Page 1

Declaració ambiental

2017

El nostre compromís: conservar el que és de tots


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

ÍNDEX

1. Introducció

4

2. Presentació de l’empresa

5

3. Activitats

8

4. Política ambiental

9

5. Abast del sistema de gestió ambiental

10

6. Aspectes ambientals

11

7. Programa ambiental

14

7.1. Energia i aigua

14

7.2. Residus

18

8. Controls i mesures

19

8.1. Aigua

20

8.2. Electricitat

21

8.3. Eficiència energètica

22

8.4. Combustibles

23

8.5. Matèries primeres

23

3

8.6. Emissions a l’atmosfera

26

39

9. Soroll

28

10. Generació de residus

28

11. Aigües residuals

31

12. Mobilitat

32

13. Biodiversitat

33

14. Formació i sensibilització

33

15. Situacions d’emergència

34

16. Requisits legals

35

17. Necessitats i expectatives dels grups d’interès

37

18. Riscos i oportunitats

38

19. Termini de validesa de la Declaració Ambiental 40 i signatura 20. Validació d’AENOR

41

Aquesta declaració correspon al període de gener a desembre de 2017, encara que pot incloure dades de 2016 i 2018 que faciliten l’explicació d’evolucions i tendències.


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

1. INTRODUCCIÓ

La direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, conscient de la importància de la prevenció de la contaminació i la gestió ambiental de les seves instal·lacions, ha implantat aquest sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14.001 i el Reglament EMAS per tal de portar un control més ampli d’aquesta gestió, millorar i avançar en tot allò que sigui possible. L’abast d’aquest sistema comprèn totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions que formen aquest ens i els impactes ambientals relacionats. El nou sistema de gestió ambiental es basa, almenys, en tres principis bàsics: la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

4 39

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres. L’objecte del consorci és la gestió del Museu Nacional i està constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de l’any 2005, per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb els nous Estatuts aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 22 de febrer de 2005 i publicats mitjançant Resolució de la Conselleria de Cultura de 9 de març (DOGC núm. 4362, de 13.4.2005). El Patronat és l’òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional. El Patronat està format per: _ _ _ _ _

Presidència Vicepresidències Vocalies Secretaria Direcció

Tanmateix, el Patronat està representat per la Comissió Delegada, òrgan col·legiat que examina les qüestions de caràcter general. El Museu Nacional comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l’objecte, dibuixos, gravats, cartells, col·lecció de fotografia i col·lecció de numismàtica) i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català, des del romànic fins a mitjan segle xx. En el cas de les col·leccions de romànic i de gòtic, aquest discurs està marcat per la procedència catalana de gran part de les peces que, quan és possible, es comparen amb l’art d’altres procedències. Quant a la col·lecció de Renaixement i Barroc, les obres que la integren condueixen cap a un discurs més internacional, de la mà de grans pintors, com ara el Greco, Zurbarán, Velázquez, Cranach, Rubens, etc. A les noves sales d’art modern destaquen el mobiliari i les arts decoratives de Gaudí i Jujol, procedents de la Casa Batlló o de la Sagrada

5 39


6 39

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Família. Aquestes col·leccions fan del Museu Nacional un dels millors museus en art medieval del món i un centre de referència del modernisme.

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

Un museu el fan les seves col·leccions, però, a banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com ha de donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història de l’art com de la museologia (conservació, restauració, documentació i difusió). El fons patrimonial del Museu Nacional, en sentit ampli, està constituït per les col·leccions i pels fons de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres i de l’arxiu general.

Patronat i Comissió delegada

Les dades generals són les següents:

Direcció i Gerència

Museu Nacional d’Art de Catalunya Nom Adreça Parc Montjuïc Municipi Barcelona Comarca Barcelonès Codi postal 08038 Telèfon 93 622 03 60 NACE rev.2 91.02 m2 superfície 45.103 m2 Lloc web www.museunacional.cat Contacte info@museunacional.cat Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de Medi Ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de Medi Ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@museunacional.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del Museu Nacional, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel Comitè.

Responsable i coordinador de Medi Ambient

Comitè de Medi Ambient

7 Àrees, departaments i unitats

Comissió de Residus

Comissió d’Energia

Comissió de Comunicació

39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

3. ACTIVITATS

L’activitat principal del Museu Nacional és la museística, però desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries i de suport, com: _ _ _ _ _ _ _ _ _

La gestió de sales d’exposicions La restauració i conservació de les obres d’art El lloguer dels espais (66 durant l’any 2016) Els serveis d’atenció al públic L’arxiu general La Biblioteca Joaquim Folch i Torres La comunicació externa Les activitats i els serveis educatius El manteniment de les instal·lacions

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

4. POLÍTICA AMBIENTAL

El 22 de juliol de 2013, se signà el document de la Política de Responsabilitat Social, que incorpora el Sistema de Gestió de Mediambiental.

Els grups d’interès principals del Museu, amb els quals tenim una comunicació constant, tot i que diferenciada, són:

8 39

_ _ _ _ _

Treballadors Públic, visitant i potencial Proveïdors Col·laboradors Administracions públiques

9 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

5. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

10 39

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Museu Nacional d’Art de Catalunya està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu EMAS. Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del Museu. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de l’empresa i presentada a l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es duu a terme una anàlisi dels aspectes ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació amb els objectius necessaris per a la consecució de la reducció de l’impacte de l’activitat. L’aplicació dels mecanismes periòdics d’autocontrol, interns i externs, garanteix el bon funcionament del sistema i la millora contínua.

