Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 กุมภาพันธ์ 2559

Vol.8 No.90 February 2016

ง ้ ึ ผ น ว ส

e v o l n i

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เดือนนีเ้ ป็นเดือนแห่งความรัก ความรักเป็นเรือ่ งราวดีๆ สิง่ ทีส่ วยงามทีเ่ ราทุกคนควรมอบให้แก่กนั และกัน ไม่ ว่าจะเป็นครอบครัว คนทีค่ ณุ รัก เพือ่ นร่วมงาน รวมถึงเพือ่ นร่วมโลก และสัตว์เลีย้ งแสนรักของคุณ ทีส่ ำ� คัญ..อย่าลืมรักตัวเองกันด้วยนะครับ เพราะ เมือ่ เราเต็มอิม่ ในความรักแล้ว เราก็จะสามารถแบ่งปันความรักเหล่านัน้ ให้แก่คนรอบข้างได้อย่างสุขใจ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ เราพาคุณไปเทีย่ วที่ อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี กับ 5 ทีเ่ ทีย่ วสุดชิลล์และชิค เหมาะส�ำหรับวันพักผ่อนสบายๆ ใช้ชวี ติ แบบสโลว์ไลฟ์ ทัง้ กิน เทีย่ ว ช้อป แบบนันสต๊อปจัดเต็ม อ่านแล้วอยากตามรอยเราไปไม่ยากครับ โทรสอบถามตารางเดินรถของ บขส. ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. รับประกันว่า “บขส. ขนส่งความสุข...ทุกเส้นทาง”

สวัสดีครับ

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ 6 บขส. อินไซด์ : กีฬาสีสมั พันธ์ บขส. 2559 11 เล่าสู่กันฟั ง

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

: เอไอเอส อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน

: หลากวิธชี ว่ ยให้คณ ุ หายจากหวัดไวขึน้

13 ภัยใกล้ตัว : ท�ำธุรกรรมมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย 15 เคล็ดลับความงาม : “รักแร้ดำ� ” ท�ำไงดี 16 มุมสุขภาพ

18 คู่หูพาเที่ยว : สวยผึง้ in love 26 คู่หูพักแรม : ไบบูรี รีสอร์ท 29 เที่ยวรอบบ้าน : Jodhpur สีสนั ในท่ามกลางนครแห่งสีฟา้ 32 คู่หูดูดวง : 15 ก.พ. – 14 มี.ค. 2559 34 แวะชิ มริมทาง : ฮันนี่ ซีน คิทเช่น

ข่าวดี

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

กีฬาสีสัมพันธ์ บขส. ประจ�ำปี 2559

เป็นประจ�ำของทุกๆ ปีนะครับ... หลังจากสิน้ สุดเทศกาลปีใหม่ พวกเราชาว บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ จะร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เสมือนเป็นการฉลอง เทศกาลปีใหม่กัน แม้จะฉลองทีหลังคนอื่นๆ เนื่องด้วยภาระและหน้าที่การให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่พวกเราชาว บขส.ก็มคี วามสุขเหมือนเช่นทุกๆ ปี ส�ำหรับปีนี้ทุกสีไม่ว่าจะเป็น ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และทีมเชียร์ลีดเดอร์ เตรียมพร้อมกันมาอย่างดี ท�ำให้คณะกรรมการในการตัดสินรางวัลหนักใจไปตามๆ กัน แต่การแข่งขันย่อมต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ ซึ่งผลการตัดสินการแข่งขันกีฬามหาสนุก อันดับ 1 ตกเป็นของสีฟ้า อันดับ 2 สีม่วง และอันดับ 3 สีเหลือง ส่วนการแข่งขัน กองเชียร์ปีนี้ อันดับ 1 เป็นของสีม่วง อันดับ 2 สีเหลือง และอันดับ 3 สีฟ้า ด้าน การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารชายและทีมผู้บริหารหญิง ในปีนี้สูสีกันมาก ผลัดกันท�ำประตู จบการแข่งขันเสมอกันไปด้วย ผลประตู 3 ต่อ 3 หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน เสร็จจากการแข่งขันกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถรังสิต โดยมีการจัด กิจกรรมพิเศษ “งานวัดมหากุศล” ซึ่งภายในงานมีเกมส์สนุกๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกมปาลูกดอก ยิงปืน โยนห่วง และเกมจับไข่สุขใจได้บุญ รายได้จากกิจกรรมทั้งหมด สมทบทุนโครงการ “บขส.คืนความสุข...สูค่ นไทยด้อยโอกาสด้วยวีลแชร์” เพือ่ ช่วยเหลือ คนไทยที่ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ท�ำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้บุญอีกด้วย แล้วพบกันใหม่กับงานกีฬาสีสัมพันธ์ปีหน้านะครับ...

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559

บขส.ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่หน่วยงานของรัฐและ เอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับเด็กและเยาวชน ดังนี้ สถานี ต�ำรวจนครบาลบางซื่อ, โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์, ส�ำนักพัฒนา สังคม กรุงเทพมหานคร, รัฐสภา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และการกีฬาแห่งประเทศไทย

อวยพรปี ใหม่ กจญ.

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) น�ำผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้าอวยพร นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องใน โอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2559 ณ หน้าห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ผู ้แทน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มอบกระเช้า อวยพรปี ใหม่ให้กับสื่อมวลชน

ผู้แทน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มอบกระเช้าอวยพร ปี ใหม่ ให้กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เนื่องในโอกาส เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เผยโฉม New Honda Click125i หรู เท่ ล�้ำทุกมิติ

เอ.พี. ฮอนด้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประเดิมศักราชใหม่ด้วยการเปิดตัว New Honda Click125i สปอร์ต เอ.ที. ระดับท็อปคลาส พร้อมพรีเซนเตอร์ใหม่ มาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดง หนุ่มชั้นน�ำของเมืองไทย ชูคอนเซปต์ตัวตนแท้จริงแห่งผู้น�ำสปอร์ต เอ.ที. ด้วยสีและกราฟฟิก ใหม่ที่เน้นความเรียบเท่ ในสไตล์พรีเมียม ล�้ำสมัย ด้วยฮอนด้าสมาร์ท เทคโนโลยี วางจ�ำหน่าย แล้วที่ ศูนย์จ�ำหน่ายและ บริ ก าร Honda Wing Center ทั่วประเทศ ด้วย ราคาแนะน� ำ เริ่ ม ต้ น ที่ 49,500 บาท

CW-X Marathon Circuit Queen’s Cup สนามที่ 8

ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

CWX ร่ ว มกั บ วาโก้ สปอร์ ต ขอเชิญคนรักสุขภาพเข้าร่วมแข่งขัน CW-X Marathon Circuit Queen’s Cup สนามที่ 8 กิจกรรมดีๆ ส�ำหรับคนรัก สุขภาพและชื่นชอบการออกก�ำลังกาย ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดย เปิ ด รั บ สมั ค รในวั น ที่ 25 ที่ CW-X Shop The Street พระราม 9 (11.0020.00 น.) วันที่ 26 CW-X Shop All Season (11.00-20.00 น.) และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ณ สวนเบญจกิติ เวลา 11.00 - 24.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1240 7113, 08 8485 6498, 02 296 9976 เปิด PTT Life Station ณ หลวงพระบาง สปป. ลาว

ปตท. ในฐานะบริ ษั ท พลั ง งานแห่ ง ชาติ ข องไทย มุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความ ภาคภูมิใจให้กับคนไทย ผ่าน การเผยแพร่สินค้าและบริการ ที่ เ ป็ นมาตรฐานดี เ ยี่ ย มแบบ ไทยผ่ า นสถานี บ ริ การน�้ ำ มั น ปตท. สูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ปตท. ได้เปิดปัม๊ น�ำ้ มันครบวงจร PTT Life Station แห่งแรกในหลวงพระบาง สปป.ลาว เพิ่มทางเลือกให้กับชาวลาว และ นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ เตรียมขยายเพิ่ม เป็น 90 แห่งในปี 2563 พร้อมก้าวเป็นแบรนด์ชั้นน�ำในอาเซียน

อีซูซนุ �ำสื่อมวลชนไทยทดสอบ

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก! ณ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด น�ำโดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงครบทีม มร. เคียวยะ คนโด้, นางปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ น�ำสื่อมวลชนไทยร่วมสัมผัสความเหนือชั้น ของ “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า ค�ำว่า “ที่สุด” ส�ำหรับรถปิกอัพในอนาคต จากเครื่องยนต์อันทรงพลัง ในแบบ “จิ๋วแต่เจ๋ง” ยอดเยี่ยมในทุกด้าน และให้ความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ณ สนาม Autopolis International Racing Course สนามแข่ ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์นานาชาติ ณ จังหวัดโออิตะ เกาะคิวชู ประเทศญีป่ นุ่

ยามาฮ่า เอ็กซ์ไซเตอร์ 150 โมโตจีพี อิดิชั่น

ดุดัน…ขั้นสุดแห่งความเร้าใจ

“ยามาฮ่า เอ็กซ์ไซเตอร์ 150 โมโตจีพี อิดิชั่น” มาพร้อมกับสีสัน และลวดลายกราฟฟิคที่ถอดแบบมาจากรถแข่งยามาฮ่า YZR-M1 ของ ทีม Movistar Yamaha MotoGP เพื่อสร้างอารมณ์การขับขี่เปรียบเสมือน รถแข่งสายพันธุ์แรงจากสนามแข่ง ที่ให้ทั้งความดุดันและความเร้าใจใน ทุกจังหวะการขับขี่ บวกกับสมรรถนะความแรงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ได้อย่างลงตัว ให้ทั้งความ สะดวกสบายและความคล่องตัว ในการขั บ ขี่ ทั้ ง ในเมื อ งและ การเดินทางไกล

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอสอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยี การสือ่ สารเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารรับ - ส่งข้อมูล ทีร่ วดเร็ว ตลอดจนน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข และการขนส่ง ท�ำให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปอย่าง รวดเร็ว เช่นเดียวกับ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผูน้ ำ� ตลาดการให้บริการสือ่ สาร โทรคมนาคมในประเทศไทย ที่ได้นำ� เทคโนโลยีสอื่ สารมาช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนและสังคม ให้คนไทยทุกคนมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยหวังจะเชือ่ มโยงการด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั การดูแล ชุมชน สังคม ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และสิง่ แวดล้อม

โดยเอไอเอสมุ ่ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ชุมชนโดยรอบทีเ่ ข้าไปติดตัง้ สถานีฐาน และเสาส่งสัญญาณ ด้วยการพัฒนา แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามา ส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) โดยมี เ ครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการท�ำงานสาธารณสุขชุมชน และการบริหารจัดการการท�ำงานของ รพ.สต.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท�ำให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ให้ลดลง โดยน�ำร่องการใช้งานที่ รพ.สต.หลักร้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มี รพ.สต.ที่น�ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้งานแล้ว มีจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 24 แห่ง

นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ด้วยการ จัดสร้างลานสุขภาพเอไอเอส มอบให้ รพ.สต. ทั่วทุกภาค ของประเทศ โดยได้ติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกายและลานเดินนวดเท้า พร้อม คูม่ อื แนะน�ำวิธกี ารใช้เครือ่ งออกก�ำลังกาย เพือ่ ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนใน ชุมชนระยะยาว ตลอดจนมีกิจกรรมกระตุ้นการออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มสมาชิกเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน หวังให้คนในชุมชนมีสขุ ภาพแข็งแรง ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเมื่อปี 2558 เอไอเอสได้สร้าง ลานสุขภาพให้แก่ รพ.สต.ไปแล้ว จ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หนองขนาก จ.อยุธยา, รพ.สต.หนองแวง จ.นครราชสีมา, รพ.สต.บ้านท่าไชย จ.สุพรรณบุร,ี รพ.สต.นาหนองทุม่ จ.ขอนแก่น, รพ.สต.บ้านค่าย จ.ระยอง, รพ.สต.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช, รพ.สต.แม่ปง๋ั จ.เชียงใหม่ และ รพ.สต.ชมพู จ.พิษณุโลก ซึ่งในปีนี้ยังคงร่วมกับ รพ.สต.จัดสร้างลานสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและดูแล สุขภาพของคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป นอกเหนือจากนี้ เอไอเอสยังเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสถานีฐานทีต่ อ้ งเดินทางในยามค�ำ่ คืน จึงได้ตดิ ตัง้ ไฟส่องสว่างใน โครงการ “อุน่ ใจไฟริมทาง” ด้วยการติดตัง้ หลอดไฟ ในบริเวณสถานีฐาน จ�ำนวน 32 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ และในปี นี้ จ ะ ด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่ที่มีความ เสีย่ ง เพือ่ ขยายการติดตัง้ อุน่ ใจไฟ ริมทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีฐาน อย่างทั่วถึง เอไอเอส เชื่อมั่นว่าการเป็น ส่วนหนึ่งที่ร่วมดูแลชุมชน และ สังคมโดยรอบสถานีฐานโดยน�ำ เอาเทคโนโลยีสอื่ สารและศักยภาพ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ กร เข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชน จะช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 011 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ไปชม “เทศกาลชมดอกบ๊วยมิโตะ” ฉลองครบรอบ 120 ปี ท่ีญ่ปี ่ ุ นกันไหม งานเทศกาลดอกบ๊วย (Mito Plum Festival) ที่ได้รับ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในประเทศญี่ ปุ ่ น ก� ำ ลั ง จะจั ด ขึ้ น อีกครั้ง เทศกาลนี้แสดงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ แถมปีนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปีอีกด้วย ส�ำหรับปีนี้จะจัดขึ้น ณ สวนไคราคุเอ็น - โคโดกัน (Kairakuen-Kodokan) จังหวัดอิบารากิ สวนแห่งนี้ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นสวนสวย 1 ใน 3 ที่มีความสวยงามมากและมี ชือ่ เสียงมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในญีป่ นุ่ จนได้รบั การยอมรับว่าเป็นมรดกของชาติ เลยทีเดียว เทศกาลนี้จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2439 และจัดต่อเนื่องยาวนาน จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น เทศกาลเหล้าบ๊วย และ Light - up การชมดอกบ๊วยยามค�่ำคืน ปกติแล้วดอกบ๊วยจะบานเร็วกว่าดอกซากุระ และมีความงดงามไม่แพ้กนั ในสวนไคราคุเอ็น-โคโดกันแห่งนีม้ ตี น้ บ๊วยมากกว่า 100 สายพันธุ์ กว่า 3,000 ต้น หากใครมีแพลนจะไปญี่ปุ่นในช่วงนี้อยู่เเล้วห้ามพลาด การเดินทางก็ไม่ยาก เพียงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจากสถานีโตเกียว โดยรถไฟด่วนพิเศษสาย “อุเอโนะ-โตเกียว” (Ueno-Tokyo line) สนใจเดินทางไปเที่ยวชมดอกบ๊วย คลิกดูที่ www.mitokoumon.com

สวนน�้ำลอยฟ้าอันโด่งดัง จากเกาหลีมาเปิ ดตัวที่ไทย PORORO AQUAPARK ใครเป็นแฟนคลับเจ้าโพโรโระ เพวนกวิน้ ป่วน ก๊วนขัว้ โลก คงมีกรีด๊ แน่นอน เพราะเจ้าการ์ตนู แอนิเมชัน่ ทีโ่ ด่งดังจากแดนกิมจินี้ ได้มาเปิด เป็นสวนน�ำ้ ลอยฟ้าอยูท่ ศี่ นู ย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ชัน้ 6 และแน่นอน สวนน�ำ้ แห่งนีม้ เี ครือ่ งเล่นมากมาย ไม่วา่ จะเป็นสไลเดอร์มหาสนุกทีอ่ มิ พอร์ต มาจากแคนาดา มีทงั้ เเบบเซฟๆ ของเด็กๆ และเเบบเสียวสนุกเอ็กซ์ตรีมทีย่ งั คงปลอดภัยส�ำหรับเหล่าวัยรุน่ ส่วนของสวนน�ำ้ ก็มีให้เลือกเล่นมากถึง 9 สระ หรือคุณพ่อ คุณแม่จะเลือกแช่ตวั รอลูกน้อยเล่นน�ำ้ สบายๆ ในสระจากุซชีก่ ย็ งั ได้ การันตีถงึ ระบบการจัดการน�ำ้ ทีส่ ะอาดและปลอดภัย สแกนการเข้าออกด้วย สายรัดข้อมือทีส่ ามารถใช้เติมเงินเพือ่ ซือ้ สินค้าที่ Loopy’s Snack House ได้ นอกจากนีย้ งั มีโชว์อกี มากมาย เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 10.30-19.00 น. เเละวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-19.00 น. สนใจพาเด็กๆ ไปเทีย่ วลองคลิกดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.pororoaquapark.com 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ชญาณี

ภัยใกล้ตัว

เทคนิคการท�ำธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย ข้อมู ลและเงินไม่ร่วั ไหลไปสู่มิจฉาชี พ เดี๋ยวนี้การท�ำธุรกรรมทางออนไลน์นั้นเเสนง่ายดาย เพียงแค่ กดคลิก กดจิ้ม ก็สามารถโอน จ่าย ถอน เงินในบัญชีของคุณ ได้เเล้ว แต่ความง่ายนี้เองที่เป็นอีกช่องทางในการหาเงินของพวก มิจฉาชีพที่จ้องจะขโมยข้อมูลและเงินของคุณ ดังนั้นลองมาเซฟเซฟ ตัวเองเพิ่มกันสักหน่อยดีไหม

หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะ

รหัสผ่านไม่ควรเกี่ยวข้องกับรายละเอียดส่วนตัวชั ดเจนเกินไป

ตัง้ รหัสผ่านในการเข้าไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF

รหัสผ่านในการท�ำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับ รายละเอียดส่วนตัวของคุณ เช่น วันเกิด อายุ บ้านเลขที่ ฯลฯ แต่คณ ุ ก็ควรทีจ่ ะ ตัง้ รหัสผ่านทีค่ ณ ุ สามารถจ�ำได้ดว้ ย และจะปลอดภัยยิง่ ขึน้ ถ้าคุณสามารถท�ำให้ รหัสผ่านยากขึ้นไปอีก ด้วยการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เข้าไป แทนที่จะใส่แค่ตัว อักษร ยกตัวอย่างเช่น ‘Eleph@nt’ แทนที่จะเป็น ‘Elephant’ นอกจากนี้ การ เปลีย่ นรหัสผ่านบ่อยก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ นะคะทีจ่ ะท�ำให้การท�ำธุรกรรมทางการเงิน ออนไลน์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หลีกเลีย่ งการใช้ Wi-Fi สาธารณะในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ เพราะแฮกเกอร์สามารถที่จะแฮกเข้ามาดูข้อมูลของคุณได้ ทางที่ดีควรท�ำธุรกรรมออนไลน์ที่บ้าน เพราะปลอดภัยกว่า และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ยากกว่า ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF ถ้าคุณมีข้อมูล ส�ำคัญในนั้น คุณควรที่จะตั้งรหัสผ่านในการเข้าไฟล์เหล่านั้น และอย่าใช้รหัสผ่านร่วมกันกับไฟล์อื่นๆ หรือใช้รหัสเดียวกับ รหัสผ่านอีเมลเด็ดขาด เพราะมันง่ายต่อการคาดเดา และมี ความเสี่ยงสูง หากมีผู้รู้รหัสอีเมลของคุณแล้วใช้รหัสนั้นเข้าไป ดูข้อมูลส�ำคัญ ลบรหั ส ผ่ า นต่ า งๆ ที่ มี อ ยู ่ ใ น เครื่องออกเมื่อเลิกใช้งานอุ ปกรณ์ นัน้ แบบถาวร

เมื่อคุณขายอุปกรณ์ทางไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ Notebook คอมพิวเตอร์ ฯลฯ คุณควรท�ำให้แน่ใจด้วยว่า คุณลบรหัส ผ่านต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องออกไปหมดแล้ว รวมถึงลบข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ออกไปแล้ว ด้วย เพราะถ้าหากไม่ลบหรือลืมลบ เมื่อ อุปกรณ์เหล่านีต้ กไปอยูใ่ นมือของผูท้ ไี่ ม่หวังดี ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยนัก จริงไหม

อัพเดตอุ ปกรณ์ไอทีอยู ่เสมอ

คุณควรอัพเดตอุปกรณ์ทางไอทีอยู่เสมอ เพื่อให้มีความ รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะการอัพเดตจะท�ำให้ ระบบต่างๆ up-to-date ซึ่งจะท�ำให้เครื่องปลอดจากไวรัสและ ภัยคุกคามความปลอดภัยอื่นๆ นอกจากนี้คุณควรปรับปรุงการ ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อป้องกันคุกกี้และไฟล์อื่นๆ ที่เก็บ ข้อมูลผู้ใช้ของคุณด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก MoneyGuru.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

วิธีเติมความสวยสดใส

ให้ผิวพรรณอย่างเป็นธรรมชาติ สมัยนี้การโชว์ผิวสวยสุขภาพดีจากภายในนั้น เหนือชั้นกว่า การโปะ โบก พอกเครื่องส�ำอางให้หนาเตอะอย่างแน่นอน มาดูกนั ดีกว่าว่าจะโชว์ผวิ ใสๆ วัยรุน่ ชอบ ต้องท�ำกันอย่างไร แบบไหน ถึงเอาอยู่

บ�ำรุงผิวให้มากกว่าเมคอัพ

ผิวสวยแบบแท้จริงนั้นมาจากภายใน การบ�ำรุงผิวแบบถูกต้อง ถูกวิธีช่วยคุณได้ การรู้ความต้องการของผิวในแต่ละวันเป็นเรื่อง จ�ำเป็น บางวันอากาศเย็น ผิวอาจต้องการมอยส์เจอร์เข้มข้น ขณะที่ใน วันที่อากาศร้อน ผิวอาจต้องการมอยส์เจอร์เนื้อบางเบาแต่ชุ่มชื้น ลองเลือกครีมบ�ำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณดู เมื่อผิวเเข็งเเรง ย่อมเปล่งประกายจากภายใน แม้ไม่ทาเมคอัพเลยก็ยงั แลดูสวยสดใส

ท�ำความสะอาดผิวอย่างพิถีพิถันยิ่งขึ้น

เข้านอนให้เร็วขึ้น

หมดยุคแห่งการโบกแป้งแล้ว ลองเลือกทาเป็นเบสเมคอัพ บางเบาที่ให้ระดับการปกปิดกลางๆ ก็เพียงพอแล้ว

ความสวยจะพังพินาศ หากคุณบ�ำรุงผิวดี ใช้เครื่องส�ำอางชั้นเยี่ยม แต่ไม่ เน้นการท�ำความสะอาดคราบสิง่ สกปรกตกค้างและคราบเครือ่ งส�ำอางจะท�ำให้ ผิวดูหมองไม่สดใส และหากรูขุมขนอุดตัน ปัญหาสิวก็จะตามมาด้วย จ�ำไว้ว่า ครีมบ�ำรุงจะไม่เกิดผลเมื่อทาลงบนผิวสกปรก เพิ่มเวลาในการท�ำความสะอาด ให้มั่นใจว่าผิวสะอาดหมดจดจริงๆ โดยเฉพาะก่อนเข้านอน

แม้จะใช้เครื่องส�ำอางราคาแพงแสนหรูหราปานใด แต่คุณไม่ เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ก็ไร้ค่า เพราะอาหารขยะประเภท จั๊งก์ฟู้ดได้บ่อนท�ำลายความงามของผิวไปหมดแล้ว ลองเน้นอาหาร ปรุงใหม่สดๆ ทีอ่ ดุ มคุณค่าสารอาหาร เน้นกากใยไฟเบอร์ให้มากขึน้ ลด ละ เลิก คาเฟอีนและแอลกอฮอล์ทที่ ำ� ให้ผวิ เกิดริว้ รอยก่อนวัยอันควร

การพักผ่อนไม่เพียงพอ บ่อนท�ำลายความสดใสของผิวได้แบบง่ายดาย การมานอนหลับทดแทนในช่วงกลางวันไม่อาจช่วยให้ผวิ ฟืน้ ตัวขึน้ มาได้เท่ากับ การนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลาเดียวกันติดต่อกันสม�ำ่ เสมอ หากนอนหลับยาก ลองดืม่ นมอุน่ ๆ หรือชาลาเวนเดอร์สกั เล็กน้อยก่อนเข้านอน จะช่วยให้รา่ งกาย รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

ใช้แป้งให้น้อยลง

สนใจเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้น

เคล็ดลับผมด�ำเงางาม

คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติเขียนยังไงกัน ก่อนอื่นเลือกดินสอเขียนคิ้วที่มีสี ใกล้เคียงกับสีผม เลือกรูปทรงคิ้ว แบบที่คุณชอบ จากนั้นไล่เขียนจากปลายมาก่อนในกรณีที่คุณไม่เซียน นักการก�ำหนดปลายหางคิ้วไว้ก่อนจะช่วยให้ง่ายดายขึ้น จากนั้นไล้ให้บาลานซ์ กับสีสันบนใบหน้า แต่งหน้าบางสีควิ้ ก็ควรจะบาง ถ้าแต่งหน้าเข้มสีควิ้ ก็อาจต้อง เข้มตามด้วย 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เพียงใช้ น�้ำชาด�ำเข้มข้น ปราศจากน�้ำตาล ช�ำระล้างแชมพู ในการสระผม แทนน�้ำเปล่า ท�ำเป็นประจ�ำ เส้นผมจะนุ่ม สลวยและดูด�ำ ขลับเงางาม


หนุ่มหน้ามัน รู ขุมขนกว้างฟั งทางนี้

ชายหนุ่มหลายคนประสบปัญหาผิวผลิตน�้ำมันออกมามากเกินไป ท�ำให้ผิวแลดู ไม่กระชับ หมองคล�ำ้ ไม่สดใส แถมบางครัง้ ปัญหาสิวก็ยงั ตามมากวนใจเพิม่ ขึน้ ด้วย ลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ดู เราเลือกมาให้เฉพาะวิธีง่ายดายไม่ยุ่งยาก

พอกหน้าด้วยไข่ขาว

ในไข่ขาวนัน้ มีเอนไซม์ทสี่ ามารถช่วยลดความมันบนผิวหน้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยช�ำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิว กระชับผิวได้ อีกด้วย พอกหน้าด้วยโยเกิร์ต

ในโยเกิร์ตนั้นมีกรดแลคติกที่ช่วยปรับค่าความเป็น กรดด่างของผิว pH ให้เกิดสมดุล ส่งผลให้ผิวสดใส ความ มันน้อยลง โดยใช้พอกผิวหน้าสัปดาห์ละ 1- 2 ครั้ง เป็น ประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลที่ชัดเจน แต่ต้องเป็นโยเกิร์ต รสธรรมชาติเท่านั้นนะ ถ้าไม่อยากโดนมดกัดหน้า

รักแร้ด�ำท�ำยังไงดี

จะว่าไปนีก่ เ็ ป็นปัญหากวนใจสาวๆ ไม่ใช่นอ้ ย เพราะท�ำให้หมดความ มั่นใจ ไม่กล้าอวดผิวใต้วงแขน คู่หูเดินทางขอแนะน�ำวิธีง่ายๆ ที่จะ ท�ำให้ปัญหานี้หมดไปในที่สุด

‘กล้วย’ ผลไม้เพื่อสุขภาพ และความงามที่คุณค่าไม่กล้วยเลย

กล้วย ผลไม้หาง่ายทั่วทุกภาคของประเทศ อุดมคุณค่า มากมาย ไม่ใช่เฉพาะเพียงเรือ่ งโภชนาการทีม่ โี ปแทสเซียม บ�ำรุงสมองและปลุกให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่ส�ำหรับด้าน ความงาม กล้วยก็ไม่นอ้ ยหน้าเลยทีเดียว อย่างกล้วยหอมก็สามารถ น�ำมาบดผสมกับนมสดเป็นมาส์กพอกหน้า ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออก จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและเนียนละเอียดขึ้นเมื่อท�ำ เป็นประจ�ำ

หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อที่มีช่วงแขนหรือวงใต้รักเเร้รัดตึงจนเกินไป เพื่อ ลดการเสียดสีของผิวหนังใต้วงแขน และท�ำให้ผิวใต้วงแขนด�ำคล�้ำมากขึ้น ใช้นำ�้ มะนาวผสมโยเกิรต์ ทาทิง้ ไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วล้างออก กรดของมะนาวและ ความชุ่มชื้นในโยเกิร์ตจะช่วยทั้งบ�ำรุงผิว ใต้วงแขน และผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพ บริเวณนั้นให้หลุดออกอย่างอ่อนโยน เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี โ อโรแดนท์ สู ต ร อ่อนโยน กระจ่างใส อาจใช้สูตรส�ำหรับ ไวท์เทนนิ่งช่วยก็ได้ เลีย่ งการก�ำจัดขนด้วยการ ถอนหรือการโกน ที่อาจท�ำให้ เกิดการเสียดสีเพิ่มขึ้น ลอง เลือกวิธีใช้ครีมก�ำจัดขนหรือ เลเซอร์จะดีกว่า ท�ำใจให้สบาย ปัญหานี้ มีทางออก อย่าเครียดจน เสียความมั่นใจ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

หลากวิธีช่วยให้คุณหาย จากการเป็นหวัดไวขึ้น ดื่มน�้ำอุ น่ แทนน�้ำเย็น น�้ำอุ่นจะช่วยลดอาการระคายเคืองในล�ำคอ ช่วยให้คุณรู้สึกโปร่ง โล่งสบาย อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอีกด้วย การดื่มน�้ำเย็นหรือ กินน�ำ้ เเข็งอาจท�ำให้รสู้ กึ ระคายคอมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ คุณเป็นหวัด ชนิดมีน�้ำมูก ความเย็นจะท�ำให้น�้ำมูกก่อตัวเพิ่มมากขึ้น

รักษาอุ ณหภูมใิ นร่างกาย ให้อุน่ เข้าไว้

ควรสวมใส่ เ สื้ อ ผ้ า ที่ ห นาขึ้ น เล็ ก น้อย อย่าไปตากแดดและลมที่พัดโกรก หรือจะเพิ่มความอุ่นด้วยผ้าคันคอสักผืน ก็ดี อาจลองปิดเครื่องปรับอากาศ แล้วเปิดหน้าต่างหรือพัดลมให้ อากาศถ่ายเท

ขยับร่างกายให้เคลื่อนไหวเล็กน้อย

ทุบหอมแดงให้พอแตกผสมน�้ำอุ น่ ในอ่างตอนอาบน�้ำ

เมื่อคุณเป็นหวัดมาหลายวัน หลังจากนอนซมจนพอจะฟื้นตัวเเล้ว หากคุณได้ขยับแขนขาและร่างกายเบาๆ ให้พอเหงื่อออกบ้าง จะท�ำให้ คุณหายไวขึน้ เพราะร่างกายจะรูส้ กึ ถ่ายเทพลังงาน ปรับสมดุลของหยินหยาง มีการระบายความร้อนที่สะสมออกไปบ้าง ท�ำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้น แต่ ไม่แนะน�ำให้ออกก�ำลังแบบหักโหมหรอกนะ เพราะนั่นอาจท�ำให้ร่างกาย ทรุดหนักมากขึ้นแทน ในขณะทีค่ ณุ แช่รา่ งกายในอ่างอาบน�ำ้ การเติมหัวหอมแดง ที่ทุบเล็กน้อยลงไป น�้ำมันหอมระเหยบริเวณ เปลือกหอมแดงก็จะออกมาผสมกับน�้ำอุ่น กลิ่นอโรมาเธราพีจะช่วยบ�ำบัดอาการ คัดจมูกให้ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยบ�ำรุง ผิวพรรณให้นุ่มชุ่มชื้นไปในตัวด้วยนะ

สวมถุงเท้าขณะเข้านอน

วิธีนี้ฟังดูหน่อมแหน๊มนะ แต่เชื่อไหม มันได้ผลดีเสมอ เพราะ ฝ่าเท้าเต็มไปด้วยเส้นประสาท การรับรู้และสัมผัสถึงอากาศเย็นนั้น จะยิ่งท�ำให้อุณหภูมิของร่างกายต�่ำลงได้แบบง่ายดาย

ดื่มน�้ำผลไม้สดเพิ่มขึน้

นอนพักมากๆ

เรื่องน่ารู้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีอาการเป็นตะคริว บ่อยๆ คู่หูเดินทาง ขอแนะน�ำให้คุณดื่ม น�้ำเกลือแร่ และทาน ผลไม้สดให้มากขึ้น อาการตะคริวจะลด น้อยลง

นอกจากช่วยเพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้ว วิตามินซีใน ผลไม้สดๆ จะช่วยท�ำให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการหวัดไวขึ้น ร่างกายมี ตัวช่วยในการสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เป็นวิธกี ารทีท่ �ำให้หายไวทีส่ ดุ เพราะเมือ่ คุณนอนหลับ ร่างกายจะ ท�ำการซ่อมสร้างส่วนทีส่ กึ หรอต่างๆ ของร่างกายให้กลับมาสูส่ ภาพปกติ ปล่อยวางการงานและภาระที่หนักอึ้งไปก่อนวินาทีนี้ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โรคไข้ซิกา คืออะไร อันตรายแค่ไหน

จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาติน อเมริกาและแคริ บเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐทีเ่ ป็น หญิงตั้งครรภ์ ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไป ในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ใน ตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จ�ำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมอง อักเสบเจอี มียงุ ลายเป็นแมลงน�ำโรค โดยมีระยะฟักตัวเฉลีย่ 4 - 7 วัน สัน้ สุด 3 วัน ยาวสุด 12 วัน อาการ ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน�้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจ ท�ำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง เช่น ทวีปอเมริกา และทวีป แอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะหญิงตัง้ ครรภ์ เพราะอาจติดเชือ้ แล้วท�ำให้ ทารกมีศีรษะเล็ก และสมองฝ่อได้ ส่วนในประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 5 ราย ซึ่งไม่ถือว่าสูงผิด ปกติ อัตราป่วยใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน อย่างไร ก็ตามประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคนีแ้ ล้วตัง้ แต่ปี 2556 ดังนัน้ หากผู้ เดินทางกลับจากประเทศทีม่ กี ารระบาดในวงกว้าง รวมทัง้ หญิงตัง้ ครรภ์ ที่อยู่ในประเทศไทย มีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ สามารถ ไปรับการรักษาและปรึกษาได้ที่ คลินกิ เวชศาสตร์การท่องเทีย่ วและการ เดินทาง สถาบันบ�ำราศนราดูร และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถรับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทีส่ ำ� คัญยังไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคนี้ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนควบคุมโรค 1422 ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

อาหารอะไรบ้างนะที่สาวๆ ควบคุมน�้ำหนัก ควรกินเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ดีย่ิงขึ้น เห็ดออรินจิ ให้แคลอรีต�่ำ ไฟเบอร์สูงและมีความุช่มน�้ำค่อนข้างมาก แถม ยังท�ำให้อิ่มท้องนานอย่างไม่น่าเชื่อ แก้วมังกร มีกากใยสูงและให้แคลอรีต�่ำ เหมาะส�ำหรับคนที่ก�ำลังไดเอต เป็นอย่างมาก ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�ำงานได้ดี อีกทั้งช่วยให้รู้สึกอิ่ม ยาวนาน แถมมีวิตามินเเละเเร่ธาตุ

สาหร่ายพวงองุ น่

ก�ำลังฮอตฮิตเลยในหมู่สาวๆ ที่อยากลดน�้ำหนัก เพราะไฟเบอร์สูง ในขณะที่แคลอรี และพลังงานต�่ำ น�ำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย กินง่ายไม่ว่าจะเป็นเมนูสลัด หรือ กินเปล่าๆ ก็อร่อย มีรสเค็มนิดๆ เพราะมีโซเดียมในปริมาณเล็กน้อย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17

รูห้ รือไม่ การเดินเร็วๆ ก้าวเท้าถี่ๆ และแกว่งแขนแรงๆ จะช่วยกระตุน้ หัวใจและปอด ให้ท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ไข่ตุ๋น

สวนผึ้ง

in love

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เมื่ออากาศปรับตัวลดลง อุ ณหภูมเิ ริ่มเย็น ขึน้ เราทุกคนต่างคิดว่าจะไปสัมผัสอากาศหนาวในบรรยากาศ โรแมนติกกันที่ไหนดี... เชี ยงใหม่ เชี ยงราย เชี ยงคาน น่าน เลย นครพนม ... โอ้ย! แต่ละที่ดๆี ทัง้ นัน้ แล้วมานั่งคิดอีกทีวา่ ถ้าไปไกล ขนาดนัน้ เราต้องใช้เวลาท่องเที่ยวกี่วนั ดี ถ้าไกลมาก อย่างน้อยๆ ก็ ต้อง 3 วัน 2 คืน แต่ถา้ เรามีเวลาที่จำ� กัดเพียงเสาร์ อาทิตย์แค่ 2 วัน -- หนึ่งในค�ำตอบนัน้ ที่ไม่ตอ้ งลังเล คือ อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุ รี การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอ�ำเภอสวนผึ้งสะดวกสบาย ใช้เวลา เดินทางเพียงสองชั่วโมงเศษก็ถึงแล้ว นอกจากอากาศจะดี ที่นี่ก็มีที่พัก สวยๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งภูเขา น�้ำตก บ่อน�้ำร้อน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สวนน�้ำ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนกล้วยไม้ ไร่องุ่น ฯลฯ ทุกอย่างล้วนมาเสริมเติมแต่งให้เราต้องตกหลุมรัก “สวนผึ้ง” เมืองเล็กๆ ที่ โอบล้อมไปด้วยภูเขา วันนีเ้ รามี 5 สถานทีช่ ลิ ล์แอนด์ชคิ ท๊อปไฟว์ ในสวนผึง้ มาแนะน�ำกัน... ที่ที่จะท�ำให้ชีวิตคุณดูสโลว์ ไลฟ์มากยิ่งขึ้น

The Scenery Vintage Farm (เดอะ ซี นเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม)

เป็นสถานทีเ่ ทีย่ วฮอตฮิตติดลมบนของสวนผึง้ เลยก็วา่ ได้ เพราะซีนเนอรีฯ่ เป็ น รี ส อร์ ท แรกๆ ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ สวนผึ้ ง ในเรื่ อ งที่ พั ก สวยและ เป็นส่วนตัว พร้อมมีกิจกรรมให้อาหารแกะแบบใกล้ชิด จนท�ำให้หลายๆ ที่ ต่างพากันน�ำแกะมาเลี้ยงเพื่อสร้างจุดดึงดูดใจให้แก่ลูกค้าเช่นกัน ซีนเนอรี่ฯ วันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีจุดให้แวะ ถ่ายรูปมากมาย มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้องถิ่นที่ มีคุณภาพ ร้านขายเสื้อผ้าและร้าน ถ่ายภาพสไตล์วินเทจ รวมถึงร้าน ขายกาแฟและไอศกรีมนมแกะสไตล์ อังกฤษ นอกจากการให้อาหารแกะ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าแล้ว เรา ยังสามารถซือ้ นมเพือ่ ป้อนลูกแกะใน ฟาร์มเลีย้ งด้านหลัง หรือซือ้ แครอท แท่งป้อนม้าแคระก็ได้

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• ที่อยู่ : 234 หมู่ 7 ต.ตะนาวศรี

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร.08 1000 6677 (ในเวลา 08.30-16.30 น.) • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (เสาร์ อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ปิด 18.30 น.) • อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

พร้อมพบโชว์การแสดงความ สามรถพิเศษต่างๆ ของแกะ เช่น กายกรรมแกะ แกะบวกเลข แกะ ตาทิพย์ โชว์การตัดขนแกะ เป็นต้น เปิดแสดงวันธรรมดา เวลา 14.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ 10.30 น. 14.30 น. และ 16.30 น.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


AlpacaHill (อัลปาก้า ฮิลล์)

เป็นฟาร์มเลี้ยงอัลปาก้าแห่งแรกในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 250 ไร่ “อัลปาก้า” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินพืชเป็นอาหาร จัดอยู่ ใน ตระกูลเดียวกันกับอูฐ จึงมีหน้าตาคล้ายกับอูฐ แต่จะตัวเล็กกว่า และไม่มี หนอก โดดเด่นด้วยขนทีห่ นานุม่ และสวยงาม มีตน้ ก�ำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ชาวอินคานิยมน�ำขนมาใช้และเรียกขนนัน้ ว่า “เส้นใยจากพระเจ้า” ก่อนเข้า ชมจะมีวิดีโอแนะน�ำสถานที่และสัตว์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการ เยีย่ มชม และกิมมิคพิเศษของการมาเทีย่ วทีอ่ ลั ปาก้า ฮิลล์ นอกจากคุณจะ ได้ให้อาหาร และถ่ายรูปกับฝูงอัลปาก้า และสัตว์น่ารักแปลกๆ หลากหลาย

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สายพันธุ์ อาทิ นกฮูก หนูแก๊สบี้ กวางดาว นกกระตั๊ว วู้ดชัก แพรี่ด็อก จิงโจ้แคระ ม้าแคระ เต่ายักษ์ ฯลฯ แล้ว เมือ่ คุณซือ้ บัตรผ่านประตูเข้ามา คุณจะได้รับแผ่นพับหนึ่งใบ ซึ่งในนั้นมีจุดประทับตราในการเยี่ยมชม สัตว์ตา่ งๆ 25 จุด หากคุณประทับตราครบทุกจุด คุณสามารถน�ำไปแลก ของที่ระลึก “เส้นใยจากพระเจ้า” ได้ที่จุดจ�ำหน่ายตั๋ว สถานที่สะอาด มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกจุด กว่าจะเดินเที่ยว ครบก็ใช้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน และส่วนใหญ่สัตว์จะอยู่กลาง แจ้ง ควรพกหมวกหรือร่มระหว่างเดินเที่ยว

• ที่อยู่ : 357 หมู่ 8 ถ.ผาปก-ตะโก

ล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร.08 0821 2108, 08 1145 9565 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.00 น. เสาร์ 09.00 18.30 น. อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. • อัตราค่าเข้าชม เริ่มต้นที่ 290 บาท เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


Coro Field

วัตถุดิบ ไม่ใส่ผงชูรส เช่น เมลอนคัตซึโอะ สลัด เมลอนเซซามี่ ยากิโซบะ พาสต้า สมูทตี้เมลอน นมข้าว รวมไปถึงเบเกอรี่สดใหม่ Coro Scone และไอศครีม Melon Yogurt Soft Serve Coro Market – จ�ำหน่ายผลผลิตสดจาก ต้น เมล่อนรสชาติหวานฉ�่ำ มะเขือเทศ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก ผลไม้แต่ละฤดูกาล รวมถึงเสื้อ กระเป๋า ของใช้กิ๊บเก๋ที่ดูออกแนว ญี่ปุ่นๆ ลูกค้าสามารถเลือกช้อปเป็นของฝาก ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้

(โคโร่ ฟิ ลด์)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไลฟ์สไตล์แห่งแรกของประเทศไทย บน พื้นที่กว่า 104 ไร่ มีการพาทัวร์ชมสวนเมลอน ปลูกผัก เก็บมะเขือเทศ เน้นการปลูกและปรับปรุงพืชสายพันธุ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ดูแลภาย ใต้ระบบโรงเรือนทีน่ ำ� เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและใช้นำ�้ แร่ธรรมชาติ ในการปลูกพืชทุกชนิด ท�ำให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ค�ำว่า “โคโร่” (Coro) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “เวลา” ค�ำว่า “ฟิลด์” (Field) มาจากศัพท์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “สนามกว้างๆ สีเขียว” Coro Field จึงมีความหมายว่า สถานที่ที่ท�ำให้จังหวะเวลาชีวิตของ คุณเดินช้าลง โดยในเฟสที่ 1 นี้ Coro Field เปิดให้ บริการ 5 โซน คือ Coro Cafe – โซนนี้จะอยู่ด้านหน้า เปิดบริการเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยการน�ำผลผลิตในฟาร์มมาปรุงเป็น เมนูเพื่อสุขภาพ รังสรรค์ โดยเชฟทีม ชาติ ไ ทย เน้ น ความอร่ อ ย สดจาก

Coro House – ทัวร์เมล่อนทีจ่ ะพาคุณชมกรีนเฮ้าส์ขนาดใหญ่ทที่ นั สมัย ที่สุดในอาเซียน ควบคุมระบบการเพาะปลูกอัจฉริยะด้วย Coro Brain มันสมองที่ท�ำหน้าที่ดูแลเหล่าต้นไม้ทั้งหมดในฟาร์มของ Coro Field มีระบบควบคุมแสง ความชื้น การหยดน�้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ความ พิถีพิถันในการปลูกเมลอนเกรด A และชิมเมลอนสดๆ จากฟาร์ม (เสีย ค่าใช้จ่ายท่านละ 200 บาท)

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


Coro Garden - กิจกรรมที่ให้คุณได้ลองปลูกต้นไม้ และเก็บเกี่ยว ผลผลิตสดๆ จากฟาร์ม คุณจะรูส้ กึ สนุกและภาคภูมิใจกับผลผลิตทีค่ ณ ุ ได้ลอง ลงมือท�ำเอง (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 180 บาท) Coro Me – ตัง้ อยูโ่ ซนด้านหลัง ลักษณะเป็นบ้านกระจกตกแต่งสไตล์ ญีป่ นุ่ มีกจิ กรรม DIY ตกแต่งต้นไม้ทคี่ ณ ุ ชืน่ ชอบด้วยหินกรวด ทรายสี และ ตุ๊กตาสัตว์เซรามิกจิ๋ว ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ ชิ้นเดียวใน โลก เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และให้ความเพลิดเพลินไปในตัว เหมาะมาก ส�ำหรับเด็กๆ ที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกได้เรียนรู้งานอดิเรกแบบใกล้ชิด ธรรมชาติ หรือคู่รักที่อยากมีงานแฮนด์เมคเป็นที่ระลึกมอบให้แก่กันและ กัน (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใช้)

• ที่อยู่ : 117 ถ.ราชบุรี - ผาปก

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โทร.09 2569 4791 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ ปิด 19.00 น.)

Moai Coffee

(โมอาย คอฟฟี่ )

เป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดถนนใหญ่ทางหลวงเส้นหลักเข้า อ�ำเภอสวนผึ้งด้านขวามือ โดยมีจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของ นักท่องเทีย่ วคือ “โมอาย” หินรูปปัน้ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคน มรดก โลกที่บอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมและสถาปัตยกรรมอัน เก่าแก่ของประเทศชิลี ทีไ่ ด้ถกู จ�ำลองขึน้ ณ โมอาย คอฟฟี่ แห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีโมอาย ฟาร์ม (Moai Farm) จุดซื้ออาหาร เข้าไปเลี้ยงแกะ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ด้านในมีโมอาย จ�ำลอง เซ็ตเป็นมุมถ่ายรูปสวยแปลกตาไปอีกแบบ เพราะไม่ ต้องบินไปไกลถึงชิลี ที่นี่ก็มีโมอายด้วยอะ! เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น. โทร.08 1986 6554 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


บ้านหอมเทียน

ใครที่ชื่นชอบความหอมที่มาพร้อมแสงเทียน ความสว่างเล็กๆ ที่ช่วย สร้างบรรยากาศให้โรแมนติกเพิ่มมากยิ่งขึ้น “บ้านหอมเทียน” เป็นแหล่ง รวบรวมเทียนหอมท�ำมือหลากหลายกลิน่ รูปแบบ และสีสนั คุณภาพระดับ ส่งออก ตลอดสองทางเดินตกแต่งด้วยของสะสมต่างๆ ที่ดูย้อนยุค พร้อม เทียนปั้น และมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ในบริเวณร้านขายเทียนคุณจะได้ พบกับไอเดียบรรเจิดของเจ้าของ สถานที่ที่น� ำเทียนมาท� ำเป็นรูป แบบต่างๆ ให้มีความแปลกและ น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ จนบางชิน้ เห็น แล้วไม่อยากจะจุดใช้เลย...น่าเก็บ ซะมากกว่า และส�ำหรับใครทีอ่ ยากจะลอง ท�ำเทียนด้วยฝีมือของตัวคุณเอง

ที่นี่ก็มีบริการสอน (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบ) นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหาร ร้านขนม ร้านกาแฟ และของฝากท้อง ถิ่น จากสวนผึ้งให้ได้อุดหนุนด้วย เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-995-8144

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว มี 2 เส้นทาง 1. สายธนบุร-ี ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 35 โดยจะผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวขวาเข้าอ�ำเภอปากท่อ อ�ำเภอเมืองราชบุรี และ ผ่านเขาแก่นจันทร์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 3208 เข้า สู่อ�ำเภอสวนผึ้ง 2. เส้นนครชัยศรี (ถนนเพชรเกษม) หรือทางพุทธมณฑล โดยจะผ่านอ�ำเภอโพธาราเข้าสูต่ วั เมืองราชบุรี ตามทางหลวง หมาย 4 แล้วตรงไปยังอ�ำเภอจอมบึง ทางหลวงหมายเลข 3087 เข้าสู่อ�ำเภอสวนผึ้ง รถโดยสารสาธารณะ มีบริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนน บรมราชชนนี) สอบถามรายละเอียดและตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


คู่หูพักแรม

เรื่อง : ชไมพร / รูป : ไข่ตุ๋น

เพิ่มวันพักผ่อนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นที่

Bibury Resort

Bibury Resort (ไบบูรี รีสอร์ท) เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ ขนาดเล็ก สไตล์หมูบ่ า้ นชนบทในประเทศอังกฤษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทัง้ ป่าเขา ต้นไม้และสายน�ำ้ ล�ำภาชีซึ่งอยู่ด้านหลังรีสอร์ท มีห้องพักทั้งหมด 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องมาตรฐาน 4 ห้อง และห้องซูพีเรีย 4 ห้อง ภายในห้องกว้างขวาง ตกแต่งแบบเรียบหรู ดูดี มีสไตล์ ไม่อดึ อัด จัดแบ่งพื้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัว สุดพิเศษกับอ่างอาบน�้ำสไตล์อังกฤษ ซึ่งวางไว้ด้านหลังของห้องพัก สามารถมองเห็นวิวที่เป็นส่วนตัวในยามที่ คุณนอนแช่นำ�้ ได้อย่างไม่แคร์สอื่ เพือ่ เพิม่ บรรยากาศในวันพักผ่อนของคุณให้ ผ่อนคลายมากยิง่ ขึน้ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว

นอกจากคุณจะได้เริม่ ต้นสัมผัสแรกในวันสบายๆ กับสถานทีแ่ ล้ว การต้อนรับและการดูแลอย่างดีของ คุณณาและคุณกอล์ฟ เจ้าของทีพ่ กั อันแสนอบอุน่ และ น่ารักแห่งนี้ จะยิง่ เพิม่ ความประทับใจให้คณุ รูส้ กึ คุม้ ค่า คุม้ ราคา และน่ากลับมาเยือนอีก...แน่นอน! Bibury Resort (ไบบู รี รีสอร์ท) ทีอ่ ยู่ : 298 หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 70180 โทร. 08 1199 0193 / www.biburyresort.com การเดินทาง : เข้าซอยด้านข้างเดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ประมาณ 500 เมตร อยูด่ า้ นขวามือ

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

MOVIES

ดูหนังฟังเพลง

MUSIC

Gods of Egypt สงครามเทวดา

แนวหนัง : ผจญภัย แฟนตาซี น�ำแสดงโดย : เจอร์ราด บัตเลอร์, เบรนตัน เทวตส์, นิโคไล คอสเตอร์ วัลดาอู ก�ำหนดฉาย : 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องย่อ : สร้างจากต�ำนานปรัมปราของเทพ แห่งอียิปต์ เมื่อ เทพเซต ได้สร้างวิกฤตการณ์สู่ บัลลังก์ราชาแห่งลุม่ แม่นำ�้ ไนล์ จนเกิดความปัน่ ป่วนไปทัว่ แผ่นดินนองไปด้วยเลือด ร้อนถึงมือของ เทพฮอรัส ที่ ต้องส่งตัวแทนมนุษย์นักรบหนุ่มนามว่า เบค เข้ารับการ ทดสอบความกล้าหาญและจิตวิญญาณ เพื่อเผชิญหน้า กับกองทัพปีศาจและจัดการโค่นเทพเซต จนก่อเกิดเป็น สงครามแห่งเวทย์มนตร์และอสูรกาย สั่นสะเทือนทั้งโลก สวรรค์และโลกมนุษย์ ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ

วง “พีทูวอร์ชิพ” จับมือ “จุ ้ย - ศุ บุ ญเลี้ยง” ปล่อยซิ งเกิ้ลใหม่ “หัวใจมั่นคง”

เพลง “หัวใจมั่นคง” ซิงเกิ้ลใหม่ที่ วง “พีทูวอร์ชิพ” จั บ มื อ “จุ ้ ย - ศุ บุ ญ เลี้ ย ง” อดี ต สมาชิ กวงเฉลี ย ง มาร่วมร้อง เป็นเพลงจังหวะฟังสบาย ที่พูดถึงการที่คนเราจะท�ำ อะไรก็ตาม เรามีแต่เพียงความอยากอาจท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ จ�ำเป็น ต้องมีหัวใจที่มุ่งมั่น และท�ำมันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหัวใจที่มั่นคง ซึ่งพวกเขายังคงเขียนเพลง และโปรดิวซ์กันเองเหมือนเช่นเคย สามารถดาวน์โหลดเพลง “หัวใจมั่งคง” ได้ที่ไอทูนส์ สโตร์ และ ฟังเพลงได้ที่แอปเปิล มิวสิค, DEEZER, KKBOX, JOOX และ ทรู มิวสิค แอปพิเคชัน

แก้ผ้าขึ้นเขียง

Kung Fu Panda 3 กังฟู แพนด้า 3 

BOOK

ผู ้เขียน : กฤติน จิกิตศิลปิ น จ�ำนวน : 160 หน้า / ราคา : 220 บาท

แนวหนัง : แอนนิเมชั่ น น�ำแสดงโดย : แจ็ค แบล็ค, แองเจลีน่า โจลี่, ดัสติน ฮอฟฟ์ แมน ก�ำหนดฉาย : 10 มีนาคม 2559

ความสวยความงามเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร ดังค�ำ กล่าวที่ว่า “ท�ำบุญสวยชาติหน้า แต่ถ้าท�ำหน้าสวยชาตินี้” นีค่ งเป็นอีกหนึง่ แรงบันดาลใจให้ “น็อต กฤติน” บรรณาธิการแฟชัน่ นิตยสารแม็กซิม สไตล์ลิสต์ชื่อดัง ที่จับดาราแก้ผ้าขึ้นปกมาแล้ว ทัว่ ประเทศ กับปรากฏการณ์ ความบ้าคลัง่ ทีจ่ ะมาเปิดใจถึง เรื่องราวการศัลยกรรมตั้งแต่ ตัวยันตูด จนได้ฉายา “ตุด๊ ไม่ กลัวตาย” ผ่านพ็อกเก็ตบุคส์ “แก้ผ้าขึ้นเขียง” ที่เปิดหมด เปลือกเรือ่ งศัลยกรรม พร้อม หลากเรือ่ งราวครบรส ทีแ่ ซ่บ เหมือนคนเขียนไม่มผี ดิ !

เรือ่ งย่อ : กังฟูแพนด้า 3 เป็นเรือ่ งราว ของการกลั บ มาของพ่ อ แพนด้ า ของโพที่หายสาปสูญไปเมื่อนานมาแล้ว ทั้งคู่ กลั บ มาร่ ว มทางกั น สู ่ ส รวงสวรรค์ ลั บ ของ แพนด้า เพื่อพบกับพวกแพนด้าตัวตลกหน้า ใหม่ แต่เมื่อจอมวายร้ายผู้อยู่เหนือธรรมชาติ อย่าง “ไค” เริ่มกวาดล้างประเทศจีนด้วยการ เอาชนะจ้าวแห่งกังฟูทั้งหมด “โพ” ต้องท�ำสิ่ง เหลือเชื่ออย่างการศึกษาวิธีการฝึกฝนเหล่าพี่ น้องจอมเซ่อทีน่ า่ รักของเขา เพือ่ ให้กลายเป็น เหล่าสุดยอดกังฟูแพนด้า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่องและภาพ : ศรีเดวี

Jodhpur สีสันในท่ามกลางนครแห่งสีฟ้า ว่ากันตามขนาด โจดห์ปูร์เป็นหัวเมือง หลักของรัฐราชสถาน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ สองรองให้แค่จยั ปูรเ์ ท่านัน้ หากทว่าในแง่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทัง้ ปราสาทราชวัง ความมลังเมลืองทางธรรมชาติ และวิถี สามัญอันเป็นสิง่ ยัว่ เย้าให้ผคู้ นค่อนโลกถวิลหา ก็คงต้องบอก ว่า มหานครแห่งนีย้ อ่ มไม่เป็นสองรองใครในชมพูทวีป โจดห์ปูร์ อันมีความหมายท�ำนอง “นครแห่งนักรบ” สถาปนาขึน้ เป็นราชธานีเมือ่ ราว 557 ปีลว่ งผ่าน (ไล่เลีย่ กับ อาณาจักรอยุธยา) โดย “มหาราชา ราว โจดห์ฮา” (Maharaja Rao Jodha) แห่งอาณาจักรมาร์วาร์ (Marwar) อันเป็น กลุม่ ราชปุตสายกษัตริย์ “ราธอเร่” (Rathore) ซึง่ ขึน้ ชือ่ ใน ด้านการเป็นนักรบที่หาญกล้า เชี่ยวช่องทั้งการต่อสู้และ ต่อต้านการรุกรานของอริราชศัตรู โดยเฉพาะกับฝ่ายจักรวรรดิ โมกุล (Mughal Empire) ผู้เป็นไม้เบื่อไม้เมาได้อย่างทน ทรหดกว่าทีจ่ ะยอมศิโรราบให้แก่ “จักรพรรดิอคั บาร์” (Akbar the Great) เพือ่ แลกกับความมีอสิ ระในการปกครองดินแดน ตนเอง กระทัง่ ศตวรรษที่ 18 อาณาจักรมาร์วาร์กส็ ามารถ กลับมาประกาศอิสรภาพได้อกี ครัง้ ภายหลังการจับมือร่วม กับอาณาจักรเมวาร์ (Mewar) หรือ “อุดยั ปูร”์ (Udaipur) และ จัยปูร์ในปัจจุบนั ต่อต้านฝ่ายจักรวรรดิโมกุลได้สำ� เร็จ

เอาเป็นว่าเธอหรือใครจะกล่าวถึงเมือง สีฟ้ามหานครแห่งนี้ว่า “จ๊อดปู ร์” ก็ได้ หรือ “โจดห์ปูร”์ ก็คงไม่ผดิ รึใครติดยึดรู ปแบบ ชี วติ วินเทจ อยากจะย้อนยุ คกลับไปใช้ “โยธะปุ ระ” อย่างที่บรรพบุ รุษชาวเราติดปาก ก็ตามสะดวก อารมณ์ ... ส่วนฉัน ในบทบันทึกเรื่องเที่ยวอินเดีย (สัน้ ๆ) ขอเอ่ยถึงดินแดนสีฟ้าแห่งนีว้ า่ .. โจดห์ปูร์ หาก “จัยปู ร”์ หรือ “ชัยปุ ระ” (Jaipur) คือ สตรีผู้ทรงสเน่ห์ในสมญา “Pink City” แห่ง ราชสถาน (Rajasthan) โจดห์ปูร์ ก็คงไม่แคล้ว ถูกนักท่องโลกทัง้ หลายพร้อมใจกันยกต�ำแหน่ง บุ รุษผู ง้ ามลักษณะภายใต้อาภรณ์สฟ ี ้ าสดใสว่า “Blue City” เช่ นกัน

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ก่อนหน้านีเ้ กือบปี ฉันเคยถูกจัยปูร์โอบรัดไว้ดว้ ยเมืองทีฉ่ าบเคลือบ ไปด้วยสีอฐิ ส้มอมชมพู ในบางจังหวะบางสถานที่ ไม่วา่ จะกวาดสายตาไป ทิศไหนทางใดก็ไม่อาจหลบเลีย่ งโทนสีสกุ สว่างชวนตืน่ อารมณ์ดงั ว่านัน้ พ้น -- นัน่ คือเธอ แต่สำ� หรับเขา.. โจดห์ปรู ์ เป็นดัง่ ชายหนุม่ ผูม้ อี ารมณ์ เยือกเย็น เปรอะปริม่ ไปด้วยความเป็นมิตร รักสนุก และน่าค้นหา เป็นเรือ่ ง ธรรมดาทีน่ กั ท่องเทีย่ วเกือบทัง้ ร้อยมักสงสัยว่า สีฟา้ หลากหลายโทนสีที่ ทาบทากลุม่ อาคารบ้านเรือนไปทัว่ ทัง้ เมืองโจดห์ปรู น์ นั้ มีแนวคิดตัง้ ต้นมา จากสิง่ ใด? และเมือ่ ความสงสัยถูกขว้างออกไป.. ค�ำตอบที่ได้กม็ กั เรียก รอยยิม้ ให้ฉนั อยูเ่ สมอ กล่าวคือ ถามชาวโจดห์ปรู ์ 10 คน ฉันอาจได้กลุม่ ค�ำตอบมาได้ถงึ 3-4 ข้อสันนิษฐาน บางพวกว่า.. ในสมัยก่อนการทา บ้านเรือนด้วยโทนสีฟา้ จะท�ำกันเฉพาะในหมูช่ าวฮินดูวรรณะพราหมณ์ เท่านั้น นัยว่าเพื่อบ่งบอกและแยกสถานะ ก่อนที่จะค่อยๆ คลี่คลาย ลอกเลียนแบบแอบเนียนกันในเวลาต่อมา (ตอนแรกฉันเกือบคล้อยตาม ละ) ขณะทีบ่ างพวกก็วา่ .. โทนสีฟา้ นัน้ สามารถช่วยไล่ยงุ -กันแมลง ทัง้ ยังท�ำให้บา้ นเย็นขึน้ ในช่วงฤดูรอ้ น ชาวเมืองจึงได้พากันทาบ้านตัวเอง ด้วยสีฟา้ กันยกใหญ่จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของโจดห์ปรู ์ไปในทีส่ ดุ (ข้อ นีเ้ ป็นการ Featuring กันระหว่างเหตุผลทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ แบบเผลอๆ มีงง?!?) และยังมีอกี พวกทีว่ า่ .. เป็นเจตนาของชาวโจดห์ ปูรเ์ ลยล่ะ ทีต่ อ้ งการสร้างเมืองแห่งนี้ให้เป็นสีฟา้ เปรียบเสมือนแหล่งน�ำ้ กลางทะเลทราย ช่วยให้เมืองแลดูสขุ สงบ ชุม่ ฉ�ำ่ และอุดมสมบูรณ์ (แม้ จะค่อนไปทางแนวคิดเชิงอุดมคติไปบ้าง แต่แลดูมคี วามหวัง -- ฉัน Like) ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ฉันคิดว่าหากใครพาตัวเองมาถึงโจดห์ปรู แ์ ล้ว ได้พกั ปรับตัวปรับใจ รวมถึงจูนประสาทการรับรส-รับรูใ้ หม่สกั คืน โจดห์ปรู ์ จะเป็นเมืองทีท่ อ่ งเทีย่ วได้คอ่ นข้างง่ายและน่าสนุกทีเดียว ทัง้ ส�ำหรับพวก แบกเป้ลยุ เดีย่ ว หรือสไตล์กรุป๊ เพือ่ นแชร์คา่ ใช้จา่ ย ด้วยเพราะมหานคร แห่งนีเ้ กือบจะเป็นเมืองท่องเทีย่ วเต็มรูปแบบ…

สนนราคาค่าครองชีพต่อวันค่อนข้างใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวในเมืองไทย (ขึน้ อยูก่ บั รสนิยมและไลฟ์สไตล์) ทีพ่ กั มีให้เลือกหลากหลาย ตัง้ แต่หลักร้อยนิดๆ ไปจนถึงระดับมหาราชา-มหารานี ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ โชว์หว่ ย แหล่งขายของฝาก แกลลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ ไปยันสถานพยาบาล ฯลฯ จัดให้ครบทุกสิง่ ทีค่ ณุ ต้องการ ความสะดวกในการเดินทาง และความปลอดภัยส�ำหรับการท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับ ที่ไว้ใจได้ (ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆ อย่างเดลีทเี่ ทีย่ วไปต้องระแวงไป) โดยส่วนตัวฉันคิดว่า เมือ่ เลือกทีจ่ ะมาเยือนโจดห์ปรู ์ การได้พาตัวเองออกมา สัมผัสวิถชี วี ติ อยู่ในท่ามกลางหมูอ่ าคารบ้านเรือนโทนสีฟา้ อันสุดหฤหรรษ์ตระการตา สักคืนสองคืน เป็นเรือ่ งทีน่ า่ จะท�ำให้หวั ใจของฉันพองโตน่าดูชม ลองจินตนาการดูส.ิ . ในยามทีค่ ณุ เดินสวนกับสตรีชาวอินเดีย ไม่วา่ จะเป็นเด็กสาว หญิงกลางวัย ไปจนใกล้ ต�ำแหน่งชาวชรา ชุดส่าหรีทสี่ สี นั สุดคัลเลอร์ฟลู (Colorful) ทีพ่ วกหล่อนสวมใส่ในฉาก หลังผืนผนังสีฟา้ สดใส มันจะแซ่บแสบทรวงขนาดไหน และทีส่ ำ� คัญทีพ่ กั ตามตรอก ซอกซอยพวกนีส้ นนราคาแค่หลักร้อยกลางๆ แก่ๆ ถึงพันต้นๆ เท่านัน้ แถมพกด้วย ร้านชา-กาแฟแสนเท่ห์ บ้านสอนโยคะ แกลลอรี่ รวมถึงร้านของฝากท�ำมือราคาน่า คบหา แม้จะไม่ได้ววิ สูงๆ แกรนด์ๆ สไตล์โฮเตล (Hotel) ไว้ชมป้อมปราสาทราชวัง คงไม่ใช่ปญั หา เพราะแค่เตร่ไปเตร่มาประเดีย๋ วก็หาร้านดินเนอร์ฉากหลังอลังๆ ไว้แชร์ โลเคชัน่ (Share Location) ได้ไม่ซำ�้ วัน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


นอกจากใจกลางกลุม่ อาคารย่านมหานคร โจดห์ปรู ย์ งั มีแหล่งท่องเทีย่ ว น่าประทับใจอืน่ ๆ ทีฉ่ นั อยากชวนให้คณุ ลองเตร่หวั ใจตามมาดู.. ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของอินเดีย อันเป็นสัญลักษณ์สำ� คัญของ โจดห์ปรู ท์ ี่ใครๆ ก็ตอ้ งพากันขึน้ มาเยือน เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองสีฟา้ สวยทีส่ ดุ อีกแห่งซึง่ ไม่ควรพลาด ว่ากันว่ามหาปราการแห่งนีก้ นิ พืน้ ทีข่ า้ มเขา ยาวเหยียดกว่า 125 ลูก สร้างขึน้ ประมาณ ค.ศ. 1459 บนเนินเขาสูงประมาณ 122 เมตร โดยฤาษีทา่ นหนึง่ ทูลแก่ “มหาราชาโจดห์ธะ” (Maharaja Jodha) ว่าพระองค์ควรสร้างพระราชวังและเมืองขึน้ ไว้ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ จุดทีน่ า่ สนใจภายในป้อมเมห์รานการห์ ประตูแห่งชัยชนะจัยโปล (Jai Pol) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่ กองทัพมาร์วาร์ สามารถต้านทานการรุกรานจากกองทัพของมหาราชาแห่งจัยปูร์ และอุดยั ปูร์ได้ในคราวเดียวกัน ประตูโลหะ โปล (Loha Pol) อนุสรณ์แห่งความทรงจ�ำเหตุการณ์เหล่าสนม ของ “มหาราชา มานซิงห์ (Maharaja Man Singh) กระโดดเข้ากองไฟเพือ่ ตาย ตามสามี ทีเ่ รียกว่าประเพณีสะตี (Sati) ใน ค.ศ. 1843 พูล มาฮาล (Phool Mahal) หรือพระต�ำหนักแห่งมวลดอกไม้ ได้รบั การ ยกย่องว่าสวยงามและตกแต่งได้อย่างละเอียดอ่อนทีส่ ดุ ในบรรดาพระต�ำหนัก ทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในป้อมเมห์รานการห์ โมติ มาฮาล (Moti Mahal) หรือพระต�ำหนักไข่มกุ มีจดุ เด่นอยูท่ กี่ ารน�ำ เปลือกหอยมุกมาบด ก่อนทีจ่ ะน�ำไปผสมกับปูนแล้วฉาบลงบนผนังห้อง ท�ำให้ เวลาจุดเทียนตอนกลางคืนผนังห้องจะดูงดงามแวววาว อนุสรณ์สถานจัสวันต์ธาดา (Jaswant Thada) ตัง้ อยูห่ า่ งจากป้อมเมห์รานการ์ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึน้ จากหินอ่อน ในปี ค.ศ. 1899 เพือ่ อุทศิ ถวายแด่ “มหาราชา จัสวันต์ ซิงห์ ที่ 2” (Maharaja Jaswant Singh ll) เนือ่ งจากพระองค์เป็นมหาราชาที่ได้รบั การเคารพนับถือ อย่างยิง่ จากประชาชน จุดเด่นของอนุสรณ์สถานแห่งนีอ้ ยูท่ บี่ ริเวณประตูและ เสาซึง่ แกะสลักอย่างงดงามวิจติ ร

พิพธิ ภัณฑ์พระราชวังอุ เหม็ดบาวัน (Umaid Bhavan Palace) พระราชวังหลังสุดท้ายแห่งยุคใหม่ สร้าง ขึ้นในรัชสมัยของ “มหาราชา อุเหม็ด ซิงห์ (Maharaja Umaid Singh) ค.ศ. 1929 ก่อนที่ อินเดียจะได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ โดยฝีมือ แรงงานกว่า 3,000 ชีวติ ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 15 ปี ตัวพระราชวังก่อขึ้นจากหินทรายและ หินอ่อน ออกแบบโดย “เอช.วี. แลนเชสเตอร์” (H.V. Lanchester) สถาปนิกชือ่ ดังชาวอังกฤษ เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสาน ระหว่างเซนและราชปุต ตกแต่งภายในแบบตะวันตก ภายในพระราชวังประกอบ ไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 347 ห้อง ห้องจัดงานเลีย้ งสามารถจุแขกได้ถงึ 1,000 คน จ�ำนวน 8 ห้อง โรงภาพยนตร์ รวมทัง้ สระน�ำ้ ขนาดยักษ์ซงึ่ อยูช่ นั้ ใต้ดนิ ว่ากัน ว่าสาเหตุทมี่ หาราชาพระองค์นที้ รงโปรดให้ทำ� การก่อสร้างพระราชวังแห่งนีข้ นึ้ ด้วยเพราะทรงต้องการสร้างงานให้กับประชาชนในห้วงที่ประเทศก�ำลัง ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในขณะนัน้ ฉันเคยนั่งถามใจตัวเองหลายหนในระหว่างคอยเจ้าหน้าที่สายการบิน เรียกผูโ้ ดยสารขึน้ เครือ่ ง ว่าเหตุใดถึงไม่เข็ดเขีย้ ว.. ขยาด.. หรือบ่นเบือ่ อินเดีย อย่างที่เคยได้ยินนักท่องเที่ยวจ�ำนวนไม่น้อยสบถใส่อากาศในยามที่พวกเขา เหล่านัน้ “น็อตหลุด” หมดความอดทนกับอะไรสักอย่างตรงหน้าด้วยประโยค ท�ำนอง.. “Boring India!” ทั้งที่ฉันเองก็ “โดน” เล่ห์แขกมาไม่น้อย (ถึงขั้น เรียกได้ว่าทุกครั้ง) ค�ำตอบ คือ เพราะอินเดียยังมีคนดีอกี ตัง้ มากมายในท่ามกลางคนร้ายๆ จ�ำนวนหนึ่ง สถานที่สวยงาม แปลกประหลาด อลังการ สุดคาดคะเน และ มหัศจรรย์ ยังมีอีกนับร้อยนับพันแห่งที่ฉันยังตระเวนไปไม่ถึง แต่ที่ส�ำคัญ และแน่แท้ส�ำหรับนักท่องโลกอย่างคุณกับฉันเป็นที่สุดคือ ไม่มีที่แห่งใดใน โลกสวยสมบูรณ์โดยไร้ที่ติ โดยเฉพาะที่ที่มีมนุษย์อย่างพวก เราอาศัยอยู่ เมืองสีฟ้าแห่งโจดห์ปูร์ก็หนีไม่พ้นความจริง ข้อนั้น เพียงแต่ความสวยงามของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว และมิตรไมตรีของผู้คนที่นี่ ช่วยชะล้างอะไรร้ายๆ ออกเสีย เกือบหมด “ไม่ต้องเชื่อฉัน.. ตราบที่คุณยังไม่ได้พาหัวใจมาสัมผัส โจดห์ปูร์”

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ญาญ่า / ภาพประกอบ : www.secert-thai.com, www.sudsapda.com

ความดีไม่มีขาย

เรื่องนี้ต้องขยาย

ถ้าอยากได้ต้องลงมือท�ำ

สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทีน่ า่ รักค่ะ เมือ่ ช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา มีเรือ่ งราวต่างๆ เกิดขึน้ มากมายหลายเหตุการณ์ ทัง้ ทีเ่ ป็นข่าวดี และข่าวร้าย ในทุกเช้าทีเ่ ราตืน่ ลืมตาขึน้ มาปุบ๊ โลกจะสรรหาเรือ่ งราวสารพัดมาให้เราได้รบั รู้ ทัง้ ความสุข ความ เศร้า ความรัก โลภ โกรธ หลง ต่างๆ นานาในหลากหลายวงการ ซึง่ ในหลากหลาย เหตุการณ์นนั้ เราต่างก็มอี ารมณ์รว่ มทีแ่ ตกต่างกันออกไป มีมากบ้าง น้อยบ้าง แล้ว แต่วา่ เราหยิบจับกระแสเหล่านัน้ มาเป็นอารมณ์ได้มากน้อยก็วา่ กันไป เรือ่ งนีต้ อ้ งขยายในฉบับนี้ ญาญ่าของหยิบ จับหนึง่ เรือ่ งทีญ่ าญ่ารูส้ กึ ประทับใจ ในดีมรี า้ ย ในร้ายมีดี อย่างเรือ่ งการจากไปอย่างไม่มวี นั กลับของ คุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ดาราหนุม่ พระเอกน�ำ้ ดีแห่งวงการบันเทิงไทยบ้านเรา อัน สร้างกระแสจุดประกายความดีงามให้เกิดขึ้น กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทีท่ กุ คนควรน�ำ มาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ คุณปอได้ ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองในทุกงานและทุกบทบาท ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด การเป็นลูกที่ดี มี ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้ก�ำเนิด การเป็น พ่อและผูน้ ำ� ทีด่ ีให้กบั ครอบครัว เป็นพีท่ ดี่ ขี อง น้องชาย เป็นนักแสดงทีด่ ี ทุม่ เท ฝึกฝนและฝึกหัด หมัน่ พัฒนาฝีมอื อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ ผลงานออกมาได้ดีในทุกบทบาทการแสดง การแบ่งปันเสียสละเงินของตัวเองเพือ่ ให้ บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้กบั การท�ำมาหากินในอาชีพทีส่ จุ ริต และ การด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ความโอบอ้อมอารีของ คุณปอไม่ได้แค่เฉพาะคนนะคะ ยังเผือ่ แผ่ไปถึงสัตว์ โดยการเข้าไปเป็นทูตของสมาคม พิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก ไปบรรยายตามโรงเรียนต่างๆ ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ เพราะเค้า เชือ่ ว่า คนทีเ่ ลีย้ งสัตว์มกั เป็นคนทีจ่ ติ ใจอ่อนโยนและมีเมตตา ถ้าสังคมมีคนทีจ่ ติ ใจ อ่อนโยนและมีเมตตามากๆ ก็นา่ จะท�ำให้โลกเราอยูก่ นั อย่างสงบสุขค่ะ... นีแ่ หละค่ะ พระเอกตัวจริงทัง้ ในจอและนอกจอ การจากไปของคุณปอเป็นเรื่องร้ายที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นจริง แต่ใน ความร้ายก็แฝงไว้ซงึ่ ความดีทคี่ ณุ ปอได้ทำ� เป็นตัวอย่างให้ทกุ คนได้เห็นว่า ความดีนนั้ ท�ำไม่ยาก เพียงแค่เรามีใจคิดทีด่ ี พร้อมแบ่งปันให้กบั ทุกคนยามเมือ่ มีโอกาส การ หยิบยื่นน�้ำใจไมตรีให้กับเพื่อร่วมงานและคนร่วมโลกอย่างไม่มีเงื่อนไข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากคนรอบ ข้าง คือความสุขของชีวติ แล้ว ดังค�ำสัมภาษณ์ที่คุณปอเคย ให้ไว้กบั นิตยสาร Secret ว่า “...สิ่งที่ท�ำให้ผมมีความสุข ก็คอื รอยยิม้ ซึง่ เป็นความสุข ที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทอง ต่อให้มเี งินล้านก็อาจจะไม่มี ความสุข ไม่มรี อยยิม้ เลยก็ได้

ถ้าผมเป็น ปอ ทฤษฎี แล้วไม่มคี วามสุขกับชีวติ ไม่มรี อยยิม้ ให้กบั ตัวเอง เลย ต่อให้เป็นนักแสดงทีม่ คี นรูจ้ กั ทัว่ ประเทศ ผมขอเลือกไม่เป็นดีกว่า” แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดการคิดดี ท�ำดี พูดดี ทุกอย่างล้วนเริม่ ต้นมาจาก การปลูกฝังพืน้ ฐานทีด่ จี ากครอบครัว คุณปอให้ความส�ำคัญกับครอบครัว มาเป็นอันดันหนึง่ เหมือนทีเ่ ราๆ ท่านๆ ได้เห็นหน้าจอทีวที กุ วันในช่วง ทีค่ ณุ ปอต่อสูก้ บั โรคไข้เลือดออกจนถึงวาระสุดท้าย บทสัมภาษณ์ของ ผศ.สงวน สหวงษ์ ซึง่ เป็นคุณพ่อของคุณปอ ล้วนแล้วแต่เป็นเชิงบวก ให้ก�ำลังใจ และให้เกียรติกับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ ญาญ่าได้ยินค�ำ สัมภาษณ์คำ� หนึง่ ทีค่ ณุ พ่อได้ให้สมั ภาษณ์เป็นครัง้ แรกหลังจากการจาก ไปของคุณปอว่า “เราทุกคนไม่อยากให้มวี นั นี้ ไม่อยากให้ปอจากพวกเรา ไป แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดเราหนีสจั ธรรมไม่พน้ เช่นเดียวกับปอก็เช่นกัน...” หากเรามองทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มาในชีวติ เป็นสัจธรรม ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง แต่ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นบนหลักความจริง ล้วนมีเหตุและมีผลในตัวของมัน การท�ำใจยอมรับในบางเรือ่ งราวอาจจะยาก แต่ “เวลา” จะช่วยรักษาทุกอย่างให้ดขี นึ้ ค่ะ หากคุณปอ ทฤษฎี ได้รบั รับรู้ เชือ่ เถอะค่ะว่า คุณได้ให้สงิ่ ทีด่ งี ามไว้ บนโลกใบนีอ้ ย่างยัง่ ยืน และจับต้องได้จริงๆ ญาญ่าขอน้อมใจร�ำลึกถึง คุณงามความดีนนั้ เพือ่ ส่งคุณปอ ทฤษฎีให้ไปสูส่ รวงสวรรค์อนั งดงาม ฉบับนีญ้ าญ่าขอลาไปด้วยบทกลอนอันทรงคุณค่านีน้ ะคะ แล้วมา พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะคุณผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่าน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31

“พฤษภกาสร โททนต์เสน่งคง นรชาติวางวาย สถิตทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง ส�ำคัญหมายในกายมี มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ ประดับไว้ในโลกา”

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส : กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์ 15 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

มฤตยูจรเข้ากุมลัคนาราศีเมษเต็มๆ และจะสถิตอยูเ่ ป็นเวลา 7 ปี ดังนัน้ ชะตาของชาวเมษในเรือ่ งส่วนตัวต่างๆ จะมีการเปลีย่ นแปลงไป ส่วนจะดีรา้ ยอย่างไรต้องดูจากดาวอืน่ ๆ ประกอบกันไปตลอด 7 ปี ส่วนในระยะนี้ นักเรียนหากก�ำลังจะสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย หรือพนักงานบริษทั ทีร่ องานใหม่จะได้ขา่ วดี หรือได้รบั การโปรโมทเลือ่ นต�ำแหน่ง ท่านทีท่ ำ� อาชีพอิสระ จะมีชอื่ เสียงเด่นดังขึน้ ท่านทีร่ บั งานด้านอสังหาฯ จะได้งานปรับปรุงหรืองานซ่อม ต่อเติมบ้านเป็นงานช้างเข้ามา ท�ำให้การเงินคล่องตัวดี ความรัก ถ้าลมพัดหวล พาคนรักเก่ากลับมา ก็ควรดูกนั ไปเรือ่ ยๆ จะได้ไม่ชำ�้ ซ�ำ้ สอง...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ช่วงคาบเกีย่ วรอยต่อการจรของมฤตยูในระยะนี้ อาจท�ำให้คณุ ต้อง วุ่นวายกับเรื่องในบ้าน ยาวไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม ความรักเป็นเรือ่ งเปราะบางของคุณ ท�ำใจร่มๆ ค่อยๆ แก้ไขไปที ละเปลาะ ขาดเขาแล้วเราจะเสียใจนะ!!! จดทะเบียนหย่าน่ะมันง่าย แต่จะง้อให้ เขาไปจดใหม่นซี่ .ิ .มันยากกกก(ก.ไก่ลา้ นตัว) การงาน ใช้สมาธิ สติ ท�ำงาน อย่า ให้เรือ่ งรักมารบกวนใจ มีคนรอพร้อมเลือ่ ยขาเก้าอี!้ การเงิน มาเร็ว เคลมเร็ว จัดระเบียบแบงค์ในกระเป๋าให้ดี

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

มฤตยูทจี่ รเข้ามาในเรือนลาภะคุณตลอด 7 ปีนี้ จะว่าดีกด็ ีในแง่ เรื่องลาภผลที่จะได้มาแบบฟลุ๊คๆ หรือเหนือความคาดหมาย เสมอ แต่ขอ้ เสีย คือ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างดูเลือ่ นลอย ชักช้า ไม่ทนั ใจในระยะนีค้ ณุ จะมีเพือ่ นฝูงวนเวียนเข้ามามากมาย แม้กระทัง่ เรือ่ งความรัก ก็หาได้ในวงเพือ่ น หรือคนรูจ้ กั รอบตัวแนะน�ำให้นแี่ หละ.. คงจะดีส�ำหรับเรือ่ ง การงานทีต่ อ้ งใช้เส้นสายคนรูจ้ กั แต่สญั ญาต่างๆ ระวังข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไป ตามแผนงาน การเงินค่อนข้างผันผวน กว่าจะได้ตอ้ งฟาดฟันมา สุขภาพมีโอกาส เจ็บป่วยปุป๊ ปัป๊ หรือเกิดการเจ็บป่วย/อุบตั เิ หตุของญาติพนี่ อ้ ง

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

“ประหยัดและพอเพียง” เป็นคาถาศักดิส์ ทิ ธิข์ องชาวราศีกรกฎ ตลอดระยะเวลานีจ้ นถึงเดือนสิงหาคม เพราะการเงินของคุณ จะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามาตลอดเวลา การงาน ถ้าอยู่ใน แวดวงงานกลางคืน หรือท�ำธุรกิจส่วนตัว จะมีโชคดีปงั ใหญ่..การงานของคุณจะ มีการเปลีย่ นแปลงไป อาจคิดท�ำอะไรเป็นของตัวเอง เพราะมฤตยูจะจรเข้าเรือน กัมมะของคุณเป็นเวลา 7 ปี ใครจะรู้ อีก 7 ปีคณุ อาจจะกลายเป็นเสีย่ ไปแล้ว ก็ได้ ความรัก ถ้าคบคนอ่อนวัยกว่า มีโอกาสปิดจ๊อบไว!!!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

เมือ่ พฤหัส มาป๊ะกันแฮ่มกะราหูในเรือนลัคนาคุณ แถมด้วยมฤตยู ทีจ่ ะมาแวะจอดยานในเรือนศุภะด้วยแล้ว ท�ำให้ระยะนีจ้ นถึงเดือน สิงหาคมของคุณ ดูตนื่ เต้น มีชวี ติ ชีวาไม่นอ้ ย จะมีโชคใหญ่ผา่ น เข้ามาให้รีบคว้าไว้ ถ้ามัวแต่เงอะงะจะเสียใจภายหลัง! ระยะนี้ถ้าคุณปรับปรุง ซ่อมแซมเคหะสถานสักหน่อย จะช่วยหนุนให้ชวี ติ คุณเดินหน้าต่อไปได้ อะไรดีๆ จะวิง่ เข้ามา การงานอาจได้ยา้ ยงานสมใจนึก หรือได้สญั ญาใหม่ๆ มาต่อลมหายใจ การเงิน ถ้าท�ำธุรกิจกับต่างชาติ เงินจะไหลมา หรือค้าขายของเก่า ของโบราณก็ดี ความรัก สดใสซาบซ่า ทีผ่ า่ นเข้ามาแซ่บๆ ทัง้ นัน้

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

มฤตยูจรเข้าเรือนมรณะตลอด 7 ปีนี้ คงท�ำให้ชาวกันย์มเี รือ่ งต้อง ไปโน้นมานีอ่ ยูเ่ สมอ การเดินทางจะท�ำให้ดวงคุณหมุนไปข้างหน้า อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการเดินทางต่างประเทศ ใครทีอ่ ยูเ่ มือง นอกอยูแ่ ล้ว ถือเป็นจังหวะดีทจี่ ะพลิกผันชีวติ ขึน้ มาใหม่ หลังจากทีแ่ ย่ๆ มาหลายปี ส�ำหรับคนทีย่ งั ต้องท�ำมาหากินบนแผ่นดินไทย ชีวติ คุณจะเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง ไปเรือ่ ยๆ อาทิ คิดเปลีย่ นงานใหม่ จัดระบบชีวติ ใหม่ แต่ระยะนีค้ ณุ ควรท�ำงาน ด้วยตัวเองให้มากขึน้ อย่าหวังอาศัยใบบุญผูใ้ หญ่คนไหน หากมีปญั หากับใคร โอกาสแตกหักมีสงู ความรัก ดูเหมือนคุณจะเป็นเด็กดี รักเดียวใจเดียว น่ารักจริงๆ

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

เมือ่ มฤตยูมายืนจ้องหน้าคุณในเรือนคูค่ รอง(ปัตนิ) ซึง่ อยูต่ รงข้าม กับลัคนา ชาวตุลย์ทวี่ า่ รุม่ รวยเสน่ห์ อาจมีอาการเสียเซลฟ์กนั บ้าง หรือคิดตัดสินใจเรือ่ งคูช่ า้ ลง รอบคอบในการเลือกคูม่ ากขึน้ ระยะ นีค้ ณุ จะเอาเวลามาโหมงานหนักขึน้ ระวังเรือ่ งสุขภาพทรุดโทรมไว้บา้ ง การงาน ของคุณอาจมีโชคแบบส้มหล่น อยูด่ ๆี ก็ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ผูใ้ หญ่ทเี่ คย ส่ายหน้าก็หันมาท�ำตาหวานใส่ซะงั้น!! ส่งผลให้การเงินของคุณดีตามไปด้วย ดังนัน้ คุณควรขยันท�ำงานโชว์ผลงานให้สดุ ๆ เข้าไว้ ความรัก อาจมีคนต่างชาติมา ติดพันในรายคนโสด ส่วนคนมีคู่ ระวังการเจ็บป่วยของญาติฝง่ั คูค่ รอง

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

มฤตยูจรเข้าเรือนอริ ตลอด 7 ปีขา้ งหน้านี้ จะท�ำให้แหล่งรายได้ ของคุณมีการเปลีย่ นแปลงไป คุณจะมีแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้ามา มีการขยายงาน เพิม่ ลูกน้องบริวาร หรือมีไอเดียในการท�ำธุรกิจ ใหม่ๆ ผุดขึน้ มาในหัว โดยเฉพาะในระยะนีถ้ งึ สิงหาคม จะคิดท�ำอะไรให้ใจเย็นๆ อย่าบ้าระห�ำ่ จะมีแต่พงั กับพัง ทีส่ ำ� คัญคือคุณต้องคุมลูกน้อง/คนงานให้อยู่ ไม่ อย่างนัน้ จะมีแต่เรือ่ งปวดหัว การงาน การลงทุน อย่าผลีผลาม มีทงั้ ประตูได้เสีย หรือได้กอ่ นแล้วเสียทีหลัง คุณจึงต้องรอบคอบในทุกรายละเอียดให้มากๆ การเงิน มีเรือ่ งในบ้านให้ตอ้ งจ่ายเป็นก้อนใหญ่ เตรียมเงินให้พร้อม! ความรัก มีแต่เรือ่ ง เสียตังค์ อยูค่ นเดียวประหยัดกว่าเยอะ...เชือ่ เหอะ!!!

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

มฤตยูจรเข้าเรือนปุตตะ 7 ปีตอ่ จากนี้ ชีวติ คุณคงยุง่ อยูแ่ ต่กบั การจัดการชีวติ ลูกหลาน บริวาร ใครไม่มลี กู ก็จะพยายามหาลูก ชาวบ้านมาเลีย้ งให้เป็นภาระตัวเอง ระยะนีจ้ นถึงเดือนสิงหาคม อารมณ์คณุ จะเปรียบไปก็เหมือนเพลงชาติในประโยคทีร่ อ้ งว่า ไทยนีร้ กั สงบ แต่ ถึงรบไม่ขลาด.. เพราะท่าทีภายนอกคุณดูสงบนิง่ แต่ถา้ ใครมีปญั หาเซมาปะทะ คุณล่ะก็ บอกได้เลยว่า คุณพร้อมออกฤทธิว์ นี เหวีย่ งแบบอัพเลเวลสูงสุดกันเลย ล่ะ คุณมีโอกาสมีโชคใหญ่ หรือได้โชคจากบุตรหลาน การงานจะมีโปรเจคใหญ่ มาให้คณุ ท�ำ การเงิน มีมาเป็นก้อนให้รบี เก็บ ความรัก สดใส ใครทีแ่ อบชอบเขา เขาจะหันกลับมามองคุณ!

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

มฤตยูจรเข้าเรือนพันธุ 7 ปีขา้ งหน้าของคุณ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ คย สุมไว้ในบ้าน จะค่อยๆ คลีค่ ลาย กลายเป็นความสงบสุขมากขึน้ ความเป็นอยูใ่ นบ้านจะดีขนึ้ มาก คุณจะมีโอกาสย้ายถิน่ ฐาน หรือได้ บ้านใหม่ ส่วนระยะนีก้ ารงานของคุณอาจดูยากเย็น จนท�ำให้คณุ รูส้ กึ เหนือ่ ยมากๆ

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


อย่าท้อนะ สูต้ อ่ ไป!! เพราะมันจะเป็นรากฐานให้คณุ สามารถมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง ในอนาคตได้ โดยเฉพาะงานทีต่ อ้ งติดต่อต่างประเทศ การเงินดี คล่องตัว ความรัก คนรักระยะนี้ ชอบท�ำตัวแปลกๆ เดาทางยาก ต้องสืบให้ดี เอ๊ะ หรือว่าแอบเป็นเกย์!!!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

มฤตยูทจี่ รเข้ามาในเรือนสหัชชะ 7 ปีนี้ จะท�ำให้ชาวกุมภ์ได้ขยายฐาน มิตรใหม่ออกไปในวงกว้าง หลากหลายอาชีพ หลากหลายฐานะ แต่ คุณก็เข้ากับทุกคนได้ดี และเขาเหล่านัน้ จะน�ำผลประโยชน์มาให้คณุ มากมายหลายทาง คบไว้ไม่เสียหลาย ในระยะนีค้ ณุ มีเกณฑ์เดินทางไกล การงาน คนทีท่ ำ� งานอิสระ ธุรกิจส่วนตัว กว่าจะได้เงินมาสักบาท ต้องต่อสูฟ้ าดฟันกับเขาจน แทบสลบ ไม่รงู้ านจะยากไปไหน แต่กเ็ ป็นผลให้การเงินของคุณดีเฟร้อ!!! เงินไหลเข้า มาเต็มๆ ความรัก ระวังเจอเสือสิงห์กระทิงแรด มาเร็วเคลมเร็ว เสียใจไม่ทนั ให้ตงั้ ตัว

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

มฤตยูทจี่ รเข้ามาในเรือนกดุมภะของชาวมีนใน 7 ปีนี้ จะท�ำให้เป้าหมาย ในการด�ำเนินชีวิตที่คุณตั้งใจไว้มีการเปลี่ยนแผนแบบค่อยเป็น ค่อยไป มีการปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ การเงินไม่คอ่ ยนิง่ บางทีกส็ บายๆ บางทีกว็ งิ่ หาตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน๊อต โดยเฉพาะระยะนี้ สิง่ ทีว่ าดหวังไว้กว่าจะได้ มาต้องออกแรงต่อสูฟ้ าดฟันเยอะจึงจะสมหวัง ช่วงนีถ้ งึ เดือนสิงหาคม ปัญหาสุขภาพ เป็นเรือ่ งใหญ่ของชีวติ คุณ ต้องดูแลตัวเองให้ดี ระวังโรคเกีย่ วกับช่องท้อง กระเพาะ อาหาร กระเพาะปัสสาวะ ไส้ตงิ่ ล�ำไส้อกั เสบ พยายามลดความเครียด ทานอาหาร ให้เป็นเวลาและทานอาหารทีป่ รุงสะอาด ถ้าป่วย คุณจะได้นอนยาว เสียค่าหมอจน แทบกระอัก ความรัก คุณอาจจะได้คนรักเก่ากลับมาดูแลยามป่วยไข้

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดพ

Sony ยืนยัน ระบบกล้องแบบเลนส์คู่ จะถูกใช้บนสมาร์ทโฟนยอดนิยมทุกแบรนด์แน่นอน

Fuji เปิ ดตัวกล้องรุ่น X70

Fuji X70 พัฒนามาจากรุน่ Fuji X30 เน้นการใช้งาน ปรับแต่งเมนู ได้มากขึ้น มีจุดเด่นที่จอสามารถ พับขึน้ มาได้ เหมาะส�ำหรับวัยรุน่ ทีช่ อบถ่ายเชลฟี่ Fuji X70 ใช้เซนเชอร์ APS-C ความละเอียด 16.3 MP มีระบบโฟกัส 77 จุด เลนส์ 18.5 mm F/2.8 ระยะโฟกัส ใกล้สุด 10 ชม. iso 200-6400 (ขยายได้ 100-51,200) Speed Shutter เร็วสูงสุด 1/32000 (แบบอีเล็คโทรนิค) ถ่ายได้ตอ่ เนือ่ ง 8 ภาพต่อวิ (สูงสุด 77 ภาพ) หน้าจอสัมผัส แบบพับได้ขนาด 3 นิว้ ความละเอียด 1,040k. บันทึกวิดโิ อได้ที่ Full HD 60P มีแฟลชในตัวกล้อง พร้อมWifi, รองรับ SD Card สูงสุด 256 GB น�ำ้ หนัก 340 G รวมแบตเตอรรีแ่ ละการ์ด ราคาเปิดตัวอยูท่ ี่ 27,990 บาท

ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูวา่ Apple จะใช้ระบบเลนส์คบู่ น iPhone 7 Plus ข่าวลือ ดังกล่าว ดูจะน่าเชือ่ ถือมากขึน้ เมือ่ Kenchiro Yoshid ผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน แห่งบริษทั Sony ได้พดู ระหว่างการแถลงผลประกอบการไตรมาสสามของปี 2015 ว่า “ระบบ เลนส์คู่ Dial-camera จะเริม่ ต้นใช้ในปี 2016 และมันจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟนที่ วางจ�ำหน่ายในปี 2017 อย่างเต็มตัว” ซึง่ มีความเป็นไปได้สงู ว่า Apple อาจจะน�ำมาใช้กอ่ นใครเหมือนเคย ส�ำหรับคนทีอ่ าจจะไม่รู้ กล้องบนสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เกือบทุก ยีห่ อ้ ไม่เว้นแม้แต่ Apple ล้วนแต่เลือกใช้เซนเซอร์จาก Sony เป็น หลัก (ส่วนกล้องหน้าส่วนมากจะเป็นเซนเซอร์จาก Samsung) ทัง้ นี้ เทคโนโลยีเลนส์คบู่ นสมาร์ทโฟนไม่ใช่เรือ่ งใหม่ ก่อน หน้านี้ HTC One M8 ก็ใช้ระบบนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ HTC พัฒนาขึน้ มาเอง แล้ว Sony ได้เดินตามรอยพัฒนา ซึง่ ด้วย เทคโนโลยีที่ Sony มีอยูใ่ นมือ ท�ำให้มนั น่าจะเป็นอีกหนึง่ ก้าวกระโดด ของการถ่ายรูปด้วยมือถือเลยล่ะ ส�ำหรับ iPhone 7 Plus ทีล่ อื กันว่าจะเป็นกล้องคู่ ว่ากันว่า Apple เลือกใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ของ LinX แต่ก็ไม่แน่วา่ Apple อาจจะใช้บริการเซนเซอร์จาก Sony เหมือนทีผ่ า่ นๆ มาก็เป็นได้ ทีม่ า: http://news.thaiware.com คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 3333


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

มะเขือเทศติดปีก

Honey Scene Kitchen โฉมใหม่ อร่อยเล่อค่า

ใครที่ได้มาเที่ยวที่สวนผึ้ง คงน้อยคนนัก ที่จะพลาดมาเยือนร้านนี้ ร้าน Honey Scene Kitchen (ฮันนี่ ซีน คิทเช่น) เป็นร้านอาหาร ที่ถูกออกแบบมาได้สวยสมบูรณ์ มีพื้นที่ต้อนรับ ลูกค้าทั้งแบบเอ้าท์ดอร์และอินดอร์ บรรยากาศดี สุดแสนจะโรแมนติกตั้งแต่สายจรดค�่ำ สามารถ มองเห็ น บรรยากาศโดยรอบที่ มี ไ ฮไลท์ เ ป็ น น้องแกะได้อย่างชัดแจ๋ว เมนูอาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายทั้งไทย อเมริกัน และอิตาเลี่ยน ผสมผสานฟิวชั่นให้เป็น เมนูเฉพาะ เช่น มะเขือเทศติดปีก คือ การน�ำปีกไก่ ที่ทอดแล้วมาคลุกเคล้ากับซอสมะเขือเทศที่ปรุง รสหวานน�ำ เปรี้ยวตาม เค็มนิดหน่อย น�้ำซอส แทรกซึมเข้าไปในชิน้ เนือ้ ไก่กำ� ลังดี ไม่ฉำ�่ จนเกินไป จะทานเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มก็ ได้ อร่อยดี ต้องลอง อีกเมนูหนึง่ ทีเ่ หมาะส�ำหรับ เป็นกับแกล้มมากกว่า คือ ฝรัง่ กอดลาว วิธกี ารปรุง ก็ ไม่มีอะไรมาก

ฝรั่งกอดลาว เพี ย งน� ำ เบคอนมาห่ อ แหนมแล้ ว น� ำ ไปทอด ให้เหลืองน่ารับประทาน เสิร์ฟคู่เครื่องเคียงและ ซอสพริก อร่อยเข้มข้น หรือจะเป็นเมนู ย�ำทูน่าฟู ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้ใคร จานใหญ่มาก ปิดท้ายกับ เมนูยอดนิยมของทางร้าน ปีกไก่ทอด ทีท่ อดมาได้ อย่างกรอบนอกนุม่ ใน เสิรฟ์ มาพร้อมน�ำ้ จิม้ สองรส นอกจากนี้ ยังมีเมนูซิกเนเจอร์อย่าง สเต็ก เนื้อแกะ เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลาแซลมอน เมนูสลัด สปาเก็ตตี้ ไส้กรอกอิตาเลี่ยน ซี่โครงหมูย่างราด ซอสบาบีคิว รวมถึงเมนูอาหารไทย และอาหาร จานเดียวอีกมากมาย... ไม่ผิดหวัง

34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

Honey Scene Kitchen (ฮันนี่ ซี น คิทเช่ น)

ทีต่ งั้ : ด้านหน้าของ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. โทร. 08 4394 0006


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง ฉบับ 90  

สวนผึ้ง in love