Page 1

METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:09

™ÂÏ›‰·1

∆∂ÀÃ√™ FASHIKULLI

2

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2003 SHTATOR 2003

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆ø¡ ∫√π¡√∆∏∆ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∫∞𠶃√™ºÀ°ø¡

REVIST Ë E KOMUNITETEVE TE EMIGRANT ËVE DHE REFUGJAT ËVE

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

Àµ∂∆ ∆∑∞ƒµπ™ Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Í›ˆÌ· YVET XHARVIS emigrantja e parë në post publik

Î·È ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Emigrantët dhe tregu i punës ¢π°§ø™™∏ ∂∫¢√™∏ ™∆∞ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞π ∆∞ ∞§µ∞¡π∫∞. ™À¡√¶∆π∫∂™ ª∂∆∞ºƒ∞™∂π™ ™∆∞ ∞°°§π∫∞, ƒø™π∫∞ ∞ƒ∞µπ∫∞ ∫∞π ∆√Àƒ∫π∫∞


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·2

«ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹» Â›Ó·È Ë ÂˆÓ˘Ì›· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ KÔÈÓÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Equal, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô EÚÁ·Û›·˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛʷϛۈÓ-°° ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ/EȉÈ΋ YËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal. AÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔÌfi AÙÙÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 15 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002 ¤ˆ˜ 31¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.781.068 ¢ÚÒ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 75% Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 25%. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ “ª¤ÙÚÔ 1.2: ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: AıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Eȉ‹ÛÂˆÓ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ¤ÚÁÔ˘), KEK ÕÎÌˆÓ , ∫∂∫ ŒÚÁÔÓ, EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· NÂfiÙËÙ·˜, °È·ÙÚÔ› XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·, AÓ·Ù˘Íȷ΋ EÙ·ÈÚ›· ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, K¤ÓÙÚÔ A·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ÿ‰Ú˘Ì· KÔÈÓˆÓÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜, ÿ‰Ú˘Ì· MÂÏÂÙÒÓ §·ÌÚ¿ÎË, EÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈ΋ KÔÈÓˆÓÈ΋ E˘ı‡ÓË, T¤ÎÌˆÚ A.E., TÌ‹Ì· MME ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ¢‹ÌÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, ¶·È‰Èο XˆÚÈ¿ SOS, OÌÔÛÔÓ‰›· EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ KψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜-IÌ·ÙÈÛÌÔ‡-¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, K¤ÓÙÚÔ MÂÏÂÙÒÓ Î·È TÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ O§ME, Elyros A.E., ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÏ‚·ÓÒÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Unicef, EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜, ŒÓˆÛË EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ EÏÏ¿‰·˜, AÈıÈÔÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜, K¤ÓÙÚÔ AÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, AÏ‚·ÓÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜. ∏ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÔÈΛϷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. T· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·: ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÓÔÌÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο "·Î¤Ù·", ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô‰ËÁfi, Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ‰›ÎÙ˘Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘, ÂÈÌÂÏËÙ›· (mentoring). ñ EÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ, ηٿÚÙÈÛË ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ T‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «M¤ÙÔÈÎÔ˜».

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¢.∫. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜

ÂÚȯfiÌÂÓ· indeksi 4

∫∞§∂π¢√™∫√¶π√ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, ªËӇ̷ٷ ñ ∆Ô ·›Ì· ÓÂÚfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È ñ ∆· Ê·Ó·ÚÈfiÔ˘Ï· ñ Databank ñ ∞ÂÚÁÔ› ›ӷ˜ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· ñ ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·

7

T√ £∂ª∞ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

9

¶ƒ√™ø¶∞ ¢ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș, Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Í›ˆÌ·

10 ∫√π¡√∆∏∆∂™ ∏ ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ √È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ñ ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ¶·Ú¿ÁÔ˘Ì ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi 12 MULTI CULTI Didi, ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ñ µÈ‚Ï›·: ∂ÏÏ¿‰·∞Ú·‚ÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË; ñ ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÈ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ñ ∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ ñ ¢Â›ÁÌ·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÔ˘ ñ ™¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· µÚÈÏ‹ÛÛÈ·. 14 °À¡∞π∫∂™ °˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ... ñ ∆Ô ºÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ñ √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È 31 ™∏ª∂πøª∞∆∞ƒπ√ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙËϤʈӷ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ 15

™˘ÓÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÚˆÛÈο, ·Ú·‚Èο, ÙÔ˘ÚÎÈο

19 ∂DITORIALI Shtegëtarë: Duartë që regullojnë botën 20 KALEIDOSCOPE Përshëndetje, mesazhe ñ Gjaku nuk bëhet ujë ñ Fëmijët e semaforëve ñ Databank ñ Grevë urrie deri në vdekje në turqi ñ Përshtatja e emigrantëve në shoqërinë greke 23 TEMA Emigrantët dhe tregu i punës 25 PERSONAZHE Këshilltare bashkiake Yvet Xharvis 26 KOMUNITETET Komuniteti Sudanez në Athinë ñ Lidhja e Emigrantëve Punonjes të Bagladeshit në Greqi 28 MULTI CULTI Didi, një poet sudanez në Eksarhia ñ Libra: Greqi–Bota Arabike: Është e mundëshme një lidhje bashkëkohore qytetërimesh? ñ Rezatimi i një lidhjeje shpirtërope ñ Magjia e qiririt ñ Mostra qytetërimi pranë teje ñ Shfaqie Skollore Kulturore në Vrilisia 30 GRATË Grua refugjate do të thotë…


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·3

ª¤ÙÔÈÎÔÈ ∆· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı¿Û·Ì ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÛÙÔ 2Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿. ™ÙËÓ ›‰È· ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Î·Ó Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó. ¶Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÎÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ۇÓÙÔÌ· ÛÙË Ï‹ıË. °È· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÍÂΛÓËÛ Ì Ì¿ÓÈ· ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ¤Íˆ ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›·, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÚÔο̷ٷ ÎÈ Â˘ÚÒ ¯·Ì¤Ó· ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ŒÚÂ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ηı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌ˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‹‰Ë ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜, ¤ÓÛËÌ·, ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ·Ú¿‚ÔÏ· Î.Ô.Î. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̷̠¯ËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Êfi‚Ô, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÔÚÁ‹ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÎÈ ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜. ¶ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ Ì›ÙÔ Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘; øÛÙfiÛÔ, Ë ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ª¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ıÂÙÈο ̤ÙÚ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË Â›¯Â ‹‰Ë ηٷÚÁËı› ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘Á›·˜. ∂›Û˘, οÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤, ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ¿‰ÂÈ· Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÔı› Ë ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ Ù˘. ∫·È οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘, Û‹ÌÂÚ· οÙÔÈÎÔÈ Î·È Ôϛ٘ Ù˘ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ó›ÎËÛ·Ó ÙË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›· Î·È ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÎfiÌË, Ô √∞∂¢ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ŒÙÛÈ ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ (ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÎÏ.) ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ŒÓ· ·ÎfiÌË Ì¤ÙÚÔ, Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ, ı· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ı· Ù˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÙȘ ·Ó·Î·Ï›. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·ÎfiÌË ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Ì 150 ¤ÓÛËÌ·, Î·È ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›·. √È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ª¤ÙÔÈÎÔÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÂÈ ·fi ÙË Ï›ıÈÓË ÂÔ¯‹. °È· Ó· ‚ÚÂÈ ÈÔ Â‡ÊÔÚË ÁË, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ‹ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË... ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· ˘‹ÚÍ ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋. ª¤Û· Û οı ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÙÔÏÌËÚfiÙÂÚÔÈ, ÔÈ ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ›. √È ÚÔηٷϋ„ÂȘ, Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÍÂÓÔÊÔ‚›·, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌÔ› Î·È Ë ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·, Ë Î·Î‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ıÔÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ∏ ·Ó¿ÌÓËÛË ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ Ì ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‚ÔÚÚ¿ ‹ Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ· ˘ÂڈοÓÈ· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ È· ÍÂıˆÚÈ¿ÛÂÈ. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È Ë ·›ÛıËÛË Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÌÂÙ¿ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÓۈ̿وÛ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÚfiÛÊ˘Á˜. ∫·È ÙfiÙ ˘‹Ú¯·Ó Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢Û ÂÚ›ÙÚ·Ó·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 12% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∫¿ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‚ÔËıÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ٷ ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó. °È· ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ˆ˜ Ô ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ‹Ù·Ó ηÏԉ¯ԇÌÂÓÔ˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Ë̉·Ô‡˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ fiÛÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË (210-8823985, 11.00-18.00) ‹ Ì ÙÔÓ °ÈfiÛÂÊ ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï (6945278552). •¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ

º

ŒÎ‰ÔÛË: ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (∞¶∂) - ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹». ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹: ªoebius Design, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ À‡ı˘ÓË ‡Ï˘/Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¶∂: •¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘. À‡ı˘ÓÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË, °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï, ™‹Ê˘ ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜: ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∆Ì‹Ì· ∞¶∂, AÚ¯Â›Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ: ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ª¤ÏÏ· °Ï˘ÚˆÓ¿ÎË, ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜, ÛÙ· ·Ú·‚Èο ªÔ·‚›· ∞¯Ì¤Ù, ÛÙ· ÚˆÛÈο ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ, ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ∂ÌÈÓ¤ √˙οÓ. ∂È̤ÏÂÈ·/‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ: ∂ϤÓË ª¿ÚÎÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: ªÔ˘ÁÈ¿Ú ∞ÏÈÌ¿ÓÈ, ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎÔ, ºÂ˝Ó √ÛÌ·Ó›, ™Ú¤Û· ∆ÚÂÌ›Ûη (∞Ï‚·Ó›·), °ÈfiÛÂÊ ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï/§¿˙·ÚÔ˜ (∞›Á˘ÙÔ˜), ∑¤ÎÚÈ ∞Ï ∑¿ÌÈ (§È‚‡Ë), ¡ÂÚÂÙ˙¤ ŒÛ¯ÂÙÂ/ªÈ¯¿Ï˘ (∞ÈıÈÔ›·), µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·, π‚ÈÏÈ¿Ó· ¡ÂÓÙ¤ÏÙÛ‚· (µÔ˘ÏÁ·Ú›·), ª·Ï·Ì›Ó ™›Ï· (°Î¿ÌÈ·), ÃÂ˙¿Ï ªÔ˘ÏÔ‡Ù (∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó), ÕÚÓÔÏÓÙ √ϤÎÔ (§·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∫ÔÓÁÎfi), ∏Ï›·˜ Õ¯ÌÂÓÙ (ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜), §·Ú›Û· ™ÙÔηÏԇΠ(√˘ÎÚ·Ó›·) ƒÔÓٛη ¶·Ó·È¤ÛÎÔ˘ (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ªÔ·‚›· ∞¯Ì¤Ù, ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙÈ (™Ô˘‰¿Ó), ∂ÌÈÓ¤ √˙Î¿Ó (∆Ô˘ÚΛ·). ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È‡ı˘ÓÛË: ∞¶∂, ∆Ûfi¯· 36, 115 21 ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 210 6405807-8 e-mail: itd@ana.gr, web: www.xenophilia.gr


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·4

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, ÌËӇ̷ٷ ∞fi ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ï¿‚·Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì Ì ·ÁˆÓ›· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›‰ËÛË fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal. ∆Ô ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· «¿ÛÙÂÁ˜» Î·È ÌË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˜. ∏ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ √Ì¿‰·

∆Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ª·˙› Ì ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Ô ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ¤Ï·‚ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ∆ËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ¤ÏËÁÂ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 ÙÔ˘ ¡. 3103/03. √È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤‚Ë ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏÏˆÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·‰ÂÈÒÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٿÛÙ·Û˘ ›ӷÈ, ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·ÏÏÔ‰·Ô› ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. - ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·¤Ï·Û˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘, Ë ÔÔ›· ·ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·¤Ï·Û˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜, ηٿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·) ÈÛ¯˘Úfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ‚) ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÈÙËı› ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È Á) ‚‚·›ˆÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú·ÎÙÈ΋ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ¤ˆ˜ ÙËÓ 30/10/2003, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜. - ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÓÙfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰/ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ı· ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜. - ∆¤ÏÔ˜, Ë ‡·ÚÍË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â·ÓÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘ÙÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ÚÔ¤‚Ë Û ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÏÏÔ‰·Ô› οÙÔ¯ÔÈ ·‰ÂÈÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜ –Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ– ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Â·ÓÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‚‚·›ˆÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ·›ÙËÛ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜, ¤ÁÁÚ·Ê· Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÁÁÚ·Ê· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2003. B. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ (¡. 3169/03 , ¿ÚıÚÔ 10) ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¿‰ÂȘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ›¯·Ó ·Ú·Ù·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 ÙÔ˘ ¡. 3103/03 Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÁ·Ó ̤¯ÚÈ 30/6/2003, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÂÏÏÈ›˜ Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙‹ÙËÌ· ‰È¢ıÂÙ‹ıËΠ̠ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¡. 3169/03, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÓÛËÌ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘). ∆¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 1030/2002 ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ.

4 METOIKO™

∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ‰È¿‚·Û· ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «ª¤ÙÔÈÎÔ˜» Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ˙ˆ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÍÔË, Ì ÔÏϤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â› ›ÛÔȘ fiÚÔÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ›ÛÔ˘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ª¤ÙÔÈÎÔ˜» ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ. ª·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ

∆Ô ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ı‹Ó·˜ √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶¤Ú·Û·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ∆Ô ∂∫∞ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Equal Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹», ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «ª¤ÙÔÈÎÔ˜». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ı‹Ó·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔ 1986, ÛÙËÓ Ô‰fi 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 48µ. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Î. °. ∞Ï‚È˙¿ÎË. ∆ËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 8836917 / 8841818.

√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ -ÌfiÓÔÓ- ·fi ÙȘ ¢¯¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Û ÎÚÈÙÈ΋, Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ. ■ ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. £· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÌfiÚʈÛË, ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ οÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ - ™È¯¿Ì ∫·Ì¿Ï 43¯ÚÔÓÒÓ (∞›Á˘ÙÔ˜) ■ ∂ÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη Ì ÙËÓ È‰¤· ˆ˜ οÔÈÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ™˘Ó¯›ÛÙ ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ οÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Û¤Ó· - ÕÓÙ· °Î›Î· 23 ¯ÚÔÓÒÓ (∞Ï‚·Ó›·) ■ ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËı› οÔÈÔ˜ Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ÊÔ‚ÈṲ̂ӷ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‹ ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÷›ÚÔÌ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙË ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÒ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ùfiη 19 ¯ÚÔÓÒÓ (∂ÏÏ¿‰·) ■ ∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ∆Ô ‰È¿‚·Û· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ª¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÂχıÂÚ· ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∆Ô˘ ‡¯ÔÌ·È ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¿ÓÙ· ˙ˆËÚfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ - ƒ¤ÓÈ ¶·Ó·ÁÈfiÙÔ‚· (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ı‹Ó·˜).

ŒÁÚ·„·Ó ÁÈ· Ì·˜: ■ ∏ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·» ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 140, 30/7 - 6/8. ■ ∏ ÌËÓÈ·›· ·Ú·‚È΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞Ï ¡Ù· º·Ù¿Ó» ■ ∏ ·ÁÁÏfiʈÓË ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ 3˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¤ÓıÂÙË ÛÙËÓ International Herald Tribune ■ ∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· Athens News, Ù˘ 18˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ı· Ì·˜ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ: www.ana.gr Î·È ÛÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Forum ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹ www.migrantsingreece.org.


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·5

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

To ·›Ì· ÓÂÚfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È

T· Ê·Ó·ÚÈfiÔ˘Ï·

fi ·Ó¿ÁÎË ‰Ô˘Ï‡ˆ η̷ÚȤڷ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÏÔ˘Í. Œ¯ˆ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÔÚfiÊÔ˘˜, fiÔ˘ Ù· ¤ÈÏ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο «ÎÏ·›Ó» ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ì οÙÈ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ fiÚÔÊÔ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÁÎÚÔ˘ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÎÚÔ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È ‹Á·ÈÓ· ÂΉÚÔ̤˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂ΛÓÔ ÙÔ Úˆ› Ô˘ ‹Á· Ó· È¿Ûˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Í·ÊÓÈ¿ÛÙËη ·fi ÙË ˙ˆËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ fiÚÔÊfi ÌÔ˘. ∏ ÒÚ· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· 7 ÙÔ Úˆ›. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÁÎÚÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Â›Ó·È fiÏÔÈ Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÙÔ Úˆ› ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÚÁ¿. ∂Λӷ Ù· ·È‰È¿ fï˜, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 15 ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ›¯·Ó ÎÈfiÏ·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ, ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÚˆÈÓfi Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ‚fiÏÙ·. ª›Ï·Á·Ó ηϿ ·ÁÁÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο. ∞fi ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηٿϷ‚· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ∞ÌÂÚÈηӿÎÈ·. ºÒÓ·˙·Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÔÚıfi‰ÔÍ· ÂÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù·. ∂ϤÓË, ª·Ùı·›Ô, °È¿ÓÓË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ηٿϷ‚· fiÙÈ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·, ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ◊Ù·Ó Ôχ ¢ÁÂÓÈο, ÁÂÌ¿Ù· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÎÈ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ· fiÏ·. ∫Ú·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÙË ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ. ªÈÏÔ‡Û·Ó, ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó, ÚˆÙÔ‡Û·Ó. ŒÊ¢Á·Ó ÓˆÚ›˜-ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË. ∫ÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó - ‰ÂÓ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ηı·Ú›˙ˆ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù·¯ÙÔÔÈË̤ӷ, ‰Èψ̤ӷ ηÓÔÓÈο. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ηı·Úfi. ™˘Ó‹ıˆ˜, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·È‰È¿ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÈÔ ·ÏȤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜ Î·È ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È·. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. ∆· ·È‰È¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ ÂÙÛ¤Ù˜ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÏÂڈ̤Ó˜ Î·È ¿¯ÚËÛÙ˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËη Ó· οӈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ì ·ÏȤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜, ÔÏÔοı·Ú˜ ÎÈ ÔÏfiϢΘ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ôχ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜. ∞˜ Ô‡ÌÂ Û·Ó ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì Ô˘‰Ú·ÚÈṲ̂ӷ ÚfiÛˆ·. ª‹Î· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∫·ı·Úfi. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·. ™Â οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó ·ψ̤ÓË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜, Û·Ó Ó· ËÁ·›Ó·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ∞Ó·ÙÚ›¯È·Û· ÎÈ ¤Ó·˜ ÎfiÌÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ‚¿˙ˆ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜. ¶‹Á· ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË. ∆˘ Ϥˆ: «∞˜ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ·È‰È¿ ·fiÁÔÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶Ò˜ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜;» •·ÊÓÈ¿ÛÙËη fiÙ·Ó Û˘ÌÊÒÓËÛÂ. •·Ó·Á‡ÚÈÛ· ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ¿ÏÏ·Í· ¿ÏÈ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÙÛ¤Ù˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ. ◊ÌÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË. ™˘Ó¤¯ÈÛ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÂÙÛ¤Ù˜. ∆· ·È‰È¿ ›¯·Ó Ôχ ηϋ ·ÁˆÁ‹. ◊ÍÂÚ·Ó Ó·

¿ÔÈÔ˜ ÛÔÊfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Â˘Ù˘¯›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰›¯ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÙË ˙ËÙ‹ÛÂÈ, Ì· ÁÈ· Ù· ¶·È‰È¿ ÙˆÓ º·Ó·ÚÈÒÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∆Ô ˆÚ·›Ô ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ' ·˘Ù¿ Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ Ì‹ÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔ Á¢ÙÔ‡Ó. Œ˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘˜. √ÚÊ·Ó¿ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, Ù· ÍÂÓ¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ¤ÓȈı·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌËÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹, ÁÈ· ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ÛÙ¤ÁË, ÁÈ· Ï›ÁË ¯·Ú¿ Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∆Ô ·›ÛıËÌ· ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Û·Ó Ì·ı·›ÓÂȘ ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¶·È‰È¿ ÙˆÓ º·Ó·ÚÈÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù· Ô˘Ï¿Ó Û οÔÈÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ Ì ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ¤Ó· ÂÈÛfi‰ËÌ· ›ӷ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ù· Ê·Ó·ÚÈfiÔ˘Ï· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙÔ‡Û·Ó: "¢ÂÓ Ù· ·Á·Ô‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·;". ∂ÁÒ ÙÔ˘˜ ÂÍËÁÔ‡Û· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Î·Î¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜. µÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘˜, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ë ·Ï‚·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŒÓ· ›‰Ú˘Ì· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó· Â›‰ÂÛÌÔ ÛÙËÓ ÏËÁˆÌ¤ÓË „˘¯‹ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¶·È‰È¿ ÙˆÓ º·Ó·ÚÈÒÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ª· ÙÈ Ù· ÂÚ›ÌÂÓ ÂΛ; ™ÙÔ "ºÈÏÔͤÓÈÔ" Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛˆ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈÂ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜. Œ‚ÏÂ·Ó οÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi Û ̤ӷ, ÂÂȉ‹ ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· Î·È ‰ÂÓ Ì ÊÒÓ·˙·Ó "΢ڛ·" Ì· "ı›· ¢‹ÌËÙÚ·". ∆Ô˘˜ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ· ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙·ÌÂ, ¤˙ËÛ· Ï¿È ÙÔ˘˜ fiÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ‹ÌÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÛÙÔÓ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿. ∆· ¤ÏÂÓ·, ÙÔ˘˜ Ì·Á›Ú¢· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ Ê·ÁËÙfi, Ù· ¯ÒÚÈ˙· fiÙ·Ó ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·Ó, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ÛΤ·˙· Î·È Î·ıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘˜. °ÓÒÚÈÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿. √ 13¯ÚÔÓÔ˜ µ.∞. ÌÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËΠˆ˜ ÂÙ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì·˙› Ù· ¤Ê·Á·Ó ÔÈ Ï‡ÎÔÈ! √ 9¯ÚÔÓÔ˜ ƒ.Ã. ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ. ∂›Ó·È "ÂÓı‡ÌÈÔ" ·fi ÙÔ ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¿ÓÂÌÔ˜, ÙÔ ‹Á ÛÙË ÛÎÂ‹ ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÎÈ fiÙ·Ó Ô ƒ. ÛηÚʿψÛ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ È¿ÛÂÈ, ηÙڷ·ÏËÛÂ Î·È ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. √ Ã.°Î. ¿ÏÈ Â›¯Â ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ "˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ" Ì ·ÔÙÛ›Á·Ú· Ô˘ Ù· ¤Û‚ËÓ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÈ Ì·ÊÈfi˙ÔÈ. ŸÙ·Ó οӷÌ ̿ıËÌ· ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔ‡Ï˘ ÌÔ˘ ›Â:" ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙÔ ÛÙ˘Ïfi, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì·ıË̤ÓÔ Ó· οıÂÙ·È ·ÓÔȯÙfi». ∫·È ¤Ó· 13¯ÚÔÓÔ Î·ÎÔÔÈË̤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›¯Â ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·›ÍÂÈ Ì ·È¯Ó›‰È·. ∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ì ÊÚ¿Ô˘Ï· ÌÔ˘ ›Â: "°È·Ù› Ì·˜ ‰›ÓÂÙ ÊÚ¿Ô˘Ï˜; °È· Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ ·›Ì· Î·È Ó· Ì·˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó;" µ·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·Ó Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú›¯Â ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ı· ÙÔ˘˜ ¤Ûˆ˙ ·fi Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ ÎÔÚ·ÎÈÒÓ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È' ·˘Ùfi ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÎÚfi˜ ÌÔ˘ ›Â: "£¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌË Ì ڛ¯ÓÂÈ Î·Ó›˜". ¡·È, ÔÏÏ¿ ¿ı·ÓÂ Î·È Ì¿ı·Ó ·fi ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ù· Ê·Ó·ÚÈfiÔ˘Ï·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fï˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘ªfiÁÎÔ

A

K

ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ˆÚ·›Ô, ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·. ¢ÂÓ ÛÎÔ‡È˙·Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÙÛ¤Ù˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÓÙfiÈ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ·fi Ì·ÎÚÈÓ¿ ÓËÛÈ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ô˘ ¤„·¯Ó·Ó Ù· ·È‰È¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÛfiÈ Ô˘ οÔÙ ›¯·Ó ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›. ŸÛ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹Ù·Ó ηÏÂṲ̂ӷ ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ ›¯·Ó. °È· Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È, Ó· ‰Ô˘Ó οÙÈ ·ÎfiÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆· ∂ÏÏËÓÔ-∞˘ÛÙÚ·Ï¿ÎÈ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∆· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ٷ¯ÙÔÔÈË̤ӷ. ŒÊ¢Á·Ó, Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó, Í·Ó·¤Ê¢Á·Ó, ¤Î·Ó·Ó ÂΉÚÔ̤˜, ¿ÓÙ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· οÔ˘. ∆· ÙËϤʈӷ ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∑Ô‡Û·Ó Î¿ÔÈÔ ·ÏÈfi fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ◊Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ. ∆‡ÏÈÁ·Ó ÚÔÛ¯ÙÈο Û ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ê˘Ùfi ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ¤Ó· Ê˘Ùfi Ô˘ ı· Ú›˙ˆÓÂ Î·È ı· ¿ÓıÈ˙ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·˘ÛÙڷϤ˙ÈÎÔ Û›ÙÈ. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÔÙÈÓfi ÂÓı‡ÌÈÔ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ·fi ÂΛ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜, ·fi ÂΛ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú›˙˜. ª·˙› Ì ÙȘ ηÚÙ ÔÛÙ¿Ï ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙÔ ÓËÛ›, Ì ٷ Á‡„ÈÓ· ·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔÏÈṲ̂ӷ ÔÌfiÚÊ·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∆· ·È‰È¿ ¤Ê˘Á·Ó. ŒÎÏ·ÈÁ· ¯ˆÚ›˜ ‰¿ÎÚ˘·. ÷ÌÔÁÂÏÔ‡Û· Ì ̿ÙÈ· Ô˘ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÛȈËÏ¿. ∆· ›¯· ·Á·‹ÛÂÈ. ª·Î¿ÚÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿, fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Ì ڈÙÔ‡Û·Ó ·fi Ô‡ ›̷È, ·Ú¿ ÙË ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË ÚÔÊÔÚ¿ ÌÔ˘. ªÂ ›¯·Ó ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜. °È· ∂ÏÏËÓ›‰·. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ÎÈ ÂÁÒ Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÂÍ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›. °È· Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. °È· Ó· Ù· ÌÂÁ·ÏÒÛˆ. ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÛÎÈ˙fiÙ·Ó. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Ì·ıËÙ¤˜, ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

METOIKO™

5


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·6

ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ Databank

fi 6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜, ¿Óˆ ·fi 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™Â ÔÛÔÛÙfi, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 2,2 % - 2,4% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ñ ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ 1960, 1980 Î·È 1990, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ·ıÂÚfi˜. Œ¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ fï˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ‰È¤Ï¢Û˘ Î·È ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ñ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2001, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 11 ÂηÙ. ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1991 ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 6,7%, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ñ ∞fi ÙÔ 1950 ¤ˆ˜ ÙÔ 1970, ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ñ ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1989, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ 50.000. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ñ ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 15% fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ñ ∏ ∂˘ÚÒË ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, Ô ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ı· ÌÂȈı› ·fi 331 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û 243 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2050. ñ ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ 30% Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·fi 22% Û 12%.

A

ñ °È· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô 30.000.000 Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ. ñ ∆· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Êı¿ÛÂÈ Ù· 14,2 ÂÎ. ˆ˜ ÙÔ 2015, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 3,5 ÂÎ. ı· Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂. ñ ™‹ÌÂÚ·, ÛÙ· ∂ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 73,8% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÛÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ ÛÙÔ 57,9%, ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË ÛÙÔ 33,6%, ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ 25,1%, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÛÙÔ 24,6%, ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÛÙÔ 18,9%. ñ √È ∏¶∞ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 2% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∆Ô 1999, ÌfiÓÔÓ ÙÔ 9,7% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÂÎÙfi˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 15% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1915. ñ ∏ ̤ÛË ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ٷÎÙÔÔÈË̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙȘ ∏¶∞ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· 29 ¯ÚfiÓÈ·. °‡Úˆ ÛÙÔ 54% Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. ñ Œˆ˜ Î·È 2.000.000 Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ñ 500.000 Á˘Ó·›Î˜, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÚÓ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ñ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ‰ÂηÂÙ›· 1990-2000, 75.000 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÓ›·. ∫·È οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ηٿÏÔÁÔ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÏÏ· 20.000 Ó¤· ı‡Ì·Ù·. ñ ∏ ∂∂ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 5% ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ñ ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÌfiÓÔÓ ÙÔ 0,4% ·›ÚÓÂÈ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ¶ËÁ¤˜: ∞¶∂, ∆‡Ô˜, ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, √∏∂, ∂∂.

AÂÚÁÔ› ›ӷ˜ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·

ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 1.000 ̤Ú˜ + 2 Ì‹Ó˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ ∆Ô‡ÚÎˆÓ Î·È ∫Ô‡Ú‰ˆÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ Ù‡Ô˘ F. ∆ËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ηٿ ÙˆÓ «Ï¢ÎÒÓ ÎÂÏÈÒÓ» ÙËÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2000, 2.000 ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜. ø˜ Û‹ÌÂÚ·, 107 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ 500 ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ‰È·ÚΛ˜ ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜, ÛÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000, ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 23 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È 6 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ∫Ú·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ∆AYAD ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯً ¤ÎÎÏËÛË Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ıԇ̠ÛÙË ÛÊ·Á‹, Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ªÈ· ÈÎÚ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ı˘Û›· ‰˘Ô Ó·ÚÒÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «∆˙·Ó¿Ó Î·È ∑¯ڿ», Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Ô ∞¯Ì¤Ù ∫Ô˘Ï·ÎÛ›˙, ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ 19 Î·È 22 ¯ÚÔÓÒÓ. √ÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙȘ ›¯Â ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì ٷ ‰ÈÏÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ∆˙·Ó¿Ó Î·È Ë ∑¯ڿ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∫È ÂΛÓÔ˜ Û‚¿ÛÙËΠÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∂ÌÈÓ¤ √˙οÓ

∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ∆

Ô ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ‚) ÕÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÔÏÏÒÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Û οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙȘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓÔÙÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. ŒÓ· ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÙÈ ÂÓÓÔ› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ϤÁÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ·ÍË. ª‹ˆ˜ Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ∂˘Úˆ·›Ô˜; µ¤‚·È·, fi¯È. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓÓÔÔ‡Ó Â›Ó·È Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙËÓ ›‰È· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÓÙfiÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘, ÙȘ ›‰È˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂›Ó·È fï˜ ÔÏÏÔ› ÓfiÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘. °È’ ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ôϛ٘. °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿: * ∆· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÛΛ ÂÏ¢ı¤Ú· Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. * ∆· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ¤¯ÂÈ ‰ÈηȈ̷ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ÛÙË ‰È·ÌÔÓ‹. * ∆· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ› Ù· ¤ıÈÌ·, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË Ì›·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fi¯È fï˜ ÚÈÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ·. °ÈÔÛ¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï

6 METOIKO™


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:10

™ÂÏ›‰·7

ÙÔ ı¤Ì· √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Íԉ‡ԢÌ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ӷ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ οıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎÚ‡‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜.

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∫∞π ∞°√ƒ∞ ∂ƒ°∞™π∞™ È· fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ Û οı ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ‹ ÌfiÓÈÌÔ˘˜, Ô˘ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ·ÓıÚÒÈÓ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Û‡ÓıÂÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰Ô‡Ì ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÔ›· fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. ∆· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Ú‡̷. √È ·ÚÈıÌÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡), ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ï›ÁÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300.000 ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›‰· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË 4-5 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· οı ¤Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2000-2050, Ë ∂˘ÚÒË ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÌÂ-

°

Ù·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ Û Ï‹ÚË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÙÔ 2015 Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 14,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 3,5 ı· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ŸÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÛÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈ· ̤ڷ fiÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÙ·Ó ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Á›ÓÔ˘Ó ¤Ó·, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ÂÚÁÔ‰fiÙË. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 1. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ οı ÒÚ· ÏËÚÒÓÂÙ·È ¤ÍÙÚ·. 2. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂. 3. ∆Ô˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ë̤Ú˜ ·ÚÁ›·˜ Î·È ÂÔÚÙÒÓ. 4. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÛËÌ· Î·È È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. 5. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜.ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 6. ∞ÔχÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. 7. ¢ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿Û¯ËÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. 8. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 9. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, ÙȘ ˘Âڈڛ˜ Î·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Â‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÁÓÒÛÂȘ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Â‰Ò ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂‰Ò fï˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÈÛÒÓÔ˘Ó Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ı˘ÌˆÌ¤Ó· ‚ϤÌÌ·Ù·, ·ÎÔ‡Ó ÊˆÓ¤˜, ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú˜ Î·È ‚ÚÈÛȤ˜. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. °È’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ó ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÙÔ‡ÓÂÏ. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÌˆ˜ Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ›Ù ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ›Ù ÌÂÁ¿ÏË. ¶Â›Ù ÌÔ˘ ÂÛ›˜ ÙÒÚ· Ò˜ Ó· οÓÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË, fiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈΤ˜ ‰·¿Ó˜; ∫È ·Ó ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÂÁÁ˘Ëı›; ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· Û¤ÚÓÂȘ ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ηٷʇÁÂȘ Û οÔÈÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ó· Ô˘Ï¿˜ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ˙ÂȘ Ì ÙË ÊÙˆ¯‹ ÛÔ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ∂˘ÚÒË ı· ¿ÚÂÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Úԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Û‚·ÛÌfi. π‚ÈÏÈ¿Ó· ¡ÂÓÙ¤ÏÙÛ‚·

METOIKO™

7


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:11

™ÂÏ›‰·8

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∫∞π ∞°√ƒ∞ ∂ƒ°∞ À¶√Ã∂ø™∂π™ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞∆∞ - √È ÓfiÌÈ̘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Â›Ó·È 8 ÙËÓ Ë̤ڷ ‹ 40 ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ªÈÛıÔ› Î·È ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜: - °È· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ Â›Ó·È 23,23 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ 25,55 ¢ÚÒ. - °È· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ô ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È 518,32 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ 570,15 ¢ÚÒ. - √È ¤ÁÁ·ÌÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Â›‰ÔÌ· Á¿ÌÔ˘ 10% Î·È ÂÈϤÔÓ ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· οı ÙÚÈÂÙ›·, ÔÈ ÌÂÓ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ 5% ̤¯ÚÈ 5 ÙÚÈÂٛ˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ 10% ̤¯ÚÈ 3 ÙÚÈÂٛ˜. ∞ÚÁ›Â˜: - √È Ë̤Ú˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÁ›·˜ ›ӷÈ: 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÁ›· Â›Ó·È Ë 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. - ∫·Ù’ ¤ıÈÌÔ, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ ∆Ú¿Â˙˜, ÔÈ ¢∂∫√ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁ›·˜: ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, £ÂÔÊ¿ÓÈ· (6/1), ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, ¢Â‡ÙÂÚË ∏̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÔÚÙ¤˜. - ∂¿Ó ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁ›·˜, ÔÈ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ Ì ÚÔÛ·‡ÍËÛË 75%, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÌÈÛıfi, ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÔÛ·‡ÍËÛË 75% ÛÙÔ 1/25 ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘ (Î·È ÚÂfi). ÀÂڈڛ˜: - ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ηÓÔÓÈÎfi ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ·, Ì ÚÔÛ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 25%. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÓfiÌÈÌË ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË: - ∞fi 41 ÒÚ˜ ¤ˆ˜ Î·È 43 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ + 50% ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘. - ∞fi 44 ÒÚ˜ ¤ˆ˜ Î·È 120 ÒÚ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ + 50% ÛÙÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ. - ∞fi 120 ÒÚ˜ Î·È ¿Óˆ ÂÙËÛ›ˆ˜ + 75% ÛÙÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ. - ∞Ó Ë ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, Ô ÌÈÛıˆÙfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ›ÛË Ì ÙÔ 250% ÙÔ˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ˆÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÁÈ· οı ÒÚ· ÌË ÓfiÌÈÌ˘ ˘ÂÚˆÚ›·˜. ∆· ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (°.™.∂.∂.) Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ & ∞Ó¤ÚÁˆÓ (∫∂.¶.∂.∞.) ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: http://www.gsee.gr/kepea/kepea/Greek/gpe_index.htm

Ô ∫∂.¶.∂.∞./°.™.∂.∂. ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi µÔ‡ÏÁ·ÚË 1 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ›‰Ú˘Û ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∆Ô˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ÈÛfiÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·fi ÙȘ 9:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 7:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ∫∂.¶.∂.∞./°.™.∂.∂., Ô‰fi˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË 1 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 104 37 ∞ı‹Ó·. ◊ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1966 ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 210.52.44.011 (8 ÁÚ·Ì̤˜). ªÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ì fax ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 210.52.45.510 ‹ Ì e-mail ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: kepea@gsee.gr

8 METOIKO™

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ∞¡√πÃ∆∏ ¢π∞ª∞ƒ∆Àƒπ∞ ∆∏™ ∫√π¡√∆∏∆∞™ ∆∏™ °∫∞ª¶π∞™ °π∞ ∂¡∞ ∞•π√¶ƒ∂¶∂™ ª∂ƒ√∫∞ª∞∆√ £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ˆ˜ ˘·›ıÚÈÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. Ÿˆ˜ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰ÈfiÙÈ Ì·˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ÂÁÎÏË̷ٛ˜. ª¤Û· ÛÙÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ, ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙԇ̠‹ Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜, Ú¿ÍË ·ÔÏ›ÙÈÛÙË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙÔ‡. ¢ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 90 ¢ÚÒ, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Ô˘ Ô˘Ï¿ÌÂ. ª·Ï·Ì›Ó ™›Ï·

¢

ÂÓ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ °Î¿ÌÈ·˜. √‡ÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù›ÌÈ· ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ Ú˘ıÌÈÛÙ›. ŒÙÛÈ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È «ÚÔÛÙ·ÙÒÓ», ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ·, ηٿۯÂÙ·È ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ÂÚÓÔ‡Ó ÒÚ˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·. ¶Ô˘Ï¿Ó ÊÙËÓ¿, Â͈ÙÈο Î·È Î¿ÔÙ Ôχ ηÏfiÁÔ˘ÛÙ· ÚÔ‡¯· Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. •˘ÏfiÁÏ˘Ù·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ¤‰ÈÏ·, ·ÚˆÌ·ÙÈο ÛÙÈΘ, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, ı‹Î˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙ¿, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ¤‰ÈÏ·, ÌÔ˘Î¤Ù· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, ηÙ„˘Á̤ÓÔ ÓÂÚfi, ·Ú¿ÓÔÌ· cd Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ £Âfi‰ˆÚÔ ™Î˘Ï·Î¿ÎË Ô ºÚ¤ÓÙÈ ∆ÛÈÌ¿ÓÙÈ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÔÈ ¿‰ÂȘ ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi

ÙÚfiÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· 3, 6 ‹ 12 Ì‹Ó˜, ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ë ÚÒÙË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ∂›Û˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÒÛÙ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.

ªÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ ı· ÔÌÔÚÊ °È· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ı¤Û·Ì ÌÂÚÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș.

- ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ı¤ÛË ÛÙÔ ı¤Ì·;

- ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, fi¯È ÂȉÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ. ŸÙ·Ó ‹Úı ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¿ÓÙˆ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÎÔÈ¿: Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Î.Ô.Î. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ

- ∂ÁÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙfiÛ˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. Œ¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·˘ÙÔ› ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ·Á·ı¿ ·fi ŒÏÏËÓ˜. ∞ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ¯Ú‹Ì·. ∞ÚΛ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏ· ÓfiÌÈÌ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹.

- ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ;

ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ...

- ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÔÓÙ·È; - ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ· ÁÈ· Û˘˙‹-

ÙËÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ –ÌÈ·˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ÂÓfi˜ «¶·˙·ÚÈÔ‡»– Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ˆ˜ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ. ∂›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂ-


METOIKOSvol2final2

8/10/03

∞™π∞™ •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙË °.™.∂.∂. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ °.™..∂.∂., °È¿ÓÓË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °.™.∂.∂. ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È Ì ̤ÏË Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ıˆÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÌÂٷ͇ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ŒÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ –ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ›Ûˆ˜ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞.ª.

ʇÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ˆÚ·›Ô ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÈÔ Ôχ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ψ̤ӷ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ∂ÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi «·˙¿ÚÈ» ı· ÔÌÔÚʇÓÂÈ ÙËÓ fiÏË, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ı· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚›ˆÛË. ∏ ÙÚÈ‚‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹ Ó· ‰ÂÈ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞¯Ì¤Ù ªÔ·‚›·

06:11

™ÂÏ›‰·9

ÚfiÛˆ·

¢ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

Y‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș

Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Í›ˆÌ·… …Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∏ ¢ı‡ÓË Ô˘ ÙËÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÙfiÛÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ÂͤÏÂÍ·Ó fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜.

A

Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚˆÙȤ˜ Ô˘ ÙË Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ -ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔ ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË- ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› ÎÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș, ÂÏÏËÓ›‰· ÔÏ›Ù˘, Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ¡ÂÔ¸ÚΤ˙·, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ µÔÛÙÒÓ˘ Ì Ù˘¯›Ô ÛÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

- ∂›Û·È ∂ÏÏËÓ›‰· ͤÓ˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∂ÁÒ, ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÂÚÈ̤ӈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘ Î·È Ó· Ì ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛ·È. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Û¤Ó·;

- ∂˘ı‡ÓË, ¢ı‡ÓË, ¢ı‡ÓË. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Ì „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÔΛ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ô˘, fiˆ˜ ηٿÊÂÚ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ. ∫·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÔ‡Û·, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ οÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÌfiÓÔ Û Ï·Ùfi ÁÈ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ë Â˘ı‡ÓË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∂ȉÈο Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤Ú·Û· ÂÁÒ. π‰›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi Ì›· ¯ÒÚ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Â›Ó·È ÛÙÈÁÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ ·Û¯‹ÌÈ· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £¤Ïˆ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Èηӿ, fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÚÔfi‰Â˘Û· ÎÈ ÂÁÒ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌϤÁÌ·Ù·. °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ηϋ ˙ˆ‹. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. - °È·Ù› Û ÂͤÏÂÍ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜;

- ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ôχ ÂȉÈ΋, οˆ˜ Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ. ŒÙ˘¯Â Ó· οӈ ·ÚÎÂÙ¤˜ «ÚˆÙȤ˜» Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË. ◊ÌÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ¤Á¯ÚˆÌË ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ô˘ ‹Úı ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ¤·ÈÍ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÙ˘Ï, ¿Ú· ˘‹ÚÍ· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· οÔȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ. ™·Ó Ì·ÓÂÎ¤Ó ‹ÌÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ¤Á¯ÚˆÌË Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÂÏÏËÓÈο. Œ·ÈÍ· Û ̛· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ Ì‹Î Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·. ∆fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ‹ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ - Ë À‚¤Ù. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì „‹ÊÈÛ·Ó. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 7 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÁÓÒÚÈÛ·Ó Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó fï˜ Î·È ‰È΋ ÌÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù·˘Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì οÔȘ ȉ¤Â˜ ÌÔ˘, Ì ›ÛÙ„·Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ. - ∆fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ;

- ∆Ô ·ÁÓfi ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ›‰· ÂÁÒ ÙÔ ’82, ·˘Ùfi Ô˘

Ì ÎÔÈÙÔ‡Û Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ‰›„· Ó· Ì¿ıÂÈ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ̤ӷ ‹ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Í·Ó·‰Â› Ì·‡ÚË ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. ∆Ô ’82 ˘‹Ú¯·Ó 2 ηӿÏÈ·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì·˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ٷÈӛ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∆fiÙ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∑Ô‡Û·Ì ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË, fi¯È ÂÂȉ‹ ‹ÚıÂ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ú¤Ô˘Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó, ı¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ, Ó· Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¡·È ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ..

- ∆È ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË;

- ªÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¡· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, ı· ÙÔÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÈÌÔÚʈı› Î·È ı· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ, ·˘ÙfiÓ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. ∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ıÂÛÌÔ› Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¿ÓÙÚ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÂÏÏËÓÈο. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÈ ÂΛÓË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ̤۷ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÂȉÈο Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜, Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ fiˆ˜ οı ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‚›ˆÛ ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. - À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∆È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙÚÔ‹;

- ø˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ. ¡· ÛÔ˘ ˆ ηχÙÂÚ· ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÂÁÒ fiÙÈ ı· ›ӷÈ; £· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ı· ʤÚÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ù ÁÈ· Ó· Ù· „ËÊ›ÛÂÈ Â›Ù ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋. √ˆÛ‰‹ÔÙ ı· ›̷ÛÙÂ Ë «ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ» ‹ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ. ∏ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ï¤ˆ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ·ÚΛ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∞¯Ì¤Ù ªÔ·‚›· METOIKO™

9


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:11

™ÂÏ›‰·10

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ∏ ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· È ™Ô˘‰·ÓÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ë ÔÔ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∆ËÓ ÚÒÙË (1962-1991), ÔÈ ™Ô˘‰·ÓÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ó·˘ÙÈÎÔ›. ∞˘Ùfi fiÚÈÛÂ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. À‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Ô ¤Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì›· ÙÚ›ÙË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· "™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘". ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ 1991, ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ª·˙› ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∫·ıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ‹Ù·Ó È· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Î·È Ô ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙË ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 1994 Î·È ÙË ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 2002. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ∆Ô 2002, ÔÈ ‰‡Ô ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο 16Û¤ÏÈ‰Ô Î·ÏÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ √‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ì ٷ ‚·ÛÈο ÁˆÔÏÈÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ÕÏϘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‚È΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘ η٤¯Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô (ENAR). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ̤ÏË Ù˘ Â›Ó·È ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙfi¯ÔÈ: ¶·Ú¿ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, Ë ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô 1998 ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ˆ˜ ۈ̷Ù›Ô. ™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: -Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ™Ô˘‰·ÓÒÓ -Ë ˘ÏÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ -Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ -Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi -Ë ›‰Ú˘ÛË ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÏÒÓ -700 ¿ÙÔÌ·- ÙÔÓ Â›¯Â ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '70. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, Ù· ̤ÏË Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 350. √È ¿ÓÙÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 90% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ ™Ô˘‰·Ó¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔÈ. ªfiÚʈÛË: ∆Ô Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ™Ô˘‰·ÓÒÓ Â›Ó·È ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1%. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙË-

10 METOIKO™

ÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ™Ô˘‰·ÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ˘˜) Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ̤ÏË Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂ÚÁ·Û›·: ¶·Ú¿ ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÛΛ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ™Ô˘‰·ÓÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÍËÚÒÓ Î·ÚÒÓ, Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, Ù˘ÔÁÚ·Ê›·, ÁÚ·Ê›· ÎÔ‡ÚÈÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÚÂۂ›˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ (1464), ÛÙÔ ∞Ú·‚ÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ™Ô˘‰·ÓÔ› ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙È¿, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √∞∂¢. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∏ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜: ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙȘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1998 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌÔÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÚÒÙË Â›ÛÔ‰Ô˜ fiÏˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÂÏ¿ÛÂȘ. §fiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‚‚·Èfi-

ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. Œ·ÈÚÓ·Ó ÌÈÛfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ‰Ô‡Ï¢·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ◊Ù·Ó fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 1998. ∏ ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË Î·È ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÔÌ·‰Èο ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·. ∆Ô 2001, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ¤Ó·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ™Ô˘‰·Ófi˜. ™‹ÌÂÚ· fï˜, Ì ÙÔ ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ÌÂÚ‰Â̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 800 ™Ô˘‰·ÓÔ› ¯ˆÚ›˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ™Ô˘‰·ÓÔ› ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÙ‹ÛȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˙Ô˘Ó Â‰Ò ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÚÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓÔÛÔ˘‰·ÓÔ› ·fi ÌÂÈÎÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ -΢ڛˆ˜ ·fi ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú˜ ™Ô˘‰·Ó¤˜ ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏ‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ∏ ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ı› Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û οıÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿. ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË ™√À¢∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™

ÙËÙ·˜ ÔÏÏÔ› ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÔ‡-

√È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ √ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜, Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÓfiÌÔÈ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ‰›ÎÙ˘· ª.∫.√. Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ∏ ª·Ú›Ó· ∞ÁÁ¤ÏË, ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ì Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·/ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È: 1. ∆È Â›Ó·È ÌÈ· ª.∫.√., ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. 2. ∆È Â›Ó·È Ù· ¢›ÎÙ˘· ª.∫.√. Î·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. 3. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Lobbying Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ª.∫.√. 4. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÌ¿‰·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙËÙ·, Ò˜ ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ì ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. 5. ¶Ò˜ οÓÔ˘Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∞ÎfiÌ· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÓÂÚÁÔ-

ÔÈËıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏËÛË, ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ª¤Û· Û ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÂÏÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤ÁÈÓ 7-9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Â›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· 10 ˆÚÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, √˘ÎÚ·Ó›·˜, ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, πÓ‰›·˜, °Ô˘ÈÓ¤·˜, °Î¿ÌÈ·˜ Î·È ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ƒÔ˘Ì¿ÓË Î·È Ë ª·Ú›Ó· ∞ÁÁ¤ÏË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÓË̤ڈÛË ¿Óˆ ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û Â›Â‰Ô ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÌ¿‰·˜, ÙË ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο. °ÈÔÛ¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï ∞π°À¶∆π∞∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:11

™ÂÏ›‰·11

ÎÔÈÓfiÙËÙ˜

ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ 1999, ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô 2001 ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ ۈ̷ÙÂ›Ô Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ 500 ÂÚ›Ô˘ ̤ÏË. √È ÚÒÙÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á‡Úˆ ÛÙÔ 1990, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™ÙË ¯ÒÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ÔϤÌÔ˘, ηٷ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √È ª·ÁÎÏ·ÓÙÂÛÈ·ÓÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 10.000, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ 50% ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ª›· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙÂÛÈ·Ó‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÏË 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô, Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙÂÛÈ·Ó‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ï˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ 25% ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù˘¯›Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ·ÁÁÏÈο, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο, ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «∂ÏÏËÓ˜ Î·È •¤ÓÔÈ ∂ÚÁ¿Ù˜ ∂ӈ̤ÓÔÈ», Ô˘ ʤÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 4 Î·È 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ºÈÍ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·. ∂›Û˘, Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ∂ÓÒÛˆÓ. ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ οÓÔ˘Ó ÂΉÚÔ̤˜ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÓËÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶·Ú¿ÁÔ˘Ì ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì›˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹/Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì·˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ ·fi Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Û ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ˆÚ¿ÚÈ· Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÛËÌ·. ™˘¯Ó¿ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·˘Ù·Ú¯È΋ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂ-

Ú‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙ¤Á˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÓ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÚÙÈ¿. ∏ χÛË Â›Ó·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ·Ú¿ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. µÏ¤ ¤ÓÛËÌ·, ·fiÎÙËÛË Û‡Ì‚·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ Û ·Ú¿‚ÔÏ·, ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ô˘Ú¤˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÌË Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÓÂ·ÚΤ˜ ·ÚÈıÌËÙÈο ÚÔÛˆÈÎfi. ∂Ì›˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ›̷ÛÙ ¤Ó· ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ‰·¿ÓËÛ ٛÔÙ· Ë ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÂÈ. ∏ ·ÚÈ· ··Û¯fiÏËÛ‹ Ì·˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÔ˘ ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ªÂ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂ÈϤÔÓ, οı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ʤÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔÈÓÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ˆÚ¿ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫È ·˘Ùfi ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏Ï›·˜ ∞¯Ì¤ÓÙ ∂¡ø™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ª¶∞°∫§∞¡∆∂™ ∂§§∞¢∞™

METOIKO™

11


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:12

™ÂÏ›‰·12

multi culti

Didi, ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

È· ÔÈΛ· ÊÈÁÔ‡Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Â›Ó·È Ô Al Derdiri Mohamed Fadul, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ Didi. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â›Ó·È Ë È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈËÙ‹, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁχÙË. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó ÙÔ 1955 Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ∆¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ÷ÚÙÔ‡Ì, ÙÔ 1975. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÁχÙ˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ‹Ú ‰‡Ô ‚Ú·‚›· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ™Ô‡‰·Û ۯ¤‰ÈÔ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫¿ÚÓÂÁÎÈ ÛÙÔ ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1985, fiÔ˘ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÂÚÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· fiˆ˜ «∏ ÙڤϷ ÙÔ˘ ¢·ÓÈ‹ÏÔ˘» ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÓ¤, ¤Î·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰›ÁψÛÛ· ‚È‚Ï›· Ì ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙ· ·Ú·‚Èο Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, fiˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «√È Âı·Ì¤ÓÔÈ ÂÚ·ÙÔ‡Ó», ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ·

ª

ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Greg Foster, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÁÚ·„ οÔÙ ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÙÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∏ ÛȈ‹ Ô˘ Ó›ÁÂÈ ÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ¯ÒÚ· (™Ô˘‰¿Ó) ¤¯ÂÈ Ú·Á›ÛÂÈ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Derdiri Fadul. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ô˘ Ô Foster ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Juan Miro, fiÓÙ·˜ ·ÏÔ›, ·ÏÏ¿ ·¤Ú·ÓÙ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ›, ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÏȈ̤ÓË ‡ÏË ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ϤÍÂȘ ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¯·Ó‹ ¯ÒÚ· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÏȈ̤ÓË ‡ÏË.

™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ Ô ¡Ù›ÓÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ: ∆Ô ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó Ô‰˘ÓËÚfi ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi ø ÌÂÁ¿Ï ¤ÚˆÙ· ∫Ô‡Ó· Ì ∫·È Â›Ì·È ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ Èڛ˜ ÁË ÃˆÚ›˜ ÌÓ‹ÌË ÃˆÚ›˜ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì˘ÂÏfi ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Ì·˜. √ Didi Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ë ÌÓ‹ÌË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‡ÏË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞. ™.

∫fiÛÌÔ˜ µπµ§π∞ ∂ÏÏ¿‰·-∞Ú·‚ÈÎfi˜ ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË; ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÕÚ·‚˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛΤ„˘, Û¿ÓÈ· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÏÏËÓÈο ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÁÏÒÛÛ·. ªfiÓÔ ÌÂÚÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú·‚Èο ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ Î·È ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ‹ ̤۷ ·fi ÌÂÚÈο ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÁÔÚÁfi Ú˘ıÌfi. ŒÛÙˆ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÚ›-

12 METOIKO™

Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·. Ÿˆ˜ fiÙ·Ó Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ªÔÛÎÒÊ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì 20 ∞Ú·‚Èο ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÔÈËÙ¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ‹ Ù· Á·ÏÏÈο, .¯. ∆.ªÂÓ ∆˙ÂÏÔ‡Ó, ∞. ª··ÏÔ‡Ê Î.·., ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂÓ ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙÔ˘ÛȈ̤ÓÔ Û ¿ÏÏË Ê‡ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ıˆÚËı› ÁÓ‹ÛÈ· ·Ú·‚È΋. øÛÙfiÛÔ, Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙ· ·Ú·‚Èο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ï›Á·. £· ·Ó·ÊÂÚıÒ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ԇ̠ˆ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÚ›Ù˘ ÁÏÒÛ-

Û·˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ .¯. ÙÔ˘ ¡·˝Ì ∞Ù›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë ÔÔ›· ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÚfiˆÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˘ ÕÛÛÔ˘ «∞ÓıÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô›ËÛ˘» (ÂΉ. Su-press, 1995) Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫·È ›‰· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ·Ú·‚Èο ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ª·ÚÔ˘¿Ó ∞Î¿Ô˘È, Ì ٛÙÏÔ «ÃÔÚfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋» (ÂΉ. ∞Ï ∑·Ì¿Ó, ª·ÚfiÎÔ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Ã›ÏÈ· ¶·Ú·Ì‡ıÈ·», ·Ó ‰ÂÓ Ì ··Ù¿ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ¢È· ¯ÂÈÚfi˜ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Al-Hayat ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙË

Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÓ ÕÚ·‚· ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ªÔÛÎÒÊ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·‚È΋ Ô›ËÛË. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ·Ú·‚È΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· AlQuds, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ∆·¯ÙÛ‹, ¡›ÎÔ˘ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ª¿Úˆ˜ µ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË Î.·., ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÛÙ· ·Ú·‚Èο ·fi Â̤ӷ. ø˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÔÏÏ¿ ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ì ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·Ú¯Èο οÔÈÔÈ ÕÚ·‚˜ ÂΉfiÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ԉˆı› ·ÎfiÌ·. ∫·ıÒ˜ Ï›Ô˘Ó Ù· ̤۷, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÌ‚Ú˘·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Á¤ÓÓ·. ∑¤ÎÚÈ ∞˙ ∑¿ÌÈ


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:12

™ÂÏ›‰·13

EÈ̤ÏÂÈ·: ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË

∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÈ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ô fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì· Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜, ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· Ë ‡·ÚÍË Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÁÁڷʤˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢Âο‰Â˜ ∞Ï‚·ÓÔ› ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿, ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜, ÂΉ›‰Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ §¤Û¯Ë. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "¡ÙÚ›Ù·" Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ºˆ˜ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. ∆ÈÌËÙÈο ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ‰È¿ÛËÌÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÁfiËÙÚfi Ù˘ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ۯ‰fiÓ fiϘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô›ËÛË. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Ô›ËÛË Î·È Ë Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î·Ïfi Â›Â‰Ô Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∆· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙ· ∆›Ú·Ó·, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ·ÏÏÔ‡. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙ· ™ÂfiÏÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ∞ÙÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, Î·È Û ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ √ÌÔÓÔ›·˜. ¢È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈËÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÁÈ· ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ‰‡Ô ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÒÚ· Ë ÙÚ›ÙË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞Ï‚·Ó›·˜, ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ Ù˘. ∆ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÁÁڷʤˆÓ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ¡ÙÚ›Ù·. ∞ÏÏ¿ ÎÈ Â‰Ò, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2003 ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· "∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜", Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¡ÙÚ›Ù·. º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¡¿ÛÔ˜ µ·ÁÂÓ¿˜, ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ §ÈÔÓÙ¿Î˘ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·ÎfiÌË, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ï‡Έ̷ Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Î·È Âͤ‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¡¿Û °È¿ÓÈ, Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Ì ÛÙÔȯ›·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÏϤ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.geocities.com/klubidrita. °È· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ∆.∫.17673-∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋: klubidrita@yahoo.gr Î·È snaj@edisinet.gr ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘ - ªfiÁÎÔ

∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ ŒÎıÂÛË Î¤ÚÈÓˆÓ ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡›Î·È·˜, £Ë‚ÒÓ 245. ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ÔÌÔÈÒÌ·Ù·, ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÁÏ˘ÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∏ ΢ڛ· ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ, ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 11 ¯ÚfiÓÈ·. ª·˜ › fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. «™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ›¯·Ì ͷӷʤÚÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ∆·‡ÚÔ Î·È Â›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÒÚ·. ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÏÏ¿ ȉȈÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ¯·ÚÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ·. ∂›Û˘ ‹Úı·Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ √˘ÎÚ·ÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ƒÒÛÔÈ. ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË». ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6ÌÌ-10ÌÌ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡›Î·È·˜, £Ë‚ÒÓ 245, ÙËÏ.2104934390/ 4912958/ 4906021/ 4919947. A.™.

multi culti

¢Â›ÁÌ·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÔ˘

È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ∞ı‹Ó· ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ §·‚ÂÚ›·, D-Traces Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ºÈÏÈ›Ó˜, √˘ÎÚ·Ó›·, ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ∞Ï‚·Ó›·, ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó, ª·‰·Á·ÛοÚË, πÓ‰›·, §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ™Ô˘‰¿Ó ÛÙÔ 8Ô ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¿ÓÔÈÍ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘Ï·›·. ∂›‰·Ì ÙÔ 1Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÚÔ˘ÛÙÒÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜ Ì 150 ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∆ËÓ ª¿ÚÌ·Ú· äÓÙÚÈÍ, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· "Misa Flamenca" ÙÔ˘ ¶¿ÎÔ ¶¤ÓÈ·, ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘˜ ¢ÂÚ‚›Ûˉ˜ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎˆÓ ºˆÓÒÓ, ÙÔ˘˜ ªÔÓ·¯Ô‡˜ ™·ÔÏ›Ó ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Î.·. ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ "TangoKinesis" ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi. ∆Ô ÎÔÈÓfi ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Î·È ÊÈÏÈÎfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ Ê¿ÓËΠÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Û ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜. °ÓˆÚ›Û·Ì ÙÔ˘˜ "∂˘Úˆ·›Ô˘˜" ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Henri Cartier-Bresson ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÚ·Ù¿Ó ‰›Ï· Ì·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞.™

™¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· µÚÈÏ‹ÛÛÈ· £

· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 26-27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ: ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂.§. µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ, ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ °¤Ú·Î· Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ∆ËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙȘ 7.30. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ «∂ÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ … Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿;» Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó, fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›· ‰ÂÓ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó «Â› Ù· ·˘Ù¿»… ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «√Ï˘Ìȷ΋ ¶·È‰Â›·» - ̤ÙÚÔ «¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·-ÕÚÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡» ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Û‡ÌÊˆÓˆÓ Ì ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜, ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Î·È ·ÓÂÎÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Making of» Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜-ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ «™·Ó ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·» Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ °¤Ú·Î· «14 ¯ÚÔÓÒÓ – ∆fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›, ÙfiÛÔ ›‰ÈÔÈ». ∂›Û˘, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ «∆Ô ∫Ú‚‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË» Î·È ¤ÎıÂÛË Ì ̿ÛΘ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ËÏfi Î·È Á‡„Ô, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÚfiÛˆ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ÂıÓÔًوÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·Óˆı› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ «¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·» Ì ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÁϤÓÙÈ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¯ÔÚfi Î·È Á‡ÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ÎÏ›ÓÂÈ Î¿ı ‚Ú·‰È¿. ∞.™. METOIKO™

13


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:12

™ÂÏ›‰·14

Á˘Ó·›Î˜

°˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ... ...¤Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ÂÂȉ‹ ÎÈÓ‰‡Ó„ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ·, ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ù˘ ‹ ÂÂȉ‹ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘, ‰ÈÒ¯ıËÎÂ, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ, ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ Ì‹Î Û ΛӉ˘ÓÔ.

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∞ϤͷӉÚÔ˜

A

˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘, Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi˜, ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È ÌfiÓË Ù˘. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ∆Ú›ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰‡ÛÎÔÏË. ºı¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ fï˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, Ë Á˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ fi¯È. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ÙË Ó¤· ¯ÒÚ· ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰·. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË. ∆Ô ›‰ÈÔ fï˜ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∆ËÓ ÚÒÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹ Ù˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì fiÛÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ‰Ò. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ fï˜ Û˘¯Ó¿ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ Î·È fiÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÛÙȘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·˘ÙÒÓ. £¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘, Ô˘ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ø˜ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÚÔÛ·ı› ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Ú¤ÂÈ Ó·) ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÛÌÈ΋ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ™ÙË ∂ÏÏ¿‰·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È: ñ ∏ ÔÚ›· Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Û‡ÏÔ˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ¿Û˘ÏÔ ÌfiÓÔÓ 6.000 ¿ÙÔÌ·. ∫·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 0,4 % ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ñ ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Î¿ÔÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ·ÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ·. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ· ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÙË Û›ÙÈÛË, Ù· ¤ÍÔ‰· οı ·È‰ÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ñ ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ªÂ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ò˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜;

14 METOIKO™

ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· fiϘ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë Á˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Ù˘. Èڛ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ·˘Ùfi˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ¿ÓÈÛÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∂‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. °È· Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È. ÃÂ˙¿Ï ªÔ˘ÏÔ‡Ù

OÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È È· ÚÒÙË ¿Ù˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· M ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ›¯·Ó ÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì

ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·ÓÈ΋, ÙË µÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋, ÙËÓ ∞ÈÁ˘Ùȷ΋, ÙË §È‚˘Î‹ Î·È ÙË ™Ô˘‰·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. √È Á˘Ó·›Î˜ η٤ÏËÍ·Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙȘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: 1. ∆· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ÙȘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· 1-3 Ì‹Ó˜. 2. ¡· Á›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ›. 3. ¡· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜. 4. ¡· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ› Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·. 5. ¡· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ٷ ¤ÓÛËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. 6. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, fiˆ˜ .¯. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, fiÔ˘ Ë ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ʤÙÔ˜ fï˜ Ë ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ¤ÍÈ ÌfiÓÔ Ì‹Ó˜: ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÈÛ¯‡ ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ì ÈÛ¯‡ ˆ˜ ÙȘ 30-102003. 7. √È Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·ÈÙÔ‡Û˜ ¿Û˘ÏÔ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. 8. ¡· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 9. ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ› ̤۷ ·fi Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÙȘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÂÌÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·ï΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ÈÂıÓ‹ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ-Ì·ÛÙÚÔÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÔÚÓ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚›· ‹ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100.000 ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û Ì·Ú, ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ì·Û¿˙, ÍÂÓԉԯ›· ‹ ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ Ô͢Óı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ 2004. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÓfiÌÈÌ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È Î·Ù·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È Ì·ÛÙÚÔÔ›-ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ÂÌfiÚÂ˘Ì· ¤ÁÎÏÂÈÛÙ˜, Û˘¯Ó¿ Û ηٿÛÙ·ÛË Êfi‚Ô˘, ÙȘ ηÎÔÔÈÔ‡Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÎfiÚÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ʛϘ Î·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·’ fiÔ˘ ηٿÁÂÛÙ fiÙÈ Ù· ·‰È΋̷ٷ ·˘Ù¿ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓfiÌÔ. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, η̛· ·ÏÏÔ‰·‹ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, Ê›ÏÔ˜, ÂÚ·ÛÙ‹˜ ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜. Èڛ˜ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ·. Õ‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÔÚÓ›· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ô˘Ó Û ۷˜ ‹ Û οÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ fiÙÈ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È „¤Ì·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÛ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› ‹ fiÛ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÚÂÈ fiÏ· Ì·˙› ·ÚÁfiÙÂÚ·… Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„ÂÈ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ, Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ¡ÈÒıÔ˘Ì ÔÚÁ‹ Î·È Ï‡Ë fiÙ·Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂¿Ó ÂÛ›˜ ‹ οÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·: -¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙËÏ. 210 3304901, 210 3813928, Ê·Í 210 3840390. -SOS °Ú·ÌÌ‹ ηٿ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜, ¢›Ï· ÛÔ˘, ÙËÏ. 8001188881. -¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ¡ÔÌÈ΋ µÔ‹ıÂÈ·, ÙËÏ. 210 3398100. -°È·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·, ÙËÏ. 210 8213704, 210 8213713. -°È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÙËÏ. 210 8233653, 210 8250776.


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:30

™ÂÏ›‰·15

Immigrants: The hands that create life! "Kaleidoscope" (p.4-6) hosts a few "welcoming words" for this edition from Athens Mayor Dora Bakoyianni, Athens Labour Centre immigration department spokesman George Alevizakis and some of our readers.

http://www.gsee.gr/kepea/kepea/Greek/gpe_index. The GSEE building is located on Voulgari 1 and Piraeus Street (business hours 09.00-19.30), tel.no.1966 throughout Greece or 210-5244011.

In "Blood is Thicker than Water", Venelina Marinova describes the experience of a group of teenagers, the children of Greek immigrants in Australia, who visited Greece for a closer look at the land of their ancestors. They are sketching out the picture of immigrant populations of every nationality, who were uprooted in search of a better fortune. Dimitra Malliou-Bogo writes about the "Traffic-light children", who are less fortunate, deprived of the very shelter provided by the family. Emine Ozcan conveys to us an appeal from Turkey's TAYAD (Solidarity Committee and Families of Political Prisoners). On September 15, two thousand prisoners completed 1,000+2 months on a hunger strike to protest isolation in the "white cells" of Turkish jails. "Canan and Zehra" will be at the bookstores this autumn. It is the story of two young women who died during a hunger strike, written by their father.

In "Women" (p.14), Hezal Boulout writes about women political refugees, who were forced to leave their countries and seek asylum in Greece where they can continue their struggle and heal their wounds in the freedom provided by the Greek society. Benelina Marinova met with women from four immigrant communities to share views on common problems. An announcement from the Athens Feminist Centre lists the telephone numbers of four organizations that can offer support and solidarity to immigrant women who have fallen victims to sexual exploitation and abuse.

"Databank" provides numbers and information about the immigrant populations around the world, about women and children who fall victims to illicit people trafficking, and more.

In "Communities" (p.12-13), Adla Sasati writes about last summer’s multicultural events -- including the display of a collection from St. Petersburg’s wax museum – and presents upcoming cultural events organised by three schools on September 26-27 at the Cultural Centre of Vrilissia Municipality. Glimpses into culture offered to us by our fellow-citizen immigrants; the words of Didi, a poet from Sudan, shatter the silence surrounding his country of origin.

In "Personages" (p.7), Athens municipality council member Yvette Jarvis talks about her struggle in search of a better future for the children of immigrants. The first immigrant to ever hold a public office in Greece, Ms Jarvis speaks to Ahmed Moavia about the responsibility she feels toward her voters, but also toward the immigrants that she represents at the special committee of the Athens municipality.

Fotis Mallios presents Albania’s Writers Union "Ditra" ("light" in Albanian) numbering tens of members residing in Athens. Zeckri AlZabi reviews the possibilities for a contemporary cultural relation between Greece and the Arabian world. He believes that in the absence of the necessary tools, this relation is still in an embryonic state, destined for a difficult birth.

In the main "Issue" (p.8-9), Iviliana Dedeltseva’s "Hands that create life" reveals that immigrant workers, unaware of their legal rights, often become victims of exploitation. Immigration associations and communities offer protection, information, assistance and support to their members. Malolamin Sila conveys an open protest from the Community of Gambia about prosecution suffered by immigrant street-vendors in their struggle to make a respectable living. On the same issue, Yvette Jarvis proposes the creation of a tasteful "multicultural bazaar" where street vendors can engage in the legal trade of their wares. General information about labour rights is provided on the Web Page of the General Confederation of Labour in Greece (GSEE) and the Information Centre for Workers and the Unemployed at

The "Notebook" (p.310) lists the addresses and telephone numbers of several immigrant communities in Greece. * The publication of Metoikos is a collaboration between the Immigrant/Refugee Communities and the Athens News Agency under the umbrella of the Equal initiative co-financed by the European Union and the ministry of labour. It is distributed by the Coordination Committee of the Immigrant Associations, Committees and Organisations (37, Halkokondyli Street, 5th floor, tel.no.693 8676523 Elias Ahmed/694 5278522 Yusef Sauel), the Immigrants Forum (31, Kefallinias Street, tel.210 8823985) and the immigrant communities in Greece.

∏ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È

MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ª¤ÏÏ· °Ï˘ÚˆÓ¿ÎË

METOIKO™

15


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:31

™ÂÏ›‰·16

:migrantÚ Ruki ustraiva]qie /iznæ


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:31

™ÂÏ›‰·17

∏ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ªÔ·‚›· ∞¯Ì¤Ù

METOIKO™

17


METOIKOSvol2final2

8/10/03

07:04

™ÂÏ›‰·18

BU SAYIDA ELE ALINAN KONULARIN ANA BAÍLIKLARI

Sëbashku do ja dalim mbanë! GŸçmenler;Yaßam† yaratan eller Üiçek d¨rb¨n¨nde (sayfa 4-6) Atina Belediye Baßkan† Dora Bakuyanni ve Atina Ißçi Merkezi gŸçmenler temsilcisi G. Alevizakis ve yer sorunundan dolay† adlar†n† yazamad†©†m†z okuyucular†m†z ilk say†m†za hoßgeldin diyorlar. Venelina Marinova 'Kandan su yap†lmaz' yaz†s†nda Avustralya daki yunanl† gŸçmen ailelerinden bir grubun deneyimlerini dile getiriyor. Onlar atalar†n†n yaßad†©† topraklar† yak†ndan gŸrmek için geldiler ve her ulustan gŸçmen núfusun genel bir tablosunu çiziyorlar. Onlarki yurtlar†ndan bir tabak yemek ve daha ßansl† bir yaßam için kopar†ld†lar.Yurtlar†ndan kopar†lan, ailevi s†©†naklar† dahi olmayan daha az ßansl† diyebilece©imiz Fener çocuklar† için Dimitra Malliou-Bongo yaz†yor. Emine ∆zkan T¨rkiyeli Politik Tutsaklarla Dayan†ßma Komitesi ve Tutuklu Aileleriyle Dayan†ßma Derne©i (TAYAD)'† anlat†yor. 15 eyl¨lde, 2000 politik tutuklu Ÿl¨m orucu direnißinde 1000 g¨n+2 aylar†n† direnißte doldurdular. Bu direniß T¨rkiye deki h¨cre tipi cezaevlerinde yaßanan tecrite kar߆ s¨rmektedir. Sonbaharda da 'Canan ve Zehra ' kitab†n†n yunaca çevirisi da©†t†ma girecek. Bu kitap Ÿl¨m orucunda yaßam†n† yitiren iki genç k†z†n hayat†n† anlat†yor. Kitab†n yazar† babalar†. Databank'ta t¨m d¨nyada fuhuß sektŸr¨ndeki ma©dur kad†n ve çocuklar hakk†nda istatistiki bilgi ve belgelerle yaz†lm†ß olan yaz†y† okuyacaks†n†z. Y¨zlerde (sayfa 7) Atina Belediye Meclis ¨yesi Ivet Carvis, gŸçmen çocuklar†n†n daha iyi bir gelece©e sahip olmas† için m¨cadele ettiklerini aç†kl†yor. Yunanistan da kamu sektŸrflnde ilk gŸreve baßlayan kad†n gŸçmen, Ahmet Muaviya'ya kendisini seçen herkese kar߆ duydu©u sorumlulu©u anlat†yor ve Atina Belediyesi' nde gŸçmenlerin sorunlar†n† ele almak için kurulmuß olan Ÿzel komitede temsil etti©i yabanc†lara kar߆ duydu©u sorumlulu©u dile getiriyor. Ana konumuz (sayfa 8-9) "Yaßam† yaratan eller". Iviliana Nedelçeva, yasal olarak çal†ßan yabanc†lar†n y¨r¨rl¨kteki yasalar† bilmedi©ini ve çal†ßma haklar†n† sonuç al†c† bir biçimde talep etme konumunda olmad†klar†n† ifade ediyor ve bu nedenle genellikle sŸm¨r¨ye maruz kald†klar†n† belirtiyor. GŸçmen dernek ve topluluklar†, ¨yelerini korumaya, bilgilendirmeye, yard†mc† olmaya çal†ß†yor onlar† destekliyor. Malamin Sila, Gambia toplulu©unun aç†k bir protestosunu dile getiriyor. Ãok say†da yok say†lan k¨ç¨k sat†c†n†n onurlu bir yevmiye için verdikleri m¨cadeyi anlat†yor. Ayn† konu hakk†nda Meclis ¨yesi Ivet Carvis, iyi bir ßekilde d¨zenlenmiß, farkl† k¨lt¨rleri yans†tan bir pazar†n olußturulmas†n† ve k¨ç¨k sat†c†lar†n burda mesleklerini yasal olarak hayata geçirebilmelerini Ÿneriyor. Ãal†ßanlar†n haklar† ile ilgili bilgiler Yunanistan ¡ßçi Konfederasyonu (GSEE) ve Emekçi ve ¡ßçilerin Bilgi Merkezi (KEPEA) dan sa©lanabilir: http://www.gsee.gr/kepea/kepea/Greek/gpe_index Ayn† zamanda Pireos caddesi Bulgari 1 adresindeki b¨rolardanda

(9.00-19.30) aras†nda bilgi al†nabilir. Telefon numaralar†; Yunanistan genelinde 1966 veya 210-52 44 01. Kad†nlar sayfas†nda (sayfa 14) Hezal Bulut kad†n m¨ltecilerle ilgili yaz†yor. Onlar politik insanlar olarak ¨lkelerini belkide tamamen terketmek zonurda kald†lar. Yunanistan da m¨cadelelerini s¨rd¨rmek, yaralar†n†n kabuk ba_lamas†n† sa_lamak için ve Yunan toplumunun kendilerine sundu_u Ÿzgúrlú©ú yaßamak için s†©†nma talebinde bulundular. Venelina Marinova dŸrt farkl† gŸçmen toplulu©undan kad†nla kar߆ kar߆ya kald†klar† sosyal sorunlarla ilgili gŸrúßtú. Atina Feminist Merkezinin aç†klamas†ndan yabanc† kad†nlarla dayan†ßma içinde olan dŸrt kurumun telefonu sa©lanabilir. Topluluklar†n iki sayfal†k yaz†s†nda (sayfa 10-11) Adla Sasati Sudan toplulu©unun hedeflerini ve tarihini anlat†yor. Daha eski ve daha iyi Ÿrgfltlenmiß gŸçmen Ÿrg¨tlenmelerinden biri olan Bangladeß GŸçmen Emekçileri Birli©i içinde Elias Ahmet yaz†yor.Yaz†s†nda sadece yasallaßma ve sendikalarda Ÿrg¨tlenmeyle sosyal taleplerin elde edilebilece©ine ve yaßam standard†n†n y¨kseltilebilmesi için g¨ç kazan†laca©†na vurgu yap†yor. Multi Culti de (sayfa 12-13) Adla Sasati yaz aylar†nda gerçekleßen k¨lt¨rel etkinliklerle ilgili yaz†yor. Etkinliklerden biri, Agio Petropolis M¨zesi Derne©inin balmumu maketleri sergisi. Ayr†ca 26-27 eyl¨lde Vrilision belediyesinin "Pnevmatiko Kentro" da ¨ç okulun kat†l†m†yla d¨zenleyecc©i k¨lt¨rel etkinlikleri haber veriyor. GŸçmen hemßehrilerimiz taraf†ndan sunulan bu Ÿrnekler k¨lt¨rel aç†danda konuyu tamamlam†ß oluyor. Sudanl† ßair Didi kelimelerle kendi milliyetini bo©an sessizli©i çatlat†yor. Fotis Mallios, onlarca ¨yesi olan Atina daki Arnavut Yazarlar Birli©ini tan†t†yor. "NTPIDA" ad†ndaki bu birli©in ad†n†n anlam†, "I߆k". Ve bu †ß†k gŸçmenlerin y¨reklerini †s†tmay†, vatan ve anadil sevgisini canl† tutmay† hedefliyor. Zekri Al Zabi Arap ve Yunan ça©daß k¨lt¨r¨n¨n ilißkisini inceliyor ve baz† ßeyler yok olurken , embriyon durumundaki bu ilißkinin zorlu bir do©umunu umarak, bunun kal†c† olabilece©ine inan†yor. Not defterinde (sayfa 31) Yunanistan daki birçok gŸçmen toplulu©unun iletißim adres ve telefolar† bulunuyor. METOIKOS, gŸçmen ve m¨lteci topluluklar†n†n ißbirli©iyle, Atina Haber Ajans† taraf†ndan Equal program† kapsam†nda yay†nlanmaktad†r.Avrupa Birli©i ve ¨al†ßma Bakanl†©† taraf†ndan finanse edilmektedir. GŸçmen dernekleri, komite ve Ÿrg¨tlenmeleri Koordinasyon Komitesi (Halkokondili 37, kat 5 tel:6938676523 Elias Ahmet, 6945278552 Yusuf Azer Sauel) ve GŸçmenler Forumu (Kefallinias 31 tel:210 88 23 985) ve gŸçmen topluluklar† taraf†ndan da©†t†m† yap†lmaktad†r. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: EÌÈÓ¤ √˙οÓ


8/10/03

∞π°À¶∆√™ ∞π°À¶∆π∞∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, (ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ πÌ·ÙÈÛÌÔ‡) ÙËÏ. 6945278552. ∞π£π√¶π∞ ∞π£π√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ÿÌ‚ÚÔ˘ 16, 113 61 ∫˘„¤ÏË. ™À§§√°√™ ∞π£π√¶ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ∂§§∞¢∞™, ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, (ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ πÌ·ÙÈÛÌÔ‡) ÙËÏ. 6938789513, e-mail: eth@operamail.com ∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ™À¡¢∂™ª√™ ¶√§π∆ø¡ ∞∫∆∏™ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ∂§§∞¢∞™ ∆£ 1602, 115 03 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ∆ËÏ: 6938-255720 ∞§µ∞¡π∞ ™∆∂∫π ¶√§π∆π™ª√À ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ (˘fi ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË) ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ 121, 176 72 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9571224, e-mail: shqip@ath.forthnet.gr §∂™Ã∏ ™À°°ƒ∞º∂ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏¡ ∞§µ∞¡π∞ «¡∆ƒπ∆∞» ∆ËÏ: 210-9582538, e-mail: snaj@edisinet.gr Î·È klupidrita@yahoo.gr ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ «§√À™¡π∞» ∆ËÏ: 210-8672932 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ «µ∂§∞∑∂ƒπªπ» ∆ËÏ:210-2719271 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ µÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 1, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 6974-175389 º√ƒ√Àª ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35, 106 81 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ∆ËÏ: 210-3813928, 3304901, 6936408045, Fax: 210-3840390, e-mail: feshorg@yahoo.com ∞ƒ°∂¡∆π¡∏ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ "MARTIN FIERRO" ™ÂÙÛÒÓ 83, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2108220438, Fax: 210-8231266, e-mail: fabru@tellas.gr ∞ƒª∂¡π∞ ARMENIAN NATIONAL COUNCIL OF GREECE ∫ÚÈÂ˙‹ 10, 105 53 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2103252067, e-mail: prelacy@otenet.gr ∞ƒª∂¡π∫∏ ∂£¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 176 72, ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. 210-9575011, Fax: 210-9572851, e-mail: ancg.@acn.gr, site: www.ancg.org

06:33

™ÂÏ›‰·31

∞ƒª∂¡π∫∏ ¡∂√§∞π∞ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2109575011, e-mail: ayf@compulink.gr ∞ƒª∂¡π∫√™ ∫À∞¡√™ ™∆∞Àƒ√™ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2109575011, 210-9572851 ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ «ARMENIA» ™Ô˘ÏȈÙÒÓ 12, 11744 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210-9359982, e-mail: hayastankentron@yahoo.com µ√À§°∞ƒπ∞ µ√À§°∞ƒπ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞£∏¡∞™ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, (ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ πÌ·ÙÈÛÌÔ‡), ÙËÏ. 6976 249053, 6932 352777, 6976 620764. °∂øƒ°π∞ ∂§§∏¡√-°∂øƒ°π∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ ''CAUCASUS'' µ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, 11635 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-7211226 °∫∞ª¶π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞ª¶π∞™ º˘Ï‹˜ & ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ 19, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8811719 , Fax: 210-4294495 °∫∞¡∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞¡∞™ ªÂÛÛËÓ›·˜ 19, 115 26 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8840039, e-mail: samidriscu@hotmail.com °√Àπ¡∂∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °√Àπ¡∂∞™ º·‚ȤÚÔ˘ 22, 18538, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∆ËÏ. 210-4291128, 6945-783284 ƒfi‰Ô˘ 45, ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 104 46 ∞ı‹Ó· ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂ƒÀ£ƒ∞πø¡ ∂§§∞¢∞™ µ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 4, 116 35 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-7015870 (™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00) , 6942-014318, Fax: 210-7015833 π¡¢π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂¡øª∂¡ø¡ ∞À∆√ã√¡ø¡ π¡¢ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 12, 10437 ∞ı‹Ó·, 2105233366, 6937571616, e-mail: businesstar@hotmail.com, alindiano@in.gr ∫∂¡À∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫∂¡À∞™ ªËı‡ÌÓ˘ 3, ¶Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜, 11210 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-2017049 ∫√¡°∫√ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫√¡°∫√§∂∑ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 141, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 2108640005, e-mail: engale@asn.gr ∫√Àµ∞ ™À§§√°√™ "EL SOL DE CUBA" ∫¤ÎÚˆÔ˜ 29, °Ï˘Ê¿‰·, ∆ËÏ: 2109641319, e-mail: cibely@internet.gr

§πµ∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∂§§∏¡ø¡-§πµ∞¡∂∑ø¡, ÙËÏ: 2107787788, 6932984393

√À∫ƒ∞¡π∞ ∏ °∏ ∆√À ¶∂§∞ƒ°√À ∫·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 4, ∞ı‹Ó·, 6945450151

§πµ∂ƒπ∞ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ §πª¶∂ƒπ∞ ∆ËÏ: 6945-561468

¶∞∫π™∆∞¡ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¶∞∫π™∆∞¡ ∆ËÏ: 210-9651015, 6976-984353, e-mail: Annou1970@yahoo.com

§πµÀ∏ §πµÀ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆ËÏ/Fax: 210-8235810 §∞∆π¡π∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ASCLAYE – ALIANZA SOCIOCULTURAL LATINOAMERICANA º·Ï‹ÚÔ˘ 47∞, 11742 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-9232204 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏ ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∫ˆÏ¤ÙÙË 2, 10681 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 2103300465, e-mail: tokybe@hcci.gr ª∞ƒ√∫√ ª∞ƒ√∫π¡∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35, 10681 ∞ı‹Ó· (ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ), ÙËÏ: 6974050175, e-mail: lolhas@yahoo.com ª√§¢∞µπ∞ ∂§§∏¡√-ª√§¢∞µπ∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24, 106 77 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ/fax: 210-3304762 ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂§§∏¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 57-61, 10554 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-3212132 ¶√§π∆π™∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ "SHETU BHANDAN" ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31, 105 54 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8662679, 6944-828791, 6932-791221 ª¶√Àƒ√À¡∆π ∞¡∞¶¡√∏ – ∂¡ø™∏ ºπ§ø¡ ª¶√Àƒ√À¡∆π §¤Ï·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË 78, ∫˘„¤ÏË, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8029975, 2108203260, site: www.anapnoiburundi.gr, e-mail: info@anapnoiburundi.gr ¡π°∏ƒπ∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¡π°∏ƒπ∞¡ø¡ ∂§§∞¢∞™ °ÂÚ·Ó›Ô˘ 14, 105 52 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5247598, 6932-550086, e-mail: tonyebrigs2004@yahoo.com ¡√∆π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∂§§∏¡√-¡√∆π√∞ºƒI∫∞¡π∫√™ ™À§§√°√™ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 33, ∆ËÏ/Fax: 210-7211158

¶√§ø¡π∞ ∂§§∏¡√-¶√§ø¡π∫√™ ™À§§√°√™ ºπ§π∞™ ∫∞π ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 131, 11524 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 2107253820, 6944-585819 Fax: 2107235639 ƒø™π∞ ƒø™√-∂§§∏¡π∫√™ ™À§§√°√™ «∞™¶ƒ√™ ¶∞¶∞°∞§√™» 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19∞, ∆ËÏ/Fax: 2105226455 ™∂¡∂°∞§∏ ™∂¡∂°∞§∂∑π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙˆÓ 7, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.:2105203970 ™π∂ƒ∞ §∂√¡∂ ∫√π¡√∆∏∆∞ ™π∂ƒ∞™ §∂√¡∂ ∫ÓˆÛÔ‡ 16, ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-8672394 ™§√µ∂¡πA ™À§§√°√™ ∂§§∏¡√-™§√µ∂¡π∫∏™ ºπ§π∞™ ∫·Ó¿ÚË 9, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 151 26 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8029095, Fax: 210-6123354 ™√À¢∞¡ ™√À¢∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2∞, 113 61 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8232446 , e-mail: ingreece@hotmail.com ∆√Àƒ∫π∞ ∫∂¡∆ƒ√ ∞°ø¡π™∆π∫∏™ ∫∞π ¶√§π∆π™∆π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ (∫∞¶∞) ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 34, 210-3818348, e-mail: 6932959692 ºπ§π¶¶π¡∂™ ∂¡ø™∏ ºπ§π¶¶π¡∂∑ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ – KASAPI ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ./Ê·Í 210-8659141, 6945124496, e-mail: kasapi@hol.gr ™À§§√°√™ ∞§§∏§√µ√∏£∂π∞™ °À¡∞π∫ø¡ - DIWATA ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó·, 2108664527

*∞Ó ·Ú·Ï›„·Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹ ÚÔÛʇÁˆÓ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ Û·˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ª¿ÚÎÔ˘, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6405807 ‹ ÛÙÔ e-mail: itd@ana.gr

™ËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

METOIKOSvol2final2


METOIKOSvol2final2

8/10/03

06:33

™ÂÏ›‰·32

UNHCR/S. Boness, 2001

∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚfi, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ·›·

∞ÊÚÈ΋:

∏ ηٷ¯ÒÚËÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È

Ë ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ À¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚfiÛÊ˘Á˜, ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÎÙÔÈṲ̂ÓÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û fiÏË ÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ. ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 4,6 ÂηÙ. ·fi ·˘ÙÔ‡˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ªÔ˘ÚÔ‡ÓÙÈ, ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙËÓ ∞ÁÎfiÏ·, ÙË §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÔÁÎfi Î·È ÙË ™ÔÌ·Ï›·, ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ·ÓÂϤËÙ· Ë Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‹ ÂÎÙÔ›ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ̤ÚË fiˆ˜ Ë ™È¤ÚÚ· §ÂfiÓÂ, Ë ∞ÁÎfiÏ· Î·È ÙÔ ∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. µÔËı‹ÛÙ ̷˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜.

∆he UN Refugee Agency ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜

∆ËϤʈÓÔ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 6726296, ∞ÚÈıÌ. §ÔÁ·Ú. Alpha Bank: 101002002055436 – ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙·: 139/920033-95, www.unhcr.gr

Metoikos no2  

A MAGAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you