Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 เดือน มิถุนายน 2560

Vol.9 No.106 June 2017

แชะ ชม ช้อป

ชมเฌย - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก - ตลาดน�้ำดอนหวาย

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ ผม นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล ได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. โดยมุง่ เน้นการท�ำงาน หลัก 4 ด้าน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทีด่ แี ก่ผทู้ เี่ ข้ามาใช้บริการที่ บขส. ทุกท่าน ทัง้ ด้านความสะอาดของรถโดยสารและสถานที่ การประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ เี่ ข้ามาใช้บริการมีสว่ นร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาด ทิง้ ขยะและแยกขยะตามจุดทิง้ ด้านความปลอดภัย เรา จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยตรวจตราความเรียบร้อยจากเหล่ามิจฉาชีพและการก่อให้เกิดอาชญากรรมภายในสถานีฯ รวมถึงการตรวจความพร้อมของ พนักงานขับรถ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผโู้ ดยสาร ด้านความทันสมัย ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ทกุ ภาคส่วนให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 นัน้ บขส. เองก็พร้อมทีจ่ ะสอดรับกับนโยบายนี้ โดยการน�ำระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาช่วยบริหารงานด้านบริการ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ เช่น การจองตัว๋ และซือ้ ตัว๋ ออนไลน์ การ บริการแบบ Real Time เป็นต้น และสุดท้ายเรือ่ งของความตรงต่อเวลา เราจะพยายามเดินรถให้ตรงตามก�ำหนดเวลา เพือ่ ให้ประชาชน สามารถเช็คเวลาการเดินทางจากสถานีตน้ ทางไปยังสถานีปลายทางได้ โดยผมจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการ บริการให้ดแี ละเป็นทีน่ า่ พึงพอใจกับผูท้ เี่ ข้ามาใช้บริการมากทีส่ ดุ ครับ ท้ายนี้ ผมขอเน้นย�ำ้ ว่า ทาง บขส. ของเราพร้อมทีจ่ ะสรรหาสิง่ ดีๆ มาให้กบั ผูโ้ ดยสารทุกท่าน รวมถึงวารสารคูห่ เู ดินทางทีอ่ ยู่ในมือท่าน ก็เป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีจ่ ะท�ำให้เราได้ใกล้ชดิ กันมากขึน้ ครับ หากท่านมีขอ้ เสนอแนะใดๆ หรือต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางก็สามารถ ติดต่อได้ที่ Call Center โทร.1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th ครับ สวัสดีครับ นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 06 07 08

บขส.อินไซด์ บขส.อัพเดท เรื่องน่ารู้

: รูท้ นั กลโกง... ก่อนตกเป็นเหยือ่

11 เล่าสู่กันฟั ง

Lifestyle Magazine

12 รอบรู้รอบโลก : วันกินผัก Eat Your Vegetables Day 15 มุมสุขภาพ : กินผักผลไม้ 5 สี 5 ก�ำมือต่อวัน ป้องกันโรค 16 คู่หูพาเที่ยว : แชะ ชม ช้อป… 24 เคล็ดลับความงาม : หากเท้าแห้งแตก

และมีกลิน่ แก้ไขอย่างไรดี

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

27 เก็บมาฝาก : 5 อันดับกีฬายอดฮิต

ของหนุม่ สาวออฟฟิศ

28 คู่หูดูดวง : 15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2560 30 แวะชิ มริมทาง : ร้านเรือนน�ำ้ อลิษา

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์

ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

“จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล” กจญ. บขส. มอบแนวทางการ บริหารงานเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน แก่ผู้โดยสาร 4 ด้าน “สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงเวลา” มีธรรมาภิบาล นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เข้าสักการะพระพรหม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (บขส.) จากนัน้ ได้พบปะผูบ้ ริหารและมอบแนวทาง ในการท�ำงานเพื่อยกระดับการให้บริการ รถโดยสาร บขส. โดยเน้ น การท� ำ งาน 4 ด้าน คือ 1. ความสะอาด ต้องดูแล สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก เช่ น ห้ อ งน�้ ำ เก้าอี้พักผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งฯ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมใน การรักษาความสะอาดภายในสถานีขนส่งฯ รวมถึงดูแลความสะอาดของรถโดยสาร และการแต่งกายของพนักงานขับรถ โดยสารด้วย 2. ความปลอดภัย รถโดยสาร สถานีขนส่งฯ ต้องมีความปลอดภัย ปลอดจากมิจฉาชีพ การก่อให้เกิดอาชญากรรม และพนักงานขับรถมีความพร้อม ปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 3. ความทันสมัย สถานีขนส่งฯ รถโดยสารต้องมีความทันสมัย เช่น การให้บริการแบบ Real Time และการจ�ำหน่ายตัว๋ เป็นต้น และ 4. ความตรงต่อเวลา จัดการเดินรถให้ตรงต่อเวลา ประชาชนสามารถ เช็คเวลาการเดินทางจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทางได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวด้วยว่า เป้าหมายในการท�ำงานนับจากนี้ คือ จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และจะยกระดับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ บขส. พึงพอใจและได้รับบริการที่ดีที่สุด คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05

บขส.อินไซด์


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

โครงการ “เยาวชนนักเดินทาง”

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดโครงการ “เยาวชนนักเดินทาง” ปี 2560 ขึน้ โดยน�ำเยาวชน อายุระหว่าง 12 - 19 ปี เดินทางร่วม กิจกรรมและทัศนศึกษา เพื่อร่วมสืบสานปณิธานตามแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนา และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลงเรือ หางยาวล่องชมระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ให้อาหารลิงแสม ชมฟาร์มหอย แครง ดูวิถีชาวประมง และได้ร่วมปลูกป่าแบบปลูกเสริมในป่าใหญ่ด้วย ส�ำหรับโครงการ “เยาวชนนักเดินทาง” ปี 2560 เป็นโครงการตามแผนงาน ประจ�ำ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจ�ำปี งบประมาณ 2560 ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบ (Save Society) 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

ผู ้บริหารและพนักงาน บขส. ร่วมจัดกิจกรรม “ขอบคุณด้วยใจ”

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมจัดกิจกรรม “ขอบคุณด้วยใจ” ให้แก่ พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม อดีตกรรมการบริษัทฯ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในโอกาสอ�ำลาต�ำแหน่งฯ พร้อมได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทบริหารงาน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. ร่วมกับ ธกส. ประชุมหารือแนวทางการด�ำเนินโครงการร่วมมือช่ วยเหลือ เกษตรกรไทยและลงนาม MOU

บขส.อัพเดท

บขส. มอบรถวีลแชร์ ปี 2

ผูแ้ ทนบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด มอบรถวีลแชร์ ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ น ความสุ ข สู ่ ค นไทยด้ ว ยวี ล แชร์ ” ปี 2 แก่ พระครูวิโรจน์ สีบุญเรือง ซึ่งพิการขาด้านขวา ด้วยโรคโปลิโอ และขาด้านซ้ายประสบอุบตั เิ หตุ ณ วัดป่าสุวรรณหงส์ จ.ลพบุรี

บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

บขส. ร่วมกับ ธกส. ประชุมหารือแนวทางการด�ำเนินโครงการร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกร ไทย (ชาวนา) ในการสนับสนุนให้ความร่วมมือโครงการจ�ำหน่ายข้าวให้ชาวนา โดย บขส. จะเป็นเครือข่ายที่ใช้ศักยภาพด้านพื้นที่ สถานีเดินรถ รถและพนักงาน เป็นกลไกในการสนับสนุน ซึง่ ธกส.และ บขส.จะประสานความร่วมมือและวางกรอบแนวทางที่ได้ประโยชน์กับรัฐ และเกษตรกร ให้มากที่สุด และจะจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ช่วยเหลือเกษตรกรไทย และลงนาม MOU ร่วมกันในล�ำดับต่อไป

บขส. ร่วมแสดงความยินดี และสมทบทุน บ้ า นราชาวดี ( ชาย)สถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

สถานีเดินรถรังสิตเป็นตัวแทนมอบวีลแชร์ ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อน ความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”

บขส. ร่วมสมทบทุนฯ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี

สถานี เ ดิ น รถรั ง สิ ต เป็ น ตั ว แทนมอบ วีลแชร์ให้กบั คุณยายระเบียบ แมลงภูท่ อง ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ นความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว

สถานีเดินรถตรังเป็นตัวแทนมอบวีลแชร์ ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อน ความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”

สถานีเดินรถตรังเป็นตัวแทนมอบวีลแชร์ ให้กบั นายราเชษฐ แพรกหา ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทย ด้วยวีลแชร์” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ด้อยโอกาส ทางการเคลื่อนไหว ณ สถานีเดินรถตรัง คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด(บขส.) ร่วมสมทบทุน เพื่ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี


บขส.อั เรื่องน่พาเดท รู้

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย การติดต่อสือ่ สารแบบฉับไวในโลกออนไลน์ อาจท�ำให้หลายคน ต้องสูญเงินแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ช่วงนีเ้ ราจะเห็นข่าวการปลอมไลน์ (Line) ปลอมเฟซบุก๊ (facebook) ของบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือ หรือคนใกล้ตวั เรา เดือดร้อนเรือ่ งเงินแบบกะทันหัน มีความ จ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะต้องใช้เงินแบบด่วนๆ ในเวลานีแ้ ละขณะนี้ แล้วไลน์มาบอกเราให้โอนเงิน ไปให้ เราเองก็เกรงใจหรือเห็นใจสุดๆ ถึงความเดือดร้อนของคนใกล้ชดิ ก็รบี โอนไปให้ทนั ที โดย ไม่ได้ตริตรองก่อนว่าในความเป็นจริงแล้ว ท่านๆ ทัง้ หลายทีม่ ยี ศศักดิจ์ ะมายืมเงินเราเหรอ หรือ ญาติพนี่ อ้ งทีส่ นิทกับเราเค้ามีเรือ่ งจ�ำเป็นจริงๆ เช่นนัน้ หรือไม่... วิธคี ลายความกังวลใจว่าจะใช่คน ทีเ่ รารูจ้ กั ต้องการให้เราโอนเงินไปให้หรือไม่... ง่ายๆ เพียงท่านโทรกลับไปสอบถามทีค่ นๆ นัน้ ที่ ต้องการยืมเงินท่าน ท่านก็จะรูท้ นั ทีวา่ ท่านโดนหลอกจากพวกมิจฉาชีพ หรือว่าญาติของท่านก�ำลัง ขัดสนเรือ่ งเงินจริงๆ (เสียค่าโทรศัพท์ไม่กบี่ าท ดีกว่าพลาดโอนเงินไปให้แบบหลักพันหลักหมืน่ นะ) วันนีเ้ รามีวธิ กี ารหลอกล่อของพวกมิจฉาชีพลักษณะการโทรเข้ามาพูดคุยให้เราหลงเชือ่ และ โอนเงินในบัญชีไปให้แบบงงๆ พอรูต้ วั อีกทีกส็ ญู เงินไปซะแล้ว

รู ้ทันกลโกง...ก่อนตกเป็ นเหยื่อ

ถูกอายัดบัญชี เงินฝาก ข้ออ้างที่มิจฉาชีพนิยม ใช้มากทีส่ ดุ คือ หลอกว่าเหยือ่ เป็นหนีบ้ ตั รเครดิตหรือเป็น บัญชีที่ท�ำผิดกฎหมาย พัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือ การฟอกเงิน โดยมิจฉาชีพจะใช้ระบบตอบรับอัตโนมัตแิ จ้ง มายังเหยือ่ เช่น “บัญชีเงินฝากของคุณถูกอายัดเนือ่ งจาก เป็นหนี้บัตรเครดิต โปรดกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่” เมือ่ เหยือ่ ตกใจ ก็จะรีบต่อสายคุยกับมิจฉาชีพทันที หลังจาก นัน้ มิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหยือ่ หากเหยือ่ มีเงินจ�ำนวนไม่มากนัก มิจฉาชีพจะหลอกให้เหยือ่ โอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็ม แต่หากเหยื่อมีเงินค่อนข้างมากก็จะหลอกให้ฝากเงินผ่านเครื่องฝาก ถอนอัตโนมัติ โดยอ้างว่าเหยือ่ ต้องโอนเงินทัง้ หมดมาให้เพือ่ ตรวจสอบ หากไม่พบการเดินบัญชีทผี่ ดิ ปกติจะโอนเงินกลับมาให้... แต่สดุ ท้ายคือสูญ อ้างคืนเงินภาษี วิธีนี้มักถูกใช้ในช่วงที่มีการยื่นภาษีและ มีการขอคืน โดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งว่า เหยื่อได้รับภาษีคืนเป็นเงินจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องยืนยัน รายการและท�ำตามค�ำแนะน�ำทีต่ เู้ อทีเอ็ม แต่แท้จริงแล้วขัน้ ตอนที่ มิจฉาชีพให้เหยือ่ ท�ำนัน้ เป็นการโอนเงินให้กบั มิจฉาชีพ โชคดีได้รบั รางวัลใหญ่ มิจฉาชีพจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั แจ้งข่าวดีแก่เหยือ่ แล้วหลอกให้โอนเงินค่าภาษีไปก่อนจึงจะได้รบั รางวัลนัน้ ข้อมู ลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้าหาย โดยจะอ้างเป็น เจ้าหน้าทีส่ ถาบันการเงิน แล้วสร้างเรือ่ งขึน้ มา เช่น น�ำ้ ท่วม ระบบ คอมพิวเตอร์ได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้เหยือ่ แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด เลขทีบ่ ตั รประชาชน เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูล ในการใช้บริการต่อไป แต่แท้จริงแล้ว มิจฉาชีพจะน�ำ ข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการปลอมแปลงหรือใช้บริการ ทางการเงินอืน่ ๆ ในนามของเหยือ่

• • •

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

โอนเงินผิด มิจฉาชีพจะโทรไปยังสถาบันการ เงินทีเ่ หยือ่ ใช้บริการ เพือ่ เปิดใช้บริการขอสินเชือ่ ผ่าน ทางโทรศัพท์ เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ สถาบันการเงินโอนเงิน สินเชือ่ เข้าบัญชีเงินฝากของเหยือ่ แล้ว มิจฉาชีพก็จะ โทรไปหาเหยือ่ โดยอ้างว่า ได้โอนเงินผิดมาเข้าบัญชี ของเหยือ่ ขอให้เหยือ่ โอนเงินคืน ซึง่ ท�ำให้เหยือ่ อาจ หลงกลรีบโอนเงินนัน้ ไปให้มจิ ฉาชีพ โดยที่ไม่รวู้ า่ เงิน นั้นเป็นเงินสินเชื่อที่มิจฉาชีพโทรไปขอในนามของ เหยือ่ นัน่ เอง ซึง่ กว่าจะรูต้ วั ก็ตอ่ เมือ่ มีใบแจ้งเตือนให้ ช�ำระหนี้จากทางธนาคาร ในขณะที่โจรหนีหายเข้า กลีบเมฆไปนานแล้ว

ข้อสังเกตและวิธปี ้ องกัน

เมือ่ ได้รบั ข้อความหรือโทรศัพท์เข้ามา ต้อง พิจารณาทบทวนในสิ่งที่ได้รับแจ้งและความน่าจะ เป็น ไม่ให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ให้ยนื ยันว่าจะไปให้ ข้อมูลทีห่ น่วยราชการหรือสถาบันการเงินด้วยตัวเอง หลังจากนั้นให้วางสายแล้วติดต่อไปยังสถาบัน การเงินทีถ่ กู อ้างถึงด้วยตนเอง ซึง่ สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ไม่มนี โยบายขอข้อมูลหรือแจ้งให้ลกู ค้าท�ำ ธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์ แต่หากมียอดค้างช�ำระ จริง ลูกค้าสามารถช�ำระเองได้ผา่ นช่องทางต่างๆ ของสถาบันการเงิน โดยไม่ต้องท�ำรายการผ่าน ตูเ้ อทีเอ็มตามค�ำบอกของมิจฉาชีพ มิจฉาชีพมักมีข้ออ้างในการรบเร้าเร่งให้รีบ ท�ำการ เพือ่ ไม่ให้เหยือ่ มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลจาก บุคคลอืน่ เราต้องไม่ตกใจลนลานไปกับการปลุกเร้า ของมิจฉาชีพ ไม่โลภอยากได้อะไรในสิง่ ทีเ่ กินคาด เกินความเป็นจริง มิจฉาชีพมักหลอกให้เหยือ่ ท�ำการผ่านเอทีเอ็ม ด้วยภาษาอังกฤษ เพือ่ ไม่ให้เหยือ่ รูค้ วามหมายของ ปุ่มที่กดท�ำการ ถ้ามาในลักษณะนี้ เราต้องหยุด อย่าท�ำตาม แล้วรีบสอบถามกลับไปยัง Call Center หากได้รับเงินโอนผิดเข้ามา ต้องแจ้งให้ สถาบันการเงินเป็นผูด้ ำ� เนินการโอนคืนเท่านัน้

• • •

สิ่งที่ควรท�ำเมื่อตกเป็นเหยื่อแล้ว

รวบรวมหลักฐาน รีบแจ้งให้สถาบันการเงิน อายัดบัญชีเงินเงินฝากของเราและโจร มิให้ท�ำ ธุรกรรม ฝาก ถอน โอนใดๆ เป็นการชัว่ คราวด่วน แจ้งความกับสถานีตำ� รวจและแจ้งหน่วยงาน กระทรวงไอทีให้ดำ� เนินการสืบค้นหาเบะแสคนร้าย มาด�ำเนินคดี


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


บขส.อั ข่าวรายทาง พเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีซซ ู ุ กับคาราวาน “พลังดี...เปลีย ่ นโลก” “ทิสโก้-มาสด้า”

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายชลิ ต ศิ ล ป์ ศ รี กุ ล รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร และนายอัตสึชิ ยาสึโมโต้ รองประธานบริหาร บริษทั มาสด้าเซลส์ (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งทิสโก้เป็นนายหน้าประกันภัยรถยนต์ อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ “มาสด้าพรีเมีย่ มอินชัวรันส์” เพื่อยกระดับบริการปกป้องคุ้มครองลูกค้ารถยนต์มาสด้าทุกรุ่น ด้วยประกันภัยที่ทิสโก้คัดสรรพร้อมสิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้า

เอไอเอส ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน

สร้างลานสุขภาพพร้อมเครือ ่ งออกก�ำลังกาย มอบให้ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุดมศักดิ์ โสมค�ำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส (ที่ 3 จากขวา) มอบ “ลานสุขภาพเอไอเอส” แห่งที่ 13 เพื่อสุขภาพที่ดีของ คนในชุมชน โดยได้สร้างเครื่องออกก�ำลังกายพร้อมทั้งจัดท�ำ คู่มือแนะน�ำวิธีการใช้เครื่องออกก�ำลังกาย โดยมี นางอุดม วงษ์ แ สน ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ และนายเกรียงไกร กิรวิ รรณา นายอ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (กลาง) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เส้นทางที่ 3 สูโ่ รงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ปา้ สังขละบุรี

กลุ่มตรีเพชร น�ำโดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ�ำกัด พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้จ�ำหน่ายอีซูซุรุ่นใหม่ และ พนักงานกลุม่ ตรีเพชร จัดกิจกรรมคาราวานอีซซู ุ วี-ครอส 4x4 “พลังดี...เปลีย่ นโลก” น�ำเงินและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่ ตชด.บ้านทิไล่ปา้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้มอบรถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ “อีซูซุ วี-ครอส 4x4” จ�ำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ออฟโรดให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ ในการขนส่ง เด็กนักเรียนและชาวบ้านอีกด้วย วาโก้ เปิดตัวแบรนด์ใหม่!

SUHADA (ซูฮาดะ) รุกตลาดชุดชัน ้ ในพรีเมีย ่ ม

นายธรรมรั ต น์ โชควั ฒ นา กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายชุดชั้นใน วาโก้ แบรนด์ทคี่ รองอันดับหนึง่ ในตลาด ชุดชั้นใน เผยว่า “ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการน�ำเข้าสินค้าใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ SUHADA (ซูฮาดะ) โดยวางต�ำแหน่งอยู่ในระดับพรีเมี่ยม เน้น เรือ่ งบราเนียนเรียบ แนบกระชับทรวงอก ให้ความรูส้ กึ มัน่ ใจ และมีสไตล์ทแี่ ตกต่าง จากชุดชัน้ ในทัว่ ไปตามท้องตลาด” วางจ�ำหน่ายแล้วทีว่ าโก้ ช็อป (Wacoal Shop) หรื อ ช้ อ ปปิ ้ ง ออนไลน์ www.wacoal.co.th สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร.0 2296 9979 หรือ Facebook : Wacoal Thailand ยามาฮ่า ส่ง “แสตมป์” อภิวฒ ั น์ วงศ์ธนานนท์ พร้อมล่าแต้มศึกชิงแชมป์โลก CEV Moto3 สนาม 2

นายธีระพงษ์ โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายกีฬายานยนต์ และ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ร่วมถ่ายภาพพร้อมให้ก�ำลังใจ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ #22 นักบิดดาวรุง่ สังกัด YAMAHA THAILAND RACING TEAM ดีกรีแชมป์เอเชียปี 2016 รุน่ Asia Production 250 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Moto3 Junior World Championship ในรายการ FIM CEV International Championship 2017 สนามที่ 2 ณ Le Mans Circuit ประเทศฝรั่งเศส

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

รพ.เวียงป่าเป้า ยกระดับ อสม.ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

น�ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ บูรณาการงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย น�ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จาก AIS เข้ามา ยกระดับการท�ำงาน อสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มัน่ ใจตอบโจทย์การท�ำงาน สาธารณสุขชุมชน ชูเป็นการติดต่อสื่อสารดิจิทัลที่ช่วยให้รับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่าง รวดเร็ว ฉับไว แม่นย�ำ ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รบั การดูแลอย่างมี ประสิทธิมากภาพขึ้น

นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ กลุม่ งานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กลุม่ งานบริการ ด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวมได้นำ� แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์มาใช้ เพือ่ เป็นสือ่ กลางติดต่อสือ่ สารระหว่างเจ้าหน้าทีห่ น่วยบริการ สุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ท�ำให้ชว่ ยงานด้านสาธารณสุขชุมชนในพืน้ ที่ได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอ�ำเภอเวียงป่าเป้าซึง่ มีหมูบ่ า้ นห่างไกลหลายแห่ง โดยมีหมูบ่ า้ นระยะทางไกลสุดถึง 40 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล แอปพลิเคชันดังกล่าวจึงเข้ามาช่วยแก้ไขด้านสาธารณสุข และ ฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ย รวมถึงการป้องกันโรคหรือการระบาดของโรคบางอย่างได้ดขี นึ้ เนือ่ งจากในพืน้ ทีเ่ กิด โรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย แต่เมือ่ น�ำแอปพลิเคชันนีเ้ ข้ามา ช่วยให้การ ท�ำงานของ อสม.สามารถแจ้งข้อมูล และพิกดั ได้ทนั ที ทุกที่ ทุกเวลาเพียงครัง้ เดียว และได้ขอ้ มูล ทีถ่ กู ต้อง จึงเชือ่ ว่าในฤดูฝนนีจ้ ะท�ำให้สถิตกิ ารเกิดไข้เลือดออกลดลง ด้าน นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ อาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” และเพือ่ ร่วมสนับสนุนภาครัฐในการ ยกระดับสาธารณสุขไทยมุง่ สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 AIS ได้พฒ ั นา นวัตกรรมทางสังคม “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม. ให้ สามารถติดตามรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล และเหตุการณ์ความ เคลือ่ นไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นย�ำ ทันต่อสถานการณ์ เพือ่ น�ำข้อมูลดังกล่าวไป เผยแพร่ให้คำ� แนะน�ำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รจู้ กั ดูแลสุขภาวะ ของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึง่ จะช่วยส่งเสริมงานด้าน สาธารณสุขของชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงคนใน ชุมชนจะมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11

หน้าจอแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปัจจุบนั แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการ สุขภาพระดับปฐมภูมิ และ รพ.สต. เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่ง ทัว่ ประเทศ โดยในปี 2560 AIS มีความตัง้ ใจขยายการ ใช้งานไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ รพ.สต.ทัว่ ประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าว เป็นนวัตกรรมทางสังคมทีส่ ง่ เสริมให้การท�ำงานสาธารณสุข ชุมชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีสอื่ สารดิจทิ ลั ได้ อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ นางร�ำภา โชรตแตร์ ชาวบ้าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมา อสม.ในหมู่บ้าน ไม่คอ่ ยมีความรูเ้ รือ่ งสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน ส่งผลให้ตน และชาวบ้านไม่สามารถไปขอค�ำแนะน�ำในการ ดูแลผู้ป่วยเรื่องสุขภาพได้ แต่ภายหลัง อสม.น�ำ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการท�ำงาน ผลที่ ได้รบั คือ ในตอนนีเ้ มือ่ ต้องการขอค�ำแนะน�ำจาก อสม. อสม.สามารถสอบถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่ รพ.ผ่าน แอปดังกล่าวได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ รพ.ก็สามารถ ตอบกลับค�ำแนะน�ำได้อย่างรวดเร็ว จากที่ในอดีต เคยล�ำบากใจ แต่ปัจจุบันรู้สึกดีขึ้น อสม.มีข้อมูล มีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้าน ไม่ต้องเดินทางเข้าไปยัง รพ.ทุกครั้งเมื่อต้องการ ค�ำแนะน�ำ ที่ส�ำคัญ อสม.เหมือนญาติพี่น้อง ยิ่งมี แอปพลิ เ คชั น เข้ า มาช่ ว ยเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพ ชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านกับ อสม.ก็ยงิ่ รูส้ กึ อบอุน่ ใกล้ชิดกันแนบแน่นกันมากขึ้น


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ใครเคยกิน

“ขนมศิลาอ่อน” ยกมือขึน้

มหานครโตเกียว...นครหลวงตะวันออก ส่วนมากผูค้ นรูจ้ กั โตเกียวเพราะเป็นเมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนไป เยือนไม่เคยขาด ซึง่ ค�ำว่า “โตเกียว” มีความหมายว่า “นครหลวงตะวันออก” นัน่ เอง เมืองหลวงแห่งนี้มีระบบการปกครองแบบพิเศษ โดยรวมการปกครองแบบรูปแบบจังหวัดและเมือง เข้าไว้ดว้ ยกัน และถือเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีประชากรอยู่อาศัยราวๆ 35 ล้านคน (นี่ยังไม่รวม บรรดานักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วอีกนับไม่ถว้ นเลย นะ) ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจหากโตเกียวจะเป็นเมือง ที่มีประชากรมากที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ภาพประกอบ : http://lang.tokyo-skytree.jp/th/

เอ่ยชือ่ ขนมศิลาอ่อน เชือ่ ว่าเด็กรุน่ ใหม่อาจจะ ไม่เคยได้ยนิ มาก่อนก็เป็นได้ ขนมศิลาอ่อนนัน้ จะใช้แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งถั่วมาผสมกัน รวมถึงส่วนผสมของน�้ำเชื่อมและกะทิ ขนมศิลาอ่อน จะกวนให้สุก น�ำมาเทใส่ถาด จัดการเกลี่ยหน้าให้ เรียบแล้วจึงน�ำน�้ำอัญชันราดลงบนขนม ใช้ไม้พาย กรีดให้เป็นสายๆ คนสักครู่โดยไม่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน โรยถั่วลิสงซอย จากนั้นปล่อยให้ขนมเย็น จึงตัดเป็น ชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีค�ำ ซึ่งในสมัยนี้อาจจะหากินได้ยาก สักหน่อย นอกจากจะไปในแหล่งผลิตขนมไทยโบราณ ภาพประกอบ : http://program.thaipbs.or.th/ KhanomThai/episodes/32453

วัEatนYour กินผัVegetables ก Day วันกินผัก 17 มิถุนายน ถือก�ำเนิดเกิดขึ้นเพื่อชักชวน เหล่าคนไม่กินผักให้หันมาสนใจอยากลองกินผักดูบ้าง โดยบรรดาเหล่าคนกินผักจะพากันช่วยโปรโมทว่าผักทั้งหลายมี ประโยชน์และอร่อยเพียงใด สีสันก็สวยงาม เขียว เหลือง แดง ส้ม ม่วง (ไม่รเู้ หมือนกันว่าในวันนีจ้ ะมีผยู้ ผี้ กั เปลีย่ นใจกลับมากินผักได้ สักกีค่ น) เคยมีวจิ ยั จากมหาวิทยาลัย Montreal ในประเทศแคนาดา ว่าไว้ในปี 2012 เกี่ยวกับการสอนเด็กให้กินผักของเหล่าคุณแม่ พบว่าการบังคับเด็กให้กนิ ผักจะยิง่ ท�ำให้เด็กไม่กนิ ผักยิง่ ขึน้ เมือ่ เติบโต เป็นผู้ใหญ่ ส่วนเด็กที่ถูกปล่อยให้เลือกอาหารในจานกินเองมักจะ มีแนวโน้มกินผักที่มากกว่านะ ขอบคุณข้อมูล holidayinsights.com 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เลเซอร์กับชื่ อเต็มที่คุณอาจไม่คุ้นหู

เมื่อปลาทอง

สูญเสียการทรงตัว เราอาจไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อมี คนพูดว่าปลาว่ายน�้ำไม่ได้ แต่นี่ คือเรื่องจริงที่เกิดกับปลาทองตัวหนึ่ง มัน ถูกทิ้งเอาไว้ในร้านขายสัตว์น�้ำ เมื่อได้รับการ ตรวจความผิดปกติและพบว่ามันก�ำลังทรมานเพราะโรคสูญเสียการ ทรงตัวจากเหตุถุงลมติดเชื้อ ส่งผลให้มันไม่สามารถที่จะลอยตัวใน น�้ำได้ โถ..เจ้าปลาน้อย แค่ฟังก็เศร้าเเล้วใช่ไหมล่ะ พอเป็นเช่นนี้ มันก็ไม่สามารถว่ายน�้ำขึ้นมากินอาหารได้ แต่โชคดียังมีผู้ดูแลมัน Derek ตัดสินใจสร้างวีลแชร์ที่ออกแบบมาเพื่อมัน โดยน�ำสายยางที่ อยู่ในตู้ปลานั่นแหละพันรอบๆ ตัว จากนั้นเพิ่มฐานรองใต้ท้องช่วย ถ่วงน�้ำหนัก สุดท้ายผูกสายติดไว้กับโฟมก้อนเล็ก ให้มันลอยตัวได้ อย่างเป็นธรรมชาติ และในวันนีม้ นั ก็กลับมาว่ายน�ำ้ ได้อย่างเป็นปกติ แล้ว ต้องปรบมือให้ผู้ดูแลมันด้วยจากใจ ข้อมูลและรูปภาพ : boredpanda.com/tiny-goldfish-wheelchairTaylor-dean

ต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบัน “แสงเลเซอร์” เป็นเทคโนโลยี ที่ถูกใช้งานในชีวิตประจ�ำวันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ พริ น เตอร์ เครื่ อ งเล่ น แผ่ น ดิ ส ก์ เลเซอร์ ที่ ใ ช้ ใ นวงการแพทย์ แ ละ แวดวงความงาม การท�ำ เลสิกหรือในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ แต่ จะมีใครรู้บ้างว่าชื่อเต็มๆ ของเลเซอร์นั้นมาจากวลี ว่า Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ซึ่งแปลได้ว่า การขยายหรือเพิ่มก�ำลัง แสงโดยการใช้การแผ่รงั สี แบบกระตุ้น อันเป็นหลัก การเบื้องต้นในการสร้าง ล�ำแสงเลเซอร์นั่นเอง

คุณอาจไม่รู้ว่า คนอดอยากยังมีอยู ท่ ว่ั โลกใบนี้ แม้ ปั จจุ บั น ผู ้ ค นจ� ำ นวนมากจะมี วิ ถี ชี วิ ต การเป็นอยู ร่ วมถึงเรื่องอาหารการกินที่ดขี นึ้ แต่รู้ไหม คนทั่วโลก 1 ใน 8 คนก็ยังอดอยาก ขาดแคลนอาหาร มีเด็กเสียชี วิตทุกๆ 10 วินาที ด้ ว ยความหิ ว มี ค นเป็ น โรคทุ พ โภชนาการจน เสียชี วิตถึง 36 ล้านคน ดังนัน้ ก่อนที่จะคิดกินทิ้ง กินขว้าง... ลองนึกถึงผู ้คนเหล่านัน้ ดูหน่อยนะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ฝนฟ้า

อย่าปล่อยให้ โปรยปรายท�ำลายสุขภาพ

ช่วงหน้าฝนเรามักหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องเผชิญกับสายฝน ที่มาพร้อมกับอาการป่วย ไม่ว่าจะเป็น หวัด โรคผิวหนัง เชือ้ ราทีม่ าจากความอับชืน้ คูห่ เู ดินทางขอแนะ 6 วิธดี แู ลสุขภาพ ในช่วงหน้าฝน ให้คณุ เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยจากสายฝนโปรย

1.

พกร่มหรือชุ ดกันฝนติดรถ ติดกระเป๋ าให้อุ่นใจ นอกจากจะท�ำให้คณุ ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการหลบพักในการเดินทาง จนมากเกินไปแล้ว ยังช่วยลดโอกาสในการสัมผัสสายฝนของร่างกายให้ น้อยลงด้วย (ลืมความคิดว่าผูช้ ายถือร่มแล้วไม่เท่ไปบ้าง เพราะอย่างไร สุขภาพย่อมส�ำคัญกว่า... จริงไหม) อาบน�ำ้ สระผมทันทีเมือ่ ถึงบ้าน หลังเลิกงาน เมือ่ กลับถึงบ้านควร ช�ำระล้างท�ำความสะอาดร่างกายทันที ควรสระผมด้วย เพื่อขจัดสิ่งสกปรก และเชือ้ โรคต่างๆ ทีอ่ าจติดมากับสายฝน ส่ ว นเสื้ อ ผ้ า ที่ เ ปี ย ก หากเป็ น ไปได้ แนะน�ำให้ซกั และปัน่ แห้งทันที

2.

3.

รักษาร่างกายให้อบอุ ่นเสมอ หลังจากเผชิญสายฝนมา การอยู่ในห้องหรือบรรยากาศอบอุ่น สวมเสื้อผ้าที่แห้ง สะอาด และไม่บางเบาจนเกินไป จะช่วยรักษา อุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ จะสวมถุงเท้าก่อนเข้านอนด้วยก็ได้ เพือ่ เพิม่ ความอบอุน่ ของร่างกายยิง่ ขึน้

4.

ดื่มนมร้อนหรือชาอุ ่นๆ เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ อุน่ ๆ อย่าง นมสด ชาลาเวนเดอร์ จะท�ำให้คณุ รูส้ กึ ผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดี เพิ่มวิตามินซี ทุกเช้า วิตามินซีมีอานุภาพดีในการต้านหวัด ลองกินวิตามินซีให้เป็นกิจวัตร หากชืน่ ชอบวิตามินซี จากธรรมชาติ ลองเพิม่ น�ำ้ ส้มคัน้ สด ฝรัง่ กีวี หรือสตรอเบอร์รใี่ นมือ้ เช้าของทุกวัน ดูสิ หรือถ้าไม่มเี วลาตระเตรียมอาหารเอง จะเลือกกินเป็นซัพพลีเมนท์ก็ได้ เพียง แต่ตอ้ งอ่านฉลากถึงปริมาณทีเ่ หมาะสมในการกินแต่ละวัน และมีขอ้ ห้ามในการกิน อย่างไรบ้าง หากไม่แน่ใจลองปรึกษาเภสัชกรดู

5.

6.

เน้นความสะอาดให้มาก หากไม่อยากเป็ นเชื้ อรา ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋าหรือชุดชัน้ ในทีเ่ กิดความอับชืน้ จาก สายฝน อย่าปล่อยให้แห้งเอง เพราะอาจเป็นแหล่งสะสมของเชือ้ โรค เชือ้ ราและ แบคทีเรียได้ ควรซักหรือเช็ดท�ำความสะอาดทันที หากเป็นไปได้ควรน�ำเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋าไปตากแดด (ในอีกวัน) เพือ่ ให้แสงแดดฆ่าเชือ้ โรคและลดกลิน่ อับชืน้ ส�ำหรับผิวหนังที่โดนฝนหรือลุยน�ำ้ ท่วมขัง ควรท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ สบู่ ให้ทวั่ หากเกิดอาการคันควรทายาป้องกันเชือ้ ราร่วมด้วย

คุณรู ้ไหมว่า ในไข่นนั้ มีสารลูตินที่ช่วย ยับยัง้ การเกิดอาการต้อกระจก ซึ่ งสารลูติน ที่พบในไข่ไก่มีปริมาณมากกว่าที่พบใน ผักโขมหรือผักใบเขียวอื่นๆ ด้วยนะ 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


5 สี 5 ก�ำมือต่อวันปองกันโรค กินผักผลไม้ ้

ผักและผลไม้จะช่วยป้องกันโรคและชะลอความแก่ได้ดี และถ้าจะให้ผลดี กับร่างกายสุดๆ แนะให้กนิ ให้ครบทัง้ 5 สีดว้ ยในแต่ละวัน ทีส่ ำ� คัญต้องมี ปริมาณมากเพียงพอ หากนึกไม่ออกว่ามีผกั อะไรสีไหนบ้าง มาลองดูกนั

สีแดง

มะเขือเทศ แอปเปิ้ ล พริกแดง สตรอเบอร์ร่ี

สีเหลือง

ฟั กทอง มันฝรั่ง พริกเหลือง มันเทศ ส้ม แครอท

สีเขียว

คะน้า กะหล�่ำปลี ปวยเล้ง ตัง้ โอ๋ คื่นไช่ ผักชี

สีม่วง

องุ น่ อัญชัน กะหล�่ำปลีมว่ ง บีทรู ท

สีขาว

หอมหัวใหญ่ กระเทียม หัวไชเท้า มันแกว

สูตรการล้างผัก ให้สะอาดและปลอดภัย

น�ำน�ำ้ ส้มสายชู 1 ส่วน ต่อน�ำ้ 10 ส่วน หรือใช้ ผงฟู 1 ช้อน ต่อน�ำ้ 20 ลิตร แช่ผกั ทิง้ เอาไว้นาน 10 - 15 นาที จากนัน้ ล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่า เพียงเท่านี้ ผักก็จะสะอาด ปลอดภัย พร้อมน�ำไปรับประทานและ ปรุงอาหารแล้ว

ความอ้วน่ บางครัง้ ก็มาจาก พฤติกรรมการกินทีเหมือนโรคติดต่อ

ปัจจุบนั เรือ่ งของความอ้วนอาจไม่ใช่แค่เรือ่ งของพันธุกรรมเท่านัน้ พฤติกรรมการกินนัน้ สามารถถ่ายเทและติดต่อกันได้จากคนใกล้ชดิ โดยอันดับ 1 นัน้ คือ มาจากกลุม่ เพือ่ นฝูง ยิง่ แก๊งค์ไหนมีบฟุ เฟ่ตท์ ี่ไหนก็เฮฮาพากันไปชิม ไปถล่มร้านยิง่ ต้องระวัง จากการเทียบสถิติ ว่ากันว่า เพือ่ นมีอทิ ธิพลต่อการบริโภคของคนเราถึง 34% เชียวล่ะ อันดับ 2 คือ พีน่ อ้ ง และ ตามมาด้วยอันดับ 3 พ่อแม่ ผูป้ กครอง แถมถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พฤติกรรมการกิน มักจะแย่ลง ดังนัน้ พยายามอย่าตามใจปากบ่อยๆ เพราะจะท�ำให้รา่ งกายชินกับอาการอยากกิน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่หวิ มากขึน้ เรือ่ ยๆ และเชือ่ ไหมคนจ�ำนวนกว่า 12.4% มักหลอกตัวเองว่าสิง่ ทีก่ นิ เข้าไป ไม่แย่หรอก ลองเช็กดูสวิ า่ พฤติกรรมการกินของคุณเป็นแบบไหนกันอยู่ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

แชะ ชม ช้อป

ชมเฌย - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก - ตลาดน�้ำดอนหวาย ส�ำหรับใครที่ยากเปลี่ยนบรรยากาศหาที่ “แชะ ชม ช้อป” แบบย้อนยุ คและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เราขอแนะน�ำ 3 ที่เที่ยวที่อยู ใ่ นละแวกเดียวกันระหว่างถนนพุ ทธมณฑลสาย 4 และ 5 จ.นครปฐม กับ 3 บรรยากาศ 3 สไตล์ โดยเริ่มการ “แชะ” แรกกันที่ “ชมเฌย” สถานที่สดุ ฮิปของ คนรักการถ่ายภาพ ต่อด้วยการ “ชม” พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะนกฮู ก การท่องเที่ยวเชิ งเรียนรูก้ บั ของสะสม เหล่าบรรดานกฮู กจากนานาประเทศ และปิ ดท้ายด้วยการ “ช้อป” ที่ตลาดน�ำ้ ดอนหวาย ที่จะท�ำให้คณ ุ สนุกเพลิดเพลินกับการจับจ่ายของดีราคาโดน...

แชะ

“ชมเฌย” น่าเชยชม สตูดโิ อถ่ายละครย้อนยุค สุดแนวที่ห้ามพลาด หลายคนอาจเคยผ่านตากับฉากละครย้อนยุค ตึกรามบ้านช่อง หรือถนนหนทางเหล่านี้กันมาบ้าง แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่ปางก่อน ทางช่อง one 31

เรือ่ งพริง้ คนเริงเมือง ทางช่อง 7 และเรือ่ งเรือนพยอม ทุกเรื่องล้วนมาใช้บริการถ่ายท�ำในสถานที่แห่งนี้ ทั้งสิ้น แต่ละฉากแต่ละมุมได้ถกู จัดตกแต่งให้ดยู อ้ นยุค สมจริง ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงต่างๆ ทั้งร้านซักรีด โรงหนัง โรงรับจ�ำน�ำ ร้านขายา ร้านตัดผม ร้านขาย นาฬิกา ร้านตัดเสือ้ ปัม๊ น�ำ้ มัน หรือแม้แต่สถานีรถไฟ ก็จ�ำลองมาได้คล้ายกับสถานีกันตรัง สถานีรถไฟ สุดท้ายทางฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดตรังนั่นเอง 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


จากประตูทางเข้าบริเวณฝั่งด้านซ้ายจะเป็น ส่วนของ ชมเฌย The Memory Gallery หรือจะ เรียกว่าเป็นส่วนจัดแสดงอาคารสถานที่ รวมข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยก่อน เมื่อเดินเข้าไปช่วงแรก จะเป็ น ตึ ก อาคารพาณิ ช ย์ แ บบโบราณตั้ ง อยู ่ ทั้ ง สองฝั่งฝากถนน การตกแต่งร้านรวงเรียกได้ว่าเก็บ ครบทุกรายละเอียดท�ำให้รสู้ กึ เหมือนได้ยอ้ นยุคไปอยู่ ในสมัยนั้นจริงๆ แถมยังมีรถม้า รถลากแบบเก๋งจีน และรถเก๋งสมัยก่อนให้เราได้แวะโพสต์ท่า แชะ แชะ แชะ ด้วย เมื่อเดินตรงมาเรื่อยๆ จะเป็นวงเวียน ด้านซ้ายมือจะเป็นปั๊มน�้ำมันสีเหลืองเด่น มีโลโก้ สามทหาร ชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นปั๊ม ปตท. ดังเช่นปัจจุบันด้วย ด้านข้างปั๊มทั้งสองข้าง เซ็ตอัพ เป็นรั้วสังกะสีตกแต่งด้วยแผ่นป้ายเหล็กบรรดายี่ห้อ สินค้าต่างๆ ดูสวย เก๋ เท่ห์สไตล์ฮิปเตอร์ จากมุมนี้ เราก็มาแชะ แชะ แชะ กันต่อที่โรงภาพยนตร์ ซึง่ สร้าง มาได้เหมือนบรรยากาศเก่าก่อนครัง้ อดีตมาก ถ้าใคร คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


เคยได้ดหู นังสมัยสมบัติ อรัญญา สรพงศ์ จารุณี เป็น พระเอก นางเอก ก็คงจะได้เห็นภาพโรงภาพยนตร์ แบบนี้ในฉากหนังเหมือนกัน ถัดจากจุดนี้ไปอีกหน่อย จะเป็นสถานีรถไฟสีเหลืองแจ่ม พร้อมหัวรถจักรสมัย ก่อนอยู่ด้านหลังโรงถ่ายใหญ่ เมื่อเดินออกจากจุดนี้ วกกลับมาตรงทางเข้าด้านซ้ายมือจะเป็นแนวบ้าน ไม้เรือนแถวสมัยโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง มีเรือจอด เป็นพร๊อพให้ดูสมจริง ห้องไม้เรือนแถวแต่ละห้องก็ ตกแต่งให้เป็นทีเ่ ก็บรวบรวมข้าวของเครือ่ งใช้ในสมัย ก่อนเช่นกัน บางห้องเป็นร้านกาแฟ ร้านตัดผม ร้าน ขายของโชว์ห่วย ร้านขายของเล่น ร้านขายอุปกรณ์ เครือ่ งครัว และร้านขายผ้าทอมือ ทุกร้านจะมีระแนง ไม้กันประมาณหัวเข่าเพื่อไม่ให้เราเข้าไปด้านใน รัก ชอบจุดไหนก็กด แชะ แชะ แชะ ถ่ายภาพจากด้าน นอกก็สวยงามสมจริงเหมือนกัน จากจุ ด นี้ เ มื่ อ เดิ น ข้ า มสะพานไม้ ไ ปจะเป็ น สนามหญ้าสีเขียวชอุม่ มีโต๊ะเก้าอีจ้ ดั วางไว้ให้สำ� หรับ นั่งเล่นพักผ่อนได้ และเป็นส่วนทางขึ้น ร้านชมเฌย COFFEE จากด้านหลัง หรือถ้าเราเข้ามาจากประตู รั้วด้านหน้า ร้านกาแฟจะตั้งอยู่ทางด้านขวามือ บริเวณลานจอดรถ ตัวร้านเป็นอาคารสีขาวแนวสวย คลาสสิกแบบโบราณร่วมสมัย ภายในตกแต่งด้วย 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ชุดผ้าม่านสีม่วงเข้ม ตัดกับสีขาวของผนังก�ำแพง มีมมุ เก๋ๆ ให้เลือก แชะ แชะ แชะ อยูห่ ลายมุมเช่นกัน ส่วนด้านนอกจะเป็นทีน่ งั่ แบบเอาท์ดอร์รมิ สระว่ายน�ำ้ มองเห็นวิวแนวบ้านไม้เรือนแถวให้อารมณ์ชิลๆ ไป อีกแบบ มีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม จุดหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราประทับใจมากคือ การตกแต่ง พื้นที่ทุกจุด ทั้งส่วนของ ชมเฌย COFFEE และ ชมเฌย The Memory Gallery ก็ตาม จะมีพระบรม ฉายาลั ก ษณ์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์

รวมถึงภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ติดตามผนัง หรือจัด วางไว้ในที่ที่เหมาะสม ท�ำให้เราได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีความส�ำคัญ เป็นที่ เคารพรั ก และอยู ่ คู ่ ค นไทยเสมอมา เหมื อ นเพลง “รูปทีม่ ที กุ บ้าน” ทีข่ บั ร้องโดย เบิรด์ ธงไชย แมคอินไตย์ ไม่วา่ คุณจะมาเป็นช่างภาพ เป็นนางแบบ นายแบบ หรือจะมาแอบส่องงานของเก่าเก๋ๆ ที่หาดูยาก สมัยรุ่น คุณพ่อ คุณแม่ รับรองได้ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวัง เปิดให้ เข้าชมฟรี แต่มีข้อแม้ว่าถ้าวันไหนมีถ่ายละครจะไม่ อนุญาตให้เข้าชมนะจ๊ะ เพราะฉะนัน้ เพือ่ ความไม่ผดิ หวัง ก่อนเดินทางมาก็ควรโทรสอบถามสักนิดนึง หรือเช็ค คิววันหยุดได้จากเฟซบุ๊กของทางร้าน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19

ทีต่ งั้ : 68 หมู่ 4 ซ.ก�ำนันทินกร ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร : 08 9415 2038 เฟซบุ๊ก : ชมเฌย เปิดให้บริการ (ปิดทุกวันจันทร์) • อังคาร - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. • เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี ตรงมาถึงพุทธมณฑลสาย 3 เลี้ยวซ้ายกลับรถไป ฝั่งตรงข้าม เพื่อเข้าถนนศาลาธรรมสพน์ ตรงไป ทางพุ ท ธมณฑลสาย 4 เล็ ก น้อย จะเจอซอย ศาลาธรรมสพน์ 33 จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังซอย ก�ำนันทินกร มีป้ายบอกทาง


เครื่องใช้ต่างๆ นานาที่ได้มาจากหลากหลายแห่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น อเมริกา ญีป่ นุ่ อินเดีย เมียนมา อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้บริการมากว่า 5 ปีแล้ว เหล่าบรรดานกฮูกก็มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง เก็บรวบรวมเอง จากคนรูจ้ กั และคนทีม่ าเทีย่ วชม เห็นนกฮูกสวยแปลกตาก็จะซื้อแล้วส่งมาให้ที่นี่ เพื่อน�ำมาจัดแสดงให้คนอื่นๆ ได้ชมกัน ในทางความเชื่อของแต่ละประเทศ นกฮูก หรือนกเค้าแมว ให้ความหมายทัง้ ในด้านบวกและ ด้านลบ บางคนเห็นแล้วกลัว คิดว่าจะมีเหตุร้าย ขึ้นกับตน แต่ในบางประเทศ อย่างเช่นประเทศ เมียนมา นกฮูกเปรียบเสมือนนางกวักที่คอยกวัก เรียกเงินเรียกทองและลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสาย หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่น นกฮูกก็เปรียบเสมือน สัตว์ที่จะน�ำโชคดีมาให้

ชม

พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะนกฮูก (Owlet Art Museum) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้นอกกรอบ ที่เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว เพียงเรามี ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วน�ำมาต่อยอด แบ่งปันความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ผา่ นมุมมอง ของงานศิ ล ป์ จาก “นกฮู ก” ที่ เ ป็ น เรื่ อ งเล่ า ก่อนนอนให้ลูกชายฟัง กลายมาเป็น “นกฮูก” ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้มาเยือน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเกิดขึ้นมา โดย รศ.ปรีชา ปั้นกล�่ำ อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูก้ อ่ ตัง้ ได้เก็บรวบรวมของ สะสมเกีย่ วกับงานศิลปะและงานออกแบบที่ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากนกฮูก ทั้งงานไม้แกะสลัก งานเซรามิก เครือ่ งปัน้ ดินเผา ภาพเขียน เครือ่ งแก้ว โลหะ กระดาษ ผ้ า ฯลฯ รวมถึ ง ข้ า วของ 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ส่วนจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 โซน โซนที่ 1 ความเชื่อและจิตวิญญาณ (Spirit and Belief) โซนที่ 2 สุ น ทรี ย ์ กั บ ชี วิ ต (Life and Aesthetic) โซนที่ 3 สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic Language) โซนที่ 4 นักสะสม (Collector) โซนที่ 5 ศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Art and Craft) โซนที่ 6 แรงบันดาลใจ (Inspiration) การเดินชมพิพิธภัณฑ์ฯ ท�ำให้เราได้เรียนรู้ เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไม่เหมือนกัน ความละเอียดอ่อนของลายเส้น ลักษณะของ นกฮูก การปัน้ แต่ง หรือแม้แต่การให้สี ก็สามารถ บ่ ง บอกถึ ง แหล่ ง ที่ ม าได้ อย่ า งเช่ น ประเทศ

อินโดนีเซีย จะเป็นไม้แกะสลักและเครื่องปั้นดินเผา ที่มีสีสันและลวดลายคล้ายกับลักษณะปูนปั้นตาม สถานที่ต่างๆ บนเกาะของเขา นกฮูกจะตาโตๆ คล้ า ยยั ก ษ์ ส่ ว นประเทศอิ น เดี ย จะเป็ น งานไม้ แกะสลักนกฮูกซ้อนนกฮูก คือ จะมีลกู นกฮูกตัวเล็กอยู่ ในช่องท้องของนกฮูกตัวใหญ่อกี ที โดยใช้วธิ กี ารแกะ สลักผ่านช่องท้องของนกตัวนอก แปลกดีใช่ไหมล่ะ หรือจะเป็นของประเทศเมียนมา ก็จะเน้นลายเส้น และสีทอง แดง เขียว เป็นหลัก หากใครทีก่ ำ� ลังมองหาแรงบันดาลใจแบบเสพ งานศิลป์ไปในตัว เราของแนะน�ำให้ท่านมา “ชม” พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะนกฮูก จากหนึง่ ... กลายเป็นร้อย... กลายเป็นพันชิ้น... แห่งจินตนาการ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21

ทีต่ งั้ : ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร : 0 3433 9721, 09 7131 3445 เปิดให้บริการ (ปิดทุกวันจันทร์) • อังคาร - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. • เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 18.00 น. ค่าเข้าชม : เด็ก 40 บาท / ผูใ้ หญ่ 60 บาท (เด็กสูงเกิน 110 ซม. คิดราคาผู้ใหญ่) การเดินทาง : มาจากศาลายาตรงไปทาง อ.นครชั ย ศรี เจอสามแยกให้ เ ลี้ ย วขวา ขั บ ตรงไปจะเจอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ อยู ่ ท างด้ า น ซ้ายมือ สังเกตป้าย


ช้อป

ตลาดน�้ำดอนหวาย

อีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากให้คุณมา “ช้อป” ณ ตลาดน�้ำดอนหวาย ตลาดน�้ำที่มีมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 6 แต่ปัจจุบันแม้ไม่ได้ลอยเรือขายในน�้ำ ดัง่ เช่นในอดีต เพราะการคมนาคมได้เปลีย่ นแปลง ไป ผูค้ นหันมาสัญจรโดยใช้เส้นทางถนนเป็นหลัก ตลาดน�้ำจึงได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนบก แต่คนก็เรียก กันติดปากว่า “ตลาดน�้ำดอนหวาย” เป็นแหล่ง ที่รวบรวมของกินและของใช้มากมาย ทั้งผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง อาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ต้นไม้ ถ้วยชามเซรามิก เครือ่ งจักรสาน มีหมด เรียกว่าถ้าใครใจไม่แข็งพอ คงต้องหิ้วของกันพะรุงพะรังเป็นแน่ ! อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็น เป็ดพะโล้ นายหนับ ที่มีขายแบบเป็นตัวๆ หรือจะกินเป็น ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ได้ ต้มเค็มปลาตะเพียน ต้มเค็ม ปลาทู แกงบอน ขาหมูทอด มีหมด ส่วนขนม หวานขึ้นชื่อก็คือ ขนมตาลป้าไข่ แต่ขนมอื่นก็มี ให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอีกเพียบ ทั้ง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ ขนมเปี๊ยะ ฯลฯ

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ในส่วนของผักและผลไม้ก็มากันสดๆ จากสวน มัดเป็นก�ำจัดๆ วางเรียงรายสวยงามน่าช้อปยิ่ง หากเดินเหนื่อยๆ เมื่อยๆ อยากนั่งเรือ รับลมเย็นๆ ชมวิวของแม่น�้ำท่าจีน ที่นี่เค้าก็มี บริการนะ เรือจะออกเป็นรอบๆ รอบนึงใช้เวลา ประมาณชัว่ โมงกว่าๆ ถ้าไปถึงวัดไร่ขงิ ค่าใช้จา่ ย ท่านละ 80 บาท แต่หากไปไกลอีกหน่อยถึงสวน สามพราน ก็ตกท่านละ 100 บาท สามารถซื้อ อาหารมารับประทานบนเรือได้ ก่อนกลับอย่าลืมแวะไหว้พระขอพรท�ำบุญ ที่ วั ด ดอนหวายกั น ด้ ว ย ถื อว่ า เป็ น การเสริ ม สิริมงคลให้กับชีวิต เมื่อเรามา “ช้อปปิ้งสินค้า” กั น จนจุ ใ จแล้ ว ก็ อ ย่ า ลื ม ที่ จ ะ “ช้ อ ปปิ ้ ง บุ ญ ” กลับบ้านด้วยนะ ที่ตั้ง : วัดดอนหวาย ต.บางเตย อ.สาม หราน จ.นครปฐม • เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น. • การเดินทาง เส้นทางที่ 1 : มาทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมายเลข 338) เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนน 3316 ก็จะพบตลาดน�้ำดอนหวายอยู่ ทางขวามือ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัด ดอนหวาย เส้ น ทางที่ 2 : จากถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) เลี้ยวขวาเข้าถนน 3316 ผ่านวัด ไร่ขิง วิ่งตรงมาประมาณ 5-6 กิโลเมตร จะเห็น วัดดอนหวายอยู่ด้านซ้าย มีที่จอดรถด้านหน้า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

Q: A:

ก�ำลังรักษาฝ้าอยู่ จะมีโอกาสหายขาดไหม ?

ผูเ้ ชีย่ วชาญและหมอผิวหนังบอกเราว่า การรักษาฝ้าอย่างถูก วิธี สีผวิ บริเวณนัน้ จะดูใกล้เคียงกับผิวปกติเลย แต่โอกาสทีจ่ ะ กลับมาเป็นอีกหรือด�ำคล�้ำอีก ขึ้นอยู่กับการดูแลผิวของเจ้าตัว หาก ผิวที่ได้รับการรักษาเกิดสัมผัสรังสียูวีและแสงเเดด หรือความร้อน จัดจ้า รวมถึงการได้รับฮอร์โมนกระตุ้นซ�้ำอีก บริเวณที่มีเซลล์สร้าง เม็ดสีที่เคยถูกท�ำลายไปแล้วจะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาเพิ่มจ�ำนวน แถมยังเพิม่ เม็ดสีจำ� นวนมากได้อกี ด้วย ดังนัน้ เมือ่ รักษาฝ้าจนได้ผลที่ พึงพอใจเเล้ว ต้องดูแลผิวอย่างถูกต้องร่วมด้วย หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ ง ต่างๆ ทั้งแสงแดด ความร้อน หมั่นทาครีมบ�ำรุงผิวที่มีส่วนผสมของ วิตามินซีหรือไวท์เทนนิ่งสม�่ำเสมอ อย่าเครียดและอย่าทดลอง ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันขาด

5

จุ ดบนใบหน้า

ที่มักเกิดริ้วรอยจากอารมณ์

ริ้วรอยบนใบหน้าคนเรานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ริ้วรอยที่เกิด จากการแสดงสีหน้าและอารมณ์ กับริ้วรอยบนใบหน้ายามท�ำหน้า ปกติ และบริเวณที่มักปรากฏริ้วรอยจากอารมณ์นั้นมี 5 จุดใหญ่ๆ ดังนี้ รอยขมวดคิ้ว โดยเฉพาะคนที่มักเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาจนท�ำให้เกิดริ้วรอย ตรงหว่างคิ้วเป็นร่องลึก รอยย่นบนหน้าผาก หลายคนชอบแสดงอาการสงสั ย โดยการร่ น หน้ า ผากขึ้ น บ่ อ ยๆ ในที่สุดก็กลายเป็นริ้วรอย รอยตีนกา รอยตีนกามักมาพร้อมรอยยิ้มเสมอ รวมทั้งวัยที่เพิ่มขึ้นด้วย รอยย่นจมู ก เวลายิม้ หรือย่นจมูกมักจะเห็นได้ชดั บริเวณจมูกด้านบนใกล้รอ่ งน�ำ้ ตา คิ้ว หลายคนมักมีรอยย่นเหนือคิ้ว เวลาท�ำหน้าสงสัย วิธีแก้ไขริ้วรอยบริเวณเหล่านี้ท�ำได้หลายวิธี ทั้งหลีกเลี่ยงการแสดง อารมณ์ทสี่ ง่ ผลต่อริว้ รอยให้ฝงั ลึกร่องรอยไปกว่าเดิม ทาครีม Anti-Ageing หรือแม้แต่ฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ หากมีปัญหาริ้วรอยเกินเยียวยาแก้ไข ด้วยตนเอง แนะน�ำให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญดีที่สุด

1. 2. 3. 4. 5.

ฝั งเข็มส่งผลด้านความงามนะ

เราอาจเคยได้ยินว่าการฝังเข็มจะช่วยให้ร่างกายหายเจ็บป่วยจาก โรคภัยและอาการเรื้อรังต่างๆ แต่ในแง่ของความงาม การฝังเข็มก็ ส่งผลพลอยได้ชว่ ยคุณได้เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นการรักษาสิว เพราะการฝังเข็ม ช่วยขับสารพิษท�ำให้ใบหน้าดูสว่างสดใสขึ้น การรักษาอาการผมร่วง ผมเสีย ผมแห้งกรอบ เพราะการฝังเข็มช่วยกระตุน้ การท�ำงานของการไหลเวียนโลหิต และต่อมน�้ำเหลืองให้ท�ำงานได้อย่างปกติสมบูรณ์นั่นเอง ภาพประกอบ : https://makeupandbeauty.com

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หากเท้าแห้งแตก และมีกลิ่นแก้ไขอย่างไรดี

ก่อนอื่นให้ดูที่เรื่องของความสะอาด เป็นอันดับแรก หากปกติคุณชอบสวม รองเท้าคัทชูหรือรองเท้าผ้าใบ ลองสลับมาใส่ รองเท้าเปลือยดูบา้ ง หมัน่ ท�ำความสะอาดรองเท้า ถุงเท้าที่สวมเสมอ ในวันว่างควรหาเวลาแช่เท้าใน อ่างน�้ำอุ่นกับผลิตภัณฑ์เกลือเเช่เท้าสัก 15 นาที เพราะ นอกจากจะท�ำให้ผ่อนคลายแล้ว เกลือจะช่วยรักษาอาการแห้งแตกของส้นเท้า ฆ่าเชือ้ แบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ แถมช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ได้เป็นอย่างดี อย่าลืมหลังแช่เท้าควรเช็ดเท้าให้สะอาดทุกส่วน รวมไปถึงตาม ซอกนิ้วแต่ละนิ้วด้วย เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้น

หากหนังรอบเล็บของคุณค่อนข้าง บอบบาง ลอกเป็นขุยง่าย ลองน�ำน�้ำนม สดอุ ่นๆ ใส่อ่างล้างมือใบเล็ก จากนัน้ แช่ มือทัง้ สองข้างของคุณลงไป ทิ้งไว้สัก 10 - 15 นาที ท�ำเป็นประจ�ำสัปดาห์ละ 1 - 2 ครัง้ จะช่ วยให้เล็บและผิวรอบเล็บ แข็งแรงขึ้น ชุ่ มชื้ นและนุ่มนวลขึ้นด้วย

สีผมสีไหนที่ยงั เกาะติดเทรนด์เป็นกระแส ผ่านปี 2017 มาแล้วครึ่งปี สีผมส�ำหรับสาวๆ ที่ยังฮอตฮิตอยู่เห็นจะ เป็นสีเทา ที่เลือกได้หลากหลายเลเวล จะเป็นเทาซิลเวอร์ เทาหม่น เทา ควันบุหรี่ก็ได้หมด ส่วนสี Ash Brown หรือน�้ำตาลประกายหม่นที่ท�ำให้ใบหน้า ดูเรียบหรูดมู รี าคาแพงก็ยงั เป็นทีน่ ยิ ม ส่วนอีกสีทเี่ ซเลบริตวี้ ยั ใสฮอลลีวดู ยังนิยม ก็เป็นสีอะไรไปไม่ได้นอกจากสีชมพูสดใส ไม่ว่าจะบนรันเวย์แฟชั่นหรือสตรีท แฟชั่นก็มั่นใจว่างั้นเถอะ ภาพประกอบ : http://gemlaboratories.tumblr.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เลขคลิกชีวิต

โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

https://m.facebook.com/Porleklikit

ความหมายคู่พลังเลขลิขิต (คู่เลข 23 – 33) ข้อมู ลการท�ำนายตัวเลขนี้ อิงพื้นฐานจากโหราศาสตร์ไทย และการพิสูจน์จากการท�ำนายเบอร์โทรของผู ้ใช้จ�ำนวนมาก

23-32

เสน่หน์ ำ�้ มันพราย เห็นปุป๊ รักปัป้ มีลกู เล่น ลูกบ้า ใจคอกว้างขวาง ตรงไปตรงมา เปิดเผย รักอิสระ ขยัน กล้าลุยกล้าชน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีอารมณ์เผ็ดร้อน ท�ำอะไร มีขอบเขต รูด้ ว้ ยตนเองว่าสิง่ ใดถูกหรือผิด คิดได้เองจึงไม่เชือ่ ผูอ้ นื่ ต้องขอลอง เอง ส่วนเรือ่ งหัวใจ มีคนมาติดพันเยอะ และเจ้าชูท้ เี ดียว เลขคูน่ ใี้ ช้เท่าทีจ่ ำ� เป็น จ�ำเพาะในงานทีต่ อ้ งใช้เสน่หม์ ากๆ ให้ผคู้ นติดตาตรึงใจ หลงรักตัง้ แต่แรกเห็น เช่น นักแสดง ศิลปิน บุคคลสาธารณะ นักพูด นักร้อง นักขาย พ่อค้า/แม่คา้ เมตตามหานิยม เสน่หอ์ อ่ นหวาน น่ารัก ช่างพูด เป็นที่รักของคนทั่วไป มีความน่ารัก ช่างเจรจา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มนุษย์สมั พันธ์ดี ชอบเข้าสังคม มีเพือ่ นมากมายและได้รบั ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีเสน่ห์ แถมยังท�ำงานเก่ง หาเงินเก่ง รายได้ดี ต่อเนื่องไม่ขาดสาย มักมีโชคเกี่ยวกับเงินทองเพราะสามารถเข้าถึงจิตใจ ผู้อื่นได้ดี ติดต่อประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยม พูดจูงใจเก่ง มีวาทะศิลป์ ปรับตัวเก่ง ด้านความรักดีมากเพราะคนรักจะคอยเอาอกเอาใจ คูค่ รองดี สรุป คนใช้เลขนี้ไม่ตอ้ งท่องคาถาเมตตามหานิยม เหมาะกับงานติดต่อ การตลาด การประชาสัมพันธ์ งานเจรจา งานขายทุกชนิด งานบริการ ของสวยงาม นารีอปุ ถัมท์ เหมาะส�ำหรับผูช้ ายใช้ เพราะไม่วา่ จะ ท�ำอะไรจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือเสมอ หากเป็น ผูห้ ญิงใช้จะเสียเปรียบผูช้ าย ต้องคอยยอม คอยตามใจ ไม่วา่ จะเป็น สามี แฟน ลูกหลาน เพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชาย บุคลิกเป็นผูใ้ หญ่ มีปญั ญาดี แต่ชวี ติ ต้องต่อสูฟ้ นั ฝ่าด้วยล�ำแข้งของตนเอง ไม่มี โชคช่วย มักมีเหตุขดั แย้งกับผูใ้ หญ่ เพราะเป็นคนทีน่ ำ� ความจริงทีเ่ กิดขึน้ มา โต้แย้ง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็เกิดการอภัยให้กนั มีเสน่ห์อบอุ่นทางค�ำพูด เลขทีเด็ดแม่บ้าน ผู้คน มักติดใจในค�ำพูดและมีคนมาขอค�ำปรึกษาบ่อยๆ ปลอบใจเก่ง ได้พูดคุยด้วยจะเกิดความรู้สึกสบายใจ เข้าถึงจิตใจของผู้อื่น จึงเปรียบเหมือนศาลาพักใจของคนภายนอก และคนในครอบครัว มีความอบอุน่ ท�ำให้คนรอบข้างหลงใหลอยากใกล้ชดิ รสนิยมสูง ติดใช้ของดีมรี ะดับท�ำให้ สิน้ เปลืองไปบ้าง แต่กห็ าเงินเก่ง หาได้หลายทาง ส่วนใหญ่รายได้เกิดจาก ค�ำพูด เลขคูน่ ี้ได้ดเี พราะปาก มีคนมาชอบเยอะ เหมาะกับอาชีพจิตแพทย์ นักพูด ฝ่ายบุคคล ธุรกิจอาหาร-น�ำ้ ธุรกิจความสวยความงาม งานภาคบริการ งานศิลปะ งานคอสตูมเครือ่ งแต่งกาย เป็นเลขคู่หนี้สินรุงรัง มีคนช่วยใช้ ถูกเบียดเบียน เรือ่ งเงิน จึงต้องใช้จา่ ยมาก เพราะต้องคอยรับผิดชอบ ชีวิตคนอื่น บางรายใช้เงินเกินตัว ฟุ้งเฟ้อ เจ้าชู้มากรัก ชีวิตคู่ไม่มั่นคง เคลียร์ปญั หาไม่จบ ท�ำให้คาราคาซังทัง้ เรือ่ งเงิน งาน ความรัก น�ำ้ ตาตกใน และต้องระวังคนคิดปองร้ายกลั่นแกล้ง ยุแยงตะแคงรั่วให้ทะเลาะ..เหนื่อย หนักส�ำหรับเลขคู่นี้ เกี่ยวข้องกับโรค : วิตกกังวล นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ หอบหืด

24-42 25-52 26-62

28-82

มีกนิ มีใช้ เก่งบริหารเงินก้อนโต ใจใหญ่ เหมาะกับการ บริหารความเสีย่ ง ถนัดหมุนเงินก้อนโต หาเงินเก่ง และใช้เงินเก่ง ใจกว้าง ทะเยอทะยาน มีบุคลิกน่าเกรงขาม มักมีคนร่วม ผลประโยชน์ดว้ ยเสมอ ชอบซือ้ ของชิน้ ใหญ่ กล้าบ้าบิน่ ชอบลุย สามารถ ท�ำงานทีท่ า้ ทาย มีความหลงตัวเองอยูไ่ ม่นอ้ ย มัน่ ใจในตัวเองมาก จินตนาการดี และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เป็นนักพัฒนาทีฉ่ ลาด สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ ควรมีเลข “สติ” ประกอบในเบอร์ เพือ่ ความรอบคอบ ระวังเรือ่ งความรักเพราะ เป็นคนใจกว้าง เลขคูน่ เี้ ข้ากันได้ดกี บั งานหรือธุรกิจทีต่ อ้ งบริหารความเสีย่ ง ทางการเงิน เช่น ปล่อยเงินกู้ เจ้ามือหวย นักค้าหุน้ นักเก็งก�ำไร มีความคิดสร้างสรรค์จนิ ตนาการสูง ประชาสัมพันธ์ เก่ง มีไอเดีย ถนัดงานศิลปะ สุนทรียภาพสูง แต่งตัวเก่ง กระตือรือร้น มีไหวพริบ เรียนรูเ้ ร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี จินตนาการ เห็นภาพในใจได้อย่างชัดเจน ท�ำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะได้ทุกแขนง เช่น เพลง ภาพยนตร์ ละคร ถ่ายภาพ วาดภาพ งานออกแบบ-ตกแต่ง สร้างสรรค์ ครีเอทีฟ ธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิง เสื้อผ้า สปา ร้านอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับ ยานพาหนะ สายการบิน ประชาสัมพันธ์ งานติดต่อต่างประเทศ ต่างภาษา บ้าพลัง อารมณ์รุนแรงแบบนักรบ ขาลุย มีพละก�ำลังมาก อารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงิด แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ชอบ ท�ำมากกว่าพูด กล้าได้กล้าเสีย มุทะลุดุดัน ท�ำงานรวดเร็ว พูดจาตรงไป ตรงมา เสียงดัง มีบุคลิกภาพชวนทะเลาะ แต่แท้จริงเจ้าตัวเป็นคนจริงใจ รักใครรักจริง หากเป็นชายก็เป็นสุภาพบุรษุ นักรัก แต่ถา้ เป็นหญิงก็เป็นสาวห้าว ความรักกล้าทุม่ เท เหมาะจะเป็นนักกีฬา หรือ ท�ำงานช่าง ข้อดีดา้ นการงาน คือ มีฝมี อื ดี มีพรสวรรค์ในการท�ำงานชนิดทีห่ าตัวจับได้ยาก

29-92 33

สีแดง หลีกเลี่ยง สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน สีเหลือง ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน

27-72

ติดตามกันต่อกับความหมายของ พลังคู่เลขลิขิตในฉบับต่อๆ ไปค่ะ ถ้าใจร้อนอยากอ่านเร็วๆ หาซือ้ หนังสือ “เลขคลิกชีวติ ” โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขติ ตามร้านหนังสือชัน้ น�ำ หรือติดต่อผ่าน Line ID : napatangel

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


อักีฬนายอดฮิ ดับตของหนุ่มสาวออฟฟิ ศ

เรื่อง : จึงอุรา

เก็บมาฝาก

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” ประโยชน์ของกีฬามีมากหลาย ทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างกล้ามเนือ้ สุขภาพแข็งแรง หุ่นเฟิร์ม ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส แถมยังได้ความ สนุกสนานและมิตรภาพในหมู่เพื่อนฝูงที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเล่นกีฬาถือเป็นการออกก�ำลังกายยอดฮิตในกลุม่ หนุม่ สาววัยท�ำงาน และคนรุน่ ใหม่ ผลส�ำรวจ 5 อันดับกีฬายอดฮิตที่หนุ่มสาวออฟฟิศโปรดปราน ปรากฏออกมาดังนี้

“จ๊อกกิ้ง”

“แบดมินตัน”

กี ฬ าเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ที่ ค รองความ ฮอตมาตลอด เป็นการออกก�ำลังกายที่ใช้ อวัยวะทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมือ แขน ขา สายตาอันว่องไว ต้องอาศัยความสัมพันธ์กนั ระหว่างความแข็งแรง ความอดทน พลังความ ยืดหยุน่ ของอวัยวะต่างๆ ความคล่องตัว จึงท�ำให้ ผู้เล่นมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง โดยเฉลี่ย แล้วการเล่นแบดมินตัน 1 ชั่วโมง สามารถ เผาผลาญพลังงานเฉลีย่ 200 - 800 แคลอรี่ ช่วย พัฒนาระบบความคิด ปฏิภาณไหวพริบ รวมถึง การวางแผนให้เฉียบคมอยู่เสมอ และยังเป็น โอกาสทีด่ ที ี่ได้พบปะเพือ่ นฝูงเป็นประจ�ำอีกด้วย

“โยคะ”

โยคะช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้ กับร่างกาย สร้างสมาธิ ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย และลดความเครียดได้ มาก โดยเฉพาะหนุม่ สาวออฟฟิศทีท่ ำ� งานอยู่ หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน โดยการเล่น โยคะ 1 ชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงาน เฉลี่ย 200 - 400 แคลอรี่ อย่างไรก็ตาม แนะน�ำให้ผทู้ ฝี่ กึ โยคะควรรับประทานอาหาร มังสวิรัติร่วมด้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมน�้ำหนัก และรักษาสรีระให้สวยงาม

“แอโรบิก”

การขยับร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ ไปพร้อมกับเสียง เพลง นอกจากจะช่วยให้คณุ สนุกสนานเพลิดเพลิน และลืมเหนื่อยได้แล้ว ยังช่วยให้ระบบต่างๆ แข็งแรงขึ้นอย่าง สัมพันธ์กนั ทัง้ ระบบกล้ามเนือ้ กระดูก การไหลเวียนเลือด การ หายใจ รวมถึงการเผาผลาญพลังงาน การเต้นแอโรบิก 1 ชัว่ โมง สามารถเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ 600 แคลอรี่ และขณะ ทีเ่ ราก�ำลังสนุกกับการเต้นด้วยท่วงท่าแปลกๆ จะท�ำให้รา่ งกาย หลั่งสารเอนดอร์ฟิน ก่อให้เกิดความสุข และที่ส�ำคัญไม่ต้อง แข่งขันกับใคร จึงท�ำให้ไม่เกิดความเครียดนั่นเอง คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27

กี ฬ าสุ ด คลาสสิ ก ของการ ออกก�ำลังกาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และที่ส�ำคัญไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ ให้ยงุ่ ยาก มีเพียงรองเท้าวิง่ คูเ่ ก่งทีร่ องรับ การกระแทกจากน�้ำหนักตัว และป้องกัน อาการบาดเจ็ บ ขณะวิ่ ง ก็ พ อแล้ ว การ วิ่งจ๊อกกิ้ง 1 ชั่วโมง สามารถเผาผลาญ พลังงานโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 600 - 750 แคลอรี่ นอกจากนี้ ทั้งก่อนและหลังวิ่งควรท�ำการ วอร์มอัพและคูลดาวน์ เพื่อป้องกันการ บาดเจ็บในระหว่างออกก�ำลังกาย

“ปั่ นจักรยาน”

การออกก�ำลังประเภทนี้ เหมาะส�ำหรับ ผูท้ ไี่ ม่ชอบออกไปไหน การปัน่ จักรยาน อยูก่ บั ทีเ่ ป็นระยะเวลา 1 ชัว่ โมง สามารถเผาผลาญ พลังงานได้ถึง 250 - 600 แคลอรี่ ช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์หนุ่มสาวควรเลือกโลเคชั่นที่เหมาะ ส�ำหรับการปั่นจักรยานที่ได้รับทั้งแสงแดดและ บรรยากาศใหม่ๆ จะช่วยสร้างความผ่อนคลาย ไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดีได้ไม่ยาก


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวราศีเมษในช่วงระหว่างเดือนนี้ จะเจอแต่เรือ่ งประหลาดใจหลายอย่าง แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค ่ อ ยจะดี นั ก ใน ด้านการงานอาจถูกเลื่อนต�ำแหน่ง หรือโยกย้าย แบบกะทันหัน ไม่ทันตั้งตัว ทั้งๆ ที่ตัวเองอาจยัง ไม่อยากย้าย หรือยังไม่พร้อม ให้ตั้งสติ ให้ดีๆ ช่วงเดือนนี้ต้องตามน�้ำไปก่อน ค่อยหาลู่ทางขยับ ขยายในเดือนหน้า แต่เรื่องการเงินกลับเป็นข่าวดี อาจถูกรางวัลใหญ่ หรือมีลูกหนี้มาคืนเงิน ด้าน ความรักเป็นเรื่องไม่ค่อยชอบใจนัก ก็อย่าคิดมาก สุขภาพ การเดินทางต้องรอบคอบมากๆ ในช่วงนี้ ตรวจลมยาง ระบบรถดีๆ ระวังเรื่องการเดินเหิน อาจหกล้ม กระดูกอาจหักได้

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ช่วงรอยต่อของเดือนนี้ ชาวราศี กรกฎจะยั ง มี เ รื่ อ งปวดหั ว เข้ า มา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาจมี ค นให้ ร ้ า ย ป้ า ยสี จงตั้ ง สติ ใ ห้ ดี ๆ อย่ า ไปวิ ต กกั ง วลมาก ท�ำหน้าที่ของเราให้ดีเป็นพอ การเงินยังคงนิ่งๆ ไม่มีอะไรน่ากังวล ความรัก ไม่โดดเด่น มีแต่ เรื่องที่ต้องให้คิดมากเข้ามา มองผ่านไปบ้าง สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆ คือเรื่องสุขภาพ ระวังเรื่องหกล้ม เดินชนโต๊ะ สะดุด เลือดตกยาง ออก หากใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง อย่าประมาท ไปท� ำ บุ ญ ถวายยาจะช่ ว ยผ่ อ นหนั ก เป็ น เบา ช่วงเดือนนี้ต้องเก็บตัวให้มากๆ อย่าเดินทางไกล ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ให้พกหลวงปู่ทวดไปด้วย

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นนี้ ชาวราศี พฤษภจะมีเรื่องปวดหัวเข้ามาให้ คอยสะสาง เรื่ อ งการท� ำ งานกั บ เพื่อนร่วมงาน ต้องเน้นย�้ ำว่ายังมีเรื่องการถูก นินทา ใส่ร้าย จงให้อภัย อย่าได้แคร์ คนที่นิ่งกว่า คือผู้ชนะ หมั่นนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา ถึง แม้เรื่องการงานไม่ค่อยปลื้ม แต่ด้านการเงินปลื้ม แน่ๆ ช่วงเดือนนี้ชาวพฤษภจะล�่ำซ�ำ เงินทองเข้า มาดีจริงๆ แต่ยังไงก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆ แบ่ ง บางส่ ว นไปท� ำ บุ ญ เพิ่ ม บารมี บ ้ า งจะยิ่ ง ดี ความรักจะชุ่มชื่นหัวใจ มีคนเข้ามาพูดคุยมากขึ้น ถื อว่ า ความสั ม พั น ธ์ จ ะก้ า วหน้ า สุ ข ภาพระวั ง ช่องท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ง่ายในเดือนนี้

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ชาวราศีสงิ ห์ชว่ งเดือนนีจ้ ะมีแต่เรือ่ ง วุ่นวายใจ มีดวงดาวแห่งการปะทะ เข้ามา การท�ำงานอาจเจอเพื่อน ร่วมงานทีท่ ำ� อะไรก็ขดั หูขดั ตา หรือพูดจาไม่เข้าหู อย่าใส่ใจและเครียดมาก ต้องใจเย็นๆ ด้านการเงิน จะเครียดมาก ชักหน้าไม่ถงึ หลัง มีรายจ่ายเข้ามา แบบไม่คาดคิด วางแผนการใช้เงินดีๆ หรือบริจาค เงิน ท�ำทาน ซื้อของบริจาค จะช่วยแก้เคล็ดได้ บ้าง ความรักมีแต่เรื่องวุ่นวายใจ วิตกกังวลต่างๆ นานา หมั่นนั่งสมาธิ สวดมนต์ ปล่อยวางบ้างจะ ดีมาก สุขภาพ การเดินทางไม่ค่อยจะสู้ดีนัก อย่า ออกนอกบ้านยามวิกาล หรือเดินทางไปไหนไกลๆ หาโอกาสไปถวายสังฆทานบ้างจะดีมาก ให้พระ พรมน�้ำมนต์ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ จะผ่อนคลายลงกว่าช่วงเดือนก่อน ถึงแม้จะมีบางเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ แต่กค็ ลีค่ ลายได้ในไม่ชา้ ช่วงนีเ้ ป็นช่วงทีเ่ หมาะแก่ การวางแผนทีจ่ ะเริม่ ต้นท�ำสิง่ ใหม่ๆ อาจมีชอ่ งทาง ธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ นมา หรื อ มี ช ่ อ งทางในการลงทุ น สิ่งใหม่ๆ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี การเงิน มีโชค แต่ ก็มีเรื่องที่ต้องให้ใช้จ่ายออกไป ความรัก ช่วงนี้ จะเซ็งๆ ให้หมั่นเติมความหวาน ไปเที่ยวเปลี่ยน บรรยากาศบ้างจะดี สุขภาพ เป็นหวัด ไซนัส ปอด ปวดหัวบ่อย พักผ่อนให้มากๆ อย่าวิตกกังวล อะไรมากนัก เข้าวัดเข้าวาท�ำบุญบ้าง เพื่อเสริม ดวงให้แคล้วคลาดจากสิ่งร้ายๆ

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ในช่วงเดือนนีช้ าวราศีกนั ย์จะโดดเด่น มากในเรื่ อ งการเงิ น มี โ ชคมี ลาภ เข้ามาแบบฟลุค๊ ๆ อาจถูกรางวัลใหญ่ หรือได้ปนั ผลดีๆ บางคนอาจมีโอกาสได้ขยับขยาย ธุรกิจ ลงทุนธุรกิจใหม่ หรือเจรจาร่วมทุนส�ำเร็จ และอาจได้ค่าคอมมิชชัน ส่วนแบ่ง ก�ำไรงามๆ ในช่วงนี้อีกด้วย เรื่องการท�ำงานระวังผิดพลาด ตกหล่นใจความส�ำคัญ หรือเอกสารหาย หลงลืม เอกสารส�ำคัญก่อนเข้าประชุม ความรักหวานชื่น สีชมพู คนโสดอาจมีโอกาสเจอคนถูกใจ คนที่มีคู่ อยูแ่ ล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์ หรือวางแผนถึง ขั้นหมั้นแต่ง ช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการคุย กับผู้ใหญ่ สุขภาพไม่มีอะไรต้องกังวล ทุกอย่าง จะดีขึ้นเป็นล�ำดับ 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ชาวราศีตุลย์ ในช่วงเดือนนี้ถือว่า เป็นช่วงเดือนแห่งความวิตกกังวล อาจมีเรื่องเข้ามาให้ต้องตัดสินใจ แต่ไม่สามารถตัดสินใจได้ จนท�ำให้กังวลเกินกว่า เหตุ ด้านการท�ำงานอาจต้องรับผิดชอบโครงการ ที่ใหญ่ขึ้น จงมั่นใจในความสามารถตัวเองแล้ว ท�ำให้ดีที่สุด ด้านการเงินมีโชคเข้ามา อาจได้รับ รางวัลใหญ่ หรือส่วนแบ่งจากธุรกิจที่ลงทุนลงแรง ไว้นานแล้ว แต่โชคที่ได้มาจะมาพร้อมกับรายจ่าย ด้านสุขภาพ วิธแี ก้เคล็ด ให้ไปวัดท�ำบุญสังฆทานยา ถวายหลอดไฟ หรือเทียนพรรษา ท�ำหนังสือ สวดมนต์บริจาคบ้างก็จะดีมาก ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงระหว่างเดือนนี้ ชาวราศีพิจิก ที่ มี เ รื่ อ งค้ า งคาใจในเดื อ นที่ แ ล้ ว เดือนนี้ปัญหาจะคลี่คลายไปในทาง ที่ดีขึ้น ด้านการงาน จะถูกโยกย้ายงาน หรือปรับ ต�ำแหน่งให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น อย่างกังวล ใดๆ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้รับความก้าวหน้าใน อนาคตอย่างแน่นอน การเงินนิง่ ๆ ไม่มอี ะไรหวือหวา ความรัก คนโสดจะได้สละโสด คนมีคู่จะหวานชื่น มากขึ้น แต่อาจมีความวุ่นวายในครอบครัวพี่น้อง แทน สุขภาพ ระวังเรือ่ งสายตา จมูก ภูมแิ พ้ ระบบ ทางเดินหายใจ พักผ่อนให้มากๆ อย่าเครียดกับ การงานมากจนเกินไป ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชาวราศีธนู ในระหว่างช่วงเดือนนี้ จะเกิ ด อาการเบื่ อ ๆ กั บ งานที่ ท� ำ จนอยากที่จะย้ายงาน แต่แนะน�ำ ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรช่วงนี้ เพราะถ้า เปลี่ยนแปลงไปก็จะแย่กว่าเดิม นิ่งไว้ก่อนดีที่สุด การเงินจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว หรือ จ่ายซื้อของไป แต่ไม่ได้ของ หรือของได้ช้ามากๆ จนลืม ระวังเรือ่ งคดีความ ฟ้องร้อง เวลาจะซือ้ ของ ออนไลน์ ให้ซื้อเจ้าประจ�ำ ช่วงนี้ไม่แนะน�ำให้ซื้อ กับคนขายหน้าใหม่ เพราะอาจถูกโกงได้ สุขภาพ ระวังเรือ่ งไมเกรน ความเครียด นอนไม่หลับ ความรัก อาจได้รับข่าวดี หรือขยับขยายความสัมพันธ์ ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ให้ระวังเรื่อง ค� ำ พู ด มี โ อกาสมี ป ากเสี ย งกั บ คนรอบข้าง และคนในครอบครัว


เรื่อง : ตัวกลม

อาจถูกใส่ร้ายป้ายสี ในที่ท�ำงาน ช่วงนี้นิ่งไว้ดี ที่สุด การเงิน ระวังมีคนมายืมเงินแล้วจะไม่ได้คืน ความรัก มีแต่เรื่องปวดหัวเข้ามา อาจเกิดการ ขัดแย้งกันในเรื่องเล็กๆ จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ให้สงบสติอารมณ์ ให้มากที่สุด สุขภาพและการ เดินทาง ต้องเตือนกันมากๆ ช่วงเดือนนี้จะมีแต่ เรื่องรุนแรง กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อจะอักเสบ แม้แต่ยกของก้มๆ เงยๆ ท�ำงานนิดหน่อยๆ ก็ ท�ำให้เจ็บหนักได้ แนะน�ำวิธีแก้เคล็ดให้ไปท�ำฟัน หรือตรวจสุขภาพประจ�ำปี ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่ อ งเดื อ นนี้ ข องชาวราศี กุ มภ์ จ ะ มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง บางคนอาจเปลี่ ย นงาน เปลี่ ย น ต�ำแหน่งงาน เปลี่ยนความรับผิดชอบ แต่ไม่ต้อง กังวล การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้น ด้านการเงินอาจมีรายจ่ายที่ ไม่คาดคิด ขึน้ มา แต่กส็ ามารถผ่านไปได้ มีคนคอยช่วยเหลือ ให้หยิบยืม หรือมีลกู หนีม้ าคืนเงิน ด้านสุขภาพจะ เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ให้ร�ำคาญใจ แต่ไม่ร้ายแรง อะไร หมั่นท�ำบุญ สร้างกุศล ถวายสังฆทานยา หรือช่วยเหลือ บริจาคเงินให้กับคนที่ต้องการเงิน รักษาตัวจะดีมากๆ ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ชาวราศี มี น ในช่ ว งเดื อ นนี้ จ ะมี ความวุ ่ นวายใจเกี่ ย วกั บ บริ วาร เป็นส่วนใหญ่ ลูกน้องอาจท�ำงาน ไม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ จนต้ อ งลงไปแก้ ป ั ญ หาเอง หรื อ คนในครอบครัวมีเรื่องท�ำให้ไม่สบายใจ ให้ตั้งสติ อย่าโมโหโวยวาย ปล่อยวาง ท�ำใจเย็นๆ ด้าน การเงินจะใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ความรักช่วงนี้ยังนิ่งๆ อาจมีเรื่องให้คิดมากบ้าง แต่ชาวราศีมีนจะจัดการได้ สุขภาพ ระวังเรื่อง ช่องท้อง ทานอะไรต้องระวัง อย่าทานอาหาร แปลกๆ หรือเจ้าแปลกๆ ที่ไม่เคยทาน ให้เน้น เรื่องความสะอาดให้มากในช่วงนี้

Transformers 5

ดูหนังฟังเพลง

Movies

แนวหนัง : แอ๊คชั่น / แฟนตาซี ผู ้ก�ำกับ : มิเชล เบย์ น�ำแสดงโดย : มาร์ค วอห์ลเบิร์ก, ลอร่า แฮดด็อก, แอนโธนี ฮ็อปกินส์ ก�ำหนดฉาย : 22 มิถุนายน 2560

เรื่องย่อ : Transformers: The Last Knight จะโฟกัส ไปที่ ออพติมัส ไพรม์ ออโต้บอตส์ที่ก�ำลังกลับไปยัง ดาวบ้านเกิดอย่างไซเบอร์ตรอน และพบว่าดาวของตนเองได้ ถูกท�ำลายลง ซึ่งเขานั้นก็มีส่วนที่ท�ำให้ดาวถูกท�ำลายด้วย เพื่อ จะท�ำให้ดาวของเขากลับมาเป็นปกติสุขได้นั้น ออพติมัส ไพรม์ ต้องตามหาวัตถุชิ้นหนึ่งที่อยู่บน โลกมนุษย์ และวัตถุที่ว่านั้นก็เกี่ยวโยงไปถึง เมอร์ลิน พ่อมดในต�ำนานสมัยกษัตริย์อาเธอร์ด้วย ดูเหมือนว่าพลังเวทมนตร์มหาศาลที่ เมอร์ลิน ได้รับนั้นมีที่มาจาก ทรานสฟอร์เมอร์ส และ พลังนั้นก็สิงสถิตอยู่ในวัตถุชิ้นนั้นนั่นเอง แม้เราจะยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดนัก แต่มีการ คาดเดาว่า วัตถุที่ว่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับ “ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์” ของกษัตริย์อาเธอร์ และยิ่งโลโก้ ล่าสุดเป็นรูปดาบและชือ่ ภาคล่าสุดก็มคี วามหมายทีเ่ กีย่ วโยงถึง “อัศวิน” ด้วยแล้ว ก็เป็นไปได้มาก ทีเดียวที่ Transformers 5 จะใช้ต�ำนานของอังกฤษมาเล่นเป็นเส้นเรื่องหลักนั่นเอง

War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร แนวหนัง : แอ๊คชั่น / ชี วิต ผู ้ก�ำกับ : แมตต์ รีฟส์ น�ำแสดงโดย : วู ้ดดี้ ฮาร์เรลสัน, จู ดี้ เกรีย, แอนดี้ เซอร์กิส ก�ำหนดฉาย : 13 กรกฎาคม 2560

เรื่องย่อ : ในภาพยนตร์เรื่อง War for the Planet of the Apes ผลงานตอนที่ 3 ของแฟรนไชส์เรื่องดัง ซีซาร์และฝูงวานรต้องพบกับปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม มนุษย์ที่น�ำโดยผู้พันผู้โหดเหี้ยม หลังจากที่ฝูงวานรต้องพบ กับความสูญเสียที่เจ็บปวดอย่างคาดไม่ถึง ซีซาร์ต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณที่โหดร้ายมากขึ้น และ เริ่มต้นการเดินทางแห่งต�ำนานเพื่อล้างแค้นเผ่าพันธุ์ของเขา เมื่อท้ายที่สุดการเดินทางได้พา พวกเขามาเผชิญหน้ากัน ซีซาร์และผู้พันต้องเผชิญหน้ากันในการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่จะก�ำหนด ชะตากรรมสายพันธุ์ของพวกเขาและอนาคตของโลก คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

ส้มต�ำสุดยอด

ย�ำเห็ดโคนญี่ปุ่น

ร้านเรือนน�้ำอลิษา ร้านอาหารวิวสวย ติดริมแม่นำ�้ นครชัยศรี ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มองสายน�้ำ ไหลเอื่อยไปเรื่อยๆ กับวิวทิวทัศน์และธรรมชาติ ของริมสองฝั่งแม่น�้ำ บรรยากาศร้านร่มรื่น ด้านหน้าเป็นร้านกาแฟ ดอยช้ า ง เมื่ อ เดิ น ไป ด้านในจะเห็นระเบียง ยื่นรับลมริมน�้ำ มีโต๊ะ อาหารจัดวางเรียงราย บรรยากาศเอาท์ดอร์แบบนี้ เหมาะมากส� ำ หรั บ ในช่ ว ง แดดร่มลมตก แต่ถ้ามาในช่วง กลางวัน แดดแรงแสงดี เราขอแนะน�ำให้นั่งใน ห้องแอร์น่าจะเย็นสบายกว่า และก็ไม่ได้ท�ำให้ รู้สึกอึดอัดอะไร เพราะห้องแอร์เป็นห้องกระจก สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้เช่นกัน เมนู อ าหารแนะน� ำ ครั้ ง นี้ เ ปิ ด ประเดิ ม กั บ ปลาแรดล้นจาน คือทางร้านจะน�ำแต่เนือ้ ปลาแรด มาหั่นเป็นชิ้นพอค�ำ แล้วน�ำไปทอดให้เหลือง

ไข่เจียวรสต้มย�ำกุ้ง

กรอบรวมกั บ สมุ น ไพรต่ า งๆ เสิร์ฟมาแบบพูนจาน ทานคู่กับ น�้ำจิ้มซีฟู้ด อร่อยง่ายแบบไม่ ต้องกลัวว่าก้างปลาจะติดคอเลย ต่อด้วย ส้มต�ำสุดยอด ลักษณะ คล้ายๆ ย�ำ แต่ ใส่เครื่องส้มต�ำ มาด้วย ทั้งถั่วฝักยาว มะเขือเทศ และปู เ ค็ ม โดยใช้ ย อดมะพร้ า วอ่ อ น มาซอยเป็นเส้นๆ แทนเส้นมะละกอ ก็อร่อย แปลกไปอี ก แบบนึ ง ต่ อ กั น กั บ อี ก หนึ่ ง เมนู ย�ำเห็ดโคนญี่ปุ่น จานนี้ถือว่า ผ่าน แม้ว่ารสชาติจะไม่ จั ด จ้ า นมากนั ก แต่ ก็ อ ร่ อ ยกลมกล่ อ ม ก�ำลังดี ซดน�ำ้ สักนิด

กับเมนูสขุ ภาพ ปลากะพงต้มส้ม รสชาติดี เปรีย้ ว นิด หวานหน่อย ไม่เผ็ดมาก แต่ถ้าใครชอบเมนู ฟิวชั่นแปลกๆ ต้องลอง ไข่เจียวรสต้มย�ำกุ้ง ดู น ะ บริ เ วณด้ า นหน้ า เคาเตอร์ ท างเข้ า จะมี สาหร่ายพวงองุ่น ที่แบ่งขายเป็นแพคๆ จะซื้อไป ทานทีบ่ า้ น หรือจะแกะใส่จานทานทีร่ า้ นก็สะดวกดี อร่อยแบบมีประโยชน์ นอกจากนีท้ างร้านยังมีเมนูอนื่ ๆ ให้เลือกอร่อย เช่น ปลาช่อนลุยสวน น�ำ้ พริกกุง้ สด เต้าหูท้ รงเครือ่ ง กุ ้ ง ใหญ่ ผั ด พริ ก เกลื อ ปลากะพงทอดราดซอส มะขาม ปลาคังราดน�้ำปลา ผัดผักบุง้ ข้ามคลอง หรือจะเป็นผัดหมี่กระเฉดก็มี การเดินทางมาร้านไม่ยาก หากมา ทางถนนบรมราชชนนี ข้ามสะพาน แม่น�้ำนครชัยศรี ให้ชิดซ้ายกลับรถ เข้าเส้นทางคู่ขนาน แล้วกลับรถ ใต้สะพาน ตรงมาถึงสามแยก เลีย้ วขวา พอถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้าย มีป้ายบอก ตลอดทาง เรือนน�้ำอลิษา ที่ตั้ง 11/2 ม.3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.0 3423 2558, 08 6811 4660 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น.

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่หูเดินทาง 106  

แชะ ชม ช้อป ชมเฌย - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก - ตลาดน้ำดอนหวาย

คู่หูเดินทาง 106  

แชะ ชม ช้อป ชมเฌย - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก - ตลาดน้ำดอนหวาย

Advertisement