Page 1

METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·1

4

∆∂ÀÃ√™ ISSUE ª∞´√™ 2004 MAY 2004

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆ø¡ ∫√π¡√∆∏∆ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∫∞𠶃√™ºÀ°ø¡

∞ ª∞GAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES

√ÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› ™À¡√¶∆π∫∂™ ª∂∆∞ºƒ∞™∂π™ ™∆∞ ∞§µ∞¡π∫∞, ƒø™π∫∞, ∞ƒ∞µπ∫∞, ∆√Àƒ∫π∫∞ KAI ∞°°§π∫∞ .

ÙÔ ‰ÂÍ› Ì·˜ ¯¤ÚÈ


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·2

«ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹» Â›Ó·È Ë ÂˆÓ˘Ì›· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ KÔÈÓÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Equal, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô EÚÁ·Û›·˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛʷϛۈÓ-°° ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ/EȉÈ΋ YËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal. AÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔÌfi AÙÙÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 15 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002 ¤ˆ˜ 31¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.781.068 ¢ÚÒ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 75% Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 25%. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ “ª¤ÙÚÔ 1.2: ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: AıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Eȉ‹ÛÂˆÓ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ¤ÚÁÔ˘), KEK ÕÎ̈Ó, ∫∂∫ ŒÚÁÔÓ, EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· NÂfiÙËÙ·˜, °È·ÙÚÔ› XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·, AÓ·Ù˘Íȷ΋ EÙ·ÈÚ›· ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, K¤ÓÙÚÔ A·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ÿ‰Ú˘Ì· KÔÈÓˆÓÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜, ÿ‰Ú˘Ì· MÂÏÂÙÒÓ §·ÌÚ¿ÎË, EÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈ΋ KÔÈÓˆÓÈ΋ E˘ı‡ÓË, T¤ÎÌˆÚ A.E., TÌ‹Ì· MME ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ¢‹ÌÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, ¶·È‰Èο XˆÚÈ¿ SOS, OÌÔÛÔÓ‰›· EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ KψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜-IÌ·ÙÈÛÌÔ‡-¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, K¤ÓÙÚÔ MÂÏÂÙÒÓ Î·È TÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ O§ME, Elyros A.E., ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÏ‚·ÓÒÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Unicef, EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜, ŒÓˆÛË EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ EÏÏ¿‰·˜, AÈıÈÔÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜, K¤ÓÙÚÔ AÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, AÏ‚·ÓÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜. ∏ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÔÈΛϷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. T· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·: ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÓÔÌÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο «·Î¤Ù·», ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi, Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ‰›ÎÙ˘Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘, ÂÈÌÂÏËÙ›· (mentoring). ñ EÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ, ηٿÚÙÈÛË ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ T‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «M¤ÙÔÈÎÔ˜».

ÂÚȯfiÌÂÓ· index 4

∫∞§∂π¢√™∫√¶π√ ∆· ¡¤· ÙÔ˘ Equal ñ √ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ñ √È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ñ ∆Ô ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ñ ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ñ ∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂À∞” ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ñ ªÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ ñ ™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔÈ Î·È ÂıÓÈο ۇ̂ÔÏ· ñ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™Î‡ÏÏ· Î·È ÛÙË Ã¿Ú˘‚‰Ë ‹ ¯·Ì¤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ñ ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ñ √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î˘Ú›·

11

T√ £∂ª∞ √ÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›, ÙÔ ‰ÂÍ› Ì·˜ ¯¤ÚÈ

15

¶ƒ√™ø¶∞ ∂ÈÙ˘¯›·, ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó·ڋ AÏ‚·Ó‹ Œ‚Ș ∫È¿È·

16

MULTI CULTI ¢Â›ÁÌ·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ñ √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›o ñ √ ∆˙Ô¤Ï Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ñ ∏ ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ñ ™Â‚Ù˙¿Ó: ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ ñ √È °˘Ó·›Î˜ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ñ π‰¤Â˜, ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «ª¤ÙÔÈÎÔ˘˜» ñ √È «Í¤Ó˜» ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜ °¤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË

21

∫√π¡√∆∏∆∂™ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ πÓ‰ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ∏ µÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÎÈÓ›ٷÈ! ñ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ú›ˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ñ ∏ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ñ ŒÓˆÛË ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ñ OÈ ƒÔ˘Ì·ÓÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ñ ∞Èı›Ô˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ñ ∆Ô √˘ÎÚ·ÓÈÎfi Û›ÙÈ ™˘ÓÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο,

25

ÚˆÛÈο, ·Ú·‚Èο, ÙÔ˘ÚÎÈο, ·ÁÁÏÈο

ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ

“∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

“∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

ŒÚÁÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹» Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂qual. XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ.

“∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∆∞ Ã∂ƒπ∞ ¶√À º∆π∞á√À¡ ∆√¡ ∫√™ª√

ŒÚÁÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹» Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂qual. XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ.


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

EȘ ÙÔ

™ÂÏ›‰·3

Â·Óȉ›Ó

‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 15% Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¤˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜, ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÔÈÎȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·Ó›˜ –‹ ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜– ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› È· fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È fï˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ‹ Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·fi ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¯·ÚÙÈ¿ ‹ fi¯È. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ë ÂÚ›ÊËÌË «ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË» Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÂÚ›ÏÔΘ, ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È ÌÈÛÔ› ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û›ÙÈ·, Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˘. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ› Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÂÚ›Û·ÛÙ· Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ› Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰È¿, ¿ÓÙÚ· Î·È ÁÔÓ›˜. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ: ∂ÁÁ˘Ë̤ÓÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·ÌÔÈ‚‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ¿‰ÂÈ· Î·È ‰ÒÚ·, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÚÁÔ‰fiÙË fiÔÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·ıÒ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÕÓÔÈ͢ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÛÙ·ıԇ̠۠ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÂÙÂȷ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. √ √∏∂ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ 20‹ πÔ˘Ó›Ô˘ ˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. √È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ‚›·. ∞fi Ù· 220 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓˆÓ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ù· 22 Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û fiÛÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÔϤÌÔ˘˜ ‹ ·fi ηıÂÛÙÒÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÍÂÓÈÙÈ¿ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÂÍÔÚ›·. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·, ·Ú’ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈ΋. «∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘» ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 2003 Ë ∂ÏÏ¿‰·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ıÂÙÈο ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ 0,1% ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁÒÓÙ·˜ ¿Û˘ÏÔ Û ÙÚ›· ÌfiÓÔÓ ¿ÙÔÌ·, η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È «ÛÂÈÚ¿ ÂÌÔ‰›ˆÓ, Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ‰›Î·È·, ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· Î·È Û ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·» Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Equal Î·È ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂∂, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÕÓÙÏ·, ÙÔ §¿˙·ÚÔ, ÙË µÂÓÂϛӷ, ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË, ÙÔÓ ªÔ·‚›·, ÙËÓ ∂ÌÈÓ¤, ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÙÔÓ ºÒÙË, ÙÔÓ ∏Ï›·, ÙË §·Ú›Û·, ÙÔÓ ∞ϤÍË, ÙÔÓ º¤ÈÌ, ÙËÓ π‚ÈÏÈ¿Ó·, ÙËÓ ÕÓÓ·, ÙÔÓ ∞ÓÔ˘¿Ú, ÙËÓ ∂ϤÓË, ÙËÓ ª¤ÏÏ·, ÙÔÓ ™‹ÊË Î·È ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙȘ ۯ‰fiÓ 20 ÂıÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ª¤ÙÔÈÎÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¤Î‰ÔÛË. ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˙ÂÛÙ‹ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Ë̉·Ô‡˜, ·fi ηıËÁËÙ¤˜, ‰¿ÛηÏÔ˘˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜, ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÎÈ ·fi ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Œ‰ˆÛ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ʈӋ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Equal, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÎÈ Â›‰ÂÈÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi... °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê‹ÓÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ȉ¤Â˜ Î·È ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï/§¿˙·ÚÔ (6945278552), ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË (210 8823985 ·fi 12.00 ˆ˜ 18.00 Î·È 6976162441), ¡ÂÚ¤Ù˙ ŒÛ¯ÂÙÂ/ªÈ¯¿ÏË (6938789513). ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·!

•¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ

ŒÎ‰ÔÛË: ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (∞¶∂) - ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹». ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹: ªoebius Design, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ À‡ı˘ÓË ‡Ï˘/Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¶∂: •¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘. À‡ı˘ÓÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË, °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï, ™‹Ê˘ ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜: ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∆Ì‹Ì· ∞¶∂, AÚ¯Â›Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ: ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ª¤ÏÏ· °Ï˘ÚˆÓ¿ÎË, ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜, ÛÙ· ·Ú·‚Èο ªÔ·‚›· ∞¯Ì¤Ù, ÛÙ· ÚˆÛÈο ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ, ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ∂ÌÈÓ¤ √˙οÓ. ∂È̤ÏÂÈ·/‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ: ∂ϤÓË ª¿ÚÎÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: ªÔ˘ÁÈ¿Ú ∞ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞ÁÎ›Ì π¿˙·˚, ºÒÙ˘ ª¿ÏÏÈÔ˜, ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜, ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎÔ, ºÂ˝Ó √ÛÌ¿ÓÈ, ™Ú¤Û· ∆ÚÂÌ›Ûη, (∞Ï‚·Ó›·), °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï/§¿˙·ÚÔ˜ (∞›Á˘ÙÔ˜), ∑›ÁÎÚÈ ∞˙¿ÌÈ (§È‚‡Ë), ¡ÙÂÌ¤Ï· °Ô˘¤ÈÓÈÛÂÙ, ¡ÙÂÛ¤Ô˘ ∂ÛÛ¤ÙÂ, ¡ÂÚÙ˙¤ ŒÛ¯ÂÙÂ/ªÈ¯¿Ï˘, °ÎÂÙ¿ÙÛÔ˘ ªÂÏ¿È, πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚ‰›Î˘ (∞ÈıÈÔ›·), µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·, π‚ÈÏÈ¿Ó· ¡ÂÓÙ¤ÏÙÛ‚· (µÔ˘ÏÁ·Ú›·), ª·Ï·Ì›Ó ™›Ï· (°Î¿ÌÈ·), ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∞ÛÚ¿Ê ÕÏÈ (πÓ‰›·), ÃÂ˙¿Ï ªÔ˘ÏÔ‡Ù (∫Ô‡Ú‰ÔÈ ∆Ô˘ÚΛ·˜), ™·Ì› ÷ÌÔ‡, ∆˙¤Ê· ∆˙¤Ê· (∫Ô‡Ú‰ÔÈ ™˘Ú›·˜), ÕÚÓÔÏÓÙ √ϤÎÔ (§·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∫ÔÓÁÎfi), ∏Ï›·˜ Õ¯ÌÂÓÙ (ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜), §Ô˘ÓỪϷ ª›Ï΂ÈÙ˜, §·Ú›Û· ™ÙÔηÏÔ‡Î, ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ (√˘ÎÚ·Ó›·), ∞ÓÔ˘¿Ú πÎÌ¿Ï (¶·ÎÈÛÙ¿Ó), ƒÔÓٛη ¶·Ó·˚Ù¤ÛÎÔ˘ (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ªÔ·‚›· Õ¯ÌÂÓÙ, ÕÓÙÏ· ™·ÛÛ¿ÙË (™Ô˘‰¿Ó), ∂ÌÈÓ¤ √˙Î¿Ó (∆Ô˘ÚΛ·). ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È‡ı˘ÓÛË: ∞¶∂, ∆Ûfi¯· 36, 115 21 ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 210 6405807-8 e-mail: itd@ana.gr, web site: www.xenophilia.gr


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·4

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¶Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜ 11, 104 34 ∞ı‹Ó·

√ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô ÌËÓÈ·›Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ‘Enargy’ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂∂ (ENAR European Network against Racism) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ‘ª¤ÙÔÈÎÔ’, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓfi˜ ÔχÁψÛÛÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 15 ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «ªÈ· Equal ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ı› ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ª›· ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÔÙÂÏ› «¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ¯·ÚÙ›».

∆· Ó¤· ÙÔ˘ Equal ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ∫∂∫ ∞∫ªø¡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Equal Î·È Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 20 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ¢È·ÚΛ 300 ÒÚ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª·Ú›· ª·Ï·¤ÙÛ·, ÙËÏ. 210 8668109 / 8655763, ∂˘Ù˘¯›·˜ 12-14. ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔ cd-rom «ŸÏÔÈ ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›, ŸÏÔÈ ÿÛÔÈ». ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ˆ˜ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛˆ· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· Ì·˜. ∆Ô cd-rom ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏÂÍÈÎfi fiÚˆÓ, ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜, ·ÏÏ¿ ηȅ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ÕÍÔÓ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÛÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ªª∂ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∆Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 69 ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Î·È ÂÈÛ‹Á·Á·Ó Ù·

4

METOIKO™

‰Â‰Ô̤ӷ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¢‡Ô ‹Ù·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¤Ú¢ӷ: ∞ÊÂÓfi˜ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ: ñ ∆ËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ / ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ, ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ñ ∆ËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∆ËÓ ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ñ ¡· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ۯÂÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Equal Î·È Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ªÂ˚Ì¿Ú˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 210 3689426, e-mail: mmeimaris@media.uoa.gr, url: http://www.media.uoa.gr ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘, Ë ÕÓÙÏ· ™·ÛÛ¿ÙË Î·È Ô °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‹‰Ë ÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· European Master in EBusiness Management Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙ· Ó¤· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ªª∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∆Ô˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ EQUAL Î·È Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹», ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ¤ÚÁÔ˘ 11: ¢›ÎÙ˘Ô ∞Ó·‰fi¯ˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ, ηÏԇ̠Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (.¯. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, È·ÙÚÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜) ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: η ¢È·Î¿ÎË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹. flÚ˜ 8:30 .Ì. - 3:00 Ì.Ì. ÛÙ· ÙËϤʈӷ 210-8224037, 8210917, 8221591.

¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜.» http://www.enareu.org/en/info/ ENARgy%203.pdf


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·5

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

√È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Û ÔÈoÓ ‹ Ô‡ ı· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÓۈ̿وۋ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹, fiˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ÔÚıfiÙÂÚÔ, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi. √ ÓfiÌÔ˜ 1975/91 Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001 ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi Û‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·: ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞Ï¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ οÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹Ù·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (ª∫√). ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤‰ÂÈÍ ÂÎÏËÎÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ôχو˜ ÁÓÒÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Ùfi. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ ı¤Ûˆ ÈÔ ÛˆÛÙ¿, Ù˘ ¤ÌÚ·ÎÙ˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÚfiÔ: ñ ¡· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ñ ¡· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿. ñ ¡· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÏÏÔÁÈο. ñ ¡· ¤¯Ô˘Ó È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ñ ¡· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù· ªª∂. ñ ¡· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ñ ¡· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·Ïfi ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË Ì¤Ûˆ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, οÌÈÓÁÎ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÙÏ. ∫·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¯Ù›ÛÙËΠÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·ÏÏ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÂÏÏËÓÈο, ›Ûˆ˜ Ì ϛÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÔχÏÔη. ªÂÙ¿ ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ì ٷ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‰ÚÈο

‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· Î·È ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓfiÌÔ 2910/2001, ··ÚÈıÌԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ οÔÈ· ¤Á΢ÚË ËÁ‹ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ηÓ›˜, ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ∆Ô ÙËÏ. 1464 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ·Ó Î·È ‰¤¯ÙËΠ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÂȉ‹, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ∆· ªª∂ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û οÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Û¿ÓÈÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. 2. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙfiÛˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Ù˘ Ú¢ÛÙ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÎfiÌ·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ‹ ÂÂȉ‹ ¤Ï·‚·Ó ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÚıÚ·. 3. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù·Í›‰È· ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÊÈÎÙfi, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. 4. ∆· ªª∂ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·›ÛıËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË. 5. √ ÓfiÌÈÌÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Â› ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿ÛÂ-

ˆ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 25 ÊÔÚ¤˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. 6. √È ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ŒÙÛÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÓfiÌÈÌ· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Â›Ó·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Î·È Î·ı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÍÈÛÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ·‡ÚÈÔ. √È ¿‰ÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ¿‰ÂȘ Ì ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜). √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰¤¯ÙËΠÌfiÓÔ ÌÈ· ·›ÙËÛË. 7. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ôχ Û¿ÓÈ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘. 8. ™˘ÏÏÔÁÈο ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â›‰Ô, ·ÎfiÌ· Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο. ∆· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Î. ¶··‰‹Ì·, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏ·Ì ÂÌ›˜ ˆ˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ó· ‰Â¯Ù› ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔ

∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. 9. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÌfi‰È· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ‰‡Ô ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· -ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙÔ π∫∞- ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ª∫√ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚfiÙ˘Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. µÂ‚·›ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ª∫√ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ªÔ·‚›· Õ¯ÌÂÙ METOIKO™

5


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·6

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ∆Ô ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ηı·Ú›ÛÙÚÈ·. ∫·ı¿ÚÈ˙ ¤Ó· Ì·Ú. ŒÓ· Ì·Ú¿ÎÈ Ì ΋Ô, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fi·ÛË Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ú·ÛÈÓ¿‰· ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. ◊Ù·Ó ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ù· ʇÏÏ· ¤ÂÊÙ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ʇÛ˘. ¶ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Ì·Ú, ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ó· ÛÎÔ˘›ÛÂÈ Ù· ʇÏÏ·. ™ÎÔÙ›ÓÈ·ÛÂ Î·È ‹Á ÛÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ∫·Ù¤‚·Û ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ ¤Î·Ó ϿıÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÙÔÓ ·Ó¤‚·ÛÂ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘Ì›. ŒÚÂ ӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‰È·ÎfiÙË, ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÛÂÈÚ¿. ∞̤ۈ˜ ‹ÚıÂ Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∂›¯Â Û‚‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÔ˘. «∆È ¤Î·Ó˜, ÚÂ! ªÔ˘ ¤Û‚ËÛ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜!» Ù˘ ÊÒÓ·ÍÂ. ÃÙ˘Ô‡Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi ÙÔ˘. «¶ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜; ∆ÒÚ· fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ı· Ì·˜ ‰ÈÒÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô!». «™˘ÁÁÓÒÌË, ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË», ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÈ ÂΛÓË. «∆È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÂÛ‡ ·fi Ú‡̷; Œ¯ÂÙ Ú‡̷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Û·˜;» ◊Ù·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. ŒÎÏÂÈÓ ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ò˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë Ï¿Ì·. ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ·fi ÙfiÙÂ... √ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿Ù·Á ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ◊Ù·Ó ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ù˘ ¤ÚÈÍ ÌÈ· ¿ÁÚÈ· Ì·ÙÈ¿. ∂ΛÓË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Ù·›ӈÛË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ¯·ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›, ÛΤÊıËÎÂ. ∆È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ¤Û‚ËÓ ͷÊÓÈο ÙÔ Ú‡̷ Û fiÏË ÙËÓ fi-

6

METOIKO™

ÏË; ŸÏ· Ù· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ı· ¤¯·Ó·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜; ◊Úı·Ó ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, Ì¿ÚÌ·Ó, fiÏ· Ó¤· ·È‰È¿. ∆›ÔÙ·. ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ›¯Â ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ. ∆ÒÚ· fï˜ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ·Ó·Î·Ù¢Ù›. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ ηϿ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. ◊ÚıÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ªÂ ¤Ó·-‰˘Ô ·Ù‹Ì·Ù·, ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¶Ò˜ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· ϤÍË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘;, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ÛΤ„Ë Ù˘. ŸÙ·Ó ¤Ê˘ÁÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ù˘ ›Â: «¡· ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ Ó· Í·Ó·ÂÈÚ¿ÍÂȘ ÙÔ Ú‡̷. ∫Ô›Ù· ÙË ÛÎÔ‡· ÛÔ˘!». ∏ ʈӋ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÚfiÌ·ÍÂ. ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ‹Ù·Ó Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì Ù˘¯›Ô. ŒÛ΢„ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ·. ◊Ù·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·. ∫·ı·Ú›ÛÙÚÈ·. µÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô‡Ù ηÏfi ÌÈÛıfi. ◊Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È Ó· ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÌfiÓË Ù˘. ∂›¯Â ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜! ¶fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·; ¶fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; ¶fiÛÔ˘˜ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹; ™ÈÒËÛÂ. ∆· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ ¤ÛÙ·Í·Ó ÛÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ Ù˘. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù¿ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡

Stop m s i c a r  ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ

ª·ÚÙ›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ª 21∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ (∆∂¢∫¡∞) ¶. ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶. ∂ÈÚËÓ¿Î˘ Î·È ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ °. ∫Ô˘ÙÂÏ¿Î˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ï·ÈÛ›Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ˆ˜ Ô ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ·ÈÚÂÙfi˜ ÊÔÚ¤·˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÓÔ̿گ˜, Ì·˙› Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔ̷گȷÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ «∫›ÓËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡» ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ «SOS ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜», ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÿÚÙË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Œˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔÓ Ã¿ÚÙË Â›¯·Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÂÎÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Ã¿ÚÙË, Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ı· ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› οı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ¢¿ÏˆÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:12

™ÂÏ›‰·7

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÂÌÔÈ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ϸԇ˜, ηÙÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ԉ¯ı› ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ›Ù ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ· ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·¤Ï·ÛË. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿Û˘ÏÔ ¤Ó·˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û οÔÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·˜ ÛÎfiÈÌ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ. ∆Ô˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ¤Ó· ·Ïfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¿Û˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô‡Ù Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô‡Ù Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÔÓ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Â›Ó·È Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÛÊ˘Á· ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ (GCR) ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂ-

ÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ‰Âο‰Â˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ¿Û˘ÏÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÌfiÓÔ ÙÔ 0,4% ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Û‡ÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎÂ. √È ·Ú¯¤˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ¿Û˘ÏÔ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‚·Û·ÓÈÛÙ›, Ê˘Ï·ÎÈÛÙ› ‹ fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ›‰È· ÙÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ·Ó ·ÂÏ·ı› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¿Û˘ÏÔ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏϘ χÛÂȘ. ∫·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÙ› Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì·˜: 1. √È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·‡ÓÔÓÙ·È. 2. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ·Û‡ÏÔ˘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·. 3. ¡· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Û‡ÏÔ˘ fiÛˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. 4. ¡· ÌËÓ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. 5. ¡· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∂ÌÈÓ¤ √˙Î¿Ó ∫∞¶∞ - ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂À∞” ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÚÔηٿÏË„Ë fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ‚›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘, Ê˘Ï‹˜, ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∆Ô ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÚÔÛʇÁˆÓ, ˘ÏÔÔÈ› ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂À∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ-ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ. ∆Ô ÛÎÂÙÈÎfi ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: – ª·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ – ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ – ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË/¯ÂÈڷʤÙËÛË, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ –- √Ì¿‰Â˜ ·˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ – ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ – °ÓˆÚÈÌ›· Ì ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ – √Ì¿‰Â˜ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∆Ô fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «EÀA» Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ Ô˘ Ó· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∆Ô «EÀA» ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÁÓÒÛÂȘ, ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∆¤ÏÔ˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ÙÚfiÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ Î. πˆ¿ÓÓ· ª·ÓÙԇη, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi, ÙËÏ. 210 8811914, 8210917. ∂‡Ë ¶Ô˘Ï¤ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ˘‡ı˘ÓË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ π∫∂

METOIKO™

7


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·8

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ì ÙȘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Á¿ÌˆÓ. √È ÌÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚÔÈ. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·fi ·ÏÈ¿ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, fiÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ÁÁÏ›‰Â˜, °ÂÚÌ·Ó›‰Â˜ ÎÏ. ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·Ó Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ -·Ó Î·È Ï›Á˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÙÚÂ̤Ó˜. ∆Ș ÚÔ¿ÏϘ, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ›‰·Ì ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÌÈ· ∂ÏÏËÓ›‰· Ì ¤Ó·Ó ∞ÊÚÈηÓfi Ó·Úfi Î·È Â›·ÌÂ: «∆È ˆÚ·›·! ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ·!». ÕÚ·Á Á›ÓÂÙ·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; ̈˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË. √È ÌÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ, ÚÔ·ÓÙfi˜ Ì ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Â·Ú¯›Â˜ Ó¤ÔÈ Î·È ÒÚÈÌÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÍÂÓÈ¿ Ì ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚË̈ı› ·Ú·¤Ú· Ô Ì·Ú·˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙȘ fiÏÂȘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ Í¤Ó˜ -µÔ˘ÏÁ¿Ú˜, ƒˆÛ›‰Â˜ Î·È ∞Ï‚·Ó›‰Â˜- ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï¤˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Î·È ÁÂÓÓ·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ·Ó¤ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ÓfiÌÔ˜ ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Á¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ·ÏÏÔ‰·‹ ‹ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ. ∏ ·ÏÏÔ‰·‹ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÓÙ·ÂÙ‹ ¿‰ÂÈ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· -·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ‚‚·ÈfiÙËÙ·- ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·˙˘Á›Ô˘, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË, Ë ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô ÌÈÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ·Ó¿ÌÈÍË ÌÈ·˜ «Î·ÙÒÙÂÚ˘» Ú¿ÙÛ·˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο (Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο) ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ «·ÓÒÙÂÚ˘» Ú¿ÙÛ·˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ù˘ Ë Í¤ÓË ‰È·˙¢Á̤ÓË. µ¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ù· ÂÌfi‰È· ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ¶Ò˜; ŸÙ·Ó Ë ›‰È· Ë Á˘Ó·›Î· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ, fiÙ·Ó .¯. Â›Ó·È ∞Ï‚·Ó›‰·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·˜, Ì· ·ÏÒ˜ ·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ·… ªÔÚ› Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ŒÏÏËÓ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· fiÏË Ù˘ ÙË ˙ˆ‹. ∏ Ê›ÏË ÌÔ˘ ¶.ª., ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, ·ÓÙÚ‡ÙËΠŒÏÏËÓ· Ó·˘ÙÈÎfi, ¤˙ËÛ ̷˙› ÙÔ˘ 15 ¯ÚfiÓÈ·, ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ·È‰È¿, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÈ· ̤ڷ ¤ı·ÓÂ Î·È Ô Û˘ÁÁÂÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˜ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ ÂÓÙÂÏÒ˜. ∫È

O

8

METOIKO™

ªÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÚˆÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· ¶. ª., ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË «∞˘Ù‹ Ë Ì·‡ÚË;» ∂ÓÓÔÔ‡Ó ¿Ú·Á ÙÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ; ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘/Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó «ÁÓ‹ÛÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi» ·›Ì·… ÃÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ë µ¿ÛÈ· ∆ÚÈʇÏÏË ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ. ÕÓ‰Ú·˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ë Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ∞Ï‚·Ó›‰·, ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÚÒÙËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘: ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˘ËÎÔfiÙËÙ·; º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È... ªÈ· Û¿ÓÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÌÈ· «·Ú·Î·ÙÈ·Ó‹» Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Û ÌÈ· Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ ÌÔ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∫¿ÔÙ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ŒÏÏËÓ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Û‹ÌÂÚ· Ì ÛÊÈÁ̤ӷ ‰fiÓÙÈ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ¤‰ÂȯÓ fiÏÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›·. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÌfiÓÔÓ Ô˘ ·ÎfiÌ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÒÛÂÈ. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì ڷÙÛÈÛÌfi, Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÙ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÙfi Á¿ÌÔ. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ‰È¯¿˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÏËÚÒÓÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ·È‰›. ŒÙÛÈ ÌÔ˘ › ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ ·-

ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ∫Ô‡Ú‰Ô ·fi ÙÔ πÚ¿Ó. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘, Ô˘ ˙Ô‡Û Â› ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °·ÏÏ›·, ‹Ú ˘ÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ È·ÙÚÈ΋ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·ÓÂ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂΛÓÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È‰È¿. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ Á¿ÌÔÈ Ì ٤ÙÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. «√È ÂÓ‹ÏÈΘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ∆Ô ·È‰› fï˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô‡Ù ÙÔÓ ¤Ó· Ô‡Ù ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. §¤ÂÈ ˆ˜ ı· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ú¯ÂÙ·È Û „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤· Ì ¿ÏÏ· ÌÈÎÙ¿ ˙¢Á¿ÚÈ·. ¶¿ÓÙ· Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÙÔ ı‡Ì·. ∞˘Ù‹ οÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·È‰È¿. ∞ÏÏÈÒ˜ ¿ÓÂ…‰È·˙‡ÁÈÔ. ∫È fiÙ·Ó Â›Ó·È Í¤ÓË Ë Á˘Ó·›Î·, ˘Ô¯ˆÚ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™Â Ó·ڋ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ‰ÂÓ Ù· ÛΤÙÂÛ·È fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘, ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·». ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜; ÿÛˆ˜. ∞ӷʤÚÔÌ·È Û ‰‡Ô ∞Ï‚·Ó›‰Â˜ ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ Ì ‰‡Ô ™‡ÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜, ˙Ô˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜, ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÈÓË̤Ó˜ ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙË ™‡ÚÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ıÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¿Ó‰Ú·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¡¿ÛÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜. ∂›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «∞ÓÙÈÁfiÓË». ∏ «∞ÓÙÈÁfiÓË» ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙËÓ •ÂÓÔÊÔ‚›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË µÈ¤ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· fiÛ· ÙÚ·ÁÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â‰Ò ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Î¿ı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛٷهÂÈ. √ ¡¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÌÈ· ºÈÏÈÈÓ¤˙·, ÙËÓ ∆˙ÂÚ·ÛfiÏ, ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ fiÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÈÏÈÈÓ¤˙ˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔÓ ∆˙Ô µ·Ï¤ÓÙÛÈ·. ø˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô ¡¿ÛÔ˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙȘ ›¯·Ó ÛÎÔÚ›ÛÂÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ÌfiÏȘ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ‰¤Î·-‰Ò‰Âη Ó·ڤ˜ ºÈÏÈÈÓ¤˙˜, ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ·, Û ¤Ó· ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. µ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1975, Ô ¡¿ÛÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·¤Ï·ÛË ‰‡Ô ÌfiÓÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ŒÓ· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‹Ù·Ó Ë ∆˙ÂÚ·ÛfiÏ, Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ÕÛ˘ÏÔ ∞ÓÈ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË. ∆ÒÚ· Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, Ì 23 ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÌÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ë Â·Ê‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜. ∞ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ 2002. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, Ì·˜ ϤÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ì ÂΛÓÔÓ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∆Ô˘˜ ÂӉȤÊÂÚÂ Ô Î·Ïfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ ÎÈ fi¯È Ë Ê˘Ï‹ ÙÔ˘, Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ‹ Ù· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ›ÛÙ„ fiÙÈ Ô ¡¿ÛÔ˜ ¤Ú·Í ÙÔ ÛˆÛÙfi. ŒÙÛÈ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎo


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·9

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔÈ Î·È ÂıÓÈο ۇ̂ÔÏ·

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™Î‡ÏÏ· Î·È ÛÙË Ã¿Ú˘‚‰Ë ‹ ¯·Ì¤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Â¤ÌÂÓ ӷ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÚ›ÏÔΘ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∫Ú·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 20% ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 2001, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÌfi‰È· Î·È ·Á›‰Â˜, Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ·Ó ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÙË Ì›·, ¤ÊÙÂÈ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞˘Ù¿ ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˆ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â¤ÌÂÓ ӷ Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

ø

Ì›˜, Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˙‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ì ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. £· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∂Ì›˜, fiˆ˜ ·Á·¿Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ¤ÙÛÈ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÏfiÁÔ fiÙÈ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ò, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜», › ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ Ë ∞Ï‚·Ó‹ Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·ÚۤϷ ¡¿ÎÔ. H ª·ÚۤϷ ·ˇı˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ-‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ ¡·fi Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, fiÔ˘ ÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Ù˘. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔÈ ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∆ÛÂÓ¿È, Ô˘ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ªª∂ ›¯·Ó ÍÂÛËΈı› Î·È ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆· ÙËÏÂÔÙÈο ̤۷ Î·È Ô ∆‡Ô˜ ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó Û ÚÂÔÚÙ¿˙ ÔÏÏÒÓ ˆÚÒÓ Î·È ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™ÙËÓ « √‰‡ÛÛÂÈ¿» ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ÁÈÔ˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›¯Â Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÛÙ‹ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ¶¤ÙÚÔ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·ÔοÏÂÛ «ÓÙÚÔ‹» ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· ¤‰ÂȯÓ ¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ÈÂÚfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ˙ÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ì‹Ó˘ÛË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘. ŒÓ· ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë Ì ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô ∞Ï‚·Ófi Ì·ıËÙ‹, ÙÔÓ °ÈÔ‚¿Ó °Î›Î·, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›· ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛÂ Ë ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÈÎÚÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÂÓÔÎÂÊ·ÏȤ˜ ηÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ªª∂. √ ÕÚÓÙÈ ¡Ù¤ÓÙ·, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ¤ÎÙ˘ Ù¿Í˘, ¤ÁÈÓ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·Ì›· ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ Î·Ì¿ÚˆÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ¯¿ÚËÎ·Ó ÓÙfiÈÔÈ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. «ªÂ οÏÂÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ÙË ÛËÌ·›·», ϤÂÈ Ô Î. ™ÂÚÓÙ¿È, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì·ıËÙ‹. «√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÔ˘ › fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ÙËÚ› ÙÔ˘˜ η-

«E

ÓfiÓ˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÏfiÁÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÊÈÏ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï·ÒÓ ÂȉÈο Û ٤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜. √È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·Ú¿ Ó· Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó». ∆Ô ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ıÚËÛΛ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ª¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È -Î·È Â›Ó·È- ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ÙÈÌÔ‡Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË ÛËÌ·›· Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÙÈÌÔ‡Ó fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. √È ÓÙfiÈÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¢Ô˘ÓÈΛˆÓ Î·È ™·‚·Ï›ˆÓ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ∞ÚÓÙÈ¿Ó ∞Ï›·˚, Ô˘ ›¯Â ÂÈÏÂÁ› ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¿Û¯ËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √È Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ô‡Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ‰Âο¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÚÓÙÈ¿Ó, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Î¿ÔÈˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ó· ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Î·È ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ˆ˜ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó·˜ ÓÙfiÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ú¤‚·ÈÓ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ, ηıËÁËÙÒÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ¢Ô˘ÓÈΛˆÓ, ¿ÏÈ, Ì·Ù·ÈÒıËΠÂÂȉ‹ ›¯Â ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ Ë ∞Ï‚·Ó‹ Ì·ı‹ÙÚÈ· °ÈˆÚÁ›· ¶·¿. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. §fiÁˆ Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ‰ÂÓ ‹Á·Ó Ó· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 11 ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÚÔηϤÛÂÈ Ù¤ÙÔȘ ı‡ÂÏϘ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜. ÿÛˆ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ˙‹ÏÈ· ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÙË ‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙË ÛËÌ·›·, fiˆ˜ ı· ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ·Ù› ¿ÏψÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;... ∞ÁÎ›Ì °È·˙¿È

∆Ô ˘fiÏÔÈÔ 80% ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·ÚÙÈ¿ Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¤ÌÂÈÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ˆÊÂÏ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ÛÙ· ¤ÓÛËÌ·. ŒÙÛÈ, ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ™Î‡ÏÏ·˜ Î·È Ã¿Ú˘‚‰Ë˜: ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù· ¤ÓÛËÌ· ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ‰›Î·È˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞ÌÙfi ™·Ï¿Ì ∑Á¤ÈÌÈ

METOIKO™

9


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·10

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ¿Óˆ ·fi fiÏ· √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î˘Ú›· √

¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÊÙÈ·Á̤ÓË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ¿ÓÙ· οÔÈÔÓ ‰›Ï· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Û˘˙ËÙ¿˜ ÙȘ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ, Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙȘ ¯·Ú¤˜, Ó· ÂÚÓ¿˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘, Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Í¯ÓÔ‡Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ªÈ· ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ µÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙË Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ ‰Ô‡Ï¢ ˆ˜ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ ¤·ÈÍ ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi ‚·ÚÈ¿ ·ÚÚÒÛÙÈ·. ªfiÓË Ù˘ ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ; √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ù˘ ÙËÓ ‹Á ÛÙÔ ∆˙¿ÓÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙËÏÂÊÒÓËÛ Û ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Î·È ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó. ™Â ÂÌ¿˜ -ÙË µÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·- ¤Êı·ÛÂ Ë ÊˆÓ‹ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ·˘Ù‹˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ô‡ ·ÏÏÔ‡ Ó· ¿ÂÈ. ∆Ô ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ οӷÌ ‹Ù·Ó Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ¤Î·Ó ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË fiÙÈ ¤·Û¯Â ·fi ηÚΛÓÔ ÛÙÔ ·¯‡ ¤ÓÙÂÚÔ Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı›. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ôχ ·›Ì· Î·È ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¤ÍÈ ÊȿϘ ·›Ì·. ∂ÈϤÔÓ ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô (·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡, ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘, ÎÏ›Ó˘, Ê·Ú̿ΈÓ) Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› Ë ¿ÚÚˆÛÙË Á˘Ó·›Î· ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËı›, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ·Ú·Î¿ÏÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ -Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Î·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙË ÊÙˆ¯‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜- ηٷʇÁ·Ì ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ. ∏ ÂÏ›‰· Ì·˜ fï˜ ¤Û‚ËÛ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È „˘¯Ú‹ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û fiÏ·. ™˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ È·ÙÚfi Î. ∫ÔÈÏÈ·Îfi ∫Ô˘Ï‹, Ì·˜ ηٿϷ‚Â Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ë Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ Ì·˜ ı· Ù· ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂Ì›˜ ¤ÚÂ ӷ ‚Úԇ̠ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù·

10

METOIKO™

ÓÔÛ‹ÏÈ¿ Ù˘, Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á·, ÂÂȉ‹ ı· ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·˙‡ԢÌ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ οӷÌ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ - Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Â›Û˘. ŸÌˆ˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ¿ÏÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ¶¿ÏÈ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ οӷÌ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ì·˜ ›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ª·˜ ›·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Û˘ÓÔ‰fi ÁÈ·ÙÚfi. ∞Ó·ÁηÛًηÌ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙË Ï‡ÛË. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹Á ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂΛ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È Ï‡Û·Ì ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙËÓ ÂÓÙ¿Í·Ì Û ·ÌÂÚÈηÓÔ-‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ·ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∏ ›‰È· ÙÒÚ· ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙȘ ¢¯¤˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ Û ÂÌ¿˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÙË ‚Ô‹ıËÛ·Ó. ∂Ì›˜ Û·Ó ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜: ñ ∆ÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙¿ÓÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞’ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î. ∫ÔÈÏÈ·Îfi ∫Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ñ ∆Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ™˘Ú›· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜. ñ ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∆˙¿ÓÂÈÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ñ ∆Ô ÁÈ·ÙÚfi, ÙË ÓÔÛÔÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¿Û¯Ô˘Û·˜. ñ ŸÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. π‚ÈÏÈ¿Ó· ¡ÂÓÙÂÏÙÛ¤‚·

ηÙÛ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ◊Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ·ÏÏ¿ Ë Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË. ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ‹Ù·Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¯·ÈÚfiÙ·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ™Ù· ÚÒÙ· ηı›ÛÌ·Ù· οÔÈÔÈ Ì›Ï·Á·Ó ‰˘Ó·Ù¿. «™ÎÔ‡·! ™ÎÔ‡·! ŸÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÎÔ˘›ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‰ˆ», ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‰˘Ó·Ù¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Á‡Úˆ ÛÙ· 65, Ë ÔÔ›· ¤Î·ÙÛ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ ÙËÓ fiÓ·ÁÂ. ◊Ù·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·. «∫¿ÔÙ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó Ì ÍÂÎÏ›‰ˆÙ˜ fiÚÙ˜ Î·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·Ú¿ı˘Ú·. ∫ÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó!», ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ Ù˘. «∆ÒÚ· ‹Úı·Ó ·˘ÙÔ›, Ì·˜ ÎϤ‚Ô˘Ó, Ì·˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó...ÿ۷Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ì·˜, ÙÔÓ ‡ÓÔ Ì·˜! ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì Ì Êfi‚Ô!» ¢›Ï· Ù˘ ηıfiÙ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ‰È¿‚·˙ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ∫È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈ·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙ¿ÛË Ì‹Î ÌÈ· Á‡ÊÙÈÛÛ· Ì ‰˘Ô ·È‰¿ÎÈ·. ¶ÚfiÏ·‚ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Û ¤Ó· οıÈÛÌ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ӷ Ù· ·È‰È¿, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. «™Ô˘Ù!», ›Â Ë ‰ÈÏ·Ó‹ Ù˘ Ô˘ ‰È¿‚·˙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∆· ·È‰È¿ ÛÈÒËÛ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ͯ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Í·Ó¿ ÙȘ ÊÏ˘·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó fiÚıÈ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ù˘ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›· Ô‡ÙÂ Î·È ı¤ÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·ÓÔÓÈο ›¯Â ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ◊Ù·Ó ¤ÁÎ˘Ô˜. ∏ ·Ú¤· ·fi Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ηı›ÛÌ·Ù· Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ıfiÚ˘‚Ô: «∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ÍÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ı· ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ ¤Ó·-‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ fiÏÔ˘˜ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∆È Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·;» ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÌÈÏ¿Ó ‰˘Ó·Ù¿. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ‹Ú ʈÙÈ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fi¯È ·fi ÙË ˙¤ÛÙË. øÛÙfiÛÔ ÎÚ·ÙÈfiÙ·Ó. ™ËÎÒıËΠÎÈ ¤ÁÓ„ ÛÙË Á‡ÊÙÈÛÛ· Ó· οÙÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘. ∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰È¿‚·˙ ̿˙„ ÙÔ ·ÏÙfi Ù˘ Ì ·Ë‰›·. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ‹Ú ı¤ÛË ‰›Ï· ÛÙËÓ fiÚÙ· fiÚıÈ·. •·ÊÓÈο Ë 65¯ÚÔÓË ÛËÎÒıËÎÂ, ÂÂȉ‹ ÏËÛ›·˙Â Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘. ∂ΛÓË ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ: «∫˘Ú›· ÌÔ˘, ¤¯ˆ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Û Û›ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÏÂȉÒıËΠÔÙ¤ Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÍÒÔÚÙ·˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ·Ù¿ÎÈ. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÎÈ ÂÌ›˜ Û·Ó ÂÛ¿˜, ̤ӷÌ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô. ∆ÒÚ· fï˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∫ÏÂȉˆÓfiÌ·ÛÙÂ, ‚¿˙Ô˘Ì fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, οÁÎÂÏ·. ∫˘Ú›·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. °È·Ù› ηÙËÁÔÚ›Ù ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜;» Ì›ÏËÛ Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο Ù˘, ¯·ÌËÏfiʈӷ, ‹ÚÂÌ· Î·È ÚÔÛÂÎÙÈο. ¶›Ûˆ Ù˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ. ◊Ù·Ó Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰È¿‚·˙Â. «ŸÏÔÈ Ó· ʇÁÂÙÂ, Ó· ¿Ù ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ Û·˜. ∫È ÂÛ›˜!» «™˘ÁÁÓÒÌË, Û·˜ Ì›ÏËÛ·; ∫·È ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ˆ». «ŸÏÔÈ, fiÏÔÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô! ◊Úı·ÙÂ Â‰Ò Î·È ÌfiÓÔ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÙÂ! ª·˜ ¤¯ÂÙ ʤÚÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ŸÏÔÈ Â›ÛÙ ›‰ÈÔÈ!» «∞˘Ùfi, ΢ڛ·, ϤÁÂÙ·È Ú·ÙÛÈÛÌfi˜!» «∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ú·ÙÛ›ÛÙÚÈ·! ∂ÁÒ ¤¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋!» «µ¿˙ÂÙ ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi;» ™ÈÒËÛÂ. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·;» «∫·È Ô‡ Ó· ¿Ó ÔÈ Î·Ë̤ÓÔÈ;», ¤Î·Ó ÛÙÚÔÊ‹ Ë 65¯ÚÔÓË ‰Èψ̷ÙÈο. «Œ¯Ô˘Ó ·È‰È¿. ¶Ô‡ Ó· ¿ÓÂ;» ™ÈÒËÛ·Ó. ŸÏÔÈ. •Â¯¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Á˘ÊÙ¿ÎÈ·, Ô˘ ÎÔ›Ù·˙·Ó Ì ÔÚı¿ÓÔȯٷ Ì¿ÙÈ·. ∆È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ¿Ú·Á ٷ ·¯Ù¤ÓÈÛÙ· ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜; µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·11

ÙÔ ı¤Ì·

√ÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›

ÙÔ ‰ÂÍ› Ì·˜ ¯¤ÚÈ ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ –Ù· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜, ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔÓ Î‹Ô. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· οı ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘. ª· ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘.  ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ·˘Ùfi Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ /ÙÚȘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› ‹ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÙÔ π∫∞, ÙËÓ ¢√À ÎÏ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: 1. ∏ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÈÛıÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, fiˆ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÈÙÈÔ‡, Ì·Á›ÚÂÌ· Ê·ÁËÙÔ‡, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ Î.Ô.Î. 2. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó¿ Ì‹Ó· ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, fiˆ˜ ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ, ·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ˜, Ì¤ÈÌÈ Û›ÙÂÚ˜, ÓÔÛÔÎfiÌÔÈ, ÎËÔ˘ÚÔ› ÎÏ. 3. ∏ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ‰˘Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂‰Ò ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ıˆÚË̤ӷ ·fi ÙÔ π∫∞ ¢ÂÏÙ›· ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ Î·È Â›Û˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ Î·È ·‰Â›·˜.

M

∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ηÙÒٷٷ fiÚÈ· ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ 1 Î·È 2 ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜: ñ ∂›‰ÔÌ· ÂÔÚÙÒÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ›ÛÔ Ì 25 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÏ·‰‹ ·fi 1 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È: 2 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· οı 19 Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1 ª·˝Ô˘-31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 19Ë̤ÚÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. ∆Ô Â›‰ÔÌ· ÂÔÚÙÒÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ 21Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ñ ∂›‰ÔÌ· ÂÔÚÙÒÓ ¶¿Û¯· ›ÛÔ Ì 15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÂÊfiÛÔÓ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞Ó ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 1 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÁÈ· οı 8 Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. °È· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 8‹ÌÂÚÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. ∆Ô Â›‰ÔÌ· ÂÔÚÙÒÓ ¶¿Û¯· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ∆ÂÙ¿ÚÙË ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

METOIKO™

11


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·12

ÙÔ ı¤Ì· ¶π¡∞∫∞™ ∞

µ·ÛÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÂÍ·‹ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÌÂÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÚÁ·Û›·

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÂÓı‹ÌÂÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÚÁ·Û›·

10 Ì‹Ó˜

24 Ë̤Ú˜

20 Ë̤Ú˜

24/25 ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È 24 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜

2 ¤ÙË

25 Ë̤Ú˜

21 Ë̤Ú˜

1 ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È 25 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜

22 Ë̤Ú˜

1 ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È 26 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜

3 ¤ÙË ¤ˆ˜ 10 ¤ÙË

26 Ë̤Ú˜

∞Ô‰Ô¯¤˜ ·‰Â›·˜

∞Ô‰Ô¯¤˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜

1/2 ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ηÈ

13 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜

(Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¡. 1346/83, ¿ÚıÚÔ 6 Ù˘ ·fi 23-5-2000 ∂°™™∂ Î·È ¿ÚıÚÔ 5 ∂°™™∂ ÂÙÒÓ 2002-2003 – ¶Ú¿ÍË Î·Ù·ı. À. ∂ÚÁ·Û›·˜ 19/29-4-2002).

¶π¡∞∫∞™ B ÃÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜

∞Ô‰Ô¯¤˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜

∂Í·‹ÌÂÚË Â‚‰Ô- ¶ÂÓı‹ÌÂÚË Â‚‰Ô- ∞Ô‰Ô¯¤˜ ·‰Â›·˜ Ì·‰È·›· ÂÚÁ·Û›· Ì·‰È·›· ÂÚÁ·Û›·

10 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËڈ̤ӷ ‹ 10 Ì‹Ó˜ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 30 Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 12 ¯ÚfiÓÈ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ‰fiÙ˜

25 Ë̤Ú˜

¶π¡∞∫∞™ ∞ ∞Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ì ˘ËÚÂÛ›· ¤ˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· ∞ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜

1 ÌËÓÈ·›Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹- 1/2 ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔ˘˜ Û˘Ó ÙfiÛ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¤ÌÙ· fiÛ˜ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Î·È 13 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· 30 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ù ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì 6‹ÌÂÚÔ Â›Ù ÂÚÁ¿- ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜. ˙ÔÓÙ·È Ì 5Óı‹ÌÂÚÔ

¶π¡∞∫∞™ µ √È ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ˘ËÚÂÛ›· 10 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 12 ÂÙÒÓ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· µ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜.

¶π¡∞∫∞™ ° ª‹Ó˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·Ù/¯ÓÈÙˆÓ

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË Âȉfi- ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ì·ÙÔ˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ù/¯Ó›Ù˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

1 Ì‹Ó·˜

2/25 ÌÈÛıÔ‡

2 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

2/25 ÌÈÛıÔ‡

2 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

2 Ì‹Ó˜

4/25 ÌÈÛıÔ‡

4 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

4/25 ÌÈÛıÔ‡

4 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

3 Ì‹Ó˜

6/25 ÌÈÛıÔ‡

6 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

6/25 ÌÈÛıÔ‡

6 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

4 Ì‹Ó˜

8/25 ÌÈÛıÔ‡

8 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

8/25 ÌÈÛıÔ‡

8 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

5 Ì‹Ó˜

10/25 ÌÈÛıÔ‡

10 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

10/25 ÌÈÛıÔ‡

10 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

6 Ì‹Ó˜

12/25 ÌÈÛıÔ‡

12 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

12/25 ÌÈÛıÔ‡

12 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

7 Ì‹Ó˜

14/25 ÌÈÛıÔ‡

14 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

1/2 ÌÈÛıÔ‡

13 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

8 Ì‹Ó˜

16/25 ÌÈÛıÔ‡

16 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

1/2 ÌÈÛıÔ‡

13 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

9 Ì‹Ó˜

18/25 ÌÈÛıÔ‡

18 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

1/2 ÌÈÛıÔ‡

13 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

¶π¡∞∫∞™ ¢ ÃÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË

¶ÔÛfiÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜

ª¤¯ÚÈ 2 Ì‹Ó˜

¢ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË

∞fi 2 Ì‹Ó˜ Û˘ÌÏËڈ̤ӷ ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜

5 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 1 ¤ÙÔ˜

»

¤ˆ˜ 2 ¤ÙË

7 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 2 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 5 ¤ÙË

15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 5 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 10 ¤ÙË

30 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 10 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 15 ¤ÙË

60 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 15 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 20 ¤ÙË

95 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 20 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 25 ¤ÙË

115 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 25 ¤ÙË

»

¤ˆ˜ 30 ¤ÙË

135 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

∞fi 30 ¤ÙË

»

Î·È ¿Óˆ

150 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

12

METOIKO™

¶π¡∞∫∞™ ° ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ï‡ıËΠÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó 10 Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· °. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó 10 Ì‹Ó˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È Ï‡ÓÂÙ·È Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ηÓÔÓÈο, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· °. ¶π¡∞∫∞™ ¢ ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÈ·ÎÔ› ÌÈÛıˆÙÔ› ÏfiÁˆ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· ¢ ( µ.¢ 16/18-72000, ¡.3198/55, ¡.1849/89 Î·È ∂°™™∂ 15-4-2000). ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÚÔÛ·‡ÍËÛË 1/6.

°˘Ó·›Î˜

¢

Ô‡ÏÂ˘Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÌÈ· ·Ó¿ËÚË. ∆· ÏÂÊÙ¿ fï˜ ‰ÂÓ Ù˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó. ŒÚÂ ӷ ÏËÚÒÓÂÈ Ú‡̷, ÓÂÚfi, ÂÓÔ›ÎÈÔ. ŒÚÂÂ Î·È Ó· ÙÚÒÂÈ Î·Ï¿. ∞fi ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· ÊfiÚ·Á ¿ÓÙ· fi,ÙÈ Ù˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ÓÙfiȘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ, ÁÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ Ìfi‰·˜. ¢ÂÓ ÙËÓ ›ڷ˙Â. Œ„·¯ÓÂ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ Û‡ÛÙËÛ·Ó Ó· ηı·Ú›˙ÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ Ë Î˘Ú›· ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋: «¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ Ì ÙËÓ ÒÚ·. ¢›Óˆ 25 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¶fiÛ˜ ÒÚ˜ ı· οÓÂȘ, Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·». ∆Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, Û ÌÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË È‰ÈfiÎÙËÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. ¶‹Á ÙË Û˘ÌʈÓË̤ÓË ÒÚ·. ∆˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó. ◊Ù·Ó Ôχ ¢ÁÂÓÈÎÔ›: «¶‹Ú˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÛÔ˘; ∫·Ê‰¿ÎÈ;» ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó ÙÚÈÌÂÏ‹˜ -‰˘Ô Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ¤Ó· ·ÁfiÚÈ 9 ÂÙÒÓ. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Û·ÏÔ˜. ÕÚ¯ÈÛ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ∞fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ªÂ Û·Ô˘Ó¿‰·, ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Î·È ·Ó›. ŒÏ˘ÓÂ Î·È Ù· οÁÎÂÏ·. ªÂÙ¿ Ù· ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·. ªÂ Û·Ô˘Ó¿‰·, ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Î·È Ì·¯·›ÚÈ ÁÈ· ÙȘ ÁˆÓ›ÙÛ˜. ŒÏ˘Ó ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi Ù˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜. ¢ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤ÛÂÈ Ô‡Ù ÛÙ·ÁfiÓ· ÓÂÚfi ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi˜. ™˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡. ŒÍÈ, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ. ∆Ë ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË. ¶ÚÒÙ· ·fi ̤۷, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Íˆ. ª‹Î ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ÀÔ¯ÚˆÙÈο ÙÚ¿‚ËÍ ٷ ÓÙÔ˘Ï¿È· Î·È ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. •ÂÛÎfiÓÈÛ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi οو, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÔ‚·ÙÂÈ¿. ∆Ô ¿ÙˆÌ· ÙÔ ¤Ú·Û Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·, ÌÂÙ¿ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ·. •ÂÛÎfiÓÈÛÂ Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÌÂÏfi. ªÂÙ¿ Ù· ¤‚·Ï ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞¯, Ó·È! «∫·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È», ı˘Ì‹ıËΠÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘

Œ


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·13

ÙÔ ı¤Ì· √È ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜: ∏ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 1) ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÈÛıÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, fiˆ˜ .¯. ηı·ÚÈfiÙËÙ·, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË, Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È 2) ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ οı ̋ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, fiˆ˜ .¯. ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ, ·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ˜, Ì¤ÈÌÈ Û›ÙÂÚ˜, ÓÔÛÔÎfiÌÔÈ, ÎËÔ˘ÚÔ›. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÔ̤ӈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∆· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â› ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛÙÔ 25Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 50%, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ ‚` ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003 Ô˘ ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ‹Ù·Ó 23,30 ¢ÚÒ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ηٿ Ì‹Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ 23,30 ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 50% = 11,65. ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ Û ÔÛÔÛÙ¿ 35,40% ∏ª∂ƒ√ªπ™£π√ 11,65 ∂ƒ°∞™πª∂™ ∏ª∂ƒ∂™ 25

™À¡√§√ ∞¶√¢√Ãø¡

™À¡√§√ ∂π™º√ƒø¡

∞¡∞§√°π∞ ™∂ ¶√™√™∆∞ ∫∞π ¶√™∞

25 Ã 11,65

291,25

103,10

∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ 13,22% ‹ 38,50 ∂ÚÁÔ‰fiÙË 22,18% ‹ 64,60

ªÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó Î·È Â› ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË, fi¯È fï˜ Û ·Ô‰Ô¯¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ‹ ÂӉȿÌÂÛ˜, .¯.:

∏ª∂ƒ√ªπ™£π√ 23,30 ∂ƒ°∞™πª∂™ ∏ª∂ƒ∂™ 25

™À¡√§√ ∞¶√¢√Ãø¡

™À¡√§√ ∂π™º√ƒø¡

∞¡∞§√°π∞ ™∂ ¶√™√™∆∞ ∫∞π ¶√™∞

25 Ã 23,30

582,50

206,20

∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ 13,22% ‹ 77,00 ∂ÚÁÔ‰fiÙË 22,18% ‹ 129, 20

∆ÚfiÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π.∫.∞. ÁÈ· ‰ÒÚ· ¶¿Û¯· Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·‰Â›·˜: ñ ¢ÒÚÔ ¶¿Û¯·. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Ûı› ·fi 1/1 ¤ˆ˜ 30/4/2003 ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È 15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· 15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·: 15 à 11,65 = 174,75 à 35,40% = 61,86 ·fi Ù· ÔÔ›· Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ 13,22% = 23,10 Î·È Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ 22,18% = 38,76. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ·fi 1/1 ¤ˆ˜ 31/3/2003 ‰ËÏ·‰‹ 75 Ë̤Ú˜ (3ÌËÓ˜ à 25 Ë̤Ú˜ = 75). ∏ÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ 11,65 à 12,5% à 75 = 109,22 (·Ô‰Ô¯¤˜) à 35,40% = 38,63 (ÂÈÛÊÔÚ¤˜). ∞fi ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÙÔ 13,22% Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ 22,18%. ñ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ·fi 1/5 ¤ˆ˜ 31/12 ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÈÛıfi Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÛıfi: 25 à 11,65 = 291,25 à 35,40% = 103,10. ™ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÓÙÛÙÔȯ› ÙÔ 13,22%= 38,50 Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ 22,18% (64,60). ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·Ûı› ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ·fi 1/5 ̤¯ÚÈ 31/10 ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ 150 Ë̤Ú˜ (6 Ì‹Ó˜ à 25 Ë̤Ú˜ = 150 Ë̤Ú˜), ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ: ∏ÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ 11,65 à 12,5% (Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ π∫∞) à 150 Ë̤Ú˜ = 218,44 (·Ô‰Ô¯¤˜) à 35,40% = 77,33 (ÂÈÛÊÔÚ¤˜). ™ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ 13,22% (28,88) Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ 22,18% (48,45). ñ ∞Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 10 Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È 24 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È 13 ËÌÂÚÔ-

ŒÓ· ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î˘Ú›·˜. ∫·È Ô‡ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈÔ Û·ÏÔ; ÛΤÊÙËÎÂ. ∞, οو ·fi ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÛÙÔ ÓÙÈ‚¿ÓÈ, ¤Ó· ÚÔÏfiÈ. Œ¯ÂÈ ¤ÛÂÈ, ÛΤÊÙËÎÂ, Î·È ÙÔ ¿ÊËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ηı·ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·Ó·¤ -ΤÚÌ·Ù·. ∆È ·ÚfiÛÂÎÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ˘˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ Î·È Ô‡Ù ٷ Ì·˙‡ԢÓ. ∆fiÛ· ÔÏÏ¿ Ù· ¤¯Ô˘Ó; ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. ∆· Ì¿˙Â„Â Î·È Ù· ¿ÊËÛ Û ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌ›Ô. ∆ÒÚ· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∆Ë ÛοϷ. ∞fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÍÂÛÎÔÓ›Ûˆ ηϿ. ¡· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¯ÓÔ‡‰È ·fi ÙÔ ·Ó›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ¿Úˆ ‚ÂÙ¤Í; ∞ÊÔÛÈÒıËΠÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ™ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙÚ¿‚ËÍ ٷ ÎÔÌÔ‰›Ó·, ηı¿ÚÈÛ ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Î·È ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ·fi ̤۷. ŒÁÈÓ·Ó Ï·Ì›ÎÔ. ∆Ô ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ ‹Ù·Ó ·Û‹ÎˆÙÔ. ∞ÏÏ¿ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· fi‰È· ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ. ¶ÚÒÙ· Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·, ÌÂÙ¿ Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó›. ™·Ô‡ÓÈÛ fiÏ· Ù· ÓÙÔ˘Ï¿È·. ∞, ÙÔ ÔχʈÙÔ… ∏ ÛοϷ… ∂ÓÙ¿ÍÂÈ. ∆Ô ·È‰ÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤ÁÈÓ Ì fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËηÓ. ∆· ÓÙÔ˘Ï¿È· Û·Ô˘Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ. ªÂÙ¿ fiÏ· Ì‹Î·Ó Í·Ó¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∏ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ›„Â, ÙÚ›„Â… √ ÓÂÚÔ¯‡Ù˘ Ì ٷ È¿Ù·… ∆È ¿ÏÏÔ; ∆Ô˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. ∆Ô Ì¿ÓÈÔ Ì ÙËÓ Ì·ÓȤڷ…∫·Ïfi Û·Ô‡ÓÈÛÌ·. ¡· ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∫·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ∂Λ ‹Ù·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·: √ Û·ÏÔ˜! ¶Ò˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜ Î·È Ù· ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ· ·¤Íˆ; ∂Λ Ó· ‰ÂȘ ‚ÚÒÌ·! ∞Ó ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ӷ ¿ÂÈ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ‚fiÏÙ· Î·È ı· ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ¿ÓÂÙ·. √ Û·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Î·Îfi˜. ªÂ Ôχ Êfi‚Ô ÙÔÓ ¤‰ÂÛ ÛÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡. ŒÎ·Ó ÙÔ ÌÈÛfi.

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¤‰ÂÛ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ. ∆Ë ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ∫·ı¿ÚÈÛÂ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi. ∫·È ÌfiÏȘ ÓfiÌÈÛ fiÙÈ Â›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Ú ·Ó¿Û· -Ô Û·ÏÔ˜ ›¯Â οÓÂÈ Ù· ηο ÙÔ˘. ∞¯, £Â¤ ÌÔ˘! ÕÓÙ ͷӿ! ∫·ı¿ÚÈ˙Â Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Ë ÒÚ· ¤Ú·Û ÁÚ‹ÁÔÚ·. ŸÌˆ˜ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ (Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜) ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛȈËÏ¿. «∆ÂÏ›ˆÛ·!», › οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. «∫·È Ù· ÚÔ‡¯·; ¢ÂÓ ı· ÛȉÂÚÒÛÂȘ Ù· ÚÔ‡¯·;» ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÁÚÈ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. ¶fiÙ ʇÙÚˆÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‡¯·; ŸÙ·Ó ηı¿ÚÈÛ ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ! ∆· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ›¯·Ó ÌÔ˘‰È¿ÛÂÈ. ∏ Ï¿ÙË Ù˘ ÔÓÔ‡ÛÂ. ™È‰¤ÚˆÛ ٷ ÚÔ‡¯·, ¤Ó·-¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ. √È È‰ÈÔÎً٘ Á‡ÚÈÛ·Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ΢ڛ· ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηıËÁËÙ‹˜ Û ۯÔÏ‹ Ô‰ËÁÒÓ. ∆ËÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È ¤Ê˘ÁÂ. ∆ËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Á Ù˘ ›·Ó: «¢ÂÓ Â›¯Â˜ ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÓÔ‡‰È Ô˘ ›¯Â Ì·˙¢Ù› οو ·fi ÙȘ ηڤÎϘ». ∂›¯Â ‰›ÎÈÔ. √‡Ù Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ ÎÈ ÂΛ ı¤ÏÂÈ Î·ı¿ÚÈÛÌ·. ◊Úı·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ë Î˘Ú›· ·ÚÚÒÛÙËÛÂ. ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË Ù˘. ™¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ÛËΈÓfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘. ºÒÓ·˙ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ. ∏ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙËÓ Ï˘fiÙ·Ó. ∆Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÂÈÌÂÏÒ˜. ™˘Ó¤¯È˙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¤ÚÌ·Ù· Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ∫·È ¿ÓÙ· Ù· ¿ÊËÓ Û ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌ›Ô. ªÈ· ÊÔÚ¿ ‚ڋΠ20 ¢ÚÒ. ∆fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٿϷ‚Â. ∂›Ùˉ˜ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô, ÛΤÊıËÎÂ. ¢ËÏ·‰‹ ·ÊÔ‡ ÛÙ· ΤÚÌ·Ù· ‰ÂÓ ÙÛ›Ì·ÁÂ, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙ· ¯ÔÓÙÚ¿ Ò˜ ¿ÂÈ… ŒÓȈÛ ÚÔۂ‚ÏË̤ÓË. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ Î·È Â›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ·. ∆ÒÚ· Ù˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜…ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛÂ

Ù˘ µÂÓÂϛӷ˜ ª·Ú›ÓÔ‚·

Ô ¿ÓÙÚ·˜, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ÏÂÊÙ¿. ∞fi ÙfiÙ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù˘¯·›· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÏÂÊÙ¿. ∆ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηı·Ú›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜…∆ËÓ ÂfiÌÂÓË fiÙÈ ¤ÌÂÓ ÛÎfiÓË ÛÙȘ ÁˆÓ›ÙÛ˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜. ¢ÂÓ ·¿ÓÙ·ÁÂ. ∆ËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿: «¶¿ÏÈ Í¤¯·Û˜ ÙÔ ¯ÓÔ‡‰È οو ·fi ÙȘ ηڤÎϘ». ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÌˆ˜ Ò˜ Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‹Ù·Ó Í·ψ̤ÓË Î·È ÊÒÓ·˙ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ; ¢Ô‡Ï¢ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈÓfiÙ·Ó. ∂, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù· ÚÔ‡¯· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· Û ‚‰ÔÌ¿‰·…. ªÈ· ÊÔÚ¿ Ù˘ ›·Ó: «∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ›¯Â ¤ÛÂÈ ¤Ó· ÏÂÌfiÓÈ. ªÔ‡¯ÏÈ·Û ÎÈ ÂÛ‡ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ ÚÔÛ¤ÍÂÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·ı·Ú›˙ÂȘ οو ·fi ÙÔ „˘Á›Ի. ∆Ô „˘ÁÂ›Ô ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘. £Â¤ ÌÔ˘! ŸÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ, Ë Î˘Ú›· ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓË! ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ¤‚ÏÂ fiÙÈ Ë ÎÔ¤Ï· ηı¿ÚÈ˙ ηϿ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Ù˘ ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ. Èڛ˜ ÏËڈ̋ ¤Î·ÓÂ Î·È Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ∞fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ. ∫Ô˘Ú·˙fiÙ·Ó ¿Ú· Ôχ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂΛӘ ÂÂȉ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È Ë ¤ÍÙÚ· ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ËÚË. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ŒÚÂ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, Ó· ˙‹ÛÂÈ, Ó· Ê¿ÂÈ ·˘Ù‹ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘. «ŒÓÛËÌ·; π∫∞; ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿; ∆È Â›Ó·È ·˘Ù¿;» Ù˘ ··ÓÙÔ‡Û·Ó. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚ڋΠηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÎÙ¿ˆÚÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶‹Ú ÙËϤʈÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ηı¿ÚÈ˙ ͷӿ. ∆Ô˘˜ ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. ∞ÚÓ‹ıËηÓ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ Ô‡ ¿ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ›Â. ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯¤˜, Û˘ÁÁÓÒÌË ·ÏÏ¿ Î·È Í·Ï·Êڈ̤ÓË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. METOIKO™

13


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·14

ÙÔ ı¤Ì·

Ì›ÛıÈ· ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹ ·ÔÏ˘ı› ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 10 Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ : 25 à 2 = ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ã ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ (11,65) = ·Ô‰Ô¯¤˜ à 35,40% = ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞.

∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ŸÛÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ‰˘Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹ ÙÔ Ì‹Ó·, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. √È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οı Ë̤ڷ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË (∏∞∂) ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 50%. √È Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ‰ÂÏÙ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ù· ‰ÂÏÙ›·. ∆· ‰ÂÏÙ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤Ó·. ∂¿Ó ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰È· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ Ì ÙÔ 50% ÙÔ˘ ∏∞∂ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛ˜ Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÛ· Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›·, fi¯È fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 25. ¶.¯.: ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ª·˝Ô˘ 2003=16. ™‡ÓÔÏÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ 220 ¢ÚÒ (¿ıÚÔÈÛÌ· ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ). ª¤ÛÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ 13,75 ¢ÚÒ (220:16). πÛ¯‡ÔÓ ∏∞∂ 23,30 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞, 220 (·Ô‰Ô¯¤˜)Ã35,40%=77,88 ¢ÚÒ (ÂÈÛÊÔÚ¤˜). ∏̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 16. ∂¿Ó ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ 50% ÙÔ˘ ∏∞∂, ı· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰È· ÙÔ˘ 50% ÙÔ˘ ∏∞∂ Î·È ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì‹Ó·. ¶.¯.: ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ª·˝Ô˘ 2003:25. ™‡ÓÔÏÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ 220 ¢ÚÒ:11,65 (50% ÙÔ˘ HAE)=19 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞, 220 (·Ô‰Ô¯¤˜)Ã35,40=77,88 ¢ÚÒ (ÂÈÛÊÔÚ¤˜). ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™: ñ ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Û˘Óٿ͈˜, ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, π∫∞ – ∆∂∞ª Î·È √∂∫ (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜). ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √∞∂¢, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È √∂∂ (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜), ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÏ. ñ ∆· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË (∏∞∂) ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó 80 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ 15Ì‹ÓÔ˘, ·ÓÙ› ÙˆÓ 50 Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 100% ÙÔ˘ ∏∞∂. ñ °È· ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Û ¯Ú‹Ì· (ÂȉfiÌ·Ù· ·ÛıÂÓ›·˜) ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ‰ÂÏÙ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÛıÂÓ›·˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ 11Ë Ë̤ڷ ·ÛıÂÓ›·˜ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ 3Ë. ñ °È· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ 50% ÙÔ˘ ∏∞∂ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1/5 ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ıÂÌÂÏ›ˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÏfiÁÔ˘ Á‹Ú·ÙÔ˜ ‹ ·Ó·ËÚ›·˜, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 20%. ∫·Ù¿ 20% ÌÂȈ̤ÓË Â›Ó·È Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∂ÌÈÓ¤ √˙Î¿Ó ™‹Ê˘ ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜

∆ËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ SOS ÁÈ· ÙȘ ηÎÔÔÈË̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜

14

METOIKO™

¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «¡· ™Ù·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË µ›· ηٿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ» ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ù· ÂÚ›Ô˘ 1.800.000 ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¿ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙË ‚›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÔÏˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. √È Î‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È: - ¡· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, - ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, - ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙË ‚›·, fiˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜: ™›Ó· 30, 106 72 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ.: 210 3600628, 210 3631532 º·Í: 210 3638016 e-mail: info@amnesty.gr http://www.amnesty.gr


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·15

ÚfiÛˆ·

H ÂÈÙ˘¯›·, ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó·ڋ AÏ‚·Ó‹

Œ‚Ș ∫È¿È·

¶ÚfiÛÊ·Ù· ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ÚÂıÒ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Ó·ڋ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Œ‚Ș ∫È¿È·. ™Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Ë Œ‚Ș ¤Ù˘¯Â ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. Ú¿ÊÂÈ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ô›ËÛË, ÓÔ˘‚¤Ï˜ Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ¿ÚıÚ· Î·È ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙË Ï¤Û¯Ë ¡ÙÚ›Ù· (ºˆ˜) ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù˘ ¤ÎÊÚ·ÛË. ¢¤Î· ‚È‚Ï›· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· ÁÈ· ÌÈ· Ó·ڋ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ˙ˆËÚfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Œ‚Ș Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘. ∫È ·Ó ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ù˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ô˘ ÙfiÛÔ ‹ıÂÏÂ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙË Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓË Ì Ӥ· ÌÔÙ›‚· Î·È Ì¤Û· ¤ÎÊÚ·Û˘. ∆Ô ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘ Ù· ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù˘. ™Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· «¤ÙÚÈÓ˜ ÌÔ‡Û˜ Ê·Ú·ÒÓˆÓ» Û ¤Ó·Ó «Î·ÈÚfi ÁÂÚ·ÎÈÒÓ» Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ̤۷ Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Ï¿Ì„ÂÈ. ∆Ô ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ: ∆Ô 1994, ÌÈÎÚ‹ Ì·ı‹ÙÚÈ· ·ÎfiÌË, ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ «√ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜» ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1996-1997, Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜, Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Refleksion. ∞fi ÙfiÙ ʿÓËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·fi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙÔ 2001, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙ· ∆›Ú·Ó·. ∫·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ηÈ, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·ÎfiÌ·, ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û ÙË ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÛÙÔ µ·ÏηÓÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰È‰¿ÍÂÈ Û ηÓÔÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2001 ˆ˜ ÙÔ 2003 ¤Î·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ∞Ï‚·Ó¿ÎÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂‰Ò, ÌÂÙ¿ ·fi Úfi¯ÂÈÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003 ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ÛÙË Vezhguesi, ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∞ÊÔÛÈÒıËΠ̠¿ıÔ˜, ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ì ۇ̂·ÛË Î·È ‰‡Ô ‰›¯ˆ˜ ۇ̂·ÛË. ∫·È ÌÈ· ̤ڷ Ô ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ›-

°

¢¤Î· ‚È‚Ï›· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· ÁÈ· ÌÈ· Ó·ڋ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ˙ˆËÚfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Œ‚Ș Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘.

 ӷ ÌËÓ Í·Ó·Úı› ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÂȉ‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ η٤Ϸ‚ ÌÈ· Ó·ڋ Ì ʷÓÂÚ¿ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ·... º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ Œ‚Ș ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Prestige ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Gazeta e Athines ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™ÙȘ Â·Ê¤˜ Ù˘ Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂÙ¤ÊÚ·Û ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· «∏ ÊfiÓÈÛÛ·» ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û˘Ó¤ıÂÛ ̛· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ∫‡ÚÈˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ

Ë ›‰È· ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∫ÔÈÓfi˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÛÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ˙˘Ìˆı› Ì Ï·Ù‡ÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ȉ·ÓÈο Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· πÛÌ·‹Ï ∫·ÓÙ·Ú¤ (Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ Ù˘) Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∞Ï‚·Ó›‰·˜ ªËÙ¤Ú·˜ ∆ÂÚ¤˙·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¿ÚıÚÔ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ Ô ÛÙÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ï¿È ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, °·ÏÏ›·˜, µÚÂÙ·Ó›·˜, ̤¯ÚÈ Î·È Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ «√ £Ú›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ƒÔ˙¿Ê·˜» ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÚfiÔ Ë Ì¿¯Ë Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· ·ÓÙ›ÍÔÔ Î·È ·ÛÊ˘¯ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ Î·È ·‰ÈΛ·˜, ÔÈ ı˘Û›Â˜ Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔÙËÙ¿ Ù˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Œ‚Ș. ∂›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÓÔ˘‚¤Ï· Ù˘ «∆Ô ‚·Ï˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘»… ºÈÏfi‰ÔÍË Ì· fi¯È ÂÁˆ›ÛÙÚÈ·, Ë Œ‚Ș ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηıËÁËÙ¤˜, ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÙËÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ÔÙ¤ ÙȘ ı˘Û›Â˜ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˘. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎÔ

METOIKO™

15


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:13

™ÂÏ›‰·16

multi culti ¢Â›ÁÌ·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·ÚfiÏÔ ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ıÂÚÌÔ‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜... ∂Îı¤ÛÂȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Vladimir Velickovic, ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ™¤Ú‚Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ŒÎÊÚ·ÛË-°È¿ÓÓ· °Ú·ÌÌ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ ‘∞ı‹Ó·¶ÂΛÓÔ’, ÛÙÔ Cheap-Art, ÙÔ˘ ÿÚË ∫ÔÓÙÔÛʇÚË Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÙȘ ÌӋ̘ ÙˆÓ ·fi‰Ë̈Ó. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÂϤÁË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ 26Ë ªÈÂÓ¿Ï ÙÔ˘ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ ·fi ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›‰·Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ (ÌÂÏ·ÓÔÁڷʛ˜, ¤ÚÁ· ηÏÏÈÁÚ·Ê›·˜, ÎÂÚ·ÌÈο Î.¿.), ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi 250 π¿ˆÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ World Peace Art Exhibition, ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‘ªÂϛӷ’ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ¶‹Á·Ì ÛÙÔ Breeder, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ, ÛÙÔ ‘New Party’ fiÔ˘ ¤ÓÙ ӤÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Markus Amm, Ô πÚÏ·Ó‰fi˜ Gerard Byrne, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Peter Coffin, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫·‚·ÏÏÈÂÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ô µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Rodrigo Novaes, ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘, Ù˘ Îϛ̷η˜, Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Brian Griffiths Ì ÁÏ˘Ù¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ·ÏÈ¿ ͇ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ·

˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «∆Ô ºˆ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. πÙ·ÏÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ∂ÏÏ¿‰·». ª›· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ì 500 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ¶›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘Ù¿, ¯¿ÏÎÈÓ· ·Á·ÏÌ·Ù›‰È·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ϷΤÙ˜, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ªÂ‰›ÎˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ «Unseen Places» ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ Elofsson Hakan ÛÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ. ªÂ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙÔ›· Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ fiψÓ. ™›Ó· 52, 210-3608825, ·fi ∆Ú›ÙË ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, 6-9 Ì.Ì. Œˆ˜ ÙȘ 27/5. ∆ËÓ ªÈÂÓ¿Ï ӤˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏Ï›· §·Ï·Ô‡ÓË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙÂ-

¯ÓÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ıÂÚ·¢ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¡fiÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜ ∆¤¯Ó˘. ∫·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, ∞ÎÚfiÔÏË, 210-9221044. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-™¿‚. 9 .Ì.-4 Ì.Ì., ∆ÂÙ. 9.Ì.-9Ì.Ì., ∫˘Ú.11.Ì.-4Ì.Ì. Œˆ˜ ÙȘ 29/5. ∆¤ÏÔ˜, ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÛ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, ∆‹ÓÔ˘ 12 (οıÂÙË Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ). ∂Λ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ –fiˆ˜ .¯. ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ¤·ÈÍÂ Ô §fiÂ˙ ·fi ÙÔ ∫ÔÓÁÎfi– Ì ÙË ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙȘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ÕÓÙÏ· ™·ÛÛ¿ÙË

√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô È· ÙÔ “‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi” ·È‰› ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Î·È ¤Ì·ı·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.∂. ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, °È¿ÓÓ˘ ∆˙‹Î·˜, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ‰‡Ô Û¯ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ (2001-2002 Î·È 2002-2003) Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 80 Ì·ıËÙ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 70 ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È 10 ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ٤ÛÛÂÚ· ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢ËÌ·Ú›Ô˘ •¿Óı˘. ∆· ·È‰È¿ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¢È¿‚·Û·Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ‚È‚Ï›·, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó, ¤„·Í·Ó ÛÙÔ πÓÙÂÚÓ¤Ù, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

°

16

METOIKO™

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‰È‹ÁËÌ· «ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ›ÛÔÈ–∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ “¢˘Û¤·” ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡». ∆· ·È‰È¿ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó

Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¢ηÈڛ˜: ™Ù· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·-

ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∂›Û˘ ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ, Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó. ∆Ô ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ï‡ÌÓÔ˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÌÈ· ∞Ï‚·Ó‹ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ·ÂÏ·ı› Ì·˙› Ì ÙË Ì¿Ó· Ù˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„·Ó ‚¤‚·È· ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙȘ ȉ¤Â˜, Ù· ÁÚ·Ù¿, ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙȘ η›ÚȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ∆˙‹Î·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ «ÔÈ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο Ì ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ .¯. Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ë ÚËÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÒ‰˘ÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó».


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·17

∂È̤ÏÂÈ·: ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙÈ

√ ∆˙Ô¤Ï Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·

multi culti

∏ ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â Î¿ÔÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ‹ Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ë ªÔ‡Û· ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Û·Ó ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Ô˘ÏÈ¿, ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó ÛÙ· ¤Ú·Ù·, ¿Óˆ ·fi ¤ÚËÌÔ˘˜ Î·È ‚Ô˘Ó¿. ¶ËÁ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ï¿‚· ·fi ÙȘ ‚·Û·ÓÈṲ̂Ó˜ „˘¯¤˜, Û·Ó ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Û·Ó ÙËÓ ·Ó‹Û˘¯Ë ηډȿ ÙÔ˘˜. ∆Ô ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÎڷ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, Ó· ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· fiÓÔ, ¿Á¯Ô˜, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∫·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û οı ʿÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, Ì ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Û˘ÁΛÓËÛË, ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·. ÕÚÁËÛ ÊÔ‡ÚÓ ӷ η›˜ Î·È Û˘ „ˆÌ› Ó· Á›ÓÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÎÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Ó' ·ÔÌ›ÓÂÈ… ŒÙÛÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰·ÁÂ Ë Ì¿Ó· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÈÎÚfi ¯ˆÚÈÛÌfi. ªÂÙ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Â˘¯‹ ÁÈ· ηÏfi Ù·Í›‰È Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë, Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ì‹ˆ˜ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ͤÓË Î·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ë Ì·‡ÚË ÁË. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Âˆ‰fi ÎÈ ·ÓٛϷÏÔ ÛÙ›¯Ô˘˜ fiˆ˜: ∞Ó¿ıÂÌ· ÛÔ˘ ÍÂÓÈÙÈ¿, ÂÛ‡ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘! ŒÓ· ÎÔڇʈ̷ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÔԇϷ˜ Ô˘ Ë Î·Î‹ ÂıÂÚ¿ (Ë Î·Î‹ ÌÔ›Ú·) ÙËÓ Ê·Ú̿ΈÛÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ Ê›‰È! ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ Á‡ÙËΠÙËÓ ›ÎÚ· Û·Ó ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Î¿ı ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˜ ÂÂȉ‹, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, Ë ÌËÙÚÈ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¿Ó·; ∆Ô Ì·ÓÙ›ÏÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ «¤ÓÙ ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ ¤Ï˘Ó·Ó /ÎÈ ¤‚·„·Ó Î·È Ù· ¤ÓÙ». ª‹ˆ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ë ÌÔ‡Û· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤ÁÈÓ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË; ª·˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ‚¿Ú‰Ô˘, ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, ÁÈ· Ù· ÏÔ›· Î·È Ù· ÙÚ¤Ó· Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· °ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿. ª·˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ›, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÎÏ. «√ ͤÓÔ˜, fiÛÔ Î·Ï¿ Î·È Ó· ÂÚÓ¿, Â›Ó·È ¤Ó· Ï˘Ë̤ÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ», ϤÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ∫Ô‡Ú‰Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ.

¢ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Ì·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Î·Ï¿ Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· fi¯È Û ¤Ó· ·ÏÏ¿ Û ÙÚ›· ·ÏÊ¿‚ËÙ·... «√ÓÔÌ¿˙ÔÌ·È ∆˙Ô¤Ï ∫ÔÌ›ÓÈ Î·È Â›Ì·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·fi ÙËÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË Ù˘ ∞˘ÏÒÓ·˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Úı· Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ÙfiÔ Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÌÔ˘. ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯ˆ ÁÂÓÓËı› ‰Ò. ¶ÈÔ Ôχ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∆ÒÚ· Â›Ì·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË. ∞ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ Î·È Ù· 36 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ™·˜ Áڿʈ ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ·Ô‡ ÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı ٷ ·Ï‚·ÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı ӷ ‰È·‚¿˙ˆ ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο. ¢ÂÓ Ù· ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο, ·ÏÏ¿ ı· Ù· Ì¿ıˆ ÎÈ ·˘Ù¿. ™·˜ Áڿʈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ˆ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™¿ÌÈ Î·È Â›Ó·È ∞ÊÚÈηÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ì ̷˙› Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì Û ٛÔÙ·. √ ™¿ÌÈ ÌÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ù· ·ÁÁÏÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÁÒ ÙÔ˘ Ì·ı·›Óˆ Ù· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· ·Ï‚·ÓÈο. ŸÏ˜ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ˆÚ·›Â˜ Î·È ÙȘ ÙÈÌԇ̠ÂÁÒ Î·È Ô ™¿ÌÈ, ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘.»

√ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ˙ËχÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÂχıÂÚ·, ‰›¯ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ‚›˙·…. ¶›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Ù·Ï·›ˆÚÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ ϤÂÈ ÛÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ Ù· ·Á·Ë̤ӷ Ù˘ ÚfiÛˆ·. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Ë Ì¿Ó· ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì‹ˆ˜ ›‰Â ÙÔ ·È‰› Ù˘ Î·È Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ì‹ˆ˜ ›‰Â ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘. ª¤¯ÚÈ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‹ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi˜) ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÈÎÚ¿ ·˘Ù¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŸÙ·Ó Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ∫Ô‡Ú‰Ô˘ ϤÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ù˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ·˘Ùfi˜, ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ··ÓÙ¿ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÏÂÊÙ¿. ∆ÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂΉÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔ-

ÓÔÌÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· ÁÚ·Ì̤ÓË Â‰Ò. ∂ÁÒ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙȘ ¢ηÈÚȷΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ª· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙËÓ Â˘¯‹ ÂÓfi˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ ∞ÛÈ¿ÙË, Ó· Âı¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, Ó· ÌË ÙÔÓ È¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡!…§·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‚¤‚·È·, Ì· Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹. ∏ ›ÎÚ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚¿„ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ. ª· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó Î·È Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¤ÓıÈÌ· ÚÔ‡¯· Ë ÌÔ‡Û· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰›¯ˆ˜ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÔϤÌÔ˘˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ‰Ú¿Ì·Ù· Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì ÙË «Ó¤·» Ù¿ÍË Ù˘ ·Ó¿Ú¯·È·˜ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜. ºÒÙ˘ ª¿ÏÏÈÔ˜ METOIKO™

17


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·18

multi culti √È °˘Ó·›Î˜ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ™Â‚Ù˙¿Ó: ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ È ™Â‚Ù˙¿Ó ¤¯Ô˘Ó ̤ÛË ËÏÈΛ· Á‡Úˆ ÛÙ· 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·! Œ‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÓÔÌ· ™Â‚Ù˙¿Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó 7¯ÚÔÓÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ˘Ú¿. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚÔÛʇÁˆÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÍÂÓÔÈ·ÛÈ¿ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Ù¤¯ÓË. Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈο, Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔfi.

¶·È‰È¿, ÌÔÚ›Ù ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û·˜;

Ó· Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi

∆∑∞°∫∆∞™: ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™¤‚Ù˙·Ó» Î·È È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2001 ·fi ·È‰È¿ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ∂›Ì·ÛÙ ∆Ô‡ÚÎÔÈ, ∫Ô‡Ú‰ÔÈ, ÕÚ·‚˜ Î·È §·˙Ô› ·fi ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ·›˙·Ì ηӤӷ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ™˘Óԉ‡·Ì ÌfiÓÔÓ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ Ì ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ Î·È ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. ∂›Ì·ÛÙ·Ó ÌÈÎÚÔ› ÙfiÙÂ. √ ™Â˙ÁÎ›Ó 11, Ë ™·Ìfi 8, Ë ªfiÚ·Ó 11 ÎÈ ÂÁÒ 13 ¯ÚÔÓÒÓ. °È ·˘Ùfi ›¯·Ì ·È‰Èο fiÓÂÈÚ· Î·È Ê·Óٷۛ˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ‹Ú·Ì Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ÏÏ¿ ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÔ‚·ÚÂ˘Ù‹Î·Ì ÎÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÎÈı¿Ú·, Û¿˙È, ÊÏÔÁ¤Ú·, ÓÙ·Ô‡ÏÈ. ª¿ı·Ì ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÙÔ‡ÚÎÈη, ÎÔ‡Ú‰Èη, ·Ú·‚Èο, ÂÏÏËÓÈο Î·È ÌÂÚÈο ‰ÈÂıÓÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Á›Ó·Ì ηχÙÂÚÔÈ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ù ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û·Ó ·È‰È¿ Ô˘ ηٿÁÂÛÙ ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ‹ Ì ÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· οÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;

ª¶√ƒ∞¡: ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÍÂÓÔÊÔ‚›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·Ï¿ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Ì·˙› Ì·˜. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜. ªÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· „¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ‹ÁÂ Î·È Â› Û ¤Ó·Ó ∞Ï‚·Ófi Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Ì·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ¤ÎÏ„Â. √ ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜ fï˜ ÙËÓ Ì¿ÏˆÛÂ

18

METOIKO™

Î·È Â› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó Â›Û·È ∞Ï‚·Ófi˜, πÙ·Ïfi˜ ‹ ∆Ô‡ÚÎÔ˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜.

™∞ª¶√: ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ fiÏÔÈ Ì ÎÔÈÙÔ‡Ó Û·Ó Ó· ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ. ∂Âȉ‹ Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ Ì ›¯·Ó ʛÏË. ™ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜, ·fi Ù· 15 ·È‰È¿ Ù· 6 Â›Ó·È «ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¿ÎÈ·». ™∂∑°∫π¡: ∫È ÂÁÒ Û·Ó ÚfiÛÊ˘Á·˜ ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ì·˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ÙË ˙ˆ‹. ™Î¤ÊÙÔÌ·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÍËÁ‹Ûˆ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ. ¢ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ¿Ì ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ‚Ϥˆ fiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ˙Ò·. ∆Ô˘˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó. ∫È ÂÌ›˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∫·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÁÒ ¿ˆ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. Œ¯ˆ Ì¿ıÂÈ ÂÏ ÏËÓÈο ÂÂȉ‹ ı¤Ïˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó ʇÁÔ˘Ì ·fi Â‰Ò ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Í·Ó·Ì¿ıˆ ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·, Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ¿ÌÂ; ¢ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÏÈ Ó· Û˘ÓËı›Ûˆ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ ÙÒÚ· ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ˙ˆ ‰Ò; Œ¯ˆ Ó· ˆ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÒÛ·Ù ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ™·Ó ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÛ›˜ ÙÈ Î¿ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi;

™∞ª¶√: ∂Ì›˜ ‰ÒÛ·ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ πÚ¿Î ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÌÈÓ¤ √˙οÓ

È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜, ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ñ ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ̛· ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȉˆÓ. ∞fi ÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, ÙË °ÂˆÚÁ›·, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ÂͤıÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ √˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‘°Ë ÙÔ˘ ¶ÂÏ·ÚÁÔ‡’. ∏ º›ÔÓ· µ¤Ï·, Ë µ·ÏÌfiÓ· ∆Û·Ó¿ÎÔ˘, Ë ∑ˆ›ÙÛ· ªÔ˘Ú·Ù¿˙È (∞Ï‚·Ó›·), Ë ∂ÏÈ˙·Ì¤ı ∆·ÓÙ¤Û (∞ÈıÈÔ›·), Ë ª›ÁÔ˘· ∫ÈÙ¿ÓÈ (π·ˆÓ›·), Ë ∫¿ÚÌÂÓ πÁÓ¿Ù (ƒÔ˘Ì·Ó›·) Î·È Ë ÕÓÓ· °È·ÙÛ¤ÌÛη˚· (√˘ÎÚ·Ó›·) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Û·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛȈ‹ ¤ÛÙˆ Î·È Ì οÔȘ ÈÓÂÏȤ˜. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÔÌÈϛ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÕÓÓ· ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘, ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ª›· ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ηıËÁËÙ¤˜ Ù¤¯Ó˘, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·¤ÓÂÈÌ ‚Ú·‚›· ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ηχÙÂÚ· ¤ÚÁ·. ∆Ô 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‘∂ÌÚfi˜’ ΤډÈÛÂ Ë 35¯ÚÔÓË ÕÓÓ· °È·ÙÛ¤ÌÛη˚·, ÙÔ 2Ô Ë 26¯ÚÔÓË µ·ÏÌfiÓ· ∆Û·Ó¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ 3Ô Ë 28¯ÚÔÓË ∂ÏÈ˙·Ì¤ı ∆·ÓÙ¤ÛÂ. √È ÎÚÈÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Â›¯·Ó ٷϤÓÙÔ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ·ÏÏ¿ ¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· «°˘Ó·›Î·». ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ∫Ô‡Ú‰ÔÈ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ñ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Ù›ÌËÛ ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ Ì ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ì ÔÌÈϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ¿ÏÏ· Î·È Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÔ˘‰·ÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. «ŒÈÌ·ÛÙ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÈ· Î·È ÂÎÔ‡ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÂÙ¤ˆÚ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔ‡ÏÙÔ˘Ú· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·ÓÂ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿. ∫Ô˘‚·Ï¿Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ΢ڛ· ™¿Ú· Õ¯ÌÂÓÙ. ∏ ™Ô˘‰·Ó‹ Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜, ˘ÔʤÚÂÈ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Á› ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ Ó· ‰È-


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·19

multi culti ¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı›, ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ù·‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ¿ÏÏ· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. «√È Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Î·È ·È‰È¿», ÂÍËÁ› Ë Î˘Ú›· º·Ú›ÓÙ· º¿Ù¯È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «À¿Ú¯Ô˘Ó Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ‹ Ù˘¯›Ô Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙȘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. ÕÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·Ù¤ÏÂȈٷ ‹Á·ÈÓÂ-¤Ï· ÁÈ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ¿‰ÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÚÒÓ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ¿‰Èη. ∂Ì›˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ™Ô˘‰·ÓÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ‹ÈÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi Îϛ̷ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË Ì·˜ Û·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÌËÙ¤Ú˜». ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ. ñ ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ °™∂∂ ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· «¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ». ∞. ™.

π‰¤Â˜, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‘ª¤ÙÔÈÎÔ˘˜’

¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛΛÙÛÔ˘ ∏ Û¯ÔÏ‹ ÛΛÙÛÔ˘ √ÚÓÂÚ¿ÎË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ «ø˜3» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 1Ô ¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛΛÙÛÔ˘ Ì ı¤Ì· : «ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜: ∂Ì›˜ Î·È ÔÈ ÕÏÏÔÈ» ‹ ·ÏÏÈÒ˜, ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Û ÂÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ·Í›· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·’ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ¶ÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓË È‰¤· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ù·›ӈÛË; ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘. ŸÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.comicart.gr, fiÔ˘ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∆· ÈÔ ˆÚ·›· ·Ú·Ì‡ıÈ·... ...Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. ∞fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó 10.000 ·È‰È¿ ·fi 65 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÌÂÚÈο ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÎÚÔfiÏ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Kid’s Fun Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ È‰¤· Û ۯÔÏ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÏÏËÓfiÁψÛÛ· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, ÙÔ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÁÈ· Ó· Â·ÈÓ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î·È ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘˜. ÃÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Altec PC Î·È Elbisco. ∆¤¯ÓË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∏ ∂‡ÍÂÈÓË ¶fiÏË-∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂˘·ıÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙȘ 13 Î·È 14 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ «°È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜», ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ∆Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÊÈÏÔͤÓËÛ ÔÌ·‰È΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÂÈηÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÙË °ÂˆÚÁ›·, ÙÔ πÚ¿Î, ÙË ƒˆÛ›·, ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î.¿ Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ, Ù˘ µÔ˘ÏÁ¿ÚÈ΢ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi «§ÔÙ ∫Ô˘ÚÌ¤ÙÈ» Î·È °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. ∆Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ EQUAL «∫¤ÓÙÚÔ ªÂÙ·-ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜, ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ∫∂.ª.ª∂.¶∞¶ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜». ¢ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔÓ πÛÙÔ¯ÒÚÔ ∆ËÓ ¶¤ÌÙË, 18 ª·ÚÙ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰ËÌfiÛÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ website www.kemmepap-ifestos.gr Ì ı¤Ì· «ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·». µÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙȘ 29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ‚Ú¿‚¢Û˘ fiÛˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ì ı¤Ì· Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٷ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1994 Î·È ÙÔ 2001, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. ∞.™. METOIKO™

19


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·20

multi culti

√È “ͤÓ˜” ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜ °¤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ∆ËÓ ∫¿ÙÈ· °¤ÚÔ˘ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ê›Ï˘ ÌÔ˘ ™›Û˘ µˆ‚Ô‡, ÁÓˆÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙËÓ ÂÁοډȷ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, Ë ∫¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ‚·ı‡ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÙԛ̷˙Â. ∫·È ‹ÚıÂ Ë Ì¤Ú· Ó· Ì·˜ ηϤÛÂÈ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∆¤¯Ó˘ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó, fiÔ˘ ·Ó¤‚·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Transit, ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁψÛÛÒÓ, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÓfi˜ ËıÔÔÈÔ‡-ÔÚÁ·ÓÔ·›¯ÙË ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Ò˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÙÚ›· ¤ÚÁ· Ì ÙËÓ ›‰È· ıÂÌ·ÙÈ΋, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ȉˆÌ¤ÓË Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ «Í¤ÓˆÓ»: ÙÔ «T¤ÌÏÔ-√›Îo˜ EÓÔ¯‹˜» (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ı¤·ÙÚÔ) ÙÔ1993, Ë «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·» (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ı¤·ÙÚÔ) ÙÔ 1997 Î·È Ë «πÂÚ¿ √‰fi˜», (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ı¤·ÙÚÔ) ÙÔ 1999. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÂÏ›ˆÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘ Ì·˜ ϤÂÈ: «¢ÂÓ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· Û˘Ì˘ÎÓˆı› ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·: ‚›·ÈË ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜, Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·…∆Ô˘˜ Û˘Ó¤‚Ë f. ∏ ∫¿ÙÈ· °¤ÚÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «O ‘ͤÓÔ˜’ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ËÁ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÂÓfi¯ÏËÛ˘. ∫·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ì·˜. ªÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›¯· Û¯¤ÛË ·fi ÚÈÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ͤÓÔ˘. ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·. ™ÙÔ˘˜ ‘∆Úˆ¿‰Â˜’ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ‚¿Û·Ó· ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÂÈ Î·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∂›Û˘, ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·̷ٷ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ê¢Á·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·». ™ÙÔ «T¤ÌÏÔ-√›ÎÔ˜ ∂ÓÔ¯‹˜» -¤Ó· Ù¤ÌÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„Â Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘- ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜ ÔϤÌÔ˘, ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ ª·ÁÈ·ÎfiÊÛÎÈ Î·È ÙÔÓ ¶·˙ÔÏ›ÓÈ. ª¤Û· ·fi ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, Ë °¤ÚÔ˘ Î·È Ë ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù·Í›‰Â„ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. √È ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Ò˜ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ·Ó ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›… ™ÙËÓ «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·», Ì ¤Ó· ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ∫·„¿ÏË Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË, Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, Ì›· ‡ÔÚË ∞ıËÓ·›· ηÈ

20

METOIKO™

Ì›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ó‡¯Ù· Û ηÊÂÓ›Ô. ¢‡Ô ͯˆÚÈÛÙÔ› ÎfiÛÌÔÈ Í·ÊÓÈο ÂÓÒÓÔÓÙ·È, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ›̷ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ. ª·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ «√ ¢ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË» -Ì ¤Ó· ÌÔÓfiÏÔÁÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙË ª¿Úˆ ¢Ô‡Î·, ¤Ó· ·Ó‰ÚÈÎfi ÌÔÓfiÏÔÁÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∫¿ÙÈ· Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔÓ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎËÌÂÏÂÙ¿ ÎÈ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÊÈÏÌ – ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È Ì˘ıÔÏ·Û›·. À‹Ú¯Â ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ. ∏ Ù¤¯ÓË Ì ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfiÙËÙ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ «ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜» fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ë ¶¤ÁÎË ∫Ô˘ÓÂÓ¿ÎË, «Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó¿Á΢», fiˆ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ªÔ˘Î¿Ï·˜. ∏ ËÚˆ›‰· πÚ›Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ˆ˜ «¿Û¯ˆÓ ¿ÁÁÂÏÔ˜» Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚfiÛˆ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¤Ì·, Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙ· Û›ÙÈ· ÎÏ. ÀÏÈÎfi 120 ˆÚÒÓ ÁÈ· ÊÈÏÌ 120 ÏÂÙÒÓ. √È ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ, ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÔÈÔ ¿ÌÂÛÔ fiÊÂÏÔ˜, fiˆ˜ ¤ÛÙˆ ·Ó ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Ó· ·›ÙËÌ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ó ·Ó ı· ‰Ô˘Ó ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ó ˆ˜ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‚›ˆÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ‹Á·Ó ÌfiÓÔ Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Ì· Î·È Û ̤ÚË ‰‡ÛÎÔÏ·, fiˆ˜ Û ¤Ó·Ó ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì·˙›. ∫·È ̤۷ ·fi Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ ›‰·Ó Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. √ ÎfiÔ˜ Î·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘

Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∫·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó. «√ ¢ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Culture 2000» Î·È ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÚÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2002). ∆·Í›‰Â„ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ÚÓÔ, ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï, Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2004 ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∞˜ Â›Ó·È Î·ÏÔÙ¿ÍȉԘ. ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎÔ


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·21

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ πÓ‰ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ µÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÎÈÓ›ٷÈ!

√È πÓ‰Ô› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌfiÏȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 10.000. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Û ̤ÁÂıÔ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ›ÛË Û¯Â‰fiÓ Ì ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÏËı˘ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó 1.600 ÁÏÒÛÛ˜ ‹ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Î·È Ì ÈÛÙÔ‡˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ıÚËÛΛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

√È Ú›˙˜

∞·Û¯fiÏËÛË

√ ÈÓ‰ÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¿ÓıÈÛ ÛÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ πÓ‰Ô‡ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 5.000 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜. ÕÚȘ Ê˘Ï¤˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·fi Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Á‡Úˆ ÛÙÔ 1500 .Ã. Î·È ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÈÓ‰ÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·, ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÙÔÓ 12Ô Î·È ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∆ÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÈÓ‰È΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜. ∆Ô 1947, Ë ÂÈÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· ˘fi ÙÔÓ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ Î·È ÙÔÓ ∆˙·‚·¯·ÚÏ¿Ú ¡Â¯ÚÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÈÚ¤ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ËÌÈ-·Óȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜. Œ¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û η›ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ÁˆÚÁ›·, ÔÈ ÂÍÔÚ‡ÍÂȘ. ¶·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘È΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË, ¤¯Ô˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ È¿ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÏÔ‡ÛȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∆· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÎfiÌ· ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÚ›‰· πÓ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Âϛ٠‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Â‰Ò, ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î.Ô.Î. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Û˘Û΢·Û›·˜, ‚·ÚÈÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ηχÙÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ πÓ‰Ô› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™ÙËÓ «ÈÓ‰È΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿» Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÈÓ‰È΋ ˙ˆ‹: ÚÔ‡¯·, Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.

∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË √È Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ï·Ô‡˜. ∞fi ÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ πÓ‰Ô‡, Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¤ÊÂÚ ›Ûˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ›¯ÓË ÙÔ˘ ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌfiÏÈ·Û·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÈÓ‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÈÓ‰ÈÎfi Ì·Û¿˙, Ë ÈÓ‰È΋ ÁÈfiÁη. √È ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÓ‰È΋ È·ÙÚÈ΋ Ì ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

¶ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ∂›Ó·È ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È 10.000 πÓ‰Ô› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜, ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÓ‰›·˜, ÌÈÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‹ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜. √È πÓ‰Ô› ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ πÓ‰Ô› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Û ·˘Ùfi Ë ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 85% ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜ (ÛÓÙÈ, √˘ÚÓÙÔ‡, ¶Ô˘ÓÙ˙¿ÌÈ). ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ‰›ÁψÛÛÔÈ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·Ï¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

UNICOG ∂›Ó·È Ù· ·Ú¯Èο Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ United Native Indian Community of Greece Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ πÓ‰ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÿÚË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÏÏ¿ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ù˘È΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ UNICOG ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ËıÈΤ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ ÌÂÈÔÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∏ UNICOG ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ÙËÓ ÈÓ‰È΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˙ËÙ¿ÂÈ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó. ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∞ÛÚ¿Ê ÕÏÈ

∏ µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë µÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÏÏÒÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 12+1 Ì‹Ó˜:

2003 1, 3 Î·È 8 ª·ÚÙ›Ô˘: ∆ÚÂȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ÕÓÔÈ͢, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜, ¤ÚÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Î. ™Ù¤Ê·Ó ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘ Î. ¶Ï¿ÌÂÓ ¢·ÛηÏfiÊ. ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿: ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ. 4-5 πÔ˘Ï›Ô˘: ¢È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ºÈÍ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·. 4-6 πÔ˘Ï›Ô˘: 8Ô ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ πÏÈÛ›ˆÓ. 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: °ÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚·. 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î. ∞ÓÙfiÓ ¶ÈÚ¿ÏÎÔÊ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ µÔ˘ÏÁ¿ÚÈ΢ ¶ÚÂۂ›· Î. ¶Ï¿ÌÂÓ ¢·ÛοÏÔÊ. 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∏ ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿: ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈfiÚÙ·Û ̷˙› Ì ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Î. ™Ù¤Ê·Ó ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î. ¶Ï¿ÌÂÓ ¢·ÛηÏfiÊ.

2004 13-14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004: ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. 14 ª·ÚÙ›Ô˘: °ÈÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ °˘Ó·ÈÎÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ. 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘: √ÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜. * º˘ÛÈο, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û fiϘ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÔÚ›˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË.

µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚· METOIKO™

21


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·22

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ú›ˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜. ŸÌˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙË ™˘Ú›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·˘Ù·Ú¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÙÛÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ȉڇÛÂÈ ÌÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË Ù˘ ∫Ô˘Ú‰È΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ȉ¤· ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™‡ÚÈˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú' fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜ ÁÏÒÛÛ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÓÔÌÔıÂۛ˜, ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù· ηٷʤڷÌ Ì ٷ ÂÓȯڿ Ì·˜ ̤۷. ∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ÿÚȘ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ηχÊıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ŒÙÛÈ Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ Ù· ÎÔ˘Ú‰Èο ηӿÏÈ· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘: ñ ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ñ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∫Ô˘Ú‰È΋˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ –ÙÔ˘ Newroz ‹ ¡¤· ª¤Ú·– ÙËÓ 21Ë ª·ÚÙ›Ô˘.

22

METOIKO™

ÕÏÏË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÁÈÔÚÙ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ÚÈÓ ·fi 58 ¯ÚfiÓÈ·, Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ªÔ¯·Ì¿ÓÙ ÛÙÔ πÚ¿Ó. ñ ∏ ·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ñ √È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. ™¿ÌÈ Ã·ÌÔ‡ ∆˙¤Ê· ∆˙¤ÊÔ˘

∏ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·

Ã∞πƒ∂∆π™ª√™ ø˜ ∫Ô˘Ú‰ÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Î·È ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «ª¤ÙÔÈÎÔ˜». ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ı· Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Û οı ۷˜ ‚‹Ì·.

È ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 8 Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ / ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (ÛÙȘ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο. ∆¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ·Ì·˙·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÌ¿ÓÈ ª·˚Ú¿Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ π∫∞, ÔÈ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 17.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (Á‡Úˆ ÛÙÔ 95%) Â›Ó·È ¿ÓÙÚ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÂÚÁ¿Ù˜ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶ÔÏÏÔ› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Ì·Á·˙È¿ Ì „ÈÏÈο, ‚ÈÓÙÂÔηۤÙ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÎÈÛÙ·ÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ë Awaz (Ë ºˆÓ‹) Ë Navae-Watan (ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜) Î·È Ë Des Pardes (¶·ÙÚ›‰· Î·È •ÂÓÈÙÈ¿). ŒÓ·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ô Î. ™ÈηÓÙ¿Ú ƒÈ¿˙ ∆˙Ô˘¯¿Ó, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Navae-Watan, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„Â Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Ì ٛÙÏÔ ‘Sikandar se Sikandar tak’ (∞fi ÙÔÓ ™ÈηÓÙ¿Ú ÛÙÔ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ). ™ÈηÓÙ¿Ú ÛÙ· ·ÎÈÛÙ·ÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. √È ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‚fiÏÂ˚ Î·È Î··ÓÙ› (·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·) ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ¯fiÎÂ˚ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

∞ÓÔ˘¿Ú πÎÌ¿Ï £· ı¤Ï·Ì ӷ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÔ˘¿Ú πÎÌ¿Ï ÛÙÔ ÙËÏ. 6944951803 ‹ ÛÙÔ anou1970@yahoo.co.uk.


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:14

™ÂÏ›‰·23

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ √È ƒÔ˘Ì·ÓÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÚÒÙË ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ȉڇıËΠÙÔ 1992 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙÔÈ΋ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›Ù ÂÂȉ‹ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ŒÏÏËÓ· ‹ ∂ÏÏËÓ›‰· ›Ù ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙfiÙ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿. ™ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÙfiÙ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞˘Ùfi ¿ÏÏ·Í ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ‰Â‡ÙÂÚË ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·fi ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÌ·Ï‹ Ë ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰Ò. ∂Ì›˜ ÛÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÒÛÙ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÂٷ̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Ì·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÌ·ÏfiÙÂÚË Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ƒÔÓٛη ¶·Ó·˚Ù¤ÛÎÔ˘

H

ŒÓˆÛË ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ŒÓˆÛË È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2001 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ, Ë ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÁψÛÛÈο, ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î.·. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆fiÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ Û ͤÓË ¯ÒÚ·, fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘˜, Û ̛· ÊÈÏfiÍÂÓË Î·È ÊÈÏÈ΋ ¯ÒÚ·. ∞Ó·ÙÚ¤¯·Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÙÔ ∫¿ÈÚÔ Î.Ù.Ï. Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÈÁ˘Ùȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∆· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Û ‰‡Ô ›‰Ë: ·) ∂͈ÙÂÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Û ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ ÔÌÔÂȉ›˜ ÂÓÒÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ‰È·‚‹Ì·Ù·, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. ‚) ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÎË (.¯. ¿ÚÚˆÛÙÔÈ, Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ), ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÚÔ·ÁˆÁ‹ ηÈ

‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (.¯. ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ƒ·Ì·˙·ÓÈÔ‡), ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ŒÓˆÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‹ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÓ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ¤Á΢ÚÔ˘ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘ ¤ÓÙ˘Ô˘ ηٷÏfiÁÔ˘ / Ô‰ËÁÔ‡ Ô˘ ı· ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·Á-

ÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ -.¯. ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∏ ŒÓˆÛË ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ¢Ú. ª¿ÁÎÓÙ· ™·¯›Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÊÈÏ›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï

METOIKO™

23


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·24

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜

∞Èı›Ô˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‰Ú¿ÛË ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿  ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·È‰È¿ ·fi ‰Âο‰Â˜ Û¯ÔÏ›·, ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ UNICEF ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË, ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Î·È ·È‰È¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜ ¯fiÚ„·Ó, ¤·ÈÍ·Ó, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∏ ŒÓˆÛË ∞ÈıÈfiˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì·˙› Ì ÙË ºÈÏÈÈÓ¤˙ÈÎË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Unicef ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Î·Ù·ÔÏÂÌ¿ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ.

ª

∫Ô‹ ¶›Ù·˜ ¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë̉·ÒÓ ÎÈ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ¯ÔÚfi, Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∫È Â˘¯‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2004 Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÈÚ‹Ó˘, ˘Á›·˜, ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÊÈÏ›·˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

ª·˙¿Ú ∂›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÔ Ì·˙¿Ú Ù˘ UNESCO ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÏÏÒÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ, Ë ºÈÏÈÈÓ¤˙ÈÎË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ŒÓˆÛË ∞ÈıÈfiˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ∞Èı›Ô˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó Ê·ÁËÙ¿, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È ÚÔ‡¯· ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ¤ÊÙÈ·Í·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÈıÈÔÈÎfi ηʤ, ¯fiÚ„·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ UNESCO Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿‚¢Û ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó.

ÀfiÌÓËÌ· ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË µÔ˘Ï‹ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ı¤Ì·Ù·, fiÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

¢È·‰‹ÏˆÛË Î·È ÔÚ›· ™ÙȘ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ οÏÂÛ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹ fiÔ˘ ·Ú·‰fiıËΠ˘fiÌÓËÌ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ∆Ô ˘fiÌÓËÌ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2910/012 ÛÙ· 2,5 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ï˘Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÓÛËÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ÂÚȤÏÂÍ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿-

24

METOIKO™

ÎÏËÛË fiÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ¤ÓÛËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.

∏ ∞ÈıÈÔ›· ÛÙÔ BIOS ŒÓ· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ‰È·Ê¿ÓÂȘ, ‚›ÓÙÂÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, Á‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ì 66,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÏËı˘ÛÌfi, ÁÈ· ÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ï·ÒÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∆˙›Ó·˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÈıÈfiˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ µπ√S Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, ·fi ÙȘ 22 ˆ˜ ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20.30, ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6938789513 Î·È ÙËÏ. BIOS 210 3425335.

√È ∞Èı›Ô˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∫·ıÒ˜ ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, ÔÈ ∞Èı›Ô˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ 50 ÂÚ›Ô˘ ∞Èı›Ô˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ı· Â›Ó·È Î·È Ô Ã·˚Ϥ °ÎÂÌÚÂÛÂÏ·ÛȤ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, Ú¤ÎÔÚÓÙÌ·Ó Î·È ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ ÛÙ· 5 Î·È 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, Ì ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Î·È ·ÓÔȯÙÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘. √ °ÎÂÌÚÂÛÂÏ·ÛȤ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓÈÔ ÙÔ˘ 2004, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ∞Èı›Ô·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ∞ÊÚÈηÓfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ƒÒÌ˘ ÙÔ 1960, Ô ∞Ì¤Ì ªÈΛϷ, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ͢fiÏËÙÔ˜.

ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ∏ ŒÓˆÛË ∞ÈıÈfiˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ‰·ÛοψÓ, Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∞Èı›Ô˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÈıÈÔÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ (¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜) Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ŒÓˆÛË, ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶Ï·Ù›· µ¿ı˘, οı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi 18.00 ˆ˜ 20.30 Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Û¯ÂÙÈο: – ∫¤ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ∫∂¶∂∞ °™∂∂, µÔ‡ÏÁ·ÚË 1 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (·fi 9.30 ˆ˜ 17.00). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÒıËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. – ∂∂¢∞, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, οı ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fi 17.00 ˆ˜ 18.30. – ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¶·ÈˆÓ›Ô˘ 5, ¶Ï·Ù›· µÈÎÙˆÚ›·˜, ÛÙÔ ¶ÔÏ˘˚·ÙÚÂ›Ô ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·, Ì ڷÓÙ‚ԇ. ¡ÙÂÚ¤Ù˙ ∂Û¯¤ÙÂ

∆Ô √˘ÎÚ·ÓÈÎfi Û›ÙÈ ∏

΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú·‰¤¯ÙËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ «¡·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó √˘ÎÚ·ÓÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!». ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ·ÏÏÔ‡. ∞ÎfiÌ· Î·È Û οÔÈÔ ÓËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜. ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È Ì ¤Ó·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‚‹Ì·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ «∆Ô √˘ÎÚ·ÓÈÎfi ™›ÙÈ». µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∫·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ, fi¯È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÌÈÎÚ¿... ∫¿Ùˆ ·fi ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó Ë ›ÛÙË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, Ë ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ô ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜, Ë ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË, Ë ·Á¿Ë Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ fiÏ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ Û οÔÈÔÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· –ÂÌÚfi˜ ·˜ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ì·˙›! ∞˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· Û›ı· ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ú·¯Ì‹ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ Â›Ó·È ÈÔ ÔχÙÈÌË ·fi Ù· ·Ïfi¯ÂÚ· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô ÊÙˆ¯fi˜ ‰›ÓÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·, οÔÈÔÈ fï˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂Âȉ‹ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÏÏ¿ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. ∫¿ı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·Ú¿ÁÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÈ ˙ˆ¤˜ -‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÚÔÛÔ¯‹, Û‚·ÛÌfi Î·È ÚÔÛÙ·Û›·, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î¿ı ÌÈÎÚfi˜ ÁÈÔ˜ ÌÈ·˜ ªÂÁ¿Ï˘ ªËÙ¤Ú·˜. °È· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏ›Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂΛ, ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ √˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ ™ÈÙÈÔ‡ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Ì ÙË ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘, ÙfiÙ ӷ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÕÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ. §Ô˘ÓỪϷ ª›Ï΂ÈÙ


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·25

Mirupafshim! Mesazh nga përgjegjësja-koordinuesja e botimit. Revista “Shtegtari” konkludoi ciklin e katër fashikujve të tij që parashikoheshin nga programi komunitar Equal. Duke mbyllur këtë periudhë prove, e cila u mbështet nga Bashkimi Europian(BE), Ministria e Punës, Forumi për Ndërlidhjen Shoqërore dhe Agjensia e Lajmeve të Athinës, do të dëshiroja të falenderoj Adlën, Lazarin, Venelinën, Mihalin, Moavian, Eminenë, Dhimitrën, Fotin, Iliën, Larisën, Aleksin, Feimin, Ivilianën, Anën, Anuarin, Sifin dhe shumë të tjerë, për pjesmarrjen dhe bashkëpunimin e tyre. Pjesa dërmuese e të 20-të komuniteteve kombëtare që njohën dhe punuan për revistën “Shtegtari” duan dhe shpresojnë të vazhdojë botimi. Revista u pranua ngrohtësisht prej të huajve dhe vendasve, prej mësuesve , profesorëve dhe nxënësve, prej institucioneve qeveritare, dhe organizatat joqeveritare dhe prej lexuesve të veçantë. Dhanë tek emigrantët dhe tek të përndjekurit shancin të flasin me zërin e tyre për problemet, shqetësimet dhe interesimet e tyre, të komunikojnë dhe të njihen midis tyre. Pas ndihmës së Equal-it, erdhi ora për inisiativa dhe shfaqie të shpirtit të biznesit nga njerëzit që punuan për revistën.....Për vazhdimin e botimit të saj mund të lini propozimet tuaja dhe telefonat e komunikimit tek Nerexhe Eskete/ Mihali tel. 6938789513, Jusuf Azer Samuel/Lazaros tel. 6945278552 dhe Adla Sasati tel. 210 8823985 dhe 6976162441. Fashikulli i fundit i periudhës provë ka më tepër material në greqisht dhe përmbledhje në pesë gjuhë, pasi pjesmarrja juaj këtë radhë ishte më e madhe dhe sepse kështu shërbehen më mirë objektivat e kontaktit dhe sensibilizimit të shoqërisë greke me kulturën dhe problemet thelbësore të bashkëqytetarëve të huaj të tyre. Vazhdim të mbarë me “Shtegtarin” ! Ksenia Theofanidhu – Agjensia e Lajmeve të Athinës.

Përmbledhje. Kaleidoscope-i (faqe 4-10) përmbledh lajmet e reja të Equal-it: Programi i kualifikimit të ndërlidhësve kulturorë i Qendrës së Kualifikimit Profesional ∞∫ªø¡. Paketa antiraciste për arsimimin e lartë dhe kërkimet shkencore për trajtimet dhe konceptet e punëdhenësve ndaj punonjësve të huaj që përfundoi sektori i Mjeteve të Informacionit në Masë të Universitetit të Athinës. Bursën për studime pasuniversitare dyvjeçare tek programi Europian Master in c-Business Management me zbatime në fushën e mjeteve të reja të informacionit, të cilin e ndjekin tashmë dy bashkëpunëtorët kryesorë të “Shtegtari” , Adla Sasati dhe Jusuf Azer Samuel, të cilëve u urojmë punë të mbarë dhe suksese ! Tek emisioni informues mujor ‘Enargy’ i Rrjetit Europian kundër Racizmit të BEsë (ENAR – Europian Network against Racism), bëhet referim lavdërues për revistën “Shtegtari” , në të cilin nënvizohet vështirësia e botimit të një reviste poliglote prej një grupi shumkombësh redaktorësh, por edhe roli i tij si “dritare komunikimi dhe shprehjeje” ndaj shoqërisë së vendit pritës. Në faqet e mëpasme, Ahmet Moavia, thekson lolin e rëndësishëm të organizatave joqeveritare në përshtatjen dhe shkrirjen e emigrantëve në shoqërinë greke. Venelina Marinova, me shprehjen e saj personale “godet pa mëshirë” konceptet konservatore ndaj të huajve në vendin e punës, si dhe racizmin dhe ksenofobinë që përballojnë në jetën e përditëshme. Adla Sasati, na informon për aktivizimin e Rrjetit Antiracist të Vetadministrimit në Atikë. Emine Ozgan, shfaq kërkesat e refugjatëve, duke theksuar ndryshimin e qëndrimit-përkeqësimit që kanë përvetësuar vitet e fundit autoritetet greke ndaj problemit të njerëzve që mërgojnë pasi vihet në rrezik jeta e tyre. Instituti i Punës Sociale, fton gratë emigrante, kryesisht refugjate të marin pjesë në programin EVA, për të cilin mund të informoheni më hollësisht nga teksti në greqisht dhe nga Ioana Manduka në tel. 210 8811914 dhe 8210917. Dhimitra Maliu Bogo, analizon shpresën për të ardhmen por edhe vështirësitë që

fshehin martesat mikse të huaj-vendas. Për sukseset e shqiptarëve të vegjël në shkollat, shkruan Agim Jazaj dhe për turpin që përbëjnë për shoqërinë greke rastet e veçanta që kundërshtojnë mbajtjen e flamurit , simbolin e vendit që nderojnë me prezencën e tyre. Abto Salam Zjeibi, fton qeverinë e re, të mos i lë punonjësit e huaj në mëshirë të punëdhënësve , duke lejuar burokracinë shtetërore kaotike dhe kontradiktore, të vazhdojë së jetuari. Duke vendosur jetën njerëzore mbi të gjitha, Iviliana Dedelçeva, falenderon mjekët e Spitalit Xhanio të Pireut dhe shtetasit vendas ose të huaj, të cilët ndihmuan të shpëtojë jeta e një emigranteje nga Bullgaria. TEMA( faqe. 11-14) këtë herë ju dedikohet kryesisht grave emigrante (por edhe burrave) ndihmës shtëpiakë. Në emër të Komisionit Koordinues të Shoqatave të Emigrante, Komuniteteve dhe Lidhjeve, Sifi Mavrokefalidhi dhe Emine Ozgan paraqesin të dhëna të hollësishme dhe tabela për pagesat, sigurimet shoqerore, të drejtat dhe detyrimet e tjera që parashikon legjislacioni grek për ndihmëset shtëpiake. Venelina Marinova, na përcjell ndodhi të jetesës personale nga dita e punës së njerëzve që përbëjnë “dorën tonë të djathtë” . Dhuna ndaj grave është fenomen ndërkombëtar shkruan Adla Sasati, duke theksuar fushatën e luftës kundër saj, të cilën e filloi në nivel ndërkombëtar Amnistia Botërore, organizata e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Tek Personazhet-Figurat (faqe 15), Dhimitra Maliu-Bogo, paraqet mesuesen e letërsisë dhe shkrimtaren shqiptare 25-vjeçare Evis Qaja, e cila jeton në Selanik dhe lufton të fitojë një vend në letërsinë greke dhe shqiptare, pasi, ashtu siç thekson Dhimitra Maliu, suksesi përbën të vetmen rrugë për emigrantët. Tek MULTI CULTI (faqe 16-20 ), të cilin redakton Adla Sasati, paraqiten ide shumkombëshe, shumgjuhësore, shumkulturore, shfaqie artistike, festivale dhe veprimtari të tjera të muajve të fundit, prej organizmave shtetërore dhe organizatave joqeveritare. Gjithashtu, shfaqiet për Ditën e Gruas, që organizoi Rrjeti i Emigrantëve në bashkëpunim me Forumin Grek të Emigrantëve, me fjalime, ekspozitë pikture dhe mikroskulpture, muzikë dhe këngë nga komunitete të ndryshme. Gjithasht, me qëndër referimi gruan, festuan të njëjtën ditë edhe gratë nga Sudani dhe nga Qendra e Studimeve dhe Kërkimeve për Gratë. Theksohet akoma edhe një herë, se kultura fillon nga shkolla, kësaj here nga shkolla e tretë fillore të Nea Ionias në Magnisia. Për të njëjtën gjë flet me mënyrën e vetë edhe Xhoeli i vogel nga Shqipëria. Fotis Malios, shkruan për këngët tronditëse të mërgimit dhe për muzëne hidhëruar të emigrantit që vajton në në gjitha gjuhët e botës dhe do të pushojë vetëm kur varfëria dhe lufta do të zhduken nga planeti. Emine Ozgan, shkruan për fëmijë të tjerë , fëmijët e të përndjekurve politikë, të cilët kanë ndërtuar “Sevxhan” , grupin e tyre muzikor dhe ofrojnë punën dhe talentin e tyre për një qëllim të përbashkët. Dhimitra Maliu Bogo, përshkruan vlerat e “huaja” , në thelb, vlerat mbinjerëzore, të cilat adoptuan në punën e tyre kinematografike, teatrale dhe të artit krijues, Katia Jeru dhe Qirjakos Kazxhurakis, duke u përkulur me interes të thellë dhe respekt në jetën dhe punën e emigrantëve. Tek KOMUNITETET (Faqe 21-24) paraqiten: Komuniteti i Bashkimeve Autoktone (Native) të indianëve nga Mohamed Asraf Ali, Shoqata e Edukimit të Kurdëve të Sirisë prej Sami Hamu dhe Xhefa Thefa, Komuniteti Pakistanez prej Anuar Ikbalit dha Lidhja e Punonjësve Egjyptianë prej Jusuf Azer Samuelit. Gjithashtu, Nerenxe Eshete, informon anëtarët e Lidhjes së Punonjësve Etiopianë dhe emigrantët e tjerë për probleme që i interesojnë. Venelina Marinova paraqet veprimtaritë e Komunitetit Bullgar. Rodika Panaitesku shkruan për Komunitetet Rumune dhe Ludmila Milkeviç mirpret “Shtëpinë Ukrainase” , të rrugës Kapnokoptiriu 4, që përbën një qendër për ruajtjen e ndërgjegjes kulturore dhe kombëtare të emigrantëve Ukrainas, por edhe një pikë grumbullimi, ndihme reciproke dhe solidariteti. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜

¢ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ

METOIKO™

25


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·26

¢ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ

26

METOIKO™


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·27

¢ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: MÔ·‚›· Õ¯ÌÂÓÙ

METOIKO™

27


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·28

YENÈDEN GíRòÍMEK òZERE... Yayîn Yønetmeni¬den mesaj

Equal toplumsal programlarî çerçevesinde øngørülerek yayîn hayatîna baßlayan Metoikos dergisi dørt sayî çîkardî. Avrupa Birli©i, Çalîßma Bakanlî©î, Toplumsal Bütünlük için Forum, ve Atina Haber Ajansî tarafîndan desteklenen bu deney ve tecrübe dolu süreci bitirirken baßta Antla, Lazaro, Benelina, Mihail, Moavia, Emine, Dimitra, Foti, Èlia, Larisa, Aleksi, Feim, Èbiliana, Anna, Anuar ve Sifi olmak üzere yardîm ve deste©i dokunan tüm insanlara teßekkür etmek istiyorum. Metikos¬u tanîyan ve onun için çalîßan 20¬den fazla etnik grup derginin yayîn hayatîna devam etmesini istiyorlar ve umuyorlar. Dergi yerli, yabancî tüm kesimler tarafîndan ø©retmenler, ø©retim gørevlileri, ø©renciler, devlet kurumlarî ve bunun dîßîndaki ørgütlenmeler, okurlarca sîcak karßîlandî. Mültecilere ve gøçmenlere kendi seslerinden problemlerini, endißelerini ve onlarîn ilgi alanlarînî dile getirme, aralarînda iletißim kurma ve tanîßma ßansî verdi. Equal¬in yardîmîndan sonra, dergide çalîßan bu insanlar için girißim vakti geldi. ínerilerinizi sürekli iletebilmeniz için iletißim telefonlarî ...Nerece Eshete / Mihali tel: 6938789513, Yusuf Azer Samuel/Lazaro tel: 6945278552, Andla Sasati tel: 2108823985 ve 6976162441. Derginin deneme sürecinin son sayîsînda daha fazla Yunanca sayfa ve beß dilde øzetler var. Bu kez deste©iniz o kadar büyüktü ki, yunan toplumunun yabancîlarîn sosyal ve kültürel temel sorunlarîna duyarlîlaßtîrîlmasîna yardîmcî oldu. Metoikos¬a yayîn hayatînda baßarîlar dile©iyle... Ksenia Teofanidou- Atina haber ajansî.

íZETLER ÇÈÇEK DÜRBÜNÜ (sayfa-4-10) Equal¬în haberlerini bulacaksînîz. Bilimsel e©itim, îrkçîlîk karßîtî program, davranîß araßtîrmalarî ve ißverenlerin yabancî ißçilere karßî tutumlarînî kapsayan, KEK AKMON¬un e©itim ve kültür programî yer alîyor bu sayîmîzda. Atina Üniversitesi Basîn Yayîn BŸlümü, iß verenlerin yabancî ißçilere karßî davranîßlarînî araßtîran îrkçîlîk karßîtî araßtîrmasînî tamamladî. European Master in e-Business Management¬in programî çerçevesinde yaßama geçen iki yîllîk e©itim burslarî yeni yayîncîlîk anlayîßî ile uyumlu bir ßekilde sürüyor ve bu programî Metoikos¬un iki temel çalîßanî olan Antla Sasati ve Yusuf Azer Samuel takip ediyorlar. Her ikisinede ißlerinde baßarîlar diliyoruz, iyi ßanslar! Avrupa¬nîn îrkçîlîk karßîtî Enargy adlî aylîk bilgilendirme bülteninde Metoikos¬a øvgüler var.

Yayînladîklarî raporda kurucularînî farklî uluslarîn olußturdu©u gurubun bir çok dilde yayîn faaliyeti sürdürmesinin zorluklarîna vurgu yapîldî. Aynî zamanda yerli halka yønelik iletißim ve ifade konusunda bir pencere rolü üstlendi©ide vurgulandî. Èlerleyen sayfalarda Muaviya Ahmet, devlet dîßî gøçmen ørgütlerinin Yunan toplumuna katîlîmînîn øneminin altînî çiziyor. Venelia Marinova kißisel tavrîyla iß yerlerinde kendilerine karßî gelißen øn yargîyî a©îr bir dille eleßtiriyor ve günlük yaßamda oldu©u gibi îrkçîlîk ve gøzda©î politikalarîna karßî durmak gerekti©ini belirtiyor. Antla Sasati Atiki yønetiminin Anti-îrkçî a©înî devreye soktu©una dair bizi bilgilendiriyor. Emine øzkan mültecilerin taleplerini gündeme getiriyor ve her geçen gün køtüye giden koßullarîn üzerinde duruyor ve yaßamlarî tehlikede oldu©u için gurbette olan bu insanlarîn sorunlarînîn son yîllarda Yunan makamlarî tarafîndan çøzülmedi©ine de©iniyor. Sosyal çalîßma kurumu gøçmen kadînlarî ama øzellikle mülteci kadînlarî EYA programîna katîlmaya ça©îrîyor. Bunun için bayan Yuanna Mantuka (Tel: 210 88 11 914 ve 210 82 10 917) ile iletißime geçip bilgi edinebilirsiniz. Dimitra Mallihou Bongo gelecek umudunu dile getirirken aynî zamanda yerli ve yabancîlar arasînda gerçekleßen evliliklerin içinde barîndîrdî©î zorluklarada vurgu yapîyor. Aykim Gazai Yunana,yunan toplumu için bir ayîp olarak de©erlendirilebilecek olaylarî dile getiriyor ve saygîyla bu ülkenin bayra©înî taßîmak isteyen Arnavut çocuklarîna karßî gelißen tavrî ve olaylarî ayîplîyor. Apdo Salam Zeibi yeni hükümete ça©rîda bulunarak bürokrasi yoluyla yaratîlan kaos ve çelißkilere son verilmesini ve ißçilerin ißverenlerin insafîna bîrakîlmamasî talebinde bulunuyor. Ènsan yaßamîna herßeyin üzerinde de©er veren Èvilinia Nedelçeva Pire Canniu Hastanesi doktorlarîna teßekür ediyor ve yerli yabancî herkese, Bulgar bir gøçmen kadînîn yaßamînî kurtardîklarî için teßekürlerini ifade ediyor. KONU (Sayfa 11-14): Bu sayfalar genel olarak evlerde çalîßan kadîn gøçmenlere adanmîßtîr. Mülteci Dernekleri Birlikleri ve Topluluklarî Koordinasyon Komitesi adîna Sifis Mavrokefalidis ve Emine øzkan ücretler, sigorta, di©er ißçi haklarî ve zorunluluklara dair belge ve çizelgelerle varolan taployu gøzler ønüne serdiler. Venelina Marinova sa© kolumuz»¬u olußturan insanlarîn yevmiyelerinin ve kißisel olarak yaßadîklarî baskî ve zorluklarîn ciddiyetini dile getiriyor. Aynî zamanda Antla Sasati Uluslararasî Af ørgütününde konu hakkînda bir kampanya gerçekleßtirdi©ini belirtiyor ve tüm

dünyada yaßanan bir sorun olan kadîna karßî ßiddeti gündeme getiriyor. YÜZLER (Sayfa 15) Dimitra Malliu Bongo 25 yaßîndaki Arnavut Filolog ve Yazar Evis Kiea¬ yî tanîtîyor. íyleki Yunan ve Arnavut yazîm hayatînda yer sahibi olmak için u©raß veren yazar mülteciler için tek yolun baßarî oldu©unu vurguluyor. MULTI CULTI (Sayfa 16-20): Bu sayfalarda Antla Sasati¬nin resmi ve resmi olmayan ørgütlerin ve toplumsal kurulußlarîn son aylarda gerçekleßtirdi©i çok dilli-renkli ve çok uluslu kültürel etkinliklerini, festival ve faaliyetlerini bulacaksînîz. Ayrîca Yunan Mülteci Forumu ile kadîn mültecilerin ve farklî topluluklarîn birlikte ørgütledi©i dünya kadînlar günü nedeni ile düzenledikleri müzik dinletileri, resim sergileri ve etkinlikleri bulacaksînîz. Aynî gün Sudan¬lî kadînlarla, kadînlarîn araßtîrma ve inceleme merkezinin gerçekleßtirdi©i kutlamalar ve etkinliklerde aynî sayfada yeralmaktadîr. Ve bir kez daha Magnisia¬daki Neas Èonias 3. Èlkokulu kültürün okullardan baßladî©înî vurguluyor. Küçük Arnavut Cüel kendi tarzîyla bu konu hakkîndaki düßüncelerini aktarîyor. Fotis Malius gurbetin tüm dünya dillerinde sarsîcî ve acîlî türkülerinin ancak savaßlarîn ve fakirli©in yok olmasî ile son bulaca©înî dile getiriyor. Emine ízkan, Grup Sevcan¬î kuran ve müzik gruplarî ile hem üretici olup hemde yeteneklerini ortak bir amaç için sergileyen mülteci çocuklarî tanîtryor. Dimitra Malliou Bongo sinema, tiyatro ve gørsel alanda insanlara øzgü olan de©erleri dile getiren Katia Yerou ve Kriakos Kaçurakis¬in çalîßmalarînî gøzler ønüne seriyor. Bunu içten bir ilgi ve mültecilerin ißlerine ve yaßamîna duydu©u saygîyla yerine getiriyor. TOPLULUKLAR (Sayfa 21-24): Birleßik Hint Yerlileri Cemiyetinden Muhammet Asrafali, Suriyeli Kürtler Halk E©itim Derne©inden Sami Hamo ve Cefa Cefa, Filistinliler Cemiyetinden Anvar Èlkbal Mîsîrlî Èßçiler Birli©inden Yusuf Asel Samurel yer alîyor. Aynî zamanda Nerece Eshete tüm çalîßan gøçmenleri ve Etiyopyalî Emekçiler Birli©i Üyelerini onlarla ilgili konular hakkînda bilgilendiriyor. Venelina Marinova Bulgar Toplulu©unun Faaliyetlerini, Rondika Panayteskou Romen Toplulu©u hakkînda yazîyor. Luntmila Milkeviç Kapnokoptiriou 4 numarada olan ∫Ukrayna evi∫ ¬ne hoß geldin diyor. Ukraynalî gøçmenlerin ulusal ve kültürel øzelliklerini korumayî ve yabancîlarla dayanîßma ve destek içinde olan bir yer olmayî hedefliyor.

¢ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: EÌÈÓ¤ √˙οÓ

28

METOIKO™


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·29

UNTIL WE WILL MEET AGAIN A Message from the Coordinating Editor Metoikos has completed the cycle of the four issues that were foreseen by Equal. In closing this pilot phase, which was accomplished with the support of the EU, the Greek labour ministry, the Consortium "Forum for Social Cohesion" and the Athens News Agency, I would like to thank Adla, Lazaros, Venelina, Mihalis, Moavia, Emine, Dimitra, Fotis, Ilias, Larissa, Alexis, Feim, Iviliana, Anna, Anouar, Sifis and many others for their valuable participation and cooperation. The majority of the almost 20 ethnic communities that worked for Metoikos wish and hope that the publication will continue. The magazine has been warmly received by Greeks and non-Greeks, teachers and students, government agencies and non-governmental organizations, as well as by individual readers. Immigrants and refugees in Athens were given a forum for voicing their problems, concerns and interests, for communicating and getting acquainted with each other. With the assistance of Equal, the time has come for initiatives and a show of business genius on the part of the very same people who have worked for Metoikos… For the continuation of the publication you can provide your suggestions and telephone numbers to Neretze Eshete/Mihalis at tel.: 6938789513, Yusuf Azer Samuel/Lazaros at tel.: 6945278552 or Adla Sasati at tel.: 210 8823985 or 6976162441. This last issue of the pilot phase features more Greek pages with only summaries provided in other (five) languages, because your participation has been greater this time and because this facilitates contact and alertness of the Greek public to the cultures and the actual problems of their non-Greek fellow citizens. Keep up the good work! Xenia Theofanidou – Athens News Agency

Summary

In PEOPLE (p.15), Dimitra Malliou-Bogo presents 25-year-old Albanian literature graduate and writer Evis Kiaia, a resident of Thessaloniki, who struggles to earn her place in the Greek and Albanian letters, since, as Dimitra Malliou emphasizes, success is a one-way street for migrants. In MULTI CULTI (p.16-20) Adla Sasati presents multi-ethnic, multi-lingual and multicultural ideas, art events, festivals and activities that took place in recent months under the auspices of public agencies and non-governmental organizations. She also presents events that took place on Woman’s Day, sponsored by the Migrant Women Network in collaboration with the Greek Forum of Migrants, including lectures, art exhibits and musical performances by various ethnic communities. Woman’s Day was also celebrated with events organised by the women from Sudan and the Women Studies and Research Centre. It is emphasized once more that culture starts at school, this time at the 3rd Elementary School of Nea Ionia, in the prefecture of Magnesia. In his own way, young Joel from Albania speaks on this theme. Fotis Mallios writes about the stirring lyrics in songs of the homesick who are forced to live in foreign lands and about the heartbroken "muse" of the migrants, who sings her "laments" in all languages, to stop only when poverty and war disappear from the planet. Emine Ozkan writes about other children, refugee children, who have created "Sevtzan", their very own music band, offering their work and talent toward a common objective. Dimitra Malliou Bogo describes "foreign" values, essentially panhuman values that have been adopted by Katia Gerou and Kyriakos Kaztzourakis in their work – cinema, theatre and art – who look with genuine interest and respect into the lives and work of migrants. COMMUNITIES (p.21-24) presents the Community of United Native Indians by Mohamed Asraf Ali, the Cultural Association of Syrian Kurds by Sami Hamou and Jefa Jefa, the Pakistani Community by Anouar Ikbal and the Egyptian Workers Union by Yusuf Azer Samuel. Also, Neretze Eshete informs us about the members of the Ethiopian Workers Union and other migrants on issues of their interest, while Venelina Marinova presents the activities of the Bulgarian Community. Rodika Panaitescu writes about the Romanian Communities and Ludmilla Milkevitch welcomes the "Ukrainian Home" -- located at No. 4, Kapnokoptiriou Street -- which constitutes a centre for the preservation of the cultural and ethnic consciousness of Ukrainian migrants, but also a place to meet, support and assist each other.

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: EÌÈÓ¤ √˙οÓ

¢ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ

KELEIDOSCOPE (p.4-10) features News from Equal: KEK AKMON’s training programme of cultural mediators. The anti-racism package for third level educational institutions and a survey conducted by the Press Faculty of the Athens University on the attitudes and views of employers vis-à-vis their nonGreek employees. A scholarship for two-year postgraduate studies in the European Master in eBusiness Management programme with applications in latest communication technology, which is already attended by two key contributors of Metoikos, Adla Sasati and Yusuf Azer Samuel. Best wishes in your endeavors to both! A past issue of the EU’s ENAR-European Network against Racism includes some favourable

comments for Metoikos. It outlines the difficulties in publishing a multilingual magazine by a multinational team of editors, also underlining the magazine’s role in offering the host-country’s society a "window on the various cultures". In the same section, Moavia Ahmet underlines the significance of the role played by non-governmental organizations toward the integration of migrants in the Greek society. In a style totally her own, Venelina Marinova lashes at prejudices faced by migrants at the work place, as well as racism and xenophobia in their daily lives. Adla Sasati informs us about the Network against Racism launched by the Local Government in Attica. Emine Ozkan refers to migrant requests, pointing to a change in attitude – for the worse – recently adopted by the Greek authorities vis-à-vis the problems faced by individuals who flee their homelands because their lives are in danger. The Social Work Foundation invites migrant women -- mainly refugee women -to participate in its EYA programme. More information is provided in the Greek text, as well as by Ioanna Mantouka at tel.: 210 8811914 or 8210917. Dimitra Malliou Bogo offers an analysis on hopes for the future, as well as on various difficulties entailed in mixed marriages between Greeks and non-Greeks. Agim Giazai writes about the success of young Albanians at schools, as well as the embarrassment caused to the Greek community by isolated incidents involving refusal by some to allow ethnic Albanian students to be bearers of the Greek flag, which is the symbol of the country they honour with their presence. Abto Salam Ageibi calls on the new government not to abandon migrant workers at the mercy of employers by allowing the perpetuation of a chaotic and contradictory state of bureaucracy. Placing human life above everything else, Iviliana Nedeltseva thanks the medical staff at the "Tzanneio" General Hospital in Piraeus, as well as simple citizens, both Greeks and non-Greeks, who assisted in saving the life of a migrant woman from Bulgaria. THE THEME (p.11-14) in this issue is dedicated mainly to migrant women (but also men) who work as housekeepers. On behalf of the Coordination Committee of Migrant Associations, Communities and Unions, Sifis Mavrokefalidis and Emine Ozkan offer detailed data on the pay, insurance and other rights and obligations foreseen for housekeepers in Greek legislation. Venelina Marinova conveys the personal experiences of people who have become our "right hand". Violence against women is a global phenomenon as underlined in an article by Adla Sasati, who points to a campaign launched on a global level by Amnesty International, the human rights organization.

METOIKO™

29


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·30

√¢∏°√™ √ƒ°∞¡ø™∂ø¡ ¢Ú¿ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· UNICEF •ÂÓ›·˜ 1, ∞ı‹Ó· 11527 ∆ËÏ. 210 7484184 ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ «¢ÂÓ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÌÈÛ¤˜ ·Á¿˜…», 2002, Î·È ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ «ºˆÓ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ», 2001, Î·È «¢È·ÎÚ›ÛÂȘ-ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜-•ÂÓÔÊÔ‚›· Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·», 2001. ÿ‰Ú˘Ì· §·ÌÚ¿ÎË ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ∞ı‹Ó· 10561 ∆ËÏ. 210 3311848 URL: www.migrantsingreece.gr ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ·Û‡ÏÔ˘. ¶·È‰Èο ¯ˆÚÈ¿ SOS - K¤ÓÙÚÔ ÚfiÏ˄˘ Î·È ıÂÚ·›·˜ ªÂÁ›ÛÙ˘ 23, ∞ı‹Ó· 11361 ∆ËÏ. 210 8650111 ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ª¿ÓÔ˘ ∫·ÙÚ¿ÎË 21, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 15777 ∆ËÏ. 210 3637507, 210 8049486 ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì ı¤Ì·: «™˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ: ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË» 1999. ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, 8-10/11/2001. ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¶Ï·Ù›· µÈÎÙˆÚ›·˜ 11, ∞ı‹Ó· 10434 ∆ËÏ. 210 8224037, 210 8221591 ¶·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·È‰ÈÒÓ, ª·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î.·. ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ™ÔψÌÔ‡ 25, ∞ı‹Ó· 10682 ∆ËÏ. 210 3320000 ¶·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, ÓÔÌÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ Û ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ. ∂Óۈ̿وÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì·ı‹Ì·Ù· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ∞ƒ™π™ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ó¤ˆÓ ¢ÂÚÈÁÓ‡ 26 & °ã ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ∞ı‹Ó· 10434 ∆ËÏ. 210 8259880 «∏ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÎÙÏ.

ACT UP Action Coalition to Unleash Power ¶Ï·Ù›· ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ 3, ∞ı‹Ó· 10561 ∆ËÏ. 210 3224472 ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ, ÙËÓ ÔÚÓ›· Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, 26/01/2002. Stop Trafficking of People ∫∂¢∂, µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 124‚, ∞ı‹Ó· 11526 ∆ËÏ. 210 7757121 ∫§πª∞• ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ 23, ∞ı‹Ó· 10558 ∆ËÏ. 210 3232565 °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ı‹Ó·˜ ™›Ó· 31, ∞ı‹Ó· 10552 ∆ËÏ. 210 3398600 ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∆Ô µ‹Ì·», ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜, 10/05/2001. °¤Ê˘Ú˜ ºÈÏ›·˜, πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ªÂÓÂÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15, ∞ı‹Ó· 11636 ∆ËÏ. 210 9021111 (W) rightful, ¢Èη›ˆÌ· ÛÙË °Ú·Ê‹ ¶·˘Û·Ó›‰Ô˘ 21, ∞ı‹Ó· 11635 e-mail: rdornt@otenet.gr ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ™›Ó· 30, ∞ı‹Ó· 10672 ∆ËÏ. 210 3600628 ¢Ú¿ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. °È·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· •ÂÓ›·˜ 15, ∞ı‹Ó· 11527 ∆ËÏ. 210 5200500 ∂ÎÛÙÚ·Ù›˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ÛÙ· ÔÏ˘˚·ÙÚ›· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜. Action Aid Hellas ∞̇ÓÙ· 1, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ 11635 ∆ËÏ. 210 7248780 ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË ∫ˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 162, ∞ı‹Ó· 10436 ∆ËÏ. 210 5239402 ∫¤ÓÙÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫È‚ˆÙfi˜ ¶‡ÏÔ˘ 73-75, ∞ı‹Ó· 10441 ∆ËÏ. 210 5141935 ∫¤ÓÙÚÔ Û›ÙÈÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·È‰ÈÒÓ.

™ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 54, ∞ı‹Ó· 15771 ∆ËÏ. 210 7758732 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ΤÓÙÚˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∆ÛÈÁÁ·ÓÔ·›‰ˆÓ, ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· Î·È ÛÙ· ª¤Á·Ú·. ∂Î·›‰Â˘ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. Caritas Hellas ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 52, ∞ı‹Ó· 10432 ∆ËÏ. 210 5247879, 210 5246637 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ – ∆Ì‹Ì· ¡ÔÌÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 33, ∞ı‹Ó· 10680 ∆ËÏ. 210 7015379, 210 7655869 ™‡ÓÙ·ÍË ·Ó·ÊÔÚÒÓ Î·È ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù‡Ô˘, ÂÓË̤ڈÛË, Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. Youth ∞gainst Racism in Europe °fiÚÙ˘ÓÔ˜ 8, ∞ı‹Ó· 11524 ∆ËÏ. 210 2283077 ∂Ù‹ÛÈÔ Î¿ÌÈÓÁÎ Ì ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. °È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 207, ∞ı‹Ó· 11523 ∆ËÏ. 210 6440300 ∫ÈÓËÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ƒfiÌ· Û ∞ÙÙÈ΋, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶¿ÙÚ·. ∫ÈÓËÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ºÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٿ Ù˘ ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÔÚÓ›·˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ÚÂÛÔ‡ 12, ∞ı‹Ó· 10680 ∆ËÏ. 210 3644419 ∂ÓË̤ڈÛË, ¤Î‰ÔÛË Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‰ËÌfiÛȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ™√™ ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ã.∆ÚÈÎÔ‡Ë 88, ∞ı‹Ó· 10680 ∆ËÏ.210 3619164 ¶·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ¢›ÎÙ˘Ô °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ∞Ì·ÏÈ¿‰Ô˜ 15, ∞ı‹Ó· 11523 ∆ËÏ. 210 6411449 ∂›Ï˘ÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ƒ‹ÁÌ· ƒ‹ÁÌ· Post Restante £ËÛ›Ô, ∞ı‹Ó· 11801 ∆ËÏ. 210 3424853 ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó¤ˆÓ. £Â·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.

µ¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ √‰ËÁfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∞¡∆π°√¡∏ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∞¡∆π°√¡∏ ·ÔÙÂÏ› ΤÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË ÌË-‚›·. Œ¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ 43/2000/∂∫ Î·È 78/2000/∂∫ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ √‰ËÁfi ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¤Ó·Ó ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ËÁfi ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∆ËÏ. 210 7787193, e-mail: info@antigone.gr, URL: www.antigone.gr, ¢Ú˘fi˜ 1-3, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 15771.

30

METOIKO™

∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ™˘ÌʈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ ∆£ 60820, °Ï˘Î¿ ¡ÂÚ¿ 15304 ∆ËÏ. 210 3472251 ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·Ó·ÊÔÚÒÓ, Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù‡Ô˘ Î·È Â›ÛËÌˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙËÚ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ, Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜/ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ. √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ∏Úȉ·ÓÔ‡ 44, πÏ›ÛÈ· 11528 ∆ËÏ. 210 7295926 °Ú·ÊÂ›Ô ÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔÛʇÁˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 1, ∞ı‹Ó· 106 72 ∆ËÏ. 210 3639538 ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÓۈ̿وÛ˘ ÚÔÛʇÁˆÓ. π·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 9, ∞ı‹Ó· 10672 ∆ËÏ. 210 3646807 ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ, ÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ 8, ÕÏÈÌÔ˜ 17456 ∆ËÏ. 210 9919040-4 ÀËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ¯ÒÚ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ∆Û·Ì·‰Ô‡ 13, ∞ı‹Ó· 10681 ∆ËÏ. 210 3813928 ¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· ∞ı‹Ó·˜ ™ÔψÌÔ‡ 27, ∞ı‹Ó· 10682 ∆ËÏ. 210 3302182 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ∆·¸Á¤ÙÔ˘ 23, ¶. æ˘¯ÈÎfi 15452 ∆ËÏ. 210 6726462 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÔÙ, ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·È‰È¿, ‰È·ÓÔÌ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ª∫√ ÎÙÏ. ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ª·Ù˙¿ÚÔ˘ 6, ∞ı‹Ó· 10672 ∆ËÏ. 210 3636191 ™ÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ. ª·ı‹Ì·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ Û ·È‰È¿ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ΤÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‰È·ÓÔÌ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î.·.

∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27, ∞ı‹Ó· 10677 ∆ËÏ. 210 3813052 ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ §ÂÌ¤ÛË 3, ∞ı‹Ó· 11742 ∆ËÏ. 210 9219977 ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û˘Ó‰ڛˆÓ, ‰È·Ï¤ÍˆÓ, ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂΉfiÛÂˆÓ Î.·. ∂‡ÍÂÈÓË ¶fiÏË ™. ¶ÂÙԇϷ 5, ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· 13341 ∫¤ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ. ∞ÓÔȯÙÔ› √Ú›˙ÔÓÙ˜ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 57, ∞ı‹Ó· 11636 ∆ËÏ. 210 7520064 ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· £¤Ì·Ù· πÛfiÙËÙ·˜ ªÔ˘Û·›Ô˘ 2, ∞ı‹Ó· 10555 ∆ËÏ. 210 3311685-7 ∫¤ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘. ™¯Â‰›· ∫·˝ÚË 23, ∞ı‹Ó· 171-22 ∆ËÏ. 210-9359886 ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ∞¯·ÚÓÒÓ 417, ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. 210 2530820 ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 5 ∞ı‹Ó· 11528 ∆ËÏ. 210 7289600

ªÂ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂΉfiÛÂȘ, ‰Ú¿ÛÂȘ, ¤ÚÁ·, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ù·¯ı› ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· ∆ËÏÂfiÚ·ÛË ∂ƒ∞5, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ë ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ∫∂ª∂∆∂ Ù˘ √§ª∂, Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢), ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∂È̤ÏÂÈ·: ÕÓÙÏ· ™·ÛÛ¿ÙË


9/6/04

18:15

™ÂÏ›‰·31

∞π°À¶∆√™ ∞π°À¶∆π∞∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 6945 278552.

∞ƒª∂¡π∫∏ ¡∂√§∞π∞ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9575011, e-mail: ayf@compulink.gr

∞π£π√¶π∞ ∞π£π√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ÿÌ‚ÚÔ˘ 16, 113 61 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ./fax: 210 8656911

∞ƒª∂¡π∫√™ ∫À∞¡√™ ™∆∞Àƒ√™ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9575011, 210-9572851

™À§§√°√™ ∞π£π√¶ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ∂§§∞¢∞™, ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, TËÏ. 6938 789513, e-mail: eth@operamail.com ∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ™À¡¢∂™ª√™ ¶√§π∆ø¡ ∞∫∆∏™ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ∂§§∞¢∞™ ∆£ 1602, 115 03 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ∆ËÏ: 6938 255720 ∞§µ∞¡π∞ ™øª∞∆∂π√ ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4, 10677 ∞ı‹Ó·. ∆ËÏ.: 210 3822383, Fax: 210 3825329 ™∆∂∫π ¶√§π∆π™ª√À ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ (˘fi ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË) ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ 121, 176 72 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9571224, e-mail: shqip@ath.forthnet.gr §∂™Ã∏ ™À°°ƒ∞º∂ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏¡ ∞§µ∞¡π∞ «¡∆ƒπ∆∞» ∆ËÏ: 210-9582538, e-mail: snaj@edisinet.gr Î·È klupidrita@yahoo.gr ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ «§√À™¡π∞» ∆ËÏ: 210-8672932 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ «µ∂§∞∑∂ƒπªπ» ∆ËÏ: 210-2719271 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ µÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 1, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 6974-175389 º√ƒ√Àª ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∆Û·Ì·‰Ô‡ 13·, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2103813928, 3304901, 6936-408045, Fax: 210-3840390, e-mail: feshorg@yahoo.com

¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ «ARMENIA» ™Ô˘ÏȈÙÒÓ 12, 11744 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210-9359982, e-mail: hayastankentron@yahoo.com µ√À§°∞ƒπ∞ µ√À§°∞ƒπ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞£∏¡∞™ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 6976 249053, 6932 352777, 6976 620764. °∂øƒ°π∞ ∂§§∏¡√-°∂øƒ°π∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ ''CAUCASUS'' µ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, 11635 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-7211226 °∫∞ª¶π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞ª¶π∞™ º˘Ï‹˜ & ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ 19, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8811719 , Fax: 210-4294495 °∫∞¡∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞¡∞™ ªÂÛÛËÓ›·˜ 19, 115 26 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8840039, e-mail: samidriscu@hotmail.com °√Àπ¡∂∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °√Àπ¡∂∞™ º·‚ȤÚÔ˘ 22, 18538, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∆ËÏ. 210-4291128, 6945-783284, ƒfi‰Ô˘ 45, 104 46 ∞ı‹Ó· ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂ƒÀ£ƒ∞πø¡ ∂§§∞¢∞™ µ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 4, 116 35 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-7015870 (™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00) , 6942-014318, Fax: 210-7015833 π¡¢π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂¡øª∂¡ø¡ ∞À∆√ã√¡ø¡ π¡¢ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 12, 10437 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5233366, 6937571616, e-mail: businesstar@hotmail.com, alindiano@in.gr

∞ƒ°∂¡∆π¡∏ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ «MARTIN FIERRO» ™ÂÙÛÒÓ 83, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8220438, Fax: 2108231266, e-mail: fabru@tellas.gr

∫∂¡À∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫∂¡À∞™ ªËı‡ÌÓ˘ 3, ¶Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜, 11210 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-2017049

∞ƒª∂¡π∞ ARMENIAN NATIONAL COUNCIL OF GREECE ∫ÚÈÂ˙‹ 10, 105 53 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2103252067, e-mail: prelacy@otenet.gr

∫√¡°∫√ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫√¡°∫√§∂∑ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 141, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8640005, e-mail: engale@asn.gr

∞ƒª∂¡π∫∏ ∂£¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 176 72, ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. 210-9575011, Fax: 210-9572851, e-mail: ancg.@acn.gr, site: www.ancg.org

∫√Àµ∞ ™À§§√°√™ «EL SOL DE CUBA" ∫¤ÎÚˆÔ˜ 29, °Ï˘Ê¿‰·, ∆ËÏ: 210-9641319, e-mail: cibely@internet.gr

∫√Àƒ¢√π ™Àƒπ∞™ ∂¶πª√ƒºø∆π∫√™ ™À§§√°√™ ™Àƒπø¡ ∫√Àƒ¢ø¡ ∞¯·ÚÓÒÓ Î·È ¶ÚÔÌËı¤ˆ˜ 71 º·Í/ ∆ËÏ: 210-2018740 §πµ∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∂§§∏¡ø¡-§πµ∞¡∂∑ø¡, ÙËÏ: 2107787788, 6932984393 §πµ∂ƒπ∞ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ §πª¶∂ƒπ∞ ∆ËÏ: 6945-561468 §πµÀ∏ §πµÀ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆ËÏ/Fax: 210-8235810 §∞∆π¡π∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ASCLAYE – ALIANZA SOCIOCULTURAL LATINOAMERICANA º·Ï‹ÚÔ˘ 47∞, 11742 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-9232204 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏ ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∫ˆÏ¤ÙÙË 2, 10681 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-3300465, e-mail: tokybe@hcci.gr ª∞ƒ√∫√ ª∞ƒ√∫π¡∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆Û·Ì·‰Ô‡ 13·, ∞ı‹Ó· (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ), ∆ËÏ: 6974 050175, e-mail: lolhas@yahoo.com ª√§¢∞µπ∞ ∂§§∏¡√-ª√§¢∞µπ∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24, 106 77 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ/fax: 210-3304762 ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂§§∏¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 57-61, 10554 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-3212132 ∂¡ø™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ª¶∞°∫§∞¡∆∂™ ∞Á›·˜ ºÈÏÔı¤Ë˜ 5‚, ∞ı‹Ó· 10556, ∆ËÏ: 210-3318813, Fax 210-3318812 ¶√§π∆π™∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ «SHETU BHANDAN" ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31, 105 54 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8662679, 6944-828791, 6932-791221 ª¶√Àƒ√À¡∆π ∞¡∞¶¡√∏ – ∂¡ø™∏ ºπ§ø¡ ª¶√Àƒ√À¡∆π §¤Ï·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË 78, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8029975, 210-8203260, site: www.anapnoi-burundi.gr, e-mail: info@anapnoi-burundi.gr ¡π°∏ƒπ∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¡π°∏ƒπ∞¡ø¡ ∂§§∞¢∞™ °ÂÚ·Ó›Ô˘ 14, 105 52 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5247598, 6932-550086, e-mail: tonyebrigs2004@yahoo.com

¡√∆π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∂§§∏¡√-¡√∆π√∞ºƒI∫∞¡π∫√™ ™À§§√°√™ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 33, ∆ËÏ/Fax: 210-7211158 √À∫ƒ∞¡π∞ ∏ °∏ ∆√À ¶∂§∞ƒ°√À ∫·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 4, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 6945-450151 ¶∞∫π™∆∞¡ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¶∞∫π™∆∞¡ ∆ËÏ: 210-9651015, 6976-984353, e-mail: Annou1970@yahoo.com ¶√§ø¡π∞ ∂§§∏¡√-¶√§ø¡π∫√™ ™À§§√°√™ ºπ§π∞™ ∫∞π ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 131, 11524 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210-7253820, 6944-585819 Fax: 210-7235639 ƒ√Àª∞¡π∞ ƒ√Àª∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ «√ ∞°π√™ ™∆∂º∞¡√™ √ ª∂°∞™" ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 8, 104 32 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5231256, Fax: 210-9813959, e-mail: comromstem-ath@forthnet.gr ƒø™π∞ ƒø™√-∂§§∏¡π∫√™ ™À§§√°√™ «∞™¶ƒ√™ ¶∞¶∞°∞§√™» 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19∞ ∆ËÏ/Fax: 210-5226455 ™∂¡∂°∞§∏ ™∂¡∂°∞§∂∑π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙˆÓ 7, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210-5203970 ™π∂ƒ∞ §∂√¡∂ ∫√π¡√∆∏∆∞ ™π∂ƒ∞™ §∂√¡∂ ∫ÓˆÛÔ‡ 16, ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-8672394 ™§√µ∂¡πA ™À§§√°√™ ∂§§∏¡√-™§√µ∂¡π∫∏™ ºπ§π∞™ ∫·Ó¿ÚË 9, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 151 26 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8029095, Fax: 210-6123354 ™√À¢∞¡ ™√À¢∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2∞, 113 61 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8232446 , e-mail: ingreece@hotmail.com ∆√Àƒ∫π∞ ∫∂¡∆ƒ√ ∞°ø¡π™∆π∫∏™ ∫∞π ¶√§π∆π™∆π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ (∫∞¶∞) ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 34 ∆ËÏ: 210-3818348, e-mail: 6932959692 ºπ§π¶¶π¡∂™ ∂¡ø™∏ ºπ§π¶¶π¡∂∑ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ – KASAPI ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ./Ê·Í 210-8659141, 6945124496, e-mail: kasapi@hol.gr ™À§§√°√™ ∞§§∏§√µ√∏£∂π∞™ °À¡∞π∫ø¡ - DIWATA ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210-8664527

™ËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

METOIKOSvol.4k


METOIKOSvol.4k

9/6/04

18:16

™ÂÏ›‰·32

Metoikos no4  

A MAGAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES

Metoikos no4  

A MAGAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES