Page 1

Declaració ambiental

2013

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

4

2. Presentació de l’empresa

5

3. Activitats

8

4. Política ambiental

9

5. Abast del sistema de gestió ambiental

11

6. Aspectes ambientals

12 15

7. Programa ambiental

7.1. Electricitat

15

7.2. Gas

16

7.3. Aigua

17

7.4. Residus

17

8. Controls i mesures

19

8.1. Aigua

19

8.2. Electricitat

21

8.3. Consum energies renovables

22

8.4. Combustibles

22

8.5. Matèries primeres

23

8.6. Emissions a l’atmosfera

25

9. Soroll

26

10. Generació de residus

26

11. Aigües residuals

29

12. Mobilitat

30

13. Biodiversitat

31

14. Formació i sensibilització

31

15. Situacions d’emergència

32

16. Requisits legals

33

17. Validesa de la Declaració i signatures

35

Aquesta declaració correspon al període de gener a desembre de 2013, encara que pot incloure dades de 2012 i 2014 que faciliten l’explicació d’evolucions i tendències.

3 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons les normes ISO 14.001 i el Reglament EMAS per tal de portar un major control d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot el que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

4 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objecte del consorci és la gestió del Museu Nacional i està constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Conselleria de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El patronat és l’òrgan màxim de govern del museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional. El patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs ve marcat per la procedència catalana de gran part de les peces, malgrat que, concretament en el gòtic, es fa una comparació amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara El Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc.

5 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com també ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, en sentit ampli, està constituït per les col·leccions i pels fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres i de l’arxiu general. Les dades generals són les següents:

6 36

Nom Adreça Municipi Comarca Codi postal Telèfon CNAE 2009 NACE 2009 m2 superfície Web site Contacte

Museu Nacional d’Art de Catalunya Parc Montjuïc Barcelona Barcelonès 08038 93 622 03 60 91.02 Activitats de museus 91.02 Activitats de museus 45.103 m2 www.museunacional.cat info@museunacional.cat

Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de medi ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de medi ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@museunacional.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel comitè, alhora que també duen a terme propostes que seran analitzades pel comitè.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

Patronat i Comissió delegada

Direcció i Gerència

Responsable i coordinador de medi ambient

Comitè de medi ambient

7 36

Àrees, departaments i unitats

Comissió de residus

Comissió d’energia

Comissió de comunicació


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional d’Art de Catalunya és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport, com ara: _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca Joaquim Folch i Torres La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions

Els grups d’interès principals del Museu Nacional amb els quals tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són:

8 36

_ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 13 de maig de 2010, l’alta direcció del museu, representada per la Comissió Delegada, va aprovar per unanimitat el document que recull la Política Ambiental.

Política Ambiental del Museu Nacional d’Art de Catalunya El Museu Nacional d’Art de Catalunya va acceptar el compromís de difondre les arts catalanes i preservar el seu patrimoni com a contribució al desenvolupament de la nostra societat, servei que ha decidit estendre a una necesitat que ha esdevingut cabdal: la protecció del medi ambient. En aquest sentit, el Museu Nacional ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental adreçat a desenvolupar les seves activitats amb el màxim respecte per l’entorn i aplicant els següents principis: _ Establir un procés de millora contínua de la gestió ambiental, disposant els recursos necessaris per a la consecució dels objectius. _ Conèixer i donar compliment a les normatives i requisits legals presents i futurs i altres requisits que l’organització subscrigui. _ Informar, formar i sensibilitzar el personal propi per tal d’incorporar els criteris de sostenibilitat a totes les activitats. _ Difondre i fomentar entre els proveïdors, col·laboradors i públic les nostres polítiques ambientals. _ Utilitzar de forma eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia, tot fomentant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus, com a prevenció de la contaminació. Amb aquesta declaració, el Museu Nacional manifesta públicament el seu respecte i compromís amb la conservació del medi ambient. Barcelona, 20 d’abril de 2010

9 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El 22 de juliol de 2013, se signa el document de la Política de Responsabilitat Social, que acull el Sistema de Gestió de Ambiental.

10 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Museu Nacional d’Art de Catalunya està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es du a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteixen el bon funcionament del sistema i la millora contínua. L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al museu, inclou les següents activitats: Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya: _ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art. _ B Conservació i restauració d’obres d’art. _ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca. _ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (manteniment, seguretat, neteja). _ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressuals. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

11 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. ASPECTES AMBIENTALS

El Museu Nacional d’Art de Catalunya va fer una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, va identificar els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi, i es va obligar a revisar-ho periòdicament. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): Augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de la revisió anterior. _ Freqüència (F): Freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): Mesura de la repercussió o perillositat. Per obtenir el grau d’impacte (I) de cadascuna de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la fórmula següent:

12 36

I=MxFxS

Els aspectes ambientals en situacions d’emergència (V) es valoren amb la fórmula següent:

V=PxCxS

_ Probabilitat (P): Probabilitat d’ocurrència de la situació. _ Capacitat (C): Capacitat de control (suficiència de les mesures de control existents per controlar les conseqüències de la situació en cas que es produeixi). _ Severitat (S): Severitat de les conseqüències, en produirse la situació i amb una pèrdua del control. En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació major o igual al valor de significança (45).


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu Nacional d’Art de Catalunya va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2013, els següents aspectes ambientals potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una major importància dels conceptes relacionats amb la gestió dels residus, la mobilitat, les emergències i el control de les aigües residuals, tot i que l’impacte ambiental està repartit en diverses activitats del museu:

Situació

Aspecte

Normal/ Anormal/ Emergència

Directe/ Indirecte Futur/Passat

Gestió de residus: paper i cartró envasos de plàstic i metàl·lics vidre fusta

N

D/I

Abocament d’aigües residuals

N

D

Contaminació de les aigües i el sòl

Mobilitat dels visitants, treballadors/es i proveïdors (emissions, consum de combustible, soroll)

N

D/I

Emissions a l’atmosfera

Emissions CO2

N

D/I

Emissions a l’atmosfera

Consum d’energia

N

D

Exhauriment dels recursos naturals i emissions a l’atmosfera

Aspecte ambiental

Impacte ambiental

Contaminació del sòl, esgotament de recursos naturals

13 36

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Segons el registre i després de l’aplicació dels criteris establerts, els aspectes ambientals que resulten significatius i, per tant, susceptibles de millora, són els següents: _ Emissions de C02 per visitant. Tot i haver reduït les emissions en 511 Tn, la reducció del nombre de visitants ha fet augmentar la ràtio. Cal esmentar que l’impacte dels visitants és mínim si tenim en compte que per calcular les emissions utilitzem el consum d’energia, i el museu té aquesta despesa independentment del nombre de visitants perquè les instal·lacions estan igualment en marxa.

14 36

_ Volum dels residus. Tot i obtenir una segregació superior a la mitjana històrica, hi ha fraccions que han augmentat en quantitat. Tenint en compte que la producció de residus depèn del lloguer dels espais que, al seu torn, suposa una important font d’autofinançament, hem de centrar-nos a continuar millorant la segregació. _ Mobilitat. Les iniciatives realitzades en aquest sentit han estat la contractació d’un servei de taxis ecològics per als desplaçaments dels treballadors en comissió de serveis, i el criteri de prevalença de l’ús del transport públic sempre que sigui possible.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7. PROGRAMA AMBIENTAL

Amb el Programa ambiental es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i aquells considerants estratègics. El Programa ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos. Els objectius aprovats per a l’any 2013 van ser els següents:

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’electricitat activa en un 5% respecte de 2012 Per tal d’assolir l’objectiu fixat de reducció del 5% de consum respecte de 2012, vam proposar les següents accions: _ Coordinació dels horaris de treball amb la programació del funcionament de les instal·lacions.

15

_ Instal·lació de variadors de freqüència per reduir la velocitat dels ventiladors.

36

_ Substitució de llums de baix consum per tecnologia LED. _ Aturades de la maquinària de producció de fred i calor en funció de les quatre revisions diàries dels paràmetres ambientals. Aspectes ambientals associats: consum d’energia elèctrica (aspecte significatiu). Amb tot, les accions ja implantades han servit per reduir el consum un 10%, tot superant l’objectiu inicial.

Consum energia activa (MWh)


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7.2. Objectiu 2: reducció del consum de gas en un 5% respecte de 2012 Per tal d’assolir l’objectiu fixat de reducció del 5% de consum respecte de 2012, vam proposar les següents accions: _ Control dels paràmetres de la climatització. _ Canvi consigna de temperatura de l’aigua en funció dels paràmetres exteriors diaris. _ Aturades de la maquinària de producció de fred i calor, en funció de les quatre revisions diàries dels paràmetres ambientals. _ Proves per aturar el clima de les exposicions i reserves, i ajustar el funcionament als períodes més econòmics de les tarifes elèctriques i segons la inèrcia tèrmica de cada zona. Aspectes ambientals associats: Consum de gas, emissions de CO2 derivades del consum de gas.

16 36

Consum gas (MWh) Com a resultat, hem obtingut una reducció de l’11% en el consum de gas.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7.3. Objectiu 3: reducció del consum d’aigua en un 5% respecte de 2012 Per tal d’assolir l’objectiu fixat de reducció del 5% de consum respecte de 2012, hem executat les següents accions: _ Substitució de les aixetes dels lavabos. _ Millora de la detecció de fuites, amb més freqüència de lectura dels comptadors. Aspectes ambientals associats: consum d’aigua

17 36 Consum d’aigua (m3) Així, hem reduït el consum d’aigua en un 14% respecte de 2012.

7.4. Objectiu 4: augment de la fracció de residus valorables respecte del total en un 50% Hem tancat l’exercici 2013 amb un 37% dels residus segregats. Encara que estem per sobre de la mitjana històrica del 23%, no hem assolit l’objectiu inicial a causa d’un decrement en la segregació durant els actes en què empreses externes lloguen els nostres espais.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Aspectes ambientals associats: residus generals no recollits selectivament, paper i cartró (aspecte significatiu), envasos de plàstic i metàl·lic (aspecte significatiu), vidre (aspecte significatiu), fusta (aspecte significatiu), ferralla, equips elèctrics i electrònics, lluminària, piles, tòners, oli de motor, reveladors, fixadors, aerosols, radiografies, productes químics, envasos que han contingut substàncies perilloses, absorbents.

18

Segregació dels residus

36 Per tal de corregir-ho, instal·larem panells informatius als espais dedicats al personal de muntatge i millorarem l’accessibilitat del punt verd amb un nova distribució dels contenidors i optimització de la il·luminació. Així mateix, facilitarem la implicació de la nova empresa concessionària dels serveis de restauració (restaurant, cafeteria i bar) a través de reunions operatives i una estreta col·laboració.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8. CONTROLS I MESURES

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas:

Any

Superficie (m2)

Nombre de visitants

Nombre de lloguers d’espais

2008

45.103

715.636

298

2009

45.103

857.937

117

2010

45.103

828.713

272

2011

45.103

751.547

232

2012

45.103

806.052

200

2013

45.103

635.917

264

19 36

No s’han utilitzat els indicadors del Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants, els m2 de l’edifici o el nombre de lloguers d’espais, poden donar major informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del Museu Nacional, donat que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal de museu.

8.1. Consum d’aigua L’activitat del museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat setmanalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent:

20 36

Consum d’aigua (m3/any)

Any

Consum (m3)

Consum per número visitants

2008

11.345

0,0159

2009

12.760

0,0149

2010

12.241

0,0148

2011

10.931

0,0145

2012

11.760

0,0146

2013

10.113

0,0159


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.2. Consum d’electricitat Un dels aspectes ambientals més significatius al Museu Nacional és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, i prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i el funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

2008

11.551,12

0,256

2009

12.175,46

0,270

2010

11.697,38

0,259

2011

11.685,94

0,259

2012

10.545,32

0,234

2013

9.451,94

0,210

Disposem de diversos projectes en estudi que poden suposar en el futur una reducció de la despesa elèctrica, com ara la instal·lació de sistemes d’actuació sobre harmònics.

Consum d’energia activa (MWh/m2)

21 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.3. Consum d’energies renovables El 100% de l’energia prové de la xarxa de distribució. No s’utilitza energia procedent de fonts renovables.

8.4. Consum de combustibles El consum de gas natural al Museu Nacional s’utilitza per a la climatització de l’edifici, molt especialment la dedicada als requeriments de conservació de les obres d’art. Les dades del consum són les següents:

Any

Consum (MWh)

Consum MWh/m2

2008

4.105

0,091

22

2009

4.465

0,099

36

2010

5.119

0,114

2011

4.929

0,109

2012

4.535

0,101

2013

4.016

0,089

Es troba en fase d’estudi la possibilitat de rebre aigua calenta i freda per a la climatització a partir de biomassa.

MWh/m2


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Pel que fa al consum de gasoil, hi ha dos dipòsits de 1.000 i 4.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu. El següent quadre conté l’energia directa total consumida pel Museu Nacional, suma d’electricitat i gas:

Any

Consum d’energia total (MWh)

Consum total MWh/m2

2008

15.656,31

0,35

2009

16.640,29

0,37

2010

16.816,80

0,37

2011

16.614,87

0,37

2012

15.080,91

0,33

2013

13.468,17

0,30

8.5. Consum de matèries primeres El consum de matèries al Museu Nacional prové principalment del lloguer dels espais i, en menor mesura, de l’activitat de les oficines. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees de Manteniment i de Restauració, l’ús és quantitativament molt reduït. El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció de productes ecoetiquetats, en la seva majoria relacionats amb la neteja, per garantir així la minimització de l’impacte ambiental.

23 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Tot i que els últims anys hem reduït el consum de paper d’oficines, continua sent significatiu, motiu pel qual hem executat un pla d’acció dins el projecte informàtic, que ha suposat, a finals d’any, la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a resultat, esperem una important reducció durant l’any 2014.

Any

Consum de paper A3 i A4 (fulls)

Fulls/treballador

2009

1.300.000

4.981

2010

1.250.000

4.826

2011

1.290.000

5.119

24

2012

894.000

3.576

36

2013

808.500

3.234

Així mateix, hem generalitzat l’ús de paper ecològic i reciclat. Quant a les publicacions, estem reduint els tiratges, triem paper de menor gramatge i comencem a produir formats electrònics. Altres accions de millora han estat la reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics o elements ornamentals.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.6. Emissions a l’atmosfera Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Per tal de convertir els consums de gas i elèctric en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, hem tingut en compte la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya.

Any

Emissions gas natural Tn CO2

Emissions consum elèctric Tn CO2

Emissions totals Tn CO2

Emissions/m2 Tn CO2

2008

695,08

4.447,18

5.142,26

0,114

2009

793,73

4.687,55

5.481,28

0,122

25

2010

917,03

4.503,49

5.420,52

0,120

36

2011

881,67

4.499,09

5.380,76

0,119

2012

816,03

4.059,95

4.875,98

0,108

2013

726,29

3.639,00

4.365,29

0,096

Aquestes dades són un fidel reflex de l’evolució dels consums i mostren la forma en què l’augment i la disminució del gas i l’electricitat, respectivament, influeixen en els gasos que són alliberats a l’atmosfera. Durant els últims anys, per tant, s’observa una sensible reducció de les emissions.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

9. SOROLL

L’activitat habitual del museu no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll durant el funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 era de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

26

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

L’activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es du a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i es fa una recollida selectiva dels residus per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus.

36

Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents: Any Residu

Unitats

2009

2010

2011

2012

2013

RESIDUS ESPECIALS (Tn)

Piles CER 160602

Total (Tn)

0,031

0,041

0,039

0,050

0,042

Tn/treballador

0,00012

0,00016

0,0002

0,0002

0,0002

Envasos contaminants CER 150110

Total

-

0,019

0,016

0,016

0,044

Tn/treballador

-

7,3E-05

6E-05

6E-05

0,0002

Químics de laboratori CER 160506

Total

0,195

0,116

0,379

0,061

0,157

Tn/treballador

0,00075

0,00045

0,0015

0,0002

0,0007

Reveladors CER 090102

Total

-

-

-

0,253

0,125

Tn/treballador

-

-

-

0,001

0,0005

Total

-

-

-

0,159

0,102

Tn/treballador

-

-

-

0,0006

0,0004

Fixadors CER 190106


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any Residu

Unitats

2009

2010

2011

2012

2013

RESIDUS ESPECIALS (Tn)

Tòners CER 080317 RAEE CER 200135 Hidrocarburs CER 130205

Total

0,347

0,451

0,302

0,239

0,266

Tn/treballador

0,00133

0,00136

0,0012

0,001

0,0011

Total

-

1,521

0,214

0,516

-

Tn/treballador

-

0,00587

0,0008

0,002

-

Total

-

-

1,700

-

-

Tn/treballador

-

-

0,0067

-

-

Fluorescents CER 200121

Total

0,138

0,122

0,131

-

0,100

Tn/treballador

0,00053

0,00039

0,0005

-

0,0004

Bateries CER 160601

Total

-

0,531

0,077

-

-

Tn/treballador

-

0,00205

0,0003

-

-

Total

-

0,056

-

0,029

0,242

27

Tn/treballador

-

0,00022

-

0,0001

0,0010

36

Total

-

-

-

0,006

0,004

Tn/treballador

-

-

-

2E-05

2E-05

Total

-

-

-

0,003

-

Draps contaminats CER 150202 Olis CER 130205 Aerosols CER 150111

Tn/treballador

-

-

-

1E-05

-

Radiografies

Total

-

-

-

0,008

-

CER 090107

Tn/treballador

-

-

-

3E-05

-

Total

0,711

2,857

2,858

1,34

1,082

Tn/treballador

0,0027

0,0110

0,0113

0,0054

0,0045

TOTALS


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any Residu

Unitats

2009

2010

2011

2012

2013

RESIDUS NO PERILLOSOS (Tn)

28 36

Vidre

Total

-

-

3,850

6,060

5,930

CER 200102

Tn/nº lloguer espais

-

-

0,0166

0,0303

0,0248

Envasos

Total

-

-

0,595

3,655

2,090

CER 200139 i 200140

Tn/nº lloguer espais

-

-

0,0026

0,0175

0,0079

Fusta

Total

-

-

2,320

6,370

11,870

CER 200138

Tn/nº lloguer espais

-

-

0,0100

0,0319

0,0450

Paper / Cartró

Total

-

-

4,840

7,660

8,300

CER 200101

Tn/treballador

-

-

0,0192

0,0306

0,0347

Ferro

Total

-

-

2,010

0,900

2,000

CER 200140

Tn/m2

-

-

4E-05

2E-05

4E-05

Resta

Total

52,231

90,400

60,670

33,930

54,820

CER 200301 i 200199

Tn/nº lloguer d'espais

0,446

0,332

0,262

0,170

0,208

Total (Tn)

52,942

93,257

77,143

59,915

86,092

Tn/nº lloguer d’espais

0,45

0,34

0,33

0,30

0,33

TOTALS

El gruix dels residus correspon als banals, produïts en la seva major part pel lloguer dels espais comuns de l’edifici.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

S’ha dut a terme l’anàlisi de les aigües residuals que s’aboquen al clavegueram municipal per tal de complir amb el requeriment del permís d’abocament. Els resultats, que contenen alguns paràmetres fora de límits, segons el Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, són els següents:

11. AIGÜES RESIDUALS

Data: 3/12/2012

Data: 11/2/2013

Data: 10/4/2013

Data: 17/3/2014

Paràmetres

Unitats

Límits

pH

Ut. de pH

6-10

7,1

7,2

7,6

-

-

-

-

7,5

uS/cm

6.000

2.010

785

1.050

-

-

-

-

1.880

mg/l

750

357

2.119*

81

-

2058*

-

4,00

101

DQO

mg/l O2

1.500

685

352

14

-

-

-

-

190

Temperatura

ºC

40

18,7

18,4

19

-

-

-

-

24,7

Fòsfor total

mg/l P

50

9,85

0,58

2

-

-

-

-

3,9

Clorurs

mg/l Cl

2.500

210

120

150

-

-

-

-

334

Nitrats

mg/l NO3

100

<5

<5

5,5

-

-

-

-

<5

Sulfats

mg/l SO4

1.000

< 150

< 150

< 150

-

-

-

-

320

Conductivitat (a 25ºC) Sòlids en suspensió (MES)

Pou Arqueta Arqueta Pou Arqueta Pou Arqueta fecal Trafos bombes fecal Trafos fecal Trafos

Pou fecal

Olis i greixos

mg/l

250

<2

<2

<2

-

-

-

-

4,2

Carboni orgànic total

mg/l C

450

40

120

29

-

-

-

-

31

Sulfurs totals

mg/l S

1

19,4*

< 0,10 < 0,10

56*

-

130*

-

< 0,50

Sulfurs dissolts

mg/l S

0,3

19,4*

< 0,10 < 0,10

-

-

< 0,02

-

< 0,02

Sulfits

mg/l SO3

-

110

1,1

<1

-

-

-

-

<1

Amoni

mg/l NH4

60

106*

1,08

<1

66,6*

-

13

-

39,7

mg/l N

90

88

14

1,60

3,1

-

-

-

43

mg/l LSS

6

-

-

-

-

-

-

-

< 0,1

Nitrogen Kjeldahl total Tensioactius (des de 2014)

*Valors per sobre dels límits.

29 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, vam realitzar accions correctores, que van consistir en la neteja de les arquetes i noves anàlisis, l’11 de febrer i el 10 d’abril de 2013, que indiquen la normalització dels resultats, amb 4 mg/l de sòlids en suspensió a l’arqueta de transformadors i 13 mg/l d’amoni a l’arqueta de fecals. En l’anàlisi d’aquesta última arqueta, es va produir una confusió al laboratori, ja que es van trobar 130 mg/l de sofres totals quan el que calia controlar eren els sulfurs totals. Aquesta concentració de sofres no implica una concentració elevada de sulfurs, ja que són una combinació del sofre amb altres elements o radicals, com el sulfur de carboni (CS2). Els sulfurs, en el nostre cas, no procedeixen del vessament d’un procés industrial, sinó del normal metabolisme dels llots per la transformació anaeròbica del sofre i per la reducció bacteriana dels sulfats. Tenint en compte la procedència, que els sulfats estaven dins dels paràmetres normals i que els resultats havien estat comunicats a l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient el 2 de maig de 2013 sense provocar cap observació, vam decidir esperar a comprovar l’evolució en la següent analítica. La nova analítica realitzada el 17 de març de 2014 revela que tant els sulfurs com la resta de paràmetres es troben dins els límits.

30 36

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del museu amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional. Arran les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com ara la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Pel que fa al transport públic, hi ha tres línies d’autobús que, en diferents horaris, tenen una parada en les immediacions del museu.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici del Palau Nacional, seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, abasta 45.103 m2, 178,98 m2/treballador.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental. Per aquest motiu, el museu ha establert un Pla de Formació Anual on es fa especial esment a la formació ambiental dels treballadors. Així, durant l’any 2013, s’ha dut a terme una formació en bones pràctiques adreçada al personal intern. Així mateix, s’ha constituït un grup de treball de comunicació i s’envien comunicacions periòdiques sobre els temes de responsabilitat social, inclòs el medi ambient. També la intranet i el blog del museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades. Així mateix, hem fet una enquesta entre els treballadors, per tal de copsar el seu grau d’implicació en el Sistema de Gestió Ambiental. La participació ha estat del 45% i les puntuacions obtingudes en els diferents aspectes han estat les següents:

31 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Arran els resultats i les observacions fetes pels treballadors, hem programat diverses accions com ara butlletins, reunions informatives i la integració de treballadors en el Consell Social. També hem preparat un web de medi ambient per als treballadors, que encara no ha estat publicat. Al cap d’un any, tornarem a fer l’enquesta a fi d’analitzar l’evolució i detectar noves oportunitats de millora.

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 32 36

El Museu Nacional d’Art de Catalunya disposa d’un Departament de Seguretat que s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El museu compta amb un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva comunicació al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació d’eficàcia. Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària. Al 2013 s’ha realitzat un simulacre d’emergència i evacuació per avís de bomba, i recentment un simulacre de vessament de gasoil amb un funcionament satisfactori i una proposta de millores contingudes al corresponent informe. El Departament de Seguretat du a terme les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-ne extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. REQUISITS LEGALS Vector

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i comprova periòdicament el seu compliment.

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Rentokil Initial, i es realitzen les actuacions necessàries

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada, Servicia, i es realitzen les actuacions necessàries

Aigües residuals

Disposar d’un permís d’abocament

Decret 130/2003

Concedit en data 11/03/11

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 22/2011 Decret legislatiu 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

S’ha dut a terme l’estudi de minimització i es va presentar el novembre de 2010. Atès el volum dels residus, el museu va quedar exempt de noves presentacions

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

33 36


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Vector

34 36

Requisits

Text legal

Compliment

Aires condicionats

Manteniment

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Raigs X

Legalització i inspecció

RD 35/2008

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada

Mobilitat

Incorporació als plans territorials i municipal

Llei 9/2003

Comunicat a BSM

Mobilitat

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Pla de mobilitat sostenible presentat l’1/3/2012

Emergències

Pla d’autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

RD 1942/1993 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 82/2010 Ordre 16-04-1998

Es disposa del Pla d’Autoprotecció (2008) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

En general, s’observa el compliment dels aspectes legals, amb les següents excepcions: _ Durant l’última auditoria, l’auditor va comentar la discrepància entre l’aforament de la Sala Oval indicat a la llicència ambiental i el que declara el Pla d’autoprotecció. Atès que cal modificar la llicència amb la incorporació dels miradors de la coberta de l’edifici, s’aprofitarà per introduir la xifra d’aforament de la Sala Oval que s’especifica al Pla d’autoprotecció. _ Pel que fa als compressors, n’estem tramitant la legalització de dos, de la cambra d’anòxia i del PCI.


Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

17. VALIDESA DE LA DECLARACIÓ I SIGNATURES

Aquesta Declaració Ambiental té una vigència d’un any a partir de la data de validació, moment en què s’haurà de realitzar la pròxima Declaració. Josep Maria Carreté i Nadal Subdirector Gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 26 de juny de 2014

35 36


Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2013  

Declaració ambiental 2013  

Profile for mnac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded