Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 เดือน เมษายน 2560

Vol.9 No.104 April 2017

รวมมิตรชีวิตติดเกาะ...

ทะเล

ฤดูร้อน

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีปใี หม่ไทยคุณผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เริม่ ต้นปีใหม่ไทยด้วยสิง่ ดีๆ กราบขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธื์ และผูใ้ หญ่ทเี่ คารพนับถือ รดน�ำ้ ด�ำหัวตามประเพณี พร้อมทัง้ ขออโหสิกรรมใน สิง่ ทีเ่ ราได้ลว่ งเกินท่านทัง้ ต่อหน้าและลับหลังด้วยความตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ตนเองรับปีใหม่ครับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์มปี ระชาชนเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารของ บขส. เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ทาง บขส. เองได้มกี าร ประชุมเพิม่ เทีย่ ววิง่ ทัง้ เทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ เพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวนี้ และเราก็ไม่ละเลยใน เรือ่ งความปลอดภัย โดยมีการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง พร้อมติดตัง้ GPS ตรวจวัดความเร็วไม่ให้เกิน ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ เพราะเราเห็นถึงความส�ำคัญของทุกชีวติ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ เราได้รวบรวมเกาะต่างๆ ในท้องทะเลไทยทีน่ า่ สนใจมาให้คณุ ผูอ้ า่ นได้ดเู ป็นไอเดียในการหลบร้อนไปผ่อนคลาย หาอ่านได้ใน “คอลัมน์คหู่ พู าเทีย่ ว” พร้อมเทคนิคการดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ใน “คอลัมน์มมุ สุขภาพ” และปิดท้ายกับ “คอลัมน์เก็บมาฝาก” ฉบับนีเ้ ราแนะน�ำการสร้างความสุขในการท�ำงาน เพือ่ ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติทจี่ ะมาถึงนีค้ รับ สุขได้ ทุกข์ได้ ยิม้ ได้ ร้องไห้ได้ หัวเราะได้... ทุกอย่างล้วนหมุนเวียนสับเปลีย่ นกันไป ผมขอให้ทกุ ท่านใช้ชวี ติ อย่างมีสติ และรับมือ กับทุกเหตุการณ์ทผี่ า่ นเข้ามาอย่างมีสติเช่นกันครับ พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 05 06 12 14

บขส.อินไซด์ บขส.อัเดท รอบรู้รอบโลก มุมสุขภาพ

: ดูแลสุขภาพให้ดี (ยิง่ ขึน้ ) เมือ่ หน้าร้อนมาเยือน

16 คู่หูพาเที่ยว

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

28 คู่หูดูดวง

: 14 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560

: รวมมิตรชีวติ ติดเกาะ... ทะเล คัลเลอร์ฟลู ฤดูรอ้ น

30 เก็บมาฝาก

24 เคล็ดลับความงาม

: สวยหน้าไม่ละลายภายใต้แสงแดด

: สร้างความสุขในการท�ำงาน

26 เลขคลิกชี วิต

: ความหมายคูพ่ ลังเลขลิขติ (คูเ่ ลข 00 - 09)

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 22.58% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.อินไซด์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของ บขส.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและตรวจเยี่ยม การด�ำเนินงานของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) โดยมี พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการ บริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโนยายให้ บขส.ด�ำเนินการปรับตัวให้ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สามารถเป็น ที่พึ่งของประชาชนในระยะยาว และให้ความส�ำคัญ ในการบริหารต้นทุน เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขัน ภายใต้การเปิดเสรีในอนาคต โดยให้แนวทางในการ ด�ำเนินการขยายธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ และ การท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคมากขึ้น และใน วันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ บขส.ได้เตรียมน�ำร่องน�ำ รถโดยสารมินิบัส จ�ำนวน 55 คัน มาวิ่งให้บริการ

บขส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนเดินทางในช่ วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) กล่าวภายหลังการประชุม แผนปฏิบัติการเดินรถ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานด้าน การจราจร ด้านขนส่ง และด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ว่า บขส.ได้จัดเตรียมแผนอ�ำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ซึ่งมีวันหยุดราชการ ติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2560 โดย บขส.คาดว่าผู้โดยสาร จะเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-12 เมษายน 2560 และ เดินทางกลับในช่วงวันที่ 17-20 เมษายน 2560 ดังนั้น บขส.จึงได้จัดเพิ่มเที่ยว วิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อรองรับ การเดินทางของประชาชนในช่วงนี้เป็นพิเศษ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บริษทั ขนสง่ จ�ำกัด เป็ นจิตอาสา ให้บริการอาหาร แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

บขส. ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กระทรวงคมนาคม โดยเจ้าหน้าทีจ่ ติ อาสาจาก บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้บริการอาหารแก่ ประชาชนทีเ่ ดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ผลัดเช้าเวลา 03.00 - 12.00 น. และผลัดบ่าย เวลา 12.00 - 21.00 น.

พนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมแจกอาหาร น�ำ้ ดืม่ และยาดม ตัง้ แต่วนั ที่ 12-17 มีนาคม 2560 แก่ประชาชนทีเ่ ดินทางมาถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง

บขส. เปิ ดโครงการฝึ กอบรม “โครงการพัฒนา ่ มจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สงเสริ และจรรยาบรรณในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงาน”

นางวราภรณ์ ซึงตระกูล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สำ� นักอ�ำนวยการ เปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาส่งเสริมจิตส�ำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงาน” หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน รุน่ ที่ 4” วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ ชัน้ 7 ห้องไอยเรศ ศูนย์ฝกึ อบรม รังสิต

บขส. ร่วมกับ มิชลิน จัดกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และสภาพยางรถยนต์ ฟรี

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั มิชลิน อาร์ โอ เอช จ�ำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมูลนิธิ เมาไม่ขบั จัดกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถและสภาพยางรถยนต์ ฟรี โดยมุง่ เน้น รถตูโ้ ดยสารสาธารณะและรถยนต์ทวั่ ไป เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์ให้ผขู้ บั ขี่ ตระหนักถึงการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 16.00 น. บริเวณชานชาลาที่ 3 สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมกับ ธ.ก.ส. เข้าหารือโครงการจ�ำหน่ายข้าวให้ชาวนา

นางวราภรณ์ ซึงตระกูล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สำ� นักอ�ำนวยการ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าหารือร่วมกับ นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการสนับสนุนให้ความร่วมมือในโครงการ จ�ำหน่ายข้าวให้ชาวนา โดย บขส.จะเป็นเครือข่ายทีใ่ ช้ศกั ยภาพด้านพืน้ ที่ สถานีเดินรถ รถและพนักงาน เป็นกลไกในการสนับสนุน ซึง่ ธ.ก.ส. และ บขส.จะประสานความร่วมมือและวางกรอบแนวทางที่ได้ ประโยชน์กบั รัฐและเกษตรกรให้มากทีส่ ดุ และจะจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังชาว บขส. และ ธ.ก.ส. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรไทย และลงนาม MOU ร่วมกันในล�ำดับต่อไป 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส. ให้การต้อนรับ รฟท.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานเกีย่ วกับการบริหาร จัดการและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน องค์กร ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. เข้าร่วมประชุม VDO Conference การเตรียม ความพร้อมและดูแลความปลอดภัยช่ วงเทศกาลสงกรานต์

บขส.ร่วมการแถลงข่าว โครงการรับแจ้งเหตุดว่ น เหตุร้าย ผ่านแอปพลิเคชั น Police i lert u

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมการแถลงข่าว โครงการ รับแจ้งเหตุดว่ นเหตุรา้ ย ผ่านแอปพลิเคชัน Police i lert u ในส่วนของงานจราจรบนสมาร์ทโฟน ร่วมกับรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการต�ำรวจจราจร

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในมูลนิธโิ รงพยาบาลเด็ก

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เข้าร่วมประชุม VDO Conference ที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมความพร้อมและดูแลความปลอดภัยให้กับ ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

บขส.ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในโอไกาสครบรอบ 47 ปี ช่อง 3 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา โดย ร่วมท�ำบุญสมทบทุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ในมูลนิธโิ รงพยาบาลเด็ก

คปภ. จัดพิธลี งนามบักทึกความเข้าใจ

บขส. ร่วมประชุมชี้ แจงความพร้อม รถตูโ้ ดยสารสาธารณะ

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ ส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ดา้ นการประกันภัย โดยมี พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส. และ ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการ คปภ. ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สถาบันวิทยาการ ประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงาน คปภ. คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมประชุมชีแ้ จงความพร้อมการน�ำรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ เข้าสถานีปลายทาง (ต่างจังหวัด) และมาตรการป้องกันลดอุบตั เิ หตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ แหล่งสมาคมทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จับมือมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” นางจุ ฑาพรรธน์ แก้ ว วั ฒ นะบวร ผู ้ ช่ วยผู ้ ว่ า การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิ ด โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินงานร่วมกับ มู ล นิ ธิ วิ จั ย ประสาทในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ตั้ ง แต่ ปี 2556 เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ สุขภาพของคนไทย และโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นสาเหตุของการเจ็บป่ วยและ เสี ย ชี วิ ต ของประชาชนไทยเป็ น อันดับต้นๆ โดยโครงการนี้จะ มุ ง่ เน้นการให้ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ” คว้ารางวัล “ผูน ้ ำ� ธุรกิจดีเด่นแห่งเอเชียแปซิฟก ิ ”

เคทีซี จับมือ เอเพ็กซ์ เมดิคล ั เซ็นเตอร์ มอบข้อเสนอพิเศษส�ำหรับสมาชิกบัตรเคทีซี

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์” ศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงาม ชั้นน�ำ มอบสิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท เมื่อ ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ และโปรแกรมค้นหาสาเหตุของความอ้วนหรือ น�้ำหนักเกิน (Medical Weight Loss) รับส่วนลด 10% ส�ำหรับโปรแกรม ช่วยลดอายุและความเสือ่ มของเซลทัว่ ร่างกาย ด้วยนวัตกรรมล่าสุดแห่งเดียว ในประเทศไทย (Ice Lab) ซือ้ 1 คอร์ส จ�ำนวน 10 ครัง้ เพียง 30,000 บาท (ปกติ 35,000 บาท) และโปรแกรมเลเซอร์ลดกรนและลดอาการหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ (SnoreLase) ซื้อ 1 คอร์ส จ�ำนวน 3 ครั้ง เพียง 50,000 บาท (ปกติ 75,000 บาท) โดยทุกสิทธิประโยชน์สามารถแบ่งช�ำระ KTC Flexi 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560

กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด รับรางวัล “ผู้น�ำธุรกิจดีเด่นแห่ง เอเชียแปซิฟิก 2560” (Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2017) ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ดเี ด่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

“ความสุขยืดได้นาน 60 วัน” แคมเปญใหม่จาก “สมหวัง เงินสัง ่ ได้”

ก้าวสู่ปีที่ 3 “สมหวัง เงินสั่งได้” เปิดตัวแคมเปญ “ความสุข ยืดได้นาน 60 วัน” ด้วยการยืดระยะเวลาการผ่อนคืนงวดแรกนาน สูงสุดถึง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ อนุ มั ติ แ ละลู ก ค้ า ได้ รั บ เงิ น กู ้ เพื่อมอบความสุขแก่ลูกค้า ได้ เงินไวแบบทันใจ ไม่ต้องมีคน ค�้ำประกัน และไม่ต้องโอนเล่ม ทะเบียน ดอกเบีย้ เริม่ ต้น 0.55% ต่อเดือน (เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนด) ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึง 31 ก.ค. 2560 สนใจติดต่อ ที่สาขาสมหวังใกล้บ้าน หรือ โทร 02-123-4000

ยามาฮ่าประกาศศักดาความยิง ่ ใหญ่ ในเกมชิงแชมป์โลก WSSP สนาม 2

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด รวมถึงนักแข่ง และทีมแข่ง YAMAHA THAILAND RACING TEAM ร่วมแสดงความยินดีกับ ตั้น-เดชา ไกรศาสตร์ #24 นักบิดไทยทีส่ ามารถจบการแข่งขันยืนโพเดีย้ มในอันดับที่ 2 ได้ส�ำเร็จในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP 2017 สนาม 2 รุ่น WORLD SUPERSPORT 600 สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย ต่ อ หน้ า แฟนมอเตอร์ ส ปอร์ ต ชาวไทยที่ เ ข้ า ร่ ว มชมการแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ อย่างคึกคัก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

อิตาเลียนโซดา...

เครื่องดื่มที่คิดค้นโดยชาวอเมริกัน เจ้ า เครื่ อ งดื่ ม น�้ ำ ผลไม้ เ ข้ ม ข้ น หรื อ น�้ ำ ผลไม้ ส ด คั้นเอาแต่น�้ำ เพิ่มความสดชื่นให้เย็นด้วยน�้ำแข็ง บดหยาบก่อนจะเติมด้วยน�้ำโซดาลงไป ที่เราเรียกกันว่า “อิตาเลียนโซดา” นั้น ให้ความสดชื่นเพราะมีกลูโคสเข้าสู่ ร่างกาย ส่งผลให้รา่ งกายทีอ่ อ่ นเพลียจากการออกก�ำลังกาย หรื อ การท� ำ งาน จะกระปรี้ กระเปร่ า ขึ้ น แต่ รู ้ ไ หมว่ า .. อิตาเลียนโซดาจริงๆ ไม่ใช่เครื่องดื่มที่เกิดจากชาวอิตาลี แต่เกิดจากชาวอเมริกันที่ได้น�ำน�้ำเชื่อมยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตใน ประเทศอิตาลีมาท�ำเครื่องดื่มแบบใหม่ โดยการน�ำมาผสม กับน�้ำอัดลมหรือโซดา จึงเรียกชื่อเครื่องดื่มประเภทนี้ตาม แหล่งที่มาของน�้ำเชื่อมที่น�ำมาใช้นั่นเอง

ที่มาของเทศกาลฮานามิในญี่ป่ ุ น ช่ ว งนี้ ค นไทยส่ ว นมากก� ำ ลั ง สนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ กันแทบทั้งประเทศ ในขณะที่ชาวญี่ปุ่น เองก็ก�ำลังรื่นเริงไปกับเทศกาลฮานามิ เช่นกัน เทศกาลฮานามิที่ว่านี้มีที่มา ตั้งแต่ยุคสมัยนารา ราว ค.ศ. 710-788 รับเอาค่านิยมนีม้ าจากประเพณีการชืน่ ชม ดอกเหมยของชาวจีน และในญี่ปุ่นนั้น ดอกซากุระมีอยูม่ ากมาย เรียกว่ามีอยูเ่ กือบ 600 ชนิด ทั้งดอกสีขาว ดอกสีชมพู ไล่เรียงจนถึงสีแดงเลยก็ว่าได้ และดอกซากุระนี้ก็จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วง 1-2 สัปดาห์ ก่อนจะร่วงโรยไปเอง เริ่มบานตั้งแต่เดือนมกราคมไล่จากทางใต้ขึ้นมา หมู่เกาะโอกินาว่า โอซาก้า เกียวโต นาโงยา โตเกียว และจบที่ฮอกไกโดในช่วงเดือน พฤษภาคม ในเทศกาลนี้จะได้เห็นชาวญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกวัยปูเสื่อสังสรรค์ดื่มกินกันอย่าง รื่นเริงมีความสุขใต้ต้นซากุระ ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มพนักงานออฟฟิศ กลุ่มนักเรียน ทั้งหลาย เพราะผู้คนในญี่ปุ่นถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลที่ส�ำคัญ เด็กๆ ก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้น การเฉลิมฉลองในช่วงนี้จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ของทุกคน

Pet Owner Independence Day

วันเป็ นไทจากสัตว์เลี้ยง

ชื่อวันนี้ฟังดูคงขัดหูขัดใจคนรักสัตว์อยู่ไม่น้อย แต่วันนี้ก็มีอยู่จริง ส�ำหรับคนรักสัตว์ หลายคนคงประคบประหงมสัตว์เลี้ยงดั่งลูกรัก ดูแลเรื่องอาหารการกิน สุขภาพ ทีห่ ลับทีน่ อน การออกก�ำลังกายของพวกมัน ป่วยไข้ทนี งึ ก็แสนกระวนกระวายใจจริงไหม แต่ หลังจากคู่หู Thomas Roy และ Ruth Boy จาก Wellcat.com รู้สึกว่า เฮ้ย! ท�ำไมเราต้องมา คอยดูแลเจ้าสัตว์เลี้ยงตลอดทุกวินาทีแบบนี้ด้วยนะ มันควรจะมีสักวันนึงไหมที่เจ้าของสัตว์ เลี้ยงมีอิสระและเป็นไทสิ สองคนนี้จึงตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงผ่อนคลายด้วย การไม่ยงุ่ ไม่ตอแยกับเหล่าสัตว์เลีย้ งดูสกั วัน จากเคยเล่นเคยแหย่ก็ให้ทำ� นิง่ ๆ ไปเสียเลย และ ก�ำหนดให้วันนีต้ รงกับวันที่ 18 เมษายนของทุกปี คูห่ เู ดินทางสงสัยจังจะมีกี่คนนะทีท่ ำ� ส�ำเร็จ 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส จัดเสวนาเรื่อง

“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นอันตราย” ปีที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดอุตรดิตถ์

เอไอเอส จัดงานเสวนาให้ความรูเ้ รือ่ ง “คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจาก เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” โดยน� ำข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ จ าก กสทช. เผยแพร่ ใ ห้ กั บ สื่ อ มวลชน ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ศูนย์ดำ� รงธรรม และ สคบ.ภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนน�ำเสนอสูส่ าธารณชน เพือ่ ลดความวิตกกังวล ของชาวบ้านในชุมชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณโดยรอบเสาส่งสัญญาณเอไอเอส ผู้บริหารเอไอเอสร่วมถ่ายภาพกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทนศูนย์ด�ำรงธรรม และนายกสมาคมสื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์

คุณประวิตร จิตรปัญญา

คุณวันชัย ฉันทพัชนี

ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล

เมือ่ เร็วๆนี้ เอไอเอส น�ำทีมโดย คุณประวิตร จิตรปัญญา ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสส่วนงาน ปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส คุณวันชัย ฉันทพัชนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคเหนือ เอไอเอส และ ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล ผู้จัดการแผนกวางแผนเครือข่ายโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงานเสวนาเพื่อให้ความรู้ใน หัวข้อ “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ” ปีที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน�ำ ข้อเท็จจริงที่อ้างอิงจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถ่ายทอด

บรรยากาศภายในงาน จ.อุตรดิตถ์

ให้แก่ สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรม และส�ำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก่อนน�ำเสนอสู่สาธารณชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านใน ชุมชน เนื่องจากชาวบ้านในบางพื้นที่ยังมีความกังวลใจถึงความปลอดภัย ของตนเองและคนในครอบครัว หลังจากมีการติดตัง้ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ มือถือในบริเวณใกล้ที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลส�ำคัญที่เอไอเอสต้องการถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ คือ ประเด็นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต�่ำจึงไม่ส่งผลต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ และ สัตว์ อีกทัง้ องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดให้คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าความถีต่ ำ�่ อยู่ ในกลุม่ 2B ซึง่ เป็นกลุม่ เดียวกับ กาแฟ น�ำ้ มันหอมระเหย และเครือ่ งส�ำอาง อย่างไรก็ตาม เอไอเอส และผู้ให้บริการทุกราย ต่างก็ปฏิบัติตาม แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยทีส่ ำ� นักงาน กสทช. ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมทีใ่ ช้ในการติดตัง้ ทุกชิน้ ผ่านการตรวจสอบอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประชาชนที่อาศัย อยู่ในบริเวณโดยรอบเสาส่งสัญญาณของเอไอเอสจะไม่ได้รบั อันตราย หรือ ผลกระทบใดๆ อย่างแน่นอน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ดูแลสุขภาพให้ดี (ยิ่งขึ้น) เมื่อหน้าร้อนมาเยือน

