Page 1

7. 2. 2018, Č. 5 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Město zachrání část mostu ve Svinarech • Hradecké městské zastupitelstvo rozhodlo o zachování fragmentů původní unikátní konstrukce mostu Plukovníka Šrámka ve Svinarech, které by mohly v  budoucnu symbolicky připomínat jeho více než staletou existenci. Více na str. 4

Tipy Hradecké internetové televize

Hall se otevřela veřejnosti • Petrof se za vás – Městské lesy chystají na rok 2018 řadu novinek • Ptáme dance „rozpohyboval“ Aldis • Street městský ples plný zábavy • Královéhradecký • Muzejní nostalgie

Vila architekta Lisky je kulturní památkou Prvorepubliková funkcionalistická Liskova vila čp. 824 ve Střelecké ulici je od minulého týdne kulturní památkou. Rozhodlo tak Ministerstvo kultury, které ji na seznam zapsalo jako soubor domu spolu s pozemkem i  oplocením. Stavba si přes pozdější změnu svého využití zachovala do současnosti velké množství původních prvků a  konstrukcí a  areál vily jako celek je velmi dobře dochován. Vila z  roku 1932 je součástí prvorepublikové blokové zástavby regulované Gočárovým regulačním plánem Hradce Králové a  stojí v  západním cípu městské památkové zóny ve Střelecké ulici. Autorem návrhu a  zároveň stavebníkem vily byl významný funkcionalistický architekt Oldřich Liska, který v  Hradci Králové působil v  letech 1908–1947 jako městský architekt a měl zde rovněž soukromou projekční kancelář. Z  jeho četných projektů realizovaných na území města vyniká vedle budovy Městských lázní právě vlastní vila ve Střelecké ulici. Objekt byl navržen a do roku 1947 také užíván jako obytná vila s projekčním ateliérem. Po roce 1947 zde byla zřízena mateřská škola, po roce 1989 byla pronajímána politickým stranám. V současné době budova slouží jako sídlo Živnostenského úřadu Magistrátu města Hradce Králové. Podnět k  zapsání vily na seznam kulturních památek podal v  dubnu 2016 její současný vlastník – statutární město Hradec Králové, žádost

podpořil Královéhradecký kraj a Národní památkový ústav. Architekt a urbanista Oldřich Liska objekt navrhnul a  postavil pro vlastní bydlení a  pro projekční kancelář ve funkcionalistickém slohu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, obytnou střechu, součástí objektu je malá zahrada s bazénkem a s oplocením. V přízemí byla umístěna kancelář a  v  patře bylo vlastní bydlení. „Vila je příkladem kvalitního architektonického řešení, které je v  souladu s urbanistickou koncepcí a je zachován s vysokým počtem autentických prvků, jako je konstrukce objektu, fasády, interiéry – vstupní hala se schodištěm a zábradlím, vnější okna a  dveře či oplocení. Unikátní jsou posuvná ocelová okna v patře, která jsou po obnově,“ říká vedoucí odboru památkové péče města Hradce Králové Jan Falta. Výrazným uměleckým prvkem v interiéru objektu je krb s obkladem s barevnými úzkými pásky, které mají svůj „otisk“ i na vstupní části fasády. Je zachováno oplocení objektu a  v  náznaku je rekonstruováno i uspořádání zahrady. Stávající vlastník provádí pravidelnou údržbu tak, aby zůstaly zachovány architektonické a památkové hodnoty jak vlastní stavby, tak i celého areálu. Ministerstvo kultury ve svém rozhodnutí mimo jiné uvádí: „Soubor Liskovy vily splňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku, neboť se jedná o příklad kvalitní dobře dochované funkcionalistické stavby. Segmentové prohnutí stavby respektující tvar významné městské

Liskova vila je připomínána téměř ve všech publikacích zabývajících se moderní architekturou, a to nejen na území Královéhradeckého kraje. Je mimo jiné označována za vrcholnou ukázku jeho puristicko-funkcionalistické tvorby třicátých let. Foto: Martin Černý komunikace dokládá architektův cit a  vnímání i  pro širší oblast sídelní struktury. Stavba je výrazně vertikálně i  horizontálně členěna a  její hmotu potrhuje fasáda se střídajícím hladkým světlým provedením a tmavými obklady evokujícími cihly, které jsou pro město Hradec Králové typické.“ Ministerstvo dále poukazu-

je na skutečnost, že se zde do současnosti dochovala řada původních konstrukcí a prvků a  architektonický výraz celé stavby doplňuje oplocení zahrady, které je vyvedeno ve stejném materiálu a barevném provedení jako exteriérové ztvárnění domu a společně tak tvoří jednotný celek. Pavlína Pospíšilová

Město rozdá tašky na třídění odpadu v bytech Vylepšení podmínek pro třídění odpadů chce přinést obyvatelům činžovních a panelových domů pilotní projekt Optimalizace třídění odpadů na městských sídlištích. Cílem je zefektivnit odpadové hospodářství města a  postupně snižovat množství nevyužitelného odpadu, který je jinak nutné ukládat na skládkách. Tyto kroky je třeba zavést také s ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky v roce 2024. Optimalizací třídění odpadů na sídlištích chce město navázat na úspěšnou první etapu projektu Třídíme v  Hradci, kdy byly nádoby na třídění odpadu nabídnuty ve vybraných lokalitách obyvatelům rodinných domů. Díky zájmu Hradečanů o  tuto službu se v  roce 2017 v  porovnání s  lety 2012–2015 snížilo o  téměř 16 % celkové množství zbytkového odpadu, o 38 % narostlo množství vytříděného plastu, o 25 % vytříděného skla a o 16 % vytříděného papíru. Kde bude projekt probíhat a jak dlouho? První etapa pilotního projektu se

bude týkat zhruba 1650 domácností v lokalitě od křížení ulice Veverko-

va a Jugmannova ve vazbě na ulici Baarovu a Labskou Kotlinu I. V této

Sada omyvatelných tašek na separovaný odpad o objemu 20 litrů pro zájemce o zapojení se do projektu Optimalizace třídění odpadů na městských sídlištích. Foto: Martin Černý

oblasti projektu bude zvýšeno množství nádob na tříděný odpad. Pilotní projekt potrvá minimálně jeden kalendářní rok. Poté bude vyhodnocen a bude rozhodnuto o  jeho dalším rozšíření na území města. Jak to bude fungovat? Zájemci obdrží zdarma sadu plastových tašek na separovaný odpad – papír, plast a sklo na základě informačního letáku, který bude v  dané oblasti distribuován do příslušných schránek. Sady jsou skladné, vyrobené z  omyvatelných materiálů a slouží k opakovanému použití. Zájemci si sadu tašek na separovaný odpad mohou vyzvednout oproti letáčku v  informačním stánku Hradeckých služeb 13.  února od 17 do 18.30 hodin u  restaurace Metuje a  15. února od 17 do 18.30 hodin před vstupem do ZŠ Josefa Gočára z ulice Labská Kotlina. Po tomto datu budou tašky obyvatelům zmíněných ulic k  dispozici oproti informačnímu letáku v  Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží do 30. dubna nebo do vydání všech zásob. Tašky mohou k  třídění obyvatelé používat ihned od jejich obdržení. (red)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – ARCHIV

odbor stavební Informace: Michal Jandík, tel. 495 707 850 Přihlášky lze podávat do 16. 2.

REFERENT/KA – STAVEBNÍ TECHNIK odbor stavební Informace: Michal Jandík, tel. 495 707 850 Přihlášky lze podávat do 16. 2.

REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA odbor správy majetku města Informace: Milan Brokeš, tel. 495 707 560 Jan Slavík, tel. 495 707 570 Přihlášky lze podávat do 16. 2.

Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

RADNICE 5 / 7. 2. 2018

OSMIČKOVÉ ROKY V HRADCI KRÁLOVÉ

CESTA K „VÍTĚZNÉMU“ ÚNORU 1. ČÁST

Série článků k osmičkovým výročím, které pro Radnici připravuje Muzeum východních Čech, přibližuje, jak události těchto let poznamenaly dění v našem nejbližším okolí, jaký dopad měly na tehdejší obyvatele Hradce Králové a sousedních obcí, které se později staly jeho součástí. Pozornost únorových vydání Radnice se obrací k událostem před 70 lety, k roku 1948.

Od prvního z osmičkových výročí letošního roku, kterým si připomínáme komunistický puč, nás dělí už 70  let. Za totality byl nazýván Vítězným únorem. V mnohých z nás to spojení ještě dnes možná vyvolá vzpomínky na agitační nástěnky, výlohy obchodů, transparenty na budovách, které „zdravily“ 25. únor 1948. Před rokem 1989 to byl významný den Vítězství československého pracujícího lidu, jenž pod vedením KSČ porazil domácí buržoazní reakci a  vykročil na cestu budování socialismu. Opusťme ale dobové fráze. Ve skutečnosti toto oslavované vítězství přineslo bezpodmínečné podřízení se Česko-

slovenska sovětskému mocenskému bloku, nástup totality, perzekuci odlišně smýšlejících, ekonomický úpadek a vlny emigrací za svobodou. Události mrazivých únorových dnů roku 1948 nespadly z  čistého nebe. Byly důsledkem předešlých tragických zkušeností, které přinesl Mnichov, okupace a teror nacistů v protektorátu. Pocit zrady spojenců v září 1938 měl vliv na uzavření Smlouvy o vzájemné pomoci, přátelství a spolupráci se Sovětským svazem v Moskvě roku 1943, která budoucí svobodné Československo orientovala na východ. Z  jejího znění vycházel Košický vládní program Národní fronty Čechů a  Slováků z  dubna 1945, program národní a  demokratické revoluce. Na podobě jeho znění měli lví podíl komunisté, kteří se poprvé stali vládní stranou. Jeho cílem

