Page 1

Declaració ambiental

2016

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

4

2. Presentació de l’empresa

5

3. Activitats

8

4. Política ambiental

9

5. Abast del sistema de gestió ambiental

10

6. Aspectes ambientals

11

7. Programa ambiental

14

7.1. Energia i aigua

14

7.2. Residus

16

8. Controls i mesures

17

8.1. Aigua

18

8.2. Electricitat

19

8.3. Combustibles

20

8.4. Matèries primeres

21

8.5. Emissions a l’atmosfera

23

3

9. Soroll

24

39

10. Generació de residus

24

11. Aigües residuals

27

12. Mobilitat

28

13. Biodiversitat

29

14. Formació i sensibilització

29

15. Situacions d’emergència

32

16. Requisits legals

33

17. Necessitats i expectatives dels grups d’interès

35

18. Riscos i oportunitats

36

19. Termini de Validesa de la Declaració i signatures

38

Aquesta declaració correspon al període de gener a desembre de 2016, encara que pot incloure dades de 2013 i 2017 que faciliten l’explicació d’evolucions i tendències.


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14.001 i el Reglament EMAS per tal de portar un major control d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot allò que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

4 39

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objecte del consorci és la gestió del Museu Nacional i està constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Consellera de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El Patronat és l’òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional. El Patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el Patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs ve marcat per la procedència catalana de gran part de les peces que, quan és possible, es comparen amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i Barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara el Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc. A les noves sales d’art modern destaquen el mobiliari i les arts decoratives de Gaudí i Jujol, procedents de la Casa Batlló o de la Sagrada

5 39


6 39

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Família. Aquestes col·leccions fan del Museu Nacional un dels millors museus en art medieval del món i un centre de referència del modernisme.

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, en sentit ampli, està constituït per les col·leccions i pels fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres i de l’arxiu general.

Patronat i Comissió delegada

Les dades generals són les següents:

Direcció i Gerència

Museu Nacional d’Art de Catalunya Nom Adreça Parc Montjuïc Municipi Barcelona Comarca Barcelonès Codi postal 08038 Telèfon 93 622 03 60 NACE rev.2 91.02 m2 superfície 45.103 m2 Lloc web www.museunacional.cat Contacte info@museunacional.cat Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de Medi Ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de Medi Ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@museunacional.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel Comitè.

Responsable i coordinador de Medi Ambient

Comitè de Medi Ambient

7 Àrees, departaments i unitats

Comissió de Residus

Comissió d’Energia

Comissió de Comunicació

39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport, com ara: _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais (84 durant l’any 2016) Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca Joaquim Folch i Torres La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 22 de juliol de 2013, se signa el document de la Política de Responsabilitat Social, que incorpora el Sistema de Gestió Ambiental.

Els grups d’interès principals del Museu, amb els que tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són:

8 39

_ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques

9 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

10 39

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Museu Nacional d’Art de Catalunya està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del Museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es duu a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteix el bon funcionament del sistema i la millora contínua.

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. ASPECTES AMBIENTALS

El Museu fa una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, identifica els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi, i s’obliga a revisar-ho de forma periòdica. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de l’anterior revisió. _ Freqüència (F): freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): mesura de la repercussió o perillositat.

L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al Museu, inclou les següents activitats:

Per obtenir el grau d’Impacte (I) de cadascuna de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la fórmula següent:

Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya:

_ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art.

Els aspectes ambientals en situacions d’emergència (V) es valoren amb la fórmula següent:

_ B Conservació i restauració d’obres d’art.

I=MxFxS

V=PxCxS

_ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca.

_ Probabilitat (P): probabilitat d’ocurrència de la situació.

_ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (manteniment, seguretat, neteja).

_ Capacitat (C): capacitat de control (suficiència de les mesures per controlar les conseqüències de la situació en cas que es produeixi).

_ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressuals. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

_ Severitat (S): severitat de les conseqüències, en produirse la situació i amb una pèrdua del control. En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació major o igual al valor de significança (45).

11 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2016, els següents aspectes ambientals potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una major importància dels conceptes relacionats amb la gestió de les aigües residuals i els aspectes associats als visitants:

_ Aigües residuals. L’arquitectura de les canonades i les arquetes, especialment la de la sala dels transformadors, provoca una evacuació deficient dels residus. Per aquest motiu, és habitual que a les analítiques que realitzem anualment observem alguns paràmetres per sobre del límit. Aquesta situació no és preocupant, ja que es tracta d’elements resultants dels processos naturals de degradació de la matèria fecal i queda resolta després de fer una neteja de les arquetes.

Situació

Aspecte ambiental

12 39

Normal/ Anormal/ Emergència

Aspecte Directe/ Indirecte

Impacte ambiental

D/I

Contaminació de les aigües

Generació d'aigües residuals. Abocament a clavegueram (ús sanitaris, neteja)

N

Emissions de gasos de combustió i partícules causades per la mobilitat de visitants, treballadors i proveïdors

N

Consum de material d'embalatge (conservació d'obres), % reutilització de caixes guia de muntatge d'exposicions sostenibles

N

D/I

Exhauriment dels recursos naturals

Consum de productes (manteniment, conservació i restauració d'obres, neteja)

N

D/I

Exhauriment dels recursos naturals

Aspectes associats als visitants (consum d’aigua, energia, abocaments i emissions, generació de residus, afectació del medi, etc.)

N

D/I

Exhauriment dels recursos naturals

D

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte

Contaminació atmosfèrica

_ Emissions de gasos de combustió causades per la mobilitat de visitants, treballadors i proveïdors. No s’han realitzat accions adreçades a potenciar la mobilitat sostenible. _ Consum de material d’embalatge (conservació d’obres). No s’han realitzat accions adreçades a la reutilització de caixes de transport d’obres. _ Consum de productes. Tot i que el Museu ja aplica criteris de compra verda en molts dels seus productes habituals, encara cal seguir treballant en aquesta línia i ferho extensible a totes les àrees. _ Aspectes associats als visitants. No s’han realitzat accions concretes adreçades a minimitzar els impactes ambientals dels visitants.

13 39


7. PROGRAMA AMBIENTAL

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Amb el Programa Ambiental, integrat al Programa de Responsabilitat Social, es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i aquells considerants estratègics. El Programa Ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos.

L’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions a una empresa de serveis energètics en els propers 4 anys dona continuïtat a aquest objectiu.

7.869

Els objectius aprovats per al període 2016-2017 (biennals) van ser els següents:

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’energia i aigua en un 5% respecte de 2015

14 39

Consum d’energia activa (MWh)

El 2016 hem reduït el consum de gas en un 6,48%, però hem augmentat el consum d’electricitat en un 1,96% a causa de les adverses condicions climàtiques externes. El 2016 ha estat un any més calorós que el 2015. Per aquesta causa, i a fi de mantenir les condicions de conservació de les obres d’art, hem hagut de destinar més energia elèctrica per refredar. També l’estiu va ser més humit i vàrem emprar més energia per deshumectar. Per tal de reprendre el camí de la reducció, a partir del segon semestre de 2016 hem anat implementat les següents mesures, mitjançant l’actual contracte de serveis energètics: _ Instal·lació de tecnologia LED a les oficines i a l’exposició permanent d’art gòtic. _ Implementació del refredament adiabàtic en una planta refredadora. _ Substitució del cremador d’una de les calderes. _ Instal·lació d’electroventiladors als climatitzadors. _ Col·locació de variadors de velocitat a les bombes. _ Aïllament tèrmic de conductes. _ Implementació d’un nou sistema de regulació i control. _ Instal·lació d’un seqüenciador a les plantes refredadores. _ Implementació del sistema de gestió energètica DESCELL.

2016

15 2.610

Consum de gas (MWh) 2016

Pel que fa a l’aigua, hem incrementat el seu consum en un 23,44%. Les causes les trobem en una fuita a l’aparcament, l’augment del rec per part de la nova empresa de jardineria a fi de reduir l’estrès hídric de les plantes, el refredament adiabàtic (aquest sistema d’estalvi energètic comporta un consum d’aigua perquè la polvoritza per abaixar la temperatura de l’aire que recull la planta refredadora) i l’increment del nombre de visitants.

39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Per tal de corregir l’increment del consum i poder assolir l’objectiu de reducció del 5%, hem continuat optimitzant el sistema de rec, substituint els difusors de 40 litres/h de cabal per difusors de 10 l/h.

10.785

Consum d’aigua (m3)

2016

7.2. Objectiu 2: augment de la segregació dels residus fins al 55% del total produït

16 39

El segon dels objectius, també biennal, consisteix en segregar el 55% dels residus sobre el total generat. Actualment, ens trobem en el 48,36% i esperem assolir-lo el 2017 amb la implementació total de la segregació als restaurants i al lloguer dels espais. A tal efecte, hem millorat la il·luminació i la senyalització al Punt Verd, i hem facilitat la segregació a la zona de catering amb nova senyalització i la incorporació de contenidors amb rodes per a cada residu.

48,36%

Segregació dels residus 2016

8. CONTROLS I MESURES

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas: Any

Superfície (m2)

Nombre de visitants

2008

45.103

715.636

2009

45.103

857.937

2010

45.103

828.713

2011

45.103

751.547

2012

45.103

806.052

2013

45.103

635.917

2014

45.103

718.230

2015

45.103

717.211

2016

45.103

820.516

No s’han utilitzat els indicadors que estableix el Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants o els m2 de l’edifici, poden donar major informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del centre, donat que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal del Museu.

17 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.1. Consum d’aigua

8.2. Consum d’electricitat

L’activitat del Museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat quinzenalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa (vegeu el punt 7.1).

Un dels aspectes ambientals més significatius del Museu és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, el qual prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i del funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent:

18 39

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

Any

Consum (m3)

Consum per nombre visitants

2008

11.551,12

0,256

2008

11.345

0,0159

2009

12.175,46

0,270

2009

12.760

0,0149

2010

11.697,38

0,259

2010

12.241

0,0148

2011

11.685,94

0,259

2011

10.931

0,0145

2012

10.545,32

0,234

2012

11.760

0,0146

2013

9.451,94

0,210

2013

10.113

0,0159

2014

8.615,35

0,191

2014

11.032

0,0154

2015

7.718,40

0,171

2015

8.737

0,0122

2016

7.869,41

0,175

2016

10.785

0,0131

A partir de l’any 2016, l’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions a una empresa de serveis energètics facilitarà les inversions necessàries per endegar nous projectes d’estalvi.

19 39


20 39

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.3. Consum de combustibles

8.4. Consum de matèries primeres

El gas natural s’utilitza per a la climatització de l’edifici, molt especialment, la dedicada als requeriments de conservació de les obres d’art. Les dades del consum són les següents:

El consum de matèries primeres prové principalment del lloguer dels espais i, en menor mesura, de l’activitat de les oficines. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees d’Infraestructures i Serveis Generals i de Restauració, l’ús és quantitativament molt reduït.

Any

Consum gas natural (MWh)

Consum gas natural (MWh/m2)

2008

4.105

0,091

2009

4.465

0,099

2010

5.119

0,114

2011

4.929

0,109

2012

4.535

0,101

2013

4.016

0,089

2014

3.777

0,084

2015

2.791

0,062

2016

2.610

0,058

El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció de productes ecoetiquetats, en la seva majoria relacionats amb la neteja. A més, es té cura d’aplicar les dosificacions correctes per garantir així el mínim impacte ambiental. El consum de paper d’oficina és significatiu, motiu pel qual hem executat un pla d’acció per a la seva reducció, dins del projecte informàtic, que ha suposat la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a resultat d’això, durant els últims anys hem anat reduint el consum de paper per imprimir. Cal esmentar, però, que aquest últim any hem regularitzat la metodologia de recollida de dades, doncs fins el maig de 2016 utilitzàvem una estimació basada en les compres de paper i, des d’aquesta data, obtenim dades reals de les sortides del magatzem cap a les diferents oficines. Això ens permet elaborar un registre detallat.

Quant al consum de gasoil, hi ha dos dipòsits de 1.000 i 5.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu i l’evolució del consum és favorable. El següent quadre conté l’energia directa total consumida pel Museu, suma d’electricitat i gas: Any

Consum d’energia total (MWh)

Consum total (MWh/m2)

2008

15.656,31

0,35

Any

Consum de paper A4 (fulls)

Consum de paper A4 (kg)

Consum de paper A3 (fulls)

Consum de paper A3 (kg)

Consum total Consum de paper A3 + A4 (fulls)

Consum de paper A3 + A4 (kg)

2009

1.287.5001

6.424

12.500

124,74

1.300.000

6.549

2010

1.237.500

6.175

12.500

124,74

1.250.000

6.299

2011

1.280.000

6.387

10.000

99,79

1.290.000

6.486

2012

884.000

4.411

10.000

99,79

894.000

4.511

2009

16.640,29

0,37

2010

16.816,80

0,37

2011

16.614,87

0,37

2012

15.080,91

0,33

2013

799.000

3.987

9.500

94,80

808.500

4.081

2013

13.468,17

0,30

2014

755.500

3.770

9.500

94,80

765.000

3.864

2014

12.392,35

0,27

2015

10.509,40

0,23

2015

741.000

3.697

9.000

89,81

750.000

3.787

2016

10.479,41

0,23

2016

323.550

1.626

13.500

135,00

337.050

1.761

Gramatge del paper: 80 g/m2 i 120 g/m2

21 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

Consum de paper per treballador (kg)

Fulls per treballador

Nombre de treballadors

2009

25,09

4.981

261

2010

24,32

4.826

259

2011

25,74

5.119

252

2012

18,04

3.576

250

2013

17,08

3.383

239

2014

16,17

3.201

239

2015

15,98

3.165

237

2016

7,43

1.422

237

6.549

6.299

Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Per tal de convertir els consums de gas i elèctric en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, hem tingut en compte la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya: Any

Emissions gas natural Tn CO2

Emissions consum elèctric Tn CO2

Emissions totals Tn CO2

Emissions/m2 Tn CO2

2008

695,08

4.447,18

5.142,26

0,114

2009

793,73

4.687,55

5.481,28

0,122

2010

917,03

2.409,66

3.326,69

0,074

23

2011

881,67

3.120,15

4.001,82

0,089

39

2012

816,03

3.163,60

3.979,63

0,088

2013

726,29

2.344,08

3.070,37

0,068

2014

688,18

2.300,30

2.988,48

0,066

2015

507,76

22.330,96

2.838,72

0,063

2016

467,63

2.423,78

2.898, 71

0,064

6.486

22 4.511

39

8.5. Emissions a l’atmosfera

4.081

3.864

3.787

1.761

Consum de paper A3 i A4 (kg)

2016

L’ús de paper ecològic i reciclat és general, fins i tot als fulletons, excepte en les publicacions de venda al públic. Quant a aquestes publicacions, estem reduint els tiratges, triem paper de menor gramatge i hem produït alguns formats electrònics. Altres accions de millora han estat: _ La reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics o elements ornamentals. _ El control centralitzat del magatzem.

Aquestes dades són un fidel reflex de l’evolució dels consums i mostren la forma en què l’augment i disminució del gas i l’electricitat, respectivament, influeixen en els gasos que són alliberats a l’atmosfera.


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

9. SOROLL

L’Activitat habitual del Museu no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll durant el seu funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 era de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA (no hi ha hagut canvis en la maquinària posteriorment). El Museu es troba situat, segons el mapa estratègic de soroll de Barcelona, en Zona A1.2 i B2. El límit establert és de 55 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

24 39

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

L’activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es duu a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i es fa una recollida selectiva dels residus per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus. Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents:

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Tn

2016 Tn

Tn/m2

Tn/m2

RESIDUS ESPECIALS (Tn) Total especials: 3,610 Tn

Total especials/m2: 0,00008 Tn/m2

Piles CER 160602

0,041

0,039

0,050

0,042

0,023

0,010

0,0000002 0,042 0,00000093

Envasos contaminants CER 150110

0,019

0,016

0,016

0,044

0,076

0,113

0,0000025 0,051 0,0000011

Químics de laboratori CER 160506

0,116

0,379

0,061

0,157

0,407

0,096

0,0000021 0,110 0,0000024

Reveladors CER 090102

-

-

0,253

0,125

0,091

0,190

0,0000042 0,207 0,0000046

Fixadors CER 190106

-

-

0,159

0,102

-

-

Tòners CER 080317

0,451

0,302

0,239

0,266

0,218

0,019

0,0000004 0,153 0,0000034

RAEE CER 200135

1,521

0,214

0,516

-

1,431

0,528

0,0000117 2,806

Hidrocarburs CER 130205

-

1,700

-

-

-

-

-

Fluorescents CER 200121

0,122

0,131

-*

0,100

-*

-*

-*

0,098 0,0000022

Bateries CER 160601

0,531

0,077

-

-

-

-

-

0,004 0,000000089

Absorbents contaminats CER 150202

0,056

-

0,029

0,242

0,049

1,262

Olis CER 130205

-

-

0,006

0,004

0,042

-

-

Aerosols CER 150111

-

-

0,003

-

0,005

-

-

Radiografies CER 090107

-

--

0,008

-

-

Condensadors CER 160213

-

-

-

-

0,031

-

Pintura CER 080111

-

-

-

-

0,120

-

v

0,103 0,0000023

-

0,062 -

0,0000279 0,026 0,00000058

0,004 0,00000009

-

-

0,010 0,00000022 -

-

-

-

-

-

-

-

25 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Tn

Tn/m

RESIDUS NO PERILLOSOS (Tn)

5,930

7,350

7,310

0,0001621

15,048

0,00033

-

0,595

3,655

2,090

2,350

3,890

0,0000862

5,820

0,00013

-

2,320

6,370

11,870

18,830

16,420

0,0003641

4,240

0,000094

-

-

-

4,840

2,010

-

7,660

0,900

-

8,300

2,000

-

9,530

1,700

-

-

-

-

-

-

90,400

60,670

33,930

54,820

47,450

7,440

2,160

0,0001649

0,0000479

12,041

1,400

0,00027

0,000031

-

-

0,080

0,0000018

-

-

4,621

0,00010

38,295

0,0008490

50,044

0,0011

Data: 12/1/2016

Data: 9/3/2016

Data: 27/4/2016

Data: 30/11/2016

Data: 9/3/2017 Arqueta bombes

6,060

Arqueta Trafos

3,850

Arqueta fecals

39

-

Arqueta Trafos

26

Total no perillosos/m2: 0,002 Tn/m2

Arqueta Trafos

Total no perillosos: 93,294 Tn

Vidre CER 200102 Envasos CER 200139 i 200140 Fusta CER 200138 Paper / Cartró CER 200101 Ferro CER 200140 Olis CER 200125 Orgànica CER 200108 Resta CER 200301 i 200199

S’ha dut a terme l’anàlisi de les aigües residuals que s’aboquen al clavegueram municipal per tal de complir amb el requeriment del permís d’abocament. Els resultats, que contenen uns paràmetres fora de límits, segons el Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, és el següent:

11. AIGÜES RESIDUALS

pH Ut. de pH

6-10

7,6

7,1

7,6

7,3

9

9

Conductivitat (a 25ºC) uS/cm

6.000

1160

1710

1260

595

2440

2850

Sòlids en suspensió (MES) mg/l

750

142

4510*

159

122**

474

541

198

DQO mg/l O2

1.500

45,60

5580*

120

1230**

84,20

529

429

Temperatura ºC

40

---

---

---

---

---

---

Fòsfor total mg/l P

50

1,25

19,9

2,55

1,71

10,6

10,9

Clorurs mg/l Cl

2.500

221

198

231

84,4

300

361

Nitrats mg/l NO3

100

10

<5

64

<5

<5

5,9

27

TOTAL (Tn)

93,257

77,143

59,915

86,092

89,703

77,737

-

96,904

-

Sulfats mg/l SO4

1.000

<150

<150

180

<150

<150

<150

TOTAL (Tn/m2)

0,0021

0,0017

0,0013

0,0019

0,0020

0,0017

-

0,0022

-

Olis i greixos mg/l

250

4,9

<0,8

<0,8

11

1,9

2

Carboni Orgànic Total mg/l

450

5

300

52

18

110

150

Sulfurs totals mg/l S

1

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

<0,5

<0,5

<0,5

* La recollida dels fluorescents es produeix quan s’omple el contenidor proporcionat per Ambilamp. L’any 2016 hem canviat els contenidors de gran capacitat per contenidors petits, per tal de no allargar l’emmagatzematge.

El gruix dels residus correspon als banals, produïts en la seva major part pel lloguer dels espais comuns de l’edifici.

Data: 18/5/2017 Arqueta Trafos

Tn/m

2

Arqueta bombes

Tn

2016 2

Arqueta Trafos

2015

2014

Arqueta bombes

2013

Arqueta Trafos

2012

Arqueta fecals

2011

LÍMITS

2010

PARÁMETRES UNITATS

Any

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

28 39

Arqueta Trafos

Arqueta Trafos

Arqueta fecals

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Data: 18/5/2017

Arqueta bombes

Data: 9/3/2017

Arqueta Trafos

Data: 30/11/2016

Arqueta fecals

Data: 27/4/2016

LÍMITS

Data: 9/3/2016

PARÁMETRES UNITATS

Data: 12/1/2016

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Sulfurs dissolts mg/l S

0,3

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

<0,5

<0,5

<0,5

Sulfits mg/l SO3

-

<0,1

8,2

<1

<0,1

<1,0

<1

Amoni mg/l NH4

60

5,56

34,1

3,65

17,70

233*

285*

121*

17,3**

50,9**

Nitrogen Kjeldahl Total mg/l N

90

9,1

110*

9,5

610*

70**

17

190*

230*

100*

14**

63**

Tensioactius (des de 2014) mg/l LSS

6

<0,1

0,41

<0,1

<0,1

0,12

0,18

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, es van realitzar accions correctores, consistents en la neteja de les arquetes. Les noves analítiques indiquen la normalització dels paràmetres alterats a l’arqueta de transformadors.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional. Arran de les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Al web del museu s’exposen els mitjans per arribar en transport públic.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del Museu Nacional, abasta 45.103 m2, 178,98 m2/treballador.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental i una fita indispensable per al compliment dels nostres objectius relacionats amb l’estalvi d’energia i aigua. Per aquest motiu, el Museu ha establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament periòdic de comunicacions internes sobre el medi ambient anomenades càpsules. Durant l’any 2016 s’han enviat un total de 5 càpsules.

29 39

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

Així mateix, s’ha constituït un grup de treball de comunicació i s’estan enviant comunicacions periòdiques sobre els temes de responsabilitat social, inclòs el medi ambient. També la intranet i el blog del Museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades. Per tal de millorar la implicació, també hem facilitat la participació dels treballadors en el Consell Social, plataforma de proposició i discussió de noves idees dins del Sistema de Responsabilitat Social.


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

A més, a fi de conèixer el grau de satisfacció dels treballadors amb el Sistema de Gestió Ambiental, hem realitzat quatre enquestes (2013, 2015, 2016 i 2017). La participació ha augmentat fins al 80% i les puntuacions obtingudes són les següents:

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6,83 2017

6,04

2017

7,18

5,95

6,17

30 39

31 39

6,18

5,78

5,89

6,63

Hem analitzat els resultats i seguirem treballant perquè la informació ambiental arribi a tot l’equip. Com a conclusió, caldrà prioritzar la segregació de residus, la Compra Verda i la formació ambiental.


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Departament de Seguretat s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu compta amb un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva introducció al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-ne extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada.

16. REQUISITS LEGALS Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Rentokil Initial, i es realitzen les actuacions necessàries. Pròximament, començarà una nova empresa, Urban Pestis

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada, Servicia, i es realitzen les actuacions necessàries

Aigües residuals

Disposar d’un permís d’abocament

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

S’ha fet una declaració responsable, acceptada en data 20-7-2016

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 10/1998 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

Estem exempts

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària. El 2016 es va realitzar un simulacre d’emergència per vessament d’un producte químic al terra del taller de restauració de pintura, a fi de revisar el procediment i els elements disponibles. El resultat va ser satisfactori i va quedat recollit a l’Informe d’Emergència.

32 39

El 2017 hem realitzat un simulacre d’emergència per fuita d’aigua del circuit contra incendis dins de la exposició d’art romànic. El resultat ha estat correcte i s’ha confeccionat el corresponent Informe d’Emergència. D’altra banda, com hem indicat al registre de No Conformitats, sí que hi ha hagut incidents relacionats amb l’emissió de gasos a l’atmosfera: _ fuita d’uns 125 kg de gas refrigerant R-407C de les plantes refredadores 1, 2, 3 i 4

_ fuita de 6 kg de gas frigorífic R-404 del compressor CF4 de la reserva de fotografia _ fuita de 0,52 kg de gas R-404A a la cambra d’anòxia _ fuita de de 6,7 kg de gas R-404A a l’equip CF-13 En tots els casos s’han reparat les avaries i s’han reomplert els circuits.

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i en comprova periòdicament el seu compliment.

33 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Aires condicionats

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada. Aquest any cal fer la inspecció. Està prevista per l’agost per reduir l’impacte sobre l’activitat del Museu

Raigs X

Mobilitat

34 39

Mobilitat

Aparells elevadors

Emergències

Legalització i inspeccions

RD 35/2008

Incorporació als plans territorials i municipal

Llei 9/2003

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Manteniment i inspecció

Pla d’autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada Comunicat a BSM Pla de mobilitat sostenible presentat l’1-3-2012

RD 2291/85 (ITC-MIE-AEM1.O.23/09/87)

Es disposa d’una empresa. Hi ha cinc elevadors pendents de la inspecció que, per canvi d’empresa mantenidora, es farà el 206-2017

RD 1942/1993 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 30/2015 Ordre 16-04-1998 Decret 82/2010

Es disposa de Pla d’Autoprotecció (2016) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

En l’anàlisi ambiental hem pres en consideració les expectatives de les parts interessades per determinar quines d’elles es podrien convertir en requisits d’acompliment per a la nostra institució:

17. NECESSITATS I EXPECTATIVES DELS GRUPS D’INTERÈS

Equip Humà Gestió responsable Formació i informació

Patrocini Gestió responsable /imatge

ambiental

Cooperació en projectes ambientals

Visitants Gestió responsable Disseny d’exposicions sostenible Trasparència Informació ambiental

Societat/Medi ambient

Proveïdors Instruccions de disseny

Optimització de recursos

Produccions sostenibles

Compliment legal

Optimitzar comandes (evitar transports)

Gestió responsable

Propietat

Mitjans de comunicació

Optimització de recursos Compliment legal

Informació ambiental

Compliment política ambiental

Sector cultural Cooperació en projectes ambientals

Administració Compliment normatiu Cooperació en projectes ambientals

35 39


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

18. RISCOS I OPORTUNITATS

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’estudi de les consideracions basades en les determinacions dels riscos i les oportunitats que sorgeixen de l’activitat i les relacions del Museu, tant internes com externes, ens ajudaran a proposar accions relacionades amb la millora mediambiental.

Anàlisi externa Oportunitats

36 39

Amenaces

Risc

Retallades pressupostàries. Han posat en valor l’estalvi energètic

Poca visibilitat de la marca ISO/EMAS. No aporta avantatges competitives

Decidir prescindir de la certificació

Visites a nivell internacional per a la difusió

Manca de generalització dels criteris de compra responsable

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Mecenatge per a accions concretes ambientals

Legislació en energies renovables

No implantació energia renovable

Xarxa de Museus per sumar gestió ambiental

Poc suport de l’administració per aplicació de mesures ambientals

No inversions noves

Col·laboracions amb altres entitats culturals

Sensibilitat del sector cultural en temes ambientals

Accions

Proposta de col·laboració a l’ARC per plataforma on-line de cessió i/o compartir material

Accions

Anàlisi interna Debilitats

Risc

Sistema ambiental madur. Certificat EMAS des de 2012 i ISO 14001 des de 2011

Fortaleses

Accions

Falta d’implicació del personal

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Accions

Museu de referència

Manca de mesures de control de les empreses externes/ proveïdors

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Sensibilitat del sector cultural en temes ambientals

Incompatibilitat de mesures ambientals versus l’estratègia del Museu

Poc ús de productes sostenibles en exposicions per requeriments estètics. Aquest fet implica una desmotivació del personal

Activitat d’impacte ambiental limitat

Comunicació externa poc efectiva

No es posa en valor l’esforç del Museu

Disponibilitat de recursos

La ubicació del Museu no afavoreix accés amb transport públic. Manca aplicació de mesures de mobilitat sostenible

Impactes ambientals associats a la mobilitat

Manca de segregació de residus produïts pel lloguer dels espais

Pèrdua de clients per excés de requeriments

Manca de seguiment de materials reutilitzats. Desconeixement

Falta implantació d’objectius associats a la reutilització

Elaborar nou registre de control de materials reutilitzats

Manca de seguiment del consum d’aigua per als diferents usos. Desconeixement

Falta implantació d’objectius associats a la reutilització

Elaborar nou registre de control de materials reutilitzats

Manca de monitorització de consums energètics. Gestor energètic

Falta d’informació per implantar millores eficients

Maquinaria antiga (clima)

Consum energètic elevat

37 39

Noves inversions. Contracte ESE més llarg

No inclusió de clàusules Manca de coneixements dels límits de la contractació pública ambientals eficients en temes ambientals

Formació en contractació sostenible

Compra i contractació sostenible

Objectiu RS associat

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió


Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

19. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I SIGNATURES

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Aquesta Declaració Ambiental, que correspon a una auditoria de renovació de dades, té una vigència d’un any a partir de la data de validació. Propera Declaració Ambiental 2017 a validar durant el segon trimestre 2018. Pepe Serra i Villalba Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 13 de juliol de 2017

38

39

39

39


Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2016  

Declaració ambiental 2016  

Profile for mnac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded