Dvig kakovosti narodnostnega šolstva

Page 1

BROŠURA projekta „DVIG KAKOVOSTI NARODNOSTNEGA ŠOLSTVA ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST V SLOVENIJI TER SLOVENSKO NARODNO SKUPNOST NA MADŽARSKEM”, ki ga je sofinancirala EU iz Evropskega socialnega sklada.


Naziv nosilnega posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Upravičeni stroški projekta so v višini do 360.000,00 evrov. Obdobje trajanja operacije je od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2020. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) / Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije št. C3330-16-319005 z dne 21. 12. 2016 kot upravičenec izvedla projekt z naslovom »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem« (v nadaljevanju: projekt). Z izvajanjem projektnih aktivnosti smo pričeli 1. 6. 2016, zaključili pa smo jih s 30. 11. 2020. Po prvotno predvidenem terminskem načrtu bi se projektne aktivnosti morale zaključit do

2


31. 8. 2020, vendar je prišlo do nepredvidljive situacije, in sicer do popolnega zaprtja dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Za uspešno izvedbo operacije in doseganje njenih ciljev je bilo zaradi tega nujno omogočiti podaljšanje izvajanja aktivnosti za čas 3 (treh) mesecev. V želji, da bi dvojezično šolstvo v Porabju in Prekmurju ostalo aktivno ter se strokovno in jezikovno kompetentno nadgrajevalo, razvijalo in izpopolnjevalo, je PMSNS v skladu s pripravljenim terminskim načrtom projekta v omenjenem obdobju izvajala projektne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Dvojezični VIZ v Porabju in Prekmurju se srečujejo s težavami, kot so na primer: pomanjkanje jezikovno kompetentnega kadra, zagotavljanje finančnih sredstev itd. Ena izmed nalog oz. ciljev upravičenca je ohranitev pomurske madžarske skupnosti, njenega maternega jezika ter narodne zavesti pri ljudeh, s čimer je zelo pomembno začeti že v zgodnjem otroštvu. Ozaveščanje želimo začeti v zgodnji fazi otroškega razvoja (vrtec) in to nadaljevati skozi izobraževalno pot otrok (osnovno ter srednješolsko izobraževanje). Za uresničitev omenjenega in izvajanje aktivnosti pa moramo imeti jezikovno kompetentni kader. Tako bomo lahko odpravili omenjene težave, hkrati pa tudi dosegli boljše rezultate oz. pridobili čim bolj strokovno in jezikovno kompetentne strokovne delavce. Namen projekta je bil otrokom, ki obiskujejo izobraževalno vertikalo v madžarskem in slovenskem jeziku, omogočiti kakovosten, strokovno in pedagoško usposobljen učiteljski kader ter dodatno podporo pri učenju. S tem so bile tudi pripadnikom madžarske in slovenske manjšine ter vsem otrokom zagotovljene boljše možnosti za izobraževanje v madžarskem in slovenskem jeziku, dvig ozaveščenosti in vključevanje v okolje, kakor tudi dodatne možnosti pri zaposlitvi. Nadaljnji namen projekta je bila še nadgradnja oz. razvoj jezikovnih in strokovnih kompetenc strokovnega kadra vzgojno-izobraževalnih zavodov v Prekmurju in Porabju ter dodatna širitev izobraževalnega sistema v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Prekmurju in Porabju. Ciljne skupine, ki so bile vključene v projekt: • pedagoški delavci in drugi strokovni sodelavci s področja vzgoje in izobraževanja v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Prekmurju in Porabju, • otroci dvojezičnih vrtcev v Prekmurju in Porabju, • učenci dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju in Porabju, • dijaki dvojezične srednje šole v Lendavi, • dvojezične VIZ z dvojezičnega območja Prekmurja in Porabja. Projekt je bil izveden v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, nekatere aktivnosti pa so bile izvedene izven kohezijske regije v Porabju na Madžarskem, vendar še vedno znotraj Evropske unije.

3


OPIS GLAVNIH SKLOPOV IZVEDENIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI Pred pričetkom vsakega posameznega šolskega leta smo v soorganizaciji z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja – Muravidéki Pedagógusok Egyesülete izvedli Strokovno konferenco za pedagoške delavce dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja. Na strokovnih konferencah so lahko pedagoški delavci, s pomočjo strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja, usvajali strokovna znanja in razvijali jezikovne kompetence. Pilotni projekt »Delna zunanja diferenciacija pri madžarščini kot drugem jeziku v Dvojezični srednji šoli Lendava« se je v vseh izobraževalnih programih Dvojezične srednje šole Lendava izvajal že v predhodnem projektu. Namen projekta je bil dosežen, saj so dijaki, ki so se v dvojezično srednješolsko izobraževanje vključevali z enojezičnih slovenskih osnovnih šol, imeli možnost učenja jezika na osnovni ravni, torej ločeno od dijakov, ki so končali dvojezično osnovno šolo. Izvajanje aktivnosti se nadaljuje tudi po zaključku projekta, saj je s 1. 9. 2020 postala del sistema rednega financiranja ter se tako neprekinjeno nadaljuje. Pestrost poučevanja smo zagotovili z najemom digitalnih učnih gradiv in digitalnih zemljevidov v madžarskem jeziku ter pripadajočih licenc. Porabje na Madžarskem in Prekmurje v Sloveniji sta dvojezični regiji z bogato kulturno dediščino, ki jo je nujno ohraniti. Med izvajanjem aktivnosti Posebnih metod izobraževanja in ohranjanja jezika in narodne identitete smo ta namen tudi dosegli. Ohranjanje jezikovne in kulturne identitete pri prekmurskih Madžarih ima različne pristope. Nekatere med njimi so vsekakor posebne metode, s pomočjo katerih mladi znanje usvojijo skozi različne dejavnosti. V to aktivnost smo vključili dvojezične vzgojno-izobraževalne zavode iz Prekmurja – otroke, učence in dijake. V sklopu te podaktivnosti so otroci, učenci in dijaki VIZ v Prekmurju usvajali znanja in veščine igranja na citre, recitatorstva, ljudskih plesov, otroških igric, gledališke dejavnosti, likovne umetnosti ter lončarstva. Med izvajanjem projekta so bila izvedena strokovna izobraževanja in praktična usposabljanja za strokovne delavce na področju dela z otroci s posebnimi potrebami. V izvedbo podaktivnosti so bili vključeni strokovnjaki iz Madžarske, ki so opravili usposabljanje šolskega strokovnega tima in šolskega kolektiva ter v praksi predstavili tudi različne učne, didaktično-metodične in terapevtske postopke. Izvedeni so bili diagnostični postopki in individualizirani program dela z otroci s posebnimi potrebami, kar je podrobneje vključevalo predavanja in praktične prikaze diagnostičnih sredstev ter razvojnih smernic – hospitacije. Strokovno pomoč učitelja asistenta na Dvojezični osnovni šoli in vrtcu Józsefa Kossicsa, Gornji Senik – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és óvoda je med projektom izvajala ena

4


oseba. Strokovna pomoč je obsegala poučevanje slovenskega jezika ter tudi druge izvenšolske dejavnosti. Izmenjava izkušenj in dobrih praks med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ter med učitelji v Porabju in Prekmurju je potekala vsako šolsko leto, in sicer z obiskom enega od strokovnih sodelavcev iz Prekmurja. V šoli so obravnavali naslednje teme: Predstavitev vsebin Programa mozaBook in mozaWeb ter možnosti uporabe dvojezičnih interaktivnih učbenikov; Medpredmetno načrtovanje, Sodobne oblike poučevanja na dvojezičnih osnovnih šolah; situaciji (epidemija širjenja COVID-19) prilagojeno pa je potekalo spletno izobraževanje na temo Sodobna učna okolja, kot podpora poučevanju na daljavo. V vrtcu so obravnavali naslednje teme: Otroške igre; Igramo se izštevanke, zbadljivke, šaljivke naših babic; Dramatizacija pravljice; v šolskem letu 2019/2020 pa je prav tako situaciji prilagojeno na spletu potekala še izmenjava izkušenj in dobrih praks med vzgojiteljicami na temo Dnevi kulture v dvojezičnih vrtcih. Skupni šolski dnevi za porabske in prekmurske dvojezične osnovne šole so bili nekaj posebnega, saj so se učenci vsako šolsko leto izmenično obiskali v Porabju in v Prekmurju. Skupni šolski dnevi so med drugim, poleg sodelovanja in izmenjave informacij, izkušenj in dobrih praks, pripomogle tudi k spoznavanju kulturnih vrednot sosednjega naroda in so bili odlična priložnost za povezovanje med učitelji in učenci ter med pripadniki narodnih skupnosti na obeh straneh meje. 3. novembra 2020 je upravičenec organiziral spletno zaključno konferenco projekta, saj je bilo zaradi epidemije širjenja COVID-19 zbiranje ljudi prepovedano. Zaključna konferenca je bila odprta za javnost, sodelovali pa so predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov iz Prekmurja in Porabja, predstavniki MIZŠ, mediji ter predstavniki upravičenca projekta. Na konferenci so predstavili izvedene projektne aktivnosti. Opažanja, videnja in izkušnje so kot svoj prispevek dodali tudi udeleženci zaključne konference.

5


6


Uspešen zaključek projekta in napredek na področju izobraževanja Tretji projekt na področju šolstva z naslovom »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«, ki ga je sofinancirala EU, se je uspešno zaključil. Projekt je na dvojezičnem območju Prekmurja in Porabja imel izjemen pomen in njegove rezultate lahko vsekakor ocenim pozitivno. Menim, da smo prvotne cilje projekta, to so zagotoviti kakovosten, pedagoško in jezikovno usposobljen učiteljski kader v dvojezičnem izobraževanju, povečati znanje učencev, dvigniti možnost njihovega vključevanja v okolje in povečati zaposlitvene možnosti ter razvoj jezikovnih in strokovnih kompetenc strokovnega kadra vzgojnoizo­braževalnih zavodov v Prekmurju in Porabju oziroma dodatna razširitev obeh izobraževalnih sistemov, dosegli z nadpovprečnim uspehom. Za otroke so najpomembnejši presežek projekta predstavljali strokovnjaki, ki

so izobraževalne in vzgojne dejavnosti popestrili z različnimi aktivnostmi (lončarstvo itd.). Tovrstni projekti so vsekakor zgledni, saj ozaveščajo težave, za katere lahko rešitve nato iščemo bolj ciljno. Predvsem moram poudariti konstruktivno sodelovanje med stroko in politiko ter nenehna posvetovanja in dialoge na področju izobraževanja, ki so potekala med izvajanjem projekta, kajti brez tega ne bi mogli doseči tako dobrih rezultatov in napredka. Veseli me, da bosta narodnostno šolstvo obe državi podpirali tudi v bodoče, saj ima le-ta pomembno vlogo pri obstoju in razvoju narodne skupnosti. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da so v šolskem letu 2020/2021 omogočili nadaljevanje projekta za dvig kakovosti narodnostnega šolstva, ki bo tako že četrti po vrsti. Želim, da bo tudi ta projekt uspešen, kot so bili predhodni.

Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS

7


Projekt se je začel v letu 2016 in se

kakor tudi k poglabljanju stikov in

nosti. Zaradi epidemije Covid-19

trenutno zaključuje. Osnovni na-

izmenjavi izkušenj med strokovni-

pa učenci v letu 2020 teh dejavno-

men projekta je bil dvig jezikovnih

mi delavci dvojezičnih izobraževal-

sti ne morejo obiskovati. Za učen-

in strokovnih kompetenc strokov-

nih zavodov.

ce je bilo posebno doživetje tudi

nega kadra v vzgojno-izobraže-

Strokovna predavanja, izmenjava

obisk porabskih šol, ko smo izvedli

valnih zavodih v Prekmurju in Po-

primerov dobrih praks so v tem

skupne šolske dneve. Učenci na-

rabju. Aktivnosti v sklopu projekta

projektu bila postavljena v samo

ših dvojezičnih šol so se družili z

so potekale na različnih področjih.

ospredje. Dva učitelja naše šole

učenci iz Števanovcev in Gornjega

Namenjene so bile strokovnim de-

sta izvajala tudi praktična izobra-

Senika. Spoznavali so njihove obi-

lavcem, predvsem pa učencem.

ževanja za učitelje porabskih šol.

čaje, ohranjali kulturno dediščino

V letih trajanja projekta smo tudi

Na teh delavnicah sta praktično

krajev ter se vključevali v delavni-

na DOŠ Genterovci izvajali različne

predstavila delo z Mozabook. Gle-

ce. Tudi sama sem se kot ravnate-

aktivnosti, s katerimi smo se vklju-

de na to, da smo že od pomladi

ljica udeležila skupnih šolskih dni.

čili v projekt. Naši strokovni delavci

2020 izvajali pouk na daljavo, smo

Z veseljem sem opazovala učence,

so se udeležili različnih strokovnih

učitelje v Porabju seznanili z lastni-

ki so z zanimanjem spremljali ter

izobraževanj, ki so bila organizira-

mi izkušnjami in spletnimi orodji

se vključevali v organizirane aktiv-

na v sklopu Društva pedagoških

za dvig kakovosti poučevanja na

nosti tudi na naših DOŠ.

delavcev dvojezičnih šol in vrtcev

daljavo.

Menim, da je projekt v celoti us-

Prekmurja ter PMSNS. Udeleženci

Omenjeni projekt je skozi raz-

pel, kar smo zaznali tudi z različ-

so lahko uživali v odličnih plenar-

lične dodatne dejavnosti, kot je

nimi kazalniki. Vsako novost, do-

nih predavanjih, vključevali so se v

lončarstvo, citre ter ljudski ples,

dano vrednost k dvigu strokovnih

različne delavnice, ki so jih izvaja-

veliko prispeval tudi k ohranjanju

kompetenc ter narodne identitete

li izjemni predavatelji. Menim, da

narodne identitete učencev. Te

sprejemamo pri nas, na naši šoli

strokovna izpopolnjevanja peda-

dejavnosti so učenci z veseljem

zelo pozitivno. Zahvaljujem se

goških delavcev v svojem mater-

obiskovali, tako so pri lončarskem

vsem, ki so pri izvedbi vseh aktiv-

nem jeziku, spoznavanje sodobnih

krožku izdelovali različne izdelke, s

nosti v času trajanja projekta ka-

metod in oblik dela – s poudarkom

citrami nastopali na kulturnih pri-

korkoli pomagali.

tudi na digitalizaciji in e-gradivih – ,

reditvah in zaplesali različne ljud-

bistveno prispevajo k osebni rasti

ske plese. S temi dejavnostmi so v

Valerija Šebjanič,

in kakovostnejšemu delu z učenci,

veliki meri popestrili šolske aktiv-

ravnateljica DOŠ Genterovci

8


Projekt »Dvig kakovosti narodno-

k ohranjanju jezika in identitete

za e-učenje v madžarskem jeziku

stnega šolstva za madžarsko na-

narodne skupnosti ter integraci-

(mozaweb, mozabook). Uporablja-

rodno skupnost v Sloveniji ter

jo narodne manjšine v večinsko

li so jih tako učitelji madžarskega

slovensko narodno skupnost na

družbo.

jezika kot tudi učitelji zgodovine,

Madžarskem« se zaključuje. V ob-

Cilji programov štiriletnega cikla

geografije ter naravoslovnih pred-

dobju trajanja projekta, tj. od juni-

so bili: zagotoviti kakovostno,

metov.

ja 2016 do danes, smo bili deležni

pedagoško in jezikovno uspo-

Učenci so se množično vključeva-

številnih aktivnosti, ki so naš šolski

sobljeno osebje v dvojezičnem

li v številne krožke, ki so jih vodili

program obogatile.

izobraževanju;

znanja

strokovni sodelavci iz Madžarske.

Narodnostno šolstvo v Porabju

učencev ter njihovo vključevanje

Med njimi naj omenim madžarsko

na Madžarskem ima tako kot šol-

v skupnost ter povečanje njiho-

folkloro, lončarstvo, igranje na cit­

stvo narodnosti za madžarsko

vih zaposlitvenih možnosti; po-

re in likovni krožek.

narodno skupnost v Sloveniji iz-

večanje jezikovnih in strokovnih

Posebno zanimiva izkušnja je bil

jemno pomembno vlogo pri us-

kompetenc učiteljev in strokov-

skupni šolski dan za porabske

vajanju in ohranjanju maternega

njakov dvojezičnih izobraževalnih

in prekmurske dvojezične šole,

jezika manjšine, pri ozaveščanju

ustanov v Porabju in Prekmurju

možnost hospitacij, izmenjave iz-

narodnostne pripadnosti in pri

ter razširitev obeh izobraževalnih

kušenj, druženje in spoznavanje

razvijanju

sistemov.

specifik na obeh straneh državne

Ures­ničevanje teh nalog osmišlja

Največ učiteljev je sodelovalo na

meje.

program

ki

vsakoletni strokovni konferenci

Pozdravljamo take projekte in jih z

vedno bolj postajajo središča na-

pred pričetkom šolskega leta ter

veseljem podpiramo.

rodnostnega življenja.

na strokovnih izpopolnjevanjih.

Po našem prepričanju so cilji

Zelo uporabna in koristna je bila

Tatjana Sabo,

pro­ jekta v veliki meri prispevali

možnost izposoje licenc za gradiva

ravnateljica DOŠ I Lendava

kulturne

identitete.

narodnostnih

šol,

širjenje

9


Projekt »Dvig kakovosti narodno-

veščine, spretnosti in znanja, ki jih

kraje. V okviru projekta smo pri-

stnega šolstva za madžarsko na-

bodo lahko uporabili pri svojem

dobili tudi tablične računalnike, ki

rodno skupnost v Sloveniji ter

nadaljnjem delu. Na strokovnih

bodo vsekakor obogatili pouk.

slovensko narodno skupnost na

izpopolnjevanjih, ki so jih vodili iz-

Bogatejši pa smo tudi za nova

Madžarskem« je bil eden izmed

kušeni in skrbno izbrani predava-

prijateljstva, ki bodo prav gotovo

projektov, ki nam je ponujal širok

telji, so učitelji in vzgojitelji z zado-

pripomogla k temu, da se bodo

spekter sodelovanja na vzgojno-

voljstvom pridobivali nova znanja.

vsebine in cilji projekta nadaljevali

-izobraževalnem področju dveh

Učenci so spoznavali življenje in

tudi v prihodnje.

manjšin, izmenjavo izkušenj ter

delo na šoli naroda v sosednji

podporo pri izvajanju pouka.

državi. Prisostvovali so pri pouku,

Milena Ivanuša,

Strokovni delavci in tudi učenci

uživali so v ustvarjalnih delavnicah

ravnateljica DOŠ Dobrovnik

so imeli možnost razvijati različne

ter na izletih po okolici spoznavali

»Dvig kakovosti narodnostnega

v tem, da so nam obenem bili

manjkal še strokovni obisk

šolstva za madžarsko narodno

predstavljeni postopki, načini

strokovnjakinje v samih oddel-

skupnost v Sloveniji ter slovensko

in metode nudenja pomoči ot-

kih Vrtcev Hodoš in Domanj-

narodno skupnost na Madžar-

rokom z govornimi motnjami

ševci.

skem« je projekt, v katerega se je

na Madžarskem. Ob tem smo

vključila tudi naša dvojezična šola

izpopolnili svoje poznavanje

služijo vso pohvalo, saj so bila

ter Vrtca Domanjševci in Hodoš, ki

madžarskega jezika in stro-

njihova predavanja sestavlje-

delujeta v sklopu šole.

kovnega izrazoslovja.

na na temelju dobrih primerov

Na delavnicah so bile izčrpno

iz praks in njihove izmenjave,

Strokovni delavci šole in vrtca

in zelo strokovno podane te-

in ne samo teorije.

smo sodelovali na strokovnih

oretične osnove, na katerih

konferencah in izpopolnjeva-

sloni metoda dela z otroci,

Porabju so na delavnicah s po-

njih za pedagoške delavce in

pri kateri se uporablja t. i.

močjo primerov dobrih praks

vzgojitelje dvojezičnih vzgoj-

»mozgáskotta«. Poleg tega so

spoznali in dobili vpogled v

no-izobraževalnih zavodov v

bile delavnice tudi praktično

možnosti uporabe sodobnih

Prekmurju in Porabju, in smo

naravnane in smo strokovni

oblik poučevanja v Sloveniji.

s tem pridobili določena zna-

delavci vsako vajo, ki jo obse-

Imeli so zagotovljene mož-

nja, ki smo jih lahko uporabili

ga ta metoda, tudi izvajali. Ta

nosti za jezikovno usposablja-

pri pouku/delu;

izkušnja je nam, strokovnim

nje v jeziku narodnosti, saj so

Izpostaviti velja, da so strokov-

delavcem

predavanja potekala v sloven-

nim delavcem v dvojezičnih

razumevanje gibalnih sposob-

vrtcih

nudila

nosti otrok in prenos metode

veliko nazornih razlag in ra-

v prak­so. Popolno implemen-

vitve dobrih praks dobili pri-

zumevanje teoretičnih osnov

tacijo celotnega pridobljenega

ložnost, da delček svojega

v zvezi z govornimi motnjami

znanja bi omogočal šele rekvi-

znanja, ki so plod večletnega

otrok. Pomemben prispevek k

zit, ki pa ga še kljub obljubam

dela v vzgoji in izobraževanju

razumevanju tematike je tudi

nismo prejeli. Ob tem pa je

ter nenehnega strokovnega

Ob analizi dela lahko ugotovimo: •

10

izobraževanja

omogočila

boljše

Predavatelji izobraževanj za-

Udeleženci obiskov v šolah v

skem jeziku. •

Učitelji so z možnostjo predsta-


izobraževanja, delijo z drugimi

nja za ohranjanje jezika in na-

čine in njenega vključevanja

in s tem prispevajo k strokovni

rodne identitete. V sklopu tega

v sodobnost, krepili znanja,

rasti udeležencev izobraževa-

so vrtčevski otroci in učenci

spretnosti in veščine za učin-

nja in tudi svoji osebni stro-

pri šolski folklori spoznava-

kovito sodelovanje in spora-

kovni rasti.

li kulturne vrednote naroda,

zumevanje v lastnem in tu-

Pozitiven vpliv je imelo tudi

katerih temelje so Madžari

jem jeziku, spoznavali osnove

spoznavanje načinov pouče-

že prinesli s seboj v Karpatski

mad­žarskega ljudskega plesa

vanja in sistema dvojezične-

bazen ter so se skozi stoletja

ter bogatili besedni zaklad in

ga šolstva na Madžarskem.

izoblikovala pod vplivom raz-

oblikovali pozitiven odnos do

Takšne izmenjave so vedno

ličnih ljudstev. Izhajajoč iz vlo-

običajev.

dobrodošle, saj širijo polje po-

ge, da ljudski ples mobilizira

učevanja in obogatijo človeka

osebnost »kot celoto« (pesem,

nih šolskih dnevih za porab-

z novimi spoznanji in poznan-

koordinacija giba, sodelovanje

ske in prekmurske dvojezične

stvi.

itn.) ter iz enotnosti melodije-

osnovne šole je še posebej po-

Neprecenljiva je možnost na-

-ritma-gibanja,

ugotavljamo,

membno, saj so učenci lahko

jema licenc mozaBOOK za

da ima madžarski ljudski ples

spoznali način dela tu in onstran

uporabo e-gradiv v madžar-

izredno velik potencial za raz-

meje, izmenjali izkušnje, sodelo-

skem jeziku. S tem smo pope-

vijanje učenčevih sposobnosti.

vali na rokodelskih delavnicah,

strili marsikatero uro pouka

Pri tem so učenci pridobiva-

spoznali kulinariko ter zname-

in širili besedišče učencev, pa

li znanja in veščine za razvoj

nitosti krajev, hkrati pa se še po-

tudi učiteljev v madžarskem

lastnega kulturnega in sve-

merili v športnih aktivnostih.

jeziku.

tovnega nazora ter oblikovali

Pomemben vpliv pa so imele

pozitiven odnos do nacional-

Jožefa Herman,

posebne metode izobraževa-

ne kulturno-umetniške dediš-

ravnateljica DOŠ Prosenjakovci

Sodelovanje učencev na skup­

11


Projekt »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodnostno skupnost Slovenije ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«

je

za

Dvojezično

osnovno šolo Jožefa Košiča zelo pomemben. Omogočil je namreč strokovno pomoč učitelja asistenta. S pomočjo učitelja Nina Gumilarja in učiteljice Valentine Novak smo v štirih letih močno napredovali. Svež veter je jezikovno podkrepil naše delovanje, z novimi metodami in pristopi smo pridobili nova znanja, učenci pa učitelja, ki sta naravna govorca in jezikoslovca. Tudi učitelji

odskočna deska za odlične rezulta-

in nezaupljivo, vendar o samem

so spremembo pozitivno pozdravili.

te, ki jih že žanjemo.

šolskem dnevu pripovedujejo še

Ocenjujemo, da je učitelj asistent z

Tudi skupne šolske dneve oce-

nekaj časa.

vidika strokovnosti, spodbude, po-

njujemo kot kvalitetne in nujno

moči, možnosti usmerjanja za nas

potrebne. Naši učenci do svojih

Ildikó Doncsecz Treiberné,

izjemnega pomena, da je dodana

sošolcev, sovrstnikov v matični

ravnateljica Dvojezične osnov-

vrednost naše šole in s tem velika

državi pristopajo sicer sramežljivo

ne šole Jožefa Košiča

Projekt je bil zelo uspešen in za-

metno načrtovanje je predstavila

gala je, kako se uresniči v praksi, v

nimiv. Učitelji so dobili možnost,

zelo zanimivo in razumljivo, razla-

šolskem okolju.

da na izobraževanjih

Skupni šolski dnevi

preko programa mo-

so dali možnost za

zabook in mozaweb

skupne delavnice ter

spoznajo interaktiv-

srečanje z učenci in

ne

in

učitelji z obeh strani

(dvojezič-

meje. Učenci so spoz-

pripomočke

učbenike

ne). Kolegica, ki je

nali

imela predavanje, je

nosti in so v njih zelo

podrobno

uživali.

predsta-

različne

dejav-

vila didaktiko in način, kako uporabljati

Agica Holecz,

dvojezične interaktiv-

ravnateljica DOŠ

ne učbenike. Pred-

Števanovci

12


Štiri leta skupnega prekmursko-

smernice za porabski del, skozi

V zvezi z e-izob­raževanji za učite-

-porabskega projekta »Dvig ka-

potek projekta pa toliko, kolikor

lje pa imam droben pomislek –

kovosti narodnostnega šolstva za

mi je dopuščal čas oziroma koli-

morda bi bilo potrebno vsebine in

madžarsko narodno skupnost v

kor sem bila h kateri izmed dejav-

oblike izobraževanj še bolj skrbno

Sloveniji ter slovensko narodno-

nosti povabljena. Glede na stanje

premisliti in ponuditi res optimal-

stno skupnost na Madžarskem«,

narodnostnega izobraževanja v

ne e-delavnice, še bolj prilagojene

ki se je izvajal v vseh prekmurskih

Porabju in najbolj pereče proble-

metodično-didaktičnim in vsebin-

dvojezičnih vrtcih, osnovnih šolah

me sem v dogovoru s šolami pre-

skim potrebam porabskih šol.

in na lendavski srednji šoli, prav

dlagala, da bi v okviru projekta

Izobraževanja, druženja, spozna-

tako pa tudi na dvojezičnih šolah

bilo nujno in optimalno zadovoljiti

vanje življenja in dela drug druge-

in v vrtcih v Porabju, so za nami.

predvsem kadrovske in izobra-

ga, izmenjava izkušenj, partnersko

Projekt, že tretji skupen po vrsti,

ževalne potrebe šol. Le-te so že-

sodelovanje udeležencev projekta

nam je pokazal in dokazal, da ima-

lele delno nadgradnjo nekaterih

in ustanov, medsebojno kolegial-

ta narodnostni skupnosti, madžar-

vsebin iz predhodnega projekta,

no učenje in podpiranje so doda-

ska v Sloveniji in slovenska na Ma-

razen tega pa še nekaj novih, živ­

ne vrednosti aktualnega projekta.

džarskem, veliko skupnega ali vsaj

ljenjsko pomembnih dejavnosti.

Zame osebno, gotovo pa tudi za

podobnega: učenje in ohranjanje

Na prvo mesto smo postavili stro-

porabske učence in učitelje, so

narodnostne

pri

kovno pomoč vsaj enega učitelja

bili prava obogatitev skupni šolski

najmlajšem rodu mora biti najpo-

asistenta iz Slovenije za seniško

dnevi, saj spoznavanja in soust­

membnejša zaveza in poslanstvo

šolo, nadalje pedagoške delavni-

varjanja delovnega dneva neke

narodnostnega

izobraževanja,

ce za predšolsko vzgojo in dvoje-

šole v živo ne more nadomestiti

kulture in politike. Strokovno so-

zična gradiva, e-izobraževanja za

nobena, še tako dodelana virtual-

delovanje, izmenjava dobrih praks

učitelje in skupne šolske dneve za

na predstavitev.

in medsebojna podpora naj posta-

učence in učitelje.

Kot pedagoška svetovalka za šol-

nejo in ostanejo temelj narodno-

Štiri leta so za nami in z veseljem

stvo Slovencev v Porabju bi po-

stnega

vsakdanjika.

Dvojezično

lahko potrdimo, da se je večina

udarila, da so skupne dejavnosti

šolstvo

prekmurskih

Madžarov

načrtovanih dejavnosti za porab-

udeležencev z obeh strani admi-

šteje že šest desetletij, medtem

ske šole izpeljala. Učitelj asistent

nistrativne meje potrebne in po-

ko je porabsko dvojezično šolstvo

je postal na gornjeseniški šoli ne-

membne, saj se skozi nje in ob njih

nastajalo pred desetletjem in pol.

pogrešljiv sodelavec kot narav-

družimo, sodelujemo, izmenjuje-

Obe skupnosti se morata truditi

ni govorec slovenščine. Upamo

mo dobre prakse in učimo drug

za ohranjanje lastnih materinščin,

lahko samo, da bo tudi v prihod-

od drugega. Vsekakor je s takimi

najprej v družinah in nato v šolah,

nje razumevanje financerjev za

projekti potrebno nadaljevati.

ki so najpomembnejše učiteljice

ohranitev tega delovnega mesta

manjšinskih jezikov.

(v novem projektu ali sistemska

mag. Valerija Perger,

Pri projektu sem aktivno sodelo-

rešitev). Izobraževanja vzgojiteljic

Višja svetovalka I za šolstvo Sloven-

vala predvsem na začetku, ko je

so prinesla mnogo novih, svežih

cev v Porabju na Madžarskem,

bilo potrebno oblikovati vsebinske

idej, tudi izobraževanja učiteljev.

Zavod RS za šolstvo

materinščine

13


O Strokovnem srečanju ob pričetku

Strokovno srečanje ob pričetku

davanji in delavnicami v odmorih

šolskega leta, ki ga Društvo peda-

šolskega leta je že vrsto let tisti dan

pogovarjamo, ugotovimo, da bi jih

goških delavcev dvojezičnih šol in

v življenju Društva, ki se ga pred

potrebovali še več.

vrtcev Prekmurja že tradicionalno

vsakim pričetkom novega šolske-

Izvedbo

organizira v zadnjem tednu mese-

ga leta vsi veselimo in nestrpno

ocenjujem kot zelo koristno, saj

ca avgusta, lahko zaključimo, da je

pričakujemo. Razlog so vedno za-

menim, da je to forum, ki nas, pe-

to dan, ki je zaradi svoje vsebine ter

nimive in aktualne teme, priznani

dagoške delavce dvojezičnih šol in

priložnosti, da se pedagoški delavci

predavatelji, kot tudi priložnost,

vrtcev, iz leta v leto okrepi v našem

dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih

da se v širšem krogu srečamo pe-

poslanstvu.

ustanov Prekmurja lahko srečamo,

dagoški delavci vseh osmih dvo-

povežemo in izmenjamo izkušnje,

jezičnih

vzgojno-izobraževalnih

predsednica Društva pedago-

postal eden najbolj obiskanih pro-

ustanov Prekmurja. To je dan, o

ških delavcev dvojezičnih šol in

gramov Društva.

katerem vsakokrat, ko se med pre-

vrtcev Prekmurja, DSŠ Lendava

14

strokovnega

srečanja

Elizabeta Tóth,


Ker poučujem na osnovni šoli s Na izobraževanjih v okviru Strokovnih srečanj ob pričetku šolskega

prilagojenim programom, se po-

leta sodelujem že od vsega začetka. Tematike spopolnjevanj so zme-

gosto udeležujem izobraževanj in

raj aktualne in me v veliki meri motivirajo za nov začetek šolskega

seminarjev z namenom, da se kaj

leta. Meni osebno so ta srečanja najpomembnejše izobraževanje v

novega naučim in strokovno izpo-

šolskem letu. Izvajalci so priznani strokovnjaki svoje stroke, so dobri

polnjujem. Strokovnega srečanja

predavatelji in podajo veliko koristnega znanja. Delavnice so pa pra-

ob pričetku šolskega leta, ki ga je

vo razvedrilo, saj lahko njihovo vsebino v celoti prenesemo v razred

organiziralo Društvo pedagoških

med učence.

delavcev dvojezičnih šol in vrtcev

Prav tu izvem veliko novosti, lahko poglabljam svoje strokovno in

Prekmurja, sem se letos udele-

tudi andragoško-pedagoško znanje.

žila že tretjič. Tematika mi je bila

Organizatorjem povsem zaupam, saj me še nikoli niso razočarali in

zelo všeč, saj je odprla drugačne

prav zaradi tega se bom srečanj udeleževala tudi v bodoče.

poglede na pedagogiko in pou-

Lenke Lázár, DOŠ I Lendava

čevanje, kajti humorja v povezavi s poučevanjem le redko ali nikoli ne omenjamo. Predavatelj v teoretičnem delu je izjemen strokovnjak in izredno topla ter pozitivna oseba, od katere sem dobila veliko odličnih nasvetov. Tudi praktični del srečanja je bil poučen, ideje in nasvete, ki sem jih dobila, bom vsekakor vpeljala v lastno prakso. Srečanje je zadovoljilo moja pričakovanja. Andrea Pisnjak, DOŠ II Lendava

Učitelji Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ter vzgojitelji Vrtca Domanjševci in Vrtca Hodoš se vsako leto v lepem številu udeležimo strokovnega srečanja ob pričetku šolskega leta. Vsako leto ga nestrpno pričakujemo, letošnjega pa še posebej, saj je njegova izvedba v času širjenja koronavirusa bila vprašljiva. Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja uspe vsako leto organizirati nadvse strokovna, poučna, kvalitetna in zabavna predavanja. Letos je bilo tematsko obarvano prav s slednjim, in sicer je bilo govora o pomenu humorja pri poučevanju ter vzgajanju kot tudi v vsakdanjem življenju. Po navdihujočem in duhovitem plenarnem predavanju smo se udeležili različnih kreativnih delavnic. Izkušnje, pridobljene na delavnicah, nam, strokovnim delavcem, omogočajo boljše razumevanje teoretičnih osnov in lažji prenos v prakso. Na strokovnih srečanjih nam predavatelji vedno posredujejo sodobne oblike poučevalne prakse. Pri takšnih srečanjih nam je še posebej v navdih, da se strokovni delavci srečamo in si med seboj izmenjamo izkušnje dobrih praks. Tudi v bodoče si želimo obilo strokovnih srečanj in dobrih predavateljev. Anita Sekereš, DOŠ Prosenjakovci

15


Vsem vrtcem je skupno doseganje

je izpostavila naša prednost, saj je

jemo spodbudo, da je dvojezično

optimalnega razvoja otrok, kar po-

večina otrok seznanjena z obema

delo v vrtcih vredno truda.

meni, da si prizadevamo izhajati iz

jezikoma. Otroci oba jezika slišijo v

Kot vzgojiteljica na dvojezičnem

otrok samih. Stremimo k temu, da

družini ali ju celo dobro obvladajo.

področju

se vsi otroci radi igrajo in preko iger

Za najbolj uspešne dejavnosti smo

strokovne konference, kjer imamo

usvajajo spretnosti in veščine, ki so

izbrali glasbene, to je petje in ples,

možnost srečanja vseh pedago-

pomembne za življenje ter urijo svo-

saj preko tega otroke najlažje mo-

ških delavcev dvojezičnih vrtcev in

je komunikacijske sposobnosti. Vlo-

tiviramo in tudi besedilo v drugem

šol na enem mestu. Meni osebno

ga vrtcev na narodnostno mešanih

jeziku usvojijo najhitreje. Poskuša-

to pomeni navdih za novo šolsko

območjih je še posebej pomembna,

li smo še z zgodbicami in zaigrano

leto, saj se tu srečamo vsi enako

pozdravljam

tovrstne

misleči pedagogi z istim ciljem, da bi otrokom na dvojezičnem področju čim bolj približali oba jezika in obe kulturi. Kajti vrtci smo tisti, ki ustvarjamo primerno podlago za razvoj dvojezičnosti. Na zadnjem srečanju sem pridobila veliko koristnih idej in potrditev za delo z saj vrtci tukaj ustvarjamo primerno

pravljico. Ocenjujem, da je vklju-

otroki, hkrati pa tudi priporočila

podlago za razvoj dvojezičnosti. Ot-

čevanje glasbe v dejavnost tisto,

za delo na sebi, saj vem, da lahko

roci se v vrtcu seznanjajo s kulturo

kar otroke najbolj pritegne, saj so

vzgaja in skrbi za optimalen razvoj

in kulturno dediščino, predvsem pa

pripravljeni posnemati in ponav-

otrok le fizično in psihično zdrava

jih spodbujamo k učenju in uporabi

ljati, kar jih posledično pripelje do

oseba.

obeh jezikov.

hitrega usvajanja besedišča.

Z izmenjavo dobre prakse med

Z izmenjavo dobre prakse med

vodja Vrtca Pikapolonica

našimi vrtci in vrtci v Porabju se

vzgojiteljicami si druga drugi da-

Dobrovnik

16

Edit Varga,


LONČARJENJE je na naši šoli

rese, predstave, domišljijo, ustvar-

pomembna pridobitev, saj nas po-

jalnost in inovativnost. Z lončar-

vezuje v sklopu obveznega in raz-

jenjem kreativno izražajo ideje,

širjenega programa ter spodbuja

izkušnje in občutja. Učenci krepijo

medvrstniško in medgeneracijsko

in

sodelovanje. Omogoča nam po-

(samo)zaupanje in odgovornost

vezavo s prednostnimi nalogami

do sebe, drugih in okolja.

naše šole ter ohranja in poglab-

Lončarjenju je na šolsko leto na-

lja skupne vrednote, kot so prija-

menjeno do 40 ur. Poteka strnje-

teljstvo, sodelovanje, poštenost in

no, običajno do 4 šolske ure, po

znanje.

pouku ob določenih dnevih v do-

Če citiram cilje razširjenega pro-

govoru z učenci, starši in zunanjim

grama, velja, da z lončarjenjem

sodelavcem Csabo Horváthom,

učenci pridobivajo znanja in vešči-

lončarskim mojstrom iz Zalae-

ne za razvoj lastnega kulturnega

gerszega.

in svetovnega nazora, oblikujejo

Učenci izredno radi izdelujejo lon-

pozitiven odnos do nacionalne,

čarske izdelke, saj se v to dejav-

razvijajo

(samo)spoštovanje,

vezi in medvrstniško sodelujejo.

evropske in svetovne kulturno-­ nost iz leta v leto vključuje vedno

Pri lončarstvu skrbimo za ohra-

umetniške dediščine ter njenega

več otrok. V šolskem letu 2020–

njanje narodne identitete in kul-

vključevanja v sodobnost. Krepijo

2021 smo krožek izvedli v več sku-

turne dediščine tako, da skupaj

in razvijajo neposredne zaznavno-­

pinah, saj je želelo sodelovati kar

z lončarskim mojstrom in učenci

doživljajske sposobnosti, ročne

28 učencev. Običajno se učenci

načrtujemo in izdelujemo različne

spretnosti, estetske izkušnje, inte-

razporedijo glede na prijateljske

predmete iz gline (lončke, sklede,

17


svečnike, vaze, stojala, okraske,

Lončarski mojster nam je večkrat

tablice za zeliščni vrt. V znak naše

darila za pomembne dni in praz­

na razpolago tudi pri obveznem

čebelarske šole pa so učenci izde-

nike …). Svoje ročne spretnosti

pouku ali pa pride takrat, ko je na-

lali posode za med.

učenci urijo na šolskem lončar-

črtovana dejavnost. Tako so učen-

skem vretenu. Glinene plošče in

ci v sklopu eko-dneva za šolsko je-

Gordana Časar,

posode pa žgemo v lončarski peči.

dilnico izdelali stojala za prtičke in

mentorica, DOŠ Prosenjakovci

18


Eden mojih najljubših krožkov je lončarski krožek, ki se ga udeležujemo enkrat mesečno, in sicer ob torkih od 14.30 do 17. ure. Vmes je tudi čas za malico. Krožek vodi lončarski mojster Csaba Horváth. Izdelujemo različne predmete iz gline, na primer: lonce, sklede, svečnike, živali, okraske ... Všeč nam je lončarsko vreteno. Ker imamo ob šoli tudi šolski vrt, izdelujemo tudi glinene tablice v obliki čebeljih panjev, na katere nato napišemo imena rastlin. Tablice in posode žgemo v šolski lončarski peči. Pred božičnimi prazniki izdelujemo okraske za jelko. Ob pustu smo v glinene plošče vpraskali kurente. Po žganju v peči smo ji tudi prebarvali in glazirali z modro barvo ter jih ponovno žgali. Za veliko noč pa smo v glinene plošče vpraskali zajčke. Ko smo končali z zajčki, smo iz plošč izrezovali piščance in izdelovali posodice za jajca. Na koncu smo jih pobarvali v rožnato. Nina Šanca in Nina Laco, DOŠ Prosenjakovci

Všeč mi je bilo, ker smo veliko

Všeč mi je bilo, ker so nam

Porabski dan mi je bil všeč, ker

ustvarjali in se spoznali tudi s tis-

predstavili njihovo šolo. Pogovar-

sem izkusila nekaj novega. Zani-

timi učenci tam. Videli smo tudi,

jali smo se z ostalimi učenci in sku-

mivo je bilo videti in slišati druge

kako potekajo njihovi šolski dnevi.

paj ustvarjali.

ter se na koncu vsega še zabavati.

Sana Krapec, DOŠ Dobrovnik

Eva Ježovnik, DOŠ Dobrovnik

Lana Grof, DOŠ Dobrovnik

19


Ko sem hodil v 5. razred, smo šli v Porabje. Tam smo si ogledali šolo in imeli razne dejavnosti. Igrali smo tudi nogomet. Čeprav sem imel roko v mavcu in ne bi smel igrati, sem se vseeno priključil igri. Zdelo se mi je zanimivo, da tudi na Madžarskem govorijo slovensko in madžarsko, tako kot pri nas. Mateo Bürmen, DOŠ Dobrovnik

20


Videti zeliščni vrt je bilo za nas veliko doživetje. Všeč nam je bilo tudi predavanje o čebelah. Fant z očali je veliko govoril, mi pa smo poslušali predavanje. Mislimo, da smo nato obiskali šolo z drugačnim učnim načrtom. Dobili smo neke kreme, nato pa smo krasili še medenjake. Dorottya Nagy in Fruzsina Baráth, Dvojezična osnovna šola Števanovci

Zelo rada grem v Slovenijo.

Mislim, da je zelo dobro, da imamo učiteljico iz Slo-

Slovenija je lepa država. Rada

venije. Učiteljica ves čas govori slovensko. Veliko ne

imam, ko spoznam nove prija-

razumem, ampak ona tudi veliko kaže in potem je

telje. Imam veliko prijateljic v

lažje. Vsak teden imamo 5 ur slovenščine in 1 uro

Sloveniji. Moje prijateljice sem

spoznavanje slovenstva. Veliko se smejemo, pojemo,

spoznala na taborih. Nekatere

delamo različne stvari. Jaz imam najraje, ko imamo

prijateljice sem spoznala na

uro meditacije. Takrat ležimo, pazimo na dihanje in

šoli, ko smo imeli skupni šolski

poslušamo učiteljico, kaj nam govori. Jaz imam tudi

dan. Včasih si pišemo po Mes-

zelo rada, ko govorimo po Skypu z ljudmi iz Slove-

sengerju.

nije. Pogovarjali smo se z učiteljico Natašo, pilotom

Vanessza Sulics,

Gašperjem in zdravnico Andrejo.

Dvojezična osnovna šola Jožefa

Dzsenifer Schröder,

Košiča

Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča

21



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.