Page 1

21. 3. 2018, Č. 11 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Od pondělí 19. března jsou zavedeny dva nové spoje MHD na lince č. 19 • Ranní spoj do fakultní nemocnice odjíždí ze zastávky Alessandria v 6.01 hodin a do areálu FN přijíždí v 6.16 hodin. Večerní spoj z FN odjíždí ze zastávky FN Pohotovost – Emergency v 19.15 hodin a končí na zastávce Alessandria.

KRÁTCE Z HRADCE Složenky na poplatek za psy a odpad

Tipy Hradecké internetové televize jarmark ohlásil blížící se jaro • Velikonoční se poprvé rozezněly před publikem • Varhany pomáhá rodinám dětí s postižením • Sluníčko turnaj ve vybíjené • Jarní • Infotour a cykloturistika

Varhany už se těší z potlesku publika

V těchto dnech jsou do všech domácností doručovány poštovní poukázky na místní poplatky za psy a komunální odpad. K bezproblémovému doručení poukázek je třeba mít přístupné a  jmenovkou řádně označené poštovní schránky. Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a  orientačním. Složenky budou postupně doručovány až do 8. dubna. Nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo účtu a  variabilní symbol jsou uvedeny na poštovních poukázkách. Rovněž je možné provést úhradu chytrým telefonem nebo v  některých bankovních platbomatech prostřednictvím QR kódu, který je vytištěn na alonži složenky. Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben, sazby zůstávají stejné jako v minulém roce.

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

PRÁVNÍK

oddělení právní – kancelář tajemníka Informace: Ilona Červenková, tel. 495 707 425. K této pozici se nabízí zvýhodněné bydlení. Přihlášky lze podávat do 29. 3.

VEDOUCÍ INVESTIČNÍHO ODBORU

Informace: Valentýn Avramov, tel. 495 707 680. Přihlášky lze podávat do 28. 3.

Oddělení osobních dokladů bude jeden den uzavřeno Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel bude v  pátek 18. května z  provozních důvodů uzavřeno. V tento den nebude možné ani vyzvednutí hotových dokladů. (red)

MĚSTO HLEDÁ

V sále Filharmonie Hradec Králové se 15. a 16. března poprvé před širším publikem rozezněly nové varhany. O pořízení mistrovského nástroje se jednalo od roku 2005, kdy radnice budovu filharmonie opravila, instalace varhan pak postupně probíhala od loňského léta. Varhany jsou umístěné po obou stranách jevištních portálů, mají téměř tři a půl tisíce píšťal, z nichž největší měří 5,6 metru, nejmenší dva centimetry. Foto: František Hloušek

Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování, čerpání benefitů z  osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

Odtah šrotu z parkoviště aneb Kdy se auto stane vrakem Aut, kterými na první pohled zřejmě nikdo nikam neodjede, každoročně přibývá. Všímají si jich občané, v hledáčku je má městská policie i  magistrát města. Přesto není prohlášení vozu za vrak ani jeho odstranění jednoduchou záležitostí. To, že auto nemá platnou STK, registrační značku nebo nemá pneumatiky, ještě neznamená, že ho město může nechat odstranit. Na podezřelá torza aut strážníci přicházejí vlastní kontrolní činností, často je však na ně upozorňují i občané. Zatímco v roce 2012 evidovala městská policie 91 vozidel s  podezřením na vrak, v  roce 2016 jich bylo 105, v  roce loňském 106, letos se řeší již 19 vraků. U více než dvou třetin případů se podaří zkontaktovat majitele, kteří vrak odstraní. Problematiku autovraků městská policie průběžně řeší s  magistrátem podle toho, zda odstavená auta stojí na místních či účelových komunikacích nebo na veřejných prostranstvích a  městské zeleni, kdy je jeho odstranění nejjednodušší. Na zelených plochách auta jednak nesmí stát, zároveň odbor životního prostředí v  těchto případech okamžitě vyhodnocuje, zda a jak vozidlo ohrožuje životní prostředí. Pokud tam je

riziko úkapu provozních tekutin nebo k tomu již přímo dochází, případně to zcela zásadně narušuje vzhled krajiny, řeší se to okamžitě a v podstatě v řádu hodin je vozidlo odtažené na odstavné parkoviště ve sběrném dvoře na Slezském Předměstí. U méně rizikových případů je majitel vozidla vyzván k  jeho odstranění. Jestliže se nepodaří majitele kontaktovat a domluvit se ním na odstranění, vozidlo se odtáhne na odstavné parkoviště. Majiteli je zaslána výzva, která je zároveň vyvěšená na úřední desce. Pokud se majitel neozve do dvou měsíců, s  automobilem se nakládá jako s odpadem. U  automobilů, které jsou odstavené na místech, kde je možné běžně stát, například na parkovištích před bytovými domy, je jejich odtažení složitější. Jde o  soukromý majetek, se kterým město nemůže manipulovat jen z toho důvodu, že jej jeho majitel nepoužívá nebo že mu chybí zrcátka a zadní sklo. První krok, který v takových případech městská policie podniká, je nalepení výzvy k odstranění na nepoužívané podezřelé vozidlo. Pokud se podaří zjistit majitele, je mu zaslaná výzva, od jejíhož doručení má dva měsíce na odstranění auta, poté ho odstraní vlastník komunikace na náklady majitele vozu.

„Majitele se snažíme zjistit vlastním šetřením. Pokud se to podaří, bývá to nejrychlejší způsob vedoucí k odstranění vraku, pokud ne, postupujeme dále podle zákona,“ říká mluvčí městské policie Eva Kněžourová. Nepodaří-li se majitele zjistit, zveřejní se výzva k  odstranění na úřední desce magistrátu a po uplynutí dvouměsíční lhůty je vrak zlikvidován na náklady vlastníka komunikace. Ještě před samotným odtažením však ještě musí odstavený vůz prohlásit znalec za vrak, aby následně nedošlo ke sporu s jeho majitelem. Městská policie však nemá kompetence řešit jakýkoliv vrak ve městě. Záleží na tom, komu patří pozemek, na kterém se nachází. Pokud není odstaven na městském pozemku, může městská policie pouze vlastníka pozemku na vrak upozornit a doporučit, aby byl zabezpečen proti úniku kapalin, ale jinou možnost nemá. „Příkladem této situace jsou vraky na parkovištích, která jsou vybudovaná na soukromém pozemku,“ uvádí Eva Kněžourová. Odstavovat vraky na pozemních komunikacích nebo na veřejném prostranství zakazují hned dva zákony – o  pozemních komunikacích a  o  odpadech. Někteří lidé si s  tím však hlavu nelámou. Počet vyslouži-

lých aut v hradeckých ulicích za poslední roky stále roste. „Vraky hyzdí vzhled veřejných prostranství, ohrožují životní prostředí, představují další nebezpečí a  navíc zbytečně zabírají parkovací místa. Městská policie spo-

lečně s magistrátem se je z ulic snaží dostat, je to však nekončící práce. Zatímco jedno torzo auta se podaří odstranit, jinde se mezitím objeví další,“ dodává k problematice vraků ve městě Eva Kněžourová. (pp, pv)

Jako první krok nalepuje městská policie na vrak výzvu k jeho odstranění. Pokud se podaří majitele zjistit, je mu zaslaná výzva, od jejíhož doručení má na odstranění dva měsíce. Pokud tak neučiní, odstraní ho na náklady majitele vozu vlastník komunikace. Foto: Pavlína Pospíšilová


STRANA 2

RADNICE 11 / 21. 3. 2018

Pozvání na jednání městského zastupitelstva

Račte dál, tady se zachraňují životy

Nejbližší zasedání královéhradeckého městského zastupitelstva se uskuteční v úterý 27. března od 13 hodin v  Adalbertinu. Na programu jednání je mimo jiné obecně závazná vyhláška o omezení provozování hazardních her, informace z  oblasti odpadového hospodářství a  zpráva odpadového hospodáře za II. pololetí 2017. Zastupitelé projednají Koncepci podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí v Hradci Králové na období 2018–2022, věnovat se budou i  návrhům některých finančních příspěvků z  fondu na podporu veřejně prospěšných projektů. Pravidelná diskuse občanů začne v  16 hodin. Celé zasedání je možné sledovat on-line i ze záznamu na www. hradeckralove.org, kde je zveřejněn i kompletní program jednání. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 26. 3. Šimkova od Divišovy po Akademika Bedrny, Jeronýmova od Nerudovy po Ulrichovo náměstí, tř. Karla IV. od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště, Ulrichovo nám. mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou • 27. 3. Šimkova od Akademika Bedrny po Pelclovu, Mánesova od Klumparovy po Baťkovo náměstí, Smetanovo nábř. od náměstí 5. května (čp. 835) po čp. 695 • 28. 3. Letců, Palackého, Klumparova slepá část, Kotěrova • 29. 3. Habrmanova od Gočárovy třídy po Jiráskovo náměstí, Průmyslová od náměstí 5.  května po Škroupovu, nám. 5. května od třídy Karla IV. po čp. 888. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek neproběhlo v  některých částech města pravidelné březnové blokové čištění. Náhradní čištění se v těchto lokalitách uskuteční v květnu, termín bude upřesněn. (ts)

Nahlédnout do běžně nepřístupných prostor intenzivní péče, kde zdravotníci pečují o pacienty se selhávajícími životními funkcemi, mohli zájemci 15. března ve fakultní nemocnici. Ta pro ně už pošesté uspořádala den otevřených dveří na lůžkovém oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace, kam se v průběhu dne přišly podívat stovky lidí. Návštěvníci mohli vidět ukázku základní kardiopulmonální resuscitace, vyzkoušet si poskytnutí první pomoci na modelu, nebo přímo u lůžek vyslechnout výklad přibližující péči o nemocné. Foto: Martin Černý

„Ben, ben, ben, blechy ven a vajíčka do košíčka sem“ Hradecká kulturní a  vzdělávací společnost a  Spolek lidové tvorby Hradec Králové i  letos zvou na velikonoční svátky do Piletic. V  roubence Šrámkova statku bu-

dou moci zájemci obdivovat bohatou sbírku kraslic Spolku lidové tvorby v rámci akce Velikonoce na statku. Výstava bude pro návštěvníky otevřena od 29. března do 2. dubna vždy od 10 do 16 hodin. Po všechny dny budou předvádět členky Spolku lidové tvorby některé techniky zdobení kraslic, navíc také lidová řemesla jako paličkování, tkaní, síťování, zdobení perníčků, pletení pomlázky aj. Návštěvníkům se tak od Zeleného čtvrtka až do Velikonočního pondělí skýtá možnost vyzkou-

Město pronajme uvolněné byty

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Nové stezce pro chodce a cyklisty na Bratří Štefanů svitla naděje Komise místní samosprávy Slezské Předměstí – jih již desítky let požaduje vybudovat alespoň chodník, který by zajišťoval důstojnou komunikaci pro občany našeho města. Dne 7. 3. 2018 se ve firmě Hakel konala schůzka k projednání finální podoby studie proveditelnosti akce s názvem: „Stezka ul. Bratří Štefanů“. Zúčastnili se jí zástupci firem, města i  KMS Slezské Předměstí – jih. Celou studii se rozhodli financovat majitelé firem působících v  lokalitě Slezského Předměstí, kterým není lhostejné, jak se jejich zaměstnanci i ostatní obyvatelé dostávají do práce, do obchodů a dalších zařízení v této frekventované ulici. Vždyť prakticky od „Stoleté“ směrem ke Svinarům neexistuje slušná komunikace pro pěší, natož pro cyklisty. Jsou úseky, kde např. maminka s kočárkem při cestě do Terna musí vstoupit do silnice a vystaví se tak velmi nebezpečné dopravní situaci, kde ji bezprostředně ohrožuje velké množství nákladních i osobních automobilů, jedoucích rychlostí i 80 km/hod. Dle sčítání dopravy v roce 2016 projede úsekem více jak 20 000 vozidel za 24 hodin. Dnes je studie prakticky hotová a nyní je na vedení města, aby pokračovalo v další práci na projektu a jeho realizaci. Věřím, že vedení našeho města i občané a firmy, kterých se projekt bude osobně dotýkat, najdou společnou řeč a obyvatelé podél ulice Bratří Štefanů již nebudou jenom platit daně, ale dočkají se za ně i bezproblémové chůze po novém chodníku. Eva Matyášová, zastupitelka města za ANO 2011 a předsedkyně KMS Slezské Předměstí – jih, 12. března 2018

Odbor správy majetku města zveřejňuje výběrové řízení č. OM1/39/2018 na pronájem uvolněných nájemních bytů: poř. č.

adresa

číslo dispobytu zice

velikost bytu v m2

měsíční nájemné bez služeb

Třída enerNP getické náročnosti

24. 3.

8.20–8.35 Hradecká (park.) / 8.40–9.00 Příčná (prodejna) / 9.05– 9.25 Na Břehách x M. Pujmanové / 9.30–9.45 Hradecká (za restaurací Na Rozcestí) / 9.50–10.05 Na Potoce x Školská (hala Třebeš) / 10.10– 10.25 Štefánikova (park. u čp. 308) / 10.30 x 10.45 Štefánikova (park. Hvězda) / 10.50–11.20 Machkova x K  Labi / 12.45–13.00 Sekaninova (točna) / 13.05–13.25 Sezemická x Suchého (park.) / 13.30–13.50 Roudničská x K  Rybníku (střed ulice) / 13.55–14.15 Roudnička (točna) / 14.25–14.45 K  Cikánu x Jedlová / 14.50–15.15 Hlavní 1191 (točna Kluky)

termíny ukázek

1.

Divišova 830

1

0+1

45,76

3 547 Kč

1.

G

26. 3. 2018 14.30-14.45 hod.

2.

Dukelská 812

6

1+2

85,81

7 324 Kč

3.

E

26. 3. 2018 15.00-15.15 hod.

3.

Sukovy sady 13 660

1+1

63,50

5 088 Kč

2.

D

26. 3. 2018 15.30 – 15.45 hod.

4.

K. H. Máchy 42 747

1+5

122,68

9 182 Kč

4.

G

26. 3. 2018 16.00 – 16.15 hod.

5.

Střelecká 748

1+1

63,00

4 856 Kč

2.

G

26. 3. 2018 16.30 – 16.45 hod.

11

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány v zalepené obálce označené heslem „VŘ – nájemní byty“ ode dne zveřejnění na úřední desce do 29. března do 12 hodin na podatelně Magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Důležité informace včetně podmínek a přihláška jsou k dispozici na úřední desce (http://edeska.mmhk.cz/eDeska/) nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě. Případné informace na telefonu 495 707 734. (osm)

Jarní svozy odpadu pokračují Mobilní svozy odpadu, při nichž se občané mohou bezplatně zbavit objemných odpadů a nebezpečných složek komunálního odpadu, mají před sebou druhý svozový víkend. Pracovníci Hradeckých služeb budou odpad od občanů přebírat na uvedených stanovištích. Lidé mohou přinášet barvy, baterie, televizory, nábytek a další věci nepatřící do popelnic, s výjimkou odpadů ze zahrad a stavebních odpadů. Zbytky stavebních materiálů je nutné vozit do sběrných dvorů, odpad ze zeleně do kompostárny. Více informací včetně úplného harmonogramu najdete na www.hradeckesluzby.cz.

šet si šikovnost vlastních rukou pod dohledem maléreček, nebo zakoupit tradiční lidový výrobek. Součástí výstavy bude i prezentace velikonočních prací a  jarních dekorací, kterými se představí žáci ZŠ Pouchov. Pozornost návštěvníků jistě upoutá i  stálá expozice hospodářských a  zařizovacích předmětů, mapujících život na vsi konce 19. a  začátku 20. století. O  drobné občerstvení se postará místní stylová hospůdka, parkování je zajištěno na zadním dvoře statku. (red)

25. 3.

8.00–8.20 Na Biřičce x Mužíkova / 8.25–8.55 Přemyslova x U Myslivny / 9.00–9.25 Prašingerova (za kostelem) / 9.30–9.50 Husova (hřiště) / 9.55–10.15 Husova (hvězdárna) / 10.20–10.40 Pod Zámečkem (čp. 404) / 10.45–11.20 Blodkova x Pod Strání / 13.00–13.20 Durychova (park.) / 13.25–13.45 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13.50–14.00 Médium (park.) / 14.00–14.20 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14.25– 15.15 M. Horákové x Velehradská (u křížku) / 15.20–15.35 M. Horákové (točna) / 15.40–15.50 Brožíkova (Albert – parkoviště) / 15.55–16.05 Rybova 1900. (hs)

Žádejte o dotace z rozpočtu města  Zájemci o dotaci v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou podávat žádosti pro 2. kolo roku 2018 do 31. března. Více na www.hradeckralove.org – odbor školství a  volnočasových aktivit dětí a mládeže.  Zájemci o získání dotací z rozpočtu města v oblasti rozvoje cestovního ruchu, mohou podávat žádosti pro II. kolo do 29. března. Dotační program a  formuláře najdete na www.hradeckralove.org/ urad/financni-prispevky-3. (red)

HRADECKÝ PITAVAL 11. 3. Číňani přišli cestou vlakem z Vídně do Hradce na výměnný pobyt o dvě zavazadla. Že nemají jeden kufr, si všimli při přestupu v  Pardubicích, aby jim ale neujel vlak do Hradce, chybějící zavazadlo neřešili. Při výstupu na hradeckém nádraží však Číňané zjistili, že jim navíc chybí i  batoh. V zavazadlech měli osobní doklady, platební karty, peníze, oblečení, obuv, kosmetiku, fotoaparát a  mobilní telefon. Jen batoh byl v hodnotě 15 tisíc korun, celá škoda přesáhla částku 200 tisíc korun. Policie případ vyšetřuje jako krádež, za což pachateli hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. • 15. 3. Až deset let vězení hrozí 34letému muži za nedovolenou výrobu a  jiné nakládání s  omamnými a  psychotropními látkami a s jedy. Dealer, který byl od loňského roku v podmínce, skončil ve vazbě. Prodával nebo poskytoval pervitin ženám, s nimiž navazoval vztahy, a jejich společným zájmem po nějaké době byla jen droga. Některé z žen spadly až na úplné dno a  skončily v  léčebnách. Sám obviněný je od 18 let uživatelem marihuany a  od 20 let pervitinu. V  minulosti byl několikrát souzen za majetkovou trestnou činnost i distribuci drog. (red)

Služba pro pečující o blízké s Alzheimerem Centrum sociální pomoci a služeb nabízí příležitost k  setkávání všem, kteří pečují o  své rodinné příslušníky trpící Alzheimerovou chorobou. Výměna zkušeností pečujících je stejně cenná, jako konzultace s  odborníky, kteří jsou při tomto setkání samozřejmě k dispozici. Sdílení problematiky náročné péče, ale i  existence drobných radostí, či zážitků, má velký smysl i  v  oblasti zmírnění stresu a  psychické zátěže pečujících. Svépomocné skupiny probíhají v  denním stacionáři Domovinka v domě Harmonie II v Souběžné ulici na Moravském Předměstí každé první úterý v  měsíci od 17 hodin. Více na tel. 720 652 956, nebo e-mailu: domovinka@csps-hk.cz. „Přijďte si popovídat, vzájemně si předat zkušenosti a vypít kávu nebo čaj,“ zvou organizátoři. (vo)

Poraďte se před zápisem s Duháčkem

Reaguje vaše dítě na mluvené pokyny? Rozumí, co mu říkáte nebo co po něm chcete? Musíte instrukce několikrát opakovat a dítě se několikrát po sobě zeptá, co? Vyslovuje správně všechny hlásky? Pokud jste nedokázali na tyto otázky spolehlivě odpovědět, měli byste se před zápisem do mateřské nebo základní školy poradit s odborníky. Je možné, že dítě bude potřebovat při nástupu do školského zařízení vystavit doporučení ke vzdělávání a nastavit vhodná podpůrná opatření pro to, aby se mohlo optimálně učit a dále rozvíjet. Pokud dítě dobře neslyší, není schopné přijímat mluvené informace a  jeho řeč se také nebude správně rozvíjet. Pomoci může Centrum komplexní odborné péče Duháček, tel. 495 267 734, 606 716 320, e-mail:info@spcduhacek.cz, které dítě orientačně vyšetří. (mš)


STRANA 3 Statutární město Hradec Králové vyhlašuje konkurzní řízení na místa

ŘEDITELKY / ŘEDITELE

Ze světa kulinářské fantazie

→ Mateřské školy Zvoneček,

Čajkovského 1093 → Základní školy a mateřské školy Kukleny, Pražská 198 → Základní školy a  mateřské školy Svobodné Dvory, Spojovací 66 s  předpokládaným nástupem od 1. srpna 2018. Požadavky na uchazeče a  náležitosti přihlášky najdou zájemci na www.hradeckralove.org/file/13112/. Přihlášky zasílejte do 6. dubna v  obálce označené heslem „KONKURZ + zkrácený název vybrané školy – NEOTVÍRAT“ na adresu: Statutární město HK, odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Informace: Alena Synková, tel. 495 707 700, e-mail: alena.synkova@mmhk.cz.

Žádejte o dotace na obnovu památek

Město Hradec Králové upozorňuje na možnost získání dotace z jeho rozpočtu na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Dotace se poskytují zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikační, vzdělávací a  osvětovou činnost vztahující se k  architektuře a  k  památkám města a  na zpracování stavebně-historických průzkumů. Podmínky a  formuláře jsou k dispozici na úřední desce města a  na www.hradeckralove.org. Uzávěrka je 3. dubna. (opp) Základní škola Bezručova hledá

SPRÁVCE

pro školní hřiště.

Informace na tel. 725 813 434

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

Den Bulharska

Informační středisko Europe Direct HK zve na Den Bulharska, který se bude konat 28. března v Centru celoživotního vzdělávání (knihovně) ve Wonkově ulici. Ve spolupráci s  Bulharským kulturním institutem bude připraven bohatý program, který zahrnuje v 17 hodin komentovanou prohlídku výstavy Bulharská písmena, v  17.30 hodin literární čtení románu Matky, v  18 hodin videoprezentaci Bulharsko z  výšky a  ochutnávku vín i  představení tradičních výrobků z růží. (red)

RADNICE 11 / 21. 3. 2018

ŘIDIČE a ŘIDIČKY

autobusů a trolejbusů MHD

Potřiadvacáté se sešli 15. března v Aldisu nejlepší kuchaři a cukráři z celé republiky na přehlídce Gastro Hradec, která byla současně již potřinácté jejich mistrovstvím republiky. Součástí akce jsou tradičně odborné semináře, ale i veřejností vyhledávaná velká výstava výrobků, na níž se prezentují nejlepší kuchaři a cukráři z České republiky, ale i ze zahraničí. Nad kulinářskými výtvory se i letos doslova tajil dech a stejně obdivuhodná byla i fantazie cukrářů. Foto: Martin Černý

Požadavky: věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, řidičské oprávnění D, uchazečům s ŘP sk. C či B podnik uhradí rozšíření oprávnění. Výhody: hrubý výdělek až 27 000 Kč; náborový přísp. 10  000 Kč; příspěvek na stravování a  penz. připojištění; 5 týdnů dovolené; zvýhodněné jízdenky i pro rod. příslušníky a další. Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

UDĚLEJTE SI ČAS Sbor Jitro vystoupí se sólistou berlínské státní opery Kulturní centrum Petrof Gallery přivítá 3. dubna další hvězdu – sólistu Státní opery v Berlíně Jana Martiníka, který vystoupí společně s  Královéhradeckým dětským sborem Jitro. Jedná se v pořadí už o druhý koncert řady Antonína Petrofa v  roce 2018. Dramaturgii připravil pianista Ivo Kahánek, vystoupí také Štěpán Pražák, Viktor Mazáček a Jiří Poslední. Více na www.petrofgallery.cz. Vstupenky jsou k dispozici přímo v Petrof Gallery, online nebo v prodejních místech sítě Ticketstream.

Bůh masakru v Jesličkách Oblastní charita zve na benefiční představení Bůh masakru, které se koná ve středu 28. března od 19.30 hodin v Divadle Jesličky. Josefa Tejkla. Výtěžek podpoří péči o nevyléčitelné nemocné lidi, kteří chtějí dožít poslední dny života doma, s  blízkými. Vstupné dobrovolné. Více na www.charitahk.cz.

Velikonocím. Promítne se film Bůh není mrtvý, postavený na názorovém střetu studenta-křesťana a uznávaného profesora-zapřisáhlého ateisty. Vstup volný. Rezervace na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Velikonoce v Pohodě Rodinné centrum Pohoda zve na tradiční Velikonoce v  Pohodě, které se uskuteční 25. března od 13 do 17 hodin. Můžete se těšit na spoustu her a zábavy, nebudou chybět tvořivé dílničky pro malé a  velké, vnitřní i  venkovní hry a  soutěže i  hledání velikonočního pokladu. Připraveno je i  domácí velikonoční občerstvení. Vstup je zdarma, platí se pouze dílničky. Více na facebookovém profilu RC Pohoda.

Vítání jara v Bidlově parku Ve čtvrtek 29. března od 16 do

18 hodin uvítáme jaro v  Bidlově parku pod nadjezdem u  Pospíšilovy ulice. I  tento rok pořadatelé pro návštěvníky připravili vyrábění pro děti, hry a dobrou kávu. Tentokrát je inspirovaly blížící se Velikonoce. Pro děti je připraveno také malování na obličej. Na setkání v  Bidlově parku zve komunitní centrum ZIP. Proč slavíme Velikonoce? Proč jsou největší křesťanské svátky? Setkání s přednáškou na téma Proměny s hudebním doprovodem se bude konat o  velikonoční neděli 1.  dubna v  Biu Central od 10 hodin. Akci pořádá církev Element (fb.com/elementhradec). Vstup volný.

Pásmo k výročí Březiny

Do knihovny na výstavu

U příležitosti 150. výročí narození Otokara Březiny pořádá Studijní a  vědecká knihovna 29. března

Muzeum války zahajuje sezonu

V úterý 27. března v  17 hodin se koná ve Studijní a vědecké knihovně přednáška Zbyňka Vydry o  situaci v  Rusku koncem 1. světové války. Zatímco rok 1918 přinesl většině zemí zapojených do války mír, pro Rusko znamenal pouze přechod z  jedné války do druhé – občanské. Přednáška se zaobírá otázkami, proč Rusko vystoupilo z první světové války, proč v něm došlo k občanské válce, proč v  ní zvítězili bolševici a  jak k  událostem v  Rusku přistupovaly ostatní státy. Vstupné 50/25 korun. Více na www.svkhk.cz.

ClubCafé Pessoa hostí 29. března od 18 hodin další setkání Čaje o šesté a  bude věnováno nadcházejícím

Knihovna města Hradce Králové ve Wonkově ulici zve k návštěvě výstavy obrazů účastníků kurzu kresby a malby pro dospělé. Zájemci o tvůrčí činnost v  oblasti kresby a  malby se začali scházet v  ateliéru Impulsu Hradec Králové od podzimu 2016 pod vedením Barbory Pejškové. Výstava, která je k  vidění do 26.  dubna, je průřezem toho, co  vše zatím dokázali.

Český Michael Jackson nastaví čtyři tváře

Velikonoční tvoření v Bezručce

Bůh není mrtvý

Hody, hody, doprovody Přivítat jaro a prožít tradiční Velikonoce můžete o první jarní muzejní neděli 25. března od 9 a od 13 hodin v  prostorách odborného pracoviště v  Gayerových kasárnách. Muzejní neděle je věnována přípravě Velikonoc podle tradičních zvyků a  především výrobě nápaditých jarních dekorací. Doporučeno dětem od 6 let. Vstupné děti 60, doprovod 20 korun.

Velikonoce v Centralu

První světová válka a Rusko

Základní škola Bezručova zve na velikonoční tvoření, které se ve školní družině uskuteční 26. března od 15 hodin. Budou se zdobit velikonoční perníčky, kraslice a zajíčkové, šít a zdobit barevné slepičky z látky a filcu a vyrábět tradiční velikonoční výzdoba z přírodnin a zdobicího materiálu.

v 17  hodin pásmo zhudebněných a  recitovaných básní a  obrazů ze života tohoto básníka. Je sestaveno ze vzpomínek jeho současníků, korespondence a  autorovy tvorby. Přednášet, recitovat, hrát na kytaru a zpívat bude Petr Kopejska. Vstup volný.

Novou turistickou sezonu v Muzeu války 1866 na Chlumu zahájí 24. března ve 14 hodin slavnostní salvou z pušek i děl a pestrým programem pro děti i dospělé. Připravena je přehlídka rakouských a pruských jednotek a jejich výzbroje, přednáška a prezentace archeologických nálezů, komentovaná prohlídka, loutkové divadlo a tvoření pro děti. Navštívit je možné i areál bojiště s výjimečnou koncentrací pomníků i symbolických památníků. Foto: Archiv MMHK

Návštěvníky Denoche Music Hall (za Kauflandem v Pilnáčkově ulici) čeká přihlížení pokusu o  rekord, kdy má jeden showman za úkol připomenout posluchačům při Oldies Night Live velikány hudby 20. století. K  vidění přímo na jevišti bude Michael Jackson show, Boney M revival a  Freddie Mercury show. Imitátor alias Petr Pan završí kvarteto vystoupení živým hodinovým koncertem. Akce se uskuteční 24. března od 19 hodin. Vstupenky lze koupit v síti Ticketportal, na www.petr-pan.cz nebo na místě.

Český rozhlas o muzice, autismu, cestování i o medu Český rozhlas Hradec Králové uvádí v pondělí 26. března od 18 ho-

din pořad Divadlo V podkroví. Herec Jan Vápeník představí muzikanta Jaroslava Samsona Lenka. Hostem Radioporadny bude v úterý 27. března po 11. hodině psycholožka Tereza Horáková s tématem Světový den porozumění autismu – tzv. modrý den. Hostem ve studiu bude ve středu 28.  března v  8.35 hodin Sandra Neumanová. Hovořit bude o  cestování na Madeiru a  Azorské ostrovy. V  páteční Radioporadně 30. března bude po 11. hodině hostem včelař Evžen Báchor se svou medovou poradnou.

Na koncert do Pilnáčkovy továrny Pilnáčkova továrna v  Pospíšilově ulici bude 24. března od 21 hodin hostit další koncert z projektu MENU. Tentokrát bude na programu Julinko – hudební alterego italské umělkyně a hudebnice Giulie Parin a darkpopový projekt vídeňské skladatelky a zpěvačky Coriny Cinkl s  názvem Black Heart. Více informací naleznete na www.menumusic.cz. Koncert je součástí aktivit, kterými MENU od roku 2015 rozvíjí kulturní potenciál bývalé továrny na mýdlo Josefa Pilnáčka.

Na akce do Bajkazylu Alternativní klub Bajkazyl v Gayerových kasárnách zve všechny maminky do Kruhu matek ve středu 28. března od 9.30 hodin, ve čtvrtek 5.  dubna v  18 hodin se koná v  Bajkazylu literárně-poetický večer tentokráte s tématem putování.

Přijďte na KM ples 2018 KM ples neboli ples Křečkových mužů, se uskuteční v pátek 6. dubna v  Adalbertinu a  opět láká na pestrý a  netradiční program, kde nebude nouze o  mnohá překvapení, třeba v  podobě tematického salonku, či hvězdných hostů. Mezi tradiční součásti KM plesu patří například entomofagie, což jsou pochutiny připravené z  hmyzu, dále silent disco, stand up comedy, tematický salonek, věštkyně či vtipný taneční workshop, který nenechá nikoho sedět. Hlavní kapelou večera budou Tram 69, kteří umějí zahrát vše, na co si vzpomenete. Lístky jsou k  dostání v  tanečním studiu Strop v Gagarinově ulici. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 24. března

Vítězný pohár pro Štefánikovku

Adalbertinum 10.00 Mikulovy pohádky Muzeum války 1866 Chlum 10.00 Zahájení sezony Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Se zvířátky o vesmíru, 17.00 Opeření dinosauři, 18.00 Příběh života, 19.30 Program, 20.45 Pozorování Bio Central 15.30 a  18.00 Planeta Česko, 17.30 The Florida project, 20.30 Dej mi své jméno, 21.00 Švéd v žigulíku, 23.00 Tomb Raider Klicperovo divadlo 19.00 Bratři Karamazovi Denoche Music Hall 19.00 Oldies Night Live Klub Satchmo 19.30 Yanoir

Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci, po zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení Bližší informace na tel. 495 707 940, 495 707 926 a na www.hradeckralove.org/ urad/volna-pracovni-mista Uzávěrka přihlášek je 31. května

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Bob, evid. č. 45/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 6 měsíců, odhadovaná kohoutková výška v dospělosti 40  cm, hmotnost 11 kg. Bob je odrostlé štěně vyrovnané a velice přítulné povahy. Je vhodný k domku se zahradou s možností pobytu ve vytápěném prostoru v zimním období.

Adalbertinum 10.00 Nepovedená strašidla KRC Sedmikráska 15.00 Velikonoční rodinná dílna Bio Central 15.00 Planeta Česko, 17.30 Hora, 20.30 S láskou Vincent, 21.00 Nic jako dřív Centrum mladých 17.00 Kráska a zvíře

Pondělí 26. března

Úterý 27. března Bio Central 10.00 Nejtemnější hodina, 17.30 Mečiar, 18.00 Planeta Česko, 20.15 Nový McGregor / Nový Wheeldon / Věk úzkosti, 21.00 Hora Knihovna HK, Wonkova 16.30 Haruki Murakami: IQ84, 17.00 1. republika – III. díl: Móda a fotografie SVK HK 17.00 Konec 1. světové války a Rusko Klub Satchmo 19.30 Gilad Atzmon

Středa 28. března Bio Central 10.00 The Florida project, 17.30 Švéd v žigulíku, 18.00 Bizár|Short skin, 20.30 Prezident Blaník, 21.00 Planeta Česko Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – květináč, 17.00 Den Bulharska KRC Sedmikráska 16.00 Co je velikého na Velikonocích? Klicperovo divadlo 17.30 Netopýr SVK HK 18.00 Vodní svět jižní Brazílie Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Klub Satchmo 19.00 Art jazz band Filharmonie HK 19.30 Svítání ve filharmonii Divadlo Jesličky 19.30 Bůh masakru Artičok 20.00 Improshow

Čtvrtek 29. března Knihovna Nový HK 13.00 Zdobení velikonočních perníčků Bio Central 15.30 Králíček Petr, 17.30 Planeta Česko, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Operace Entebbe, 21.00 The Florida project SVK HK 17.00 Otokar Březina ClubCafé Pessoa 18.00 Bůh není mrtvý Adalbertinum 19.00 Vladimír Mišík & Etc. Studio Beseda 19.00 Černá voda Klicperovo divadlo 19.00 Bratři Karamazovi

Pátek 30. března Bio Central 14.00 Nejtemnější hodina, 17.30 Ismaelovy přízraky, 18.00 Planeta Česko, 23.00 Operace Entebbe Hvězdárna a planetárium 15.00 Se zvířátky o vesmíru, 18.30 Večerní program, 20.30 Pozorování Divadlo Jesličky 19.30 Kurz negativního myšlení (lm)

Městská policie Hradec Králové přijme vhodného uchazeče na místo:

Strážník městské policie

Neděle 25. března

Klicperovo divadlo 10.00 Čtyřlístek, 19.00 Bratři Karamazovi Knihovna HK, Wonkova 17.00 Keňa v románech Bio Central 17.30 Planeta Česko, 18.00 Archa světel a  stínů, 20.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, 21.00 Ismaelovy přízraky Divadlo Jesličky 19.30 Hrůza v hájovně

RADNICE 11 / 21. 3. 2018

Nejlepší družstvo hráčů vybíjené z prvních až třetích tříd má Základní škola Štefánikova. Roli šampiona prokázali její žáci při Jarním turnaji ve vybíjené 14. března ve sportovní hale Třebeš. Ten již posedmé pořádal odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže statutárního města Hradec Králové v třebešské sportovní hale. V turnaji změřilo síly 15 královéhradeckých základních škol, pozici vicemistra turnaje vybojovala Základní škola Bezručova a na třetí cenný kov dosáhli sportovci ze ZŠ Malšova Lhota. Foto: Eva Pozníková

Příští týden čeká Hradec běžecký supervíkend Běžecký supervíkend se chystá na konec příštího týdne do Hradce Králové. V sobotu 31. března proběhne poblíž lesního hřbitova v Malšovicích šestý ročník sportovní akce pro celou rodinu s názvem Křížová desítka, o  den později na Stříbrném rybníku atraktivní závod s  překážkami nazvaný Gladiator Race/Run. Zatímco hlavní závod Křížové desítky, tedy běh na deset kilometrů, začne ve

12.30 hodin, „gladiátoři“ na Stříbrňáku plánují start hlavního závodu už kolem půl jedenácté. Program na obou místech však bude probíhat i před a  po startu hlavních závodů, protože poběží i další kategorie a připraven je také zajímavý doprovodný program. Součástí Křížové desítky by měl být například i  desetikilometrový závod na koloběžkách pro dospělé. (red)

Přijďte fandit mažoretkám A-Teamu

Souborům z celé ČR od dětských až po dospělé kategorie, včetně hradeckého A-Teamu mohou zájemci přijít fandit v neděli 25. března do haly TJ Slavia na otevřenou soutěž pro mažoretky Starting Cup 2018. Soutěž mažoretek s náčiním baton a pompom bude probíhat od 9.30 do 16 hodin. Pro děti je vstup zdarma. (red)

KAM ZA SPORTEM Sobota 24. března Volejbal

liga juniorů: Slavia HK – Liberec (9.00 a 13.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) II. liga mužů: Slavia HK – Česká Třebová (11.00 a 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) I. liga juniorek: Slavia Hradec Králové – Lokomotiva Trutnov (11.00 a 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové 1988 – Most (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Neděle 25. března Basketbal

I. liga mužů: Královští sokoli HK – Basket Košíře (17.00, sportovní hala Třebeš)

Vodní pólo

I. liga žen: Slavia HK – Strakonice (11.30 a 14.00, bazén Eliščino nábřeží) I. liga mladších žáků: účastníci Slavia HK, Děčín a Strakonice A i B (10.00 – 16.00, bazén Eliščino nábřeží)

Fotbal

I. liga žákyň: FC Hradec Králové – Viktoria Plzeň (10.30 mladší a 12.00 starší, hřiště Nový HK)

Čtvrtek 29. března Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK B – Pardubice B (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Pátek 30. března Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – Třinec (14.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

So 24. 3.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 25. 3.

Zavřeno – vodní pólo 1. liga ženy, ml. žáci

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 26. 3.

6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy 16.00–21.00 (vstup s dětmi 14.00–21.00 společná od 1 roku celý den, do 16.00 sanitární den)

Út 27. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

St 28. 3.

12.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 29. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

Pá 30. 3.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Wellness studio Flošna

10.00–21.00

10.00–21.00

Béďa, evid. č. 44/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 6 měsíců, odhadovaná kohoutková výška v  dospělosti 40 cm, hmotnost 11  kg. Béďa je dlouhosrsté temperamentní bystré štěně přátelské povahy, vhodné k rodině na dvoreček. Aida, evid. č. 43/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: černá se znaky, věk: 3,5 roku, kohoutková výška 28 cm, hmotnost 6 kg. Aida je kříženec menšího vzrůstu. Pro zvídavou, ale plachou povahu je vhodná do klidného domácího prostředí. Matylda, evid. č. 17/2018, kočka evropská; barva: želvovinová, pohlaví: kočka, věk: 10 měsíců. Matylda je asi roční, velmi mazlivá kočička. Hodí se do bytu, ale zvykla by si i u domku se zahrádkou. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 3. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 21. 3. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 11 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 11 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement