Page 1

Declaració ambiental

2012

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

3

2. Presentació de l’empresa

4

3. Activitats

7

4. Política ambiental

8

5. Abast i presentació del sistema de gestió ambiental 9 6. Identificació i avaluació dels aspectes ambientals

10

7. Programa ambiental

12

7.1. Electricitat

12

7.2. Gas

13

7.3. Aigua

14

7.4. Residus

14

8. Controls i mesures

17

2

8.1. Aigua

17

32

8.2. Electricitat

19

8.3. Combustibles

20

8.4. Matèries primeres

21

8.5. Emissions a l’atmosfera

22

9. Soroll

23

10. Generació de residus

23

11. Aigües residuals

26

12. Mobilitat

27

13. Biodiversitat

27

14. Formació i sensibilització

28

15. Situacions d’emergència

28

16. Comportament respecte dels requisits legals i els seus impactes ambientals

29

17. Termini de validesa de la Declaració Ambiental i signatures

31

Les dades validades en aquesta declaració corresponen al període de gener a desembre de 2012


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons les normes ISO 14001 i el Reglament EMAS per tal de portar un major control d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot allò que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes aquelles activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

3 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objectiu del consorci és la gestió del Museu Nacional. Constitueixen el consorci la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Conselleria de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El Patronat és l’òrgan màxim de govern del museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional.

4 32

El patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el Patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional d’Art de Catalunya comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs ve marcat per la procedència catalana de gran part de les peces, malgrat que, concretament en el gòtic, es fa una comparació amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara El Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com també ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, entenent-lo en sentit ampli, està constituït tant per les col·leccions com pels fons de la Biblioteca d’Història de l’Art i de l’Arxiu General. Les dades generals són les següents:

Nom Adreça Municipi Comarca Codi postal Telèfon CNAE 2009 m2 superfície Web site Contacte

Museu Nacional d’Art de Catalunya Parc Montjuïc Barcelona Barcelonès 08038 93 622 03 60 9102 45103 m2 www.museunacional.cat info@museunacional.cat

Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de medi ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de medi ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@mnac.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional d’Art de Catalunya, s’ha creat un comitè de medi ambient i tres grups de treball: la comissió de residus, la comissió de comunicació i la comissió d’energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel comitè.

5 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’organigrama mediambiental del museu es mostra a continuació:

Patronat i Comissió delegada

Direcció i Gerència

6

Responsable i coordinador de medi ambient

Comitè de medi ambient

32 Àrees, departaments i unitats

Comissió de residus

Comissió d’energia

Comissió de comunicació


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional d’Art de Catalunya és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport com: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca d’Història de l’Art La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions etc.

Els grups d’interès principals del museu, amb què tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són: _ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques

7 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 13 de maig de 2010, l’Alta Direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, representada per la Comissió Delegada, va acordar per unanimitat el document que recull la Política Ambiental.

Política Ambiental del Museu Nacional d’Art de Catalunya El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va acceptar el compromís de difondre les arts catalanes i preservar el seu patrimoni com a contribució al desenvolupament de la nostra societat, servei que ha decidit estendre a una necesitat que ha esdevingut cabdal: la protecció del medi ambient.

8 32

En aquest sentit, el MNAC ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental adreçat a desenvolupar les seves activitats amb el màxim respecte per l’entorn i aplicant els següents principis: _ Establir un procés de millora contínua de la gestió ambiental, disposant els recursos necessaris per a la consecució dels objectius. _ Conèixer i donar compliment a les normatives i requisits legals presents i futurs i altres requisits que l’organització subscrigui. _ Informar, formar i sensibilitzar el personal propi per tal d’incorporar els criteris de sostenibilitat a totes les activitats. _ Difondre i fomentar entre els proveïdors, col·laboradors i públic les nostres polítiques ambientals. _ Utilitzar de forma eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia, fomentant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus, com a prevenció de la contaminació. Amb aquesta declaració, el MNAC manifesta públicament el seu respecte i compromís amb la conservació del media ambient. Barcelona. 20 d’abril de 2010


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del museu està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es porta a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteixen el bon funcionament del sistema i la millora contínua. L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al Museu Nacional, inclou les següents activitats: Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya: _ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art. _ B Conservació i restauració d’obres d’art. _ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca. _ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (Manteniment, Seguretat, Neteja) _ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressos. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

9 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS

El Museu Nacional va realitzar una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, va identificarne els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi, i s’obliga a revisar-ho de forma periòdica. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): Augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de l’anterior revisió. _ Freqüència (F): Freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): Mesura de la repercussió o perillositat. Per obtenir el grau d’Impacte de cadascuna de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la següent fórmula:

10 32

I=MxFxS

Els aspectes ambientals en situacions d’emergència es valoren amb la següent fórmula:

V=PxCxS _ Probabilitat (P): Probabilitat d’ocurrència de la situació. _ Capacitat (C): Capacitat de control (suficiència de les mesures de control existents per controlar les conseqüències de la situació en cas que es produeixi). _ Severitat (S): Severitat de les conseqüències, en produir-se la situació i amb una pèrdua del control.

En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació major o igual al valor de significança (45).


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu Nacional va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2012, els següents aspectes ambientals potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una major importància dels conceptes relacionats amb la gestió dels residus, la mobilitat, les emergències i el control de les aigües residuals, tot i que l’impacte ambiental està repartit en diverses activitats del museu:

Aspecte ambiental

Situació

Aspecte

Impacte ambiental

Gestió de residus

Normal

Directe/ Indirecte

Contaminació del sòl, esgotament de recursos naturals

Abocament d’aigües residuals

Normal

Directe

Mobilitat

Normal

Directe/ Indirecte

Emissions a l’atmosfera

Emergència

Directe

Emissions a l’atmosfera amb risc per a la salut

Normal

Directe

Exhauriment dels recursos naturals i emissions a l’atmosfera

Emissions infeccioses: legionel·la Consum d’energia

Contaminació de les aigües i els sòls

11

La situació pot ser: normal, anormal o emergència. L’aspecte pot ser: directe, indirecte, futur o passat.

Com explicarem al llarg d’aquest document, els aspectes que suposen el compliment dels requisits legals, com els abocaments i les emissions infecciones són controlats i segons la normativa. En el cas del brot de legionel·la, cal esmentar que no es tractava de la variant patògena, per tant, sense risc per a la salut i es va tractar i corregir de forma immediata. La gestió dels residus es va afegir al Programa Ambiental d’objectius, juntament amb la reducció dels consums d’energia, que, a més, tenen la consideració d’estratègics.

32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7. PROGRAMA AMBIENTAL

Amb el Programa Ambiental es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i els considerants estratègics. El Programa Ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos. Els objectius aprovats per a l’any 2012 van ser els següents:

7.1. Objectiu 1: reduir el consum d’electricitat activa en un 5% respecte de 2011 Per tal d’assolir l’objectiu fixat de reducció del 5% de consum respecte de 2011, vàrem proposar les següents accions, que se sumen a les ja implantades l’any 2010:

12 32

_ Adequació de la programació horària de la il·luminació i la climatització als treballs i les activitats. _ Control de les consignes de climatització. _ Estudi conjunt amb l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva sobre la conservació de les obres i la reducció del temps de funcionament de les instal·lacions. _ Estudi del rendiment de les instal·lacions i la identificació de paràmetres decisius, a través de la signatura d’una auditoria energètica. _ Formació del personal en bones pràctiques ambientals. Aquests punts han suposat línies de treball significatives. En el cas de l’auditoria energètica, l’aplicació de les conclusions s’inclourà en el contracte ESE (Empresa de Serveis Energètics) de manteniment de les instal·lacions que es preveu signar el 2013. En referència a la conservació de les obres d’art, ja s’han realitzat algunes proves en zones menys crítiques, que cal traslladar a les zones de major impacte. D’altra banda, hem començat contactes per a la introducció d’energies alternatives. Amb tot, les accions ja implantades han servit per reduir el consum un 9,75%, tot superant l’objectiu inicial.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

11.551,12

12.175,46

11.697,38

11.685,94

2010

2011

10.545,317

12.000 9.000

Consum energia activa (MWh) Objectiu: -5% Resultat: -9,75%

6.000 3.000 0

2008

2009

2012

7.2. Objectiu 2: reducció del consum de gas en un 5% respecte de 2011 Amb l’aplicació de mesures correctores en les programacions horàries i el control de les consignes de temperatura, hem aconseguit una reducció del consum del 8%, tot assolint amb escreix l’objectiu previst. 6.000 5.000

4.105

4.465

5.119

4.929

2010

2011

4.535

4.000 3.000

Consum gas (MWh) Objectiu: -5% Resultat: -8%

2.000 1.000 0

2008

2009

2012

Per tal de continuar obtenint reduccions del consum de gas, les instal·lacions seran també objecte d’estudi a través del contracte ESE i conjuntament amb l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva als espais que contenen obres d’art. Tanmateix, la possible introducció d’energies alternatives suposarà una millora ambiental.

13 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7.3. Objectiu 3: reduir el consum d’aigua en un 5% respecte de 2011 El consum d’aigua s’ha vist incrementat en un 7,05%. Aquesta dada correspon, principalment, a la fuita detectada el mes d’octubre a les instal·lacions soterrades de l’alimentació del bar del podi, tot i que també ha influenciat l’entrada en funcionament de la humectació de les oficines.

12.000

11.345

12.760

12.241 10.931

11.760

9.000 6.000

14 32

Consum d’aigua (m3) Objectiu: -5% Resultat: +7,05%

3.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

Per tal de minimitzar l’afectació de les fuites, s’ha ordenat augmentar les freqüències de les lectures dels comptadors, i fer-les setmanalment. Així mateix, a finals de 2012 s’han instal·lat les noves aixetes Presto ECO a tots els lavabos de l’edifici que incorporen airejadors i suposen una reducció dràstica del cabal.

7.4. Objectiu 4: augmentar la fracció de residus valorables respecte del total en un 50% en comparació amb l’any 2010 Hem tancat l’exercici 2012 amb un 43,37% dels residus segregats. Tot i aquest èxit, no hem assolit l’objectiu inicial i, per tant, continuarem treballant durant l’any 2013.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

43,37% 40% 21,35%

30%

Evolució interanual de la segregació Objectiu: 50% Resultat: 43,37%

20% 3,04% 10% 0%

2010

2011

2012

Aquesta evolució positiva ha estat possible gràcies a dues fites principals: la posada en marxa de la recollida de paper i cartró durant el mes de març de 2011, i la instal·lació d’un Punt Verd a la zona d’entrada i sortida de mercaderies a finals del mes d’agost de 2011, tot avançant-nos al calendari proposat al Pla de Gestió de Residus. Quant a la producció, hem observat una reducció del 22,33% dels residus totals, que confirma una tendència que té el seu origen en el descens de l’activitat i la menor complexitat dels muntatges associats als lloguers dels espais. 92.057 100.000

77.143

-16,2%

59.915

80.000

-22,13%

60.000 40.000

Evolució interanual de la producció de residus (Kg)

20.000 0

2010

2011

2012

15 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Cal esmentar que la concessionària Laie, tot i les reclamacions, no ens facilita la seva producció de residus que, segons una estimació, podria ser molt superior a la generada per les activitats pròpies del museu. 139.230 140.000 120.000 100.000 80.000

59.915

60.000

16 32

Generació de residus de les concessionàries (Kg)

40.000

1.752

20.000 0 Museu Nacional

Botigues

Restaurants


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8. CONTROLS I MESURES

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas: Any

Superficie (m2)

Nombre de visitants

2008

45.103

715.636

2009

45.103

857.937

2010

45.103

828.713

2011

45.103

751.547

2012

45.103

806.052

No s’han utilitzat els indicadors que estableix el Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants o els m2 de l’edifici, poden donar major informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del Museu Nacional, donat que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal de museu.

8.1. Consum d’aigua L’activitat del Museu Nacional d’Art de Catalunya implica inevitablement un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària, neteja, jardineria i el sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat periòdicament per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa. A causa de la fuita esmentada al punt 7.3, es realitza actualment amb una freqüència setmanal.

17 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent: Any

Consum (m3)

Consum per número visitants

2008

9.692

0,0135

2009

12.021

0,0140

2010

11.821

0,0143

2011

10.931

0,0145

2012

11.760

0,0146

0,0159

18

0,0149

0,0148

0,0145

0,0146

2009

2010

2011

2012

0,0160 0,0140

32

0,0120 0,0100 0,0080 0,0060 0,0040

m3/número visitants

0,0020 0,0000

2008

Les variacions i les seves causes han estat analitzades al punt 7, dedicat al seguiment dels objectius.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.2. Gestió de l’electricitat Un dels aspectes ambientals més significatius al Museu Nacional d’Art de Catalunya és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici i la complexitat de les instal·lacions. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum d’energia reactiva (MWArh)

Consum MWh/m2

2008

11.551,12

6.394,5

0,256

2009

12.175,46

6.951,8

0,270

2010

11.697,38

2.089,5

0,259

2011

11.685,94

1505,6

0,259

19

2012

10.545,32

1.352,8

0,234

32

0,300

0,256

0,270

2008

2009

0,259

0,259

2010

2011

0,234

0,250 0,200 0,150 0,100

Consum d’energia activa (MWh/m2)

0,050 0,000

2012

Les variacions i les seves causes han estat analitzades al punt 7, dedicat al seguiment dels objectius.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.3. Gestió dels combustibles El consum de gas natural al museu s’utilitza per a la climatització de l’edifici. Les dades del consum són les següents: Any

Consum (MWh)

Consum MWh/m2

2008

4.105

0,091

2009

4.453

0,099

2010

5.119

0,114

2011

4.929

0,109

2012

4.535

0,101

20 32

0,114 0,12

0,091

0,109

0,099

0,101

0,10 0,08 0,06 0,04

MWh/m2

0,02 0,00

2008

2009

2010

2011

2012

Les variacions i les seves causes han estat analitzades al punt 7, dedicat al seguiment dels objectius.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Pel que respecta al consum de gasoil, existeixen dos dipòsits de 1.000 i 4.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu. El següent quadre conté l’energia directa total consumida pel Museu Nacional, suma d’electricitat i gas:

Any

Consum d’energia total (MWh)

Consum total MWh/m2

2008

15.656,31

0,35

2009

16.640,29

0,37

2010

16.816,80

0,37

2011

16.614,87

0,37

21

2012

15.080,914

0,33

32

8.4. Consum de matèries primeres El consum de matèries al museu prové principalment del lloguer dels espais i, en menor mesura, de l’activitat de les oficines. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees de Manteniment i de Restauració, el seu ús és quantitativament molt reduït. El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció, sempre que ha estat possible, de productes ecoetiquetats, en la seva majoria relacionats amb la neteja, garantint així la minimització de l’impacte ambiental. El consum de paper d’oficines és significatiu, motiu pel qual s’està elaborant un pla d’acció per a la seva reducció, dins del projecte informàtic i la formació en bones pràctiques ambientals. Així mateix, a excepció de l’ús protocol·lari i certes publicacions, utilitzem paper


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ecològic i reciclat. Quant a les publicacions, estem reduint els tiratges, triem paper de menor gramatge i comencem a produir formats electrònics. Altres accions de millora han estat l’ús de tòners reciclats i la potenciació de la reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics o elements ornamentals.

8.5. Emissions a l’atmosfera Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Ara bé, els consums de gas i elèctric tenen una equivalència en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, segons la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya:

22 32 Any

Emissions gas natural Tn CO2

Emissions consum elèctric Tn CO2

Emissions totals Tn CO2

Emissions/m2 Tn CO2

2008

695,08

4.447,18

5.142,26

0,114

2009

793,73

4.687,55

5.481,28

0,122

2010

917,03

4.503,49

5.420,52

0,120

2011

881,67

4.499,09

5.380,76

0,119

2012

816,03

4.059,95

4.875,98

0,108

Aquestes dades són un fidel reflex de l’evolució dels consums, i mostren la forma en què l’augment i disminució del gas i l’electricitat, respectivament, influeixen en els gasos que són alliberats a l’atmosfera.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

9. SOROLL

L’Activitat habitual del Museu Nacional no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll en el seu funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 és de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

L’activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es porta a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i la minimització de la generació de residus. Així mateix, es realitza una recollida selectiva dels residus especials per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus del museu abans esmentat. Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents: 2009

2010

2011

2012

RESIDUS ESPECIALS (Tn)

Piles CER 160602

Envasos contaminants CER 150110

Quimics de laboratori CER 160602

Reveladors CER 090102

Fixadors CER 190106

0,031

0,041

0,039

0,050

-

0,019

0,016

0,016

0,195

0,116

0,379

0,061

-

-

-

0,253

-

-

-

0,159

23 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2009

2010

2011

2012

RESIDUS ESPECIALS (Tn)

Tòners CER 080317

RAEE CER 200135

Hidrocarburs CER 130205

Fluorescents CER 200121

Bateries CER 160601

Draps contaminats CER 150202

Olis

24

CER 130205

32

CER 150111

Aerosols Radiografies CER 090107

0,347

0,451

0,302

0,239

-

1,521

0,214

0,516

-

-

0,700

-

0,138

0,122

0,131

-*

-

0,531

0,077

-

-

0,056

-

0,029

-

-

-

0,006

-

-

-

0,003

-

-

-

0,008

RESIDUS BANALS (Tn)

Vidre

-

-

3,850

6,060

-

-

0,595

3,655

-

-

2,320

6,370

-

-

4,840

7,660

-

-

2,010

0,900

CER 200301 i 200199

52,231

90,400

60,670

33,930

TOTALS

52,942

93,257

77,143

59,915

CER 200102

Envasos CER 200139 i 200140

Fusta CER 200138

Paper / Cartró CER 200101

Ferro CER 200140

Resta

*Durant 2012 no s’ha realitzat la retirada de fluorescents a causa del nou contracte signat amb Ambilamp. Aquesta


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

entitat ens ha proveït de contenidors de gran capacitat que requereixen un llarg període d’emmagatzematge. A principis de 2013 s’ha realitzat una retirada que quedarà reflectida al pròxim informe. La dada de banals de 2009 és estimativa, ja que el control exhaustiu dels residus ha començat amb l’any 2010, fruit de la implementació del sistema de gestió ambiental. El gruix dels residus correspon als banals, produïts en la seva major part pel lloguer dels espais comuns de l’edifici.

25 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

11. AIGÜES RESIDUALS

S’ha dut a terme l’anàlisi de les aigües residuals que s’aboquen al clavegueram municipal per tal de complir amb el requeriment del permís d’abocament. Els resultats, que contenen alguns paràmetres fora de límits, segons el Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, són els següents: Data analítica: 03/12/12

Paràmetres

Unitats

pH

Unitats de pH

7,1

7,2

7,6

Conductivitat (a 25ºC)

uS/cm

2.010

785

1.050

Sòlids en suspensió (MES)

mg/l

357

2.119*

81

DQO

mg/l O2

685

352

14

26

Temperatures

ºC

18,7

18,4

18,6

32

Fòsfor total

mg/l P

9,85

0,58

1,67

Clorurs

mg/l Cl

210

120

150

Nitrats

mg/l NO3

<5

<5

5,5

Sulfats

mg/l SO4

< 150

< 150

< 150

Olis i greixos

mg/l

<2

<2

<2

Carboni orgànic total

mg/l C

40

120

29

Sulfurs totals

mg/l S

19,4*

< 0,10

< 0,10

Sulfurs dissolts

mg/l S

19,4*

< 0,10

< 0,10

Sulfits

mg/l SO3

110

1,1

<1

Amoni

mg/l NH4

106*

1,08

<1

Nitrogen Kjeldahl total

mg/l N

88

14

1,6

*Valors per sobre dels límits.

Pou fecal Arqueta Trafos

Arqueta bombes


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, hem realitzat accions correctores i noves anàlisis, l’11 de febrer i el 10 d’abril de 2013, que indiquen la normalització dels resultats, amb 4 mg/l de sòlids en suspensió a l’arqueta de transformadors, i 13 mg/l d’amoni a l’arqueta de fecals. En l’anàlisi d’aquesta última arqueta s’ha produït una confusió amb el laboratori, ja que s’han trobat 130 mg/l de sofres totals quan calia controlar els sulfurs totals. Atès que els sulfurs, en el nostre cas, procedeixen únicament del metabolisme ordinari de la matèria orgànica i les anàlisis han estat comunicades a l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient el 2 de maig de 2013 sense provocar cap observació, realitzarem una nova anàlisi completa abans de finalitzar l’any.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanada de transport del personal i els visitants del museu amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional. Arran les conclusions, hem encetat converses amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals per impulsar la millora de la seguretat i la senyalització dels accessos, així com garantir i augmentar els serveis de transport públic. Internament, hem instal·lat un àrea d’aparcament de bicicletes. Altres propostes en estudi són la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i facilitar la implantació d’un sistema de cotxe compartit per als treballadors.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del museu, abasta 45.103 m2, 178,98 m2/treballador.

27 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del sistema de gestió ambiental. Per aquest motiu, el Museu Nacional ha establert un Pla de Formació Anual on es fa especial esment a la formació ambiental dels seus treballadors. Així, durant l’any 2012, s’ha realitzat una formació en bones pràctiques adreçada al personal intern. Així mateix, a través de l’Àrea de Màrqueting s’han enviat comunicacions periòdiques sobre els objectius i consells mediambientals. També la intranet i el blog del museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades.

28 32

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

El museu disposa d’un Departament de Seguretat que s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu Nacional d’Art de Catalunya disposa d’un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva comunicació al projecte HERMES, segons el qual es realitzen els simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària. Al 2011 no es va realitzar cap simulacre d’emergència, atès que estava previst un simulacre d’incendi a final d’any i es va haver de posposar. S’ha realitzat un simulacre d’incendi al maig de 2012 que ha servit per identificar i resoldre petites incidències. Resta pendent la comprovació en el simulacre previst per al 2013. Cal esmentar que al 2012 s’ha produït un vessament d’oli hidràulic, que s’ha resolt segons el pla i que ha permès verificar la correcta formació de l’equip d’intervenció. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada.


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. COMPORTAMENT RESPECTE DELS REQUISITS LEGALS I ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS

Vector

El Museu Nacional d’Art de Catalunya actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i comprova periòdicament el seu compliment.

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de llicència ambiental

llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Rentokil Initial, i es realitzen les actuacions necessàries

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada, Servicia, i es realitzen les actuacions necessàries

Aigües residuals Disposar d’un permís d’abocament

Decret 130/2003

Concedit en data 11/03/11

Aigües residuals Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Llei 10/1998 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per a residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

29 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

S’ha dut a terme l’estudi de minimització i s’ha presentat el novembre de 2010. Cal tornar-lo a presentar durant el primer semestre de 2013

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Aires condicionats

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Raigs X

Legalització i inspeccions

RD 35/2008

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada

Mobilitat

Incorporació als plans territorials i municipal

Llei 9/2003

Comunicat a BSM

Mobilitat

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Pla de mobilitat sostenible presentat l’1/3/2012

Emergències

Pla d’autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

RD 1942/1993 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 82/2010 Ordre 16-04-1998

Es disposa de Pla d’Autoprotecció (2008) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

30 32


Declaració ambiental 2012 El nostre compromís: conservar el que és de tots

17. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I SIGNATURES

Aquesta Declaració Ambiental té una vigència d’1 any a partir de la data de validació, moment en què s’haurà de realitzar la pròxima Declaració. Josep Maria Carreté i Nadal Subdirector Gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 8 de maig de 2013

31 32


Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2012  

Declaració ambiental 2012  

Profile for mnac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded