Page 1

21. 2. 2018, Č. 7 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Město Hradec Králové posílá do Šimkových sadů po dvou letech opět sněžné dělo, které během mrazivých nocí vyrobí sněhovou nadílku. Napomůžou tomu příznivé klimatické podmínky, kdy by podle meteorologů neměly noční teploty stoupat nad bod mrazu. Navíc technický sníh díky svým vlastnostem vydrží déle než přírodní. Více na str. 3

Tipy Hradecké internetové televize ZUŠ Střezina • Rekonstrukce HELP má nový spot • Mamma architekta Lisky je kulturní památkou • Vila na Šrámkově statku v Pileticích • Masopust • Věk je jen číslo

Interiér kostelíka je pod drobnohledem restaurátorů Práce na obnově kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech se přesunuly do restaurátorského ateliéru. Poměrně rozsáhlý a  různorodý soubor uměleckých malířských, řezbářských a  umělecko-řemeslných polychromovaných prvků z  interiéru kostela klade vysoké nároky na restaurátorský průzkum. Ten je nezbytnou podmínkou pro následné úspěšné restaurování. „Malby byly v restaurátorské dílně nedaleko Brna nejprve nedestruktivně prozkoumány v  přirozeném rozptýleném denním světle lidským okem, za použití lupy, mikroskopu či fotografie a  v  bočním světle zvýrazňujícím reliéf malby. Ultrafialové světlo pak restaurátorům pomohlo odhalit biologické napadení a doplňky a přemalby. Metoda infračervené reflektografie zobrazuje podkladní kresby či malby a  díky snímkování v rentgenovém záření mohou odborníci nahlížet až do struktury malby i podložky,“ zmiňuje použité metody průzkumu vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta. Průzkumy odhalily jak technický stav maleb a použité materiály, tak i rozsah přemaleb a doplňků. Na ikonách bylo prokázáno použití tempery i olejových barev, zlacení pravým zlatem, místy se zelenou lazurou, i stříbření stříbrem. Koncepce restaurování

bude vycházet z prokázaného rozsahu a  stavu originální malby pod přemalbami a  bude respektovat použitou techniku a  výtvarnou jednotu originálu, tak aby historické a výtvarné hodnoty byly zachovány. „Otázkou, která patrně nebude nikdy jednoznačně zodpovězena ani při užití moderních metod zkoumání, je skutečný rozsah odborných a uměleckých malířských prací a oprav, které na základě objednávky »Oprav obrazového inventáře dřev. kostelíka« Městským úřadem v  Hradci Králové z  27. června 1935 prováděl profesor Bohumil Lizner za honorář 6 000 Kč, tak aby práce byly provedeny »skutečně umělecky s plným zřetelem k  zachování starého stylu, aby dojem byl jednotný a  obrazy plně zhodnoceny i zachovány«. I  s  tímto tajemstvím se restaurátoři budou muset vypořádat,“ dodává Jan Falta. Celková rekonstrukce dřevěného kostela svatého Mikuláše z  počátku 17. století začala v roce 2016 a zahrnuje jeho kompletní revitalizaci, při níž se uplatňují jak klasické řemeslné postupy, tak i  šetrné moderní metody. Objekt prošel termosanací, která konstrukci zbavila dřevokazného hmyzu, následně přišli na řadu pokrývači a  vyměnili staré šindele opláštění za nové. Souběžně dochází k  restaurování maleb a  movitého

Před zahájením restaurování interiéru kostelíka byl proveden důkladný odborný průzkum. inventáře, kostel dostane i moderní zařízení, které v  něm udrží stabilní teplotu a vlhkost, a nově je chráněn speciálním protipožárním systémem. Celkovou obnovu kostela za

bezmála 19 milionů korun financuje město Hradec Králové. Veřejnost by mohla do kompletně opravené památky zavítat v polovině letošního roku. (pp)

Hradec upraví pravidla pro svoz odpadu O ČEM BUDOU ROZHODOVAT ZASTUPITELÉ Systém svozu odpadu v Hradci Králové patří mezi nejkomfortnější v republice a rozsahem a kvalitou služeb, který nabízí, je ve srovnání s  jinými městy velmi levný. V posledních letech však přibývá obyvatel, kteří nemají v  Hradci Králové trvalý pobyt a  využívají tak systém svozu odpadu, aniž by do něho přispívali. Poplatek za svoz odpadu platí totiž pouze obyvatelé s  trvalým pobytem a  majitelé rekreačních chat nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo trvale hlášený. Město je tak po dlouhé době nuceno upravit pravidla pro přistavování nádob na odpad. Jejich návrh minulý týden projednali městští radní, konečné slovo k jejich podobě bude mít ještě zastupitelstvo města. „Od roku 2006 se počet přistavených nádob na směsný komunální odpad zvýšil z  necelých dvanácti tisíc na téměř šestnáct tisíc. Za deset let to je nárůst o  4 155 kusů,“ řekl Jindřich Vedlich, náměstek primátora, do jehož gesce odpadové hospodářství ve městě spadá. V  uvedeném srovnání nejsou započítány nádoby na plasty, papír,

sklo či bioodpad. Počet poplatníků za stejné období ale naopak o více než dva tisíce poklesl. V současnosti jich město eviduje celkem 95 626. Mezi poplatníky patří vedle trvale přihlášených obyvatel města i vlastníci chat a  rekreačních nemovitostí. „V  Hradci se za poslední období postavily stovky nových bytů, trvalý pobyt má ale přihlášena pouze část jejich obyvatel. Přitom systém svozu odpadu využívají všichni,“ dodal Vedlich. Město tak chce upravit pravidla, podle kterých vznikne nárok na přistavení popelnice k  rodinným nebo bytovým domům. Velikost nádoby a  frekvence svozu by měly záviset na počtu přihlášených obyvatel nebo na tom, zda je dům zkolaudovaný k  bydlení či nikoliv. „Návrh úpravy pravidel však není nijak radikální, že by obyvatelé domů, kteří nejsou ve městě přihlášeni, neměli nárok na popelnici. Principem změn je motivace právě těchto lidí, aby se na systému svozu odpadu také podíleli. Buď tím, že si trvalý pobyt přihlásí do Hradce a budou platit příslušný poplatek, nebo si objednají svoz individuální smlouvou. Slibuje-

me si od toho i jejich větší zapojení do třídění odpadu,“ vysvětlil Vedlich. Například u rodinného domu, kde je přihlášený minimálně jeden obyvatel, by se přistavovaly nádoby velikosti 120 litrů nebo 240 litrů podle klíče 30 litrů na osobu a dva týdny. V  případě, že zde není ani jeden obyvatel s  trvalým pobytem, může svozová firma vyměnit současnou popelnici za menší, minimálně však s objemem 60 litrů. Pokud jde o  nezkolaudovaný dům a  jeho majitel nemá trvalé bydliště v  Hradci Králové, nebude mít na přistavení popelnice nárok a  musí si tak pro svoz odpadu uzavřít individuální smlouvu. U  činžovních nebo bytových domů na sídlištích by se velikost přistavených nádob řídila podle počtu přihlášených osob a  klíčem 30 litrů na osobu nebo 30 osob na kontejner velikosti 1100 litrů. Pokud bytový dům není zkolaudovaný, musí jeho majitel nebo stavebník uzavřít komerční smlouvu na svoz odpadu. U nádob na bioodpad nebo tříděný papír, plasty a  sklo, které město zajišťuje zdarma, je návrh pravidel o  něco přísnější. Zvýšení počtu nebo velikosti nádob nad

nárok daný novými pravidly si musí obyvatelé domu uhradit podle ceníku svozové firmy. Obyvatelé s trvalým pobytem v Hradci Králové se na systému odpadového hospodářství města podílejí poplatkem 500 Kč ročně, děti do šesti let jej neplatí, děti do 14 let a  senioři nad 70 let platí poplatek poloviční. Poplatek zároveň platí majitelé rekreačních chat a  majitelé rodinných domů, ve kterých není hlášený nikdo k  trvalému pobytu. Pokud tito majitelé mají trvalý pobyt v Hradci Králové, sazba dalšího poplatku za odpad se u nich snižuje na polovinu. Podnikatelé pak uzavírají komerční smlouvu podle platného ceníku. Město na poplatcích za popelnice ročně vybere necelých 37 milionů korun, za třídění odpadů získává od společnosti Ekokom dalších 11 milionů korun. Celkové roční náklady na svoz a likvidaci odpadů v Hradci Králové jsou více než 83 milionů korun, radnice tedy systém dotuje ze svého rozpočtu zhruba 35 miliony korun. Svoz odpadu pro město zajišťuje společnost Hradecké služby, informace k  odpadovému hospodářství jsou na stránkách města, svozové firmy nebo na www.tridimevhradci. cz. Petr Vinklář

Foto: Ludvík Blažek

Záběry z restaurátorské dílny a časosběrnou videodokumentaci oprav kostelíka je možné sledovat na http://mhk.cz/12r.

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

VEDOUCÍ ODBORU

STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Informace: Jindřich Vedlich, tel. 495 707 426 Markéta Bartušová, tel. 495 707 421 Přihlášky lze podávat do 26. 2.

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK) odb. sociálních věcí a zdravotnictví

Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 6. 3. Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

RADNICE 7 / 21. 2. 2018

OSMIČKOVÉ ROKY V HRADCI KRÁLOVÉ

HRADEC VE DNECH ÚNOROVÉ KRIZE 1. ČÁST

Série článků k osmičkovým výročím, které pro Radnici připravuje Muzeum východních Čech, přibližuje, jak události těchto let poznamenaly dění v našem nejbližším okolí, jaký dopad měly na tehdejší obyvatele Hradce Králové a sousedních obcí, které se později staly jeho součástí. Pozornost únorových vydání Radnice se obrací k událostem před 70 lety, k roku 1948.

V únorových dnech vyvrcholila snaha komunistů (vydatně podporovaných sovětskými poradci) o získání rozhodující moci ve státě ještě před volbami. Jejich hradecký průběh se příliš nelišil od Prahy nebo jiných větších měst republiky. Dne 13. února schválila vláda proti hlasům komunistů usnesení, v němž uložila ministru vnitra Václavu Noskovi zastavit kádrové změny ve Sboru národní bezpečnosti (SNB) prováděné ve prospěch komunistů. Neplnění tohoto usnesení se stalo spouštěčem vládní krize. V úterý 17. února odmítl na zasedání vlády Klement Gottwald projednávat zprávu ministra spravedlnosti o zneužívání SNB komunisty. Ministři za národně socialistickou, lidovou a slovenskou demokratickou stranu pohrozili úmyslem podat demisi, pokud usnesení vlády nebude splněno. Ústřední výbor KSČ vyzval poté pracující k  „bdělosti a  pohotovosti“. Text výzvy přinesla na titulní straně i  hradecká Pochodeň. Ve čtvrtek 19. února vydala závodní rada a odborová organizace zdejších Škodových závodů rezoluci, hodnotila současnou politickou situaci a  obsahovala osm bodů požadavků týkajících se znárodnění a zemědělských zákonů. Týž den ve městě zasedal krajský a  okresní výbor KSČ, kde byli přítomni zástupci ústředního vedení strany a  referovali o  situaci v  Praze. Zúčastnili se také schůzek komunistických aktivistů v  Koruně a U Švagerků. Aktivisté byli spojkami mezi okresním výborem a  základní-

mi organizacemi na závodech i obcích a  předávali vzájemně instrukce a zprávy. V pátek 20. února vyslali škodováci ze závodu třicet mužů, aby zabezpečili klid ve městě. Ostatní podniky jako například mostárna, ČKD, gumovka, ČSD zesílily závodní stráže. Ve městě byl relativní klid, ale napětí rostlo. Noviny demokratických stran vyšly s  protesty proti situaci na ministerstvu vnitra, komunistický tisk naopak psal o snaze těchto stran připravovat spiknutí a vyzýval k obraně státu. Československý rozhlas (komunisty plně ovládaný) šířil v průběhu dne výzvy typu „Braňte demokracii! Buďte připraveni na vše, země je v nebezpečí!“. Dělníci ze závodů přicházeli do budovy sekretariátu KSČ v Mostecké ulici pro informace a odcházeli s úkolem hlídkovat v ulicích. V  odpoledních hodinách se konala v  Palmové zahradě Grandhotelu schůze národních socialistů. Měl na ní hovořit ministr a  předseda strany Petr Zenkl, ale nepřijel. Navečer po 19. hodině oznámil rozhlas demisi ministrů. Z  26 ministrů Gottwaldovy vlády ji podalo jen dvanáct, čtrnáct setrvalo (včetně sociálních demokratů). Předseda vlády Gottwald proto mohl v  souladu s  ústavou požádat prezidenta Beneše o  její doplnění (to se ovšem mělo dít podle komunistickým plánů). Vedení KSČ vydalo stanovisko k  vládní krizi. V  noci přivezl do Hradce jeho delegát pokyny odjet do závodů, informovat o situaci a  ustavovat akční výbory Národní fronty. Národní výbory, úřady, závody, společenské organizace měly „očistit od reakčních živlů“. Komunisté měli na závodech organizovat milice jako ochranu před „nepřátelskými

Tábor lidu 21. února 1948 na Velkém náměstí Foto: Státní oblastní archiv Hradec Králové západními agenty“. Milicionáři dostali zbraně závodních stráží. Ve Škodovce dělníci zajistili telefonní ústřednu a vrátnici. Do hodiny se zde utvořila jednotka takzvaných Lidových milicí v  počtu 300 mužů. V  dalších dnech procházeli městem s  úkolem zajistit klid a hlavně demonstrovat svou sílu. V sobotu 21. února svolaly hradecké okresní výbory komunistů a  sociální demokracie, odbory a  Svaz osvobozených politických vězňů na 12 hodin na Velké náměstí tábor lidu, na kterém byli poprvé přítomni i  milicionáři s  puškami a  rudými

páskami na rukávech. Zazněla zde podpora přijetí demise ministrů, Gottwaldových návrhů na doplnění vlády a ustavení krajského akčního výboru Národní fronty (byl prvním v Československu). Na shromáždění bylo přítomno na deset tisíc občanů (o  dvě hodiny dříve proběhla manifestace na Staroměstském náměstí). Milice se utvořily téměř na všech místních závodech. Měly problém s  nedostatkem zbraní, neboť vojenský velitel hradecké posádky je odmítl vydat. Jaroslava Pospíšilová

HRADECKÝ PITAVAL 12. 2. Pěší zónou se autem projížděl mladý muž, který neoprávněným pohybem v této oblasti upoutal pozornost hlídky městské policie. Strážníci řidiče požádali o  předložení dokladů, ten jim však nemohl vyhovět, protože řidičský průkaz nemá. „Papíry jsem si zapomněl doma,“ tvrdil hlídce, ovšem ta z  databáze řidičů zjistila, že muž má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Šestadvacetiletý muž je podezřelý z trestného činu a převzala si ho proto Policie ČR. • 14. 2. Přední kolo náklaďáku zapadlé do výtahové šachty mohli vidět lidé v Chmelově ulici poté, co jeho řidič najel na chodník. Pod předním kolem se prolomil kovový kryt výtahové šachty a  to tam zůstalo zablokováno. Na vozidle vznikla škoda za 25 tisíc, na šachtě pět tisíc korun, stejně jako na chodníku. Auto však nemělo platnou technickou prohlídku, takže řidič musel zaplatit pokutu 500 korun. • 16. 2. Několik tisíc korun někdo zapomněl v  bankomatu na frekventovaném místě v  centru města. Peněz vyčuhujících z  přístroje si však všiml kolemjdoucí člověk, který přivolal městskou policii. Strážníci o nálezu informovali banku a peníze jí odevzdali. Zapomnětlivý klient, který v bankomatu peníze nechtěně nechal, by se teď měl obrátit na svou banku. • 17. 2. Jako pominutý řádil v noci v  Hradci Králové osmadvacetiletý opilec z Brna. Začalo to už na záchytné stanici, jejíž pracovníci požádali městskou policii o doprovod s  dopravou agresivního pacienta na vyšetření do nemocnice. Přestože měl Moravan na rukou pouta, po příchodu na nemocniční ambulanci zaútočil na personál, lékaře i strážníka, kopal kolem sebe a byl stále agresivnější. Aby mohl být vůbec vyšetřen, musela mu hlídka „domluvit“ pomocí hmatů a chvatů. Opilec po vyšetření nakonec skončil na lůžku na záchytce. (čer)

Pozvání na zastupitelstvo

Noviny demokratických stran vyšly s protesty proti situaci, komunistický tisk naopak psal o snaze těchto stran připravovat spiknutí a vyzýval k obraně státu. Text výzvy ústředního výboru KSČ přinesla na titulní straně i hradecká Pochodeň, vydávání lidoveckého Štítu bylo dočasně pozastaveno. Zdroj: Muzeum východních Čech

O vzniku Lidových milicí rozhodl Ústřední výbor Komunistické strany Československa v únoru 1948 při přípravě komunistického převratu. V Hradci Králové se utvořily téměř ve všech závodech. Na snímku jsou hradečtí milicionáři při oslavách 1. výročí Vítězného února na Velkém náměstí. Foto: Archiv Muzea východních Čech

Radnice pronajme prostory v Mostecké Město pronajme nebytové prostory č. 506, 512, 516 a  517 (kanceláře č. 1 – 8 o  ploše 127,80  m2, kanceláře č. 15 – 16 o  ploše 26,50 m2, společné prostory o ploše 48,05 m2, v  Mostecké ulici čp. 290 ve druhém podlaží. Naposledy byly využívány oblastním spolkem Českého červeného kříže. Zájemce musí předložit podnikatelský záměr na využívání prostoru, přednostně pro lékařský provoz nebo inženýrské kanceláře či obdobnou podnikatelskou činnost, nabídnout cenu za pronájem, přičemž minimální činí 1000 Kč/m2/rok bez DPH. Uvede také, zda je plátcem DPH. Celkovou rekonstrukci pro-

vede nový nájemce na své náklady a sdělí minimální částku, kterou je ochoten investovat a vložit do oprav prostor nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Zároveň musí předložit kopii platného živnostenského listu, výpis z  obchodního rejstříku, u  neregistrovaných osob jiný doklad pro identifikaci, telefon nebo e-mail. Žadatel nesmí být dlužníkem města a  městských organizací. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v  podmínkách pronájmu a  identifikační číslo žadatele (IČ + DIČ). Oznámení o  záměru je k  dispozici na magistrátním odboru správy majetku města a  webových stránkách www.hradeckralove.org.

Rada města si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Prohlídku prostor umožní po dohodě Radek Vohlídka, tel. 603 434 842. Lhůta pro podání písemných žádostí, poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny magistrátu města, je do 28. února na odbor správy majetku města v zalepené obálce s  označením „záměr pronajmout“ a adresou nebytového prostoru. Rozhodným termínem je datum doručení nebo přijetí na magistrátu města. Veřejné otevírání žádostí bude 6.  března od 13 hodin v  zasedací místnosti odboru městských investic v 1. patře (dveře č. 199/A) pravé části budovy magistrátu. (osm)

Kurz genealogie ve Studijní a vědecké knihovně Studijní a  vědecká knihovna v  Hradci Králové pořádá základní kurz s  názvem Genealogie a  tvorba rodokmenu. Kurz se uskuteční v  počítačové učebně ve 2. podlaží v  termínu 27. února a  6. března od 10 do12 hodin. Návštěvníci se vydají do rodinné minulosti a  dozvědí se, v  jakých pramenech mohou hledat informace o  svých předcích, jak postupovat při tvorbě rodokmenu a jak číst v matrikách. Cena za celý kurz je 100 Kč. V případě zájmu objednávejte na inform@svkhk.cz. Připomínáme i  bonus pro seniory 65+ , kterým je čtenářský průkaz do knihovny zdarma. (red)

Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční 27. února, tentokrát od 14 hodin ve velkém sále Adalbertina. Zastupitelé mimo jiné projednají pravidla přistavování nádob na odpad pro město Hradec Králové, zabývat se budou poskytnutím dotací z rozpočtu města v  oblasti sociálních služeb, kultury či sportu, na programu nechybí ani návrh na vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců města Hradec Králové za rok 2017 v  mládežnických kategoriích. V 16 hodin je čas tradičně vyhrazen diskuzi občanů. Jednání je možné sledovat on-line či ze záznamu na www.hradeckralove.org, kde je možné najít i kompletní program zasedání. (red)

Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu Zájemci o získání dotací z rozpočtu města – z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů – v  oblasti rozvoje cestovního ruchu, mohou podávat žádosti pro II. kolo od 1. do 29. března. Úplné znění dotačního programu a  formuláře ke stažení najdete na stránkách města: www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3. Další informace v  oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailové adrese: milena.brezinova@mmhk. cz, nebo na telefonním čísle 495 707 291. (red)


STRANA 3

Přijďte si užít umělý sníh do Šimkových sadů

Přestože zima v krajském městě není na sníh bohatá, budou si moci zdejší děti zimní radovánky přece jen užít. Město Hradec Králové totiž posílá do Šimkových sadů po dvou letech opět sněžné dělo, které během mrazivých nocí vyrobí sněhovou nadílku. Napomůžou tomu příznivé klimatické podmínky, kdy by podle meteorologů neměly noční teploty stoupat nad bod mrazu. Navíc technický sníh díky svým vlastnostem vydrží déle než přírodní. „Před dvěma lety jsme už systém vyzkoušeli na stráni v  Šimkových sadech nedaleko okružní křižovatky u  Gayerových kasáren. V  prvních lednových dnech se tu na uměle zasněženém svahu šancí vyřádily stovky dětí i dospělých. Teď jsou navíc jarní prázdniny a  panuje nálada zimní olympiády, zájem by tedy mohl být ještě větší,“ říká primátor města Zdeněk Fink. Tentokrát se „zimní“ svah přesune do centrální části sadů do blízkosti jezírka. Se zasněžováním se nejspíš začne v noci ze středy 21. na čtvrtek 22. února, technický sníh pak musí ještě „uzrát“, což trvá několik hodin. „Pokud nám půjde počasí na ruku, chtěli bychom, aby se tu první sáňkaři proháněli už během čtvrtka a mohli si tu užít druhou polovinu jarních prázdnin,“ říkají specialisté na zasněžovací technologie Jan Audrlický a Jiří Chrastina. Dodávají, že v případě potřeby je možné v průběhu mrazivých dní svah ještě dosněžovat. Město chce do umělého zasněžení investovat podobnou částku jako při minulé akci v lednu 2016, což bylo 36 tisíc korun. (pp)

RADNICE 7 / 21. 2. 2018

Tašky na tříděný odpad vzbudily velký zájem

Zájemci o vyšetření školní zralosti, hlaste se Rodiče, kteří mají předškoláka s  vadou řeči a  nejsou si jisti, zda je již připravený do školy, se před dubnovým zápisem mohou obrátit na Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a objednat dítě na vyšetření školní zralosti. Pracovnice centra mohou pomocí speciálního vyšetření zjistit, zda dítě potřebuje v  některých oblastech ještě „dozrát“ a nasměrují rodiče, jak s dítětem během dalšího roku pracovat. „V  případě doporučení odkladu školní docházky je ale pouze na rodičích, zda odklad využijí, nebo se rozhodnou pro nástup do školy. Připomínáme, že při odkladu školní docházky je nutné již k zápisu přinést doporučení od pediatra a  poradenského zařízení,“ uvedla krajská koordinátorka pro logopedickou péči Eliška Mniazgová. V případě dotazů, zájmu o vyšetření, či konzultaci se zájemci mohou obracet na SPC pro vady řeči ve Štefánikově ul. 549, tel. 774 333 795. (elm)

Hlasujte pro hřiště Výdej dvacetilitrových speciálních omyvatelných tašek na třídění odpadu v domácnostech, se setkal s velkým zájmem veřejnosti v dotčených místech. Tašky na plast, papír a sklo, které dostávali lidé bydlící v části Jungmannovy ulice od křižovatky s Veverkovou ulicí po Baarovu, dále v Baarově a Gebauerově ulici a Labské Kotlině I, kde pilotní projekt optimalizace třídění odpadu na sídlištích startuje, mizely z výdejních stánků po stovkách. V této oblasti bude zvýšeno množství nádob na tříděný odpad. Pilotní projekt potrvá minimálně rok, poté bude vyhodnocen a rozhodne se o jeho dalším rozšíření na území města. Tašky se vydávaly v informačních stáncích na dvou místech v dané oblasti a dále je zájemci bydlící ve zmíněných ulicích dostanou oproti informačnímu letáku, který měli ve svých domovních schránkách, v infocentru na Eliščině nábřeží. Tam budou k dispozici do 30. dubna nebo do vydání zásob. Lidé je mohou ihned používat k třídění plastu, skla a papíru v domácnostech. Po naplnění obsah tašek vysypou do příslušných nádob na tříděný odpad u domů a mohou je používat znovu. Cílem projektu je zefektivnit odpadové hospodářství města a postupně snižovat množství nevyužitelného odpadu, který je jinak nutné ukládat na skládkách. (red) Foto: Martin Černý

Jeden z obchodních řetězců letos postaví dalších deset Rákosníčkových hřišť a  o  tom, která města se na hřiště v  hodnotě jeden a  půl milionu korun mohou těšit, rozhodne veřejnost v  hlasování. To potrvá do konce února na webových stránkách www. lidl-rakosnickova-hriste.cz a  na Facebooku www.facebook.com/ lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy. Podpořte Hradec. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Pozvánka na šibřinky Sokol Pražské Předměstí pořádá v pátek 2. března od 20 hodin ve své sokolovně v  Chelčického ulici 201 tradiční Sokolské šibřinky, maškarní bál, na téma Červená, modrá, bílá. Vstupenky za 150 korun jsou v  prodeji ve vrátnici TJ v Chelčického ulici. Ceny do tomboly možné předat tamtéž.

Přednáška o stresu Královéhradecká diecéze Církve československé husitské zve na přednášku Fenomén doby: stres ve středu 28. února od 10 hodin v  Ambrožově ulici 729. Přihlášky na e-mailu: dieceze.hradec@ccsh.cz.

Vysoké hory v Zámostí Walliské Alpy – léto a  podzim – deset čtyřtisícových vrcholů. Tak se nazývá další z  cestovatelských promítání v  AC klubu na novém místě v  LTC Zámostí v  Malšovicích. Na programu je v  pondělí 26. února od 19 hodin.

Rybářské potřeby U Letců Burza rybářských potřeb se bude konat v  sobotu 24. února od 10 do 13.30 hodin v restauraci U Letců ve Věkoších. V  nabídce budou použité i  nové rybářské potřeby, vázání a  mušky, krmné směsi, boilies, posilovače, pruty, splávky, krmítka, poháry s  rybářskou tematikou a  další. Připravena je i  výstavka s  možným odkupem retro rybářských potřeb.

Sokolovna uvidí zábavu i karneval TJ Sokol Nový Hradec Králové zve v  sobotu 3. března od 20 hodin na maškarní zábavu, která se uskuteční v sokolovně v Husově ulici. Předprodej vstupenek v restauraci Sokol. O den později, tedy v neděli 4. března, na zábavu naváže dětský karneval. Začne v 15 hodin.

Naučte se šít v Ambře Středisko husitské diakonie DS Ambra pořádá kurz základů šití

pro začátečníky, který se bude konat v úterý 20. a  27. března a  3. a  17.  dubna od 16 do 18.30, tedy celkem 10 hodin. Účastníci se naučí šít na šicím stoji, overlocku a  ručně i pracovat se střihy. Z lekcí si odnesou své výrobky, návody pro základy šití, střihy. Kurz se koná v Ambrožově ulici 728/3. Přihlášky na e-mailu: ds.ambra@ccshhk.cz, nebo na tel. 732 859 314.

Klavírní recitál v Habrmance Koncertní sál Základní umělecké školy Habrmanova bude ve čtvrtek 1. března od 17 hodin hostit klavírní recitál Marie Šumníkové a Přemysla Berky. Zazní díla Dvořáka, Brahmse, Chopina a Beethovena.

menthradec, informace o projektu a  možnosti zapojení na e-mailu: tereza@element.cx.

Sluníčko láká na konferenci Středisko rané péče Sluníčko zve na konferenci Vědět, jak dál, která se koná 14. března od 9 hodin v knihovně města ve Wonkově ulici. Přednášky jsou určené pro odborníky i  laiky, kteří se setkávají s  rodinami pečujícími o  děti se zdravotním postižením. Vstup zdarma. Přihlášky do 28. února na e-mail: slunicko@charitahk.cz. Více na www.charitahk.cz.

Do knihovny na přednášky i na výstavu

Senioři míří do divadla Hradecká organizace Svazu důchodců zve seniory na zájezd do Východočeského divadla Pardubice v sobotu 24. února od 19 hodin na představení Kráska a zvíře. Ve čtvrtek 1. března od 10 hodin bude Generální zkouška Filharmonie HK. Další pozvánka je na pondělí 19.  března od 19 hod. do královéhradeckého Klicperova divadla na Kočičí hru. Vstupenky jsou k  vyzvednutí v  Salonu královéhradeckém na Ulrichově náměstí.

Blešák pro Kambodžu V neděli 25. února od 11 hodin se v  Biu Central uskuteční další ročník charitativního blešího trhu, letos jeho výtěžek poputuje na podporu projektů v  Kambodži. V  prodeji bude vše možné i  nemožné – věci do bytu, handmade výrobky, oblečení, knihy, hračky, předměty točící se kolem hradeckého Medvěda Wrr, a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani poukazy na lekce tenisu, výuku angličtiny, úklidy, šití dětského oblečení, pečení dortů a  další služby. Atmosféru blešáku pořádaného církví Element doplní stánek s  občerstvením, kde budou v nabídce různé dortíky, muffiny a  mnoho dalších sladkostí. Více na facebooku Elementu fb.com/ele-

Na autorské čtení Danky Šárkové pod názvem Všude žijí lidé zve knihovna města 27. února od 17 hodin. K vášni Danky Šárkové patří cestování do Asie a  Afriky. Beseda je zaměřená jak na postavy z jejích knih se zajímavými osudy, tak na místní obyvatele ze zemí, které procestovala jen s  báglem na zádech. Nebude tedy chybět ani promítání fotografií přírody a  exotických koutů světa. Součástí besedy je autorské čtení, autogramiáda a  diskuze. Vstupné dobrovolné.

Výstava obrazů tingatinga Návštěvníci knihovny města ve Wonkově ulici mohou od 1. do 28. března zhlédnout ve foyer přízemí obrazy unikátního malířského stylu tingatinga z jižní Tanzanie. Motivy obrazů obvykle vycházejí z africké přírody a odhalují dávné hluboké pouto člověka s přírodou. Díky pestrým barvám a elegantní jednoduchosti z nich vyzařuje pohoda a energie. Někdo by mohl říci, že se jedná o naivní umění vhodné jen do dětských pokojů, nicméně obrazy tingatinga už byly draženy například v renomované aukční síni Sotheby´s  nebo vystavovány ve světových galeriích.

Komunikace, která vede k cíli Seminář o komunikaci, která vede ke kvalitním vztahům, proběhne v sobotu 3. března od 14 do 17 hodin v knihovně města. Seminář bude zejména o  komunikaci v  manželském/ partnerském vztahu, ale principy jsou přenositelné do jakékoliv úrovně komunikace (rodiče-děti, kolegové, přátelé, atd.). Kurzu se můžete zúčastnit, ať už jste dlouhou dobu manželé, jste ve vztahu jen chvíli nebo žádný vztah ještě nemáte. Cena za kurz je 100 Kč. Více informací a registrace na e-mail: tereza@element. cx nebo na familyfest.cx.

Rozhlas zve k poslechu i k návštěvě Radiokavárny V pondělí 26. února budou v 8.35 hodin hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové zoolog Michal Podhrázký a  Andrea Jiroušová, kteří představí novinky ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Český rozhlas HK ve spolupráci s Klicperovým divadlem připravil staronový cyklus Divadlo V  Podkroví. Herci Klicperova divadla si pravidelně před rozhlasový mikrofon zvou zajímavé hosty. V pondělí 26. února bude od 18 hodin hostitelem nový člen uměleckého souboru Kryštof Bartoš, jeho pozvání přijal římsko-

katolický kněz a pedagog Ladislav Heryán. Na čtvrtek 1. března připravuje rozhlas od 9 do 12 hodin přenos z  Muzea ve Vamberku. Tématem je vzájemná rivalita i  pomoc dvou blízkých měst – Vamberka a  Žamberka.

V pátek 2. března bude Pátečním hostem od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici Tomáš Lörincz, který působil jako sportovní komentátor na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu.

Zdokonalte se ve španělštině ClubCafé Pessoa otvírá nový kurz španělské konverzace pro dospělé na úrovni mírně pokročilí s rodilou mluvčí. Ukázková hodina proběhne 1. března od 16 hodin. Bližší informace na tel. 736 472 678 nebo e-mail: vzdelavani@ops.cz.

Deskohraní pro malé i velké Pravidelné herní odpoledne, se koná v  sobotu 3. března od 16 hodin v  Alternativním klubu bajkazyl v Gayerových kasárnách. (red)

Čtyři měsíce uprostřed Atlantiku Filip Zvěřina, fotograf na volné noze se zaměřením na reportážní a cestovatelsko-dobrodružnou fotografii, se na jedné ze svých posledních cest vypravil prozkoumat malý vulkanický ostrov uprostřed Atlantského oceánu, ostrov právem nazývaný místem věčného jara, Ilha da Madeira. Bujný ruch ulic hlavního města Funchalu a místních festivalů, zlézání rozpadajících se levád vinoucích se mnohdy v  závratných výškách strmých strání a skalních stěn, skalní útvary vulkanického původu a hřmot do nich narážejících vln, které se zde opravdu dají přirovnat ke stádu cválajících koní, nocování pod širým nebem na nejvyšší hoře ostrova za přítomnosti nevídaně jasné mléčné dráhy a mnohem víc na vás bude čekat od začátku března v prostorách Infocentra Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Výstava bude zahájena v pátek 2. března, v rámci čehož proběhne od 17 hodin autorova přednáška, ve které se pokusí krásu a divokost celého ostrova přiblížit vlastními slovy doplněnými o neprezentované fotografie spolu s osobními zážitky či cestovatelskými radami, které pravděpodobně v původcích nenajdete. (gf)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 24. února Adalbertinum 10.00 Lakomá Barka Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 18.00 Cesta za miliardou sluncí, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování Divadlo Drak 15.00 a 17.00 A do třetice všeho… Bio Central 15.30 Pračlověk, 18.15 Bohéma, 22.00 Tvář vody Klicperovo divadlo 17.30 Úplné zatmění Klub Satchmo 19.30 Jan Kavka trio

Neděle 25. února Adalbertinum 10.00 O Smolíčkovi Bio Central 15.00 Pračlověk, 17.30 The Florida Project, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Hora, 21.00 Nemilovaní

Tipy na výlet či dovolenou získáte na Infotouru Nabídku turistických možností v České republice i v zahraničí přinese veřejnosti 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který se v  kongresovém centru Aldis uskuteční 9. a  10. března. Turisticky zajímavá místa představí kraje a  města, lázně, hrady a  zámky, hotely, kempy i  přírodní

lokality. Nepřehlédnutelná bude též nabídka pro cykloturistiku. Velkou část vystavovatelů budou tvořit také cestovní kanceláře a agentury. Tématem expozice oblasti východní Čechy, společného stánku Královéhradeckého a  Pardubického kraje, bude 100. výročí založení republiky, zajímavou nabídku jako každoročně pro návštěvníky připravují město

Hradec Králové a královská věnná města. Oblíbeným zpestřením veletrhu budou opět cestovatelské besedy a přednášky známých cestovatelů s  losováním věcných cen. Pro malé návštěvníky bude ve studiu ve druhém patře připraven dětský koutek s  programem. Vstup na veletrh je zdarma. Více o veletrhu na www.infotourhk.cz. (ča)

Masopust si užili pečovatelé i jejich klienti

Úterý 27. února

Církev československá husitská 10.00 Fenomén doby: stres Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – Sněhuláčci, 17.00 Výzdoba prezidentského salónku Národního divadla Bio Central 17.30 Na tělo, 18.00 Selfíčko, 20.15 Zimní pohádka, 21.00 The Florida Project SVK HK 18.00 Horní Dolpo – utajená země Himálaje Náplavka café 18.00 Na stojáka Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy: Josef Váchal – grafika Hvězdárna a planetárium 18.30 Program, 20.30 Pozorování Filharmonie 19.00 Tchýně na zabití Klicperovo divadlo 19.00 Netopýr Klub Satchmo 19.00 M. Brunner + J. Šindler Divadlo Jesličky 19.30 A je to v pytli

Čtvrtek 1. března ClubCafé Pessoa 16.00 Zdokonalte se ve španělštině Galerie Barbara 17.00 Hradecko, můj oblíbený kraj – vernisáž Bio Central 17.30 The Florida Project, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Akta Pentagon: Skrytá válka, 21.00 Darkland Filharmonie 19.30 Koncert bílé řady

Pátek 2. března Bio Central 14.00 Polibek od Beatrice, 17.30 Nikdys nebyl, 18.00 Hmyz, 20.30 Já, Tonya, 21.00 The Florida Project Muzeum VČ 18.00 Filmové pátky – Letos v září Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Filharmonie HK, 19.00 Trubadúr Klicperovo divadlo 19.00 Romeo a Julie Sokolovna Pražské Předměstí 20.00 Sokolské šibřinky. (lm)

automechanikagumaře pro opravy a údržbu autobusů a trolejbusů

elektromechanika pro opravy a údržbu elektrobusů a trolejbusů

Více na tel. 495 089 231 nebo 495 089 111.

Bert, evid. č. 27/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá s bílou náprsenkou, věk: 3 měsíce, odhadovaná kohoutková výška 48 cm, hmotnost 18 kg. Huňaté štěňátko vyrovnané povahy vhodné jako rodinný společník k domku se zahradou.

Bio Central 17.30 Odnikud, 18.00 Láska vážně škodí zdraví, 20.30 Veronika, 21.00 The Florida Project Filharmonie 19.00 S Pydlou v zádech AC Klub 19.00 Walliské Alpy

Středa 28. února

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Pondělí 26. února

Bio Central 10.00 Polibek od Beatrice, 17.30 The Florida Project, 18.00 Španělská královna, 20.30 Marisa v lesích, 21.00 Happy End Petrof Gallery 16.30 Romantic Band Petra Hubáčka Knihovna HK, Wonkova 16.30 Jean Michel Guenassia: Vysněný život Ernesta G., 17.00 Danka Šárková – Všude žijí lidé SVK HK 17.00 A. de Tocqueville, jeho cesta do Ameriky a krása demokracie Klicperovo divadlo 17.30 Netopýr ZUŠ Střezina 18.00 2. kytarová dílna Filharmonie 19.30 Leonard Bernstein – 100 let Divadlo Jesličky 19.30 5 za jednu Aldis 20.00 Partička

RADNICE 7 / 21. 2. 2018

Andy, evid. č. 21/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá s bílou náprsenkou, věk: 3,5 roku, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 6 kg. Ačkoliv je Andy bázlivější, je to pejsek mírný a velice hodný. Našel se začátkem měsíce v Kuklenách. Je to čiperný psík, čistotný, zkrátka ideální společník nejen k procházkám v parku.

Kobyla, medvěd, kominík, anděl, hospodář i muzikanti nechyběli při tradičním masopustu v domě Harmonie II na Moravském Předměstí. Pro klienty pečovatelské služby je zde uspořádalo Centrum sociální pomoci a služeb. „Snažíme se těm, kteří se nedostanou na různé masopusty do města, přivést tuto tradiční akci sem do Harmonie. Jak vidíte, do maškar jdou pečovatelé a sociální pracovníci, takže z poskytovatelů jsou najednou baviči a musím říct, že si to ohromně užíváme,“ řekla nám za organizátory Helena Vostrovská. „Tady je vidět, jak skvěle se dokážou bavit starší lidé,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marek Šimůnek. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM Sobota 24. února Volejbal

II. liga mužů: Slavia HK – Choceň (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) I. liga žen: Slavia HK – Hlincovka (10.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) I. liga juniorek: Slavia Hradec Králové – Dukla Liberec (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej

extraliga staršího dorostu: Mountfield HK – Liberec (12.00, ČPP aréna) extraliga mladšího dorostu: Mountfield HK – Vítkovice (12.15, ČPP aréna)

Neděle 25. února Badminton

extraliga smíšených družstev: Montas Hradec Králové – USK Plzeň (13.00, hala TJ Montas v Kuklenách)

Basketbal

I. liga mužů: Královští sokoli HK – Slavoj Litoměřice (17.00, sportovní hala Třebeš)

Středa 28. února Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK A – Dobruška B (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Fotbal

MOL Cup: FC Hradec Králové – Fastav Zlín (18.00, stadion Malšovice)

Čtvrtek 1. března Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Vítkovice (17.00, ČPP aréna)

Pátek 2. března Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Dukla Jihlava (18.00, ČPP aréna)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

So 24. 2.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 25. 2.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 26. 2.

12.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy 16.00–21.00 (vstup 14.00–21.00 společná s dětmi od 1 roku celý den, do 16 hodin sanitární den)

Út 27. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

St 28. 2.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 1. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00

Pá 2. 3.

6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání

Aktuálně na www.snhk.cz.

10.00–21.00 ženy

Wellness studio Flošna

10.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Pluto, evid. č. 132/2017, kříženec ohaře; pohlaví: pes, barva: šedočerná, věk: 10 let, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 35 kg. Pluto je aktivní pes a vyžaduje každodenně mnoho pohybu. Mezi venčiteli má své příznivce, kteří oceňují jeho vřelou oddanou povahu. Zkušenosti a  pevné vedení je u  něj zapotřebí. Je vhodný k domku se zahradou. Cilka, evid. č. 142/2017, kočka evropská; barva: černá, pohlaví: kočka, věk: 7 měsíců. Cilka je sedmiměsíční kočičí slečna, která je velmi hravá a  mazlivá. Hodí se, jak do bytu, tak k domku se zahrádkou. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 2. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 22. 2. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 07 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 07 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement