Page 1

001_Cover-Synthetech.pdf 1 1/27/2014 2:33:14 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


002_AD_HOF.pdf 1 11/28/2013 2:17:42 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


003.pdf 1 1/27/2014 10:12:21 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


004_AD_Jsr.pdf 1 12/24/2013 2:24:20 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


005_AD Silic_Create.pdf 1 29/11/2013 15:45:50

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


006_AD PVS2 [Converted].pdf 1 11/4/2013 9:59:57 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD_ABB.pdf 1 1/24/2014 10:27:51 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD_.pdf 1 11/6/2013 11:50:33 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


031_Technology2004.pdf 1 10/7/2013 3:53:34 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


010_AD Compomax.pdf 1 6/28/2013 6:51:34 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD_EDA.pdf 1 1/23/2014 9:09:26 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


012_AD AMDA.pdf 1 6/3/2013 5:03:55 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


037 AD Mahathon.pdf 1 6/3/2013 6:12:42 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


14.indd 10

4/29/2013 3:14:44 PM


AD_Parker.pdf 1 1/14/2014 1:15:11 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับกิจกรรม “LIKE เลย” ได้ที่ แฟนเพจ Facebook.com/MM MachineMarket Vol.11 No.132 February 2014

57

32 NEWS REPORT 20 24 25 26 28 29

กฟผ. ตอบโจทย์รัฐ – รับเทรนด์โลก จัด LED Expo Thailand 2014 ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาเซียน ‘อิตัลไทย’ เทงบ 100 ล้าน ผุด ‘อิตัลไทย เซ็นเตอร์’ กสอ. ชู 2 กลยุทธ์ หวังช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติการเมืองไทย แม็กซ์เท็กซ์ รีแบรนด์ รับ AEC ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชีย กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงความส�ำเร็จ เพิ่มความแข็งแกร่งสู่ปีที่ 6 อย่างยั่งยืน Hitachi จัดสัมมนาแนะมาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่

36

38

44

52

COVER STORY

32 27 ปี แห่งความเชี่ยวชาญ ซีนเธเทค ผู้นำ� ด้านการกรอง พร้อมรองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

HOT NEWS

36 ส.อ.ท. เผย เดือนธันวาคม 2556 ผลิตรถยนต์ 158,893 คัน ต�่ำสุดรอบ 20 เดือน

INTERVIEW

38

โลจิสติกส์ มาร์ท ดันระบบโลจิสติกส์ บุกตลาด E-Commerce และภาคบริการ บทสัมภาษณ์ คุณประทีป ธรรมมนุญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธี กรุ๊ป จ�ำกัด

MANUFACTURING VISIT

44 เปิ ด บ้ า นโตว่ อ งไวกรุ ๊ ป ตามดู ร ถตอกเสาเข็ ม … นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

HOT ISSUE

52 เช็ค! ความเสี่ยงรอบด้าน สร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

SPECIAL REPORT

57 รู้รอบ ‘กฎหมายการลงทุน’ ในลาว เบิกทางความส�ำเร็จสู่ผู้ประกอบการ

OTHER 61 92 99 101 106 109 110

AROUND THE WORLD MOVEMENT NEWS CATALOGUE CORNER MANUFACTURING MARKET ADVERTISER INDEX SUBSCRIPTION INDUSTRIAL REPORT

16 | MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

16-17.indd 16

1/24/2014 11:11:27 PM


01

02

03

04

05

06

68 • • • • • •

ENERGY FINANCE LOGISTICS GREEN MARKETING CYBER&IT

01 Pichai Tinsuntisook 02 Pete Rotpai 03 Dr.Sittichai Farangthong 04 Chantamon Potipituk 05 Natawudh Pintongkam 06 Nares Dechpol

68 : ENERGY

จากสบู่ดำ� ถึงหญ้าเนเปียร์ ต่างกันที่นโยบายรัฐ From Jatropha to Napier Grass: The Difference Is Policy

72 : FINANCE

เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า ‘บัตรเครดิตและบัตรเดบิต’ (Financial Instruments Called ‘Credit Card and Debit Card’)

75 : LOGISTICS

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อยุคใหม่ (Modern Strategy of Purchasing Management)

79 : GREEN

ยุทธวิธีลดขยะ… เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ของญี่ปุ่น (Tactic in Household Electric Appliance Wastes Reducing, Japan)

82 : MARKETING

ยุคนี้ต้องแข่งขันกันด้วยการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing, a Matter of Survival in This Era)

86 : CYBER&IT

เทคนิคการเลือกซื้อ Power Bank เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่า (Tips to Buy Power Bank for Worthy Use)

88: ENERGY REPORT

นวัตกรรมและแนวคิด ในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (ตอนจบ)

108 : PRODUCTIVITY

เพิ่มพลังผลิตภาพ… ด้วย KM MODERN MANUFACTURING MAGAZINE | 17

16-17.indd 17

1/24/2014 11:11:30 PM


จิรภัทร ข�ำญาติ (Jirapat Khamyat) บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) E-mail : jirapat.greenworld@gmail.com

11st ANNIVERSARY MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Vol.11 No.132 February 2014

รู้รอบ… ทุกอุตสาหกรรมการผลิต เดือนกุมภาพันธ์นี้ นับเป็นโอกาสอันดีนะคะ ที่มีวัน ส�ำคัญถึง 2 วาระอยู่ในวันเดียวกัน นั่นคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่าง พร้อมใจกันปฏิบัติศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียง และในขณะ เดียวกันก็ตรงกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศก็มี การเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ส�ำหรับนิตยสาร Modern Manufacturing ฉบับเดือน กุมภาพันธ์นี้ มีสาระดีๆ มาน�ำเสนอกับคุณผู้อ่านเช่นเคย อาทิ เช็ค! ความเสี่ยงรอบด้าน สร้างความปลอดภัยใน โรงงานให้เต็มร้อย โดย คุณประสงค์ นรจิตร์ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน กระทรวง อุตสาหกรรม และคุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน ทีจ่ ะมาพูดถึงข้อก�ำหนด มาตรการ กฎ ระเบียบต่างๆ ทีช่ วน ผู้ประกอบกิจการมาตรวจเช็คกันอีกรอบ ว่าได้ด�ำเนินการ ตามมาตรการต่างๆ แล้วหรือไม่ รวมถึง มีรายละเอียดของ โครงการดีๆ ที่มาน�ำเสนอกับคุณผู้อ่านอีกด้วยค่ะ พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ Energy Report ที่ว่าด้วยเรื่อง นวัตกรรมและแนวคิด ในการลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์พลังงาน จ�ำเป็นหรือไม่ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (ตอนจบ) มา ติดตามกันต่อถึงยุทธวิธี หลักคิดและแนวทางการตัดสินใจ ในการเลือกลงทุนส�ำหรับนวัตกรรมใหม่ ด้วยหลักในการ อนุรักษ์พลังงาน 3 วิธีหลักด้วยกัน คือ วิธีแรก House Keeping วิธีที่สอง Process Improvement และ Major

Machine Change พร้อมด้วยกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจต่อเรือ่ ง การประหยัดพลังงานให้เห็นภาพอีกด้วยค่ะ มาต่อกันด้วยคอลัมน์ Energy ที่มีเรื่องน่ารู้เรื่อง จากสบู่ดำ� ถึงหญ้าเนเปียร์ ต่างกันที่นโยบายรัฐ เป็นการ พูดถึงพลังงานทดแทนอย่างสบู่ด�ำที่เคยเป็นที่ฮือฮามาแล้ว ในยุคหนึ่ง แต่ต้องยุติลงเมื่อมีงานวิจัยที่ว่า สบู่ดำ� ไม่คุ้มค่า การลงทุน และล่าสุดคือ หญ้าเนเปียร์ ครั้งนี้ คุณพิชัย ถิ่น สันติสุข ได้บอกเล่าข้อมูลถึงสิ่งที่ควรเรียนรู้ต่อการมุ่งสู่ พลังงานทดแทนอย่างหญ้าเนเปียร์ค่ะ เพื่อน�ำมาประกอบ การลงทุนหรือประยุกต์ไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ ส�ำหรับ Special Report เอาใจส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังบุก ตลาดการลงทุนในประเทศลาว หรือก�ำลังศึกษาความเป็น ไปได้ในการลงทุน ในครั้งนี้ มีข้อมูลด้านกฎหมายการลงทุน ทั้งกิจการสัมปทาน และกิจการทั่วไป ติดตามได้ในเรื่อง รู้รอบ ‘กฎหมายการลงทุน’ ในลาว เบิกทางความส�ำเร็จ สู่ผู้ประกอบการ ค่ะ อีกหนึง่ เรือ่ งราวทีน่ �ำมาอัพเดทกันในฉบับนี้ คือ เทรนด์ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ อัพเดทโดยคุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองค�ำ ตัง้ แต่ยคุ บริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าสูย่ คุ บริหารประสบการณ์ ลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตาม ได้ในคอลัมน์ Marketing ค่ะ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร ขอเป็นก�ำลัง ใจให้ทกุ อุตสาหกรรมนะคะ ในการปรับตัวและพลิกวิกฤติให้ เป็นโอกาสค่ะ

18 | MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

010.indd 18

24-Jan-14 11:31:56 PM


019 TDC.pdf 1 06-Nov-13 3:45:59 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


NEWS REPORT

FEBRUARY 2014

กฟผ. ตอบโจทย์รัฐ – รับเทรนด์โลก จัด LED Expo Thailand 2014 ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาเซียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมืออิมแพ็คฯ และ MEX Exhibitions ทุ่ม 20 ล้านจัดงาน LED Expo Thailand 2014 ยิ่งใหญ่กว่า เดิมด้วยสุดยอดนวัตกรรม LED จากกว่า 300 บริษทั ทัว่ โลก โชว์ทสี่ ดุ ของเทคโนโลยีแอลอีดแี ห่งปี ตอบโจทย์ความต้องการด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยไฮไลท์การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์ แอลอีดี เตรียมปั้นสู่งานยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท MEX Exhibitions Pvt Ltd. จัดงานแถลงข่าว LED Expo Thailand 2014 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านหลอดไฟฟ้าและ ผลิตภัณฑ์ LED ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและ การเสวนา LED : Green Energy Solution โดยได้รับ เกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวง พลังงาน ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมงาน ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ปัจจุบันการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตที่ ควบคูก่ บั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีม่ คี า่ เฉลีย่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานในภาคอุตสาห กรรมการผลิ ต และอาคารธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา วิกฤตการณ์พลังงานของประเทศ กระทรวงพลังงานจึงจัด ท�ำแผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี (2554 – 2573) เพือ่ ลดความ เข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) หรือ พลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมเพื่ อ ช่ ว ยในการประหยั ด พลังงาน (Gross Domestic Product : GDP) ลงร้อยละ 25 ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งหากประเทศไทยมุ่ง มั่นที่จะประหยัดพลังงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จะต้อง ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 ควบคู่ไป กับการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น อุปกรณ์แสงสว่าง LED ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมส�ำคัญที่ก่อให้ เกิดผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต” คุณสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปี 2556 - 2557 กฟผ. ได้มุ่ง เน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ LED เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประหยัด พลังงานของโลกในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นจึงจัดท�ำโครงการ ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED อย่างต่อเนื่อง โดย ขยายผลการติดฉลากเบอร์ 5 ไปสู่หลอดไฟฟ้า LED ทุก ชนิด รวมถึงด�ำเนินการเปลี่ยนโคมไฟถนนและโคมไฟส่อง สว่าง LED ภายในเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทุกแห่ง พร้อมมีแผนที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ LED ชนิดที่ทดแทน หลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังอาคารหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อีก ด้วย” “ดังนัน้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดตลาดผลิตภัณฑ์ LED ในประเทศอย่างยั่งยืน กฟผ. จึงร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็ก ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท MEX Exhibitions

จ�ำกัด จากประเทศอินเดีย เดินหน้าสานต่อการเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน LED Expo Thailand 2014 เป็นปีที่ 2 ก�ำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2557 ณ อาคาร 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานจาก เดิมเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจ หรือ Trade Fair จ�ำนวน 2 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป (Public) สามารถเข้าชมงานและเลือกซื้ออุปกรณ์ LED ในราคา พิเศษ จ�ำนวน 1 วัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ LED อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น” นายสุนชัย กล่าวเสริม คุณพรพรรณ บุลเนอร์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายโครงการ บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด กล่าวว่า “งาน LED Expo Thailand 2014 ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ LED ไว้อย่างครบวงจร อาทิ ระบบติดตัง้ หลอดไฟ จอแสดง ผล เครือ่ งมือ และอุปกรณ์สําหรับการผลิต อุปกรณ์ขบั และ ตัวจ่ายไฟฟ้า และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ LED บนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 13,500 ตารางเมตร และคาดว่า จะมีผู้ประกอบการร่วมแสดงศักยภาพในเวทีการค้าระดับ นานาชาติครั้งนี้กว่า 300 ราย ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีกลาง ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริโภคและองค์กรสมัยใหม่ที่มองหานวัต กรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจจากทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ออกแบบและสถาปนิก โรงแรม-รีสอร์ท บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ผู้ออกแบบตกแต่งป้ายไฟ สถาบันการ

ศึกษา บริษทั อีเวนท์ บริษทั ด้านสือ่ โฆษณา นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาด ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 18,000 รายจากทั้งในและต่าง ประเทศ” “นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประชุมสัมมนา Thailand LED Summit ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วม รับฟังความรูแ้ ละประสบการณ์จากกูรทู งั้ ในและต่างประเทศ อีกหนึง่ กิจกรรมไฮไลท์คอื การประกวดสิง่ ประดิษฐ์จากผลิต ภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความ สามารถของนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้เข้ามา ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียในการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากแอลอีดี” คุณพรพรรณ กล่าวเสริม งาน LED Expo Thailand 2014 ถือเป็นงานแสดง สินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาห กรรม ภาคประชาชน และเป็นเวทีทางการค้าที่เปิดโอกาส ให้ผปู้ ระกอบการได้ขยายธุรกิจในระดับอาเซียน โดยก�ำหนด จัดงานระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2557 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์ ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด โทรศัพท์ 02-833-5328 โทรสาร 02833-5127-9 อีเมล์ panvisutb@impact.co.th หรือดูราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ledexpothailand.com

20 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

020 Feb.indd 20

24-Jan-14 11:08:55 PM


AD_MENNEKES.pdf 1 1/13/2014 9:50:40 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


043_AD_EMERSON.pdf 1 12/20/2013 1:28:15 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


073_AD_Powerade_Energy-Saving.pdf 1 11/29/2013 2:54:48 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


NEWS REPORT

FEBRUARY 2014

‘อิตัลไทย’ เทงบ 100 ล้าน ผุด ‘อิตัลไทย เซ็นเตอร์’ ‘อิตัลไทยอุตสาหกรรม’ ภายใต้ ‘อิตัลไทย กรุ๊ป’ ทุ่มงบด้านตลาดส่งท้ายปีกว่า 100 ล้านบาท พลิกโฉม อิตัลไทย เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย ศูนย์บริการ เครื่องจักรกลหนัก Volvo ที่ทันสมัยเต็มรูปแบบตามมาตรฐานของ Volvo CE เพื่อเป็นการรองรับตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อม เปิดตัวรถขุด Volvo EC 350DL ใหม่ ขนาด 35 ตัน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Volvo CE ที่ประหยัดพลังงานและมีความแข็งแรงทนทานสูง รวม ทั้งยังเปิด ‘อิตัลไทยเทคนิคอลอะคาเดมี’ พัฒนาฝีมือแรงงานในตลาดอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักสูตรที่ตลาดต้องการ พร้อม สร้างความแข็งแกร่งให้กับสาขาและเพิ่มความครอบคลุมในการให้บริการ

คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อิตัลไทย โดย บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด เปิดเผยว่า บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด (ITALTHAI Industrial : ITI) ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่าย และเป็นหน่วยให้บริการหลังการขายเครื่องจักรกลจาก บริษทั ชัน้ น�ำระดับโลก ซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจในการจ�ำหน่าย และการให้บริการหลังการขายเครือ่ งจักรกลหนักของ Volvo Construction Equipment หรือ Volvo CE แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงได้ขยายสาขาและเปิดศูนย์บริการเครื่องจักรกลหนัก Volvo ครบวงจรหรือ อิตลั ไทย เซ็นเตอร์ (Italthai Center) สาขามหาชัย ที่ทันสมัยเต็มรูปแบบตามมาตรฐานของ Volvo CE เพื่อเป็นการรองรับตลาดที่มีอัตราการเติบโต อย่างต่อเนื่อง อิตลั ไทย เซ็นเตอร์ : Italthai Center มหาชัย เป็นศูนย์ บริการที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจ�ำนวนศูนย์บริการทั้งหมดของ อิตัลไทย โดยจะรองรับการให้บริการแบบ ส่วนงานขาย

(Sale), ส่วนงานบริการ (Service) และ ส่วนงานอะไหล่ (Spare parts) ซึ่งถือเป็น Central Warehouse แบบครบ วงจรให้แก่สินค้าประเภทเครื่องจักรกลหนักที่ทางบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย โดยใช้ งบประมาณในการลงทุนกับการปรับปรุงและสร้าง Italthai Center ที่มหาชัยนี้และรวมถึงที่ขอนแก่นด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ เป็นผูป้ ระกอบการรับเหมารายใหญ่ หน่วยงานราชการ คูค่ า้ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป เพราะศูนย์บริการสาขามหาชัยนี้ ให้การบริการทีค่ รบวงจรทัง้ ในด้านการขาย การบริการ รวม ถึงศูนย์ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ด้วย ปัจจุบัน Italthai Center มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา ใน ประเทศไทย และอีก 1 สาขาที่เวียงจันทน์ แบ่งออกเป็น สาขาหลัก ซึ่งเป็นสาขาที่รองรับการบริการแบบ 3S คือ ส่วนงานขาย (Sale) ส่วนงานบริการ (Service) และคลัง อะไหล่ (Spare parts) มีทั้งหมด 4 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัด ชลบุรี ขอนแก่น ล�ำปาง และสมุทรสาคร ส�ำหรับสาขาย่อย จะรองรับการบริการแบบ 2S คือ ส่วนงานขาย (Sale) และ

ส่วนงานบริการ (Service) มีทงั้ หมด 8 สาขา ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัด พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราขธานี อยุธยา ฉะเขิงเทรา สุราษฏ์ธานี สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต ส�ำหรับสาขาในต่างประเทศทีน่ ครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นศูนย์ครบวงจร 3S เช่นกัน เพื่อพร้อมรองรับการขยายตัวของตลาดอย่างครบวงจร และมีทีมช่างไว้คอยบริการกว่า 350 คน โดยจะกระจายไป อยูใ่ นสาขาต่างๆ ซึง่ จะให้บริการซ่อมบ�ำรุงภายใน 24 ชัว่ โมง คุณยุทธชัย กล่าวอีกต่อว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยาย ตลาดให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้น�ำเข้ารถขุด Volvo EC 350DL ใหม่มารองรับตลาดที่ก�ำลังขยายตัว ซึ่งปัจจุบันใน ตลาดตอนนี้มีรถขุดขนาด 33 ตัน แต่เป็นขนาดที่เล็กเกิน กว่าจะท�ำงานในเหมืองหินหรือโรงโม่หิน ในขณะที่รุ่นที่ใหญ่ กว่าจะเป็นขนาด 38 ตัน มีขนาดใหญ่เกินไป ท�ำให้สนิ้ เปลือง น�้ำมันโดยใช่เหตุ แต่รถขุด Volvo EC350DL เป็นรถขุด ขนาด 35 ตัน รุน่ ใหม่ลา่ สุดจาก Volvo ซึง่ เป็นรถขุดทีเ่ หมาะ ส�ำหรับการท�ำงานหนักในเหมืองหินหรือโรงโม่หนิ

24 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

024 Feb.indd 24

24-Jan-14 7:12:03 PM


FEBRUARY 2014

NEWS REPORT

กสอ. ชู 2 กลยุทธ์ หวังช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติการเมืองไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยกลยุทธ์ช่วยผู้ประกอบการผ่านวิกฤติการเมืองไทยชู 2 แนวทาง ได้แก่ ‘การรุกเปิด ตลาดทางการค้าใหม่และการเร่งสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการ’ ผ่านโครงการการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพือ่ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมเผยข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปี 2556 พบว่ากลุ่ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ยอดส่งออกสินค้าประเภทอะไหล่และยางรถจักรยานยนต์ภายในประเทศตกลงกว่า 10 – 15 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อยอดขายโดย รวมของกลุ่ม DIP SMEs Network ลดลงกว่า 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการ เมืองของกลุ่มนักลงทุนและผู้ซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการเปิด ตลาดใหม่และการน�ำวัตถุดิบทดแทนเข้ามาใช้ในกระบวน การผลิต มุง่ เน้นให้ผปู้ ระกอบการลดต้นทุนการผลิตโดยการ บริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และ การกระจายสินค้าไปยังตลาดเป้าหมายในต่างประเทศให้ ครอบคลุมในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งแนวทางดังกล่าวยัง เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถบุก ตลาดการค้า การลงทุนใน AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระจายความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมด้วยการขยาย ฐานตลาดเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กสอ. มีโครงการส่งเสริมผู้ ประกอบการกว่า 40 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารต้นทุน (CORE) และโครงการ TEM ฯลฯ ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถฝ่าวิกฤติ การเมืองไทยในปี 2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับผู้ ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-202 4426-7 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

คุณอรรชกา สีบญ ุ เรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของผู้ ประกอบการในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นช่วงไฮซีซั่นที่ภาค การผลิตจะสามารถผลิตสินค้า เพือ่ ตอบสนองความต้องการ ของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs จ�ำนวนกว่า 2.646 ล้านรายทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ โดยในทุกกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รบั ผลกระทบอย่าง มาก ทั้งในด้านยอดขายที่ลดน้อยลงท�ำให้ต้องชะลอก�ำลัง การผลิต ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงาน ทีม่ พี นั ธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชน ผู้ประกอบ การ ตลอดจนผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและ ขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน และมุง่ สูส่ ากล จึงได้คดิ น�ำเสนอกลยุทธ์การเพิม่ ประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมให้สอดรับกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ส�ำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่จะพึ่งพา ตลาดภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังกระจายออกสู่ตลาดเป้า หมายในต่างประเทศ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ผ่าน 2 กลยุทธ์ อันได้แก่ การ รุกบุกตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และการเร่ง

สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ทั้งนี้นอกเหนือจากทั้ง 2 โครงการนี้แล้ว ยังมีโครงการ อีกกว่า 40 โครงการของ กสอ. ที่จะช่วยพัฒนาขีดความ สามารถของผูป้ ระกอบการทัง้ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุน (CORE) เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ต้นทุน สินค้าและบริการต่อหน่วย อันน�ำไปสู่การวางกลยุทธ์การ ตลาด การผลิตในการลดต้นทุนและการบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการสามารถน�ำเอาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเป็นความคิดรวบยอดและเกิดทักษะด้านการ บริหารต้นทุนสินค้าและต่อยอดไปสูก่ ารบริหารการผลิตเพือ่ ลดต้นทุนสินค้าและบริการอย่างมีประสทธิภาพ โครงการ การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ การใช้พลังงานส�ำหรับอุตสาหกรรม (TEM) ที่จะท�ำให้การ บริหารจัดการพลังงานในโรงงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เกิดการลดต้นทุน การผลิ ต และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ เ หมาะยิ่ ง ขึ้ น โครงการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ LEAN โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กร และการให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกแก่อตุ สาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้ กับอุตสาหกรรมอย่างสูงสุด คุณพรชัย รัตนตรัยภพ ประธานเครือข่ายผูป้ ระกอบ การ SMEs ในประเทศไทย (DIP SMEs Network) กล่าว ว่า จากปัญหาทางการเมืองที่เกิดอยู่ ณ ปัจจุบันนั้นส่งผล กระทบอย่างมากต่อกลุม่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดย SMEs ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายทัว่ ประเทศมียอดขายลดลงถึง กว่า 30 - 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อสินค้ามีความ ไม่มั่นใจในสถานภาพทางการเมือง จึงลดยอดการสั่งซื้อลง และเก็บเงินเพื่อที่จะน�ำมาใช้ยามฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ปริมาณความต้องการสินค้าภายในตลาดโดยรวมจึงลดน้อย ลง ผนวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของประเทศมีการชะลอตัว เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติที่ เข้ามาลงทุนในประเทศได้ทะยอยเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะขาดความมั่นใจในทิศทางทางการเมือง และการสาน ต่อนโยบายการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ อีกทั้งยอดสั่งซื้อ ในต่างประเทศก็ชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อจาก ต่างประเทศกลัวว่า วิกฤติทางการเมืองจะท�ำให้โรงงานที่ ผลิตสินค้าผลิตและขนส่งสินค้าให้ไม่ทันต่อเวลาที่ก�ำหนด เพราะได้รบั ผลกระทบเหมือนในสมัยปี 2550 ทีม่ กี ารปิดล้อม สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง จึงท�ำให้ไม่สามารถส่ง สินค้าสู่ต่างประเทศได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความเสีย หายอย่างมากต่อกลุ่มผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

025 Feb.indd 25

25

24-Jan-14 10:19:47 PM


NEWS REPORT

FEBRUARY 2014

แม็กซ์เท็กซ์ รีแบรนด์ รับ AEC ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชีย บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการเกษตร (Optical Color Sorter) รีแบรนด์ดงิ้ เตรียมรับ AEC ปลุกปัน้ เครือ่ งคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการเกษตร ยีห่ อ้ “แม็กซ์ ซอร์ท” (Max Sort) แบรนด์ไทย หัวใจไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย หวังขึ้นเป็นผู้นำ� ในภูมิภาคเอเซีย คุณไตรภพ บุญเหมือน ประธาน บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องคัด แยกสิ่ ง ปลอมปนและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ผลทางการ เกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าว ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลก เปิดเผยว่า ตนเองบุคคลในล�ำดับต้นๆ ที่เป็นผู้บุกเบิก และ ริเริ่มการเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องคัดแยกสิ่ง ปลอมปนและปรับปรุงคุณภาพผลิตผลการเกษตร มาเป็น ระยะเวลากว่า 28 ปี โดย แม็กซ์เท็กซ์ เป็นผู้น�ำเข้าและ จ�ำหน่ายเครื่องปรับปรุงคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร (Optical Color Sorter) โดยเฉพาะสินค้าข้าว รวมถึงการ จ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาห กรรมข้าวอย่างครบวงจร จนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบ การส่งออกข้าวไทย และผูป้ ระกอบการโรงสีขนาดใหญ่กว่า 80% โดยมีจุดแข็งขององค์กร คือ การให้บริการหลังการ ขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง สูงสุด ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจมาครบ 17 ปี และ ก�ำลังจะก้าวสู่ปีที่ 18 บริษัทฯ จึงได้รีแบรนด์ดิ้ง เพื่อให้ องค์กรมีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ และเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจัดท�ำโลโก้บริษัทใหม่ มีความหมายของโลโก้ คือ ตัว M = Mountain / Money หมายถึง ภูเขาที่มีความหนัก แน่นมั่นคง แข็งแรง และมีความมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มุ่งสู่ประชาคมโลก เพื่อให้สอดรับกับแนวคิด ‘แม็กซ์เท็กซ์ยุคใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเก่า ก้าวไกลกว่าเดิม’ ซึ่งใช้ งบประมาณในการลงทุนส�ำหรับการรีแบรนด์ดิ้งเป็นมูลค่า กว่า 50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น งบการตลาด 20% นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดในการท�ำธุรกิจแนวใหม่ เพื่อ ให้เป็นธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกว่าเป็นธุรกิจแบบ Dynamic คือ มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ หยุดนิ่ง ซึ่งหลักๆ จะประกอบไปด้วย Service Provider – การบริการหลังการขายทีด่ ที สี่ ดุ , Just Do It – จัดประชุม วิเคราะห์ปญ ั หาสัปดาห์ละ 2-3ครัง้ , CCV (Customer Care Visit) – บริการตรวจเช็คโดยวิศวกรผูช้ ำ� นาญการ 2-3 ครัง้ ต่อปี, CRV (Customer Relation Visit) – การเข้าเยี่ยม ในเชิงลูกค้าสัมพันธ์ และ Zone and Site Training ซึ่ง เป็ น การฝึ ก อบรมให้ ลู ก ค้ า ได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รอย่ า งถู ก วิ ธี

สิ่งเหล่านี้จะน�ำไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ แม็กซ์เท็กซ์ มุ่งมั่น ก้าวไกล ใส่ใจบริการ มาตรฐานสากล” คุ ณ ไตรภพ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ด้ ว ยความที่ เ ป็ น ผู ้ เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพ จึงได้วิจัยและ พัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร โดย เฉพาะเครือ่ งจักรทีใ่ ช้กบั สินค้าข้าว ติดแบรนด์ไทย เป็นราย แรกในนาม ‘แม็กซ์ซอร์ท’ (MAX SORT) โดยบริษทั คนไทย หัวใจไทย รูใ้ จคนไทย ซึง่ ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีกสิง่ หนึง่ ที่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ

อีกทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี 2558 ในอนาคตจึงคาดว่าแบรนด์ “แม็กซ์ ซอร์ท” จะสามารถสร้างชื่อเสียงและขึ้นมาอยู่ในระดับแนว หน้าของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเบื้องต้นมีการวางแผนที่จะน�ำ เข้าไปจ�ำหน่ายในประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินเดีย โดยคาดว่าปี 2557 จะสามารถท�ำรายได้กว่า 250-300 ล้านบาท คิดเป็น มูลค่าการส่งออก 40% และเป้าหมายทีส่ ำ� คัญในอนาคต คือ จะขยายไปทั่วเอเชีย และทั่วโลกในที่สุด

26 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

026.indd 26

24-Jan-14 11:00:28 PM


033_AD Merz.pdf 1 6/3/2013 5:06:20 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


NEWS REPORT

FEBRUARY 2014

กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงความส�ำเร็จ เพิ่มความแข็งแกร่งสู่ปีที่ 6 อย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงความส�ำเร็จของโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตาม นโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI โดยมีสถานประกอบการ ที่ปรึกษา และส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ รับรางวัลดีเด่นรวม 26 รายรับโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน พร้อมเร่งส่งเสริมภาคการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปของไทย ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ปรึกษาแนะน�ำในด้านหลักๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ การ ลดต้นทุนพลังงาน การพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการ ผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสากล รวมถึงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนการตลาด ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการ บูรณาการการท�ำงานร่วมกันในลักษณะไตรภาคีของหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้สถานประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมัน่ คง และ ยั่งยืน” คุณวิฑูรย์กล่าว ส�ำหรับการพัฒนาสถานประกอบการนั้นได้แบ่งการ พัฒนาออกเป็น 6 แผนงาน ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลาง น�้ำ และปลายน�้ำได้แก่ 1. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 4. การลดต้นทุนพลังงาน 5. การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล 6. กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด

คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความส�ำคัญของ SMEs และ วิสาหกิจชุมชนจึงได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงอุตสาห กรรมเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกระดับ เพื่อสร้างการ เติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยผ่านการ ท�ำงานของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ ผลักดันให้อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูปมีขดี ความสามารถใน การแข่งขันมากขึน้ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้มกี ารใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดทีม่ คี วามแตกต่าง และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทีม่ คี วามหลายหลากตัง้ แต่ตน้ น�้ำ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ อันเป็น ปัจจัยส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผู้ก�ำกับดูแลผู้ประกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ไทยยัง คงเปิดกว้าง และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจการค้าภาคการ

เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปให้สามารถแข่งขันกับประเทศใน กลุ่มอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอุตสาหกรรม แปรรูปภาคการเกษตรถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีบทบาท ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต จึง ต้องให้ความส�ำคัญในการพัฒนาอย่างจริงจังและเร่งด่วน พร้อมทั้งเสริมสร้างสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มี อยู่ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง “ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่การเปิดเสรี อาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเร่งมุ่งเน้นการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบ การ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเข้าสู่เวทีการค้าเสรี ได้อย่างภาคภูมิ กระทรวงฯ จึงได้ดำ� เนินการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ผ่าน โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาห กรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค โดยการให้ความรูแ้ ละค�ำ

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมหวังว่าสถานประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีก่ ำ� ลัง จะมาถึงในปี 2558 นี้ คุณวิฑรู ย์ กล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมามีสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ 155 แห่ง ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่ม รายได้ คิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้กว่า 326 ล้านบาท ทัง้ นี้ นับจากปี 2550 จนถึงปี 2556 ที่ผ่านมามีสถานประกอบ การเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 900 แห่ง โดยความส�ำเร็ จของโครงการสามารถวั ด ผลจากผู ้ ประกอบการที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ คิดเป็น มูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้กว่า 3,180 ล้านบาท อันเป็นผลมา จากการลงมือปฏิบัติเชิงลึกระหว่างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน สถานประกอบการ และส�ำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยการให้ ความรู้ ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การสร้างสรรค์ทางความคิด เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ และท�ำให้องค์กรสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน รวมทัง้ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม อาเซียนต่อไป

28 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

028 Feb.indd 28

24-Jan-14 6:17:10 PM


FEBRUARY 2014

NEWS REPORT

Hitachi จัดสัมมนาแนะมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณโทรุ ชิบูย่า Senior Sales Manager บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ของสินค้าของ ฮิตาชิ และผลิตภัณฑ์สินค้าอินเวอร์เตอร์ ฮิตาชิ-อินเวอร์เตอร์ ฮิตาชิ รุ่น X200 รุ่น NES1 รุ่น WJ200 รุ่น SJ700 และรุ่น SJ700B พร้อมการ สาธิตการใช้งาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองอย่างใกล้ชิด และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

คุณศิวณัชฐกุล ไชยศร ผู้จัดการแผนกออกแบบและ พัฒนาฝ่ายวิศวกรรม บริษัท อาซีฟา จ�ำกัด เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ ‘มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่และ ระบบควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์’ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุ ต สาหกรรมใหม่ แ ละมาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ้ า ที่ ปรับปรุงใหม่เป็นมาตรฐานหลักส�ำหรับงานออกแบบและ งานติดตั้งทางไฟฟ้าที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1.การ ออกแบบ (Design) 2.การติดตัง้ (Installation) 3.การตรวจ สอบและทดสอบ (Inspection and Testing) การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ควรทราบคือ การเปลี่ยน มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ (มอก.) ซึ่งเป็น มอก. แบบบังคับใน การผลิตสายไฟฟ้า จากเดิม มอก.11-2531 เป็น มอก.112553 (ประกาศ 2 พ.ย. 2555 มีผล 270 วัน (31 ก.ค.2555) ซึ่งมอก.11-2553 (ใหม่) จะอิงกับมาตรฐานสากลของ ISO, IEC, BSI การเปลีย่ นแปลงวงจรย่อย และการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีการแบ่งเพิ่มเติมเป็นไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร, เต้ารับภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร และแต่ละวงจรย่อย ต้องมีการป้องกันกระแสเกิน (เบรกเกอร์, กันดูดจะมีบทบาท

มากขึ้น) ขนาดตัวน�ำของสายป้อนเข้าโหลดจะต้องไม่เล็ก กว่า 4 ตร.มม. (สายไฟฟ้า # 4 Sqmm จะมีบทบาทมาก ขึ้น) การติดตั้งบริภัณฑ์ประธาน (Consumer Unit, Load Center) ควรติดตั้งสูงจากพื้นไม่ต�่ำกว่า 1.6 เมตร (บ้านชั้น เดียว) และจะต้องมีเบรคเกอร์กันรั่วต่อท้าย ควรติดตั้งอยู่ ชัน้ ลอยหรือชัน้ 2 (บ้าน 2 ชัน้ ขึน้ ไป) และจะต้องมีเบรกเกอร์ กันรั่วต่อท้าย วงจรไฟฟ้าต้องต่อลงสายดินและต่อผ่าน เครื่องตัดไฟรั่ว (สายสีเขียว และตัวกันรั่วจะมีบทบาทมาก ขึ้น) มาตรฐานการต่อลงดิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สาย ไฟฟ้าที่ใช้กับโรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม สายไฟฟ้า ระบบแรงต�ำ่ ภายในอาคารจะต้องเป็นสายตัวน�ำทองแดงหุม้ ฉนวนแบบควันน้อย (Low Smoke), ไร้ฮาโลเจน (non halogen) และต้านทานเพลิงลุกไหม้การออกแบบระบบ ไฟฟ้าจะต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ฉุกเฉิน มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า การเดินสายภายใน อาคาร (ขนาดความสูง 23 เมตร) ห้ามเดินสายไฟฟ้าโดยวิธี

เดินสายบนผิว เดินเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุฉนวน ในช่อง เดินสายอโลหะ (ท่อ PVC) ต้องใช้ทอ่ โลหะเท่านัน้ (ท่อเหล็ก) และมาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า สายต้านทานการ ติดไฟ (Fire Resistance) ต้องใช้ตาม BS6387 (การทนไฟ 3 ชั่วโมง การทนไฟและน�้ำ 15 นาที การทนไฟและทนแรง กระแทก 15 นาที) หรือ IEC 60331 ต้านทานเพลิงลุกไหม้ (Flame or Fire retardant) ต้องใช้ตาม IEC 60332-1 มี คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) ต้อง ใช้ตาม IEC 60754-2 (Zero Halogen) และมีคุณสมบัติ การปล่อยควัน (Smoke Emission) ต้องใช้ตาม IEC 61034-2 ทั้งนี้ การเปลี่ยนมาตรฐานสายไฟฟ้า ตาม มอก.112553 เป็นส�ำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับ แรก การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุด โดยอุบตั เิ หตุทเี่ กีย่ วกับไฟฟ้าสามารถควบคุมได้โดยตรงด้วย การป้องกันเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และได้มาตรฐานถูกข้อ ก�ำหนด ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงควรให้ความส�ำคัญอย่างมาก เพราะหากประมาทหรือพลั้งเผลอก็อาจไม่มีโอกาสแก้ไขอีก ครั้ง MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_29_News Report_Hitachi.indd 29

29

24-Jan-14 6:00:48 PM


031.pdf 1 1/24/2014 10:19:49 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Boost up Productivity ตามแนวทางลีน (Lean) อ.กมล ดุรงคกนกพันธ

จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

ปจจุบันแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนจึงไดเขามามีบทบาทอยางมากตออุตสาหกรรมการผลิต และบริการในหลากหลายสาขา โดยมุง เนนในการกำจัดความสูญเปลา (Waste) ตางๆ ในกระบวนการ ทำงาน โดยใชเครื่องมือของลีน (Lean Tools Box) เขามาทำการปรับปรุงใหเกิดการไหลของงาน อยางตอเนือ่ ง โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ ทีจ่ ะใหสนิ คาหรือบริการมีคณ ุ ภาพ สงตรงตอเวลา และตนทุนในการ ผลิตต่ำเปนทีพ่ งึ พอใจของลูกคาการแปลงแนวคิดของการผลิตแบบลีน ไปสูภ าคปฏิบตั ทิ ส่ี ำเร็จไดจริงนัน้ ปญหา และอุปสรรคเปนอยางไร ตองทำและเริม่ อยางไร Lean Manufacturing จึงเปนหนทางทีเ่ หมาะสม ดวยประการทั้งปวงที่จะตอบโจทยไดในเรื่องตนทุน และประสิทธิภาพการผลิตไดเปนอยางดี

เทคนิคการลดตนทุน (Cost Reduction Techniques) อ.สุชาติ ยุวรี

พิสำหรัเศษ! บผูเขารวมสัมมนามีสิทธิลุนรับ SAMSUNG GALAXY NOTE 3

๏ ลงทะเบียนเขาฟงสัมมนาทั้ง 2 หัวขอ ฟรี... ๏ พบกับ Booth แสดงสินคาอุตสาหกรรม ราคาพิเศษมากมาย ๏ พบกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่นำมาจัดแสดงในงาน ๏ สิทธิพิเศษ... สำหรับฝายจัดซื้อที่มารวมในงาน ลงทะเบียน รับของที่ระลึกไดทันทีที่จุดลงทะเบียน ๏ ลุน รับรางวัล SAMSUNG GALAXY NOTE 3 และของรางวัลอืน่ ๆ

จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ตนทุนแรงงานตนทุนการผลิตเริม่ สูงขึน้ และจากการเปดเสรีทางการคารวมถึงการทีอ่ าเซียนรวมกลุม กันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน ป 2558 อันมีผลใหเกิดการรวมกลุม เปนตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน สินคา บริการ การลงทุน แรงงาน ฝมอื รวมถึงปจจัยการผลิตตางๆ สามารถเคลือ่ นยายไดอยางเสรี ซึง่ จะทำใหเกิดผลกระทบ ตออุตสาห กรรมและผูป ระกอบการ ภายในประเทศทีม่ ขี ดี ความสามารถต่ำ จึงจาเปนตองเรงปรับตัว เพือ่ ยกระดับ ความสามารถใหแขงขันได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมตองไดรบั การพัฒนาไป สูม าตรฐานการปฏิบตั ใิ นแงผลิตภาพและคุณภาพ ไดแกการสรางบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพการพัฒนาระบบบ ริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ อันนามาสู การลดตนทุน และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก

หลักสูตรสำหรับ ๏ ผูจัดการโรงงาน ๏ วิศวกร ๏ ฝายผลิต ๏ จัดซื้อ ๏ ฝายซอมบำรุง ๏ ผูท ี่สนใจ


055_AD_UPE.pdf 1 8/7/2013 5:27:12 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


27 COVER STORY

SYNTHETECH www.synthetech.co.th

แห่งความเชี่ยวชาญ ซีนเธเทค... ผู้น�ำด้านงานกรอง พร้อม ปี รองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เมือ่ เอ่ยถึงเทคโนโลยีงานกรองในประเทศไทย บริษทั ซีนเธเทค จ�ำกัด เป็นชือ่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับเรือ่ ง การเป็นผูน้ ำ� ในด้านนีม้ าอย่างยาวนาน เริม่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2530 สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี งานกรองในประเทศไทยมาร่วม 27 ปี เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ Clear Edge Germany (Verseidag Techfab ผูผ้ ลิตผ้า และสายพานกรองชัน้ น�ำในยุโรป) บริษทั ซีนเธเทค มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทุกกลุม่ อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตผ้าและสายพานกรองชัน้ น�ำในยุโรป ในประเทศไทย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์กลุม่ Filter Media จากยุโรปทีล่ กู ค้าเชือ่ มัน่ มาโดยตลอด

32 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Cover-story.indd 32

1/24/2014 6:17:36 PM


SYNTHETECH www.synthetech.co.th

5 กลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพของซีนเธเทค

คุณพรรษ กฤษฎากมล General Manager บริษัท ซีนเธเทค จ�ำกัด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ว่า ผลิตภัณฑ์ได้มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ที่ เป็นที่ยอมรับของสากล มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและสภาพการใช้งานทีม่ คี วามแตก ต่างกัน ท�ำให้สามารถใช้กบั อุตสาหกรรมงานกรองและงาน พิมพ์ได้ครอบคลุมกว้างขวาง สินค้าส่วนใหญ่น�ำเข้าจาก ประเทศเยอรมนี และประเทศอืน่ ๆ ในยุโรป เพราะเป็นผูน้ ำ� ด้านผ้ากรองส�ำหรับอุตสาหกรรมทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง ครอบคลุม ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้การ แยกของแข็งของเหลว (Solid/Liquid) เช่น เคมี สี กาว ที่ ใช้ในโรงงานอาหารหรือแป้ง เป็นต้น โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผ้ากรองและถุงกรอง (Filter Clothes and Filter Bags) ผ้ากรองคุณภาพสูงน�ำเข้าจากประเทศ เยอรมนี ใช้ในอุตสาหกรรมการกรองทุกประเภท ทั้งการก รองฝุ่น (Needlefelt) กรองของแข็งและของเหลว มีวัสดุให้ เลือกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Polypropylene Polyester และ Nylon ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยาจึง สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถสั่งได้ทั้ง ผ้าม้วนเป็นเมตร และตัดตามแบบทุกขนาด นอกจากนั้น ยังมีผ้ากรองที่ใช้กับเครื่องจักรต่างๆ เช่น Filter Press Fabrics, Tower Press Belts, Horizontal Vacuum Belts, Drum Pan Disc Filter, Pressure Belts, Pressure Leaf Covers ซึง่ มีวสั ดุ และการทอของผ้าทีห่ ลาก หลายท�ำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาวะทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ทนต่อความเป็นกรด ด่าง ความร้อน แรงดึงได้เป็นอย่างดี

ย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า “ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ทั้งในเรื่องราคาและ คุณภาพ หากผูใ้ ช้เลือกทีร่ าคาเป็นหลัก อาจพบปัญหาของผ้าเกรดต�่ำ ทีม่ คี วาม ไม่แน่นอนของสินค้า บางล็อตมีคุณภาพ บางล็อตไม่มีคุณภาพ เช่น รูโตของผ้า ปริมาณลมผ่าน เป็นต้น ดังนัน้ จึงควรศึกษาความต้องการใช้งานอย่างละเอียดและ เลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์”

COVER STORY

ประสิทธิภาพในการผลิต การท�ำความสะอาดและน�ำกาก ออกได้ง่าย ทนทานและมีอายุการใช้งานนาน ท�ำให้ผู้ใช้ ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน

Belt Presses

สายพานรีดตะกอน

2. กลุม่ สายพานรีดตะกอน (Belt Presses) Durotex สายพานหลากหลายชนิดที่ได้ผลิตและพัฒนาขึ้นเพื่อความ เหมาะสมในการใช้งานเฉพาะด้าน ผลิตภัณฑ์ชนิดนีม้ ใี ห้เลือก หลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละชนิด ของงาน สายพานรีดตะกอนของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Woven Filter Belts และ Spiral Belt สายพาน ของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบและผลิตให้ตรงกับความ ต้องการของงานกรอง และการรีดตะกอนมากทีส่ ดุ ประกอบ กับการทอแบบพิเศษ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ท�ำให้สายพานของเราเป็นสายพานที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน และได้รบั การรับรองในเรือ่ งการทนต่อการสึกกร่อน จากสารเคมีต่างๆ สามารถสั่งขนาดความกว้าง และความยาวได้ตาม ต้องการ ท�ำให้ใช้ได้กับเครื่องทุกประเภททุกรุ่น การใช้งาน ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมถลุงแร่ อุตสาหกรรม เคมี บ�ำบัดน�้ำเสีย อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมถลุง แร่ โรงงานกระดาษ เยื่อไม้ บ�ำบัดน�้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น

Screen Printing Clothes

ผ้าพิมพ์ซิลค์สกรีน

Filter Clothes Filter Bags and Belt Presses ผ้ากรอง, ถุงกรอง และสายพานกรอง

3. กลุม่ ผ้าพิมพ์ซลิ ค์สกรีน (Screen Printing Clothes) Monoprint เป็นผ้าพิมพ์ซิลค์สกรีนคุณภาพสูงที่เหมาะ ส�ำหรับงานพิมพ์ซิลค์สกรีนที่ต้องการงานที่เป็นเลิศ ช่วยแก้ ปัญหาในงานพิมพ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ภาพ การพิมพ์บนวัสดุหลากหลายชนิด เช่น แก้ว เซรามิค พลาสติก แผ่นซีดี อลูมิเนียม และสิ่งทอ รวมทั้งงานพิมพ์ที่ ต้องการความแม่นย�ำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ งานเทคนิคระดับงานสูงต่างๆ ผ้าพิมพ์ซิลค์สกรีนภายใต้แบรนด์คุณภาพจากประเทศ เยอรมนีเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามพิเศษส�ำหรับการใช้งานด้าน การพิมพ์ซลิ ค์สกรีนโดยเฉพาะ ตัวผ้ามีความโตของเส้นด้าย (Mesh Count) ตั้งแต่ 17 – 500 mesh เส้นด้ายมีความ แข็งแรงทนทานต่อแรงดึงสูง มีการทอทัง้ แบบ Plain Weave และ Twill Weave เพื่อใช้กับงานสกรีนที่ต้องการความ ละเอียด และการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป สามารถน�ำไป ใช้ได้หลายประเภท อาทิ งานพิมพ์เครื่องหมายบนเครื่องใช้ MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Cover-story.indd 33

33

1/24/2014 6:17:42 PM


COVER STORY

SYNTHETECH www.synthetech.co.th

ไฟฟ้า เครือ่ งหมายจราจร แก้ว หีบห่อบรรจุภณ ั ฑ์ งานโฆษณา และโปสเตอร์ งานพิมพ์ Printed Circuit Board งานพิมพ์ บนเซรามิค งานพิมพ์เส้นใยความร้อนบนกระจกรถยนต์เพือ่ ไล่ฝ้าที่กระจก และงานพิมพ์บนสิ่งทอ

Perforated Plate (Mud Filter Screen)

แผ่นสแตนเลสเจาะรู

4. กลุ่มแผ่นสแตนเลสเจาะรู Perforated Plate (Mud Filter Screen) แผ่น Perforated Plate ส�ำหรับ Mud Filter Screen ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์น�ำเข้า คุณภาพสูงจากยุโรปได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มี ขนาดของรูเจาะที่เที่ยงตรงแม่นย�ำ แผ่นสแตนเลสมีความ เรียบตรง แข็งแรงทนทาน และง่ายต่อการติดตั้ง

Wire Mesh

ลวดตาข่าย ลวดตะแกรงไวร์เมช

และทรัพยากรน�้ำที่มีน้อยลง บริษัทฯ จึงต้องการน�ำน�้ำกลับ มาใช้ใหม่ โดยน�ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจากประเทศ เกาหลีเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย ความโดดเด่นของเครื่องกรองบ�ำบัดน�้ำเสียรุ่นนี้คือ การท�ำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้แรงโน้มถ่วงจากความแตก ต่างกันของระดับน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ สามารถไหลเข้าสูเ่ ครือ่ งได้เอง โดยไม่ต้องใช้ปั๊มหรืออุปกรณ์เสริม ลดการใช้พลังงาน และ ลดเวลาในการกรอง เพราะในตัวเครือ่ งมีระบบล้างท�ำความ สะอาดอัตโนมัติ (Spray and Suction) สามารถตั้งเวลา หรือตั้งระดับของน�้ำได้ มีฟังค์ชั่นการท�ำงานเป็นภาษา อังกฤษ ช่วยให้ผู้ใช้ท�ำงานได้ง่ายขึ้น สามารถบ�ำบัดน�้ำได้ ประมาณ 5,000-500,000 m3/วัน มีประสิทธิภาพสูงในการ ก�ำจัด BOD, COD, SS, T-P ฯลฯ สามารถกรองได้ละเอียด ถึง 5-18 micron จึงท�ำให้การบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพกรณีที่ไม่ใช้สารเคมี หรือถ้าต้องการให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปริมาณน�้ำที่คงที่ส�ำหรับการ ท�ำงานในระยะยาว ก็สามารถใช้เคมีเข้ามาช่วยได้ เครื่อง Fiber Discfilter เป็นการบ�ำบัดน�้ำเสียในขั้น 3 เพื่อน�ำน�้ำ กลับมาใช้ในการอุปโภค และใช้ในไลน์การผลิตใหม่ หรือ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าขั้นตอนการบ�ำบัดน�้ำขั้นสูง (Advance Treatment เช่น R/O, N/F ฯลฯ) คุ ณ พรรษ กล่ า วต่ อ เกี่ ย วกั บ การท� ำ ตลาดใน ประเทศไทยว่า เราต้องการเข้าถึงกลุม่ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้นำ�้ เยอะ และต้องการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้งานใหม่ อาทิ โรงงาน ผลิตกระดาษ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โรงงานผลิตน�้ำ ส�ำหรับการอุปโภคน�้ำหล่อเย็นที่ใช้ในโรงงานพลังงานและ โรงงานเหล็ก เป็นต้น ส�ำหรับผลตอบรับการใช้งานจาก โรงงานอุตสาห กรรมในประเทศเกาหลี พบว่าประสบความ ส�ำเร็จเป็นอย่างมาก จึงท�ำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ตอ้ งการ ขยายตลาดมาสูป่ ระเทศไทย โดยผ่านการท�ำตลาด ของบริษัทฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อ ทดสอบกระบวนการท�ำงานจริงของเครือ่ ง ได้ที่บริษัท ซีนเธเทค จ�ำกัด

5.กลุ่มลวดตาข่าย ลวดตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) ลวดตะแกรงไวร์เมชของบริษัทฯ เป็นไวร์เมชแบบ เอนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้ได้กับงานที่หลากหลาย โดย เฉพาะงานกรองหรืองานคัดขนาดทีต่ อ้ งรับน�ำ้ หนักมาก เช่น อุตสาหกรรมผลิตน�ำ้ ตาล แป้งมัน ข้าว สี น�ำ้ มันปาล์ม เครือ่ ง 3 ส่วนงานที่วางใจได้ของ ปรุงอบแห้ง น�ำ้ ผลไม้ เป็นต้น โดยมีขนาดและความละเอียด One Stop Filtration Service ของตะแกรงที่แตกต่างกัน ท�ำให้สามารถเลือกใช้งานได้ บริษทั ฯ มีนโยบายด้านงานบริการชัดเจน อย่างเหมาะสม มีความทนทานและอายุการใช้งานนาน ได้รบั ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน Filter Media ครบ รองตามมาตรฐาน มีหลายเกรดให้เลือก (SS304, 316 ฯลฯ) วงจร One Stop Filtration Service เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถแบ่งได้ 3 ส่วนงาน ขยายธุรกิจด้วยการน�ำเข้าเครื่องกรองบ�ำบัด บริการคือ Supply การมีสินค้างานกรองที่ครบวงจร น�้ำเสียจากเกาหลี In-House Fabrication ผลิตสินค้าตามความต้องการของ ลูกค้า ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ Installation & Maintenance บริการติดตั้ง ซ่อมแซม รวมถึงการดูแล หลังการขาย ด้านเครื่องกรองบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ส�ำหรับลูกค้าที่ได้ติดตั้ง Fiber Discfilter เครื่องแล้ว บริษัทฯ มีการรับประกันเครื่อง 2 ปี ส�ำหรับตัว YDF Series เครื่องและ Mechanical Parts รวมทั้ง มีทีมงานผู้เชี่ยว เครื่องกรองบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ชาญช่วยติดตั้ง จนกระทั่งเครื่องพร้อมท�ำงาน ให้ความรู้ ก่อนติดตั้ง เข้าตรวจเช็คเครื่องในระหว่างการท�ำงาน และ ให้คำ� แนะน�ำในการใช้งานเครือ่ งให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มท�ำตลาดในกลุ่ม เครื่องกรองบ�ำบัดน�้ำเสีย Fiber Discfilter YDF Series จากประเทศเกาหลี โดยจุดเริ่มต้นในการน�ำเครื่องกรอง บ�ำบัดน�้ำเสียเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย คุณพรรษ เผยว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของแหล่งน�ำ้

เจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการเข้าถึงผู้ใช้งานจริง

คุณพรรษ ได้กล่าวถึงแผนการด�ำเนินธุรกิจในปี 2557 ไว้วา่ ในปีนบี้ ริษทั ฯ ต้องการเข้าถึงตามประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ภาคใต้-กลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม ยางพารา ภาค อีสาน และภาคเหนือ-กลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำตาล ด้วยการ

เข้าถึงผู้ใช้งานจริง โดยมองว่าหากได้พบผู้ใช้จริงจะสื่อสาร ได้โดยตรงกว่า เพราะการแข่งขันในปัจจุบันถือว่าสูงมาก ผู้ ค้าหลายรายต้องแข่งขันกับสินค้าจากประเทศจีน ทีโ่ ดดเด่น ในเรือ่ งราคาทีถ่ กู กว่า ดังนัน้ การปรับตัวของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าจากยุโรป และต้องแข่งขันกับผู้ค้า ในกลุ่มเดียวกัน การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และงาน บริการที่ครบวงจร จึงตอบโจทย์ตลาดได้ดีที่สุดในการ แข่งขันที่เข้มข้นขณะนี้ บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีการกรองที่ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีอีกหลายประเภท อุตสาหกรรมที่ยังเข้าไม่ถึง การเปิดตลาดใหม่จึงเป็นส่วน ส�ำคัญของแผนธุรกิจในปีนี้ ในด้านผลประกอบการเราตั้ง เป้าไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% ขึ้นอยู่กับทิศทางการ

34 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Cover-story.indd 34

1/24/2014 6:17:45 PM


SYNTHETECH www.synthetech.co.th

เติบโตของตลาด นับเป็นความได้เปรียบของเราที่มีสินค้า ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตไป พร้อมกับตลาดได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีบางอุตสาหกรรม ลดลงก็ตาม คุณพรรษ กล่าวถึงแผนงานด้านการตลาดว่า ในกลุ่ม ผ้ากรองและถุงกรอง สายพานรีดตะกอน และผ้าพิมพ์ซลิ ค์ สกรีน บริษัทฯ มีแผนจะน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการกรองเข้ามาจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตให้มากทีส่ ดุ และในกลุม่ สินค้าแผ่นสแตนเลสเจาะรู Perforated Plate และลวดตาข่าย ลวดตะแกรงไวร์เมช จะ ท�ำตลาดเพิม่ เติม เพราะทีผ่ า่ นมายังท�ำตลาดได้เพียง 20 – 30% เท่านั้น ส�ำหรับความคาดหวังในการท�ำตลาดของเครือ่ ง Fiber Discfilter คุณพรรษ เผยว่า เนือ่ งจากปีนเี้ ป็นปีแรกของการ ท�ำตลาด เราคาดหวังให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ซึง่ ต้องใช้เวลาใน การท�ำตลาดอีกมาก ปีนเี้ ราจึงให้ความส�ำคัญกับการแนะน�ำ ตัวให้ลูกค้าทราบว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องการน�ำเสนอ สร้างการรับรู้ให้ลูกค้าตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน�้ำให้ น้อยลง โดยน�ำจุดเด่นของบริษัทฯ ในเรื่องความเชี่ยวชาญ ด้านงานกรองร่วม 27 ปี เป็นการการันตีให้ลูกค้าเชื่อมั่นใน ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ค�ำแนะน�ำในการเลือกซื้อสินค้าให้คุ้มค่า

เป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าในกลุ่ม Filter Media หากจะ ให้อธิบายคงมองไม่เห็นภาพ แต่ต้องลองใช้ด้วยตัวเอง

COVER STORY

ของสินค้า บางล็อตมีคุณภาพ บางล็อตไม่มีคุณภาพ เช่น รูโตของผ้า ปริมาณลมผ่าน เป็นต้น ดังนั้น จึงควรศึกษา ความต้องการใช้งานอย่างละเอียดและเลือกให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์” คุณพรรษ กล่าว

ปัจจัยส�ำคัญในการเลือกสินค้าให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ คือ ลูกค้าจะต้อง สือ่ สารกับตัวแทนจ�ำหน่ายหรือผูข้ ายให้เข้าใจว่า กระบวนการ ท�ำงานของตนเป็นอย่างไร ต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด ประกอบกับฟังค�ำแนะน�ำจากผูข้ ายว่าสินค้าชนิดใดทีเ่ หมาะ กับการท�ำงานของโรงงานตนเองที่สุด ด้านผู้ขายก็ต้องให้ ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสินค้าของ ว่าหากใช้แล้วจะ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานได้อย่างไร และเมือ่ ได้ลอง ใช้แล้วควรดูว่าคุณภาพของน�้ำหลังผ่านการกรองเป็นไป อย่างที่ต้องการหรือไม่ “อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าในปัจจุบันมีการแข่งขัน สูงมาก ทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพ หากผู้ใช้เลือกที่ราคา เป็นหลัก อาจพบปัญหาของผ้าเกรดต�ำ่ ที่มีความไม่แน่นอน

ซีนเธเทค เป็นบริษัทฯ ชั้นน�ำด้านเทคโนโลยีงาน กรอง ที่มีประสบการณ์มากว่า 2 ทศวรรษ ปัจจัยส�ำคัญที่ ท�ำให้ด�ำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน คือการเน้นคุณภาพ สินค้าคุณภาพสูงจากยุโรป พร้อมด้วยทีมบริการที่มีความ เชี่ยวชาญ และผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าทุก รูปแบบ ทุกอุตสาหกรรม ท�ำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำ� ด้านงานกรองอันดับต้นของประเทศไทย ลูกค้าสามารถ เชื่อมั่นได้ว่า เมื่อเลือกใช้สินค้าและบริการแล้วจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการท�ำงานได้จริง For more information SYNTHETECH CO., LTD. 135 SoiRamkhamhaeng 30/1 (Ramvilla) Ramkhamhaeng Rd., Huamark , Bangkapi Bangkok 10240 Thailand Tel : 0-2732-1300-7 Fax : 0-2374-2294 E-mail : sales@synthetech.co.th Website : www.synthetech.co.th

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Cover-story.indd 35

35

1/24/2014 6:17:46 PM


HOT NEWS ส.อ.ท เผย เดือนธันวาคม 2556 ผลิตรถยนต์ 158,893 คัน ต�่ำสุดรอบ 20 เดือน

ส.อ.ท. เผย เดือนธันวาคม 2556 ผลิตรถยนต์ 158,893 คัน ต�่ำสุดรอบ 20 เดือน คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด เผยจ�ำนวนการผลิตยอดขายภายในประเทศ และ การส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ประเทศในเดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ ไม่ผลิตรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก เป็นเหตุยอดตก

จ�ำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2556 มีทั้งสิ้น 158,893 คัน ต�่ำสุดรอบ 20 เดือน ลดลงจากเดือน ธันวาคม 2555 ร้อยละ 28.22 เนื่องจากไม่ต้องผลิตรถยนต์ ในโครงการรถยนต์คนั แรกแล้ว และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 13.09 เนือ่ งจากเดือนธันวาคมมีวนั ท�ำงานน้อย ทัง้ นี้ จ�ำนวนรถยนต์ทผี่ ลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,457,086 คัน สูงสุดรอบ 52 ปี ส่ง ผลให้ประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 0.14 รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 64,717 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 33.77 ยอดผลิตของ รถยนต์นงั่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 มีจำ� นวน 1,071,076 คัน เท่ากับร้อยละ 43.59 ของยอดการผลิตทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 11.85 รถยนต์โดยสารขนาดต�่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 54 คัน ลด ลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.26 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 756 คัน เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 29.9 รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ทั้งหมด 94,122 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 23.84 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,385,254 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 7.37 รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ ทั้งหมด 91,737 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อย ละ 23.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิต กัน แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ทีล่ ดลงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้ทงั้ สิน้ 1,332,913 คัน เท่ากับร้อยละ 54.25 ของยอดการ รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 52,341 คัน ผลิตทัง้ หมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อย เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 20.99 ละ 8.22 โดยแบ่งเป็น • รถกระบะบรรทุก 34,408 คัน สถานการณ์การผลิตเพื่อส่งออก ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 19.28 คุณสุรพงษ์กล่าวต่อว่า ในเดือนธันวาคม 2556 ผลิต • รถกระบะดับเบิลแค็บ 48,796 คัน ได้ 81,329 คัน เท่ากับร้อยละ 51.18 ของยอดการผลิต ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.44 ทั้งหมด เพิม่ ขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 1.26 ส่วน • รถกระบะ PPV 8,533 คัน เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตเพือ่ ส่งออกได้ 1,121,303 ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 41.48 คัน เท่ากับร้อยละ 45.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น รถบรรทุกขนาดต�่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน จากปี 2555 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.75 เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 2,385 คัน ลดลงจากเดือน รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตเพื่อการส่งออก ธันวาคม 2555 ร้อยละ 44.07 ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อ 32,816 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 34.11

ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 391,908 คัน เท่ากับร้อยละ 36.59 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ธันวาคม 2555 ร้อยละ 46.02 เนือ่ งจากมีการผลิตรถยนต์นงั่ เพือ่ การส่งออกได้เพิม่ ขึน้ และมีการเพิม่ ตลาดการส่งออกด้วย รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2556 มียอดการ ผลิตเพื่อการส่งออก 48,513 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 13.13 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 729,395 คัน เท่ากับร้อย ละ 54.72 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 3.17 โดยแบ่งเป็น • รถกระบะบรรทุก 141,486 คัน เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 12.13

36 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-News.indd 36

1/24/2014 6:13:42 PM


ส.อ.ท เผย เดือนธันวาคม 2556 HOT NEWS ผลิตรถยนต์ 158,893 คัน ต�่ำสุดรอบ 20 เดือน

• รถกระบะดับเบิลแค็บ 528,899 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 3.44 • รถกระบะ PPV 59,010 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 25.62

ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ

เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 77,564 คัน เท่ากับ ร้อยละ 48.82 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือน ธันวาคม 2555 ร้อยละ 45.01 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 1,335,783 คัน เท่ากับร้อยละ 54.36 ของ ยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 6.72 เนือ่ งจากหมดโครงการรถยนต์คนั แรกแล้ว รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายใน ประเทศ 31,901 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อย ละ 56.44 ยอดผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 679,168 คัน เท่ากับร้อยละ 63.41 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อ เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 แล้ว ลด ลงร้อยละ 1.46 รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2556 มียอดการ ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ 43,224 คัน ลดลงจากเดือน ร้อยละ 7.7 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2,004,498 คัน ธันวาคม 2555 ร้อยละ 31.9 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.9 ธันวาคม 2556 ผลิตได้ทั้งสิ้น 603,518 คัน เท่ากับร้อยละ 45.28 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึง่ ลดลงจากเดือนมกราคม ยอดส่งออกทั้งรถยนต์ส�ำเร็จรูป - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 13.66 ซึ่งแบ่งเป็น และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น • รถกระบะบรรทุก 349,898 คัน รถยนต์สำ� เร็จรูป เดือนธันวาคม 2556 ส่งออกรถยนต์ ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.17 ได้ 87,961 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ • รถกระบะดับเบิลแค็บ 199,813 คัน 1.93 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 8.38 มี ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 19.67 มูลค่าการส่งออก 40,462.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือน • รถกระบะ PPV 53,807 คัน ธันวาคม 2555 ร้อยละ 0.75 ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 33.79 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,831.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 59.77 ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 15.61 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,349.14 เดือนธันวาคม 2556 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.26 204,971 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 15.61 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,848.57 ล้าน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) 143,872 คัน ลด บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 12.49 ลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.55 และชิ้นส่วนประกอบรถ รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2556 เครื่อง จักรยานยนต์ (CKD) 61,099 คัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ร้อยละ ยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 62,492.59 ล้าน 2.67 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 6.84 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ส่งออกรถยนต์ 2555 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,820,592 คัน ลดลงจากปี 2555 ส�ำเร็จรูป 1,128,152 คัน เท่ากับร้อยละ 100.61 ของยอด ร้อยละ 10.43 แยกเป็นรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) การผลิตเพื่อส่งออก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในระยะเวลา 2,218,625 คัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 14.87 และชิ้น เดียวกัน ร้อยละ 9.88 มีมลู ค่าการส่งออก 512,186.40 ล้าน ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 601,967 คัน เพิ่มขึ้น บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ จากปี 2555 ร้อยละ 10.87 4.5 • เครือ่ งยนต์ มีมลู ค่าการส่งออก 28,353.85 ล้านบาท ยอดขายภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.05 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม • ชิน้ ส่วนรถยนต์อนื่ ๆ มีมลู ค่าการส่งออก 193,970.38 2556 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 108,688 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกัน ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อย ในปีที่แล้ว ร้อยละ 24.9 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน ละ 12.4 2556 ร้อยละ 16.26 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหมดโครงการรถยนต์คนั • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 19,715.26 ล้าน แรกแล้วและตลาดกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยยอดขายเติบโต บาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ ขึน้ เป็นผลจากการจัดงานมหกรรมยานยนต์เมือ่ เดือนธันวาคม 1.99 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดจองทั้งสิ้น 41,083 คัน รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 126,752 คัน ลดลง 2556 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า จากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 17.1 และลดลงจากเดือน 754,225.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม - ธันวาคม พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 8.65 2555 ร้อยละ 6.26 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รถยนต์มียอด รถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2556 มีจำ� นวนส่งออก ขาย 1,325,478 คัน ลดลงจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน 89,399 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม

2555 ร้อยละ 4 โดยมีมูลค่า 4,839.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 66.13 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 456.77 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 52.17 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 71.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.6 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2556 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,367.27 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 36.7 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รถจักรยานยนต์ มี จ�ำนวนส่งออก 935,747 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น จากปี 2555 ร้อยละ 9.2 โดยมีมูลค่า 50,149.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 69.08 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 6,709.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 38.5 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,000.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 33.8 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม ธันวาคม 2556 ชิน้ ส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทงั้ สิน้ 57,859.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 40.04 เดือนธันวาคม 2556 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ ส�ำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 67,859.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 8.72 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รวมมูลค่าการส่งออก รถยนต์ส�ำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิน้ ส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทงั้ สิน้ 812,085.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ร้อยละ 8.11 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-News.indd 37

37

1/24/2014 6:13:45 PM


INTERVIEW LOGISTICS MART www.logisticmart.net

โลจิสติกส์ มาร์ท ดันระบบโลจิสติกส์ บุกตลาด E-Commerce และภาคบริการ กลยุทธ์หนึ่งส�ำหรับการสร้างความได้เปรียบในยุคแห่งการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญก็คือ การจัดการโลจิสติกส์ เนื่องด้วย ปัจจุบันได้มี แนวคิดการจัดการแบบ Just-in-Time ท�ำให้มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการจัดการคลังสินค้า เพื่อน�ำไปสู่การลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน ลดพื้นที่ ลดเวลา ทั้งในกระบวนการการรับสินค้า การเก็บสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้าอีกด้วย ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการนี้ก็เป็นการตอบรับการ ท�ำธุรกิจ E-Commerce ที่กำ� ลังเป็นที่นิยมอยู่ขณะนี้เช่นกัน ทั้งนี้ โลจิสติกส์ มาร์ท บริษัทในเครือของสุธี กรุ๊ป ได้ มองเห็นโอกาส ในการเข้าถึงตลาด E-Commerce มากขึ้น โดยมองว่าเป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่น่าสนใจเป็น อย่างมาก นั่นก็คือ ระบบ Single Peak Picking เป็นระบบ ที่เหมาะส�ำหรับศูนย์กระจายสินค้า และจัดส่งให้กับลูกค้า ช่วยให้การจัดการคลังสินค้าขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์ทุกงาน ตั้งแต่พื้นฐานถึงซับซ้อนขั้นสูง

คุณประทีป ธรรมมนุญกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สุธี กรุป๊ จ�ำกัด กล่าวถึงข้อมูลเบือ้ งต้นว่า บริษทั โลจิสติกส์ มาร์ท จ�ำกัด เป็นบริษัทในเครือของสุธี กรุ๊ป ซึ่งจ�ำหน่าย

สินค้า อุปกรณ์ และงานบริการ ตลอดจนระบบต่างๆ มากมาย ตัง้ แต่สนิ ค้าพืน้ ฐานไปจนถึงระบบทีม่ คี วามสลับซับ ซ้อนขั้นสูง บริษัทฯ มีโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทางด้านอุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยมุง่ เน้นการลดการใช้แรงงานคน เพิ่มพื้นที่การท�ำงาน และเพิ่มผลผลิต ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ ถูกต้องและเหมาะสม โลจิสติกส์ มาร์ท แบ่งสินค้าตามประเภทการใช้งานออก เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุปกรณ์เพื่อการล�ำเลียงแบบต่อเนื่อง 2. อุปกรณ์ช่วยเหลือส�ำหรับการยก 3. อุปกรณ์ส�ำหรับการขนย้าย

4. อุปกรณ์จ�ำพวกพาเลท บรรจุภัณฑ์ 5. อุปกรณ์ส�ำหรับการจัดเก็บ และประตูส�ำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม 6. ระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆ 7. อุปกรณ์สนับสนุนในการขนส่งสินค้า 8. ระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าจ�ำนวนมาก ครอบคลุมหลาย อุตสาหกรรม แต่ความโดดเด่นนัน้ อยูท่ เี่ ทคโนโลยีอนั ทันสมัย โดยให้ความส�ำคัญกับสินค้าในกลุม่ ทีส่ ามารถทดแทนแรงงาน ลดพื้นที่การจัดเก็บ เพิ่มพื้นที่การท�ำงาน ด้วยการน�ำเทคโน โลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมด้วย

38 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Interview-Logisticmart.indd 38

1/24/2014 9:52:49 PM


LOGISTICS MART INTERVIEW www.logisticmart.net

นอกจากนี้ คุณประทีป ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจาก สินค้าทีก่ ล่าวไปข้างต้นแล้วนัน้ อีกหนึง่ ระบบทีน่ า่ สนใจและ เหมาะส�ำหรับศูนย์กระจายสินค้าเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ ระบบ Single Peak Picking เป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อน เหมาะส�ำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องจัด Order ย่อยๆ และจัดส่งให้กบั ลูกค้า ให้สนิ ค้าตรงกับไอเท็มที่ ได้รบั การสัง่ มา เพราะการจัด Order ต้อง อาศัยความถูกต้อง รวดเร็ว และพร้อม เตรียมรับตลอดเวลา ซึ่งระบบดัง กล่าวสามารถรองรับต่อความ สลับซับซ้อนของธุรกิจลักษณะ E-commerce ได้เป็นอย่างดี “ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ระบบโลจิสติกส์ได้เปลี่ยนไป อย่างมาก โดยเน้นเรื่องระบบ อัตโนมัติมากขึ้น แต่ก่อนการ ขายเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ ด ้ า น โลจิสติกส์ ค่อนข้างยาก เพราะช่วง เวลานั้ น ค่ า แรงยั ง ไม่ สู ง มี แ รงงาน จ�ำนวนมาก ขนาดเศรษฐกิจในประเทศยัง ไม่ใหญ่ ผู้ประกอบการหลายรายยังเป็นบริษัท ขนาดเล็ก ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจขณะนั้นไม่เอื้ออ�ำนวยต่อ ระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง แต่เมื่อเศรษฐกิจ เติบโตมากขึ้น ก็เกิดการขาดแคลนแรงงาน พื้นที่มีจ�ำกัด ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเริม่ มองหาระบบอัตโนมัติ เพือ่ ทดแทน สิ่งต่างๆ อาทิ ลดค่าแรง ลดต้นทุน เพิ่มพื้นที่การใช้งานจะ เห็นได้วา่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะเป็นเครือ่ งผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ เปลี่ยนกลยุทธ์ และพัฒนากระบวนการผลิต”

ใส่ใจงานบริการ 24/7 พร้อมเข้าถึงตลอดเวลา

ในธุรกิจประเภทนี้การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเป็น สิ่งส�ำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี หากผู้ขายไม่มีประสบการณ์ มากพอ ไม่มีทีมบริการหลังการขายที่ดี และไม่มีบุคลากรที่ เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าคอนโทรล และ ไอที หรือเชี่ยวชาญเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะท�ำให้องค์กร ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่งทุกอย่างต้องสัมพันธ์กัน เป็นที่ทราบกันดีว่าภายหลังการติดตั้งระบบโลจิสติกส์ แล้วนั้น ด้วยตัวระบบเองจะไม่สามารถหยุดท�ำงานได้ จะ ต้องมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ระบบรถไฟฟ้า BTS เมื่อหยุดท�ำงานก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา ทางบริษัทฯ จึง ได้ตงั้ หน่วยงานใหม่ชอื่ ว่า Customer Service ซึง่ มีบคุ ลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้าคอนโทรล และไอที ให้บริการลูกค้า 24/7 (24 ชั่วโมง : 7 วัน) เตรียมพร้อม ส�ำหรับกรณีลูกค้าที่ต้องท�ำงาน 24 ชั่วโมง หรือเมื่อเกิด ปัญหาในเวลากลางคืน เรามีบริการ On-Site Service ที่ พร้อมเข้าถึงลูกค้าตลอดเวลา เช่น สนามบิน รถไฟฟ้าใต้ดนิ หรือกรณีทลี่ กู ค้าต้องการบุคลากรของเราไปประจ�ำอยูท่ ไี่ ซต์ งานเพื่อดูแลรักษา และการป้องกันระบบ ก็สามารถท�ำได้ เช่นกัน ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการส่งทีมงานไปฝึกอบรม เพือ่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีต่ า่ งประเทศทุกปี โดย ไปยังประเทศที่เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยี อาทิ ออสเตรีย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น หรือบางครัง้ จะมีผเู้ ชีย่ วชาญ จากต่างประเทศมาประจ�ำที่ประเทศไทย เพื่อรองรับงาน บริการ และเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า อนึง่ บริษทั ฯ เติบโตมาจากการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรประเภทอัตโนมัติ ท�ำให้เรามีพนื้ ฐานด้านงานวิศวกรรมเป็นทุนเดิม และเมือ่ ได้ ท� ำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและสามารถน� ำ

คุณประทีป ธรรมมนุญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธี กรุ๊ป จ�ำกัด

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Interview-Logisticmart.indd 39

39

1/24/2014 9:52:50 PM


INTERVIEW LOGISTICS MART www.logisticmart.net

“ทาง บริษัทฯ จึงได้ตั้ง หน่วยงานใหม่ชื่อว่า Customer Service ซึ่งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน เครื่องกล ระบบไฟฟ้าคอนโทรล และไอที ให้ บริการลูกค้า 24/7 (24 ชั่วโมง : 7 วัน) เตรียมพร้อมส�ำหรับกรณีลูกค้าที่ต้องท�ำงาน 24 ชั่วโมง หรือเมื่อเกิดปัญหาในเวลากลางคืน เรามี บริการ On-Site Service ที่พร้อมเข้าถึงลูกค้า ตลอดเวลา เช่น สนามบิน รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ กรณีที่ลูกค้าต้องการบุคลากรของเราไป ประจ�ำอยู่ที่ไซต์งานเพื่อดูแลรักษา และ การป้องกันระบบ ก็สามารถท�ำได้ เช่นกัน”

ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ เป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้ เปรียบผู้ค้ารายอื่นๆ

ขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจบริการ และ E-Commerce

คุณประทีป กล่าวต่อว่า ระบบโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่มีอยู่ ในทุกอุตสาหกรรม เพราะทุกโรงงานจะต้องมีคลังสินค้า และ ระบบจัดเก็บสินค้าอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเอื้อต่อการขยายฐาน ลู ก ค้ า ซึ่ ง ขณะนี้ ท างบริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจกลุ ่ ม อุตสาหกรรมบริการ เช่น ระบบจัดเก็บในโรงพยาบาล โรงแรม ส�ำนักงาน หรือในองค์กรที่มีพื้นที่จ�ำกัด ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ใน ระยะเริ่มต้น ในส่วนของธุรกิจ E-Commerce ทีใ่ นอนาคตจะเป็นตัว ขับเคลือ่ นเทคโนโลยีโลจิสติกส์ขนั้ สูงนัน้ เนือ่ งด้วยระบบการ จัดการคลังสินค้าของร้านค้าขนาดใหญ่ จ�ำเป็นต้องมีระบบ การจัดส่งทีร่ วดเร็ว แม้จะมีสนิ ค้า 2-3 หมืน่ รายการ ซึง่ ตอน นีอ้ ตั ราการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทย สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเข้าถึงระบบออนไลน์ และเทรนด์การ ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ประจ�ำวันของผู้บริโภค

ดังนัน้ จึงคาดการณ์วา่ ต่อไปจะมี Third Party Logistics เพือ่ จัดการสินค้าโดยสัง่ ผ่านระบบ E-Commerce ผูป้ ระกอบ การจึงต้องหาหน่วยงานโลจิสติกส์ที่มีความช�ำนาญ และ ความรวดเร็วในการจัดส่ง ขณะนี้ในกลุ่มรีเทลขนาดใหญ่ใน ประเทศไทย ได้เริ่มน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้บ้างแล้ว

ภาพรวมธุรกิจของปี 2556… เติบโตแนวนอน

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ในแวดวงธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมอาจไปได้ไม่สวยนัก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาห กรรมยานยนต์ทพี่ บกับวิกฤต Order Advance อุตสาหกรรม ส่งออกก็พบกับภาวะค่าเงินบาทแข็งตัว และอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวก็พบกับปัญหาทางการเมือง โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยลบค่อนข้างเยอะ แต่ของสุธี กรุ๊ป นั้นตรงกันข้าม เพราะเรามีหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ได้ยึดอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุม่ พลังงานทดแทน ซึง่ มีโซล่าเซลล์ทไี่ ปได้ดมี าก ผู้บริหาร สุธี กรุ๊ป เผยว่า ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ มี ยอดขายไม่แตกต่างจากปีทแี่ ล้ว ในด้านการบริหารงานและ ประสิทธิภาพการท�ำงานถือว่าดีขึ้น สามารถควบคุมประ สิทธิภาพต้นทุนได้ดี โดยรวมแล้วถือว่าดี ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ บางองค์กรอาจโตแนวดิ่ง แต่เราโตแนวนอน แบบกระจาย

40 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Interview-Logisticmart.indd 40

1/24/2014 9:52:52 PM


LOGISTICS MART INTERVIEW www.logisticmart.net

ความเสี่ยง ไปได้ดีในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมพร้อมๆ กัน อาทิ กลุม่ โลจิสติกส์ และพลังงานทดแทน ทีเ่ ป็นอุตสาหกรรม พื้นฐานของประเทศ ท�ำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างต่อ เนือ่ ง บางคนอาจคิดว่าเป็นจุดอ่อน ซึง่ เรามองว่านีค่ อื จุดแข็ง ของสุธี กรุ๊ป “ด้วยการบริหารงานแบบพี่น้องจึงท�ำให้ธุรกิจของสุธี กรุ๊ป เป็นไปอย่างเกื้อหนุนกัน ทั้งก�ำลังคนและเครื่องจักร หรือแม้แต่ Know How บางโครงการที่จ�ำเป็นต้องใช้ความ รูแ้ ละทักษะบางอย่างเพิม่ เติม ไม่จำ� กัดแค่งานด้านวิศวกรรม เท่านั้น ก็สามารถพึ่งพากันได้ ซึ่งในกลุ่มของสุธี กรุ๊ป มีครบ อยูแ่ ล้ว พูดได้วา่ เราเป็นจิก๊ ซอว์ทสี่ ามารถเติมเต็มการท�ำงาน ได้ดี”

ทิศทางของสุธี กรุ๊ป ในปี 2557 ขยายตลาดสู่อาเซียน

สุธี กรุ๊ป มีแผนจะขยายตลาดไปยังประเทศอาเซียน เพราะเป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง อาทิ เวียดนาม กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีจ�ำนวน ประชากรมาก สถานการณ์ทางการเมืองสงบ มีก�ำลังการ ซื้อสูง และค่าแรงต�ำ่ กว่าไทย ในส่วนของกิจกรรมที่เราจะ

เข้าไปเจาะตลาดอาเซียน ปีนี้เรามีแผนไปเปิดบูธ เพื่อมอง หาพันธมิตรในการลงทุน รวมทั้ง บริษัทท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาจเป็นการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการเปิดบริษทั ร่วม หรือ หาตัวแทนจ�ำหน่าย นอกจากนั้น สุธี กรุ๊ป ยังมองเห็นโอกาสการท�ำตลาด ในกลุ่มธุรกิจ E-Commerce แม้บรรยากาศการซื้อ-ขายใน ปีนอี้ าจไม่ดนี กั แต่ในปีนเี้ ป็นโอกาสเหมาะส�ำหรับผูป้ ระกอบ การซึ่งมีความสนใจระบบอัตโนมัติ จะมีการเตรียมความ พร้อมรองรับระบบต่างๆ เอาไว้ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 – 2559 จะมีผู้เริ่มใช้งานมากขึ้น คุณประทีป ให้ขอ้ คิดทิง้ ท้ายเกีย่ วกับปัจจัยในการเลือก ซื้อสินค้าว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้า High-End และ Automation ทุกวันนีส้ นิ ค้าคุณภาพ ดีอย่างเดียวไม่เพียงพอ การบริการหลังการขายจึงถือเป็น หัวใจส�ำคัญที่ลูกค้าควรใส่ใจ ต้องมีความรวดเร็วในการเข้า ถึงลูกค้า หากผู้ขายไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอก็จะไม่ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ ลูกค้าควรพิจารณา ในหลายๆ ด้าน รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ขายด้วย “ส�ำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นที่น่า เสียดายอย่างมาก ทัง้ โอกาส และขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของประเทศไทย โดยส่วนตัวแล้วก็อยากให้จบลงโดย เร็ว เพราะหากหยุดนิง่ ไม่กา้ วเดินไปข้างหน้าอย่างทีเ่ ป็นอยู่ ในขณะนี้ ประเทศเพือ่ นบ้านก็จะแซงหน้าเราไป หากเราหยุด นานก็จะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน หลังจากที่ประเทศ ไทยได้วางโครงสร้างพืน้ ฐานไว้เป็นอย่างดี แต่กลับต้องชะลอ จากปัญหาภายในประเทศ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน ท้าย ที่สุดแล้วก็อยากให้จบลงด้วยดี”

ด้วยประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาอย่างยาวนานของสุธี กรุป๊ ความกล้าในการลองผิดลองถูกในการเป็นผู้บุกเบิกหลายๆ ธุรกิจ ส่งผลให้ บริษทั โลจิสติกส์ มาร์ท จ�ำกัด หนึง่ ในบริษทั ในเครือ ก้าวขึน้ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านระบบโลจิสติกส์ ทีม่ คี วาม พร้อมในการรองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และทุกประเภท ของความยากง่ายของงาน และนีค่ อื ตัวอย่างหนึง่ ของผลลัพธ์ ทีม่ าจากพลังแห่งความมุง่ มัน่ และสร้างสรรค์ โดยยึดสังคม และลูกค้าเป็นส�ำคัญ MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Interview-Logisticmart.indd 41

41

1/24/2014 9:52:58 PM


EIT High Power Laser Welding

เปรียบเทียบ CO2 Laser Solid State Laser โดย กมุทสุพ สังขเกษม B.Eng (Thammasat) M.SC (ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM) UK.VDI MEMBER (GERMANY) บริษัท ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียลเทคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ที่มาข้อมูล (Reference : Dipl-Ing Volker Rominger)

สวัสดีครับ เนื้อหาตอนนี้เราจะเจาะลึกเรื่องการเชื่อมด้วยเลเซอร์กำ� ลังสูงระหว่าง CO2 และ Nd : YAG และมาดูพฤติกรรมด้านโลหะวิทยาทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงพารามิเตอร์ ต่างๆ ตั้งแต่ปี 1980 เลเซอร์ CO2 และ Nd : YAG เข้ามามีบทบาททางอุตสาหกรรมอย่างมาก เดิมที่ CO2 Laser จะเก่งด้านการท�ำก�ำลังวัตต์สูง แต่พัฒนาการ ด้านอิเลคทรอนิคส์ก�ำลังท�ำให้มี Fibre Laser, Diode Pump Disk จนพัฒนา ก�ำลังการเชื่อมให้ไล่ตาม CO2 ส�ำเร็จ Welding Test • Solid State Laser เราเชื่อมด้วยเครื่องก�ำลัง 16KW ความยาวคลื่น 1,064 mm. Process gas = 40L/min อากาศเชื่อมต่อชนโลหะแผ่น หนา 12 มม. Feed rate = 1 เมตร/นาที • CO2 Laser เราใช้ 10 KW ความยาวคลื่น 10,600 mm. Process gas = 16L/min Helium เดิน Feed rate = 2 เมตร/นาที ผลลัพท์เป็นดังภาพที่แสดง สรุปผลลัพท์ Solid State Laser (SSL) รอยเชือ่ มขึน้ กับพารามิเตอร์ การปรับก�ำลังไฟ และความเร็วป้อน แต่จะ มี Capillary Underflow CO2 Laser จะเกิดสิ่งนี้น้อยกว่ารอยเชื่อมจึงแคบกว่า

บริษัท ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียล เทคนิค คอร์ปอรเรชั่น จ�ำกัด ออกแบบ สร้าง ระบบ Laser Nd : YAG ส�ำหรับงานเชื่อมตัด มาร์ค รวมถึงพัฒนาระบบ Automation ในสายการผลิต Tel : 081-347-2534 แผนภาพผลลัพท์รอยเชื่อมด้านบนและล่าง บริษัท ไอน์ชไตน์อินดัสเตรียล เทคนิคคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ตรงข้ามสภาวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ) 88 พหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 Tel : 0-2579-0467 Fax : 0-2579-0467

บริษัท ไอน์ชไตน์อินดัสเตรียล เทคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด โรงปฏิบตั กิ าร เชือ่ มเลเซอร์ชลบุรี (หลังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 1/5 ม. 4 ซ.เทศบาล 3 ถ.ชลบุรี-พนัสนิคม กม.10.5 ต.หนองต�ำลึง อ.พานทอง ชลบุรี 20160 Tel : 081-347-2534, 038-206633 Fax : 038-206663

42 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Eit.indd 42

1/24/2014 11:19:03 PM


LASER WELDING SYSTEMS

WELDING เลเซอร์เชื่อม

EIT : Tool & Mold Welder Serie 1

Low Cost Vision Systems

เลเซอร์เชื่อมโลหะคุณภาพสูง งานโลหะแผ่นแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน ทางกลรับออกแบบพัฒนาระบบเลเซอร์ ตั้งแต่ 100W-4KW

Mio Pixel Magnificant 20-500 เท่า Digital Microscope กล้องส�ำหรับงาน QC.electronics / ชิ้นส่วน

• เติมเนื้อ Mould & Tool ที่สึก ขนาดผิด แตกบิ่น • เชือ่ มโลหะทุกชนิด ไททาเนียม นิกเกิล สเตนเลส ทองแดง เบอรัลเลียม เหล็กท่อ เหล็กเหนียว • ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร และงาน Fabrication Assembly

Cutting เลเซอร์ตัด • ตัดโลหะ 0.5 - 8 มม. ตัดด้วยเลเซอร์ • ท่อกลม Profile โค้ง • ประหยัดไม่ต้องท�ำ แม่พิมพ์ Punch

Marking เลเซอร์มาร์ค

Low Cost 3D – Printer : Super Save Model

• Serial Number บนดอกสว่าน ชิ้นงานต่างๆ • 2D & 3D Barcode มาร์คบนชิ้นงาน

Plasma Surface Treatment ระบบพลาสมาเตรียมผิว • ท�ำผิวก่อนทากาว พ่นสี • ปรับสภาพผิว hydrophobic • ท�ำ Polymerization PTFE • ขจัดคราบ Organic Contamination

DRY ICE BLASTING

Mould Cleaning with Low Cost Mechanical Parts Cleaning

เครื่อง 3D Printer ราคาประหยัด พิมพ์วัตถุได้ 200 x 200 x เอนโดสโคปขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมเพียง 4.5 มม. 200 mm อัตราเร็ว 300 mm./s รับ File 3 มิติทุกประเภท Endoscop ความคมชัด 640 x 480 พิกเซล ควรมีไว้ประจ�ำโรงงาน

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Eit.indd 43

43

1/24/2014 11:19:07 PM


FACTORY เปิดบ้าน ‘โตว่องไวกรุ๊ป’ VISIT ตามดูรถตอกเสาเข็ม…

เปิดบ้านโตว่องไวกรุ๊ป

ตามดูรถตอกเสาเข็ม…นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หากกล่าวถึงการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหาน�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัท โตว่องไว จ�ำกัด เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นที่ประสบความส�ำเร็จ โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถตอกเสา เข็มสิทธิบัตรแรกของโลก ได้สร้างมิติใหม่ให้วงการก่อสร้าง จากการตอกเสาเข็มแบบเดิมสู่การ ตอกเสาเข็มแบบใหม่ ซึ่งรวดเร็วกว่าเดิม 8 เท่า ด้วยคนงานเพียง 3 คน ลดปัญหาการขาดแคลน แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง รถตอกเสาเข็ม หัวคิดคนไทย 100%

บริษัท โตว่องไว จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยคุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นรถตอกเสา เข็มและเป็นผูจ้ ดสิทธิบตั รรถตอกเสาเข็ม (เลขที่ 8731) เมือ่ ปี 2537 โดยมีรถต้นแบบเป็นรถหกล้อและพัฒนามาเป็นรถ สิบล้อรถสิบสองล้อ รถตีนตะขาบ ซึง่ ได้พฒ ั นาและปรับปรุง ตัวสินค้าอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้รถตอกเสาเข็มมีประสิทธิภาพ ในการท�ำงานที่ดียิ่งขึ้น ในฐานะเจ้าของนวัตกรรมรถตอกเสาเข็มสิทธิบตั รแรก ของโลกโตว่องไวได้ให้ความส�ำคัญ 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรก คือ นวัตกรรมที่โตว่องไวคิดค้นขึ้นนั้น สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรื่องที่สอง คือ การพัฒนานวัตกรรมเดิมให้มีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น เรื่องที่สาม คือ การพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

รถตอกเสาเข็ม 5 รุ่น พร้อมลุยงานหนัก

ขณะนี้ โตว่องไวสามารถผลิตรถตอกเสาเข็มได้ 5 รุ่น คือ รถตอกเสาเข็มประเภท 6 ล้อยาง รถตอกเสาเข็ม ประเภท 8 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 10 ล้อยาง รถ ตอกเสาเข็มประเภท 12 ล้อยาง และรถตอกเสาเข็มประเภท ตีนตะขาบ ซึ่งรถแต่ละรุ่นจะเหมาะสมกับการท�ำงานแตก ต่างกันไป ทั้งนี้ มีโรงงานผลิต 2 โรงงานด้วยกัน โดยโรงงานแห่ง แรกซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ อ.อูท่ อง จ.สระบุรี เน้นการผลิตชิน้ ส่วน เพือ่ น�ำมาประกอบ ส�ำหรับโรงงานแห่งที่ 2 สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2555 เป็นโรงงานทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน แห่งแรก บนเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางเมตร สามารถผลิตรถ ตอกเสาเข็มได้กว่า 100 คันต่อปี โดยรถตอกเสาเข็มรุน่ ใหม่ๆ ทีผ่ ลิตขึน้ จะเน้นให้สามารถ ใช้งานได้ง่าย โดยในกระบวนการผลิตได้น�ำเทคโนโลยีช่วย ผลิตเพื่อให้เกิดความทันสมัยและรวดเร็ว แต่ยังคงผลิตรถ ใน 2 รูปแบบเช่นเดียวกับโรงงานแห่งแรก โดยพื้นที่ใช้สอย

ถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือส่วนส�ำนักงาน ห้องทดสอบชิน้ ส่วน และอะไหล่สว่ นการประกอบรถ ห้องพ่นสี แผนกตรวจสอบ มาตรฐาน และห้องประชุมเพื่อใช้ในการรับรองลูกค้า นอกจากนี้ โรงงานแห่งใหม่ยงั เปิดให้ผทู้ สี่ นใจเข้าเยีย่ ม ชมการผลิตได้เพราะโตว่องไวเป็นผูผ้ ลิตรถตอกเสาเข็มแห่ง แรกที่จดสิทธิบัตรถูกต้อง และเป็นนวัตกรรมของคนไทย โดยที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมีผู้เยี่ยมเข้าชมการผลิต อย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ผูใ้ ช้จะไม่เคยใช้งานตอกเสาเข็มมาก่อน นอกจากนี้ โตว่องไวยังได้พฒ ั นานวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับการตอกเสาเข็มเพิ่มขึ้น เช่น ตุ้มตอกเสาเข็มอัตโนมัติ เป็นต้น

รวดเร็ว-ลดค่าใช้จ่าย-แก้ปัญหา ขาดแคลนแรงงาน

คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โตว่องไวกรุ๊ป กล่าวว่า ในฐานะธุรกิจรายเล็กๆ รายหนึ่ง ได้พัฒนารถตอกเสาเข็ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทยและ เป็นสิทธิบัตรแรกของโลก ซึ่งจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนา รถตอกเสาเข็มให้สามารถตอบสนองความต้องการของงาน ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นของรถตอกเสาเข็ม คือ มีความรวดเร็วกว่า การตอกเสาเข็มแบบเดิม 8 เท่าคุณภาพการตอกเสาเข็มถูก พิสูจน์จากผู้ใช้มาแล้วกว่า 100,000 โครงการ สามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเวลาตอกเสาเข็มลดลง แรงงานลด ลง โดยใช้พนักงาน 3 คนและสามารถเริ่มงานได้ใน 5 นาที ผลงานตอกเสาเข็มฐานรากของโตว่องไวไม่ว่าจะเป็นงาน สนามบินสุวรรณภูมิ อุโมงค์ดินแดน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ เป็นต้น ล้วนพิสจู น์คณ ุ ภาพของรถตอก เสาเข็มโตว่องไวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโตว่องไวมีรถตอกเสาเข็ม 5 รุ่นให้ผู้รับเหมา เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน รถตอกเสาเข็มจึง สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานส�ำหรับงานตอก เสาเข็มฐานรากได้อย่างแท้จริง

44 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_44-46_Factory Visit.indd 44

24-Jan-14 11:19:53 PM


เปิดบ้าน ‘โตว่องไวกรุ๊ป’ FACTORY ตามดูรถตอกเสาเข็ม… VISIT

ทิศทางธุรกิจปี 2557 คาดเติบโต 300%

คุณไพศาล เปิดเผยในงานแถลงข่าวครบรอบ 21 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจว่า แม้วา่ ในปี 2556 ประเทศจะประสบ ปัญหาหลายด้าน แต่โตว่องไวกรุป๊ ก็มอี ตั ราเติบโตในระดับที่ น่าพอใจ โดยมีรายรับสูงกว่า 200 ล้านบาท โดยทีโ่ ตว่องไวกรุป๊ วางแผนการเติบโตในกลุม่ ธุรกิจในปี นี้ ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 300% โดยคาดว่าบริษัท โต ว่องไว จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ผลิตรถตอกเสาเข็มสิทธิบตั รแรก ของโลกจะเป็นบริษทั ทีม่ สี ว่ นแบ่งรายได้สงู ทีส่ ดุ ในกลุม่ ธุรกิจ ประมาณ 68% ในขณะที่บริษัทในเครือโตว่องไวกรุ๊ปทั้ง 2

บริษัท คือ บริษัท จีแอนด์จี จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจปั้มแก็ส จะมีรายได้ประมาณ 25% บริษทั เทวดาจิก๊ โก๋ จ�ำกัด ซึง่ เป็น บริษัทที่ให้บริการตอกเสาเข็มมีส่วนแบ่งรายได้รองลงมา ประมาณ 5% โดยธุรกิจใหม่ซงึ่ เป็นธุรกิจเพือ่ สังคมอย่างโรง ไฟฟ้าขุนพัดเพ็งจะมีรายได้เพียง 2 % ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โตว่องไวกรุป๊ สามารถวางแผน การเติ บ โตในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม มากถึ ง 300% เนื่องจากสาเหตุส�ำคัญ 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรก คือ ธุรกิจหลักของกลุม่ เป็นธุรกิจด้านการ ก่อสร้าง ซึ่งเติบโตตามโครงการเมกะโปรเจ็คของประเทศ

คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตว่องไวกรุ๊ป MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_44-46_Factory Visit.indd 45

45

24-Jan-14 11:20:03 PM


FACTORY เปิดบ้าน ‘โตว่องไวกรุ๊ป’ VISIT ตามดูรถตอกเสาเข็ม…

ประการที่สอง คือ ธุรกิจรถตอกเสาเข็มเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดของงานก่อสร้างที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะรถตอกเสาเข็มสามารถท�ำงานตอกเสาเข็มได้เร็วกว่า การตอกเสาเข็มแบบเดิม 8 เท่า โดยใช้พนักงานเพียง 3 คน ท�ำให้ผู้รับเหมาสามารถประหยัดเวลาการท�ำงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย หากมีสัญญางานที่ก�ำหนดเวลาการ ก่อสร้างไว้ส�ำหรับงานตอกเสาเข็มแบบเดิมจะท�ำให้ผู้รับ เหมามีเวลาการท�ำงานเพิม่ ขึน้ เพราะลดเวลาในการตอกเสา เข็มลง

พร้อมบุกงานการตลาด และงานบริการ

คุณไพศาล กล่าวว่า ด้านแผนการตลาดนัน้ จะแบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ การตลาดส�ำหรับลูกค้าเก่าโดยรักษา

สัมพันธภาพที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด We Care ส�ำหรับลูกค้ารายใหม่จะเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการสร้าง การรับรู้ผ่านสื่อสารมวลชนในรูปแบบงานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา การสัมมนา การจัด Road Show ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ส�ำหรับการพัฒนาด้านการบริการ ได้มีการเน้นการ บริการ 4 แนวทาง แนวทางแรก คือ เน้นให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่าง รวดเร็ว ด้วยความเป็นมิตร แนวทางที่สอง คือ การใช้ Call Center โดยเน้นที่ การแก้ปัญหาของลูกค้าเบื้องต้น แนวทางทีส่ าม คือ ทีมช่างพร้อมแก้ปญ ั หาให้กบั ลูกค้า ภายใน 24 - 48 ชั่วโมง

แนวทางสุดท้าย คือ จัดการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอความรู้ใหม่และขอบคุณลูกค้า ส�ำหรับงบประมาณด้านการตลาด การบริการและการ ผลิตจะใช้งบประมาณ 7% ของประมาณการรายได้ในปี 2014 หรือประมาณ 42 ล้านบาท ด้วยปรัชญาการท�ำงานของโตว่องไวที่ยึดหลัก “เพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า เราจะให้บริการด้วยความถูกต้อง ทันเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง” บวกกับจากความมุง่ มัน่ มาตลอดของโตว่องไว ท�ำให้ทุกวันนี้โตว่องไวประสบความ ส�ำเร็จและได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค ขึน้ แท่นการเป็น ผู้น�ำด้านรถตอกเสาเข็มเคลื่อนที่ของประเทศไทย และจะ ขยายไปสู่ตลาดอาเซียนในเร็วๆ นี้

46 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_44-46_Factory Visit.indd 46

24-Jan-14 11:20:10 PM


Untitled-1.pdf 1 1/7/2014 5:06:14 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


048_AD_T.N.CNP.pdf 1 1/24/2014 2:31:23 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


035_HItachi.pdf 1 1/23/2014 10:28:37 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

15kW-240kW

ENERGY-SAVING AND USER-FRIENDLY OIL FREE SCREW COMPRESSOR DSP NEXTseries - High Performance - Energy Saving (Inverter Type) - Evironmentally Friendly - Easy Operation - Easy Maintenance - High Quality Air (Class "0")

1.5kW - 22kW

0.75kW - 15kW

Low Noise, Low Vibration, High Reliability. Space Saving, Energy Saving with Multi-Drive Control.

High Performance, Durable Design, Long Overhaul Cycle

OIL FREE SCROLL AIR COMPRESSOR

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

HITACHI BEBICON COMPRESSOR

ฝายอุปกรณและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชั่น 18 อาคารรามาแลนดเลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2632-9292 แฟกซ. 0-2632-9299 E-mail : ice@has.hitachi.co.th URL : http://www.hitachi.co.th

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.


+

FactLink

เพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจ ด้วยการท�ำ

+

SEO เชื่อว่า... ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาศึกษาวิชาความรู้ในแขนงที่ถนัด เพื่อก้าว เข้าสูอ่ าชีพทีต่ นเองรักและใฝ่ฝนั และเพือ่ รายได้ในการด�ำรงชีวติ การหางาน จึงเป็นกิจกรรมที่คงด�ำรงอยู่คู่กับมนุษย์เรื่อยมา

ความหมายของ SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การปรับปรุง ปรับแต่ง หน้าเว็บไซต์ และการออกแบบ โครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เหมาะสมกับ Search Engine ต่างๆ เพือ่ ท�ำอันดับให้เว็บไซต์ถกู แสดงผลในอันดับต้นๆ ของ Search Engine ต่างๆ เมื่อเราพูดถึงการท�ำ SEO และการสร้างลิงก์ คนทั่วไป อาจคิดไปไกลว่า นี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เอามากๆ เลยโดย เฉพาะในปัจจุบนั นีซ้ งึ่ ส่งผลต่ออันดับต่างๆ มากมายมีทงั้ ติด อันดับได้ดีขึ้น และตกอันดับท�ำให้เว็บ หรือบล็อกร่วงกัน ระเนระนาด เหตุก็เกิดจากการสร้างลิงก์ (Back Links) ต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น หากเป็นเช่นนี้แล้วลิงก์ (Back Links) แบบไหนจึงจะส่งผลดี และแบบไหนจึงจะส่งผลเสียให้กับ เว็บในระหว่างการท�ำ SEO กับเว็บไซต์ธรุ กิจของเราได้มาก ที่สุด ในปัจจุบันนี้เราพบเห็นการสร้างลิงก์ต่างๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบด้วยกัน มีทงั้ ทีใ่ ห้ผลดีและให้ผลเสีย ซึง่ โดย พืน้ ฐานการสร้างลิงก์มผี ลดีดว้ ยกันทัง้ สิน้ หากแต่กฎเกณฑ์

50

+

ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่เหมือนดังเช่นเมื่อ ก่อนอีกแล้ว ที่เราสร้างลิงก์ให้เว็บก็จะยิ่งท�ำให้เว็บอันดับดี ขึ้น แต่ในปัจจุบันบางครั้งการสร้างลิงก์ก็ส่งผลเสียต่อเว็บ เราได้ แม้จะเป็นการสร้างเพียงแค่ลิงค์เดียวเท่านั้น สาเหตุ เกิดจากอะไรกันแน่ จากที่หลักการในปัจจุบัน สิ่งที่สังเกตุ เห็นได้ชัดเจนก็คือ Google มุ่งเน้นให้เว็บต่างๆ ตั้งใจท�ำ เนื้อหาที่ดี และให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นหลัก ซึ่ง หากผู้อ่านน�ำเอาเนื้อหาของเราไปเผยแพร่ต่อ หรือแชร์ต่อ นัน่ แสดงว่าเนือ้ หาเราดีเป็นอย่างมาก หากเป็นกรณีนเี้ ราจะ ได้ลิงก์กลับ (Back Links) ที่มีคุณภาพสูง ที่ทาง Google เองรับรองให้

เทคนิคการท�ำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ และประสบความส�ำเร็จ

นัน้ มีปจั จัยประกอบเพียงไม่กสี่ ว่ นเท่านัน้ หากคุณเข้าใจ ถึงหลักการ และวิธีการที่เหมาะสมก็สามารถปรับแต่งให้ทำ� อันดับในผลการค้นหาได้โดยไม่ยาก ทั้งนี้มีปัจจัยประกอบ คร่าวๆ ที่พอจะกล่าวถึงได้ดังต่อไปนี้

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

050-051 TDC.indd 50

24-Jan-14 4:47:55 PM


ท�ำไมต้องหางานออนไลน์?

ด้วยพฤติกรรมการหางานที่เปลี่ยนไปจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ คนส่วนใหญ่มีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเอง และมี เพื่อนมากมายในเน็ตเวิร์คของตัวเอง ในบรรดาเพื่อนหรือองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วม อาจจะมีผู้ที่ก�ำลังมองหาคนท�ำงาน ปะปนในนั้นด้วย ดังนั้นโซเชียลมีเดียจึงเป็นแหล่งพบปะแหล่งใหม่ระหว่างคนหางาน และองค์กรที่ต้องการหาคน

เกี่ยวกับเรา

Maneki-job เป็นธุรกิจสือ่ ดิจติ อลส�ำหรับการหางาน อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของ บริษทั ทีดซี ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด Maneki-job มุง่ พัฒนาบริการอย่างพิถพี ถิ นั เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของ “คนหางาน” และ “บริษทั ทีต่ อ้ งการ หาคน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ที่จบการศึกษาที่มีจำ� นวนมากขึ้นทุกปี และตอบสนองการ ขยายตัวของธุรกิจในประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีใน Maneki-job ประกอบไปด้วยระบบการค้นหา ต�ำแหน่งงานและค้นหา Resume ที่รวดเร็วตรงกับทุกความต้องการ เพิ่มความน่าสนใจด้วยการสร้างหน้าโปรไฟล์ของ ตัวเอง นอกจากนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ resume ด้วยฟังก์ชั่น “เขียนค�ำอ้างอิง” ที่ให้เพื่อนมาเขียนอ้างอิงและ ประเมินความสามารถได้ อีกทัง้ ยังมีระบบ “ติดตามบริษทั ” ทีบ่ ริษทั ลงประกาศเมือ่ ไหร่ผหู้ างานก็ได้รกู้ อ่ นใครทันที เพือ่ ให้สมาชิกผู้หางานได้งานที่ชอบ และสมาชิกบริษทั ทีห่ าคน ก็ได้คนทีถ่ กู ใจง่ายๆ แค่ปลายนิว้ สัมผัส ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้ผใู้ ช้ งานทุกท่านได้ “คลิกง่าย...ได้งาน” อันเป็นค�ำมั่นสัญญาของเราต่อผู้ใช้บริการทุกคน

1. Keyword ที่ต้องการ หรือหัวเรื่องที่ต้องการ การเลือกใช้ Keywords นั้นก็เป็นอีกส่วนส�ำคัญอย่าง มาก ที่จะท�ำให้เว็บไซต์สามารถท�ำอันดับในผลการค้นหาได้ โดยในบางคี ย ์ นั้ น อาจใช้ เ วลาระยะหนึ่ ง หรื อ บางคี ย ์ ก็ สามารถท�ำอันดับได้อย่างรวดเร็วได้ การเลือกคีย์ที่เหมาะ สมเพือ่ น�ำเสนอ หรือเพือ่ เขียนเรือ่ งราวต่างๆ เพือ่ ให้สามารถ ท�ำอันดับในผลการค้นหาได้นั้น เราควรเลือกให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้น�ำเสนอเนื้อหาได้อย่างลงตัวนั่นเอง 2. ชื่อเรื่อง หรือ Title ของเรื่องหรือโพส ถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญอย่างมาก ซึง่ ควรทีจ่ ะมี Keywords ที่ต้องการเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย และควรที่ จะบ่งบอกเป้าหมายของเนื้อหาให้เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความต้องการน�ำเสนอของเราเป็นหลัก นั่นเอง 3. เนื้อหาย่อหรือบทเริ่มต้นของเรื่องแบบย่อ (Descriptions) การเริ่มต้นเรื่องที่ดีนั้น ควรจะมี Keyword ของเนื้อหา ที่เราต้องการ อยู่ในส่วนเนื้อเรื่องแบบย่อนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถท�ำอันดับได้ดขี นึ้ ในการค้นหานัน่ เอง โดยหลักการนัน้

เนือ้ เรือ่ งย่อ ถือเป็นส่วนจูงใจ เพือ่ ให้ผพู้ บเห็นสนใจอยากจะ อ่าน หรือเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจด้วยเช่น 4. รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการน�ำเสนอ รายละเอียดของเรื่องนั้น คือส่วนหลักของเนื้อหาที่เรา ต้องการตาม Keywords ทัง้ นีค้ วรมีการแบ่งวรรค แบ่งตอน ให้เหมาะสม รวมถึงมีความยาวทีเ่ หมาะสมอีกด้วย โดยปกติ ทั่วไปแล้วเนื้อหาที่น�ำเสนอไม่ควรน้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่ควรน้อยกว่า 500 ค�ำจึงจะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดี และเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายรวมถึงสินค้า หรือบริการ เพราะสินค้าหรือบริการนั้น ในบางครั้งก็ไม่ได้มีเนื้อหา มากมายถึงขนาดนั้น เหตุผลที่เราต้องท�ำ SEO ก็เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการ ทีก่ ลุม่ เป้าหมายเข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ขององค์กร โดยช่อง ทางทีท่ างทีมงาน fact-link.com น�ำเสนอมานีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำการตลาดออนไลน์ ซึ่งการท�ำการตลาดออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้ทำ� การตลาดต้องน�ำไปปรับ ใช้ให้เหมาะสมแก่การโปรโมทธุรกิจ

TDC International Co., Ltd. Tel : 0-2260-3698 (Auto) Fax : 0-2260-3697 Website : www.fact-link.com E-mail : staff@fact-link.com

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

050-051 TDC.indd 51

51

24-Jan-14 4:47:58 PM


HOT ISSUE เช็ค! ความเสี่ยงรอบด้านสร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

เช็ค! ความเสี่ยงรอบด้าน สร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

อุบตั เิ หตุจากการท�ำงานในโรงงานไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กๆ ไปจนถึงขัน้ ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกวินาที โดยเฉพาะงาน ที่มีเหตุและปัจจัยแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงสูง อาทิ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานทั้ง เครื่องจักร เครื่องมือหลากชนิด มีหลายขั้นตอนในการท�ำงาน แต่อย่างไร ก็ตาม การป้องกันและเฝ้าระวังอย่างรอบด้านและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จะลดและสร้างความปลอดภัยในการท�ำงานได้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ทัง้ ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงมีการ ก�ำหนด กฎระเบียบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หรือโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดระดับความ รุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย จนไปถึงการไม่ให้เกิด ขึน้ หากมีการศึกษาท�ำความเข้าใจอย่างละเอียดก็จะเป็นผล ดีตอ่ บุคลากรในโรงงานและสถานประกอบกิจการนัน้ ๆ เป็น อย่างยิ่ง

การบริหารความปลอดภัยในโรงงานเน้น 3 ด้านหลัก

คุณประสงค์ นรจิตร์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การบริหารความปลอดภัยในโรงงานประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ต้องมีการออกแบบติดตัง้ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการใช้งาน หลังจากนั้นต้องมีการบ�ำรุงรักษา เครือ่ งจักร เพือ่ ตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงยังต้องมี คู่มือในการปฏิบัติงานส�ำหรับใช้เครื่องจักร แต่หากศึกษา ข้อมูลแล้วไม่เข้าใจก็ต้องขอค�ำปรึกษาจากวิศวกรหรือหัว หน้างานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ ในการ ปฏิบัติทุกครั้งจะต้องมีการบริหารงาน เพื่อน�ำมาสู่การ ประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งหาหนทางแก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในหน้างาน อาทิ การติดป้ายเตือนตามสายการผลิต และจุดต่างๆ ภายในโรงงาน โดยการตรวจสอบในแต่ ล ะโรงงานจะมอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดเข้าไปด�ำเนินการตรวจ

เช่น ถ้าโรงงานใดมีความเสี่ยงสูงก็ต้องท�ำรายงานส่งมายัง ส�ำนักความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในภาคอุตสาหกรรม กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งและส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นการ ท�ำงานในล�ำดับต้น คือ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกลัน่ น�ำ้ มัน หรือโรงงานที่มีการใช้สารเคมีในอัตราที่สูง เป็นต้น ด้านระบบป้องกันความปลอดภัย สิ่งแรกต้องมีการ ประเมินความเสีย่ ง จากนัน้ ก็ใส่มาตรการ และมีการควบคุม พร้อมทั้งให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในสายงาน เช่น การตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ทบทวนระบบ ก�ำเนิด นโยบาย เป้าหมาย (อุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการหยุดงาน) เป็นต้น ด้านบุคลากร เน้นเรือ่ งการให้ความรู้ การฝึกอบรม สร้าง ความตระหนักความปลอดภัย เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม มีการอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้

52 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-Issue.indd 52

1/24/2014 11:32:24 PM


เช็ค! HOT ISSUE ความเสี่ยงรอบด้านสร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

สารเคมี ทางโรงงานก็สง่ บุคคลากรเข้ามาอบรม เป็นต้น ทัง้ นี้ การจัดการฝึกอบรมจะจัดขึ้นทั้งในกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดหรือตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยข้อดีของการ จัดฝึกการอบรมจะท�ำให้พนักมีความรู้และสามารถน�ำไป ปฏิบัติในหน้างานได้อีกด้วย

กฎ ระเบียบ ของความปลอดภัยในโรงงานทีต่ อ้ งรู้

คุณประสงค์ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับกฎหมายหลักๆ เกี่ยว กับความปลอดภัยมี 2 ประเภท ดั้งนี้ กฎหมายทั่วไป คือ สภาพแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำงาน เช่น การติดตั้ง แสงสว่าง อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ระบบสัญญาณตรวจจับ ควัน ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่ก�ำหนดให้ทุกโรงงานต้องมี กฎหมายความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น โรงงานที่มีหม้อ น�้ำก็ต้องมีระบบความปลอดภัยหม้อน�้ำ โดยหม้อน�้ำต้อง ได้รบั การออกแบบให้ได้มาตรฐานในการติดตัง้ ความปลอด ภัยที่เกี่ยวกับสารเคมีว่าด้วยการจัดเก็บสารเคมีประเภท ทีส่ ามารถจัดเก็บเข้าด้วยกันได้ การระบุฉลาก เอกสารความ ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานโดย เฉพาะพื้นที่สูง อับอากาศ การท�ำงานที่เกิดจากความร้อน และประกายไฟ ซึ่งเรื่องที่กล่าวมาจะมีมาตรการเข้มงวด และต้องมีการขออนุญาต เช่น ในช่วงปีที่ผ่านมีแรงงาน เข้าไปท�ำงานในที่อับอากาศจึงส่งผลท�ำให้เสียชีวิต เป็นต้น ดังนั้น การก�ำหนดกฎ ระเบียบต่างๆ จึงมาจากการ วิเคราะห์ขั้นตอนการท�ำงาน (Job Safety Analysis) โดย เฉพาะเรือ่ งทีก่ อ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ/อุบตั ภิ ยั หรือมีความเสีย่ งที่ จะท�ำให้เกิดอันตรายและเคยเกิดซ�้ำๆ กันมาก่อน หรือมี สัญญาณว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย นั้นมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดความสูญเสียมาก มาย ก็จะถูกก�ำหนดเป็นกฎ ระเบียบขึน้ มาเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ าม “กฎ ระเบียบก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันสถานการณ์รุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงานของลูกจ้าง ดังนั้น นอกจากมี ขั้นตอนให้ปฏิบัติแล้ว ยังต้องมีบทลงโทษด้วย กฎ ระเบียบ ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ในกรณีทลี่ กู จ้างได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนนั้นๆ จนเป็นนิสัย กฎ ระเบียบก็ไม่มีความจ�ำเป็นอีกต่อ ไป เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ ซึ่งเป็นนิสัยที่ต้อง ปฏิบัติทุกวันอยู่แล้ว” คุณประสงค์ กล่าว ทัง้ นี้ กฎ ระเบียบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ถือเป็นเครื่องมือในการลดระดับความรุนแรงของการเกิด อุบตั เิ หตุ/อุบตั ภิ ยั ซึง่ เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยหนึง่ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการน�ำกฎ ระเบียบด้าน ความปลอดภัยมาเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงด้วย

มาตรฐานความปลอดภัยจากการระเบิดฝุ่น… มาตรฐานใหม่ปีนี้

คุณประสงค์ ได้กล่าวเน้นย�้ำต่อว่า การเกิดอุบัติเหตุ จากการท�ำงานในแต่ละสถานประกอบกิจการมาจากสาเหตุ ทีแ่ ตกต่างกัน ถึงแม้วา่ จะเป็นกิจการประเภทเดียวกันก็ตาม ปัจจุบันการป้องกันแก้ไขยังเป็นไปเฉพาะหน้างาน ซึ่งส่วน ใหญ่มักเกิดในสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่ เกิน 50 คน ทั้งนี้ มักประสบปัญหาในการป้องกันแก้ไขการ เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การจัดท�ำคู่มือขั้นตอนมาตรฐานการ ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ทุกโรงงานทีม่ ปี ระเภทกิจการเดียวกันสามารถ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีมาตรฐานใหม่ คือ มาตรฐาน ความปลอดภัยจากการระเบิดฝุน่ โดยเฉพาะฝุน่ อะลูมเิ นียม ซึ่งฝุ่นที่จะระเบิดได้ต้องเกิดจากการฟุ้งในโรงงาน ซึ่งความ ร้ายกาจของฝุ่นอะลูมิเนียมอาจส่งผลกระทบท�ำเครื่องจักร เกิดความเสียหายได้ ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายต้อง

คุณประสงค์ นรจิตร์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเทคโนโลยี ความปลอดภัย

น�้ำแข็งในปริมาณมาก ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการรั่วของสาร แอมโมเนียได้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเน้นตรวจ โรงงานท�ำพลุ อย่างไรก็ตาม จากกลุม่ โรงงานทีก่ ล่าวในข้าง ต้นจัดอยู่ในล�ำดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ส่วนโรงงานกลุ่ม อื่นจะกระจายตรวจตามสถิติอุบัติเหตุความถี่ที่เกิดขึ้นใน แต่ละปี

ผู้บริหาร คือ จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ

คุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการท�ำงาน

มีวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือ ในแต่ละโรงงานพยายาม ป้องกันไม่ให้เกิดฝุน่ ประกายไฟ และออกซิเจน เป็นต้น ด้วย เหตุนี้ ทางส�ำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยได้มีการท�ำคู่มือ และวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานประกอบกิจการในกลุ่ม อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น กิจการแป้งมันส�ำปะหลัง เนื่องจากเป็นกิจการที่มีฝุ่นเป็นอันดับหนึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานระบบความปลอดภัยสาร ท�ำความเย็น ซึ่งทางส�ำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยได้ท�ำ โครงร่างหนังสือ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถน�ำมาบังคับ ใช้ในเวลาอันใกล้นี้ รวมทัง้ ยังมีมาตรฐานสารเคมีทไี่ ด้ประกาศ เป็นวัตถุอันตรายและสารเคมีที่ยังไม่ประการให้เป็นวัตถุ อันตราย ส�ำหรับสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายนั้น กฎหมาย ได้มีการประกาศให้ระบุฉลากที่ชัดเจน เนื่องจากอาจขยาย ผลไปยังสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายด้วย โดยจังหวัดที่คาดว่า จะอยู่ในกลุ่มสารเคมีข้างต้นประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี เป็นต้น แต่ปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างการยกร่าง ทัง้ นี้ ในแต่ละปีสำ� นักเทคโนโลยีความปลอดภัยจะมีการ เข้าไปตรวจความปลอดภัยในโรงงานตามกลุม่ ดังนี้ กลุม่ ระบบ ไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัยในเดือน มกราคม-เมษายน และในเดือนเมษายนจะเน้นโรงน�้ำแข็งเนื่องจากมีการผลิต

ด้านคุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน กล่าวถึงการจัดการความปลอดภัยในการท�ำงานในสถาน ประกอบกิจการว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงออกถึงการ ให้ความส�ำคัญและความใส่ใจในเรื่องนี้ เพื่อให้เห็นเป็น ตัวอย่างกับทุกคนในองค์กร โดยกฎหมายได้ก� ำหนดให้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ต้องมีคณะ กรรมการความปลอดภัย ซึ่งประธานของคณะกรรมการก็ คือ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการคือ เจ้าหน้าที่ความปลอด ภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยจะจัดร่วมกับการประชุมทั่วๆ ไปของบริษัทไม่ว่า จะเป็นเรื่องการผลิต คนงาน ปัญหาอื่นๆ แต่ทั้งนี้ ปัญหา ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ไม่ค่อยได้รับการหยิบยก มาเป็นประเด็นในการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพไม่มีบทบาทเท่าที่ควร แต่ในความเป็นจริงกฎหมายก�ำหนดให้มีการพูดคุยกัน ซึ่ง เรื่องนี้จะเกิดกับสถานประกอบกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กไป จนถึงขนาดที่มีลูกจ้างเป็นจ�ำนวนพันกว่าคนขึ้นไป “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงานของสถาน ประกอบกิจการเป็นส่วนส�ำคัญในการทีจ่ ะให้ทกุ ระดับได้พดู คุยกันเรื่องปัญหาความปลอดภัยในโรงงาน เพราะคณะ กรรมการประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งเป็นฝ่ายที่มี ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการด�ำเนิน งานด้านความปลอดภัย การเกิดอุบตั ิ การสอบสวน และการ จัดท�ำแผนควบคุม เป็นต้น” คุณผดุงศักดิ์ กล่าวเสริม MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-Issue.indd 53

53

1/24/2014 11:32:28 PM


HOT ISSUE เช็ค! ความเสี่ยงรอบด้านสร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

เช็ค! เครื่องจักรกลและเครื่องมือให้พร้อม

คุณผดุงศักดิ์ กล่าวต่อถึงความส�ำคัญของเครื่องจักร กลและเครือ่ งมือต่างๆ ว่า อุปกรณ์ในการท�ำงานถือเป็นส่วน ส�ำคัญท�ำก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยในความเป็นจริง กฎ กระทรวงได้มีการก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�ำ้ พ.ศ. 2552 และรวมถึงมี Check List ตามข้อก�ำหนด เพื่อให้มี ความปลอดภัยเบือ้ งต้น แต่อย่างไรก็ตาม เครือ่ งจักร เครือ่ ง มือก็คอื สิง่ ทีต่ อ้ งอยูค่ กู่ บั ลูกจ้างผูป้ ฏิบตั ใิ นกระบวนการผลิต การใช้ Check List อย่างเดียวคงไม่เพียงพอในการป้องกัน อุบัติเหตุ ดังนั้น ทุกอย่างที่กล่าวถึงมาตั้งแต่ต้นนั้น ระบบการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย จึงเป็นค�ำตอบของ ทัง้ หมดทีจ่ ะท�ำให้การท�ำงานเกิดความปลอดภัย ซึง่ ในระบบ นั้นจะครอบคลุมการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ขั้นตอนการท�ำงาน (Job Safety Analysis: JSA) การจัดท�ำกฎ ระเบียบการท�ำงาน การออกเป็นมาตรฐาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในแต่ละงาน (Standard Operating Procedure= SOP) การวางแผนจัดการความเสี่ยง ทัง้ หมด นี้จึงจะสามารถครอบคลุมให้ทำ� งานได้อย่างปลอดภัย “การออก กฎ ระเบียบในการท�ำงานเพือ่ ให้ทกุ คนปฏิบตั ิ นั้น สิ่งที่สำ� คัญคือ หัวหน้างานซึ่งเป็นบุคลากรส�ำคัญเพราะ เข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน และยังรูจ้ กั กระบวนงาน ที่ตนรับผิดชอบได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อหัวหน้างาน สามารถควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และตระหนัก ถึงหน้าทีข่ องตนในการก�ำกับดูแล ก็จะท�ำให้การท�ำงานของ ลูกจ้างมีความปลอดภัย” นอกจาก กฎ ระเบียบแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความ ปลอดภัยก็ทเี่ ป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ถานประกอบกิจการจะต้องจัด ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อจะได้เข้าใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลา ของการปฏิบัติงานได้

เสนอบุคคลที่สาม ร่วมตรวจสอบความปลอดภัย

คุณผดุงศักดิ์ กล่าวต่อว่า การดูแลความปลอดภัยใน การท�ำงาน เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องด�ำเนินการตาม กฎหมายก�ำหนด โดยเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายก็ เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอันตรายจากการท�ำงาน ซึ่ง จะส่งผลเสียต่อนายจ้างและลูกจ้างโดยตรง การออกกฎหมาย จึงต้องให้ครอบคลุมมากที่สุด แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุจนถึง รายละเอียดของแต่ละกรณี เพราะการออกกฎหมายเป็น เพียงการก�ำหนดหลักการหรือก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ “เมื่ อ กฎหมายฉบั บ ใดออกประกาศและมี ผ ลบั ง คั บ ใช้แล้วกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจะมีหน้าทีใ่ นการ บริหารกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านด�ำเนินการตรวจสอบในกระบวนการด�ำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ แต่ถา้ เปรียบเทียบจ�ำนวนสถานประกอบกิจการ ซึง่ มีประเภท กิจการตามที่กฎหมายก�ำหนดถึง 300,000 กว่าแห่ง แต่ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี ณ ุ สมบัตจิ ะตรวจความปลอดภัยมีเพียง 300 กว่าคนเท่านั้น จึงเห็นว่าการตรวจสอบให้สถาน ประกอบกิจการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือพูดง่ายๆ ว่าปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของความปลอดภัยในการ ท�ำงาน อาจท�ำได้ยาก” คุณผดุงศักดิ์กล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงมองว่าควรหาบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ สามซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาช่วยในการตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการท�ำงาน โดยบุคคลทีส่ ามนีไ้ ม่มอี ำ� นาจในการ บริหารกฎหมาย แต่สามารถตรวจสอบว่าสถานประกอบ กิจการได้ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานตาม ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ รวมถึงสามารถให้ค�ำแนะน�ำในการ ด�ำเนินการให้ถูกต้องได้

2 โครงการคุณภาพ ด�ำเนินการโดยสมาคมฯ

คุณผดุงศักดิ์ กล่าวย�ำ้ ว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ สมา คมฯ ได้ ข อรั บการสนั บสนุ น จากส� ำ นั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม จัดท�ำโครงการตรวจสอบ การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยบุคคล ทีส่ าม (เฉพาะกรณีตรวจสภาพแวดล้อมในการท�ำงานความ ร้อน แสง เสียง และรังสี) ซึ่งได้ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท�ำเป็นระบบการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบ ได้นำ� เสนอต่อกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เพือ่ ใช้ใน ราชการซึง่ อาจจะพิจารณาออกเป็นกฎหรือเป็นประกาศต่อไป “ระบบดังกล่าวยังไม่มกี ฎหมายรองรับ แต่สถานประกอบ กิจการรวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐสามารถน�ำระบบและคูม่ อื ไป ใช้ประโยชน์ได้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นแนวทางในการ

ตรวจตามกฎหมายหรือสถานประกอบกิจการใช้เป็นแนว ทางตรวจสอบสถานประกอบกิจการของตน หรือตรวจสอบ หน่วยงานเอกชนทีจ่ า้ งมาตรวจสภาพแวดล้อมว่าตรวจและ รายงานผลได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่” ทั้งนี้ เพื่อท�ำการทดสอบระบบดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัด อบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติน�ำร่องให้แก่เจ้า หน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับวิชาชีพ ซึง่ มีคณ ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในระบบ จ�ำนวน 200 คน นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เป็นผู้ด�ำเนินโครงการบริหาร จัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ในสถานประกอบกิจการ โดย โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กรมควบคุมโรค โดยคลินกิ โรคจากการท�ำงาน และ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย) ซึ่ ง ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เมื่ อ วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัย

54 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-Issue.indd 54

1/24/2014 11:32:31 PM


เช็ค! HOT ISSUE ความเสี่ยงรอบด้านสร้างความปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย

ในการท�ำงานแห่งชาติ ไบเทค บางนา จุดเด่นของโครงการนี้ คือ สถานประกอบกิจการผูเ้ ข้าร่วมโครงการต้องคุณสมบัตดิ งั นี้ 1. มีความสมัครใจ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำ แนะน�ำ 2. ผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องให้ความเห็นชอบเต็มร้อย และ ก�ำกับดูแลให้ดำ� เนินงานตามโครงการจนส�ำเร็จ 3. เป็นสถานประกอบกิจการทีไ่ ด้ดำ� เนินการตามกฎหมาย แล้วแต่สถิตกิ ารประสบอันตรายก็ยงั ไม่ลดลง อยูใ่ นอัตราสูง หรือสูงมาก คุณผดุงศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการนีด้ ำ� เนินการในสอง จังหวัด คือจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี จังหวัดละ 5 สถานประกอบกิจการ รวมทัง้ หมด 10 แห่ง ซึง่ เป็นการร่วม มือกันศึกษาและเติมเต็มด้านวิชาการ แนวปฏิบัติในส่วนที่ สถานประกอบกิจการนัน้ ยังขาด โดยสมาคมฯ ได้มอบหมาย ผูท้ รงคุณวุฒขิ องสมาคมฯ เข้าร่วมด�ำเนินการกับคณะกรรม การความปลอดภัยและผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ นัน้ ๆ ซึง่ แต่ละแห่งมีปญ ั หาและสาเหตุแตกต่างกันท�ำให้การ แก้ไขจึงมุ่งเน้นที่ความจ�ำเป็น และความต้องการของแต่ละ สถานประกอบกิจการ

การด�ำเนินงานตามโครงการนี้ จึงเป็นต้นแบบของการ ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยสมัครใจ ซึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหลายๆ ประเทศได้ด�ำเนินการ และประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาจาก การประสบอันตรายที่ถูกจุดและตรงเป้าหมาย โดยการ ด�ำเนินการครั้งนี้เป็นโครงการน�ำร่อง เพื่อพัฒนาไปสู่การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการประสบอันตรายแบบยัง่ ยืน ต่อไป

จับตา… สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน

คุณผดุงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บข้อมูลสถิติการประสบ อันตรายจากการท�ำงาน ซึ่งจ�ำแนกออกเป็นสถิติการเกิด อุบัติเหตุ และสถิติการเกิดโรคจากการท�ำงาน โดยการเกิด อุบัติจากการท�ำงานนั้นอาจส่งผลทันที แต่การเกิดโรคจาก การท�ำงานต้องใช้ช่วงระยะเวลายาวนานจึงจะปรากฏผล ดังนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากข้อมูลล่าสุดที่ส�ำนักงาน กองทุ น เงิ น ทดแทนได้ น� ำ ออกเผยแพร่ เ ป็ น ของประจ� ำ ปี 2555 ส่วนประจ�ำปี 2556 อยู่ในระหว่างการประมวลผล

“การพูดถึงตัวเลขของการเกิดอุบตั เิ หตุ จะพูดถึงจ�ำนวน การเกิดอุบตั เิ หตุอย่างเดียวไม่ได้ตอ้ งพูดถึงความรุนแรงด้วย ซึ่งส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทนได้จ�ำแนกความรุนแรงไว้ ดังนี้ สูงสุดคือเสียชีวิต รองลงมาคือทุพพลภาพ สูญเสีย อวัยวะบางส่วน หยุดงานเกินสามวัน หยุดงานไม่เกินสาม วัน ตามล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจำ� นวนลูกจ้างทีป่ ระสบ อันตราย ทัง้ สิน้ 131,826 ราย เสียชีวติ 717 ราย ทุพพลภาพ 19 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 1,818 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 36,166 คน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 93,106 ราย” ดังนัน้ สาเหตุทปี่ ระสบอันตรายในการท�ำงาน โดยเรียง ล�ำดับจากมากไปหาน้อย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ 1. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง รวม 29,984 ราย 2. วัตถุหรือสิง่ ของพังทลาย/หล่นทับ รวม 21,396 ราย 3. วัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา รวม 19,365 ราย 4. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชนรวม 17,931 ราย 5. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง รวม 9,450 ราย ทั้งนี้ สิ่งที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุก็จ�ำแนกเป็นกลุ่มๆ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุหรือสิ่งของระเบิด เป็นต้นปี พ.ศ. 2555 การบาดเจ็บเกิดจากวัตถุหรือสิง่ ของ จ�ำนวน 60,520 ราย รองลงมาคือเครื่องจักร 17,555 เครื่องมือ 15,051 แต่ ถ้ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคือ ยานพาหนะ มาเป็นอันดับหนึ่ง เช่นเดิมจ�ำนวน 932 ราย หากทั้งบุคลากรและองค์กรร่วมมือกันเพื่อสร้างความ ปลอดภัยในโรงงานให้เต็มร้อย ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจาก การท�ำงานที่แต่ละบุคคลสามารถท�ำได้เลย คือ การมีสติ ไม่ ประมาท ผสานกับการที่องค์กรมีการตรวจสอบรอบด้าน สม�ำ่ เสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด นอกจากสร้างความปลอดภัยไร้อบุ ตั เิ หตุแล้ว ยังน�ำไปสูก่ าร เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานอีกด้วย MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Hot-Issue.indd 55

55

1/24/2014 11:32:36 PM


025_AD Thaimach12.pdf 1 11/8/2013 4:00:09 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


‘กฎหมายการลงทุน’ SPECIAL ในลาว REPORT

รู้รอบ ‘กฎหมายการลงทุน’ ในลาว เบิกทางความส�ำเร็จสู่ผู้ประกอบการ กระแสการลงทุนของโลกได้เปลี่ยนทิศทางเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายการลงทุนที่ส�ำคัญของนักลงทุน คือการ ลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน และในปี 2558 ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้จะยกระดับ ขึ้นเป็น ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)’ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘AEC’ ซึ่งจะท�ำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน เป็นไปได้อย่างเสรี ในบรรดากลุม่ ประเทศอาเซียน 10 ประเทศนัน้ ประเทศ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การสนใจจากนั ก ลงทุ น เป็ น อย่ า งมาก คื อ ประเทศลาว หรือชือ่ เรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนือ่ งจากเป็นประเทศทีย่ งั คงมี ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการขยายตัวทาง เศรษฐกิจอีกมาก แต่ก่อนที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนนั้น สิ่ง ส�ำคัญที่จะต้องศึกษาเบื้องต้น คือ ‘กฎหมาย’ ซึ่งจะเป็น ปัจจัยส�ำคัญในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ดังนัน้ การ รู้และเท่าทันกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายของประเทศ ลาวจึงมีความจ�ำเป็นต่อนักลงทุน เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถวางแผนและตัดสินใจลงทุนในประเทศลาว ได้อย่างเหมาะสม

รู้รอบ… ก่อนลงทุนในประเทศลาว

คุณเรวัต โฉมศรี พาร์ทเนอร์ บริษัท ส�ำนักกฎหมาย สากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด กล่าวในงานสัมมนาเรื่องการ ลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร์วา่ กิจการทีผ่ ลู้ งทุนสามารถลงทุนได้ในประเทศ ลาวนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1. กิจการสัมปทาน โดยกิจการสัมปทานนั้น หมายถึง กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในการใช้กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นๆ ของรัฐ เช่น สิทธิในการสัมปทานที่ดิน ธุรกิจ เกี่ยวกับแร่ธาตุ ไฟฟ้า โทรคมนาคม และอื่นๆ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ก�ำหนดว่าธุรกิจประเภทใดเป็น กิจการที่ต้องได้รับสัมปทานจากรัฐบาล ก่อนที่นักลงทุนจะ

เริ่มต้นและประกอบธุรกิจที่เป็นกิจการสัมปทานได้นั้น นัก ลงทุนต้องประกอบค�ำร้อง รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ โดยยื่นต่อกระทรวงแผนการและการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วย งานหลักในการรับค�ำร้อง ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณาค�ำร้องอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ก่อนออกใบอนุญาต สัมปทานให้แก่นักลงทุน 2. กิจการทัว่ ไปนัน้ โดยกิจการทัว่ ไป ได้แก่ กิจการการ ลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจการสัมปทาน ส�ำหรับนัก ลงทุนที่มีความสนใจจะลงทุนในกิจการทั่วไป โดยสิ่งส�ำคัญ ที่ต้องตรวจสอบคือ กิจการที่ท่านสนใจเป็นกิจการที่สงวน ไว้สำ� หรับพลเมืองลาวหรือเป็นกิจการควบคุมหรือไม่ หากเป็น MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Special-Report.indd 57

57

1/24/2014 10:23:48 PM


SPECIAL ‘กฎหมายการลงทุน’ REPORT ในลาว

กิจการทีส่ งวนไว้สำ� หรับพลเมืองลาว เช่น ธุรกิจการค้าขาย ปลีก ธุรกิจการพิมพ์ หนังสือพิมพ์ บทความ และ วารสาร หรือธุรกิจโรงแรมและห้องพักตั้งแต่ ระดับสามดาวลงมา ซึ่งธุรกิจเหล่านี้นัก ลงทุนต่างประเทศไม่สามารถลงทุนได้ ไม่ ว่าจะเป็นการลงทุนต่างประเทศ 100% หรือเข้าร่วมหุ้นกับนักลงทุนลาวก็ตาม คุณเรวัต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อ พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นกิจการทีส่ งวนไว้ ส�ำหรับพลเมืองลาว โดยสิง่ ต่อมาทีต่ อ้ ง พิจารณา คือ เป็นกิจการควบคุม ซึ่ง กิจการควบคุมนี้ หมายถึง ประเภทกิจการที่ ต้องได้รบั การพิจารณาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลได้ ซึ่งหน่วย งานที่มีอ�ำนาจควบคุมดูแลแต่ละประเภทกิจการจะก�ำหนด เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทไว้ เช่น การ ก�ำหนดทุนจดทะเบียนขัน้ ต�ำ่ สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุน ต่างประเทศ หรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ “หากกิจการที่นักลงทุนต้องการลงทุนไม่เป็นกิจการที่ สงวนไว้สำ� หรับพลเมืองลาว และหากเป็นกิจการควบคุม นัก ลงทุนได้ท�ำตามเงื่อนไขที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดครบ ถ้วนแล้ว นักลงทุนสามารถประกอบค�ำร้อง รวมทัง้ เอกสาร ประกอบต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ก�ำหนดยื่นต่อ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสาร รวมถึงส่งต่อ ค�ำร้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนออก ใบทะเบียนวิสาหกิจให้แก่นักลงทุน”

คุณเรวัต โฉมศรี พาร์ทเนอร์ บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด

รูปแบบนิติบุคคลและการตั้งนิติบุคคล

คุณเรวัต กล่าวต่อว่า รูปแบบนิตบิ คุ คลในประเทศลาว นั้นมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบนิติบุคคลที่อนุญาตให้ตั้งได้ ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย โดยอาจ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจหุ้นส่วน จ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม มีข้อ แตกต่างบางประการเนื่องจากบริษัทจ�ำกัดในประเทศลาว นัน้ สามารถตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัดผูเ้ ดียวซึง่ มีผถู้ อื หุน้ เพียงราย เดียวได้ ส�ำหรับขั้นตอนในการตั้งบริษัทในประเทศลาว โดย ทั่วไปจะใช้เวลาโดยรวมตั้งแต่ 2-6 เดือน เนื่องจากมีขั้น ตอน จ�ำนวนมาก และต้องติดต่อกับหน่วยงานรัฐหลาย หน่วยงาน อาทิ ส�ำหรับกิจการสัมปทาน ต้องยื่นค�ำร้องต่อ กระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อออกใบทะเบียนสัมป ทาน ส่วนกิจการทั่วไปนั้น ต้องยื่นค�ำร้องต่อกระทรวง อุตสาหกรรมและการค้าเพือ่ ออกใบทะเบียนวิสาหกิจ ซึง่ หาก เป็นกิจการควบคุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางกระทรวง อุตสาหกรรมและการค้าต้องส่งค�ำร้องต่อไปยังหน่วยงาน ที่มีอ�ำนาจควบคุมดูแลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป “หลังจากได้รับใบทะเบียนสัมปทานหรือใบทะเบียน วิสาหกิจแล้ว นักลงทุนต้องยื่นค�ำร้องต่อกระทรวงการเงิน เพื่อขอเลขประจ�ำตัวผู้เสียอากร หลังจากนั้น นักลงทุนยัง ต้องยืน่ ค�ำร้องต่อกระทรวงป้องกันความสงบเพือ่ ขออนุญาต แกะสลักตราประทับ รวมทั้งขออนุญาตใช้ตราประทับด้วย” คุณเรวัตกล่าว ทัง้ นี้ การตัง้ นิตบิ คุ คลในประเทศลาวนัน้ ใช้ระยะเวลาที่ ค่อนข้างนาน จึงเป็นอุปสรรคในการลงทุนอย่างหนึง่ ซึง่ นัก ลงทุนต้องศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ การเรียนรูก้ บั รุน่ พีใ่ นสภา ธุรกิจไทย-ลาวก็มสี ว่ นช่วยอย่างมาก วางแผนและประเมิน ระยะเวลาก่อนเริ่มต้นท�ำธุรกิจในประเทศลาว 58 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Special-Report.indd 58

1/24/2014 10:23:50 PM


‘กฎหมายการลงทุน’ SPECIAL ในลาว REPORT

ทุนจดทะเบียนและการช�ำระเงินทุนจดทะเบียน

คุณเรวัต กล่าวต่อว่า ส�ำหรับการลงทุนโดยนักลงทุน ต่างประเทศในกิจการทั่วไปในประเทศลาวนั้น กฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กำ� หนดไว้เป็นหลักทัว่ ไปว่า ทุน จดทะเบียนจะต้องไม่ตำ�่ กว่า 1 พันล้านกีบ หรือประมาณ 4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทุนจดทะเบียนขัน้ ต�ำ่ อาจมีการก�ำหนด ให้สงู กว่านีข้ นึ้ อยูก่ บั แต่ละประเภทกิจการตามทีห่ น่วยงานที่ เกีย่ วข้องก�ำหนด ทัง้ นี้ กฎหมายได้กำ� หนดให้กำ� หนดจ�ำนวน ทุนจดทะเบียน รวมทัง้ การช�ำระทุนจดทะเบียนนัน้ ต้องกระท�ำ เป็นเงินกีบเท่านั้น ทัง้ นี้ ในกิจการทัว่ ไปหลังจากทีน่ กั ลงทุนได้รบั ใบทะเบียน วิสาหกิจแล้ว จะต้องน�ำเงินลงทุนเข้ามาในประเทศลาว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งจะแตกต่างกันไป ตามแต่ละประเภทกิจการดังต่อไปนี้ 1. หากเป็นการด�ำเนินธุรกิจด้านกสิกรรม ต้องช�ำระทุน จดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ภายในระยะเวลา 90 วันท�ำการ และต้องช�ำระทุนจดทะเบียน ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วัน ที่ได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจเป็นต้นไป 2. หากเป็นการด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิต ปรุงแต่ง อุตสาหกรรมและหัตถกรรมต้องช�ำระทุนจดทะเบียนอย่าง น้อยร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายในระยะเวลา 90 วันท�ำการ และต้องช�ำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบ ทะเบียนวิสาหกิจเป็นต้นไป 3. หากเป็นการด�ำเนินธุรกิจในด้านการค้าและบริการ อืน่ ๆ ต้องช�ำระทุนจดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทุน จดทะเบียนทัง้ หมดภายในระยะเวลา 90 วันท�ำการ และต้อง ช�ำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายในระยะ เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ทีไ่ ด้รับใบทะเบียนวิสาหกิจเป็นต้นไป ส่วนในกรณีที่เป็นกิจการสัมปทาน กฎหมายก�ำหนดแต่ เพียงว่าทุนจดทะเบียนจะต้องมีจำ� นวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของทุนทั้งหมด โดยต้องช�ำระทุนจดทะเบียนเบื้องต้นอย่าง น้อยร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายในระยะเวลา 90 วันท�ำการ และต้องช�ำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สร้างตั้ง นิติบุคคลเป็นต้นไป คุณเรวัต กล่าวเน้นย�้ำว่า อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมาย มิได้ก�ำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำไว้ แต่เนือ่ งจากการด�ำเนิน กิจการสัมปทานนั้นต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ดังนั้น จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียนจะต้องได้สดั ส่วน สมเหตุสมผลกับ กิจการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะพิจารณาจ�ำนวน ทุนจดทะเบียนเพื่อประกอบในการอนุมัติสัมปทานด้วย ส�ำหรับวิธีการน�ำเงินลงทุนเข้ามาในประเทศลาวนั้น ต้องกระท�ำโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารธุรกิจที่ตั้งอยู่ ในประเทศลาว เท่านัน้ หลังจากโอนเงินเข้ามาแล้ว นักลงทุน ต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศลาว เพื่อออกหนังสือรับรอง การน�ำเข้าเงินทุนภายในระยะเวลา 10 วันท�ำการ ซึง่ จะต้อง น�ำหนังสือรับรองดังกล่าวไปยื่นต่อกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า หรือกระทรวงแผนการและการลงทุน แล้วแต่ กรณี เพื่อติดตามการช�ำระเงินทุนจดทะเบียนต่อไป

“ประเทศลาว ตัง้ เป้าชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศสูงขึน้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ต่อ GDP ภายใน ช่วงตัง้ แต่ปี 2554-2558 ซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุนในสาขาหลากหลายมากขึน้ (ปัจจุบนั การลงทุน มักเป็นโครงการขนาดใหญ่กระจุกตัวในสาขาพลังงานและเหมืองแร่) รวมทัง้ ปัจจัยบวก จากธุรกิจบริการด้านท่องเทีย่ วทีม่ โี อกาสเติบโตดีขนึ้ จากการเข้ามาของนักท่องเทีย่ วในแถบภูมภิ าค เอเชีย และการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ AEC (ASEAN Economic Community) ในปี 2558”

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ

คุณเรวัต กล่าวต่อว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต เศรษฐกิจเฉพาะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งรัฐบาล ก�ำหนดให้เป็นเขตที่มีที่ตั้ง สภาพแวดล้อม รวมถึงโครงร่าง พืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ยกระดับ MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Special-Report.indd 59

59

1/24/2014 10:23:52 PM


SPECIAL ‘กฎหมายการลงทุน’ REPORT ในลาว

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการค้า ระบบการ คุ้มครองและบริหารภายในเขตมีความเป็นเอกราช โดยมี คณะบริหารและสภาบริหารเขตเศรษฐกิจเป็นผู้ก�ำกับ ดูแล ควบคุม และบริหาร “การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ เฉพาะนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การลงทุนทั่วไป และการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม โดยหลักแล้วนักลงทุน สามารถลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ได้ทุกกิจการ ยกเว้นกิจการที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ลาว เช่น การผลิตอาวุธ เป็นต้น โดยหากกิจการที่ลงทุนเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการดังกล่าวอาจได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่ากิจการ ทั่วไป กิจการใดเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น จะถูก ก�ำหนดโดยคณะบริหารหรือสภาบริหารของเขตแต่ละเขต” คุณเรวัตกล่าว

เขตเศรษฐกิจทีน่ า่ จับตาต่อการลงทุนในประเทศลาว

ส�ำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ เฉพาะนัน้ นักลงทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีและศุลกากร ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามที่คณะบริหารหรือสภาบริหารของ แต่ละเขตเป็นผู้กำ� หนด ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนอาจ ได้รับ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีและ ศุลกากรประเภทต่างๆ โดยอิงตามประเภทกิจการและขนาด การลงทุน การได้รับนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับสิทธิใช้ที่ดิน และกรรมสิทธิเ์ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์อนื่ รวมถึงการได้รบั สิทธิอยูอ่ าศัยในประเทศลาวทัง้ ครอบครัวตามระยะเวลาการ ลงทุน เป็นต้น ปัจจุบนั ประเทศลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 เขต ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองค�ำ และมีเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 6 เขต ได้แก่

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ภูเขียว เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ล่องแท่ง-เวียงจันทน์ เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี และเขต เศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก นอกจากนี้ ประเทศลาวยังมีเขต นิคมอุตสาหกรรมการค้าเวียงจันทน์-โนนทองและเขตพัฒนา ไซเสดถากวมรวมอีกด้วย ด้านการเปิดประตูเศรษฐกิจของประเทศลาวนั้น คุณ เรวัต กล่าวว่า ประเทศลาว ตั้งเป้าชักจูงการลงทุนจากต่าง ประเทศสูงขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ต่อ GDP ภายในช่วง

ตัง้ แต่ปี 2554-2558 ซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุน ในสาขาหลากหลายมากขึ้น (ปัจจุบันการลงทุน มักเป็น โครงการขนาดใหญ่กระจุกตัวในสาขาพลังงานและเหมือง แร่) รวมทั้ง ปัจจัยบวกจากธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวที่มี โอกาสเติบโตดีขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในแถบ ภูมิภาคเอเชีย และการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ AEC (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ทัง้ นี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวในระยะ ข้างหน้า คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ที่ส�ำคัญจากกลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภคของไทยทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างดี รวมไปถึง สินค้าขัน้ กลางอันมีโอกาสเติบโตรองรับการลงทุนใหม่ๆ และ การขยายตลาดส่งออกสินค้าของประเทศลาว มีทศิ ทางเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ ไทยยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศลาว เป็นทั้งตลาดส่งออกครองส่วนแบ่งราวร้อยละ 50 ของการ ส่งออกทั้งหมดของประเทศลาว และยังเป็นแหล่งน�ำเข้า ครองส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 40 ของการน�ำเข้าทั้งหมด ของประเทศลาวอีกด้วย ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวจากข้างจึงสรุปได้วา่ ประเทศลาวก็มี ขบวนการบูรณาการเศรษฐกิจตัวเองให้เข้ากับกรอบการค้า เสรีสากลต่างๆ โดยมีการปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกมากขึ้น ดังนั้นจึงสะท้อนว่า ประเทศลาวก็มคี วามพร้อมทีจ่ ะเปิดรับโอกาสเพือ่ สร้างการ เติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 60 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Master-Special-Report.indd 60

1/24/2014 10:23:57 PM


FEBRUARY AROUND 2014 THE WORLD

ดัชนีเชื่อมั่นภาคธุรกิจญี่ปุ่นพุ่ง… สูงสุดรอบ 6 ปี

ที่มาข้อมูล : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวเลขความเชือ่ มัน่ ต่อภาคธุรกิจในประเทศของญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้ แข็งแกร่งทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว เมือ่ เดือน ธันวาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักข่าวต่าง ประเทศ รายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ธนาคาร กลางญีป่ นุ่ หรือบีโอเจ เปิดเผยว่า ความเชือ่ มัน่ ต่อธุรกิจ ของญีป่ นุ่ พุง่ ขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี ตอกย�ำ้ ให้เห็น ความคิดเห็นในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในหมู่บริษัท ยักษ์ ใหญ่ทงั้ หลายมีเพิม่ มากขึน้ แม้เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกแห่งนี้ จะยังชะลอตัวก็ตาม ผลส�ำรวจและวิจยั ความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจในประเทศ หรือทังคัง ประจ�ำไตรมาสของบีโอเจ ซึง่ ส�ำรวจความคิด เห็นของบริษทั ต่างๆ มากกว่า 10,500 แห่ง พบว่า ความ เชือ่ มัน่ ต่อภาคธุรกิจอยูใ่ นระดับแข็งแกร่งทีส่ ดุ ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2550 โดยค่าความเชือ่ มัน่ ต่อภาคอุตสาหกรรม การผลิตขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ เป็นบวก 16 จาก บวก 12 ใน เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา ขณะทีด่ ชั นีนอกภาคการผลิต ก็ กระโดดขึน้ เป็นบวก 20 จากบวก 14 ซึง่ ถือเป็นอันดับทีด่ ี ทีส่ ดุ ในรอบมากกว่า 6 ปี นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์วา่ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ำ� หนด นโยบายของบีโอเจ จะยังไม่ผอ่ นคลายมาตรการผ่อนปรน เพิม่ เติม เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ซึง่ เป็นการเพิม่ ความท้าทายให้นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ในการผลัก ดันการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยงบประมาณรายจ่ายและ นโยบายการเงินของรัฐบาล ที่เรียกกันว่า อาเบะโนมิกส์

หนิงเซี่ยกานซู จับมือ ขยายเส้นทางคมนาคมลงใต้ เตรียมพร้อมการเป็นเมืองรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส�ำนักงานคมนาคมเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยและ ส�ำนักงานคมนาคมณฑลกานซูได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน ในการก่อสร้างเส้นทางถนนทางด่วน G69 หยินชวน-ป๋าย ซือ่ (เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง) โดยเชือ่ มต่อเข้ากับเส้น เถียนสุ่ยเป่าของมณฑลกานซู รวมถึงการก่อสร้างเส้นทาง ถนนทางด่วน G85 หยินชวน-คุนหมิงผ่านเส้นเกาจ้ายหยวน อันซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ ายแดนระหว่างเขตปกครองตนเองหนิงเซีย่ กับมณฑลกานซู พิธลี งนามดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งบอกถึง ความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งระหว่าง ภาคใต้และภาคเหนือที่อยู่ทิศตะวันตกที่สุดของจีน เส้นทางหลวงหมายเลข G69 หยินชวน-ป๋ายซือ่ (กว่าง ซี) มีระยะทางอยู่ในเขตอาณาของเขตปกครองตนเองหนิง เซี่ยราว 180 กิโลเมตร โดยเป็นการก่อสร้างเส้นทาง คมนาคม 4 ช่องจราจร โดยวางแผนที่จะท�ำการวิจัยความ เป็นไปได้และได้รบั การตรวจสอบและอนุมตั กิ ารก่อสร้างจาก ประเทศให้เสร็จสิน้ ก่อนปี 2014 โดยเป็นความพยายามทีจ่ ะ เริม่ การก่อสร้างให้ทนั ในช่วงปลายแผนการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจระยะ 5 ปี ครัง้ ที่ 12 เช่นเดียวกันกับเส้นทางเดียว กับทางด่วนชิงเต่า-หยินชวน โดยในส่วนระยะทางจากเมือง หนิงตง-เถียนสุ่ยเป่าก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง เส้นทางหลวงหมายเลข G85 หยินชวน-คุนหมิงมีระยะ ทางอยูใ่ นเขตอาณาของเขตปกครองตนเองหนิงเซีย่ ราว 360 กิโลเมตร ปัจจุบนั ก�ำลังรอการตรวจสอบและการอนุมตั กิ าร ก่อสร้างจากรัฐบาล คาดการณ์ว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ใน ช่วงแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ระยะ 5 ปี ครัง้ ที่ 13

ที่มาข้อมูล : www.nx.xinhuanet.com (11/11/2013) โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ที่มาภาพ : http://www.thaibiz.net/upload/iblock/3c2/3c284863a2025e21dd9c9635754f4fb6.jpg

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_61,64_Around the World.indd 61

61

24-Jan-14 8:01:45 PM


015_Ad_Hitachi_Sunway.pdf 1 12/16/2013 10:27:35 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


063_ZIargus.pdf 1 1/24/2014 2:04:02 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AROUND FEBRUARY THE WORLD 2014

กว่างโจว-เซินเจิ้น ติดอันดับเมืองที่ดีที่สุด ส�ำหรับการท�ำธุรกิจในจีน

แทนซาเนีย ตั้งเป้าผลิตถ่านหินให้ได้ 5.5 ล้านตัน ภายในปี 2020

ที่มาข้อมูล : Guangzhou Tops Forbes China List Of Best Cities for Business (Forbes China) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ�ำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่มาภาพ : http://yeahthatskosher.com/wp-content/uploads/2008/12/shenzhen_lycheepark.jpg

นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น ของมณฑลกวางตุ้งติด อันดับที่ 1 และ 2 “เมืองที่ดีที่สุดส�ำหรับการท�ำธุรกิจในจีน ปี 2556” จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ฉบับภาษา จีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 น�ำหน้าเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง (อันดับที่ 3 และ 4) ผลการจัดอันดับจาก Forbes ครั้งนี้ คง สามารถท�ำให้ผู้ประกอบการไทยที่ยังลังเลตัดสินใจที่จะเข้า ตลาดจีนทางประตูตอนใต้อย่างมณฑลกวางตุ้งตัดสินใจได้ ง่ายขึ้น การจัดอันดับครั้งนี้ประเมินจากปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อ ประโยชน์ของภาคเอกชน ในการประกอบธุรกิจ อาทิ บรรยากาศการลงทุน นโยบายภาครัฐที่มีต่อภาคธุรกิจ การ พัฒนาของเมือง ความครบครันของสาธารณูปโภคเพื่อ รองรับการท�ำธุรกิจ การคมนาคม การรองรับปริมาณการ ขนถ่ายสินค้าของท่าเรือ และสนามบิน ไม่น่าแปลกใจทีน่ คร กว่ า งโจวเป็ น เมื อ งที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ

เนื่องจากในปี 2555 ที่ผ่านมานิตยสาร Forbes ภาคภาษา จีนก็ได้ติดอันดับเมืองที่มีจุดแข็งทางด้านสาธารณูปโภคที่ เอือ้ ต่อ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคลังสินค้าและเส้น ทางคมนาคมมาแล้ว ส�ำหรับเมืองเซินเจิ้นที่ติดอันดับ 2 ของเมืองที่ดีที่สุด ในการท�ำธุรกิจในจีน เป็นการพัฒนามาจากทีเ่ คยเป็นอันดับ 3 ในปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหลักอันเป็นผลมาจากนโยบาย การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจาก ฮ่องกง ด้วยเหตุนใี้ นเดือนพฤศจิกายน 2556 สถาบันวิชาการ สังคมศาสตร์แห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Academy of Social Sciences, BASS) ก็ได้จัดอันดับให้เมืองเซินเจิ้นเป็น 1 ใน 3 เมืองชั้นน�ำที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ อีกด้วย

บรูไน มีความง่ายในการประกอบธุรกิจเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน บรูไน หรือเนการาบรูไนดารุสซาลาม มีความง่ายในการ ประกอบธุรกิจเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน จากรายงาน Doing Business Report 2014: Understanding Regulations from SMEs ของธนาคารโลก ในระดับโลกบรูไนนั้นอยู่ในอันดับที่ 59 จาก 189 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการด�ำเนิน ธุรกิจของบรูไนดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งมาจากการ ประกาศ “วิสัยทัศน์บรูไนฯ 2035 (Wawasan 2035)” ซึ่ง เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่มุ่งให้บรูไนฯ มีระบบ เศรษฐกิจที่หลากหลายและยั่งยืน แผนดังกล่าวมีผลให้รัฐบาลบรูไน ต้องพยายามกระตุ้น การลงทุนในภาคธุรกิจอืน่ นอกเหนือจากภาคพลัง เพือ่ สร้าง ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ บรูไนมองว่าอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ บรรยากาศการ ลงทุน จึงให้ความส�ำคัญกับการจัดอันดับเป็นอย่างมาก โดย มีการจัดตัง้ คณะกรรมการเตรียมการเกีย่ วกับการจัดอันดับฯ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาดัชนีต่างๆ ให้เป็นไป ตามตัวชี้วัด ตามแนวทางของธนาคารโลก คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลภาพรวม กระบวน

ที่มาข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรูไน, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การ และระเบียบต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งส�ำนักงานข้อมูล เครดิตสาธารณะ (Public Credit Bureau) ภายใต้การก�ำกับ ดูแลของธนาคารกลางบรูไนฯ (Autoriti Monetari Brunei Darussalam: AMBD) เพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ข้อมูลเครดิตภายในประเทศให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น การจัดอันดับครั้งนี้ ประเทศที่อยู่ 10 อันดับแรกได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก มาเลเซีย เกาหลี จอร์เจีย นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร โดยในอาเซียน บรูไนฯ มีอันดับตามหลังสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) มาเลเซีย (อันดับที่ 6) และไทย (อันดับที่ 18)

ที่มาข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่มาภาพ : http://static.panoramio.com /photos/large/ 10403313.jpg

รัฐบาลแทนซาเนียตัง้ เป้าผลิตถ่านหินให้ได้ 5.5 ล้าน ตันต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มจากปัจจุบันที่ผลิตได้ 100,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ ถ่านหินของประเทศที่เป็นตลาดหลักในแอฟริกา เช่น เคนยา และโซมาเลีย ข้อมูลจากบทความ Tanzania to be Major Coal Supplier in the Region ในหนังสือพิมพ์ The East Africa บทความฯ ให้ข้อมูลว่า จากการส�ำรวจ แทนซาเนีย มีแหล่งถ่านหินปริมาณ 1,000 ล้านตัน โดยขณะนี้ยังอยู่ ในระหว่างด�ำเนินการเพือ่ การผลิตถ่านหินให้ได้ประมาณ 360,000 ตันต่อปี ด้วยการด�ำเนินกิจการร่วมหุน้ ระหว่าง รัฐบาลกับบริษัท Tancoal ซึ่งรัฐบาลแทนซาเนียถือหุ้น อยู่ร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 70 ของ หุ้นถือครองโดยบรรษัท Intra Energy Corporation (IEC) ซึง่ ได้รบั การขึน้ บัญชีตลาดหุน้ ออสเตรเลียในฐานะ เป็นบริษัทที่มีการจัดสรรทุนในตลาดประมาณ 60 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ บริษทั Tancoal ผูผ้ ลิตถ่านหินทีจ่ ดั ส่งถ่านหินให้กบั ตลาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กกล้า ซีเมนต์ ยิปซั่ม และสารเคมีในภูมภิ าคและในประเทศจากฐานแหล่งผลิต (Resource Base) มูลค่า 423 ล้านตันทีเ่ หมือง Mbalawala ในเขต Ngaka ทางตอนใต้ของแทนซาเนีย ผูบ้ ริหารบริษทั Tancoal กล่าวว่า นับตัง้ แต่เริม่ การ ด�ำเนินกิจการเมื่อ 2 ปีที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้กลายเป็นผู้ จัดส่งถ่านหินรายใหญ่ (Major Supplier) ในภูมิภาค แอฟริกาตะวันออกแทนที่แอฟริกาใต้ อันเป็นผลให้ ปัจจุบันแทนซาเนียส่งออกถ่านหินประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตในแต่ละปี โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือไปยังยูกันดา เคนยา และมาลาวี ขณะที่มีแผนการ จะขยายการส่งออกไปยังแซมเบีย

64 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_61,64_Around the World.indd 62

24-Jan-14 8:01:45 PM


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

065_AD INB aw C [Converted].pdf 1 6/3/2013 7:25:37 PM


066_AD_CGS.pdf 1 1/24/2014 11:17:03 PM

CGS Photobook Putting the Art into Design

รับออกแบบและสรางสรรคงาน Photo books, Photo Albums ดวยทีมงาน ที่คัดสรรมาเฉพาะ และวัสดุที่มีคุณภาพ

Get Inspired C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ใหคุณสามารถเก็บเรื่องราวจากกลอง Digital ของคุณลงสู Photo books ที่มีความงดงาม และสามารถเลือกออกแบบไดตามสไตลของคุณเอง

Whatever happened to the Art in your own design

สามารถเลือกไดทั้งปกแข็งและปกออนในแบบ Landscape, Portrait หรือแนว Panorama 180 องศา C.G.S. (THAILAND) CO., LTD. 789/18 ถนน พระราม 9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย Tel : +66 (0)2369-2990-4 Fax : +66 (0)2369-2763-5 Email : rain10310@gmail.com, cgsthai.reboard@gmail.com Website : www.cgsthai.com และ www.cgsreboardthai.com Facebook : https://th-th.facebook.com/ReBoardDesign


AD_Cognex.pdf 1 11/28/2013 2:33:53 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ENERGY

พิชัย ถิ่นสันติสุข / PHICHAI TINSUNTISOOK (royal@equipment.co.th, www.royalequipment.com) ประธานกลุ่มบริษัท ราชาอีควิปเมนท์ จ�ำกัด และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย President of Royal Equipment Co., Ltd. and Chairman of Renewable Energy Industry Club, The Federation of Thai Industries

จากสบู่ดำ� ถึง หญ้าเนเปียร์ ต่างกันที่นโยบายรัฐ

From Jatropha to Napier Grass: The Difference Is Policy

กว่าแปดปีแล้วเห็นจะได้ ส�ำหรับผูใ้ ส่ใจพลังงานทีไ่ ม่เคย ลืม วันที่ภาครัฐโหมส่งเสริมสบู่ด�ำแบบสั่งทุบหม้อข้าวทิ้ง ชาวไร่แทบจะหันมาปลูกกันทัง้ ประเทศ มีการวิง่ ขอจองพืน้ ที่ ปลูกกันคนละนับแสนไร่ เพื่อช่วยกันสร้างบ่อน�้ำมันบนดิน ราวกับว่าวันรุ่งขึ้นคนไทยทั้งประเทศจะร�่ำรวยเป็นเศรษฐี น�้ำมันกันทั่วหน้า แต่แล้วงานเลี้ยงก็เลิกราอย่างรวดเร็ว เพียง 2-3 ปี เมื่อผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่ง หนึง่ ซึง่ ได้รบั งบประมาณจากกระทรวงพลังงานสรุปว่า “สบู่ ด�ำไม่คุ้มค่าการลงทุน” ท�ำให้สถาบันการเงินงดให้การ สนับสนุนทันที ท�ำให้ฝนั ของคนไทยหลายคนสลายภายในไม่ กี่วัน แล้วภาครัฐทราบหรือไม่ว่าภาคเอกชนเสียหายไปมาก น้อยเพียงใด? ใครจะคิดว่าโครงการทีร่ ะดับรัฐมนตรีออกมา

เดินหน้าส่งเสริมจะจบลงง่ายดายเพียงชั่วข้ามคืน และนี่ก็ คือบทเรียนแสนแพงของนักสู้ที่คิดจะกู้ชาติด้วยพลังงาน ทดแทน... มาถึงวันนีม้ รี ะดับท่านรัฐมนตรีเช่นเคยออกมาส่ง เสริม “หญ้าเนเปียร์” สร้างกระแสแบบไม่มีเกียร์ถอยหลัง ลดแลกแจกแถมอย่างไรอย่างนั้น บรรดาผู้รักพลังงานทด แทนยังขยาดจากสบู่ด�ำไม่หาย จึงได้แต่ดูเชิงและมีค�ำถาม มากมายที่หาคนอยากตอบได้ยาก แม้แต่ภาครัฐเองอย่าง กระทรวงพลังงานก็ยังตอบแบบเสมอนอก ท่านคงต้องไป เสี่ยงเอาเองแล้วคราวนี้ ก่อนที่จะไปหาหมอดูลองอ่านบท ความนี้แล้วคิดวิเคราะห์ดูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาจไม่รวยแต่ก็ไม่จน แนวทางการส่งเสริมมีความเหมือน และแตกต่างกันดังนี้

การส่งเสริมสบู่ด�ำ เดินหน้าโดยกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ออกหน้าส่งเสริม ด้วยตนเอง โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรมุง่ ส่งเสริมเฉพาะ การปลูก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเองไม่แน่ใจผลผลิตเท่าใด นัก กระทรวงพลังงานเป็นผู้ร่วมโครงการ สบู่ด�ำ นอกจาก กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจกต้นกล้าให้ชาวบ้านที่สนใจ แล้ว ก็ไม่มีการตลาดรองรับและไม่มีการอุดหนุนใดๆ แม้แต่ การรับซื้อผลผลิต ท้ายที่สุดก่อนจะประกาศว่าสบู่ด�ำไม่คุ้ม ค่าการลงทุน ก็แนะน�ำให้ชาวบ้านปลูกสบูด่ ำ� ตามหัวไร่ปลายนา การส่งเสริมหญ้าเนเปียร์ เดินหน้าโดยกระทรวง พลังงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจัดเต็ม ด้านการตลาดและเงินอุดหนุน ตั้งแต่การอุดหนุนโรงงาน

68 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

068-071.indd 68

1/25/2014 12:48:38 AM


ผลิตก๊าซ ด้านการปลูกไปจนถึงเพิม่ อัตราการรับซือ้ พลังงาน ลงทุนสร้าง Demo Plant และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ส่วนด้านการปลูก กรมปศุสัตว์ มีประสบการณ์มายาวนาน ได้มกี ารพัฒนาพันธุห์ ญ้าเนเปียร์จนเหมาะสมกับภูมปิ ระเทศ แบบเมืองไทย คือ ปลูกง่าย โตเร็ว ศัตรูพืชน้อย ก่อนจะลงทุนบาทแรก มาลองดูข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างผลงานวิจัยของภาครัฐกับของภาคเอกชน ด้านกรมปศุสัตว์ เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพืชพลังงาน ชนิดใหม่ซงึ่ เป็นลูกผสมระหว่างหญ้ายักษ์จากต่างประเทศกับ หญ้าเลี้ยงสัตว์ของไทย โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้ 1. เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตประมาณ 70-80 ตันต่อไร่ตอ่ ปี 2. มีโปรตีน 8-10% เป็นอาหารที่สัตว์ โปรดปราน 3. แตกกอดี ในฤดูหนาวยังเจริญเติบโตได้ดี ไม่มีระยะพักตัว 4. ใบและล�ำต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คม มีขนน้อย 5. ตอบสนองต่อการให้นำ�้ และปุ๋ย ให้ผลผลิต ตลอดทั้งปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5-6 ครั้ง 6. ปลูกเพียงครั้งเดียว เก็บเกี่ยวได้นาน 6-7 ปี นอกจากคุณลักษณะเด่นๆ ที่มากมายของเนเปียร์ปาก ช่อง 1 แล้ว เนเปียร์ยงั ถูกใช้เพือ่ หมักก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวมวลผลิตไฟฟ้า (Biomass) ก็ได้ผลดี ต้นหญ้าเนเปียร์ที่อายุเกินกว่า 4 เดือน หากใช้หมักก๊าซจะ ได้กา๊ ซต�ำ่ ควรน�ำมาใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวมวล นอกจากนีเ้ นเปียร์ ยังเป็นอาหารที่สัตว์โปรดปรานและให้คุณค่าทางอาหารสูง ทดแทนการน�ำเข้าอาหารสัตว์ได้กว่าร้อยละ 50 ซึ่งเหมาะ ส�ำหรับการเลีย้ งโคเนือ้ โคนม กระบือ แพะและแกะได้ทงั้ ใน รูปหญ้าสดและหญ้าหมักด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอานุภาพ เส็งสาย กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ E-mail: nuphab@gmail.com

ด้านเอกชน มีการทดสอบเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยี Cowtec Anaerobic Digestion ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใช้ถัง หมักเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งน�ำก๊าซชีวภาพ ที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลิต CBG (Compressed Biogas) ก็ได้ผลดีเช่นกัน ซึง่ ผลงานดังกล่าวเป็นการทดสอบ และวิจัยร่วมของ คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองเลขาธิ การกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้มี การน� ำ หญ้ า เนเปี ย ร์ ไ ปหมั ก ในเครื่ อ งผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ Cowtec ขนาด 2.5 ตันต่อวัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 227.50 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ 423 กิโลวัตต์ หรือผลิต CBG ได้ 113 กิโลกรัมต่อวัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ เกิดก๊าซของหญ้าแต่ละชนิดมาให้เป็นข้อมูลตัดสินใจดังนี้ พันธุ์หญ้า

COD (mg/L)

ปริมาณแก๊สชีวภาพ (ลิตรต่อวัน)

เนเปียร์ยักษ์

138,560

76.62

หญ้าอัลราฟัล

166,320

91.97v

บาน่า

128,180

70.88

การเปรียบเทียบข้อมูลพันธุห์ ญ้าชนิดต่างๆ โดยวิธกี าร หมักแบบกึ่งต่อเนื่อง การพัฒนาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานอย่าง หญ้าเนเปียร์อาจสรุปได้ว่า Methane Yield (280 m3 – cH4/ ton-vs) หญ้าเนเปียร์ 1 ton fresh มี vs 204 kg VS 1 ton จะต้องมีหญ้าเนเปียร์ 4.9 ตันสด ดังนั้น หญ้าเนเปียร์ 4.9 ตันสด สามารถผลิตมีเทนได้ 280 m3 หรือ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ = 280/509 = 509 m3 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย E-mail : pornaran@hotmail.com

การเปรียบเทียบข้อมูลพันธุ์หญ้าชนิดต่างๆ โดยวิธีการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง ข้อมูลพันธุ์หญ้าหมักชนิดต่างๆ หญ้าหมัก อัลราฟัล 1. หญ้า 2. หญ้า + Molasses 2% หญ้าหมักบาน่า 3. หญ้า 4. หญ้า + Molasses 2% 5. หญ้า + Molasses 2%

จ�ำนวนวันที่หมัก 14 วัน

เชื้อจุลินทรีย์ YEAST Saccharomyces

COD 166,320 mg/L 299,650 mg/L

จ�ำนวนวันที่หมัก 7 วัน 7 วัน

เชื้อจุลินทรีย์ YEAST Candida YEAST Saccharomyces

COD 128,180 mg/L 140,140 mg/L 165,360 mg/L

การทีผ่ เู้ ขียนได้นำ� ข้อมูลของกรมปศุสตั ว์ มาน�ำเสนอเพือ่ เปรียบเทียบเนือ่ งจากเป็นทางกรมปศุสตั ว์มปี ระสบการณ์ดา้ น การปลูกหญ้าเนเปียร์มากว่า 10 ปี ส่วนกระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีเป็นฝ่ายส่งเสริมให้น�ำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ เป็นพลังงานทดแทนน�ำ้ มันจากฟอสซิล ส�ำหรับข้อมูลภาคเอกชนนัน้ เป็นข้อมูลเชิงวิชาการทีไ่ ปสูเ่ ชิงพาณิชย์ได้แล้วโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง CowTec ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องหมักก๊าซจากเศษวัสดุทางการเกษตร มายาวนาน ข้อมูลทั้งหลาย จึงน่าจะเพียงพอในการตัดสินใจมากกว่าไปถามหมอดู... ถ้ายังไม่เพียงพอ สามารถติดต่อ “คลีนิกพลังงานทดแทน” กลุ่ม อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณศตวรรณ ทองเครือมา โทร.02-345-1162 หรือ E-mail: tinsuntisook@yahoo.com ทุกค�ำถามมีค�ำตอบ ทุกปัญหามีทางออก ไม่ว่าท่านจะร�่ำรวยล้นฟ้าหรือยากจนข้นแค้นเพียงใด ไม่ว่าท่านจะมีน�้ำใจหรือเห็นใครดีกว่าไม่ได้ ต่างก็ต้องใช้พลังงาน ด้วยกันทั้งสิ้น เส้นทางธุรกิจพลังงานทดแทนยังเปิดกว้างรอรับนักลงทุนและนักพัฒนาโครงการที่ใจสู้เสมอ MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

068-071.indd 69

69

1/25/2014 12:48:40 AM


Eight years ago, some of you might have never this article and analyze it using the King’s sufficiency Napier Grass Support Program is supported forgotten the day that the government greatly economy model, you may be not rich but you will by the Ministry of Energy. The Energy Minister promotes Jatropha plantation which the most of not be poor. The difference between the promotion gives fully support on marketing and subsidy from agriculturists in this country turn to grow this guideline of Jatropha and Napier Grass is as plantation to gas selling price. The Department of plant. Thousands of acres were reserved growing follows: Livestock Development has experience on Napier the plant as if it were fossil fuel on the ground that Jatropha Promotion Program was supported grass plantation. They develop it to tolerate fewer Thais could become the millionaire tomorrow. by the Ministry of Agriculture corporate with Ministry pest and easy to plant and growth. Unfortunately, the party is quickly finished within of Energy was led by the Agriculture Minister who only 2-3 years when the research of a renowned mandated the Department of agriculture Extension Before invest your first baht, let take a university granted research budget from the to promote only growing. The Department of glance on comparative research data from Ministry of Energy concludes that “Jatropha was Agriculture itself was not quite sure about the both institute and private sector as not worth for investment.” Financial institutions output. Apart from distribution of the Jatropha follow: then stop providing loan at once causing Thais’ young plant to famers and many people without The Department of Livestock Development, dream to vanish within few days. Hundreds of create need in the demand side. Finally, prior to Napier Grass-Pak Chong 1 (The hybrid of foreign people lost their money and went bankrupt. No conclude that it was not reach the economy of King Grass and Thai animal feeding grass) could one expects to fail in the government supported scale, the government had suggested villagers to become the new energy crop with the prominent project. This is the very expensive lesson learn to grow it on empty area in their farmland. features as follows: RE pioneers to introduce Renewable Energy. Today, there is a minister who is intensely encouraging to grow “Napier Grass” while those 1. Fast growth with the output of 70-80 tons per 0.4 acre per year renewable energy lovers could not forget the 2. Contains 8-10% of protein which is the animal’s favorable forage Jatropha nightmare. Thus, they are skeptical with 3. Good tiller and well growth even in winter and no convalescence questions which are hard to answer. Even the Ministry of Energy could not give the straight for- 4. Soft leaf and trunk, blunt leaf edge and few hair ward answers. The ones who are interested in Napier Grass, hence, have to take risk by them- 5. Respond to water and fertilizer, able to harvest all year round (5 - 6 times) selves. Before making any decision, please read 6. One crop can be harvested for 6 - 7 years Apart from a number of prominent features of Napier - Pak Chong 1, it is also feedstock for biogas or biomass for power generating. The Napier Grass which older than 4 months old will generate less gas, therefore, it is better for biomass feedstock. Besides, Napier is the favorable nutrition for animal. It provides high nutritional value and can replace the import food for over 50%. It is suitable to feed cattle, milk cow, buffalo, goat and sheep in both form of fresh and fermented grass. For more information, contact Mr. Arnuphab Sengsai, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives, E-mail: nuphab@gmail.com. The private sector holds a commercial test by applying Cowtec Anaerobic Digestion which is the technology that uses a tank for agricultural waste fermentation include bringing the biogas produced for power generating or producing CBG (Compressed Biogas). Such achievement is the joint test and research of Mr. Pornaran Suwanplai, Vice Secretary-General, Renewable Energy Industry Club, Federation of Thai Industries in conjunction with Dr. Pramote Sirirote from Kasetsart University, Bang Khaen Campus by fermenting Napier Grass in Cowtec biogas generator with capacity of 2.5 tons a day and can produce 227.50 cubic meters of biogas which can be transformed to electric power for 423 KWe or can be generated CBG for 70 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

068-071.indd 70

1/25/2014 12:48:40 AM


113 Kg per day. Besides, the researcher also compares the efficiency on gas formulation of each kind of grass as information for determination as follows:

Comparison of Various Breeds of Grass by Semi-Fermentation Method Grass Breed

COD (mg/L)

Quantity of Biogas (liters per day)

King Napier Grass

138,560

76.62

Alrafal Grass

166,320

91.97v

Bana Grass

128,180

70.88

Biogas from energy crops like Napier Grass may be concluded that Methane Yield (280 m3 - cH4/ ton-vs) 1 ton of fresh Napier Grass contains 204 kg VS VS 1 ton shall contain 4.9 tons fresh Napier Grass Therefore, 4.9 tons fresh of Napier Grass can produce 280 m3 methane or can produce biogas for = 280/509 m3 For further information, please contact Mr. Pornaran Suwanplai, E-mail: pornaran@hotmail.com

Data on Various Types of Fermented Grass Fermented Alrafal Grass 1. Grass 2. Grass + Molasses 2%

Fermentation Days 14 days

Microbe YEAST Saccharomyces

COD 166,320 mg/L 299,650 mg/L

Fermented Bana Grass 3. Grass 4. Grass + Molasses 2% 5. Grass + Molasses 2%

Fermentation Days 7 days 7 days

Microbe YEAST Candida YEAST Saccharomyces

COD 128,180 mg/L 140,140 mg/L 165,360 mg/L

I have presented the data from Department of Livestock Development as they have the experiences on planting Napier Grass for over 10 years. The Minister of Ministry of Energy has promoted to bring it to biogas production to use as renewable energy. For the data from private sector, they are academic data that can go into commercial. Furthermore, the CowTec has the extensive experience in Biogas Technology. I hope that those data above could give the better picture and help you to make the good decision rather than asking a fortune teller... Still couldn’t make the decision, do not hesitate to contact our “RE Clinic,” Renewable Energy Industry Club, Federation of Thai Industries, Khun Satawan Thongkhurma, Tel. 02-345-1162 or E-mail: tinsuntisook@yahoo.com... Every question has an answer, every problem has a resolution. Even though you are a rich or a poor; a generous or an envious; everyone must consume energy. The energy business still widely opened to welcome courageous investors and developers.

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

068-071.indd 71

71

1/25/2014 12:48:43 AM


พิชญ์ รอดภัย / PETE ROTPAI (pr150286@gmail.com) นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจ การลงทุน โครงสร้างการเงิน และการธนาคาร FINANCE การศึกษา : บธ.บ. สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม) และ MSc. in Finance, University of York, UK.

เครื่องมือทางการเงินที่ เรียกว่า ‘บัตรเครดิต และบั ต รเดบิ ต ’ Financial Instruments Called

‘Credit Card and Debit Card’

แม้ว่าผู้เขียนจะเรียนมาทางด้านการเงินมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมานั้นผู้เขียนไม่เคยสนใจและไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลย อาจเนื่องมาจากโดยส่วนตัวชอบใช้เงินสดในการใช้จ่าย ผู้เขียนจึงมีเพียงแค่บัตรเอทีเอ็ม (บัตรกดเงินที่เราทุกคนเรียกกันว่าเอทีเอ็มนั้นเป็นเพียง ชื่อย่อเท่านั้น โดยบัตรเอทีเอ็มมีชื่อเต็มว่า ‘Automated Teller Machines – ATMs’) ที่ถือเอาไว้ส�ำหรับการน�ำเงินสดออกมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย เท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ผู้เขียนมีความ จ�ำเป็นต้องใช้บัตรดังกล่าวขึ้นมา ผู้เขียนจึงจ�ำเป็นต้องกลับ มาสนใจบัตรเหล่านี้ และหลังจากทีผ่ เู้ ขียนได้คดิ ตรึกตรองดู ก็เกิดค�ำถามขึน้ มามากมายว่าแท้จริงบัตรเหล่านีม้ ปี ระโยชน์ อย่างไร คุ้มค่ากับการที่จะถือหรือไม่ ปัญหาที่อาจจะเจอนั้น มีอะไรบ้าง และถ้าจะถือควรถือบัตรอะไรระหว่างบัตรเครดิต และบัตรเดบิต เป็นต้น ดังนั้นผู้เขียนจึงได้เริ่มรื้อฟื้นความรู้ ในสมัยเรียน ประกอบกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำมา ประกอบการตัดสินใจในการท�ำบัตรในครั้งนี้

ตอบได้เลยทีเดียว เนือ่ งจากแม้วา่ บัตรทัง้ สองมีลกั ษณะการ ใช้งานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสามารถใช้บัตรทั้งสอง ช�ำระเงินค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสดได้เหมือนกัน แต่ อย่ า งไรก็ ต ามบั ต รทั้ ง สองแบบนี้ ถู ก คิ ด ค้ น มาเพื่ อ วั ต ถุ ประสงค์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเอง บางเวลาการใช้บัตร เครดิตอาจเป็นทางเลือกทีด่ ี แต่ในบางเวลาการใช้บตั รเดบิต อาจเหมาะสมกว่าก็เป็นไปได้ ดังนัน้ การทีจ่ ะระบุวา่ บัตรชนิด ใดดีกว่ากันนั้นอาจต้องค�ำนึงถึงความต้องการของผู้ที่จะถือ บัตรก่อนว่าคืออะไรนั่นเอง

บัตรเครดิตกับบัตรเดบิต… แบบไหนดีกว่ากัน

วินยั ทางการเงินทีด่ ี = กูย้ มื เงินระยะสัน้ ทีไ่ ม่มตี น้ ทุน

ผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่านทราบถึงประโยชน์และข้อเสีย ของบัตรประเภทต่างๆ ดีพอสมควรอยูแ่ ล้ว บทความในครัง้ นี้ จึงขออนุญาตน�ำเสนอให้แก่ผู้ที่กำ� ลังสนใจจะท�ำบัตรเป็น ครัง้ แรก หรือผูท้ ยี่ งั ไม่ทราบถึงประโยชน์และข้อเสียของบัตร เหล่านี้อย่างแน่ชัดเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับผู้ที่มี บัตรอยูแ่ ล้ว การอ่านบทความนีก้ ย็ งั จะมีประโยชน์อยูไ่ ม่นอ้ ย เช่นเดียวกัน เพราะอย่างน้อยจะช่วยเตือนว่าข้อเสียของ บัตรที่เราถืออยู่นั้นมีอะไรบ้าง และเราสามารถหลีกเลี่ยง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ เครือ่ งมือทางการเงินสมัยใหม่เหล่านีไ้ ด้อย่างมีความสุข และ ได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนนั่นเอง ปัจจุบันพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีบัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิตอยู่ในกระเป๋าสตางค์ โดยบางท่านมีบัตรเพียง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางท่านอาจมีบัตรทั้งสองแบบเลยก็ เป็นได้ ซึ่งอาจเคยได้ยินค�ำถามที่ว่าบัตรรูปแบบใดนั้นดีกว่า และสมควรที่จะใช้มากกว่ากัน ผู้เขียนขอบอกตรงนี้เลยว่า ค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่ตอบได้ยากมากหรืออาจไม่สามารถ

มาเริม่ กันทีบ่ ตั รเครดิตซึง่ ในปัจจุบนั เป็นทีน่ ยิ มกันอย่าง มากในประเทศไทย โดยหลายคนใช้บัตรเครดิตในการช�ำระ สินค้าทุกประเภทในชีวติ ประจ�ำวันแทนเงินสดกันเลยทีเดียว ซึ่งบัตรเครดิตที่ใช้กันส่วนใหญ่ออกโดยสถาบันการเงินโดย เฉพาะธนาคารพาณิชย์ โดยวัตถุประสงค์ของบัตรเครดิต แท้จริงคือการกู้ยืมเงินระยะสั้นนั่นเอง ดังนั้นเมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเมื่อใด ก็เท่ากับว่าคุณกู้ยืม เงินเมือ่ นัน้ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ทีห่ ลายคนทีใ่ ช้บตั รเครดิตในปัจจุบนั ลืมเลือนไปจนท�ำให้ประสบกับปัญหาทางการเงิน และไม่มี เงินมาช�ำระคืนในท้ายที่สุด บัตรเครดิตของแต่ละคนจะมี วงเงินทีส่ ามารถใช้ได้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สถานะทางการเงินของแต่ละคนนั่นเอง ซึ่งวงเงินในบัตร เครดิตนี้เป็นวงเงินประเภทหมุนเวียน (Revolving Credit) นั่นแปลว่าถ้าคุณได้ช�ำระเงินตามยอดที่ได้ใช้ไปของเดือนนี้ คุณก็จะได้รบั วงเงินนัน้ กลับมาใช้ได้ใหม่ในเดือนถัดไปนัน่ เอง สิง่ หนึง่ ทีผ่ ใู้ ช้บตั รเครดิตทุกคนควรทราบนัน่ ก็คอื วงเงิน ที่สถาบันการเงินอนุมัติให้คุณมานั้นอาจจะมากกว่าที่คุณ

ต้องการหรือมากกว่าความสามารถในการหาเงินมาช�ำระใน แต่ละเดือนได้ หลายคนใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าเกิน ความจ� ำ เป็ น จนเป็ น หนี้ บั ต รเครดิ ต เพราะเห็ น ว่ า เรายั ง สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อยู่จากการที่ยังมีวงเงินในบัตร เหลืออยู่นั่นเอง จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าบัตรเครดิตนั้นเหมาะกับ การซือ้ สินค้าทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องใช้ตอนนีแ้ ต่เรายังมีเงินไม่เพียง พอ แต่ก็จะสามารถหาเงินมาช�ำระค่าบัตรเครดิตเมื่อครบ ก�ำหนดได้นนั่ เอง ถ้าท�ำได้เช่นนีบ้ ตั รเครดิตจะเปรียบเสมือน กับการกู้ยืมเงินระยะสั้นที่ไม่มีต้นทุนในการกู้ยืม (InterestFree Loan) และถ้าอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีบัตรเครดิตจะ มีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการ ซื้อของที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือเมื่อเราจ�ำเป็นต้องเดินทาง ท่องเที่ยวนั่นเอง

บัตรเดบิต... แทนเงินสด เพิม่ ความคล่องตัว

มาทางด้านบัตรเดบิตกันบ้าง บัตรเดบิตดูเผินๆ เหมือน ไม่มคี วามแตกต่างจากบัตรเครดิตเลย แต่แท้จริงแล้วมีความ แตกต่างกันอย่างมากทัง้ ในแง่วตั ถุประสงค์และคุณสมบัติ โดย ในแง่ของบัตรเดบิตผูใ้ ช้ตอ้ งมีเงินในบัญชีของบัตรเดบิตก่อน ถึงจะสามารถใช้เงินผ่านบัตรเดบิตได้ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ในการ ใช้บตั รเดบิตนัน้ คุณไม่ได้กำ� ลังกูย้ มื เงินมาใช้จา่ ยเหมือนบัตร เครดิตแต่คุณก�ำลังใช้เงินของตัวเองนั่นแหละในการใช้จ่าย วัตถุประสงค์หลักของบัตรเดบิตจึงคือการใช้บตั รเดบิตแทน เงินสดเพือ่ ซือ้ สินค้าหรือบริการในชีวติ ประจ�ำวันนัน่ เอง ด้วย เหตุนกี้ ารใช้บตั รเดบิตจึงไม่ได้กอ่ ให้เกิดภาระหนีส้ นิ และผูใ้ ช้ บัตรเดบิตจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาระดอกเบีย้ จ่าย ถ้าผูใ้ ช้ สามารถควบคุมการใช้เงินให้อยูภ่ ายใต้เงินในบัญชีทมี่ อี ยู่

72 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

072-074 Feb.indd 72

24-Jan-14 8:44:40 PM


เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ ประโยชน์ของบัตรเครดิตนอก เหนือจากสิทธิประโยชน์จากการได้รับเงินคืน (Cash Back) การได้สะสมแต้ม และการได้รบั ส่วนลดจากห้างสรรพสินค้า แล้วก็นา่ จะเป็นการทีผ่ ใู้ ช้สามารถซือ้ สินค้าทีจ่ ำ� เป็นได้แม้จะ มีเงินไม่เพียงพอในขณะนัน้ และการทีผ่ ใู้ ช้ได้รบั ความสะดวก สบายจากการทีไ่ ม่ตอ้ งถือเงินสดในมือจ�ำนวนมากเพือ่ ไปซือ้ ของที่มีราคาสูง ประกอบกับบัตรเครดิตยังสามารถใช้ซื้อ สินค้าออนไลน์ได้อีกด้วย ส่วนข้อเสียที่ส�ำคัญก็คือถ้าไม่ ระมัดระวังในการใช้บตั รเครดิต การใช้บตั รเครดิตอาจก่อให้ เกิดหนี้ที่สูงเกินกว่าความสามารถในการช�ำระหนี้ได้นั่นเอง นอกจากนีใ้ นกรณีทผี่ ใู้ ช้ไม่ได้ชำ� ระค่าบัตรเครดิตตามก�ำหนด ก็จะท�ำให้ประวัติด้านการกู้ยืมเงินไม่ดีและไม่สามารถกู้ยืม เงินจากธนาคารได้นั่นเอง ในส่วนของบัตรเดบิตนั้นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเงินที่ใช้นั้นเป็นเงินของผู้ใช้เอง นอกจากนี้บัตรเดบิต ยังสามารถใช้เป็นบัตร ATM เพื่อกดเงินสดออกมาใช้ได้ นัน่ เอง ส่วนทางด้านข้อเสียของบัตรเดบิตก็คอื ความยืดหยุน่ ในการใช้งานต�่ำเพราะจะใช้เงินได้เท่ากับเงินที่เรามีในบัญชี เท่านัน้ นอกจากนีถ้ า้ ต้องการใช้เงินทีม่ ากกว่าเงินในบัญชี ผู้ ใช้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม (Overdraft Fees) ที่ค่อนข้าง แพงอีกด้วย จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการตอบค�ำถามที่ว่าคน เราควรจะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรรูปแบบใด

ดีกว่ากันนั้นคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ทั้งนี้การจะใช้บัตร ใดควรจะขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้ โดยถ้าเราเรียนรู้คุณ สมบัติ ประโยชน์ และข้อเสียของแต่ละบัตรอย่างถ่องแท้ แล้ว บางทีต่อไปเราอาจจะมีทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ในกระเป๋าสตางค์เราเลยก็มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด Although having throughout studied on finance but the author never pays attention on the application for a credit or a debit card. This may be due to the author’s personal habit that prefers to spend in cash. The author, thus, has only an ATM card (ATM is an acronym which stands for Automated Teller Machine or Automatic Teller Machine) in order to conveniently withdraw money from a bank account. Nonetheless, because of the necessity to use such cards in the near future, the author, thus, turns to pay attention to them. After solemn consideration, a number of queries arise. What are these cards really useful? Is it worth to carry them? What problems that a card holder might confront with? And which card should we hold between a credit and a debit card? The author then revises the knowledge when studying in the university as well

as searching further information to support the determination.

Credit Card and Debit Card... Which one is better?

The author believes that many of the readers have already known well enough on the advantage and disadvantage of a credit and debit card. This article then would like to present to those who are going to apply for such cards for the first time or to those who have not yet exactly known about their advantage and disadvantage. For those who have already had such cards, reading this article, however, is also more or less beneficial as it at least can remind them of the card’s disadvantages in order to avoid the problem that might happen. As a result, everyone can happily use these modern financial instruments and gain full benefit from them. At present, people mostly hold a credit or a debit card or both. We may hear the question that which one is better. The author would like to say herein that it is a very hard question to answer or it may not be able to answer. Although there is not much different on the use of these two kinds of MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

072-074 Feb.indd 73

73

24-Jan-14 8:44:45 PM


card since we can use them to pay for goods or services in place of cash. These two kinds of card, however, are invented for a completely different purpose. The use of a credit card may sometimes be a good choice but sometimes the use of a debit card may be more suitable. Thus, to identify which kind of card is better it has to determine the need of a card holder first.

Good Financial Discipline = A Short Term Interest-Free Loan

Let’s start at a credit card which is nowadays very favorable in Thailand. Many people use a credit card to pay for all kinds goods they need in their living. Most of a credit card used is issued by a financial institution, especially a commercial bank. The real purpose of a credit card is a short term raising a loan. Therefore, whenever you use a credit card it equals to you borrow money. This point is what many credit card holders forget at this moment

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่กับค�ำว่า ‘VISA’ และ ‘MasterCard’ ที่อยู่บนบัตรเครดิตหรือ เดบิตของคุณว่าคืออะไร? Have you ever been skeptical on the meaning of the term “VISA” and “MasterCard” on your credit or debit card? ทั้ง VISA และ MasterCard นั้นเป็นเพียงบริษัทที่ให้ บริการด้านเครือข่ายการช�ำระเงิน ไม่ได้เป็นผูใ้ ห้บริการออก บัตรเครดิตและเดบิตแต่อย่างใด ดังนั้น บัตรเครดิตหรือ เดบิตที่คุณใช้นั้นจะเป็น VISA หรือ MasterCard จึงขึ้นอยู่ กับธนาคารผู้ออกบัตรว่าได้ใช้เครือข่ายการช�ำระเงินของ บริษทั ใดนัน่ เอง โดยมีขอ้ มูลระบุวา่ มีรา้ นค้าจ�ำนวนน้อยมาก ที่รับบัตรเฉพาะ VISA หรือ MasterCard อย่างใดอย่าง หนึ่ง โดยร้านค้าส่วนใหญ่ทรี่ บั บัตรเครดิตและบัตรเดบิตร้าน ค้าเหล่านั้นมักที่จะรับบัตรของทั้ง VISA และ MasterCard สิ่งนี้ทำ� ให้การใช้งานโดยรวมของทั้ง VISA และ MasterCard มีความแตกต่างกันน้อยมากในปัจจุบัน

until they confront a financial problem and eventually have no money to settle. A credit card of each person contains unequal amount of money able to pay in each month. This depends on the financial status of each person. The financial amount of a credit card is a revolving credit. This means if you fully pay the amount you spend in this month, you will obtain such financial amount back for spending in the next month. One thing all credit card holders should know is that the financial amount granted to you by a financial institution may be higher than what you need or what you can afford or repay in each month. Many people use a credit card to buy excess things until they owe to a credit card because of viewing that the financial amount of their credit card still remains. As the aforesaid mention, we can see that a credit card is fit for buying the things we need now but we do not have enough money yet. Anyhow, we will be able to afford the repayment to a credit card when it is due. If we can do this our credit card is comparable to an interest-free short term loan. Subject to a good control, a credit card will be very useful, especially when we need to buy a quite high price thing or even when we travel.

Debit card... in Place of Cash, Easiness Increase

Let’s consider a debit card. If we superficially consider a debit card it seems that there is no different from a credit card. In fact, there is much different between these two kinds of card in terms of purpose as well as attribute. A holder of a debit card must have money in the account of a debit card first, then he/she can spend money through a debit card. Thus, we can see that by using a debit card you are not borrowing money from anyone like a credit card, but you are spend-

ing your own money. The main purpose of a debit card is to use a card in place of cash in day to day purchases. The use of a debit card, hence, does not cause any debt and a debit card holder will not be affected by the burden of interest expense. Therefore, we can see that the utility of a credit card, apart from cash back, point accumulation and discount from a department store, is that a card holder can buy what he/she needs although he/she has not enough money at that time as well as the convenience of not having to carry a lot of money for buying a thing with a high price. In addition, a credit card can also be spent to buy things online. A significant disadvantage of a credit card is that if we are not careful on the use of our credit card it may cause too much debt to our affordability to repay. Besides, in case a card holder does not repay for his/her credit card when it is due, the record of money borrowing will be no good and cannot borrow money from the bank. The obvious benefit of a debit card is that a card holder can efficiently control his/her spending as the money he/she spends belongs to his/her own. Besides, a debit card holder can also use the card as an ATM card to withdraw cash for spending. The disadvantage of a debit card is a low flexibility on use as we can spend money only being equivalent to the amount we have in our account. In addition, if we need to spend money more than we have in our account we have to pay overdraft fees which are rather expensive. From the above facts, we can see that the answer to the query that people should use a credit or a debit card or which kind of card is better seems not to have a conclusion. The use of a credit or a debit card depends on the need of a user. If we clearly know the advantages and disadvantages of each kind of card, we probably may have both of them. That is not strange!

Both VISA and MasterCard are only the companies providing a service on payment network. They are not the service providers issuing a credit or a debit card. Thus, the credit or debit card you hold will be VISA or MasterCard is dependent on the bank that issues the card that it uses the payment network of which companies. As a matter of fact, there are only few shops that accept only VISA or MasterCard. Most of the shops accepting a credit and a debit card often accept both VISA and MasterCard. This makes the difference between the use of VISA and MasterCard nowadays is very little. 74 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

072-074 Feb.indd 74

24-Jan-14 8:44:46 PM


ณัฐวุฒิ ปิ่นทองค�ำ / NATAWUDH PINTONGKUM (natawudh@hotmail.com) Head of Marketing, Interlink Communication PCL. นักการตลาดรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังหลากหลายแบรนด์ดัง และเป็นคนแรกๆ ที่ Intergrated การตลาดรวมกับระบบไอที MARKETING อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษา และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับหลายองค์กร

ยุคนี้ต้องแข่งขันกันด้วย การตลาดเชิ ง สร้ า งสรรค์ Creative Marketing, a Matter of Survival in This Era การตลาดยุคเดิมนั้น หัวใจความส�ำเร็จจะอยู่ที่การปลุกกระแสการรับรู้ให้ได้อย่างเร็ว การกระจายสินค้าให้ครอบคลุมมากที่สุด ยึดหัวพื้นที่ตำ� แหน่งในร้านค้าที่ดีมีคนเห็นเช่น หน้าร้าน หัวพื้นที่ Shelf จูงใจให้เกิดการทดลองฟรี และซื้อง่ายด้วยรายการ ส่งเสริมการขายที่แรงเช่น ลด 20% มีของแถมพิเศษ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นต้น ปัญหาที่มักพบในระดับการใช้งานคือ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ไม่ทันสมัย หรือแต่เดิมไว้ใช้ในการควบคุมสต๊อกสินค้าและ ทางบัญชี จึงใช้ประโยชน์ได้น้อยกับการตลาด ซึ่งมีการใช้ งานข้อมูลในรอบที่รวดเร็วรู้ผลนาทีต่อนาที แทนที่จะเป็น รอบเดือนแบบระบบบัญชีและข้อมูลที่มีอยู่เดิม ในระบบ บริหารสต๊อก Inventory Management จึงไม่สามารถตอบ โจทย์ทางการตลาดที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเร็วโต้ตอบเร็วได้ ข้อมูลเดิมเองก็ไม่สามารถน�ำมาปรับแต่งให้เข้ากับระบบฐาน ข้อมูลใหม่

เน้นกลยุทธ์ลดต้นท�ำให้ต�่ำ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น

ขบวนการทางการตลาดแบบเดิมจะเริ่มจาก มีแนวคิด สินค้าใหม่ แล้วก็วิจัยพัฒนา ผลิต แล้วค่อยหาตลาดและ ช่องทางการขายทีหลัง ขบวนการแบบนี้คือขบวนการแบบ เส้นตรงท�ำจากต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำเป็นขั้นที่ละขั้น แต่ปัจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ทำ� ให้การตลาดและธุรกิจ ต้องปรับตัวให้ทันซึ่งประกอบด้วย

จากยุคบริการมาสู่ ยุคบริหารประสบการณ์ลูกค้า

การพลิกโฉมหน้าธุรกิจกินเวลาสั้นกว่าเดิม ปัจจุบัน ภาพยนตร์มีอายุฉายในโรงภาพยนตร์เพียง 7-10 วัน เพลง มีโอกาสติดตลาดเพียง 1 เดือน หนังสือมีโอกาสโชว์ตัวหน้า ร้านเพียง 1 สัปดาห์ ยุคหรือหน้าของประวัติศาสตร์มีการ พลิกเปลี่ยนไปในด้านกลยุทธ์นั้นกินเวลาสั้นลง ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ให้ทัน • จากยุคบริการ เข้าสู่ยุคบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM ใช้เวลา 3 ปีทกุ บริษทั หันมาสร้างลูกค้าขาประจ�ำและ แฟนพันธุ์แท้เต็มไปหมด มีฐานข้อมูลลูกค้ามีบัตรสมาชิก เที่ยว ดื่ม กิน ช็อป เป็นต้น • จากยุคบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าสูย ่ คุ บริหารประสบ การณ์ลูกค้า กินเวลาเพียง 1 ปี เน้นสร้างประสบการณ์ แปลกใหม่ที่ลูกค้าไม่เคยได้รับให้ลูกค้า

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง ความต้องการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำ ให้การตอบ สนองลูกค้าต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว Sense and Response จนเกิดบวนการ Quick Response-QR ซึ่งก็คือ ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สมมุติ ว่ า ลู ก ค้ า สั่ ง สิ น ค้ า แล้ ว ขอข้ อ แนะน� ำ จากเรา และขอ ออกแบบด้วยตัวเอง แล้วให้เราผลิตให้ได้ภายใน 10 วัน ต่อมาลูกค้าก็ขอแก้ไขแบบ แต่เราก็ยังคงต้องส่งของให้ทัน ตามเดิม เช่นเปลี่ยนสี เปลี่ยนแบบ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนส่วนผสมใหม่ ความเสี่ยงคือเราต้องท�ำงานอย่าง รวดเร็ ว ในการตอบสนองลู ก ค้ า ขณะที่ จ ะต้ อ งมี ค วาม ยืดหยุน่ สูงในการตอบสนอง เช่น แชมพูสตู รเฉพาะให้ลกู ค้า ขึ้นอยู่กับสภาพผมของลูกค้า และการใช้ชีวิตประจ�ำ วัน ลูกค้าว่าอยู่นอกอาคาร หรือท�ำงานในส�ำนักงานนั่งอยู่กับ ที่ นอนดึกชอบเที่ยวกลางคืน ขณะเดี ย วกั น หน้ า ร้ า นที่ ข ายสิ น ค้ า แต่ ล ะจุ ด จะรู ้ ว ่ า สินค้า ขนาด สี รสชาติ กลิ่นใด ขายดี ไม่ดี มีการโยกย้าย สินค้า ระหว่างหน้าร้านไม่ให้มีสินค้าขายหรือ สินค้าที่เป็น สต๊อกที่ขายไม่ได้คงค้างอยู่นาน และพนักงานหน้าร้านจะรู้ ว่าสินค้า

การลดต้นทุนให้ต�่ำเพื่อขายให้ได้ราคาต�่ำกินตลาดวง กว้าง Mass เช่น Low Cost Airline ใช้เครื่องบินมือสอง ล�ำเล็ก และบรรจุผู้โดยสารให้เต็มล�ำซึ่งแน่นอนผู้โดยสาร ทีม่ าก่อนก็ตอ้ งรอ และใช้พนักงานน้อยกว่าสายการบินราคา ปกติ ไม่เสิรฟ์ อาหารบนเครือ่ งบินเพือ่ ลดพนักงานบนเครือ่ ง และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การจัดการเรื่อง อาหารที่ยุ่งยาก อีกทั้ง กรณีการขายผ่านหน้าร้าน หน้าร้านจะบริหาร สต๊อกต�ำ่ มีการสัง่ เฉพาะสินค้าทีข่ ายได้และสัง่ น้อยๆ แต่สงั่ บ่อยๆ เช่น ร้านแฟชั่น ZARA จะมีสต๊อกสินค้าต่อแบบต่อ สีต่อไซด์เพียงอย่างละตัวเท่านั้น และจะสั่งชดเชยสต๊อกที่ ขายไป สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ค�ำสั่งซื้อจะถูกรวมจากทุกร้าน และส่งไปยังศูนย์รบั ค�ำสัง่ ซือ้ และท�ำการผลิตกลับมาภายใน 7 วัน เพือ่ เป็นการลดขัน้ ตอนการท�ำงานลงเพือ่ ให้ทำ� งานได้ เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ขั้นตอนไหนท�ำร่วมกันได้ ใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วม กันได้เป็นการลดต้นทุนผลิต และสต๊อกชิ้นส่วนในขณะผลิต ไปในตัวลดข้อยุ่งยากในการท�ำงานเช่น ต้องมีการรายงาน การประชุม การรออนุมัติ ตัดสินใจจากฝ่ายจัดการก่อน ด�ำเนินการได้ ในอนาคต GE จะลดพนักงานระดับกลางลงเหลือเพียง 20% เพราะอะไร เพราะเขาจะลดข้อยุ่งยากจากการต้อง ผ่านตัวกลางตัวกรอง ซืง่ บ่อยครัง้ ตัวกลางตัวกรองท�ำให้งาน ล่าช้าและไปผิดทาง บริษัทต่างๆ จะใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาจัดการบริหารและสือ่ สารไปยังผูต้ ดั สินใจ อย่างรวดเร็ว MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_75-78_Marketing_

.indd 75

75

25-Jan-14 12:36:27 AM


ตลาดวงกว้างจะกลับมาในรูปแบบใหม่

ตลาด Mass จะกลับมาในรูปแบบใหม่ ตลาด Niche จะสูญหายไป เมือ่ ก่อนธุรกิจเกิดใหม่จะหาช่องว่างตลาดและ ท�ำการตลาดแบบ Niche เพื่อสร้างความแตกต่างจากยักษ์ ใหญ่ นิชคือภูมคิ มุ้ กันธุรกิจ แต่เมือ่ ธุรกิจใหญ่ลงมาเล่นตลาด เอง โดยท�ำให้ง่ายขึ้นด้วยการลดลูกเล่นที่มากเกินไป และ ท�ำให้ราคาถูกลงทุกคนเป็นเจ้าของได้ มือถือมีราคาถูกลงมา เรื่อยๆ ตลาดวงกว้างคือมือถือใช้โทรอย่างเดียวไม่มีลูกเล่น มากราคา 2,000-5,000 บาท ไม่ใช่เป็น 60,000 บาท เมื่อมีมือถือใหม่ๆ ยุคนั้นใครมีถือว่าเป็นเศรษฐีทีเดียว ไวท์นอกราคา 300-450 บาทเป็นตลาดที่ใหญ่ ในขณะไวน์ ไทยราคา 250-420 บาท ท่านคิดว่าลูกค้าจะเลือกกินไวน์ ของใครมากว่ากัน เช่นเดียวกับตลาดวิสกี้ไทย 3 ปีที่ตายไป เมื่อเทียบกับวิสกี้นอก 3 ปี ลูกค้ายอมจ่ายสูงขึ้นแต่ได้ ของนอกมีภาพพจน์ดกี ว่า วิสกีน้ อก มีทงั้ บ่ม 12 ปี 8 ปี 5 ปี 3 ปี ในราคาต่างๆ กัน ดูวงการแฟชั่นใครที่ขายดี Giordano แฟชั่นสไตล์เรียบง่ายใส่ได้หลายโอกาส ใส่ได้เรื่อยๆ ราคาไม่แพงประมาณ 450 บาท แถมมีเส้นใย Lycra อีกทั้ง FQ&L AIIZ เน้นตลาดวงกว้าง สินค้าเรียบง่าย ไม่ดไี ซน์จดั จนคนธรรมดาไม่กล้าใส่ เอาเทรนด์มาท�ำให้ง่ายลดทอนลูก เล่น แต่ให้มีเอกลักษณ์เป็นแบรนด์ตัวเอง วงการเสื้อผ้า แฟชั่นเชื่อว่า หากแบรนด์ใดเน้นกระแสแฟชั่นรุนแรงจนล�ำ้ สมัยเกินไปจะได้ตลาดนิช แต่ยุคของตลาดนิชก�ำลังเสื่อม และถดถอยไป ยังมีหลายตัวอย่างเช่น แว่นกันแดดมีดีไซน์ราคาถูก ประกัน บ้าน คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร ที่อออกมาแล้วท�ำให้ ธุรกิจต้องปรับตัวมีผลิตภัณฑ์ราคาถูกไปสู่ในตลาด Makro Lotus Big C และดิสเคาน์สโตร์ มีส่วนแบ่งการตลาดค้า ปลีกมากกว่าห้างสรรพสินค้า ของสินค้าจากจีนก�ำลังจะมา ด้วยเกมราคา ทัง้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า แฟชัน่ มอเตอร์ไซด์ เครือ่ ง จักรกล คอมพิวเตอร์ คาถาทีต่ อ้ งท่องให้ขนึ้ ใจ คือ เรียบง่าย แต่มีเอกลักษณ์ ราคาถูก ถึงเวลาปรับตัวแล้ว

ก�ำหนดราคาและสิทธิพิเศษ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์

Dynamic Price สามารถก�ำหนดราคาแตกต่างกันโดย ผันแปรตามโอกาส สถานที่ และความต้องการตลาด เช่น วันธรรมดาลูกค้าน้อยก็จดั โปรโมชัน่ ลดพิเศษจูงใจเพือ่ เรียก คน หรือกรณีมีคนสั่งซื้อรวมค�ำสั่งซื้อกันเพื่อต่อรองขอ ส่วนลดปริมาณ Volume Discount เช่น มีเว็บไซต์ทคี่ นรวม ค�ำสั่งซื้อ คอมพิวเตอร์ และมือถือ โดยรวมกันสั่งเป็นก้อน โต ค�ำสัง่ ซือ้ เปิดไปเรือ่ ยๆ และเมือ่ มีปริมาณเครือ่ งสัง่ ซือ้ มาก ขึ้นขณะที่ราคาที่ผู้ผลิตให้ก็ลดลงมาตามล�ำดับ ลูกค้าแต่ละกลุ่มจ่ายราคาต่างกัน เช่น สมาชิกจ่ายใน ราคาลด 10-20% จัดรายการได้ส่วนลดเพิ่มพิเศษอีก 5% เหนือลูกค้าทัว่ ๆ ไป หรือวันทีม่ คี นมากก็อาจมี Priority ลูกค้า ใครอยากทีออฟรายแรก ก็จา่ ยแพงกว่าคนอืน่ ใครอยากขับ เบนซ์รนุ่ ใหม่กอ่ นใครก็ตอ้ งยินดีจา่ ยแพงกว่าเป็นค่าเท่หก์ อ่ น คนอื่นๆ ใครอยากได้บริการก่อนใครก็ต้องยอมจ่ายค่า พรีเมียมหรือกรณีงานแสดง คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ หรือเข้า ชมกีฬา ใครนั่งใกล้ชิดติดขอบก็ต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่น

เน้นกลยุทธ์ Real Time

Real Time/Virtual Organization ธุรกิจสามารถปรับ เปลีย่ นราคาตามสถานการณ์ได้ทนั ที อาทิ ราคาน�ำ้ มัน ราคา หุ้น ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบกับดอลลาร์ ราคา ทองค�ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นผันแปรตลอดเวลา ตามราคาตลาด ดังนั้น ทุกการเปลี่ยนแปลงราคาย่อมมีผล

ต่อต้นทุนและราคาสินค้า ส�ำหรับกรณีสินค้าที่วิ่งเร็วเปลี่ยนแปลงเร็ว เช่นคอม พิวเตอร์ และแฟชั่น บันเทิง ราคาสินค้าจะลดลงเฉลี่ย สัปดาห์ละ 2% ดังนั้น สินค้าพวกนี้ต้องลดราคาเร็ว เพราะ หากสินค้าตกรุน่ ก็ไม่เป็นทีต่ อ้ งการตลาดสินค้ารุน่ ใดเริม่ ขาย ไม่ออกจะลดราคาลงมาทันที การจัดรายการส่งเสริมการขายตามประวัติการซื้อ ลูกค้าเช่น Top Supermarket ลูกค้าก่อนเข้าห้างเอาบัตร สมาชิกเสียบเข้าตู้ ตู้จะพิมพ์รายการสินค้าลดราคาพิเศษ ให้ตรงกันความต้องการซื้อเฉพาะรายของลูกค้าซึ่งแนวคิด นีก้ ็คือ Real Time Coupon ร้านสุกี้ และอาหารญีป่ นุ่ รับค�ำสัง่ อาหารลง Handheld มือถือ และส่งค�ำสั่งเข้าไปในครัว ครัวก็ท�ำอาหารตามสั่งส่ง ทีโ่ ต๊ะได้ และหากลูกค้ามีบตั รสมาชิก พนักงานก็จะรูใ้ จลูกค้า ว่าลูกค้าเคยสัง่ อะไร ชอบอะไรไม่ชอบอะไร เช่น โต๊ะนีอ้ าหาร ต้องไม่เผ็ด แต่รายนี้ชอบอาหารรสจัด อาหารจานโปรดที่ ต้องสั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถแนะน�ำได้ อย่างรูใ้ จ และยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าจาก ประวัติการสั่งอาหารในอดีตที่ผ่านมา และสิ่งที่ส�ำคัญ คือ Real Time Pricing การก�ำหนดราคาจะไม่คงที่ตายตัวแต่ จะผันแปรตามจังหวะโอกาส

According to the marketing management in the old age, the key to success will depend on the quick perceptive invoking, product distribution in the widest coverage area, good product presentation in the proper area, for example the front of the shop and main shelf area that can convince fee trial and easy buying with the hard sell promotion such as 20% off deal, buy one get one free, etc. The process of marketing management in the old age will start with idea initiation for producing a new product, then doing research and development, while market searching and distribution channel will be the final stage. This type of process is called the linear process that the whole process will be done step by step from upstream to downstream,, but these days, the trend has been changed which required marketing management and business to adjust themselves accordingly which is composed of:

4 หลักการควรรู้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

Now, business remodeling takes even shorter time than before. For example movie in theatre can be lasted for 7 – 10 days while music can be in the chart for just a month and book can be in the shop’s

ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว บุคลากรในองค์กรเองก็ตอ้ งปรับตัว อย่างรวดเร็วสามารถ ใช้ Real Time Information มา ประมวลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจได้ถูกตรง ประเด็น ก็จะสามารถสร้าง Real Time Knowledge และ Intelligence ได้ การตัดสินใจของเรามักจะอิงอยู่ 4 อย่าง คือ 1. Past Experience ตามประสบการณ์เดิมที่สะสมมา แต่ความรู้นั้นอาจไม่ทันสมัย 2. Feeling/Assumption อาศัยความรู้สึก และ สมมุติฐานล่วงหน้า การตัดสินใจวิธีนี้เป็นความสามารถ พิเศษ หากลอกเลียนแบบท�ำไปอาจไม่ประสบความส�ำเร็จ 3. อาศัยข้อมูล Information มาประกอบการตัดสินใจ จากข้อมูลการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของตลาด การแข่งขัน ความต้องการผูซ้ อื้ ทีเ่ ปลีย่ นไป เราจะต้องน�ำข้อมูลใหม่สดนี้ มาประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลปีที่แล้ว รอบขายที่แล้วอาจ เป็นแนวทาง เช่นอะไรขายดี ลูกค้าชอบอะไร แต่ข้อมูล ปัจจุบนั จะส�ำคัญทีส่ ดุ อย่าลืมฐานข้อมูลนัน้ มีชวี ติ ไม่นงิ่ อย่า กินของเก่าเดิมๆ 4. อาศัยความฉลาดและความรอบรู้ จากข้อมูล ความ รู้ ประสบการณ์ และการระดมสมอง ผ่านเครือข่าย โดย เครือ ข่ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่เป็นเครือข่าย การท�ำงานเป็นทีมช่วยกันเสริมแรงคิดแรง กระท�ำ เข้าถึงข้อมูลและความรู้ซึ่งกันและกันอย่างพร้อม เพรียงกัน ดังนั้น การก�ำหนดกลยุทธ์ตลาดปัจจุบัน มิใช่อาศัยแค่ น�ำประสบการณ์เดิมๆ ในอดีตหรือเพียงความรูท้ วั่ ไป แต่การ ตัดสินใจทางการตลาดต้องอาศัย Intelligence ซึง่ น�ำความ รูม้ าผสมกับข้อมูลสถานการณ์จริงจนเกิดภูมปิ ญ ั ญาทางการ ตลาด น�ำไปสู่จิตส�ำนึกที่เป็นปัจจุบันรู้เท่าทันการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการเปลี่ยน แปลง อย่างรวดเร็ว Quick Response-QR ด้วยการท�ำงานเป็น ทีมและเครือข่าย ขบวนการธุรกิจจะเปลี่ยนไป จากขบวน การเส้นตรง Linear ต้นน�้ำ สู่กลางน�้ำ และปลายน�้ำ จะเป็น Multi -Tasking ท�ำงานพร้อมๆ กัน เห็นภาพปลายทาง หรือผลลัพธ์พร้อมๆ กัน น�ำไปสู่การท�ำงานเร็วขึ้น ผลิตภาพ ดีขึ้น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

From Service Providing Era to Customer Experience Management Era

76 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_75-78_Marketing_

.indd 76

25-Jan-14 12:36:28 AM


showcase for just a week. Thus, business needs to adjust its strategy to keep up with the fast changing. • From service providing era to Customer Relation Management (CRM) era, it takes about three years until every company build up its regular customers and real fans in significant numbers which include customer database, membership card – travel, drink, eat, shopping, etc. • From CRM era to Customer Experience Management (CEM) era, it takes only one year to emphasize on creating unconventional experiences for customers.

Quick Answer to All Demands of Customers

Technology advancement and customer’s demand transition now are moving so fast which forces the initiation of Customer Quick Response process (QR). For example customer makes an order for the product, which they want to design the product on their own and ask for the advice from us, but require us to produce the product within 10 days, later on customer wants to revise the design such as change in color, design, packaging,

and compound but we still have to deliver the product on time. The risk for this case is that we need to work as fast as we can to response to customer’s demand while it should offer high flexibility as well such as exclusive formula shampoo based on customer’s hair condition and customer’s lifestyle - staying outside the building most of the time or working mainly in office, staying up so late every night, preferring night out life, etc. In the same time, each store will always know what product, size, color, taste, flavor can make a good sale and can dislocate products in the showcase to release unsold items and inventory, in the same time, store seller will exactly know what item make a good sale and order for such item to prevent inventories swell. The common problem founded in operation level is the out of date software or software is us ually used to control inventory and accounting so it can be less utilize for marketing which requires real time data usage comparing to monthly period of accounting system and existing data in Inventory Management System. Thus, it can response marketing demand that requires more real time interactive, while existing data can’t be adjusted to suit new database system.

Emphasize on Cost Reduction and Price Drop Strategy to Widen the Market

Now, the aim is to reduce cost in order to sell in low price and take up the mass market. For example Low Cost Airline use second hand small airplane and fully capacitate the passengers which means early bird passenger still has to wait until all seats being booked while airlines will hire fewer personnel than regular cost airlines and won’t serve food on airplane to reduce the number of flight attendants and cost of food arrangement. The same applies to selling through storefronts which they will proceed with low inventory management and make a few orders for the items that make a good sale, but frequently order them instead. For example ZARA store keeps stock per design per color for one of each item and make order to replace sold item twice a week, while all orders will be collected from every store and sent to order receiver center and produce the products before delivering to the stores within 7 days. These process will reduce operation procedure in order to produce faster and more effective operation which if any step can be combined or shared material for production, it will help to reduce the cost and material inventory during production, and hassles in operation such as requirement for report, meeting, and approval from management department before starting the production. In future, GE will reduce intermediate level personnel down to 20% because they want to reduce the hassles working with mediator which often times mediator delays the work and goes to the wrong direction. Thus, companies will use information system (IT) to swiftly manage and communicate with decision maker.

Mass Market Backs in the Game

Mass market will return in the new form while Niche market will be disappeared. Prior, new born business will search for the market gap and use Niche marketing to create difference apart from giant market leader. Niche is considered as business immunity, but when market leader get down in the game itself by removing unnecessary functions and dumping the price down little by little until everyone can own one. Now, the mass market is regular mobile phone with no exciting functions for the price rated between 2,000 – 5,000 Baht, not for 60,000 Baht like before. The same applies to imported wines with the price tag 300 – 450 Baht is considered as the big market, while Thai wines cost 250 – 420 Baht which you know the answer what type of wines customer would buy it. Similar to 3yrs Thai Whisky being died out comparing to 3yrs Imported Whisky, customer prefers paying more to get better image MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_75-78_Marketing_

.indd 77

77

25-Jan-14 12:36:29 AM


food and serve at the right table. And if customer has membership card, waiter/waitress can take the guess what customer like or dislike. For example this customer prefers non spicy food, while the other may prefer very spicy food including favorite dish for each regular customer. This will allow waitress/waiter to recommend the right dish for each customer and analyze customer’s need from ordering record in the past. And the important thing is Real Time Pricing; price designation will not be fixed, but can be changed based on situation and opportunity.

4 Principles Must Know to Make the Right Decision which imported whisky are varied in term of fermentation year – 12yrs, 8yrs, 5yrs and 3yrs and price tag. Another example in the fashion world is Giordano; the basic style of fashion design garment that can be casually worn in many occasion and situation which has cheap price for approximately 450 Baht and made of Lycra thread. In addition, FQ&L and AIIZ aim for the mass market as well by emphasizing on simple cloths without the bold design and taking out some feature, but still maintaining their own brand character. It believes that in fashion garment realm if any brand extremely emphasize on fashion trend, they will overcome Niche market, but in fact, Niche market era now shows the sign of recession. Other examples include cheap designed sunglasses, home insurance, and generous computer which after these products are launched to the market, it force business to adjust itself by launching cheap products to Makro, Lotus and Big C markets and other discount stores in order to earn more market share in retailing commerce than department store. Now, products from China are competing with the price rate including electrical appliances, fashion, motorcycle, machinery, computer, etc. Thus, things to bear in mind are to make it simple, unique and cheap for survival.

Designate Price and Privilege Based on Circumstance

Dynamic Price can designate price related to opportunity, place and market demand. For example special deal promotion is conducted to convince the number of customers during the weekdays or buyer can combine the orders together to request the volume discount such as computer and mobile phone.

Customer in each group can buy products in different price rate. For example member can exclusively buy product with 10-20% off and top up with 5% special discount over general customer, or on the busy day, business can offer Priority privilege to customer such as the first T-Off needs to pay more or anyone needs to get the service ahead of others, they have to pay the premium fee. Similar to concert, movie or sports event, anyone sitting in the front row seat needs to pay more.

Emphasize on Real Time Strategy

Real Time /Virtual Organization means that business should be able to immediately adjust the price based on circumstances since gasoline, stock, interest, exchange rate between Thai Baht and US Dollar, gold, agricultural product are fluctuated at all times depending on the market price. Thus, every time the price is changed, it will affect the cost and product price. In case of quick transition products such as computer, fashion and entertainment, product price will be reduced in average of 2% per week. Thus, these types of products must quickly drop the price when the products are hardly sold. This process calls Real Time Stock Markdown. There is sale promotion campaign based on customer’s buying record. For example Top Supermarket requires customer to penetrate membership card into automatic card reader machine before entering its store, then the machine will print out the list of special discount items to match buying demand of specific customer. This idea is called Real Time Coupon. In addition, Suki and Japanese cuisine restaurants receive an order with mobile phone and send the order to kitchen, then the chef can prepare the

As mentioned earlier, personnel in organization require quick adjustment by using Real Time Information to evaluate the change and make the right decision, then they can build up Real Time Knowledge and Intelligence. In addition, our decision making usually will depend on 4 conditions as follows: 1. Past Experience – accumulated experiences, but such knowledge may be out of date. 2. Feeling/Assumption – uses feeling and preassumption; this method of decision making is the talent. If anyone tries to copy, they may get success or may not. 3. Use information to incorporate for decision making from quick change information of market, competition, and changeable on customer’s demand. We need to use fresh information to incorporate for decision making. Information of previous year or sales cycle may be used as the guidance. For example we may consider what item made a good sale or customer likes, but present information is the most important. Don’t forget that database won’t be last for so long. 4. Use intelligence and sophistication from information, knowledge, experience and brainstorming via teamwork network. Therefore, the designation of marketing strategy these days is not only count on the past experiences or general knowledge, but decision making in marketing also use intelligence by combining knowledge with real situation information until initiating marketing intellect and raising awareness of the quick change and make quick response (QR) by working as teamwork and network. Now, business operation process will be changed from Linear process (from upstream to midstream and downstream) to Multi - Tasking that will project the clear image and outcome in the same time. This will lead to quicker operation, better productivity and quicker response to the change.

78 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_75-78_Marketing_

.indd 78

25-Jan-14 12:36:30 AM


GREEN

ฉันทมน โพธิทักษ์ / CHANTAMON POTIPITUK (tickchan@hotmail.com) อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและจัดท�ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในงานวิเคราะห์สถาปัตยกรรม / การศึกษา : Ph.Dcandidate (Urban Environmental Management) Asian Institute of Technology, Thailand

ยุทธวิธีลดขยะ… เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครั ว เรื อ น ของญี ป ่ น ่ ุ Tactic in Household Electric Appliance Wastes Reducing, Japan ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการพัฒนาและความมีระเบียบวินัยด้านการลด ปริมาณของเสียและขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Household Electric Appliances: HEA)

นโยบายการรีไซเคิล… ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ

โดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บัญญัตินโยบายการรีไซเคิล (Recycling Policy) ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 ตามนโยบายนี้ ผูใ้ ช้หรือผูบ้ ริโภคจะเป็น ผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมในการน�ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ไปรีไซเคิล หากมีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นใหม่ ขึน้ มา ไม่วา่ จะเป็น โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครือ่ งซักผ้า หรือ เครือ่ ง ปรับอากาศ รวมถึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อก�ำจัดเครื่อง ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนในล�ำดับสุดท้ายเมื่อไม่สามารถใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ก่อนการบัญญัตินโยบายนี้ มีการกล่าวถึงนโยบายการ รีไซเคิล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เนื่องด้วยขยะจากเครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือนส่วนใหญ่แล้วนั้นจะถูกส่งไปยังบ่อก�ำจัด ขยะ ในขณะที่เป็นเรื่องยากที่จะสร้างบ่อก�ำจัดขยะใหม่และ อยู่ใกล้ๆ กับหัวเมืองใหญ่ๆ หลังจากที่รัฐบาลก�ำหนด มาตรการนี้ขึ้นมา ขยะส่วนใหญ่จะถูกรีไซเคิลด้วยวิธีที่ เหมาะสมและปริมาณขยะเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนก็ลดลง

เหลือ 1 ใน 4 ของปริมาณขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อนหน้าที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีการทิ้งขยะที่ ถือว่า ลอบทิ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย สร้างความกังวลแก่ รัฐบาลในการก�ำจัดขยะอยู่จนถึงปัจจุบัน

จาก Take Back Fee System สู่ Deposit/Refund System

นโยบายการรีไซเคิล (Recycling policy) ณ ปัจจุบัน เป็นการก�ำหนดค่าธรรมเนียมบนฐานของ Take Back Fee System คือหากไม่มีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน แล้วเข้าสู่ขบวนการทิ้งและก�ำจัด ผู้บริโภคจะต้องถูกชาร์ต ค่าธรรมเนียมเมื่อน�ำไปก�ำจัด ด้วยเหตุนี้เองมีผู้บริโภคบาง รายน�ำขยะไปทิ้งตาม ภูเขา หรือส่วนสาธารณะเพื่อจะหลีก เลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาเปลี่ยนนโยบายจาก Take Back Fee (TBF) System สู่ Advance Recycling Fee System ซึ่งก็คือ ค่าธรรมเนียมจะมีการชาร์ตรวมใน

การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นใหม่จากร้านค้า ร้าน ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และจะไม่มีการ ชาร์ตค่าธรรมเนียมอีกในการเลิกใช้งาน และไม่มีการชาร์ต อีกในขบวนการก�ำจัด ภายใต้นโยบายนี้ มีผู้บริโภคบางรายก็ยังไม่สนใจและ ก�ำจัดหรือทิง้ ขยะจากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างไม่ถกู วิธี ดังนัน้ นโยบายหรือมาตรการต่อมาคือ Deposit/Refund (DR) System หมายถึง ระบบการคืนเงิน เมื่อผู้บริโภคเลิก ใช้งานแล้วและน�ำกลับสู่ขบวนการก�ำจัด ค�ำถามที่น่าสนใจ ก็คอื หลายต่อหลายงานวิจยั ค�ำนึงถึงแต่ดา้ นเทคโนโลยีและ เรือ่ งการลักลอบทิง้ ขยะทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับเรือ่ ง นโยบายการรีไซเคิล แต่ไม่มีใครกล่าวถึง การจัดการขยะ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กับความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบาย เพื่อให้ลดต้นทุนทางการผลิตอย่างจริงจัง ณ จุดนี้ ผู้ประกอบการ ต้องนั่งลงอ่านบทความของผู้ เขียนอย่างตั้งใจเป็นแน่ เพราะบางส่วนที่ผ้เู ขียนได้เขียนมา อาจเป็นประโยชน์ในภาคการท�ำงาน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและต่อภาคธุรกิจ

โมเดลการเกิดขยะและผลกระทบต่อนโยบาย การรีไซเคิล

โมเดลการเกิ ด ขยะและผลกระทบต่ อ นโยบายการ รีไซเคิล ของ Uwasu และคณะ ได้พัฒนาขึ้นจาก Palmer และคณะ โดยมีรายละเอียดของโมเดลดังนี้ ล�ำดับแรก เพือ่ ให้บรรลุการก�ำจัดขยะอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเข้าใจในระดับของการลดปริมาณขยะ ซึ่งยังผล ให้ Take Back Fee (TBF) System เป็นระบบทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย สูงในขบวนการก�ำจัดท้ายสุด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจาก สัญชาตญาณ กล่าวคือ เมื่อคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไป เพื่อใช้ในขบวนการก�ำจัดขยะ คุณจะเลือกเข้าสู่ขบวนการ จัดการแบบนอกระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในการ ก�ำจัดขยะซึง่ ความคิดของคุณจะคิดว่า ท�ำไมต้องจ่าย ดังนัน้ MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_79-81_Green_ .indd 79

79

24-Jan-14 11:17:42 PM


ล�ำดับแรก คือ ต้องให้ประชาชนรู้สึกว่า เค้าไม่ได้จ่ายค่า ธรรมเนียมในกระบวนการก�ำจัดขยะ ในราคาที่สูง ซึ่งมีการ บวกเพิม่ ค่าธรรมเนียมรวมในกระบวนการก�ำจัดขยะเมือ่ ซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาใช้งาน ล�ำดับที่สอง ระบบ Deposit/Refund (DR) System คือระบบการมัดจ�ำและจ่ายคืน ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมน้อย กว่า ระบบ Advance Recycling Fee (ARF) System หรือระบบที่มีการรวมค่าการรีไซเคิลรวมแล้วในตอนซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งระบบ DR system จะก่อให้ เกิดค่าธรรมเนียมน้อยกว่าระบบ ARF System ขึ้นอยู่กับ ความยืดหยุ่นตามความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และการตอบสนองในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ระบบ DR system จะเป็นระบบที่กระตุ้นให้เกิดอัตรา การรีไซเคิลที่สูงกว่า ซึ่งจะส่งผลให้การก�ำจัดโดยใช้วิธีนอก ระบบน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะที่ระบบ ARF and TBF systems ควรจะเป็นระบบทีล่ ดความต้องการ ส�ำหรับ การอุปโภคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลง หาก พิจารณาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจควบคูก่ บั นโยบายการ รีไซเคิล ระบบ DR system จะเป็นระบบที่ไม่มีอิทธิพลต่อ ปริมาณความต้องการการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ซึง่ ในทางทฤษฏี จะเป็นระบบทีเ่ หมาะสมมากกว่าระบบ ARF and TBF systems ล�ำดับสุดท้าย คือ เน้นบทบาทของการตอบสนองต่อ การลดปริมาณขยะ โดยการยอมรับกับนโยบายทางการ รีไซเคิลวัสดุตา่ งๆ อาทิ นโยบายส่งเสริมการใช้ขวดแก้วหรือ กระป๋องอลูมเิ นียม โดย Yabar และคณะแนะน�ำว่า นโยบาย การรีไซเคิลกับขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจะเกิดผล กระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ดีในเชิงบวกเหมือนการซึมแทรก เข้าไปแทนเทคโนโลยีเก่าๆ

นโยบายการรีไซเคิล ได้ผลตามเป้าของรัฐบาล

ตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ใช้ยุทธวิธีนี้ในการลดปริมาณขยะโดย เฉพาะขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งบรรลุเป้าใน การลดปริมาณขยะลง จากค่ามาตรฐานเฉลี่ยที่ก�ำหนดไว้ โดยก�ำหนดไว้ที่อัตรา 60 % ของการได้กลับคืนปริมาณขยะ ทีเ่ ป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน มาของวัสดุจากขยะเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มต้นเลยทีเดียว ( รูปที่ 1 ) และยังคงมีแนวโน้มที่ดียิ่งๆขึ้นใน ปี พ.ศ.2547 และ 2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่เป็นประเภทเครื่องปรับ อากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามุมมองของประเทศญี่ปุ่นจะเน้นไป ในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ การ รีไซเคิล การศึกษามิได้ลงลึกลงไปในรายละเอียดของ ราย จ่ายในการท�ำงานของส่วนรัฐบาล ซึง่ รายจ่ายทีร่ ฐั ต้องใช้ไป ในขบวนการรีไซเคิล เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนให้ นโยบายการรีไซเคิลขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมี ประสิทธิภาพ ส�ำหรับระบบ Deposit/Refund (DR) system และ ระบบ ARF and TBF systems เป็นระบบที่น่าสนใจ และ ควรมีการน�ำไปพัฒนาต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ นอกจากจะเกิดประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี แล้ว ยังจะท�ำให้ในเชิงเศรษฐกิจก็มีความสมเหตุสมผลด้วย

Recycling Policy… Users Have Responsibility in Recycling

Japan is the country of development and discipline, to reduce the amount of waste created by disposal of household electric appliances (HEA) in

Japan, the Japanese government enacted an HEA recycling policy effective from April 1, 2001. According to this policy, user or consumer is responsible for paying a fee in the disposal process to recycling and charge when they are buying a new household electric appliance such as televisions, refrigerators, washing machines or air conditions. They must pay a fee to dispose of household electric appliances in the last process of end of life of products. Before the policy was enacted, there was great concern about an HEA recycling policy was established in June 1998. Because most HEA waste was sent to landfill sites, even though it is extremely difficult to construct new landfill sites near big cities. After the government intervened with its HEA recycling policy, most HEA were recycled and HEA waste volume was reduced to one-fourth of its previous volume. However, illegal dumping prompted by the policy has become a concern in recent years. The present HEA recycling policy is price based, using a ‘‘Take Back fee (TBF)” system. Consumers are charged are cycling fee particularly established for consumers; hence, some consumers illegally dispose of HEA waste in the mountains or public places to avoid paying the fee.

From Take Back Fee System to Deposit/Refund System

So, the Japanese government has considered switching from the present TBF system to an ‘‘advance recycling fee(ARF)’’system namely, consumers are charged a recycling fee when they purchase the HEA at electronics stores and no charges are levied when they dispose of HEA waste.

Under that policy, few consumers are expected to dispose of HEA waste illegally. Other policy instruments have also been proposed or implemented to increase recycling rates, including the ‘‘deposit/refund (DR)’’ system. The question of interest is therefore how large the differences would be among the various household electric appliances recycling policies? While existing papers have focused on technological aspects and on illegal dumping issues for Japanese HEA recycling policy, no study has rigorously dealt with the relationship among policy instruments and cost reductions. At this point, the enterprises must sit down and read this article intentionally, because some partial of this article is very useful, the author has written on and concerned with industrial sectors. It can be benefit for your organization(s) or your business(es). Don’t wait tardily. Let’s go on.

The Model of Waste Generation and Recycling Policy Impacts

The model of waste generation and recycling policy impacts of Uwasu et al. (2013) is developed by Palmer et al. (1994) the details of the model are as follows: First, to achieve and to understand the level of waste, the TBF system always requires the highest fees. Introducing a TBF system leads to a rise in final disposal. This result is intuitive in the sense that given a larger response parameter, namely, when people must pay more for disposal, why they must pay, they are more likely to choose the informal route that avoids high recycling fees, resulting in an adverse effect on waste reduction. Thus, the Japanese government must persuade people that

80 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_79-81_Green_ .indd 80

24-Jan-14 11:17:46 PM


they did not pay for high fee to dispose the HEA. Second, Deposit / Refund (DR system) is a system to deposit and refund when customer returns HEA to disposal process, whether or not the Deposit / Refund (DR system) incurs lower fees than the Advance recycling fee (ARF) system depends on the demand elasticity and response parameter. DR system is a system that stimulates in higher rate in the recycling process. That will result to lower informal disposal. Whereas the ARF and TBF systems should be systems that can reduce the total demand of HEA. When considering the impact of economic policies and recycling policy, the DR system is no influence with the demand of HEA. In theory, the DR system is the more appropriate than ARF and TBF systems. Finally, the author highlights the role of the response in reducing the quantity of household electric appliances (HEA) waste by complying with recycling policies such as the use of glass bottles and aluminum cans. Considering this, Yabar et al. (2009) suggest that the HEA recycling policy may

have had a positive impact on incremental recycling processes as well as the diffusion of existing technologies across the country.

Recycling policy…To Achieve and Reduce in Household Electric Appliances Waste

Figure 1 shows that actual performance, which had exceeded target figures at the beginning, still shows a certain improvement between 2001 and 2005 for some HEA types, particularly with air conditions, fridges and washing machines. So, the vision of Japan in HEA waste, the Japanese approach may have some advantages with regard to innovation in recycling technology. The study did not consider administration and other associated costs, which have a significant effect on working of various instruments. The importance of designing a better recycling system based on a DR or an ARF system is suggested, which incorporates environmental and technological effects as well as being cost effective in economic aspect.

Sources

1. Palmer, K., Walls, M., 1994. Materials Use and Solid Waste Disposal: An Evaluation of Policies. Resources for the Future Discussion Paper: 95–102, Washington, DC. 2. Uwasu, M., Naito, T., Yabar, H., Hara, K., 2013. Assessment of Japanese recycling policies for home electric appliance: Cost-effectiveness analysis and socioeconomic and technological implications. Environmental Development 6, 2133. 3. Yabar, H., Hara, K., Uwasu, M., Yamaguchi, Y., Zhang, H., Morioka, T., 2009. Integrated resource management towards a sustainable Asia: policy and strategy evolution in Japan and China. International Journal of Environmental Technology and Management 11, 239–256.

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_79-81_Green_ .indd 81

81

24-Jan-14 11:17:49 PM


ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง / DR.SITTICHAI FARANGTHONG (farlangthong@hotmail.com) ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีส์บางกอก และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา LOGISTICS อาจารย์พิเศษวิทยาลัยของรัฐ และที่ปรึกษาสมาคมภัตตาคารไทย ทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์พิเศษให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ อีกมากมาย

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อยุคใหม่ Modern Strategy of Purchasing Management

การท�ำธุรกิจในปัจจุบันเป็นยุคที่เป็นการแข่งขันแบบไม่มีความเมตตาปราณีกัน ดังนั้น อย่าถือว่าตนเองเป็น บริษัทขนาดใหญ่จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรืออาจคิดว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กมีความได้เปรียบ ทางการแข่งขันแต่เป็นการแข่งขันแบบใครดีใครอยู่ ซึ่งไม่ใช่เป็นการแข่งขันในเรื่องของเงินทุน รูปแบบการ จัดตั้งธุรกิจ เทคโนโลยี ที่ใครมีมากกว่ากัน แต่แข่งขันกันที่สติปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทใดจะมี บุคลากรที่เก่ง ฉลาด และเพียบพร้อมด้วยทั้งวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งตามแนวคิดใหม่ในการท�ำธุรกิจ คือว่า ปลาใหญ่ไม่น่ากลัว แต่ปลาเร็วน่ากลัวกว่า ซึ่งหากบริษัทใดมีนโยบายและบุคลากรที่มีความคล่องตัว ในการที่จะก้าวไปท�ำอะไรได้ด้วยความรวดเร็วกว่า รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ ตลาดได้ดีและเร็วกว่าก็คือผู้ชนะ

จัดซื้อคือฟันเฟืองส�ำคัญ สร้างโอกาสทางการแข่งขัน

ในแง่ ข องทฤษฎี ท างการแข่ ง ขั น การสร้ า งความได้ เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การ ท�ำธุรกิจจะอยู่ในสภาพการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึง แม้ทางบริษทั ไม่อยากแข่งขัน จะหลีกเลีย่ งหรือหลบเลีย่ ง ก็ ไม่สามารถท�ำได้ เพราะหากบริษทั ไม่แข่งขันกับบริษทั ใดเลย บริษัทอื่นๆ ก็จะมาแข่งขันกับบริษัทของเราอยู่ดี ดังนั้น จึง ควรท�ำให้บริษทั เกิดความแข็งแรงจากภายในสูภ่ ายนอก อีก ทั้งการแข่งขันไม่จ�ำเป็นเสมอไปว่าจะต้องชนะ เพียงแต่ไม่ เสียเปรียบหรือสามารถอยู่รอดในธุรกิจได้ก็ถือว่า บริษัทมี การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้ว จากสภาพการณ์ดงั กล่าวนี้ ฝ่ายจัดซือ้ จึงถูกมองว่าเป็น ฟันเฟืองส�ำคัญที่จะสามารถท�ำให้บริษัทเกิดความสามารถ ทางการแข่งขันในธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การ สร้างความแตกต่าง และการตอบสนองความต้องการผู้ บริโภคที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ ดังนี้

ซื้อจัดหาให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล ซึ่งปัจจุบันมักจะไม่ค่อยเป็น ทีช่ นื่ ชอบของคนภายในและภายนอกบริษทั มากนัก โดยปรับ บทบาทเป็นทีป่ รึกษาในการอ�ำนวยความสะดวกมากกว่าเป็น ผู้กุมกฎเหล็กในการท�ำงาน

ปรับวิธีคิดในการลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

ปรับวิธคี ดิ ในการลดต้นทุน/ค่าใช้จา่ ย โดยลดต้นทุนด้าน วัตถุดิบ/หาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แต่ราคาถูกมิใช่จะใช้ วิธกี ดลดต้นทุนจากซัพพลายเออร์ แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงประสิทธิ ภาพของซัพพลายเออร์เป็นหลัก ซึ่งซัพพลายเออร์ที่ด้อย ประสิทธิภาพเพียงรายเดียว อาจสร้างปัญหากระทบทั้ง ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั่วทั้งองค์กรได้

เลือกซัพพลายเออร์ โดยหลัก Supply Positioning Model

มีวิธีเลือกและวิธีคบค้ากับซัพพลายเออร์ โดยใช้หลัก Supply Positioning Model ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ วิเคราะห์แยกแยะสินค้าและบริการที่จะจัดซื้อหรือว่าจ้าง เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการท�ำงานทัง้ ภายในบริษทั ตนเอง และในซัพพลายเชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกทั้ง พิจารณาตนเองว่า ท�ำตัวดีเป็นที่ไว้วางใจของ ซัพพลายเออร์หรือยัง เป็นต้นเหตุที่ท�ำให้ซัพพลายเออร์มี ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า Supplier Preferencing Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ท�ำให้ฝ่ายจัดซื้อจัดหารู้ว่าทางฝ่าย ซัพพลายเออร์คิดหรือมองฝ่ายจัดซื้อจัดหาอย่างไร ซึ่งเป็น

เปลี่ยนมุมมองและปรับเปลี่ยนวิธีคิด

เปลี่ยนมุมมอง และปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนท�ำงานใน ด้านจัดซือ้ จัดหาใหม่ให้อยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ จะต้องท�ำได้ดกี ว่า ต้นทุนถูกกว่าซื้อได้เร็วกว่าและเชื่อถือไว้วางใจได้มากกว่า รวมถึงพฤติกรรมในการสั่งซื้อใหม่ก็คือ การสั่งซื้อของด่วน หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดส่งของซัพพลายเออร์ ไม่ว่าจะเป็นให้ส่งเร็วหรือส่งช้า ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

ปรับทัศนคติในการประสานกับลูกค้า

ต้องปรับทัศนคติการท�ำงานในประสานสัมพันธ์ทงั้ ลูกค้า ภายใน และภายนอกบริษทั เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ของฝ่ายจัด

82 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_82-84_Logistics.indd 82

24-Jan-14 11:12:37 PM


ไปตามหลักของซุนวูคอื รูเ้ ขา รูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ เช่น เราเป็นบริษัทที่น่าสนใจ หรือน่าคบอย่างไร ไม่ว่าจะ เป็นชื่อเสียง ขนาดของบริษัท การสั่งซื้อติดต่อสม�่ำเสมอ เพียงใด มีระบบการช�ำระเงินเป็นอย่างไรบ้าง อัธยาศัยไมตรี ที่ติดต่อระหว่างกัน เป็นต้น

พร้อมช่วยเหลือซัพพลายเออร์

การเข้าไปสังเกตการณ์และการให้ความช่วยเหลือกับ ซัพพลายเออร์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น อธิบายให้เข้าใจถึงความ จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำ Cost Down ซึ่งหากคู่แข่งขันสามารถ ท�ำได้ตน้ ทุนทีถ่ กู กว่าซัพพลายเออร์เดิม ทางบริษทั จะต้องสัง่ ซือ้ จากแหล่งอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาถูกกว่า เพือ่ ให้ตน้ ทุนของบริษทั ต�่ำและสามารถแข่งขันได้ในตลาด หรือเข้าไปสังเกตการณ์ ในบริ ษั ท และกระบวนการผลิ ต ถึ ง วิ ธีก ารผลิ ต การใช้ เทคโนโลยี วิธีการท�ำงาน ฯลฯ ในฐานะคนนอกจะมองเห็น ปัญหาของต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จะให้เป็นข้อแนะน�ำและเสนอ แนะปรับปรุงลดต้นทุนได้ต่อไป

ผสานด้วยแนวทางการตลาด

น�ำแนวคิดทางการตลาดทีจ่ ะช่วยให้ฝา่ ยจัดซือ้ สามารถ พิจารณาและบริหารจัดการทางการตลาดได้ดกี ว่าคูแ่ ข่งขัน ซึง่ เครือ่ งมือนีช้ อื่ ว่า Market Management Matrix ทีท่ ำ� ให้ รู้ว่าต้องท�ำอะไร เช่น จะต้องสร้างพันธมิตรธุรกิจกับ ซัพพลายเออร์รายใด จะต้องเพิม่ ธุรกิจให้รายใด จะต้องเพิม่ ความระมัดระวังในสินค้าตัวใด จะต้องเปลีย่ นซัพพลายเออร์ รายใด จะต้องปรับเปลีย่ นวิธคี บค้ากับซัพพลายเออร์รายใด

นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจับตาดู ซัพพลายเออร์หรือผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ หรือวัตถุดบิ กึง่ ส�ำเร็จรูป ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยค�ำนึงถึงตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นมาตรฐาน ISO 26000 เพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง การปล่อยของเสีย การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย สิทธิมนุษยชน ธรรมา ภิบาล ความยั่งยืนของในการใช้ทรัพยากร ผลกระทบต่อ ชุมชน หรือกล่าวโดยรวมๆ ก็คือค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับองค์กร (Stakeholders) หากทุกองค์กรมีการปรับนโยบายและบทบาทของฝ่าย จัดซื้อจัดหาดังแนวทางที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การสร้างความ สามารถทางการแข่ ง ขั น และสามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคและของตลาดจะไม่เป็นเรื่องยากอีก ต่อไป Running business nowadays is in the era of merciless competition. Thus, do not be arrogant that we are a big firm and have competing advantages or some may think that being a small firm is a competitive advantage. Today, the competition is a zero sum game which does not depend on who has more capital and technology or on the pattern of business formation but it depends on the mentality, intellect and experience of human resource in each firm. According to the modern concept on

running business, a big fish is not apprehensive but a fast fish. If any company has a flexible policy and dexterous personnel that can do anything quicker as well as better and quicker response to the consumer and market needs, it will be a winner.

Purchasing: an Important Cog to Create Competitive Opportunity

In terms of competitive advantage creation theory, business operation is inevitable to competition whether or not a company wants it because if a company does not compete with any companies, those will compete with it anyway. Thus, we should make our company strong from inside to outside. Besides, competition does not mean that we will always win, only our company can survive in business battle is deemed that competitive advantage is already done. From such circumstances, Purchasing Department is considered as an important cog that can make a company have business competitiveness, whatever it is a cost reduction, differentiation and response to the need of the consumer without brand loyalty.

Viewpoint Change and Way of Thinking Alteration

Purchasing staff should change their viewpoint and alter the way of thinking to be on the basis that we can do better (Better) with cheaper cost (Cheaper) and can purchase faster (Faster) with more reliability (More Reliability) including a new purchasing behavior, that is, urgent purchasing or alteration of delivery time of suppliers, whatever it is quick or slow always causes additional cost.

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_82-84_Logistics.indd 83

83

24-Jan-14 11:12:37 PM


can supply things with cheaper cost than the original suppliers can do, the company will purchase from them to lessen the company’s cost and can compete in the market. Or the company observes the production process and method, the application of technology, the way of working, etc. as an outsider and notices the problem of costs that happen in order to give suggestions and recommendations on cost reduction.

Mixed with Marketing Guidelines

To bring marketing guidelines to support Purchasing Department to determine and manage better than competitors. This instrument is named Market Management Matrix that makes us know what to do. For example, which supplier that the company has to put up business alliance with, which goods that the company has to be more careful, which suppliers have to be changed and which suppliers that the company has to alter the way of dealing with.

Social and Environmental Policy Attitude Adjustment on Coordination with Customers

Purchasing staff have to adjust their working attitude on the relationship with both internal customers (departments in the company) and external ones (business partners/customers) to create the image of Purchasing Department. Today, Purchasing Department is seldom favorable to people from both inside and outside the company. So, it should adjust its role to be a facilitating mentor rather than a strict regulator on working.

Way of Thinking Adjustment on Cost/Expense Reduction

To adjust the way of thinking on cost/expense reduction by lessening the cost on raw materials/ searching for quality but cheap raw material sources not forcing suppliers to lower the price since we have to chiefly pay attention to the efficiency of suppliers. Only one poor quality supplier may cause a problem to the logistic system and other suppliers all over the organization.

Choosing Suppliers with Supply Positioning Model

There is a way to choose and deal with suppliers by applying the Supply Positioning Model which is the instrument on analyzing and distinguishing of goods and services to be purchased or hired to define working strategy both in one’s own internal firm and in supply chain in order to achieve the company’s purpose. Besides, a firm should examine itself whether it behaves good enough to be trusted by suppliers or whether it causes suppliers to have additional cost. This is called Supplier Preferencing Model which is the model that makes Purchasing Department know how suppliers consider or view Purchasing Department. This is in line with Sun Tzu’s Art of War that “One who knows the enemy and knows himself will not be in danger in a hundred battles.” For instance, how we are an interesting or likable company, whatever in terms of reputation, size of the company, consistent purchasing order, payment system, courtesy on dealing each other, and so on.

There has to be the policy on society and environment by keeping an eye on suppliers or deliverers of raw materials or semi-finished raw materials that have to be Corporate Social Responsibility: CSR) by considering from upstream, mid-stream and downstream. This nowadays becomes ISO 26000 Standard to expose social responsibility concerning waste discharge, waste water treatment, human rights, good governance, sustainability on resource consumption, impact to communities or it can overall be stated that a company has to take its stakeholders into account. If every organization adjusts the policy and role of its Purchasing Department as the aforesaid guidelines as well as building its competitiveness, well response to the consumer’s and market needs will not be difficult anymore.

Available to Support Suppliers

Observation and support giving to suppliers on various subjects such as explaining to understand the necessity of Cost Down conduct that if others

84 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_82-84_Logistics.indd 84

24-Jan-14 11:12:39 PM


Modern Manufacturing Forum 2014 HOT NEWS สมุทรสาคร

กรีนเวิลด์ จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงาน

คุณพันธ์ศักดิ์ ปัญญาวัชรพล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม บริษัท อินเท็ก ฟีด จ�ำกัด

Modern Manufacturing Forum 2014 เยือนสมุทรสาคร

คุณพันธ์ศักดิ์ ปัญญาวัชรพล ผู้จัดการฝ่ายเทค โนโลยีนวัตกรรมและวิศวกรรม บริษัท อินเท็ก ฟีด จ�ำกัด กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2014 ในครั้งนี้ว่า “หัวข้อสัมมนาใน วันนี้ทั้ง 2 เรื่อง ที่กล่าวถึงการปรับปรุง Productivity และ Lean แม้จะพอมีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว แต่การได้ร่วม งานสัมมนาในครัง้ นีท้ ำ� ให้ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมจากวิทยากร อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะน�ำความรู้ไปพิจารณาดูว่า เครื่ อ งจั ก รในโรงงานของบริ ษั ท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น อย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงความเร็ว ลดความสูญเสียทีจะ เกิดขึ้น และในหัวข้อ Lean ก็จะดูสต็อกสินค้าว่ามีการ จัดเก็บมากเกินไปหรือไม่ ในส่วนของการแสดงสินค้า ภายในงานจากหลากหลายบูธ ถือว่ามีประโยชน์อย่าง มาก ตรงกับการใช้งานในโรงงาน และจะน�ำข้อมูลที่ได้ ไปกระจายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำ� เนินการต่อไป”

คุณอภัยวิเชษฐ์ ใจประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด

คุณอภัยวิเชษฐ์ ใจประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายคลัง สินค้า บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด กล่าวว่า “การมาร่วมงานในวันนี้ ได้รบั ความรูก้ ลับไปเยอะมาก ไม่ ว่าจะเป็นเรือ่ งการเพิม่ ผลิตผล Productivity และการ ลดการสูญเสียในกระบวน การผลิต เพราะทุกวันนี้ใน ภาคธุรกิจจะให้ความส�ำคัญกับการลดพลังงานอย่างมาก ความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็จะน�ำไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน”

คุณประทีป สมยาประเสริฐ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ จ�ำกัด

ด้าน คุณประทีป สมยาประเสริฐ ฝ่ายควบคุม คุณภาพสินค้า บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Samsung Galaxy Note 3 ภายในงาน ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานใน ครัง้ นีว้ า่ “งาน Modern Manufacturing Forum 2014 มีการน�ำเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่ ท�ำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ในเรือ่ งของการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การประหยัด พลังงาน การลดต้นทุนในองค์กร และการน�ำไปปรับใช้ ในองค์กรเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างมากส�ำหรับผู้เข้าร่วมงาน”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing และMM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ ได้รว่ มจัดงาน Modern Manufacturing Forum 2014 งานสัมมนาและงานแสดง สินค้าเพือ่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขึน้ ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คุณจิรภัทร ข�ำญาติ บรรณาธิการบริหาร เป็นประธานพิธกี ล่าวเปิดงานดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการ น�ำเสนอแนวคิดส�ำหรับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังมีการเพิ่มศักยภาพ ความรู้เกี่ยวกับหลักการส�ำคัญของการผลิตแบบลีน ทั้งนี้ เพื่อตอบรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ เสริมแกร่งให้องค์กร ด้วยวิถแี ห่งการเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity: The Way to Competitiveness) และหัวข้อ Boost up Productivity ตามแนวทางลีน (Lean) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีนัก อุตสาหกรรมไทยตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร รวมถึงฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสนใจและมาเข้าร่วม งานกันอย่างคับคั่ง อย่างไรก็ตาม นอกจากสาระความรู้ที่ได้รับ ผู้เข้าร่วม งานยังได้เข้าชมบูธแสดงสินค้าอุตสาหกรรมจากบริษทั ชัน้ น�ำ ที่ ย กทั พ สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ม าจั ด แสดง ภายในงานอีกด้วย ซึ่งงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาห กรรม Modern Manufacturing Forum 2014 จังหวัด สมุทรสาคร เป็นงานต้อนรับศักราชใหม่แห่งปี 2557 ที่ ประสบความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี ส่วนส�ำหรับงาน Modern Manufacturing Forum 2014 ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรง แรมเมเปิล้ บางนา จ.กรุงเทพมหานคร หากท่านใดสนใจเข้า ร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2731-1191-4 ต่อ103 หรือ 08-1371-1460 (คุณปณิชามน) หรือติดตามข่าวการจัดงานผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.mmthailand.com MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

MMFForu.indd 85

85

1/24/2014 11:29:18 PM


นเรศ เดชผล / NARES DECHPOL (orange_smallfish@hotmail.com, www.orangesmallfish.com) หนึ่งในผู้บริหารเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทย ผู้คร�ำ่ หวอดในวงการไซเบอร์และไอที CYBER & IT อีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้การหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เทคนิคการเลือกซื้อ POWER BANK เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่า

Tips to Buy Power Bank for Worthy Use

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์สื่อสารพกพาเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�ำวัน ทั้งในแง่การใช้ชีวิตปกติทั่วไปและในการประกอบธุรกิจ ด้วยความสามารถที่ หลากหลายของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่นับวันจะยิ่งถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกที เพราะนอกจากใช้ในการสื่อสารพูดคุยกันด้วย เสียงแล้ว ยังสามารถทีใ่ ช้สอื่ สารแบบเห็นทัง้ ภาพและเสียงได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ ต้องยกความดีความชอบให้กบั เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มี ความเร็วสูงขึ้นแต่ราคาถูกลง ท�ำให้ผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวมีทางเลือกในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นตามไปด้วย

พลังงานส�ำรอง… สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับยุคนี้

สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตไม่ได้มเี พียงความสามารถด้าน การสื่อสารเพียงอย่างเดียว นอกจากเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ สร้างความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกม ด้วยแล้ว ผู้ประกอบการสมัยใหม่บางรายยังได้น�ำอุปกรณ์ สื่อสารพกพาเหล่านี้เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในองค์กร อีกด้วย อาทิ งานด้านเอกสาร งานสื่อสารภายใน งานด้าน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการโครงการ และการน�ำเสนองาน เป็นต้น ดังนัน้ เป็นการท�ำให้เห็นว่าส�ำหรับองค์กรแล้วอุปกรณ์ สื่อสารพกพาถูกน�ำมาใช้งานอย่างหลากหลาย แน่นอนว่า อุปกรณ์เหล่านีก้ ต็ อ้ งใช้พลังงานมากตามไปด้วยเช่นกัน หาก อุปกรณ์ดังกล่าวมีความจุพลังงานไฟฟ้าต�่ำหรือแบตเตอรี่ เสือ่ มคุณภาพเร็วก็จะท�ำให้ระยะเวลาในการใช้งานสัน้ ลง ดัง นั้น การมีอุปกรณ์เก็บพลังงานส�ำรองหรือแบตเตอรี่สำ� รอง (Power Bank) ส�ำหรับอุปกรณ์สื่อสารพกพา จึงเป็นเรื่อง จ�ำเป็นทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะการใช้งาน ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่

เลือกซื้อ Power Bank อย่างไร ให้เหมาะกับอุปกรณ์ไอที

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา Power Bank เริ่มเป็นที่ รู้จักในหมู่ผู้ใช้สมาร์ตโฟนเป็นกลุ่มแรก โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้ใช้งาน iPhone และ BlackBerry เนื่องจากในช่วงเวลา นั้นทั้งคู่เป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือเจ้าใหญ่ที่ก�ำลังได้รับ ความนิยมกันอย่างมากในในกลุ่มผู้ใช้สมาร์ตโฟนเมืองไทย แต่ Power Bank ยังมีราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควร หากเทียบกับปริมาณความจุพลังงานไฟฟ้าที่น�ำมาชาร์จกับ โทรศัพท์มือถือเพียงไม่กี่ครั้งก็หมด แต่ปัจจุบัน Power Bank มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น และความจุพลังงานหลายขนาดให้ผู้ใช้งานได้เลือกซื้อ ซึ่ง การเลือกสรรก็เหมือนกับการซื้ออุปกรณ์ไอทีทั่วไปที่หาก พิจารณาเรื่องราคาแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจสร้างปัญหา ในการใช้งานมาสู่ตัวผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ การเลือกซื้อ Power Bank มีหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาดังนี้ - พิจารณาความจุพลังงานไฟฟ้าของ Power Bank ให้เพียงพอแก่อุปกรณ์สื่อสารพกพาของเรา แน่นอนว่า

นี่คือสิ่งแรกที่ผู้ใช้ต้องค�ำนึงถึง ซึ่งความจุพลังงานไฟฟ้าจะ มีหน่วยเป็น mAh (m = มิลลิ, A = แอมป์, h = ชั่วโมง หมายถึง แบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้กี่มิลลิแอมป์ ใน 1 ชั่วโมง) แต่ก่อนที่จะดูขนาดความจุของ Power Bank ผู้ใช้จ�ำเป็นต้องทราบถึงขนาดความจุแบตเตอรี่ของสมาร์ต โฟนหรือแท็บเล็ตของเราเสียก่อน โดยศึกษาข้อมูลขนาด แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้จากสเปคของสมาร์ตโฟนหรือ แท็บเล็ตที่เราใช้อยู่ ซึ่งจะบอกรายละเอียดเอาไว้ค่อนข้าง ชัดเจนหรือจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิตก็ได้เช่นกัน อาทิ โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 3 มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ 3,200 mAh โทรศัพท์มือถือ iPhone 5 มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ 1,440 mAh แท็บเล็ต Samsung Galaxy Note 10.1 3G 32GB (2014 Edition) มีความจุแบตเตอรี่ 8,220 mAh โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S4 มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ 2,600 mAh โทรศัพท์มือถือ BlackBerry Z3 มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ 2,880 mAh โทรศัพท์มือถือ Nokia Lumia 1020 มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ 2,000 mAh จากข้อมูลขนาดความจุแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนและแท็บ เล็ตทีก่ ล่าวมาเมือ่ น�ำมาหากเทียบขนาดความจุของ Power Bank ทีม่ ขี ายในท้องตลาดก็ไม่นา่ จะมีปญ ั หา อย่างไรก็ตาม ขนาดความจุพลังงานไฟฟ้าของ Power Bank ที่เห็นนั้น ยังไม่ใช่ความจุจริงๆ โดยความจุพลังงานไฟฟ้าที่แท้จริง นั้น ผู้ใช้งานจะต้องน�ำมาคูณด้วย 60% เสียก่อน เช่น หาก Power Bank ทีจ่ ะซือ้ มีขนาด 5,600 mAh x 60% = 3,360 mAh ซึ่งถ้าน�ำไปใช้ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือ Nokia Lumia 1020 ทีม่ ขี นาดความจุของแบตเตอรี่ 2,000 mAh ก็จะชาร์จ แบตเตอรี่ที่หมดให้เต็มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น - พิจารณาแรงดันไฟฟ้าของ Power Bank ซึง่ จะระบุ ไว้ที่ Input (ขนาดแรงดันไฟเมื่อน�ำ Power Bank ชาร์จกับ ไฟบ้าน) และ Output (ขนาดแรงดันไฟเมื่อชาร์จกับสมาร์ต โฟนหรือแท็บเล็ต) ประโยชน์คอื เมือ่ แรงดันไฟสูงก็จะท�ำให้ใช้ เวลาในการชาร์จแต่ละครัง้ สัน้ ลงในท้องตลาด Power Bank จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้าทั้ง Input และ Output ตั้งแต่ DC 5V, 1,000 mA จนถึงสูงสุด DC 5V, 2,100 mA หากเลือก Power Bank มาใช้งานสักตัวก็ควรพิจารณาถึงจุดนี้ด้วย

86 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

086-087.indd 86

1/24/2014 8:30:35 PM


- พิจารณาเรื่องของราคาและการรับประกันสินค้า ปัจจัยในข้อนี้แบรนด์หรือยี่ห้อของ Power Bank จะเป็น ตัวแปรส�ำคัญต่อราคาของตัวอุปกรณ์ หากพิจารณาแบรนด์ ที่น่าเชื่อถือและมีการรับประกัน เช่น Sony Panasonic หรือ Sanyo ก็อาจจะมีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นๆ รองลงมาก็ คือแบรนด์ใหม่ทั้งจากไทยและจีน เช่น Yoobao Romoss Lepow Commy Dausen และอื่นๆ ที่ก�ำลังได้รับความ นิยมอย่างมากในปัจจุบนั ก็จะเป็นอีกหนึง่ ตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ เพราะราคาจะต�ำ่ ลงมา ส่วน Power Bank ที่ไม่มียี่ห้อ ท�ำ รูปลักษณ์ออกมาสวยงามน่ารักผู้ใช้ควรพิจารณาตรึกตรอง เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม Power Bank เป็นเพียงอุปกรณ์สำ� รอง พลั ง งานไฟฟ้ า ไว้ ใ ช้ ใ นยามฉุ ก เฉิ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น การ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นอยู่ที่ พฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นส�ำคัญ หากผู้ใช้งาน (โดยเฉพาะ พนักงานที่ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน) เลือกใช้งานเฉพาะ ส่วนที่จ�ำเป็น และเกี่ยวข้องกับงานจริงๆ ก็จะช่วยประหยัด พลังงานไฟฟ้าลงไปได้มาก ทัง้ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยและ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางด้วย

Reserved Power... The Most Essential for This Age

Smart phone and tablet are not only has communication capability, but also use as entertainment device such as watching movies, listening to music and playing games. Some modern entrepreneur uses these handheld communication devices for works within their organization such as documentation, internal communication, marketing and public relations, site management and work presentation, etc. This proves that for organization, handheld communication devices are widely used and these devices must inevitably consume more power as well. If such devices have low capacity of electric power or low quality battery that can quickly be deteriorated, it will shorten the length of usage cycle. Therefore, having Power Bank handy for handheld communication device is considered its necessity that entrepreneurs shouldn’t overlook particularly when use in busy hours or work outside of the office.

How to Buy Power Bank to Suite IT Device

In the last two to three years, Power Bank was introduced to smartphone user as the first target group especially the group of iPhone and BlackBerry users since during that time period, both brands were the big mobile phone companies that gained so much popularity in the group of smartphone users in Thailand, but Power Bank back then was so pricy comparing to its capacity of electric power that could recharge mobile phone for just a few times before the power was ran out. Now, Power Bank has so many brands, series and sizes of power capacities available for users to choose. Selecting the good power bank should be quite similar to IT device selection which if

It can’t be denied that handheld communication devices now are taking a big important role in daily life both in term of living life in general and business operation. Day after day smart phones and tablets are developed their functions and features much more similar to computer because they can be used for voice communication and also interactive communication incorporated with picture and voice at the same time. Thanks to internet technology being developed to obtain the higher speed in the cheaper cost, this provides such communication device users more alternative channels for two-way communication. user considers only the price rate, it may cause the problem when using such device later on. In addition, the tip for choosing the right Power Bank includes as follows - Consider Power Bank’s Electric Power Capacity just enough for Your Own Handheld Communication Device, definitely this is the first thing user must take into account which the capacity of electric power has measurement unit in mAh (m = milli, A = Ampere, h = hour, meant how much electrical current can be distributed by battery per hour). Before considering the capacity of Power Bank, user needs to know the capacity of smartphone or tablet battery by looking at the specification of smartphone and tablet they use or searching information from manufacturer’s website such as Smartphone Samsung Galaxy Note 3 has 3,200 mAh of battery capacity. Smartphone iPhone 5 has 1,440 mAh of battery capacity. Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 3G 32GB (2014 Edition) has 8,220 mAh of battery capacity. Smartphone Samsung Galaxy S4 has 2,600 mAh of battery capacity. Smartphone BlackBerry Z3 has 2,880 mAh of battery capacity. Smartphone Nokia Lumia 1020 has 2,000 mAh of battery capacity. When compare capacity of smartphone and tablet battery indicating above with the capacity of Power Bank being sold in commercial market, it shouldn’t have the problem. However, the capacity of Power Bank’s electric power as indicated is not the actual capacity. Practically, for the actual capacity of electric power, user must multiply with 60% first. For example if the amount of Power Bank’s voltage is indicated 5,600 mAh and after multiply by 60%, the actual amount will be 3,360 mAh. Therefore, if user uses this Power Bank with smartphone Nokia Lumia 1020 that has battery capacity at 2,000 mAh, it can recharge the empty battery for one time only. - Consider voltage of Power Bank usually is

indicated at the Input (the amount of voltage when charging Power Bank with household electrical outlet) and Output (the amount of voltage when charging Power Bank with smartphone or tablet). In fact, when Power Bank has high voltage, it will shorten the length of charging time. In commercial market, Power Bank usually has the amount of voltage both Input and Output starting from DC 5V, 1,000 mA up to DC 5V, 2,100 mA. Therefore, when choosing Power Bank, user must consider this factor. - Consider the price rate and product warranty, the brand of Power Bank is an important variable that indicates the price rate. If user considers reliable brand with warranty such as Sony, Panasonic or Sanyo, they will be more expensive than other brands. The followers are the new house brands from Thailand and China such as Yoobao, Romoss, Lepow, Commy, Dausen, etc which gains so much popularity in present, are another interesting choice because they will be cheaper than the bigger brands, while no name Power Bank with beautiful design, user should pay special attention when buying it. However, Power Bank is only the reserved electric power device for emergency use, but the complete solution for this case will depend on user’s behavior. If user (particularly officer uses the device for their operation basis) chooses to use the device in the necessary part and relating to official task, it will help to save so much electric power as well as cost and consider as another channel to preserve environment. MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

086-087.indd 87

87

1/24/2014 8:30:38 PM


ENERGY REPORT

นวัตกรรมและแนวคิดในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน จ�ำเป็นหรือไม่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (ตอนจบ)

คุณพงศ์พฒ ั น์ มัง่ คง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

นวัตกรรมและแนวคิด ในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน จ�ำเป็นหรือไม่ในสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน (ตอนจบ) จากตอนทีแ่ ล้วได้กล่าวถึง สถานการณ์ดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงานของประเทศ ความเข้าใจต่อปัญหา ที่เกิดขึ้นจากแหล่งพลังงานที่ลดน้อยลง ความส�ำคัญของการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ จะส่งผลโดยตรงในด้านต้นทุนการผลิตที่ต�่ำลง ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานหรือการจัดการ พลังงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อก่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพให้กับ องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มี ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสามารถ แข่งขันกับตลาดโลกได้ ส�ำหรับในตอนที่ 2 นี้ คุณพงค์พฒ ั น์ มัง่ คัง่ วิศวกร ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ได้กล่าวถึง หลักคิดและแนวทางในการตัดสินใจในการเลือก ลงทุนส�ำหรับนวัตกรรมใหม่ โดยทั่วไปการอนุรักษ์พลังงาน นัน้ มีหลักเบือ้ งต้นอยู่ 3 วิธดี ว้ ยกัน คือ

วิธที ี่ 1: HouseKeeping… ร่วมใจกันปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที

เป็นวิธกี ารในลักษณะทีใ่ กล้ตวั หรือด�ำเนินการได้งา่ ย ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีการปรับปรุง หรือ เปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักรอุปกรณ์มากนัก เช่น ปิดไฟฟ้าเมือ่ ไม่ ใช้ หรือไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้อง ซึ่ง เป็นวิธกี ารง่ายๆ ทีอ่ าศัยความร่วมมือของคนในพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก และส�ำหรับผูป้ ระกอบการหรือนักบริหารจะชอบวิธกี ารนีม้ าก เนือ่ งจากไม่ตอ้ งมีการลงทุนในการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง หากมีการลงทุนก็ไม่มากนัก และผลการด�ำเนินการก็มรี ะยะ คืนทุนสัน้ อีกทัง้ ยังสามารถด�ำเนินการได้ทนั ที โดยทัว่ ไปจะเป็นในลักษณะการรณรงค์ให้รว่ มกันประหยัด พลังงาน เช่น การติดโปสเตอร์เพือ่ เรียกร้องให้รว่ มมือกันปิด หลอดไฟฟ้าทีไ่ ม่ใช้ ปิดไฟเมือ่ ไม่อยูใ่ นห้อง หรือกระทัง่ การ ออกระเบียบให้ปดิ ไฟเมือ่ พักเทีย่ งในส�ำนักงานบางแห่ง การ ปรับอุณหภูมขิ องเครือ่ งปรับอากาศไม่ให้เย็น หรือมีอณ ุ หภูมิ ต�ำ่ จนเกินไป

แต่อย่างไรก็ตาม วิธกี ารอนุรกั ษ์หรือการจัดการพลังงาน ด้วยวิธนี ี้ บางครัง้ ก็เกิดความรูส้ กึ ทางด้านลบต่อผูป้ ฏิบตั หิ รือ ผูท้ จี่ ะต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ คยชินในชีวติ ประจ�ำวัน มี ตัวอย่างของการอนุรักษ์พลังงาน หรือการจัดการพลังงาน ด้วยวิธนี อี้ ยูห่ ลายเรือ่ ง ซึง่ ดูคล้ายกับเป็นเรือ่ งตลกอยูม่ ากๆ ซึง่ จะกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ วิธกี าร House keeping หรือเก็บเบีย้ ใต้ถนุ ร้านนี้ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ระหว่างร้อยละ 10 - 15 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการ ว่าจะจริงจังเพียงใด บางส�ำนักงานสามารถด�ำเนินการได้แต่ ก็เพียงระยะสัน้ ๆ เพราะไม่นานก็กลับสูส่ ภาพเดิมตามความ เคยชินของผูอ้ ยูใ่ นอาคาร

Case Study น่ารู้ ประยุกต์ใช้ในองค์กร

ส�ำหรับตัวอย่างเรื่องความเคยชินนั้น มีผู้บริหารของ ส�ำนักงานแห่งหนึ่งทราบมาว่า ถ้าเพิ่มอุณหภูมิในการปรับ อากาศให้สงู ขึน้ 1 องศา ก็จะสามารถประหยัดไฟฟ้าในการ ปรับอากาศได้ประมาณร้อยละ10 จึงได้มกี ารขอความร่วมมือ ให้แต่ผู้ที่นั่งท�ำงานในแต่ละห้องเพิ่มอุณหภูมิปรับอากาศใน ห้องขึน้ 1 องศา โดยการปรับ Thermostat ขึน้ อีก 1 องศา ซึง่ ในระยะแรกทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการนัน้ ก็มผี ทู้ รี่ สู้ กึ ต่อต้านขึน้ ทันที โดยให้เหตุผลว่าต�ำแหน่งที่ตัวเองนั่งอยู่นั้นในสภาพ ปัจจุบนั ก็ไม่เย็นอยูแ่ ล้ว หากปรับอุณหภูมสิ งู ขึน้ อีก 1 องศา ตนเองคงไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กต็ อ้ ง อยู่ในสภาพจ�ำยอม และเมื่อถึงเวลาประชุมประจ�ำสัปดาห์ ก็ ไ ด้ มี ก ารเสนอให้ ป รั บ อุ ณ หภู มิ ก ลั บ ไปอยู ่ ใ นสภาพเดิ ม เนื่องจากร้อนเกินไป โดยมีการให้เหตุผลว่าการประหยัด พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยนัน้ จะท�ำให้ประสิทธิภาพในการ ท�ำงานของพนักงานลดลงไป ผูบ้ ริหารในส�ำนักงานแห่งนัน้

88 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_88-91_Engergy Report_

.indd 88

24-Jan-14 10:36:21 PM


นวัตกรรมและแนวคิดในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน จ�ำเป็นหรือไม่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (ตอนจบ)

ENERGY REPORT

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_88-91_Engergy Report_

.indd 89

89

24-Jan-14 10:36:22 PM


ENERGY REPORT

นวัตกรรมและแนวคิดในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน จ�ำเป็นหรือไม่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (ตอนจบ)

จึงต้องยินยอม เนือ่ งจากไม่สามารถเอาชนะสงครามกับความ พฤติกรรม หรือความเคยชินของมนุษย์ได้ อีกตัวอย่างหนึ่งของหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัด พลังงานขนาด 36 วัตต์ หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า หลอดผอม เมือ่ น�ำไปเปลีย่ นแทนหลอดเดิมขนาด 40 วัตต์ ผูท้ นี่ งั่ ท�ำงาน อยู่ในห้องบางคนจะเกิดความรู้สึกทันทีว่าแสงสว่างน้อยลง ทันที เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่า หลอดขนาด 40 วัตต์ ย่อมต้อง สว่างมากกว่าหลอดขนาด 36 วัตต์ เนือ่ งจากมีวตั ต์สงู กว่า (คล้ายกับเครื่องเสียงที่มีวัตต์สูงย่อมมีเสียงดังกว่าเครื่อง เสียงทีม่ วี ตั ต์ตำ�่ กว่า) อีกทัง้ หลอดยังมีขนาดเล็กกว่าจะให้ ความสว่างมากกว่าหลอดทีใ่ หญ่กว่าได้อย่างไร ดังนัน้ จึงต้องมีการพิสจู น์วา่ แท้ทจี่ ริงแล้ว แสงสว่างหลัง จากทีเ่ ปลีย่ นมาใช้หลอดผอมขนาด 36 วัตต์ นัน้ มิได้ให้แสง สว่างน้อยลงกว่าเดิมแต่อย่างใด แต่กลับให้แสงสว่างมากขึน้ กว่าเดิมอีกด้วย ซึง่ สามารถพิสจู น์โดยใช้เครือ่ งมือวัดระดับ แสงมาวัดระดับแสงสว่างให้เห็นว่าหลอดชนิดเดิมขนาด 40 วัตต์ ให้แสงเท่าใด และหลอดประหยัดขนาด 36 วัตต์ ที่ เปลีย่ นใหม่ให้แสงสว่างเท่าใด จึงลดปัญหาทีเ่ กิดจากความ รูส้ กึ ทีเ่ คยชินหรือชนะสงครามกับพฤติกรรมของมนุษย์ลงได้ จากสองตัวอย่างข้างต้น มีขอ้ สังเกตประการหนึง่ ซึง่ เป็น ข้อส�ำคัญของการอนุรกั ษ์พลังงาน หรือการจัดการพลังงาน ไม่วา่ เป็นวิธี House Keeping หรือวิธอี นื่ ทีจ่ ะกล่าวต่อไป คือ อย่าพยายามใช้ความรูส้ กึ หรือความเคยชินมาเป็นเกณฑ์ใน การตัดสินปัญหาด้านนี้โดยเด็ดขาด มีเหตุผลทางวิทยา ศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์เท่านัน้ ทีจ่ ะหาข้อยุตปิ ญ ั หาเหล่า

นีล้ งได้ โดยมีขอ้ ขัดแย้งน้อยทีส่ ดุ

น�ำเทคโนโลยี BAS เป็นตัวกลางช่วยแก้ปญ ั หาความเคยชิน

ในปัจจุบันมีการอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เข้ามาช่วยแก้ปญ ั หาเรื่องความเคยชิน และพฤติกรรมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี คือมีการน�ำระบบ BAS (Building Automation System) หรือ EMS (Energy Management System) เข้ามาช่วยตัดสินใจและสัง่ การในการเปิดปิดไฟฟ้า หรือควบคุมอุณหภูมิปรับอากาศแทนมนุษย์ ซึ่งได้ผลเป็น อย่างดีเพราะผู้ที่อยู่ในอาคารไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ หรือรูส้ กึ ว่ามีใครมาออกค�ำสัง่ หรือเห็นใครเดินมา เปิดหรือปิดไฟให้เห็นนัน่ เอง โดยการพัฒนาโดยน�ำอุปกรณ์หรือเครื่องจักรบางตัว เข้ามาปรับปรุงหรือแก้ไขความเคยชินหรือกระบวนการเดิมๆ นั้นก็เป็นที่มาของกระบวนการอนุรักษ์พลังงานหรือการ จัดการพลังงานในขัน้ ทีต่ อ้ งอาศัยเทคนิค หรือการจัดการใน ขัน้ สูงขึน้ ไปอีก โดยต้องมีการส�ำรวจและท�ำความเข้าใจกับ กระบวนการใช้พลังงานดั้งเดิม (Patter of Use) รวมถึง คุณสมบัติและคุณลักษณะของระบบเครื่องจักรหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นั้น ว่ามีระดับประสิทธิภาพอยู่ในขั้นใด แล้วจึงวางแผนในการทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนการใช้พลังงาน หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ เครื่ อ งจั ก รหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ขึน้ ซึง่ จะกล่าวในข้อต่อไป

วิธที ี่ 2: Process Improvement… ปรับปรุงทุกกระบวนการ

วิธกี ารอนุรกั ษ์พลังงานทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ เป็นวิธกี ารที่ ต้องใช้เทคนิคการจัดการในขั้นที่สูงกว่าวิธีการ House Keeping ทีเ่ ราได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น วิธกี าร Process Improvement หรือขบวนการทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนการใช้ พลังงาน ปรับปรุงระบบ เครือ่ งจักร รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท�ำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใน โรงงานหรืออาคารนี้ มาตรการนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่นัก บริหารหรือผูป้ ระกอบการชมชอบ เพราะเป็นวิธกี ารทีม่ กี าร ปรับปรุงวิธีการ/ขบวนการ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ดั้งเดิมไม่มากนัก คือ ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ/ ขบวนการหรืออุปกรณ์ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง แต่ก็ต้องใช้ งบประมาณพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์พลังงานหรือการจัดการ ด้านพลังงานนั้น ไม่สามารถด�ำเนินการโดยบุคคลใดบุคคล หนึ่งโดยล�ำพัง ต้องอาศัยองค์กรจัดตั้งหรือคณะท�ำงานที่มี องค์ประกอบจากหลายฝ่ายทีอ่ ยูใ่ นองค์กรนัน้ ๆ และสิง่ ส�ำคัญ ทีส่ ดุ จะต้องได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจังในระดับนโยบาย โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น และข้อส�ำคัญการ อนุรกั ษ์พลังงานหรือการจัดการพลังงานโดยวิธกี ารนีไ้ ม่หมด วาระหรือหมดหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลา ตราบ ใดทีม่ กี ารใช้พลังงานจะต้องมีการด�ำเนินการอย่างจริงจังและ ต่อเนือ่ ง ต้องมีการประเมินผลการด�ำเนินการหรือมีกลไกการ ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องหรือพิสจู น์ผลได้ โดยไม่นำ� ความรูส้ กึ หรือความเคยชินมาเป็นเครือ่ งตัดสินใจ

คนและเครือ่ งจักร… เหตุแห่งปัญหาด้านพลังงาน

ที่มาภาพ: http://lunar.thegamez.net/greenenergyimage/ green-energy-resources-inc/saving-energy-this-summer-serving -people-with-developmental-2401x2400.jpg

ตัวอย่างการด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานหรือจัดการ พลังงานโดยวิธีการนี้ของโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศที่มี ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในระดับโลก ตัวอย่างที่จะ กล่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเมื่อเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา คือ โรงงานแห่งหนึ่งมีความพยายามปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณ ภาพ และมีต้นทุนต�่ำสุด เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุต สาหกรรมประเภทเดียวกัน ประธานและคณะทีป่ รึกษาได้ตงั้ องค์ ก ารจั ด ตั้ ง หรื อ คณะท� ำ งานขึ้ น ชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการผลิตและการด�ำเนินการที่ผ่านมาของโรงงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงาน ปรากฏว่าพบปัญหาซึง่ ไม่เคยมีใครนึกถึงขึน้ มากมาย เริม่ จากฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่เดินเครื่องจักรเพื่อผลิตผลผลิตใน โรงงานไม่เคยทราบถึงค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน (ใช้ไฟฟ้าและ น�ำ้ มันเตา) ทีโ่ รงงานใช้ในแต่ละเดือน เพราะผูท้ มี่ หี น้าทีจ่ า่ ย ค่าพลังงานดังกล่าวฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต กว่าจะทราบค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานของโรงงานได้ก็จะทราบก็ต่อเมื่อถึงสิ้นปี โดยอ่านจากรายงานประจ�ำปีจึงได้มีความคิดเริ่มต้นที่จะ ตรวจสอบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพลังงานทีใ่ ช้ขนึ้ โดยให้มี การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ แล้วให้ฝ่ายบัญชีส่ง ข้อมูลค่าใช้จา่ ยของไฟฟ้าและน�ำ้ มันเตาให้กบั ฝ่ายผลิต เพือ่ หาดัชนีการใช้พลังงานหรือหาว่าการผลิตผลผลิตหนึง่ หน่วย ใช้พลังงานเท่าใดในแต่ละเดือน เมือ่ มีการประชุมในเดือนต่อมา ก็ได้ขอ้ สรุปทีท่ ราบแต่ เพียงว่าการผลิตต่อหนึง่ หน่วยนัน้ ใช้พลังงานเท่าใด เป็นเพียง สัญญาณเตือนว่าให้เฝ้าระวังว่าอย่างให้สูงกว่าที่เคยด�ำเนิน การผลิตทีผ่ า่ นมาและเห็นว่าน่าจะมีการด�ำเนินการให้เข้มข้น กว่าเดิม เนือ่ งจากข้อมูลทีไ่ ด้นนั้ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต เพราะไม่ทราบ ว่าพลังงานที่ใช้นั้นใช้โดยกระบวนการผลิตขั้นตอนใดบ้าง

90 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_88-91_Engergy Report_

.indd 90

24-Jan-14 10:36:23 PM


และเครื่องจักรที่ใช้ผลิตในแต่ละขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพ มากน้อยเท่าใด จึงให้มกี ารส�ำรวจการใช้พลังงานในโรงงาน ว่าพลังงานทัง้ หมดว่าไปทีใ่ ดบ้าง และเมือ่ ไปถึงทีต่ า่ งๆ แล้ว ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ มีตัวอย่างง่ายๆ ซึ่งไม่มีใครนึกถึงในเรื่องการใช้งาน เครือ่ งจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีมอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ตวั หนึง่ ในขบวนการผลิตไหม้ ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงก็เข้า มาด�ำเนินการแก้ไข โดยได้รับค�ำขอร้องจากฝ่ายผลิตว่าให้ ด�ำเนินการซ่อมให้สามารถใช้งานได้เร็วทีส่ ดุ เพราะต้องเร่ง ผลิตผลผลิตส่งให้ลกู ค้า ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงจึงได้นำ� มอเตอร์ทเี่ หลือใช้อยูข่ นาด 6 กิโล วัตต์ที่เหลือใช้อยู่มาติดตั้งแทนเพื่อให้สามารถผลิตต่อไปได้ และน�ำมอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ทไี่ หม้ไปซ่อมเพือ่ น�ำมาติด ตัง้ กลับเข้าไปภายหลัง ปรากฏว่าเมือ่ น�ำมอเตอร์ขนาด 3 กิโล วัตต์ที่ซ่อมเสร็จแล้วมาติดตั้งกลับเข้าไปก็ไหม้อีกในไม่ช้า โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบถึงสาเหตุที่มอเตอร์ไหม้โดยละเอียดก็ สรุปเอาง่ายๆ ว่ามอเตอร์มขี นาดเล็กเกินไป จึงน�ำมอเตอร์ ขนาด 6 กิโลวัตต์ทเี่ คยติดตัง้ แทนและสามารถใช้งานได้ดตี ดิ ตัง้ เข้าไปแทน ซึง่ ผลจากการส�ำรวจโดยการวัด Load ของ มอเตอร์จริง พบว่ามอเตอร์มี Load จริงเพียง 2 กิโลวัตต์ เท่านั้น หรือเพียง 33 เปอร์เซ็นต์ของพิกัดที่ติดตั้งของ มอเตอร์เท่านั้น ซึ่งในสภาพการท�ำงานดังกล่าวจะท�ำให้ มอเตอร์ถกู ใช้งานทีป่ ระสิทธิภาพต�ำ่ มาก ซึง่ ภายหลังมาพบว่าสาเหตุทมี่ อเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ไหม้นั้นมาจากสาเหตุทางกล ซึ่งไม่ใช่มาจากสาเหตุมาจาก มอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไป และยังพบว่ามีมอเตอร์อีกเป็น จ�ำนวนมากที่เกิดปัญหาเช่นเดียวกันและถูกแก้ปัญหาด้วย วิธเี ดียวกัน จากตัวอย่างข้างต้น ซึง่ ได้กล่าวพอสังเขป ถ้าเรานึกภาพ ตามวิธที โี่ รงงานดังกล่าวด�ำเนินการจะเห็นได้วา่ การด�ำเนิน การนัน้ มีขนั้ ตอนค่อนข้างมาก มีขนั้ ตอนทีจ่ ะต้องวางแผนและ ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง และต้องได้รบั ความเอาใจใส่จากผูบ้ ริหารอย่างใกล้ชดิ ในการ ทีจ่ ะตัดสินใจ ให้มกี ารส�ำรวจและขอข้อมูลในแต่ละฝ่าย รวม ถึงให้อ�ำนาจต่อคณะท�ำงานในการที่จะด�ำเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าปัญหาหลักที่ เกิดขึ้นในโรงงานนั้นมี 2 องค์ประกอบด้วยกันคือ คนที่ใช้

เครื่องจักร (Pattern of Use) และตัวเครื่องจักรเอง (Machine)

สร้างความเข้าใจร่วมกัน ทางออกการจัดการพลังงาน

ส�ำหรับบ้านเราโดยนิสัยคนไทย หากจะแก้ ปัญหาโดยการตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ หาจุดบกพร่อง ในการท�ำงานประจ�ำวันของตัวเองโดยให้ผู้อื่น เป็นผู้วิจารณ์แล้ว นับว่าเป็นการสร้างความ ล�ำบากใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผูว้ จิ ารณ์ กลับล�ำบากใจกว่าผูท้ ถี่ กู วิจารณ์เสียอีก ดัง นัน้ ปัญหาเรือ่ ง Patter of Use จึงเป็น ปัญหาที่ค่อนข้างที่จะแก้ได้ล�ำบาก แต่ ส�ำหรับในส่วนของ Machine นัน้ ไม่ยงุ่ ยาก เนือ่ งจากเครือ่ งจักรนัน้ ไม่มชี วี ติ จิตใจ แต่ อย่างไรก็ตาม การปัญหาเรือ่ งประสิทธิภาพ การใช้พลังงานนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ที่ ใช้เครื่องจักร หรือ Operator เสียทีเดียว เนือ่ งจากหน้าทีข่ อง Operator นัน้ ค�ำนึงถึงการ สามารถใช้งานเครือ่ งจักรเพือ่ ให้ผลิตผลผลิตได้เป็น ข้อส�ำคัญ เพราะการวัดผลงานนั้นวัดจากผลผลิตที่ สามารถผลิตได้ การอนุรกั ษ์พลังงานหรือการจัดการพลังงานนัน้ ความ ยากไม่ได้อยูท่ เี่ ครือ่ งจักร แต่อยูท่ มี่ นุษย์ คือพฤติกรรม หรือ ความเคยชินในชีวติ ปิ ระจ�ำวัน หากมีการท�ำความเข้าใจของ ผู้ที่อยู่ในองค์กรให้ทราบถึงความจ�ำเป็นของการอนุรักษ์ พลังงาน และเป้าหมายของการจัดการพลังงานจ�ำเป็นการ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลก�ำไรให้กับทุกคนในองค์กร ก็จะสามารถจูงใจให้ทกุ คนร่วมมือกันในการอนุรกั ษ์พลังงาน มีคำ� ขวัญของบริษทั อุตสาหกรรมชัน้ แนวหน้าบริษทั หนึง่ กล่าวไว้วา่ “ไม่วา่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร ไม่ ว่าสถานการณ์พลังงานจะเป็นอย่างไร เราสามารถยืนอยูใ่ น สนามการค้าได้ เพราะเราคือผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ำสุดในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน” ค�ำกล่าวข้างต้นมิใช่คำ� ทีด่ สู บประมาท ผูอ้ นื่ จนเกินไป หากแต่เป็นความมัน่ ใจซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ การจัดการทุกๆ ด้านที่ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดี รวมถึง การจัดการพลังงานในโรงงานนัน้ ด้วย

วิธที ี่ 3: Major Machine Change…. ได้ผลมากสุด ลงทุนสูงสุด

วิ ธีก ารนี้ เ ป็ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ การจั ด การ พลังงานที่ได้ผลมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องใช้ เงินลงทุนสูงสุดด้วยเช่นกัน วิธกี ารนีเ้ ป็นวิธกี ารทีส่ บื เนือ่ งมา จากมาตรการที่ผ่านมา คือ เมื่อสามารถแก้ปัญหาเรื่อง ความเคยชินของ Operator หรือปรับปรุงขบวนการผลิต/ การใช้พลังงานต่างๆ ให้เหมาะสมแล้ว แต่กย็ งั พบว่าระบบ หรือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นั้น อยู่ในสภาพซึ่งมี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต�ำ่ มาก ไม่สามารถปรับปรุงได้ แล้ว อันสืบเนือ่ งจากเป็นเทคโนโลยีทลี่ า้ สมัยหรือไม่สามารถ จะซ่อมบ�ำรุงให้อยู่สภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพได้ วิธี การนีเ้ ป็นวิธที ไี่ ด้ประโยชน์คอ่ นข้างมากทัง้ ในแง่ของเอกชน ผูป้ ระกอบการเองโดยตรง คือ นอกจากสามารถลด Energy Consumption ลงได้แล้วยังสามารถลด Electricity Demand ลงได้อกี ด้วย ส�ำหรับภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ผลิต ไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่ายนั้นสามารถลดความต้องการพลังงาน ไฟฟ้าทีต่ อ้ งผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายได้อย่างได้ผล เนือ่ งจากสามารถ ลด Peak Demand ได้ทนั ทีทนั ใด มีการประมาณว่าหากมี การเปลีย่ นมาใช้เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง 1 ตัว ก็จะ สามารถลด Peak Demand หรือความต้องการพลังไฟฟ้าได้ มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับความต้องการพลังไฟฟ้า ของเครือ่ งจักรเดิมทีเ่ ปลีย่ นออกไป ข้อส�ำคัญก็คอื ภาครัฐ สามารถลดเงินลงทุนในการขยายก�ำลังผลิตไฟฟ้าซึง่ ต้องใช้ เงินทุนที่ต้องกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดปั ญ หาที่ เ กิ ด ต่ อ สภาวะแวดล้ อ ม เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าลง ได้อกี ด้วย ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรให้การส่งเสริมมาตรการนีเ้ พือ่ จูงใจ ให้ภาคเอกชนด�ำเนินการ เพราะหากไม่มกี ารจูงใจภาคเอกชน ก็จะไม่ค่อยเลือกวิธีการนี้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเป็น จ�ำนวนมากและบางธุรกิจมีอายุการคืนก�ำไรสัน้ เช่น ในภาค บริการจัดท�ำให้ผปู้ ระกอบการไม่ตอ้ งการลงทุนกับเครือ่ งจักร วัสดุ อุปกรณ์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพแต่มรี าคาแพง เป็นต้น MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_88-91_Engergy Report_

.indd 91

91

24-Jan-14 10:36:24 PM


MOVEMENT FEBRUARY NEWS 2014

เปิดห้องวิจัยปฏิบัติการ มจธ. เผยผลงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University: NRU) ตัง้ แต่ปพี .ศ. 25542556 มีผลงานวิจยั ได้รบั การสนับสนุนกว่า 100 ผลงาน ซึง่ อยู่ทั้งระหว่างการด�ำเนินงานแล้วเสร็จจ และที่มีภาคอุต สาหกรรมน�ำไปใช้แล้วจ�ำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยมีความ ประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะ จึงได้จดั ให้มกี าร Mini Interview จัดกรุป๊ น�ำเสนอ ผลงานทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ให้สอื่ มวลชนแขนงต่างๆ ร่วมกันน�ำไป เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยครัง้ แรกนี้ มจธ. ได้จดั กรุป๊ ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภาค อุตสาหกรรมและงานด้านโลหะทีน่ า่ สนใจ 3 ผลงาน ได้แก่ โลหะ ฉลาดเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�ำ้ ร้อน หยุด Adhesion ชิน้ งานเหล็กกล้าไร้สนิมในอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์และการค้นพบ คุณสมบัตใิ หม่จากธาตุสแกนเดียม เพือ่ อุตสาหกรรมอะลูมเิ นียม ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างยิง่ จากผูเ้ ข้าเยีย่ มชม

ดาคอนโชว์เทคโนโลยีใหม่… Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plants บริษทั บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เซอร วิสเซส จ�ำกัด โชว์ศักยภาพของเทคโนโลยี ใหม่ XL Go camera และการตรวจสอบ ด้วยวีธกี ระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current Testing) ในงานสัมนา Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจากบริษัทที่ผู้เข้าร่วมสัมนา อาทิ กลุ่มบริษัท PTT, กลุ่มบริษัท SCG, Unithai Shipyard and Engineering (UTSE), BLCP และบริษัทชั้นน�ำต่างๆ คุณอาภารณี อร่ามพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอรวิสเซส จ�ำกัด กล่าวในงานสัมมนา ว่า ดาคอนได้นำ� XL Go Camera นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการตรวจสอบด้วยระบบกล้อง (RVI) มาแสดง XL Go เป็น กล้องวีดีโอภาพสี ขนาด 6.1 มิลลิเมตร สายสัญญาณยาว 5 เมตร สามารถเข้าตรวจภายในหัวฉีด หลุม และรางต่างๆ ที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรขึน้ ไป บริเวณปลายของกล้องสามารถรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพือ่ ใช้ในการ ควบคุมทิศทาง การมองเห็น ไม่ว่าจะไปด้านหน้าหรือด้านข้าง ส่วนตัว ของกล้องเองมีความยืดหยุ่นพอสมควร จึงสามารถ ที่จะถูกดันผ่านจุดหักเห ส่วนโค้งงอ หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ ด้านหน้ากล้องมีวงแหวน LED ให้แสงสว่างเพื่อช่วยในการ มองเห็นภายในอีกด้วย

บิทดีเฟนเดอร์ เปิดตัว ‘The New Bitdefender 2014’ AV-Comparative

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประจ�ำปี 2556

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และงานเลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้ เกีย่ วข้องมีแขกผูม้ เี กียรติรว่ มงานอย่างคับคัง่ โดยจัดขึน้ ณ ห้อง Fahrenheit ไบเทค บางนา เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2557 โดย อาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรม แม่พิมพ์ไทย ได้เป็นประธานการจัดงานมีบริษัทและหน่วย งานต่างๆ ร่วมสนับสนุนงานส�ำเร็จและผ่านไปด้วยดีและ ประทับใจ

บริษทั แอมโฟเน็ท อีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Amphonet ERM (Thailand) Co., Ltd.) ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ โปรแกรมแอนตีไ้ วรัส ‘Bitdefender’ จากประเทศโรมาเนีย น�ำ เสนอผลิตภัณฑ์เวอร์ชนั่ ใหม่ลา่ สุด ‘The New Bitdefender 2014’ ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ได้รับการทดสอบจากองค์กรทดสอบ โปรแกรมป้องกันไวรัสทีม่ ชี อื่ เสียงระดับสากล (AV-Comparative) และยกให้เป็นโปรแกรมแอนตีไ้ วรัสทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก Bitdefender 2014 ได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง จึง มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจจับทีท่ นั สมัยฉีกกฎของ Antivirus ทีเ่ คยมีมาด้วย ‘Bitdefender Photon’ นวัตกรรมการ ตรวจจับทีไ่ ม่ทำ� ให้ระบบการท�ำงานช้า และยังคงประสิทธิภาพ การตรวจจับภัยคุกคามสูงสุด ผลิตภัณฑ์เวอร์ชนั่ นีส้ ามารถ รับมือภัยคุกคามได้ทกุ รูปแบบ ทัง้ ภัยคุกคามปัจจุบนั และรองรับ ภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

คุณมิเฮา โดมินคิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร บิท ดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยว่า ปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน หลายด้าน ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการล็อกอิน (Log in) เข้าไปใช้ บริการระบบต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีผ่ ใู้ ช้ เป็นต้องจดจ�ำพาสเวิรด์ (Password) มากขึน้ และยากขึน้ ปัญหา ดังกล่าวจะหมดไปด้วย Bitdefender’s New Wallet ทีจ่ ะช่วย จัดการพาสเวิรด์ บนเว็บไซต์เข้าใช้งานบ่อย ท�ำให้เข้าถึงการใช้ งานเว็บไซต์งา่ ยยิง่ ขึน้ และป้องกันการขโมยพาสเวิรด์ การจดจ�ำ พาสเวิรด์ จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

92 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_92,94_Movement.indd 92

24-Jan-14 10:26:30 PM


093 ME MO Feb14.pdf 1 21-Jan-14 6:43:41 PM

19h22

June 2014 10.00 - 19.00 hrs.

BITEC, Bangkok, Thailand

C

M

Y

CM

MY

<RXU1H[W6WRSIRU

Emerging Opportunities in ASEAN

CY

CMY

K

7KDLODQGDQG$6($1LVERRPLQJDVWKHKXEIRUDXWRPRWLYHSDUWVDQGQRQDXWRSDUWVPDGHIURPSODVWLFDQGUXEEHU7KH\QHHGWKH PDFKLQHVDQGWHFKQRORJ\WRHPSRZHUWKHLUSURGXFWLYLW\WRVHUYHWKHZRUOG·VJURZLQJGHPDQG<28&$13529,'(7+(0:+$7 7+(<1((':,7+<2857(&+12/2*<&RPHH[SDQG\RXUPDUNHWDQGEXVLQHVVSDUWQHUVKLSVLQWKLVODUJHVWSODWIRUPRIPDFKLQH DQGWHFKQRORJ\EX\HUVLQ7KDLODQGDQG$6($1 Meet Buyers from ASEAN Â&#x2021;$XWRPRELOH 3DUWV 0DQXIDFWXULQJ Â&#x2021;$XWRPRWLYH$FFHVVRULHV $XWR 3DUWV Â&#x2021; &RQVWUXFWLRQ  %XLOGLQJ 0DWHULDOVÂ&#x2021;(TXLSPHQW0DQXIDFWXULQJÂ&#x2021;0HWDO&RPSRQHQWVDQG3URGXFWV0DQXIDFWXULQJÂ&#x2021;0HWDO)DEULFDWLRQÂ&#x2021;3UHFLVLRQ(QJLQHHULQJ DQG6XSSRUWLQJ,QGXVWULHVÂ&#x2021;6XEFRQWUDFWLQJ2(0Â&#x2021;DQGPDQ\PRUH

7KDLODQG·V2QO\0DFKLQHU\([SRIRU$XWRPRWLYH3DUWV0DQXIDFWXULQJ

$GGLWLRQDOEHQHÃ&#x20AC;WVDUHDYDLODEOHIRUDJURXSRIDWOHDVWRYHUVHDVYLVLWRUVIURPWKHVDPHRUJDQL]DWLRQ MXVWHPDLO\RXUFRQWDFWGHWDLOVWRGHOHJDWLRQ#UHHGWUDGH[FRWK For more details, please visit www.automanexpo.com www.facebook.com/manufacturingexpopage

$70BB$'6B[LQGG

2IÃ&#x20AC;FLDO Supported by:

Organized by:

%(30


MOVEMENT FEBRUARY NEWS 2014

ซี เค พาวเวอร์ น�ำทัพพนักงานมอบ หลอดไฟ LED ให้ 10 โรงเรียนในอยธยา

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP สนับสนุนชุมชนประหยัด พลังงานด้วยการมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ให้แก่โรงเรียนทัง้ 10 แห่ง ณ อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพือ่ ลดพลังงานไฟฟ้าให้ชมุ ชนสามารถ ใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังเสริมสร้างศักย ภาพในการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในโรงเรียนให้เติบโตไป เป็นทรัพยากรบุคคลอันส�ำคัญของประเทศชาติตอ่ ไป ดร.สุภามาส ตรีวศิ วเวทย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CKP กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ โครงการบริจาคหลอดไฟ LED ให้แก่โรงเรียน ในอ�ำเภอ บางปะอิน จ.อยุธยา เป็นจ�ำนวน 1,111 หลอด อันเนือ่ งจาก

interpack 2014 น�ำนวัตกรรม และโซลูชั่นสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไทยและนานาชาติ

หลอดไฟ LED ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไฟทัว่ ไปประมาณ 50% จึงสามารถช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟได้กว่า 50% อีกทัง้ หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานยาวนานมากถึง 50,000 ชัว่ โมง ยาวนานกว่าหลอดไฟทัว่ ไปถึง 10 เท่า ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่า การบริจาคหลอดไฟ LED และให้ความรูค้ วามเข้าใจที่ ถูกต้องเกีย่ วกับการใช้หลอดไฟ จะท�ำให้โรงเรียนสามารถปลูก ฝังจิตส�ำนึกให้แก่เยาวชนให้เป็นผูใ้ ช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของการอนุ รักษ์พลังงาน และสิง่ แวดล้อมแก่เยาวชน ครู บุคลากร และ สังคม เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานให้เยาวชนมีพลังงานใช้ในอนาคต อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

งานแสดงสินค้า interpack 2014 ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้า ระดับโลกทีจ่ ดั ขึน้ ทุก 3 ปี ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศ เยอรมนี จะเป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีม่ กี ารจัดแสดงนวัตกรรมบรรจุ ภัณฑ์และโซลูชนั่ การผลิตพร้อมทัง้ เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับ กระบวนการผลิตสินค้าให้กบั อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ ง ดืม่ โลก เพือ่ ช่วยให้อตุ สาหกรรมก้าวข้ามความท้าทายและมุง่ หน้าสูค่ วามส�ำเร็จ มร.บาร์น ยาโบโนว์สกี ผู้อ�ำนวยการจัดงาน interpack บริษทั เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ กล่าวว่า งาน interpack 2014 งานแสดงสินค้านานาชาติอตุ สาหกรรมการแปรรูปและ บรรจุภัณฑ์ชั้นน�ำของโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ถือ ได้ว่าเป็นเวทีที่มีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแต่ละขั้นตอน โดยเริ่มจากการผลิต สินค้า และการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ ั ฑ์ตามความต้องการ การเลือกใช้วสั ดุในแต่ละบรรจุภณ ั ฑ์ และการกระจายสินค้า ไปจนถึงการรับประกันคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ต่อยอดความส�ำเร็จโครงการ Go Green in the City สู่ปีที่ 4

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในฐานะเชีย่ วชาญด้านการบริหาร จัดการพลังงานระดับโลก ได้ประกาศเดินหน้าโครงการ Go Green in the City ปีที่ 4 เชิญชวนนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยทัว่ โลกร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการแข่งขันน�ำเสนอ แนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อเมืองสีเขียว ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างท่วมท้นมา ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คุณสรวุฒิ หรณพ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอด 3 ปี ที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทัว่ โลกได้จดั โครงการแข่งขันรายการ Go Green in the City ขึ้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็น อย่างดีจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้ เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเมืองสี เขียว โดยปีนเี้ ป็นปีทสี่ องทีป่ ระเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ใน ปีทผี่ า่ นมาเราได้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นเข้ารอบคัดเลือก ทัง้ หมด 17 ทีม ซึ่งในปีนี้เราหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาจากประเทศไทย สามารถเข้าถึงรอบสุดท้าย ทั้งนี้ การที่นักศึกษาจากทั่วทุก

มุมโลกให้ความสนใจในประเด็นการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจใหม่ ถือ เป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับกลุม่ บริษทั ของเรา ในการทีจ่ ะเดินหน้า จัดการแข่งขันรายการนี้อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาไทยสามารถส่งโครงการเข้าประกวด ได้ตงั้ แต่ วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อเสนอโครงการที่ดีที่สุดจะ ต้องตอบโจทย์เรื่อง ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความ ก้าวหน้าทางสังคม และการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมที่ เป็นอยู่ในปีนี้ มีเงื่อนไขที่ส�ำคัญ คือ สมาชิก 1 ในทีมจะต้อง เป็นนักศึกษาหญิง ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gogreen inthecity.com ซึ่งในปีนี้ทุกประเทศส่งใบสมัครผ่านทาง ออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์ระดับโลกเพียงแห่งเดียว ต่างจากปี ทีผ่ า่ นมาทีใ่ นประเทศไทยและประเทศในกลุม่ ภาคพืน้ เอเชีย ตะวันออกได้จัดท�ำไมโครเว็บไซต์ของแต่ละประเทศ

94 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

P_92,94_Movement.indd 94

24-Jan-14 10:26:31 PM


095 Sattel.pdf 1 24-Jan-14 11:42:40 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Architech14.pdf 1 1/17/2014 4:43:33 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


097.pdf 1 24-Jan-14 3:15:49 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


098_Catalogue Corner.pdf 1 21-Jan-14 6:47:53 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


099_Catalogue Corner.pdf 1 21-Jan-14 6:49:41 PM

PLASTIC PALLET

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


083_INTERMACH 2014.pdf 1 29-Nov-13 9:53:36 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


FEBRUARY MANUFACTURING 2014 MARKET

Nano Mist Simple Convincing in the Details

DIXI 1740 Tungsten carbide and diamond precision tools

There are innovations that bring selective improvements. Innovations that set new standards. Like the new Parker Moduflex Lite series.

New Nano Mist Technology, New Lubricator Concept. Self-Adjusting.

With conventional lubricators, only the oil volume per time unit can be adjusted. If the demand changes, the quantity dispensed still remains constant. The Moduflex Lite lubricator concept sets new benchmarks here. For the first time, the oil volume is automatically adjusted to the flow rate. This ensures that there is neither too little nor too much oil in the system, which leads to clear economic and ecological advantages. In addition, with conventional systems, the distance between the lubricator and the equipment has to be less than 8 meters. With larger distances, the dispensed oil is deposited as a wall flow.The new lubricator principle of the Moduflex Lite allows for distances of up to 40 meters. This opens up new scope for the design of even more efficient production systems.

X Global ISO Valves A complete range of pneumatic ISO valves Rust and corrosion resistant body

With the valve body in polyamide reinforced fiberglass and the casting in anodisedaluminium, the Isomax range presents a comprehensive modern design to suit most industrial environments. • Size1, 2 and 3 • Ceramic technology for long life operation • From vacuum up to 12 bar applications • Internal or external pilot supply with same valves • Low friction switching • Stiction free • Ceramic plate - suitable for aggressive environments

For more information :

For more information :

Tel : 0-2186-7000 Fax : 0-2374-1645 E-mail : phthailand@parker.com Website : www.parker.com/thailand

Tel : 0-2736-2381-4 Fax : 0-2736-2385 E-mail : info@toolnet.co.th Website : www.toolnet.co.th

PARKER HANNIFIN (THAILAND) CO., LTD.

TOOLNET (THAILAND) CO., LTD.

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Productmodren1.indd 101

101

1/29/2014 2:02:43 PM


MANUFACTURING FEBRUARY MARKET 2014

TurnLine : New Cermet Grades with Highest Toughness “NS9530/GT9530”

ATLAS COPCO

แอตลาส คอปโก้ คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครองต�ำแหน่งผู้น�ำธุรกิจ ที่มีวิวัฒนาการกว่า ศตวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่ม บริษัทในปี พ.ศ. 2416 จรรยาบรรณทางธุรกิจของ แอตลาส คอปโก้ เริ่มตั้งแต่อดีตจนกระทั้งปัจจุบันคือสร้าง สรรผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของ แอตลาส คอปโก้ มีหลากหลายเริม่ จากเครือ่ งอัดอากาศ และเครือ่ งอัดแก๊ซ จนกระทัง้ เครือ่ ง จักรทีใ่ ช้ในธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแร่ รวมถึงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ For more information :

ATLAS COPCO (THAILAND) LIMITED For the high performance turning of carbon steels and alloy steels, the Tungaloy Corporation has now launched two new Cermet insert grades. The NS9530 non-coated and the GT9530 coated Cermet grades have been developed by the research and development team at Tungaloy to deliver remarkable fracture resistance, enhanced tool life and superior surface finishes. The new NS9530 non-coated grade incorporates Tungaloy’s “PremiumTec” special surface technology that reduces micro roughness on the surface to support improved tool life. Ideal for finish to medium cutting applications, the NS9530 delivers excellent stability even when conducting interrupted or unstable machining. Created for finish to medium machining at low to medium cutting speeds, the fracture and wear resistance are perfectly balanced to ensure it outperforms competitor grades measurably. For example, under laboratory conditions, the NS9530 grade has doubled the fracture resistance in comparison to competitor inserts Alongside the new NS9530 is the new GT9530 coated Cermet grade from Tungaloy. This new grade now delivers enhanced adhesion between the substrate and the coating layer. This innovation stabilises wear resistance and tool life while delivering a consistently high quality surface finish whereby sudden peeling or fracture are avoided. While the GT9530 insert grade is suitable for machining in the same medium to finish machining parameters as the NS9530, the new GT9530 is more suited to high speed machining applications. Like the NS9530, the GT9530 insert is capable of resisting wear and edge chipping over a wider range of machining speeds and feeds than competitor grades.

For more information :

TUNGALOY CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD. Tel : 0-2714-3130-3 Fax : 0-2714-3134 Website : www.tungaloy.co.th

Tel : 038-562-900 Fax : 038-562-901 Website : www.atlascopco.com

Rubber Compound Innovate Rubber Technology

เราเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตวัตถุดบิ ยางคอมปาวด์ ทัง้ สีด�ำ และสีอนื่ ๆ ตามค�ำสัง่ ผลิต อาทิ เช่น Standard Rubber Compound (EPDM / NBR / NR / CR), Chemical Master Batch, Color Master Batch ฯลฯ โดยโรงงานของเรามีก�ำลังการผลิต 80,000 ตันต่อปี และได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001, TIS 18001, OHSAS 18001 เราสามารถผลิตวัตถุดิบยางได้ทุกประเภทที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบันตั้งแต่ Low Performance จนถึง High Performance ผลิตภัณฑ์ยางของเราสามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะเรามีศูนย์การวิจัยและพัฒนา Polymer & Rubber ที่มีเครื่องมือทันสมัย และมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงคอยให้บริการ For more Information :

บริษัท พีไอ อินดัสทรี จ�ำกัด

Tel : 0-2375-5197 # 316 Fax : 0-2374-5401, 0-2377-9830 E-mail : piimkt@elastomer-polymer.com Website : www.elastomer-polymer.com

102 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Productmodren1.indd 102

1/29/2014 2:02:45 PM


FEBRUARY MANUFACTURING 2014 MARKET

The right compressed air solution for every application

From the smallest quick fix task to the largest truck tire service garage, Chicago Pneumatic keeps your business running just the way you want it. Chicago Pneumatic has since decades a heart for demanding industrial applications. We do not only have the right powerful tools, we also develop, produce and provide the right comperssed air and aftermarket solutions that meet your toughest demands. Your efficiency and productivity, our bottom line. Check our full offer on www.cp.com For more information :

ENTAIL TECHNOLOGY AND SUPPLY CO., LTD. Tel : 0-2949-9834 Fax : 0-2949-9835 Website : www.entail.co.th

Supor • • • • •

8.4” TFT LCD, 800X600 pixels Multiple connectors for alarm, encoder, USB, Ethernet, VGA WIFI data transmission and control Support different ultrasound imaging modules. Phased array and TOFD calibration and imaging wizard.

CTS 9009 • Small Size • Low Consumption • High Performance • Easy Operation • Multi-Purpose • Lightweight

Supor

For more information :

Easy Handling and Designed for Ultimate Protection • During working : Protection Relay • During stopping : Resistance Measurement Outstanding Feature • High Level Protection Class. • Current based protection (Motor Working) - Over Current - Under Current - Phase Loss - Reverse Phase - Unbalance - Locked Rotor - Shock/Stall - Ground Fault • Over temperature protection (Sensed by PT100) • Insulation resistance measurement (Motor Stopping) • Multiple Indication by Red color Display and LED. - Load Current - Earth Current - Insulation resistance - Accumulated working time - %Load factor Round Bar graph • Communication 4 - 20mA. • Convenient Communication Module monitoring and data input through computer. • Option 1 : Communication Module RTU/Modbus • Option 2 : Motor Working Recorder & Motor Communication with Program.

CTS 9009

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD. Tel : 0-2717-7199 (Auto) Fax : 0-2300-2272, 0-2300-2902 E-mail : sales@maxvalue.co.th

SVBT-RTMZ Series. Motor Intelligent Protection Relay with Preventive Maintenance Function DC500V Insulation Resistance Measurement

For more information :

BTT UNITED CO., LTD.

Tel : 0-2586-8733 Fax : 0-2587-8852 E-mail : info@bttunited.com. Website : www.BTTunited.com MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Productmodren1.indd 103

103

1/29/2014 2:02:48 PM


MANUFACTURING FEBRUARY MARKET 2014

Rubber Parts

บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทยางขึ้นรูปตามค�ำสั่งซื้อและ สเปคของลูกค้า เช่น โอริง ซีลส์ต่างๆ ชิ้นส่วนยางในรถยนต์ Pump & Valve ฯลฯ เรามี โรงงานผลิต 2 แห่ง เพื่อรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับมาตรฐาน การรับรองคุณภาพ ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 นอกจากนี้บริษัทฯ มีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน R&D และ Technical คอยสนับสนุนในการพัฒนาสินค้าด้านเทคโนโลยี การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ For more information :

บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จ�ำกัด

Tel : 038-480102-3 Website : www.thai-nihonseals.com, www.elastomer-polymer.com

Benefits of Digital Technology of Power Supplies QT40 : Compact 1,000W 24-36-48 Vdc Class Power Supply with High Efficiency and Active PFC In the ongoing development of power supplies, the analog control is reaching its limits. By using microprocessors, these limits can be raised and new levels achieved as users demand smaller, more efficient and more reliable supplies. Active PFC (Power Factor Correction) also becomes economically viable for 3-phase power supplies. In the new QT40 power supplies, a total of three microprocessors join forces and ensure a high level of efficiency across the entire load range. www.pulspower.com

Connect, Analyze and Visualize

GENESIS32TM™ คือซอร์ฟแวร์ HMI / SCADA ทีไ่ ด้รบั รางวัลมากมาย ผลิตโดย ICONICS ผู้น�ำด้านซอร์ฟแวร์ SCADA ของโลกจากสหรัฐอเมริกา GENESIS32TM ช่วยเพิ่ม ศักยภาพในการบริหารและจัดการในงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และงานที่เกี่ยวข้อง มากมาย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและด�ำเนินงาน เพิม่ เสถียรภาพและความ สามารถในการตัดสินใจของผูด้ ำ� เนินงานด้วยข้อมูลทีเ่ ป็น Real time แม่นย�ำ รวดเร็ว สามารถ ตรวจสอบระบบได้อย่างทั่วถึงพร้อมรายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง GENESIS32TM มี ความสามารถทีห่ ลากหลาย ยืดหยุน่ ใช้เทคโนโลยีแบบ “open standards” โดยใช้เทคโนโลยี การสื่อสารแบบ OPC-to-the-Core technology GENESIS32TM สามารถอินธิเกรตเข้ากับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอนโทรลเลอร์ และ ฮาร์ดแวร์ IT ผ่านโปรโตคอลแบบ SNMP, OPC, สื่อสารกับ Buildings/facilities (BAS) ผ่านโปรโตคอล BACnet สามารถเชื่อมต่อเพื่ออินธิเกรตกับ ERP อย่างเช่น SAP, Oracle และฐานข้อมูลอื่นๆ ผ่านโมดูลอย่าง Intelligent data mining GENESIS32TM ถูกใช้ใน งานต่างๆ ทั้ง Machine builders, automotive, pharmaceutical (ยาและเคมีภัณฑ์) oil and gas, water, energy and utilities และงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทั่วโลก GENESIS32TM มีฟีเจอร์ดังนี้ • WebHMI® Real-time Visualization สามารถแสดงผลบนเว็บผ่าน Internet Explorer • GraphWorx®32 ระบบแสดงผลกราฟิก Vector-based Real-time Visualization • AlarmWorx®32 ระบบแจ้งเตือนและรายงาน Distributed Enterprise Wide Alarm Management • TrendWorx®32 ระบบพล็อตสัญญาณ Trend Data Collection, Logging, Charting and Analysis ทั้ง Real time และ History โดยเฉพาะฟีเจอร์ระบบสร้าง รายงานแบบ Excel Text file โดยสามารถน�ำข้อมูล History มาสร้างรายงานได้ สามารถก�ำหนดรูปแบบรายงาน ชาร์ต ได้ สร้างรายงานได้ทงั้ แบบแมนวลและอัตโนมัติ ตาม Schedule • ScriptWorx®32 สามารถเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมหรือขยายความสามารถของ GENESIS32TM ด้วยสคริปต์ VBA Multitasking / Multithreading Visual Studio • Universal Connectivity รองรับการสือ่ สารได้ทงั้ OPC, OPC UA, SNMP, BACnet, Web Services • DataWorx®32 โมดูลเพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูล การเชือ่ มต่อข้ามเครือข่าย การบริการ การสื่อสารให้ Client ต่างๆ รวมถึงระบบ Redundancy ส�ำหรับงานที่ต้องการ ความเชื่อมั่นสูง (Mission Critical HMI / SCADA Solutions) นอกจากนีย้ งั มีฟเี จอร์อนื่ ๆ อีกมากกมายเช่น Security, Language, การตรวจสอบ Error ฯลฯ

For more information :

KASS ENGINEERING CO., LTD.

Tel : 0-2978-2137 Fax : 0-2978-2607 Website : www.kassonline.in.th

For more information :

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ำกัด

Tel : 0-2793-8787 (Auto) Fax : 0-2793-8799 (Auto) E-mail : info@eda.co.th Website : http://www.eda.co.th

104 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Productmodren1.indd 104

1/29/2014 2:02:49 PM


Highest Toughness “NS9530/GT9530” FEBRUARY MANUFACTURING 2014 MARKET

In-Sight 7000 BOELLHOFF ค็อกเน็กซ์ เปิดตัวทีส่ ดุ แห่งนวัตกรรมวิชนั่ ซิสเต็มส์ Fastening and Assembling technology from Germany

บริษัท ค็อกเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ค ชื่อ : CGNX) ผู้จัดหาระบบวิชั่นซิสเต็มส์ชั้นน�ำระดับโลกเปิดตัวสุดยอดวิชั่นซิสเต็มส์ In-Sight® 7000 ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทนทานและฉลาดล�ำ้ วิชั่นซิสเต็มส์ซีรีส์ใหม่นี้คือ ตัวแทนของการปฏิวตั วิ งการแมชชีนวิชนั่ อย่างแท้จริง ด้วยฟีจเจอร์วชิ นั่ ทูลส์ทที่ รงอานุภาพ ให้การจับภาพทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และความสามารถในการให้พลังงานและควบคุมระยะแสงสว่าง ภายนอก รวมทั้งประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ input/output ส�ำหรับการตรวจสอบในทุก สถานการณ์ คุณสมบัตทิ งั้ หมดดังกล่าวถูกบรรจุรวมอยูใ่ นแพ็คเกจขนาดเล็กทีม่ รี ะดับป้องกัน ฝุน่ และน�ำ้ IP67 ซึง่ ท�ำให้ In-Sight® 7000 คือสุดยอดผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ทกุ ความท้าทาย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน “คุณค่าที่ส�ำคัญของเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย” มร.บาสการ์ บาเนอร์จี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวิชั่นซิสเต็มส์กล่าว “ไม่เพียงแต่เป็นวิชั่นซิสเต็มส์ที่ได้รับการพิสูจน์ถึง ความน่าเชื่อถือทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ด้วยขนาดที่เล็กและเปี่ยมไปด้วยฟีจเจอร์ใหม่ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดตั้งระบบวิชั่นซิสเต็มส์ได้ ง่ายขึ้นกว่าเดิม”

ทูลส์ที่ฉลาดล�้ำกว่าเดิม

In-Sight®7000 กล้องจับภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจถึงทูลส์ทางด้านวิชั่นที่ เหนือชั้นของค็อกเน็กซ์ที่ให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการตรวจสอบงานซ�้ ำๆ กันอย่าง ต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่ท้าทายที่สุด วิชั่นทูลส์ส�ำหรับการตรวจวัด ค้นหา ต�ำแหน่งและการตรวจสอบ ได้รับการพิสูจน์และยอมรับ รวมถึง EasyBuilder® ที่มีความ คล่องตัวในการท�ำงานสูง ช่วยให้งานตรวจสอบ งานตรวจจับจุดบกพร่อง การน�ำทาง การ จัดเรียง และการวัดขนาดสามารถติดตั้งและวางระบบได้อย่างสะดวกง่ายดาย

การจับภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

In-Sight® 7000 กล้องจับภาพอัจฉริยะมีออพชั่นให้เลือกในรุ่นต่างๆ ซึ่งทุกรุ่นจะถูก บรรจุอยู่ในแพ็คเกจโลหะที่มีความทนทานสูง มีระดับป้องกันฝุ่นและน�้ำ IP67 ให้อัตรา ความเร็วสูงสุดในการจับภาพ คุณสมบัติเฉพาะของ In-Sight โดยสามารถจับภาพได้ด้วย ความเร็วสูงสุดกว่า 100 ภาพต่อวินาที และด้วยอัตราการจับภาพความเร็วสูงนี้เองที่ช่วย ให้ผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจในประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าในไลน์ผลิตความ เร็วสูง อาทิ การบรรจุขวดและการผลิตยา

การยึดชิ้นงานโดยใช้หมุดรีเว็ท แทนที่การใช้เชื่อมแบบสป็อต • สกรู และหมุดสลัก ส�ำหรับงานยึดประกอบชิ้นงานพลาสติกต่างๆ • สกรู แบบยึดติดด้วยกาวพิเศษส�ำหรับงานยึดประกอบชิ้นงานทุกประเภท • สกรู แบบปรับระยะ ส�ำหรับงานประกอบชิน้ งานทีต่ อ้ งมีการชดเชยระยะ tolerance ของงาน • สลักล็อค แบบสวม เหมาะส�ำหรับงานที่ที่การเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนตลอดเวลา • รีเว็ท ส�ำหรับงานประกอบ มีหลายประเภทและหลากหลายวัสดุตามลักษณะการใช้งาน ทั้งพลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม และสเตนเลส • หมุดล็อค ส�ำหรับยึดติดชิ้นงานประเภทต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว แข็งแรง และ แม่นย�ำสูง • อุปกรณ์และเครื่องมือ ส�ำหรับการยึดติดชิ้นงานด้วยการย�้ำติดสะดวกรวดเร็ว และไม่ ต้องมีการเจาะรูชิ้นงาน “Riveting assembly” replaces Spot welding • Fasteners and Thread inserts for plastic component • Adhesived fasteners, fast and process-sure adhesion of most diverse functional elements • Tolerance compensation screws, systems for automatic and stepless com pensation of production tolerance • Decoupling fasteners, fasteners and fastening system for decoupling of vibration and noise • Blind rivets, Blind rivet nut & studs, strong and high-strength joints of metal and non-metal materials • Tacks, high-speed joining of mixed, multiple layer and hybrid joints • Clinching technology, form-fitting and non-positive joints of steels, aluminum and plastic

For more information :

For more information :

คุณศุภสิทธิ์ เชิดไชยกุล, ค็อกเน็กซ์ ประเทศไทย Tel : +66 85 157 1822, +66 81 917 2589, +66 86 666 4669 E-mail : cherdchaikul.supasit@cognex.com

Tel : 0-2732-1144 E-mail : sales@krasstec.com Website : www.krasstec.com

บริษัท ค็อกเน็กซ์ ประเทศไทย จ�ำกัด

บริษัท คราสส์เทค จ�ำกัด

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

Productmodren1.indd 105

105

1/29/2014 2:02:49 PM


INDEX

FEBRUARY 2014

ชื่อบริษัท

2 สี / 4 สี

ต�ำแหน่ง

โทรศัพท์

ค็อกเน็กซ์ ประเทศไทย บจก. คอมโพแม็ก บจก. เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก. เจเอสอาร์กรุ๊ป ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) บจก. ซีนเธเทค บจก. ซีลลิค สเตเบิล เซอร์วิส บจก. แซทเทล (ประเทศไทย) บจก. ไซ-อาร์กัส บจก. ที.เอ็น.เมตัลเวิร์ค บจก. ทีดีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เทคโนโลยี 2004 บจก. ไทยแมค เซลส์แอนด์เซอร์วิส บจก. บีทีที ยูไนเต็ด บจก. ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) บจก. โปรชอป เซนเตอร์ บจก. พี.วี.เอส เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เพาเวอร์เรด บจก. มหาธน อีเลคทริค หจก. เมนเนเคส บจก. เมอซ์ (ประเทศไทย) บจก. แม็กนา อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง บจก. โลจิสติกส์ มาร์ท บจก. เวอร์ทัส บจก. อัลฟ่า คอนโทรมาติค บจก. อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. อีเมอร์สัน (ไทยแลนด์) บจก. เอบีบี จ�ำกัด แอมด้า บจก. ไอ.เอ็น.บี เอ็นเตอร์ไพรซ์ บจก. ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียลเทคนิค คอร์ปอเรชั่น บจก. ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ บจก. ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) บจก. โฮฟ คออินดัส บจก.

4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 2 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 2 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี

67 10 ปกหลังใน 4 66 กระดาษแข็ง ปกหน้า 5 95 63 48 กระดาษแข็ง 19 , 50-51 9 56 17 15 47 กระดาษแข็ง 6 23 13 21 กระดาษแข็ง 27 107 31 38-41 8 ปกหลัง 11 22 กระดาษแข็ง 7 12 65 กระดาษแข็ง 42-43 62 49 ปกหน้าใน

0-2219-1945 0-2105-0555 0-2281-5331 0-2327-0351-5 0-2369-2990-4 0-2732-1300-7 0-2616-7766-9 0-2973-8729-30 0-2319-9933 0-2810-2000 0-2260-3698 0-2214-6431-9 0-2361-3905-7 0-2586-8733 0-2186-7000 0-2181-2317 0-2944-6810-7 0-2322-0810-6 0-2894-3447 0-2741-5266 0-2328-6674-6 0-2865-2501-8 0-2451-1350-1 0-2751-1466 0-2876-2727 0-2721-1801 0-2793-8787 0-2937-1190 0-2665-1000 0-2105-0560 0-2613-9166-71 0-2579-0467 0-2693-2090-4 0-2632-9292 0-2683-0500

อีเมล / เว็บไซต์ www.cognex.com www.compomax.co.th www.crm.co.th www.jsr.co.th www.cgsdesigncenter.in.th www.synthetech.co.th www.silic.co.th sattel@ksc.th.com www.zi-argus.com www.tnmetalworks.com www.fact-link.com www.tech.co.th www.thaimach.com www.BTTunited.com www.parker.com/thailand www.karcherthai.com pvsco@ksc.co.th www.powerade.co.th www.mahathon.co.th www.MENNEKES.de phornsak@merz-thailand.com sales@magna.co.th www.upeengineering.com www.logisticsmart.net www.virtus.co.th www.alphac.co.th www.eda.co.th www.emersonprocess.com www.abb.com www.amda.co.th www.inb.co.th www.eitlaser.com www.hitachi-sunway-is.com www.hitachi.co.th www.hofhydraulic.com

หมายเหตุ : ดัชนีโฆษณาทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ความสะดวกในการค้นหารายชือ่ บริษทั ต่างๆ ทีล่ งโฆษณาในฉบับนี้ โดยไม่มขี อ้ ผูกมัดใด หากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ทางผูจ้ ดั ท�ำถือเป็นเหตุสดุ วิสยั ด้วยพยายามท�ำให้เกิดความถูกต้องอย่างทีส่ ดุ แล้ว

106 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

116.indd 106

1/24/2014 4:28:18 PM


107_AD Magna_new-site.pdf 1 6/3/2013 5:35:44 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


PRODUCTIVITY CORNER

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th

ทีส่ นับสนุนด้วย Productivity อันทรงพลัง การขับเคลือ่ น Productivity ไม่สามารถท�ำได้โดยคน กลุม่ เล็กๆ จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของคนในองค์กร เพียงแค่ออกแรงผลักคนละนิด องค์กรก็สามารถขยับตัวได้ แล้ว การท�ำ Productivity ให้เกิดขึน้ ในองค์กรจะต้องมีกลุม่ คนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Productivity โดยจะท�ำ หน้าทีก่ ระตุน้ รณรงค์สง่ เสริม และสร้างการมีสว่ นร่วมให้แก่ คนในองค์กร ซึง่ เป็นบทบาทของ Productivity Facilitator และบางองค์กรเริม่ มีการรับสมัคร Productivity Manager องค์กรบางแห่งเริม่ มีการตัง้ คณะกรรมการทางด้านนี้ เพือ่ ท�ำ หน้าทีข่ บั เคลือ่ น Productivity ในองค์กรให้เกิดขึน้ อย่างเป็น รูปธรรม

เสริมพลัง Productivity ด้วย KM

ในระหว่างทีท่ ำ� Productivity ย่อมเกิดองค์ความรูต้ า่ งๆ ขึน้ มากมาย อย่างเวลาทีน่ ำ� เครือ่ งมือต่างๆ มาใช้ในองค์กร จะต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกั องคความรูที่เกิดขึ้นจากการทํา Productivity หากมีการเก็บและบันทึก จะเปนองคความรูที่สาํ คัญขององคกร เกิดเปนแหล งเรียนรู บองค์กร ซึง่ ไม่มอี ยูใ่ นต�ำราทัว่ ไปถือเป็นเทคนิค เฉพาะองค์กร น่าเสียดายทีห่ ลายๆ องค์กรไม่ได้เก็บเกีย่ วองค์ ขึ้นในองคกร ซึ่งไมใชแหลงเรียนรูร ะหวางกันภายในเทานั้น แตเปนแหลงเรียนรูที่ใหองคกรอื่นๆ ที่สนใจเขามาศึกษาดูงานได ความรู้เหล่านั้นไว้ ท�ำให้สูญเสียองค์ความรู้ ที่ส�ำคัญไป การที่ทํา Productivity แบบแยกสวน ตางคนตางทํา ไมถือเปน Productivity เพราะไมสามารถขยายผลไปทั่วทั้งองคกรได การทํา KM จะช่วยป้องกันความเสีย่ งในการสูญเสีย กระบวนการ องค์ ความรูาท้ เี่ กิดขึน้ ในองค์กรได้ Productivity ตอง Integrate การทํางาน การใชเครื่องมือ และการปรับปรุงตางๆ เขาดวยกัน แลวพัฒนาเปนลําดับอยางตอเนื่อง สามารถนํ องค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการท�ำ Productivity หากมีการ ความรูที่ไดรับไปใชในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาหรือสรางนวัตกรรมตอไป เก็บและบันทึกจะเป็นองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญขององค์กร เกิดเป็น แหล่งเรียนรู้ขึ้นในองค์กร ซึ่งไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ระหว่างกัน ภายในเท่านัน้ แต่เป็นแหล่งเรียนรูท้ ใี่ ห้องค์กรอืน่ ๆ ทีส่ นใจ ความสําเร็จของ KM ขึ้นอยูกบั ใคร หลายองค์การบริ กรมัหการจัแสวงหาหนทางที จ ่ ะท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภาพ (Productivity) ในองค์ ก รมี ค วามยั ง ่ ยื น ขึ น ้ จึ ง ดการเพื่อให “คน” นําความรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหคนและองคกรเกงขึ้น และเติบโตอยางยัง่ ยืนเข้นีา่คมาศึ ือ กษาดูงานได้ การทีท่ ำ� Productivity แบบแยกส่วน ต่างคนต่างท�ำ ไม่ ขอน� ำ เสนอเรื ่ อ งการจั ด การความรู ้ (Knowledge Management: KM) ที ่ จ ะมาช่ ว ยขั บ เคลื ่ อ น ความหมายงายๆ ของการจัดการความรู และนั่นก็หมายถึง บุคลากรทุกคนมีสวนสําคัญในการจัดทํา KM ทั้งนี้ การนําแกนของ KM ไปสวมใน ถื อ เป็ Productivity เพราะไม่สามารถขยายผลไปทั่วทั้ง องค์ กรด้วยการผสมผสานระหว่าง Productivity กับ KM เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การเพิ่มผลิต องค์กนรได้ Productivity Tools หรืออะไรก็ตามที่องคกรทําอยู จะชวยทําใหสงิ่ ที่ทําอยูนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเกิดความยั ่งยืนการท�ำ Productivity ต้อง Integrate การท�ำงาน ภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การใช้เครื่องมือและการปรับปรุงต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้ว ตอไป พัฒนาเป็นล�ำดับอย่างต่อเนือ่ ง สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไป บริ………………………………………………………………………………………….................................................................................. หารด้วย Productivity 1. ผูบ้ ริหารระดับสูง ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายทีช่ ดั เจน ใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม ลอนิมกรอบ 1 ยามและความหมายของค� ำว่า Productivity เหมือน สือ่ สารให้ทราบอย่างทัว่ ถึง มีความมุง่ มัน่ จริงจัง และมีสว่ น ต่อไป วขอ กับจากการบรรยายในหั ค�ำว่า Quality คือ ในความหมายไม่ ได้บอกว่า “ดีหรือแย่” ร่วม พร้อมทัง้ สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม “สูImproving งหรือต�ำ่ ” Productivity บอกแค่ ส ถานะในขณะนั น้ ฉะนั น้ กับคนในองค์กร & Sustainability Through Knowledge Management ถ้าต้องการรู้ว่าดีหรือแย่ก็ต่อเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบ อาจ 2. ผูบ้ ริหารระดับกลาง จะเป็นตัวเชือ่ มน�ำนโยบายของ ความส�ำเร็จของ KM ขึน้ อยูก่ บั ใคร เพิย่มบเที พลังยผลิ วยการจัดการความรู เปรี บกัตบภาพด ตัวเองในเวลาที ่ต่างกันเพื่อ ดูแนวโน้ม หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงถ่ายทอดลงไปสูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านให้เข้าใจ เพือ่ การบริหารจัดการเพือ่ ให้ “คน” น�ำความรูม้ าใช้ให้เกิด โดย คุยณ พลแก ญดี บุญญากิ จ อาจเที บกัจํบาลัคูกแ่ ษณ ข่งเพืขุอ่ นปรั บปรุวงและ ให้ดขี ดร.บุ นึ้ เพราะฉะนั น้ Proให้ทำ� งานไปในทิศทางเดียวกัน ประโยชน์สงู สุด ท�ำให้คนและองค์กรเก่งขึน้ และเติบโตอย่าง ductivity จะสูงTalk ขึน้ ได้วักนต็ อัอ้งคารที งมีการบริ ารจัดการที 3. ผูป้ ฏิบตั ิ ต้องมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร เห็นประโยชน์ที่ ยัง่ ยืน นีค่ อื ความหมายง่ายๆ ของการจัดการความรู้ และนัน่ Productivity ่ 3 ธันหวาคม 2556ด่ ี แล้วการ บริ………………………………………………………………………………………….................................................................................. หารจัดการจะเป็นตัวผสมผสานระหว่าง Input และ Pro- ตนเองจะได้รบั และประโยชน์ขององค์กร และมีความรูค้ วาม ก็หมายถึง บุคลากรทุกคนมีสว่ นส�ำคัญในการจัดท�ำ KM ทัง้ นี้ cess ทีม่ อี ยูใ่ นองค์กร เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ สามารถเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือ การน�ำแก่นของ KM ไปสวมใน Productivity Tools หรือ ลอบทบาทที มกรอบ ส่ 2ำ� คัญในการผลักดัน Productivity ให้ประสบ ทัง้ นี้ การท�ำ Productivity จะประสบผลส�ำเร็จต้องขึน้ อะไรก็ตามทีอ่ งค์กรท�ำอยูจ่ ะช่วยท�ำให้สงิ่ ทีท่ ำ� อยูน่ นั้ มีประสิทธิ ผลส�ำเร็จนัน้ บุคลากรทุกคนต่างมีสว่ นส�ำคัญ เริม่ จาก อยูก่ บั การสือ่ สารทีท่ วั่ ถึง วัฒนธรรมทีเ่ อือ้ และโครงสร้างทีม ภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และเกิดความยัง่ ยืนต่อไป

เพิ่มพลังผลิตภาพ… ด้วย KM

การฝกอบรมประจําเดือนมกราคม 2557

การฝึกอบรมประจ�ำเดือนมกราคม 2557

หัวขอการฝกอบรม การเพิม่ ผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) การวางแผนกลยุทธองคกรสูความเปนเลิศ (Strategic Planning) คิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เสริมสรางภาวะผูนํา (Intelligence Leadership) 3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง (EQ- AQ- MQ for Self Development)

ข้อมูลเพิม่ เติม: www.ftpi.or.th วันเวลา 29 มกราคม 2557 29-30 มกราคม 2557 29-30 มกราคม 2557 31 มกราคม 2557 31 มกราคม 2557

จากการบรรยายในหัวข้อ Improving & Sustainability Through Knowledge Management เพิม่ พลังผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้ โดย คุณจ�ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และ ดร.บุญดี บุญญากิจ Productivity Talk วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556

ขอมูลเพิ่มเติม: www.ftpi ............................................................................................................................................................................................................. 108 MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

108.indd 108

24-Jan-14 11:16:17 PM


109 AD Subscription.pdf 1 24-Jan-14 3:31:25 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


INDUSTRIAL รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจ�ำเดือนธันวาคม 2556 REPORT โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร การผลิต ภาวะการผลิตกลุม สินคาอาหารสําคัญ (ไมรวมนำ�้ ตาล) เดือนพฤศจิกายน 2556 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของ ปกอ นรอยละ 9.4 แตปรับเพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 3.6 แบงเปน กลุม สินคาสําคัญทีอ่ งิ ตลาดสงออก หากเปรียบเทียบกับ เดือนเดียวกันของปกอน สวนใหญปรับตัวลดลง เชน ปลา ทูนากระปอง กุงสดแชเย็นแชแข็ง และสับปะรดกระปอง มี ปริมาณการผลิตชะลอตัวลงรอยละ 21.3 56.1 และ 39.0 ตามลําดับ แตหากเทียบกับเดือนกอนการผลิตปรับตัวเพิ่ม ขึ้น เชน แปงมัน สําปะหลัง และปลาทูนากระปอง รอยละ 8.5 และ 0.1 ตามลําดับ เนื่องจากเพิ่มการผลิตเพื่อรองรับ เทศกาล กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ แบงเปนสินคาที่ ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน น�้ำมันปาลม มีการผลิตเพิ่มขึ้น เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ นรอยละ 19.6 แตชะลอ ตัวลงจากเดือนกอนรอยละ 2.7 เนื่องจากมีสต็อกอยูใน ปริมาณสูง สวนสินคาที่ใชวัตถุดิบนําเขา คือ น�้ำถั่วเหลือง มีปริมาณการผลิตลดลงเมือ่ เทียบกับเดือนกอนรอยละ 24.7 สวนอาหารไก การผลิตชะลอตัวลงจากชวงเดียวกันของ ปกอนรอยละ 18.4 เนื่องจากความตองการใชอาหารไกลด ลง เนือ่ งจากโรงงานชะลอการแปรรูปจากการเลีย้ งไกทปี่ รับ ลดลง การตลาด ตลาดในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2556 ปริมาณการ สงสินคาอาหารและเกษตร ในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปกอ นและเดือนกอนรอยละ 8.3 และ 0.5 เนื่ อ งจากเกิ ด ความไม มั่ น ใจเศรษฐกิ จ ในประเทศของ ผูบริโภค สืบเนื่องจากเกิดความไมสงบจากการชุมนุมทาง การเมือง ตลาดตางประเทศ ภาพรวมมูลคาการสงออกอุตสาห กรรมอาหาร (ไม่รวมน�้ำตาล) เดือนพฤศจิกายน 2556 ปรับ ตัวลดลงจากเดือนกอนรอยละ 1.8 แตเพิม่ ขึน้ จากเดือนเดียว กันของปกอนรอยละ 0.6 เนื่องจากคําสั่งซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น ในหลายสินคา เชน ไกแปรรูป และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สวนมูลคาการสงออกน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากปกอนจากปริมาณ การสงออกที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม การผลิต ผลิตภัณฑกลุมสิ่งทอ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน การผลิตลดลงในผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอฯ และสิ่งทออื่นๆ

(ยางยืด) รอยละ 1.1 และ 13.6 ตามลําดับ และเมื่อเทียบ กับเดือนเดียวกันของปกอ น การผลิตลดลงในผลิตภัณฑเสน ใยสิ่งทอฯ ผาผืน ผาลูกไม และยางยืด สวนหนึ่งเปนผลจาก ความตองการของตลาดภายในประเทศลดลง อยางไรก็ตาม การผลิตเครือ่ งนอนและผาขนหนู มีการผลิตเพิม่ ขึน้ ตามคํา สัง่ ซือ้ จากอากาศทีห่ นาวกวาทุกปและเพือ่ เปนของฝากของ ที่ระลึกในชวงปใหม ผลิตภัณฑกลุมเครื่องนุงหม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กอน การผลิตเสือ้ ผาสําเร็จรูปจากผาถักเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.7 จากคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ในสวน การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาทอ เมื่อเทียบกับเดือนกอน และเดือนเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้น รอยละ 8.5 และ 14.5 ตามลําดับ การจ�ำหน่าย ปริมาณการจําหนายภายในประเทศของผลิตภัณฑกลุม สิง่ ทอ เมือ่ เทียบกับเดือนกอนเพิม่ ขึน้ ในผลิตภัณฑเครือ่ งนอน และผาขนหนู ตามความตองการใชทเี่ พิม่ ขึน้ จากสภาพอากาศ ทีห่ นาวเย็นกวาทุกป โดยสงผลใหกลุม เครือ่ งนุง หมมีการจํา หนายทัง้ เสือ้ ผาถักและเสือ้ ผาทอเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือน กอนรอยละ 2.6 และ 1.3 ตามลําดับ แตหากเทียบกับเดือน เดียวกันของปกอ น การจําหนายทัง้ เสือ้ ผาถักและเสือ้ ผาทอ ลดลง รอยละ 13.6 และ 8.9 ตามลําดับ จากคาครองชีพและ หนีภ้ าคครัวเรือนทีป่ รับตัวสูงขึน้ สงผลใหประชาชนระมัดระวัง การจับจายใชสอยลง มูลคาการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมโดยรวมลดลง รอยละ 1.0 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน จากมูลคาทีล่ ดลงในตลาด อาเซียน ญีป่ นุ และสหรัฐอเมริกา รอยละ 3.0 2.1 และ 4.1 ตามลําดับ แตหากเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ นเพิม่ ขึน้ เล็กนอย รอยละ 0.7 จากมูลคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดอาเซียน และ ญี่ปุน 6.0 และ 9.0 ตามลําดับ โดยกลุมสิ่งทอมีมูลคาลดลง รอยละ 5.4 และ 0.8 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน และเดือนเดียว กันของปกอน สําหรับกลุมเครื่องนุงหมกลับมีมูลคาเพิ่มขึ้น รอยละ 6.5 และ 3.1 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า การผลิต สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือน พฤศจิกายน 2556 ชะลอตัวลง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนนี้มีคา 126.65 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง รอย ละ 3.50 เมื่อเทียบกับเดือนกอน เมื่อพิจารณาในกลุมเหล็ก ทรงแบนพบวาการผลิตลดลง รอยละ 11.81 โดยผลิตภัณฑที่ มีการผลิต ลดลงมากทีส่ ดุ ไดแก เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ลดลง รอยละ 26.91 รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบ โครเมียม ลดลง รอยละ 19.21 เนื่องจากความตองการ ใชของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา ที่ชะลอตัวลง รวมทั้งความไมมั่นใจในสถานการณ ทางการ เมืองทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจสัง่ ซือ้ ประกอบกับในชวงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปจะเปนชวงที่ลูกคาชะลอ

การสั่งซื้อเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลัง ทําใหความตองการ ซื้อเหล็กลดลง สําหรับเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น รอยละ 13.07 โดยเหล็ก เสนขอออย เพิ่มขึ้น รอยละ 49.01 รองลงมาคือ เหล็กเสน กลม เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.85 และเมือ่ เปรียบเทียบกับเดือนเดียว กันของปกอน การผลิตลดลง รอยละ 4.73 โดยเหล็กทรง แบนมีการผลิตลดลง รอยละ 13.73 แตเหล็กทรงยาวกลับ มีการผลิตที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 13.28 ราคาเหล็ก จากขอมูลดัชนีราคาเหล็กตางประเทศของสถาบันเหล็ก และเหล็กกลาแหงประเทศไทย พบวา การเปลีย่ นแปลงของ ดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด CIS ณ ทาทะเลดํา (Black Sea) ในชวงพฤศจิกายน 2556 เทียบ กับเดือนกอนพบวา ผลิตภัณฑเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มขึ้น ไดแก เหล็กแทงแบน เพิ่มขึ้นจาก 111.86 เปน 115.11 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.91 เหล็กแทงเล็ก Billet เพิ่มขึ้น จาก 118.11 เปน 118.82 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.60 แต ผลิตภัณฑที่มีราคาทรงตัว คือ เหล็กเสน มีดัชนีราคาเหล็ก ที่ 119.14 เหล็กแผน รีดรอน มีดัชนีราคาเหล็กที่ 110.76 ยกเวนเหล็กแผนรีดเย็น ที่มีดัชนีราคาเหล็กลดลงจาก 115.51 เปน 115.14 ลดลง รอยละ 0.32 สําหรับแนวโนมราคาสินแรเหล็กในป 2557 นี้ ทาง Union Bank of Switzerland (UBS) ซึ่งเปนสถาบันการ เงินชั้นนําของโลกประเมินวา ราคาสินแรเหล็กปจจุบัน คอนขางมีความเสี่ยงตอการปรับลดลงโดยในชวงไตรมาส ที่ 1 นี้หากปริมาณการผลิตเหล็กเริ่มถูกปรับลดลง จะสง ผลใหราคาสินแรมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นในชวง เดือน กรกฎาคม นอกจากนี้ ทาง UBS คาดการณราคาเฉลี่ย สินแรเหล็กวาจะปรับลดลงจาก 123 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในปนี้ลงไปสูระดับ 106 และ 95 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในป 2557 และ 2558 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์ อุตสาหกรรมรถยนตในเดือนพฤศจิกายน 2556 ชะลอ ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 เนื่องจาก ในปทผี่ า นมาตลาดในประเทศมีฐานทีส่ งู อันเกิดจากนโยบาย รถยนตคันแรก โดยมีขอมูลสภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใน เดือนพฤศจิกายน ดังนี้ การผลิตรถยนต์ จํานวน 182,818 คัน ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 2555 ซึง่ มีการผลิต 256,581 คัน รอยละ 28.75 โดยเป น การปรั บ ลดลงของการผลิ ต รถยนต นั่ ง และ รถยนตกระบะ 1 ตัน และรถยนตเพื่อการพาณิชยมีปริมาณ การผลิตรถยนตลดลงจากเดือนตุลาคม 2556 รอยละ 1.24 โดยเปนการปรับลดลงของการผลิตรถยนตนงั่ และรถยนต์ เพื่อการพาณิชย การจ�ำหน่ายรถยนต์ จํานวน 93,483 คัน ลดลงจาก เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการจําหนาย 148,243 คัน

110 | MODERN MANUFACTURING MAGAZINE

110-111.indd 110

24-Jan-14 11:47:37 PM


ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) INDUSTRIAL กระทรวงอุตสาหกรรม REPORT

รอยละ 36.94 โดยเปนการปรับลดลงของการจําหนาย รถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนต PPV รวมกับ SUV และรถยนตเพื่อการพาณิชย สวนหนึ่งเปนผลจากยอดจํา หนายรถยนตในปที่ผานมามีฐานที่สูง แตมีปริมาณการจํา หนายรถยนตเพิ่มขึ้นจากเดือน ตุลาคม 2556 รอยละ 5.47 โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นของการจําหนายรถยนตกระบะ 1 ตัน และรถยนต PPV รวมกับ SUV การสง่ ออกรถยนต์ จํานวน 96,006 คัน ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการสงออก 100,225 คัน รอยละ 4.21 ซึ่งลดลงในประเทศแถบเอเชีย และแอฟริกา และมี ปริมาณการสงออกรถยนตลดลงจากเดือนตุลาคม 2556 รอยละ 0.87 ซึง่ ลดลงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต รถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในเดือนพฤศจิกายน 2556 ชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 โดยมี ข  อ มู ล สภาวะอุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต เ ดื อ น พฤศจิกายน ดังนี้ การผลิตรถจักรยานยนต์ จํานวน 164,466 คัน ลดลง จากเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการผลิต 196,615 คัน รอยละ 16.35 โดยเปนการปรับลดลงของการผลิตรถ จักรยานยนตแบบครอบครัว แตมีปริมาณการผลิตรถ จักรยานยนตเพิ่มขึ้น จากเดือนตุลาคม 2556 รอยละ 0.66 โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ ครอบครัว การจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ จํานวน 138,750 คัน ลด ลงจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการจําหนาย 165,774 คัน รอยละ 16.30 โดยเปนการปรับลดลงของการจําหนาย รถจักรยานยนตแบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร และมี ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตลดลงจากเดือนตุลาคม 2556 รอยละ 6.82 โดยเปนการปรับลดลงของการจําหนาย รถจักรยานยนตแบบครอบครัว แบบสกูตเตอร และแบบ สปอรต การส่งออกรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) จํานวน 29,331 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการ สงออก 24,053 คัน รอยละ 21.94 ซึ่งเพิ่มขึ้นในประเทศ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุน และมีปริมาณการสงออก รถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจาก เดือนตุลาคม 2556 รอยละ 10.81 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ และสหราช อาณาจักร

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 ในขณะที่ ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศนั้นลดลงรอยละ 0.85 และเมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ น ปริมาณการ ผลิตและปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศเพิ่มขึ้น

รอยละ 6.20 และ 5.97 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตขยาย ตัวไดดี โดยมีปริมาณการผลิตและปริมาณการจําหนายใน ประเทศคอนขางทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนไป ตามฤดูกาล ประกอบกับชวงทีผ่ า นมาสถานการณการเมือง ของไทยไมคอยสงบ สงผลใหการกอสรางชะลอตัวลงเล็ก นอย อยางไรก็ตาม ราคาปูนซีเมนตและวัสดุกอสรางที่ปรับ สูงขึ้น เริ่มสงผลกระทบตอผูประกอบการ ทั้งในโครง การกอสรางบานและคอนโดมิเนียม โดยขณะนี้ผูประกอบ การบางรายไดปรับขึ้นราคาขายโครงการที่พัฒนาขึ้น ใหม บางแลว การส่งออก มูลคาการสงออกปูนซีเมนตเดือนพฤศจิกายน 2556 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน เพิม่ ขึน้ รอยละ 39.25 และเมือ่ เทียบ กับเดือนเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.94 เมือ่ พิจารณาในภาพรวม การสงออกปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากไทยเขาสูฤดูกาลเก็บเกี่ยวในชวงเดียวกันนี้ของ ทุกป ทําใหมคี วามตองการใชปนู ซีเมนตในประเทศลดลงตาม การชะลอตัวของภาคกอสราง จึงสามารถสงออกปูนซีเมนต์ ไดเพิ่มขึ้น

โดยสินคาเครือ่ งใชไฟฟามีมลู คาการ สงออก 1,907.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.3 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน แตเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ นเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.28 ซึง่ ตลาดหลักทีม่ กี ารปรับตัวลดลง คือ ญีป่ นุ สหภาพยุโรป และจีน สวนอาเซียนสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น โดยเครือ่ งใชไฟฟาทีม่ มี ลู คาสงออกสูงสุดไดแก เครือ่ ง ปรับอากาศมีมลู คาสงออก 294.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลด ลงรอยละ 12.19 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน แตเพิม่ ขึน้ รอยละ 11 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น รองลงมา คือ เครือ่ ง รับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ มีมลู คาสงออก 340.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.49 เมือ่ เทียบกับเดือน กอน แตลดลงรอยละ 8.16 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอ น สําหรับสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมลู คาการสงออก 2,737.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.13 เมือ่ เทียบกับเดือน กอน และเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ นมีการปรับตัว เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.28 เนือ่ งมาจากการสงออกไปตลาดอาเซียน และสหภาพยุโรปเพิม่ ขึน้ แตการสงออกไปจีนลดลงคอนขาง มากเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น เนือ่ งจากจีนเปนฐาน การผลิตคอมพิวเตอรเพือ่ สงออกไปตลาดโลก ซึง่ ขณะนีค้ วาม ตองการชะลอตัวลงมาก

อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต ภาพรวมภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟา และอิเล็ก ทรอนิกสของเดือนพฤศจิกายน 2556 มีดัชนีผลผลิตอยูที่ ระดับ 277.86 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.81 เมื่อเทียบกับเดือนกอน และ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 10.19 โดยอุตสาหกรรมไฟฟามีดชั นี ผลผลิตอยูท รี่ ะดับ 125 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.60 เมื่อเทียบกับเดือนกอน แตลดลงรอย ละ 9.75 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก ผูบริโภคในประเทศมีการระมัดระวังการใชจายมากขึ้นและ ตลาดสงออกชะลอตัว สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมดี ชั นีผลผลิต อยูท ี่ ระดับ 364.58 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.46 เมื่อเทียบกับเดือนกอน แตปรับตัวลดลงรอยละ 10.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของปกอน โดยมาจาก HDD ที่ปรับตัวลดลงมากถึงรอยละ 12.20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความ ตองการ HDD ของโลก ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําใหความตองการคอมพิวเตอร/ โนตบุค ลดลงรวมถึงสวนหนึง่ มาจากการลดการผลิตลงของ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด ทีข่ ายเทคโนโลยีการผลิตบางสวนใหกบั บริษทั โตชิบา สตอเรจดีไวส (ประเทศไทย) จํากัด การส่งออก มูลคาการสงออกเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเดือน พฤศจิกายน 2556 มีมลู คา 4,644.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.27 เมือ่ เทียบกับเดือนกอน และเมือ่ เทียบกับชวง เดียวกันของปกอ นเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.03

ดัชนีอตุ สาหกรรมของเดือนพฤศจิกายน 2556 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2556 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2556 ร้อยละ 0.5 แต่ลดลง ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน การ ผลิตลดลงในหลายอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ คือ ยานยนต์ Hard Disk Drive อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เบียร์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อัตราการใชก้ �ำลังการผลิตเฉลีย่ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 63.1 ลดลงเล็กน้อยจากร้อย ละ 63.5 ในเดือนตุลาคม 2556

MODERN MANUFACTURING MAGAZINE | 111

110-111.indd 111

24-Jan-14 11:47:38 PM


112 House AD Material_C.pdf 1 29-Jan-14 2:03:33 PM

ประกาศ

รายชื่อผูที่รับรางวัลกับกิจกรรมรวมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับนิตยสาร Modern Manufacturing

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ผูที่ไดรับรางวัล เสื้อโปโลเนื้อดี จำนวน 2 ตัว ไดแก 1. คุณ กำชัย ผดาวัลย (NICHIRIN (THAILAND) CO., LTD.) 2. คุณสินเลิศ ชาญฤทธิ์ (บริษัท จากัวร อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด) ผูที่ไดรับรางวัล ไฟฉาย LED ขนาดพกพา 20 รางวัล ไดแก 1. คุณ มงคล เลิศวรปรีชา (บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิ่ง จำกัด) 2. คุณ นพดล รัตนาคร (S.T.R. (1990) Co., Ltd.) 3. คุณ นฤเบศวร จีนสุขประเสริฐ (บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด) 4. นาย กุศล คำเต็ม (บริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน)) 5. คุณ บุญเลิศ วัฒนภาเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 6. คุณ ศุภชัย มนูภัทราชัย (บริษัท มหากิจ รับเบอร จำกัด) 7. คุณ วุฒิพงศ จันทะบุตร (AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.) 8. คุณ นิตยา ณ เนตร (บริษัท มิลลคอน สตีล จำกัด (มหาชน)) 9. คุณ ชะลอ ศิริวงศ (บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จำกัด.) 10. คุณ นิลพันธ ใบขุมเหล็ก (บริษัท ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) 11. คุณ นิติธร บุญมาพิลา (Ogura Clutch Thailand Co., Ltd.) 12. คุณ รัชนล จักรกฤษณ (บริษัท ยานภัณฑ จำกัด (มหาชน)) 13. คุณ พรเทพ บรรณดิลก (บริษัท ไทยยังเคมีคอล จำกัด) 14. คุณ วิรุณ มิยะยม (บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด) 15. คุณ ธเนศ ลิ้มทองเจริญ (บริษัท เคทีแอล อินเตอรไพรส จำกัด) 16. คุณ ปยธิดา โสภาพันธ (บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพารท จำกัด) 17. คุณ บพิตร ชวยคง (บริษัท เอเชียแปซิฟคพาราวูด จำกัด) 18. คุณ พินิจ ชูติพงศ (บริษัท ยูนิเวอรแซลโปรเซส จำกัด) 19. คุณ สุรชัย อชพิสิฐ (บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด) 20. คุณ ชัยยศ เรืองแสงทอง (T.H. REETET CO., LTD.) *หมายเหตุ กรุณาสงรายละเอียดที่อยูเพื่อใชในการจัดสงของรางวัลมาที่ marketing@mmthailand.com หรือติดตอคุณ สุณิสา โทร. 02 731 1191-4 ตอ 102 กอนวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 นี้


113_tapa_a4_C.pdf 1 24-Jan-14 3:35:31 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD TBD House Ad-1.pdf 1 6/28/2013 5:58:34 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


K

CMY

CY

MY

CM

Y

M

C

AD_.pdf 1 10/1/2013 1:47:21 PM


AD Alpha.pdf 1 6/28/2013 6:47:26 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Modern Manufacturing  
Modern Manufacturing  

Modern Manufacturing February 2014 Vol.11 No.132

Advertisement