Page 1

Sčítání lidí, domů a bytů za necelých 60 dní z Už v druhé polovině března se dočkáme po deseti letech nevšední, neopomenutelné a poměrně důležité akce s názvem SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. Rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Každý občan obdrží formulář minimálně deset dní před sčítáním. Jde o nejrozsáhlejší statistické zjišťování, jež přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Více informací najdete v příštím vydání Radnice nebo aktuálně na www.hradeckralove.org.

KRÁTCE Z HRADCE Výběr z jednání zastupitelstva V pořadí již 4. zastupitelstvo tohoto volebního období se zabývalo návrhem na zřízení komisí rady města, výborů zastupitelstva, pracovních skupin a dalších orgánů města pro následující volební období. V souladu se zákonem o obcích město Hradec Králové zřizuje své pomocné a poradní orgány. Rada města se touto problematikou zabývala na svém letošním jednání už 4. ledna. Zřídila celkem deset komisí (sportovní, kulturní, sociálně zdravotní, pro životní prostředí, městské památky, pro informace a média, výchovu a vzdělávání, pro majetek a rozvoj bydlení, pro prevenci kriminality, pro rozvoj cestovního ruchu) a kolegium právníků. K součinnosti v této oblasti byli vyzváni předsedové zastupitelských klubů napříč politickým spektrem. Zastupitelstvo na doporučení lednové rady města zřídilo kromě zákonem požadovaného finančního a kontrolního výboru i výbor pro územní plánování a rozvoj města a nově výbor pro dopravu. Personální obsazení výše uvedených orgánů by mělo být předmětem jednání únorového zastupitelstva. Dále zastupitelstvo schválilo určeného zastupitele pro pořízení nového ÚP Hradce Králové. Je jím zastupitel Oldřich Vlasák. Určený zastupitel mimo uvedené činnosti stanovené stavebním zákonem plní funkci „garanta“ zájmů obce jako územně samosprávného celku v celém procesu pořízení územního plánu, informuje zastupitelstvo města o průběhu a výsledcích projednání dílčích fází procesu, účastní se ústních projednání dílčích fází dle stavebního zákona a případných dalších jednání. Zastupitelstvem prošel i návrh výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. Diskusi byl podroben i bod týkající se prodeje nemovitostí. Více informací z jednání zastupitelstva včetně zvukového záznamu a usnesení najdete na www.hradeckralove.org. (mav)

V hledáčku strážníků byli cyklisti Městská policie připravila v druhém lednovém týdnu kontrolněpreventivní akci, která byla zaměřena na cyklisty. Kontrolovalo se povinné vybavení jízdního kola, především jeho osvětlení a odrazky. Za prohřešky lidem hrozí pokuty až do výše 2000 Kč. Prodražit se tak může například cesta bez řádného osvětlení a obzvláště hákliví jsou policisté na jízdu bez ochranné přilby. Ta je ze zákona povinná pro všechny cyklisty mladší osmnácti let. Cílem těchto akcí je přispět ke zvýšené bezpečnosti na silnicích, a to jak samotných cyklistů, tak i ostatních účastníků silničního provozu. Strážníci během jednoho týdne řešili 11 cyklistů bez osvětlení. Ve čtyřech případech jim uložili blokovou pokutu a sedmkrát přestupek řešili domluvou. (eč)

Poskytnou kasárna prostor pro parkování?

A

RN

Á AS

K VA O K

ŽIŽ

Zdroj http://maps.google.cz

K podpisu petice za využití Žižkových kasáren k parkování vyzývá od počátku roku transparent v Komenského ulici u schodiště Bono publico. Prostranství uvnitř kasáren by mohlo při zachování průjezdnosti pojmout odhadem 180 aut a odlehčit tak nesnázím s parkováním v této části centra města. Armáda však kasárna nabízí za 400 milionů korun. Objekt Žižkových kasáren je majetkem Armády ČR a město k jeho využití v současné době nemá právo. S představiteli armády je město v kontaktu prostřednictvím zdejšího krajského velitelství, zároveň se v nejbližší době chystá jednat přímo na Ministerstvu obrany. V současnosti sídlí v kasárnách několik vojenských subjektů. V minulosti byla určitá snaha velitelství jednat o jejich případném jiném umístění, ale toto jednání je zatím přerušené. Před možností bezúplatného převodu z majetku armády město nikdy nestálo. Nabídka, kterou řešilo v minulosti, zněla na náhradní prostory pro vojsko plus cca 200 mil. Kč, což nebylo v tehdejších možnostech. „Žižkova kasárna je podle sdělení ministerstva stále možné pouze prodat, v tuto chvíli za částku kolem 400 milionů korun,“ říká náměstek primátora pro rozvoj, investice a dotace Jindřich Vedlich. Od této částky by se muselo ale odečíst zhruba 50 milionů

na nutnou sanaci ekologické zátěže, která byla v areálu zjištěna. Možnost, že by vojenské subjekty zůstaly v budovách a plocha byla využita pro parkování občanů, zatím průchodná není. Brání tomu příslušné vojenské předpisy. Ani předpoklad, že by kasárna odkoupil soukromý investor, se nejeví jako reálná. Návratnost

investice je nepravděpodobná, navíc prodej a převod vojenského majetku podléhá zvláštnímu režimu. Dosud město získalo bezúplatným převodem z majetku armády areál Vrbenského - Gayerových kasáren, Nálepkova kasárna, stadion VTJ, letiště, hřbitov Pouchov a muniční sklad v Malšovicích. (pp)

