Ekonomska šola Celje - TEHNIK VAROVANJA

Page 1

EKONOMSKA ŠOLA CELJE GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA

Izobraževalni program

TEHNIK VAROVANJA

Novo!


KLJUČNA DELA TEHNIKA VAROVANJA  varovanje objektov  varovanje premoženja in oseb  izvajanje varnostno-receptorskih del v institucijah kot so šole, vrtci, bolnišnice, muzeji in v podjetjih  varovanje prodajnih mest  izvajanje varnostno-spremljevalnih del oziroma prevoza denarja in drugih dragocenosti  operaterska dela v varnostno-nadzornem centru  izvajanje intervencij  telesna straža oseb  varovanje na prireditvah

Izobraževanje traja 4 leta. V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  osnovnošolsko izobraževanje ali  nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.


PREDNOSTI POKLICA Predmetnik združuje znanja in veščine s področja:  tehnike,  informatike,  komunikacije in organizacije  ter specifična znanja s področja tehničnega in fizičnega varovanja. Primeren je tako za fante kot za dekleta, ki jih zanimajo tehnološka znanja in delo z ljudmi ter si želijo pridobiti organizacijske in komunikacijske veščine pa tudi znanja iz sodobne komunikacijske tehnologije. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote:  slovenščino,  zasebno varovanje,  tuji jezik ali matematiko,  izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po pridobljeni izobrazbi tehnik varovanja lahko nadaljujete izobraževanje v vseh višješolskih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih programih.


PREDMETNIK Naziv poklicne izobrazbe: tehnik varovanja Obvezno/ izbirno

Skupno št. ur

A. Splošnoizobraževalni predmeti 01 Slovenščina

Obvezno

487

02

Matematika

Obvezno

408

03

Tuji jezik 1

Obvezno

417

04

Tuji jezik 2

Obvezno

204

05

Umetnost

Obvezno

70

06

Zgodovina

Obvezno

102

07

Geografija

Obvezno

70

08

Psihologija

Obvezno

70

09

Fizika

Obvezno

140

10

Kemija

Obvezno

Predmet/modul

11 Športna vzgoja Obvezno B. Strokovni moduli Varovanje ljudi in M01 Obvezno premoženja M02 Tehnično varovanje Obvezno Varnost in zdravje pri M03 Obvezno delu M04 Varstvo pred požari Obvezno Nadzorovanje storitev M05 Obvezno varovanja Delovanje VNC in M06 Obvezno intervencije Kazniva dejanja in M07 Obvezno kriminalistika M08 Varovanje javnih zbiranj Obvezno Prevoz gotovine in drugih M09 Obvezno vrednostnih pošiljk M10 Varovanje v logistiki Izbirno Varovanje informacijskih M11 Izbirno sistemov Praktični pouk Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu Interesne dejavnosti Odprti kurikul

70 340 340 204 102 136 102 170 136 102 102 68 68 568 304 352 518


KAJ PA SLUŽBA? Široka znanja in usposobljenosti, ki jih bo tehnik varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, mu bodo nudili možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja kot so:  agencije za varovanje,  podjetja,  javni zavodi,  banke,  vojska,  gasilci. Znanja in usposobljenosti bodo tehniku varovanja omogočala hiter prehod do poklica vojaka slovenske vojske, policista in drugih poklicev. Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, ekonomija, fizika, računalništvo ...).


INFORMACIJE

Ekonomska šola Celje Gimnazija in srednja šola Kosovelova ulica 4 3000 Celje

03 548 29 30 03 620 02 00 E-pošta: tajnistvo@escelje.si http://www.escelje.si


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.