ปกติเมื่อเข้าสู่หน้าร้อน หลายคนมักมีอาการป่วยในช่วงที่ร่างกาย ปรับตัวตามสภาพอากาศ บ้างก็เป็นหวัดแดด บ้างก็มอี าการวิงเวียน ศีรษะ เป็นลมแดดหรือเกิดอาการฮีทสโตรก ท้องเสีย ท้องร่วง เราขอแนะน�ำ วิธีง่ายๆ ที่จะท�ำให้สุขภาพของคุณดีไม่มีสะดุด

• หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางความร้อนเป็นเวลานาน

• จิบน�้ำอุ ณหภูมิห้องบ่อยๆ

หากคุณไม่ใช่ผคู้ นุ้ ชินหรือท�ำงานกลางแจ้งเป็นประจ�ำ การอยูท่ า่ มกลาง แสงแดดจัดเป็นเวลานานอาจท�ำให้เกิดอาการฮีทสโตรก ร่างกายระบาย ความร้อนไม่ทนั ส่งผลให้เป็นลมแดด อ่อนเพลีย ในบางรายอาจเกิดอาการ ช็อก หัวใจเต้นแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น หากหลีกเลี่ยง ไม่ได้ที่จะต้องอยู่กลางแดดจัดจ้า ควรก�ำหนดเวลาไม่ให้ยาวนานเกินไป สวมหมวกปีกกว้าง กางร่ม และสวมเสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องร่างกายจาก ความร้อนไม่ให้มากจนเกินไป

ในหน้าร้อน ร่างกายสูญเสียน�้ำมากกว่าปกติ แต่ ก็ไม่ควรดื่มน�้ำที่เย็นจัด เพราะจะท�ำให้ร่างกายต้อง ปรับอุณหภูมิแบบแตกต่างฉับพลัน ทางที่ดีควรจิบ น�ำ้ บ่อยๆ โดยเป็นน�ำ้ อุณหภูมหิ อ้ ง และอย่าปล่อย ให้ร่างกายกระหายน�้ำแล้วถึงดื่ม ที่ส�ำคัญต้อง มั่นใจว่าน�้ำนั้นสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

• เลือกรับประทานอาหารสด

เพียงพอ ร่างกายในช่วงหน้าร้อนมักจะ เหนือ่ ยล้าได้งา่ ยดายกว่าฤดูกาลอืน่ ๆ การนอนหลั บ พั ก ผ่ อ นในสถานที่ ที่อากาศถ่ายเท ไม่มีลมโกรกมาก เกินไป จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อช่วย ฟื้นฟูพลังและความกระปรี้กระเปร่า ของร่างกาย ควรนอนหลับพักผ่อน อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง

และปรุงสุก ในหน้าร้อนเชือ้ โรคและแบคทีเรีย ต่างๆ เจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็ว ในอาหารจึงมักมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ ง่าย หลายคนมักท้องเสีย อาหารเป็น พิษง่ายในช่วงนี้ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจ ควรเลือกทานอาหารทีป่ รุงสุกใหม่ๆ จะดีตอ่ สุขภาพ ทีส่ ดุ นอกจากนี้ในน�ำ้ แข็งที่ไม่ได้มาตรฐานการค้ามักจะมีเชือ้ โรคปนมาด้วย การเลือกกินน�้ำแข็งจากร้านที่เชื่อถือได้ก็เป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน

• นอนหลับพักผ่อนให้

ต�ำลึงผักสารพัดประโยชน์

“ผักต�ำลึง” นอกจากการน�ำมาท�ำต้มจืดหมูสับใบต�ำลึงและใส่ ในต้มเลือดหมูแล้ว น�ำ้ ผักต�ำลึงก็มปี ระโยชน์ในการป้องกันโรค โลหิตจางและภาวะหัวใจขาดเลือด รวมถึงช่วยให้กระดูกแข็งแรงด้วย กินต้มเลือดหมูครั้งต่อไปอย่าเขี่ยใบต�ำลึงทิ้งกันนะจ๊ะ

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หากท้องอืดบ่อย ในหน้าร้อน ลองน�ำน�้ำผึ้ง ครึ่งช้อนโต๊ะและน�้ำขิงครึ่งถ้วย ผสมเกลือเล็กน้อยแล้ว ดื่มหลังอาหาร


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

รวมมิตรชีวิตติดเกาะ...

ทะเล

ฤดูร้อน

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่สี มบู รณ์และ หลากหลาย ทัง้ ทะเล ภูเขา น�้ำตก ต้นไม้ รวมถึง พืชพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยนื ต้นนานาชนิด โดยเฉพาะใน หน้าร้อนอย่างนี้ ไม่วา่ จะเดินทางไปไหนเราก็จะได้เห็นดอกไม้ สีสนั สวยสดงดงามบานสะพรั่งอวดกับเต็มต้น มีทงั้ ดอกคูณ ช่ อระย้าสีเหลืองอร่าม ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกค�ำฝ้าย) ต้นเหลืองปรีดยี าธร (ดอกตาเบบู ญา่ ) ต้นหางนกยู ง และ ต้นชมพู พนั ธ์ทพิ ย์ เป็นต้น อากาศร้อน แดดดี สีสวย ชุดพร้อม กันแดดพร้อม... ไปเที่ยวเกาะกันเถอะ! คูห่ เู ดินทางฉบับนีจ้ ะพาท่านผู อ้ า่ นไป สัมผัสกับธรรมชาติแสนสวยบนเกาะต่างๆ ทัง้ ฝั่ งทะเลอ่าวไทย และฝั่ งทะเลอันดามัน เผื่อจะมีท่ไี หนโดนใจให้คณ ุ ผู อ้ า่ นได้ไป แหวกว่ายในสายน�ำ้ พักมองฟ้า ละสายตาจากความวุน่ วาย ในเมืองบ้าง

เกาะพยาม จ.ระนอง

เกาะพยาม อยู่ฝั่งทะเลอันดามัน จ.ระนอง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง) ลักษณะโดยรอบเกาะจะเป็นอ่าวสลับ กั บ โขดหิ น บางส่ ว นถู ก ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น สวน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวนมะพร้าว สวนยางและสวนกาหยู (มะม่วงหิมพานต์) มีพนื้ ที่ ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะ ได้แก่ ท่าเรือและอ่าวแม่หม้าย เป็นจุดแรกที่เราจะได้

สัมผัสกับเกาะพยามอย่างใกล้ชิด ทางด้านขวา มือจะเป็นที่ตั้งของ วัดเกาะพยาม ซึ่งจะมีโบสถ์ ยื่นลงไปในทะเล อ่าวใหญ่ เป็นอ่าวที่เงียบสงบ มีที่พักหลายแห่ง และเป็นอ่าวที่มีชายหาดที่ยาว ที่สุดบนเกาะ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ ตกที่สวยงาม อ่าวเขาควาย เป็นอีกหนึ่งอ่าวที่ได้ รับความยอดนิยม แบ่งเป็นอ่าวเขาควายฝัง่ เหนือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ของเกาะ และอ่าวเขาควายฝั่งใต้ เป็นที่ตั้งของ “หินทะลุ” ช่องหินที่ถูกน�้ำกัดเซาะประหนึ่งกรอบ รูปวิวท้องทะเล อ่าวนีจ้ ะมีชายหาดทีต่ นื้ เขินมากๆ เมื่อเวลาน�้ำลงต้องเดินไปไกลมากกว่าจะถึงน�้ำ ทะเล ส�ำหรับคนที่รักความสงบ และมีความเป็น โลกส่วนตัวสูงต้องมาพักที่อ่าวนี้ “อ่าวกวางปีบ” เป็นอ่าวที่มีน�้ำทะเลใสที่สุดบนเกาะ สามารถมา นอนอาบแดด หรือนอนอ่านหนังสือ ใช้ชวี ติ ชิลล์ๆ ใต้ร่มไม้ใบบังได้อย่างสุขสงบมาก แต่หนทางมา ค่อนข้างล�ำบากนิดนึง ปิดท้ายกันที่ อ่าวคอกิ่ว 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

อ่าวนี้ทางขึ้น-ลงสูงชัน ต้องใช้ก�ำลังขาอย่างแรง บริเวณริมอ่าวจะเป็นก้อนหินกลมโดยส่วนใหญ่ มี ที่พักอยู่ด้านบนไว้ส�ำหรับนั่งมองวิวกว้างๆ ของ ท้องทะเล... สามารถเช่ามอเตอร์ ไซด์ หรือเหมา รถสองแถวขับพาเที่ยวชมได้ การเดินทางมายังเกาะ หากนั่งเรือเมล์ ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง มีเรือออกจากฝั่ง 2 รอบ เวลา 9.30 น. และ 14.00 น. ค่าโดยสารท่านละ 200 บาท ส่วนเรือสปี๊ดโบ๊ทใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ท่านละ 350 บาท ในช่วงหน้าท่องเที่ยวจะ มีเรือออกจากฝัง่ เรือ่ ยๆ แต่ควรโทรสอบถามก่อน เพื่อความสะดวก ติดต่อคุณหนุ่ย โทร.08 2289 0666, 08 0611 4614 ที่ตั้ง : ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – พฤษภาคม


เกาะล้าน จ.ชลบุรี

เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนาน กับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นเกาะยอดนิยมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ที่ ไ ม่ ช อบเดิ น ทางไกล แต่ ไ ด้ สั ม ผั ส น�้ ำ ทะเล ใสๆ และอากาศบริสุทธิ์ บนเกาะจะมีกิจกรรม ทางน�้ำให้เลือกเล่นหลายอย่าง เช่น เรือลาก เรือ สกี ด�ำน�้ำดูปะการัง ตกหมึก หรือใครอยากนอน อาบแดด ว่ายน�้ำเล่นก็ท�ำได้ตามสะดวก การเดิน ทางมาที่เกาะล้าน ต้องน�ำรถมาจอดที่บริเวณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ มีทั้งบริการจอด ฟรีบริเวณท่าเรือ และแบบเสียค่าที่จอดค้างคืน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หาดตา แหวน เป็นหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งบนเกาะล้าน หาดเทียน หาดตายาย หาดนวล หาดแสม จุดชม วิวเจ้าแม่กวนอิม จุดนีเ้ รียกว่าเป็นจุดชมวิวไฮไลท์ ของเกาะ เพราะสามารถมองเห็นความสวยงาม โค้งทอดยาวของหาดตาแหวนได้ทั้งหาด และ จุดชมวิวหอเรดาร์ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยว นิยมขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น การเดินทางไปเกาะล้าน จะมีเรือโดยสารให้ บริการเที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.00-18.30 น. ส่วน เที่ยวกลับ เวลา 06.30-18.00 น. ซึ่งเรือโดยสาร จะออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย และจะจอดส่ง ผู้โดยสารที่ท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน คิด ค่าโดยสารในอัตราท่านละ 30 บาท สอบถาม รายละเอี ย ดได้ ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด โทร. 0 3827 9448 หรือ ส�ำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โทร. 0 3843 4160 ทีต่ งั้ : อยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่เหมาะมากส�ำหรับ คนชื่ น ชอบการด� ำ น�้ ำ ทั้ ง ด� ำ น�้ ำ ตื้ น และน�้ ำ ลึ ก เพราะมีจดุ ด�ำน�ำ้ หลายแห่ง ทีด่ นิ บนเกาะเป็นของ เอกชนจึงมีที่พัก ร้านค้า และร้านอาหารหลาย แห่งให้เลือกตามงบประมาณของคุณ ธรรมชาติ ของที่ นี่ อาจเปลี่ ย นไปบ้ า งตามกาลเวลาและ ความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคับคั่ง แต่ ผู้คน (ท้องถิ่น) สายลม แสงแดด ท้องฟ้าและ ผืนน�ำ้ ยังคงความงดงามไม่เสือ่ มคลาย เกาะนีเ้ ป็น เกาะไม่ใหญ่มาก สามารถเดินเล่นเพลินๆ เที่ยว รอบเกาะได้แบบไม่เหนือ่ ย หาดทรายขาวละเอียด มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ สวยงาม ที่ตั้ง : ทิศตะวันตกของหมู่เกาะตะรุเตา ต.เกาะ สาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – พฤษภาคม

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หมู่เกาะห้อง จ.กระบี่

หมู่เกาะห้อง เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ อาทิ เกาะเหลาหรือ เกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะ เหลาลาดิง เป็นต้น โดยมี เกาะห้อง (เกาะเหลา ปิเละ) เป็นเกาะทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะ โดยทั่วไปเป็นเขาหินปูน น�้ำทะเลใส หาดทราย ขาว มีแนวปะการังทั้งน�้ำตื้นและน�้ำลึกเหมาะแก่ การด�ำน�ำ้ จุดเด่นของเกาะนีค้ อื จะมีเกาะเล็กเกาะ น้อยล้อมรอบกัน้ เป็นเหมือนห้องโค้งยาวเกือบครึง่ วงกลม บนเกาะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 400 เมตร รอบๆ เกาะห้องสามารถพาย เรือแคนนูได้ บนเกาะมีทสี่ ำ� หรับกางเต็นท์ การไป เที่ยวชมใช้เวลาเดินทางจากอ่าวนางประมาณ 45 นาที สามารถค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณีได้ โดยต้องน�ำเต็นท์มาเอง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ คือ อ่าวห้อง (ลากูน) หรือ ทะเลใน เปรียบเสมือนสระน�้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ เรือสามารถแล่นเข้าไปได้เมื่อน�้ำขึ้น มีทางเข้าออกทางเดียว โดยล่องเรือผ่านช่องผา ที่พาสู่ห้องรโหฐาน ภายในมีป่าโกงกาง และโอบ ล้อมด้วยขุนเขา คล้ายปากปล่องภูเขาไฟ และยิ่ง เมื่อน�้ำทะเลตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์ ความ ใสก็ยิ่งเปล่งประกายเด่นชัด ชวนลงไปสัมผัส ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทร. 0 7568 1096 ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – พฤษภาคม คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

หมู่เกาะพีพี ประกอบไปด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพีพดี อน เกาะพีพเี ล เกาะปิดะ๊ นอก เกาะปิดะ๊ ใน เกาะยูง และเกาะไม้ไผ่ อยู่ห่างจากชายฝั่งกระบี่ ประมาณ 42 กิโลเมตร แต่ถ้าใครซื้อทัวร์มาแบบ วันเดย์ทริป ก็จะได้เทีย่ ว เกาะพีพดี อน เกาะพีพเี ล อ่าวมาหยา ถ�้ำไวกิ้ง อ่าวมังค์กี้ (อ่าวลิง) อ่าว ปิเละ (ลากูน) และเกาะไม้ไผ่ เกาะที่โดดเด่นและเป็นที่สนใจของนักท่อง เที่ยว ได้แก่ เกาะพีพีดอน มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิ โ ลเมตร ทางเหนื อ ของเกาะคื อ แหลมตง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ประมาณ 15-20 ครอบครัว ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะ ลิเป๊ะ จังหวัดสตูล บริเวณแหลมตงนี้ธรรมชาติ ใต้ทะเลสวยงามมาก เหมาะแก่การด�ำน�้ำ จุดเด่น ของเกาะคือ เวิง้ อ่าวคูท่ มี่ คี วามสวยงามติดอันดับ โลกของอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม

เกาะพีพเี ล มีพนื้ ทีเ่ พียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตัง้ ฉากกับพืน้ ผิวทะเลโดยรอบเกือบทัง้ เกาะ มีอา่ วทีส่ วยงามขึน้ ชื่อ คือ “อ่าวมาหยา” น�้ำทะเลสีฟ้าใสและหาด ทรายขาวละเอียดทอดโค้งยาว และ อ่าวปิเละ (ลากู น ) ซึ่ ง เป็ น ทะเลสาบลากู น ที่ น�้ ำ ใสมาก สามารถมองเห็นพื้นทรายด้านล่างได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 2163, ส�ำนักงานจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7561 1381 และประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ โทร. 0 7561 2611 ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่ ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – พฤษภาคม 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ ใน ทะเลอั น ดามั น และอยู ่ ติ ด ชายแดนประเทศ เมียนมา ห่างจากชายฝัง่ ทะเลบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรนิ ทร์เหนือ เกาะสุรนิ ทร์ใต้ เกาะรี (เกาะ สต๊อร์ค) เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) และเกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร โดดเด่นมากในเรื่องของความ อุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเล ทั้งปะการังที่ หลากหลาย และฝูงปลานานาชนิดที่ร่วมแหวก ว่ายในสายน�้ำรอบๆ ตัวเรา เกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ ตั้ง อยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน�้ำตื้นๆ กว้าง ประมาณ 200 เมตรกั้นอยู่ ในช่วงน�้ำลงสามารถ เดินข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า “อ่าวช่อง ขาด” ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะเป็นเกาะ หินที่มีต้นไม้แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก

พืชพรรณทีพ่ บเป็นพืชป่าดิบชืน้ เป็นแหล่งก�ำเนิด ของแนวปะการังน�้ำตื้นขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ เรา ยังสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมอแกนได้ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย บนเกาะมีทพี่ กั และลานกางเต้นท์ของอุทยานฯ รวมถึงร้านอาหารให้บริการ ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา โทร. 0 7647 2145, 0 7647 2146 ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – พฤษภาคม คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


เกาะเต่าและเกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่กลางอ่าว ไทย อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เกือบ ทั้งหมดของเกาะเป็นภูเขา มีลักษณะเว้าโค้งเป็น อ่าวถึง 11 อ่าว แหลม 10 แหลม เป็นอีกหนึ่ง เกาะของทะเลฝั่งอ่าวไทยที่มีจุดด�ำน�้ำตื้นและ ด�ำน�้ำลึกที่สวยงาม มีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงร้านสะดวกซื้อพร้อม จุดท่องเที่ยวที่น่า สนใจ เช่น อ่าวแม่หาด เป็นศูนย์รวมความเจริญ ของเกาะ หาดทรายรี สวนหิน จปร. อ่าวโฉลก บ้านเก่า หาดฟรีดอม อ่าวจุนเจือ หาดทรายแดง อ่าวเทียนออก อ่าวจันทร์สม อ่าวโตนด อ่าวหิน วง อ่าวลึก อ่าวม่วง เป็นต้น เกาะนางยวน ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ทีถ่ กู เชือ่ มเข้าหากันด้วยสันทรายสีขาว เป็น เกาะส่วนตัวเปิดบริการเป็นที่พักและร้านอาหาร แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากเกาะเต่าข้ามมา เล่นน�ำ้ ในบริเวณนี้ได้ถงึ เวลา 17.00 น. มีจดุ ด�ำน�ำ้ ตืน้ Japan Garden ทีส่ วยงาม และมีชายหาดโค้ง เว้าเป็นเนินแยกทะเลออกเป็น 2 ฝัง่ เมือ่ เดินเลาะ ขอบเขาขึน้ ไปจะเป็นจุดชมวิวมุมสูง นักท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อเข้าพัก ทีเ่ กาะนางยวนรีสอร์ทได้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.nangyuan.com การเดินทางข้ามมายังเกาะ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ เรือเร็วลมพระยา โทร. 0 7745 6176 (สาขา เกาะเต่า) หรือที่ ส�ำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2629 2569-70 หรือที่เว็บไซต์ www.lomprayah.com ที่ตั้ง : อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเล อันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะ เมี่ยง เกาะบอน เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะ สิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการ ยกย่องว่าเป็นหมูเ่ กาะทีม่ คี วามสวยงามทัง้ บนบก และใต้นำ�้ มีปะการังทีส่ วยงามหลายชนิด สามารถ ด�ำน�ำ้ ได้ทงั้ น�ำ้ ตืน้ และน�ำ้ ลึก สามารถพบปลาทีห่ า ยาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) แนว ปะการั ง ที่ พ บในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะ สิมลิ นั เป็นแนวปะการังน�ำ้ ลึกมีความหลากหลาย ของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง แปรงล้างขวด และปะการัง Seriatopora histrix พบเป็นชนิดเด่นในขณะทีห่ มูเ่ กาะอืน่ ไม่พบปะการัง ในกลุ่มนี้เลย (ยกเว้นหมู่เกาะสุรินทร์) นอกจาก ปะการังแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวมอยู่ใน แนวปะการังอีกหลายชนิด ทีส่ ามารถพบได้ทวั่ ไป ได้แก่ ฟองน�้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร และปู เป็นต้น

สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจ ได้ แ ก่ เกาะสิมลิ นั (เกาะแปด) เป็นไฮไลต์สำ� คัญของการ ท่องเทีย่ วทริปหมูเ่ กาะสิมลิ นั เพราะมีหนิ เรือใบที่ เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลันตั้งโดดเด่นอยู่ด้าน บน และมีชายหาดที่ทอดยาวขาวสะอาด ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะ พระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา โทร. 0 7647 2145, 0 7647 2146 ฤดูกาลท่องเที่ยว : พฤศจิกายน – เมษายน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

สูตรกระชั บ รูขุมขนแบบง่ายๆ

เรื่อง : ชญานี

เพียงน�ำมะเขือเทศ + น�้ำมะนาว ผสมแล้วน�ำมาพอกหน้าไว้ 15 นาที ก่อนจะล้างออกให้สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำ ผิวจะเรียบเนียน นุ่มเด้ง น่าสัมผัสมากขึ้น

สวยหน้าไม่ละลายภายใต้แสงแดด

แม้แสงแดดจะแผดจ้าสักเพียงไหน เชือ่ ว่าสาวๆ ทัง้ หลายก็คงอยากจะคงความ สวยให้อยู่ทนนาน โดยเฉพาะเมกอัพบนใบหน้า คู่หูเดินทางขอแนะน�ำทริคดีๆ ที่จะช่วยให้เมกอัพติดนาน ติดทน ช่วยให้คุณสวยได้ยาวนานตลอดวัน

• ลงไพรเมอร์ชนิดเจลบางเบาก่อนลงเมกอัพ

วิธีนี้ช่วยให้เมกอัพติดผิวได้ดีขึ้นและอยู่ทนยาวนาน แต่ไม่ควรเลือกไพรเมอร์เนื้อ หนาหนักที่ล้างท�ำความสะอาดได้ยาก เพราะอาจท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องสิวอุดตันได้

• เลือกรองพื้น หรือ บีบีครีมชนิดกันน�้ำกันเหงื่อ

รองพืน้ และบีบคี รีมชนิดกันเหงือ่ กันน�ำ้ จะไม่ทำ� ให้เกิดปัญหารองพืน้ หลอมละลายไหล เป็นทางจากความร้อน เดี๋ยวนี้สูตรบางเบามีขายมากมายและท�ำให้ผิวผ่องใสราวกับ ไม่ได้แต่งหน้าอีกต่างหาก

บลัชออนเนือ้ ครีมดีกว่าฝุ่น

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะบลัชออน เนื้อครีมจะหลอมละลายกลมกลืน ไปกับผิวได้มากกว่า และในหน้า ร้อนจะดูระเรือ่ อย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่า แต่อย่าลืมว่าต้องค่อยๆ แตะไล่อย่างเบามือ ไม่เช่นนั้น แก้มอาจจะดูเป็นปื้นช�้ำ ดูหมอง แทนที่จะสดใส

• อายไลเนอร์ มาสคาร่ากันน�้ำเพื่อตาสวยแจ่ม

ถึงแม้จะไม่ใช่หน้าฝน แต่ในช่วงหน้าร้อนอากาศชืน้ และอบอ้าวก็ทำ� ให้ใบหน้าเกิดเหงือ่ ได้ง่าย สาวๆ หลายคนจึงประสบปัญหามาสคาร่าไหลเป็นทางเปรอะเปื้อนง่ายกว่า ปกติ เพื่อป้องกันความเลอะเทอะที่อาจเกิดขึ้น ลองเลือกมาสคาร่าและอายไลเนอร์ ชนิดกันน�้ำจะดีที่สุด 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

การเซ็ททรงผม

แบบไม่ใช้ความร้อนก�ำลังฮิต

หมดยุ ค สมั ย ของทรงผมจั ด ลอนฉี ด สเปรย์ แข็งโป๊กแล้ว ผมสวยสลวยเป็นลอนอย่างเป็น ธรรมชาติสิที่น่ามอง สาวๆ จงลืมอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ที่ ใช้ความร้อนไปก่อน หลังจากการสระผมและเป่า ลมเย็น ลองใช้มือสางผมเบาๆ ให้เข้าทรงแทนการใช้หวี หรือที่หนีบผม วิธีนี้จะท�ำให้ผมดูมีวอลลุ่มและเข้าทรง อย่างเป็นธรรมชาติ


คิ้ว...ยุ คนีต้ ้องบางเบาเท่านัน้

สาวๆ ที่เคยเขียนคิ้วหนา คมเป๊ะ ลองส่องกระจกใหม่ เดี๋ยวนี้การ เขียนคิ้วแบบ Microblading ที่เรียงเส้นตามโครงขนคิ้วเป็นที่นิยม ในหมู่เมกอัพอาร์ทิสต์และบิวตี้บลอกเกอร์จ�ำนวนมากนะ เพราะผลลัพธ์ที่ดู เป็นธรรมชาติ เข้าได้กับทุกลุคของการแต่งหน้า และนางแบบบนรันเวย์ ทั้งหลายก็มักจะแต่งคิ้วแบบนี้ในวันสบายๆ ด้วยล่ะ

หนุ่มๆ ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่ง

ทรงผมผิดประเภท...ผมร่วงได้นะ

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมคุณผู้ชายส่วนมากจะมีเนื้อหนาและ หนัก เพื่อช่วยล็อกทรงผมให้อยู่ทรงได้ตลอดทั้งวัน และมี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยูม่ าก จะบอกว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวการท�ำให้ ผมแห้ง เสีย แตกปลาย รวมถึงสารเคมีตา่ งๆ ท�ำลายความแข็งแรงของ เส้นผมจนท�ำให้เกิดการหลุดร่วงได้ง่าย ดังนั้น การหันมาเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์จัดแต่งผมที่มีเนื้อบางเบาหรือแบบสเปรย์ที่ไม่ได้เกาะติด อยูบ่ นผมจนท�ำให้ผมเหนียวเหนอะหนะ ก็จะช่วยลดปัญหาผมแห้งเสีย ซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้ผมร่วงได้ และควรมีวนั ให้เส้นผมได้พกั ผ่อนจากการ สัมผัสสารเคมีจากการจัดแต่งทรงบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน รวมถึงสระผมท�ำความสะอาดอย่างหมดจดเป็นประจ�ำเพื่อป้องกัน ไม่ให้สารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะและรากเส้นผมมากเกินไป และ อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมด้วย

บรรดาสาวชาวเกาะทัง้ หลายมักจะใช้น้ำ� มันมะพร้าว ลูบไล้เรือนร่างเสมอ วิธีนี้นอกจากจะช่ วยให้ผิวเนียน นุ่มชุ่ มชื่ นแล้ว น�้ำมันมะพร้าวยังช่ วยปกป้องผิวจาก แสงแดดได้อีกด้วยนะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เลขคลิกชีวิต

เรื่อง : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

ความหมายคูพ ่ ลังเลขลิขติ (คูเ่ ลข 00 -09) จากเบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์ มีตวั เลข10 ตัว ในเบอร์โทรศัพท์ นั้น ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ 7 หลักท้าย XXX-1234567 ส่วน 3 ตัวหน้าไม่มีความส�ำคัญอะไรมากนัก เพราะถือเป็นปัจจัย ภายนอก เป็นภาพรวมของคนส่วนใหญ่ที่มีเหมือนกันนับล้านคน

03 - 30

รวดเร็วแต่เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย บ้าพลัง สู้งานไม่ถอย บางเรื่องก็จริงจัง เคร่งเครียดกับชีวิตเกินไป และต้องระวังการมีปาก เสียงกับคนรอบข้าง เพราะพูดจาไม่กลัวใคร กล้าบุก กล้าชน เป็นคนช่าง สังเกต จับโกหกเก่ง สามารถหาจุดเสียข้อบกพร่องได้แม่นย�ำ ซึ่งถือว่าเป็น พรสรรค์อย่างหนึ่ง และมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดได้ดี การเจ็บป่วย : โรคจิต โรคประสาท ความผิดปกติทางอารมณ์ ไมเกรน โรคเกี่ยวกับดวงตา ตาบอดสี สายตามีปัญหา ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

04 - 40 สืบค้นข้อมูลเก่ง ชอบเรือ่ งซุบซิบนินทา แต่จะปิดบังความ

ความหมายคู่พลังตัวเลขแต่ละคู่

ลับของตนเอง ช่างสังเกต เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบ ฉลาดแกมโกง รู้เอา ตัวรอด ชะตาของผู้ใช้เลขคู่นี้มีโอกาสที่จะได้ท�ำงานเกี่ยวกับข่าวสาร หรือ ข้อมูลสิ่งพิมพ์ อาชีพที่ลงตัว ได้แก่ นักวางแผน นักเจรจาต่อรอง ผู้ตรวจ สอบภายใน นักโปรแกรมเมอร์ นักค้าของผิดกฎหมาย นักตกแต่งบัญชี สายลับ นักสืบ รวมถึงการค้าข้อมูลลับด้วย.. เรื่องลับๆ ถนัดนักเลขคู่นี้ การเจ็บป่วย : โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

00 โลกส่วนตัวสูง ปลีกวิเวก รักอิสระ ท�ำตัวลึกลับ เก็บกดปัญหา เครียด

05 - 50 มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ รักความยุติธรรม ชอบศึกษาเรื่อง

01 - 10 พึง่ พาใครไม่ได้นอกจากตัวเอง เชือ่ มัน่ ในตนเองสูง โดนคน

06 - 60 เก่งด้านศิลปะ จินตนาการกว้างไกลแบบเพ้อฝัน รักสวย

(XXX- ไม่น�ำมาพยากรณ์) พยากรณ์เฉพาะ 7 ตัวหลัง ทั้งหมด 6 คู่ (12) (23) (34) (45) (56) (67)

ง่าย ชอบท่องเที่ยว เก็บความลับได้เก่ง มีแนวคิดแปลกแหวกแนว คิดนอก กรอบมุมมองใหม่ เดาใจได้ยาก เพราะมีความสับสนวุน่ วายซ่อนอยู่ในจิตใจ อารมณ์แปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอน สังหรณ์แม่น ฝันแล้วเป็นจริงตามที่ฝัน สัมผัสสิ่งลี้ลับได้ การเจ็บป่วย : ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

ศาสนา ปรัชญา รู้จักพอเพียงประมาณตน มีญาณสัมผัสสิ่งเร้นลับ ไม่เชื่อ ใครง่ายๆ ขอพิสูจน์ด้วยตนเอง ชอบคิดได้ด้วยตนเอง คิดเองท�ำเองไม่พึ่ง ใคร มักชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้อยู่เสมอหรือชอบคบหาพูดคุย กับคนที่อายุมากกว่า การเจ็บป่วย : ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

หมัน่ ไส้บอ่ ย ท�ำคุณกับคนไม่ขนึ้ มีคนอิจฉา มีศตั รูกลัน่ แกล้ง หักหน้า ควร ท�ำธุรกิจของตัวเอง ไม่ชอบอยู่ใต้บงั คับใคร เหนือ่ ยเพราะบริวาร หวังพึง่ ใคร ไม่ได้ ต้องลงมือท�ำเองจึงจะส�ำเร็จ หยิง่ ในศักดิศ์ รี ฆ่าได้หยามไม่ได้ มีความ ทะเยอทะยาน ชอบค้นคว้าหรือท�ำอะไรทีแ่ ปลก หรือต่างจากคนอืน่ มักจะได้ ท�ำงานคนเดียว ถ้าหากเกีย่ วพันกับคนจ�ำนวนมากจะมีแต่ปญั หาเข้ามา การเจ็บป่วย : ไมเกรน โรคเกี่ยวกับดวงตา ตาบอดสี สายตามีปัญหา ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

รักงาม มีอารมณ์สนุ ทรีย์ แต่งตัวดี เก่งด้านศิลปะ มีความโรแมนติกในตัวเอง แต่ขาดการยับยั้งชั่งใจ จึงใช้จ่ายมาก ใช้เงินเกินตัว เก็บเงินไม่อยู่ เป็นคน มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่เสมอ แต่มักเป็นรักซ้อน ชู้ กิ๊ก มีมือที่สาม เกิดขึ้นได้ง่าย เหมาะมากส�ำหรับคนที่ต้องการปกปิดความรักแบบลับๆ การเจ็บป่วย : โรคภูมแิ พ้ โรคทางเดินหายใจ หอบหืด ซีสต์ เนือ้ งอก มะเร็ง

02 - 20 ดึงดูดความรักแบบรักซ้อน มีเสน่ห์ เย้ายวน น่าหลงใหล

มีความกดดันในชีวิตสูง ชีวิตต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคมากมาย จริงจังกับชีวิตมากไป ไม่ค่อยได้พักผ่อน ระวังมีอาการจิตประสาท ข้อดี คือ ช่างพิจารณา ท�ำงานละเอียด รอบคอบ มีความอดทน อดกลัน้ สามารถ ท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ความรับผิดชอบ หรือแรงกดดันสูงได้ดี เหมาะกับคนท�ำงาน หนัก โครงการใหญ่ คนที่ท�ำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งน้อยคนจะท�ำได้ เลขชุดนี้เก่ง ขยัน แต่เครียดสุดๆ เซลในร่างกายท�ำงานหนัก ท�ำให้แก่เร็ว ผมร่วง ผมหงอก การเจ็บป่วย : โรคกระดูก เส้นเอ็น อัมพฤกษ์ อัมพาท โรคจิต โรคประสาท ความผิดปกติทางอารมณ์ ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

แต่มักเป็นความรักแบบรักซ้อน เป็นกิ๊ก เป็นชู้ อนุภรรยา มือที่สาม คนอื่น มักมองว่าผู้ใช้เลขคู่นี้เจ้าชู้ มักเจอคนมีเจ้าของเข้ามาติดพันอยู่เป็นประจ�ำ เจ้าตัวมีนิสัยใจอ่อน ขี้สงสาร ขี้เหงา คิดมาก รับเอาทุกข์ของผู้อื่นมาเป็น ความทุกข์ของตน แต่กเ็ ป็นข้อดีขอ้ หนึง่ คือเป็นทีป่ รึกษาให้ผอู้ นื่ ได้ดี มีความ คิดกว้างไกลทางเพ้อฝัน หากท�ำงานตัวคนเดียวจะส�ำเร็จยาก ต้องหาเพื่อน ร่วมท�ำ และอาจเก็บเงินไม่อยู่ โดนยืมเงิน และไม่กล้าทวงคืน การเจ็บป่วย : โรคภูมแิ พ้ โรคทางเดินหายใจ หอบหืด ซีสต์ เนือ้ งอก มะเร็ง

07 - 70 เคร่งเครียด จริงจังกับทุกเรือ่ ง ปัญหาเยอะ คิดมาก ขีก้ งั วล

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

08 - 80 ถ้าไม่เจ็บเองก็ไม่ยอมจบ กล้าเสี่ยง กล้าลุย ใจถึง

นักเลง ไม่กลัวใคร เฮฮาถึงไหนถึงกัน ใจกว้าง กล้าโต้เถียง รักเพื่อน พ้อง หลงตัวเอง หูเบา เชื่อคนง่าย ลุ่มหลงเงินทองลาภยศและเรื่อง เพศ มีชีวิตที่น่าตื่นเต้น มักจะค้นหาหรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ คิดการใหญ่ ดื้อรั้นดันทุรังสูง ต้องคิดได้เองหรือเรียนรู้จากบทเรียน อันแสนสาหัสถึงจะเปลี่ยนแปลง มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูง เหมาะกับนักเลง นักลงทุน งานสังคมกลางคืน งานเสีย่ ง ธุรกิจอบายมุข งานผิดกฎหมาย การเจ็บป่วย : โรคจิต โรคประสาท ความผิดปกติทางอารมณ์ โรคพิษสุราเรือ้ รัง โรคเกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติด อาการผิดปกติของจิตใจ ซีสต์ เนื้องอก มะเร็ง

09 - 90 มีสัมผัสที่หก สังหรณ์แม่น แคล้วคลาดเพราะมี

ลางสังหรณ์ดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และมีแนวคิดแปลกประหลาด บางครั้งค่อนข้างเก็บตัว อ่อนไหวลึกๆ ท�ำอะไรสุดโต่ง หาความพอดี ไม่ได้ มักจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกพิเศษ ชีวิตจะผูกพันกับของเก่า ของโบราณ ใช้ชีวิตอิสระ เดินทางไปที่แปลกถิ่น คบหาเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา มีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ ข้อเสีย : จากความคิดที่วนอยู่กับตัวเอง ท�ำให้เป็นคนปลีกวิเวก ความหมายของคู่ตัวเลขที่ได้กล่าวมานั้น มีคุณสมบัติด้านพลังที่ ส่งผลแตกต่างกัน ในฉบับหน้ามาอ่านกันต่อในความหมายพลังเลข ที่เหลือว่าจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าใจร้อนหรือมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ พลังตัวเลข สามารถหาซื้อหนังสือ “เลขคลิกชีวิต” เล่มสีชมพูมาอ่าน ได้ค่ะ และติดตามได้ทาง https://m.facebook.com/Porleklikit/ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต / เบอร์ไตรลักษณ์ - AIS (เบอร์มงคล) * หมายเหตุ ข้อมูลนีอ้ งิ พืน้ ฐานจากโหราศาสตร์ไทย และการพิสจู น์ จากการท�ำนายเบอร์ โทรของผู้ใช้จ�ำนวนมาก

ดูหนังฟังเพลง

การกลับมาของ “เพชร - พิทพล โชติสรยุ ทธ์” กับอัลบัม้ ชุด Petch & Friends The Color of Love

วันนี้ “เพชร - พิทพล” หนึ่งใน สมาชิกของวงแกรนด์ เอ็กซ์ สายเลือด ใหม่ ที่เรียกกันว่า ยุคขวดโหล กลับมา ท�ำงานเพลงอีกครั้ง ในอัลบั้ม “Petch & Friends The Color of Love” บทเพลงจาก หัวใจที่เจ้าตัวบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมา ไม่ว่า จะเป็ น บทเพลงเทิ ด พระเกี ย รติ พ ่ อ ที่ เ ป็ น ที่สุดของหัวใจปวงชนชาวไทย บทเพลง รักโรแมนติค ตลอดจนเพลงที่ให้ก�ำลังใจ แก่ ผู ้ ท ้ อ แท้ แ ละผิ ด หวั ง ซึ่ ง ทุ ก เพลงล้ ว นกลั่ น มาจากชี วิ ต จริ ง ของ “เพชร พิทพล” ที่ช่วงเวลาหนึ่งต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายอย่างจริงจัง โดยได้ศิลปินคุณภาพ 8 ท่าน มาร่วมงานเพลงชุดนี้ด้วย อาทิ วิยะดา โกมารกุล, ชรัส เฟื่องอารมย์, ชัยรัตน์ เทียบเทียม เป็นต้น และรายได้ จากการจ� ำ หน่ า ยซี ดี แผ่ น ละ 100 บาท มอบให้ กั บ หน่ ว ยมะเร็ ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งต่อความรักและโอกาส ไปยังผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ฟังเพลงดีๆ จากศิลปินคุณภาพ และร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง กับ “เพชร - พิทพล” และอัลบั้ม “Petch & Friends The Color of Love” ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน CAP ทุกสาขา


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวราศีเมษช่วงเดือนนี้ ต้องระมัดระวัง เรื่องการเซ็นสัญญาเป็นพิเศษ อาจมี การถูกปฏิเสธ ถูกยกเลิก หรือเลื่อนสัญญาไป แบบไม่ทันตั้งตัว ต้องหาแผนส�ำรองเอาไว้ แต่ถึง แม้ว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้ขึ้น ชาวราศี เมษก็ยงั มีความโชคดีเรือ่ งการเงินเข้ามา อาจได้รบั เงินก้อนโตๆ หรือเงินพิเศษจากอสังหาริมทรัพย์ หรือการเป็นนายหน้า ขายบ้าน ขายรถ หรืออาชีพ ตัวแทนต่างๆ ถือว่าเป็นช่วงที่ประสบความส�ำเร็จ ทางด้านการเงินเลยทีเดียว ด้านสุขภาพระวัง เรือ่ งความเครียด ปวดหัว ไมเกรน ความดันสูง/ต�ำ่ หรือวูบได้ แนะน�ำให้พักผ่อนมากๆ หมั่นนั่งสมาธิ ปรับอารมณ์ตัวเอง ความรักยังไม่มีอะไรโดดเด่น ให้ประคับประคองไปก่อน ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในช่วงระหว่างเดือนนี้ ชาวราศีพฤษภ จะค่ อ นข้ า งมี ป ั ญ หาเข้ า มารุ ม เร้ า อย่างต่อเนื่อง อาจโดนเลื่อนนัด ผิดสัญญาถึงขั้น ฟ้องร้อง คดีความ อาจมีปัญหาขัดใจกับเพื่อน ร่วมงาน หรือผิดใจกับคู่หูที่ท�ำงานด้วยกันด้วย เรื่องเข้าใจผิด การเงินยังมีปัญหาต่อเนื่อง อาจจะ ต้องหมุนเงินมากหน่อย เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แบบไม่ได้คาดคิด ในช่วงนี้ต้องวางแผนการใช้เงิน ให้ดีๆ ความรักอาจมีกระทบกระทั่ง มีปากเสียงกัน ต้องคิดดีๆ ก่อนพูด หรืออย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา สุขภาพให้ระวังเรือ่ งกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนือ้ ไขข้อ การเดินทางให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ อย่าเดินทาง ไปไหนในที่ ไ กลๆ หรื อ ที่ ๆ ไม่ เ คยไปมาก่ อ น และไม่ควรออกนอกบ้านในยามวิกาล ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต้องระวังให้มาก เกี่ยวกับศัตรู อาจถูกคิดร้าย ใส่ร้าย ป้ า ยสี ต ่ า งๆ นานา ให้ เ ราตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานต่ อ เจ้ากรรมนายเวร หมั่นท�ำบุญอุทิศส่วนบุญกุศล ปล่อยปลา ท�ำบุญท�ำทาน นั่งสมาธิ ให้จิตใจหนัก แน่น และให้เราผ่านช่วงนี้ไปให้ได้โดยเร็ว การงาน จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ แก้ปัญหา การเงินต้องวางแผนดีๆ ควรมีเงิน ส�ำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ความรัก ช่วงนี้ยัง ไม่มีอะไรโดดเด่น คนที่มีคู่อยู่แล้วจะรักกันดี และ ช่วยกันปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ สุขภาพ ต้องระวังเรื่องปวดท้อง ท้องอืด อาหารเป็นพิษ งดทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

14 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง พฤษภาคมนี้ ชาวราศี กรกฎต้ อ งระวั ง เรื่ อ งบริ วาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ท�ำให้ต้อง ลงมือไปท�ำงานเอง หรือบริวารท�ำงานไม่ถูกใจ ช่วงนี้จะเหนื่อยในเรื่องของงาน รวมถึงการร่วม หุ้น ร่วมลงทุน ต้องชะลอไว้ก่อน เพราะอาจไม่ได้ เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ การเงินต้องมีการวางแผน การใช้เงินดีๆ ช่วงนี้อาจมีโชคลาภเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาได้ อย่าใช้จา่ ยจนเกินตัว สุขภาพระวังเรือ่ ง ความเครียด นอนไม่หลับ คิดไม่ตก หรือปัญหา วุ่นวายในครอบครัว ความรักอาจดูเหมือนราบ เรียบ ไม่มีอะไรมาก แต่คู่ของคุณต้องการให้คุณ ดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ อย่าปล่อยปละละเลย

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ระยะนี้ ช าวราศี ตุ ล ย์ อาจได้ รั บ ความ ผิดหวังจากสัญญาใจ จากคนใกล้ชิด หรืออาจโดนเบีย้ วเรือ่ งสัญญาต่างๆ แนะน�ำว่าถ้าจะ มีการท�ำสัญญาอะไร ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร ก็จะดีมาก มีเกณฑ์ ได้รับเงินก้อนโตจากผู้หลัก ผู ้ ใ หญ่ หรื อ ได้ รั บ มรดก แต่ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง เรื่องปากเสียง หรือทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้อง ด้านการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น ได้รับความ ส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอน สุขภาพระวังร้อนใน ปากเป็นแผล ปวดฟัน เหงือกอักเสบ ให้แก้เคล็ด โดยการสมทบทุ น บริ จ าคเงิ น ให้ ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ หรือถวายสังฆทานยา ด้านความรักยัง ต้องประคับประคอง ช่วงเดือนนีย้ งั ไม่มอี ะไรชัดเจน

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ในช่ ว งเดื อ นนี้ จ ะเป็ น ช่ ว งที่ มี ก าร เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างของ ชาวราศีสิงห์ อาจมีเกณฑ์ ได้ย้ายที่ท�ำงาน หรือ ย้ า ยที่ อ ยู ่ อ าศั ย แต่ ถื อว่ า เป็ น การเริ่ ม ต้ น ที่ ดี จงอย่ า กลั ว การเปลี่ ย นแปลง แต่ ต ้ อ งมี ความ ระมัดระวังรอบคอบ เพราะอาจมีของรักสูญหาย จากการโยกย้ายได้ การเงินช่วงนี้อาจมีรายจ่าย เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เป็นไรชาวราศีสิงห์ เอาอยู่ สุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้ แพ้อากาศ เป็น หวัด ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หมั่นทานน�้ำอุ่น พักผ่อนให้มากๆ ความรักช่วงนีอ้ ย่าตัดสินใจอะไร วู่วาม ให้ดูๆ ไปก่อน เรื่องการวางแผนจะท�ำอะไร ให้ศึกษาหาข้อมูลให้มากๆ เปรียบเทียบหลายๆ อย่าง อย่าเพิ่งลงเงินมัดจ�ำอะไรไปในช่วงนี้

ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงเดือนนี้ชาวพิจิกจะวุ่นวายร้อนใจ มากเป็นพิเศษ คนรอบข้างท�ำอะไรจะ ขัดหูขดั ตาไปหมด การงานไม่คอ่ ยได้ดงั่ ใจ การเงิน ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง มีแต่เรื่องร้อนใจ ปัญหาต่างๆ จะเข้ามา หมั่นนั่งสมาธิ ท�ำบุญมากๆ ในช่วงนี้ การเดินทางก็ระวังอุบตั เิ หตุ ควรตรวจเช็คสภาพรถ ให้ดี อย่าออกไปไหนในยามวิกาล ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ควรตรวจสอบสภาพเส้นทางการเดินให้ดีก่อน วิธี แก้เคล็ดชาวพิจิก ควรไปบริจาคเลือด ท�ำฟันให้มี เลือดออกไปก่อน หรือตรวจสุขภาพ ท�ำให้ตัวเอง เจ็บก่อน จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ ท�ำบุญถวาย สังฆทานยา หรือสมทบทุนบริจาคเครือ่ งมือแพทย์ ปล่อยนก ปล่อยปลา สวดมนต์ นั่งสมาธิมากๆ ถ้ามีโอกาสให้ไปเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเลยยิ่งดี

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ชาวราศี กั น ย์ จ ะมี ความหนั ก เหนื่ อ ย มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ อาจมีปัญหา กับเพื่อนร่วมงาน หรือบริวารลูกน้องไม่ได้ดั่งใจ ต้องลงมือท�ำเองทุกอย่าง ช่วงนี้มีเกณฑ์โยกย้าย ต�ำแหน่งงาน อาจได้รบั การโปรโมทเลือ่ นต�ำแหน่ง ที่ ดี ขึ้ น หรื อ ด้ า นการเรี ย น การสอบเข้ า ก็ จ ะ ประสบผลส�ำเร็จดั่งใจคิดแน่นอน การเงินช่วงนี้ จะไม่มีโชคฟลุ๊คๆ เพราะทุกอย่ างต้องท�ำเอง แต่ อ าจได้ รั บ เงิ น พิ เ ศษจากผู ้ ใ หญ่ ที่ เ ห็ น เรา เหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทในการท�ำงาน ความรัก ระวังเรื่องปากเสียง ทะเลาะกัน ผิดใจกัน สุขภาพ ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะดวงดาวจะอ่อนก�ำลังลง ให้พักผ่อนให้มากๆ อย่าเครียด

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ช่วงรอยต่อของเดือนนี้ ชาวราศีธนู แนวโน้มในเรือ่ งต่างๆ จะดีขนึ้ การงานจะ ประสบความผลส�ำเร็จอย่างทีต่ งั้ ใจไว้ ดวงดาวแห่ง สติปญั ญาเปิดกว้าง หมัน่ ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม คนทีก่ ำ� ลังจะเรียนต่อ หรือสอบเข้า อ่านหนังสือใน ช่วงนี้เข้าสมองดีเลย จ�ำได้แม่น คนที่ท�ำงานแล้ว ถ้าได้ไปอบรม สัมมนา ศึกษางานก็จะส่งผลดีต่อ หน้าที่การงานแน่นอน สุขภาพระวังเรื่องกระดูก เส้นเอ็น ไขข้อ การเดินระวังหกล้ม แต่ไม่ถือว่า หนักหนาอะไร ความรักช่วงนี้คนที่ก�ำลังศึกษา ดู ใจจะน�ำเรื่องวุ่นวายเข้ามา ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ไม่มีอะไรโดดเด่น เพียงแต่ต้องหมั่นดูแลกันไป อย่าให้ขาด ปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ หรือ พูดคุยกันให้มากกว่าเดิมจะดีมาก

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดท

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะต้องพึ่งพาตัวเอง ใครที่ ต้องการจะโยกย้ายงาน หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัย จะต้องวางแผน หรือตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง จะหวัง ให้ใครช่วยในช่วงนีจ้ ะไม่เป็นผล ด้านการงานอาจได้รบั ความ ผิดหวังเรือ่ งบริวาร หรือบริวารท�ำความเสียหายมาให้ เพราะ ฉะนัน้ ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ แก้ปญั หา ตัง้ สติให้ดี อย่าใช้อารมณ์ ในการแก้ปญั หา ช่วงนีช้ าวมังกรจะมีลางสังหรณ์แรง ถ้าต้อง ตัดสินใจด้วยลางบอกเหตุที่คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้าก็ได้ผลดี สุขภาพระวังด้านสายตา หู จมูก อาจได้รบั การบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่มาก ความรักอาจมีขดั ใจกันบ้าง ถือว่าเป็นบท พิสจู น์ความอดทน ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่วงเดือนนีก้ ารงานของชาวราศีกมุ ภ์จะยังมีผล ต่อเนือ่ งจากเดือนทีแ่ ล้ว อาจมีปญั หาคาราคาซัง ทีต่ อ้ งแก้ไขอยู่ หรือมีเรือ่ งขัดใจกับเพือ่ นร่วมงาน คนใกล้ชดิ หรือคนในครอบครัว ถึงขัน้ มีปากเสียง หรือคนในครอบครัว จะเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน ช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์ต้องหมั่น นั่งสมาธิ ท�ำจิตใจให้สงบ แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยสติปัญญา ควรเป็นฝ่ายเงียบก่อน ไม่ว่าจะถูกหรือผิด เพื่อตัดกรรม คนทีท่ ำ� ธุรกิจส่วนตัวกับคู่ จะดีมากๆ ในช่วงนี้ เพราะดวง คู่เกื้อหนุน การเงินจะดีขึ้น อาจได้รับโชค หรือข่าวดีจาก ทางไกล สุขภาพระวังเรือ่ งช่องท้อง ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ระยะนี้ชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้เดินทางไกล หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ ถ้าการเดินทางไป เรือ่ งงาน จะส่งผลดีตอ่ ความก้าวหน้า ถ้าไปศึกษาต่อ หรือ ขอท�ำงานที่ต่างประเทศก็จะผ่านฉลุย แต่ในทางกลับกัน ถ้าการเดินทางด้วยยานพาหนะรถรา เดินทางทางบก ไม่ได้ ข้ามน�้ำข้ามทะเล ต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้ดี เพราะ มีเกณฑ์เกิดอุบตั เิ หตุในช่วงเดือนนี้ วิธแี ก้เคล็ด ให้นำ� รถไป ตรวจสภาพ เปลีย่ นยาง เปลีย่ นอะไหล่ หรือออกรถใหม่ ด้าน การเงินช่วงนีถ้ อื ว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่ไม่ได้สง่ ผลให้ ติดขัดอะไร ถือว่ายังสบายๆ ในเรือ่ งการเงิน สุขภาพไม่มอี ะไร น่ากังวล ความรักจะชุม่ ชืน่ หัวใจมากเป็นเป็นพิเศษในช่วงนี้

เปิ ดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุด จาก Canon EOS 77D และ EOS 800D

Canon EOS 77D และ EOS 800D นั้นเป็นกล้องระดับกลางและระดับเริ่มต้นซึ่งรู้จัก กันดีในรหัสสองหลักและสามหลักตามล�ำดับ ส�ำหรับกล้องรุน่ ใหม่ล่าสุดนีม้ คี วามโดดเด่นใน ด้านระบบโฟกัส เพราะทาง Canon น�ำเอาเทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF มาใช้ มีจุด โฟกัสมากถึง 45 จุด ใช้ระบบ DIGIC 7 ส่วนสเป็คอืน่ ๆ คือมาพร้อมเซ็นเซอร์ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล ISO ปรับตั้งได้ตั้งแต่ 100-25600 เพิ่มขยายได้ถึง 51200 หน้าจอแบบ บิดพับได้พร้อมระบบทัชสกรีนขนาด 3 นิ้ว รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD รองรับการ เชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi, NFC และ Bluetooth ความแตกต่างของทัง้ สองรุน่ นัน้ อยูท่ ี่ Canon EOS 77D นัน้ มีจอ LCD อยูบ่ นตัวกล้อง พร้อมระบบการเข้าถึงเมนูตา่ งๆ ทีส่ ะดวกกว่า Canon EOS 800D นอกจากนี้ Canon EOS 77D ถือเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างกลางของ EOS 80D เดิมกับตัวใหม่ EOS 800D ตัวใหม่นี้ ส�ำหรับราคาของ Canon EOS 77D อยู่ที่ $899.99 หรือราวๆ 31,000 บาท ส่วน Canon EOS 800D ราคาบอดี้อยู่ที่ $750 หรือประมาณ 26,000 บาท นอกจากนี้ทาง Canon ยัง ได้เปิดตัวเลนส์คติ รุน่ ใหม่ EF-S 18-55mm F4-5.6 ทีม่ ขี นาดเล็กลงกว่าเดิม พร้อมมอเตอร์ STM มีระบบกันสั่นในตัวช่วยลดการสั่นไหวได้ถึง 4 สตอป

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เก็บมาฝาก

เรื่อง : จึงอุรา

WorkLife Tips >>

มีความสุข

กับการท�ำงานกันเถอะ! ชีวิตการท�ำงานที่ต้องเจออุปสรรคและปัญหามากมาย บางครั้งอาจท�ำให้ เรารู้สึกเบื่อและท้อได้ แต่ถ้าลองมองในทางกลับกัน คิดเสียใหม่ว่าปัญหา เป็นเรื่องท้าทายความสามารถ จะแก้ปัญหาได้อย่างไร และถ้าถึงวันที่เราสามารถ “รับมือ” และ “จัดการ” กับมันได้ ก็จะรู้ว่างานไม่ใช่สิ่งน่าเบื่ออย่างที่คิด แค่เรา ต้องคิดให้เป็น…

• จัดการความเครียด

อย่าท�ำงานหักโหมมากจนร่างกายและสมองรับได้ไหว เพราะจะเกิดความเครียด ท�ำให้รสู้ กึ ไม่มคี วามสุขในการท�ำงาน ให้ลองลุกขึน้ มายืดเส้นยืดสาย หรือทักทายพูดคุย กับเพือ่ นร่วมงานโต๊ะข้างๆ ด้วยเรือ่ งราวอย่างอืน่ หรือลองท�ำกิจกรรมที่ไม่เกีย่ วข้องกับ งานที่ท�ำ ถ้ารู้สึกเครียดให้หยุดพักสัก 10-15 นาที การท�ำงานที่ได้ผลดีไม่จ�ำเป็นต้อง เคร่งเครียดอยู่ตลอด ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง เมื่อเราสุขภาพจิตดี เราก็จะท�ำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพเช่นกัน จัดสมดุลของงานและชี วิต ไม่ว่าเราจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืม คือ เราต้องจัดสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตครอบครัวให้ดี อย่าทุ่มเทเวลาให้กับ การท�ำงานมากเกินไป เพราะเราอาจจะสูญเสียความสุขในครอบครัวได้ ควรก�ำหนดเวลา ในการท�ำงานที่ชัดเจน ไม่ท�ำงานเกินเวลาเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว หรือท�ำ กิจกรรมอื่นๆ เมื่อชีวิตของเรามีความสมดุลแล้ว เป้าหมายของการท�ำงานให้ดีก็ไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไป ลดความคาดหวัง สิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ การท�ำงานของเราเกิดปัญหา คือ การกดดันตัวเองโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั บางคนมักจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องท�ำงานให้ดีที่สุด เราต้องไม่ท�ำงานผิดพลาด เราต้องได้รับค�ำชมจากเจ้านาย เมื่อเราบอกตัวเองว่าต้องท�ำงานอย่างนี้อยู่ทุกวัน เราก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว การปล่อยวาง และพยายามท�ำงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดตามก�ำลังและความสามารถของเรา ไม่กดดันตัวเองให้เกิด ความเครียด งานนัน้ ก็จะออกมาดี และท�ำให้เรามีความสุขกับการท�ำงานชิน้ นัน้ ๆ มากขึน้ เติมพลังด้วยความสุข ความสุขเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ท�ำให้ชีวิตของเรามีสีสัน และรู้สึกได้ถึงการถูก เติมเต็มในชีวิต ในโลกของการท�ำงานก็เช่นเดียวกัน ชีวิตการท�ำงานของเราจ�ำเป็นต้อง มีความสุข เพราะนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าผลงานที่เราท�ำออกมาจะมีประสิทธิภาพ และ มีคุณภาพ ความสุขท�ำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาท�ำงานทุกวัน และวันท�ำงานของเรา มีคุณค่า ท�ำอย่างไรจึงจะมีความสุขในการท�ำงาน? สิ่งเล็กๆ ที่เราสามารถท�ำได้ คือ การไม่เพิม่ ความเครียดและความกดดันให้มมี ากเกินไป หรืออาจจะหากิจกรรมทีท่ ำ� ร่วมกัน กับเพือ่ นร่วมงานได้ เพือ่ เพิม่ รอยยิม้ และความสนุกสนานในการท�ำงานแต่ละวัน เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพจิตดี และท�ำงานอย่างมีความสุขได้ตลอด

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ต่อให้งานยากแค่ไหนก็ไม่มีหวั่นด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้ • จัดการเวลาให้ดี แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจาก เรือ่ งงาน ล�ำดับความส�ำคัญของงานก่อน-หลัง บันทึก กันลืมไว้ด้วย • นางสาวอเนกประสงค์ ท�ำงานได้หลากหลาย หนักเอาเบาสู้ • กล้าท�ำ กล้ารับ ควรยอมรับความผิดและน�ำข้อ บกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข • กาลเทศะ รู้จักวางเวลาให้เหมาะสม และการ ตรงต่อเวลา เป็นเรื่องส�ำคัญ • เสมอต้นเสมอปลาย คงความดีในการท�ำงานและ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆ ไปอีก • มีน�้ำใจ ใส่ใจคนรอบข้างเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆ ในการท�ำงาน • พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของตัวเอง • อ่อนน้อม ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก


คู่หูเดินทาง 104  

รวมมิตรชีวิตติดเกาะ... ทะเลคัลเลอร์ฟลู ฤดูร้อน

คู่หูเดินทาง 104  

รวมมิตรชีวิตติดเกาะ... ทะเลคัลเลอร์ฟลู ฤดูร้อน

Advertisement