tienes un proyecto y quieres que un inversor conozca tu idea, los foros de inversión son el lugar donde se ponen en contacto los inversores y emprendedores. En un tiempo aproximado de 10 mi-

nutos, los emprendedores tratan de convencer sobre la viabilidad de sus negocios al público inversor. De esta forma, el Business Angel selecciona los proyectos que se ajusten a sus criterios de inversión. Una buena alternativa para dar alas a los emprendedores.


ENTREVISTA ÁNGEL CALVO GERENTE DE RDI (RECUPERACIÓN DE IMPAGOS)

“Nuestro objetivo es minimizar el impacto de los impagos en las cuentas de resultados de los clientes” RDI (Recuperación de Impagos) nace como respuesta a una demanda de nuevas soluciones en la recuperación de impagados, convirtiéndose de esta forma en un servicio externo que permite reducir costes en las gestiones de cobro de los clientes al tiempo que se incrementa la eficiencia y reduce el impacto de los morosos en las cuentas de resultados. Hablamos con su gerente, Ángel Calvo.

¿Cómo ha sido la trayectoria de RDI hasta ahora?

Antes de nada quiero explicar que monté RDI como resultado de una experiencia personal. Yo también sucumbí a la burbuja inmobiliaria, por culpa de los impagos, y creé RDI con el objetivo de ayudar a las empresas para que no sufrieran el mismo destino. Así pues, la empresa inició sus actividades hace dos años y medio, en la buhardilla de mi casa junto a mi mujer y mi hermano, y hoy en día somos una compañía de referencia en el sector del recobro de impagados en toda España, con más de 6.000 clientes y una plantilla integrada por más de 50 profesionales. Este crecimiento se ha cimentado en ofrecer un servicio de garantía y calidad que se constituye en la solución idónea para cualquier entidad.

¿En qué consiste su actividad?

Nuestro objetivo es minimizar el impacto de los impagos en las cuentas de resultados de los clientes con los que trabajamos, maximizando la recuperación de su dinero y/o evitando que el impago se produzca. Por ello, simplificamos las operaciones comerciales convirtiéndolas en más óptimas y seguras, haciendo que los pagos se ejecuten en las condiciones pactadas. Cuando no es así analizamos las deudas y valoramos las probabilidades de éxito para su recuperación, con el objetivo de ser no sólo una empresa de servicios, sino también una consultoría o asesoría de cobros para nuestros clientes. Entendemos, además, que tratamos un tema muy sensible y que nuestro trabajo no puede afectar nunca la imagen comercial de los clientes con los que colaboramos. Por tanto, nuestros métodos de actuación se basan en un estricto cumplimiento del código ético, máxima confidencialidad y el uso de aquellas herramientas que nos ofrece la legalidad.

¿Qué servicios proporcionan?

Desarrollamos una gestión integral de cobros desde antes que se produzca el impago, gestionando el primer momento en que un cliente se convierte en deudor y comunicando la existencia de dicha deuda para encontrar una solución por la vía amistosa para presentar, posteriormente, la demanda por vía judicial, haciendo el seguimiento pertinente y la adjudicación, custodia y venta de activos. Estudiamos a cada cliente para ofrecerle la mejor solución, dependiendo de sus necesidades: preven-

“Tratamos un tema muy sensible, por lo que nuestro trabajo no puede afectar nunca la imagen comercial de los clientes con los que colaboramos” ción de impagos, recuperación por vía amistosa, gestión por la vía judicial y gestión concursal. RDI (Recuperación de Impagos) también ofrece un servicio ágil y completo para el seguimiento de los concursos de acreedores, informando constantemente a nuestros clientes sobre las fases del concurso, la calificación, evolución de sus créditos y cualquier decisión que afecte a sus intereses.

Por su experiencia, ¿existe alguna tipología concreta de morosos?

En RDI (Recuperación de Impagos) hemos visto que son muchas las empresas que son víctimas de los impagos por dos motivos principales: la no gestión óptima de sus cobros (que favorece e incentiva al deudor sistemático) y el incremento del moroso intencionado. Por eso hay que evitar situaciones que supongan una excusa para los malos pagadores, poniendo especial énfasis en las deficiencias de calidad o servicio o cualquier error en la facturación, que siempre favorecen al deudor moroso habitual, que utiliza cualquier defecto o equivocación por insignificantes que sean como pretexto para demorar el pago o no efectuarlo nunca. En los casos en los que entra en juego la intencionalidad del deudor, el cliente retiene el pago de las facturas como medio para conseguir una financiación externa gratuita. El cliente acaba pagando la factura, pero lo hace con mucha posterioridad al vencimiento acordado en la operación de compraventa. Un estudio a nivel europeo revela que los pagos morosos intencionales en Europa suponen en promedio un 35% de los casos. Ciertamente existen grandes variaciones según los países, puesto que en algunos Estados de la UE la tasa de pagos morosos intencionales se eleva a casi el 50%.

¿La causa de un impago siempre es externa a la propia empresa o puede haber casos en los que exista cierta responsabilidad interna?

No, en ocasiones los enemigos del cobro se encuentran dentro de las empresas acreedoras, debido a la desorganización, la falta de un sistema pro-activo de cobro, la implicación emocional del acreedor, la falta de personal especializado, la falta de medios adecuados y programas informáticos de gestión, el paso del tiempo, etc.

¿Cuáles son sus principales valores distintivos en relación a otros competidores?

Nuestro sello de garantía es la característica que nos desmarca entre las empresas más potentes de este tipo de servicios, ya que por la vía amistosa trabajamos a % de éxito. Es decir, que si no conseguimos recuperar el dinero de nuestros clientes, tampoco les repercutimos ningún gasto de gestión. Para ser más exactos, si no recuperamos su dinero, nosotros no cobramos. Únicamente lo hacemos (por la vía amistosa) a un 10% del dinero recuperado una vez recuperado. De este modo queremos demostrar a nuestros clientes nuestro total compromiso e implicación en la gestión de sus casos, pues somos los primeros (o segundos, según se mire) interesados en recuperar su dinero. Además, lo hacemos trabajando con total transparencia, ofreciendo la posibilidad de ingresar el dinero recuperado directamente en una cuenta del cliente con el que trabajamos. También nos desmarcan nuestras ratios de recuperación, con porcentajes que rozan el 80% de éxito de nuestros procesos.

¿Con que perfil de cliente suelen trabajar?

El cliente tipo de RDI (Recuperación de Impagos) es muy diverso,

puesto que hoy en día no hay empresa ni sector que se salve de este tipo de incidencias en la gestión de sus cobros. Aunque, mayoritariamente, las pymes y autónomos son los más afectados y los que más precisan de nuestros servicios. También trabajamos con diversas grandes cuentas.

El rápido crecimiento de RDI (Recuperación de Impagos) en un espacio tan corto de tiempo, junto con el buen posicionamiento en el sector de servicios de recuperación de recobro, hace que nuestro objetivo actual sea consolidar nuestra empresa entre las firmas más importantes del sector.

¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos?

www.rdimpagos.es


ENTREVISTA GUIDO BENDEL DIRECTOR GENERAL DE ATBARCELONA.ES

“Somos los únicos en ofrecer al propietario el Cobro del Alquiler Garantizado” ATBarcelona.es es una empresa especializada en el alquiler de viviendas en la capital catalana por días, semanas, meses y años. Hablamos con su Director General, Guido Bendel. ¿Cuándo empezó la andadura de ATBarcelona.es?

El inicio de la actividad se remonta al año 2002, cuando me inicié en este sector como profesional autónomo. Poco a poco, la empresa fue creciendo y el éxito del proyecto hizo que en 2012 constituyéramos la sociedad limitada que conocemos hoy.

¿Qué hueco del mercado cubre la empresa en el sector inmobiliario?

Estamos especializados en el alquiler de pisos por temporada equipados y amueblados, larga estancia con o sin muebles y alquiler con opción a compra. Esto nos permite ofrecer al propietario de la vivienda distintas opciones según lo que le interese en cada momento. Esa especialización viene dada porque cuando comencé a trabajar en este sector me di cuenta que en Barcelona era imposible alquilar un apartamento o un piso amueblado por unos pocos meses. Por aquel entonces, la situación económica era buena y los propietarios preferían alquilar los pisos por períodos largos y sin amueblar, así que nos pusimos manos a la obra.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

ATBarcelona.es tiene dos tipos de clientes bien diferenciados, ambos muy exigentes: los propietarios y los inquilinos. En el primer caso, nos dirigimos a particulares y empresas que tienen uno o

“Regalamos la visita virtual 360º y el certificado energético de la vivienda” varios pisos y buscan una empresa consolidada que gestione y rentabilice su patrimonio sin correr riesgos de impago. En cuanto a los inquilinos, el perfil es muy variado: familias, empresas nacionales y extranjeras que desplazan empleados, estudiantes de “Master y Doctorado”, funcionarios, médicos, divorciados, personas que necesitan un piso temporal por la reforma de su vivienda y familiares de pacientes con tratamientos médicos, entre otros.

¿Qué ventajas ofrecen frente a sus competidores?

Regalamos la visita virtual 360º y el certificado energético de la vivienda. Además de administrar, gestionar y asesorar, somos los únicos del mercado que le garantizamos el cobro puntual del alquiler. En definitiva, procuramos que el propietario se despreocupe de todo. En cuanto al inquilino, lo que nos hace diferentes es que puede visitar virtualmente la vivienda y reservarla desde nuestra web www.atbarcelona.es. Asimismo un servicio personalizado, rápido, en

diferentes idiomas para atender a las necesidades de clientes nacionales y extranjeros.

Veo que la tecnología es muy importante para la empresa...

Indispensable diría yo. Lo es porque el inquilino para el que trabajamos se encuentra en cualquier parte del mundo, por ello diseñamos la web para que directamente accediendo a ella pueda buscar, visitar virtualmente y reservar el piso que más le interese, sin límitaciones de horario y desde cualquier lugar. La tecnología nos permite atender a propietarios que viven aquí o fuera de España accediendo desde nuestra web a toda su información económica y de gestión desde el área privada de nuestra intranet.

¿Y cuál es el siguiente paso?

Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos, el más importante es ampliar nuestra presencia en el alquiler de apartamentos turístico (por días o semanas), un segmento con gran potencial de expansión, especialmente en una ciudad como Barcelona con un atractivo turístico y empresarial. Así podemos ofrecer a los propietarios un mayor abanico de posibilidades en estos tiempos de crisis para obtener una mayor rentabilidad adaptándose a la demanda de cada momento del año.

Por otro lado estamos colaborando con empresas promotoras que no logran vender sus inmuebles. El alojamiento turístico y el alquiler temporal, ofrecen flexibilidad, obtención de beneficios y no frena la posibilidad de venta.

www.atbarcelona.es

ENTREVISTA RICARD SÁNCHEZ GERENTE DE INGETERMIA

“Nos comprometemos con el cliente para lograr la excelencia en cada proyecto” Ingetermia es una empresa especializada en la realización de estudios de nuevos proyectos o de mejoras en diversos tipos de procesos industriales. Hemos hablado con su gerente, Ricard Sánchez.

Ingetermia ofrece un servicio integral de análisis de necesidades, diseño de la solución, implantación y mantenimiento en la mejora de procesos industriales

¿Cuáles son los orígenes de Ingetermia?

Ingetermia nace gracias a la unión de una dilatada experiencia en un sector muy especializado y con un previsible crecimiento y a la tenacidad de su socio fundador, que se vio afectado por una reestructuración en la empresa donde trabajaba después de que ésta fuera adquirida por una multinacional.

¿La crisis es un obstáculo o una oportunidad para las nuevas empresas?

Más que un obstáculo, ha sido el detonante de esta gran oportunidad. La tomamos como el empujón necesario

¿En qué mercado geográfico trabajan?

Nacemos en Barcelona y gracias a la experiencia y los contactos que tenemos, en la actualidad estamos presentes en toda España, tanto directamente como a través de colaboradores con los que trabajamos compartiendo nuestros conocimientos en diseño y ejecución de instalaciones industriales.

¿Qué servicios ofrece Ingetermia?

Servicios y sectores - Agua refrigerada para todo tipo de procesos industriales: Plástico, química y farmacéutica, siderometalurgia, alimentación, bebidas y bodegas, producción de laminados en madera. - Instalaciones de calor: Fabricación e instalación de calderas de biomasa, aire caliente, instalaciones de vapor, aceite térmico y agua sobrecalentada.

para acometer aquellos proyectos que tenemos en el cajón y que la ficticia comodidad de ser asalariado hace que posterguemos.

- Instalaciones de climatización: Industrial y salas blancas. - Electricidad: Regulación, control de procesos y supervisión remota de instalaciones. - Ingeniería y estudios energéticos. - Aire comprimido, tratamiento y redes neumáticas. - Energías alternativas. - Estudios, proyectos y legalizaciones.

Investigamos, desarrollamos y ejecutamos proyectos de procesos industriales. Somos una empresa de servicios que engloba la ingeniería, las instalaciones y el servicio postventa, y basamos nuestro know-how en establecer la máxima colaboración con nuestros clientes para lograr la excelencia en la ejecución de cada proyecto.

¿A qué perfil responden sus clientes?

Trabajamos para toda industria manufacturera que requiera de energías complementarias para la elaboración de sus productos, de las que la refrigera-

ción industrial, el calor, la conducción de fluidos y la regulación y control son nuestras principales áreas de negocio.

¿Qué ventajas competitivas ofrece Ingetermia frente a otras empresas del sector?

Somos una empresa que ofrecemos un servicio integral. Partiendo de la detección de la necesidad hasta la puesta en marcha y el mantenimiento de la instalación, realizamos proyectos llave en mano que no finalizan en la entrega, sino que tienen una continuidad con el mantenimiento posterior del mismo. Por otra parte, Ingetermia logra la máxima satisfacción de sus clientes a través de un servicio de calidad total que se sustenta en valores como el liderazgo, la innovación, la transparencia, la experiencia, el compromiso y eficacia. Procuramos siempre buscar la máxima excelencia.

¿Qué papel juega la tecnología en el día a día de la compañía?

Forma una parte fundamental en nuestro negocio, ya que dotamos a todos nuestros proyectos de los últimos avances del mercado que nos permitan mejorar los rendimientos energéticos

de las instalaciones, que se pueden supervisar y controlar de forma online a través de una plataforma de control de desarrollo propio.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

Ser un referente en los servicios industriales, una marca sinónimo de garantía y un recurso al alcance de cualquier industria que desee rodearse de una empresa comprometida y cuyo reto principal la satisfacción total del cliente.

www.ingetermia.com


ENTREVISTA CLARA VALÈNCIA ARQUITECTA Y SOCIA FUNDADORA DE 7DISSET

“Estar a pie de calle nos hace próximos al cliente” cer y así poder darles un asesoramiento personalizado y concreto de que pueden hacer, que trámites hay que realizar, que coste conlleva, que tiempo durará todo el proceso…. El objetivo es sintonizar con el cliente y que salga con sus dudas resueltas para que vea que su proyecto se puede hacer realidad.

Clara València y Sandra López decidieron en enero de 2012 constituir 7disset, su propio estudio de arquitectura situado pie de calle en pleno barrio de Gracia de Barcelona.

A que perfil de cliente se dirigen? ¿Cuál es su área geográfica mayoritaria de actuación?

¿Cómo decidieron crear su propio estudio de arquitectura en una época de crisis como la actual?

Sandra y yo hace más de diez años que trabajamos juntas y esta crisis es la que nos animó a “reinventarnos” abriendo un estudio de arquitectura y diseño de interiores a pie de calle, en el centro del nuestro barrio barcelonés de Gracia. Queríamos acercarnos al cliente para facilitarle hacer realidad su sueño, su proyecto.

¿Cuáles son sus actividades principales?

7disset va dirigido a todas aquellas personas que deseen reformar su vivienda, abrir un negocio,

cambiar la imagen de su tienda, redecorar el salón, actualizar su cocina, su baño… que necesiten una cedula de habitabilidad, obtener el certificado energético, realizar una legalización, obtener la ITE…. Les asesoramos y trabajamos para conseguirlo.

¿En que rasgos se diferencian a otros despachos de arquitectura?

El hecho de que estemos a pie de calle, hace que

ENTREVISTA ISAAC MATEO Y EVA ROZALÉN SOCIOS FUNDADORES DE EVERMAK

“Nos dirigimos a cualquier particular que quiera reformar su vivienda o local” el cliente vea como somos, como trabajamos… buscamos la proximidad para que entren al estudio, nos pregunten, nos expliquen que quieren ha-

El perfil de nuestro cliente es cualquier persona que desee hacer algún tipo de reforma, … ofreciéndoles un servicio integral que incluye: el diseño, la redacción del proyecto y trámites con las administraciones, la contratación de industriales para la ejecución de las obras… y así dar las máximas facilidades al cliente reduciendo costes, tiempos de ejecución y ayudarles a sacar el mejor partido de los espacios que desean reformar.

www.7disset.com

ENTREVISTA R3 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, S.L.

“Nuestro compromiso es dar un servicio “Vendemos tu maquinaria o te personalizado y eficaz a nuestros clientes” encontramos la que necesitas” Creada en 2012, Evermak es una empresa especializada en la venta de todo tipo de maquinaria industrial y bienes de equipo: consigue que las empresas puedan obtener liquidez de la maquinaria que ya no utilizan y vende maquinaria de ocasión a quien pueda necesitarla. Todo ello acompañado de servicios de gran valor añadido. Nos lo explican sus socios. ¿Qué hueco del mercado pretende cubrir Evermak? ¿La empresa actúa como intermediaria en la venta de maquinaria?

Sí. Podríamos decir que somos “agentes mobiliarios”. Actuamos como lo hace un agente inmobiliario en la compra-venta de pisos, pero especializados en la venta de todo tipo de maquinaria industrial y bienes de equipo usados. Si eres un fabricante y subcontratas la limpieza de tu fábrica ¿por qué no dejar también en manos de especialistas la venta o la compra de tus máquinas? Nuestro mensaje al empresario es claro: si quieres vender tus máquinas, Evermak buscará la oferta más alta del mercado mundial por ellas; y si quieres comprar una máquina de ocasión, te buscaremos la que mejor se ajuste a tus necesidades, tanto técnicas como económicas. Desde 2012 hemos vendido unas 400 máquinas, entre maquinaria y equipos auxiliares, el 75% de ellas en el mercado internacional, en países del norte de África, en India y en Latinoamérica, así como en países de la Europa del Este y, por supuesto, en España. Dependiendo del sector, el comprador puede obtener ahorros a partir del 50%.

¿El contexto de crisis favorece su actividad? ¿Hoy se compra y vende más maquinaria usada?

Son clientes potenciales de Evermak todas aquellas industrias que van a comprar máquinas nuevas y desean recuperar parte de la inversión re-

“El vendedor obtiene liquidez y el comprador puede obtener ahorros a partir del 50%” alizada vendiendo las viejas, así como empresas en situación de insolvencia, de falta de liquidez, de cierre inminente que necesiten liquidez o administradores concursales que tienen a su cargo empresas en liquidación. En este sentido, la crisis sí genera operaciones. Pero también nos orientamos a empresas que necesitan comprar maquinaria de ocasión, bien sea para ampliar su producción, para sustituir máquinas antiguas por unas más actuales o incluso para emprendedores que desean iniciar su actividad industrial. También en esos casos Evermak puede ser de gran ayuda, puesto que además proporcionamos soluciones integrales, personalizadas y a medida de las necesidades de nuestros clientes. Nos ocupamos de todo: inventario, venta, desmantelamiento, transporte… Si es necesario, incluso buscamos financiación. Evermak está trabajando para posicionarse como la primera empresa de referencia en España, proveedora de soluciones integrales en torno a la maquinaria y los activos industriales usados.

www.evermak.com

R3 Rehabilitación de edificios nace como consecuencia de la coyuntura social y económica que estamos atravesando en nuestro país. Es el fruto de la unión de profesionales con dilatada experiencia procedentes de diferentes empresas del sector de la rehabilitación de edificios, con la finalidad de aplicar una nueva filosofía respecto a la que se ha utilizado en los últimos años, adaptándola a las necesidades actuales del mercado, basada en la AGILIDAD, la RESOLUCIÓN, la CALIDAD Y la COMPETITIVIDAD.

¿Qué motivaciones les llevó a crear esta empresa en el año 2011?

¿Cuáles son sus principales valores diferenciales?

¿Qué actividades realizan?

¿Cuáles son sus objetivos?

El auge del sector de la rehabilitación en detrimento de la construcción de obra nueva y la experiencia acumulada durante más de 20 años en el sector, nos ha permitido conocer distintos puntos de vista del funcionamiento de una empresa de construcción y nos ha llevado a crear nuestra propia empresa para ofrecer un servicio óptimo que reúna las mejores cualidades adquiridas.

- Obras integrales: fachadas, patios de luces, impermeabilizaciones, refuerzo estructural e instalaciones - Intervenciones parciales: pequeñas reparaciones de mantenimiento - Baja Tensión - Desamiantado - Gestión de permisos - Tramitación de subvenciones - Proyectos y Dirección técnica de la obra - Tramitación de certificados de eficiencia energética

- AGILIDAD: realizamos visitas, informes y presupuestos en corto plazo - RESOLUCIÓN: buscamos la opción más idónea para solucionar los problemas de nuestro cliente - CALIDAD: mano de obra cualificada y materiales con referencia - COMPETITIVIDAD: precios adecuados a la situación del mercado

Nuestro objetivo principal es fidelizar a los clientes aportando profesionalidad y confianza, creando un vínculo de continuidad y colaboración en el tiempo.

¿Con qué perfil de cliente suelen trabajar?

Nuestros clientes son principalmente Comunidades de Propietarios, Administradores de fincas, Arquitectos y Particulares.

www.r3re.es


ENTREVISTA DR. FRANCESC SIMÓ VETERINARIO. FUNDADOR DEL IVO

ENTREVISTA RUBÉN PONT GERENTE DE DIODEK

“Nuestra vocación es curar los ojos de los animales”

“La tecnología led permite lograr ahorros de hasta el 70% en la factura eléctrica”

Licenciado en veterinaria en 1986, el Dr. Simó ha dedicado toda su carrera profesional a la oftalmología, completando su formación en EE.UU. y Francia. Referente en su campo de trabajo, en 2008 crea el Instituto Veterinario de Oftalmología (IVO), un centro pionero en el campo de la oftalmología veterinaria dedicado íntegramente a la prevención, diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de las afecciones oculares en animales de compañía. Desde su apertura ha atendido ya a más de 3.500 pacientes. Dr. ¿Por qué decide crear el IVO?

El IVO responde a una necesidad no cubierta en veterinaria, que era la asistencia integral de patologías del ojo en animales de compañía. Normalmente se tratan en clínicas veterinarias que no cuentan ni con el equipamiento necesario para el diagnóstico ni con veterinarios especializados en oftalmología ni mucho menos con quirófanos específicos para este tipo de intervenciones. En el IVO todas las instalaciones están orientadas a nuestra especialidad. En mis estancias en el extranjero observé que existían este tipo de centros, así que decidí crear uno en Catalunya para dedicarnos a nuestra vocación, que no es otra que la de ofrecer servicio para curar los ojos de los animales. Reconforta saber que muchos propietarios de animales encuentran en el IVO la respuesta que buscaban.

¿Qué patologías oculares tratan? ¿En qué animales?

En el IVO contamos con los recursos humanos y el equipamiento tecnológico para diagnosticar y tratar cualquier enfermedad ocular en perros, gatos, caballos (en este caso nos desplazamos), así como animales exóticos, aunque en menor medida. Disponemos de la más alta tecnología para el diagnóstico de las causas que provocan pérdida de visión, esto es, cegueras por problemas de la retina, por glaucoma, problemas de la córnea y también cataratas. Para los casos de cataratas, destacar que

desde hace años operamos mediante facoemulsificación del cristalino, técnica de elección también en las personas y que realmente ofrece muy buenos resultados en un 98% de los casos. Aunque nos dedicamos sobre todo al diagnóstico y tratamiento de las patologías oculares más graves, también tratamos otras más frecuentes y menos complejas, como la conjuntivitis o el ojo seco, muy frecuentes en los animales de compañía.

¿Cómo han estructurado el IVO?

Contamos con dos salas para consultas y una sala para realizar pruebas diagnósticas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, la retinografía, la angiografía fluorescéinica, la ecografía ocular. una unidad láser para el tratamiento de desprendimientos de retina y algunos tumores oculares. El IVO dispone además de dos quirófanos, en uno de ellos realizamos la cirugía extraocular o de la parte más externa del ojo (párpados), atendiendo por ejemplo casos de entropión, patología que se produce cuando el párpado se enrolla hacia dentro y las pestañas rozan continuamente la córnea. El otro quirófano lo dedicamos a la cirugía de la cornea y cirugía intraocular como la cirugía de la catarata, glaucoma y retina entre otras. Realizamos cirugía laser para el tratamiento del glaucoma, desprendimiento retina y algunos tumores intraoculares. Decir que este tipo de intervenciones, cuando se realizan con el equipamiento y los conocimientos necesarios www.ivoft.com

Diodek Systems es una consultora especializada en la representación e instalación de sistemas de iluminación con tecnología led. Hablamos con su gerente, Rubén Pont, para conocer de primera mano qué servicios ofrece.

¿Cuáles son los orígenes de Diodek?

La empresa se creó en el año 2011 a partir de la experiencia que los fundadores habíamos acumulado en el mundo de la ingeniería eléctrica y la dirección general de una multinacional japonesa de electrónica de consumo. Vimos que existía una necesidad en el mercado para lograr rendimientos y eficiencia energética en el mundo de la iluminación y decidimos poner en marcha este proyecto.

¿Qué servicios ofrece la empresa?

Nos dedicamos a la distribución de productos led no generalistas, es decir, a artículos que son capaces por sí mismos de aportar valor añadido. Pero, por encima de todo, lo que Diodek ofrece a sus clientes son soluciones integrales y adaptadas a cada caso, ya sea en el ámbito del comercio y la industria o también para las administraciones públicas que quieren mantener y resaltar su patrimonio histórico a través de un tipo de iluminación que no genera residuos, que reduce desde el primer momento la factura eléctrica y también la contaminación lumínica.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

Trabajamos tanto para el usuario final (industrias, comercio, administraciones) como para los instaladores. Todos ellos tiene el denominador común de la exigencia y son conscientes de las ventajas que la tecnología led y otras igualmente ecológicas les pueden aportar. Piense que las bombillas de bajo consumo que conocemos contienen mercurio, por lo que son contaminantes al final de su vida útil.

¿Qué diferencia a Diodek de sus competidores?

En primer lugar, la independencia. No de-

pendemos de ninguna marca, lo que nos permite prescribir y emplear la mejor solución para cada cliente, tanto mediante productos asiáticos (donde tenemos oficina propia) como utilizando referencias de proveedores nacionales, que también tienen una alta calidad. En segundo lugar, somos una empresa próxima al usuario y eso se nota en el asesoramiento y en el nivel de servicio que podemos proporcionar. Además, realizamos pruebas de campo en nuestro centro de desarrollo de L'Estany, lo que nos permite valorar y certificar que los productos que proponemos cumplen su función y se adecuan a normativas como la de la fundación Starlight de la UNESCO.

¿Qué ventajas aporta la iluminación led?

Esta tecnología es más rentable por una ecuación muy simple: consume menos y tiene una vida útil más larga y están fabricados con materiales reciclables, por lo que se trata de más sostenibles que otros sistemas de iluminación. Un ayuntamiento por poner un ejemplo- que decida iluminar su patrimonio con leds podría obtener unos ahorros en la factura eléctrica de entre el 60 y el 70%, con lo que dispondría de recursos para dedicarlos a otras tareas dentro de su gestión.

¿Cuáles son los retos de futuro de la compañía?

Seguir trabajando en el desarrollo de productos para aplicaciones específicas que nos permitan aportar valor añadido a nuestros clientes, sean energticamente eficientes y contribuyan a la reducción de emisiones de CO2, es decir que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. www.diodek.com


ENTREVISTA MARÍA ARES MARTÍN RESPONSABLE DE EMSOS

“Queremos ser una consultora de referencia en sostenibilidad” EMSOS es una empresa especializada en ofrecer servicios de consultoría energética y oficina técnica creada a principios de 2013. Hemos hablado con María Ares Martín, una de sus fundadoras, para conocer cuáles son las bases de su filosofía de trabajo. ¿Con qué intención nace EMSOS?

Con la idea de convertirse en una oficina técnica y consultoría de referencia capaz de desarrollar proyectos de eficiencia energética con certificación LEED para promotores, empresas y particulares comprometidos con la creación de espacios sostenibles.

¿Qué servicios ofrece la firma?

Pese a llevar poco más de seis meses en el mercado, hoy podemos hablar ya de cuatro grandes tipos de servicios. El primero de ellos es la gestión en proyectos LEED, una certificación de carácter voluntario dirigida a grandes promotores que persigue la excelencia de las construcciones a partir de

ENTREVISTA CARLES LLUSSÀ I LAURA MASVIDAL RESPONSABLES DE EINES GRÀFIQUES & PLV

criterios sostenibles y respetuosos con el entorno y de la que hay establecidas cuatro categorías, que varían en función de la exigencia de cada caso. El segundo servicio es el de la certificación energética de edificios existentes y de nueva construcción. En este campo, nuestros técnicos visitan el inmueble, analizan sus datos y redactan el informe que servirá para que la administración otorgue el certificado. En tercer lugar encontramos los proyectos de reforma y las licencias de actividad, dirigidos a personas que desean abrir algún tipo de negocio, mientras que la cuarta línea de servicio es la formación, tanto interna como para otros técnicos.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de la empresa?

Desde el primer día, nuestra intención ha sido ofrecer a los clientes una atención personalizada basada en la excelencia y el compromiso con cada proyecto. Ponemos nuestra experiencia y calificación al servicio de cada trabajo, y también todo el potencial que nos aporta la tecnología. En este sentido, la innovación, el dinamismo, la proactividad y la ilusión por llevar adelante este proyecto definen nuestro día a día.

“EMSOS ganó la II edición Vivero de Emprendedores de San Valero y CAI” abrir nuevas vías de negocio con otras certificaciones, como la certificación Verde, BREEAM (británica) o la GLOBALGAP agrícola. Por otra parte, actualmente trabajamos básicamente en Cataluña, pero a corto plazo queremos posicionarnos en Aragón y no descartamos llegar a otros puntos de España.

¿Cuáles son los planes de futuro de la empresa?

Seguir apostando por los servicios en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, y también

www.emsossl.com

JORDI ROURA SOCIO FUNDADOR DE IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES

“Buscamos dar una solución “El objetivo es que final al cliente y llevarla a cabo con nuestro trabajo sin que surjan problemas” los clientes vendan más”

La adaptabilidad al cliente y los proyectos llave en mano son las señas de identidad de IN2IN. La complejidad de los servicios tecnológicos se hace más sencilla gracias a estos tres jóvenes que se lanzaron a la aventura de ser emprendedores

Eines Gràfiques es una empresa dedicada al diseño y la fabricación de elementos para la publicidad en punto de venta. Hablamos con Laura Masvidal y Carles Llussà, socios fundadores de la empresa. Hace ahora 2 años, decidimos aprovechar nuestra experiencia en el mundo del packaging farmacéutico y las artes gráficas para poner en marcha la empresa.

¿Cuál es la oferta de Eines Gràfiques?

Nos dedicamos a ofrecer un servicio integral en el campo de la publicidad en punto de venta (PLV): expositores, displays..., herramientas indispensables para diferenciarse de la compretencia. Partiendo del briefing del cliente, nos ocupamos de diseñar el producto a su medida y de hacerlo, además, teniendo en cuenta los costes de producción. También nos encargamos de controlar los procesos de producción y de organizar la logística de suministro, que puede variar en función de cada cliente y de quién se ocupe de distribuir los PLV.

¿A qué perfil responden sus clientes?

Eines Gràfiques diseña y produce PLV Cualquier empresa que tenga un producto que deba comercializar en un punto de venta al público puede ser cliente nuestro, aunque lo cierto es que dada nuestra experiencia profesional anterior alrededor del 70% de nuestro trabajo se dirige al sector farmacéutico. En cualquier caso, no nos cerramos a ningún tipo de sector.

¿Qué diferencia a la empresa de sus competidores?

Desde el primer día, nuestro objetivo no es vender más, sino lograr que nuestro cliente lo haga, porque eso es lo que nos proporciona su fidelidad y nos hace crecer a nosotros. Para lograrlo,

partimos de nuestro conocimiento del sector y nos apoyamos en una industria auxiliar que conocemos bien y que se ocupa -siempre bajo nuestra supervisión- de producir los diseños que realizamos. Unos diseños que se consensúan con el cliente para lograr reforzar su nivel de ventas.

¿Cuáles son los retos de futuro de Eines Gràfiques?

Seguir trabajando como hasta ahora para ofrecer productos de la máxima calidad y que respondan a las necesidades de nuestros clientes en el ámbito de la publicidad de punto de venta. Y hacerlo, además, con unos precios competitivos y un servicio personalizado y directo. www.einesgrafiques.com

Foto: Xavier Cortina

¿Cuándo se creó la empresa?

De izquierda a derecha: Xavier Buxeda, Jordi Roura, Oriol Pibernat

Aunque los tres socios de IN2IN sean jóvenes cuentan con más de 10 años de experiencia en tecnologías de la información y comunicación. Ofrecen soluciones orientadas a las infraestructuras informáticas de las empresas centrándose en las necesidades de cada cliente. Lo que les diferencia de otras empresas de su sector y marca la diferencia en sus servicios de calidad, es la realización previa de una auditoria para determinar las necesidades del cliente. De esta forma pueden elegir los productos que sean más acordes con el cliente y hacerlo de la forma más económica posible, sin olvidar, que siempre utilizan las tecnologías más novedosas del mercado. “Normalmente los clientes quieren proyectos de llave en mano, no quieren que sobre la marcha surjan complicaciones y extras con los que no contaban”, afirma Jordi Roura, uno de los socios fundadores de la empresa. “Buscamos dar una solución final al cliente y llevarla a cabo sin

que surjan problemas”, añade. IN2IN empezó a tomar forma en 2010 y en ese momento, comenzaron a elaborar un plan de negocio que les respondiera a la pregunta fundamental: ¿es viable mi proyecto? En el caso de IN2IN, la respuesta fue afirmativa y desde entonces no han dejado de trabajar. Tras un año de elaboración del plan de empresa, en junio de 2011 se constituyó la empresa. Los comienzos fueron, según Roura, en parte complicados por la falta de ayudas: “Pensábamos que existían ayudas a emprendedores pero lo que hemos comprobado nosotros es que están muy orientadas a personas que han creado un producto y quieren desarrollarlo”. Tan solo dos años después cuentan con una cartera de mas de 100 clientes y ofrecen sus servicios en toda Cataluña. www.in2in.cat C/ Sant Roc 2 - 17190 Salt (Girona)


ENTREVISTA SR. ESTEVE SOLANES PRESIDENTE DE LA OFICINA COMERCIAL CHINO-ESPAÑOLA

“No es el momento de ir a China a producir, sino a establecer alianzas” El gigante chino está cambiando. Su política empresarial enfatiza el valor de la calidad de sus productos para así ocupar su justa posición en el mundo. Para llevar a cabo este cambio, la Oficina Comercial Chino-Española crea alianzas estratégicas para que España ocupe un lugar fundamental en el creciente mercado chino. Conocemos también el concepto Rubber Valley, un conjunto de empresas que reflejan este cambio de mentalidad.

Para comenzar, definamos el concepto de Rubber Valley en España.

El concepto de Rubber Valley en España deriva de dos aspectos: de nuestra colaboración desde hace 25 años con fabricantes chinos y de las relaciones de la Oficina Comercial Chino-Española con Rubber Valley China. Estas dos características unidas hacen que se confíe en nosotros para dirigir un proyecto internacional para satisfacer todas las necesidades del sector de caucho industrial. Después de más de 4 generaciones dedicados al sector de caucho, recogemos los frutos de un largo labor en China para establecer acuerdos de larga duración basados en la confianza mutua, la estabilidad y la profesionalidad.

¿Cuáles son los factores que determinan su ubicación en Barcelona?

Se opta por Barcelona al ser una cuidad con una ubicación geográfica inmejorable para la distribución de los fabricados chinos por toda Europa así como los diversos paises de la Conca Mediterránea. Durante el desarrollo del proyecto se ampliará el modelo para incluir otras 56 compañías en Europa, África del Norte y America del Sur. El proyecto implica una inversión superior a los 10 millones de euros solo en su primera fase, naves industriales para almacenamiento. El capital social, financiación y producción

“Desde diferentes organismos chinos de primer orden, nos comunican sus intereses y nosotros actuamos buscando el partner más adecuado” ilimitada harán que el modo de trabajar con fabricados chinos cambie para siempre siendo de valor añadido que esta iniciativa creará muchos puestos de trabajo en España.

¿Qué papel juega la Oficina Comercial Chino-Española (OCCHE) en este proyecto?

La Oficina Comercial Chino-Española es el resultado del labor llevado a cabo en China y la confianza depositada en ella por parte de Instituciones de primer nivel de China tales como la CCPIT, la ACFIC y la WFCMS para nombrar solo unas pocas. La Oficina Comercial Chino Española es la organización no institucional en la que China confía desde hace años para la investigación y análisis de inversiones desde y para toda Europa. Desde diferentes organismos chinos de primer orden, nos comunican sus intereses

CONECEMOS RUBBER VALLEY

Ortogamiento de la Oficina Comercial Chino Española

y nosotros actuamos buscando el partner más adecuado, siempre participando de forma activa en cada fase del proyecto. La misión de nuestra oficina comercial es potenciar la colaboración entre los dos países a varios niveles: estimulando el comercio internacional y el movimiento de mercancías en ambos sentidos. También facilitando los procesos de inversión, ya sean alianzas y join-ventures en China o adquisiciones de bienes y negocios en España. La búsqueda de oportunidades de negocio para el futuro en el que ambos países tengan ventajas estratégicas es otra de las claves de la misión de la OCCHE.

¿Qué servicios pone a disposición de los miembros la Oficina Comercial Chino-Española?

La OCCHE pone a disposición de los interesados varios servicios como la elaboración de informes para empresas que desean importar desde China con garantías, la identificación de los mejores partners a través de las Cámaras de Comercio o la organización completa de misiones comerciales hechas a medida para visitar fábricas con el fin de obtener acuerdos. También ofrece otros servicios adicionales como la traducción de textos y la interpretación en reuniones de negocios. El asesoramiento legal en procesos de inversiones o en normativas chinas y la infraestructura logística para facilitar procesos de exportación serían otros de los servicios fundamentales.

¿Por qué una empresa estatal decide hacer una inversión de este tipo?

Firma de Constitución de Rubber Valley International

Las compañías estatales chinas han confiado en Rubber Valley para crear una marca china sinónimo de calidad para combatir el hecho de que muchas marcas internacionales que producen en china y que posteriormente venden con márgenes de beneficio muy altos sigan comunicando, de forma indirecta, que el producto chino es de una calidad inferior, una imagen histórica del todo inmerecida. El objetivo chino es de mejorar la imagen de la producción china en el mundo incorporando a sus productos facto-

res como la estructura de distribución, marketing, venta e imagen que supongan un valor añadido para sus productos. Ahora no es el momento de ir a China a producir, sino a hacer alianzas. Los chinos han dicho basta a que las marcas europeas compren sus productos y pongan el nombre de su marca para venderla como un producto de fabricación propia.

Rubber Valley Internacional es el reflejo en cuanto a calidad, promoción y desarrollo del caucho industrial del centro mundial de caucho Rubber Valley ubicado en China. Este proyecto engloba a los mejores fabricantes del sector para la distribución de productos de caucho de alta calidad, garantizando las más altas exigencias técnicas en su desarrollo. Desde Rubber Valley se hará posible el cambio de mentalidad sobre los productos chinos creando una marca propia de calidad y prestigio a través 56 empresas en todo el mundo.

¿Cómo afectará este giro estratégico a la imagen mundial de China?

Se creará un equilibrio entre China y Occidente al valorar la capacidad, la inteligencia, la innovación y el buen hacer de China. Se fabricarán productos de gran calidad a través de una marca que significa prestigio, calidad y buen servicio. Al cabo del tiempo esto dará lugar a que China lidere una gran parte del mercado mundial del caucho industrial pero con la diferencia fundamental de que lo hará en nombre propio, no en él de marcas europeas. Este es el factor clave.

¿Qué papel juega, en este sentido, Rubber Valley?

Lo que pretendemos, en un inicio, no es tanto que se conozcan las ventajas, que son muchas, de Rubber Valley sino que se identifique su logotipo con calidad. Un vez que el comprador haya asociado esta marca a la calidad, servicio y excelencia es cuando se entrará en la fase de la creación de 56 empresas en todo el mundo, todo dirigido desde Barcelona y desde China.

¿Qué otras líneas, al margen de Rubber Valley, se están desarrollando desde la OCCHE? Otros sectores de fuerza en España son los vinos y los aceites. Nuestro enfoque difiere en lo que otros hacen al elaborar un planteamiento personalizado según el tipo de producto y el nivel de mercado

Inicios Proyecto de Rubber Valley Internacional

“El objetivo de las empresas estatales es mejorar la imagen de la producción china en el mundo” que se desea alcanzar. También trabajamos en el campo de la cosmética y la medicina tradicional china. Es un momento optimo para, con el máximo rigor, ofrecer las virtudes milenarias de la medicina china y de su cosmética al occidente. Jamás ha habido un momento mas propicio para introducir tratamientos y técnicas menos invasivos y de menor coste. A partir del mes de Septiembre, llevaremos a cabo una campaña en la que nos dirigiremos a 15.000 empresas de medicina, 250.000 del caucho y la Oficina Comercial Chino-Española se abrirá a todo el mundo.

Start-Cat  

Start-Cat

Advertisement