Page 1

INFORMACIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NA ESO

IES TERRA DE SONEIRA CURSO 2013-2014 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


NORMAS XERAIS 

Os alumnos poderán recuperar as materias pendentes polas vías que cada departamento didáctico estableza na súa programación e que se recolle nas seguintes páxinas. En cada materia deberase ter en conta se hai boletíns de reforzo e o seu prazo de entrega, e as datas dos exames parciais e exames extraordinarios.

Con carácter xeral poderán examinarse de cada materia pendente en dúas probas parciais (unha en xaneiro e outra en abril) ou na proba final extraordinaria de maio e/ou setembro.

Os alumnos poderán pedirlle axuda ao profesor da materia e/ou ao xefe do departamento didáctico correspondente, tanto para a elaboración dos boletíns, como para resolver dúbidas da materia. Esta atención personalizada levarase a cabo, con carácter xeral, nos recreos.

2


CALENDARIO DE EXAMES 1º PARCIAL: SEMANA DO 13 AO 17 DE XANEIRO DE 2014 HORA COMENZO

LUNS 13

MARTES 14

MÉRCORES 15

8:45 9:35 10:45

11:35

E.P.V.

Lingua Castelá e Literatura

CC.NN/ Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Matemáticas

Lingua Galega e Literatura

12:45 13:35

XOVES 16

VENRES 17

Tecnoloxías/ Tecnoloxía industrial CC.SS, Xeografía e historia / Hª mundo contemporáne o Francés

Música

Inglés

E.F

2º PARCIAL: SEMANA DO 31 DE MARZO AO 4 DE ABRIL DE 2014 HORA COMENZO

LUNS 31

MARTES 1

MÉRCORES 2

8:45 9:35 10:45

E.P.V.

11:35

Física e Química

Lingua castelá e Literatura

CC.NN/ Bioloxía e Xeoloxía

Matemáticas

Lingua Galega e Literatura

12:45 13:35

XOVES 3 Tecnoloxías/ Tecnoloxía Industrial CC.SS, Xeografía e Historia / Hª mundo contemporáne o Francés

VENRES 4

Música

Inglés

E.F.

PROBA FINAL: SEMANA DO 5 AO 9 DE MAIO DE 2014 HORA COMENZO

LUNS 5

MARTES 6

MÉRCORES 7

9:35

11:35

E.P.V.

Física e Química

12:45 13:35

VENRES 9

Tecnoloxías/ Tecnoloxía Industrial

8:45

10:45

XOVES 8

Lingua Castelá e Literatura

Matemáticas

CC.NN/ Bioloxía e Xeoloxía Lingua Galega e Literatura

CC.SS, Xeografía e Historia / Hª mundo contemporáneo

Música

Inglés

Francés E.F.

PROBA FINAL EXTRAORDINARIA: SETEMBRO (Por concretar as datas)


CIENCIAS SOCIAIS / XEOGRAFÍA E HISTORIA: Avaliación  Os alumnos realizarán dúas probas escritas nas datas sinaladas pola Dirección do Centro  Na cualificación tamén se terá en conta a presentación de resumos dos temas antes da realización de cada proba escrita. Han de estar escritos a man e cos contidos mínimos .  Os alumnos poden resolver dúbidas dirixíndose ao profesor de Ciencias Sociais que lles imparte clase ou ao xefe de departamento.  Para preparar a materia deben centrarse nos aspectos máis destacados , é dicir, aqueles nos que incide especialmente o profesor. Distribución dos temas 1º de ESO :  Primeiro exame: Temas de Xeografía  Segundo exame: Temas de Historia 2º de ESO :  Primeiro exame: Temas de Historia da Idade Media  Segundo exame: Temas de Historia Moderna 3º de ESO :  Primeiro exame: Temas do volume I e temas de economía do volume II ata o sector primario en España.  Segundo exame: Temas restantes do libro de texto Exame final Os alumnos que non acaden o aprobado coa realización das probas parciais e cos traballos presentados deberán presentarse ao exame final.

CIENCIAS DA NATUREZA E BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CIENCIAS DA NATUREZA 1º ESO PRIMEIRO PARCIAL:   -

UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR A evolución das ideas sobre o universo A orixe do universo. As galaxias e as estrelas. Os planetas e astros menores. sistema solar. A TERRA NO UNIVERSO. planeta Terra Os movementos da Terra. A lúa e os seus movementos. Eclipses e mareas.

4


    -

A HIDROSFERA. A auga na Terra. ciclo da auga. A auga e os seres vivos. A MATERIA NO UNIVERSO. A materia e as súas propiedades. As magnitudes e a súa medida. sistema internacional de unidades. Algunhas propiedades da materia. Os estados da materia: temperatura, características e cambios. DIVERSIDADE E ESTRUTURA DA MATERIA. Clasificación da materia. As mesturas. Métodos de separación. Estrutura da materia. O átomo. As substancias puras. Elementos químicos. A ATMOSFERA. A atmosfera: composición, estrutura e funcións. Presión e fenómenos atmosféricos. Tempo e clima. A contaminación atmosférica. COMPLETAR O TEMARIO COS APUNTES DO TEU CADERNO. Temas que están no libro de texto de 1º “Ciencias da Natureza “ Ed. ANAYA.

SEGUNDO PARCIAL:  MATERIAIS DA XEOSFERA. - Os minerais. - As rochas. - Os tipos de rochas.  A VIDA NA TERRA - Os seres vivos. - As células. - Organización e clasificación dos seres vivos.  MONERAS, PROTISTAS, FUNGOS E PLANTAS. - Os reinos: moneras, protistas e fungos. - O reino das plantas: características xerais. - As espermatófitas e as plantas sen sementes. - Plantas, persoas e medio.  OS INVERTEBRADOS. - Características dos animais. - Poríferos e cnidarios. - Vermes. - Moluscos - Artrópodos. - Equinodermos. 5


 -

Os invertebrados e as persoas. OS VERTEBRADOS. Peixes. Anfibios. Réptiles. Aves. Mamíferos. O ser humano. Os vertebrados e as persoas. COMPLETAR O TEMARIO COS APUNTES DO TEU CADERNO. Temas que están no libro de texto de 1º “Ciencias da Natureza “ Ed. ANAYA.

CIENCIAS DA NATUREZA 2º ESO PRIMEIRO PARCIAL:  OS SERES VIVOS. - Os seres vivos. - As células e os seus tipos.  A FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. - Nutrición e tipos de nutrición. - A enerxía na nutrición. - A nutrición nas plantas. - A nutrición nos animais: a obtención de nutrientes, a respiración a circulación e a excreción.  A FUNCIÓN DE RELECIÓN. - Que é relación. - A relación nas plantas. - A relación nos animais: os receptores, a coordinación e os efectores.  A FUNCIÓN DE REPRODUCIÓN. - Que é a reprodución. - A reprodución asexual nas plantas. - A reprodución alternante nas plantas sen sementes. - A reprodución sexual nas plantas. - A reprodución asexual nos animais. - A reprodución sexual nos animais.  A ESTRUTURA DA TERRA. - Como é a Terra. - Os cambios na Terra. - A dinámica na Terra e a formación das rochas.  A DINÁMICA DA TERRA. - A dinámica das placas litosféricas. - Terremotos. - Volcáns. COMPLETAR O TEMARIO COS APUNTES DO TEU CADERNO. Temas que están no libro de texto de 2º “Ciencias da Natureza “ Ed. ANAYA.

6


SEGUNDO PARCIAL:  UNIVERSO. MATERIA E ENERXÍA - Composición do universo. - Escalas de observación. - Composición da materia. - Os cambios nos sistemas materiais. - Os sistemas materiais e a enerxía - FORMULACIÓN E NOMENCLATURA.  FORZAS E MOVEMENTO - O movemento. - Magnitudes do movemento. - Clasificación do movemento. - O movemento rectilíneo uniforme. - As forzas e os seus efectos. - A atracción gravitatoria. - O principio de Arquímedes.  A ENERXÍA E AS SÚAS FORMAS. - A enerxía e tipos de enerxía. - Traballo. Máquinas. - Fontes de enerxía.  CALOR E TEMPERATURA. - A enerxía térmica e a temperatura. - A calor: efectos e propagación. - Condutores e illantes.  AS ONDAS LUZ E SON - A luz. - Propagación da luz. - A luz e a visión - O son. - Propagación do son  OS ECOSISTEMAS. - Que é un ecosistema. - As relacións na biocenose. - Niveis, cadeas e redes tróficas. - A materia e a enerxía no ecosistema. - Ecosistemas acuáticos e terrestres. COMPLETAR O TEMARIO COS APUNTES DO TEU CADERNO. Temas que están no libro de texto de 2º “Ciencias da Natureza “ Ed. ANAYA. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º ESO PRIMEIRO PARCIAL: - TEMAS 1 - 2 - 3 e as páxs 124-125-126-127 do tema 6 do libro de texto de 3º. Editorial Anaya 2011. - Debes completar o temario cos apuntes do caderno. SEGUNDO PARCIAL: 7


-

TEMAS 4 - 5 - 7( da páx 144 á páx151 ) e 8 (páx 158 e 160) do libro de texto de 3º. Editorial Anaya 2011. Debes completar o temario cos apuntes do caderno.

Exercicios de repaso: Os/as alumnos/as terán á súa disposición exercicios de repaso. Non é obrigatoria a realización e presentación dos exercicios realizados, podendo facelo para que o profesor os corrixa e resolva dúbidas. Os alumnos/as interesados deberán falar co Xefe de Departamento. Superación da materia por parciais: Tras a realización das probas, para facer a media entre as notas das dúas partes da materia, deberá obterse unha nota superior a 3 en cada parte. Para recuperar a materia a nota media das dúas probas deberá ser polo menos 5. Superación da materia no exame final: Os alumnos que non consigan superar unha das probas ou non alcancen o 5 poderán presentarse a unha proba final onde se examinaran da parte que lles corresponda se non superaron unha das probas ou de todos os contidos da materia no caso de non ter superadas ningunha delas, e na que deberán acadar unha cualificación igual ou superior a 5 para recuperar a materia pendente. Exame de setembro: De non alcanzar unha avaliación positiva na convocatoria de maio, no mes de setembro realizarase outra proba extraordinaria que versará sobre os mesmos contidos e na que se deberá alcanzar unha cualificación superior a 5 para superar a materia pendente.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA   

Los alumnos de cada curso tienen en el tablón de anuncios de su aula la información de lo que les entra en cada uno de los parciales, así como las horas de atención a alumnos. En general, deben estudiar la mitad de la materia para cada parcial (los contenidos están un poco reducidos con respecto al curso pasado) y leer de manera obligatoria dos obras de lectura (de las tres que tuvieron el curso anterior). Aquellos alumnos que aprueben el primer parcial (o que tengan como mínimo un 4) pueden presentarse al segundo examen en abril para superar la materia por partes. Aquellos alumnos que no superen este primer parcial, pueden aprobar la asignatura en un único examen celebrado en el mes de mayo. Los alumnos de 1º ESO deben, además, elaborar un cuadernillo de ejercicios (la mitad para cada parcial) que les sumará un punto a mayores a la nota de cada examen.

LINGUA GALEGA Boletíns de exercicios:  Os alumnos que teñen a materia do curso anterior pendente deberán elaborar un boletín de exercicios repartidos en tres avaliacións. Se os alumnos se compromenten a facelos todos correctamente, non teñen que realizar o exame de pendentes, pois van superando a 8


materia. O profesor de LG que lle dá clase ao alumno no curso 13-14 é o encargado de facerlle o seguimento e axudarlle na elaboración dos boletíns. As datas de entrega dos boletíns é a finais de cada trimestre (Decembro, Marzo e Abril).

Exames extraordinarios:  No caso de non entregar ditos boletíns en prazo e completados correctamente, terán a oportunidade de recuperar a materia presentándose ás probas extraordinarias do mes de maio e do mes de setembro.

EDUCACIÓN FÍSICA       

A materia (teoría e práctica) repartirase en dúas probas (parciais). Os exames (parciais ou final) constarán de dúas partes: contidos conceptuais (teoría) e procedimentais (práctica). Para aprobar a materia hai que superar as dúas partes (faise media a partir do 4). Se o alumno/a acada máis dun 5 en cada parcial (entre teoría e práctica), non terá que presentarse ao exame final (xa estará aprobado). O alumno/a que non aprobe a primeira proba ou a segunda teñen que ir con toda a materia á proba final (mércores 8 de maio ás 9:35 horas). Para a superación da parte conceptual, a xefa do departamento entregará a cada alumno/a unha serie de actividades de reforzo que terá que entregar unha semana antes do exame parcial de pendentes. A nota da parte conceptual será obtida da suma da nota das actividades e da nota do exame. As actividades supoñen un 30% da nota final e o exame o 70 % restante. Para a superación da parte procedimental, a xefa do departamento facilitará aos alumnos/as os criterios de avaliación das probas que correspondan e faralles actividades de reforzo nos recreos asignados co fin de superar a parte práctica. Aprobarán a materia pendente os alumnos/as que aproben a Ed. Física no curso no que están matriculados (son contidos progresivos).

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL Atención a pendentes: 

 

A atención a pendentes realizaráa a xefa do departamento. A principios do curso poñerase en contacto con aqueles alumnos/as coa materia pendente para indicarlles os mínimos para a avaliación positiva, e sinalarlles os exercicios básicos de repaso e que nese ano académico ten dispoñibles na conserxería do centro.. Entregará os criterios mínimos para a avaliación positiva aos alumnos. Indicaraselles tamén que é necesario repetir os exercicios realizados no curso anterior. Ofreceráselles a posibilidade de consulta e repaso dos mesmos nun recreo á semana.

Exame de avaliación de pendentes. 

A avaliación en si mesma contará con unha soa proba a realizar no mes de xaneiro, consistente nunha proba de contidos e habilidades básicas para superar os mínimos da 9


materia na semana dos primeiros parciais. A nota do exame terá que ser igual ou superior a cinco. Exame final de maio ou setembro: para aqueles alumnos que non acadasen unha nota igual ou superior a cinco no exame de xaneiro.

MATEMÁTICAS O seguimento dos alumnos que teñan as Matemáticas de 1º, 2º, 3º da ESO, avaliadas negativamente será responsabilidade do Xefe/a do Departamento en colaboración cos demais membros do Departamento. En todo caso estableceranse as seguintes medidas de atención: 

    

A materia pendente repartirase en dúas partes. Para cada unha destas partes, estes alumnos/as terán á súa disposición boletíns de exercicios de recuperación que o profesor lles propoña. Non é obrigatoria a presentación dos exercicios realizados, podendo facelo para que o profesor os corrixa e resolva dúbidas. Os alumnos/as deberán realizar, por cada unha das partes da materia, unha proba escrita composta de cuestións iguais ou semellantes ás dos cadernos ou boletíns que resolveron. As probas serán propostas e corrixidas polo Xefe/a de Departamento ou o profesor que dea clase o alumno e a súa finalidade será constatar se os alumnos/as acadaron os obxectivos mínimos da área, correspondentes á parte que repasaron nos boletíns. Tras a realización destas probas para facer a media entre as notas das dúas partes da materia, deberá obterse unha nota superior a 4 en cada parte. Para recuperar a materia a nota media das dúas probas deberá ser polo menos 5. Os alumnos que non consigan superar unha das probas poderán presentarse a unha proba final (en maio)onde se examinaran de todos os contidos da materia suspensa e na que deberán acadar unha cualificación igual ou superior a 5 para recuperar a materia pendente. A materia pendente entenderase que está recuperada cando se demostre que se superaron os obxectivos mínimos correspondentes a través das probas escritas. Os criterios de avaliación e os obxectivos mínimos serán os que están establecidos na programación do curso correspondente. Entregaráselles un calendario onde consten as datas tope para entregar os boletíns de exercicios de cada unha das dúas partes nas que se divide a materia.  1º Boletín: Antes de vacacións de nadal.  2º Boletín: 30 de marzo De non alcanzar unha avaliación positiva na convocatoria de maio, no mes de setembro realizarase outra proba extraordinaria que versará sobre os mesmos contidos e na que se deberá alcanzar unha cualificación superior ou igual a 5 para superar a materia pendente.

INGLÉS Os alumnos pendentes poderán recuperar a materia seguindo as seguintes vías:  Como a lingua estranxeira é unha materia de contidos progresivos os alumnos e alumnas con inglés pendente, poderán recuperar a materia cumprindo os contidos mínimos esixidos do curso seguinte: Así polo tanto, 1º da ESO pode recuperarse cumprindo cos contidos mínimos de 2º, 2º cos de 3º , etc. A tal fin, e antes de rematar o 10


 

curso, considerarase que o alumno recupera a materia pendente se aproba a 1ª e a 2ª avaliacións / 1º e 2º trimestre do curso actual. Aqueles que non cumpren os contidos mínimos, terán que realizar unha proba final global en maio. Os alumnos terán a súa disposición traballos de reforzo educativo elaborados polos seus profesores do curso actual, que serán os responsables de facer un seguimento do alumnado coa materia pendente ó seu cargo. Na recuperación da materia influirá a súa evolución e actitude ó longo do curso actual.

FRANCÉS Alumnos matriculados en Francés no curso 13-14:  Os alumnos que teñen pendente o francés e estean matriculados na mesma materia no curso seguinte, ao coincidir bastantes dos obxectivos e dos contidos da materia do nivel precedente, teñen a oportunidade de aprobar a materia pendente aprobando a do presente curso académico. Non obstante, por se non se dera o caso, deberán entregar unhas fichas resoltas facilitadas polo xefe de departamento, nas que se indicará a data límite de entrega; no caso de non se cumpran os prazos ou as fichas estiveran mal elaboradas ou con exercicios en branco, os alumnos terán a posibilidade de aprobar a pendente presentándose aos exames extraordinarios de maio e/ou setembro. Alumnos que non están matriculados en Francés no curso 13-14:  Para o alumnado que non curse a materia de francés neste ano académico existe a opción de recuperar a materia do mesmo xeito que os alumnos anteriormente citados, é dicir, entregando correctamente feitas e nos prazos indicados fichas de traballo, no caso de que non o fixeran ou os traballos estiveran mal elaborados, os alumnos deberán presentarse á proba extraordinaria de maio e/ou setembro.

FÍSICA E QUÍMICA Realización de boletíns e exames parciais:  Os alumnos coa materia de Física e Química pendente de cursos anteriores seguirán un programa de reforzo que consistirá na realización trimestral de boletíns de exercicios e problemas ao longo de todo o curso actual e que se avaliará mediante a realización de dous exames parciais nos meses de Xaneiro e Abril. Os alumnos serán informados do programa pola xefa de departamento.  A xefa do Departamento de Física e Química ou o profesor encargado da docencia elaborará ao longo do curso, boletíns de exercicios e problemas que serán entregados aos alumnos, para a súa realización, establecendo unha data de entrega. Procedemento de cualificación:  Considerarase superada a materia pendente cando a media aritmética das cualificacións acadadas nas dúas avaliacións parciais de pendentes sexa igual ou maior que cinco. Non se fará media, e polo tanto non se considerará superada a materia, se a nota acadada nunha das avaliacións parciais é inferior a catro. 11


A comenzos do mes de Maio terá lugar unha proba extraordinaria na que os alumnos só deberán examinarse da parte que teñan suspensa.

MÚSICA Contidos:  O alumno examinarase dos contidos dados no ano anterior, do libro e da libreta. Se o libro foi de préstamo o Departamento de Música prestará o libro para preparar a recuperación. Exercicios de reforzo:  Os alumnos poderán realizar unhas fichas cuxo obxectivo é preparar e repasar a materia que entra no exame. Deberán entregalas, con carácter xeral, antes das vacacións de nadal (boletín do 1º parcial) e de Semana Santa (boletín do 2º parcial). Exames:  Deberán recuperar a materia examinándose nos dous parciais de xaneiro e abril, nos que entra a parte proporcional da materia. De non superar os parciais terán a oportunidade de recuperar a materia nas probas extraordinarias de maio e/ou setembro.  Para superar o 1º parcial (xaneiro) e poder presentarse ao 2º parcial deberase acadar unha puntuación igual ou superior ao 4. Parte práctica da materia:  Avalíase no curso actual (13-14) xa que a materia é de contido progresivo. Posto que en 4º Música é unha materia optativa, se o alumno non se matricula nela, deberá interpretar unhas pezas ao rematar o exame teórico, que serán proporcionadas con suficiente antelación pola profesora para a súa preparación.

TECNOLOXÍA 

O alumno coa materia pendente do curso anterior deberá facer e entregar obrigatoriamente antes da celebración das dúas probas parcias (de xaneiro e abril) un traballo de reforzo á Xefa do Departamento de Tecnoloxía. Os contidos destes traballos serán obxecto de avaliación nos exames teóricos. Ademais do traballo escrito o alumno deberá recuperar a materia presentándose ás probas parciais, e de non superar estas poderá recuperala nas probas extraordinarias de maio/setembro.

12


ANOTACIÓNS:

13


ANOTACIÓNS:

14


ANOTACIÓNS:

15


A Gandara 25, Vimianzo, 15129 A Coru単a Tel: 981716376 Email: ies.terradesoneira@edu.xunta.es

16

Boletín informativo pendentes 13 14  
Boletín informativo pendentes 13 14  
Advertisement