718 if aktiv sikkerhet brosjyre side for side

Page 1

www.lastebil.no

If Aktiv Sikkerhet Et trafikksikkerhetsprogram fra If og NLF

Aktiv Sikkerhet


www.lastebil.no

IF AKTIV SIKKERHET Trafikksikkerhet og positivt omdømme for norske transportbedrifter En transportbedrift av høy kvalitet kjennetegnes av få skader, hensynsfull kjøring, positivt arbeidsmiljø, god miljøprofil og sunn økonomi. Programmet IF AKTIV SIKKERHET er utviklet av NLF og If.


Hvilke gevinster kan din bedrift oppnå ved å delta? • Færre skader og ulykker • Bedre arbeidsmiljø med mindre sykefravær • Reduksjon av kostnader og økt lønnsomhet • Bedre miljøprofil • Styrket omdømme overfor transportkjøper • If-kunder som deltar i programmet vil oppnå graderte sikkerhetsrabatter med hensyn til hvilke tiltak som gjennomføres i bedriften

Hva er fordelen for de ansatte? • Mindre stress, som gir en bedre hverdag • Større medansvar for å sikre egen arbeidsplass og et godt omdømme • Jobbe i en bedrift der sikkerhet og riktige valg i trafikken er i fokus

Hvilke gevinster får omgivelsene og samfunnet? • En norsk transportnæring som vil være «best i klassen» • En næring som skaper trygge og bærekraftige arbeidsplasser • Transportbedrifter som fronter miljø- og klimautfordringene på en god måte • Færre skader som rammer mennesker og omgivelser

Hvem kan delta i programmet? • Norske transportbedrifter som driver godstransport på veg og er medlemmer av NLF

Hvilke elementer inngår ved å delta? • Basispakken IF AKTIV SIKKERHET inneholder leder- og sjåføropplæring • For IF-kunder er modulbasert e-læringsprogram for individuell oppfølging av ansatte kostnadsfritt

Aktiv sikkerhet


www.lastebil.no

Tilleggstjenester: • Et spesialprogram tilpasset skadeutsatte bedrifter som er kunder av If • NLFs HMS-system Kvalitet og miljø på veg • Implementering av ISO-standardene 9001 – 14001 – 39001 • Lederopplæring gjennom Transportkompetanse AS bedriftslederskole • Bistand i søknadsprosessen om støtte til energiledelse fra ENOVA • Ressurspersoner fra NLF kan delta i de ulike tiltakene beskrevet overfor

If Aktiv Sikkerhet oppfyller kravene til trafikksikkerhetsprogrammet i Fair Transport

Postboks 7134, St. Olavs Plass 0130 Oslo Telefon: 415 44 100 • Faks: 22 20 56 15 E-post: post@lastebil.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.