Technasium Magazine

Page 1

Leerlingen, oud-leerlingen, docenten en opdrachtgevers over

10 jaar technasium nijmegen

BEDRIJVEN EN HET MONDIALCOLLEGE [ Royal Haskoning spreekt ] TECH IS ÃœBER-HIP: [ 35% Meisjes in Da House! ]

ENTHOUSIASTE DOCENTEN [ over wat hen drijft ] Spectaculaire meesterproeven: EINDEXAMEN PROJECTEN IN DE SPOTLIGHTS (Oud) technasiumleerlingen: DE WERELD LIGT AAN HUN VOETEN


IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE ALBERT EINSTEIN

2


VOORWOORD

ZONDER VERBEELDINGSKRACHT, FANTASIE EN VERWONDERING KOM JE NIET TOT NIEUWE INZICHTEN EN KENNISCONSTRUCTIE. DAT IS FEITELIJK DE KERNBOODSCHAP VAN HET TECHNASIUM. HOE KRIJGEN WE GETALENTEERDE LEERLINGEN ZO VER DAT ZIJ HUN VERBEELDING INZETTEN OM ZELF KENNIS OP TE DOEN?

Op het Mondial College zijn we deze uitdaging aangegaan die geheel past binnen onze visie van inspirerend onderwijs. Inspiratie ontstaat als je gemotiveerd raakt door een uitdagende en betekenisvolle, authentieke opdracht die verbonden is met de wereld buiten de school. Ons technasium bestaat al weer 10 jaar en in deze periode heeft deze opleiding zich steeds verder ontwikkeld en staat als een huis. De opleiding is onverminderd populair; per jaar volgen zo’n 300 leerlingen de technasium-opleiding. 80% van de technasium-examenkandidaten kiest voor een technische vervolgstudie (HBO of universiteit). Langs deze weg wil ik het team dat ons technasium vormgeeft van harte feliciteren met deze mijlpaal! Daarnaast wil ik in het bijzonder onze technator, Joost Roelse, hartelijk bedanken voor zijn enorme drive de afgelopen 10 jaar! Henk Beckmann, directeur locatie Leuvensbroek

3


BETEKENISVOL EN

CONTEXTRIJK 4


INLEIDING Wij staan voor onderwijs dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van talenten waarbij leerlingen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Wij verbinden hierbij onze activiteiten met de omgeving, waardoor er betekenisvol en contextrijk onderwijs ontstaat.

Het Technasium voor havo- en vwo-leerlingen is een schoolvoorbeeld van talentontwikkeling. Leerlingen onderzoeken een echt vraagstuk, van een echte opdrachtgever. Vervolgens zetten zij hun tanden in het ontwerpen van een oplossing. Dit vraagt om onderzoekende vaardigheden, samenwerken in een team, creatieve oplossingen ontwerpen én het presenteren daarvan aan de opdrachtgever. In navolging van deze succesformule heeft onze school een eigen variant ontwikkeld voor de mavo: het College of Engineering. Alle andere leerlingen krijgen het vak science, dat gebaseerd is op dezelfde onderwijskundige uitgangspunten. Voor deze focus op het ontwikkelen van bèta-talent, heeft het Mondial College het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen. En daar zijn we best trots op!

Op het Mondial Beroepscollege (vmbo basis en kader) ligt de nadruk op praktijkgericht onderwijs. Als één van de weinige scholen in de regio bieden wij in samenwerking met het bedrijfsleven, leerlingen de mogelijkheid zich te verdiepen in twee technische beroepsprofielen: Bouw, Wonen & Interieur (BWI) en Produceren, Installeren & Energie (PIE). En dat alles in een supermodern en goed geoutilleerd schoolgebouw. Het Mondial College is klaar voor de toekomst! Ik wens u veel leesplezier met deze jubileumuitgave.

GEGARANDEERD EEN TOP-BAAN! Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en beroepen veranderen sneller dan ooit. Het is onze opdracht om leerlingen voor te bereiden op deze veranderende samenleving. Het Mondial College neemt deze opdracht serieus met een heldere onderwijskundige visie.

GERT-JAN JANSEN Rector Mondial College 5


HET TEC HET VAK

O&O Het technasium is een opleiding die talentvolle leerlingen met interesse in bèta en technologie stimuleert om zich verder te ontwikkelen. De opleiding wordt aangeboden op onze havo- en vwo-opleiding. Onderzoeken en Ontwerp (O&O) vormt de basis van deze opleiding.

Petrus Christus,

Een goudsmid in zijn winkel, 1449, Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection.

--------------------------------------------------------------------------------------

6


CHNASIUM TELKENS IS EEN ACTUELE OPDRACHT HET STARTPUNT VOOR EEN NIEUWE UITDAGING. DEZE OPDRACHT KOMT VAN EEN EXTERNE OPDRACHTGEVER UIT DE WERELD VAN BÈTA EN TECHNOLOGIE. EN ELKE KEER KRUIPT DE LEERLING IN EEN ANDERE ROL. HOE INTERESSANT IS HET OM EENS ARCHITECT TE ZIJN? OF MILIEUDESKUNDIGE? OF ANALIST? OF DESIGNER? HOE INTERESSANT IS HET OM DAADWERKELIJK OOK OP BEZOEK TE GAAN BIJ DE OPDRACHTGEVER? OM ZIJN BEDRIJF TE LEREN KENNEN? OM TE ZIEN WELKE MENSEN ER WERKEN EN WELKE STUDIE ZIJ HEBBEN AFGEROND? Uiteraard doet de leerling zo kennis op, maar daarnaast is er veel aandacht voor (onderzoeks)vaardigheden. Analyseren, procesmatig werken, samenwerken, kennisgericht werken en ook doorzetten als het tegen zit. Maar ook andere vaardigheden komen aan bod: plannen en organiseren, productgericht werken, creëren, reflecteren, presenteren, jezelf ontdekken. Het vak O&O start in de brugklas en kent een leerlijn tot en met het examenjaar. Het vak heeft in de bovenbouw de status van profielkeuzevak en is daarmee een erkend examenvak op havo en vwo. De leerlingen sluiten het technasium af met

de ‘meesterproef’. Een opdracht van een bedrijf waarbij naast de opdrachtgever een expert als coach wordt ingezet. Vaak iemand uit het hoger technische onderwijs (hogeschool of universiteit). Een goede samenwerking met het bedrijfsleven, de (technische) universiteiten en de (technische) hogeschool vormt een belangrijke component, omdat deze opleidingen belangrijke expertise en faciliteiten kunnen bieden en zo ook een mooie verbinding kunnen leggen tussen het voortgezet onderwijs en de vervolgopleiding. Het technasium van onze school kent een netwerk van meer dan 100 organisaties/bedrijven, die zich verbinden aan de projecten in de vorm van opdrachtgever en/of externe deskundige. Dat maakt de projecten levensecht en betekenisvol.

OOK VOOR MEISJES Te weinig meisjes kiezen voor een bèta-studie, omdat ze vanuit een hoge eigen ambitie een minder positief zelfbeeld kunnen hebben van hun technische capaciteiten. Een groot potentieel bètatalent gaat daardoor verloren. Dat is zonde. In het technasium komen alle 7 bèta-werelden terug. Mens&Medisch, Science&Exploration, Lifestyle&design. Het zijn maar 3 voorbeelden om aan te geven dat het niet alleen om techniek draait. Het explorerende vak Onderzoek en Ontwerpen helpt stereotypen te doorbreken en brengt technologie op een natuurlijke manier dichterbij. Het percentage meisjes op het technasium ligt rond de 35%. Dat zou van ons best wat omhoog mogen, zeker, omdat we merken dat meisjes het goed doen. Meiden zijn soms meer dan jongens goed in staat om het project te overzien, daar een goede planning bij te maken en deze ook uit te voeren.

I have no special talent. I am only passionately curious. Albert Einstein 7


Binnen het vak O&O is er veel ruimte voor creativiteit. Nieuwe oplossingen bedenken, vormgeven, uitvinden, ontwerpen en brainstormen. Het hoort er allemaal bij. Binnen het vak O&O moet goed samengewerkt worden en dat betekent: goede communicatie met je eigen groepje en met de opdrachtgever. In het latere beroep speelt leidinggeven een belangrijke rol: mensen aansturen, overleggen, luisteren en coachen. Kortom: werken in de wereld van bèta en techniek is ook werken met mensen!

TECHNASIUMWERKPLAATS

TECHNASIUM NIJMEGEN:

EXCELLENT BÈTA! Het Mondial College profileert zich als bèta-school en heeft daarvoor erkenning gekregen van de jury ‘Excellente School.’ Enkele bevindingen uit het juryrapport: ‘De jury heeft op het Mondial College, locatie Leuvensbroek, een ambitieus en betrokken team aangetroffen dat op professionele wijze bouwt aan het excellentieprofiel van de school. De school is onderscheidend met het kwalitatief hoogstaand technasium en met het innovatieve leergebied Science in de onderbouw. Dit diepteprofiel wordt gedragen door gepassioneerde teams van geschoolde en gecertificeerde docenten en zij kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de school.’

‘De school is een voorloper in de regio en een inspirerend voorbeeld voor anderen.’ ‘De school zit niet stil, is niet zelfgenoegzaam en blijft ambitieus.’ ‘Op het Mondial College zijn belangrijke voorwaarden aanwezig om ook op de lange termijn de kwaliteit te kunnen vasthouden. De aanpak zit stevig verankerd in de organisatie en het team is goed geschoold. Er zijn vaste externe deskundige organisaties verbonden en de school staat open voor kennisdeling. De jury concludeert dat het excellentieprofiel toekomstbestendig is.’

Bij inspirerend onderwijs hoort ook een inspirerende omgeving. Deze is enerzijds ‘buitenschools’ wanneer leerlingen hun opdrachtgever bezoeken of voor onderzoek ‘op locatie’ zijn, maar anderzijds ook op school zelf. Dat is ons gelukt. Onze technasiumwerkplaats heeft goede en eigentijdse voorzieningen. 3D-software, 3D-printers en een lasersnijder bieden voldoende uitdaging! En ook hier zijn we steeds in ontwikkeling. Micro-bit, Arduino, drones, een 3D- scanner, robots, we proberen de ontwikkelingen op de voet te volgen en investeren daar ook in. De werkplaats groeit ook steeds meer uit tot ‘ontmoetingsplek’ van de technasiumleerlingen. Zij zoeken elkaar op in de pauzes en op momenten dat er in de werkplaats geen projecten lopen.

TECHNASIUM STAAT VOOR KWALITEIT Het predicaat Technasium krijg je niet zomaar. De school moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria. De Stichting Technasium volgt de onderwijskundige ontwikkeling van ons technasium, ondersteunt de school met expertise, scholing en lesmateriaal, evalueert de projecten, organiseert wedstrijden voor leerlingen en bijeenkomsten voor O&O-docenten. Om de vier jaar vindt er een accreditatie plaatst om kwaliteit te borgen. Mooi is dat we als Technasium Nijmegen een erg positieve beoordeling hebben gekregen. De inspectie heeft ons voor de diepteprofilering van bèta-onderwijs zelfs het predicaat ‘excellente school’ toegekend. Het technasium wordt gezien als inspirerend voorbeeld van aansprekend bèta-onderwijs. Net zoals overigens het leergebied science dat intern is ontwikkeld en ook landelijke bekendheid geniet.

NETWERK Een technasiumschool ben je niet alleen. Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij de Stichting Technasium. Inmiddels zijn dat 94 scholen, verdeeld over Nederland. Elke school maakt deel uit van een netwerk waarin regelmatig wordt overlegd, ervaringen worden gedeeld en kennis wordt uitgewisseld, onder begeleiding van een netwerkregisseur. Het Mondial College maakt deel uit van het netwerk Zuid-Oost Nederland, samen met Lyceum Schöndeln uit Roermond, Philips van Horne en Het College uit Weert, College den Hulster uit Venlo, het Raayland College uit Venray en het Bouwens van der Booijecollege uit Panningen. Petrus Christus,

Een goudsmid in zijn winkel, 1449, Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection.

--------------------------------------------------------------------------------------

8


10 JAAR TECHNASIUM: DE RESULTATEN RUIM 250 TECHNASIUM LEERLINGEN VERDEELD OVER ALLE LEERJAREN: 35% MEISJE

PERCENTAGE TECHNASIUM AFGESTUDEERDEN DAT KIEST VOOR EEN BETA-TECHNISCHE VERVOLGOPLEIDING LIGT ROND DE 75%

IK HOEVERRE HEBBEN DE TECHNASIUMPROJECTEN BIJGEDRAGEN AAN DE KEUZE VAN JE VERVOLGOPLEIDING?

heel sterk

25%

sterk een beetje

anders

nauwelijks

75%

helemaal niet bèta-technische vervolgopleiding

-

DE 7

BETAWERELDEN We proberen de projectopdrachten zo breed mogelijk aan te bieden, dus vanuit alle werelden van bèta en techniek.

VOEDING EN VITALITEIT Test bijvoorbeeld de kwaliteit van producten, verbeter de voedselproductie in ontwikkelingslanden of onderzoek de relatie tussen voeding en gezondheid.

MENS EN MEDISCH Zonder onderzoek geen diagnose, zonder techniek geen operatiekamer en zonder medicijnontwikkelaars geen behandeling. Je komt hier in een hele diverse wereld terecht.

WATER, ENERGIE EN NATUUR Je werkt in deze wereld aan het leefbaar houden van onze planeet en je onderzoekt hoe we optimaal kunnen omgaan met alles wat de natuur ons schenkt.

MARKET EN MONEY In deze wereld werken bèta’s met een sterke interesse in zakendoen, marketing of management. Past dit bij jou?

MOBILITEIT EN RUIMTE Houd jij je straks bezig met vragen als: waar gaan we bouwen, hoe beschermen we de natuur en hoe komen we van A naar B?

SCIENCE EN EXPLORATION Ben jij nieuwsgierig en ga je graag op zoek naar het onbekende? Dan is deze wereld iets voor jou.

LIFESTYLE EN DESIGN Kijk welke producten consumenten nodig hebben en of je daarvoor iets kunt ontwerpen. Misschien kun je wel bestaande producten aanpassen of verbeteren.

9


project

SAMEN OP NAAR

HET VOLGENDE LUSTRUM RIA SLUITER STICHTING TECHNASIUM

15 jaar technasium en 10 jaar technasiumonderwijs op het Mondial College. Mooie mijlpalen die we zeker vieren, maar waar ik niet te lang bij stil ga staan. Liever kijk ik vooruit, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook het technasium vernieuwt continu. Dat kan ook niet anders, want het technasium draait om echte, actuele projecten van opdrachtgevers. Leerlingen werken bij Onderzoek & Ontwerpen aan thema’s die op dat moment spelen. De creatieve en innovatieve oplossingen die ze ontwikkelen, doen mij nog regelmatig versteld staan. Naast vernieuwing zit ook verbinding in het DNA van het technasiumonderwijs. Verbinding tussen scholen, bedrijfsleven en hoger onderwijs. Het Mondial College is hierin een goed voorbeeld door actief te participeren in het technasiumnetwerk, door ook buiten de school zichtbaar te zijn en opdrachtgevers op te zoeken in de regio. Vernieuwing en verbinding zijn volgens mij essentieel om actueel en relevant te blijven, niet alleen in het onderwijs maar vooral ook in de maatschappij. Omdat deze eigenschappen zo inherent zijn aan het technasium, zie ik Stichting Technasium en het Mondial College al voor me op het volgende lustrum.

Met vriendelijke groet Ria Sluiter directeur Stichting Technasium

JOOST ROELSE TECHNATOR ‘IK WEET AL WAT IK GA MAKEN MENEER,’ ZEGT JONATHAN OP DE TERUGWEG VAN COFFYN KOFFIEHUIS EN BRANDERIJ. DE LEERLINGEN HEBBEN ZOJUIST DE OPDRACHT GEKREGEN OM EEN OPLOSSING TE BEDENKEN WAARMEE DE MEDEWERKERS UIT DE DAGBESTEDING OP EEN EENVOUDIGE WIJZE KOFFIEZAKKEN KUNNEN VULLEN MET DE JUISTE HOEVEELHEID KOFFIEBONEN.

Met eigen ogen hebben zij gezien hoe moeilijk het is voor mensen met maar één functionerende hand om dat voor elkaar te krijgen. Dat is het! Een echte opdrachtgever met een echt vraagstuk waarbij om een zo echt mogelijk resultaat wordt gevraagd! Een ‘stinkende casus’ noemen we dat. Leerlingen voelen direct wat het probleem is en krijgen zin om dit op te lossen. Leerlingen kruipen in de huid van een professional, in dit geval een productdesigner, en ontwikkelen nieuwe kennis en vaardigheden.


‘Het allermooiste? Als leerlingen boven zichzelf uitstijgen!’ DE KRACHT VAN ECHTE

PROJECTEN: DE VERBINDING VAN ONDERWIJS EN PRAKTIJK De kracht van het technasium schuilt in de kwaliteit van de projectopdrachten. We geven, in deze jubileumuitgave, graag wat voorbeelden wvan projecten uit afgelopen jaren. Stuk voor stuk prachtige opdrachten die de leerlingen uitdagen om over hun grenzen heen te denken!

SAMENWERKING MET HOGER ONDERWIJS EN VAKEXPERTS CRUCIAAL In de bovenbouw gaan leerlingen zelfstandig op zoek naar een opdrachtgever en werken ze aan een vraagstuk uit hun eigen interessegebied. Dat betekent netwerken, in kaart brengen van competenties, formuleren van eigen leerdoelen en het opstellen van een plan van aanpak. Dat vraagt om een ondernemende houding. De opdrachten zijn dermate uitdagend dat expertise vanuit het hoger onderwijs een grote meerwaarde heeft. Leerlingen krijgen professionele feedback op hun plan van aanpak, krijgen ondersteuning bij de uitvoer van hun project én de expertbegeleider is aanwezig bij de presentatie van de meesterproef. Met de verschillende Hogescholen uit de omgeving (HAN, Fontys, HAS, Van Hall-Larenstein en Artez en de (Technische) universiteiten zijn mooie vormen van samenwerking ontstaan. Op deze wijze raken leerlingen tegelijk goed voorbereid op een keuze voor een vervolgopleiding.

Opdrachtgever: DE GEMEENTE NIJMEGEN Opdracht: Ontwerp een voetgangersbrug van de Waalkade naar de Ooijpolder. De woonboten in het Meertje moeten nog kunnen passeren, de brug moet passen in het landschap en moet bestand zijn tegen hoog water. Inmiddels ligt het bruggetje er. Misschien wel mede geïnspireerd op de ideeën van onze leerlingen?

A person who never made a mistake never tried anything new Albert Einstein

11


DE KRACHT VAN ECHTE PROJECTEN

OPDRACHTGEVER: Bouwend Nederland

OPDRACHTGEVER: Cirion Foundation

OPDRACHT:

OPDRACHT:

Ontwerp een innovatief Tiny House.

Geef een preventieadvies op basis van een risicoanalyse van een potentiĂŤle epidemie.

Ontwerp een innovatief Tiny House, een technisch Tiny House onderdeel of een Tiny Woonwijk waarbij ontwerp, locatie & principes van The Tiny House Movement op elkaar zijn afgestemd. Een eigentijdse uitdaging in de bouwwereld nu steeds meer mensen op een andere manier willen leven en wonen; minder gericht op bezit en meer bewust omgaan met ruimte, natuur, grondstoffen en energie.

Cirion ontwikkelt wereldwijd preventiemethoden en scholing om virusinfecties te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat er latente virussen aanwezig zijn die door maatschappelijke en klimatologische verandering in de toekomst een pandemie kunnen veroorzaken. Cirion wil onderzoeken welke virussen een potentieel risico voor de volksgezondheid kunnen vormen in de toekomst.


OPDRACHTGEVER:

OPDRACHTGEVER:

Ouwehands Dierenpark

Koninklijke Visio

OPDRACHT:

OPDRACHT:

Ontwerp een dierenverblijf voor Aldabra Reuzenschildpadden

Ontwerp speelgoed voor blinde en slechtziende kinderen waarmee zintuigen worden geprikkeld en beweging wordt gestimuleerd.

Dirk-Jan van der Kolk is opdrachtgever van het eerste uur. Al 10 jaar lang ontwerpen de brugklasleerlingen dierenverblijven. Voor Gorilla’s, Vari en Aldabra Reuzenschildpadden....Ouwehands Dierenpark wil constant vernieuwen en de out-of-the-box ideeën van onze leerlingen leveren daaraan een mooie bijdrage.

De opdracht: ‘Ontwerp speelgoed voor blinde en slechtziende kinderen waarmee zintuigen worden geprikkeld en beweging wordt gestimuleerd.’ De producten die worden gemaakt moeten direct bruikbaar zijn in hun kinderdagverblijf.


project

MARIN WAGENINGEN

Hendunt id quae nullupt ionecat aut reperio rempos am, venetus ullit eatione stemquia poreheniae latem. 14


MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, is wereldwijd het onderzoeksinstituut voor maritieme technologie. Door middel van simulaties en modeltesten in grote bassins wordt onderzoek gedaan op het gebied van de scheepsbouw, de scheepvaart en de offshore-industrie. Marin probeert schepen schoner, slimmer en veiliger te maken.

DE OPDRACHT: Leerlingen in de eerste klas van het Technasium maken een schaalmodel van een scheepsromp aan de hand van bouwtekeningen van Marin. De schepen variëren in volheid; van het model van een rank fregat tot het model van een volle olietanker. Als de rompen gemaakt zijn wordt er onderzoek gedaan in een waterbak op school. Door de schepen door de waterbak te trekken kunnen snelheidsmetingen uitgevoerd worden, wordt de golfvorming vergeleken, berekenen leerlingen de waterverplaatsing en de blokcoëfficiënt. Theorie en praktijk in één.

DE OPDRACHTGEVER:

MARIN MARITIME RESEARCH INSTITUTE NETHERLANDS Opdrachtgever Christiaan Pouw en Rien de Meij: Het is erg inspirerend om te zien hoe enthousiast brugklasleerlingen met de opdracht bezig zijn. De opdracht zelf is een leuke mix van zelf iets maken met je handen om vervolgens te testen hoe het in de praktijk uitpakt. Heel bijzonder is de afsluiting in het zwembad. Allemaal leerlingen die druk heen en weer rennen en bezig zijn met het testen en bijstellen van hun bootje om uiteindelijk serieus en trots hun zelf gemaakte boot te presenteren.

15


project

technasium en PRO-RAIL:

RE-DESIGNING STATION NIJMEGENDUKENBURG

16


DE OPDRACHT: Inventariseer op welke gebieden station Nijmegen-Dukenburg niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De opdrachtgever verwacht een 3D-ontwerp voor een nieuw treinstation dat voldoet aan alle gestelde eisen. Er wordt met nadruk gelet op: toegankelijkheid, duurzaamheid van materialen, kleurgebruik en onderhoudsvriendelijkheid.

DE OPDRACHTGEVER: PRORAIL

“Een tocht van duizend mijl begint met een eerste stap (Lao Tse). In de uitwerking van de opdrachten van leerlingen zie ik dat vaak terug. Creatieve oplossingen door creatieve geesten: een belofte voor de toekomst. Het inspireert.� Marcel van Ofwegen, ProRail

17


Checker doe de Technasium

Ga je graag naar school?

nee! Ik vind er niks aan.

ik zou het als de leraren

...e

Tech Nij

ja! daar geloven wij helemaal niets van!

trouwens, ik kijk de héle dag Mythbusters

ja!

en je ouders vin het belangrijk je carriëre maa

nee

mooi zo! nee

18

en thuis ve

ne

ja!

heb je pukkels?

BEN JIJ DIE LEERLING DIE:

ja!

• problemen niet uit de weg gaat, • nieuwsgierig is en uitgedaagd wil worden, • creatief is en graag ontwerpt,

ik vind het dag suf voo

• resultaatgericht werkt, • graag samenwerkt met andere nieuwsgierige leerlingen,


r

ik vind leren sowieso stom!

wel leuk vinden n véél hipper waren. ..en ik zie zo’n Hoverboard uit Back to the Future wel zitten

en Willie Wortel is een held!

ja!

hnasium jmegen

nee beetje moderner graag!

nden dat akt?

ja!

iets met computers?

nee

erveel je je kapot?

ja!

je eigen poep omzetten in duurzame brandstof?

ee hoor!

heerlijk om de hele or me uit te staren

nee aha! Bang voor het onbekende!

• niet wil leren hoe iets werkt, maar wil zien hoe iets werkt, • durft te kiezen voor écht ander onderwijs,

• ook graag leert van de wereld buiten het schoolgebouw, • gaat voor een “plus” op je diploma?

Loser! DAN IS HET TECHNASIUM IETS VOOR JOU! 19


project

WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH

Hendunt id quae nullupt ionecat aut reperio rempos am, venetus ullit eatione stemquia poreheniae latem. 20


DE OPDRACHT: Onderzoek hoe je snijbloemen zo lang mogelijk goed kunt houden op de vaas. 7-up, suiker, snijbloemenvoeding of toch gewoon water? Maar er moet ook onderzoek gedaan worden naar bacteriegroei en wateropname. Onze leerlingen uit klas 3 krijgen meteen een kijkje in de keuken van echt wetenschappelijk onderzoek!

DE OPDRACHTGEVER:

WAGENINGEN UNIVERSITY

Departement Plantenwetenschappen “Werken met het technasium geeft ons de mogelijkheid om de plantenwetenschappers van de toekomst te leren kennen. En het is fantastisch om te zien hoe origineel en creatief de ideeën van de technasium scholieren soms kunnen zijn”. Julian Verdonk (opdrachtgever WUR)

21


project

DUFLEX

MECHATRONICS

Hendunt id quae nullupt ionecat aut reperio rempos am, venetus ullit eatione stemquia poreheniae latem. 22


DE OPDRACHT: Bij het keuzeproject in 5vwo zijn wij gedoken in de wereld van de Mechatronica. Het bedrijf Duflex vroeg ons om een robotarm zo te programmeren dat deze koffie kan zetten voor hun klanten. De robot wordt met spraakherkenning op je telefoon gestart. We wilden het proces zoveel mogelijk automatiseren, daarom werd een houder voor koffiebekers en koffiecupjes gemaakt met een 3D-printer en de lasersnijder.

DE OPDRACHTGEVER: DUFLEX MECHATRONICS

We hadden snel door dat we te maken hadden met een enthousiaste groep leerlingen die het net als wij leuk vinden om te bouwen en te programmeren. We hebben ze dan ook kort uitleg gegeven over het gebruik van de robotarm en ze toen losgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat leren veel beter werkt als je de vrijheid krijgt om zelf keuzes te maken en als je leert door te doen; spelenderwijs leren zeg maar. De leerlingen zijn met hun eigen inbreng veel verder gekomen dan ik op voorhand had gedacht. Complimenten voor hun eigen initiatief en drive.

23


project

24

HCM MEDICAL


Technologie in de praktijk: HCM Medical Met ons innovatieve bedrijf staan we aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe medische implantaten voor patiënten.

DE OPDRACHT: Onderzoek ‘Hoe kun je dierlijk weefsel zo schoonmaken dat het materiaal bruikbaar is voor transplantatie naar de mens?’ Dat is waar ze zich bij HCM-Medical mee bezighouden. Wij gaan dit, in het kader van de meesterproef, uitzoeken voor hard botweefsel. Dat betekent dat we veel scheikundige experimenten zullen moeten uitvoeren. Precies waar onze interesse ligt

DE OPDRACHTGEVER: HCM MEDICAL

De samenwerking met het Mondial Collega heeft in een eerder project al geleid tot mooie resultaten. Op deze manier brengen we de scholieren in contact met de life-science industrie. We hopen ze te kunnen enthousiasmeren en begeleiden in het maken van een goede keuze voor hun vervolgstudie. En wie weet komen ze over een paar jaar bij HCM Medical stage lopen! Christian van Munster, HCM Medical Nijmegen

25


DE MEESTERPROEF VAN... MAAS, KARSTEN EN STIJN

BEN, JORIS, TIM EN TIJN

Bluetooth-speaker vol innovatieve features

Supervet: een elektrische skelter

In het kader van de meesterproef hebben wij zelf een bluetooth speaker ontworpen. De opdrachtgever Teufel Audio uit Berlijn, had ons gevraagd om een werkend prototype te maken van een speaker met extra gadgets die jongeren aanspreken. In de ontwerpfase hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van jongeren. Ook hebben we veel verschillende modellen gemaakt met de 3D-printer op school. Het was nog een hele uitdaging om alle elektronica passend te krijgen in ons uiteindelijke prototype. Onze Teufel Playster is aantrekkelijk gemaakt voor jongeren door het toevoegen van twee innovatieve features. Er zit een lamp ingebouwd en de accu is gemakkelijk te verwisselen. Check ons vette filmpje maar eens! Maas, Stijn en Karsten volgen inmiddels alledrie de opleiding Industrial Design op de Technische Universiteit. Karsten in Twente, de andere twee in Eindhoven.

Hoe vet zou het zijn als wij zelf een elektrische quad gaan bouwen dachten Ben, Joris, Tim en Tijn toen ze in 5 havo aan de slag gingen met de meesterproef. Iets te gevaarlijk en te kostbaar vonden ze bij de HAN werktuigbouw. ‘Een skelter met elektrische trapondersteuning is al uitdagend genoeg’. Via marktplaats werd een oude skelter op de kop getikt. De jongens verdiepten zich in elektromotoren, accu’s, tandwielen en de overbrenging. Er werd geschetst en gerekend, de skelter werd in elkaar gelast en strak in de lak gezet. Bij de eindpresentaties werd vol trots een demonstratie gegeven op het schoolplein en Alexander Pechtold kwam speciaal over uit Den Haag om een proefritje te maken! Joris is inmiddels bezig met de opleiding werktuigbouwkunde, Tijn met Civiele Techniek, Tim met Technische bedrijfskunde en Ben met de opleiding tot Fietstechnicus.


LEIGHTON EN STEYN

Do it yourself: Bouw je eigen 3Dprinter. Dat is wat Leighton en Steyn bedachten toen zij in het kader van de meesterproef de ultieme uitdaging zochten. Geen idee of het zou lukken, maar wie niet waagt die niet wint. Allereerst moest er genoeg geld worden ingezameld, wat via crowdfunding al snel voor elkaar was. Daarna werd een een expertbegeleider gevonden van het fablab in Dronten die veel ervaring had met het zelf bouwen van printers. In de oriëntatiefase werd besloten om te gaan voor een delta 3D-printer. Daarna werden ontwerpen gemaakt en onderdelen besteld. Andere onderdelen werden geprint met de 3D printers van school. Na veel trial en error, goed nadenken, fine-tuning van de software en zoeken van de juiste hulp werd uiteindelijk een uitstekend werkende printer afgeleverd. Een mooi voorbeeld van lef en doorzettingsvermogen! Leighton zit inmiddels in het tweede jaar van de studie Psychology & Technology, Steyn in het 2e jaar Elektrotechniek, allebei op de TU Eindhoven.

DIT MAGAZINE WERKT MET A.R! A.R. of Augmented Reality legt een ‘laagje’ over de werkelijkheid. Dit extra laagje kun je alleen maar zien met je Phone of Tablet. 1. Download de HPReveal-app 2. Follow ‘technasium-nijmegen’ 3. Richt je phone op afbeeldingen waarbij het AR-Enabled-logo staat!

Deze afbeeldingen vind je op pagina’s 17, 23, 26 en 27.

TRY IT YOURSELF!!!

TROUWE BEWONER, OOK WEL HUISDIER GENOEMD In de Technasiumwerkplaats zijn ook een aantal vaste bewoners. Tren Geritsen uit 6vwo is er daar één van. Als de docenten ‘s ochtends vroeg nog in hun ogen wrijven is Tren al aan de slag in de werkplaats. Voor zijn eigen project, om andere leerlingen te helpen of als hulp bij open dagen en de Techniekdag. En zo zijn er veel leerlingen die zich enorm betrokken voelen bij het Technasium. Fantastisch toch? Regelmatig komt het voor dat Tren ‘s avonds het licht uit moet doen...we vermoeden zelfs dat hij soms blijft overnachten op de bank in de chill-hoek. 27


Woord Ouder aan het

ONDERWIJS DAT KINDEREN ÉCHT KLAARMAAKT VOOR DE TOEKOMST Toen mijn dochter vijf jaar geleden voor de keuze stond naar welke middelbare school ze zou gaan, heeft ze zonder aarzelen voor het technasium gekozen, helemaal in haar straatje. Tijdens de open dagen op school hebben wij met haar informatie ingewonnen over deze speciale talentstroom op het Mondial College. Werken vanuit een probleemstelling in groepjes, met echte opdrachtgevers. Vanuit mijn optiek een mooi samenspel van alle vakgebieden (science, biologie) die je nodig hebt om tot een oplossing te komen. Er worden ook vaardigheden geoefend die wellicht minder voor de hand liggen, maar die ik als ouder wel heel belangrijk vind. Bijvoorbeeld de rollen die de kinderen op zich moeten nemen in het groepsverband waarin ze de opdrachten maken. Ze leren hoe een onderzoek in elkaar steekt, ze leren een logboek bij te houden, de leider van een project te zijn, leren samen te kijken wat ieders talenten zijn er daar gebruik van te maken, enz. Ook vakken die niet direct in het technasium duidelijk aanwezig zijn hebben de kinderen nodig om tot oplossingen te komen, bijvoorbeeld economie, wiskunde of aardrijkskunde. Als je een verblijf moet ontwerpen voor een dier in de dierentuin, zal je moeten onderzoeken waar dat dier in zijn normale omgeving thuishoort en wat dus belangrijk is in zijn verblijf. Ook de kosten van een project worden meege-

28

nomen, het verblijf moet passen in de ruimte en de constructie van zo’n verblijf moet realistisch uitvoerbaar zijn. Kortom: een hele uitdaging!

Talentontwikkeling Als leerkracht van een basisschool in Nijmegen zijn we blij dat er in de regio de mogelijkheid is om op deze manier bezig te zijn in het voortgezet onderwijs. Een vak waarbij geïntegreerd lesgegeven wordt, vanuit de diverse vakgebieden. Iets wat op de meeste basisscholen ook gebeurt, zeker op wereldoriëntatie en techniek gebied. De leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, doorzetten en zij maken een traject door van begeleid leren naar zelfstandig leren. Kinderen leren hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken binnen deze specifieke tak. Alles komt samen in het technasium. Het technasium zoekt ook echt verbinding met de buitenwereld. Excursies, leren waar het oorspronkelijk gebeurt, maken deel uit van deze opleiding. De leerlingen bezoeken bedrijven om een beeld te krijgen van technologische beroepen en de verbinding met hogescholen en universiteiten geeft kinderen een goede doorkijk naar wat de latere mogelijkheden voor hen zijn. Ze worden goed voorbereid op de volgende stap, het kiezen van een vervolgopleiding of beroep. Omdat het technasium zo veelzijdig is, is het voor zowel jongens als meisjes aantrekkelijk en zullen er meer meisjes waarschijnlijk voor een bèta-opleiding kiezen.

Ingeborg Veldman, moeder van Nynke


Centraal de opdrachtgever

RAYMOND SLIGTER, TECHNICAL COORDINATOR COSTMANAGEMENT

ROYAL HASKONING DHV

EN HET TECHNASIUM Royal Haskoning DHV ondersteunt het Technasium vanuit haar fundamentele opvatting “Enhancing Society Together”. Een innoverende opleiding die havo- en vwo-studenten een feeling met techniek geeft, maar waarmee ze los van de techniek ook zaken leren als: projectmatig werken, plannen en presenteren. Vaardigheden die bij een latere carrière prima van pas kunnen komen. Veel van de studenten zijn enthousiast en gepassioneerd, op zich niet verwonderlijk, zij hebben er immers zelf voor gekozen dit extra vak erbij te nemen. Voor ons als bedrijf kunnen wij alleen maar enthousiast worden van alle out-of-the-box-ideeën die het oplevert. Meestal niet direct toe te passen, maar het geeft soms een leuke en zinvolle twist aan bestaande inzichten. Daarnaast kunnen wij als ingenieurs- en adviesbureau mensen alleen maar aanmoedigen om voor techniek te kiezen. De havo- en vwo-studenten zijn immers onze starters in de dop. Zij zijn de mensen die later doorstromen naar een HBO of Universiteit, onze vijver van Young Professionals waarmee wij graag samenwerken.

De samenwerking met het Technasium verloopt al jaren goed. De docenten van het Mondial College in Nijmegen zijn enthousiast en gedreven. Staan de studenten graag op een persoonlijke manier bij én staan, los daarvan, open voor verbeteringen. Samen met hen komen wij vaak tot leuke projecten en experimenten die de leerlingen helpen een hoger niveau te bereiken en zichzelf van een ander kant leren ontdekken. De verborgen talenten worden ontwaakt en tot een professionele eigenschap gecoacht. Een samenwerking die opleiding en bedrijfsleven dicht bij elkaar brengt. Eén opleiding om trots op te zijn!

29


Technasium leerlingen over het

wat vind je leuk aan Waarom heb je g lijk voor deze opl ekozen het technasium? Wat leer je nu eigen eiding? op het technasium? ‘Ik wilde iets doen waarin ik erg creatief kon zijn, ‘vertelt Ivana (4vwo). ‘Van kleins af aan was ik al aan het bouwen en aan het ontdekken. Dat is ook de reden om te kiezen voor het technasium. Het leek me leuk om er een vak bij te hebben dat niet leek op de andere vakken, waarbij je achter je tafeltje zit en luistert.’ Nikki (6vwo) vertelt: ‘Gelijk toen ik de technasiumwerkplaats inliep, voelde ik me al goed. De sfeer was enorm fijn en ik voelde me welkom. Ik heb gekozen voor het technasium vanuit mijn interesse in techniek en innovatie en omdat ik een extra uitdaging niet uit de weg ging aangezien de basisschool mij gemakkelijk afging.’ Stan (3vwo): ‘Toen ik hoorde van het technasium was ik gelijk verkocht. Het idee dat je in groepjes leuke problemen moet oplossen stond mij wel aan.’ Dries (3vwo) is to the point: ‘Technasium is uitdaging en die heb ik nodig. Zonder technasium zou ik me nu zitten te vervelen.’ Bas (4 havo): ‘Ik had nog nooit van het woord technasium gehoord, totdat mijn ouders er over begonnen. Sinds ik die dag de school ben binnengelopen, en heb gekozen voor het technasium, heb ik nog steeds geen spijt. Ik geniet er iedere dag van. ik wil iets extra’s doen en dat kan ik hier zeker.’ Fenne (4vwo) Het leuke aan technasium is, is dat het toch een beetje anders is dan andere vakken. Je hebt veel meer vrijheid, je kan zelf in groepjes werken en zelf de opdrachten verzinnen. Natuurlijk moet je je aan bepaalde regels en richtlijnen houden, maar je kan zelf zoveel bepalen. Het wordt echt jouw project en dat heb je niet vaak.

Volgens Ivana is het leukste aspect van het technasium dat er bijna geen grenzen zijn en je bijna al je ideeën kunt waarmaken. Bas noemt een ander aspect: ‘Wat ik écht leuk vind aan het technasium is dat ik hier volledig mezelf kan zijn en ook mijn eigen ding kan doen. Alle docenten staan overal voor open; er zijn geen slechte ideeën.’ Nikki benadrukt vooral ‘motivatie’: ‘Het leuke is de samenwerking en doordat je bezig bent met wat je leuk vindt, namelijk technologie, wil je constant blijven doorleren. Ook de afwisseling tussen verschillende projecten vind ik erg leuk,’ Bas verwoordt het zo: ‘Geen enkel project is hetzelfde. Bij ieder project blijf ik ook hangen in het thema of het onderwerp. Ook in mijn vrije tijd blijf ik toch ‘stiekem’ aan deze projecten denken. Ik wil echt iets neerzetten waar we samen trots op kunnen zijn. Veel van mijn ideeën zijn niet ontstaan tijdens de les, maar eigenlijk op de fiets naar school.’

Volgens Nikki leer je jezelf constant verder te ontwikkelen. Je leert ook samen te werken met mensen waarmee je normaal niet echt contact hebt. Klasgenoten die je niet vaak spreekt, maar ook opdrachtgevers. Stan beaamt dit: ‘Nu ik iets meer dan twee jaar O&O achter de rug heb, ben ik op verschillende vlakken al flink gegroeid. Ik kan beter presenteren, beter verslagen opstellen en beter samenwerken. Dries noemt ook andere leerdoelen: ‘Ik leer me aan te passen aan anderen, leer vooral om te gaan met uitdagingen én teleurstellingen. Ook leer ik dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft.’ Leren doorzetten is voor Bas ook een belangrijk element: ‘Niet alles loopt even soepel en werkt even makkelijk. Je moet snel een nieuwe oplossing kunnen bedenken, zodat je niet vastloopt bij een project, maar snel door kan gaan.’ Ivana: ‘Je leert op een andere manier te denken en op een andere manier naar e e n probleem te kijken. Je bekijkt de dingen vanuit verschillende perspectieven en dat is erg interessant.’


d er beelten t e b n n ee Heb je n van je tale at e d gekreg teresses, zouze en in betere ke en Wat moet je al e een en voor e j s l e e r l in g in ? ak je hebben om s uccesvol het kunt m lgopleiding technasium te wat wil je nog kwijt vervo doorlopen? over het technasium? Ivana twijfelt nog: ‘Ik heb zelf nog geen

‘Uiteraard,’ zegt Nikki, ‘moet je het leuk vinden om bezig te zijn met techniek. Je moet ook ambitieus zijn. Het is belangrijk dat je het fijn vindt om met anderen tot het beste resultaat te komen, het beste uit jezelf te halen.’ Volgens Ivana moet je ‘out of the box’ kunnen denken: ‘Niet alles is zwart-wit, er zijn ook ontzettend veel grijze vlakken die je kunt zien.’ Ivana en Bas vinden motivatie en doorzettingsvermogen ook een belangrijke succesfactor. Bas: ‘ Wat je vooral nodig hebt, is de wil om door te zetten.’ Ivana vindt het ook belangrijk dat iemand gemotiveerd is om aan het werk te gaan: ‘Anders hangt er een slechte sfeer in het groepje. Ook zij noemt doorzettingsvermogen als belangrijke eigenschap: ‘Naast het bedenken van ideeën en bouwen, komt er ook een gedegen verslaglegging aan bod. Je moet echt alles tot in de laatste puntjes echt afmaken.’ Volgens Stan moet je als ‘technasiast’ leergierig zijn en goed kunnen samenwerken.

idee, wat ik wel kan zeggen is dat ik nu ook geïnteresseerd ben in de bètakant van alle opleidingen, wat ik hiervoor nog niet had. Ik heb ook het vakkenpakket NG/NT gekozen, dus we zullen wel zien.’ Nikki: ‘Door het technasium ben ik er exact achter gekomen welke vervolgopleiding ik zou willen doen. Je moet namelijk best veel nadenken over wat je zelf al kunt en kent en waar je jezelf verder in wilt ontwikkelen.’’ Bas: ‘Sinds ik op het technasium zit, weet ik dat ik later iets in de technologie ga doen. Of in elk geval iets waarbij ik innovatief bezig kan zijn of waar ik iets kan bijdragen door moderne technieken toe te passen. Het heeft echt mijn interesse te pakken.’ Doordat je altijd na de projecten een evaluatie moet schrijven, kijk je kritisch naar jezelf. Hierdoor ga je wel nadenken over je zwakke en sterke punten. Evaluaties over jou, door je teamleden versterken dat nog eens.

Dries: ‘Het technasium is alles wat je zoekt in een opleiding; je ontwikkelt hier je theoretische, praktische en sociale vaardigheden.’ Nikki: ‘Als je voor het technasium kiest, kom je samen met anderen die dezelfde interesse hebben. Hierdoor worden enorm mooie vriendschappen gevormd, waar je de rest van de tijd op school nog enorm veel aan zult hebben.’ Ivana vindt sociale aspecten ook belangrijk: ‘Bij ons op school hangt er altijd een leuke sfeer in de werkplaats en tijdens de O&O-lessen. Je voelt je er echt thuis, iedereen is welkom en je komt ook in contact met mensen uit de verschillende jaarlagen. Dat is een van de mooiste dingen van het technasium. Cas (5vwo): Ik heb de afgelopen 4 jaar bij O&O meer geleerd dan bij welk ander vak dan ook. Niet alleen over de onderwerpen die ik in een project tegen ben gekomen maar ik heb vooral ook veel over mezelf geleerd. Ik heb geleerd wat mijn kwaliteiten zijn, maar ook geleerd waar ik minder goed in ben. Technasium is vanuit mijn oogpunt dan ook leren met jezelf om te gaan en je kwaliteiten en minder goede punten te omarmen.

Fenne: Doordat je altijd na de projecten een evaluatie moet schrijven, kijk je kritisch naar jezelf. Hierdoor ga je wel nadenken over je zwakke en sterke punten. Evaluaties over jou, door je teamleden versterken dat nog eens.


oud-leerlingen

Woord

aan het

Koen van de Camp Na zes jaar met veel plezier op het Mondial College het vak O&O te hebben gevolgd en daarbij veel (technische) projecten voor bedrijven en instanties te hebben volbracht, leek het me een leuke uitdaging om Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven te gaan studeren. Nu ik in de afrondende fase van mijn bachelor zit, realiseer ik me hoe enorm veel ik daadwerkelijk heb geleerd binnen het technasium en hoezeer het technasium mij een groot voordeel heeft gegeven ten opzichte van mijn medestudenten. Of het nou gaat om samenwerken, een verslag schrijven, presenteren, een projectplanning maken of het omgaan met tegenslagen, het is allemaal al een keer uitbundig aan bod gekomen binnen een van de vele projecten. Wanneer je in de toekomst dus iets wilt gaan doen met projectwerk, is het technasium wat mij betreft een echte aanrader! Koen studeert Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven Foto: Koen (rechts) bij een Drone-wedstrijd, Japan.

fleur van den Berg Ik ben na het Mondial College Technische Bedrijfskunde (tegenwoordig Industrial Engineering) gaan studeren op de TU in Eindhoven. Inmiddels zit ik alweer in mijn derde jaar. In februari ga ik aan mijn Bachelor Eind Project (BEP) beginnen. Bij de kick-off van het BEP een paar weken terug, merkte ik al weer wat voor een voorsprong ik had op andere studenten door het volgen van de technasiumopleiding. Voor onze BEP moeten we namelijk zelf op zoek naar een bedrijf met een interessante opdracht. Veel medestudenten schoten meteen in de stress. Door de projecten die ik gedaan heb in de bovenbouw van de technasiumopleiding, weet ik zeker dat dit wel goed moet komen! Veel projecten op de TU worden op eenzelfde manier aangepakt als de O&O-projecten. Ik merk dat veel medestudenten nog moeite hebben om grote projecten met een onduidelijke vraag aan te pakken. Ik weet echter hoe ik grote, uitdagende projecten in deelstappen kan verdelen en dus hoe je een project in deelstappen kunt benaderen. Verder had ik het geluk om tijdens mijn masterproef samen te werken met een docent van de TU. Hij bleek later ook mijn eerste docent te zijn voor het vak ‘Deterministic Operations Management’. Het was fijn om op deze manier al iemand te kennen binnen de faculteit. Fleur studeert Industrial Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven

Thijs van dillen Mijn naam is Thijs van Dillen. Ik heb 6 jaar de technasium opleiding gevolgd in de eerste lichting (ook wel ‘de proefkonijntjes’, zoals Joost ons graag noemde). Na de middelbare school ben ik Applied Physics gaan studeren aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik heb de bachelor opleiding inmiddels afgerond en ben begonnen aan een dubbele master Applied Physics en Science and Technology of Nuclear Fusion. Al vrij vroeg in de opleiding werd voor mij duidelijk wat de meerwaarde van het technasium is geweest. Bij alle groepsprojecten had ik een voorsprong in de technasium-competenties. Zo was ik meer ervaren met projecten structureren, een planning maken, overzicht houden, verslaglegging, presenteren en groepswerk in het algemeen. Daarnaast heeft het technasium een belangrijke invloed gehad op mijn studiekeuze. Ik wist al vrij vroeg dat ik later iets in de techniek zou gaan doen en het technasium heeft mij de veelzijdigheid van de techniek laten zien, waar de meeste onderwerpen mij erg interesseren. Daarom heb ik, mede dankzij de opgedane ervaringen tijdens de technasium-opleiding, mijn studiekeuze laten vallen op de breed georiënteerde studie Applied Physics. Thijs studeert Applied Physics aan de Technische Universiteit Eindhoven

32


Marijn Sanders Na het afronden van mijn havo-opleiding (met technasium) aan het Mondial College in Nijmegen ben ik begonnen aan de opleiding civiele techniek aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Civiele techniek is bij veel mensen bekend als weg- en waterbouwkunde. Tijdens de opleiding krijg je te maken met het ontwerpen, berekenen en de uitvoering van een groot scala aan verschillende constructies. Momenteel ben ik werkzaam als junior constructeur bij Raadgevend ingenieursbureau Van Nunen. Ik houd me vooral bezig met het berekenen van hoofddraagconstructies binnen de woning- en utiliteitsbouw. Het technasium heeft mij goed voorbereid op mijn vervolgopleiding, vooral de ervaring met het opstellen van een plan van aanpak, programma van eisen en een overzichtelijk projectverslag zijn zeer nuttig geweest. De werkvorm van het technasium ligt dichterbij de werkvorm van het HBO dan ik had verwacht. Ik denk dan ook dat het technasium ook een goede voorbereiding is op een niet technische opleiding.  Het technasium heeft me erg geholpen met het kiezen van een vervolgopleiding. Door het technasium had ik een veel beter beeld van de verschillende facetten binnen de technische wereld. Je leert heel vroeg in je middelbare schooltijd al het verschil tussen de technische werkvelden door de first hand experience met bouwkunde, civiele techniek, ICT, werktuigbouwkunde, industrieel product ontwerp en nog veel meer! Marijn is momenteel werkzaam bij Raadgevend Ingenieursbureau Van Nunen

Lieke ter Steeg Al voordat ik op het technasium terecht kwam, wist ik eigenlijk al wat ik wilde gaan doen: geneeskunde. De combinatie van geneeskunde en technasium is niet direct voor de hand liggend, want zó technisch is geneeskunde niet. Maar, geneeskunde is wel innovatief en elke dag worden er wel weer nieuwe onderzoeken gepubliceerd en nieuwe innovaties gepresenteerd. In het eerste jaar speelt mijn opleiding geneeskunde hier al op in; we moesten een innovatieproject organiseren. Met mijn technasiumopleiding als achtergrond was dit nog steeds geen makkie, maar je weet wel hoe je zo’n groot project kan aanpakken. Het overzicht, de planning en de samenwerking binnen een project waren zaken waar ik al 6 jaar lang ervaring in had opgedaan en nu meteen kon gaan toepassen in mijn nieuwe opleiding. Hiermee had ik een enorme voorsprong op anderen en daardoor kon ik mij goed focussen op de inhoud van het project. En met succes! Uiteindelijk heb ik met mijn groepje de beste innovatie kunnen presenteren en hebben we een prijs van 10.000 euro binnengehaald. Onze innovatie is de Sweat&GO (http://www.sweatandgo.nl/), dat sporten voor kinderen met suikerziekte een stuk makkelijker moet gaan maken. Lieke studeert Geneeskunde aan het Radboud UMC

ender horuz Toen ik in de 5e klas mijn meesterproef moest doen, kozen mijn projectpartner Marvin Spijkers en ik er voor om een vliegtuigje te bouwen. Klasgenoten, docenten en zo’n beetje iedereen die hoorde over ons project, reageerden met uitspraken zoals: ‘dat ding vliegt echt niet’. Zelfs nadat het project was afgerond en we een video als bewijs hadden gepresenteerd tijdens de eindpresentatie, bleven mensen maar volhouden dat we het in scène hadden gezet. Nu vind ik me zelf in een soortgelijke situatie. Ik studeer werktuigbouwkunde aan de HAN en ontwerp het frame van een satelliet die experimenten rond plantengroei en kosmische straling gaat uitvoeren in een baan rondom de aarde. De geschiedenis herhaalt zich, want ook nu geloven mensen niet dat dit project de lucht in gaat. Terug in de 5e klas nam door het scepticisme over mijn project mijn zelfvertrouwen af. Echter, nu, is het een drijfveer geworden voor mij. Ik weet namelijk hoe het de vorige keer afliep. Mijn tip: Laat je niet afschrikken door sceptici die niet eens je plan van aanpak hebben gelezen. Ender studeert Werktuigbouwkunde aan de HAN

33


Meningen het tech-team en hun

34

De docent als coach

Lesgeven op het Technasium

Hilde Mol

Joris Coenders

Vorig schooljaar heb ik mijn eerste lessen als O&O-docent gegeven. Wat ik zo leuk vind aan het vak, is de verandering die het met zich mee brengt voor jouw rol als docent. De docent in het vak O&O neemt vooral een coachende houding aan. Uiteraard speelt het overdragen van vakkennis ook een belangrijke rol, maar ik ben voornamelijk bezig met het scheppen van de randvoorwaarden, zodat de leerlingen tot een goed resultaat komen. De leerlingen zoeken zelf op wat ze willen weten en mijn taak is het om ze te leren hoe ze moeten onderzoeken. Niet door passende antwoorden te geven, maar door hen vragen te stellen. Zo tracht ik hun reflectie op een hoger plan te krijgen. Daarnaast merk ik dat leerlingen door deze werkwijze enorm gemotiveerd raken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het eindproduct. En het meest spannende moment voor de leerlingen? Wanneer hun product naar de opdrachtgever gaat. Elke leerling is dan benieuwd naar de feedback!. Elke project wordt zo een belangrijk leermoment.

Als jonge en bevlogen natuurkundedocent was het wel even zoeken voor mij. Welke didactische werkvormen passen het beste bij mij en bij de leerlingen? Mij werd al snel duidelijk dat een overheersende frontale lesstijl mij geen voldoening gaf. Ik had ook al snel door dat deze stijl niet altijd even efficiënt is. Gelukkig kwam het lesgeven in het technasium vrij snel op mijn pad. Het frontaal lesgeven maakte plaats voor een persoonlijke benadering; leerlingen coachen en motiveren. Niet ik als docent nam steeds de regie; het lukte mij ook steeds meer om de verantwoordelijkheid ook bij de leerlingen leggen. Het coachen op vaardigheden en proces, in plaats van afrekenen op cijfers, spreekt mij enorm aan. Naast de motivatie die ik hier van krijg, zie ik ook dat de leerlingen veel fanatieker bezig zijn. Voor school, na school, tijdens andere lessen, in pauzes... altijd zien ze extra mogelijkheden en goed is nooit goed genoeg! Deze “ontdekking” heeft er mede voor gezorgd dat ik mijn natuurkundelessen compleet heb omgegooid en ook hier veel meer voldoening uit haal. De leerlingen krijgen en voelen verantwoordelijkheid en leveren betere prestaties dan in de oude setting!


Meningen eerstejaars leerlingen en hun

Ik ben blij, omdat je bij het technasium goed je creativiteit kwijt kan

Leuk aan het technasium is, dat je het niet echt fout kan doen

Sterre

Mats

Op de basisschool deed ik heel veel opdrachten en dan dacht ik: ‘Waarom doe ik dit?’. En toen ging ik hier op het Mondial kijken en toen dacht ik dat is wel leuk. En dan doe je het nog ergens voor.

Technasium is wat bij me past, dat maakt me enthousiast!! Lynn

Fien

Als je het leuk vindt om onderzoek te doen, dan moet je naar het technasium gaan.

Ik vind het technasium een superleuk vak, omdat ik een superleuke docent heb

Jip

Zayneb

35


BEDANKT!! Bedrijven: Ouwehands Dierenpark ARN Royal Haskoning DHV Gemeente Nijmegen Marin Sidcon Smit Transformatoren Max Bรถgl Heinz Coffyn GGD Nijmegen Sportfondsen Nijmegen ProRail GB4All NOC-NSF Smart Domotica Rolstoelservice Nijmegen Kinder Diabetes Centrum Junior Technovium RCT Gelderland Bureau Niche Koninklijke Visio Heijmans BV Samosa Woonpioniers Enki Energy B.V. HCM Medical

Berko Pezy Product Innovation Pouderoyen Compagnons Universitair Vastgoed Bedrijf Duflex Mechatronics Sanadome Windpark Nijmegen-Betuwe Anac Karting Verkeerskundig bureau Loendersloot Orga Arcitecten Maurits Cobben Arcitect Orga-Architect Frank Willems Architect Wil Jansen Architect Bouwkunde Pro RDM Architecten Vostermans Ventilatoren Koninklijke Gazelle NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum) Dura Vermeer Pouderoyen Compagnons NMHG Nacco Materials Handling Group Fair2Media Buro Brandstof

Mondial College, Locatie Leuvensbroek mavo-havo-technasium-IBC-vwo Leuvensbroek 30-01 6546 TD Nijmegen T 024 378993

Algemeen postadres Postbus 6920 6503 GK Nijmegen www.mondialcollege.nl

36

Opleidingen: HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen Fontys Hogescholen HAS Hogeschool Avans Hogeschool Hogeschool van Hall Larenstein Artez hogeschool voor de kunsten Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Technasium en Technasium netwerk ZuidoostNederland

Hermance Wissink Teamleider brugperiode hermance.wissink@mondialcollege.nl Joost Roelse Technator joost.roelse@mondialcollege.nl

Ontwerp: Bureau Brandstof, Walter van Rooij Fotografie: Paul Breuker