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6. ASPECTES AMBIENTALS

El Museu fa una avaluació dels aspectes ambientals que li són d’aplicació, identifica els aspectes significatius i les activitats que poden tenir un impacte important en el medi, i s’obliga a revisar-ho de forma periòdica. L’avaluació dels aspectes, en situacions normals i anormals, té en compte tres paràmetres: _ Magnitud (M): augment o disminució quantitatius de l’efecte respecte de l’anterior revisió. _ Freqüència (F): freqüència amb què succeeix aquest aspecte. _ Severitat (S): mesura de la repercussió o perillositat.

L’abast del sistema de gestió ambiental implantat al Museu inclou les activitats següents:

Per obtenir el grau d’impacte (P) de cada una de les activitats sobre els aspectes identificats, s’aplica la fórmula següent:

Disseny i execució de l’activitat museística del Museu Nacional d’Art de Catalunya:

_ A Planificació, coordinació i execució d’exposicions d’obres d’art.

La puntuació dels aspectes ambientals en situacions d’emergència (P) es valoren amb la fórmula següent:

_ B Conservació i restauració d’obres d’art.

P=MxFxS

P=MxSxI

_ C Execució de programes culturals i educatius. _ D Servei de biblioteca.

_ Magnitud (M): probabilitat d’ocurrència de la situació.

_ E Gestió de les instal·lacions del Palau Nacional (manteniment, seguretat, neteja).

_ Severitat (S): nivell d’impacte ambiental.

_ F El lloguer de sales i espais per al desenvolupament d’esdeveniments culturals i congressuals. _ G Servei d’atenció i informació als visitants. _ H Gestió de l’activitat de restauració (restaurant i cafeteria). _ I Servei de botiga i llibreria.

_ Grau d’intervenció (I): capacitat d’actuació. En cada aspecte ambiental s’atorguen valors d’1, 3 o 5 punts per a cada criteri en funció de l’impacte ambiental. Es consideren significatius els aspectes amb puntuació superior o igual al valor de significança (45).

11 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2017, els aspectes ambientals següents potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una importància més gran dels conceptes relacionats amb la gestió de les aigües residuals, les emissions a l’atmosfera, els consums d’aigua i paper, i la segregació dels residus:

_ Emissions a l’atmosfera de gasos refrigerants: en algunes ocasions, les avaries dels equips de climatització provoquen l’emissió dels gasos refrigerants a l’atmosfera.

Situació

Aspecte ambiental

12

Normal/ Anormal/ Emergència

Aspecte

Directe/Indirecte

Impacte ambiental

Durant l’any 2016 es van produir quatre fuites: _ fuita d’uns 125 kg de gas refrigerant R-407C de les plantes refredadores 1, 2, 3 i 4. _ fuita de 6 kg de gas frigorífic R-404 del compressor CF4 de la reserva de fotografia. _ fuita de 0,52 kg de gas R-404A a la cambra d’anòxia. _ fuita de de 6,7 kg de gas R-404A a l’equip CF-13.

Emissions a l’atmosfera de gasos refrigerants dels equips de climatització

E

D

Afectació de la capa d’ozó

En tots els casos es van reparar les avaries i es van reomplir els circuits.

Abocament d’aigües residuals al clavegueram

N

D

Contaminació de les aigües

Segregació de residus

N

D/I

Contaminació ambiental i de sòls

_ Abocament d’aigües residuals: cada any realitzem una analítica de les aigües residuals que aboquem al clavegueram i comprovem que tots els paràmetres estiguin allunyats dels límits establerts per la normativa. Al 2016 vam tenir dos paràmetres fora del límit: l’amoni i el nitrogen total. Aquesta situació va ser corregida.

39 Consum d’aigua

N

D

Exhauriment dels recursos naturals

Consum de paper (Comunicació)

N

D

Exhauriment dels recursos naturals

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte

_ Segregació de residus: durant el bienni 2016-2017 teníem l’objectiu d’arribar a segregar el 55% dels residus produïts, però el resultat al 2016 va ser del 48,36%. _ Consum d’aigua: vam incrementar el consum en un 23,44%. Les causes les trobem en una fuita a l’aparcament, el refredament adiabàtic (aquest sistema d’estalvi energètic comporta un consum d’aigua perquè la polvoritza per abaixar la temperatura de l’aire que recull la planta refredadora) i l’increment del nombre de visitants. _ Consum de paper: durant l’any 2016 no vam executar cap mesura encaminada a reduir la quantitat de paper utilitzada per a les comunicacions del Museu amb els visitants.

13 39


7. PROGRAMA AMBIENTAL

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Amb el Programa Ambiental, integrat al Programa de Responsabilitat Social, es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema, minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius i aquells considerats estratègics. El Programa Ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos.

Malgrat obtenir resultats molt positius, no hem assolit l’objectiu en els termes de lectura de comptadors: reducció de l’energia (electricitat + gas) en un 10%. El resultat, de forma ponderada, ha estat una disminució del 8,6%. No obstant això, cal indicar que el consum energètic ha estat condicionat aquest any per les condicions climàtiques desfavorables. De fet, segons la fórmula de consum de l’edifici per al 2015, creada per l’empresa de Serveis Energètics amb l’aprovació i supervisió de l’ICAEN, l’enginyeria ARC BCNA i el Museu, si a l’any 2015 haguéssim tingut les mateixes temperatura i humitat relativa que al llarg d’aquest any, l’estalvi elèctric hauria estat del 10,2% i el de gas del 30,7%, respecte de 2015, i s’hagués superat àmpliament l’objectiu.

Els objectius aprovats per al període 2016-2017 (biennals) van ser els següents:

7.1. Objectiu 1: reducció del consum d’energia en un 10% i d’aigua en un 5% respecte de l’any 2015

14 39

Durant el 2017, hem acabat d’implementar les accions d’estalvi energètic associades al contracte de serveis energètics (empresa mantenidora externa, Valoriza Facilities) i que vam relacionar com a fites a la Declaració de 2016 (refredament adiabàtic a una planta refredadora, variadors de velocitat a les bombes, electroventiladors als climatitzadors, implementació d’un nou sistema de gestió energètica...). Així mateix, hem aprofitat la remodelació de les sales de Renaixement i Barroc per prescindir de la il·luminació indirecta, que era poc eficient, substituir part de la il·luminació directa per focus de tecnologia LED i instal·lar detectors de presència que disminueixen el temps de funcionament de la il·luminació. Tot plegat, ens ha servit per reduir el consum d’electricitat en un 8,2% i el de gas en un 8,9% respecte de l’any 2016, i un 6,4% i un 14,8%, respectivament, en comparació amb les dades de 2015, any de referència per a l’objectiu.

Les esmentades fórmules són per al consum de gas i elèctric, respectivament: Model d’ajust rutinari combustible

Consum anual de combustible de referència ± Ajust rutinari (kWh)=

Model d’ajust rutinari electricitat

Consum anual d’electricitat de referència ± Ajust rutinari (kWh)=

988,103 • Σ

desembre gener

GDC+3.261,718 • Σ

100.274,269 + 1.384,748 • Σ gener

desembre

desembre gener

HR

15 39

desembre

GDR+6.742,170 • Σ gener

HR


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Així, doncs, el resultat positiu d’aquest any no ha estat suficient per assolir l’objectiu biennal a causa dels factors següents: 7.869

Consum d’energia activa (MWh)

2016

_ L’aportació més gran d’aigua per humectar les oficines a causa del canvi de consigna de la humitat relativa a les oficines per crear un entorn més favorable a la lluita contra la lipoatròfia semicircular.

7.224

_ La instal·lació de refredament adiabàtic, que consumeix molta quantitat d’aigua.

2017

_ L’augment del 5,3% en el nombre de visitants del Museu.

2.610

16

En canvi, si relacionem el consum amb el nombre de visitants del Museu, hem obtingut la millor dada històrica: 0,0111 m3/ visitant al 2017 per 0,0122 al 2015. Amb aquest indicador de referència sí que hauríem superat l’objectiu, ja que hem obtingut una reducció del 9%.

2.378

Consum de gas (MWh)

0,0149 0,0148 0,0145 0,0146

39

2016

0,0159

0,0154 0,0122

2017

17

0,0131 0,0111

Pel que fa a l’aigua, per tal d’assolir l’objectiu biennal de reducció del 5% en el consum, hem realitzat les accions següents: _ Reducció del reg dels parterres de gespa. _ Instal·lació de fluxòmetres de doble descàrrega a dos dels lavabos de públic més grans (Sala Oval). Això ens ha permès reduir el consum d’aigua en un 11,2% respecte de l’any anterior, però ha estat un 8,8% superior al de 2015, any de referència de l’objectiu.

10.785 9.575

Consum d’aigua (m3)

2016

2017

m3 / nre. visitants

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

7.2. Objectiu 2: augment de la segregació dels residus fins al 55% del total produït

desitjat, ja que les empreses proveïdores no han destinat a la segregació els recursos necessaris. A fi de donar solució a aquest problema, hem proposat la implantació d’un sistema d’homologació de proveïdors que ens permeti exigir un comportament ambiental més responsable.

Al 2017 hem continuat segregant tots els residus especials (químics, electrònics, tòners, bombetes, piles, bateries, aerosols, etc.) i hem separat bona part dels banals (fusta, paper i cartró, ferro i envasos) a través del Punt Verd i dels diferents contenidors repartits per les instal·lacions. Gràcies a això, els residus segregats durant l’any 2017 han suposat el 52,5% del total. 52,50% 48,36%

18 39 Segregació dels residus 2016

2017

Malgrat que és una xifra positiva, no hem assolit l’objectiu de segregar el 55% dels residus. El principal obstacle ha estat no poder millorar la gestió dels residus produïts durant els lloguers dels espais. De les 103,7 tones (t) de residus produïts al Museu, el 46% han correspost a lloguer dels espais i, d’aquests, n’hem segregat menys del 25%. L’any 2017 hem adoptat mesures per facilitar la segregació durant els esdeveniments: la millora de la il·luminació (generalment, els desmuntatges es produeixen de matinada) i la senyalització al Punt Verd i al passadís d’accés dels materials, així com posar a disposició del client diversos contenidors amb rodes per a cada residu. No obstant això, aquestes accions no han tingut l’efecte

8. CONTROLS I MESURES

Per al càlcul dels indicadors s’han fet servir diferents dades de referència, segons el que s’adeqüi més a l’impacte ambiental en cada cas: Any

Superfície (m2)

Nombre de visitants

2009

45.103

857.937

2010

45.103

828.713

2011

45.103

751.547

2012

45.103

806.052

2013

45.103

635.917

2014

45.103

718.230

2015

45.103

717.211

2016

45.103

820.516

2017

45.103

866.271

No s’han utilitzat els indicadors que estableix el Reglament 1221/2009 (EMAS III) que per a una empresa de “serveis” estableix que es relacionin les dades ambientals amb el nombre de treballadors. S’ha considerat que altres indicadors, com el nombre de visitants o els m2 de l’edifici, poden donar més quantitat d’informació i més real sobre l’evolució del comportament ambiental del centre, ja que el nombre de treballadors no és significatiu per a l’activitat principal del Museu.

19 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.1. Consum d’aigua

8.2. Consum d’electricitat

L’activitat del Museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat quinzenalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa (vegeu el punt 7.1).

Un dels aspectes ambientals més significatius del Museu és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, el qual prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i del funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent:

20 39

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

Any

Consum (m3)

Consum per nombre visitants

2009

12.175,46

0,270

2009

12.021

0,0140

2010

11.697,38

0,259

2010

11.821

0,0143

2011

11.685,94

0,259

2011

10.931

0,0145

2012

10.545,32

0,234

2012

11.760

0,0146

2013

9.451,94

0,210

2013

10.113

0,0159

2014

8.615,35

0,191

2014

11.032

0,0154

2015

7.718,40

0,171

2015

8.737

0,0122

2016

7.869,41

0,175

2016

10.785

0,0131

2017

7224,088

0,160

2017

9.575

0,0111

A partir de l’any 2016, l’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions a una empresa de serveis energètics ens ha permès implementar noves inversions, necessàries per reduir el consum energètic (vegeu el punt 7.1).

21 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.3. Eficiència energètica

8.4. Consum de combustibles

El quadre següent conté l’energia directa total consumida pel Museu, suma d’electricitat i gas:

El gas natural s’utilitza per a la climatització de l’edifici, molt especialment la dedicada als requeriments de conservació de les obres d’art. Les dades del consum són les següents:

Consum d’energia total (MWh)

Consum total (MWh/m2)

2009

16.640,29

0,37

2010

16.816,80

Any

Consum gas natural (MWh/m2)

0,37

2009

4.465

0,099

5.119

0,114

2011

16.614,87

0,37

2012

15.080,91

0,33

2011

4.929

0,109

0,30

2012

4.535

0,101

4.016

0,089

13.467,94

2014

12.392,35

0,27

2013

2015

10.509,40

0,23

2014

3.777

0,084

0,23

2015

2.791

0,062

0,21

2016

2.610

0,058

2017

2.378

0,053

2016 2017

39

Consum gas natural (MWh)

2010

2013

22

Any

10.479,41 9.602,09

Per tal de reduir l’energia elèctrica reactiva, tenim bateries de condensadors. D’altra banda, pel que fa a les energies renovables, disposem d’un sistema de recuperació de calor a dues de les plantes refredadores, mitjançant el qual aprofitem la temperatura de la condensació per escalfar aigua. Això ens permet postescalfar per deshumectar i, per tant, que les calderes no hagin de treballar durant els mesos més càlids en què no és necessària la calefacció. El mix energètic de la nostra companyia subministradora, Gas Natural Fenosa, també conté energies renovables i és el següent (%): Cicle combinat Tèrmica

15,0

Hidràulica Eòlica

58,6

Nuclear

13,5

Minihidràulica 7,9

Cogeneració

0,4

0,7

3,9

Quant al consum de gasoil, hi ha dos dipòsits de 1.000 i 5.000 litres per a l’ús dels grups electrògens que garanteixen la generació d’electricitat en cas de tall del subministrament. El seu consum no ha estat significatiu i l’evolució del consum és favorable.

8.5. Consum de matèries primeres El consum de matèries primeres prové del lloguer dels espais i de l’activitat del Museu. Pel que fa als productes químics, utilitzats majoritàriament per les àrees d’Infraestructures i Servies Generals, i de Restauració, el seu ús és quantitativament molt reduït. El criteri d’adquisició de productes químics inclou la introducció de productes ecoetiquetats, la majoria dels quals relacionats amb la neteja. A més, es té cura d’aplicar les dosificacions correctes per garantir així el mínim impacte ambiental.

23 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’ús de paper ecològic i reciclat és general, inclús en els fulletons de mà, a excepció de les publicacions de venda al públic. Quant a aquestes publicacions, hem reduït els tiratges, triem paper de menys gramatge i hem produït algun format electrònic. El consum de paper d’oficina és rellevant, motiu pel qual hem executat un pla d’acció per a la seva reducció, dins del projecte informàtic, que ha suposat la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a resultat d’això, durant els últims anys hem anat reduint el consum de paper d’impressió. Cal esmentar, però, que des de l’any 2016 hem regularitzat la metodologia de recollida de dades, ja que abans utilitzàvem una estimació basada en les compres de paper. Els últims anys hem disposat de dades reals de les sortides del magatzem cap a les diferents oficines. Això ens permet elaborar un registre detallat.

24 39

Consum de paper A4 (fulls)

Consum de paper A4 (kg)

Consum de paper A3 (fulls)

Consum de paper A3 (kg)

Consum total Consum de paper A3 + A4 (fulls)

Consum de paper A3 + A4 (kg)

2009

1.287.5001

6.424

12.500

124,74

1.300.000

6.549

2010

1.237.500

6.175

12.500

124,74

1.250.000

6.299

2011

1.280.000

6.387

10.000

99,79

1.290.000

6.486

2012

884.000

4.411

10.000

99,79

894.000

4.511

2013

799.000

3.987

9.500

94,80

808.500

4.081

2014

755.500

3.770

9.500

94,80

765.000

3.864

2015

741.000

3.697

9.000

89,81

750.000

3.787

2016

323.550

1.626

13.500

135,00

337.050

1.761

2017

392.500

1.958

21.500

214,55

414.000

2.173

Any

Gramatge del paper: 80 g/m2 i 120 g/m2

Any

Consum de paper per treballador (kg)

Fulls per treballador

Nombre de treballadors

2009

25,09

4.981

261

2010

24,32

4.826

259

2011

25,74

5.119

252

2012

18,04

3.576

250

2013

17,08

3.383

239

2014

16,17

3.201

239

2015

15,98

3.165

237

2016

7,43

1.422

237

2017

9,45

1.800

230

6.549

6.299

25

6.486

39 4.511

4.081

3.864

3.787

1.761

Consum de paper A3 i A4 (kg)

2016

2.173

2017

Tot i el petit repunt del consum, aquest es manté molt per sota de la mitjana històrica (4.389 kg), gràcies a les bones pràctiques: la priorització de l’escaneig sobre la impressió, i, en major mesura, l’optimització i renovació del parc d’impressores o fotocopiadores que apliquen la impressió a doble cara per defecte.


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Altres accions de millora en el consum de matèries primeres han estat:

L’increment de les emissions corresponent a l’any 2017 no representa l’evolució real del consum, que ha disminuït significativament durant els últims anys. L’explicació la trobem en el mix energètic: l’energia que han subministrat les companyies de distribució durant el 2017 ha estat produïda amb menys aportació de recursos renovables i això ha elevat la quantitat de CO2 emès per cada KWh d’energia produïda.

_ La reutilització de materials per a exposicions, tallers didàctics i elements ornamentals. _ El control centralitzat del magatzem, que permet l’inventari dels materials i, per extensió, l’optimització dels recursos.

Quant a les calderes, les seves emissions són les següents:

8.6. Emissions a l’atmosfera Les emissions directes a l’atmosfera provenen de la instal·lació climàtica, atès que només es disposa de tres calderes de combustió de gas natural per a la climatització de l’edifici. Per tal de convertir els consums de gas i elèctric en tones de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, hem tingut en compte la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GHE) de la Generalitat de Catalunya:

26 39 Any

Emissions gas Emissions consum elèctric natural t CO2 t CO2

CO2 màxim (Vol %)

O2 màxim (Vol %)

CO màxim (ppm)

NOx màxim (ppm)

Caldera núm. 1 (inactiva)

-

-

-

-

Caldera núm. 2

9,10

8,40

0,00

62,00

Caldera núm. 3

9,30

5,90

0,00

56,00

Font: revisió normativa dels cremadors de les calderes.

9. SOROLL

Emissions gasos refrigerants t CO2

Emissions totals t CO2

Emissions/m2 t CO2

2009

793,73

4.687,55

-

5.481,28

0,122

2010

917,03

2.409,66

-

3.326,69

0,074

2011

881,67

3.120,15

-

4.001,82

0,089

2012

816,03

3.163,60

-

3.979,63

0,088

2013

726,29

2.344,08

-

3.070,37

0,068

2014

688,18

2.300,30

-

2.988,48

0,066

2015

507,76

22.330,96

-

2.838,72

0,063

2016

467,63

2.423,78

-

2.898, 71

0,064

2017

428,71

2.831,84

193,67

3.454,22

0,077

L’Activitat habitual del Museu no genera nivells acústics significatius. Tot i que les instal·lacions de climatització i altres equips de l’edifici poden provocar soroll durant el seu funcionament, les sortides d’aire disposen de pantalles silenciadores. El resultat de la sonometria realitzada el 25 de març de 2011 era de 52,9 dBA amb la maquinària apagada i 51,5 dBA amb la maquinària en funcionament, mentre que el soroll ambient del públic i el trànsit llunyà és de 53,4 dBA (no hi ha hagut canvis en la maquinària posteriorment). El Museu es troba situat, segons el mapa estratègic de soroll de Barcelona, en Zona A1.2 i B2. El límit establert és de 55 dBA. Així mateix, cal esmentar que no s’han rebut queixes per part de persones externes per problemes amb el soroll.

27 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

L’activitat genera una important quantitat de residus. Actualment, es duu a terme un esforç per reduir al màxim aquesta generació a través de la reutilització i es fa una recollida selectiva dels residus per a la seva correcta gestió. L’actual sistema de segregació dels residus banals està basat en el Pla de Gestió de Residus del Museu Nacional, guia produïda entre el 2009 i el 2010 en col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Les quantitats de residus gestionades durant els últims anys són les següents:

28 39

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Any

2013

2014

2015 t

2016

t/m

2

t

2017

t/m

2

t

t/m2

RESIDUS ESPECIALS t) Total especials: 1,028 t Piles CER 160602 Envasos contaminants CER 150110 Químics de laboratori CER 160506 Químics orgànics CER 160508 Reveladors CER 090102 Fixadors CER 190106 Tòners CER 080317 RAEE CER 200135 Hidrocarburs CER 130205 Fluorescents CER 200121 Bateries CER 160601 Absorbents contaminats CER 150202 Olis CER 130205 Aerosols CER 150111 Radiografies CER 090107

Total especials/m2: 0,00002 t/m2

0,042

0,023

0,010

0,0000002 0,042 0,00000093

0,043

0,00000095

0,044

0,076

0,113

0,0000025 0,051 0,0000011

0,067

0,00000149

0,157

0,407

0,096

0,0000021 0,110 0,0000024

0,011

0,0000024

-

-

-

0,006

0,00000013

0,125

0,091

0,190

0,058

0,00000129

0,102

-

-

0,103 0,0000023

0,055

0,00000122

0,266

0,218

0,019

0,0000004 0,153 0,0000034

0,035

0,00000078

-

1,431

0,528

0,0000117 2,806

0,062

0,696

0,00001543

-

-

-

-

-

-

-

0,100

-*

-*

-*

0,098 0,0000022

0,057

0,00000126

-

-

-

-

0,004 0,000000089

-

-

0,242

0,049

1,262

0,0000279 0,026 0,00000058

-

-

0,004

0,042

-

-

-

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Condensadors CER 160213

-

0,031

-

Pintura CER 080111

-

0,120

-

-

-

-

0,0000042 0,207 0,0000046 v

0,004 0,00000009

-

-

-

0,010 0,00000022 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 39


t

2016 t/m

2

t

2017 t/m

2

t

t/m

2

RESIDUS ESPECIALS (t) Total no especials: 102,657 t Total especials/m2: 2,276 t/m2

30 39

Vidre CER 200102 Envasos CER 200139 i 200140 Fusta CER 200138 Paper / Cartró CER 200101 Ferro CER 200140 Terres i pedres CER 200202 Olis CER 200125 Orgànica CER 200108 Resta CER 200301 i 200199

5,930

7,350

7,310

0,0001621

15,048

0,00033

9,021

0,0002

2,090

2,350

3,890

0,0000862

5,820

0,00013

1,550

0,00003437

11,870

18,830

16,420

0,0003641

4,240

0,000094

10,030

0,00022238

8,300

9,530

7,440

0,0001649

12,041

0,00027

9,290

0,00020597

2,000

1,700

2,160

0,0000479

1,400

0,000031

3,000

0,00006651

-

-

-

-

20,000

0,00044343

20,000

0,00044343

-

-

-

-

0,080

0,0000018

0,520

0,00001153

-

54,820

-

47,450

-

38,295

-

0,0008490

4,621

50,044

0,00010

0,0011

-

49,246

-

0,0010782

TOTAL (Tn)

86,092

89,703

77,737

-

96,904

-

103,685

-

TOTAL (Tn/m2)

0,0019

0,0020

0,0017

-

0,0022

-

0,0023

-

11. AIGÜES RESIDUALS

S’ha dut a terme l’anàlisi de les aigües residuals que s’aboquen al clavegueram municipal. Els resultats no contenen paràmetres fora dels límits marcats pel Reglament Metropolità d’Aigües Residuals:

Data: 26/10/2017

Data: 7/11/2017

Arqueta fecals

2015

Arqueta bombes

2014

Arqueta Transformadors

2013

LÍMITS

Any

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

PARÁMETRES UNITATS

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

pH Ut. de pH

6-10

7,8

6,9

7,3

Conductivitat (a 25ºC) uS/cm

6.000

1.840

1.350

1.780

Sòlids en suspensió (MES) mg/l

750

519

716

112

DQO mg/l O2

1.500

252

918

205,00

Temperatura ºC

40

---

---

---

Fòsfor total mg/l P

50

12,40

6,44

4,82

Clorurs mg/l Cl

2.500

249

208

267,0

Nitrats mg/l NO3

100

<5

<5

<5

Sulfats mg/l SO4

1.000

<150

<150

<150

Olis i greixos mg/l

250

<0,8

0,90

<0,5

Carboni orgànic Total mg/l

450

67

99

35,00

Sulfurs totals mg/l S

1

<1

<0,5

<1

31 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

LÍMITS

Arqueta Transformadors

Arqueta bombes

Arqueta fecals

Data: 7/11/2017

PARÁMETRES UNITATS

Data: 26/10/2017

Sulfurs dissolts mg/l S

0,3

<0,5

<0,5

<0,5

Sulfits mg/l SO3

-

<1

<1

<1

Amoni mg/l NH4

60

60,2*

19,90

38,60

Nitrogen Kjeldahl Total mg/l N

90

68,00

32,00

54,00

Tensioactius (des de 2014) mg/l LSS

6

<0,1

<0,1

<0,1

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del MNAC, és de 45.103 m2, 179 m2/treballador. La zona verda ocupa 18.200 m2, un 29% de les instal·lacions.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental i una fita indispensable per al compliment dels nostres objectius relacionats amb l’estalvi d’energia i aigua. Per aquest motiu, el Museu ha establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament periòdic de comunicacions internes sobre el medi ambient anomenades càpsules. Durant l’any 2016 s’han enviat un total de 5 càpsules.

*Atès que la desviació en l’amoni és del 0,3% però l’analítica té una incertesa del 15%, considerem que el resultat està dins de la normalitat.

32

33

39

39

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional. Arran de les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Al web del Museu s’exposen els mitjans per arribar-hi en transport públic, a fi d’oferir al visitant una alternativa sostenible al vehicle privat. Actualment, estem estudiant la possibilitat d’instal·lar a l’aparcament carregadors per a vehicles elèctrics.

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

Així mateix, estem publicant notícies de caràcter ambiental dins del butlletí de responsabilitat social del Museu. A fi de millorar la implicació dels treballadors, hem realitzat xerrades sobre bones pràctiques ambientals a les oficines, sobre l’estalvi energètic i l’equilibri entre el confort climàtic i la sostenibilitat.


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

El Departament de Seguretat s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu disposa d’un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva introducció al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-hi extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada. Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària. El 30 d’octubre de 2017 es va realitzar un simulacre d’incendi en un quadre elèctric. El resultat va ser satisfactori i va quedar recollit a l’Informe d’Emergència.

34 39

D’altra banda, com hem indicat al registre de No Conformitats, sí que hi ha hagut incidents relacionats amb l’emissió de gasos a l’atmosfera a causa d’avaries en la maquinària de producció de fred: _ Fuita de 5 kg de gas frigorífic R404A a la cambra CF13. Dels 15 kg que té la instal·lació n’hem recuperat 10 que tornarem a introduir una vegada reparada l’avaria.

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. REQUISITS LEGALS Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012. S’està tramitant la renovació

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Urban Pestis, i es realitzen les actuacions necessàries

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada (EZSA), i es realitzen les actuacions necessàries. Última inspecció: 24/7/2017

Aigües residuals

Disposar d’un permís d’abocament

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

S’ha fet una declaració responsable, acceptada en data 20-7-2016

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003 Reglament Metropolità AR 2015

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per a residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 22/2011 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries, així com safates de retenció per prevenir vessaments

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

Estem exempts

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Gas

Manteniment i inspecció

RD 1027/2007 RD 1826/2009 I 02/2015 DGEMSI

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (Valoriza) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció reglamentària: 12/1/2015. Última inspecció anual: 20/1/2017

_ Fuita de 65 kg de gas frigorífic R407C a la planta refredadora número 1. S’ha reparat l’avaria i s’ha carregat el mateix tipus de gas. _ Fuita de 15 kg de gas frigorífic R404A a la cambra CF4. En aquest cas, després de reparar l’avaria hem carregat la instal·lació amb gas R449A, més ecològic.

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i en comprova periòdicament el compliment.

35 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Aires condicionats

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Baixa tensió

Manteniment i inspecció

RD 842/2002 Decret 363/2004

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (Valoriza) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció: 22/8/2016

Ordre 02-02-1990

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada (Valoriza) i es realitzen les inspeccions reglamentàries. Última inspecció: 17/7/2017

Alta tensió

Manteniment i inspecció

Raigs X

Legalització i inspeccions

RD 35/2008

Es disposa de legalització i les inspeccions a través d’una empresa autoritzada

Mobilitat

Incorporació als plans territorials i municipals

Llei 9/2003

Comunicat a BSM

Mobilitat

Aplicació i regulació dels estudis

RD 344/2006 RD 152/2007

Pla de mobilitat sostenible presentat l’1-3-2012

Aparells elevadors

Manteniment i inspecció

RD 2291/85 (ITC-MIE-AEM1.O.23/09/87)

Es disposa d’una empresa mantenidora (Asvall). Última inspecció reglamentària: 30/5/2017

Emergències

Pla d’Autoprotecció. Sistemes i equipaments contra incendis. Empresa acreditada

RD 1942/1993 RD 393/2007 Llei 4/1997 Llei 3/2010 Llei 9/2007 Decret 30/2015 Ordre 16-04-1998 Decret 82/2010

Es disposa de Pla d’Autoprotecció (2016) i els equips contra incendis necessaris per a la prevenció d’emergències. Es disposa d’una empresa acreditada per a les inspeccions periòdiques

36 39

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

17. NECESSITATS I EXPECTATIVES DELS GRUPS D’INTERÈS

En l’anàlisi ambiental prenem en consideració les expectatives de les parts interessades per determinar quines de les quals es podrien convertir en requisits d’acompliment per a la nostra institució. Repensem les relacions amb aquests grups d’interès i ens comuniquem amb ells; el resultat d’aquesta interacció propostes que són estudiades. Durant l’any 2017 hem endegat un projecte relacionat amb el grup d’interès “Equip Humà”, format pels treballadors del centre, que consisteix en una revisió de la qualitat ambiental dels llocs de treball. Aquest estudi, encara inacabat, es troba en la fase de conclusions i, entre altres coses, inclou la reducció de l’emissió de compostos volàtils. Per al període 2018-2019 hem decidit estudiar quatre iniciatives més: 1. La instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament del Museu (aquesta iniciativa està relacionada amb els grups d’interès “Equip Humà” i “Societat”). 2. La instal·lació d’una illa de segregació de residus a l’entrada principal del Museu (fa referència als grups “Visitants” i “Societat”). 3. La reducció dels plàstics, fomentant l’ús d’envasos biodegradables a la cafeteria. Aquesta acció s’inclourà al pròxim concurs públic de la concessió, previst per a l’any 2019 (té a veure amb els grups “Equip Humà”, “Visitants”, “Proveïdors” i “Societat”). 4. La retirada dels ambientadors dels lavabos de l’edifici, a fi d’evitar l’exposició i els perjudicis per a les persones amb sensibilitat química (relativa als grups “Visitants” i “Equip Humà”).

37 39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’estudi DAFO basat en les determinacions dels riscos i les oportunitats que sorgeixen de l’activitat i les relacions del Museu, tant internes com externes, ens ajuda a proposar accions relacionades amb la millora mediambiental.

18. RISCOS I OPORTUNITATS

Debilitats

Risc

Proposta d’acció

Seguiment

Falta d’implicació del personal

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Foment de la implicació del personal

Hem fet xerrades de conscienciació, hem enviat informació ambiental i hem realitzat una enquesta de percepció amb una nota mitjana de 6,3 punts

Manca de segregació de residus produïts pel lloguer dels espais

Pèrdua de clients per excés de requeriments

Millora de les condicions

Hem millorat la il·luminació i la senyalització al Punt Verd, i hem col·locat senyalització i contenidors de segregació al passadís d’accés dels materials i del càtering

Manca de seguiment de materials reutilitzats. Desconeixement

Falta d’implantació d’objectius associats a la reutilització

Elaborar nou registre de control de materials reutilitzats. Presentar proposta a la Comissió de Residus i al Comitè de Medi Ambient

Es va encarregar a l’Àrea de Museografia, però encara no ho ha implementat.

S’abordarà al 2020, ja que el contracte actual finalitza al 2021

Seguiment de l’anàlisi 2017-2018 Oportunitats

Proposta d’acció

Seguiment

Mecenatge per a accions ambientals concretes

Explorar possibilitats a través del patrocini

Endesa ha patrocinat la nova il·luminació LED a les sales d’exposicions de Renaixement i Barroc

Col·laboracions amb altres entitats culturals

Proposta de col·laboració a l’ARC Hem desestimat la idea perquè no creiem que l’ARC hi estigui per plataforma en línia de cessió i/o compartir material. Presentar-la interessada al pròxim Comitè de Medi Ambient

Sensibilitat del sector cultural en temes ambientals

Compartir experiències amb altres entitats

38 39

Amenaces Poca visibilitat de la marca ISO/EMAS No aporta avantatges competitius

Manca de pressupost per aplicar criteris de compra responsable

Risc Decidir prescindir de la certificació

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Hem participat en un workshop amb CosmoCaixa, Gran Teatre del Liceu i Teatre Auditori de Granollers

Proposta d’acció

Seguiment

Estudiar continuar amb un sistema que no certifica

Es decideix continuar de moment amb la certificació perquè l’auditoria suposa una motivació per mantenir el sistema actiu

Traspàs al sistema de RS (Responsabilitat Social)

S’està tractant dins de la comissió de treball que estudia la inclusió de clàusules de RS als contractes

39

Maquinària antiga (Clima)

Consum energètic elevat

Contracte ESE. Proposar al Comitè de Medi Ambient una ampliació de la durada del contracte ESE a fi d’afrontar inversions més importants

Manca de coneixements dels límits de la contractació pública en temes ambientals

No-inclusió de clàusules ambientals eficients

Formació en contractació Es va crear una comissió de treball dins del sistema sostenible. Proposar a RS10 per estudiar la RH inclusió de clàusules de RS als contractes

Compra i contractació sostenible

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Objectiu associat (RS)

Objectiu RS en procés

39


Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2017 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Anàlisi 2017-2018 Oportunitats

Proposta d’acció

Visites d’àmbit local, nacional i internacional per a la difusió mediambiental

Instal·lació de papereres de segregació a la porta principal

Debilitats

Risc

Proposta d’acció

Falta d’implicació del personal

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Millora de la qualitat ambiental a les oficines

Manca de mesures de control de les empreses externes/proveïdors

Falta d’aplicació de la política ambiental. Fre a la difusió

Homologació de proveïdors en el lloguer dels espais per millorar la segregació dels residus

La ubicació del Museu no afavoreix l’accés amb transport públic Manca aplicació de mesures de mobilitat sostenible

Impactes ambientals associats a la mobilitat

Estudi d’incorporació de carregadors per a vehicles elèctrics

40 39

41

19. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I SIGNATURES

Aquesta Declaració Ambiental, que correspon a una auditoria de renovació de dades, té una vigència d’un any a partir de la data de validació. La propera Declaració Ambiental 2018 es validarà durant el segon trimestre de 2019. Pepe Serra i Villalba Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona, 12 de juliol de 2018

39


blog.museunacional.cat

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2017  

Declaració ambiental 2017  

Profile for mnac
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded