Page 1

Declaració ambiental

2015

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

4

2. Presentació de l’empresa

5

3. Activitats

8

4. Política ambiental

9

5. Abast del sistema de gestió ambiental

10

6. Aspectes ambientals

11

7. Programa ambiental

14

14

7.1. Energia i aigua

7.2. Residus

16

8. Controls i mesures

17

8.1. Aigua

18

8.2. Electricitat

19

8.3. Combustibles

20

8.4. Matèries primeres

22

8.5. Emissions a l’atmosfera

22

9. Soroll

24

10. Generació de residus

24

11. Aigües residuals

27

12. Mobilitat

28

13. Biodiversitat

29

14. Formació i sensibilització

29

15. Situacions d’emergència

32

16. Requisits legals

33

17. Validesa de la Declaració i signatures

35

Aquesta declaració correspon al període de gener a desembre de 2015, encara que pot incloure dades de 2013 i 2016 que faciliten l’explicació d’evolucions i tendències.

3 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons les normes ISO 14.001 i el Reglament EMAS per tal de portar un major control d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot allò que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes aquelles activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

4 34

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objecte del consorci és la gestió del Museu Nacional i està constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Consellera de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El patronat és l’òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional. El patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs ve marcat per la procedència catalana de gran part de les peces que, quan és possible, es comparen amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara El Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc. A les noves sales d’art modern destaquen el mobiliari i les arts decoratives de

5 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Gaudí i Jujol, procedents de la Casa Batlló o de la Sagrada Família. Aquestes col·leccions fan del Museu Nacional un dels millors museus en art medieval del món i un centre de referència del modernisme.

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, en sentit ampli, està constituït per les col·leccions i pels fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres i de l’arxiu general.

Patronat i Comissió delegada

Direcció i Gerència

Les dades generals són les següents:

6 34

Museu Nacional d’Art de Catalunya Nom Adreça Parc Montjuïc Municipi Barcelona Comarca Barcelonès Codi postal 08038 Telèfon 93 622 03 60 NACE rev.2 91.02 m2 superfície 45.103 m2 Web site www.museunacional.cat Contacte info@museunacional.cat Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de medi ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de medi ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@museunacional.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel comitè.

Responsable i coordinador de medi ambient

Comitè de medi ambient

7 34

Àrees, departaments i unitats

Comissió de residus

Comissió d’energia

Comissió de comunicació


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport, com ara: _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca Joaquim Folch i Torres La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 22 de juliol de 2013, se signa el document de la Política de Responsabilitat Social, que acull el Sistema de Gestió Mediambiental.

Els grups d’interès principals del Museu, amb els que tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són:

8 34

_ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques

9 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

10 34

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Museu Nacional d’Art de Catalunya està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del Museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es du a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteixen el bon funcionament del sistema i la millora contínua.

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. ASPECTES AMBIENTALS

El Museu fa una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, identifica els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi i s’obliga a revisar-ho de forma periòdica. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): Augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de l’anterior revisió. _ Freqüència (F): Freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): Mesura de la repercussió o perillositat.

L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al Museu, inclou les següents activitats:

Per obtenir el grau d’Impacte (I) de cadascuna de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la fórmula següent:

Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya:

I=MxFxS

_ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art.

Els aspectes ambientals en situacions d’emergència (V) es valoren amb la fórmula següent:

_ B Conservació i restauració d’obres d’art.

_ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca. _ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (manteniment, seguretat, neteja). _ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressuals. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

V=PxCxS

_ Probabilitat (P): Probabilitat d’ocurrència de la situació. _ Capacitat (C): Capacitat de control (suficiència de les mesures de control existents per controlar les conseqüències de la situació en cas que es produeixi).

_ Severitat (S): Severitat de les conseqüències, en produirse la situació i amb una pèrdua del control. En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació major o igual al valor de significança (45).

11 34


Aspecte ambiental

12 34

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2015, els següents aspectes ambientals potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una major importància dels conceptes relacionats amb la gestió de les aigües residuals, amb els aspectes associats amb els visitants, com ara la mobilitat, i també amb el consum d’embalatges i les emissions de CO2:

_ Contaminació de les aigües. L’arquitectura de les canonades i les arquetes, especialment la de la sala dels transformadors, provoca una deficient evacuació dels residus. Per aquest motiu, és habitual que a les analítiques que realitzem anualment observem alguns paràmetres per sobre del límit. Aquesta situació no és preocupant, ja que es tracta d’elements resultants dels processos naturals de degradació de la matèria fecal i queda resolta després de fer una neteja de les arquetes.

Situació

Normal/ Anormal/ Emergència

Aspecte

Impacte ambiental

Directe/ Indirecte

Contaminació de les aigües

N

D/I

Contaminació del sòl, esgotament de recursos naturals

Consum d’energia

N

D

Exhauriment dels recursos naturals i emissions a l’atmosfera

Gestió de l’aigua

N

D/I

Contaminació de les aigües i els sòls, esgotament dels recursos naturals

Gestió dels residus

N

D/I

Contaminació del sòl, exhauriment dels recursos naturals

Consum de matèries primeres

N

D/I

Exhauriment dels recursos naturals

Mobilitat

N

D/I

Emissions a l’atmosfera

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte

_ Consum d’energia. En aquest cas, fa referència a l’energia reactiva, que ha augmentat, però que es manté dins els límits que no comporten penalització, gràcies a les bateries de condensadors que tenim instal·lades. _ Gestió de l’aigua. Partíem d’un augment del 8,3% en el consum produït el 2014 que hem corregit amb polítiques d’estalvi, principalment en el sistema de rec. _ Gestió dels residus. Tot i l’increment de la segregació, el 2014 no havíem aconseguit arribar a l’objectiu de separar el 50% dels residus, cosa que hem pogut assolir el 2015. _ Consum de matèries primeres. La significança d’aquesta qüestió ve donada pel nombre d’embalatges que fem servir, principalment per a la protecció de les obres d’art durant la seva itinerància. No hem pogut actuar en la seva minimització perquè es tracta d’un requisit de conservació i els embalatges. _ Mobilitat. Durant l’any 2015 no s’han dut a terme accions per millorar la sostenibilitat en els trasllats de visitants i treballadors.

13 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7. PROGRAMA AMBIENTAL

Amb el Programa ambiental, integrat al Programa de Responsabilitat Social, es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i aquells considerats estratègics. El Programa ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos. Els objectius aprovats per al període 2014-2015 (bianuals) van ser els següents:

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Consum d’energia activa (MWh)

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’energia i aigua en un 5% respecte de 2013 Per tal d’assolir l’objectiu, hem executat les següents accions:

14 34

_ Coordinació dels horaris de treball amb la programació del funcionament de les instal·lacions. _ Control exhaustiu dels paràmetres de la climatització. _ Modificació de la temperatura de l’aigua de climatització en funció de la temperatura exterior.

15 Consum de gas (MWh)

_ Substitució de llums de baix consum per tecnologia LED.

34 Pel que fa a l’aigua, mentre que el 2014 vam augmentar el consum un 8,30% a causa de l’augment de la humectació a les oficines i de l’increment de visitants del Museu, el 2015 hem aconseguit una reducció del 20,80% gràcies a l’optimització de la freqüència i els horaris del rec. Sumant els dos anys, hem assolit l’objectiu bianual 2014-2015 amb una reducció del consum d’aigua del 13,61%.

_ Aturades de la maquinària de producció de fred i calor en funció de les quatre revisions diàries dels paràmetres ambientals. Aquestes accions han servit per reduir el consum d’electricitat durant el 2015 en un 10,41%, i el de gas en un 26,10%. Amb aquestes dades, sumades a l’exercici 2014, hem superat l’objectiu bianual 2014-2015, tot aconseguint una reducció de l’electricitat en un 18,34% i del gas en un 30,51%.

Consum d’aigua (m3)


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7.2. Objectiu 2: augment de la segregació dels residus fins el 50% del total produït Durant l’any 2014 vam aconseguir separar-ne el 47% i el 2015 hem segregat el 50,73%, tot assolint l’objectiu bianual. Cal esmentar que, durant el 2015 hem instal·lat papereres de material reciclat a les noves cobertes visitables per facilitat la segregació de residus dels visitants del Museu.

16 34

Segregació dels residus

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8. CONTROLS I MESURES

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas: Any

Superfície (m2)

Nombre de visitants

2008

45.103

715.636

2009

45.103

857.937

2010

45.103

828.713

2011

45.103

751.547

2012

45.103

806.052

2013

45.103

635.917

2014

45.103

718.230

2015

45.103

717.211

No s’han utilitzat els indicadors que estableix el Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants o els m2 de l’edifici, poden donar major informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del centre, donat que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal de Museu.

17 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.1. Consum d’aigua

8.2. Consum d’electricitat

L’activitat del Museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat quinzenalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa.

Un dels aspectes ambientals més significatius al Museu és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, el qual prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i el funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent:

18 34

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

Any

Consum (m3)

Consum per nombre visitants

2008

11.551,12

0,256

2008

11.345

0,0159

2009

12.175,46

0,270

2009

12.760

0,0149

2010

11.697,38

0,259

11.685,94

0,259

2010

12.241

0,0148

2011

2011

10.931

0,0145

2012

10.545,32

0,234

2012

11.760

0,0146

2013

9.451,94

0,210

2013

10.113

0,0159

2014

8.615,35

0,191

2014

11.032

0,0154

2015

7.718,400

0,171

2015

8.737

0,0122

A partir de l’any 2016, l’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions amb una empresa de serveis energètics facilitarà les inversions necessàries per endegar nous projectes d’estalvi.

19 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.3. Consum de combustibles

8.4. Consum de matèries primeres

El gas natural s’utilitza per a la climatització de l’edifici, molt especialment, la dedicada als requeriments de conservació de les obres d’art. Les dades del consum són les següents:

El consum de matèries primeres prové principalment del lloguer dels espais i, en menor mesura, de l’activitat de les oficines. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees de Manteniment i de Restauració, l’ús és quantitativament molt reduït.

Consum gas natural (MWh)

Consum gas natural (MWh/m2)

4.105

0,091

2009

4.465

0,099

2010

5.119

0,114

2011

4.929

0,109

2012

4.535

0,101

2013

4.016

0,089

2014

3.777

0,084

2015

2.791

0,062

Any 2008

20 34

Quant al consum de gasoil, hi ha dos dipòsits de 1.000 i 4.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu. El següent quadre conté l’energia directa total consumida pel Museu, suma d’electricitat i gas: Any 2008

Consum d’energia total (MWh)

Consum total (MWh/m2)

15.656,31

0,35

El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció de productes ecoetiquetats, en la seva majoria relacionats amb la neteja. A més, es té cura d’aplicar les dosificacions correctes per garantir així el mínim impacte ambiental. El consum de paper d’oficines és significatiu, motiu pel qual hem executat un pla d’acció per a la seva reducció, dins del projecte informàtic, que ha suposat la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a resultat d’això, durant els últims anys hem anat reduint el consum de paper per imprimir.

Any

Consum de paper A4 (fulls)

Consum de paper A4 (Kg)

Consum de paper A3 (fulls)

Consum de paper A3 (Kg)

Consum total Consum de paper A3 + A4 (fulls)h/m2)

Consum de paper A3 + A4 (Kg)

2009

1.287.5001

6.424

12.500

124,74

1.300.000

6.549

2010

1.237.500

6.175

12.500

124,74

1.250.000

6.299

2011

1.280.000

6.387

10.000

99,79

1.290.000

6.486

2012

884.000

4.411

10.000

99,79

894.000

4.511

2013

799.000

3.987

9.500

94,80

808.500

4.081

2009

16.640,29

0,37

2010

16.816,80

0,37

2011

16.614,87

0,37

2012

15.080,91

0,33

2014

755.500

3.770

9.500

94,80

765.000

3.864

2015

741.000

3.697

9.000

89,81

750.000

3.787

2013

13.468,17

0,30

2014

12.392,35

0,27

2015

10.509,40

0,23

Gramatge del paper: 80 g/m2

21 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

22 34

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

Consum de paper per treballador (Kg)

Fulls per treballador

Nombre de treballadors

2009

25,09

4.981

261

2010

24,32

4.826

259

2011

25,74

5.119

252

2012

18,04

3.576

250

2013

17,08

3.383

239

2014

16,17

3.201

239

2015

15,98

3.165

237

8.5. Emissions a l’atmosfera Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Per tal de convertir els consums de gas i elèctric en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, hem tingut en compte la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya.

Any

Emissions gas natural Tn CO2

Emissions consum elèctric Tn CO2

Emissions totals Tn CO2

Emissions/m2 Tn CO2

L’ús de paper ecològic i reciclat és general, fins i tot als fulletons, excepte en les publicacions de venda al públic. Quant a aquestes publicacions, estem reduint els tiratges, triem paper de menor gramatge i hem produït alguns formats electrònics.

2008

695,08

4.447,18

5.142,26

0,114

2009

793,73

4.687,55

5.481,28

0,122

2010

917,03

2.409,66

3.326,69

0,074

Altres accions de millora han estat la reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics o elements ornamentals.

2011

881,67

3.120,15

4.001,82

0,089

2012

816,03

3.163,60

3.979,63

0,088

2013

726,29

2.344,08

3.070,37

0,068

2014

688,18

2.300,30

2.988,48

0,066

2015

507,76

22.330,96

2.838,72

0,063

Aquestes dades són un fidel reflex de l’evolució dels consums, i mostren la forma en què l’augment i disminució del gas i l’electricitat, respectivament, influeixen en els gasos que són alliberats a l’atmosfera. Durant els últims anys, per tant, s’observa una sensible reducció de les emissions.

23 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

9. SOROLL

L’activitat habitual del Museu no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll durant el seu funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 era de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

10. GENERACIÓ DE RESIDUS 24 34

L’activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es du a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i es fa una recollida selectiva dels residus per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus. Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents:

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Tn

2015 Tn/m2

RESIDUS ESPECIALS (Tn)

Piles CER 160602 Envasos contaminants CER 150110 Químics de laboratori CER 160506 Reveladors CER 090102 Fixadors CER 190106 Tòners CER 080317 RAEE CER 200135 Hidrocarburs CER 130205 Fluorescents CER 200121 Bateries CER 160601 Absorbents contaminats CER 150202 Olis CER 130205 Aerosols CER 150111 Radiografies CER 090107 Condensadors CER 160213 Pintura CER 080111

Total especials: 2,222 Tn

Total especials/m2: 0,000049 Tn/m2

0,031

0,041

0,039

0,050

0,042

0,023

0,010

0,0000002

-

0,019

0,016

0,016

0,044

0,076

0,113

0,0000025

0,195

0,116

0,379

0,061

0,157

0,407

0,096

0,0000021

-

-

-

0,253

0,125

0,091

0,190

0,0000042

-

-

-

0,159

0,102

-

-

-

0,347

0,451

0,302

0,239

0,266

0,218

0,019

0,0000004

-

1,521

0,214

0,516

-

1,431

0,528

0,0000117

-

-

1,700

-

-

-

-

-

0,138

0,122

0,131

-*

0,100

-*

-*

-*

-

0,531

0,077

-

-

-

-

-

-

0,056

-

0,029

0,242

0,049

1,262

0,0000279

-

-

-

0,006

0,004

0,042

-

-

-

-

-

0,003

-

0,005

-

-

-

-

-

0,008

-

-

0,004

0,00000009

-

-

-

-

-

0,031

-

-

-

-

-

-

-

0,120

-

-

25 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2012

2013

2014

2015 Tn

2015 Tn/m2

RESIDUS NO PERILLOSOS (Tn)

6,060

5,930

7,350

7,310

0,0001621

-

-

0,595

3,655

2,090

2,350

3,890

0,0000862

-

-

2,320

6,370

11,870

18,830

16,420

0,0003641

-

-

4,840

7,660

8,300

9,530

7,440

0,0001649

-

-

2,010

0,900

2,000

1,700

2,160

0,0000479

52,231

90,400

60,670

33,930

54,820

47,450

38,295

0,0008490

52,942

93,257

77,143

59,915

86,092

89,703

77,737

-

0,0012

0,0021

0,0017

0,0013

0,0019

0,0020

0,0017

-

-* La recollida dels fluorescents es produeix quan s’omple el contenidor proporcionat per Ambilamp

El gruix dels residus correspon als banals, produïts en la seva major part pel lloguer dels espais comuns de l’edifici.

Data: 27/2/2015

Data: 23/4/2015

Data: Data: 9/3/2016 27/4/2016

Data: 12/1/2016

Paràmetres unitats

Límits

Arqueta Trafos

3,850

Arqueta Trafos

TOTAL (Tn/m2)

-

Arqueta bombes

TOTAL (Tn)

-

Arqueta Trafos

34

Total no perillosos/m2: 0,0017 Tn/m2

Arqueta fecals

26

Vidre CER 200102 Envasos CER 200139 i 200140 Fusta CER 200138 Paper / Cartró CER 200101 Ferro CER 200140 Resta CER 200301 i 200199

Total no perillosos: 75,515 Tn

S’ha dut a terme l’anàlisi de les aigües residuals que s’aboquen al clavegueram municipal per tal de complir amb el requeriment del permís d’abocament. Els resultats, que contenen un paràmetre fora de límits, segons el Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, és el següent:

11. AIGÜES RESIDUALS

Arqueta Trafos

2011

Arqueta bombes

2010

Arqueta Trafos

2009

Arqueta fecals

Any

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

pH Ut. de pH

6-10

7,8

8,1

7,7

-

7,6

7,1

7,6

Conductivitat (a 25ºC) uS/cm

6.000

986

1110

784

-

1160

1710

1260

Sòlids en suspensió (MES) mg/l

750

39,4

1720*

217

229**

142

4510*

159

122**

DQO mg/l O2

1.500

56,3

641

336

-

45,60

5580*

120

1230**

Temperatura ºC

40

16

15,2

14,5

-

-

-

-

Fòsfor total mg/l P

50

1,4

14,1

4,14

-

1,25

19,9

2,55

Clorurs mg/l Cl

2.500

112

87,8

81,2

-

221

198

231

Nitrats mg/l NO3

100

8,6

<5

12

-

10

<5

64

Sulfats mg/l SO4

1.000

150

<150

<150

-

<150

<150

180

Olis i greixos mg/l

250

<0,8

4,10

5,30

-

4,90

<0,8

<0,8

Carboni Orgànic Total mg/l

450

11

37

10

-

5

300

52

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

27 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

34

Data: Data: 9/3/2016 27/4/2016

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta fecals

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta Trafos

Data: 12/1/2016

Arqueta Trafos

28

Límits

Data: 23/4/2015

Arqueta fecals

Paràmetres unitats

Data: 27/2/2015

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Sulfurs totals mg/l S

1

<0,5

<0,5

<0,5

--

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

Sulfurs dissolts mg/l S

0,3

<0,5

<0,5

<0,5

--

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

Sulfits mg/l SO3

-

<0,1

<1

<0,1

--

<0,1

8,2

<1

Amoni mg/l NH4

60

11,3

44,3

3,1

--

5,56

34,1

3,65

Nitrogen Kjeldahl Total mg/l N

90

15

49

7,2

--

9,1

110*

9,5

610*

70**

Tensioactius (des de 2014) mg/l LSS

6

<0,1

<0,1

<0,1

--

<0,1

0,41

<0,1

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, es va realitzar una acció correctora, consistent en la neteja de l’arqueta dels transformadors (Trafos). Les noves analítiques indiquen la normalització dels paràmetres alterats a l’arqueta de transformadors. Totes les analítiques van ser enviades, com cada any, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en compliment dels requeriments del permís d’abocament.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del Museu Nacional, abasta 45.103 m2, 178,98 m²/treballador.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització al personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental i una fita indispensable per al compliment dels nostres objectius relacionats amb l’estalvi d’energia i aigua. Per aquest motiu, el Museu ha establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament mensual (excepte ens els períodes de vacances) de comunicacions internes anomenades càpsules. Durant l’any 2015 s’han enviat un total de 9 càpsules que abasten des de les bones pràctiques fins la compra verda. Ja al 2016 hem començat a fer arribar les càpsules a les empreses externes que diàriament treballen al Museu. A més, a principis de 2015 s’han realitzat formacions en bones pràctiques adreçades tant al personal intern com a les empreses proveïdores que treballen diàriament al Museu. Així mateix, s’ha constituït un grup de treball de comunicació i s’estan enviant comunicacions periòdiques sobre els temes de responsabilitat social, inclòs el medi ambient. També la intranet i el blog del Museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades.

Arran les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Pel que fa al transport públic, hi ha tres línies d’autobús que, en diferents horaris, tenen una parada en les immediacions del Museu.

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

29 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Per tal de millorar la implicació, també hem facilitat la participació dels treballadors en el Consell Social, plataforma de proposició i discussió de noves idees. Així mateix, hem realitzat tres enquestes (2013, 2015 i 2016) entre els treballadors, per tal de copsar el seu grau d’implicació en el Sistema de Gestió Ambiental. La participació s’ha anat reduint del 45% al 24%, però les puntuacions obtingudes han millorat significativament:

30 34

Participació dels treballadors D’altra banda, el maig de 2015 hem produït una taula rodona sobre la relació existent entre l’art i la sostenibilitat. Hi han participat la Sra. Anna Alcubierre, dissenyadora, que ha parlat sobre la introducció de criteris ambientals en el muntatge d’exposicions; el Sr. José Albelda, professor d’Ecologia a la Universitat de València, que ha descrit la situació d’emergència que viu la biosfera, i el Sr. Lluís Sabadell, artista, que ha tractat la incoherència de la sostenibilitat i el model econòmic i social actual.

31 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

El Departament de Seguretat s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu compta amb un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva introducció al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-ne extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada.

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. REQUISITS LEGALS Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Rentokil Initial, i es realitzen les actuacions necessàries

Al 2015 s’ha realitzat un simulacre d’emergència i confinament per núvol tòxic. Tot i això, en no tenir una relació ambiental directa, hem realitzat un simulacre de vessament de productes químics al taller de restauració de pintura, a fi de revisar el procediment i els elements disponibles. El resultat ha estat satisfactori i ha quedat recollit a l’Informe d’Emergència.

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada, Servicia, i es realitzen les actuacions necessàries

Aigües residuals

Decret 130/2003

D’altra banda, com hem indicat al registre de No Conformitats, sí hi ha hagut dos incidents relacionats amb l’emissió de gasos a l’atmosfera. Es tracta de la fuita d’uns 125 Kg de gas refrigerant R-407C de les plantes refredadores 1, 2, 3 i 4, i de la fuita de 6 Kg de gas R-404 del compressor CF4 (reserva de fotografia). S’està procedint a reparar les avaries i reomplir els circuits.

Disposar d’un permís d’abocament

Concedit l’11 de març de 2011

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per a residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 10/1998 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

S’ha dut a terme l’estudi de minimització i es va presentar el novembre de 2010. Atès el volum dels residus, el museu va quedar exempt de noves presentacions

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària.

32 34

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i en comprova periòdicament el compliment.

33 34


Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

34 34

Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Aires condicionats

Manteniment

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada i es realitzen les inspeccions reglamentàries

Raigs X

Legalització i inspeccions

RD 35/2008

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada

Mobilitat

Incorporació als plans territorials i municipal

Llei 9/2003

Comunicat a BSM

Mobilitat

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Pla de mobilitat sostenible presentat l’1 de març de 2012

Emergències

Pla d’autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

RD 1942/1993 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 82/2010 Ordre 16-04-1998

Es disposa de Pla d’Autoprotecció (2008) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

17. VALIDESA DE LA DECLARACIÓ I SIGNATURES

Aquesta Declaració Ambiental, que correspon a una auditoria de seguiment i actualització de dades, té una vigència d’un any a partir de la data de validació, moment en què s’haurà de realitzar la pròxima Declaració. Pepe Serra i Villalba Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 27 de juny de 2016

35 34

2016-09-23 Firmado digitalmente por AVELINO BRITO MARQUINA Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=AVELINO BRITO MARQUINA, email=aenor@aenor.es, serialNumber=50805650F, sn=BRITO MARQUINA, givenName=AVELINO, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=G78216819, o=ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR, ou=DIRECCION GENERAL, title=RV02 APODERADO SOLIDARIO CON PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAMPR-SW-KPSC Fecha: 2016.09.26 15:31:41 +02'00'


Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2015  

Declaració ambiental 2015  

Profile for mnac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded