Młoda Palestra No 5 1-3/2014

Page 26

0%

14%

28%

42%

Obecna sytuacja samorządów nie rysuje się w ciepłych barwach. Na taki stan składają się 4 czynniki: 

rozpoczęte już inwestycje generują olbrzymie zapotrzebowanie na finansowanie zarówno bezpośrednie jak i pomostowe,

Polska balansuje na krawędzi 55% progu długu publicznego w relacji do PKB, co doprowadza do powszechnego problemu finansowania przedsięwzięć,

zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 (FinPubU_2009) roku wydatki JST nie mogą być wyższe od bieżących wydatków, dodatkowo zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 (FinPubU_2005) roku łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% dochodów JST w danym roku oraz łączna kwota obsługi wraz z wykupem papierów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów JST.

rząd przerzuca na samorządy coraz więcej kosztów funkcjonowania państwa jednocześnie nie zapewniając dodatkowych źródeł finansowania.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.