Moralni kodeks Ekonomske šole Celje

Page 1

Moralni kodeks dijakov Ekonomske šole Celje Ker morala označuje človekov odnos do sveta, do drugih in do sebe, je pomembno, da vsak posameznik usklajuje svoja ravnanja z zahtevami življenja v skupnosti. Prav je, da moralne vrednote ponotranjimo, da postanejo del naše osebnosti in vodilo v našem življenju. Da bo naše sobivanje in okolje, v katerem preživimo velik del našega vsakdana, prijetno in ustvarjalno, je prav, da ozavestimo moralna načela, ki bodo pripomogla k boljšemu sodelovanju med dijaki, k boljšemu odnosu z učitelji ter prijetnejšemu vzdušju na šoli.


Imej spoštljiv odnos do profesorjev. Imej spoštljiv odnos do šolskega inventarja. Pazi na red in čistočo v vseh šolskih prostorih.

IMEJ SPOŠTLJIV ODNOS DO SOŠOLCEV.

Bodi toleranten do drugačnih. Vedno nudi pomoč tistemu, ki jo potrebuje. IZPOLNJUJ SVOJE DOLŽNOSTI.

Bodi vreden zaupanja. Znanje naj bo tvoja vrednota. Skušaj razumeti, da ima vsak pravico do svojega mišljenja.


Nikoli ne toleriraj nasilja. Spoštuj se. Ne stori drugemu, kar ne želiš, da se zgodi tebi. Imej se rad. ZAVEDAJ SE SVOJIH DOBRIH LASTNOSTI IN TUDI SVOJIH NAPAK.

Bodi kritičen do sebe. Skrbi za svojo osebno rast. Nenehno si prizadevaj za dobre medsebojne odnose.

Ne uničuj šolskega inventarja. Spoštuj človekovo dostojanstvo. Vseskozi delaj na pozitivni samopodobi.


Spoštuj šolska pravila.

Vedno pomagaj sošolcu v stiski. Pomagaj sošolcem pri učenju. Deli svoje znanje z drugimi.

Razvijaj svojo ustvarjalnost in inovativnost. Bodi human, toleranten in pošten.

Razvijaj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje.

SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE.

Razvijaj svoje delovne navade. Razvijaj sposobnosti timskega dela.


Rešuj spore na miren način. Bodi dosleden v vseh svojih ravnanjih.

Sprejmi pravila ustanove, v katero si vključen.

Vedno prevzemi odgovornost za svoja ravnanja. Naj bo tvoje ravnanje odgovorno. Spoštuj sebe in druge. Zaupaj vase in v svoje sposobnosti.

Razvijaj pozitiven odnos do dela in učenja. Nikogar ne stigmatiziraj.

Razvijaj občutek za pravičnost.


Bodi pravičen do drugih in sebe.

Razvijaj sposobnost empatije. Razvijaj svojo neodvisnost in samostojnost. SKUŠAJ USTVARJATI POZITIVNO VZDUŠJE V RAZREDU.

Nikoli ne rešuj konfliktov z uporabo fizične sile. S svojimi ravnanji bodi zgled drugim.

Vedi, da je poštenost vedno nagrajena. Vedno pohvali dobro dejanje.

Vedno priznaj svoje napake. Vedno imej spoštljiv odnos do svojih sošolcev.


Moralni kodeks dijakov Ekonomske šole Celje je nastal v sodelovanju z dijaki Ekonomske šole Celje pod mentorstvom Nataše Strašek.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.