Page 1

25. 3. 2020, Č. 12 / 2020, ZDARMA

SLOVO PRIMÁTORA Vážení Hradečáci, dovolte mi, abych se na vás obrátil v době, která pro nás není nikterak příjemná a  která od nás ode všech vyžaduje pochopení, ohleduplnost a podrobování se nařízením, která pro někoho nemusí být příjemná. Rád bych na vás apeloval, abyste nepropadali panice, ale abyste dodržovali nařízení, která jsou vyhlašována především proto, abychom se z této nepříjemné situace vymanili co nejdříve. Je nutné si uvědomit, že jsou věci a  situace, kterých se nesmíme bát, ale před kterými musíme mít respekt. Uvědomme si, prosím, že panika, stres a strach neslouží ničemu dobrému a  snižují naši odolnost nejen psychickou, ale také fyzickou. Je známou věcí, že máme-li se účinně bránit proti čemukoliv, musíme znát princip nebezpečí. Domnívám se, že v  současné době, i když neznáme detailně vlastnosti koronaviru, víme o této nemoci již dost. Dost na to, abychom věděli, jak se proti ní bránit, resp. jak chránit sami sebe a  své okolí před jejím šířením. Dodržujme tedy, prosím, všechna opatření a  všechna nařízení. Jsou volena racionálně, s rozmyslem a především, jsou volena pro nás. Přeji nám všem hodně zdraví a především to, abychom se k nynější situaci chovali s  respektem a ne se strachem. Alexandr Hrabálek

Požádejte o známku na odvoz bioodpadu Nádoby pro ukládání bioodpadu bez svozové známky už Hradecké služby neobsluhují, a  to až do jejich řádného označení. Občané si mohou vyžádat zaslání známky poštou na e-mailu: hrs@mariuspedersen. cz či tel. 733 743 110, 493 646 640. Je nutné uvést jméno, adresu, počet a objem neoznačených nádob. (pd)

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Odběrové místo už pracuje

Fakultní nemocnice zahájila provoz odběrového místa pro osoby s podezřením na koronavirové onemocnění COVID-19. Testováni zde jsou v pracovních dnech v čase od 9 do 12 hodin lidé doporučeni hygienickou stanicí či infektology, jejichž vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Testování pro samoplátce zatím není možné. Odběrové místo je umístěné na parkovišti vpravo před vjezdem do areálu nemocnice, přičemž je uzpůsobeno pro odběr vzorků i z osobního auta. V areálu jsou navíc umístěny další buňky sloužící jako izolace pro případné pacienty s podezřením na COVID-19 před budovou Emergency a infekční klinikou. Foto: Eva KNĚŽOUROVÁ a FN HK.

Městské linky pomáhají stále Tel. 607 042 086 | 607 041 577 | 607 042 219 Před časem zřízené městské poradenské telefonní linky, které jsou v provozu v  pracovních dnech od 8 do 16 hodin, se osvědčily. Za první čtyři dny je využilo zhruba 150 lidí. Nejčastěji se jedná o seniory, kteří

potřebují zprostředkovat pomoc s nákupem potravin nebo donáškou léků, což se díky kontaktům s  pečovatelskými službami a dobrovolníky velmi dobře daří. Poměrně hodně dotazů vyřizují pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu měs-

ta také v souvislosti s nařízením vlády o  povinném zakrývání dýchacích cest ve veřejných prostorách. Magistrátní poradenské linky evidují také dotazy ohledně otevírací doby pro seniory v obchodech s potravinami. (red)

Stovky roušek dalo město seniorům a školám

Město v minulém týdnu rozdalo stovky kvalitních bavlněných roušek, zhruba 700 jich bylo určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dalších pět set míří do škol určených pro děti zaměstnanců složek IZS, zdravotníků a  dalších. Během 20. března byly roušky rozneseny do objektů Harmonie I. a  II, následně i do penzionu pro důchodce a bývalých domů s pečovatelskou službou v ulicích Zámostí a Bezručova. Další roušky dostal také dům pro bydlení osob se zdravotním postižením v ulici Pod Zámečkem. Všechny tyto objekty navštívili dobrovolníci z  řad skautů, kteří také informovali občany o  správném používání roušek a  předali jim základní informace v tištěné podobě. „Skautům patří

Kvalitní roušky dostali ti, kteří je nejvíce potřebují. Úlohy z češtiny a matematiky pro školáky • Školy jsou kvůli omezení šíření koronaviru až do odvolání uzavřeny a děti by se měly učit doma. Zpravodaj Radnice proto v dnešním vydání přináší školákům několik úloh z matematiky, které si mohou zkusit vypočítat a následně v přiloženém souboru se správnými odpověďmi zjistit, zda si počínali správně. Nechybí ani doplňovačka vhodných slov a další úkoly z českého jazyka. Více na straně 4

Foto: Zdeněk PUŠ

velké poděkování,“ uvedl náměstek primátora Martin Hanousek. Pět set roušek bylo rozvezeno také do škol, které se starají o děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, zdravotníků a dalších. Jedná se o mateřskou školu Kamarád ve Veverkově ulici a  základní školu Bezručova. Město vybavilo i ZŠ a MŠ Mandysova, která v případě naplnění kapacit předešlých dvou škol je připravena pojmout další děti. Necelou stovku bavlněných roušek poskytlo město také Oblastní charitě. Magistrát eviduje množství nabídek pomoci od dobrovolníků i dobrovolnických skupin. Všechny kontakty eviduje a v případě potřeby příslušné dobrovolníky nebo organizace osloví. Všech nabídek si město velice váží a děkuje za ně. (kaš)

Hodiny pro veřejnost na magistrátu města Magistrát města určil hodiny pro veřejnost, v rámci kterých si občané budou moci vyřídit nezbytné záležitosti, například na živnostenském úřadu, matrice, evidenci obyvatel, registru vozidel, podatelně a pokladně magistrátu města. Možné to bude v pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Vyřízení záležitostí v  rámci ostatních agend je možné jen po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s příslušným referentem nebo v případě předvolání k jednání. Občané, kterým vypršela platnost osobních dokladů nebo řidičského průkazu, mohou nechat tuto záležitost na později. V  době nouzového stavu se mohou prokazovat doklady i  po uplynutí doby jejich platnosti a  nemusejí žádat o  vydání nových. Vstup do budovy magistrátu nebude umožněn lidem s  akutním respiračním onemocněním, zvýšenou teplotou, bez zakrytí dýchacích cest a při velkém počtu lidí uvnitř. Podnikatelé mohou využít speciální stránky s aktuálními informacemi od živnostenského úřadu – www.hradeckralove. org/aktualni-informace/ds-2831/ p1=28940. (red)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové upravuje a prodlužuje výběrové řízení na pozici:

KURÁTOR – MLÁDEŽ odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 9. 4. Co vám můžeme nabídnout: propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, pružnou pracovní dobu, čtyři dny placeného zdravotního volna, pět týdnů dovolené, zajímavý program benefitů

Více na

www.hradeckralove.org – Kariéra.

Mobilní svozy odpadu jsou odloženy Plánované jarní mobilní svozy odpadu, které měly trvat od 28. března do 25. dubna, se uskuteční později. Hradecké služby musely jejich konání s ohledem na usnesení vlády ČR o  přijetí krizových opatření včetně vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob přesunout na pozdější období. Nové termíny mobilních svozů budou zveřejněny podle vývoje situace. Pro veřejnost jsou ze stejného důvodu až do odvolání uzavřeny také všechny sběrné dvory na území města a kompostárna v areálu letiště. (red)

Sledujte Hradec Králové na sociálních sítích! Informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce, fotky a videa


STRANA 2

Pomoc s nákupy? Žádný problém! Každý den alespoň jeden dobrý skutek, tak zní denní příkaz skautů. Ti hradečtí se proto sešikovali a vyrazili spolu s dalšími dobrými dušemi na pomoc při řešení situace kvůli omezení šíření koronaviru. V  koordinaci s  magistrátem a  poskytovateli sociálních služeb se stali kurýry a  vozí seniorům, kteří patří k  nejohroženější skupině obyvatel, nákup potravin nebo léků. Ti tak mohou zůstat bezpečně doma a nemusejí vycházet ven. Petr Náhlovský, který funguje jako jeden z  kurýrů, sdělil, že jedna ze seniorek se s ním po předání nákupu loučila se slovy, že dříve také chodívala do skautu a  je moc ráda, že skauti jsou stále ochotni pomáhat, když je potřeba. Další ze skautů jsou zase vyškoleni jako případný záskok pro poradenskou linku seniorům a  nastoupí v případě, pokud by museli stálí zaměstnanci linky do karantény. Skauti se také zapojili do všeobecné výzvy šití roušek a distribuují je do fakultní nemocnice, kde je o ně velký zájem. Do této formy pomoci se s vervou vrhla i  skautka Kateřina Hladíková, která místo přípravy na maturitu zburcovala svou rodinu a  spolu se Spolkem ohnišťanských žen šije a  vozí do nemocnice nedostatkové roušky. Skautští dobrovolníci také pomáhají s roznosem roušek a informačních letáků mezi klienty největších domovů pro seniory, například domů Harmonie. (zp)

Epidemie koronaviru: pracují i medici Jednou z forem pomoci zajišťovaných skautskými dobrovolníky je donáška nákupu seniorům.

úřadem a magistrátem města ohledně provozu vybraných škol pro děti zdravotníků, hasičů a policistů. „Považujeme za důležité zajistit našim zaměstnancům v současné situaci možnost hlídání dětí v pracovní době, aby mohli chodit do práce a  pečovat o  pacienty,“ uvedl ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička. Dětský klub je umístěn v  budově u  vjezdu do areálu nemocnice a vstup do ní je situován mimo areál nemocnice. Budova je zabezpečena a vstup do ní je možný jen po předchozí domluvě. Samozřejmostí jsou zvýšená hygienická opatření, mimo jiné průběžná dezinfekce. (red)

Dobrovolnickou pomoc osamělým seniorům a nemocným nabízí projekt Spolu to zvládnem!, který spustila hradecká Diecézní charita a Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v  reakci na mimořádnou situaci s  epidemií nového koronaviru. Dobrovolná pomoc bude poskytována každý den, přičemž koordinátorky jsou na telefonu od 9 do 15 hodin. Osamělým seniorům, vážně nemocným a  lidem se zdravotním postižením či sníženou imunitou dobrovolníci zajistí například nákupy, donesou léky, vyvenčí psa, dojdou na poštu a  podobně. Více informací na

Méně odpadu a ještě přibude stromů Město se chystá založit projekt re-use, jehož smyslem je opětovné použití výrobků, a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Ve dvou sběrných dvorech ve městě vznikne místo, kam budou moci lidé darovat věci k  opětovnému užití, které za malou částku zase poslouží někomu dalšímu. Za vybrané peníze se vysadí nové stromy. „Jedním z  kroků podpory recyklace je zavedení projektu re-use, tedy možnosti „znovupoužití“. Ve spolupráci s  Hradeckými službami a městskými lesy chceme zprovoznit dva sběrné dvory, kam budou lidé moci darovat předměty pro opětovné užití, například drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky nebo třeba sportovní vybavení. Nyní jsme začali s  přípravami, abychom projekt mohli odstartovat co nejdříve, rádi bychom to stihli před letními prázdninami,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast životního prostředí. Na základě odsouhlasené dohody radou města by měla vzniknout dvě speciální místa určená k  darování a  následnému prodeji předmětů ve sběrných dvorech v ulicích Na Brně a Bratří Štefanů. „Vybrané peníze budou následně určeny k výsadbě nových stromů na městských pozemcích. Systémem re-use dojde k minimalizaci množství vznikajícího odpadu,“ dodává náměstek Hanousek.

HRADECKÝ PITAVAL 19. 3. Devětadvacet oznámení na porušení nařízení vlády zakazující v souvislosti s  koronavirem pohyb mimo bydliště bez zakrytí nosu a  úst řešili strážníci hradecké městské policie hned v  prvním dnu po vyhlášení nařízení. Oznámení se často týkala nezakrytých obličejů u  výdejních okének restaurací a  konzumace alkoholu či kouření, lidé upozorňovali strážníky také na děti a  mládež bez roušek na hřištích a  v  autobusech a  podobně. „Operační důstojník na místo okamžitě vysílá hlídky a  strážníci oznámení prověří. Lidem, kteří nemají roušku, vysvětlí povinnost mít na veřejném prostranství zakryté dýchací cesty. Zároveň je poučí, že pokud v  krizovém stavu neplní tuto povinnost, dopouštějí se přestupku, za který mohou být u  správního orgánu řešeni pokutou až do výše 20 tisíc korun,“ uvedla Eva Kněžourová z městské policie. (čer)

Foto: Zdeněk PUŠ

Nemocnice otevřela dětský klub, Dobrovolnickou pomoc nabízí i projekt Spolu to zvládnem! hlídá v něm děti zaměstnanců Fakultní nemocnice spustila provoz Dětského klubu pro děti svých zaměstnanců. Zařízení s kapacitou deseti míst je v  provozu v  pracovní dny od 6 do 15.30 hodin, v  případě potřeby může být kapacita navýšena. Na činnosti klubu se kromě učitelek základní a  mateřské školy při fakultní nemocnici podílejí také dobrovolníci z  Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nemocnice dohodla spolupráci také s  Rodinným centrem Žirafa, které zajišťuje hlídání dalších dvaceti dětí zaměstnanců. Nemocnice je rovněž v úzkém kontaktu s krajským

RADNICE 12 / 25. 3. 2020

Na projektu by se měly podílet také společnosti Hradecké služby a Městské lesy. Město poskytne prostory vybraných sběrných dvorů a  zajistí místa k  vystavení darovaného zboží. Předpokládáme, že by mělo dojít k využití dvou uzamykatelných dom-

ků s regály, jejichž cena je 96 800 korun. „Na jejich nákup bychom rádi využili finanční dar ve výši sto tisíc korun od společnosti Asekol, který město získalo v rámci výhry v soutěži o  nejlepší kontejner projektu Umění třídit,“ doplnil Martin Hanousek. (kaš)

Okolí mateřinky prokouklo

www.bisgymbb.cz a na facebooku, e-mailu: dobrovolnici@bisgymbb.cz nebo telefonech 703 890 166, 703 890 167. (jk)

Nemocnice vyčleňuje desítky lůžek Fakultní nemocnice zahájila vyčleňování desítek observačních lůžek pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Tato lůžka budou sloužit pro pacienty do doby potvrzení či vyloučení onemocnění, následně budou pacienti přeloženi buď na kliniku infekčních nemocí nebo jiné odpovídající pracoviště. Na infekční klinice byl k  23. březnu umístěn v izolaci první pacient s pozitivním testem na COVID-19 ve stabilizovaném stavu. Nemocnice děkuje všem organizacím, spolkům i  jednotlivcům za pomoc i  všem, kteří se zapojili do šití textilních roušek, kterých nemocnice získala v  posledních dnech několik tisíc. Roušky využila pro dovybavení zaměstnanců a pacientů, kteří vlastní roušky nemají. Díky tomu může nemocnice ušetřit ochranné pomůcky, které by mohla nutně potřebovat při péči o pacienty ve vážném stavu. (js)

Ve fakultní nemocnici pomáhají v souvislosti s  epidemií COVID-19 personálu již více než tři desítky studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v  Hradci Králové. První medici nastoupili například na oddělení urgentní medicíny či na kliniku infekčních nemocí, s  dalšími nemocnice o  nástupu jedná. Kromě mediků v současné situaci pomáhají i budoucí sestry. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Technické služby Hradec Králové po zimě zahajují blokové čištění města. V nejbližších dnech se zaměří na tato místa: 30. 3. Letců, Palackého, Klumparova – slepá část, Kotěrova • 31. 3. Průmyslová od nám. 5. května po Škroupovu, Collinova, Mánesova od Ulrichova nám. po Klumparovu, nám. 5. května od Karla IV. po čp. 888 • 1. 4. Klumparova mezi Mánesovou a K. H. Máchy, Šafaříkova od Masarykova nám. po Gočárovu, Mánesova od V  Lipkách po Nerudovu, Tylovo nábř. od Gočárovy ke školám (čp. 682) • 2. 4. Herbenova mezi Břetislavovou a  Letců, parkoviště vedle čp. 1219, Nerudova mezi Střeleckou a Jeronýmovou, nám. 5. května (před Novákovými garážemi) • 3. 4. Opletalova, Pelclova, Šimkova od Pelclovy po Buzuluckou – vozovka a  parkoviště za magistrátem, nám. Osvoboditelů parkoviště před čp. 820 a 798 • 5. 4. Československé armády před čp. 408 (magistrát města). (ts)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Vážení a milí Hradečtí,

Mateřská škola Kamarád ve Veverkově ulici, která je jako jediná městská mateřinka stále otevřena, upravila ještě před vyhlášením nouzového stavu prostor před vchodem, který poničili řidiči vjíždějící koly aut na travnatou plochu. Děti za pomoci učitelek na místo navezly zeminu a v části se dokonce objevily květiny. V současnosti je tato mateřinka jedinou, která ve městě funguje, ostatní už jsou uzavřeny. Nyní se stará o  děti pracovníků bezpečnostních složek a záchranného systému. Foto: MŠ Kamarád

nacházíme se ve zvláštní situaci, kterou naše město, stát i planeta vůbec nepamatuje. Téměř neviditelný virus původem z Číny se plíživě, ale poměrně rychle šíří po celém světě a ochromuje životy jednotlivců i celé společnosti. Vyvolává strach, vyžaduje různá omezení, ztráty, dokonce způsobuje smrt. Na druhou stranu vnímám, že v sobě nese i mnoho výzev jak pro každého z nás, tak pro naše soužití v rodinách, komunitách, mezi národy. Navíc se ocitáme v době postní, kdy jsme v podstatě nuceni všichni se mnoha věcí vzdát a zakusit tak určité odepření toho, co jsme dosud brali jako samozřejmé. Situace si žádá i vysoké nasazení zdravotníků, pracovníků sociálních služeb a humanitárních organizací, kteří pečují o nemocné a pomáhají potřebným, stejně jako nasazení hasičů, policistů, členů všech krizových štábů a  mnoha dalších, kteří koordinují různé procesy s  cílem zvládnout celou tu zátěž co nejlépe. Mé velké díky patří jim, ale také všem, kteří se s velkou vervou pustili do šití roušek, zajišťují a umožňují nákupy, doučují děti. Nepatrný smrtonosný virus rozproudil vzájemnou ohleduplnost, pozornost, dobročinnost, lásku mezi námi bez rozdílu. Kéž nás tato zkušenost k dobru promění v našich postojích, kéž se brzy navrátíme do běžného života, ale v nové kvalitě, kéž vytrváme ve vzájemné podpoře a pomoci, bude ji i nadále potřeba. Kéž prožijeme radostné vzkříšení o Veliké noci! Anna Maclová, zvolena za Koalici pro Hradec, 19. března 2020


STRANA 3

RADNICE 12 / 25. 3. 2020

Gočárův Hradec Králové na poštovním aršíku Rozmanitost tvorby českého architekta období kubismu a  funkcionalismu Josefa Gočára připomíná příležitostný poštovní aršík v ceně 68 korun, který Česká pošta začala prodávat. Pozadí aršíku, který tvoří dvě různé známky a  kupon, tvoří Gočárova mapa Hradce Králové. Motivem ústřední známky je Gočárův portrét a nejvýznamnější Gočárovy hradecké stavby jsou motivy druhé známky a kuponu. Náměty dvou obálek prvního dne vydání (FDC) jsou Gočárovy návrhy budov a nábytku. Nominále známek na aršíku je v  hodnotách 23 a  45 korun a  autorem jeho výtvarného návrhu je Jan Kavan, liniovou kresbu známky a rytinu FDC pak připravil Václav Fajt. Příležitostný poštovní aršík vytiskla Poštovní tiskárna cenin metodou plnobarevného ofsetu s  liniovou kresbou u známky 45 Kč v nákladu 36 tisíc kusů a  obě FDC jednobarevným ocelotiskem z  ploché desky v  nákladu 3 200 kusů. Zájemci

si mohou aršík koupit na kterékoliv specializované filatelistické přepážce, vybraných poštách a na webových stránkách České pošty. Podnět na vydání poštovní známky s  tématem města Hradec Králové podalo město v roce 2018, přičemž prvotním impulzem byla výstava návrhů poštovních známek Jana Kavana v  Galerii Na Hradě. S  tématem města Hradec Králové byly dosud vydány jen tři známky, které všechny zobrazovaly nejstarší stavby m ěsta. Nejstarší známkou byla výplatní známka ze série Československá města III – Hradec Králové za 40 h z  roku 1966 (návrh: J. Chudomel, rytec: B. Housa). Na známce je katedrální kostel sv. Ducha, Bílá věž, radnice čp. 1 a mariánský sloup. Známka ze série Městská architektura – Hradec Králové byla vydána v  roce 1993 v hodnotě 10 Kč (návrh: J. Bouda, rytec: J. Bouda). Na známce je katedrální kostel sv. Ducha, Bílá věž, radnice č.p. 1. (zr)