Protestní výzva v Komenského ulici

Místní poplatky pro letošní rok ve stejné výši Bez obav mohou letos čekat obyvatelé města Hradce Králové složenky pro platby místních poplatků. Poplatky, které letos zaplatí, kopírují zhruba loňské cifry. A to ať už jde o místní poplatek za psy, za užívání veřejného prostranství nebo o nejčastější platbu za komunální odpad. Z pohledu občana je nejčastějším místním poplatkem platba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platí jej všechny osoby s trvalým pobytem ve městě Hradec Králové a vlastníci rekreačních staveb na území města, a to do 25. dubna příslušného kalendářního roku. „Poplatek i na rok 2011 činí 500 Kč a je už na své maximální výši. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup je sazba poloviční, tedy 250 Kč/rok. Zastupitelé v novém složení podpořili zachování věkové hranice 70 let pro poloviční sazbu poplatku za odpad. Senioři od 70 let platí

jako v minulém roce 250 Kč ročně. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozené,“ upřesnil Jindřich Frydrych, vedoucí ekonomického odboru. Poplatek za psy zaplatí do 25. června příslušného kalendářního roku držitelé psů s trvalým pobytem v našem městě. „Základní sazba poplatku za prvního psa je ročně 1200 Kč. Za psa v rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, 300 Kč. U držitelů psů, kteří mají jediný zdroj příjmů z důchodu nebo pobírají sirotčí důchod, činí roční sazba 200 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %,“ vysvětluje Frydrych. Sazby poplatků jsou již několik let

stabilní a představují poměrně významnou skupinu obecních příjmů. Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Výběr poplatků tvoří kolem 5 % daňových příjmů města. Město Hradec Králové vybírá dle platných vyhlášek místní poplatky za psy, za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, poplatek z ubytovací kapacity, za komunální odpad a za užívání veřejného prostranství. „Počet neplatičů poplatků za loňský rok kopíruje stav z roku 2009,” uzavírá Frydrych. Veškeré informace týkající se sazeb, splatností a formy úhrad jednotlivých místních poplatků najdou občané na webu města. (mav)

Hradec se vize národního centra na letišti vzdát nehodlá S podzimním rozhodnutím ministra vnitra Radka Johna o zrušení financování projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS v Hradci Králové z prostředků Evropské unie není spokojeno vedení města. Důvodem rozhodnutí je pravděpodobně vládní snaha uspořit peníze. Finanční částka byla určena na projekt umístěný v Hradci Králové na zdejším letišti. Město s důvěrou v budoucí spolupráci už poskytlo pozemky pro realizaci projektu za symbolickou cenu. Reálná hrozba neuskutečnění projektu je stále ve hře. V oficiálním vyjádření ministerstva se uvádí mj., že Česká republika o plánované prostředky z Evropské unie rozhodně nepřijde. Budou vynaloženy například na financování nákupu hasičské techniky, která bude využívána pro prevenci a při krizových situacích. Peníze budou dále využity na nákup lokalizačních a záznamových zařízení pro Policii ČR či na jiné typy projektů, které zefektivní činnosti všech složek Integrovaného záchranného systému. „Z jednání s náměstkem ministra vyplynulo, že pro využití finančního příspěvku v aktuální výši 1,1 miliardy korun má ministerstvo jiné priority než je použít pro původní záměr, na nějž byly získány, tedy pro stavbu a vybavení centra pro krizovou připravenost na královéhradeckém letišti. Nicméně nás ujistil, že záměr nebyl smeten ze stolu, ale chtějí jej uskutečnit jinou cestou, než se původně plánovalo, a bude probíhat po etapách. Město i kraj, za nějž se jednání účastnil hejtman Lubomír Franc, i nadále vidí ve vybudování polygonu obrovskou šanci a příležitost v rozvoji královéhradeckého regionu a bude se všemožně zasazovat o realizaci projektu podle původního záměru,“ dodal k jednání primátor Zdeněk Fink. Potřebná navazující infrastruktura se nachází v blízkých Lázních Bohdaneč, kde sídlí Institut ochrany obyvatelstva, ten mohl být součástí projektu. „Město Hradec Králové má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, jsou zde velké možnosti spolupráce s odborníky z vysokých škol, zejména s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Nedaleké letiště skýtá další nadstandardní možnosti. Těžko se navíc odhaduje veškeré úsilí zúčastněných, kteří do příprav vložili nemálo energie,“ uzavírá Fink. (mav, pp)

ZÁPIS dětí do 1. tříd základní školy praktické a základní školy speciální, Hradecká 1231, se koná v úterý 1. února 2011 od 8.00 do 14.00 hod. K zápisu je třeba občanský průkaz rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, event. zpráva o psychologickém vyšetření či jiném důležitém zdravotním vyšetření. Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 495 514 814 (škola) nebo 495 514 681 (SPC). Škola je státní a je určena pro děti s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem. Výuka a aktivity školy jsou bezplatné.


STRANA 2

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen a titulu Událost roku Město Hradec Králové tradičně udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navržení, kteří v roce 2010 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí, se budou opět ucházet o kulturní cenu s názvem „Hradecká múza“ a také o „Hradeckou sportovní cenu“. Cenou „Primus inter pares“ mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu. A konečně ocenění s názvem Událost roku Hradce Králové může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2010. Návrh na udělení výroční ceny může podat do 31. ledna fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství města a právnická osoba, která má v Hradci Králové sídlo. Více na www.hradeckralove.org život ve městě/kultura - výroční ceny.

Havárií na vodovodní síti přibývá Výkyvy teplot posledních několika dnů s sebou přinášejí mnohem větší počet poruch, než je obvyklé pro jiná období roku. Zem je promrzlá a výkyvy teplot způsobují pohyby půdy, která vyvíjí tlak na potrubí. „V několika posledních dnech jsme řešili 13 poruch na vodovodní síti,“ říká Tomáš Hosa, technický ředitel Královéhradecké provozní, a.s. „Odstraňování poruch a s tím spojené omezení dodávek pitné vody tak postihlo ve čtyřech případech obyvatele Chlumce nad Cidlinou a Nového Bydžova, ostatní případy se týkají Hradce Králové,“ doplňuje. „Měli jsme hlášeny dvě poruchy v oblasti Hradce Králové, v prvním případě je to porucha v Malšově Lhotě a druhá pak v ulici Družstevní,“ dodává Pavel Trojan, vedoucí vodárenského dispečinku. V obou případech se na odstranění poruchy již pracuje. Obnovování dodávek vody po odstranění poruchy s sebou může přinést dočasné zákaly u odběratelů v nejbližším okolí. Zákal vody je způsoben rozvířením usazených sedimentů v potrubí. Společnost Královéhradecká provozní, a.s., ročně na své náklady opraví více než 500 havárií na vodovodní síti a bezmála stejný počet poruch na síti kanalizační. (R)

Město nabízí nemovitosti k prodeji Statutární město Hradec Králové nabízí k prodeji: z ve výběrovém řízení č. 4/2011/OM1 Předmět prodeje: dům čp. 789 na stavební parcele č. 907; stavební parcela č. 907 o výměře 217 m2; vše v katastrálním území Slezské Předměstí. Prohlídky nemovitosti: 1. 2. od 10.00 hod. a 2. 2. od 16.00 hod. z ve výběrovém řízení č. OM2/4/2011 Předmět prodeje: nebytová jednotka č. 1392/107 o celkové ploše 20,40 m2 v domě Durychova čp. 1392 - 1393. K nebytové jednotce 1392/107 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/5753 na společných částech domu a pozemcích stp. č. 2760 a 2761 v k. ú. Nový Hradec Králové. Prohlídky nemovitosti: 31. 1. od 15.00 hod. a 1. 2. od 10.00 hod. z ve výběrovém řízení č. 5/2011/OM1 Předmět prodeje: dům čp. 173 na stavební parcele č. 128; stavební parcela č. 128 o výměře 48 m2; vše v katastrálním území a obci Hradec Králové. Prohlídky nemovitosti: 31. 1. od 16.00 hod. a 3. 2. od 10.00 hod. Lhůta pro podání písemných přihlášek do výběrových řízení je do 21. 2. 2011 do 17.00 hod. Veřejné otevírání obálek proběhne 23. 2. 2011 ve 13.00 hod. Podmínky výběrových řízení (jako jsou minimální nabídková cena, lhůty apod.) jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města HK, ČSA 408, Hradec Králové a na internetové adrese www.hradeckralove.org. (om)

RADNICE 3 / 26. 1. 2011

K zápisům do škol přišla tisícovka dětí Rovná tisícovka dětí překročila školní práh při pátečních a sobotních zápisech do základních škol zřizovaných městem. Do celkem sedmnácti škol by po započtení odkladů povinné docházky mělo v září nastoupit 881 dětí, které budou rozděleny do bezmála 40 tříd. K zápisům se letos dostavilo historicky nejvíce dětí za posledních deset let. Počty hradeckých dětí, které dovršily věk pro začátek povinné školní docházky, se od roku 2007 stále mír-

publikace pro rodiče budoucích prvňáčku pomohla usnadnit jejich orientaci v nabídce. Přesto, že rodiče mají možnost zapsat své dítě na jakoukoliv školu, bývá v některých školách

žet rozhodnutí o přijetí žáka do základní školy,“ upřesňuje Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Největší zájem zaznamenala Základní škola SNP, Bezručova, Štefánikova, M. Horákové, Štefcova a ZŠ Josefa Gočára, kde otevřou tři první třídy, na Základní škole Jiráskovo náměstí otevřou rovněž tři první třídy, přičemž jedna z nich - tzv. oční třída bude vyhrazena pro dvanáct dětí s vadami zraku. (pp)

