Výročná správa KMBA

Page 1

2018 Výročná správa KMBA


PRÍHOVOR PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSEDU

Drahí priatelia Komisie pre Rok 2018Keď sa zapisuje do histórie mládež! zalistujete výročnou správou, ktorú vám predkladáme a dostanete sa na predposlednú stránku, kde uvádzame vyúčtovanie, možno sa vám bude zdať, že v tomto roku sa naša organizácia zmenila na nejakú stavebnú firmu. Áno, je pravda, že to bol rok veľkej rekonštrukcie ACM Vinica, za ktoré sme veľmi vďační a tešíme sa, že už pomaly sa jeho obnova dostáva do finálnej fázy. Ďakujeme Darcovi všetkých darov za jeho požehnanie a ďakujeme aj všetkým, ktorí žičia a podporujú tento projekt. Ostatné stránky tejto výročnej správy však ukazujú, že sme sa veľmi usilovali, aby sme pri materiálnych prácach nestratili naše hlavné poslanie. Aj tu veľká vďaka všetkým zamestnancom, tímakom, dobrovoľníkom, podporovateľom. Vďaka nim sme mohli naše sily a prostriedky dať hlavne do duchovnej a formačnej služby mladým v projektoch, o ktorých dočítate na týchto ThLic.saJozef Pajerský stránkach. Nech je Boh za všetko oslávený!

ĽUDIA V KMBA

sr. Marcela Chromeková

Zuzana Dočolomanská

TÍMACI

Marek Vránka tímak

Michal Bajanik tímak

Mária Badinská tímačka

Martin Kocian tímak

Silvia Hurbanová tímačka

Andrii Yermolenko tímak

Iryna Borys tímačka

Kristína Babiak tímačka

ThLic. Jozef Pajerský


ACM VINICA V roku 2018 pokračovali práce na oprave budovy: maľovanie a zariaďovanie izieb, maľovanie a osadenie radiátorov, elektrika, osvetlenie, terasy, pomenovanie izieb, položenie podlahy, osadenie dverí a parapetných dosiek na oknách, začiatok zateplenia budovy. 15. júna 2018 o. arcibiskup Stanislav Zvolenský posvätil kaplnku sv. Jána Pavla II. ACM Vinicu sme zároveň začali už naplno využívať pre potreby mladých. Stala sa domovom pre víkendovky a porady Bratislavskej animátorskej školy, Misijného tímu a Kurzu Samuel, miestom pre prípravu Cliptime a priestorom pre stretnutia birmovancov z farnosti, Átria Dobrého Pastiera a OC Bratislava v rámci ZKSM a iné. Komunitne tu fungujú tímaci, ktorí sa starajú o Centrum prijatia a pravidelné Utorky vo Vinici, kde spolu slávime svätú omšu a stretávame sa s Ježišom v adorácii. V ACM Vinica tiež funguje kancelária, kde sa vybavuje potrebná administrácia. mladezba.sk/acm acm@mladezba.sk

MISIJNÝ TÍM

Misijný tím je tvorený mladými animátormi, ktorí túžia sprostredkovať ďalším mladým hlbšie stretnutie s Bohom. Jeho cieľom je pomôcť, aby mladí v Bratislavskej arcidiecéze poznali Boha a mali s ním živý vzťah. Vďaka misijnému tímu môžeme odpovedať na potrebu duchovných obnov a víkendoviek pre birmovancov, budovať animátorské tímy vo farnostiach a slúžiť aj na školách. Misijný tím sa od roku 2016 naplno rozbehol a v roku 2018 sme už pripravili 10 víkendoviek v ACM Vinica, 1 víkendový teambuilding pre cirkevnú školu, 3 výjazdy do farností a 4 duchovné obnovy pre školy. mladezba.sk/misijnytim


BRATISLAVSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA Formovať mladých ľudí k ľudskej a duchovnej zrelosti je jedným z najvýznamnejších úloh Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Túto úlohu napĺňa najmä prostredníctvom BAŠ-ky, cez ktorú mladí ľudia absolvovali v roku 2018 jedenásť víkendov. Na jar roku 2018 devätnásť úspešných absolventov ôsmeho ročníka ukončilo svoje vzdelávanie a dostalo certifikáty o spôsobilosti animátorov. Osemnásť účastníkov deviateho ročníka si postupne prechádzalo témami o svojej identite a Božej láske, čo završujú písaním projektu konkrétnej služby vo svojej farnosti. Na jeseň 2018 sme otvorili desiaty ročník, do ktorého sme prijali 28 animátorov, ktorí momentálne prechádzajú formáciou.

12 víkendov

mladezba.sk/bratislavskaanimatorska-skola bas@mladezba.sk

65 účastníkov


CLIPTIME Arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime sa konalo už po šiestykrát, tentoraz ako súčasť Národnej púte v Šaštíne 15.9.2018 s témou BEZ STRACHU. Na organizácii podujatia sa podieľalo 55 dobrovoľníkov. Ako prekonávať strach sa učilo 161 účastníkov na jednotlivých workshopoch a hrách. Duchovnú posilu nabrali počas svätých omší, adorácií, taktiež možnosťou spovede a rozhovorov v rehoľnej kaviarni. Cliptime bol aj v roku 2018 spojený s putovaním, a to priblížením života bl. Titusa Zemana s názvom Po stopách Titusa Zemana. Putovalo sa od rieky Moravy do Šaštína. Účastníci boli vtiahnutí do okolností a atmosféry doby, v ktorej mladí ľudia kvôli svojim ideálom utekali za hranice. Súčasťou púte bola katechéza o. biskupa Haľka, ktorý prešiel celú trasu s mladými, tiež krížova cesta a putovanie v tichu. cliptime.sk cliptime@mladezba.sk

161 účastníkov 55 dobrovoľníkov


LIFENET V rámci sieťovania a mapovania arcidiecézy sú menovaní laickí zástupcovia a kňazi pre mládež v každom dekanáte. Títo si vzájomne podávajú informácie o podujatiach, a tak vzniká spoločná mozaika života mladých v arcidiecéze. V Bratislave je rozbehnuté aj prepájanie spoločenstiev pod názvom LIFENET S, v ktorom je zapojených 16 spoločenstiev. Lídri spoločenstiev sa 3x do roka stretávajú. V roku 2018 sa uskutočnil prvý deň spoločenstiev TURÍCE SPOLU, kde sa stretli členovia jednotlivých spoločenstiev, aby spolu oslávili sviatok Turíc a strávili spoločne čas modlitby. mladezba.sk/lifenet lifenet@mladezba.sk

MARTINCUP Tento rok diecézny futsalový turnaj zmenil svoje miesto a konal sa v Bratislave. V diecéznom kole kategórie mladších vyhralo družstvo z Radošoviec, ktorí súťažili 17.11.2018. V kategórii starších sa zápasilo 27.10.2018, kedy sa už po tretíkrát za sebou podarilo vyhrať prvenstvo Senici. S víťazstvom si teda odniesli domov aj pohár bratislavského arcibiskupa o. Stanislava Zvolenského a postúpili do celoslovenského kola o pohár predsedu KBS v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktoré sa konalo 18.11.2018. mladezba.sk/martincup martincup@mladezba.sk


FINANCIE VÝDAVKY

KONEČNÉ PRÍJMY ZÚČTOVANIE

ACM Vinica

8 383 €

8 149 €

-234 €

BAŠ

1 445 €

1 247 €

-198 €

CLIPTIME

1 561 €

1 431 €

-130 €

Akcie pre mladých

1 576 €

1 424 €

-152 €

MartinCup

217 €

240 €

23 €

POKOPE

0€

5 403 €

5 403 €

Správa KMBA

4 667 €

9 809 €

5 142 €

Celkom

17 849 €

27 703 €

9 854 €

Rekonštrukcia ACM Vinica Príjmy 136 719 € (dar Arcibiskupského úradu Bratislava 111 000 €, granty) Výdavky 101 946 € (omietky, terasy, kúrenie, elektrika, kaplnka, fasáda I., podlahy, dvere) Zostatok 34 773 € Odhad zostávajúcich prác

43 000 €

(fasády, zábradlie, mreže, vstupná brána, obnova portálu...)

Projekt “Pokope” je nástroj, pomocou ktorého môžete centrum a iné mládežnícke aktivity podporiť finančne, dobrovoľníctvom alebo modlitebne. Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2018 prispeli spolu sumou 7 768,95 €, z čoho 16 pravidelných mesačných darcov nás za minulý rok podporilo sumou 2 134,88 €. Ďakujeme tiež všetkým darcom, ktorí prispeli materiálne nábytkom, kvetmi či jedlom. Ak máte v srdci túžbu podporiť aktivity, ktoré ACM organizuje, alebo pomôcť dokončeniu prác na budove, pridajte sa do klubu POKOPE. Za všetkých našich dobrodincov je pravidelne prvý utorok v mesiaci slúžená svätá omša. mladezba.sk/pokope info@mladezba.sk

IČO: 42 174 392 DIČ: 2022946013 IBAN: SK6811000000002924828640


ROK 2019

DÔLEŽITÉ DÁTUMY PRE MLADÝCH JANUÁR 2019

KONTAKT

0903 982 638 info@mladezba.sk www.mladezba.sk

jar 2019 Animátor light (3 víkendy) 7. - 9. 6 2019 Festival Lumen 14. 6. 2019 Posvätenie priestorov ACM Vinica

31. 8. 2019 Termín podávania prihlášok BAŠ

ACM Vinica

Alstrova 171, 831 06 Bratislava acm@mladezba.sk

20. - 22. 9. 2019 Cliptime 22. 9. 2019 Národný pochod za život

POŠTOVÁ ADRESA: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy Špitálska 7, 814 92 Bratislava

október 2019 diecézne kolá MartinCup 10. - 17. 11. 2019 Týždeň cirkvi pre mládež

DECEMBER 2019

Sleduj nás: facebook.com/ACMvinica/ facebook.com/komisiaba/

Instagram


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.