moda&styl nr 44 wiosna 2015

Page 96

Fot. Michał Różalski

Ryszard Mańczak jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Pracuje w zespołach projektowych, koordynuje i wdraża systemy informacji wizualnej i kierunkowej, wykonuje projekty graficzne, logotypy, aranżuje formy i przestrzeń, zajmuje się szeroko pojętym designem, rysunkiem, szkicami i grafiką. Pracował między innymi dla Kulczyk Tradex, Autostrada Wielkopolska, Lech Browary Wielkopolski, WBK, UAM, Pekao SA, Volkswagen i wielu innych. Jest miłośnikiem sportu i rekreacji ze wskazaniem na dobry jazz. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, jeśli tylko tworzy przy tym rozwiązania ulepszające otaczający nas świat.

96 |


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.