Page 1

illustration

X

graphic design

editorail

{ Vilasinee

Khantanant

portfolio

{


{

VILASINEE KHANTANANT วิ ล าสิ น ี ข ั น ธ นั น ท

AGE : 2 2 GE NDEAR : FEMAL E BI RT HDAY : MAY 9 1992 E -MAIL : MO NDKTH@ H OT M AI L. CO M TE L : 098-1 014265 A DDRESS : 28/4 RATCH AP H RU EK SO I 9 BA NG C HUEAK NANG TALI N G- CH AN BA NGKO K THAILAND 10170

EDUCTION NOW STUDY IN YEAR 3 AT BAN GKO K U N I VERSI T Y (

COMMUNIC ATIO N ART AN D D ESI GN

)


IN T E R E ST I NG S TR AVEL / P H OTO GRAP H Y

SK I L L S - AD O BE I LLU ST RATO R - AD O BE P H OTO SH O P - AD O BE I N D ESI GN


infographic

1

Graphic design

icondesign

{


HOW TO MAKE

A TRIPLE-DECKER

NUTELLA

SANDWICH

Top bread layer

Banana slices

Middle bread layer

Additional bananas

Bottom bread layer

Nutella spread


2 magazine

Editotal design

{


3 x

illustration design

illustration for Publishing

{


1. นำตาสาววารนิทร 3.35 2. สาวชมุแพแพรกั 4.05 3. สะใถเมอืงขอน 3.13 4.วอนหนมุสรุนิทร 4.01 5. สาวอดุรรอรกั 3.09

ผผูลติและจดัจำหนาย มาสเตอรเทป 39/134 ถ.โชคชยั 4 เขตลาดพราว กรงุเทพฯ 10230 วนัทผีลติ 18:02:2557 | วนัวางจำหนาย 25:02:2557 ซดีเีพลงไทย : วธิใีช : เพอืฟง จำนวน : 5 เพลง สงวนลขิสทิธิ : กมุภาพนัธ 2557

¨Ô¹µËÃÒ ¾Ù¹ÅÒÀ | ÃÇÁÎÔµ µÓ¹Ò¹ÃÑ¡ÊÒÇÍÕÊÒ¹ | 149-.

ÃÇÁÎµÔ µÓ¹Ò¹Ã¡ÑÊÒÇÍÊÕÒ¹

149-.


ExhibitioN of modern art

ViLASiNEE K. FridAy,MAy 9th 2014 Ardel gallery of modern art,bkk

ExhibitioN of modern art

ViLASiNEE K. FridAy,MAy 9th 2014 Ardel gallery of modern art,bkk


x

thank you!

{

Port