Page 1

HUISWERKBELEID OBS DE MOLENWERF In deze notitie schetsen we het huiswerkbeleid van onze school. Wij vinden het om meerdere redenen belangrijk dat leerlingen huiswerk maken • • •

we zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de leerstof. door huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het vervolgonderwijs. via huiswerk willen we aan de ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas. Zo brengen de kinderen een stukje school mee naar huis. In die zin worden ouders meer betrokken bij het werken en leren op school.

Bij huiswerk gaat het zowel om • •

het inoefenen van de leerstof, alswel om de mogelijkheid om opdrachten van school thuis verder af te werken.

Huiswerk is thuiswerk Wellicht is thuis voor de meeste kinderen de beste plek om het huiswerk te maken. Huiswerk dat thuis gemaakt wordt, stelt de ouders het beste in staat om week na week mee te ontdekken wat het kind allemaal leert. Voor een aantal leerlingen is het thuis maken van het huiswerk lastig. Er is geen rustige plek om te werken, of de ouders zijn niet in staat om een kind thuis te begeleiden. Als school beijveren we ons daarom om samen met Mozaïek een huiswerkkamer te starten in onze wijk. Hoe ouders kinderen kunnen helpen Het is belangrijk dat een kind onder goede omstandigheden kan werken. Een rustige werksfeer, ruimte, warmte en licht, zijn enkele zaken die belangrijk zijn. De ideale omstandigheden bestaan uiteraard nergens maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken naar het meest haalbare. Kinderen worden positief gestimuleerd om hun huiswerk goed te maken als ouders interesse tonen . Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind helpen: • • • •

indien nodig kan het kind aangemoedigd worden om met het huiswerk te beginnen. Het bieden van een zekere structuur en het werken met heldere regels voor het thuis maken van huiswerk, is erg belangrijk voor kinderen. elk kind heeft graag een luisterend oor. Kinderen vinden het vaak leuk als ouders hen willen overhoren. Wanneer leerkrachten constateren dat een leerling zijn huiswerk niet, of slecht, maakt, worden ouders gevraagd om gedurende enige tijd te controleren of het huiswerk al dan niet gemaakt is. hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. Kinderen vanaf groep 6 hebben eigen verantwoordelijkheid in het plannen en uitvoeren van hun taken. Ouders helpen hun kind het meest door te stimuleren, maar – bij de oudere leerlingen – de verantwoordelijkheid voor het werk niet over te nemen.

C:\......\kwaliteitszorg\huiswerkbeleid….. \ Laatst afgedrukt op 25-1-2008 H:59:0025

1


• •

voor ouders is het belangrijk steeds te beseffen dat hun kind het huiswerk zelfstandig moet maken. We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan. Foutjes maken mag ! Deze fouten tonen aan de leerkracht welke problemen het kind nog heeft met de leerstof. indien er zich thuis ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van huiswerk, verwachten we dat de ouders even contact met ons opnemen. we verwachten niet dat de ouders het huiswerk verbeteren, maar wel dat ze hun kind stimuleren. Het constateren van fouten is het werk van de leerkrachten.

Wanneer geven we huiswerk De algemene regel is dat we per week één of meerdere keren huiswerk geven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen taken (hier moet iets gemaakt of afgewerkt worden) en lessen (hier moet iets geleerd of gelezen worden). De opdrachten kunnen heel divers zijn: rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, woordjes leren, iets inoefenen, lezen. • • • • •

In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen aan het begin van ieder project een projectboekje mee. Van ouders vragen we om hiermee samen met hun kind(eren) aan de slag te gaan. In groep drie bestaat het huiswerk vooral uit het werken met de boekjes van ‘Overstap’ en incidenteel uit pre-teaching bij het leesonderwijs en het inoefenen van tafels. In groep 4 bestaat het huiswerk met name uit het maken van werk dat tijdens de les niet afgemaakt is. Tevens wordt er thuis geoefend met het automatiseren van de tafels. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen daarnaast huiswerk mee krijgen ter voorbereiding op toetsen. Vanaf groep 6 wordt er gerichter gekeken naar huiswerk als aanvulling op de aangeboden lesstof. In combinatie met het thuis maken van werkstukken, het voorbereiden van spreekbeurten en het houden van boekbesprekingen, wordt leerlingen geleerd om zelfstandig aan opdrachten te werken. In groep 8 wordt daarbij ook gekeken naar het plannen van werk en huiswerk. De bouwstenen hiervoor zijn al aangereikt bij het zelfstandig werken. Ook dan moeten leerlingen zichzelf leren 'managen'. In groep 8 komt daar 'het leren werken met een eigen agenda' bij.1

Werken aan het huiswerk Naar gelang de leeftijd van het kind zijn er een aantal specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig te werken. Tot en met groep 6 kan een leerling gebaat zijn dat de ouders/verzorgers toezicht houden. Elk kind is hierin anders. Wanneer een kind het aan kan, werkt het bij voorkeur zelfstandig. Belangrijk is dat een kind in de thuissituatie niet overvraagd wordt en tegenzin krijgt. Als het huiswerk niet, of onvoldoende gemaakt wordt Als huiswerk niet gemaakt wordt vanwege onvoorziene omstandigheden (ziekte, familieaangelegenheden) melden de ouders dit aan de leerkracht. Indien het huiswerk niet (voldoende) gemaakt wordt, vindt er in eerste instantie een gesprek plaats met de leerling. Een leerling krijgt een aantal kansen, maar als er geen verbetering optreedt, wordt er contact gezocht met de ouders/verzorgers. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar oplossingen voor huiswerkproblemen. 1

Vanaf groep 8 wordt er met een agenda gewerkt. Leerlingen van groep 8 schaffen aan het begin van het  schooljaar zelf een schoolagenda aan. C:\......\kwaliteitszorg\huiswerkbeleid….. \ Laatst afgedrukt op 25-1-2008 H:59:0025

2


Wanneer een leerling bewust geen inzet toont bij het maken van huiswerk, wordt dit vermeld op het rapport. Gedifferentieerd huiswerk Kinderen uit dezelfde groep kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind. Concreet betekent dit : • •

van kinderen die gemakkelijk leren vragen we soms iets meer voor kinderen die een vak moeilijk vinden, zoeken we naar een realistische uitdaging. Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

C:\......\kwaliteitszorg\huiswerkbeleid….. \ Laatst afgedrukt op 25-1-2008 H:59:0025

3

Huiswerkbeleid obs de Molenwerf  

Huiswerkbeleid (vastgesteld 8/6/2008)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you