__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Declaració ambiental

2018

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

4

2. Presentació de l’empresa

5

3. Activitats

8

4. Política ambiental

9

5. Abast del sistema de gestió ambiental

10

6. Aspectes ambientals

11

7. Programa ambiental

14

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’energia i aigua 14 7.2. Objectiu 2: augment de la segregació dels residus 17 8. Controls i mesures

18

8.1. Consum d’aigua

19

8.2. Consum d’electricitat

20 21

8.3. Eficiència energètica

8.4. Consum de combustibles

22

8.5. Consum de matèries primeres

22

8.6. Emissions a l’atmosfera

26

9. Soroll

27

10. Generació de residus

28

11. Aigües residuals

31

12. Mobilitat

31

13. Biodiversitat

31

14. Formació i sensibilització

32

15. Situacions d’emergència

33

16. Requisits legals

34

17. Necessitats i expectatives dels grups d’interès

36

18. Riscos i oportunitats

40

19. Termini de validesa de la Declaració Ambiental 44 i signatures Aquesta declaració correspon al període de gener a desembre de 2018, encara que pot incloure dades de 2017 i 2019 que facilitin l’explicació d’evolucions i tendències.

3 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14.001 i el Reglament EMAS per tal de portar un control més ampli d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot allò que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

4 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objecte del consorci és la gestió del Museu Nacional i està constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Conselleria de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El Patronat és l’òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional. El Patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el Patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs està marcat per la procedència catalana de gran part de les peces que, quan és possible, es comparen amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i Barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara el Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc. A les noves sales d’art modern destaquen el mobiliari i les arts decoratives de Gaudí i Jujol, procedents de la Casa Batlló o de la Sagrada

5 39


6 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018

Família. Aquestes col·leccions fan del Museu Nacional un dels millors museus en art medieval del món i un centre de referència del modernisme.

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, en sentit ampli, està constituït per les col·leccions i pels fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres i de l’arxiu general.

Patronat i Comissió delegada

Les dades generals són les següents:

Direcció i Gerència

Museu Nacional d’Art de Catalunya Nom Adreça Parc Montjuïc Municipi Barcelona Comarca Barcelonès Codi postal 08038 Telèfon 93 622 03 60 NACE rev.2 91.02 m2 superfície 45.103 m2 Lloc web www.museunacional.cat Contacte info@museunacional.cat Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de Medi Ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de Medi Ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@museunacional.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel Comitè.

Responsable i coordinador de Medi Ambient

Comitè de Medi Ambient

7 Àrees, departaments i unitats

Comissió de Residus

Comissió d’Energia

Comissió de Comunicació

39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport, com: _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais (77 durant l’any 2018) Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca Joaquim Folch i Torres La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 22 de juliol de 2013, se signà el document de la Política de Responsabilitat Social, que incorpora el Sistema de Gestió de Mediambiental.

Els grups d’interès principals del Museu, amb els quals tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són:

8 39

_ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques

9 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

10 39

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Museu Nacional d’Art de Catalunya està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del Museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es duu a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteix el bon funcionament del sistema i la millora contínua.

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. ASPECTES AMBIENTALS

El Museu fa una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, identifica els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi, i s’obliga a revisar-ho de forma periòdica. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de l’anterior revisió. _ Freqüència (F): freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): mesura de la repercussió o perillositat.

L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al Museu inclou les activitats següents:

Per obtenir el grau d’impacte (P) de cada una de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la fórmula següent:

Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya:

P=MxFxS

_ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art.

La puntuació dels aspectes ambientals en situacions d’emergència (P) es valoren amb la fórmula següent:

_ B Conservació i restauració d’obres d’art.

P=MxSxI

_ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca.

_ Magnitud (M): probabilitat d’ocurrència de la situació.

_ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (manteniment, seguretat, neteja).

_ Severitat (S): nivell d’impacte ambiental.

_ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressuals. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

_ Grau d’intervenció (I): capacitat d’actuació. En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació superior o igual al valor de significança (45).

11 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2018, els aspectes ambientals següents potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una importància més gran dels conceptes relacionats amb la gestió de les aigües residuals, les emissions a l’atmosfera, els consums d’aigua i paper, i la segregació dels residus: Situació

12 39

Aspecte

Normal/ Anormal/ Emergència

Directe/Indirecte

Abocament d’aigües residuals al clavegueram

N

D

Producció de residus

N

D/I

Contaminació ambiental i de sòls

Consum de paper (Comunicació)

N

D

Exhauriment dels recursos naturals

Aspecte ambiental

Impacte ambiental

Contaminació de les aigües

_ Abocament d’aigües residuals: tot i que no hi estem obligats, cada any realitzem una analítica de les aigües residuals que aboquem al clavegueram i comprovem que tots els paràmetres estiguin allunyats dels límits establerts per l’AMB. _ Producció de residus: el Museu s’ha marcat com a objectiu la segregació del 55% dels residus que produïm. N’exposem l’evolució al punt 7.1. Els residus generals no recollits selectivament han crescut a causa de l’augment dels lloguers dels espais. Estem treballant per millorar la segregació i reduir les fraccions “envasos” i “paper”, com expliquem al punt 8.5. _ Consum de paper: tot i reduir el consum de paper a les oficines, no hem aplicat encara prou mesures encaminades a reduir la quantitat de paper utilitzada a les comunicacions del Museu amb els visitants. Durant el 2018 hem acordat la necessitat de realitzar un inventari de les publicacions i l’elaboració d’una guia de bones pràctiques adaptada a aquesta activitat.

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte

Al 2018 no hem aplicat les millors pràctiques ambientals perquè no s’havia publicat un document de referència sectorial (DRS) que s’adaptés a la nostra activitat, eminentment cultural i museística. No obstant, el 19 de desembre de 2018 la Comissió Europea ha publicat el DRS per a l’Administració Pública, que aplica a una part de la nostra activitat. Per aquest motiu, prendrem aquest document com a referència a la Declaració Ambiental de 2019, exposant la seva relació amb els aspectes ambientals més significatius, l’adaptació als indicadors proposats i, si escau, els paràmetres comparatius d’excel·lència.

13 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7. PROGRAMA AMBIENTAL

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Amb el Programa Ambiental, integrat al Programa de Responsabilitat Social, es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i aquells considerats estratègics. El Programa Ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos. Els objectius aprovats per al període 2018-2022 van ser els següents:

_ Instal·lació de termo-higròmetres a les oficines. Aquesta fita ha estat assolida. _ Control de les consignes de temperatura i humitat. Aquesta fita ha estat executada. Diàriament es controlen els paràmetres per engegar i aturar la maquinària. _ Informació als treballadors, interns i externs, sobre bones pràctiques ambientals. No s’ha realitzat cap xerrada, però al mes de maig està prevista una per als treballadors del servei de neteja.

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’energia i aigua en un 5% en el període 2018-2019 respecte de l’any 2017

_ Aprofitament de les aigües grises. Aquesta fita està pendent. _ Continuar la instal·lació de doble descàrrega als inodors. Aquesta fita està pendent. De moment, tenim doble descàrrega als lavabos de la Sala Oval i en un lavabo de les oficines.

A fi d’assolir aquest objectiu, ens hem proposat executar els treballs següents:

14 39

Durant l’any 2018 hem estalviat un 6,8% d’electricitat i un 5,2% de gas, però hem augmentat un 2,7% el consum d’aigua. No obstant, atès que hem incrementat el nombre de visitants, hem consumit un 1,8% menys d’aigua per visitant.

_ Racionalització del maquinari de les oficines (centralitzar i compartir recursos). Aquesta fita s’ha executat en un 80%. Hem construït diversos office, dotats amb neveres amb qualificació energètica A++, i s’han tret neveres antigues de diferents despatxos. Cal acabar de treure algunes neveres i gestionar-les com a RAEE.

Cal indicar que el consum energètic ha estat condicionat aquest any per les condicions climàtiques desfavorables. De fet, segons la fórmula de consum de l’edifici per al 2015, creada per l’empresa de Serveis Energètics amb l’aprovació i supervisió de l’ICAEN, l’enginyeria ARC BCNA i Museu, si haguéssim tingut la mateixa temperatura i humitat relativa que al 2015, l’estalvi energètic hagués estat encara major: el 8,9% d’electricitat i el 6,3% de gas. Per tant, podem dir que, si el consum real de comptador ha superat l’objectiu, l’esforç per aconseguir-lo ha estat superior.

_ Control climàtic (adaptació de les consignes de temperatura en les oficines a la normativa vigent). Aquesta fita s’ha assolit en un 90%. Resta sistematitzar les rondes per les oficines a fi d’apagar els climes als despatxos buits. _ Instal·lació d’una planta refredadora exclusiva per a la reserva de fotografia B/N. Aquesta fita ha estat executada. _ Obtenció de la certificació ISO 50.001 (eficiència energètica). Aquesta fita ha estat executada. VALORIZA FACILITIES ha implantat el sistema de gestió durant el 2018. La certificació d’AENOR data del gener de 2019. _ Implantació del sistema de gestió de les instal·lacions SCADA. Aquesta fita ha estat assolida. _ Incorporació d’un tècnic extern per a la gestió energètica. Aquesta fita està pendent d’executar.

Les fórmules esmentades, per al consum de gas i elèctric respectivament, són les següents: Model d’ajust rutinari combustible

Consum anual de combustible de referència ± Ajust rutinari (kWh)=

Model d’ajust rutinari electricitat

Consum anual d’electricitat de referència ± Ajust rutinari (kWh)=

desembre

988,103 • Σ gener

desembre

GDC+3.261,718 • Σ gener

desembre

100.274,269 + 1.384,748 • Σ gener

HR

desembre

GDR+6.742,170 • Σ gener

HR

15 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Els històrics dels consums els relacionem a continuació: 0,0148 0,0145 0,0146

0,0159

0,0154 0,0122

7.869

Consum d’energia activa (MWh)

7.224

2017

0,0111

0,0110

2017

2018

6.731

m3 / nre. visitants

2016

0,0131

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7.2. Objectiu 2: aconseguir segregar el 55% del total de residus produït l’any 2022

2018

Es tracta d’un objectiu a quatre anys vista, amb una planificació que començà el 2018, on l’homologació de proveïdors ha de ser una de les fites principals per tal que la gestió dels residus durant els lloguers dels espais sigui un objectiu més de les empreses que hi treballen.

16 39 2.610

2.378

Alhora, proposàvem altres accions per augmentar la segregació dels residus:

2.255

_ Millora de la senyalització al menjador del personal. Aquesta fita no ha estat executada.

Consum de gas (MWh) 2016

2017

_ Col·locació de papereres de segregació a l’entrada del museu. Aquesta fita ha estat executada.

2018

48,36%

52,50% 43,74%

10.785

Consum d’aigua (m3)

9.575

9.839

Residus segregats vs. residus totals 2016

2017

2018

3,04%

2010

2016

2017

2017

17 39


8. CONTROLS I MESURES

18 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas:

8.1. Consum d’aigua

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

Superfície (m2)

Nombre de visitants

2010

45.103

828.713

2011

45.103

751.547

2012

45.103

806.052

2013

45.103

635.917

2014

45.103

718.230

2015

45.103

717.211

2016

45.103

820.516

2017

45.103

866.271

2018

45.103

891.346

No s’han utilitzat els indicadors que estableix el Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants o els m2 de l’edifici, poden donar més quantitat d’informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del centre, ja que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal del Museu.

L’activitat del Museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat quinzenalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa (vegeu el punt 7.1). El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent: Any

Consum (m3)

Consum per nombre visitants

2010

11.821

0,0143

2011

10.931

0,0145

2012

11.760

0,0146

2013

10.113

0,0159

2014

11.032

0,0154

2015

8.737

0,0122

2016

10.785

0,0131

2017

9.575

0,0111

2018

9.839

0,0110

19 39


20 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018

8.2. Consum d’electricitat

8.3. Eficiència energètica

Un dels aspectes ambientals més significatius del Museu és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, el qual prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i del funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

El quadre següent conté l’energia directa total consumida pel Museu, suma d’electricitat i gas:

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

2010

11.697,38

0,259

2011

11.685,94

0,259

2012

10.545,32

0,234

2013

9.451,94

0,210

2014

8.615,351

0,191

2015

7.718,400

0,171

2016

7.869,412

0,175

2017

7.224,088

0,160

2018

6.731,125

0,149

A partir de l’any 2016, l’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions a una empresa de serveis energètics ens ha permès implementar noves inversions, necessàries per reduir el consum energètic (vegeu el punt 7.1).

Any

Consum d’energia total (MWh)

Consum total (MWh/m2)

2010

16.816,80

0,37

2011

16.614,87

0,37

2012

15.080,91

0,33

2013

13.467,94

0,30

2014

12.392,35

0,27

2015

10.509,40

0,23

2016

10.479,41

0,23

2017

9.602,09

0,21

2018

8.985,62

0,20

Per tal de reduir l’energia elèctrica reactiva, tenim bateries de condensadors. D’altra banda, pel que fa a les energies renovables, disposem d’un sistema de recuperació de calor a dues de les plantes refredadores, mitjançant el qual aprofitem la temperatura de la condensació per escalfar aigua. Això ens permet postescalfar per deshumectar i, per tant, que les calderes no hagin de treballar durant els mesos més càlids en què no és necessària la calefacció. El mix energètic de la nostra companyia subministradora, Gas Natural Fenosa, també conté energies renovables i és el següent (%):

Cicle combinat Tèrmica

15,0

Hidràulica Eòlica

58,6 13,5

Nuclear Minihidràulica

7,9

Cogeneració 0,4

0,7

3,9

21 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018

8.4. Consum de combustibles

L’ús de paper ecològic i reciclat és general, inclús en els fulletons de mà, a excepció de les publicacions de venda al públic. Quant a aquestes publicacions, hem reduït els tiratges, triem paper de menys gramatge i hem produït algun format electrònic.

El nostre compromís: conservar el que és de tots

El gas natural s’utilitza per a la climatització de l’edifici, molt especialment la dedicada als requeriments de conservació de les obres d’art. Les dades del consum són les següents:

22 39

Any

Consum gas natural (MWh)

Consum gas natural (MWh/m2)

2010

5.119

0,114

2011

4.929

0,109

2012

4.535

0,101

2013

4.016

0,089

2014

3.777

0,084

2015

2.791

0,062

2016

2.610

0,058

2017

2.378

0,053

2018

2.255

0,050

El consum de paper d’oficina és rellevant, motiu pel qual hem executat un pla d’acció per a la seva reducció, dins del projecte informàtic, que ha suposat la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a resultat d’això, durant els últims anys hem anat reduint el consum de paper d’impressió. Respecte de l’any 2017, al 2018 hem reduït el consum total de paper d’oficina en un 19,14% i el consum per treballador en un 21,27%. No obstant, ens cal completar el registre del paper que s’utilitza per a la comunicació i implementar alternatives digitals com ara la signatura electrònica i l’arxiu digital. Ambdós projectes es troben al pla estratègic del Museu.

23

Any

Consum de paper A4 (fulls)

Consum de paper A4 (kg)

Consum de paper A3 (fulls)

Consum de paper A3 (kg)

Consum total Consum de paper A3 + A4 (fulls)

Consum de paper A3 + A4 (kg)

2010

1.237.500

6.175

12.500

124,74

1.250.000

6.299

2011

1.280.000

6.387

10.000

99,79

1.290.000

6.486

2012

884.000

4.411

10.000

99,79

894.000

4.511

El consum de matèries primeres prové del lloguer dels espais i de l’activitat del Museu. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees d’Infraestructures i Servies Generals, i de Restauració, el seu ús és quantitativament molt reduït.

2013

799.000

3.987

9.500

94,80

808.500

4.081

2014

755.500

3.770

9.500

94,80

765.000

3.864

2015

741.000

3.697

9.000

89,81

750.000

3.787

El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció de productes ecoetiquetats, la majoria dels quals relacionats amb la neteja. A més, es té cura d’aplicar les dosificacions correctes per garantir així el mínim impacte ambiental.

2016

323.550

1.626

13.500

135,00

337.050

1.761

2017

392.500

1.958

21.500

214,55

414.000

2.173

2018

300.800

1.508

25.000

249,00

325.800

1.757

Quant al consum de gasoil, hi ha dos dipòsits de 1.000 i 5.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu i l’evolució del consum és favorable.

8.5. Consum de matèries primeres

Gramatge del paper: 80 g/m2 i 120 g/m2

39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

24

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

Consum de paper per treballador (kg)

Fulls per treballador

Nombre de treballadors

2010

24,32

4.826

259

2011

25,74

5.119

252

2012

18,04

3.576

250

2013

17,08

3.383

239

2014

16,17

3.201

239

2015

15,98

3.165

237

2016

7,43

1.422

237

2017

9,45

1.800

230

2018

7,44

1.381

236

6.299

25,74

18,04

17,08

16,17

15,98

7,64

Consum de paper per treballador (Kg)

2016

9,45

2017

7,44

2018

Altres accions de millora en el consum de matèries primeres han estat: _ La reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics i elements ornamentals. _ El control centralitzat del magatzem, que permet l’inventari dels materials i, per extensió, l’optimització dels recursos.

6.486

39 4.511

4.081

3.864

_ La reducció de la fracció d’envasos, en especial als productes take away de la cafeteria, introduint una alternativa biodegradable. Així mateix, s’ha incorporat als plecs de contractació del servei d’hostaleria la limitació dels envasos d’un sol ús.

3.787

1.761

Consum de paper A3 i A4 (kg)

24,32

2016

2.173 1.757

2017

2018

Pròximament, ens proposem les accions següents: _ Foment de la compra sostenible (reutilitzable i reciclable), elaborant guies adaptades a cada activitat amb alternatives de compra i instruccions sobre la seva priorització. _ Ús de parets mòbils prefabricades a les exposicions temporals. Aquesta fita s’implementarà a la sala 64, nou espai d’exposicions temporals.

25 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018

8.6. Emissions a l’atmosfera

L’increment de les emissions corresponent a l’any 2017 no representava l’evolució real del consum, que ha disminuït significativament durant els últims anys. L’explicació la trobem en el mix energètic: l’energia que van subministrar les companyies de distribució durant el 2017 va ser produïda amb menys aportació de recursos renovables i això va elevar la quantitat de CO2 emès per cada KWh d’energia produïda. No obstant, al 2018 hem obtingut la xifra d’emissions més baixa des que tenim registres.

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Per tal de convertir els consums de gas i elèctric en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, hem tingut en compte la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya. Enguany, hem introduït el càlcul d’emissions de gasos refrigerants per fuites a causa d’avaries:

Any

Emissions gas Emissions consum elèctric natural t CO2 t CO2

Emissions gasos refrigerants t CO2

Emissions totals t CO2

Emissions/m2 t CO2

26

2010

917,03

2.409,66

-

3.326,69

0,074

39

2011

881,67

3.120,15

-

4.001,82

0,089

2012

816,03

3.163,60

-

3.979,63

0,088

2013

726,29

2.344,08

-

3.070,37

0,068

2014

688,18

2.300,30

-

2.988,48

0,066

2015

507,76

22.330,96

-

2.838,72

0,063

2016

467,63

2.423,78

-

2.898, 71

0,064

2017

428,71

2.831,84

193,67

3.454,22

0,077

2018

409,16

2.160,69

193,67

2.763,52

0,061

Quant a les calderes, les seves emissions són les següents: CO2 màxim (Vol %)

O2 màxim (Vol %)

CO màxim (ppm)

NOx màxim (ppm)

Caldera núm. 1 (inactiva)

-

-

-

-

Caldera núm. 2

9,30

8,20

0,00

60,00

Caldera núm. 3

7,30

8,4

0,00

43,00

Font: revisió normativa dels cremadors de les calderes.

9. SOROLL

L’activitat habitual del Museu no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll durant el seu funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 era de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA (no hi ha hagut canvis en la maquinària posteriorment). El Museu es troba situat, segons el mapa estratègic de soroll de Barcelona, en Zona A1.2 i B2. El límit establert és de 55 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

27 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

La nostra activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es duu a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i es fa una recollida selectiva dels residus per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus del Museu Nacional, guia produïda entre el 2009 i el 2010 en col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents:

28 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots Any

2015 Kg

2016 Kg/m2

Kg

2017 Kg/m2

Kg

2018 Kg/m2

Kg

Kg/m2

ANY 2018 - RESIDUS ESPECIALS (Kg) Total especials: 1.959 Kg Total especials/m2: 0,04343 Kg/m2 Piles CER 160602 Envasos contaminats CRC 150110 Químics de laboratori CER 160506 Químics orgànics CER 160508 Reveladors CER 090102

10

0,0002

42

0,0009

43

0,0009

14

0,0003

113

0,0025

51

0,0011

67

0,0014

--

--

96

0,0021

110

0,0024

11

0,0002

--

--

--

--

--

--

6

0,0001

--

--

190

0,0042

207

0,0046

58

0,0012

153

0,0034

--

--

103

0,0023

55

0,0012

77

0,0017

--

--

--

--

--

--

75

0,0017

19

0,0004

153

0,0034

35

0,0007

52

0,0012

RAEE CER 200135

528

0,0117

2.806

0,0622

696

0,0154

1.320

0,0292

Hidrocarburs CER 130701

--

--

--

--

--

--

--

--

Fluorescents CER 200121

--

--

98

0,0022

57

0,0012

99

0,0021

Fixadors CER 090104 Reactius de laboratori CER 010399 Tòners CER 080317

Bateries CER 160601 Absorbents contaminats CER 150202 Olis CER 130205

--

--

4

0,0001

--

--

107

0,0023

1.262

0,0279

26

0,0006

--

--

62

0,0013

--

--

--

--

--

--

--

--

Aerosols CER 160504

--

--

10

0,0002

--

--

--

--

Radiografies CER 090107

4

0,0001

--

--

--

--

--

--

Condensadors CER 160213

--

--

--

--

--

--

--

--

Pintura CER 080111

--

--

--

--

--

--

--

--

29 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ANY 2018 - RESIDUS NO ESPECIALS (Kg) Total no especials: 72.374 Kg Total no especials/m2: 1,60464 Kg/m2

11. AIGÜES RESIDUALS

Tot i no tenir l’obligatorietat legal, realitzem una analítica d’autocontrol anual per conèixer la composició de les aigües que aboquem al clavegueram i, en cas de superar els límits marcats per l’AMB, aplicar les correccions necessàries. No obstant, la programació d’una intervenció constructiva a les arquetes no ens ha permès practicar l’anàlisi durant el 2018. Aquesta acció ha quedat posposada fins el 2019 i quedarà recollida a la pròxima Declaració Ambiental.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional.

Vidre CER 200102

7.310

0,1621

15.048

0,3336

9.021

0,2000

7.775

0,1723

Envasos CER 200139 i 200140

3.890

0,0862

5.820

0,13

1.550

0,0344

1.634

0,0362

Fusta CER 200138

16.420

0,3641

4.240

0,0940

10.030

0,2224

6.200

0,1374

Paper / Cartró CER 200101

7.440

0,1649

12.041

0,2670

9.290

0,2059

9.695

0,2149

Ferro CER 200140

2.160

0,0479

1.400

0,0310

3.000

0,0665

1.940

0,0430

Terres i pedres CER 200202

--

--

--

--

20.000

0,4434

--

--

Residus construcció CER 170904

--

--

--

--

--

--

3.000

0,0665

30

Olis CER 200125

--

--

80

0,0018

520

0,0115

310

0,0068

39

Orgànica CER 200108

--

--

4.621

0,1025

--

--

--

--

Resta CER 200301 i 200199

38.295

0,8490

50.044

1,1096

49.246

1,0919

41.820

0,9272

TOTAL (Kg)

77.737

--

96.904

--

103.685

--

74.333

--

_ Instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics.

TOTAL (Kg/m2)

1,7235

--

2,1485

--

2,2988

--

1,64807

--

_ Adquisició de bicicletes elèctriques per a les comissions de servei dins de la ciutat.

Arran de les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, es van dur a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Al web del Museu s’exposen els mitjans per arribar-hi en transport públic, a fi d’oferir al visitant una alternativa sostenible al vehicle privat. Actualment, estem estudiant diferents accions:

_ Foment del car sharing entre els treballadors del Museu.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del Museu Nacional, és de 45.103 m2, 179 m2/treballador. La zona verda ocupa 18.200 m2, un 29% de les instal·lacions.

31 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

32 39

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El sistema de gestió necessita relacionar-se amb tots els actors que comparteixen l’espai comú del medi ambient per tal de formar i sensibilitzar, de copsar interessos i expectatives, adaptar-hi les polítiques i prioritzar els objectius. D’igual forma, la comunicació mediambiental utilitza els recursos disponibles i tria els canals més adequats a cada grup d’interès. Per comunicar-nos amb l’equip humà del Museu hem establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament de comunicacions internes sobre medi ambient anomenades càpsules, introducció de notícies als butlletins, publicació de missatges a les pantalles dels espais comuns i col·locació de senyalització formativa. Quant als visitants, disposem d’informació al web, articles al blog i una illa de segregació de residus a la porta principal. Pel que fa als proveïdors, incloem clàusules mediambientals als contractes i els impartim xerrades de bones pràctiques. Així mateix, participem en jornades de treball amb altres ens de l’administració pública on compartim experiències i introduïm la sostenibilitat als continguts dels tallers educatius que realitzem amb les escoles. Responsabilitat Social

Càpsula de medi ambient Un petit gest...

un gran ajut

Vehicles i contaminació Partícules sense cremar i òxids de nitrogen perjudicials per a la salut

VEHICLES DE COMBUSTIÓ

CO2 provoca l’efecte hivernacle i el canvi climàtic

Motor de benzina + motor elèctric amb bateria recarregable per les desceleracions Motor de benzina + motor elèctric amb bateria recarregable per xarxa elèctrica

VEHICLES MÉS SOSTENIBLES

NO EXISTEIX L’EMISSIÓ ZERO

Motor elèctric amb bateries recarregables per xarxa elèctrica

L’Observatori de Qualitat de l’Aire de la Regió de París ha determinat que el 41% de les partícules fines emeses pel trànsit rodat (excloent-ne els gasos d’escapament) prové de l’abrasió dels pneumàtics, les pastilles de fre i l’asfalt. Tens dubtes? Contacta’ns! mediambient@museunacional.cat El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10) i les certificacions mediambientals EMAS (ES-CAT-000385) i ISO 14001 (GA-2011/0486)

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

El Departament de Seguretat s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu disposa d’un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva introducció al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-hi extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada. Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària. El 2018 no hi va haver simulacre a causa del canvi del PAU, però aquest fet ha estat corregit el 20 de juny de 2019 amb la realització d’un simulacre de vessament d’un producte químic perillós al taller de restauració de pintura. El resultat ha estat satisfactori i ha quedat recollit a l’Informe d’Emergència. Així mateix, s’ha programat un simulacre d’incendi al juliol de 2019. D’altra banda, com hem indicat al registre de No Conformitats, sí que hi ha hagut incidents relacionats amb l’emissió de gasos a l’atmosfera a causa d’avaries en la maquinària de producció de fred: _ Fuita de 5 kg de gas frigorífic R404A a la cambra CF13. Dels 15 kg que té la instal·lació n’hem recuperat 10 que tornarem a introduir una vegada reparada l’avaria. _ Fuita de 65 kg de gas frigorífic R407C a la planta refredadora número 1. S’ha reparat l’avaria i s’ha carregat el mateix tipus de gas. _ Fuita de 15 kg de gas frigorífic R404A a la cambra CF4. En aquest cas, després de reparar l’avaria hem carregat la instal·lació amb gas R449A, més ecològic.

33 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. REQUISITS LEGALS

34 39

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i en comprova periòdicament el compliment.

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Aires condicionats

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012. No cal fer renovació

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Urban Pestis, i es realitzen les actuacions necessàries

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (Valoriza) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció: 22/8/2016

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada (LD3 SERVEIS), i es realitzen les actuacions necessàries. Última inspecció: 31/10/2018

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (Valoriza) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció: 17/7/2017

Aigües residuals

Disposar d’un permís d’abocament

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

S’ha fet una declaració responsable, acceptada en data 20-7-2016

Raigs X

Legalització i inspeccions

RD 35/2008

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada

35

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

Tot i que no hi estem obligats, es realitzen analítiques periòdiques als punts d’abocament amb resultats correctes

Mobilitat

Incorporació als plans territorials i municipals

Llei 9/2003

Comunicat a BSM

39

Mobilitat

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Pla de mobilitat sostenible presentat l’1-3-2012

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per a residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 22/2011 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries, així com safates de retenció per prevenir vessaments

Aparells elevadors

Manteniment i inspecció

RD 2291/85 (ITC-MIE-AEM1.O.23/09/87)

Es disposa d’una empresa mantenidora (Asvall). Última inspecció reglamentària: 30/5/2017

Emergències

Pla d’Autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

Estem exempts

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

RD 513/2017 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 30/2015 Ordre 16-04-1998

Es disposa de Pla d’Autoprotecció (2016) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

Gas

Manteniment i inspecció

RD 1027/2007 RD 1826/2009 I 02/2015 DGEMSI

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (GAS NATURAL) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció reglamentària: 12/1/2015

Residus

El Museu Nacional d’Art de Catalunya declara que compleix amb tota la legislació de caràcter ambiental que aplica a l’activitat objecte d’aquesta declaració ambiental a data de signatura d’aquest document.


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

17. NECESSITATS I EXPECTATIVES DELS GRUPS D’INTERÈS

36 39

En l’anàlisi ambiental prenem en consideració les expectatives de les parts interessades per determinar quines de les quals es podrien convertir en requisits d’acompliment per a la nostra institució. Repensem les relacions amb aquests grups d’interès i ens comuniquem amb ells, i s’estudien les propostes resultants d’aquesta interacció. Durant l’any 2017 vam endegar un projecte relacionat amb el grup d’interès “Equip Humà”, format pels treballadors del centre, que consistia en una revisió ambiental i geo-biològica dels llocs de treball, incidint en les radiacions elèctriques, magnètiques i electromagnètiques, en l’ambient interior de les oficines, la qualitat de la il·luminació i les pertorbacions geològiques als llocs de treball. Aquest estudi va finalitzar el 2018, confirmant que ens trobem dins dels paràmetres normatius, però amb observacions i propostes de millora que hem anat aplicant: 1. Posada a terra: és més que correcte, doncs ens trobem entre els 2 i els 4 Ω quan la normativa bioconstructiva recomana valors per sota dels 6 Ω. 2. Camps elèctrics alterns (baixes freqüències): tots els llocs de treball es troben dins dels límits legals. Malgrat això, es proposava: _ Revisar la connexió a terra de totes les taules (executat) _ Eliminar els llums de sobretaula (en execució) _ Eliminar allargadors elèctrics sense connexió a terra (executat). _ Evitar el pas de manyocs de cables per sota de les taules (executat). _ Evitar la presència de fonts d’alimentació i carregadors a les taules o en la seva proximitat (executat). _ Eliminar els calefactors portàtils (executat). _ Treure de les oficines les neveres i altres aparells elèctrics i electrònics que siguin prescindibles (en execució).

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots 3. Camps magnètics alterns (baixes freqüències): tots els valors estan molt per sota dels límits legals. Tot i això, es proposaven les següents mesures: _ Evitar el pas de cablatges sota les taules (executat). _ Eliminar les làmpades de sobretaula o substituir-les per altres sense transformador (en execució). _ Evitar carregadors i transformadors a les taules. En la mesura del possible, allunyar CPU’s d’ordinadors, neveres, calefactors i altres aparells (executat). _ Desendollar els aparells elèctrics i electrònics quan no hagin de funcionar (executat). _ Allunyar les taules dels armaris elèctrics (executat). 4. Ones electromagnètiques (altes freqüències): totes les mesures estan per sota dels límits legals. Malgrat això, es recomanava: _ Eliminar o apagar els repetidors i amplificadors wifi quan no siguin necessaris (executat). _ Prioritzar la telefonia fixa sobre la tecnologia sense fils (executat). 5. Camps elèctrics continus (electrostàtica): els valors mesurats sobre les taules han estat baixos o molt baixos. En el cas de persones afectades per la lipoatròfia semicircular, els resultats són molt bons, doncs les taules han estat modificades amb cantells de fusta i materials conductors, i les cadires són antiestàtiques. Tot i això, es recomanava: _ Estendre les mesures contra la lipoatròfia a totes les taules (en execució). _ Instal·lar un revestiment de cotó a les cadires que no són antiestàtiques (pendent d’execució). 6. Ambient interior: tot i que complim amb escreix el RITE, s’han realitzat les següents observacions: _ Temperatura i humitat: la immensa majoria dels valors se situen en el fus de la confortabilitat, entre els 21 i els 23ºC, i entre el 40 i el 60% Hr.

37 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

_ Concentració de CO²: tot i que s’ha constatat que les mesures són nul·les o dèbils, s’ha observat que un 25% de les oficines tenen valors per sobre de les 700 ppm, cosa que pot comportar sensació de cansament i davallament de la concentració. En quests casos, s’han augmentat les renovacions d’aire. _ Qualitat de la il·luminació: els valors d’intensitat són correctes, cosa que recolza la proposta de retirada dels llums de sobretaula. Si calgués triar un tipus de font de llum, s’optarà per làmpades d’espectre total, amb reproducció superior a 90 i exemptes de parpelleig.

38 39

_ Ionització: pràcticament a tots els espais predominen els ions positius, cosa que pot produir cansament, pressió en el cap, baixada de tensió, dificultats respiratòries i augment de la serotonina, que es relaciona amb la irritabilitat i els trastorns del son. Per tal de potenciar l’augment de càrregues negatives, hem augmentat les aportacions d’aire exterior i també incorporarem plantes de les espècies més adequades. _ Partícules i fibres: el contingut de pols i contaminants sòlids a l’ambient és manifestament inferior que a l’exterior de l’edifici, cosa que indica una filtració eficaç. No obstant, es recomanava: • Allunyar les impressores que funcionen amb tòner (executat). • Procurar que els aspiradors tinguin filtres HEPA o similar (executat). • Minvar la presència de COV’s provocats pels polivinils. Es troba en estudi la substitució de cortines amb PVC. • Limitar l’ús d’ambientadors, doncs aporten substàncies volàtils (en estudi).

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots _ Pertorbacions geològiques: s’han detectat corrents d’aigua, falles i falles amb aigua subterrànies que podrien estar relacionades amb alteracions de la salut (cansament, mal de cap...). Per aquest motiu, es recomanava ressituar les taules de treball que es troben en aquests espais (en execució). A més, tenim altres iniciatives relacionades amb els grups d’interès que es troben en curs, com ara: 7. Foment de la mobilitat sostenible: la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament del Museu i l’ús de bicicletes elèctriques per a les comissions de servei a la ciutat són iniciatives de foment de la mobilitat sostenible que estan relacionades amb els grups d’interès “Equip Humà” i “Societat”, i es troben en estudi. 8. Reducció de la fracció “envasos”, fomentant l’ús d’envasos biodegradables a la cafeteria i reduint els embolcalls a les màquines de vending. La primera acció ja ha estat implementada i la segona s’inclourà al pròxim concurs públic. Aquestes iniciatives tenen a veure amb els grups “Equip Humà”, “Visitants”, “Proveïdors” i “Societat”. 9. Reducció dels elements químics volàtils: la retirada dels ambientadors dels lavabos de l’edifici ha de minvar l’exposició i, per tant, els perjudicis per a les persones amb sensibilitat química. Aquesta iniciativa, relativa als grups “Visitants” i “Equip Humà” es troba en estudi. Hem retirat els ambientadors del lavabo d’homes del vestíbul principal i hi estem provant un purificador d’aire.

39 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

18. RISCOS I OPORTUNITATS

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’estudi DAFO basat en les determinacions dels riscos i les oportunitats que sorgeixen de l’activitat i les relacions del Museu, tant internes com externes, ens ajuda a proposar accions relacionades amb la millora mediambiental.

Seguiment de l’anàlisi 2017-2018 Oportunitats

40 39

Proposta d’acció

Seguiment

Amenaces

Les retallades pressupostàries han Continuar l'esforç d'estalvi posat en valor l'estalvi energètic energètic, fent-lo objectiu prioritari

Hem renovat l’objectiu d’estalvi energètic i cada any el superem

Poca visibilitat de les marques ISO/EMAS.

Vistes a nivell internacional per a la Instal·lació de papereres de difusió externa segregació a la porta principal per al públic

Acció executada

Mecenatge per accions concretes ambientals

Oferir aquesta opció als patrocinadors més implicats amb la sostenibilitat

Acció en estudi

Xarxa de Museus per sumar gestió ambiental

Ajudar a millorar el comportament Hem fet una proposta de col·laboració amb la Xarxa de ambiental dels museus secció i membres de la Xarxa a Catalunya Museus

Col·laboracions amb altres entitats culturals i sensibilització del sector cultural en temes ambientals

rganitzar un workshop per compartir experiències i establir sinèrgies

Acció en estudi

Legislació en energies renovables

Implantació d’energia fotovoltaica

Es contractarà un estudi preliminar amb una enginyeria autoritzada

Risc

Proposta d’acció

Seguiment

Prescindir de la certificació

Mantenir un sistema de gestió no certificat

Es continuarà amb les certificacions pel seu valor de motivació i compromís

Manca de pressupost per aplicar criteris de compra responsable

Manca d'aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Destinar una partida del pressupost a mesures mediambientals

Acció en estudi

Poc suport de l'administració pública per a l’aplicació de mesures mediambientals

Fre a les polítiques ambientals

Reclamació d’ajuts i avantatges competitius per a les entitats amb sistemes de gestió ambiental. Assistència a jornades informatives

Segons es va anunciar a l'últim workshop al Departament de Territori i Sostenibilitat, esperem la implantació d'ajuts per part de l'Administració que ara es troben en estudi

41 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

42 39

Seguiment

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots Debilitats

Proposta d’acció

Seguiment

Manca d'aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Millora de la qualitat ambiental a les oficines

Estudi ambiental i geobiològic

Manca de mesures de control de les empreses externes/proveïdors

Falta d'aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Millora de la comunicació de la normativa interna i xerrades formatives

Hem incorporat un tècnic que vetllarà pel compliment de les bones pràctiques

Incorporació de la sostenibilitat en la gestió museística

Poc ús de productes sostenibles en exposicions per requeriments estètics

Guia d'exposicions sostenibles

Hem presentat un pressupost, però s’ha posposat per manca de recursos econòmics

Aprofitament de la comunicació externa

Menys repercussió de l'esforç del Museu

Visibilització davant dels visitants

Incorporació logos ambientals als dossiers de premsa

La ubicació del Museu no afavoreix l’accés amb transport públic. Manca aplicació de mesures de mobilitat sostenible

Impactes ambientals associats a la mobilitat

Estudi per a la incorporació de carregadors per a vehicles elèctrics, car sharing i bicicletes elèctriques per desplaçaments a la ciutat

Propostes posposades per manca de recursos econòmics i situació del mercat de vehicles elèctrics

Manca de segregació de residus produïts pel lloguer dels espais

Pèrdua de clients per excés de requeriments

Homologació de proveïdors en el lloguer dels espais per millorar la segregació dels residus

Proposta aprovada. Manca implementació

Manca de seguiment de materials reutilitzats. Desconeixement

Falta d’implantació d'objectius associats a la reutilització

Encarregar el registre i control

Museografia està elaborant els registres

Manca de seguiment del consum d'aigua per als diferents usos

Desconeixement de la significança dels consums

Instal·lació de comptadors segregats

En estudi

Maquinària antiga (clima)

Consum energètic elevat

Estudiar contracte ESE a 12 anys

Al llarg de 2019 es faran els Plecs de Prescripcions Tècniques del pròxim concurs

Límits de la contractació pública en temes ambientals

No inclusió de clàusules ambientals suficients

Planificar formació per als departaments compradors

En estudi

Compra i contractació sostenible

Compra menys sostenible

Guies de compra sostenible adaptades a cada àrea de treball

Proposta posposada per manca de recursos

Fortaleses

Proposta d'acció

Sistema ambiental madur. Certificat EMAS des de 2012 i ISO 14001 des de 2011

Abordar noves propostes ambicioses com l’anàlisi i reducció de la petjada de carboni

Acció en estudi

Falta d'implicació del personal

Museu de referència

Ajudar a millorar el comportament ambiental dels museus secció i membres de la Xarxa.

Hem fet una proposta de col·laboració amb la Xarxa de Museus

Activitat d'impacte ambiental limitat

Aprofundir en qüestions com el consum de paper de les publicacions, la sostenibilitat dels esdeveniments o la compensació de les emissions de CO2

Acció en estudi

Activitats educatives amb escoles

Introduir l’educació ambiental als tallers

S’ha introduït en un taller educacional i tenim prevista una reunió amb el Departament d’Educació per estendre-ho a altres activitats

Risc

43 39


Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

19. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I SIGNATURES

Declaració ambiental 2018 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Aquesta Declaració Ambiental, que correspon a una auditoria de segon seguiment, té una vigència d’un any a partir de la data de validació. La Declaració Ambiental 2019 es validarà durant el segon trimestre 2020. Pepe Serra i Villalba Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 20 de juny de 2019

44

45

39

39


blog.museunacional.cat

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2018  

Declaració ambiental del Museu Nacional d'Art de Catalunya, any 2018

Declaració ambiental 2018  

Declaració ambiental del Museu Nacional d'Art de Catalunya, any 2018

Profile for mnac
Advertisement