Prezident Beneš v Hradci Králové 30. června 1946

DVĚ OTÁZKY PRO Nemocní trpící Alzheimerovou chorobou a rodinní příslušníci, kteří se o  ně starají, řeší spoustu problémů. Hovoříme o  nich s  koordinátorkou sociálních služeb této obecně prospěšné společnosti Helenou Vostrovskou. V Královéhradeckém kraji žije podle posledních údajů 8817 osob s demencí a  příběhy a  osudy těchto lidí spojuje to, že se hodně dotýkají i pečující rodiny. Péče je těžší, pokud na to zůstane pečující osoba sama, protože náročnost péče jde ruku v ruce s náročností psychickou. I zde hraje hlavní roli včasnost léčby, která patří do rukou lékaře, ale jsou nutná i další opatření režimová, podpůrná, změny životního stylu a  přehled o  případných sociálních službách, které umožní pečující rodině žít i svůj život. I když příčina Alzheimerovy choroby známa není, z  různých studií plyne, jak zásadní roli na průběh onemoc-

Foto: Archiv Muzea VČ

Alegorický vůz na oslavách 1. máje 1946. (V pozadí Novákovy garáže) bylo obnovení zničeného národního hospodářství, nová sociální politika ve prospěch pracujících, potrestání zrádců a kolaborantů, provedení pozemkové reformy aj. Vládní program přijala veřejnost vstřícně, neboť byla silně radikalizovaná a očekávala zásadní změny proti prvorepublikovým poměrům. Kredit komunistů ve společnosti vzrůstal a rostl i počet členů. Potvrdil to i výsledek voleb do Ústavodárného Národního shromáždění 26. května roku 1946. Komunisté v  nich získali většinu a  v  čele vlády stanul Klement Gottwald. Volbám předcházela i  v  Hradci Králové mimořádně silná předvolební agitace, město bylo zaplaveno transparenty, plakáty a  pylony s  volebními čísly a  hesly. Konala se řada stranických shromáždění, agitovalo se a ostře polemizovalo v místním stranickém tisku: komunistické Pochodni, lidoveckém Štítu, národně socialistických Lidových proudech a sociálně demokratickém Hlasu severovýchodních Čech. V rámci Velkého Hradce Králové zvítězila KSČ v poměru 36,25 % před národními socialisty s 30,36 %, sociálními demokraty s 19,11 % a lidovci se s  14,01 %. V  samotném Hradci Králové, na Pražském Předměstí a Slezském Předměstí, dostali ale nejvíc hlasů národní socialisté. Komunisté zvítězili v Kuklenách, Klukách, Malšovicích, na Novém Hradci Králové, v  Plotištích, Pouchově, Svobodných Dvorech a  v  Třebši. Nová vláda vyhlásila dvouletý „budovatelský program“. Obsahoval hospodářský plán obnovy a výstavby republiky a  respektoval přítomnost soukromého a  státního (znárodněného) sektoru. Do jeho plnění se zapojily odhodlaně i  hradecké závody. Když v  červnu roku 1946 prezident

CENTRUM POMÁHÁ NEMOCNÝM I PEČUJÍCÍM nění má včasnost léčby. Příběhy mnoha lidí by tak měly začínat kouzelným slůvkem „nezapomeň“. Problémů s pamětí, s myšlením, s vyjadřováním, s  neschopností poznávat lidi a  věci, je třeba si všimnou včas a vyhledat odbornou pomoc. Jakou pomoc může CSPS nabídnout nemocným a pečujícím? Nabízíme nejen individuální konzultace problémů, které nemoc přináší nemocnému i okolí, ale věnujeme se rovněž otázkám zátěže rodinných pečovatelů. Organizujeme svépomocné skupiny pečujících a  poskytujeme kontakty na další potřebné instituce. Máme k dispozici i materiály pro trénování paměti a  zájemci mohou absolvovat třeba test paměti. Můžeme nabídnout také služby denního stacionáře Domovinka, který lze kontaktovat na telefonních číslech 720 652 956, 495 272 242, nebo na

e-mailu: domovinka@csps-hk.cz. Více informací je možné získat také na webu www.csps-hk.cz. Projekt nazvaný Podpora neformálních pečujících a osvětová činnost v  oblasti podpory osob s  demencí je součástí projektu Podpora procesu plánování sociálních služeb a  rozvoje místního partnerství v  sociální oblasti na území obce Hradec Králové realizovaného za finanční podpory ESF z operačního programu Zaměstnanost. (red)

Foto: Archiv Muzea východních Čech

Volby 1946 – sí­dlo KSČ na nároží Mostecké ulice. Beneš s chotí krátce navštívil Hradec Králové a jeho lékařskou fakultu, ve svém projevu žádal, aby žádná z politických stran v kraji neopouštěla principy dohody a  spolupráce založené na demokratických zásadách a aby všichni jejich místní představitelé „klidně, vážně, rozumně i věcně spolupracovali u jednoho stolu“. Skutečnost však byla jiná. Jaroslava Pospíšilová

Živnostenský úřad s omezením

Přerušení dodávky elektrické energie ve Střelecké ulici omezí ve čtvrtek 15. února od 7.30 do 11.30 hodin provoz živnostenského úřadu. „Příjem podání a jejich vyřízení bude po uvedenou dobu omezen,“ uvedl vedoucí tohoto magistrátního odboru Jiří Bláha. (red)

Veřejná schůze s občany Třebše

Budova sboru dobrovolných hasičů ve Školské ulici v Třebši bude ve středu 14. února od 18 do 20 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s  občany této městské části. Hovořit se bude například o  rekonstrukci ulic Zborovská, K  Labi a  Machkova, opravě chodníku v Hradecké ulici od pohostinství Na Rozcestí po středisko záchranné služby, požadavku na zřízení digitálního ukazatele jízdních řádů v  zastávce městské hromadné dopravy Na Rozcestí nebo o zajištění tradičního Třebešského posvícení. Na programu je rovněž všeobecná diskuze a další otázky zajímající obyvatele Třebše. (red)

Foto: Archiv Muzea VČ

HRADECKÝ PITAVAL 31. 1. Na chodbě domu je cítit plyn! Nevím, co mám dělat! Takovou informaci vyslechl operační důstojník na tísňové lince městské policie a volající ženě doporučil, aby se ihned obrátila na pohotovost plynáren a  dal jí kontakt. To  bylo štěstí, protože kvůli nevhodné manipulaci se sporákem došlo v  blízkém bytě, kde spala starší nájemnice, k  úniku plynu. Ženu se díky všímavosti sousedky podařilo včas probudit a předešlo se tak výbuchu plynu. • 2. 2. Pozornost hlídky městské policie upoutal muž, který klečel nad ženou ležící na chodníku. Muž strážníkům sdělil, že jde o jeho kolegyni, se kterou po konci noční směny popíjeli hruškovici, rum a  další lihoviny. Mladá žena prý není zvyklá pít, a tak ji takové množství alkoholu zcela „odrovnalo“. Cestou domů upadla a udeřila se do hlavy. Strážníci zjistili, že nemá viditelné zranění, na žádné podněty však nereaguje. Poskytli jí první pomoc a  přivolali rychlou záchrannou službu. V  sanitě se žena probrala. Vzhledem k  úderu do hlavy a dechové zkoušce, která prokázala 2,21 promile, byla k dalšímu vyšetření převezena do nemocnice. Podnapilému muži, bylo hlídkou doporučeno, aby se šel domů vyspat. (red)


STRANA 3

Kurzy internetu pro seniory nabídnou i práci s chytrým telefonem

Město Hradec Králové ve spolupráci s osmi základními školami bude v  týdnu od 5. března pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory – seniorhk.cz, a to pro začátečníky a pro pokročilé, kam je zařazena i  výuka práce s  chytrým telefonem (mimo jiné práce s  kalendářem, psaní upomínek, nastavení SMS, práce s  fotoaparátem, s  internetem, s  aplikacemi Obchod Play, Mapy, Záchranka, Počasí….) Kurzy se uskuteční v  základních školách Bezručova, Mandysova, Jiráskovo náměstí, Nový Hradec Králové, Sever, Úprkova, Štefánikova a Josefa Gočára. Kurzy úpravy digitální fotografie proběhnou v základních školách Sever a Bezručova. Výuka probíhá jedenkrát týdně obvykle mezi 14. a  17. hodinou v délce 60 minut. Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do 23. února na telefonním čísle 495 707 980, kde byl zřízen telefonní záznamník, kam je třeba nadiktovat jméno a  příjmení, rok narození, adresu, telefonní spojení, preferovanou základní školu a typ kurzu – zda pro začátečníky či pokročilé nebo úpravu digitální fotografie. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. Přihlášení jiným způsobem není možné. Termíny výuky v  jednotlivých školách budou zájemcům zaslány formou pozvánky koncem února nebo začátkem března. (red)

RADNICE 5 / 7. 2. 2018

Hradec aplaudoval světoznámým hudebníkům

Návštěvníci nového kulturního centra Petrof Gallery v ulici Na Brně měli minulé úterý jedinečnou příležitost poslechnout si Pavel Haas Quartet, hudební těleso světového formátu. Společně s ním vystoupil významný český pianista Ivo Kahánek. „Naši hosté předvedli skutečnou hudební extraligu. Jsme hrdí na to, že jsme do Hradce dostali takové hvězdy. Vyhráli řadu světových soutěží včetně Pražského jara a v České republice vystupují zcela výjimečně. Koncertní řada Antonína Petrofa 2018 nemohla být zahájena lépe,“ shrnula prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. V novém kulturním centru se budou dít věci i nadále. Těšit se můžete na Jana Martiníka, sólistu Státní opery Berlín, který vystoupí s dětským sborem Jitro v úterý 3. dubna, o dva týdny později, 17. dubna, je plánován hudebně-literární pořad herečky Hany Maciuchové a pianisty Iva Kahánka. Zavítá sem také houslová legenda Václav Hudeček společně s Janem Mráčkem, vítězem mezinárodní Kreislerovy soutěže ve Vídni a komorním souborem Barocco sempre giovane. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketstream, na www.petrofgallery.cz nebo přímo v Petrof Gallery. Foto: Archiv Petrof

O pauze přijedou Chabarovsk a Berlín Reprezentační přestávku způsobenou olympijským turnajem zpestří hradeckým hokejovým fanouškům dvojice přípravných zápasů hradeckých borců s atraktivními soupeři a turnaj juniorských reprezentací pěti zemí. Ve čtvrtek 15. února od 16 hodin se hokejisté Mountfieldu v ČPP aréně utkají s účastníkem KHL, ruským Amurem Chabarovsk, jehož dres kromě jiných obléká hradeckým fanouškům dobře známý Kanaďan Alexandre Picard, který vloni působil pod Bílou věží. V  pátek 23. února přijede osminásobný německý mistr – Eisbären Berlín. Utkání začne v 17.30 hodin. Majitelé permanentek mají vstup na obě utkání zdarma, ostatní si musejí pořídit vstupenky za 100, případně 80 korun. Děti do 130 cm výšky zaplatí jen desetikorunu. Hokejový klub zároveň upozorňuje na změny v začátcích utkání posledních dvou extraligových kol, které vedení soutěže sjednotilo. Utkání mezi Mountfieldem a Duklou Jihlava hrané v pátek 2. března tak začne už v  17.20 hodin, derby v  Pardubicích o dva dny později má začátek už od 16.20 hodin. V  době olympijské pauzy lze zajít i  na mládežnický hokej. ČPP aréna bude od 14. do 18. února hostit turnaj pěti zemí do devatenácti let. Kromě české reprezentace se ho zúčastní i Švýcarsko, Německo, Finsko a Švédsko. Vstupenky už jsou v prodeji. Více na www.mountfieldhk.cz. (čer)

UDĚLEJTE SI ČAS Masopust na statku Hradecká kulturní a vzdělávací společnost přiblíží tradici masopustu na Šrámkově statku v  Pileticích o masopustní neděli, která letos připadá na 11. února. K  vidění bude porcování prasátka, průvod a  obchůzky masopustních maškar (v  11 a ve 14 hodin) v provedení folklorních souborů Červánek a  Dupák, které mohou návštěvníci podpořit vlastní účastí. Lidové řemeslo předvedou „tetičky Kateřinky“ ze Spolku lidové tvorby, ve světničce roubenky se budou smažit tradiční boží milosti, děti si zkusí vyřezat dřevěného čuníka nebo si vyrobí jednoduchou karnevalovou masku z papíru. A pro nejmenší jsou připraveny kratinké Pohádky za pecí. Děti se mohou na dvorku povozit na oslících nebo si zadovádět na hřišti. Tržiště na dvorku nabídne zabijačkové pochutiny, koblížky i  trdelník, preclíky a  bramborové placky, svařené víno, čaj, grog nebo medovinu. Pro návštěvníky je zajištěna doprava linkou č. 13, vždy až do Piletic, na parkovací místo osobních automobilů navede řidiče dopravní značení. Podrobný harmonogram na www.adalbertinum.cz.

Přijďte na herní večer Deskohraní v bajkazylu se koná v  úterý 13. února. Pravidelný herní večer začíná v 17 hodin. Nekonvenční, ale příjemné a  inspirativní prostředí Alternativního klubu bajkazyl najdete v Gayerových kasárnách.

Barevná sobota Klub přátel výtvarného oboru ZUŠ Střezina pořádá další řadu Barevných sobot pro rodiče a děti od 4 do 7 let. První letošní se koná 10. února od 9 hodin ve výtvarném oboru ZUŠ Střezina v  Luční ulici 838. Přijďte s  námi kreslit, malovat, či jinak tvořit… Cena je 40 korun/dítě. Více na www.strezina.cz, e-mail: vytvarka@ strezina.cz, tel. 732 329 346.

Ples seniorů Tradiční ples seniorů, a nejen seniorů, ale všech příznivců dobré zábavy a tance, se bude konat v pátek 16. února od 19 hodin ve velkém

sále Adalbertina. Tančit můžete až do jedné hodiny po půlnoci a k tomu zahraje skupina Koplaho Band, ples zahájí Balet HKH. Ceny vstupenek do sálu 180 a  do předsálí 150 korun. Předprodej lístků na tel. 702 098 600, zbylé vstupenky na místě před zahájením.

analogový zvuk syntezátorů, které si sám upravuje. Druhým vystupujícím bude Pistole, nový sólový projekt Jana Bayera z německých elektropunkových Testsieger. Více na www. menumusic.cz.

Tvůrčí psaní pro každého

Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové bude v úterý 13. února po 11. hodině Radek Pudil, který pohovoří o  ischemické chorobě srdeční. Ve středu 14. února bude v 8.35 hodin hostem ve studiu Ladislav Hemrlík a  Clan Orlických horalů. Trocha skotské zábavy v  Orlických horách. Jak se slaví sv. Valentýn v anglosaských zemích?

Zkoušíte občas psát a chcete poznat něco nového? Ať je vám dvacet nebo devadesát, každý dokáže napsat dobrý text. ClubCafé Pessoa zve na kurz tvůrčího psaní o  šesti samostatných lekcích, v  rámci kterých na účastníky čeká báseň na dokončení, příběh o pohlednici nebo mentální mapa. První lekce začíná 15. února v 18 hod. Bližší info na tel. 736 472 678 nebo e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Surfování ve Francii V rámci cestovatelských přednášek zve biskupské gymnázium 15. února od 17 hodin do auly na povídání Tomáše Kratochvíla s názvem Surfování ve Francii. Vstup je zdarma. Více informací na bisgymbb.cz.

Ve škole bude masopust ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí zve děti a rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a  soutěžemi v  jídelně školy. Sraz bude 13. února v 15.30 hodin před školou.

Valentýnský turnaj na Pouchově Přijďte fandit volejbalovým nadějím 10. února od 9 do 14 hodin do tělocvičny ZŠ Pouchov na 15. ročník Valentýnského turnaje v  šestkovém volejbalu žákyň. Vzájemné síly si s domácími hráčkami TJ Sokol Pouchov změří děvčata z  oddílu TJ Sokol Chlumec, TJ Sokol Plotiště a TJ Slavia.

Windbreaker a Pistole u Pilnáčka Areál Pilnáčkovy továrny oživí další hudební večer, při němž vystoupí Windbraker a Pistole 16. února od 21 hodin. Nick Read alias Windbreaker z  chicagských Lazer Crystal miluje

V rozhlase o srdci, Valentýnovi i čínské medicíně

V pátek 16. února bude hostem Radioporadny z  rozhlasové kavárny po 11. hodině František Musil z  Kliniky čínské medicíny fakultní nemocnice. Téma zní: čínskou medicínou proti bolesti.

městských dějin – toulky minulostí města Hradce Králové zve knihovna města 15. února od 17 hodin. František Musil přiblíží období vrcholného středověku a představí hlavní vývojové linie městských dějin od jejich počátků až do roku 1418.

Vyzkoušejte drátování Spolek lidové tvorby Hradec Králové připravuje na 10. února od 9 do 14 hodin v Adalbertinu výukový kurz základů drátování. Souběžně probíhá i kurz paličkované krajky. Více na www.slthk.cz.

Valentýnská přednáška o vztazích Každý z  jiné planety – různost krásná i vražedná, je název přednáš-

ky o mezilidských vztazích, která se uskuteční v  pondělí 12. února od 19 hodin v  hlavním sále Univerzity Hradec Králové. Hlavním tématem bude role a vliv temperamentů v rámci partnerských vztahů. Přednášku pro veřejnost pořádá Křesťanské společenství Mozaika ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a  psychologie. Vstup je zdarma. Více na www.mozaika.hk.

Autorské čtení Marka Šindelky Informační středisko Europe Direct zve na autorské čtení Marka Šindelky, které se bude konat 13. února od 17 hodin v  knihovně města. Více na e-mailu: hradec.kralove@europe-direct.cz nebo na tel. 495 075 040. (red)

Do infocentra pro nové materiály k výročí republiky a třeba i na olympiádu

Knihovna města zve k návštěvě

Přednášky ke 100 letům republiky Knihovna města Hradce Králové připravila k výročí 100 let od vzniku Československa cyklus přednášek s  názvem 1. republika. Přednášky v prvním pololetí probíhají vždy od 17 hodin ve víceúčelovém sále Centra celoživotního vzdělávání, přednáší Šimona Šimonová a Tereza Heuer. → 14. února – Práce, věda, stavění →2  7. března – Výtvarné umění a móda → 18. dubna – Literatura → 30. května – Divadlo a film →1  8. června – Hudba a počátky rozhlasu.

Hradec ve středověku Na přednášku Počátky hradeckých

Infocentrum Hradec Králové na Eliščině nábřeží zve od 9. února ke sledování přímých přenosů ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu promítaných na velké obrazovce. Aktuální informace o promítání naleznete na Facebooku infocentra a také v aktualitách na www.hkinfo.cz. U příležitosti stého výročí vzniku republiky nechalo infocentrum vyrobit speciální turistickou známku. Zakoupit ji můžete již nyní ve všech infocentrech v Hradci Králové a v recepci Bílé věže. V portfoliu tiskových materiálů k výročí republiky také přibyla brožura Čapek – cestujte s námi na místa, kde Karel, Josef a Helena žili a tvořili a brožura s názvem Architektura první republiky. Ani tento měsíc nechybí výstava. Svá díla zapůjčily děti z výtvarné školy Marty Pohnerové. Více aktuálních informací naleznete na Facebooku infocentra a v aktualitách na webu. Foto: Archiv infocentra


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 10. února Adalbertinum 10.00 Dobrodružství koťátka Macíčka Nové Adalbertinum 15.00 Karneval – Masopust Divadlo Drak 15.00 a 17.00 Malá mořská pohádka Hvězdárna a  planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 17.00 První hvězdy ve vesmíru, 18.00 Cesta za miliardou sluncí, 19.30 Program, 20.45 Pozorování Bio Central 17.45 Gaetano Donizetti Nápoj lásky Studio Beseda 19.00 Lidový kousek

Neděle 11. února Statek v Pileticích 10.00 Masopust na statku Divadlo Drak 14.00 Nedělání/Cesta do Mexika Strop 16.00 Sněžibába a čert

RADNICE 5 / 7. 2. 2018

Město zachrání část mostu ve Svinarech Hradecké městské zastupitelstvo na svém zasedání 30. ledna rozhodlo o zachování fragmentů původní unikátní konstrukce mostu Plukovníka Šrámka ve Svinarech, které by mohly v budoucnu tvořit například část stezky pro pěší a  cyklisty a  symbolicky připomínat jeho více než staletou existenci. Most přes řeku Orlici z roku 1907

je již více než rok uzavřený pro automobily i MHD. Královéhradecký kraj, který most vlastní, jej chce letos zbourat a  začít se stavbou nového. Z  pohledu památkářů má most technicky unikátní konstrukci, která si zaslouží zachování pro další generace. Její oprava však není možná, navíc most svými parametry nesplňuje požadavky současného provozu. Krajští zastupitelé pro

most nebo jeho části v rámci kraje využití nenašli, o  jeho zachování tak rozhodovali zastupitelé města. Na stole bylo několik variant, od té maximalistické, kdy by se zachoval celý most, až po jeho úplný konec, kdy by most skončil ve šrotu. Zastupitelé nakonec podpořili variantu zachování jeho fragmentů, které se při jeho šetrné demontáži podaří zachovat, a město teď pro ně bude

Kamila Sedlárová získala cenu na Grand festivalu smíchu

Pondělí 12. února ZUŠ Střezina 9.00 Okresní soutěž ve zpěvu, 18.00 Třídní kytarový koncert Bio Central 18.00 Beseda o Dakaru 2018 s Martinem Macíkem a Janem Brabcem UHK 19.00 Valentýnská přednáška o vztazích Divadlo Jesličky 19.30 (Ne)všední pondělí

Středa 14. února Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – zamilované tvoření, 17.00 1. republika – II. díl: Práce, věda, stavění KRC Sedmikráska 16.00 Můj čas – prožitkový seminář Bio Central 17.30 Ženy v příliš velkých pánských košilích, 21.00 Staying alive SVK HK 18.00 Benátky, město na lagunách ZUŠ Střezina 18.00 Dobrý večer na Střezině Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 19.00 Vítání roku psa Klicperovo divadlo 19.00 Sen noci svatojánské Studio Beseda 19.00 Sólo Klub Satchmo 19.00 Puzzle jazz Divadlo Jesličky 19.30 Kraťasy

Čtvrtek 15. února SVK HK 17.00 All you need is love Knihovna HK, Wonkova 17.00 Počátky hradeckých městských dějin, 17.00 Asgard – Cestuj a žij Bio Central 17.30 Kyselé Vánoce, 21.00 Výletnice ZUŠ Střezina 18.00 Fagsofonový koncert ClubCafé Pessoa 18.00 Tvůrčí psaní pro každého Adalbertinum 19.00 Malina Brothers Tour 2018

Herečka Klicperova divadla Kamila Sedlárová získala minulý týden na slavnostním galavečeru 18. ročníku Grand festivalu smíchu v Pardubicích cenu za nejlepší ženský herecký výkon za roli Dawn v inscenaci Vincenc. Cenu převzal její herecký kolega Jiří Zapletal a umělecká šéfová Klicperova divadla Jana Slouková. „Děkuji panu řediteli Petru Dohnalovi, dramaturgyni Janě Uherové a všem organizátorům festivalu za tak úžasnou cenu, a divákům, protože se nám v Pardubicích hrálo skvěle,“ uvedla ve videopozdravu Kamila Sedlárová, která se udílení nemohla zúčastnit, protože tento večer hrála v inscenaci Richard III. na zájezdu v Novém Jičíně. Foto: Patrik Borecký

KAM ZA SPORTEM Sobota 10. února Volejbal

II. liga mužů: Slavia HK – Hronov (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Neděle 11. února Golf

Únorový turnaj pro děti od čtyř let na simulátorech a v patování (10.00, hala Indoor Golf Fomei v Honkově ulici 555 v Kuklenách)

Středa 14. února Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK A – Náchod B (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Finsko – Švédsko (14.30), Česko – Švýcarsko (18.00, ČPP aréna)

Čtvrtek 15. února Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Švédsko – Německo (12.00), Česko – Finsko (20.00, ČPP aréna) přípravné utkání: Mountfield HK – Amur Chabarovsk (16.00, ČPP aréna)

Pátek 16. února Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Švédsko – Švýcarsko (14.30), Německo – Finsko (18.00, ČPP aréna)

Sobota 17. února Volejbal

II. liga mužů: Slavia HK – Malá Skála (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Německo – Švýcarsko (13.30), Česko – Švédsko (17.00, ČPP aréna)

Fotbal

přípravné utkání: FC Hradec Králové – Jirny (10.00, stadion Malšovice)

Neděle 18. února Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Finsko – Švýcarsko (12.30), Česko – Německo (16.00, ČPP aréna)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 10. 2.

12.00–20.00 (10 – 12 vodní pólo)

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 11. 2.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 12. 2.

6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

16.00–21.00 (vstup s dětmi od 1 roku celý den, do 16 hodin sanitární den)

Út 13. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00

St 14. 2.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 15. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 16. 2.

6.00–18.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Pátek 16. února Klicperovo divadlo 10.00 Úplné zatmění Bio Central 14.00 Rock´n Roll Muzeum VČ 18.00 Filmové pátky v muzeu Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Klub Satchmo 19.30 Tomáš Sýkora – solo jazz piano project. (lm)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Sid, evid. č. 13/2018, kříženec pinče; pohlaví: pes, barva: hnědočerná, věk: 8 let, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 7 kg. Sid je temperamentní, ale bázlivější křížený trpasličí pinč. Je velice vnímavý a vděčný. Lump, evid. č. 12/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 12 let, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 8 kg. Lumpík je malý čiperný kříženec. Je to velký mazel, čistotný a  zvyklý na domácí prostředí i zahradu. Do útulku se dostal z pozůstalosti.

Úterý 13. února Bio Central 10.00 Největší showman, 17.30 Hrdinové, 21.00 9. duben Klicperovo divadlo 14.30 Kati Knihovna HK, Wonkova 15.30 Masopust, 17.00 Autorské čtení Marka Šindelky SVK HK 17.00 Šlechta v první Československé republice ZUŠ Střezina 17.00 Třídní koncert, 18.00 Střezinská fidlovačka Aldis 19.00 Trabantem Hedvábnou stezkou Artičok 19.00 Cestou necestou z Peru do Bolívie Filharmonie HK 19.30 Felix Slováček

hledat využití. Jednou z možností je umístění části této konstrukce například jako součást stezky pro pěší a  cyklisty, případně rozšíření muzejních expozic. O  zařazení části mostu do svého majetku bude muset město ještě požádat krajské zastupitelstvo. To na svém zasedání přislíbilo bezúplatný převod v  případě zájmu města o  jeho zachování. (red)

V sobotu 17. února relaxační večer v aquacentru 20.30–23 hodin. Aktuálně na www.snhk.cz.

Šiška, evid. č. 11/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: černá s bílou náprsenkou, věk: 4 roky, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 23 kg. Šiška je mladá krásná fenka, vhodná pro svou plachost do klidného prostředí domku se zahrádkou. Byla nalezena v  Náchodě na konci ledna. Kocour Ozzy, evid. č. 8/2018, kočka evropská; barva: šedomodrá, pohlaví: kocour, věk: 3 měsíce. Ozzy je asi tříměsíční kocourek šedomodré barvy. Je to malý rošťák, ale jakmile se pohladí, hned se uklidní a  začne hlasitě vrnět. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 1. 2. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 8. 2. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 05 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 05 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement