Page 1

FREE

รฟม.

LIFE & METRO MAGAZINE VOL.3 NO.28 I AUGUST 2019


Editor’s Talk

Contents ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 เดือนสิงหาคม 2562

04 MRTA News 08 Bangkok Update 09 News Update 10 Go Green 12 Around the world 14 Health 16 Check in 22 Eating Out 24 Beauty 26 Shopping Guide 28 Love & Relation 29 Hi-Tech 30 Horoscope

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ “แม่” ค�ำสัน้ ๆ ทีม่ คี วามหมายยิง่ ใหญ่ เป็นผูห้ ญิงคนแรกทีเ่ ราได้รจู้ กั และมอบความรักให้เราแบบไม่ตอ้ งเรียกร้อง 9 เดือนแห่งการอุม้ ท้องไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ ต้องมีทงั้ ความเสียสละ อดทน ใช้ชวี ติ ด้วยความระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้อกี หนึง่ ชีวติ น้อยๆ ในครรภ์ได้รบั ความกระทบกระเทือน เมือ่ เราเติบโตขึน้ มา แม่กค็ อื ครูคนแรกของเรา สอนให้เราหัดเดิน หัดวิง่ เฝ้าคอยระวังภัยอันตรายต่างๆ ให้เรา ... หลายคนทีว่ นั นีย้ งั มีคณ ุ แม่อยูข่ า้ งกาย อย่าลืมทีจ่ ะมอบความรัก 16อนน�้ำทิพย์ชโลมใจให้ซึ่งกันและกัน กลับไปให้ท่านด้วยนะคะ การกอด การสัมผัส พูดคุยกับท่าน เปรียบเสมื พลังแห่งความรักยิง่ ใหญ่เสมอ และส�ำหรับบางคนทีไ่ ด้สญ ู เสียคุณแม่อนั เป็นทีร่ กั ไปแล้วก็ไม่เป็นไร เพราะในร่างกายของเราก็มเี ลือดเนือ้ ของ คุณแม่อยูเ่ ช่นกัน การเป็นคนดีของสังคม แบ่งปันช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีด่ อ้ ยกว่า คิดดี ท�ำดี พูดดี เพียงเท่านีค้ ณ ุ แม่ทอี่ ยู่ บนฟ้าก็คงจะภูมใิ จในตัวลูกของท่านแล้ว Life & Metro ฉบับนีย้ งั คงมีเรือ่ งราวสาระดีๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นเหมือนเช่นเคย เริม่ เรือ่ งแรกกับข่าว MRT เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี จากสถานีวดั มังกรฯ - สถานีทา่ พระ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ใครอยากจะไปเทีย่ วชมการตกแต่งทีง่ ดงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานี ช่วงนีห้ า้ มพลาดค่ะ 22ร่ บ ต่อด้วยเรือ่ งราวรักษ์สงิ่ แวดล้อมในคอลัมน์ Go Green ทีจ่ ะมาแนะน�ำสถานที ั ขยะมารีไซเคิลแล้วน�ำกลับไปใช้ใหม่ มีทไี่ หนบ้างลองหาอ่านกันดูนะคะ ส�ำหรับคอลัมน์ Check in ฉบับนีเ้ ราจะพาคุณไปเทีย่ วทัว่ ไทย ชมสถาปัตยกรรมโบราณทัว่ ทุกภูมภิ าคภายใน หนึง่ วัน ที่ “เมืองโบราณ สุมทรปราการ” การเดินทางสะดวกสบาย โดยใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว จากสถานีสำ� โรง มาลงทีส่ ถานีเคหะฯ แล้วต่อรถแท็กซีไ่ ม่ถงึ 10 นาทีกถ็ งึ แล้ว หรือถ้ามาในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางเมืองโบราณมีบริการ รถรับส่งฟรี จากสถานีเคหะฯ - เมืองโบราณ เรียกว่า สะดวก สนุก สุดคุม้ จริงๆ วันแม่ปนี ถี้ า้ ใครยังไม่มโี ปรแกรมไป เทีย่ วไหนเราของแนะน�ำให้มาทีน่ คี่ ะ่ รับรองคุณแม่ตอ้ งชอบ! แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า เราจะพาไปส�ำรวจ 4 สถานีเปิดใหม่ใจกลางกรุงกันค่ะ กองบรรณาธิการ

อ่านนิตยสาร Life & Metro ออนไลน์ได้ที่

หรืออ่านผ่าน Mobile App

รฟม.

ประธานที่ปรึกษา : ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองประธาน : สิริธิดา ธรรมกุล คณะที่ปรึกษา : กนกกาญจน์ เกศะรักษ์, ณัฐรัชต์จักร อันทะชัย, ชลิดา ญาณสะอาด, มิตตา บุญเลิศ, วรัทยา ปิน ่ เพชร, พิณนภา เพชรศิริ ฝ่ายบริหาร : มณฑกาล คงมัน ่ , สุรน ิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ : ชญานี อนุรก ั ษ์ตพ ิ น ั ธ์, ธันวา ประทุมสุวรรณ, ธุชรัชต์ ทองสวัสดิ์, ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์, บรรณาธิการศิลปกรรม : สุรินทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม : ภาคภูมิ สุดเอื้อม, สมิธ ทองห่อ พิสูจน์อักษร : วรรณรัตน์ โลหกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด : นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด : วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, วรร เพ็ชรวารี, จีรพงษ์ ศุขโข ฝ่ายธุรการ : วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ายบัญชี : อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ

Where to Find : รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านกาแฟ Doi Tung ร้านกาแฟ Café D’oro ร้านกาแฟ 94 Coffee สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และห้องสมุด มหาวิทยาลัยชัน ้ น�ำทัว ่ ประเทศ ฯลฯ

รฟม.

เจ้าของนิตยสาร Life & Metro บริษท ั เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 Email : mjmedia2008@yahoo.com ติดต่อ : ฝ่ายโฆษณา 09 2265 2442 ฝ่ายบัญชี 0 2889 5664 กองบรรณาธิการ 08 1919 4028

วารสารฉบับนีพ ้ ม ิ พ์ดว ้ ยหมึกถัว ่ เหลือง เพือ ่ สุขภาวะทีด ่ ต ี อ ่ ผูอ ้ า่ นและเป็นมิตรกับสิง ่ แวดล้อม


MRTA News

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ณ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงพระราม 9 เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโดย รถไฟฟ้าจากสถานีสนามไชยไปยังศูนย์ซ่อมบ�ำรุงพระราม 9 ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ) เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและประชาชนผูใ้ ช้บริการ โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) นายรั ต น์ สั น ตอรรณพ กรรมการบริ ห ารและ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน รฟม. BEM และ บริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงพระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้า สายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค มีก�ำหนด จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2562 และช่วงเตาปูน - ท่าพระ มีก�ำหนดจะเปิดให้บริการอย่างเป็น ทางการในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ไปฝั่งธนบุรี ซึ่งจะช่วย ลดปัญหาการจราจร ท�ำให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงเวลายิ่งขึ้น 04 Life & Metro


รฟม. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2562 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รฟม. ร่วมกับโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร จั ด กิ จ กรรมถวายเที ย นพรรษา ประจ�ำปี 2562 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิ ห าร ซึ่ ง อยู ่ บ ริ เ วณแนว สายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้� เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค โดยมีนายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร พนั ก งาน รฟม. รวมทั้ ง คณะครู แ ละนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน รฟม. ได้รว่ มกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี ามของไทย และสร้าง สัมพันธ์อันดีกับชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้น คืนชีพเบือ ้ งต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบือ ้ งต้นให้แก่นก ั เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภธิ์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 รฟม. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย และดับเพลิง-กูภ้ ยั รฟม. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั จิ ริง ในสถานการณ์ฉกุ เฉินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิง จ�ำนวน 10 ถัง ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ รฟม. จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยูห ่ วั

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูปจาก วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีคณะผูบ้ ริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. Life & Metro 05


MRTA Quiz

MRTA News

ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2562 เนือ ่ งในโอกาสครบรอบ 27 ปี รฟม. นิตยสาร Life & Metro รฟม. ขอเชิญคุณผูอ ้ า่ นทุกท่าน ร่วมสนุกตอบค�ำถามลุน ้ รับของรางวัล สุดพิเศษ RTA” “Power Bank M ล จ�ำนวน 27 รางวั โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค เปิดให้ทดลองโดยสารฟรี กี่สถานี และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อใด?

ส่งค�ำตอบ พร้อมชื่อ - ที่อยู่ ผ่านทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2562 รฟม. จะใช้วธ ิ ส ี ม ุ่ จับรางวัล และประกาศรายชือ ่ ผูโ้ ชคดีทง ั้ หมด ในฉบับถัดไป *ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด **พนักงาน รฟม. ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

ประกาศรายชือ ่ ผูโ้ ชคดี MRTA QUIZ นิตยสาร Life & Metro ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ มีสถานีใดเป็นสถานีรว่ ม ? สถานีทา่ พระ

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “MRTA Flashdrive” จ�ำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. คุณใบไผ่ ทองบางอ้อ

8. คุณธีรชัย เดชานันทศิลป์

2. คุณสาริน จิรวัฒน์วงศ์

9. คุณทวีเกียรติ ตัง ้ ประจักษ์ภก ั ดี

3. คุณชนัต บ�ำรุงวงศ์ดี

10. คุณปัณณวิชญ์ จ่าแก้ว

4. คุณสุนน ั ทา แซ่ลม ิ้ 5. คุณนิษา น้อยศรี 6. คุณอรุณศรี ท�ำบุญ 7. คุณทองไท ศักดิโ์ สภิษฐ์ ทัง ้ นี้ รฟม. จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผโู้ ชคดีทางไปรษณียต ์ อ ่ ไป

06 Life & Metro

รฟม. จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 3 ตอน พี่ทันใจชวนรักษ์โลก

รฟม. จัดโครงการบ้านฉัน บ้านเธอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำนักเรียน ในโรงเรี ย นตามแนวสายทาง รถไฟฟ้ามหานคร ของ รฟม. ท�ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญ ต่างๆ ในแนวสายทางรถไฟฟ้า ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 โรงเรียน ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนว สายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง ครัง้ ที่ 1 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 น�ำนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รตั นาราม จ�ำนวน 40 คน และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จ�ำนวน 39 คน ท�ำกิจกรรมและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 โดยน�ำนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จ�ำนวน 43 คน และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จ�ำนวน 35 คน ทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จากสถานีเตาปูน และสถานีแยกบางพลู ไปยัง สถานีคลองบางไผ่ เพื่อท�ำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยน�ำคณะนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าเยี่ยมชม การปฎิบตั งิ านภายในอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) ภายในอาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี


Life & Metro 07


Bangkok Update TEXT : กองบรรณาธิการ

วันนี้ - 21 ส.ค.

กรุงเก่าเล่าใหม่ ตอน อโยธยา 2562

งานนี้ ไ ด้ ร วบรวมอาหารไทยคาวหวาน และ ข้ า วของเครื่ อ งใช้ จ ากร้ า นบ้ า นขนมไทยชาววั ง by Chatchanok เสริมเสน่หป์ ลายจวักกับกิจกรรม เวิร์คช็อป ท�ำขนมไทยจากร้านเสน่ห์ Sane Café and workshop ร่วมย้อนรอยสัมผัสบรรยากาศแบบ ไทยๆ ได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Central Plaza WestGate

วันนี้ - 30 ก.ย.

นิทรรศการ MODVLXXR

ชมงานศิ ล ป์ ไ ตรภาคว่ า ด้ ว ยการส� ำ รวจความ เสื่ อ มของมนุ ษ ย์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอารมณ์ ห ลอนและ ความมื ด มนผ่ า นวิ ดี โ อและภาพนิ่ ง ปลุ ก เร้ า ด้ ว ย ทัศนียภาพของเสียงเชิงทดลองของ 0010x0010 ศิลปินโสตทัศนศิลป์ จากเฮลมอนด์ในนอร์ดบราบันต์ ทางใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ภูมิภาคเดียวกับ วินเซนต์ แวน โก๊ะ มีผลงานด้านดนตรีมากมายใน ปัจจุบนั ทีเ่ ราอาจได้ยนิ ดนตรีของเขาในคลับ Berghain เทศกาลดนตรี Tomorrowland ช่อง Boiler Room สถานีวทิ ยุ BBC Radio 1 รวมทัง้ ในภาพยนตร์ เช่น Compulsion ที่อนาเลห์ ทิปตัน แสดงน�ำ ที่ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ข้อมูลเพิม่ เติม Facebook : MOCA Museum of Contemporary Art

9 - 18 สิงหาคม Gifts For Mom

ชวนคุณแม่มาช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพส่งออก ที่ขนกันมาให้เลือกมากมายทั้ง เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง เครือ่ งประดับจิวเวลรี่ สินค้าเพือ่ สุขภาพและความงาม ของใช้ภายในบ้าน ฯลฯ ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 19.00 น. รับรองว่ามางานนีแ้ ล้วถูกใจคุณแม่ แน่นอน!

วันที่ 9 - 12 ส.ค.

Retro Concert on The Street of Liverpool

ฟรีคอนเสิร์ต Retro Concert on The Street of Liverpool กับการรวมตัวของเหล่าศิลปินมากฝีมือของ เมืองไทยทีจ่ ะมา Tribute บทเพลงของ 14 วงดนตรีสากล ชือ่ ดังระดับโลกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวงการดนตรีทงั้ Rock, Pop, Disco, Funky ฯลฯ ที่เป็นต�ำนานจนถึงทุกวันนี้ พร้อม เลือกซื้อสินค้าสไตล์วินเทจมากมายท่ามกลางการจ�ำลอง บรรยากาศเสน่หเ์ มืองลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2454 7777 และ Facebook : SeaconBangkaeFanPage

08 Life & Metro

16 - 25 สิงหาคม Big Motor Sale 2019

กลับมาอีกครัง้ กับงาน Big Motor Sale 2019 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ส�ำหรับใคร หลายคนทีก่ ำ� ลังมองหารถยนต์ทถี่ กู ใจหรือจะเลือก ซือ้ บิก๊ ไบค์คนั งาม พร้อมพบกับโปรโมชัน่ สุดพิเศษ มากมาย ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา EH101-106 ดูรายละเอียด เพิม่ เติมที่ Facebook : Bigmotorsale


News Update “ฟู ้ด สตรีท” แห่งใหม่ในย่านพระราม 9 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี (SHOW DC) ศูนย์การค้าช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ทใจกลางเมือง ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในกรุงเทพฯ สร้างสรรค์โซนอาหารใหม่ “ฟูด้ สตรีท” (Food Street) บนชั้น 5 ภายใต้แนวคิด Food Destination แห่งใหม่ของย่านพระราม 9 ชูไฮไลท์พร้อมให้บริการเสิร์ฟอาหารไทยยอดนิยมต่างๆ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ที่อยู่อาศัยและคนท�ำงานในย่านพระราม 9 ตลอดจนนักช็อปทั้ง ไทยและต่างชาติ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20. 00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2203 1890 และติดตามโปรโมชั่นและ ข่าวสารอื่นๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/showdc.co.th/

เคทีซีแพ็คสิทธิพิเศษคู่ความอร่อย เข้าร้านอาหารระดับต�ำนาน “เคที ซี ” หรื อ บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) โดย นางประณยา นิถานานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต ร่วมสานต่อ มรดกวัฒนธรรมอาหารจากรุ่นสู่รุ่นที่คงความเป็นอมตะ ทั้งเมนูดั้งเดิม ที่หลากหลายและรสชาติโอชาที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ให้ สมาชิกเคทีซีที่ชื่นชอบของอร่อยระดับต�ำนานได้รับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เพียงใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15% ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ อาทิ ร้านจุฑารส / บะหมี่อาเล็ก ราชวงศ์ / เมธาวลัยศรแดง / เรือนเพชร / วิเศษไก่ย่าง / ศิริชัยไก่ย่าง / สามเสนวิลล่า / สีฟ้า / สุกี้นัมเบอร์วัน / หมี่กรอบจีนหลี (เต็กเฮง) / ฮัว่ เซ่งฮง / ครัวคุณต๋อย และเดอะ คัพ เรสทัวรอง แอนด์ ที รูม โดยสามารถ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหนังสือ “30 ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร จากต�ำนานรุ่นสู่รุ่น” ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และ e-book ซึ่งเคทีซีได้ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและพันธมิตรจัดท�ำขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

เปิ ดตัวศูนย์รวมแห่งความบันเทิงสไตล์ถนนกินซ่ า ณ ใจกลางทองหล่อ คุณพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร กรรมการฝ่ายบริหารและคุณนที เอี่ยมชีรางกูร ผู้จัดการทั่วไป ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ม.ล.กัลยกร เกษมศรี, คุณปัทมวดี เสนาณรงค์ ฯ เปิ ด ตั ว Ginza Lifestyle Community Thonglor ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจในสไตล์ถนนกินซ่าอย่างแท้จริง อาทิ Hamaoka, Kin Shabu Sukiyaki, SABU Yakiniku, Steak House Hiro, Wine & Kushikatsu Ishimoto, และร้านอาหารไทยหนึ่งเดียว Aimm Thai Cuisine รวมไปถึงวิสกี้บาร์ท่ีมีชื่อเสียงจากญี่ปุ่น HIDE Produced by Ginza Yamazaki ฯลฯ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. - 24.00 น. ณ บริเวณชั้น 2-3 Hotel Nikko Bangkok ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) Life & Metro 09


Go Green TEXT: Chayanee A.

ขยะในมือมีค่า อย่ารีบทิ้ง

ทีบ่ อกเช่นนีเ้ พราะตอนนีม้ กี ารน�ำขยะบางอย่างกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และนี่คือโครงการดีๆ ที่น่าสนใจ และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งขยะ เหล่านั้นไปแปรสภาพให้เกิดประโยชน์และสิ่งดีๆ ต่อสังคมได้ มีแคมเปญไหน ที่น่าสนใจไปดูกัน โครงการ Green Road

จีวรรีไซเคิล วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รับขวดน�้ำพลาสติกเพื่อเอามาแปรรูปเป็น เส้นด้ายและเย็บเป็นจีวรนาโน โดยใช้ขวด PET 15 ขวด ต่อการผลิตผ้าจีวร 1 ผืน และผ้าไตรจีวร 1 ชุด ให้ขวด PET 60 ขวดโดยประมาณ สามารถส่งขวดพลาสติกมาร่วมโครงการ ได้ที่ วัดจากแดง ซอยวัดจากแดง ต�ำบลทรงคะนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 06 6159 9558 (คุณแอน) โครงการ Trash Hero Thailand

รับขวดพลาสติก Eco Bricks ไปสร้าง ห้องสมุดและห้องเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Bamboo School Family ของเด็กๆ ในชุมชน บ้องตีล้ า่ ง จังหวัดกาญจนบุรี หลายคนอาจสงสัย แล้วเจ้า Eco Bricks คืออะไร อธิบายง่ายๆ คือ การน�ำขยะชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ซองขนม ถุงพลาสติก เชือก กระดาษ มาใส่แล้ว อัดให้แน่นในขวดพลาสติก ก่อนจะน�ำไปเป็นวัสดุ ก่อสร้างห้องเรียนและห้องสมุด สามารถส่ง Eco Bricks มาได้ที่ Bamboo School เลขที่ 234 ซอยแมมแคท หมู่บ้าน บ้องตี้ล่าง ต�ำบลบ้องตี้ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี 71150 10 Life & Metro

รับถุงพลาสติกใช้แล้วเพื่อน�ำไปท�ำบล็อกปูถนน (เมื่อ ส�ำเร็จจะได้หน้าตาประมาณอิฐก้อนใหญ่ 6 เหลีย่ มนัน่ แหละ) โดย 1 ตร.ม. ใช้ขยะถุงพลาสติกประมาณ 4,000 ใบ โดยถุงพลาสติก เหล่านัน้ ต้องล้างท�ำความสะอาดและผึง่ ให้แห้งสนิทแล้ว สามารถส่ ง ขยะถุ ง พลาสติ ก ไปร่ ว มแคมเปญนี้ ไ ด้ ที่ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ เลขที่ 22 ซอย 7 ถนนหมื่นด้าม พร้าคต ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

รับขวดน�้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม ไปรีไซเคิล โดย Tesco Lotus

คุณสามารถน�ำขวดน�ำ้ พลาสติกและกระป๋องอลูมเิ นียม มาหย่อนใส่เครื่องเพื่อน�ำไปสู่ก ระบวนการรีไซเคิล โดย สามารถแลกเป็น green point ได้ 25 แต้ม แต่มีข้อจ�ำกัด 10 ขวด/กระป๋องต่อวัน สาขาที่มีจุดรับ ได้แก่ Tesco Lotus ทั้ง 7 สาขา สาขาสุขาภิบาล 1, สาขาบางกรวย - ไทรน้อย, สาขาลาดพร้าว 71 (เอ็กซ์เพรส), สาขาสุขมุ วิท 50, สาขาราม 2 (เอ็ ก ซ์ เ พรส), สาขารามอินทรา 39 (เอ็กซ์เพรส) และสาขาลาดพร้ า ว 48 (เอ็กซ์เพรส) Photo: www.iurban.in.th, www.facebook.com/บุญ-ผ้าไตรRecycle, www.news-town.com


เป็นสาวสวยยุคใหม่ก็รักษ์โลกได้นะ

หากคุณเป็นสาวอีกคนหนึง่ ทีช่ อบแต่งหน้าประทินโฉมและความงามเป็นชีวติ จิตใจ เคยนับดูบ้างหรือเปล่าว่าในแต่ละเดือน แต่ละปี มีขยะบรรจุภัณฑ์เครื่องส�ำอางและ ขวดสกินแคร์ทถี่ กู ทิง้ ไปเป็นจ�ำนวนเท่าไร (และส่วนมากก็เป็นพลาสติกเสียด้วยสิ) แต่อย่าเพิง่ รูส้ กึ ผิดจนคิดจะเลิกแต่งหน้าอย่างทีช่ อบ เราขอแนะน�ำหลากหลายแบรนด์ดงั ทีค่ ณ ุ สามารถ น�ำบรรจุภณ ั ฑ์หรือแพกเกจจิง้ ไปรีไซเคิลกับทางแบรนด์ได้ ...มาดูกนั ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเอ่ย

M.A.C

สามารถน�ำบรรจุภัณฑ์ เปล่า 6 ชิน้ มาแลกรับลิปสติก ได้ 1 แท่ง ทีเ่ คาน์เตอร์ M.A.C ทุกสาขา (เจ๋งอะพวกเธอ)

Innisfree

Kiehl’s

บรรจุภัณฑ์เปล่าของ คีลส์ 1 ชิ้น สามารถน�ำมา สะสมแต้มได้ 1 แต้ม เมื่อสะสมจนครบ 10 แต้ม รับไปเลย ผลิตภัณฑ์ Travel Size 1 ชิ้น (อันนี้ก็ดี๊ดีว่าไหม)

เมื่อน�ำขวดเปล่าที่เป็น แก้ ว และพลาสติ ก ของทาง แบรนด์ไปคืนที่ร้าน จะได้รับ คะแนนสะสมกั บ แคมเปญ รีไซเคิล

LUSH

เพี ย งน� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ของ LUSH จ�ำนวน 5 ชิน้ ไป แลกรับ Lush Fresh Face Mask ได้ฟรีๆ 1 กระปุก ที่ LUSH ทุกสาขา (กิ๊บเก๋จัง)

The Body Shop ขวดบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเส้นผม (ขนาด 250 ml.) ของแบรนด์ The Body Shop นั้น มาจากขยะพลาสติก ไร้ค่าที่ถูกน�ำมารีไซเคิลใหม่ จากโครงการชุมชนในเมือง เบงกาลูรู ในประเทศอินเดีย เมื่อใช้มันก็เท่ากับคุณจะ มีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติกของโลกไปด้วยในตัว ยังไงล่ะ

พลาสติกท�ำร้ายปะการังในทะเลด้วยนะ รู้ไหมว่าปะการังนั้น ชอบกิน พลาสติกเข้าไปโดยไม่รู้ว่ามัน คือ อะไร และ หลังกลืนกินเม็ดพลาสติกลงไป 48 ชั่วโมง ปะการังเหล่านั้นจะคายพลาสติกออกมา แต่แบคทีเรีย E. coli ยังคงตกค้างอยู่ในโพรงอาหารของปะการัง และปะการังที่มี เม็ดพลาสติกปนเปื้อนแบคทีเรียจะตายลงภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น นอกจากสัตว์ ทะเลทั้งหลาย อย่าง ปลา เต่า ปลาหมึก ที่ต้องตายลงเพราะการกลืนกินพลาสติก ปะการังเองก็เช่นกัน รู้แบบนี้ลดการใช้พลาสติกได้หรือยังมนุษย์โลก! Life & Metro

11


Around the World TEXT: จึงอุรา

เมืองร้างสีเขียว เมื่อธรรมชาติกลายเป็นผู้ชนะ! ท่ามกลางเมืองใหญ่ทั่วโลกที่เริ่มขยายพื้นที่เมืองเข้าสู่เขตธรรมชาติ แต่ก็ยัง มีบางส่วนในโลกที่เมืองต่างๆ พยายามอยู่อาศัยร่วมกับพื้นที่สีเขียว หรือบางพื้นที่ ก็ถูกธรรมชาติเทคโอเวอร์จนไม่เหลือที่อยู่อาศัยของมนุษย์อีกแล้ว อย่างเช่นที่ หมู่บ้าน Houtouwan ตั้งอยู่บนเกาะ Shengshan ในทะเลจีนตะวันออก มณฑล เจ้อเจียง อดีตหมูบ่ า้ นชาวประมงทีเ่ คยมีคนอยูอ่ าศัยกว่า 2,000 คน ก่อนจะถูกทิง้ ร้าง เมื่อปี ค.ศ. 1990 เพื่อเดินทางไปหาความเจริญบนจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจาก สถานการณ์ เ ริ่ ม เปลี่ ย นเมื่ อ ชาวประมงบนเกาะไม่ อ าจหาปลาสู ้ กั บ การประมง ขนาดใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ได้ ท�ำให้บ้านเรือนเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยพืชสีเขียวขจี นานาชนิดจนกลายเป็นภาพสวยแปลกตาอย่างที่เห็น Photo: reddit.com

โรงแรมโพรงมดลูก จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเซ็กซ์แต่อย่างใด แต่กล่าวถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนที่ ปิ๊งไอเดียดีไซน์ห้องพักเลียนแบบ “มดลูก” ชูจุดเด่นเพื่อให้แขกที่มาพักหลับสนิทดียิ่งขึ้น โรงแรมแห่งนี้อยู่ในเขตชอร์ดิตช์ (Shoreditch) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สร้างประสบการณ์ใหม่ ให้ผู้เข้าพักสัมผัสการพักผ่อนรูปแบบใหม่ ที่อ้างว่าช่วยให้นอนหลับสนิทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยการสร้างสรรค์บรรยากาศเลียนแบบ “มดลูก” ของสิ่งมีชีวิตหรือ “วอมบ์ รูม” (Womb Room) ห้องพักดีไซน์แหวกแนวสีชมพูอ่อน ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าพักนอนหลับสนิท เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ ตามรูปแบบกายวิภาคภายในของมนุษย์ทมี่ ขี อบโค้งมนและพืน้ ผิวสปริงสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ะดวกสบายและ ปลอดภัยแก่ผเู้ ข้าพัก และไฮไลท์ตรงเตียงนอนรูปทรง “รังไหม” ซึง่ แนวคิดนีไ้ ด้รบั การผสมผสานโดย Cuckooz และ Simba ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการนอนหลับในกรุงลอนดอนและบริษัทผู้ผลิตที่นอน Photo: theindependent.com

12 Life & Metro

ความรูค ้ อ ื สิง่ ล�ำ้ ค่าที่ ไม่มใี ครพรากมันไปจากเรา ได้ และมันจะช่วยพัฒนา ตัวเราให้เติบโตขึน ้ อย่าง มีคณ ุ ภาพ

-ญาญ่า อุรส ั ยา เสปอร์บน ั ด์- กล่าวไว้


บันไดไต่สวรรค์

ส�ำหรับผู้ทชี่ ื่นชอบกิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย (ความตาย) นี่ คื อ ช่ ว งเวลาที่ คุ ณ จะมี โอกาสเดินหน้าได้อย่างเดียว หมดสิทธิห์ นั หลังกลับ! เหล่านักปีนเขาผู้กล้าต้องจดจ�ำโมเมนต์ตื่นเต้น เสี่ยงตายที่แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง ด้วยการ ไต่บนั ไดสลิงขนาดใหญ่ทำ� จากเหล็กและเชือก เชือ่ มต่อ ระหว่ า งภู เ ขาสองลู ก สู ง กว่ า หลายพั น ฟุ ต ระดั บ เทียมเมฆ ในเทือกเขา Gosaukamm แคว้น Upper Austria ประเทศออสเตรีย โดยความโหด มัน เสียว ของกิจกรรม Daredevil นี้อยู่ที่ระหว่างการไต่บันได จะสั่นคลอนไปตามกระแสลมแรงล่อแหลมกับการ หล่นลงมาเบื้องล่างอย่างมาก ... สวรรค์กับอันตราย (และความตาย) อยู่ใกล้กันจริงๆ Photo: bergsteigen.com

ผมเป็นคนไม่มส ี เปก แต่ให้ความส�ำคัญและ ให้คณ ุ ค่ากับทุกคน เพราะบางทีคนทีเ่ ราชอบ อาจไม่ตรงกับสเปกทีเ่ รา

วาดไว้กไ็ ด้

-เจมส์ มาร์- กล่าวไว้

ตุ๊กตาบาร์บี้วง BTS เอาใจติ่งโอปป้า! ครอบครัวบาร์บี้และเคนมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกแล้ว! คอลเลกชั่นนี้เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวกเคป๊อปทั่วโลก เมื่อบริษัท แมทเทล (Mattel) ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ ออกคอลเลกชั่นพิเศษตุ๊กตาวง BTS โดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปินบอยแบนด์เกาหลี จากปรากฏการณ์ ทางวัฒนธรรมดนตรีป๊อปที่อยู่เหนือขอบเขตของอายุ วัฒนธรรม และ ภาษา และจากการร่วมมือกันทางแมทเทลจะสร้างสรรค์เส้นทางใหม่เพื่อ ให้ผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกได้รู้จักกับวงนี้ ตุ๊กตาแต่ละตัวมีความสูง 11 นิว้ มีเส้นผมและมีขอ้ ต่อ 11 จุด แขน ขา และหัวขยับได้ อีกทั้ง ยังแต่งตัวได้เว่อวังด้วยเสื้อผ้า จากเอ็ ม วี เ พลง Idol ใคร อยากเป็ น เจ้ า ของส่ อ งได้ ที่ เ ว็ บ   A m a z o n . c o m ส่ว นในเมืองไทยมีขาย ที่ ShopAt24 Photo: koreabo.com

Life & Metro 13


Health TEXT : Chayanee A.

โรคลายม์ (Lyme Disease) คือ โรคอะไรกันนะ เป็นที่ฮือฮาพอสมควรเมื่อมีคนไทยป่วยด้วยโรคนี้ อันที่จริงโรคนี้ไม่ใช่ โรคใหม่ เพียงแต่พบได้ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โรคนีเ้ ป็นโรคที่ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ชี อื่ ว่า Borrelia ทีม่ กี ารติดต่อผ่านการแพร่เชือ้ จาก เห็บทีก่ นิ เลือดจากสัตว์จำ� พวกสุนขั ม้า วัว ควาย หรือหนูทเี่ ป็นตัวกักตุนโรค และน�ำเชือ้ โรคเข้าสูค่ นเมือ่ มากัดกินเลือดคน โดยเห็บอาจกัดและดูดเลือด เป็นเวลา 24 - 48 ชัว่ โมง เห็บจะมีตวั บวม พร้อมปล่อยเชือ้ แบคทีเรียเข้าสูก่ ระแส เลือดผ่านทางผิวหนัง ส�ำหรับผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการแรกเริ่มเป็นรอยบวมแดง บริเวณที่ถูกเห็บกัดแล้วกลายเป็นผื่นวงกลมขนาดใหญ่ แต่บางรายก็อาจจะมอง ไม่เห็น ส่วนอาการอืน่ ๆ ได้แก่ มีไข้ ปวดตามตัว คอแข็ง ปวดหัวและปวดตามข้อ แต่ไม่ตอ้ ง ตกใจไปเพราะโรคนีส้ ามารถรักษาได้ดว้ ยยาปฏิชวี นะ ส่วนวิธกี ารป้องกัน ควรหลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ เี ห็บ อาศัยอยู่ เช่น บริเวณป่า กองใบไม้ พุม่ ไม้รกๆ หากไม่สามารถหลีกเลีย่ งบริเวณดังกล่าวได้ควรสวมใส่ เสือ้ แขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าทีป่ ดิ นิว้ เท้า เลือกสวมเสือ้ ผ้าทีม่ สี สี นั สว่างเพือ่ จะได้มองเห็นตัวเห็บ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนีเ้ มือ่ พบเห็บควรก�ำจัดในทันที โดยสวมถุงมือในระหว่างการก�ำจัดและล้างมือ ท�ำความสะอาดทันที นอกจากนีย้ งั ควรดูแลสัตว์เลีย้ งไม่ให้มเี ห็บ หากจะเดินทางไปต่างประเทศ ควร ศึกษาให้ดกี อ่ นเดินทางว่าประเทศนัน้ ๆ มีโรคประจ�ำถิน่ อะไรบ้าง ควรเตรียมตัวและป้องกันตนอย่างไร ขอบคุณข้อมูล สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 Photo: https://baabin.com

รู้ไหมว่า…ควรดื่มน�้ำให้ถูกปริมาณ ถูกเวลา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

• เมือ่ ตืน่ นอนตอนเช้า ควรจะดืม่ น�ำ้ อุน่ เพราะ

ช่วยให้รสู้ กึ โล่งสบาย การดืม่ น�ำ้ ทีม่ อี ณ ุ หภูมติ ำ�่ กว่า ร่างกายจะเป็นการปรับและดึงอุณหภูมใิ นร่างกาย ให้เย็นลง ควรดืม่ 1 - 3 แก้ว เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ร่างกายจะมีความเข้มข้นของเลือดสูง ร่างกายและ เลือดจะมีลกั ษณะขาดน�ำ้ และการดืม่ น�ำ้ ในเวลานี้ ยังช่วยกระตุน้ ระบบขับถ่ายให้ทำ� งานได้ดอี กี ด้วย ควรดื่มน�้ำก่อนรับประทานอาหารประมาณ 15 นาที ระหว่างทานอาหารและหลังอาหาร ประมาณ 30 นาที โดยทัง้ สามช่วงเวลานีป้ ริมาณน�ำ้ ทีด่ มื่ รวมกันไม่ควรเกินครึง่ แก้ว เพราะหากมากกว่า นั้นจะท�ำให้น�้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจาง ส่งให้ระบบการย่อยอาหารท�ำงานได้ไม่ดี ในช่วงเวลา 9 - 10 โมงเช้า ควรดืม่ น�ำ้ ให้ได้ 2 แก้ว เพือ่ ช�ำระของเสียต่างๆ ในระหว่างวัน ควรดืม่ น�ำ้ ทีละนิดในลักษณะการจิบบ่อยๆ เพือ่ รักษาสมดุลความชุม่ ชืน่ ในร่างกาย ก่อนนอน ควรดืม่ น�ำ้ อีก 1 - 2 แก้ว ให้มากกว่า 250 มิลลิลติ ร เพือ่ ให้นำ�้ เป็นตัวช่วย ในการชะล้างสิ่งตกค้างในล�ำไส้และกระเพาะอาหาร หากเป็นน�้ำอุ่นก็จะยิ่งช่วยส่งผลให้ หลับสบายมากยิง่ ขึน้

• •

14 Life & Metro

กะหล�่ำปลี…ดีต่อดวงตา

เพราะในกะหล�่ำปลีนั้นมีวิตามินเอ และวิตามินซี ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะช่วย

ลดเลือนริว้ รอยรอบดวงตาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ดวงตาดูสดใส อ่อนเยาว์ แนะน�ำให้กินกะหล�่ำปลี 3 - 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะกะหล�่ำปลีม่วงที่ อุดมไปด้วยวิตามินมากกว่ากะหล�ำ่ ปลีเขียว 6 - 8 เท่าเลยทีเดียว


ลดอาการบวมของดวงตา แบบเร่งด่วน แม้ว่าจะช�้ำรักจากซีรีส์มาทั้งคืน หรือทะเลาะกับแฟนยันเช้า ตื่นมาตาบวมฉึ่ง อย่าเพิ่งตกใจแล้วคิดว่านี่ฉันจะต้องสวมแว่นด�ำ หลบหน้าประชาชีไปทัง้ วัน เพราะเรามีวธิ แี ก้ไขและลดอาการบวม ของดวงตามาฝาก เพียงน�ำนมสดไปแช่ชอ่ งฟรีซให้เย็นจัด จากนัน้ ใช้สำ� ลีชบุ นมสดมาประคบบริเวณดวงตา ทิง้ ไว้ประมาณ 20 นาที หรือรอจนกว่าส�ำลีจะหมดความเย็น ประคบไปเรือ่ ยๆ จนกว่าดวงตา จะหายบวม แต่ถา้ ทีบ่ า้ นไม่มนี มสด น�ำแข็งก็ถอื เป็นตัวช่วยชัน้ ดีได้ เช่นกัน น�ำก้อนน�้ำแข็งเล็กๆ พันด้วยผ้าขนหนู หรือจะน�ำช้อน ทานข้าวไปแช่เย็น จากนัน้ น�ำมาประคบทีด่ วงตาประมาณ 20 - 30 นาที ก็จะช่วยลดอาการบวมของดวงตาได้เช่นกัน

ชอบออกก�ำลังกาย

แต่ยังเป็นตะคริวบ่อย ควรแก้อย่างไร แม้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกก�ำลังกายแต่ก็มักมีปัญหาเป็นตะคริวบ่อยๆ เราขอแนะน�ำเทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะช่วยบรรเทาการเกิดอาการตะคริวส�ำหรับคนทีช่ อบ ออกก�ำลังกายให้ลดลง พยายามออกก�ำลังกายและหมัน่ ฝึกซ้อมสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เพิม่ Physical Fitness และเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นตะคริว เพือ่ ให้เกิด Muscular Fitness ทีด่ ี เพราะเมือ่ กล้ามเนือ้ แข็งแรง อาการล้าก็จะเกิดขึน้ น้อยลง อย่าละเลยการวอร์มอัพและการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เพราะ กล้ามเนือ้ ทีบ่ าดเจ็บจะมีการหดเกร็งตัว ท�ำให้เกิดอาการตะคริวได้งา่ ย ดื่ ม น�้ ำ ให้ เ พี ย งพอ อย่ า ปล่ อ ยให้ ร ่ า งกายขาดน�้ ำ โดยเฉพาะในผูท้ อี่ อกก�ำลังกาย ควรสังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าสีเหลืองเข้ม นั่นแปลว่าคุณดื่มน�้ำน้อยเกินไปใน ระหว่างวัน ควรดื่มน�้ำก่อนออกก�ำลังกายอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง 100 ซีซี ขึน้ ไป และจิบเรือ่ ยๆ ระหว่างการ ออกก�ำลังกาย เพื่อทดแทนการสูญเสียน�้ำที่เกิดขึ้น และอย่าสวมใส่ถุงเท้าที่รัดยาวมาถึงใต้เข่าเพราะ จะท�ำให้เลือดไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ น่องลดน้อยลงนัน่ เอง

• • •

แก้คอเคล็ดเมื่อนอนตกหมอน แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง หลายคนมีอาการคอเคล็ดอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพราะนอนตกหมอน ส่งผลให้กล้ามเนือ้ คออักเสบ หันซ้าย หันขวาก็มแี ต่จะเจ็บ ลองค้นหาวิธแี ก้ไขความเจ็บปวดให้ถกู จุดด้วยการลองก้มๆ เงยๆ บิดหันคอไปมาดู คุณจะพบว่าบริเวณจุดทีป่ วดนัน้ จะมีการจ�ำกัดในการก้มหรือเงย สังเกตดูวา่ ปวดคอข้างซ้ายหรือข้างขวา ใช้มอื จับบริเวณต้นคอ บริเวณทีป่ วดจะรูส้ กึ ว่าอุน่ กว่าผิวหนังบริเวณส่วนอืน่ ๆ จากนัน้ ใช้มอื กดไล่ไปบริเวณ ล�ำกล้ามเนือ้ คอ เพือ่ หาบริเวณทีม่ อี าการ ท�ำการประคบเย็นเพือ่ ลดการอักเสบของกล้ามเนือ้ คอ อาจจะใช้ แผ่นประคบเย็นส�ำเร็จรูปก็ได้เพือ่ ความสะดวก ประคบบริเวณทีป่ วดประมาณ 15 - 20 นาที ท�ำซ�ำ้ ทุกๆ 2 ชัว่ โมง จากนัน้ นวด โดยการนัง่ ฟุบลงกับโต๊ะหรือเตียง ให้ใช้มอื ข้างเดียวกับด้านทีป่ วดคอ วางลงบนศีรษะ ด้านหลัง กางนิว้ โป้งออก ใช้นวิ้ โป้งกดคลึงบริเวณทีเ่ จ็บทีส่ ดุ กดแรงพอประมาณให้รสู้ กึ ตึงหรือปวดเล็กน้อย กดค้าง 30 วินาทีแล้วผ่อนแรง ท�ำซ�ำ้ 3 - 5 นาที หรือจนรูส้ กึ ว่ากล้ามเนือ้ ล�ำคอนิม่ ลง อาการปวดลดลง ท�ำวันละ 1 - 2 ครัง้ แต่อย่ากดหรือคลึงแรงเกินไป เพราะอาจจะท�ำให้รสู้ กึ ปวดมากกว่าเดิม จากนัน้ ยืดกล้ามเนือ้ เบาๆ ด้วยการก้มศีรษะ หันหน้าและใช้มอื ด้านตรงข้ามกับข้างทีป่ วด โดยวางมือบนศีรษะ กดลงให้รสู้ กึ ตึงก้านคอเล็กน้อย ท�ำค้างไว้ นับ 1 - 10 ท�ำซ�ำ้ ไม่เกิน 10 ครัง้ วันละ 3 รอบ Life & Metro 15


Check in TEXT & PHOTO : ธันวา หยาง

“เมืองโบราณ สมุทรปราการ” มาที่เดียวเที่ยวครบทุกภาค

16 Life & Metro


วันแม่ปีนี้เรามีโปรแกรมท่องเที่ยวมาแนะน�ำให้คุณลูกๆ พาคุณแม่ไปเที่ยว แบบไม่ไกล ไป-กลับสบายภายในวันเดียวจบ เสมือนว่าไปเทีย่ วครบทุกจังหวัดด้วย อยูแ่ ค่ชานเมืองนีเ่ อง ก็ “เมืองโบราณ สมุทรปราการ” พิพธิ ภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกไง เดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกสบายไม่ต้องรู้สึกไกลอีกต่อไปแล้ว เพียงนัง่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส�ำโรง - เคหะฯ มาลงทีส่ ถานีสดุ ท้ายคือ สถานีเคหะ สมุทรปราการ แล้วต่อด้วยรถสองแถวทีร่ ะบุวา่ ผ่านเมืองโบราณก็ดี หรือรถแท็กซี่ ก็ได้ แต่งานนี้เราว่าแท็กซี่เถอะ นานๆ มาที บริการคุณแม่หน่อย อย่าให้แม่ต้อง ล�ำบาก ถ้ารถไม่ตดิ 10 นาทีกถ็ งึ ประมาณ 50 บาทเอง ถ้าเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ที่เมืองโบราณจะมีบริการรถรับ-ส่งฟรี จากสถานีเคหะฯ ถึงเมืองโบราณเลย จากนั้นก็ซื้อบัตรเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก (6-14 ปี) 175 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 750 บาท เด็ก (6-14 ปี) 350 บาท ขอบอกก่อนว่าทีเ่ มืองโบราณนีม้ พี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่มากกว่า 800 ไร่ เดินไม่ไหว นะจ๊ะ แนะน�ำว่าถ้าจะประหยัดก็นงั่ รถรางบริการฟรี มี 4 รอบ คือ 10.00 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น. / 15.00 - 17.00 น. และรอบสุดท้าย 17.00 - 19.00 น. ใช้เวลาพาเที่ยวชมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่แวะจอด แต่หากเราต้องการจะ Life & Metro 17


Check in

ลงตรงไหนเพื่อแวะชม แวะถ่ายรูป หรือแวะทานอาหาร ก็บอกให้เค้าจอดได้ แล้วถ้าจะไปต่อก็เดินเที่ยวเอง หรือถ้าจะรอรถรางขบวบต่อไปก็อีกเกือบชั่วโมง ถ้ารอไหวก็รอ ก็ตอ้ งชมแบบชิลล์มาก ถ้าใช้วธิ นี คี้ งเทีย่ วไม่ครบจบในวันเดียวแน่ เพราะเค้าแบ่งเป็น 4 ภาค คือ เหนือ อีสาน กลาง ใต้ คล้ายแผนทีป่ ระเทศไทย แม่ อยากเทีย่ วภาคไหนก่อนก็พามุง่ หน้าไปได้เลย ก่อนทีจ่ ะหมดแรงสูแ้ สงแดดไม่ไหว อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนุกเช่นกันของการมาเที่ยวที่นี่คือ ถ้าคุณแม่และคุณลูก สามารถปั่นจักรยานได้ เราแนะน�ำให้ปั่นจักรยานเที่ยว เพราะสามารถแวะชม ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ ดูแผนที่ที่เค้าให้ตอนซื้อตั๋วประกอบ เหมือนปั่นจักรยาน ตามหาลายแทง สนุกแบบได้สุขภาพที่ดี แถมจักรยานเค้าก็มีให้บริการยืมใช้ ฟรีด้วยนะ และส�ำหรับใครทีค่ ณ ุ แม่อายุเยอะแล้วเราแนะน�ำวิธนี เี้ ลย เทีย่ วครบแน่แบบ ไม่เหนื่อยมากคือ เช่ารถกอล์ฟ คันละ 400 บาท ใช้ได้ทั้งวัน ขับพากันเที่ยวไป หรือถ้าใครขับรถยนต์ส่วนตัวไปก็สามารถขับเข้าไปเที่ยวชมได้เลย แต่ต้องจ่าย ค่าเอารถเข้าอีกคันละ 400 บาทนะจ๊ะ ส�ำหรับเรา จากทีไ่ ปส�ำรวจมารีววิ นีก้ ค็ ดิ ว่าจะเลือกเทีย่ วภาคกลางโดยเฉพาะ และตัดสินใจเดิน เพราะจะสะดวกต่อการถ่ายภาพมาน�ำเสนอท่านผู้อ่าน แบบ ว่าเดินไปถ่ายไปได้ทันที ไม่ต้องมีภาระเสียเวลาหาที่จอดรถยนต์ รถกอล์ฟ หรือ จูงจักรยานให้รงุ รัง ทางเข้าเค้าเริม่ ทีภ่ าคใต้ ก็เลยต้องเดินถ่ายภาพโบราณสถาน ภาคใต้ไปก่อน เดินไปเรื่อยๆ ก็ถึงตลาดโบราณ (ตลาดบก) ลักษณะเป็นตลาด ภาคกลาง มีของขายจริง มีร้านชากาแฟ และร้านอาหารจริง นั่งทานกันได้ เริ่ม เซลฟี่อัพขึ้นโซเชียลกันได้ ณ ตรงนี้เลย 18 Life & Metro


Life & Metro 19


Check in

ออกจากตลาดก็ยังเป็นโบราณสถานภาคกลางอยู่ ก็เดินถ่ายรูปไป แวะ เข้าไปชมด้านในบ้างเป็นบางแห่ง แผนทีก่ ม็ ไิ ด้สนใจจะดูแล้ว คือเดินไปเจออะไร น่าสนใจก็ถา่ ยภาพไป ว่าแล้วก็เลยหลงไปโผล่ทภี่ าคอีสาน เลยได้ภาพปราสาทหิน พิมายจ�ำลองมา มีพระธาตุพนมอีกต่างหาก พยายามหาทางวนกลับภาคกลางก็ ดันหลงไปภาคเหนืออีก เจอวัดภูมทิ ร์ จ.น่าน ก็เลยกลายเป็นว่ามาครบทัง้ 4 ภาค เลย คุ้มนะ มีภาพตัวอย่างภาคละนิดละหน่อยมาน�ำเสนอ แล้วในทีส่ ดุ ก็วนมาเจอสุโขทัย ได้กลับเข้ามาสูภ่ าคกลางตอนบนตามทีค่ น้ หา แล้ว ถ่ายภาพอยูด่ ๆี ก็มฝี นมา แต่วา่ ไม่ใช่ปญ ั หา เพราะว่าเกือบทุกจุดจะมีศาลา ให้แวะพักบังแดดบังฝน แถมตรงนี้เป็นทางเข้าทางหนึ่งที่จะไปตลาดน�้ำด้วย ซึ่งตอนนี้มีการปิดปรับปรุง จึงมีร้านค้า ร้านอาหารให้หลบฝน บวกกับที่ก�ำลัง 20 Life & Metro


เมืองโบราณ สมุทรปราการ หิวอยูพ่ อดี ก็นงั่ ทานชิลล์ๆ รอฝนหยุดไป ไม่ตอ้ งรีบร้อน เมืองโบราณนีป้ ดิ 1 ทุม่ พอฝนหยุดก็เดินกลับ ถามหาทางออก เพราะไม่อยากหลงแล้ว พนักงานสวน แถวนัน้ บอกให้ดเู ส้นขาวบนถนน เดินตามเส้นนีไ้ ปเลยจ้า มันจะพาไปสูห่ น้าประตู ทางออก นีแ่ หละนะเป็นเพราะว่าไม่ดแู ผนทีต่ งั้ แต่แรก หรือจะคิดอีกทีวา่ ไปเทีย่ ว แบบเรา คือเดินไปเลย ไปเรือ่ ยๆ เจออะไรก็ชมอันนัน้ ก็ดไี ปอีกแบบนะ ตืน่ เต้นไป อีกแบบ ลุน้ ดีดว้ ยว่าข้างหน้าจะไปเจอกับอะไร ก็เดินชิลล์ๆ ไปใช้เวลาจนหมดวัน ถ้าลูกๆ คนไหนยังไม่มโี ปรแกรมหรือไม่มเี วลาจะพาคุณแม่ไปเทีย่ วทีไ่ หน ไกลๆ เราว่ามาทีน่ คี่ มุ้ นะ จะขึน้ เหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน แบบเดินทางท่องเทีย่ ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศได้งา่ ยๆ ภายในหนึง่ วัน และแต่ละสถานทีท่ เี่ ค้าจ�ำลองแบบมาเรียกว่าใกล้เคียงกับของจริงมาก

296/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 19.00 น. โทร. 0 2323 4094-9 www.muangboranmuseum.com Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

การเดินทาง

จากสถานีรถไฟฟ้าเคหะฯ ต่อรถโดยสารประจ�ำทางที่ระบุว่าผ่าน เมืองโบราณ หรือแท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ส�ำหรับวันเสาร์ และอาทิตย์ มีบริการรถรับ-ส่งฟรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเคหะฯ ถึง เมืองโบราณเลย Life & Metro 21


Eating Out

TEXT & PHOTO : ธันวา หยาง

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัย ณ ห้องอาหาร พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองต์ อาหารจีนกวางตุง้ ร่วมสมัยทีใ่ ช้วตั ถุดบิ คุณภาพดี น� ำ เข้ า จากประเทศจี น ดิ น แดนต้ น ก� ำ เนิ ด ของ เมนูตน้ ต�ำรับ โดยมี เชฟ Oscar Pun จากฮ่องกง ผู้มีประสบการณ์กับห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์ มาแล้วมากมายหลายแห่งในหลายๆ ประเทศ เป็น เวลานานกว่า 14 ปี และในวันนีเ้ ขาได้มาประจ�ำการ อยู่ ณ ห้องอาหาร พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองต์ ชัน้ 4 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คสี ควีนส์ปาร์ค แล้ว

ติ่มซ�ำ

22 Life & Metro

พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองต์ ตกแต่งหรูดูดี มีคลาสสมกับเป็นห้องอาหารในโรงแรม 5 ดาว ด้วย ดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์จีน อันสื่อถึง ความมัง่ คัง่ ร่มเย็นเป็นสุข รองรับลูกค้าได้ถงึ 180 ทีน่ งั่ พร้อมห้องส่วนตัวอีก 7 ห้อง มีแสดงกังฟู ที โชว์ ด้วย ลีลาการเสิร์ฟชาที่น่าตื่นเต้นทุกวัน เวลาเที่ยงครึ่ง และหนึง่ ทุม่ ครึง่ มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ก่อนอืน่ ต้องเริม่ จาก ติม่ ซ�ำ ตามธรรมเนียมจีนกวางตุง้ ความพิเศษของที่ นีค่ อื มีตมิ่ ซ�ำทัง้ รอบเทีย่ งและรอบค�ำ่ ความเด่นของ ติม่ ซ�ำ ณ ทีน่ ี่ คือ สดใหม่ ใส่ไส้เยอะ ค�ำใหญ่ จัดเต็ม รสชาติดี วันนีเ้ ราลอง ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ เสีย่ วหลงเปา ปอเปีย๊ ะทอด พร้อมจิบชาผูเ่ อ้อหอมซึง้ ใจ ให้คะแนน เต็ม 10 เมนูถดั ไปเค้าแนะน�ำว่ายังไม่ใช่ของหนัก แต่ยงั จัดว่าเรียกน�ำ้ ย่อย คือ ไก่แช่เหล้า อันนีก้ ารันตีเลยว่า ไม่เคยทานไก่แช่เหล้าทีไ่ หนได้อร่อยเป๊ะปังอย่างทีน่ ี่ เพราะเค้ามีการหมักเนื้ออกชิ้นใหญ่ให้นุ่มหอมกรุ่น ด้วยกลิน่ เหล้าเส้าชิง เข้าปากแล้วแทบละลาย มีความ นุม่ ทีแ่ อบหนึบ เนือ้ ไก่หวานตามธรรมชาติ เมือ่ จิม้ กับ พริกเชีย่ งไฮ้ยงิ่ ได้รสเค็ม หวาน เผ็ด เด็ดมาก จากนัน้

ปอเปี๊ยะทอด

ไก่แช่เหล้า

ก็ทาน เต้าหูท้ อดพริกเกลือ เมนูนคี้ อื เต้าหูห้ นั่ เต๋า เอามาทอดให้กรอบนอกนิดๆ นุม่ ในมากมาย แล้ว คลุกพริก กระเทียม เครือ่ งเทศอีกหลายอย่าง ปรุงรส มาแบบว่าเด็กทานได้ ผู้ใหญ่ก็ชอบ มาถึงเมนูใหญ่ ข้าวเหนียวเนือ้ ปู เป็นข้าวเหนียวหุงมาแบบนุม่ ๆ จน แทบจะเหมือนข้าวเจ้า ปรุงรสตามสูตรลับเฉพาะของ


ข้าวเหนียวเนื้อปู

แน่นเต็มค�ำ ให้คอลลาเจนแบบ ล้นๆ กันเลยทีเดียว พร้อมกับ ความหรูขึ้นไปอีกระดับ เค้าใส่ เห็ดมอเรลทีร่ าคาแพงลิบ ไม่ใช่ เห็ดหอมธรรมดานะจ๊ะ! จากนัน้ ก็ปดิ ท้ายกันด้วยของหวาน ลอง ทานกันสัก 2 เมนู แปะก๊วยตุน๋ ฟักทองในลูกมะพร้าว บรรยาย ได้ว่าเป็นน�้ำครีมข้นไปด้วยเนื้อ ฟักทองบดในน�ำ้ กะทิ หวานมัน เบาๆ พร้อมเม็ดแปะก๊วย เสิรฟ์ มาในมะพร้าวอ่อนลูกเล็ก ทานน�ำ้ ขูดเนื้อมะพร้าว เข้ากันดี อีกเมนู มะม่วงพุดดิ้ง เนือ้ ครีมมะม่วงให้ความเป็นมะม่วงเด่นชัด ราดนมสด มาแบบพอดีๆ ให้รสชาติทหี่ อมมัน อร่อยเข้ากันได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเมนูลายเซ็นของเด่นที่น่ีที่ควร มาลอง เช่น เป็ดปักกิง่ สไตล์ฮอ่ งกง หมูกรอบ 5 ชัน้ พระกระโดดก�ำแพง ไก่ดำ� ตุน๋ ชากุหลาบเก๋ากี๋ ฯลฯ ที่ไม่ควรพลาด ขอเชิญมาลองซึมซับบรรยากาศ อาหารจีนกวางตุง้ ร่วมสมัยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องบินไกลไป ทานถึงฮ่องกงกันได้ทนี่ ดี่ นู ะจ๊ะ

ซุปกระเพาะปลาสดตุ๋นเห็ดมอเรล

ทีน่ ี่ มีเนือ้ ปูอบก้อนโตๆ โรยมามากมายแบบไม่ยงั้ มือ เสิรฟ์ มาในเข่งไม้ไผ่ขนาดใหญ่ทใี่ ช้นงึ่ อาหาร แบบว่า ไปทาน 4 คนยังเหลือๆ เมนูนรี้ สชาติดี มีแนวคล้าย กับบ๊ะจ่าง แต่ทว่า อร่อยกว่าเยอะ ก็นมี่ นั เนือ้ ปูนนี่ า ตามมาด้วย ผัดดอกกระเจีย๊ บซอสเหล่ากันมา เมนู ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ คอลลาเจนจากกระเจีย๊ บเค้าว่าช่วยให้ หน้าเด็ก แถมบ�ำรุงเยือ่ บุกระเพาะอาหารด้วย ซอสผัด นีม้ คี วามคล้ายพริกหม่าล่า แต่รสชาติเบาๆ นุม่ นวล กว่า เป็นทัง้ ยาและอาหาร มาตบท้ายเมนูคาวด้วย ซุปกระเพาะปลาสดตุ๋นเห็ดมอเรล ซุปนี้เด็ดขาด เคีย่ วมานาน ใส่กระเพาะปลาสดชิน้ ใหญ่ นุม่ หนึบ

ผัดดอกกระเจี๊ยบ

มะม่วงพุดดิ้ง

แปะก๊วยตุ๋น

พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองต์

เต้าหู้ทอดพริกเกลือ

ชั้น 4 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์ปาร์ค สุขมุ วิท 22 เปิดทุกวัน เวลา 11.30 - 14.30 น. และ 18.00 - 22.00 น. โทร. 0 2059 5999

การเดินทาง • จากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสพร้อมพงศ์ เดินตัดทะลุ สวนสิรกิ ติ เิ์ ข้ามาสูล่ อ็ บบี้ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คสี ควีนส์ปาร์ค กดลิฟต์ขนึ้ ชัน้ 4 Life & Metro 23


Beauty TEXT : Chayanee A.

Asian Beauty Secrets ความลับความงามแบบเอเชีย

มาดู เคล็ ด ลั บ ความงามของเหล่า ดาราดังฝั่งเอเชียระดับตัวแม่กันว่า พวกเธอท�ำอะไร กินอะไร ท�ำไมสวยขนาดนี้ ฟาน ปิงปิง

เธอคนนี้ รัก การมาส์ ก เป็นชีวิต จิต ใจ ปีๆ นึง เชื่อไหมว่าเธอใช้มาส์กไปไม่ต�่ำกว่าหกร้อยแผ่นเลย ทีเดียว นอกจากนี้เธอยังหมั่นคอยทาครีมกันแดด อย่างสม�่ำเสมอ แม้กระทั่งเวลานั่งอยู่หน้าจอคอมพ์ ส่ ว นเครื่ อ งดื่ ม อย่ า งชาและกาแฟที่ ท� ำ ให้ ผิ ว ขาด ความชุม่ ชืน่ เธอก็ไม่แตะต้องมันเลยเด็ดขาด มินา่ ล่ะ ผิวพรรณทั้งใบหน้าและผิวกายของเธอถึงผ่องใส นวลเนียน ปราศจากร่องรอยของความเหีย่ วย่นอยูเ่ สมอ หลิว อี้ เฟย

เธอคนนี้ผิวดูอ่อนเยาว์สุดๆ หากเอาหน้าไปใกล้เธอ จะเห็นเลยว่าแทบมองไม่เห็นรูขุมขนเพราะผิวละเอียด เนียนสุดๆ ไปเลย เคล็ดลับของเธออยู่ที่การปรนนิบัติ ผิวยามเช้าด้วยการเอาใบหน้าจุ่มอ่างน�้ำแร่เย็นๆ ทุกเช้า เพื่อกระชับรูขุมขน ลดรอยบวมแดง รอยเหี่ยวย่นต่างๆ เลื อ กกิ น แต่ อ าหารมี ป ระโยชน์ บ� ำ รุ ง ผิ ว พรรณอย่ า ง ซุปสมุนไพรจีน นอกจากนีเ้ ธอยังหมัน่ ออกก�ำลังกายรักษา สมดุลร่างกายและจิตใจด้วย ซู จี Miss A นั ก แสดงและนั ก ร้ อ งสาวคนสวย เธอคนนี้ มี ก ฎ ความงามเฉพาะตัว 4-2-4 ซึ่งเธอจะนวดใบหน้าด้วย cleansing oil เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นจะล้างหน้าด้วย foaming cleanser อีก 2 นาที และตบท้ายด้วยล้าง สิ่งสกปรกตกค้างบนผิวด้วยน�้ำอุ่นอีก 4 นาที ผิวของเธอ จึงสะอาดแบบหมดจด อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

สาวหน้ า เด็ ก อมตะคนนี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ พักผ่อน เธอจะนอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท�ำได้ และ เมื่อตื่นก็จะวอร์มร่างกาย ออกก�ำลังกายเล็กๆ น้อยๆ เพื่ อ เรี ย กความสดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า ส� ำ หรั บ ทั้ ง วั น นอกจากนี้เธอจะเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ส�ำหรับ ร่างกายและทานวิตามินเสริมเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซม ร่างกายที่สึกหรอจากการท�ำงานหนักด้วย 24 Life & Metro

Photo: https://hype.my, http://js.ifeng.com, https://webpj.blogspot.com, IG aum_patchrapa

Why We Love Coconut Oil

ท�ำไมไอเท็มน�้ำมันมะพร้าว ถึงดีต่อผิว ดีต่อใจ

เพราะนอกจากจะน�ำมาทาผิวเพื่อบ�ำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุม่ ชืน่ แล้ว ยังใช้แทนเมคอัพรีมฟู เวอร์ได้อกี ด้วย บอกเลยว่า ปัญหามาสคาร่าติดขนตาเป็นก้อน อายไลเนอร์เช็ดออกยาก เช็ดไม่ออกจะหมดไป เพียงคุณแตะเบาๆ ด้วยก้อนส�ำลีชุบ น�ำ้ มันมะพร้าวหมาดๆ มาสคาร่าจะค่อยๆ หลุดออกมาแบบ ง่ายดาย เพียงแค่ระวังไม่ให้น�้ำมันเข้าตาก็พอ แถมหนุ่มๆ ก็สามารถแชร์ไอเท็มนี้กับแฟนสาวได้ เพราะใช้แทนครีม โกนหนวดได้ โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่าย แถมมั น ยั ง ท� ำ ความสะอาดง่ า ยมากๆ ด้ ว ย นอกจากนี้ น�้ำมันมะพร้าวยังช่วยรักษาสิวได้ด้วย เพียงแต้มน�้ำมัน มะพร้าวลงบนสิว ทิง้ ไว้ 15 นาที จากนัน้ ล้างออกด้วยน�ำ้ อุน่ และปล่อยให้แห้งโดยไม่ตอ้ งใช้อะไรปิด สารแอนตีแ้ บคทีเรีย ในน�้ำมันมะพร้าวจะเข้าไปท�ำงานต่อสู้กับสิวในชั้นผิวให้ คุณเอง สารพัดประโยชน์ขนาดนี้... ต้องมีเอาไว้ติดบ้านสัก ขวดสองขวดแล้วล่ะ จริงไหม


About Melatonin

เมลาโทนิน...ชื่อนี้ก�ำลังมาในหมู่สกินแคร์ ช่วงนี้สาวๆ อาจเริ่มได้ยินคนพูดถึงสกินแคร์ยุคใหม่ว่ามีส่วนผสมของเมลาโทนิน ว่าแต่แล้วเมลาโทนินมันคืออะไรกันล่ะ... ลองมาท�ำความรู้จักกันดู เมลาโทนินเป็นฮอร์โมน ที่ร่างกายเราสามารถผลิตได้เองตามธรรมชาติ เวลาที่ท้องฟ้าเริ่มมืดมิด สมองก็จะหลั่ง สารนีอ้ อกมา เป็นการบอกร่างกายว่าค�ำ่ แล้ว ถึงเวลานอนแล้ว และคนทีน่ อนหลับพักผ่อนอย่าง เพียงพอ ผิวย่อมดูสดใสและสดชืน่ มากกว่าคนนอนน้อย นอกเหนือจากเรือ่ งของการพักผ่อน อีกหนึ่งหน้าที่ส�ำคัญของเมลาโทนินคือการสั่งให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเจ้าเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระที่รับมาจากแสงแดดให้พอดี ไม่ให้ มีเยอะเกินไปจนท�ำร้ายเซลล์ในร่างกาย จะบอกว่าเมลาโทนินเป็นตัวหลักในการปกป้อง เซลล์ตา่ งๆ จากความเสือ่ มสภาพและการถูกแดดท�ำร้ายก็วา่ ได้ เพราะถ้าหากไม่มเี มลาโทนิน ร่างกายเราก็จะไม่สามารถต้านทานอนุมูลอิสระได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ผลิต เมลาโทนินได้น้อยลง ดังนั้นไอเดียสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของเมลาโทนินจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วย ซ่อมแซมผิวจากอนุมูลอิสระนั่นเอง

Dry Skin...Don’t do This!!! เมื่อผิวแห้งอย่าทาแป้งในทันที

ไม่อยากให้เส้นผมหลุดร่วงหรือ ขาดง่าย ในการหวีหรือแปรงผมแต่ละ ครั้งไม่ควรหวีจากโคนจรดปลายภายใน

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางคนอาจพบว่าผิวหน้าแห้งกว่าปกติ บางคนถึ ง ขั้ น ผิ ว ลอกเป็ น ขุ ย ที นี้ อ ย่ า เผลอลงแป้ ง แต่ ง หน้ า ทั้ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล ง มอยส์ เ จอร์ น ะ เพราะถ้ า หากว่ า ไม่ มี ก ารใช้ มอยซ์เจอไรเซอร์ลงไปก่อน การทาแป้ง บนใบหน้ า ที่ แ ห้ ง จะยิ่ ง ท� ำ ให้ ห น้ า แห้ ง มากขึ้นไปอีก แถมแป้งยังไปเน้นให้ มองเห็ น รอยแห้ ง แตกของผิ ว ได้ ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้นหากผิวแห้ง กว่าปกติควรหามอยซ์เจอไรเซอร์ ห รื อ ค รี ม ที่ ใ ห ้ ค ว า ม ชุ ่ ม ชื้ น ทาลงไปก่อน จากนั้นจะทาแป้ง แบบไหนก็ทาได้เลย ขอแนะน�ำ เพิ่มว่าควรดื่มน�้ำเปล่าให้เพิ่ม มากขึ้ น ด้ ว ยในระหว่ า งวั น เพื่ อ คงความชุ ่ ม ชื้ น ให้ ผิ ว ยาวนานขึ้น

รวดเดียว ควรจะค่อยๆ หวีหรือสางจาก ส่วนปลายก่อน แล้วค่อยๆ ไล่ขึ้นไปถึง โคน ก่อนจะจบด้วยการหวีหรือแปรง ยาวลงมาทีเดียว Life & Metro 25


Shopping Guide TEXT : Chayanee A.

Hot Items!

Protect Your Eyes

ปกป้องดวงตาและผิวรอบดวงตา ให้เปล่งประกายสดใส

มาเติมอารมณ์ช้อปปิ้งให้เต็มอิ่มไปกับสารพัดสารพัน

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสวมใส่ น่าใช้และน่าลองกันดีกว่า

ด้วยเวชส�ำอางเพื่อฟื้นบ�ำรุงผิวรอบดวงตาให้เปล่ง ประกายสดใส นวัตกรรม Epidermal Growth Factor (EFG) จากประเทศเกาหลี Dr.Seoul Synergy Eye Cream SPF50+ PA+++ ช่วยบ�ำรุงผิวรอบดวงตาให้ ชุ่มชื้น กระจ่างใส ลดอาการบวมบริเวณรอบดวงตาและ ถุงใต้ตา ปราศจากส่วนผสมของน�้ำหอมและแอลกอฮอล์ รวมไปถึงสารกันเสียด้วย จึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว และอายุ มีสารบ�ำรุงชั้นดีมากมายเป็นส่วนผสม อย่าง สารสกัดจากรกแกะ สารสกัดจากเมือกหอยทาก สารสกัด จากใบชา วิตามินบี 3 โอลิโกเปปไทด์ 1 และสารสกัด จากดอกไม้พื้นเมืองสีเหลืองประเทศเกาหลี สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doctorseoul.com

Portrait of Lady C

ดีไซน์ต้อนรับฤดูกาลพรีฟอล 2019 Canitt คอลเลกชั่นนี้หยิบยกแรงบัดาลใจ จากการออกแบบชุดสูททักซิโด้ส�ำหรับหญิงสาว ในคอลเลกชั่น Le Smoking ผลงานชิ้นเด่นของ ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง Yves Saint Laurent ที่ ต้องการปฏิวัติการแต่งกายของผู้หญิงยุคนั้นให้มี ความเท่าเทียมกับผูช้ าย โดยคอลเลกชัน่ Portrait of Lady C นี้ หยิบเอางานแพทเทิร์นสไตล์ เทเลอร์เมดมาปรับใช้ ทั้งรูปแบบชุดสูท เสื้อเชิ้ต และกางเกงขายาวที่ คั ต ติ้ ง เนี้ ย บ แพทเทิ ร ์ น สง่างามนีซ้ อ้ นดีเทลน่าสนใจยามเคลือ่ นไหวเข้าไป ด้วยการจับเดรปช่วงเอว และเพิม่ งานโลหะอักษร รูปตัว C เข้าไปในรูปแบบตะขอ 2 ชิน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อ และจั บ ยึ ด เข้ า ด้ ว ยกั น ในสไตล์ ม าสคิ ว ลี น พร้ อ มเนื้ อ ผ้ า ที่ เ ตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ ฤ ดู ห นาว อย่างผ้าก�ำมะหยี่ที่ไม่ขึ้นเงา ผ้าซิลค์ซาตินที่คง รูปทนทาน สะท้อนความเป็นสาวสมัยใหม่ผา่ นเฉดสีเขียวกลามัวร์และ สีน�้ำตาลเบสตี้ บราวน์ พบกับคอลเลกชั่นนี้ได้ที่ Canitt ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ชั้น 1 และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม โซนไทยไทย ชั้น 2 26 Life & Metro

Get Out

สร้างความกระฉับกระเฉงด้วยแอคทีฟแวร์กัน คอลเลกชั่นล่าสุดจากแบรนด์ Body Glove เพื่อต้อนรับ Autumn/ Winter 2019 คอลเลกชั่นที่มีชื่อว่า Get Out ที่โดดเด่นด้วยลวดลาย คาโมแฟลก แรงบันดาลใจจากชุดเครื่องแบบทหารสู่แอคทีฟแวร์ดีไซน์ ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกวันหรือจะสวมไปออกก�ำลังกายก็ยังได้ เนื้อผ้าชนิดพิเศษ ถักทอจากเทคโนโลยีอันทันสมัย ผสมผสานระหว่าง 3 เส้นใยของผ้าคอตตอน ใยโพลีเอสเตอร์และผ้าสแปนเด็กซ์ ที่ท�ำให้ เกิดความยืดหยุ่นพอดีตัว ไม่ยับและย้วยง่าย เนื้อผ้าซับเหงื่อง่าย ระบาย อากาศได้ดี พบกับคอลเลกชั่นนี้ได้ที่ร้าน Body Glov ในห้างสรรพสินค้า ชั้นน�ำทั่วประเทศ และทางเฟซบุ๊ก Body Glove Thailand


New Wireless Charging Stand แท่นชาร์จไร้สายที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่

Explore the World

ปลุกวิญญาณนักส�ำรวจในตัวคุณด้วย น�้ำหอมใหม่จาก Montblance

น�้ำหอมที่ท้าทายนักส�ำรวจด้วยส่วนผสมความหอมหายากที่ดีที่สุด จากทั้งสี่มุมของโลก ทั้งแอฟริกาใต้สู่เฮติ อิตาลี เยอรมนี และอินโดนีเซีย ทอปโน้ตด้วยกลิน่ เบอกามอตจากอิตาลี ช่วยให้รสู้ กึ สดใส มีพลัง มิดเดิลโน้ต ด้วยน�้ำมันเวติแวร์จากเฮติ ในแคว้นเลคาเยส์ ส่วนเบสโน้ตนั้นมาจาก แพทชูลี่คุณภาพเยี่ยมจากเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนิเซีย หลอมรวมกัน จนท�ำให้ Montblance Explorer ขวดนี้หอมพิเศษไม่เหมือนใคร ดีไซน์มาในขวดรูปร่างทรงกระบอกที่ถูกห่อหุ้มด้วยหนังสือพิมพ์ ลวดลายหรูหราอย่าง Saffiano พร้อมประทับตรา Montblanc แบบขึ้นเงาเอาไว้ มี 3 ขนาดให้เลือกหอม 100 ml. ราคา 4,150 บาท 60 ml. ราคา 3,100 บาท 30 ml. ราคา 2,200 บาท หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Montblanc ทุกสาขา

BELKIN น�ำเสนอแท่นชาร์จไร้สายใหม่ล่าสุด Boots Charge™ Wireless Charging Stand (แบบตั้ง) ราคา 1,790 บาท (ราคาส�ำหรับ Apple.com) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน Qi ให้การชาร์จ iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus สามารถวางเพื่อชาร์จได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อดู ได้ทุกองศาขณะชาร์จไปด้วย สามารถใช้งานร่วมกับเคสไอโฟน รองรับ ความหนาไม่เกิน 3 มม. มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ชาร์จ สามารถหา ซื้อได้แล้วที่ร้าน Apple Store และ Apple.com

Follow Your Sun

คอลเลกชั่นของขวัญส�ำหรับวันแม่ จากสวารอฟสกี้ เดือนหน้าก็จะมีวันส�ำคัญอย่างวันแม่ เชื่อว่าลูกๆ หลายคนอาจ ก�ำลังมองหาของขวัญดีๆ เพือ่ มอบให้คณ ุ แม่อยู่ ขอแนะน�ำคอลเลกชัน่ เครื่องประดับส�ำหรับวันแม่จากแบรนด์สวารอฟสกี้ เครื่องประดับ Follow Your Sun ถูกออกแบบมาเพื่อให้สวมใส่ได้หลายแบบ และ ยกย่องให้คุณแม่ทั้งหลายให้เป็นผู้ซึ่งเป็นดั่งแสงสว่างในหัวใจของ ลูกทุกคน ถือเป็นเรื่องราวแสนอบอุ่นที่ถ่ายทอดความผูกพันของแม่ และลูก รูปทรงต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงอาทิตย์ที่มอง ดูคล้ายงานประติมากรรมบวกกับคริสตัลเจิดจรัสสีขาว สีฟ้าและ สีเหลืองแสนงดงาม มีให้เลือกทัง้ แหวน ต่างหู จีส้ ร้อยคอ หาซือ้ ได้แล้ว ที่ร้านสวารอฟสกี้และเคาน์เตอร์ทุกสาขา Life & Metro 27


Love & Relation TEXT : Chayanee A.

ทายใจชายหนุ่ม

จากการจับมือคุณ ภาษากายนั้นมีความหมายในการสื่อสารเสมอ แม้กระทัง่ การจับมือทีห่ ลายคนคิดว่าไม่มอี ะไร ก็แค่ จับมือกัน แต่รไ้ ู หมท่าทางในการจับมือนัน้ มีความหมาย ซ่อนอยู่ มาดูกันหน่อยดีกว่า ชายหนุ่มของคุณ ก�ำลังสื่อสารอะไรในขณะจับและกุมมือคุณ จั บ ปลายนิ้ ว ก็ อ าจจะดู แ ปลกๆ

อยูส่ กั หน่อย หากเขาจับมือคุณเพียง ปลายนิว้ เขาอาจจะยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ ของคุณและเขาเท่าใดนัก ทั้งนี้ก็ต้องลองสังเกต ดูดว้ ยว่าหากอยูใ่ นทีส่ าธารณะ แฟนของคุณอาจ จะเป็นคนขี้อาย ไม่อยากเปิดเผยแสดงความรัก ในที่สาธารณะก็เป็นได้ จับมือแบบหลวมๆ หากเขาจับมือคุณเบาๆ แบบหลวมๆ

แสดงให้เห็นว่าฝ่ายชายอาจจะมีเรือ่ งรบกวนจิตใจอยู่ โดยในขณะ นั้นอาจจะยังไม่ได้นึกถึงคุณอยู่ก็เป็นได้ หรือถ้าเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆ เขาอาจยังไม่กล้าแสดงความรักแบบแนบแน่นก็เป็นไปได้ การกุมมือ เขาคนนั้นก�ำลังสื่อสารกับคุณว่าเค้ามีความสบายใจ

ที่ได้อยู่ใกล้คุณ อยากจะปกป้องคุณ โดยเฉพาะเมื่อเจอเหตุการณ์ ไม่คอ่ ยดีนกั หรืออยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตราย แสดงให้เห็นว่าเขาจะอยูข่ า้ งๆ คุณ และรวมถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบอีกด้วย

ชอบจับมือคุณในทีส ่ าธารณะอย่างเปิดเผย

แสดงว่าเขาต้องการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณคือ คนที่เขาคบอยู่ในตอนนี้ อีกความหมายหนึ่งอาจแปลว่าเขา เป็นผูค้ มุ เกมนีอ้ ยูใ่ นความสัมพันธ์ครัง้ นี้ แต่กอ็ าจจะไม่เสมอไป บางครั้งอาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงความรักเท่านั้น จับแบบสอดนิว้ แนบแน่น

แสดงว่ า เขาหลงคุ ณ มาก รักคุณสุดหัวใจ อยากจะปกป้องดูแล คุณตลอดเวลา อยากกระชับสัมพันธ์ ให้แนบแน่น จับมือและลูบฝ่ามือ ในตอนนั้นเขาอาจจะก�ำลังคิด

อะไรเกินเลยมากกว่าจับมืออยู่ก็ได้นะ ผู้ชายหลายคนใช้ วิธีนี้สื่อถึงความต้องการทางกายว่าเขาอยากมีสัมพันธ์ทางกายที่ ลึกซึง้ กับคุณ ทีนกี้ ข็ น้ึ อยูก่ บั คุณแล้วล่ะว่าพร้อมจะปล่อยกายปล่อยใจ ไปกับเขาหรือยัง หรือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเซย์เยสกลับไป

การกอดนัน ้ ช่วยเพิม ่ ระดับฮอร์โมนแห่ง ความผูกพัน (Oxytocin) จึงช่วยรักษาความ รูส ้ ก ึ เปล่าเปลีย ่ ว ความเหงา และระงับความรูส ้ ก ึ โกรธได้ นอกจากนี้ การกอดยังเพิม ่ ความรูส ้ ก ึ เชือ ่ ใจและความรูส ้ ก ึ ปลอดภัยอีกด้วย รูแ้ บบนีม ้ ากอด กอด กอด กันดีกว่า 28 Life & Metro


Hi-Tech TEXT : Chayanee A.

ยืมมั้ย...ยืมมั้ย ครั้งแรกในไทยกับบริการให้ยืมมือถือ

น่าตื่นเต้นไม่น้อย เมื่อแอปพลิเคชันยืมมั้ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะของผู้ให้บริการยืมมือถือครั้งแรก ของประเทศไทย เรียกได้วา่ เป็นการตอบโจทย์ของโลกเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงเร็ว (แต่เงินในกระเป๋าบางทีกไ็ ม่ได้มมี ากเร็ว ตามไปด้วย) โดยเฉพาะคนทีช่ อบอัพเดตเรือ่ ง Gadgets และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีท่ นั สมัย โดย Apps ยืมมัย้  จะเป็นบริการ ให้ยมื มือถือและให้บริการซิมการ์ดจากทาง AIS โดยจะรวมทัง้ แพคเกจค่าโทร และเน็ตครบถ้วนตามโปรโมชัน่ ทีจ่ ดั ขึน้ มา โดยเฉพาะ ข้อดีทเี่ ห็นชัดเจนเลยคือ ในการยืมคุณได้เครือ่ งใหม่แกะกล่อง ไม่ได้เป็นเครือ่ งทีใ่ ช้งานมาแล้ว โดยคุณสามารถ เลือกซิมการ์ดเพือ่ ใช้งานได้ทนั ที ประกันอุบตั เิ หตุ และในกรณีทคี่ ณ ุ ท�ำเครือ่ งตกแตกได้รบั ความเสียหายก็ไม่ตอ้ งกังวล สามารถเคลมเปลีย่ นเครือ่ งได้เลย โดยไม่คดิ ค่าบริการเพิม่ แต่อย่างใด หลังจากเช่าครบ 1 ปี คุณจะต้องคืนมือถือเครือ่ งนี้ และรับเงินมัดจ�ำกลับไป ซึง่ มัดจ�ำมากน้อยก็ขนึ้ อยูก่ บั รุน่ ของมือถือทีเ่ ลือก (ในช่วงแรกนีม้ เี ฉพาะ iphone 8,8 Plus, XS, XS Max และ XR) รายละเอียดภายในแอปฯ ทีน่ า่ สนใจคือ ค่าบริการรายเดือนของมือถือจะไม่ได้เสียเงิน แต่การมัดจ�ำ ของเครือ่ งเช่น iPhone XR ความจ�ำ 128GB อยูท่  ี่ 12,900 บาท หรือเดือนละ 1,290 บาท ค่ายืมเดือนละ 2,299 บาท  ส่วนประกันอุบัติเหตุและค่าซิมฟรีอยู่ก็ตกอยู่ที่ 3,189 บาทต่อเดือน หรือรวมแล้วทั้งปี 31,890 บาท และในอนาคต ของแอปฯ ยืมมัย้ ก็อาจจะมีการขยายไปสูส่ นิ ค้ากลุม่ อืน่ เช่น กล้อง โน้ตบุค๊ หรืออาจไปถึงสินค้ากลุม่ รถยนต์กเ็ ป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางทางการตลาด บริการนี้ท�ำให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าใหม่ได้แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บไว้ตามกระแสการเปลี่ยน มือถือบ่อยเพราะรุน่ ใหม่กอ็ อกมาบ่อย โดยคุณไม่ตอ้ งจ่ายเงินก้อนทีเดียว เพราะในการช�ำระค่าบริการ สามารถเลือก ได้วา่ จะจ่ายครบทีเดียวทัง้ ปี หรือผ่อนช�ำระ 10 เดือน ตามความสะดวก

ลองลิปสติกแบบ AR Beauty Try-On น่าสนุกจังคุณสาวๆ

Youtube เปิดตัวระบบลองเครือ่ งส�ำอางผ่านระบบเสมือน จริง หรือ Augmented Reality (AR) โดยร่วมมือกับแบรนด์ เครือ่ งส�ำอางชือ่ ดัง หวังดึงดูดผูช้ มและนักช้อปรุน่ ใหม่ ด้วยการ ประกาศว่าจะเริม่ ใช้ AR Beauty Try-On ระบบลองเครือ่ งส�ำอาง ผ่าน AR ที่พัฒนาจากบริษัทลูก FameBit เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ชมสามารถลองเครื่องส�ำอางได้ระหว่างการชมคลิปวิดีโอ มีการเปิดเผยในแถลงการณ์ว่า ในขั้นตอนการทดสอบ AR Beauty Try-On พบว่าผูช้ มร้อยละ 30 สนใจทีจ่ ะลองลิปสติก ผ่านระบบ AR และจะใช้เวลาเฉลีย่ 80 วินาที ในการลองลิปสติก ซึง่ ส่วนหนึง่ นัน้ น่าจะเกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีความสงสัยใคร่รใู้ น เทคโนโลยี AR และจะใช้เวลาลองผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางมากขึน้ หากได้รบั ค�ำแนะน�ำจาก Youtuber ทีเ่ ชือ่ ถือ ท�ำให้มแี นวโน้มที่ จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมากขึน้ AR Beauty Try-On จะช่วยให้ ผู้ชมสามารถลองเลือกสีลิปสติกบนริมฝีปากของตัวเองได้ ระหว่างการชมคลิปวิดโี อรีววิ ลิปสติกรุน่ ทีต่ อ้ งการ หรือในคลิปวิดโี อสาธิตการทาลิปสติกก็ได้ จะได้ เห็นกันไปเลยว่าสีทชี่ อบเข้ากับสีผวิ และใบหน้าของคุณไหม แถมยังสามารถกดสัง่ ซือ้ สินค้าได้ทนั ที รวดเร็วทันใจแบบสุดๆ โดย Youtube ร่วมมือกับแบรนด์เครือ่ งส�ำอาง MAC Cosmetics ซึง่ อยู่ ในเครือเครือ่ งส�ำอางยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Estee Lauder ทีจ่ ะเป็นแบรนด์แรกทีใ่ ช้ระบบ AR Beauty Try-On นี้ ซึง่ ก่อนหน้านี้ Amazon เพิง่ เปิดเผยว่าจะร่วมมือกับ L’Oréal เพือ่ ให้นกั ช้อป ลองเครือ่ งส�ำอางก่อนซือ้ ได้ และทาง L’Oréal เองเคยร่วมมือกับบริษทั ModiFace ผูว้ างระบบ AR ส�ำหรับธุรกิจเครือ่ งส�ำอาง และร้านค้าปลีกเครือ่ งส�ำอาง Ulta Beauty ได้รว่ มมือกับบริษทั QM Scientific และ GlamST ส�ำหรับการลองเครือ่ งส�ำอางผ่านระบบ AR เมือ่ ปีกอ่ น นับว่าเป็นการ พัฒนาทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ จริงๆ ในโลกยุคใหม่ (นอกจากสาวๆ หนุม่ ๆ ทีอ่ ยากลองแต่งหน้าก็ สามารถทีจ่ ะลองเล่นได้เหมือนกันนะ ไม่ตอ้ งเขินอายเหมือนการไปเคาน์เตอร์แบรนด์ดว้ ย ว่าไหมล่ะ) 

ผ้าปูที่นอนฝังชิป... ดูได้ซก ั ครัง้ สุดท้ายเมือ ่ ไรนะ ฟังดูลำ�้ ดีไหมล่ะ เมือ่ ล่าสุดร้านบริการซักรีดในเมือง อู๋ฮั่นในภาคกลางของจีน ใช้วิธีการติดไมโครชิปลงใน ผ้าปูทนี่ อน ผ้าเช็ดตัว และผ้าห่ม ซึง่ ลูกค้าสามารถใช้ โทรศัพท์มือถืออ่านดูวันที่ผ้าเหล่านั้นถูกซักเป็นครั้ง สุดท้ายได้ โดยเจ้าชิปดังกล่าวจะถูกติดไว้ที่มุมหนึ่ง ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งไปซักที่ร้านซักรีด Wuhan Kunteng Laundry ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการซักรีดแก่โรงแรม และหอพักหลายๆ แห่งของเมือง และเจ้าชิปแต่ละตัว มีรหัส QR ทีส่ ามารถสแกนได้ดว้ ยโทรศัพท์มอื ถือ มัน สามารถกันน�ำ้ ได้และทนต่ออุณหภูมสิ งู ดังนัน้ ชิปเหล่านี้ จะยังใช้การได้ แม้วา่ จะผ่านการซักรีดหลายครัง้ หลาย หนโดยไม่ตอ้ งกังวล ซึง่ นีเ่ ป็นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการยกระดับพัฒนาด้านการบริการของร้านซักรีด รวมไปถึงความสะอาดของบริการในหอพักและโรงแรม ต่างๆ ในจีนด้วย

Photo: www.bluewin.ch

Life & Metro 29


Horoscope

ค�ำพยากรณ์ เดือนสิงหาคม​2562

TEXT: อ.วงศ์วริศ เอี่ยมส�ำอางค์ โทร.09 1449 5198 ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีตล ุ ย์ (17 ต.ค. - 15 พ.ย.)

ราศีมง ั กร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ชาวราศีเมษช่วงนีจ้ ะรูส้ ึ กเหนือ่ ยๆ ไม่ไหวบอกไหว มีไอเดียเยอ ะ มีการ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ทุกอย่ างจะเป็นไป ตามขั้นตอน การงาน ปัญหาเ ก่าๆ ที่ ยั ง ค้ า งคาอยู ่ จ ะค่ อ ยๆ ได้ รั บ การ สะสาง หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานจะ ให้การสนับสนุนดี ทุกอย่า งมีแนวโน้ม ที่โดดเด่นขึ้น การเงิน ยังไม่ได้ดั่งใจ ช่วงนีต้ อ้ งน�ำเงินเก็บมาใช้แก้ขดั ไปก่อน อย่าใจร้อน และจะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม เกีย่ วกับการเดินทาง ความรัก คนโสด มีคนเข้ามาท�ำให้รสู้ กึ ดี ค นมีคยู่ งั คงรัก กันดี แต่แอบเอาแต่ใจบ้างใน บางครั้ง ทัง้ สองฝ่าย สุขภาพ ชาตามปลายนิว้ มือ นิว้ ล็อค ปวดเอว ปวดหัวเข่า

ชาวราศีกรกฏคิดอยากมีบ้านหรือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือท�ำอะไรร่วม กับคนรัก ช่วงนีร้ ะมัดระวังเรือ่ งอารมณ์ อย่าใจร้อน เดือนนีม้ เี กณฑ์เดินทางไกล เป็นหมู่คณะ การงาน มีเรื่องให้รู้สึก อึดอัดใจ อยากอยูเ่ งียบๆ มีสมาธิกบั งาน จัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมาก ขึ้น การเงิน จะได้รับเงินจากทางไกล และจากคนรักหรือผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ค้าขาย ออนไลน์จะน�ำรายได้ทดี่ มี าให้ ความรัก คนโสดจะมีคนเข้ามาท�ำให้รู้สึกดี คน ทีค่ ยุ ๆ อยูจ่ ะได้เลือ่ นขัน้ คบหากันเป็น แฟน คนมีคู่ มีขา่ วดีเกีย่ วกับบุตรบริวาร คนรักจะดูแลเอาใจใส่ดี สุขภาพ เจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบความดัน ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย

ชาวราศี ตุ ล ย์​ช่ ว งนี้ อยากไปท่ อ ง เทีย่ ว​พกั ผ่อน​แต่กย็ งั หาวันทีล่ งตัวยาก เพราะต้อง​คอยจัดการกับปัญหา​ของ บริวาร คนรอบข้าง​การงาน จะได้รบั โปรเจ็ค​ใหม่ๆ ผู้หลักผู้ใหญ่​มอบความ ไว้วางใจหลังจาก​ทนี่ งิ่ มาสักพัก​การเงิน ระมัดระวัง​เรื่องรายจ่าย จะใช้จ่ายไป กับค่าเดินทาง​ การลงทุน​ต่างๆ แต่ถา้ จะลงหุ้ น ​ไ ม่ค วรเกิ น สามคนถึ ง จะดี ความรัก คนโสดเป็นเดือนของการมี เสน่ห​์ ช่วงนี้​ทำ� อะไร​ก็จะเป็นจุดสนใจ​ ของคนรอบข้าง​ คนมีคู่ มีความเข้าอก เข้าใจ​กั น ดี จะท�ำ อะไร​ห รื อ ไปไหนก็ จะไปในทิ ศ ทาง​เ ดี ย วกั น ​ สุ ข ภาพ​ วิงเวียน​ศีรษะ​ ความดัน ปวดเมื่อยตัว ควรพักผ่อน​ให้เพียงพอ​

ชาวราศี มั ง กรจะ​เหนื่ อ ย​ใจกั บ บริวาร ต้องคอยช่วยเหลือ แก้ไข​ปญ ั หา​ ต่างๆ แต่กจ็ ะได้บริวารดีเข้ามา​ชว่ ยเหลือ โดยเฉพาะ ​เพศหญิ ง​จะดี ก ารงาน ขยับขยาย ​ไปในทิ ศท างทีดี ขึ้นแบ บ ค่อยเป็น ค่อยไป​ไม่ปบุ๊ ปับ๊ ​ ก ารติดต่อ ทางไกลจะราบรืน่ ​ดี มีผหู้ ลั กผูใ้ หญ่​ให้ การสนับสนุน​การเงิน ระมัดระวัง​การ ใช้จา่ ยไว้บา้ ง พิจารณา​ให้รอบคอบก่อนใช้ แต่ก็จะมี คนยื่น มื อเข้าม าช่ว ยเ หลื อ ยามติดขั ด ให้ พอหมุ นไปได้ ความรัก คนโสดจะได้พบคนถู ก ใจ​อายุ​มากกว่า​ หรือเป็นผูใ้ หญ่​กว่า คนมีคู่ แม้จะไม่คอ่ ย​ มีเวลาให้ กนั แต่ ก็ เข้ าใจกั นดี สุข ภาพ​ ไมเกรน ภูมแิ พ้ ปวดเมือ่ ย​ตามข้อ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ราศีสง ิ ห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

ราศีพจ ิ ก ิ (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

ราศีกม ุ ภ์ (13 ก.พ. - 15 มี.ค.)

ชาวราศีพฤษกช่วงนีม้ เี รือ่ ง ให้ตอ้ ง คิดมาก รูส้ กึ อึดอัดใจ อยากมีใครสักคน มาช่วยแก้ปญั หา เรือ่ งบางเรือ่ งก็ตอ้ งรอ จังหวะและโอกาสสักหน่อย ค่อยเป็นค่อย ไป อย่าใจร้อน การงาน กังวลใจกับปัญหา เก่าๆ ควรใส่ใจรายละเอียดเรือ่ งงาน เพิม่ ความรอบคอบเกีย่ วกับเอกสาร เพราะ มีโอกาสผิดพลาด การเงิน มีเ งินเข้ามา หลายช่องทาง แต่กจ็ ะมาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรง ทัง้ สิน้ ไม่มดี วงโชคลาภให้ลนุ้ ช่วงนีเ้ งิน เข้ามาดีตอ้ งเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ด้วย ความรัก คนโสด มีคนแอบมอง แอบส่อง คนมีคู่ อยากลงทุนท�ำอะไรร่วม กับคนรัก ซือ้ รถหรือร่วมหุน้ กัน สุขภาพ ไมเกรน ไข้หวัด เจ็บกล้ามเนือ้ หัวใจ

ชาวราศีสงิ ห์ชว่ งนีร้ ะมัดระวังอารมณ์ สักนิด อย่าใจร้อน ภายในใจอยากไป เทีย่ วหรือพักผ่อนไกลๆ แต่ทำ� ได้แค่คดิ เพราะติดปัญหาหลายๆ ด้าน การงาน ท่านทีส่ มัครงานไว้จะได้งานใหม่ แต่อย่า เลือกเยอะเพราะอาจเป็นโอกาสสุดท้าย ส�ำหรับท่านทีท่ ำ� งานเดิม ผลงานโดดเด่น แม้จะมีปญั หาจุกจิกเข้ามาบ้าง การเงิน คิดอยากน�ำเงินมาลงทุนหลายๆ อย่างแต่ ก็ตดิ ปัญหาเพราะยังไม่พร้อม แต่กจ็ ะมีคน ยืน่ มือเข้ามาช่วยเหลือ ความรัก คนโสด ยังไม่เปิดใจรับใครใหม่ ขอโฟกัสแค่เรือ่ ง งานก่อน คนมีคยู่ งั คงรักกันดี มีเกณฑ์ทจี่ ะ วางแผนอนาคตร่วมกัน สุขภาพ ชาทีป่ ลาย นิว้ มือ นิว้ ล็อค ปวดหลัง ข้อเข่ามีปญั หา

ชาวราศีพจิ กิ เดือนนีค้ อ่ นข้าง​โดดเด่น​ ชัดเจนกับหลายๆ อย่าง มีเกณฑ์​ได้รบั ข่าวดี เป็นช่วงเริ่มต้น​สงิ่ ใหม่ๆ การงาน ยังคงต้ อ งรอคอยหรื อ อาจเกิ ดความ ล่าช้าบ้าง นัดหมาย​ตา่ งๆ ควรเผือ่ เวลา สักนิด แต่ จ ะได้ บ ริ ว ารดีม าช่วยเหลือ​ การเงิน ขยับขยาย​ไปในทิศทาง​ทดี่ ขี นึ้ บางท่านอาจลงทุน​กับอสังหา​ริมทรัพย์​ งานเลี้ ย ง​สงั สรรค์ ​ การเดิ นทาง​ไกล ไปท่องเที่ยว​พักผ่อน​ความรัก ​คนโสด จะได้รู้ จั ก จากงานที่ ติ ดต่อ หรือการ แนะน�ำจากผูใ้ หญ่​คนมีคมู่ คี วาม​เข้าอก เข้าใจ​กั น หรือ จะลงทุ น ​รว่ มกับ คนรัก สุขภาพ ​ความดัน ไม่ควรใช้สายตามาก เกินไป​จุกเสียด​แน่นท้อง​โรคกระเพาะ

ชาวราศีกุ มภ์ ​จะได้พบเพือ่ น​ ญาติ​ หรือคนรู้จกั ​เก่าที่ไม่ได้เจอกัน​มานานจะ เดินทาง​มาหา มีเกณฑ์​ของการเดินทาง​ ไกล อบรม​สมั มนา​การงาน ต้องไปแก้ไข ปัญหา​เดิ มๆ ที่ ยั งคงค้า งคาอยู่ หรือยัง ไม่เรี ยบร้อย​ดี อาจเดิน ทาง​เพราะงาน ควรพิจารณาเรือ่ งเอกสารต่างๆ ​ให้ละเอียด ​รอบคอบก่อนเซ็น การเงิน ระมัดระวัง​ หากมีใ ครมาหยิ บยื ม ควรเซ็ น​เอกสาร สัญญาไว้​ไม่ควรคุยปากเปล่า เพราะ​อาจ มีการคลาดเคลือ่ น ไม่ได้ตามนัด​อย่าไว้ใจ เพศตรงข้าม​ความรัก คนโสดยัง​ไม่พบคน ถูกใจ​ คนมีคู่ หากมีปญั หา​ควรหันหน้า พูดคุย​ปรับความเข้าใจ​สุขภาพ​อ่อนเพลีย​ โรคเก่าอาจก�ำเริบ ข้ออักเสบ

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

ราศีกน ั ย์ (17 ก.ย. - 16 ต.ค.)

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ราศีมน ี (16 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ชาวราศีเมถุนช่วงนี้อยากท�ำอะไร ตามใจตัวเองแบบเด็กๆ บ้าง เพราะ เหน็ดเหนือ่ ยกับอะไรหลายๆ อย่าง สิง่ ที่ คิดทีห่ วังไว้กค็ อ่ ยๆ เห็นผล อาจไม่ทนั ใจ มากนัก ใจยังสู้นะแต่ลึกๆ ก็กลัวจะ เกิดปัญหาแบบทีเ่ คยเจอ การงาน อยาก เปลีย่ นงาน แต่ยงั ตัดสินใจไม่ได้ ก็ยงั คง ต้องท�ำงานเดิมไปก่อน การเงิน ยังคงมี รายจ่ายจุกจิกเข้ามาเรือ่ ยๆ และมีเกณฑ์ ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ความรัก คนโสด คนทีค่ ยุ อยูม่ โี อกาสพัฒนาความ สัมพันธ์ไปในทางทีด่ มี ากขึน้ คนมีคู่ ดูแล เอาใจใส่กันดี จะได้ไปเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจกัน สุขภาพ ภูมแิ พ้ผนื่ คัน ปวดฟัน ความเครียด อาการเมือ่ ยล้าตามร่างกาย

ชาวราศีกนั ย์ชว่ งนีอ้ ยากอยูเ่ งียบๆ คนเดียว เบือ่ หน่ายกับหลายๆ ปัญหา รวมทัง้ ความเครียด ความกังวลใจ อยาก มีชอ่ งทางใหม่ๆ มีเกณฑ์เดินทางไกลไป กันเป็นหมู่คณะ ระมัดระวังเรื่องของ อารมณ์สักนิดจึงจะดี การงาน ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ งานเก่าทีย่ งั ค้างคาจะ ได้รบั การสะสาง และอาจจะต้องท�ำงาน นอกสถานที่ การเงิน อยากน�ำเงินไป ลงทุนหรือต่อยอด แต่ควรพิจารณา​ให้ ละเอียด​รอบคอบ​ ความรัก คนโสดจะ มีคนเข้า มาหาแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว คนมีคู่ แม้จะเหน็ดเหนื่ อยจากงานคนรักก็ ยัง ห่วงใย สุขภาพ ความเครียด วิตกกังวล ระบบความดัน ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย

ชาวราศี ธ นู ​ม​ี เ กณฑ์ ​จ ะเดิ น ทาง​ ไกล อาจคิดหรือวางแผน​ไว้ล่วงหน้า​วา่ อยากไปต่ า งประเทศ​ห รื อ ไปพั ก ผ่อน​ ต่างจัง หวั ด ​ บางท่ า นจะออกรถใหม่ การงาน ขยับขยาย​ไปในทิศทาง​ทดี่ ขี นึ้ อาจได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ​ การ ติดต่อเจรจา​จะส�ำเร็จดี ​อาจต้อง​เดินทาง​ เพราะเรือ่ งงาน​การเงิน ใช้จา่ ยไปกับค่า เดินทาง​มีโชคลาภจากเลขเดิมทีเ่ คยซือ้ การลงทุน​จะมีกำ� ไรดี ความรัก ​คนโสด ระมัดระวังจ​ ะเจอคนมีคแู่ ล้ว คนมีคู่ จะ เกิดความระแวง​ไม่เข้าใจ​กนั ให้หนั หน้า มาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันใหม่ สุขภาพ​บ้านหมุน วิงเวียน​ศรี ษะ ​ปวดหลัง​ ปวดเอว ควรพักผ่อน​ให้​เพียงพอ​

ชาวราศีมนี คิดอยากจะไปท่องเทีย่ ว​ พักผ่อ น​ท างไกลหรื อ ไปต่ า งประเทศ​ มีเกณฑ์​ของการร่วมงานกับคนต่างชาติ​ หรือติดต่อ​กับคนต่างชาติ​การงาน จะ ต้องเดินทาง​เพราะงาน การติดต่อเจรจา​ จะส�ำเร็ จ ดี​ มี เกณฑ์​ข องการเลือ่ นขัน้ เลือ่ น​ตำ� เหน่ง​การลงทุน​จะส�ำเร็จ​ได้รบั ผลดี การเงิ น ค่ อ นข้ า ง​โ ดดเด่ น มาก ในเดือนนี้ จะพบช่อ งทาง​ข องรายได้​ มากกว่าหนึง่ ช่องทาง​ความรัก ​คนโสด ต้องกล้าแสดงออก​สกั นิด เค้าจะได้รวู้ า่ เราแอบมีใจให้ คนมีคู่ คนรักคอยเอาอก เอาใจ มี ค วามเข้ า ใจ​กนั สุ ข ภาพ​ จุกเสียด​แน่นหน้าอก​เพราะความกังวล​ ความเครียด​ปวดตามข้อแขน ข้อเข่า

30 Life & Metro


Profile for MJMEDIA

Life&Metro 28  

Life&Metro 28

Life&Metro 28  

Life&Metro 28

Advertisement