Page 1

Cestujte levněji s městskou kartou V rámci reklamní kampaně Dopravního podniku města Hradce Králové si mohou zájemci až do konce února letošního roku pořídit městskou a volnou kartu za zvýhodněnou akční cenu 50 korun.

KRÁTCE Z HRADCE Veřejná schůze na Moravském Předměstí − východ Veřejná schůze vedení města s občany městské části Moravské Předměstí - východ se uskuteční ve středu 12. února od 18 hodin ve Spolkovém domě, Pod Zámečkem 1763. Na programu jednání budou tato témata: problematika ulice Na Cvičišti, celková oprava areálu před obchodním centrem na konečné zastávce autobusu MHD č. 23 a 24, řešení dopravní signalizace na křižovatce ulic M. Horákové a Palachova, parkování na Moravském Předměstí - vybudování zpevněného parkoviště u křižovatky ulic M. Horákové a Palachova, existence a zachování pošty 6.

Město nabídne byty v aukci Město Hradec Králové nabízí k prodeji dalších pět volných bytových jednotek formou veřejných aukcí, které se uskuteční dne 7. února od 10 hodin v Aldisu. Podrobné informace jsou k dispozici na www.drazbyeu.cz.

Hradecké lyžaře vozí do hor skibus Každý víkend vypravuje hradecký dopravní podnik skibus z Hradce Králové do Deštného v Orlickcých horách, a tak to bude až do neděle 16. března. Městem skibusy jezdí po dvou sběrných trasách, v 7.30 hodin odjíždějí z Podzámčí a v 7.40 hodin z terminálu hromadné dopravy. Zpět do Hradce vyrážejí autobusy z Deštného v 16.15 hodin. Při úhradě v hotovosti činí jízdné jedním směrem 60 korun, při použití městské karty je o dvacet korun levnější. (red)

Nutrie v Hradci si užije, ale škodit nesmí Populace nutrií žijících na území Hradce Králové se zmenší. Zvířata, která ztratila svou plachost a ráda se nechávají od lidí krmit, se velmi rychle množí a svou činností mohou značně narušit ochranné hráze a břehy vodních toků. Povodí Labe proto chce přemnožení předejít a chystá v příštích týdnech jejich odchyt. Zájem o odchycená zvířata projevili chovatelé pro zlepšení genofondu vlastních chovů. Nutrie říční pochází z Jižní Ameriky. Rozšířila se do teplejších oblastí celého světa, její šíření dále pokračuje a v řadě zemí je považována za obtížný invazní druh. U nás se do volné přírody dostala především z chovů těchto původně kožešinových zvířat. V posledních létech se stavy nutrií ve volné přírodě výrazněji zvyšují, na Hradecku zejména na Piletickém potoce, Labském náhonu a na soutoku Orlice s Labem. „Odbor životního prostředí magistrátu povolil odchyt těchto hlodavců po podrobném prošetření situace na žádost Povodí Labe. Na několika místech bylo zaznamenáno narušení břehů včetně narušení stability několika stromů,“ říká vedoucí odboru životního prostředí magistrátu města Iva Šedivá. Budováním nor a další činností nutrií dochází následně k erozi břehů působením vody a zvýšenou měrou také k podemílání břehů a břehových porostů. I za klidového stavu se dnes jeví některá místa na soutoku Orlice a Labe jako nebezpečná, kdy hrozí sesuv půdy. „Zejména při větším stavu vody či zvýšeném průtoku hrozí pád

Nutriemi se to jen hemží u Piletického potoka, u Labského náhona a na soutoku Labe s Orlicí. Ilustrační foto: Martin ČERNÝ stromu do koryta nebo odplavení množství zeminy, a tím i zanesení koryta toku na jiném místě. To spolu s narušením těsnosti hrází - nutrie si budují podzemní nory dlouhé až desítky metrů - může způsobit vážné problémy

NAJDETE NA WEBU

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města pod aktualitami na hlavní straně.

z Opravy vozovek i chodníků jsou pro letošní rok již naplánovány z Akordeon orchestr ukončuje po 60 letech svoji činnost a zve na závěrečný koncert do Tereziánského dvora

www.hradeckralove.org

Způsob života přemnožených nutrií se citelně podepisuje na prostředí ve kterém žijí, například na březích Piletického potoka Foto: archiv Povodí Labe

