Page 15

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

34

Data: Data: 9/3/2016 27/4/2016

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta fecals

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta Trafos

Data: 12/1/2016

Arqueta Trafos

28

Límits

Data: 23/4/2015

Arqueta fecals

Paràmetres unitats

Data: 27/2/2015

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Sulfurs totals mg/l S

1

<0,5

<0,5

<0,5

--

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

Sulfurs dissolts mg/l S

0,3

<0,5

<0,5

<0,5

--

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

Sulfits mg/l SO3

-

<0,1

<1

<0,1

--

<0,1

8,2

<1

Amoni mg/l NH4

60

11,3

44,3

3,1

--

5,56

34,1

3,65

Nitrogen Kjeldahl Total mg/l N

90

15

49

7,2

--

9,1

110*

9,5

610*

70**

Tensioactius (des de 2014) mg/l LSS

6

<0,1

<0,1

<0,1

--

<0,1

0,41

<0,1

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, es va realitzar una acció correctora, consistent en la neteja de l’arqueta dels transformadors (Trafos). Les noves analítiques indiquen la normalització dels paràmetres alterats a l’arqueta de transformadors. Totes les analítiques van ser enviades, com cada any, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en compliment dels requeriments del permís d’abocament.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del Museu Nacional, abasta 45.103 m2, 178,98 m²/treballador.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització al personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental i una fita indispensable per al compliment dels nostres objectius relacionats amb l’estalvi d’energia i aigua. Per aquest motiu, el Museu ha establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament mensual (excepte ens els períodes de vacances) de comunicacions internes anomenades càpsules. Durant l’any 2015 s’han enviat un total de 9 càpsules que abasten des de les bones pràctiques fins la compra verda. Ja al 2016 hem començat a fer arribar les càpsules a les empreses externes que diàriament treballen al Museu. A més, a principis de 2015 s’han realitzat formacions en bones pràctiques adreçades tant al personal intern com a les empreses proveïdores que treballen diàriament al Museu. Així mateix, s’ha constituït un grup de treball de comunicació i s’estan enviant comunicacions periòdiques sobre els temes de responsabilitat social, inclòs el medi ambient. També la intranet i el blog del Museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades.

Arran les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Pel que fa al transport públic, hi ha tres línies d’autobús que, en diferents horaris, tenen una parada en les immediacions del Museu.

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

29 34

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2015  

Declaració ambiental 2015  

Profile for mnac
Advertisement