Mladé baletky zabodovaly

STERILIZACE BAVLNĚNÉ ROUŠKY

JAK PECOVAT O ROUŠKU KDY ROUŠKU STERILIZOVAT NOVOU ROUŠKU PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PO KAŽDÉM POUŽITÍ POKUD MÁTE JEN JEDNU ROUŠKU, STERILIZUJTE JEDNOU DENNĚ VEČER

JAK STERILIZOVAT 1. NA POUŽITOU ROUŠKU SAHAT V RUKAVICÍCH VYVAŘIT VE VODĚ ALESPOŇ 10 MINUT PO MANIPULACI S POUŽITOU ROUŠKOU SI UMÝT A DEZINFIKOVAT RUCE

JAK STERILIZOVAT 2. VYPRANÉ ROUŠKY USUŠIT SUCHÉ ROUŠKY NĚKOLIKRÁT PŘEŽEHLIT, IDEÁLNĚ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKOU STERILIZOVANÉ ROUŠKY SKLADOVAT V ČISTÉM UZAVŘENÉM IGELITOVÉM PYTLÍKU

JAK MANIPULOVAT S ROUŠKOU

Baletky z Balletu Petit při DDM pod vedením Elišky Uhlířové a  Kateřiny Drašnarové získaly na mezinárodních soutěžích cenná umístění! První místo za sólo v  klasickém tanci a  druhé za sólo v  moderním tanci si na klání v německém Selbu vytančila Andrea Šrámková. K  narozeninám si zde také nadělila speciální cenu poroty za nejvyšší dosažený počet bodů v sóle! Další soutěží, kde hradecké dívky vybojovaly medaile a postup na celosvětové finále, byla kvalifikační soutěž na Dance World Cup v Jihlavě. Andrea Šrámková získala dvě zlaté medaile za sólové tance, Karolína Alex Kučerová zlatou a stříbrnou medaili za sólové tance. Obě dívky navíc získaly za společný duet 2. místo! Foto: Lucie DRAŠNAROVÁ

Hradecké lvice jsou znovu stříbrné, bohužel bez boje

Podobně jako v jiných sportech a  soutěžích předčasně skončila i  ženská basketbalová liga. Konečné pořadí bylo určeno podle výsledků po základní části soutěže, což znamená, že hráčky Sokola Hradec Králové získaly za druhé místo stříbrné medaile. Ačkoliv se jedná o  solidní pozici, dojmy zůstanou rozpačité, hráčky byly ochuzeny o  semifinále, radost z  výhry a  oslavy. Poslední utkání odehrály hradecké basketbalistky v Brně na palubovce KP, kde už bez diváků vyhrály 88:65. V  konečném

pořadí tak skončily druhé za jasně nejlepším týmem ZVVZ USK Praha, třetí skončily hráčky KP Brno. Stříbrnou pozici Hradecké lvice dobře znají, od roku 2015 ji v nejvyšší soutěži získaly už potřetí – 2015, 2017 a 2020. Vloni byly třetí. V  letošním roce vybojovaly stříbro už jednou, v  Českém poháru. Ve čtvrtfinále si lehce poradily s  Lokomotivou Trutnov, v  semifinále vyprovodily z  palubovky s  debaklem pražskou Slavii a  padly až ve finále s  brněnskými Žabinami. Ale až po druhém prodloužení. (čer)

PŘI NASAZOVÁNÍ A SUNDÁVÁNÍ SAHAT JEN NA TKANICE NEBO GUMIČKY DOBŘE UTĚSNIT KOLEM KOŘENE NOSU PŘI SUNDÁVÁNÍ NIKDY NESAHAT NA LÁTKU ROUŠKY PŘED ÚSTY

KAM S POUŽITOU ROUŠKOU S POUŽITOU ROUŠKOU ZACHÁZEJTE JAKO BY BYLA INFEKČNÍ DO DOBY STERILIZACE UCHOVÁVEJTE V UZAVŘENÉM IGELITOVÉM PYTLÍKU

POUŽÍVEJME ROUŠKY!

www.hr adecsijer ousky.cz


STRANA 4

RADNICE 12 / 25. 3. 2020

Pověsti z hradeckých lesů Zpravodaj Radnice po přestávce pokračuje v  uveřejňování seriálu příběhů z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána. Dnes přinášíme poslední z příběhů. Roku 1436 pod kopcem Podzámčí postavil tábor proti Hradeckým Vilém Kostka z  Postupic a  Hrádku. Hodlal rozšířit svoje panství, nebo alespoň získat peníze na daních od poražených Hradečanů. Obléhání netrvalo dlouho. Kostka nestačil ani vytáhnout k Hradci, byl v krátké šarvátce zabit a jeho lidé se dali na útěk, takže ho nestačili ani pohřbít.

Na Hřbitůvku

Hradečtí mu však vykopali hrob a jako křesťanovi postavili i kříž. Kolem udělali dřevěnou ohrádku a místu se začalo říkat Na Hřbitůvku. Děvečka, která sem chodila pást ovečky, sedávala na zarostlém hrobě a  pokládala na něj věnečky z  lučního kvítí. Jednou přiběhla do statku, kde sloužila, celá vyjevená. V ruce držela starou stříbrnou ozdobu z  koňského postroje. Hospodář si ji však nechal se slovy, že byla nalezena na jeho pozemku a patřila nejspíše jeho dědečkovi. Další den našla děvečka Na Hřbitůvku stříbrnou minci a zase si ji sedlák nechal.

Poradna je v provozu, ale jinak Občanská poradna v  ulici Československé armády naproti Adalbertinu funguje i  v  době opatření kvůli šíření koronaviru. Ale jinak, bez přímého osobního kontaktu. Z  důvodu prevence poradenství poskytuje až do odvolání pouze prostřednictvím telefonu 737 737 818, e-mailu: ophk@ops.cz, nebo skypu: Občanské poradenské středisko. Poradna je v provozu v plném rozsahu původních otvíracích hodin, tedy v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin, v  úterý a  ve středu od 8 do 15 hodin. Veškeré podklady k vyřizování případů však přijímá pouze elektronicky. Hradecká poradna v roce 2019

oslavila 20 let své existence a za tu dobu se z  dobrovolnické iniciativy vypracovala v  profesionální organizaci, která ročně registruje na 1500 kontaktů a  služby poskytne zhruba tisícovce klientů, z nichž více než polovina potřebuje pomoc s dluhy. Na Občanskou poradnu, která poskytuje informace zcela zdarma, se však lze obrátit i  s  jiným typem nepříznivé životní situace, například s  problémy s  bydlením, dědictvím, se zaměstnavatelem, reklamacemi, trestnou činností i problémy v rodině , třeba v podobě rozvodu, výživného, domácího násilí a podobně. (red)

Třetí den v poledne uslyšelo děvče hlas, který říkal: „Už nic nemám, ale rád bych ti poděkoval za květiny, proto dobře poslouchej mou radu. Nikomu nic neříkej, vyjdi na kopec a  tam uvidíš v  trávě velký kámen. Odval ho a co tam najdeš, to je tvoje věno.“ Dívka poděkovala a poslechla. Pod kamenem našla zlatý růženec s  granáty. Od sedláka odešla, vdala se za lesního dělníka, ale na hrob Viléma Kostky nikdy nezapomněla, nosila sem i nadále květiny. Dnes už tady není kříž ani hrob, jen název zůstal. (red)

Vlaků jezdí méně, kvůli koronaviru

Od pondělí došlo k dočasnému snížení rozsahu regionální železniční dopravy v  Královéhradeckém kraji. Důvodem je snaha chránit personál dopravců před šířením onemocnění COVID-19 a  také v  současné době minimální zájem lidí o  veřejnou dopravu. Krajského města se přímo týká trať mezi Jaroměří, Hradcem a  Pardubicemi a  železnice z  Hradce do Týniště nad Orlicí a dále do Doudleb. Dočasné omezení se týká vlaků sloužících především k přepravě žáků a  studentů do škol, které jsou nyní uzavřeny. K podobnému opatření kraj přistoupil už dříve u  autobusové dopravy. Aktuální informace o  jízdních řádech jsou na www.idos.cz. (mf)

Knihovna je sice zavřená, ale funguje na sítích Knihovna města je kvůli omezení šíření koronaviru sice uzavřená, ale připravila pro veřejnost řadu online aktivit na sociálních sítích. Do konce března probíhá knihovnická soutěž Březen – měsíc čtenářů o tři nadité tašky cen, kterou mohou zájemci najít na webových stránkách knihovny a  odpovědi posílat e-mailem. Také připravuje zábavný kvíz pro děti o tradičních výrobcích v zemích Evropské unie pod taktovkou střediska Europe Direct. Knihovna chystá také pravidelné příspěvky s  literární i  kulturní tematikou a střípky z hradecké historie. Každé pondělí zveřejní dva tituly z povinné četby pro studenty i milovníky krásné literatury, kteří mohou knihy online stáhnout zdarma z knihovnického katalogu. Knihovna je zavřená i se svými výstavami, tak se rozhodla každé úterý zpřístupnit zajímavé informace týkající se právě těchto expozic. Těšit se lze na videospot z putovní výstavy Rozmanitosti Čech, Moravy a  Slezska podle Bohuslava Balbína, která představí rozmanitou dobu života tohoto slavného hradeckého rodáka. Dále knihovna chystá sérii článků k  pozoruhodné fotografické výstavě Hradec Králové v  proměnách času, kterou ji propůjčila Univerzita Hradec Králové. Pravidelně zveřejní vždy jednu fotografii s komentářem o zobraze-

ném místě nebo budově z dobového tisku a unikátního fondu knih o Hradci Králové, který má knihovna k dispozici. Ve středu se čtenáři budou moci postupně seznamovat se slavnými hradeckými osobnostmi. Medailonky, zajímavé informace i  dobové fotografie bude knihovna čerpat ze dvou svých publikací, které měly u  veřejnosti velký úspěch. Jedná se o  Literárního průvodce Hradcem Králové a  Hradeckou čítanku. Pokud dáváte přednost spíše současné knižní tvorbě, chystá knihovna města tzv. knižní čtvrtky. Každý týden představí jednu knihu soudobého autora z tuzemské či zahraniční produkce, kterou si zájemci budou moci stáhnout jako e-knihu přes webové stránky knihovny. V  pátek vždy slovem i  obrazem představí zajímavou knihu z unikátního fondu regionální literatury. Budete si tak moci číst a studovat z pohodlí domova. Přesto, že je knihovna v současné době uzavřena pro fyzické návštěvy, má pro veřejnost řadu dalších služeb, které je možné využít z  pohodlí domova. Veškeré informace naleznete na knihovnahk.cz/pro-verejnost/ knihovna-online. Knihovna rovněž pracuje na zkvalitnění služeb čtenářům, zaměstnanci knihovny se zapojili do šití látkových roušek pro zaměstnance, nemocnice a další zařízení. (sn)

Žáci, zkuste si vypočítat matematické úlohy

Níže vám nabízíme několik matematických a logických úloh napříč všemi třídami základní školy. Můžete je zadat dětem nebo si je zkusit vypočítat s nimi. Správné výsledky naleznete na této stránce dole. A. Hned na jaře se přesuneme do říše zvířat, konkrétně se podíváme na africké savany. Gepard, šelma kočkovitá, je známý jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Představte si scénu, kdy gepard začíná pronásledovat antilopu. Je mezi nimi vzdálenost 120 metrů. Přestože antilopa utíkala rychlostí 72 km/h, gepard ji dohonil za 12 sekund. Dokážete zjistit, jakou rychlostí běžel gepard? B. Cestování je sice teď omezené, ale spousta cestovatelů stráví na cestách hodiny i dny. Náš turista, můžeme mu říkat třeba Martin, procestoval 190 km za 5 hodin. Část cesty prošel pěšky rychlostí 5 km/h. Zbytek cesty jel autobusem, rychlostí 60 km/h. Jak dlouho jel Martin autobusem? C. Na Matějskou pouť si vyrazila Jana s kamarádkou. Holky na ni byly celkem třikrát. Janička měla na pouť našetřené peníze. Poprvé utratila polovinu ušetřené částky plus 10 Kč. Po druhé utratila polovinu zbytku plus také 10 Kč. Po třetí utratila opět polovinu zbylé částky z druhé návštěvy pouti plus 10 Kč a zbylo jí ještě 16 Kč. Kolik korun si Jana na pouť našetřila? D. Malá Evička si doma hrála s mincemi. Měla jich celkem 7. Byly tam koruny, dvoukoruny a pětikoruny. Od každé byly nejméně dvě. Kolik měla kterých mincí, jestliže si z nich ještě mohla koupit 3 žvýkačky po 6 korunách? E. V pračce máme každý lichožrouty. To jsou malé potvory, které bydlí v pračce a konzumují ponožky. Každý lichožrout sní během jednoho praní 6 ponožek, ale žádný lichožrout nesní dvě stejné ponožky. Maminka dala do pračky 20 párů ponožek, vyndala však jen 10 párů a nějaké liché ponožky. Kolik lichých ponožek vyndala, jestliže víme, že má v pračce 2 lichožrouty? F. Malý Jirka, který je z rodiny kouzelníků, se učí poprvé kouzlit. Dostal od paní učitelky zadání,

že musí vyčarovat růže. Bohužel mu to moc nešlo. Na první pokus vyčaroval 3 růže a 5 masožravých kytek. Druhý pokus se mu už podařil o něco lépe. Zvládl vykouzlit 4 růže a jen 3 masožravky. Třetí pokus mu ale vůbec nevyšel. Vyčaroval jen 1 růži a 4 masožravky. O kolik víc masožravých kytek než růží vyčaroval? G. Moje babička je o 52 let starší než já a oslaví za rok své pětašedesáté narozeniny. Kolik je mi let? H. Před třemi lety trojčata Pavel, Petr a Lukáš a jejich o 5 let starší sestra Hana měli dohromady 25 let. Kolik let je Haně dnes? I. Školáci Kristýnka a Jindra chodí do základní školy. V květnu si budou moci od školy trochu více odpočinout, protože je čeká spousta volna, pět celých víkendů, k tomu navíc dva státní svátky, které připadají na pondělí a ještě k tomu ředitelské volno v pátek. Kolik květnových dní se půjde do školy? J. Projedeme se autobusem. V tom, který jel do města cestovalo 15 osob. Na předposlední zastávce přistoupilo 6 skautů a vystoupila paní Medová se svým synem. Kolik cestujících dojelo autobusem na konečnou? K. Tato slovní úloha je především o logickém myšlení. Maminka Alenka má tři děti. Nejstarší Honzík, prostřední Petřík a nejmladší Míša. Svým třem dětem maminka donesla jablíčka v košíčku. Řekla jim, ať si každý z nich vezme dvě jablka, ale ať určitě jedno jablko zůstane v košíku. Jak mají děti splnit maminčino přání? L. S další slovní úlohou se opět podíváme do domácnosti, tentokrát maminky Zuzanky. Ta přišla jednoho krásného dne domů a našla v obývacím pokoji na zemi střepy. Její oblíbená váza byla rozbitá. Zavolala si své tři děti a zeptala se jich, kdo vázu rozbil. Pepa tvrdil, že vázu rozbil Honza. Honza tvrdil, že ji rozbil Jarda. Jarda však tvrdil, že ji nerozbil on. Dvě z dětí mluví pravdu a jedno z nich lže. Kdo tedy rozbil vázu? (rš)

A ještě několik úloh z českého jazyka

Podaří se ti vyluštit tento příběh? A jaký bys mu dal název?

Žil jeden kluk. Jmenoval se Petr opečený plátek chleba na sedm _ _ _ _ _ _ _. Jednou si on a jeho přítel člověka na tři _ _ _ jménem kulovitý náboj na čtyři _ _ _ _ vyšli na procházku. Na stromě poblíž kostela seděl černý lovec myší na šest _ _ _ _ _ _. Když ho domácí hlídač na tři _ _ _ spatřil, zježily se mu všechny jemné útvary vyrůstající z  pokožky na pět _ _ _ _ _ _, pak začal štěkat a skákat jako zběsilý. Vyděšený samec kočky na šest _ _ _ _ _ _ vzal dolní končetiny na čtyři _ _ _ _ na ramena a pelášil přes městský sad na čtyři _ _ _  _ pryč. Neuplynula snad ani základní jednotka času na sedm _ _ _ _ _ _ _ a drobný kulatý náboj na čtyři _ _  _  _ se rozhodl. Musím uprchlíka chytit. Běžel tak rychle, až mu ve větru vlály jeho dlouhé orgány sluchu na tři _ _  _. Doposud klidný Petr nevěřil svým očím. Jeho miláček byl  hned pryč. Jedno neznámé lidské mládě na čtyři _ _ _ _ mu prozradilo, že obě zvířata minula místo upravené pro hry na šest _ _ _ _ _ _

a zaběhla do nedalekého obdělávaného pozemku na čtyři _ _ _ _, kde je skryla dozrávající krmná bylina s velkými listy pěstovaná pro ztloustlý kořen na čtyři _ _ _ _. Hledání zběhů trvalo celý úsek 24 hodin na tři _ _ _. Jak pátrání dopadlo, jsem se dověděla až mnohem později. Největší šiřitelka klepů na pět _ _ _ _ _ Nováková vyprávěla jedné své známé, že se nejlepší přítel člověka na tři _ _ _ k majiteli Petrovi vrátil sám až po dvou dnech celý vyhladovělý a  jediné, co prý chytil, byly drobné skákavé potvůrky cizopasící na savcích a ptácích na pět _ _ _ __ _. Kam zmizel vyděšený lovec myší na šest _ _ _ _ _ _, to dodnes nikdo neví. Asi se rozhodl pro vycestování do ciziny na osm _ _ _ _ _ _ _ _. Možná doufal, že tam podobní temperamentní domácí hlídači na tři _ _ _, jako je Petrův drobný kulatý náboj na čtyři _ _ _ _, nežijí. My však víme své, že?

Napiš co nejvíc slov, která obsahují skupinu písmen „okr“. Sestav co nejvíc slov s  využitím písmen pouze z  daného slova. Pís-

mena se nesmějí opakovat. Slovo může mít libovolný počet písmen, minimálně však dvě.

SPOKAR POSTEL CELNÍK OSEL

Najdi slova, která obsahují uvedené tři samohlásky v zadaném pořadí. a-e-i e-i-o i-o-u

Doplň následující fráze. Použij názvy částí lidského těla. požádal ji o  ___________, na stará ______________, sypat si popel na ________, je samá ______, samá _____, leze mu to _____________, křičet z  plných __________, vzal _______ na __________, běhá mu mráz po _______, láska prochází __________, žila na vy-

soké___________, spadl mi kámen ze _______, měl máslo na ___________ (ps)

Správné odpovědi úloh z matematiky A. 108 km/h B. 3 hodiny C. 268 Kč D. 2x koruna, 3x dvoukoruna, 2x pětikoruna E. 8 lichých ponožek F. O 4 více G. Je mi 12 let. H. Haně je 13 let. I. 18 dní. J. 19 cestujících. K. Každé dítě si vezme dvě jablka. Pouze jedno z nich si vezme jablka i s košíkem. L. Vázu rozbil Honza. Ten řekl, že vázu rozbil Jarda, ale Jarda tvrdí, že vázu nerozbil. Jelikož oba dva nemůžou mít pravdu současně, jeden z  nich lže. Pepa tedy musel tvrdit pravdu. A jelikož Pepa tvrdí, že Honzík rozbil vázu, je viníkem Honza.

Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 3. 2020. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 26. 3. 2020 v 10 hodin. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o  tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 500 výtisků l Vychází 42krát ročně • Evidenční číslo MK ČR E 13867 Redakční rada: Romana Dusová, Lucie Drašnarová, Ivan Tejkl, Pavel Vacek, Michal Komárek, Lukáš Martinek, Pavlína Pospíšilová, Petr Vinklář. Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove.org. Inzerce: tel. 736 460 720 • Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a.s., grafická úprava: Marek Demela • Distribuce: tel. 545 240 237.

Profile for Statutární město Hradec Kralové

Radnice 12 2020  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 12 2020  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Profile for mmhk
Advertisement