při povodních včetně zvýšení ekonomických škod,“ vysvětluje za vodoprávní úřad odboru, který má na starosti i povodňovou prevenci, Iva Šedivá. Nutrie budou odchytávány v následujících týdnech firmou s příslušným oprávněním opakovaně, a to ve všech třech lokalitách - Piletickém potoce, Labském náhonu a na soutoku Orlice s Labem. „Zkušeností s odchytem je velmi málo a je obtížné odhadnout, jak budou ochočení hlodavci na novou situaci reagovat. Z jejich zájmu o každého příchozího, kdy očekávají pamlsek, se zdá, že to nebude problém. Ale nenechme se jejich přítulností uchlácholit. Odchyt nemusí probíhat vůbec hladce. Jsou to divoká zvířata, která instinkty určitě neztratila,“ nastiňuje průběh odchytu mluvčí Povodí Labe Jana Burianová. A proč se nutrie přemnožují? Podle vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Ivy Šedivé je lokální přemnožení především dílem člověka, nikoliv přirozeného vývoje, a tudíž se zase člověk musí postarat o snížení jejich stavů. Spontánní přikrmování výrobky z obilovin a jiným nutričně hodnotným krmením se urychluje po-

hlavní dospívání a zvyšuje počet mláďat v jednotlivých vrzích. Vedle problematiky vlivu činnosti nutrií na své okolí existuje i zdravotní riziko pro člověka a domácí zvířata. Nutrie jsou přenašeči nebo mezihostiteli řady chorob, z nichž některé, jako leptospiróza nebo tularémie, jsou pro člověka nebezpečné. Přenos na člověka mohou v některých případech zprostředkovat i domácí zvířata. Ta také mohou onemocnět chorobami, kde nutrie fungují jako mezihostitelé či koneční hostitelé. „Ti, kteří nutrie opakovaně přikrmují, nebo jen navštěvují lokality s jejich výskytem, se tak vystavují nebezpečí onemocnění závažnými chorobami. Problémů si jsou vědomi pracovníci odboru životního prostředí, poukazují na ně občané, objevují se i požadavky k řešení od některých komisí místní samosprávy. Z těchto důvodů je odlov nutrií Povodím Labe dobrým řešením,“ konstatuje Iva Šedivá. A co se stane s odchycenými nutriemi? O jejich osudu je již jasno. Zájem o ně projevili chovatelé pro zlepšení genofondu vlastních chovů. Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Na Drahách ustoupily staré stromy nové výsadbě Do obnovy části stromořadí v ulici Na Drahách v Malšovicích se pustily minulý týden technické služby města. V první etapě bude vyměněno osmadvacet původních stromů s nedobrou zdravotní kondicí za tři desítky mladých stromů vhodnějšího druhu. Nové stromy se tu zazelenají už letos na jaře. V první etapě bude vyměněno třiadvacet jasanů a pět lip ve středovém silničním travnatém pásu v úseku mezi ulicemi Sukova a Adolfa Doležala, kde byl zdravotní stav stromů nejhorší. Proschlé, odumírající jasany a lípy budou nahrazeny třiceti úzkokorunnými javory babykami, které jsou odolnější vůči městskému prostředí a navíc nebudou díky své-

mu tvaru zasahovat do trolejového vedení. Důvodem obměny je postupné odumírání jasanů i lip v této lokalitě a rozpad stromořadí vlivem chybějících stromů, které uschly již v minulosti. Na výměnu stromořadí bylo vydáno povolení ke kácení. Náhradní výsadba se uskuteční letos na jaře, pravděpodobně v dubnu - před raše-

ním javorů. Další etapa výměny stromů bude naplánována podle vývoje zdravotního stavu a stupně poškození stávající zeleně. Pro lepší informovanost místních obyvatel je na místě instalována cedule s bližšími podrobnostmi, mezi nimiž nechybí ani povolení, jemuž podléhají stromy s obvodem kmenu od 80 centimetrů. Přestože stromy jsou již pokácené, zaměstnanci Technických služeb Hradec Králové se v průběhu zimy do této lokality ještě vrátí k frézování pařezů, aby jarní výsadba mohla bez problémů začít. (red)


STRANA 2

RADNICE 4 / 29. 1. 2014

Kudy kam Hradcem bez bariér testoval vozíčkář i nevidomý Nejen zdravotně postižení, ale i senioři, nevidomí, lidé s dočasným handicapem či maminky s kočárky mohou vnímat i pouhé úzké dveře jako nepřekonatelnou bariéru. Zmapování takových tras mezi důležitými objekty si vzal za cíl projekt města, jehož výsledky je možné si pohodlně prohlédnout na webu města, v budoucnu i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Mapu, která je umístěna na stránkách www.hradeckralove.org, vytvářelo město ve spolupráci s vozíčkářem a nevidomým. Projekt mapuje trasy, na kterých leží důležité objekty občanské vybavenosti, jakými jsou úřady, školy či zdravotnická zařízení. Díky mapování Zdeňka Švarce a Jarmila Moláčka se dostávají do rukou veřejnosti první trasy popsané z pohledu vozíčkáře i nevidomého. Objekty jsou podobně jako u barev semaforů rozděleny do tří kategorií. Budovy přístupné jsou vyznačeny zeleně, částečně přístupně oranžově a nepřístupné červeně. Po kliknutí na ikonu objektu, nebo na linii trasy se objeví „vyskakovací“ okno s podrobnými informacemi, u některých objektů nebo přechodů i s fotografií charakterizující jeho pří-

stupnost. V mapách jsou zaneseny již vybudované trasy svobodného pohybu vytvořené v průběhu několika posledních let. V budoucnosti se počítá s mapováním dalších tras a objektů a s jejich aktualizací. „Cílem je propojit důležité městské pěší tepny tak, aby byly v maximální míře zbaveny úskalí a překážek. Ne všechny chodníky ve městě jsou městské, o to je to těžší. Daří se však už v rámci drobných běžných úprav a oprav přechodů pro chodce budovat vše tak, jak nám nařizují předpisy,“ vysvětluje postupné kroky Jindřich Vedlich, náměstek primátora s gescí za rozvoj města. Doplňuje, že bezbariérovost je už

také součástí každé rekonstrukce zainvestované městem. Označení objektů a tras mírou bezbariérovosti je uvedeno výhradně z pohledu zástupců osob se zdravotním postižením, kteří tak na základě fyzického ověření přístupnosti vyjádřili svůj názor, jenž je cennou zpětnou vazbou pro odbornou i širokou veřejnost. Interaktivní mapa bude průběžně aktualizována a doplňována „Město je otevřeno všem, a proto se průběžně snažíme odstraňovat bariéry, i ty prostorové. Usilujeme o to, aby se tu lidem dobře žilo,“ dodává k novému projektu Anna Maclová, náměstkyně primátora s odpovědností za sociální oblast. Bezbariérovostí nejsou však jenom překážky číhající na chodnících nebo v budovách. Namátkou třeba nízkopodlažnost, která úzce s bezbariérovostí souvisí, je samozřejmostí i pro vozy dopravního podniku. Ten rovněž na vybrané frekventované zastávky instaloval hlási-

če pro nevidomé. Podobné hlásiče slouží nevidomým i u vrátnice hlavní budovy magistrátu. Nevidomé osoby mají například na magistrátu právo na přečtení obsahu spisu. Kompletní informace získané v rámci mapování bariér v Hradci Králové naleznete v podobě interaktivní mapy na adrese: www.hradeckralove.org/hradec-kralove/bezbarierovyhradec. Projekt „Bezbariérový Hradec“ vzniknul s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci aktivit navazujících na vítězství Hradce Králové v celostátní soutěži Obec přátelská rodině 2012. Projekt mapování tras a následnou tvorbu mapy koordinoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, a dále se na projektu podílely Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, TyfloCentrum Hradec Králové, odbor vnitřních služeb magistrátu a T-Mapy Hradec Králové. (red)

Aplikace Bezbariérový Hradec na webu města mapuje přístupnost tras a objektů z hlediska lidí s handicapem, ale dobře poslouží třeba i seniorům či maminkám s kočárkem. K hodnocení přístupnosti slouží jednoduché symboly v semaforové barevnosti a podrobná legenda u jednotlivých objektů. Zdroj www.hradeckralove.org

Běžecké stopy budou, ale zatím chybí sníh Městské lesy Hradec Králové i letos počítají se zimní úpravou lesních cest, kde pomocí speciálního zařízení vytvářejí ve sněhu běžecké stopy pro lyžaře. Potřebují k tomu však sněhové podmínky, které letos ještě nenastaly. „Stopy děláme vždy před víkendem, ale podmínkou je stálá vrstva nejméně 10 centimetrů sněhu. Pokud napadne sníh, jsme připraveni běžkařům vyhovět,“ slibuje Milan Zerzán, ředitel společnosti starající se o historický městský lesní a rybniční majetek, který kromě jiného tvoří rekreační zázemí pro obyvatele. Upozornil, že zmíněná deseticentimetrová vrstva sněhu musí ležet na lesních cestách, kde bývá sněhu méně než ve volné přírodě. Část vloček se totiž zachytí na stromech a na zem ani nedopadne. Městská organizace v zimě upravuje obvykle 20 až 25 kilometrů cest pro běžkaře, a tak by to mělo být pokud napadne dost sněhu i letos. Běžecké stopy se přitom vyhýbají páteřním komunikacím typu Hradečnice nebo Písečnice, které musejí zůstat průjezdné i v zimě, ale lesníci je vytvářejí na menších lesních cestách. (čer)

Získejte příspěvek na zachování a obnovu památek Statutární město Hradec Králové upozorňuje zájemce o získání finančního příspěvku z rozpočtu města na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu, že uzávěrka žádostí je 7. března 2014. Příspěvky se poskytují zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-historických průzkumů. Podmínky a formulář žádosti naleznete na www.hradeckralove.org nebo na odboru památkové péče magistrátu města. (red)

Dopravní podnik mapuje dál svou historii. Oslovuje i veřejnost Dopravní podnik města Hradce Králové se obrací na příznivce a pamětníky s prosbou o spolupráci při mapování historie hradecké městské hromadné dopravy. V tomto roce uplyne 65 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové, kdy 2. května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží - Nový Hradec Králové. K tomuto významnému výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové na sobotu 17. května od 9 do 13 hodin v prostorách terminálu hromadné dopravy menší oslavu. „S programem

Program pro nezaměstnané absolventy pokračuje Nezisková organizace Prostor Pro opět přijímá účastníky do projektu Nultý ročník v pracovním životě. Ten pomáhá mladým lidem do 26 let najít své místo na pracovním trhu. Od loňského září už program Nultý ročník v pracovním životě úspěšně podal pomocnou ruku více než dvaceti účastníkům. Zájemci o zařazení do programu se mohou hlásit do 15. února. Účast v projektu je zdarma. V současné době je program připraven na novou skupinu účastníků. Nabídne jim pomoc při psaní životopisu a motivačních dopisů, připraví je na pracovní pohovor. V případě zájmu účastníka jsou v rámci projektu nabízeny bezplatné stáže ve firmách. Dvě třetiny absolventů už takto získaly odbornou stáž nebo dokonce řádné zaměstnání. Do projektu Nultý ročník v pracovním životě se může zapojit každý absolvent SŠ nebo VŠ do 26 let včetně. Podmínkou je registrace na Úřadu práce v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji a skutečnost, že zájemce ještě nebyl v pracovním poměru. Přihlásit se zájemci mohou emailem na schmidt@prostorpro.cz nebo telefonicky na 734 574 711, a to až do 15. února. Více na www.prostorpro.cz. (red)

akce bude veřejnost seznamována již nyní však můžeme přislíbit oblíbené statické ukázky a jízdy historickými vozy,“ říká vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. „Chtěli bychom o pomoc poprosit také veřejnost. Pokud máte doma nějaké zajímavé předměty, publikace, dobové propagační materiály a listiny či fotografie, které by mohly přispět k dalšímu zmapování historie trolejbusové dopravy v našem městě a které se neobjevily v naší publikaci Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 - 2013, rádi bychom je využili. Jak nyní, tak případně do aktualizace této knihy.“ Publikace, která byla slavnostně pokřtěna v rám-

ci loňského dne otevřených dveří dopravního podniku je stále ještě, avšak v omezeném počtu výtisků, k zakoupení v informačních centrech a v síti královéhradeckých knihkupectví. „Materiály, které by nám zájemci zapůjčili, bychom s jejich svolením zadokumentovali, případně i odkoupili. Využijeme je pak při svých aktivitách směřujících k hlubšímu seznámení s historií a současností hradecké MHD a následně i k její popularizaci. V případě velmi zajímavých informací se o ně s veřejností podělíme již v průběhu roku - třeba i na našich www stránkách,“ popisuje průběh sběru zajímavých artefaktů František Meduna. Pro konzultaci, nabídku či předání možných materiálů kontaktujte Františka Medunu, telefon 495 089 203, e-mail: meduna@dpmhk.cz. (dp)

Výroba pečetí středoškoláky zaujala

Procestovali Latinskou Ameriku i Afriku, seznámili se s Vikingy, proletěli se nad archeologickými nalezišti a přitom neopustili učebnu. Řeč je o účastnících Dne workshopů, který pro středoškoláky chystající se na vysokou školu, připravila Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Někteří návštěvníci si vyzkoušeli třeba i výrobu pečetí. Foto: Martin ČERNÝ

21. 1. Až tříletý pobyt ve vězení hrozí dvaačtyřicetiletému brigádníkovi z jednoho hradeckého hypermarketu, který si z prodejní plochy do zázemí bez zaplacení odnesl a záhy zkonzumoval půl kila uheráku, dvě klobásy a dvoulitrovou láhev kofoly celkem za 225 korun. Viděly to však kamery. Přitížilo mu, že za podobný čin již byl odsouzen a nyní je v „podmínce“. z 22. 1. Na internetu si objednal použitý mobilní telefon za zhruba pět tisíc korun, ale v balíčku, který následně dostal, našel pouze zmačkané noviny a tři brambory. Na poště však ještě stihl částku pro odesilatele zablokovat. Podvodníkovi hrozí dvouletý pobyt za mřížemi. z 23. 1. Pátrání po čtyřicetileté ženě, která odešla z domova a několik dnů o sobě nepodala zprávu, skončilo úspěšně. Městská policie ženu objevila při kontrole haly vlakového nádraží. Kvůli jejímu špatnému psychickému stavu rozhodl přivolaný lékař o převozu do nemocnice. z 24. 1. Havarovaného vozidla nabouraného do zábradlí v okrajové části města si všimla projíždějící hlídka městské policie. Zjistila, že nikdo není zraněn, řidič se však strážníkům přiznal, že nevlastní řidičský průkaz. Navíc byl cítit alkoholem a při chůzi vrávoral. Přesto, že ho strážníci upozornili, aby se před příjezdem Policie ČR zdržel pití alkoholu, upíjel ho z plastové lahve dál. Případ si k řešení převzala policie. z 26. 1. Zapálená svíčka na okenním parapetu stála za požárem patra rodinného domu v ulici Petra Jilemnického, u kterého zasahovali hradečtí profesionální hasiči i jejich dobrovolní kolegové z Plácek. Hmotná škoda byla odhadnuta na 100 tisíc korun. z 26. 1. Do stejného obchodu uháněli dvakrát během jediného odpoledne strážníci městské policie kvůli pokusům o krádež zboží. Bezpečnostní služba nejprve zadržela dvě šestnáctileté dívky, které se pokusily odcizit mikiny za 796 korun, a poté stejně starého mladíka. Ten ukrýval pod oblečením zboží v hodnotě 1292 korun. Přivolaní strážníci ohodnotili jednání mládeže pokutami ve výši 200 a 500 korun. (red)

Zápis do ZŠ a MŠ Prointepo Zápis do ZŠ a MŠ Prointepo, Hrubínova 1458, pro školní rok 2014/2015 se uskuteční 4. a 5. února 2014 od 15 do 18 hodin v prostorách školy. Při zápisu do ZŠ a MŠ je třeba doložit: rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte z občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu z případná odborná či lékařská doporučení. (red)

Městská policie Hradec Králové přijme vhodného uchazeče na místo

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Podmínky pro přijetí: věk minimálně 21 let y občan ČR y spolehlivost a bezúhonnost y zdravotní způsobilost y úspěšné absolvování fyzického a psychodiagnostického testu y vzdělání - úplné střední odborné s maturitou y úspěšné absolvování výběrového řízení. Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci y po zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení Bližší informace na adrese: Městská policie, Dlouhá 211, HK, Tomáš Bruna, telefon 495 707 926, 731 131 092 nebo e-mail: tomas.bruna@mmhk.cz a Janebová Hana, tel. 495 707 940, 731 131 001 nebo e-mail: hana.janebova@mmhk.cz. www.hradeckralove.org/hradeckralove/straznik Uzávěrka přihlášek 3. února 2014 ve 12 hodin.


RADNICE 4 / 29. 1. 2014

KAM ZA KULTUROU Sobota 1. února Bio Central 9.30, 13.00, 17.00 Cyklocestování, 20.00 D.U.B. a Pavel Kadlíček Adalbertinum 10.00 Kouzelný hrnec, 19.30 Česko-slovenský bál Sokolovna Nový Hradec 16.00 Pošťácká pohádka Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Klicperovo divadlo 19.00 Koule CC Lucie 20.00 Ženitba

Neděle 2. února Adalbertinum 10.00 Jak šel Honza do světa Bio Central 10.00, 13.15 Cyklocestování, 20.00 12 let v řetězech

Pondělí 3. února Klicperovo divadlo 10.00 Soudce v nesnázích Studio Beseda 10.00 Koule Knihovna HK, Wonkova 10.00 Pondělní matiné - Zuzana Navarová Galerie na mostě 16.00 Vernisáž výstavy Ladislava Dvořáka: Obalová grafika Bio Central 17.30 Nymfomanka, 20.00 Poslední vrchol Adalbertinum 18.00 Slovensko - digi show Nová Akropolis 19.00 Medicína cesta ke zdraví?

STRANA 3

„Ital“ Hable chce pomoci k návratu mezi elitu

Po sedmi letech strávených v Itálii, Řecku a naposledy v ostravském Baníku se do fotbalového klubu FC Hradec Králové, kde začínal, vrací Jan Hable. Jeho velkou kariéru odstartoval turnaj FIFA Meridian Cup v roce 2007, kde vedl jako kapitán výběr Evropy, o rok dříve však už patřil k oporám reprezentace do 17 let. V roce 2007 přestoupil z FC Hradec Králové jako velký talent do italské Fiorentiny, v lednu 2009 zamířil na hostování do Baníku Ostrava a o rok později se vrátil na Apeninský poloostrov. Z Fiorentiny však přestoupil do druholigového Calcio Ascoli a pak odešel do řecké Kerkyry, odkud vloni zamířil opět do Ostravy. Teď je zpět v Hradci, kde bude s týmem v jarních odvetách druhé ligy usilovat o návrat do nejvyšší soutěže. „Těším se na novou příležitost a věřím, že budu moci v jarních bojích pomoci v návratu do Gambrinus ligy,“ uvedl Jan Hable. Novou posilu vítá i trenér Luboš Prokopec. „Typologicky je to podobný hráč jako Honza Šisler, to znamená středový hráč, který má velký akční rádius, je odolný v osobních soubojích a má dobrou obrannou fázi,“ tvrdí. Smlouvy v Hradci prodloužili Marek Kulič (do léta) a Adrian Rolko (na celou

Basketbalisté Sokola Hradec Králové 2 válí a po vítězství 79:52 nad Jihlavou jsou zatím v čele tabulky první ligy. Ve sportovní hale v Třebši se fanouškům představí až 9. února od 16 hodin, kdy do Hradce přijedou Litoměřice. Střídavými úspěchy se v nejvyšší soutěži žen prezentují basketbalistky hradeckého Sokola, které jsou po prohře 66:75 v Brně s Valosunem v tabulce skupiny A1 čtvrté. Na své palubovce v hale na Eliščině nábřeží se utkají v sobotu 1. února od 16 hodin s VŠ Praha. (red)

Votroci remizovali s Mladou Boleslaví 3:3. příští sezonu), z hradecké Olympie přichází nadějný Adam Vlkanova, který však ještě dohraje letošní sezonu na hostování ve střížkovské Bohemce. Další novou tváří je jednadvacetiletý obránce David Hovorka z rezervy pražské Sparty, který přichází na půlroční hostování s opcí. Naopak do Baníku Ostrava odchází Vojtěch Štěpán, končí i Milan Gajič a Karel Soldát, kteří zde byli na

Kluci, přijďte cvičit do sportovní haly v Třebši

Úterý 4. února Bio Central 10.00 a 17.30 Vlk z Wall Street SVK HK 17.00 Bankovní a nebankovní sektor Klicperovo divadlo 17.30 Labutí jezero Studio Beseda 19.00 Cesta dlouhým dnem do noci

Všestranné cvičení a sportovní přípravu pro kluky od 5 do 15 let pořádá TJ Sokol Třebeš v nové tělocvičně sportovní haly v Třebši. Tréninky se pod vedením kvalifikovaných cvičitelů konají každé úterý od 17 do 18 hodin. Foto: František HLOUŠEK

Čtvrtek 6. února Klicperovo divadlo 10.00 Figarova svatba KMC Sedmikráska 10.00 S úsměvem do školky Aerobic Club Hip Hop 18.00 Jóga pro těhotné Bio Central 17.30 Něžné vlny, 20.00 Andělé na kolejích Salon královéhradecký 18.00 Gruzínské návraty Knihovna HK, Wonkova 19.00 Tony Ackerman solo - koncert Filharmonie HK 19.30 Zakončení dirigentských kurzů Aldis 19.30 Reprezentační ples Střední školy stavební HK

Pátek 7. února Bio Central 17.30 Vejška, 20.00 Krásno Klicperovo divadlo 19.00 Richard III. Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Aldis 19.00 Maturitní a reprezentační ples Střední odborné školy veterinární

VÝSTAVY Galerie Na Hradě - Ivana Svobodová, obrazy a kresby, do 10. 2. Lékařská fakulta UK - Anna Macková - Korčula, do 28. 2. (lm)

Pečujete o své blízké? Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci se Senior centrem Hradec Králové cyklus Pečuj doma určený laickým pečujícím z rodin, které se starají o seniora nebo se na péči chystají. Sestává ze dvou seminářů, podpůrného setkání s psychologem a psychiatrem a ze dvou kurzů s praktickým nácvikem ošetřovatelských technik. Cyklus je pro účastníky zdarma. Koná se v zasedací místnosti Senior centra v Jungmannově ulici 1437/31 ve dnech 26. 2., 5. 3., 12. 3.,19. 3. a 26. 3. 2014. Přihlášky a více informací na tel. 603 167 541, e-mailu: blanka.jongenotter@diakonie.cz a stránkách www.pecujdoma.cz. (pd)

Foto: Luboš LORINC - FC HK

zkoušce. Do juniorky přešel Asim Zec. V přípravných zápasech na jarní část sezony mají Hradečtí příznivou bilanci. Třetiligové týmy Opavy a Kolína porazili 4:0, respektive 2:1, divizní Dobrovice 3:1 a s prvoligovou Mladou Boleslaví remizovali 3:3. První únorový den je čeká zápas v německých Drážďanech s tamním celkem druhé bundesligy Dynamem, 3. února od 12 hodin na umělé trávě hradecké Slavie souboj s Bohemians Praha a 8. února od 10 hodin na stejném místě s Vlašimí. Další přípravné zápasy budou následovat až do začátku března, kdy začne jarní část 2. ligy. Martin ČERNÝ

Závěrečný koncert orchestru Akordeon

Středa 5. února Bio Central 10.00 Vlk z Wall Street, 17.30 Krásno, 20.00 Nymfomanka II., 20.00 Večer iShorts Knihovna HK, Wonkova 17.00 Bosenské údolí pyramid SVK HK 18.00 Holandsko na lodi Klub Satchmo 19.00 Zelená 7 Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 19.30 Lenka Dusilová

Orchestr Akordeon Hradec Králové, ukončuje po šedesáti letech svoji činnost a pro své příznivce připravil závěrečný koncert. Ten se uskuteční 8. února v 17 hodin v hotelu Tereziánský dvůr. V programu zazní skladby Antonína Dvořáka, Karla Hašlera, Františka Vejvody a dalších českých i zahraničních autorů. Pořad bude ještě doplněn několika sólovými skladbami. Po koncertu se uskuteční neformální setkání bývalých a současných členů orchestru. Více informací včetně vzpomínek Pavla Klimenta, který v orchestru hraje od roku 1956, najdete na www.hradeckralove.org v sekci Radnice plus. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Lenka Dusilová zahraje v Draku Nejnovější i starší písně v unikátním sólovém provedení zazní 5. února v 19.30 hodin při koncertu zpěvačky Lenky Dusilové v hlavním sále Divadla Drak. Vystoupení je součástí cyklu Na muziku do Draku.

Zábavný biatlon bez lyží Zábavný biatlonový závod si zájemci budou moci vyzkoušet 9. února v areálu Park Golf v Roudničské ulici 730. Že není sníh? Nevadí, běžky nechte doma. Závodníci poběží čtyři kilometry bez lyží, přičemž je čeká i střelba ze vzduchové pušky. Závod ve čtyřech kategoriích, jehož start je plánován na 14 hodin, je otevřen pro každého.

Na kroužky do Víly Amátky Rodinné centrum Víla Amátka zahajuje kurzy na nové pololetí. Vypsané kroužky jsou určeny pro děti od jednoho do šesti roků. Nabídka kroužků a akcí zahrnuje například Baletní tanečky s herečkou Divadla Drak Petrou Cicákovou, Dramaťáček s Terezkou Vodochodskou, Cvičení pro maminky a děti s Janou Kracíkovou a jiné. Více na webu www.vilaamatka.cz či facebooku www.facebook.com/RcVilaAmatka.

Slovensko v Adalbertinu Digitální show Martina Loewa o Slovensku je pro zájemce připravena na 3. února od 18 hodin ve velkém sále Adalbertina. Zavede nás do historických měst, na majestátní hrady, do Vysokých Tater, představí lidovou architekturu, jeskyně Slovenského krasu i soutěsky Slovenského ráje.

Důchodci ve víru tance Městská organizace Svazu důchodců zve na tradiční ples seniorů, který bude v pátek 7. února od 19

Hradečtí basketbalisté vedou, ženy jsou zatím čtvrté

hodin hostit velký sál Adalbertina. Zahraje skupina Koplaho Band, připraveno je i předtančení. Prodej vstupenek v pondělí od 9 do 11 a od 14 do 16.30 hodin v kanceláři MOSD v Mánesově ulici 806, tel. 495 522 267.

Únorové dílny pro seniory Další příležitost k tvořivému vyrábění v přátelském prostředí budou mít senioři 3. února od 9.30 do 11 hodin v Centru Sion v Malšovicích. Vyrábět se budou svíčky, věšáčky z ramínek a jehelníček. Také bude možné pomoci s drobnými opravami školkových hraček nebo si jen tak posedět a popovídat. Přijít může kdokoliv bez objednání a platí se pouze základní náklady na spotřebovaný materiál. Bližší informace na telefonu 495 263 623.

Na koncert do katedrály Katedrální sbor Cantores Gradecenses Hradec Králové zve na mimořádný koncert z děl G. G. Gorczyckého, F. X. Brixiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, Roberta Stolze, Zdeňka Pololáníka. Koncert se uskuteční v katetedrále sv. Ducha v neděli 2. února od 19 hodin na slavnost Uvedení Páně do chrámu - Hromnice. Účinkují: Katedrální sbor Cantores Gradecenses, varhany - Jan Strakoš, dirigent - Josef Zadina. Skladby, které na koncertě zazní, jsou připravovány pro koncert 10. 2. ve Vídni a 14. 2. v Římě, kam sbor doprovází české biskupy při návštěvě AD LIMINA APOSTOLORUM 2014.

Společenský večer ZŠ Jiráskovo náměstí Základní škola na Jiráskově náměstí zve rodiče a absolventy na 5. společenský večer, který se uskuteční v sále Adalu v pátek 14. února od 19 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři školy od 7 do 15 hodin. V letošním školním roce se škola bude opět loučit se žáky 9. ročníku, kteří připravují zajímavý program.

Na vernisáž do Galerie na mostě Vernisáž výstavy Ladislava Dvořáka Obalová grafika pořádá Galerei na mostě ve Farmaceutické fakultě 3. února v 16 hodin. Výstava potrvá do 28. února.

S úsměvem do školky Ve čtvrtek 6. února od 10 hodin se uskuteční v KMC Sedmikráska v Zieglerově ulici setkání s vedoucí učitelkou Lenkou Tomášovou z Mateřské školy Mateřídouška při ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Přednáška a následná beseda bude věnována nejčastějším rodičovským otázkám. Je vhodné se předem přihlásit.

Zdravé cvičení pro rodiče s dětmi Maminky s miminky od pěti měsíců, rodiče s dětmi od 1 roku do 2 let a od 2 do 3 let mohou navštěvovat od 3. února kursy cvičení. Více na: www.gym4you.cz a telefonu 603 730 820.

Jóga pro těhotné Těhotným je určen kurz jógy doplněný přednáškou porodní asistentky. Ukázková lekce zdarma se uskuteční 6. února od 18 hodin v zrcadlovém sále Gym4you Hradecká ulice. Rezervace: tereza@achiphop.cz, www.gym4you.cz.

Žirafa pořádá dětské divadlo Mateřské centrum Žirafa zve v sobotu 8. února od 10 do 10.45 hodin do KC Médium na pohádku Jak šel Kozlík do světa. Pohádka je určená zejména dětem ve věku od 3 do 8 let, protože se zabývá problémem s vyslovováním písmene R. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji ve vrátnici KC Médium. Víc informací na telefonním čísle 605 453 632, mc.zirafa@unet.cz, www.mczirafa.cz. (red)

René Vydarený bude reprezentovat na olympiádě Obránce extraligových hokejistů hradeckého Mountfieldu René Vydarený byl dodatečně povolán do slovenské reprezentace na nadcházející zimní olympijské hry v Soči. Účastník šesti mistrovství světa tak jako jeden z mála hokejistů hrajících českou extraligu okusí atmosféru tohoto sportovního svátku na vlastní kůži. Hradečtí hokejisté se v extralize pohybují stále v popředí tabulky zaručující účast ve vyřazovacích bojích. Karlovým Varům sice podlehli 3:4 na samostatné nájezdy, ale hned v následujícím utkání porazili pražskou Slavii 3:1. V pátek 31. ledna se Hradečtí na svém stadionu od 18 hodin utkají s Kladnem a v úterý 4. února s rivalem z Pardubic! (čer)

Hledají nový domov Fido, evid. č. 7/2014, kříženec; pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: černá s bílou náprsenkou, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 29 kg. Fido je robustní kříženec, socializovaný, aktivní, přátelský, vhodný jako společník k domku se zahradou. Ogar, evid. č. 9/2014, kříženec; pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: bíločerná, kohoutková výška 48 cm, hmotnost 14 kg. Ogar je velmi vděčný pes, temperamentní povahy, je výborným rodinným psem, pro ty, kteří mají čas a chuť se mu pravidelně věnovat, chodit s ním na dlouhé procházky a cvičit s ním. Je vhodný ke sportovnímu vyžití. Berinka, evid. č. 8/2014, kříženec; pohlaví: fena, věk: 9 měsíců., barva: krémová, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 8 kg Berinka byla do útulku předána dne 6. ledna. Radostí se roztřese při každém kontaktu. Je to mrštné hravé štěně, vděčné za pohlazení. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 24. 1. 2014. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 31. 1. 2014. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za skutečný průběh zde inzerova− ných akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního do− ručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne: Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 954 390 504, 954 390 506.

Radnice 04 2014  

Informační zpravodaj statutárního města