Page 1

MOMENTUM


CONTENTS

ELEMENTS

HEALTH

4 EDITOR’S NOTE 6 CONTRIBUTORS

26 FITNESS: QUICK CARDIO BOXING มวยไทยลดน้ำ�หนัก

VIEW

28 RELATIONSHIP: UNTIE HER KNOT วิธีปลดบราใน 3 วินาที

7 LIFESTYLES: THE ART OF SELFIE การถ่ายรูปตัวเองให้เป็นงานศิลปะ

DECODE 8 WATCH: CLASSIC NEVERDIES หวนคืนกลับสู้ตำ�นานนาฬิกา 10 GADGET: FALL’SLATEST GADGETS ของใหม่ย่อมดีกว่า

STYLE 12 HOW TO WEAR?: IF I WEAR JEANS

OPINION 30 NEW DAY วันใหม่ 31 TEENAGE RULES เทคนิคการเป็นวัยรุ่นคิดบวก

BOY’S TOY 32 MINI ON TWO WHEELS เมื่อมินิมีสองล้อ


WORK & PLAY ความเรียบง่ายภายใต้ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จริง สเน่ ห์ ที ่ ไ ม่ เคยเลื อนหายไปจาก JACK SPADE

หากเอ่ยถึง JACK SPADE แบรนด์แฟชัน่ สำ�หรับผูช้ าย ทีม่ ตี น้ กำ�เนิด

จากร้านอุปกรณ์ช่างกลางมหานครนิวยอร์กหลายคนย่อมนึกถึง ‘กระเป๋า’ ซึง่ เป็นซิกเนอเจอร์หลักของแบรนด์ ฤดูกาล 2013 นี้ JACK SPADE ร่วมกับเจฟ แมคเฟทริช (GeoffMcFetridge) เพื่อรังสรรค์กระเป๋าที่สะท้อนตัวตน ของสุภาพบุรุษได้เป็นอย่างดี

ด้วยพื้นฐานของเจฟที่เป็นคนมีวินัยบวกกับความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของเขาเน้นความเรียบง่ายแต่เปี่ยม ไปด้วยเอกลักาณ์เฉพาะตัว งานออกแบบของเขาพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

JACK SPADE JACK SPADE CENTRAL WORLD 02-658-6574 facebook.com/jackspadethailand @jackspade_th

ที่สำ�คัญสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บของ ใช้ได้อย่างเป็นระเบียบกระเป๋าสะพายที่ตัดเย็บด้วยเทคนิคการซ่อนตะเข็บ การเคลือบสารกันน้ำ�ที่กระเป๋าทุกใบ สายสะพายที่ออกแบบมาให้รับ กับสรีระเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมวัสดุที่คงทนซึ่งเป็น เอกลักษณ์สำ�คัญของ JACK SPADE

ภายในร้านตกแต่งด้วยความพิถีพิถัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจากสภานที ่ ต ่ างๆ ทั้งห้องทำ�งานสุดชิคสไตล์ Mid-Century ร้าน ตัดผมชายทีส่ อ่ื ถึงความคิดสร้างสรรค์ ร้านขายเครือ่ งแต่งกายทีบ่ ง่ บอกถึง รสนิยมของผู้สวมใส่ ร้านอุปกรณ์ชา่ งซึง่ เป็นต้นกำ�เนิดของแบรนด์ ทุก พื้นที่ ภายในร้านบอกเล่าเรื่องราวที่สำ�ท้อนความเป็นตัวตนของ JACK SPADE

ได้เป็นอย่างดี และห้องสมุดที่แสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็น

ในแบบผู้ชาย


ELEMENT

4

MOMENTUM

EDITOR’S NOTE ฉันเชือ่ ว่าทุกคนคงเคยผ่านประสบการณ์ทเ่ี รียกว่า “เดจาวู” (Deja vu) คำ�แปลตรงตัวของเดจาวูกค็ อื เคยพบเห็นมาก่อนหรือเคยรูส้ กึ มาแล้ว ถ้าคุณเชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ เดจาวูคือความบกพร่องทางกลไกลสมองคนเราที่จดจำ�หรือ รับรูข้ อ้ มูลบางอย่างมาแบบขาดตกบอพร่อง แล้วสมมุตติ อ่ เองว่าคุน้ เคย ในขณะ ที่หลายๆคนคิดว่า เดวาจูคือพลังงานจิตอันนิ่งสงบที่มีอำ�นาจมากพอจนทำ�ให้ เราสามารถมองเห็นเสี้ยวหนึ่งของอนาคตบางคนคิดไกลไปถึงขนาดว่า เรากำ�ลัง ดำ�รงชีวิตอยู่ในโลกที่มีอีกโลกหนึ่งกำ�ลังโคจรคู่ขนานอยู่ คล้ายๆ หลักธรรมคำ� สอนของพุทธศาสนาที่ฮอลลีวู้ดเคยขอยืมไปสร้างเป็นหนังเรื่อง เดอะ เมทริกซ์ ไม่วา่ เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจปรากฏการณ์เดจาวู แต่ถา้ ลองได้พบเจอ ประสบการณ์นบ้ี อ่ ยครัง้ เข้า เราคงเริม่ สงสัยว่าอนาคตข้างหน้ามันคือสิง่ ที่ สามารถ คาดคะเนได้จริงหรือ แต่สำ�หรับหลายๆคน คำ�ถามเรื่องการคาดเดาอนาคต คงเป็นแค่เสี้ยว หนึ่งของความคิดในยามที่เราฝันกลางวัน เพราะอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิด และ เราก็มีเวลามากพอที่จะนั่งเหม่อได้ในทุกๆวัน แต่สำ�หรับฉัน การคาดเอาอนาคตบนพื้นฐานของความจริงและข้อมูล คือเรื่องสนุก ฉันเชื่อว่าการประมวลผลในทุกสิ่งที่ทำ�มาหรือกำ�ลังจะทำ� คือสิ่ง จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าคุณสามารถนำ�ผลประมวลมา คาดเดาอะไรได้ก่อนใคร นั่นหมายถึงโอกาสชิ้นงามที่คุณจะคว้ามันเอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้งาน โอกาสในการหาเงิน โอกาสในการสร้างชื่อเสียง โอกาสในการเอาชีวติ รอด หรือแม้กระทัง่ โอกาสในการหาแฟน คุณก็จะกลายเป็น ผู้วิ่งที่วิ่งนำ�คนอื่นๆในลู่วิ่งถัดไป MOMENTUM ฉบับหมายเลข 1 ที่คุณถืออยู่ในมือนี้ ได้รวบรวม คำ�ทำ�นายอนาคต (ที่ไม่ได้มาจากหมอดูชื่อดัง) แต่มาจากบุคคลที่ฉันและทีมงาน ขอเรียกว่าเป็น “The Decoders” หรือผู้ถอดรหัส ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเก๋าในวงการที่พวกเขาคลุกคลีอยู่ เพื่อให้คุณผู้อ่านได้สนุกไปกับ การมองอนาคตในอีกสิบปีข้างหน้า ผ่านภาพวาดที่พวกเขาเหล่านี้จะวาดขึ้นมา ให้คุณได้เห็น ฉันและทีมงาน MOMENTUM หวังว่า Special Report ชิ้นนี้ คงทำ�ให้สิบปีข้างหน้าของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่ดี แล้วพบกันใหม่ใน MOMENTUM ฉบับเดือนหน้า สวัสดีค่ะ


ELEMENT

6

MOMENTUM

CONTRIBUTORS บุญชัย สุขสุริยะโยธิน ผู้คร่ำ�หวอดในวงการโฆษณากว่า 14 ปี แม้ว่ารางวัล ระดับโลก อย่าง Cannes Lions เขาก็เคยได้มาแล้ว ตำ�แหน่งสุดท้ายของเขาคือ Strategic Planner (สะกดแบบนี้จริงๆ) ให้กับเอเจนซี่โฆษณาที่มุ่งทำ�งาน เพื ่ อสั งคมอย่ าง “ชู ใ จ กะ กั ล ยาณมิ ตร” ที ่ น ำ �พลั ง ความคิ ดสร้ างสรรค์ มาเพาะปลู กเป็ น งานโฆษณาที ่ เป็นประโยชน์ตอ่ โลก เช่น แคมเปญ Mom Made Toys, พลั งสู งวั ย, Instadham บุ ญชั ย เชื ่ อเหมื อนที ่ ท่ าน พุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่า “การงานคื อการสร้ าง โลกให้ ส วยงาม” เขายั งถ่ ายทอดความคิดดีๆ ผ่าน คอลัมน์ Business with Heart ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ กรุ ง เทพธุ ร กิ จ พลิ ก ไปอ่ า นมุ ม มองใหม่ ของความคิดสร้างสรรค์ได้ใน Opinion

สุหฤท สยามวาลา ณ เวลานี้คงไม่มีวัยรุ่นคนไหนไม่รู้จักเขา ทั้งบทบาทของ การ(เคย)เป็นดีเจทาง Fat Radio การ (ยัง) เป็นศิลปิน นักแต่งเพลง และการได้ใจเหล่าบรรดาคนรุ่นใหม่ไป เต็มๆ กับแผนการการหาเสียงที่แปลกแหวกแนวกว่าใคร ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ผ่านมานั่น ทำ�ให้เขาได้แฟนๆ มา Follow ในเฟซบุ๊กจำ�นวนไม่น้อย หลังๆ สุหฤทมักเขียนสเตตัส “จากวัยรุ่นถึงวัยรุ่น” ที่ ทั้งจิกกัด ก่นด่า สอนวัยรุ่นแบบห่ามๆ และกวนอารมณ์ จนเราอดไม่ได้ทจ่ี ะให้เขาลองมาเขียนให้เราดูบา้ ง ติดตาม อ่าน “จากวัยรุ่นถึงวัยรุ่น” ได้ในคอลัมน์ Opinion และ ตามต่อได้ที่ WWW.twitter.com/Suharit, WWW.facebook.com/suharit.surprise


VIEW LIFESTYLE

7

MOMENTUM

THE ART OF SELFIE กล้อง Leica กำ�ลังเปลีย่ นการถ่ายรูป Selfie ให้เป็นงานศิลปะ คุ ณ รู ้ จ ั ก คำ � ว่ า ‘selfie’ ไหม selfie เป็ น 1 ใน 65 คำ � ศั พท์ ใ หม่ ท ี ่ เ พิ ่ ง ได้ ร ั บการบั น ทึ ก ในพจนานุกรมออกฟอร์ด selfie มาจากคำ�ว่า ‘self’และ ‘-ie’ แปลว่า การถ่ ายรู ป ตั วเองด้ วยโทรศั พท์ ม ื อถื อเพื ่ อโชว์ ใ น โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น เฟสบุ ๊ ก อิ น สตาแกรม ด้ วยเทคโนโลยี กล้ อ งถ่ ายรู ป ในโทรศั พท์ มื อถื อ ที ่ พ ั ฒ นาไปไกล ทำ � ให้ ช ่ ว ง 2-3 ปี น ี ้ selfie เป็ น กระแส ที่ได้รั บ ความนิ ย มอย่ างมากในโลกโซเชี ย ลมี เดี ย ไล่ ตั ้ งแต่ บรรดาเซเลบริ ต ี ้ ไปจนถึ ง คนธรรมดาทั ่ ว ไป selfie ถู ก นำ �ไปเปรี ย บเที ย บกั บ self-portrait ซึ ่ ง นั บ เป็ น ศิ ล ปะแขนงหนึ ่ ง แต่ ก ็ ม ี น ั ก วิ จ ารณ์ ห ลายคน ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย นิ ต ยาสาร Time เคยลงปกรู ป สาวน้ อ ย เหยี ย ดแขนตึ ง ถ่ า ยรู ป ตั ว เองด้ ว ยโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ แล้ ว ให้ ความเห็ น ทำ � นองว่ า “selfie เป็ น เพี ย งภาวะลุ ่ มหลงตั ว เอง (narcissism)” เช่ น เดี ย วกั บ Dr. Pamela Rutledge

นั ก จิ ต วิ ท ยาที ่ บ อกว่ า “คนสนใจ selfie เพราะคนถ่ า ย มากกว่ า ความงามของภาพ” แต่ ก ล้ อ ง Leica กลั บ ไม่ ค ิ ด เช่ น นั ้ น ปลายปี ที ่ แ ล้ ว แบรนด์ ก ล้ อ งถ่ า ยรู ป ที ่ ม ี อ ายุ ก ว่ า 160 ปี นึ ก สนุ ก ด้ ว ยการเชิ ญชวนคนทั ่ ว ไปให้ ใ ช้ กล้ อง Leica รุ ่ น ใดก็ ไ ด้ ถ่ า ยรู ป ตั ว เองแล้ ว ส่ ง เข้ า ประกวด จากนั ้ น จึ ง คั ด เลื อ ก รู ป เหล่ า นั ้ น มาจั ด ทำ � โฟโต้ บ ุ ๊ ก ชื ่ อ ‘Leica Myself’ วางขายเมื ่ อ กลางปี ท ี ่ ผ ่ า นมา รู ป ในหนั ง สื อ มี ท ั ้ ง จากช่ า งภาพมื อ อาชี พ และ มื อ สมั ค รเล่ น สมจริ ง และเหนื อ จริ ง สวยงามและดริ บ ก ร้ า น หนั ง สื อ ยั ง ตั ้ ง คำ � ถามทิ ้ ง ท้ า ยด้ ว ยว่ า “selfie จะเป็ น ศิ ล ปะแขนงหนึ ่ ง ที ่ แ ยกจาก “ self-portrait ได้ ไ หม” คำ � ถามนี ้ ค งต้ อ งใช้ เ วลาพิ ส ู จ น์ แต่ ต อนนี ้ ลองตั ด สิ น ใจด้ ว ยตาตั ว เองว่ า คุ ณ ภาพ selfie เหล่ า นี ้ ‘ผ่ า น’ เข้ า ขั ้ น งานศิ ล ปะหรื อ ไม่


VIEW WATCH

8

MOMENTUM


CLASSIC NEVER DIES หวนคืนกลับสู่ตำ�นาน

PANERAI

VACHERON CONSTANTIN

ย้อนกลั บ ไปที ่ เ มื อ งฟลอเรนซ์ ใ นปี ค .ศ. 1940 PANERAI ออกแบบตั วเรื อ นใหม่ เพื ่ อ ที ่ ต อบสนองความต้ องการของ กองทั พ เรื อ อิ ต าลี จ นได้ ตั ว เรื อ ซึ ่ ง กลายเป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก ในชื ่ อ RADIOMIR 1940 และค้นพบสารเรืองแสงสำ�หรับดูเวลา ในที่ม ื ด ดั ง นั ้ นในคอลเล็ กชั ่ น HISTORIC รุ ่ น radiomir 1940 3 DAYS ORO ROSSO จึงนำ�ตัวเรือนอันทนทานนี้ กลับมาผลิตอีกครั้ง

แม้นโปรแลน โบนาปาร์ตยังครอบครองนาฬิกาสัญชาติสวิส ยี่ห้อนี้ เพราะหลงใหลในความแม่นยำ�ของกลไกอันซับซ้อน จวบจนศตวรรษที ่ 3 ของการผลิ ตจึ งได้ ผ ลิ ตกลไกในรุ ่ น Patrimony ให้มีความบางเพียง 5.25 มม. ซึ่งถือว่าบางที่สุด ในโลก ณ เวลานั้น ก่อนพัฒนามาเป็นกลไกคาลิเบอร์ 1120 บางเพียง 2.45 มม. ในรุ่น PATRIMONY TRADITION NELLE AUTOMATIC

CARTIER

FRANCK MULLER

หากจะถามหาตำ�นานแห่งนาฬิกาคาร์เทียต้องยกให้กบั คอลเล็กชัน่ SANTOS ซึง่ ออกแบบมาตัง้ แต่ปคี .ศ. 1940 โดยหลุยส์ คาร์เทียร์ และมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัสผสานกับตัวเลขโรมันขนาดใหญ่ SANTOS ถูกขนานนามให้เป็นสุดยอดนาฬิกาแห่งศตวรรษที่ 20 และยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี คาร์เทียร์ในปี ค.ศ. 2004 ในชื่อรุ่น SANTOS 100

ในช่วงทศวรรษที่ 1990s FRANCK MULLER พยายามค้นหา ความแตกต่างจนได้รูปทรง CINTREE CURVEX ซึ่งโค้งรับ กับข้อมือจนตัวเรือนดูเป็น 3 มิติ และมีขนาดต่างกันถึง 15 ขนาด นอกจากนี้ ยังเสริมจุดเด่นให้กับตัวเลขอะราบิกขนาดใหญ่ โดยคอลเล็กชั่น AETERNITAS MEGA

IWC

A.LANGE & SOHNE

ชาวโปรตุ เ กตขึ ้ นชื ่ อ เรื ่ อ งการเป็ นนั ก เดิ น ทางและนั กสำ � รวจ IWC จึงนำ�มาใช้เป็นชื่อคอลเล็กชั่น PORTUGUESE ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1939 รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงใช้กลไกคาร์ลิเบอร์ 98 ซึ่งพัฒ นามาจากคาร์ ลิ เ บอร์ 74 ในยุ ค ทศวรรษ 1949s ส่วนรุ่น IW545408 เป็นกลไกไขลานคาลิเบอร์ 98295 ตัวเรือนสเตนเลสสตีลพร้อมหน้าปัด 44 มม.

คอลเล็กชัน่ 1815 เป็นตัวแทนปีเกิดของ Ferdinand A.Lange ผู้ก่อตั้งการตั้งการออกแบบจึงยังคงรักษาความดั้งเดิมด้วยเข็ม นาฬิกาเหล็กกล้าสีฟ้า ซึ่งผ่านความร้อน 300 องศาเซลเซียส ตัวเลขอะราบิกบนหน้าปัดสีขาว มีลวดลายทำ�ให้นึกถึงเส้นทาง รถไฟในศตวรรษที่ 19 และมีหน้าปัดย่อยแสดงวินาทีท่ี 6 นาฬิกา


DECODE GADGET

10

MOMENTUM

FALL’S LATEST GADGETS ใหม่ย่อมดีกว่า

IPHONE 5S

มีความเป็นที่สุดหลายอย่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ดีที่สุดด้วยระบบสแกนนิ้ว แรงทีส่ ดุ ด้วยหน่วยประมวล ผล A7 คู่กับ M7 64-bit และแฟลชแอลอีดี คู่ที่มีมาก สุดกว่ายี่ห้ออื่น ถ่ายวีดีโอ ด้ว ยความละเอีย ด สู งสุ ด 1080p และแบตเตอรี่ ที่มี อายุ ก ารใช้ น านยาวที ่ ส ุ ด เพื่อรองรับระบบปฎิบัติการ iOS7 ที่ขึ้นชื่อว่ากินไฟที่สุด เช่นกัน

NOKIA LUMIA 1020

สตาร์ตโฟนตัวแรกทีเ่ ปิดฉาก ท้าชนกล้องถ่ายภาพระดับ มืออาชีพ เพราะใช้เซ็นเซอร์ PureView ความละเอียด 41 ล้านพิกเซล ที่ Nokia เรี ย กว่ า ‘Super Pixel’ ขนาดของภาพที่ได้จะใหญ่ กว่าภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์ มือถือทัว่ ไปถึง 5 เท่าพร้อม เลนส์ Carl Zeiss

OLYMPUS OMD E-M1

กลั บ มาอี ก ครั ้ ง กั บ กล้ อ ง ถ่ า ยภาพ mirrorless คุ ณ ภาพสู ง ซึ ่ ง คราวนี ้ เปลี่ยนมาใช้ระบบเซ็นเซอร์ ใหม่ล่าสุด Live MOS ความละเอียด 16.3 ล้านพิกเซล จุดออโต้โฟกัส 37 จุด ทำ�งานได้รวดเร็วและแม่นยำ� กว่ารุ่น E-5 มีระบบกันสั่น 5 แกนในตัวกล้อง ช่วยให้ ภาพคมชัดไม่เบลอ

BOSE SOUND LINK

ลำ�โพงจิว๋ แต่แจ๋ว เพราะขึน้ รูป ทั้งชิ้นด้วยอะลูมิเนียม ให้ พลั ง เสี ย งสุ ด ยอดด้ ว ย เทคโนโลยี high-efficiency transducers ถึงสองตัว และ dual passive radiators เก็ บรายละเอี ย ดครบถ้ วน ขับเสียงเบสได้อย่างหนักแน่น ทีส่ ำ�คัญรองรับการเชือ่ มต่อ แบบไร้สายบลูทธู และใช้งาน ได้ถึง 7 ชั่วโมง

MICROSOET XBOX 360

ไม่จำ�เป็นต้องเล่นเกมด้วย คอนโซลเสมอไปเพราะKinect จากค่าย Microsoft จะเปลี่ยนวิธีการเล่นมาเป็น การขยั บ เขยื ้ อ นร่ า งกาย นอกจากได้ความสนุกสนาน มันยังช่วยเรียกเหงื่อผ่าน โปรแกรมออกกำ � ลั ง กาย อย่างเอาจริงเอาจัง


SAMSUNG NOTE3

ซัมซุงท้าชนไอโฟนอีกครั้ง ด้วยจุดแข็งทั้งเรื่องหน้าจอ ขนาด 5.7 นิ ้ ว Full HD Super AMOLED ตัวเครือ่ ง บางลงแต่จบั ถนัดมือมากขึน้ กับฝาหลังที่ทำ�จากหนังสุด คลาสสิก ส่วนปากกา S Pen พัฒนาให้ ล ดขั ้ นตอนการ ใช้งานด้วยการใช้คู่กับ Air Command ฟีเจอร์คำ� สั่งอัจฉริยะที่มีถึง 5 แบบ

SAMSUNG GEAR

แค่ดูเวลายังน้อยไป เพียงมี อินเตอร์เน็ตบรรดา แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ จากระบบ ปฎิ บ ั ต ิ การแอนดรอยด์ จ ะ พร้อมทำ�งานทันทีนอกจาก นีย้ งั ใช้รบั สายโทร.เข้า-ออก และถ้าหากคุณเมื่อยนิ้วก็ใช้ S Voice สั่งการด้วยเสียง ซะเลย แต่ทส่ี ดุ จริงๆ คงเป็น กล้องถ่ายภาพ ความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซล ซึ่งทำ�ให้ คุณดูเข้าใกล้สายลับแห่ง MI6

SONY CYBER SHOT RX100

ในขณะทีต่ ลาดกล้อง DSLR กำ�ลังซบเซาแต่ RX 100 กลับรุ่นจนมีรุ่นสองโดยใช้ เซ็ น เซอร์ CMOS ความ ละเอียด 20.2 ล้านพิกเซล คูก่ บั เลนส์รรู บั แสงกว้าง F 1.8 ผลรับทีไ่ ด้คอื การถ่ายภาพ ในสภาพแสงน้ อ ยทำ � ได้ อย่างน่าประทับใจ หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว ปรับ ขึ้น-ลง 90 องศา

LENOVO THINK PAD X1 TOUCH

จัดให้เป็นอัลตราบุก๊ จอ 14 นิว้ ที่บางเฉียบที่สุดในโลก ตัว เครื ่ อ งผลิ ต จากคาร์ บอน ไฟเบอร์ คมชัดด้วยหน้าจอ เอชดี ใช้งานด้วยระบบสัมผัส กับ Windows 8 แถมยัง รองรับโปรแกรมมัลติมีเดีย อย่าง Dolby Home Theater v4 ทีใ่ ห้ความบันเทิง ส่วนตัว ทั้งหมดทำ�งานด้วย ระบบประมวลผล Inter core i5

SONY PSVITA

ดึงความเป็นเด็กกลับมาอีก ครั้งด้วย PlayStation VITA ที่เปลี่ยนโฉมตั้งแต่หน้าจอ สัมผัส OLED ขนาด 5 นิว้ ถ่ายทอดสีสันถึง 16 ล้าน เฉดสี มีกล้องถ่ายภาพทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังสามารถ เชื่อมต่อเข้ากับ PlayStation 3 และระหว่างผู้ เล่น ด้วยกันผ่าน 3G และ Wi-Fi ทั้งหมด


STYLE HOW TO WEAR?

13

MOMENTUM

เมื่อคุณเลือกใส่ยีนส์

กางเกงยีนส์ที่คุณคุ้นเคยเพราะใส่มาตั้งแต่เล็กจนโต ยังคงเป็นชิ้นคลาสสิก ไร้กาลเวลาที่คุณสามารถ หยิบมาใส่ได้อยู่เสมอๆ ไม่ใช่เฉพาะในวันหยุดที่ออกไปลุยกับเพื่อนฝูงเท่านั้น แต่วันทำ�งานเราก็คว้ามา แต่งให้ดูหล่อได้อีกเช่นกัน LEGEND BEGINS เรื่องราวของกางเกงยีนส์เริ่มต้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่19 ในเจนัว เมืองท่าของอิตาลี เป็นกางเกงของกะลาสีที่ทนทานสู้กับสภาพ แวดล้อมที่แปรปรวนได้ดี การเดินทางของเรืออิตาลีทำ�ให้ยีนส์เริ่มแพร่หลายในยุโรป แล้วเดินทางเข้าสู่อเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1850 เมื่อ Levi Strauss ย้ายถิ่นฐานจากเยอรมนีสู่ซานฟรานซิสโกในยุคเฟื่องฟูของเหมืองทอง ในขณะที่คนมุ่งหน้าไปอเมริกาเพื่อ ขุดทอง เขาหาช่องว่างทางธุรกิจด้วยการขายผ้าใบที่มีคุณสมบัติทนทาน ก่อนขยับขยายมาตัดเย็บกางเกงยีนส์ ความทนทานและสี ฟ้าครามที่สามารถปิดบังรอยเปื้อนได้อย่างดี ทำ�ให้โดนใจคนงานเหมืองได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามแม้ผ้ายีนส์จะขาดยากแต่การ ปริแตกของตะเข็บเป็นข้อตำ�หนิของคนงานเหมืองส่วนใหญ่ หมุดทองแดงจึงนำ�มาถูกใช้ติดย้ำ�ที่ตะเข็บกระเป๋าและฐานของสาบ กางเกงยีนส์ กางเกงยีนส์ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในวงของคนงาน คาวบอย และหนังคาวบอยในยุค’ 30s ได้ทำ�ให้กางเกงยีนส์ถูก เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก


STYLE HOW TO WEAR?

14

1

MOMENTUM

2

4

3

5

1. THE FIFTH POCKET

4. DIRT

กางเกงยีนส์จะขาดกระเป๋าใบจิ๋วใบที่ 5 ที่เอาไว้ซ่อนเงินค่าเบียร์ ไปไม่ได้

รอยปริศนาที่ดูเหมือนผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชนทั้งของ จริงและทำ�ขึ้นช่วยสร้างสเน่ห์ให้กับกางเกง แต่ถ้าเริ่มออกสี เหลืองก็ควรจะทำ�ความสะอาด

2. BUTTON FLY ถ้าอยากได้ความรู้สึกแบบต้นฉบับ ลืมเป้าแบบซิปไปก่อน ต้อง เป็นแบบกระดุมเท่านั้น

3. COPPER REVETS หมุดทองแดงที่ Levi Strauss เอาแนวคิดจากช่างตัดเสื้อชาว ยิวมาใช้ กลายเป็นหนึ่งใน DNA ของกางเกงยีนส์

5. LEG SHAPE เลือกทรงกางเกงให้เหมาะกับหุ่น ผอมเพรียว = Slim / Straight / Boot Cut หุ่นล่ำ�นักกีฬา = Straight / Boot Cut ตัวใหญ่ = Staight / Loose


HEAD TIME STORY Model : Bowie - Spa Sabhavasu


HEALTH FITNESS

30

MOMENTUM

QUICK CARDIO BOXING มวยไทยลดน้ำ�หนัก! ภาพ: GETTY IMAGES

นี่คือคำ�เชื้อเชิญของการชกมวยรูปแบบใหม่ ซึ ่ ง ปรากฎตามหน้ า ฟิ ต เนสและค่ า ยมวย หลายๆแห่งจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือ?

หลังจากนักชกอย่างบัวขาว ป.ประมุก แสดงชัน้ เชิงให้มวยกลายเป็น กีฬาสุดเท่ในสายตาคนรุน่ ใหม่ ประกอบกับการแข่งขันถูกเปลีย่ นรูป แบบมาเป็นการให้ความบันเทิงมากขึน้ มวยไทยจึงถูกบรรจุอยูต่ าม ฟิตเนสอัตโนมัติ


WARM UP

ROUND TWO

นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น ดังนั้นทุกครั้งก่อนลงต่อยมวย ต้องเริ่ม จากการวอร์มร่างกายประมาณ 15 นาที เริ่มตั้งแต่การยืดเส้น บริเวณคอ หัวไหล่ แขน เข่า และขา จากนัน้ ตามด้วยการกระโดด เชือกแบบยกสองขา ราวๆ 5 นาที และวิง่ บนเครือ่ งวิง่ อีก 5 นาที สองอย่างหลังช่วยเรื่องการออกแรงเตะและฟุตเวิร์กได้ดีขึ้น หลังจากนั้นก็เพิ่มกำ�ลังแขน ด้วยการวิดพืน้ ช้าๆ วิธกี ารง่าย คือ วางมือให้มคี วามกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ ดันแขนให้ตงึ จากนัน้ ลดร่างกายลงช้าๆ จนขนานกับพืน้ แล้วค่อยๆ ดันตัวขึน้ จนแขน ยืดตึง ใช้เวลาสั้นๆ เพียง 30 วินาทีเท่านั้น

มวยไทยก็เหมือนกับการตีกอล์ฟ คือต้องเล่นบ่อยๆ ยิ่งเล่น ฝีไม้ลายมือจะยิ่งดีขึ้น แถมความอึดปละพละกำ�ลังของผู้เล่นจะ ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จนเท่านักมวยจริงๆ ที่สามารถเล่นต่อเนื่อง 5-6 วันต่อสัปดาห์และยกระดับการฝึกซ้อมไปสู่สูตรขั้นเทพ คือ การชกลม 6 ยก การชกกระสอบ 4 ยก ซึ่งจะเรียกเหงื่อ และเผาผลาญพลังงานมากขึ้น ถ้าหากจะเร่งการเผาผลาญ แคลอรี่ให้เน้นท่าต่อยชกลม (shadow boxing) เพราะจะเผา ผลาญแคลอรีถึง 400 แคลอรีต่อชั่วโมง

ROUND ONE

COOL DOWN

การต่อ ยมวยเพื ่ อ รี ด น้ ำ � หนั ก ให้ เ ห็ น ผลจะต้ องเริ ่ มจากการ ฝึกฝนท่าทางที่ถูกต้องเสียก่อน ไล่ตั้งแต่ฟุตเวิร์ก ชกลมและ ชกเป้า ต่อยด้วยเตะเป้า เตะกระสอบ ใช้เวลาฝึกไม่เกิน 2 สัปดาห์ เมื่อท่าทางถูกต้องแล้ว เทรนเนอร์หรือครูมวยจะจับท่าเหล่านั้น รวมเป็นยกๆ เช่นเดียวกับการเล่นเวท โดยแต่ละยกจะเริ่มต้น จากเวลาน้อยไปหาเวลามาก ซึ่งใน 1 ยก จะแบ่งเป็นชก 2 นาที พัก 1 นาที แล้วชก 2 นาที จนเมื่อพัฒนาร่างกายไปเรื่อยๆ เวลาแต่ละยกจะเพิ่มขึ้นเท่ากับการฝึกฝนนักมวยจริงๆ เป็น ชก 4 นาที พัก 30 วินาที แล้วกลับมา ชกอีก 4 นาที

นอกจากการจะคลายกล้ามเนือ้ หลังต่อยมวยเสร็จแล้ว มีเคล็ดลับ สำ�หรับเพ่ิมกล้ามเนื้อหน้าท้องคือ ให้ซิตอัพเพิ่มเข้าไปอีก 2030ครั้ง และเพื่อให้การลดน้ำ�หนักได้ผลควรงดคาร์โบไฮเดรต และเครือ่ งดืม่ รสหวาน ทัง้ น้ำ�ผลไม้ น้ำ�อัดลม นม และเครือ่ งดืม่ ถั่วเหลือง รสชาติหวานอย่างจริงจัง ขอขอบคุณ คุณสาธิต ชัยชนะและคุณธีระศักดิ์ วรวุฒิ จาก Best Body Fitness Club โทร. 0-2693-8936


HEALTH RELATIONSHIP

32

MOMENTUM

UNTIE HER KNOT เรือ่ ง: Eddy Chang ภาพ: GETTY IMAGES

สำ�หรับสาวๆ แล้วบราเซียคือนวัตกรรมขั้นเทพชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้พวกเธอต่อสู้กับแรงโน้มถ่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงมีแต่สาวๆ ที่รู้วิธีปลดมันได้อย่างช่ำ�ชอง ทว่าในเวลาคับขันที่ คุณจำ�เป็นต้องเป็นผู้ปลดเปลื้องเธอออกจากพันธนาการ เรามีคำ�อ้างอิงจากผู้สันทัดกรณี ที่สามารถถอดชุดชั้นในได้ภายใน 3 วินาทีโดยอีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัว! 1. ควบคุมมือของคุณให้อ่อนโยนเข้าไว้ 2. ทำ�ความเข้าใจโครงสร้างของบรา:โดยทั่วไปบราถูก ออกแบบให้ปลายด้านขวาเป็นตะขอ ปลายด้านซ้ายเป็นห่วง ตัวหนอน การใช้มือซ้ายปลดตะขอจึงง่่ายกว่า หากคุณ คลำ�หาตะขอด้านหลังไม่เจอ นั่นแสดงว่าเธอสวมบราแบบ ตะขออยู่ด้านหน้า 3. วิธีถอด: ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับปลายด้านตะขอ ใช้นิ้ว กลางดันฝัง่ ตัวหนอนออกเป็นอันเรียบร้อย ตอนทีค่ ณ ุ อ้อม แขนไปทางด้านหลังของผู้หญิงอาจใช้ฝ่ามือลูบไล้บั้นเอว เธอก่อน โดยออกแรงกดนิดๆ ลูบวนเป็นวงกลมมาถึงกลาง หลัง เมื่อส่วนของบราา ให้ทำ�เหมือน

มันไม่มีตัวตน ลูบวนแบบเดียวกันไปถึงด้านบนจากน้ันก็ ไล่ลงมาอีก 2-3 รอบโดยผ่อนแรงให้เบาลง เมื่อวนขึ้น มาข้างบนอีกครั้ง ให้คุณสอดมือเข้าไปใต้บราให้เธอรู้สึก ว่าคุณกำ�ลังลูบหลังเธออยู่ หลังจากลูบแบบนีส้ กั 2-3 ครัง้ ค่อยกลับมาโฟกัสที่ด้านหน้า ใช้มืออีกข้างนึงลูบไล้ผม ใบหน้า ลำ�คอ และหน้าอก ขณะทีม่ อื ขวาของคุณกำ�ลังลูบ คลึงหน้าอกของเธอ มือซ้ายก็เริ่มปลดตะขอไป โดยใช้นิ้ว ไต่เล่นเบาๆ บนบราก่อนแล้วค่อยสอดนิ้วเข้าไปข้างใต้ โดยหันหลังนิ้วเข้ากับแผ่นหลังแล้วใช้นิ้วโป้งคีบจากด้าน นอก นิ้วกลางกดสายทางฝั่งห่วงตัวหนอนออก...เท่านี้ก็ เรียบร้อย


OPINION

34

MOMENTUM

NEW DAY วันใหม่

เรื่อง: บุญชัย สุขสุริยะโยธิน

24.00 น. คุณกำ�ลังใช้หัวคิดเพื่อสร้างสรรค์บางสิ่ง มันอาจเป็นชิ้นงานเพื่อส่งเข้าชิงรางวัลระดับโลก หรืออาจเป็นงานดีไซน์ที่คุณไม่อยากให้มันซ้ำ�กับใคร หรือไม่...คุณกำ�ลังอยากสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นบนโลก คุณดำ�ดิ่งลงสู้ห้วงของความคิด บีบเค้นเซลล์สมองให้ เร่งผลิตไอเดียให้ดีที่สุดสายตาคุณเริ่มพร่า ความคิด เริ่มไม่แล่น มือที่ขีดเขียนบนกระดาษเริ่มช้าลงภาพเตียง นุ ่ มๆ ของคุ ณ ลอยเข้ ามาคุ ณ ตอบสนองด้ ว ยการซด กาแฟแก้วใหญ่พยายามไม่ย้อนกลับไปนึกถึงภาพนั้นอีก คุณรู้ จุดที่ความคิดสร้างสรรค์ก่อตัวเป็นรูปร่างคือที่ โต๊ะทำ�งาน ไม่ใช่ที่เตียง คาเฟอีนทำ�ให้สมองของคุณพุ่งทะยานอีก ครั้งคุณเริ่มใช้งานมันหนักขึ้น หนักขึ้น หนักขึ้นโดย ไม่เปิดโอกาสให้มันหยุดพักหายใจคุณเชื่อและทุ่มเททุก อย่างไปที่ความคิดของคุณก่อนที่คุณจะตกอยู่ในกรอบ ของความคิดสร้างสรรค์ กรอบที่แข็งแรงกว่าการยึดติด กับความเชื่อเดิมๆ คือการยึดติดกับประโยชน์ส่วนตน และความคิดของคุณ สร้างปัญหาให้กับคนอื่น โดยที่ คุณไม่รู้ตัว เพราะสิ่งที่ให้กำ�เนินความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ ‘หัว’ แต่เป็น ‘ใจ’ ใจ ที่อยากสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กับคนที่คุณรัก คนที่อยู่รอบข้างและทุกๆคนใจ ที่ เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและทุกชีวิตใจ ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อเป็นที่ยอมรับแต่สร้างสรรค์เพราะยอมรับการ ดำ�รงอยู่ เชื่อมโยงของทุกชีวิต และนี่คือเวลา 24.00 น. คุณกำ�ลังสร้างสรรค์อะไร “การงานคือการสร้างโลกให้สวยงาม” พุทธทาสภิกขุ


TEENAGE RULES จากวัยรุ่นถึงวัยรุ่น ตอนเทคนิคการเป็นวัยรุ่นคิดบวก เรื่อง: สุหฤท สยามวาลา 1 เมื่ออารมณ์เสียเรื่องไหน ขอให้หยุดไว้ก่อน แล้วหลบ ไปทำ�ในสิ่งที่ชอบสักพักวัยรุ่นเป็นวัยที่กระแดะที่สุด เห็น อะไรนิดหน่อยก็อารมณ์เสียมันทำ�ให้เราจมกับปัญหา มองปัญหาผิดไปหมด ลองปล่อยมันไปสักพัก มันจะทำ�ให้ เราอารมณ์ดีขึ้นและสามารถกลับมาแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 2 ยอมรับให้ได้ว่าคนแม่งแตกต่างกันเสมอ อย่าเอาตัว เองเป็นที่ตั้ง คือไอ้ความมั่นใจในตัวเองนี่มันก็ดีนะครับ แต่กต็ อ้ งคิดไว้เสมอว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทีค่ นต้องให้ความเออออห่อหมกกับเรา คุณคิดต่างได้ คน อื่นก็คิดต่างได้เหมือนกัน มันไม่ได้หนักหนา 3 หาให้ได้ว่าอะไรทำ�ให้เราอารมณ์เสีย อย่าอารมณ์เสีย กับอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเรารู้ว่าไร้สาระก็ให้กลับมายิ้มแล้วตีจาก มันไป เห็นบ่อยมากครับอารมณ์เสียจังเลย แต่ไม่รู้ว่า เสียเพราะอะไรคือออะไรทีผ่ า่ นมาช่วงนี้ การแก้อารมณ์เสีย ง่ายๆ คือ ‘ยิ้ม’ ครับ มันมีอานุภาพจริงๆ มันเปลี่ยน ความรู้สึกได้เลย...ยิ้มโว้ยยิ้ม 4 พยายามโทรหาเพื่อนที่ตลกที่สุด ถ้าไม่มีเลยสักคน แปลว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเอง ไอ้เทคนิคนี้เป็นการเช็ค เรตติ้งตัวเองด้วย เวลาเราอยากอารมณ์ดี เราต้องลอง สแกนดูว่าเรามีเพื่อนที่อารมณ์ดีไหม 5 คำ�ว่า ‘ช่างแม่ง’ แก้ปัญหาในโลกได้ทุกอย่าง ตามนั้น ครับ สั้นๆ ได้ใจความ เวลาที่คุณตะโกนเสร็จ อารมณ์ จะดีขึ้น ฮึ้ดสู้ 6 โปรดจำ�ไว้ว่าอารมณ์เสียหรือหงุดหงิด คนที่ทุกข์ที่สุด คือเราเอง นั่นสิ แล้วเราจะมานั่งเศร้าทำ�ไมวะ! พล่ามมาทั้งหมดเพียงแค่อยากบอกว่าขอให้ลุยกับชีวิต ขอให้คิดดีคิดบวกกับชีวิต สิ่งที่เราจะได้กลับมาจะทำ�ให้ ชีวิตวัยรุ่นของทุกท่านดีขึ้น สวัสดี


BOY’S TOY

36

MOMENTUM


เราเห็น MINI folding bike เวอร์ชั่นใหม่ครั้งแรกที่งาน MINI festival ที่มาร์เซย์เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่หยุดผลิตไปนาน การกลับมาครั้งนี้ยังคงดีเอ็นเอของมินิ 4 ล้ออยู่เต็มเปี่ยม นั่นคือเล็ก กะทัดรัด แต่ยงั คงสวยสดเช่นเดิมโดยเฉพาะโซ่ซง่ึ เคลือบสี neon yellow เรืองแสงมาให้เสร็จ พร้อมเคลือบสารเทฟลอน เพือ่ ทีค่ ณ ุ จะได้ไม่ตอ้ ง หยอดน้ำ�มันตลอดอายุการใช้งาน ตัวโครงทำ�จากอะลูมเิ นียมน้ำ�หนักเบา มาพร้อมกับล้อขนาด 20 นิว้ และเกียร์ 8 เกียร์ หนักแค่ 11 กิโลกรัม เท่านั้น มินิออกมาให้ข่าวว่าจักรยานพับของพวกเขาไม่เพียงจะใส่ท้าย รถของมินิได้ทุกรุ่นแต่ยังสามารถใส่ท้ายรถเกือบทุกยี่ห้อบนโลก ใบนีไ้ ด้ (เราหมายถึงเมือ่ คุณพับมัน) ราคาขายในยุโรปอยูท่ ่ี 499 ยูโร ส่วนบ้านเราลองสอบถามไปที่ MINI ประเทศไทย www.mini..co.th

Momentumpre