Počty žáků v 1. třídách ZŠ zřizovaných statutárním městem Hradec Králové v letech 1996 - 2011 Školní rok

Při zápisech do prvních tříd vládla ve školách vlídná atmosféra. Nejinak tomu bylo i na Základní škole Bezručova. ně zvyšují. Oproti loňsku je nárůst meziročně nejvyšší, a to o 87 dětí. Všechny základní školy ještě před zápisem připravily dny otevřených dveří či podobné akce, jejichž cílem bylo představit rodičům i dětem prostředí a nabídku školy. I městem vydaná

poptávka vyšší než kapacita školy a škola musí zájemce odmítat. Každá základní škola však má svou spádovou oblast a rodiče budoucího žáka tak mají jistotu, že jejich prvňáček bude právě do této školy přijat. „Do třiceti dnů by měli rodiče obdr-

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

1. třídy počet žáků počet tříd 1135 47 1040 46 1076 45 1010 43 956 40 789 39 817 37 746 34 751 37 794 37 774 38 773 35 743 35 769 35 765 39

Rovina z Indie studuje díky strážníkům Třicet strážníků Městské policie Hradec Králové adoptovalo už na podzim roku 2009 třináctiletou Rovinu, holčičku z indické vesnice Tumarikop v okrese Kalghatgi. Rozhodli se tak připojit k charitativnímu projektu Adopce na dálku. Program je zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z Indie. Dárcovský finanční příspěvek je použit především na úhradu nákladů spojených se vzděláním a základní zdravotní péčí. Informace o tom, jak děti prospívají v životě i ve škole, dostávají jejich vzdálení pěstouni v pravidelné korespondenci. Jak si vede slečna Rovina, můžete vidět na jejím vysvědčení. (R)

Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti Pokračování seriálu, v němž si postupně můžete přečíst slova všech 37 zastupitelů města napříč politickým spektrem. Na prostoru dvaceti řádků strojopisu naformulovali libovolným stylem to, co chtějí vyslat směrem k občanům města.

Lenka Jaklová

Jan Michálek

Richard Nádvorník

radní města Hradce Králové

radní města Hradce Králové

radní města Hradce Králové

Vážení spoluobčané, nikdy nebudu dost vděčna za to, že žiji v Hradci Králové. Toto město považuji za vůbec nejpřitažlivější a nejpřívětivější místo k životu. Jsem tu doma bezmála 30 let, narodily se tu obě mé děti, mám tu přátele i hezké vztahy s lidmi. Tady jsem si vyzkoušela řadu svých profesí: jako dokumentaristka jsem se naučila trpělivě naslouchat, jako moderátorka vážit slova, jako manažerka realizovat své sny a jako nezávislá publicistka ručit za svou práci. V životě i v profesi mě nejvíc těší vnímat souvislosti, objevovat „skryté“ poklady a nadchnout pro ně okolí. Kultivovat. Do Hradce jsem kdysi přivedla oba bratry Fischlovy, k poctě spisovatele Viktora Fischla či malíře Františka Kupky jsem iniciovala sympozia; a v roce 2005 spoluzaložila první projektový tým Revitalizace KUKS. I nadále bych ráda prospěla svými zkušenostmi především v oblasti kultury a cestovního ruchu, tak aby Hradec Králové získal v ČR i Evropě renomé, které mu právem náleží. Co třeba pokusit se o zápis na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO pro české lidové loutkářství - fenomén, z něhož vyrostlo a dodnes čerpá světově proslulé Divadlo DRAK? Nemožné? Ale to je ta nejlepší motivace! Hradec Králové a jeho občané si takový pokus určitě zaslouží.

Členem zastupitelstva jsem od roku 2002, už od roku 1998 jsem byl předsedou sportovní komise rady města. Za celou dobu svého působení jsem se snažil pomáhat rozvoji sportu v našem městě. Postupně byl vypracován systém podpory mládeže i dospělých, ať už při podpoře sportovní činnosti nebo rekonstrukcích sportovišť. Byla vybudována nová sportovní zařízení v majetku města a je připravena realizace dalších projektů. Ve své nové funkci člena rady města chci pokračovat v zajištění realizace připravených projektů. Především úspěšného dokončení výstavby fotbalového areálu Bavlna, realizace fotbalové arény v Malšovicích, výstavby areálu pro pozemní hokej, rekonstrukce areálu Slavie a dalších. Jsem přesvědčen, že v minulém volebním období byla dokončena řada významných investic v Hradci Králové a další významné projekty byly připraveny tak, že mohou čerpat podporu fondů Evropské unie. I dohled nad jejich úspěšnou realizací považuji za svou prioritu ve funkci člena rady. Složení nového zastupitelstva i rady města je pestré zastoupením více politických uskupení. Chci přispět ke schopnosti těchto orgánů pracovat společně v zájmu rozvoje našeho krásného města.

Vážení spoluobčané, v Hradci Králové žiji od roku 1985, moje manželka je zdejší rodačka a naše čtyři děti jsme vždy vedli k tomu, aby cítily hrdost na své rodné město. V letošním roce mi bude padesát a věřím, že mám našemu městu a jeho občanům co nabídnout. Do komunální politiky jsem se dal před třinácti lety, když jsem začal pracovat v Komisi místní samosprávy v Malšově Lhotě. Po loňských komunálních volbách jsem se stal členem Rady města Hradce Králové. Zde se chci především zaměřit na problematiku územního plánu a také na investiční akce realizované radnicí. V tomto ohledu vidím, že mě čeká spousta práce. Stavební zakázky, které se připravují k realizaci, mají být zhruba za jeden a půl miliardy korun. To je objem financí, který bude nutné pečlivě hlídat. Celý svůj profesní život jsem strávil ve stavebnictví, a tak mám přehled o tom, jak mají vypadat ceny stavebních prací. Proto se zasadím o to, aby nedocházelo k účelovému navyšování ceny různými dodatky ke smlouvám o dílo. Rovněž se zasadím o to, aby se pro nákupy energií a služeb v maximální míře využilo formy internetových aukcí k dosažení co největších úspor v nákladech na provoz města a správu jeho majetku. Zároveň budu usilovat o co nejotevřenější informovanost občanů a průhlednost všech smluvních vztahů mezi městem a investory či dodavateli.

Od začátku roku policisté vyšetřují již páté loupežné přepadení v Hradci 12. 1. Krátce po čtvrté hodině ráno přišel do herny v Hořické ulici host hrát automaty. Po chvíli předstíral, že má s automatem problém a přivolal obsluhu. Na přicházející personál pak vytáhl zbraň a požadoval vydání peněz. Při vzájemné potyčce se nakonec lupiči podařilo z herny odcizit několik desítek tisíc korun. V době loupeže se v herně nenacházel žádný host. O několik hodin dříve - krátce po deváté hodině večer 11. 1. byla vyloupena restaurace v Pospíšilově ulici. Ozbrojený muž si nakonec z restaurace odnesl několik tisíc korun. Lupič při přepadení herny v Hořické ulici měl na sobě tmavou bundu, hnědé boty a maskoval se kapucí. Při loupeži v restauraci na Pospíšilově ulici byl oblečen do krátké červené péřové bundy a tmavých kalhot. V tomto případě se maskoval čepicí černé barvy a přes oči měl pásku s otvory. Muži mohlo být kolem třiceti let, vysoký asi 170 až 180 centimetrů. Hovořil plynně česky. V obou případech byl ozbrojen pistolí. Kriminalisté prověřují, zda má loupežná přepadení na svědomí stejný pachatel. Žádáme případné svědky, aby jakékoliv informace vedoucí k dopadení pachatele zavolali na linku 158. Pachateli za zločin loupeže hrozí až deset let za mřížemi. Kriminalisté také prověřují, zda tyto případy mají souvislost s loupežemi, které se staly v Jungmannově a Střelecké ulici. Rovněž prověřují souvislost s loupeží, ke které došlo v pátek 7. ledna v baru v ulici S. K. Neumanna. Podrobné informace k případům najdete na /www.policie.cz/clanek/dalsi-dveloupezna-prepadeni-v-hradci.aspx. z 15. 1. Nový automobil Volkswagen Caddy Trendline ukradl v noci na sobotu 15. ledna neznámý zloděj z oploceného areálu firmy na Pražském Předměstí. U dalšího auta Volkswagen Golf rozbil boční okénko dveří u řidiče. Zloděj se k vozidlu za téměř 408 tisíc korun dostal po násilném překonání řetězu s visacím zámkem na kovové bráně u objektu. Policisté po bílém vozidle bez registrační značky vyrobeném v loňském roce ihned vyhlásili celostátní pátrání. V podvečer 17. ledna se na policii dostavil jiný zaměstnanec autoprodejny, který doplnil trestní oznámení. Policistům oznámil, že prohlídkou oploceného areálu zjistil odcizení dalšího motorového vozidla. Podle oznamovatele se mělo jednat o pět let starý vůz značky Audi A6 Avant v pořizovací ceně 1 152 tisíc korun. Ještě týž den policisté po vozidle stříbrné metalízy registrační značky 2H7 2629 vyhlásili celostátní pátrání. Oznamovatel nedokázal určit současnou hodnotu vozidla. Vzniklá škoda bude na policii firmou nahlášena dodatečně. Policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník pamatuje na takové jednání trestem odnětí svobody na dva roky až osm let. Policisté uvítají jakékoliv poznatky, které by jim pomohly k rychlému dopadení pachatele. Jakékoliv informace o pohybu odcizených vozidel mohou občané sdělit na bezplatnou linku tísňového volání 158. (pčr)

EIA k zařízení pro sběr a výkup nebezpečných odpadů Krajský úřad Královéhradeckého kraje oznamuje, že bylo zveřejněno oznámení k záměru „Zařízení pro sběr a výkup nebezpečných odpadů v Hradci Králové“. Záměr je situován v Hradci Králové, katastrálním území Slezské Předměstí. Bližší informace lze získat na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), číslo dveří N1.906, tel. 495 817 188, nebo na internetové adrese http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp, kód záměru HKK 573. (R)


RADNICE 3 / 26. 1. 2011

KAM ZA KULTUROU Sobota 29. 1. Galerie MU 9.00 Příběh králíka - pro děti, 14.00 Poetika surrealismu Adalbertinum 10.00 Pidižvíci loupežníci Hvězdárna HK 14.00 Pozorování slunce, 15.00 Program pro děti, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 O pejskovi a kočičce ČRo HK 17.10 Radioklub - Studentský klub Klicperovo divadlo 17.30 Hadrián z Římsů Kino Centrál 17.45 Labutí jezero Scéna V podkroví 19.00 Detektor lži

Neděle 30. 1. KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne Kino Centrál 15.30 Kuky se vrací, 18.00 Rodinka, 20.00 Děcka jsou v pohodě ČRo HK 17.10 Návštěva - Jana Uherová, dramaturgyně GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích Filharmonie HK 19.00 Songfest.cz 2011 - rok zajíce Aldis 20.00 Deborah Bonham + Věra Špinarová

Pondělí 31. 1. Klicperovo divadlo 10.00 Princ a chuďas Galerie na mostě - Farmaceutická fakulta 16.00 vernisáž výstavy Miroslava Hlinky GRAFIKA. Výstava potrvá do 25. 2. SVK HK 17.00 Matematika nejen pro zlost Kino Centrál 18.00 Bastardi, 20.00 Rodinka ČRo HK 20.10 Hudba ze zapadlých vesnic - AfroCubism: návrat do stejné řeky

Úterý 1. 2. Klicperovo divadlo 10.00 Sherlock Holmes Galerie MU 10.00 Devatenácté století známé i neznámé ČRo HK 11.45 Kulinářské speciality ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků

Středa 2. 2. Klicperovo divadlo 10.00 Petrolejové lampy ČRo HK 11.10 Radioporadna - Zdeněk Rudolecký - právní poradna ZUŠ Střezina 17.00 Koncert žáků Nová Akropolis 18.00 Labyrint duše Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady Mezi proudy

STRANA 3

Jan Bendig a Křečkovi muži dají šťávu letošním sportovním nadějím Nositelé známých jmen jako Jan Bendig či Taneční skupina T-BASS „Křečkovi muži“ se připojí ke gratulantům těm nejlepším mládežnickým sportovcům a sportovním kolektivům při vyhlašování Nadějí královéhradeckého sportu 2010. Ve velkém sále Filharmonie se tak odpálí ve středu 9. února v 18 hodin zřejmě největší sportovně-umělecká mládežnická show, která bude navíc pro všechny fanoušky přístupná zdarma. Hradec Králové své sportovní naděje bedlivě sleduje už několik let, a ví, že želízka v ohni má město v mnoha individuálních, týmových i kolektivních sportovních disciplínách. Představení a podporu těch, kteří si přivážejí cenné kovy nejen ze soutěží regionálních či

celorepublikových, ale mohou se pyšnit i tituly mistrů Evropy a světa, si dala za cíl akce NADĚJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO SPORTU. Proto i doprovodný program kopíruje nadšení a drajv oceněných, i když třeba v jiném oboru, a vyhlášení zaručeně rozproudí

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 na Královéhradecku Tradiční Tříkrálová sbírka letos vynesla na Královéhradecku 359 218 Kč. Ve dnech 6. - 9. ledna 2011 ji pořádala Oblastní charita Hradec Králové tradiční a koledovalo se v Hradci Králové a v některých dalších městech a obcích regionu. V Hradci Králové vyšly skupinky koledníků do ulic z katedrály sv. Ducha ve čtvrtek 6. ledna kolem deváté. Požehnání na cestu jim dal biskup Josef Kajnek. V dalších městech, obcích a farnostech královéhradeckého regionu se koledovalo v ten samý den nebo potom o víkendu. Jak sdělila ředitelka Oblastní charity Hradec Králové Aneta Maclová, cílem sbírky není pouze shromáždit finanční pomoc, ale také předat radostné poselství vánoční doby, popřát a potěšit. „Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na rozvoj projektů: Středisko rané péče Sluníčko, na domácí hospicovou péči a na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi. Třetina výtěžku je určena na humanitární projekty Charity Česká republika u nás i v zahraničí,“ upřesnila použití výtěžku Aneta Maclová.

V Hradci Králové sbírka proběhla díky pomoci ředitelů, pedagogů, žáků a studentů gymnázií Bohuslava Balbína a Boženy Němcové, dále ze ZŠ Jana Pavla II. a ZŠ Jiráskovo náměstí a VOŠ zdravotnické a Střední zdravotnické školy. Pracovníci Oblastní charity HK děkují také skautům ze skautské-

Michal Matějovský přivezl stříbro ze závodu v Dubaji První okruhový závod sezóny 2011 - čtyřiadvacetihodinovka DUNLOP 24H Dubai přinesl 15. ledna vynikající výsledek týmu královéhradeckého Michala Matějovského. Španělskému týmu SUNRED, jedoucímu ve složení Španělé Pepe Oriola a Javier Ibran, Francouz Michael Rossi a český automobilový závodník Michal Matějovský, se v tomto těžkém závodě podařilo získat v silné konkurenci 2. místo ve své třídě (A3T) a celkově skončili na 18. místě v závodě, ve kterém startovalo 84 vozů.

