Page 1

Městem bude opět kráčet jazz z Divadlo Drak a Aldis budou hostit koncerty devatenáctého ročníku mezinárodního jazzového festivalu Jazz Goes to Town. Festival se bude konat od pondělí 14. října do soboty 19. října, přičemž hlavní festivalové koncerty jsou připraveny na poslední dva večery do Aldisu. Kompletní program je uveden na www.jazzgoestotown.com.

KRÁTCE Z HRADCE Vedení města se setká s občany Plačic Veřejná schůze vedení města s občany Plačic se uskuteční 23. října od 18 hodin v tamější hospodě U Vacků. Na programu jsou například informace o dostavbě dálnice D11, změně územního plánu, cyklostezkách v okolí Plačic, především směrem na Březhrad a Hradec Králové, a záměru s pozemky bývalých skleníků na rozhraní katastru Plačic a Kuklen u hypermarketu Albert.

Hradecká knihovna se stala městskou knihovnou roku Knihovna města Hradce Králové je absolutním vítězem soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Hradecká bibliotéka přitom vyhrála s obrovským náskokem. V hodnocení získala 127 bodů, přičemž plzeňská knihovna, která skončila druhá, měla 96 bodů a třetí knihovna v Karviné-Mizerově 91 bod. Vítěz soutěže, do níž se přihlásilo 32 účastníků, získal 70 tisíc korun.

Co se děje kolem stromořadí u Orlice? Občané v Hradci Králové podepisují petici za záchranu stromořadí podél břehů řeky Orlice. Na březích této řeky pracovníci státního podniku Povodí Labe označili více než 300 vzrostlých stromů, což vyvolalo velký ohlas. Žádost o jakýkoliv zásah do zeleně v této lokalitě však odbor životního prostředí hradeckého magistrátu neobdržel a jako orgán ochrany přírody a krajiny vyzval Povodí Labe ke sdělení oficiálního stanoviska. O současné situaci magistrát informoval dozorové orgány ochrany přírody - ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. Státní podnik Povodí Labe připravuje koncepci řešící břehové porosty na území města. „V současné době provádíme mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož výsledkem bude evidence stromů jako podklad k vypracování koncepce břehových porostů. Jde o běžně prováděný postup, na který byl magistrát města upozorněn během společného jednání již v srpnu,“ říká tisková mluvčí Povodí Labe Jana Burianová s tím, že

u stromů označených barvou již bylo provedeno mapování a toto označení neznamená, že je strom určen ke kácení. „V současné době není koncepce břehových porostů dokončena, není tedy podána u příslušných orgánů ochrany přírody žádná žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a není připravováno žádné masivní kácení porostů,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí Jana Burianová.

„V tuto chvíli nebyla žádná žádost na kácení v této lokalitě na odbor životního prostředí hradeckého magistrátu podána. Pouhé označení stromu vlastníkem nic neznamená,“ upozorňuje vedoucí odboru životního prostředí Iva Šedivá. Zásahy, které budou státním podnikem Povodí Labe navrženy, budou muset být řádně zdůvodněny a odborem životního prostředí budou následně odborně posouzeny, a teprve na tomto základě bude rozhodováno. Rozhodování nebude jednoduché, protože legislativa v této oblasti není jednoznačná a bude nutné vyřešení nejasností mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství. Navíc se v tuto chvíli ukazuje, že chystaná akce úpravy břehových porostů může mít rozměr celostátní. „Jelikož se v tomto případě jedná pro město o mimořádně citlivou věc, požádal jsem minulý týden ředitele Povodí Labe o schůzku,“ říká primá-

Přes dva tisíce lidí nahlédlo do nitra MHD

Město oslaví vznik samostatného státu Oslavy dne vzniku samostatného československého státu se uskuteční 28. října od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Bude zde připraven kulturní a společenský program i trh lidové tvorby a uměleckých řemesel. Slavnostní akt u pomníku T. G. Masaryka spojený s předáváním medailí se uskuteční v 10 hodin.

Charita přijímá zimní oblečení Pánské zimní oblečení v současnosti shání Oblastní charita Hradec Králové. Bundy, kalhoty, mikiny, svetry, rukavice, ponožky, čepice a další teplé věci mohou zájemci donést do Sociálního šatníku v Kydlinovské ulici každé úterý nebo čtvrtek od 13 do 17 hodin. Více informací zájemci získají na tel. čísle 774 728 645, nebo na webových stránkách www.charitahk.cz. (red)

Průjezd autobusem myčkou, vyzkoušení řízení autobusu na trenažéru, projížďky historickými vozidly MHD, možnost posazení za volant nebo prohlídka veškerého zázemí v sídle dopravního podniku i na terminálu. Den otevřených dveří dopravního podniku při příležitosti 85. výročí hradecké MHD přinesl návštěvníkům řadu zážitků. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

NAJDETE NA WEBU

O parkování rozhodnou zastupitelé

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

z Fotogalerie ze dne otevřených dveří v hradeckém dopravním podniku z Jak žijí aktivní senioři v Klubu důchodců?

www.hradeckralove.org

tor města Zdeněk Fink. „Na našem pátečním setkání mě ředitel Bohumil Pleskač informoval, že koncepce břehových porostů bude hotova nejdříve koncem listopadu a další kroky se tedy budou řešit po tomto datu.“ Také odbor životního prostředí magistrátu již vyzval Povodí Labe ke sdělení oficiálního stanoviska k připravovanému kácení stromořadí a o situaci informoval dozorové orgány ochrany přírody - Ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. „Jsme proto přesvědčeni, že náhlé, nezodpovědné, nepromyšlené a nepovolené zásahy stromům na břehu Orlice nehrozí,“ ujišťuje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Iva Šedivá. Pavlína POSPÍŠILOVÁ Více na www.hradeckralove.org.

Žádejte o peníze na obnovu kulturní památky Město Hradec Králové oznamuje vlastníkům nemovitostí, které jsou kulturními památkami a leží na území městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny Hradec Králové, že termín pro podání žádosti o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 je nejpozději do 30. října 2013. Dotace z programu jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Zásady programu městských památkových rezervací a městských památkových zón jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz. Podrobné informace podá odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. (jf)

Otázka pro

Šanci ovlivnit režim parkování ve východočeské metropoli budou mít královéhradečtí zastupitelé už 29. října. Čeká je rozhodování o odkupu nadpoloviční většiny akcií společnosti ISP Hradec Králové, která ještě pod názvem ATOL začala od 1. ledna 2007 provozovat ve městě systém parkování. Ten se stal jedním z předvolebních témat v komunálních volbách v roce 2010. Radní města ponechali konečné rozhodnutí na zastupitelích. „Koncesní smlouva, která byla uzavřena 28. prosince 2006, byla a je trnem v oku mnohých Hradečáků i lidí, kteří dojíždějí do města za prací,“ říká primátor města Zdeněk Fink. Vedení města krátce po svém nástupu na radnici po komunálních volbách v roce 2010 vyzvalo jednotlivé zastupitelské kluby, aby se vyjádřily, jak nejlépe naložit s dopravou v klidu. Téměř všechna politická uskupení deklarovala před těmito volbami vůli ke změně v koncesi. A to počínaje odkupem společnosti až k výpovědi s vyrovnáním podle vzorce, nebo jen provedením úprav režimu parkování a jeho cen. „V létě roku 2012 po zjištění, že bez zásadní majetkové účasti ve firmě není možné prosadit v potřebné míře požadavky občanů i politiků, jsem za-

čal s majitelem firmy BAK jednat o odkupu části akcií společnosti ISP. Samozřejmě i jemu, jako zkušenému podnikateli, je jasné, že úzká spolupráce s městem přes ve smlouvě deklarované zajištěnosti ekonomické výhodnosti, bude výhodná i pro jeho firmu. I proto vznikla předběžná dohoda o možném prodeji nadpoloviční většiny akcií, 51 %, za zhruba 53 miliónů korun,“ říká Zdeněk Fink, předkladatel návrhu. Primátor poskytnul zastupitelům podklady k jednání a možnosti variantního řešení už zhruba v půlce února tohoto roku. Vlastní kapitál společnosti ISP HK byl k 31. srpnu 2013 ve výši 62,593 mil. Kč (50,82 % je 31,809 mil. Kč), z toho je nerozdělený zisk 34,747 mil. Kč. Město odkupem části společnosti ISP HK získá podíl i na

tomto vlastním kapitálu a nerozděleném zisku. Vlastnit nadpoloviční většinu akcií, což je v navrhovaném bodě k projednání, přinese městu kromě jiného i podíl na zisku společnosti, což vychází z přání občanů. Město prostřednictvím svých orgánů určuje základní mantinely chodu společnosti ISP HK a vstupem do této společnosti bude jednak moci více ovlivňovat její hospodaření a chod, ale také se podílet na nemalých výsledcích hospodaření. Přijetím nabídky a odkupem 50,82 % podílu akciové společnosti ISP HK město získá přímou kontrolu a možnost více ovlivňovat hospodaření společnosti a rovněž bude mít podíl na zisku společnosti ve výši svého akciového podílu. Za účetní období r. 2013 a 2014 by byla předpokládaná dividenda pro město ve výši 5,085 mil. Kč za každý rok, v dalších letech 50,82 % z minimálně 50 % čistého zisku po zdanění pokud tato dividenda neohrozí plnění Koncesní smlouvy či jiné závazky společnosti ISP HK. Trvání koncesní smlouvy s ISP HK je od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2036. (isui)

DUŠANA ČÍŽKA, předsedu představenstva akciové společnost ISP Hradec Králové: Změnili jste systém vydávání rezidentních a abonentních parkovacích karet, s čímž jste seznámili radu města. Co je důvodem změn? Hlavním důvodem tohoto kroku byla povinnost uvést podmínky vydávání parkovacích karet do souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 23, odst. 1 písm. c). Vystavování rezidentních parkovacích karet fyzickým osobám, které nemají trvalé bydliště ve vymezené části města, tak nemá oporu v zákoně a obec jim není oprávněna parkovací kartu vydat. ISP Hradec Králové v rámci své přenesené pravomoci proto byla nucena upravit podmínky pro vystavování parkovacích karet tak, aby odpovídaly zákonu. Kromě zákona se tato povinnost opírá i o judikát Nejvyššího správního soudu spis. zn. č. 9Ao 8/2011-68 ze dne 30. 1. 2012. V souvislosti s výše uvedenou změnou společnost ISP Hradec Králové zároveň vychází vstříc všem uživatelům integrovaného parkovacího systému, kteří si nestihnou opatřit veškeré dokumenty k vydání nové parkovací karty k 1. 10. 2013, vystavením dočasné parkovací karty platné do 31. 10. 2013, aby získali dostatek času pro vyřízení všech požadovaných podkladů. (red)


STRANA 2

RADNICE 33 / 9. 10. 2013

Hřiště u ZŠ Milady Horákové už slouží v novém

Ze zmodernizovaného hřiště u Základní školy Milady Horákové na Moravském Předměstí měly při jeho otevření největší radost děti. Do rekonstrukce areálu, jehož součástí je kromě fotbalového hřiště s umělým povrchem také běžecký ovál a další sportoviště, město dalo více než 16 milionů korun. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ Další obrovský herní a sportovní prostor se otevřel dětem i veřejnosti u Základní školy Milady Horákové. Využijí ho nejen fotbalisté, ale i atleti či milovníci dalších míčových her. Město do rekonstrukce hřiště investovalo více než 16 milionů korun. Areál hřiště se rozprostírá na ploše 16 tisíc metrů čtverečních a na čtyřech tisících metrech čtverečních ho doplňuje fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace. To zajistí jeho využití po celý rok bez ohledu na počasí.

„Původní hřiště bylo zastaralé a svému účelu už nevyhovovalo. Herní prvky nebyly v dobré technické kondici a mohly by v budoucnu způsobit zranění či jinou újmu,“ uvádí důvody vedoucí k rekonstrukci hřiště náměstek primátora zodpovědný za majetek města Martin Soukup. Po obnově už proto volala zdejší základní škola i fotbalový klub. Na své si přijdou běžci, kterým zde slouží speciální běžecký ovál, atleti si mohou procvičovat skoky daleký i do výšky. Využití zde nacházejí také hrá-

Městské lesy lidem nabídnou zážitky i dobroty

Veterina slavila den zvířat

Ukázky historické i moderní lesní techniky, řezbářských a kovářských dovedností, sokolnictví, lesní pedagogika nebo představení pohádkových knih hradecké autorky Marty Pohnerové. K tomu guláš nebo uzené klobásy z hradecké zvěřiny, plavby po hladině rybníka na loďkách či vyzkoušení myslivecké vzduchovkové střelnice. To vše nabídne Den lesní techniky, který Městské lesy Hradec Králové pořádají 12. října od 12 do 16 hodin u Mazurovy chalupy a poblíž rybníka Výskyt v Novohradeckých lesích. Od 10 hodin se u vyřezávaného pomníku sv. Huberta v lese za lesním hřbitovem uskuteční mše svatá ke cti sv. Huberta. Zájemci se na místo konání Dne lesní techniky dostanou z Malšovic nebo Nového Hradce Králové buď pěšky, na kole či kolečkových bruslích, nebo budou moci využít kyvadlové autobusové dopravy, kterou pro návštěvníky pořadatelé zajistili. Autobus bude po celou dobu konání akce pendlovat mezi malšovickým lesním hřbitovem a Mazurovou chalupou. (čer)

či vybíjené a košíkové, ale i tenisté. „Hradec Králové je město otevřené sportu, jsem velice potěšen, že školy rozhodně nestojí v pozadí a že je ze strany zřizovatele cítit odhodlání děti ve sportu podporovat. Díky tomu vzniklo v ZŠ Milady Horákové nové hřiště, které bude sloužit nejen žákům naší školy, ale i širší sportovní veřejnosti. Přeji našemu hřišti pevné zdraví a ať nám dlouho působí samou radost. Děkuji všem, kteří se o tento nový areál zasloužili,“ říká ředitel Základní školy Milady Horákové Ondřej Fajfr.

Stovky domácích i hospodářských zvířat obdivovali první říjnovou středu návštěvníci Dne zvířat ve Střední odborné škole veterinární v Kuklenách. Kromě psů a koní byli k vidění domácí mazlíčci studentů, nechyběly ani zvířecí soutěže miss, ukázka stříhání ovcí nebo výtvarná soutěž. Foto: Martin ČERNÝ

„Budeme dohlížet na to, aby nové hřiště nebylo zneužíváno k jiným účelům než ke kterým má sloužit. Rovněž budeme bdít nad dodržováním provozního řádu,“ slibuje Miroslav Hloušek, ředitel hradecké městské policie. Zrekonstruované hřiště se správcem je součástí projektu otevřených hřišť. Kromě dětí ho mže využívat i veřejnost, pro niž je tento prostor otevřen v souladu s provozním řádem. Hřiště má osvětlení a hlídají ho kamery, což je opatření nejen bezpečnostní, ale i ochranné. (isui)

Blokové čištění 14. 10. Hrdého; Vachkova; Čajkovského mezi čp. 909 a 910 z 15. 10. Čajkovského mezi čp. 905 a 908; Čajkovského u čp. 885, 906, 907; U Střelnice u čp. 880-884 + vozovka; Na Konečné z 16. 10. Gagarinova od Lužické po Myslivečkovu; Slezská od Pospíšilovy po Severní z 17. 10. Třebechovická mezi Brandlovou a Jižní; 17. 10. Severní před čp. 770-775 + vozovka z 18. 10. Slezská od Pospíšilovy k Jižní; Severní před čp. 749757 z 21. 10. Třebechovická od Brandlovy - slepá část; Severní před čp. 726-727; Severní před čp. 758760 + 761-763 z 22. 10. Uhelná mezi Orlickou a Bří Štefanů; Brandlova mezi Třebechovickou a Bratří Štefanů; Slavíčkova z 23. 10. Orlická mezi Pospíšilovou a V. Nejedlého; Tichá z 24. 10. Moravská mezi Písečnou a Na Kotli; Kpt. Fechtnera z 25. 10. Labská kotlina I u čp. 961-964, 976-978, 985-987; Labská kotlina I boční okolo školy, u čp. 1131-1133 + Sanus 29. 10. Labská kotlina I u čp. 1014-1017, 1000-1023, 1006-1009; Labská kotlina I u čp. 969-1026 + parkoviště V Lipkách; Labská kotlina I u čp. 970-972, 979-981, 988-990, 994-1022.

Mobilní svoz objemného odpadu startuje Nechcete se trmácet se starými skříněmi, pneumatikami, barvami a dalším harampádím do sběrného dvora? Řešením pro vás mohou být mobilní svozy objemného odpadu, zbytků ze zeleně a nebezpečných složek komunálního odpadu, při kterých vozy Hradeckých služeb přijedou rovnou k vám. „Letošní podzimní svozy zahájíme v sobotu 12. října a Hradečané se budou moci téměř bez starostí zbavit náročného nakládání a objíždění sběrných dvorů. Staré skříně, zbytky ze zeleně, pneumatiky, barvy, ředidla, léky, zářivky, autobaterie nebo třeba i vysloužilé záchodové mísy je potřeba ve stanovený den svozu osobně donést na jedno z 92 stanovišť. Výjimku tvoří stavební suť, s ní musí lidé do sběrného dvora,“ uvedl ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol. Přinášíme harmonogram svozů na první dva víkendy. Kompletní přehled podzimního svozu od 12. října do 2. listopadu najdete na www.hradeckesluzby.cz. (red)

HARMONOGRAM NEJBLIŽŠÍCH SVOZŮ Sobota 12. 10. 8:30-8:50 Březhrad (točna MHD) / 8:55-9:15 Březhrad - Obvodní x Poštovní / 9:20-9:35 Březhradská (u bytovek) / 9:45-10:00 Jungmannova (točna MHD) / 10:05-10:25 Bezručova (garáže u Zvoničky) / 10:30-10:50 Poděbradova (U Jelena) / 10:55-11:20 Jiráskovo nám. / 11:25-11:50 Sokolovská x Dykova / 11:55-12:15 Jungmannova (Metuje) / 13:30-13:45 Bezručova x Baarova (před ZS) / 13:5014:10 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14:15-14:35 Nerudova (Telecom) / 14:40-15:00 Labská I (V Lipkách - u prodejny) / 15:05-15:20 Tylovo nábřeží (mezi mosty) / 15:25-15:50 Masarykovo náměstí.

Neděle 13. 10. 8:30-8:50 Svinary (U Karla) / 8:559:15 Svinary (prodejna) / 9:20-9:40 Svinary (K Lesu x K Borku) / 9:45-10:05

Malšova Lhota (u ZŠ) / 10:10-10:30 Malšova Lhota (za čekárnou MHD) / 10:35-10:55 Malšova Lhota (u hasičské zbrojnice) / 11:00-11:20 Kmochova x A. Doležala (parkoviště) / 11:25-11:45 Zámostí (za ZŠ) / 13:00-13:20 Jandova x Zákrejsova / 13:25-13:45 Na Kotli (parkoviště u čp. 1175) / 13:50-14:10 Moravská (rest. Morava) / 14:15-14:35 Čajkovského (park. čp. 955) / 14:4015:00 E. Destinnové (točna MHD) / 15:05-15:25 Na Hrázce (u hospody) / 15:30-15:55 Na Drahách (točna MHD).

Sobota 19. 10. 8:20-8:40 Hradecká (parkoviště) / 8:45-9:05 Příčná (u prodejny) / 9:109:30 Na Břehách x M. Pujmanové / 9:35-9:55 Hradecká (za rest. Na Rozcestí) / 10:00-10:15 Na Potoce x Sokolská (parkoviště) / 10:20-10:35 Štefánikova (parkoviště u čp. 308) / 10:40 x 10:55 Hvězda (parkoviště) / 11:00-11:30 Machkova x K Labi /

12:45-13:05 Duran (točna MHD) / 13:10-13:30 Sezemická x Suchého (parkoviště) / 13:40-14:00 Roudničská x K Rybníku (uprostřed ulice) / 14:05-14:25 Roudničská (točna MHD) / 14:30-15:15 Hlavní (točna MHD).

Neděle 20. 10. 8:20-8:40 Na Biřičce x Mužíkova / 8:45-9:05 Přemyslova x U Myslivny / 9:10-9:30 Prašingerova (za kostelem) / 9:35-9:55 Husova (u hřiště) / 10:0010:20 Husova (u hvězdárny) / 10:2510:45 Pod Zámečkem (čp. 404) / 10:5011:20 Blodkova x Pod Strání / 12:3512:55 Durychova (parkoviště) / 13:00-13:20 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13:25-13:40 Médium (parkoviště) / 13:45-14:05 Benešova - Harmonie I (park.) / 14:15-14:35 M. Horákové x Velehradská (u křížku) / 14:40-15:00 M. Horákové (točna MHD) / 15:05-15:20 Brožíkova (Albert - parkoviště) / 15:2515:40 Benešova (býv. prodejna Jiskra).

2. 10. Vulgární a agresivní opilá 31letá žena vyvolávající konflikty způsobila pozdvižení v jedné z hospod v centru města. Na výtky přivolané hlídky městské policie zareagovala útokem, takže dostala na ruce pouta. Z „opice“ se dostávala na záchytce. z 2. 10. Cizokrajný barevný pták sedící na keři v jedné z novohradeckých ulic upoutal pozornost kolemjdoucích, kteří zavolali strážníky. Ti zjistili, že jde o roselu pestrou s kroužkem na noze. O papouška se zatím starají strážníci. z 3. 10. Hlídka městské policie objevila na Gočárově třídě šestaosmdesátiletou ženu, po které bylo vyhlášeno pátrání. Seniorka odešla z vyšetření v nemocnici neznámo kam a vzhledem k její špatné orientaci venku vznikly obavy o její zdraví. z 6. 10. „Našel jsem vaši peněženku sice bez peněz, ale s doklady. Za vrácení chci tři tisíce“. Tak nějak zněl požadavek sedmašedesátiletého muže vůči majiteli ztracené peněženky. Ten s tím však nesouhlasil. Přivolaná hlídka městské policie nálezce poučila, že podle zákona má nárok na 10 procent ceny nálezu, tedy prázdné peněženky, doklady musí odevzdat, jinak se dopouští přestupku. Protože nálezce stále odmítal nález vydat, byla přivolána republiková policie. z 6. 10. Na základě upozornění zastavili strážníci při výjezdu z parkovacího domu auto řízené mužem, z jehož dechu byl silně cítit alkohol. Tvrdil sice, že řidičák má kvůli výměně na odboru dopravy, ale přivolaná hlídka republikové policie zjistila, že ho nikdy neměl. Muže převezla k odběru krve a událost si převzala. (red)

Technologické centrum otevřelo první coworking v Hradci Začínající podnikatelé, živnostníci nebo studenti pracující z domova nebo internetových kaváren mají v krajském městě od minulého týdne šanci získat cenově dostupné pracovní prostory na prestižní adrese v centru města. Pomoci k tomu jim má coworkingové centrum nazvané Coolworking, které na třídě ČSA provozuje Technologické centrum Hradec Králové. „Coworkingové centrum představuje společné sdílené pracovní prostředí typu open space, kde může začínající podnikatel za měsíční poplatek využívat pracovní místo po určitou dobu, například dvě hodiny týdně nebo podle konkrétního členství či osobního rozhodnutí. Od jedné hodiny až po několik dní či měsíců. Podle časových a finančních potřeb. Samostatnou nabídku představuje možnost pronájmu zasedací místnosti nebo malého konferenčního sálu. Cílovou skupinou jsou začínající podnikatelé, studenti, živnostníci a lidé pracující na volné noze, kteří nyní pracují z domova, popřípadě z kaváren a restaurací vybavených internetem. V Hradci Králové dosud takové coworkingové centrum nefungovalo, nicméně tento model se v ostatních městech osvědčil. Jsem přesvědčen, že podobné to bude i tady,“ uvedl ředitel Technologického centra Hradec Králové Jan Bartoš. Sází přitom na výhody centra, k nimž patří například vlastní místo s vysokorychlostním internetem, doprovodné networkingové akce a služby, nebo úspora nákladů. Sdílená kancelář totiž přijde pochopitelně výrazně levněji, než samostatná. Plusem jsou i společenské aktivity a kontakt s profesionály z různých oborů, z nichž mohou vzniknout nové projekty a nápady. Coworkingové centrum Coolworking, které vzniklo ve spolupráci s Era, se nachází v prvním patře domu v ulici Československé armády 254/8. Přístup do centra je podle charakteru členství možný 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Od 8 do 16 hodin je k dispozici recepční. (čer)


RADNICE 33 / 9. 10. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 12. října

STRANA 3

Muzeum přilákalo na houby davy

Adalbertinum 9.00 Klub lidové tvorby, 10.00 Pohádky z kufru pana Pohádky Galerie MU 9.00 Výtvarné dopoledne pro rodiče s dětmi Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 17.00 Vesmír - přednáška, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Bio Central 15.00 Jak se stát rytířem 3D, 17.00 Avatar 3D, 20.30 Metallica: Through the Never 3D, 21.00 Sabat Divadlo Drak 16.00 Budulínek Klicperovo divadlo 18.00 Martin Němec - obrazy, 19.00 Sestup Orfeův

Pondělí 14. října SVK HK 17.00 Současná Itálie a Machiavelliho vladař Církev čs. husitská 17.00 Humorista T. Altman Bio Central 17.30 Jasmíniny slzy, 18.00 Kolik chutí má život, 20.00 Rivalové Studio Beseda 19.00 Koule Divadlo Drak 19.00 Milan Svoboda + Michal Gera Filharmonie HK 19.00 Víš přece, že neslyším, když teče voda Divadlo Jesličky 19.30 (Ne)Všední pondělí Divadlo Drak - Studio 21.00 Andrej Šaban Band

Stovky různých hub rostoucích v přírodě, ale také pěstovaných doma, obdivovaly v minulém týdnu davy návštěvníků tradiční výstavy v Muzeu východních Čech na Eliščině nábřeží. Expozice nazvaná Houby živé, jedlé i jedovaté oslovila nejen vášnivé houbaře, ale i skupiny školáků, které patřily k nejčastějším návštěvníkům. Foto: Martin ČERNÝ

HOKEJ

V Hradci nevyhrál ani Zlín Skvěle si zatím v extralize vedou hokejisté hradeckého Mountfieldu. Nedělní vítězství 2:1 nad loňským finalistou ze Zlína znamená, že bodovali v posledních osmi utkáních v řadě. Góly? Žádné velké střelecké manévry se v jejich podání nekonají, ale účel světí prostředky. Hradecká hra je totiž postavena na poctivé obraně, takže Mountfield moc branek ani nedostává. Po dvou zápasech venku, 11. října v Chomutově a o dva dny později v Liberci, se hradečtí příznivci mohou vypravit fandit na zimní stadion 18. října, kdy Mountfield HK od 18 hodin přivítá loňského mistra - Škodu Plzeň. (čer)

Školáci sportovali se strážníky

Bio Central 10.00 Nejvyšší nabídka, 17.30 Colette, 20.00 Tajnosti Klicperovo divadlo 14.30 Žebrácká opera Galerie MU 17.00 Sochy na území města Hradec Králové SVK HK 17.00 František Kupka Scéna V podkroví 19.00 Povídání v podkroví, host Alexandr Gregar Divadlo Drak 19.00 Mainugin Quintet Divadlo Drak - Studio 21.00 Jan Spálený Trio

Středa 16. října

Čtvrtek 17. října Knihovna HK, Wonkova 11.00 Ďábelská malba mistra Caravaggia SVK HK 17.00 Josef Krečmer: Literárně-hudební večer Klicperovo divadlo 17.30 Bylo nás pět Bio Central 17.30 Jako nikdy, 20.00 Příběhy Lékařů bez hranic Salon královéhradecký 18.00 Pyramidy světa Divadlo Drak 19.00 LIMBO Adalbertinum 19.00 Večery u cimbálu Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady žlutá Divadlo Jesličky 19.30 Pohodový večer Divadlo Drak - Studio 21.00 Invisible World Pátek 18. října Bio Central 17.30 Rivalové, 20.00 Don Jon Klicperovo divadlo 19.00 Lijavec Studio Beseda 19.00 Noc oživlých mrtvol Aldis 19.00 Jazz Goes to Town Divadlo Jesličky 19.30 Paní Marjánka, matka pluku (lm)

BASKETBAL Ženy - ŽBL: Kara Trutnov - Sokol HK 77:79, nejvíce bodů HK: Stará 21, Křížová 14, Zavázalová 12, Mišurová 11. Po vítězství v derby jsou hradecké basketbalistky na třetím místě tabulky. Na domácí palubovce v sokolovně na Eliščině nábřeží se představí ve středu 16. října proti USK Praha. Muži - I. liga: Sokol Hradec Králové 2 - Opava B 85:56, nejvíce bodů HK: Majerík 16, Šoula 15, M. Peterka 12. Hradečtí zatím vedou tabulku. V neděli 13. října se od 16 hodin v třebešské hale střetnou se Sokolem pražským. (čer)

Tipy odjinud

Úterý 15. října

Bio Central 10.00 Omar, 17.30 Pěna dní, 20.00 I-Shorts Knihovna HK, Wonkova 16.30 Testování IQ, 17.00 České země v kontextu německého sousedství ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí 15.30 Klub předškoláka - Koupil si dráček na nový fráček Studio Beseda 17.00 Malý princ Galerie MU 17.00 Artnews Muzeum VČ 17.00 Cesta dívek za vzděláním - komentovaná prohlídka SVK HK 18.00 Indonésie Nová Akropolis 18.00 Filozofie a psychologie východu a západu Klicperovo divadlo 19.00 Sestup Orfeův Divadlo Drak 19.00 Otto Hejnic Trio Adalbertinum 19.00 Jumping Drums West Klub Satchmo 19.00 Art Jazz Band Divadlo Drak - Studio 21.00 Jiří Smíšek Trio

Granty města Hradec Králové na zpracování stavebně historických průzkumů v roce 2013/14. Statutární město Hradec Králové upozorňuje zájemce o získání finančního příspěvku z rozpočtu města na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Příspěvky se poskytují na zpracování stavebně-historických průzkumů. Podmínky a formulář žádosti jsou na www.hradeckralove.org nebo na odboru památkové péče magistrátu. Uzávěrka žádostí je 1. listopadu. (jf)

Podzimní dekorace a bleší trh v domečku

Neděle 13. října Adalbertinum 10.00 Pidižvíci loupežníci Církev čs. husitská 10.30 Čtení z listů mistra Jana Husa DK Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne Bio Central 15.00 Letadla 3D, 17.30 One Direction 3D, 20.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D Divadlo Jesličky 18.00 Křest prvního CD Safari Klicperovo divadlo 19.00 Deštivé dny

Žádejte o granty

Téměř dvě stě žáků ze třinácti hradeckých základních škol se v areálu Stříbrný rybník zúčastnilo pátého ročníku Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové. Hlavní program tvořila terénní běžecká soutěž družstev spojená s plněním úkolů. V kategorii 6. a 7. ročníků zvítězilo družstvo ZŠ Jana Pavla II., mezi osmáky a deváťáky byla nejlepší ZŠ Kukleny. Foto: archiv MP

4. - 22. 10. - Trutnovský podzim | Trutnov 33. ročník festivalu komorní hudby 12. - 17. 10. - Zákrejsova Polička | Polička - 3. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů. 19. - 27. 10. - Týden duchů v zoo | Dvůr Králové nad Labem 28. 10. - Ukončení turistické sezony v Josefově | Jaroměř 2. 11. - Dušičková jízda | Nový Bydžov - 10. ročník cykloturistické akce s kulinářskou zastávkou do 1. 11. - 14. výtvarný salon Královských věnných měst | Trutnov Více informací a tipů naleznete na www.vennamesta.cz. (isi)

UDĚLEJTE SI ČAS Turisté zvou na pirátský guláš Turistický oddíl mládeže Pěšinky a Ostříži chystá na sobotu 12. října procházku pro děti pod názvem Pirátský guláš. Sraz bude mezi 10. a 11. hodinou u rybníka Biřička. Účastníci na trase poznají něco ze života pirátů, vyzkouší malé lanové centrum a nakonec si z donesených surovin uvaří pirátský bramborový guláš. Trasa je sjízdná i pro kočárky. Více na tel. 776 627 336.

Výstava v biskupské rezidenci Po celý říjen v pracovních dnech od 8 do 17 hodin je v biskupské rezidenci přístupná putovní výstava o někdejší představené boromejek Vojtěše Hasmandové. Na 14 panelech se návštěvníci seznámí s jejím životem.

Naučte se patchwork Klub lidové tvorby Hradec Králové připravuje na sobotu 12. října od 9 do 14 hodin výukový kurz na téma Patchwork - rychlé bloky zaměřené na Vánoce - který se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu.

Do Média na dětský bazar Podzimní a zimní dětské oblečení, sportovní potřeby, hračky a podobně budou moci rodiče prodat nebo koupit na burze mateřského centra Žirafa. Bazar se uskuteční v kulturním středisku Médium v ulici Jana Masaryka. V pondělí 14. října

od 14.30 do 17.30 hodin je na programu příjem věcí a v úterý 15. října od 9 do 17.30 bude probíhat prodej. Následný výdej neprodaných věcí potrvá od 19 do 20 hodin. Více na www.mczirafa.cz nebo na telefonu 605 453 632.

Chystá se Hradecký půlmaraton Adrenalinová zábava pro děti, sportovní hrátky, dětské závody, aerobic show, ukázky sportů pro hendikepované, nordic walking. Součástí Hradeckého půlmaratonu, který se 13. října uskuteční na Malém náměstí, budou i další doprovodné akce. Více na www.sportvisio.cz.

Naučte se malovat keramiku Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pořádá pro učitele i další zájemce výtvarný kurz Malovaná keramika. Bude zahájen v sobotu 12. října v 9 hodin. Více na www.cvkhk.cz a na tel. 732 409 282.

Na výstavu do Salonu Do 29. října trvá v Salonu královéhradeckém na Gočárově třídě 761/20 výstava soutěže Stavba Královéhradeckého kraje. Přístupná je v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Koncert pro školku Speciální mateřská škola pro zrakově postižené dostane výtěžek koncertu Tmavomodrý večer, který pořá-

dá Rotary club Hradec Králové 23. října od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Představí se sólistka Národního divadla Andrea Kalivodová, komorní orchestr Quattro a Český chlapecký sbor Boni pueri.

Zacvičte si Cvičení maminek s dětmi moderní formou pořádá ve Fit4fun v EuroCenteru Aerobic club hip hop Gym4you. Maminky a děti od 1 do 2 roků cvičí v úterý od 10 do 11 hodin, děti od 2 do 3 let v pondělí ve stejném čase. Aerobic club hip hop Cheeky Cheerky pořádá kurzy tančení a aerobiku pro holčičky od 6 do 11 let. Ve středu od 15.15 do 16 tanec s třásněmi a aerobic v dolní tělocvičně ZŠ J. Gočára a od 16.15 do 17 hodin tančení a aerobic v zrcadlovém sále Gym4you v Podnikatelském centru v Hradecké ulici. Více na telefonu 603 730 820.

ZŠ Bezručova zve na oslavy Základní škole Bezručova je 40 let a výročí chce oslavit spolu s žáky, absolventy i současnými i bývalými zaměstnanci 19. října. Více na www.bezrucka.cz.

Premiéra v Klicperově divadle První premiérou nové divadelní sezony bude v sobotu 12. října drama Tennesseeho Williamse Sestup Orfeův. Klicperovo divadlo ji uvede v 19 hodin na hlavní scéně. (red)

Výtvarnou dílnu zaměřenou na výrobu podzimních dekorací připravilo na neděli 20. října od 15 hodin mateřské centrum Domeček. Více informací na http://domecek. hk.sweb.cz/ nebo na tel. 604 717 935. Domeček sídlí v budově ZŠ Sever v Lužické ulici na Slezském Předměstí. (red)

Městská liga škol ve stolním tenisu startuje Sportovní škola stolního tenisu Martina Lučana & Martiny Šilhanové pořádá v sobotu 12. října ve sportovním areálu DTJ na Rašínově třídě první turnaj Městské ligy škol VZP ČR ve stolním tenise. Turnaje se mohou zúčastnit žáci a žákyně základních škol okresu Hradec Králové. Turnaj začne prezencí kategorie staršího žactva v 7.45 až 8 hodin a pokračuje prezencí soutěží mladšího žactva (ročníky 2001 a mladší) v 10.15 až 10.30 hodin. (red)

Hledají nový domov Gerry, evid. č. 145/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: černošedá kohoutková výška 60 cm, hmotnost 26 kg. Sportovní elegantní pes ladné chůze, veselé kamarádské povahy vhodný pro sportovně založenou rodinu. Jeho chov vyžaduje kotec - skáče přes plot. Míša, evid. č. 267/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: černo-hnědá kohoutková výška 35 cm, hmotnost 7 kg. Míša je hravý pes, přátelské důvěřivé povahy, vhodný jako malý společník k rodině. Charlie, evid. č. 268/2013, dalmatin; pohlaví: pes, věk: 6 let, barva: bílo-černá, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 15 kg. Charlie je dalmatin přátelské, dobromyslné klidné povahy, vhodný jako rodinný společník. V zimním období vyžaduje vytápěný prostor. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 4. 10. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 11. 10. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za skutečný průběh zde inzerova− ných akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního do− ručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 33 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you