Golf Club Hradec Králové pořádá nábor děti ve věku 5 až 12 let do tréninkového centra mládeže, které mají zájem o golf, nebo si ho chtějí vyzkoušet. První setkání s vyzkoušením golfu je pro děti zdarma. Nábor je v Indoor Golf Fomei, Honkova 555, ve středu a čtvrtek od 16 do 18 hodin. GCHK přijímá i zájemce z řad dospělých. Bližší informace: Petr Drbal, tel. 724 010 418, nebo www.gchk.cz. (R)

Finanční příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

Pátek 4. 2.

SVK HK 4. podlaží - Krajiny Františka Hrubína, do 30. 1. Galerie Na Hradě - Tapisérie a objekty, R. a V. Vodákovi, do 14. 2. Ateliér Labyrint - Mladej na Novym, Martin Zemanský, do 28. 2. IC Gočárova třída - Marek Bělohlávek malby a Jan Slavíček fotografie, do 28. 2. Galerie na mostě - Farmaceutická fakulta, 31. 1. 16.00 vernisáž výstavy Miroslava Hlinky GRAFIKA. Výstava potrvá do 25. 2. Galerie Koruna - Ohlédnutí - obrazy, grafika, šperky, do 12. 3. Sbor kněze Ambrože, vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Nováčka, 8. 2., 17.30. Fara sboru kněze Ambrože, stálá výstava Juračkových pohyblivých betlémů. Pondělí - čtvrtek 10.00 16.00 hod.. Salon královéhradecký (Gočárova třída), Partnerství Norska a ČR - předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí. Do 28. února.

Přijďte zkusit golf

GRANTY

Čtvrtek 3. 2.

VÝSTAVY

ho střediska sv. Jiří v Hradci Králové. Zástupci Oblastní charity HK děkují také všem dalším, kteří pomohli s realizací sbírky. Zejména koledníkům z Černilova a Lovčic. Díky patří také primátorovi Hradce Králové i starostům a pracovníkům dalších obcí, pracovníkům ČSOB, duchovním královéhradeckého vikariátu, dobrovolníkům, pracovníkům Oblastní charity Hradec Králové a všem, kteří přispěli do některé ze 122 tříkrálových pokladniček nebo jiným možným způsobem. (R)

Sobota 29. 1. Adalbertinum 19.30 6. Česko-slovenský bál Aldis 20.00 Reprezentační ples Lesy ČR

Čtvrtek 3. 2. Aldis 20.00 Maturitní ples Gymnázia B. Němcové

Pátek 4. 2. Aldis 19.00 1. reprezentační ples Střední školy služeb, obchodu a gastronomie

KAM ZA SPORTEM Neděle 30. 1. SHT Třebeš - 15.00 Sokol Hradec Králové - BK Breda & Weinstein Opava „B“ 1. liga mužů - basketbal

Dopoledne na jógu Centrum mladých, Průběžná 1752 v Malšovicích, pořádá každý čtvrtek od 9.30 hod. pravidelné dopolední cvičení jógy pod odborným vedením. Jedná se o ojedinělou nabídku cvičení v dopoledním čase, tak aby vyšla vstříc lidem, kteří se ve večerních hodinách k cvičení nedostanou. Cvičení jógy má blahodárné účinky na lidský organismus, zlepšuje zdraví, zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, pomáhá lépe se soustředit a pozitivně myslet. Jógu mohou cvičit všichni bez rozdílu věku či fyzické kondice. Bližší informace na tel. 495 270 623. (R)

Hledají nový domov

Adalbertinum 17.00 Koncert žáků ZUŠ Habrmanova Muzeum VČ 18.00 KLDR Studio Beseda 19.00 Noc oživlých mrtvol Divadlo Jesličky 19.30 Sto, k jesličkám pospěš! ČRo HK 20.10 Novinky v hudbě ČRo HK 9.45 Volejte řediteli - dotazy na vedení ČRo HK Klicperovo divadlo 17.30 Hadrián z Římsů Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Jesličky 19.30 Se snesení

do patřičné atmosféry Jan Bendig, Taneční skupina T-BASS „Křečkovi muži“ a „FEELS GOOD“, SleeperZ - JOJO show, Biketrialová exhibice, PSK Judo HK - ukázky bojového umění JUDO a A-Team „Moulin Rouge“. Tituly „Naděje královéhradeckého sportu“, o jejichž udělení rozhoduje zastupitelstvo města, převezmou mladí sportovci z rukou primátora města Zdeňka Finka. Volný vstup mají ocenění sportovci s doprovodem a trenéři, i příznivci královéhradeckého sportu. (R)

PLESY

„Jsem šťastný, že se nám podařilo, i přes kolizi, kterou jsme během závodu měli, vybojovat 2. místo. Takto dlouhý vytrvalostní závod byl pro mne premiérou, ale velmi jsem si to užíval. Na okruhu jsem zde poprvé a tak snad nejhorší pro mne bylo zvyknout si na průjezdy zatáčkami a nalézt optimální

stopu během prvního nočního střídání. Při druhém střídání v noci ale už tento problém odpadl. Chtěl bych poděkovat celému týmu, byla to moc fajn spolupráce a jsme všichni rádi za výborný výsledek na počátku letošní sezóny,“ řekl po skončení závodu v Dubaji Michal Matějovský. (R)

Škrabodílny pro začínající autory

Jarní kurzy Internetu pro seniory − seniorhk.cz

Spolek přátel krásného slova, o. s., nabízí všem začínajícím autorům ve věku 15 - 25 let bezplatnou účast v soutěžních Škrabákových dílnách tvůrčího psaní. Dílny tvůrčího psaní zahrnují tři celodenní semináře, které se uskuteční mimo pracovní týden v období březen-červen 2011 v Hradci Králové. Povedou je členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. Činnost SPKS je každoročně podpořena grantem města Hradce Králové. Pořádání Škrabodílen navazuje na deset úspěšných ročníků literární soutěže O cenu hradeckého Škrabáka. Přihlásit lze i nadále práce ve čtyřech žánrových kategoriích: Fantazijní příběhy, Příhody z každodenního života, Poezie, Publicistika. Uzávěrka je stanovena na 15. února. Přesné znění pravidel najdou zájemci na www.spks.info. (R)

Město Hradec Králové ve spolupráci s 11 základními školami bude od března opět pořádat bezplatné kurzy pro seniory - začátečníky i pro pokročilé. Výuka probíhá jedenkrát týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou v délce 60 minut. Přihlásit se je možné na telefonním čísle 495 707 980, kde byl zřízen záznamník, na který nadiktujete následující informace: jméno a příjmení, rok narození, adresa, telefon, popřípadě mobilní telefon, e-mailovou adresu, pokud ji vlastníte, základní školu, kterou preferujete a do jakého typu kurzu se hlásíte, zda pro začátečníky či pokročilé. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. V průběhu února bude vybraným uchazečům zaslána pozvánka. Více na www.hradeckralove.org/ urad/internet-pro-seniory. (R)

Statutární město Hradec Králové upozorňuje zájemce na možnost podání žádosti na finanční příspěvek z rozpočtu města na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Příspěvky se poskytují zejména na obnovu a restaurování nemovitostí, restaurování movitých věcí, publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-historických průzkumů. Nově pro rok 2011 jsou pro žadatele připraveny návody na vyplnění žádostí. Podmínky a formuláře žádosti včetně návodů na její vyplnění naleznete na stránkách města www.hradeckralove.org nebo na odboru památkové péče magistrátu města. Podrobnější informace poskytne Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče. Uzávěrka podání žádostí na podatelnu města je 10. března 2011. (jf)

Příspěvky na výměny oken v Hradci Králové Odbor památkové péče magistrátu upozorňuje vlastníky nemovitostí plánující výměnu oken na nemovitostech postavených v městské památkové rezervaci, městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu městské památkové rezervace, tj. na území vymezeném „vnějším“ okruhem, na povinnost podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, k zamýšlené výměně oken předem si vyžádat závazné stanovisko odboru památkové péče magistrátu města. Místo výměny oken bez závazného stanoviska a následného řízení o udělení pokuty využijte možnost požádat o finanční podporu z grantu města Hradec Králové na zachování podporu památkového fondu pro rok 2011. (jf)

Asta, evid. č. 489/2010; kříženec, pohlaví: fena, věk: 1,5 roku, barva: černá, velikost v kohoutku: 48 cm. Vhodná k aktivnímu sportovnímu vyžití i jako společník k procházkám. Je přátelské povahy, rázného temperamentu, přitom ovladatelná. K cizím zpočátku nedůvěřivá, bystrá, na nově příchozí v předstihu upozorní štěkotem. Lumpik, evid. č. 1/2011; labrador: pohlaví: pes, věk: 1,5 roku, barva: hnědá, velikost v kohoutku: 55 cm. Na první pohled zaujme ušlechtilým vzhledem. Je vřelého srdce, velmi přátelské povahy. Svou radost dává najevo výskoky do výšky. Jeho temperament a síla vyžadují dostatečnou fyzickou zdatnost, proto jej nelze doporučit k malým dětem. Olda, evid. č. 191/2010; americký pitbullterier, pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: černá, velikost v kohoutku: 50 cm. Hravý energický pes, který potřebuje denně zaměstnat. Je vhodný k domku s velkou zahradou. Protože je silně nesnášenlivý k ostatním psům, potřebuje mít zabezpečený kotec. Byl zabaven ve velmi podvyživeném stavu původnímu majiteli, pro porušování zákona na ochranu zvířat. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 1. 2011. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 28. 1. 2011. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redaktorka Pavlína Pospíšilová. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 103. E−mail: re− dakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 03 2011  

Výběr zjednání zastupitelstva K podpisu petice za využití Žižkových kasáren k parkování vyzývá od počátku roku transparent v Ko- menského ul...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you