Page 1

Free Copy

www.transport.co.th www.busbuddythailand.com

ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 ตุลาคม 2558

! ว ว ้ว วว ่ ใจไป “แม่แจม่ ” า

เทยี

จ.เชีย งใหม ่

เทีย่ วเม ยี นมา ร์

ำฉ ้ ฉ ่ ม ห ใ น จ แ ่ วหนา้ ฝ

Vol.8 No.86 October 2015

์ ง ย ล ่ อ เ ะ ท มัณฑ ะตสู ู่การ ปร


ทักทาย สวัสดีครับคุณผู อ้ า่ นทุกท่าน… ช่วงนีเ้ ริม่ เข้าสูป่ ลายฝนต้นหนาวกันแล้ว ท้องฟ้าตอนเย็นเริม่ มืดเร็วขึน้ เดินทางไปไหนมาไหนวางแผนกันดีๆ นะครับ เมือ่ ปลายเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา บขส.ของเราได้จดั กิจกรรมอ�ำลาอาลัย Slow Life Night Party ประจ�ำปี 2558 เพือ่ เป็นการแสดงมุฑติ าจิต แก่ผเู้ กษียณอายุในปีนี้ ผมขอเป็นตัวแทนของพีน่ อ้ งชาว บขส.ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูเ้ กษียณอายุทกุ ๆ ท่านที่ได้รว่ มแรงร่วมใจพัฒนาให้องค์กร บขส.ของเรายืนหยัดด้วยความมัน่ คงมาจวบจนทุกวันนี้ และติดตามชมภาพความประทับใจเหล่านัน้ ได้ในหน้า 6 บขส.อินไซด์ครับ คูห่ เู ดินทางฉบับนีพ้ าท่านไปเทีย่ วไกลถึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พาไปชมนาขัน้ บันไดทีจ่ ะมีเฉพาะในหน้าฝน ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน ตุลาคมเท่านัน้ ครับ ความเขียวขจีของท้องทุง่ นาบวกกับความชุม่ ฉ�ำ่ ของสายฝน มันคือความสุขทีเ่ ราสามารถสัมผัสได้ดว้ ยตา และรับรูถ้ งึ ความอิม่ เอมได้ดว้ ยใจ... การออกเดินทางท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ การวางแผนเส้นทางเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ทางตรง ทางอ้อม ถนนเป็นอย่างไร เหมาะกับพาหนะทีใ่ ช้หรือไม่ หรือ มีทเี่ ทีย่ วจุดไหนในระหว่างเส้นทางบ้าง เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา และเสียโอกาสส�ำหรับวันหยุดสุดประทับใจของคุณ ... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ข่าวดี (นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

6 บขส.อินไซด์ : บขส.จัดงานอ�ำลาอาลัย

16 มุมสุขภาพ 18 คู่หูพาเที่ยว

8 บขส.อัพเดท 9 เล่าสู่กันฟั ง

26 One Day Trip

Slow Life Night Party ประจ�ำปี 2558

: เอไอเอส โชว์นวัตกรรม แอพพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”

: ทาลิปสีชมพูให้ดฟู นั ไม่เหลือง..ไม่ยาก

: เทีย่ วหน้าฝนให้ฉำ�่ ใจไป “แม่แจ่ม” จ.เชียงใหม่

: เส้นทางท่องเทีย่ ววิถไี ทย ตามรอย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ

: “มัณฑะเลย์” ประตูสกู่ ารท่องเทีย่ วเมียนมาร์

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

30 เที่ยวรอบบ้าน

12 รอบรู้รอบโลก 14 เคล็ดลับความงาม

34 คู่หูดูดวง

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร, จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล, ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น. สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) โทร. 0-2913-2080

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


เคทีซี ผนึกการท่องเที่ยวนิวซี แลนด์ การบินไทย และพันธมิตรท่องเที่ยว

ออกแคมเปญเปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่าง “Every Day a Different Journey” นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาดร่ ว มกั น มาตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนสมาชิก เคที ซี ใ ห้ ส นใจวางแผนเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้น ที่ผ่านมาเราได้จัด กิจกรรมร่วมกัน 2 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับ จากสมาชิกด้วยดี โดยมียอดสมาชิกให้การ ตอบรับเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 360 ราย ส�ำหรับแคมเปญ “Every Day a Different Journey” จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกเคทีซี ที่สนใจการปั่นจักรยานได้เปิดประสบการณ์ การปั่นจักรยานกับเส้นทางในฝันของนักปั่น ทั่วโลกเส้นทางหนึ่ง ได้แก่ นิวซีแลนด์ ซึ่ง จัดเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์สวยงาม และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงน�ำเสนอ แพ็คเกจการท่องเที่ยวและผจญภัยในรูปแบบ

ใหม่ๆ ให้กับสมาชิกที่ชอบการเดินทางที่มี ความเป็นยูนีก นอกจากนี้ เคทีซียังได้ร่วมกับ การบินไทย สายการบินแห่งชาติ มอบสิทธิ พิเศษให้สมาชิกได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ อย่างคุ้มค่าอีกด้วย” ส�ำหรับแคมเปญ “Every Day a Different Journey” เคทีซีได้จับมือกับการท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ การบินไทย และพันธมิตรธุรกิจน�ำ เที่ยวชั้นน�ำ 15 แห่ง ได้แก่ มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชัน่ แนล / ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส / หนุม่ สาวทัวร์ / บางกอก แทรเวล คลับ / เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ / ไทย แทรเวล อินโฟ / รีเจนซี่ / แทรเวล เดสติเนชั่น / ออลเวย์ เวเคชั่น / เวิลด์ ฮอลิเดย์ / อี แทรเวล เวย์ / มัชรูมแทรเวล / กังวาล ฮอลิเดย์ / รีไลแอนซ์ ฮอลิเดย์ และ

เคทีซี เวิลด์ แทรเวล เซอร์ วิส ออกแบบ แพ็ ค เกจส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ ชื่ น ชอบการขั บ รถ ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง Self Drive Package Northern New Zealand (5 คืน) ราคาเริ่มต้น ที่ 21,400 บาทต่อท่าน (ขั้นต�่ำ 2 ท่าน) หรือ ใช้บริการแบ่งช�ำระ FLEXI 0% นาน 3 เดือน (7,134 บาท X 3 เดือน) ราคานี้รวมรถเช่า พร้อมที่พักแบบโมเต็ลระดับ 4 ดาว ที่พักแบบ

ฟาร์มสเตย์ 1 คืนพร้อมอาหารเช้าและเย็นที่ เมืองมาทามาทา (ไม่รวมค่าบัตรโดยสารสาย การบิน) สมาชิกที่ต้องการปั่นจักรยานสามารถ ซื้อแพ็คเกจเสริมได้ดังนี้ ปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมง พร้อมไกด์ (ขั้นต�่ำ 3 ท่าน) ราคา 2,300 บาท ต่อท่าน หรือเช่าจักรยานปั่น 1 วัน ราคา 1,620 บาทต่อท่าน ส�ำหรับกิจกรรมผจญภัย Ecozip ราคา 3,250 บาทต่อท่าน และบริการเรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) ระหว่างเกาะไวฮิกแิ ละโอ๊คแลนด์ 990 บาทต่อท่าน จองและเดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Services Center โทรศัพท์ 02-665-5530 หรือ www.ktcworld.co.th


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.จัดงานอ�ำลาอาลัย Slow Life Night Party ประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดงานอ�ำลาอาลัย Slow Life Night Party ประจ�ำปี 2558 เพือ่ แสดงมุฑติ าจิตแก่ผเู้ กษียณอายุทกุ ท่านทีเ่ กษียณอายุ ในปีนี้ โดยเริ่มจากท่านผู้เกษียณเดินเข้ามาภายในบริเวณงานผ่าน เส้นทางของถนนสายนี้ มีพนักงานฝ่ายต่างๆ รอให้กำ� ลังใจ จัดท�ำป้ายไฟ มอบดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณ ซึ่งสร้างความประทับใจกันตั้งแต่เริ่มงานกัน เลยทีเดียว เมื่อเข้ามาถึงภายในงานก็ไม่น้อยหน้านะครับ พนักงานฝ่าย ต่างๆ จัดการแสดงมาให้ทา่ นผูเ้ กษียณได้ชมกันชุดใหญ่ เรียกได้วา่ จัดเต็ม กันทุกชุดเลยทีเดียว แต่ความประทับใจยังไม่หมดแค่นั้น ยังมีวีดีทัศน์ที่ ฝ่ายจัดกิจกรรมฯ ได้ตั้งใจท�ำออกมาให้ดีที่สุด โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายช่วยกันอวยพรและร้องเพลงขอบคุณ ผู้เกษียณทุกท่าน หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่เกษียณอายุให้กับพนักงาน ที่เกษียณอายุประจ�ำปี 2558 และถ่ายภาพร่วมกัน ชาว บขส.ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูเ้ กษียณทุกๆ ท่าน ทีช่ ว่ ยกันพัฒนา บขส.ให้เป็นองค์กรทีแ่ ข็งแรงจนมาถึงทุกวันนี้ และชาว บขส.ทุกคนจะช่วย กันดูแลและพัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้เจริญเติบโตยิง่ ขึน้ ไป... ขอบคุณจาก หัวใจ พนักงาน บขส.ทุกคน

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงคมนาคม

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร นายอนุช สุวรรณสทิศกร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหาร นายสุรกิจ คีรวี เิ ชียร ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ณ อาคารสโมสร กระทรวง คมนาคม

บขส.จัดกิจกรรม KM DAY

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม KM DAY ซึ่งภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ประเภทต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการเสวนาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา Knowledge Management หรือ KM ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

วันรัฐวิสาหกิจไทย 2558

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ า ยพั ฒ นาองค์ กร พร้ อ มด้ ว ยประธานสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมวางพานพุ่มเนื่องใน วันรัฐวิสาหกิจไทย ประจ�ำปี 2558 ณ พระบรมรูปทรงม้า ลาน พระราชวังดุสิต


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส โชว์นวัตกรรม แอพพลิเคชั น “อสม.ออนไลน์” เสริมศักยภาพการท�ำงาน รพ.สต.-อสม. เอไอเอส โชว์นวัตกรรม แอพพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” น�ำเทคโนโลยีมาช่ วย เหลือและพัฒนาสังคม ชุ มชน เพื่อให้คนไทย มีคณ ุ ภาพชีวติ ที่ดอี ย่างยั่งยืน หวังเป็นเครื่อง มือเสริมศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสารใน การปฎิบตั หิ น้าที่เชิ งรุ กของ รพ.สต. กับ อสม. ให้สามารถบริหารจัดการด้านข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ ทันต่อสถานการณ์ สามารถ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ รับผิดชอบได้ ส่งผลให้การดูแลด้านสุขภาพ ของคนในชุ มชนมีประสิทธิผลมากขึน้ น�ำร่อง ที่ รพ.สต.หลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสถือเป็น “ดิจทิ ลั ไลฟ์ เซอร์วสิ โพรไวเดอร์” หรือ ผูใ้ ห้บริการดิจทิ ลั ไลฟ์ ภายใต้แนวคิด “Live Digital Live More” หรือ “ใช้ชวี ติ ได้มากกว่า” เอไอเอสจึงมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยี สือ่ สารยุคดิจทิ ลั เข้าไปพัฒนา สร้างประโชยน์ตอ่ สังคมและชุมชน จากนัน้ เอไอเอสเล็งเห็นว่างาน สาธารณสุขมีความส�ำคัญ และเป็นรากฐานของ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งส่งผลต่อความเจริญ และมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ งานสาธารณสุขชุมชนซึง่ เป็นลักษณะการ ท�ำงานเชิงรุกโดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบล (รพ.สต.) ถือเป็นหน่วยพยาบาลระดับต้น ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและเป็นศูนย์กลางในการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยเครือข่ายอาสา สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีเ่ ข้มแข็ง ในการลงพืน้ ทีแ่ ละใกล้ชดิ สุขภาพของคนในชุมชน โดยการท�ำงานระหว่าง รพ.สต. และ อสม. ที่ ต ้ อ งมี การลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะให้ บริการสาธารณสุขผสมผสานคือ ทั้งด้านการ สร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสภาพ เป็นต้น ซึ่งต้องสามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง ภายหลังจากการลงพื้นที่ของ อสม.แล้วจะต้อง มีการท�ำบันทึกรายงานสถานการณ์สุขภาพของ คนในชุมชนต่อ รพ.สต.ทุกเดือน การเข้าถึง ข้อมูลและการสือ่ สารข้อมูลทีร่ วดเร็ว และถูกต้อง แม่นย�ำ ทันสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งทีส่ �ำคัญมาก ดังนัน้ เอไอเอสจึงพัฒนานวัตกรรม แอพพลิเคชัน ส�ำหรับให้ รพ.สต.และ อสม.ใช้ในการสือ่ สารกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท�ำงานสาธารณสุขชุมชน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09

เล่าสู่กันฟัง

เชิงรุก โดยใช้ชอื่ ว่า “อสม.ออนไลน์” ซึง่ นับเป็น แอพพลิเคชันทีต่ อบโจทย์กลุม่ ผูใ้ ช้งานคือ รพ.สต. และ อสม. เนือ่ งจากมีจดุ เด่นทีเ่ น้นในเรือ่ งของ การใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับวิถีชีวิต แบบไทยๆ เป็นเมนูภาษาไทยทัง้ หมด สามารถ ส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดีโอคลิป และมีการ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ข้อมูลที่ชัดเจน เช่น การ รับส่งข้อมูลข่าวหรือประกาศต่างๆ จากกระทรวง สาธารณสุข การส่งรายงานหรือใบงานประจ�ำ เดือน การรายงานสถานการณ์โรคระบาดในพืน้ ที่ การนัดหมายและบันทึกประชุม และการแจ้งรับเงิน รวมถึงการสนทนาทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม โดยน�ำร่องการใช้งานจริงที่ รพ.สต.หลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก “แอพพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จะเข้ า มาช่ ว ยให้ ง านที่ ท� ำ อยู ่ ข อง รพ.สต. และ อสม.มีศกั ยภาพมากขึน้ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อสือ่ สาร การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการลงพืน้ ทีด่ แู ลคนในชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ตามเป้าหมาย 3 ร. “รูเ้ ร็ว ส่งตัวเร็ว รักษาไว” เนือ่ งจาก แอพพลิเคชันดังกล่าวช่วยให้ได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงสามารถแจ้งต่อได้ทนั ท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเตรียมการรักษาได้ เช่น เดียวกับแผนรับมือหากเกิดโรคระบาด และยังช่วย ให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จา่ ยในการปฎิบตั หิ น้าทีอ่ กี ด้วย” นายปรัธนา กล่าว


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซีร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เคทีซี จัดแคมเปญพิเศษ “One Pack One Price” 2,990 บาท ราคาเดียว เที่ยวทั่วไทย สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีรับสิทธิในการจองแพ็คเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ในราคาพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพียง 2,990 บาท (ราคารวมรถรับ-ส่งจาก สนามบินหรือสถานีขนส่งฯ ที่พัก 2 คืน และอาหาร 3 มื้อ) โดยสามารถจองแพ็คเกจ และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service Center โทร. 0 2665 5050 หรือ www.ktcworld.co.th และ www.tourdd.org ยามาฮ่า ฟีโน่125 ความลงตัวใหม่... ใช่ทุกแนว FITS ALL FEELINGS ยามาฮ่า ฟีโน่125 ใหม่ มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีสุดล�้ำ และแสนประหยัด พร้อมด้วย 2 พรีเซนเตอร์ พระเอกหนุ่มรุ่นใหม่ มากความสามารถ “ดีเจพุฒ” พุฒชิ ยั เกษตรสิน และ “พลอย ชมพู” ญานนีน ภารวี ไวเกล สาวน้อยเสียงใส เจ้าของฉายา “สาวน้อย ร้อยล้านวิว” โดยมีให้เลือกถึง 3 รุ่น 3 สไตล์ คือ รุ่น Deluxe, รุ่น Fashion Premium และรุ่น Retro Sport โดยสามารถพบกับ “ยามาฮ่า ฟีโน่125 ใหม่” ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการ “อีซูซุให้น�้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน�้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 17 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด มร. ทาคาชิ คิคุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ มร. โยอิจิ มาสุดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมด้วย นายรังสรรค์ วงษ์ประยูร ทีป่ รึกษาพิเศษด้านกฎหมาย กรมทรัพยากร น�้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบ น�้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น�้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 17 ณ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และส่งเสริม คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

เมืองไทย มาราธอน 2015 ร่วมสมทบทุนการศึกษา นายสาระ ล�่ำซ�ำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และนางลักขณา นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร อาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด มอบเงินจ�ำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน การศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในงาน “เมืองไทย โคราช มาราธอน 2015” โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกลุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา รับมอบ พร้อมด้วย พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.ท.มารุต ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ�ำกองทัพบก ให้เกียรติร่วมด้วย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี จ.นครราชสีมา 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

อยากท�ำอาหารญี่ปุ่ นสูตรดัง้ เดิม เตรียมเฮกันได้เลย

ไปเที่ยวทุง่ โคเชี ยกันไหม หลายคนอาจงงว่า “ทุง่ โคเชีย” คืออะไร คูห่ เู ดินทางฉบับนีจ้ ะพาไปท�ำความ รูจ้ กั กับความงดงามอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจของธรรมชาติทเี่ กิดจากโคเชีย พืชตระกูล หญ้าทรงกลมที่จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงบนพื้นที่เนินเขา อันกว้างใหญ่ สีแดงของต้นโคเชียนับสามหมืน่ ต้นทีต่ ดั กันกับท้องฟ้าสีฟา้ ช่างดูงดงาม ยิง่ นัก ความสวยงามนีเ้ กิดขึน้ ในจังหวัดอิบารากิ เมืองฮิตาจินากะ แห่งเดียวในประเทศ ญีป่ นุ่ ซึง่ รับรองว่าสวยไม่แพ้ทงุ่ ลาเวนเดอร์อนั โด่งดังของฮอกไกโดเลย ส�ำหรับปีนชี้ ว่ งเวลาทีท่ งุ่ โคเชียจะงดงามทีส่ ดุ อยูร่ ะหว่างวันที่ 19 กันยายน จนถึง 18 ตุลาคม ส�ำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเที่ยวชมขอแนะให้ไปยังเนินเขามิฮาราชิ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) ซึง่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทมี่ ไี ม่ กีแ่ ห่งในประเทศญีป่ นุ่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะให้ภาพทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของเนินเขาสีฟา้ เต็มพืน้ ทีก่ ว้างทีเ่ กิดจากดอกเนโมฟิลา (Baby Blue Eyes) ทีอ่ อกดอกในฤดูใบไม้ผลิ สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานทีท่ งี่ ดงามหนึง่ ใน 31 แห่งของประเทศญีป่ นุ่ ผ่านทางรายการ CNN สารคดีผา่ นเว็บไซต์ (ช่องข่าวของอเมริกา) จุดชมวิวห้ามพลาดและช่วงทีเ่ หมาะสมในการชมโคเชีย (เนินเขามิฮาราชิ) 1. โคเชียที่ไล่เปลีย่ นสีจากสีเขียวไปเป็นสีแดง ช่วงของการผสมกันระหว่างสีเขียว กับสีแดง - ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2. โคเชียทีเ่ ป็นสีแดงหมดทัง้ พืน้ ที่ - กลางเดือนตุลาคม 3. โคเชียประกายแสงเป็นสีทองในช่วงเย็น – ปลายเดือนตุลาคม หากสนใจข้อมูลอืน่ ๆ เพิม่ เติม ลองคลิกไปที่ www.hitachikaihin.jp โคเชีย คือ พืชพื้นเมืองประจ�ำปี หนึ่งในสกุล Chenopodiaceae kochia จากภาคใต้ของยุโรป (น�ำมาจากประเทศจีน) มีชื่อญี่ปุ่นว่า “โฮกิงุซะ” (หญ้าไม้กวาด) คนสมัยโบราณจะน�ำก้านของมันมาตากแห้งเพื่อน�ำมาใช้เป็น ไม้กวาด ส่วนผลก็สามารถน�ำมารับประทานได้ ซึ่งในญี่ปุ่นเรียกว่า “โทนบุริ” นอกจากนี้เนือ่ งจากมีรูปทรง สี สัมผัสลิ้นคล้ายไข่ปลาคาเวียร์ จึงมีชื่อเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า คาเวียร์ในสวน 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

น่าจะเป็นที่ถูกใจหนุ่มสาวผู้หลงรักการท�ำอาหารญี่ปุ่น เพราะตอนนี้ ABC Cooking Studio จากญีป่ นุ่ มาเปิดที่ เมืองไทยแล้ว เอบีซี คุก๊ กิง้ สตูดโิ อ (ABC Cooking Studio) เป็นโรงเรียน สอนท�ำอาหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสมาชิก ทัว่ โลกกว่า 290,000 คน และเคยมีสมาชิกมาแล้วกว่า 1 ล้านคน ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ มา โดยมีสตูดโิ อในประเทศญีป่ นุ่ 135 แห่ง และอีก 14 แห่งในเอเชีย ตอนนี้ ABC Cooking Studio มาเปิดสาขาใน เมืองไทยแล้ว ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 3 ของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ บริการ ทุกอย่างเหมือนกับเอบีซสี ตูดโิ อแห่งอืน่ ๆ โดยนักเรียนทุกคนสามารถเลือกเวลา และเลือกว่าจะ เรียนเป็นภาษาญีป่ นุ่ หรือภาษาอังกฤษได้ตามใจชอบ ทีส่ าขาใน ประเทศไทยจะมีทงั้ หมด 5 หลักสูตรให้เลือก ได้แก่ หลักสูตร การท�ำอาหารญีป่ นุ่ และอาหารนานาชาติ หลักสูตรการท�ำขนมปัง หลักสูตรการท�ำเค้ก หลักสูตรส�ำหรับเด็ก และหลักสูตรการท�ำ ขนมญี่ปุ่น (วากาชิ) โดยเริ่มเรียนตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานและ พัฒนาตนเองจนไปถึงหลักสูตรของมืออาชีพ หลังจากเรียนจบ ทัง้ สองหลักสูตร นักเรียนจะสามารถสมัครสอบเพือ่ ขอใบอนุญาต ได้อกี ด้วยนะ ดีด๊ ีใช่ไหมล่ะพ่อครัวแม่ครัวทัง้ หลาย ภาพประกอบ : abc-cooking.co.th


# ThailandStandupChallenge

อยากกินคัพเค้ก 24 ชม. ก็กนิ ได้ กับตูค้ พ ั เค้กเอทีเอ็ม ร้านเบเกอรีช่ อื่ ดังอย่าง ‘สปริงเกิล้ ส์’ (Sprinkles) ซึง่ มีสาขา กระจายอยูท่ วั่ สหรัฐอเมริกา คิดไอเดียน่ารักเอาใจคนรัก ของหวาน ด้วยการเปิดตัว Cupcake ATM ตูเ้ อทีเอ็มส�ำหรับคัพ เค้กเป็นทีแ่ รกในโลก แถมยังเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง เรียกได้วา่ หิว เมือ่ ไหร่ ไปกินได้เมือ่ นัน้ โอ้! มันเริด่ ใช่ไหมล่ะ โดยเจ้าตู้บริการคัพเค้กสีชมพูสุดน่ารักนี้ จะมีเค้กเตรียมไว้ ให้บริการวันละ 600 ชิน้ กับคัพเค้กหลากหลายแบบเหมือนกับที่ ขายในร้าน Sprinkle Cupcake เป๊ะ! ซึง่ วิธกี ารท�ำงานก็ไม่ได้ซบั ซ้อน เพียงเดินมาที่ตู้ กดเลือกคัพเค้กรสชาติต่างๆ จากหน้าจอซึ่งมี ค�ำอธิบายและราคาบอกเอาไว้เสร็จสรรพ ช�ำระเงิน จากนัน้ ก็รอ รับคัพเค้กของคุณทีช่ อ่ งรับได้เลย ขายดีจนตอนนีเ้ จ้าตู้ Cupcake ATM ขยายตัวไปอยู่ในหลายๆ เมือง ทัง้ เบเวอร์ลฮี ลิ ล์ นิวยอร์ก ชิคาโก ดัลลัส แอตแลนต้า ลาสเวกัส สก็อตส์เดล ฮิวสตัน ฯลฯ และก�ำลังจะเปิดทีว่ อชิงตันดีซี แคลิฟอร์เนีย และฟลอริดา้ ในเร็วๆ นีอ้ กี ด้วย...มันเริด่ อะ

แคมเปญดีๆ #ThailandStandupChallenge เริ่มมาจากไหน เป็ น แคมเปญฮอตฮิ ต ที่ เ หล่ า คนไทยหัวใจท่องเทีย่ วพร้อมใจกัน ท้าประลองให้เพื่อนหรือคนรู้จักโพสต์ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในเมืองไทยแล้ว ติดแฮชแทกท้ากันต่อไปเรือ่ ยๆ เพือ่ บอกให้ โลกรูว้ า่ เมืองไทยน่าอยูแ่ ค่ไหน ซึง่ กิจกรรม น่ า รั ก นี้ เ ริ่ ม ต้ น จาก คุ ณ Dhanapol Phanngam ที่ ไ ม่ อ ยากให้ ค นไทย รู้สึกหดหู่และหมองหม่นจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ อีกทั้งเป็นการ กระตุ้นและให้พลังใจซึ่งกันและกัน ผ่านรูปภาพสวยๆ ที่ผู้คนได้แบ่งปันกัน ในโลกออนไลน์ พร้อมเป็นการโชว์ภาพความงามของประเทศไทยให้ทั่วโลก ได้รู้ว่าเมืองไทยนั้นยังงดงามและน่าอยู่น่ามาเยี่ยมเยือนเหมือนเดิม ถือเป็น การต่อต้านความรุนแรงด้วยสันติวิธีอย่างแท้จริงว่าไหม ภาพประกอบ : facebook.com/pintichaon.kalthiyanunt

อย่าเก็บกาแฟไว้ในตูเ้ ย็น หลายคนชอบน� ำ กาแฟที่ เ ปิ ด แล้ ว ไปแช่ ใ นตู ้ เ ย็ น เพราะคิดว่าจะช่วยรักษาความสดใหม่ไว้ได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นความคิดที่ผิด เพราะกาแฟจะดูดกลิ่นจากตู้เย็นมา เก็บไว้ ท�ำให้กาแฟทั้งเสียรสชาติที่ดี และเสียทั้งกลิ่นหอมๆ ไป จะให้ดีเก็บใส่กล่องปิดฝาแน่นๆ ให้มิดชิดจะดีกว่า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 013


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ออยล์มีประโยชน์ในด้านความงามมากกว่าที่คิดนะรู้ไหม สาวๆ รูไ้ หมว่าออยล์ไม่ได้มเี อาไว้เพิม่ ความชุม่ ชืน้ เพียง อย่างเดียว แต่มนั สามารถน�ำมาฟืน้ ฟูความงามของสาวๆ ได้มากกว่านัน้

1.

หลังการก�ำจัดขน ลองทาออยล์ที่ มีสว่ นประกอบของวิตามินบริเวณ ผิวที่ ได้รับการกระตุ้นจากการโกนขน จากนัน้ ลองนวดเบาๆ จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความ ชุม่ ชืน้ ขึน้  เพิ่มพลังให้แผ่นมาส์ก ด้วยการ หยดออยล์ 1 - 2 หยด บนแผ่น มาส์ก หรือ แตะบนผิวหน้าเบาๆ ผิวจะดูด ซับความชุม่ ชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 2 เท่า     เมือ่ รูส้ กึ ว่าผิวไม่ยดื หยุน่  ให้หยดออยล์ 2 - 3 หยดผสมกับน�ำ้ ในขณะล้างหน้า วิธนี ผี้ เู้ ชีย่ วชาญความงามของเกาหลีนยิ มใช้กนั มากๆ เลยล่ะ  วันทีร่ สู้ กึ เหนือ่ ยล้า ลองหยดอโรมาออยล์ลงบนผ้าขนหนูอบไอน�ำ้ (มีความอุน่ เล็กน้อย) น�ำผ้าขนหนูมาวางลงบนช่วงไหล่และล�ำคอ ทีเ่ มือ่ ยล้า ก่อนจะนวดคลึงเบาๆ จะช่วยให้รสู้ กึ เบาสบายผ่อนคลายขึน้ ขจัดความแห้งแตกของริมฝีปาก โดยหยดออยล์ 2 - 4 หยดลงบน แผ่นทิชชู่ จากนัน้ น�ำมาพันรอบนิว้ ชี้ แล้วน�ำไปสัมผัสทีร่ มิ ฝีปาก 2 - 3 นาที ริมฝีปากจะมีความชุม่ ชืน้ เพิม่ ขึน้ โดยฉับพลัน

2.

3. 4. 5.

6.

ดึงคุณสมบัตไิ ม่ละลายน�ำ้ ของออยล์มาใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการ กันน�ำ้ ได้เป็นอย่างดีหลังแต่งหน้าเสร็จ วิธกี ารท�ำได้งา่ ยๆ ด้วยการหยด ออยล์ 2 - 3 หยดลงบนฝ่ามือ ถูกันไปมาเพื่อเป็นการวอร์มให้เกิดความอุ่น น�ำมาอังเบาๆ บนใบหน้า ยกเว้นบริเวณรอบ ดวงตาและริมฝีปาก ออยล์จะช่วยเคลือบผิว เอาไว้อกี ชัน้ เพิม่ ความติดทนยาวนานของ เครือ่ งส�ำอาง  ท�ำเเพคออยล์บ�ำรุงผิว เเค่น�ำผ้า ก๊อซที่หยดออยล์ใส่ให้ชุ่มมาแพค ลงบนผิวหน้า ทิง้ เอาไว้ 10 นาที หลังจากนัน้ ล้างออกกด้วยน�ำ้ อุน่ ท้าให้ลองแตะผิวดู ผิวจะนุม่ และชุม่ ชืน้ ขึน้ ในพริบตา น�ำออยล์มาบ�ำรุงปลายผม   นีค่ อื วิธขี จัดเส้นผมแตก ปลายที่ ใช้ได้อยู่หมัด ลูบไล้ ออยล์บริเวณปลายผม นวดให้ ซึมซาบ ทิ้งเอาไว้ประมาณ 10 - 15 นาที จากนัน้ จึงสระผม ตามปกติ   ท� ำ สั ป ดาห์ ล ะ 1 - 2 ครัง้ เส้นผมจะนุม่ สลวย เงางามอย่างมีชวี ติ ชีวา

7.

8.

่ อกลูกเชอร์รี

Tip & Trick by

อกพายแอ๊ปเปิ้ ล

ฐานเต้าเล็ก ความพุ ่งชัน ของทรวงอกมาก เนื้อเต้าขยายอก ด้านข้าง ดูอกใหญ่

อกค่อนข้างแบน ไม่พุ่งชัน ฐานเต้าไม่เด่นชัด Bestra B

อกเลมอน

ฐานเต้ากว้าง ความพุ่งชันของ ทรวงอกน้อย

t Bes ra B

้ ือ ยกทรงเสริมฟองไรน�ำ้ตหร ะเข็บ า ่ ต้ นเ ว ่ ี ส ยกทรงท

อกสตรอเบอร์ร่ี

่ ่ นิ อก ยกทรงท่ ชี ่ วยเพมิ เน ต้าให้เข้ารู ป Best a ฐา บ ั ะช และเก็บกร ละนเไม่มีโครง r 14 คู่ หู เ ดิ น B ทาง ทัง้ แบบมีโครงแ

Best a Br

อกกรีนแอ๊ปเปิ้ล

ฐานเต้าเป็นรู ปครึ่ง วงกลม ความพุ ่งชัน ของทรวงอก ค่องข้างมาก

อกเร่ิมหย่อนคล้อย เนินอกน้อย ยกทรงท่มี ีโครงถ้าเป็นแบบ “ตะขอหน้า” ยิ่งดี ช่ วยยกอกสูง เก็บอกชิ ด

A. ยกทรงท่เี ส้นรอยต่อระหว่าง เต้ากับล�ำตัวเป็นเส้นโค้ง B. ยกทรงท่ผี ้าด้านข้างกว้าง ช่ วยเก็บกระชับเนื้อเต้า

Bestra B

ยกทรงฐานทรงกลม มีโครงหรือไม่มีก็ได้


ทาลิปสีชมพู

ขาวใส ไร้ฝ้า กระ รอยสิว จุ ดด่างด�ำ

ให้ฟันดูไม่เหลือง...ไม่ยาก เวลาทาลิปสติกสีชมพู สาวหลายคน อาจเคยประสบปัญหาว่าทาปากสีชมพู แล้วฟันดูเหลือง ไม่ขาวสดใสเหมือนทาด้วย ลิปสติกสีแดง วิธกี ารแก้ไขนีแ้ สนง่ายดาย เพียง ทาปากด้วยลิปสติกสีชมพูที่คุณชอบให้เต็มรูป ปาก แนะให้เลือกลิปสติกเนื้อครีมเพื่อช่วยให้ ริมฝีปากดูชุ่มฉ�่ำแวววาว จากนั้นใช้ปลายนิ้ว แตะอายแชโดว์เนื้อครีมสีทองประกายเบาๆ ลงไปบริเวณกึ่งกลางริมฝีปากบนและริมฝีปาล่าง ให้มีสีทองประกาย เจืออยูบ่ างๆ เมือ่ สีชมพูและสีทองเกิดการผสมและประสานกันเเล้ว จะช่วยขับสีฟนั ให้ดขู าวขึน้ มีความสว่างไม่หม่นหมอง แถมยัง ช่วยให้รมิ ฝีปากดูเรืองรองอย่างมีมติ ดิ ว้ ย แต่ขอย�ำ้ ว่าแตะเบาๆ ก็พอ หากไม่อยากให้สสี นั มีความคอนทราสต์ตดั กันมากเกินไป หรื อ ถ้ า อยากได้ ลุ ค ที่ ดู ใ สๆ จะเปลี่ ย นอายแชโดว์ สี ท อง เป็นอายเเชโดว์เมทัลลิกสีเงินก็ได้เช่นกัน

การเลือกรองพื้นส�ำคัญแค่ไหน รองพื้น คือ อาวุธส�ำคัญในการเนรมิตความ งามขัน้ ต้น รองพืน้ ทีท่ ำ� ให้ผวิ ดูเรืองรองคล้าย ก�ำมะหยี่นั้นดีกว่ารองพื้นที่ให้ผลลัพธ์ดูวอกเหมือน แป้ ง ควรจะหาชนิ ด ที่ ผ สมซิ ลิ โ คนเพื่ อ ช่ ว ยปกปิ ด ส่วนบกพร่องของใบหน้า แต่แนะให้ทาเฉพาะส่วนที่ อยากจะปกปิดจริงๆ ไม่ควรใช้ทงั้ ใบหน้า อย่าคาดหวัง ว่ารองพื้นจะปกปิดจุดด่างด�ำได้ทั้งหมด เพราะมันจะ ท�ำให้คุณดูแก่กว่าวัย แตะแต้มคอนซีลเลอร์หรือครีม แต้มสิวแทนจะดีกว่า มันช่วยให้ผวิ ดูสว่างสดใสกว่า หรือ ถ้าต้องการความบางเบาเหนือระดับลองใช้เอสเซนท์ทใี่ ห้ สีแบบสีผิวธรรมชาติเนื้อบางเบาและปกป้องแสงแดด ด้วยในตัว

Step ความสวยครบเซ็ท  1 โฟมล้างหน้า วิตามินC หลังการใช้สัมผัสได้ถึงความกระจ่างใส 2 เซรั่มลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างด�ำ ผิวขาวกระจ่างใส ช่วยลดเลือนริ้วรอย รอยตีนกา รอยล่องลึก 3 มาส์กยกกระชับผิวหน้าให้ได้รูป ผิวเรียบเนียน กระจ่างใสเพียงข้ามคืน 4 ครีมกันแดดเนื้อใยไหม ไม่เหนียวเหนอะหนะ ท�ำให้ผิวเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติ

n o i t o Hot Prom จากปกติ 3,200 บาท ลดเหลือ 2,800 บาท

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 08 1817 2722 LINE ID : PIATHIP2517 FACEBOOK : Ae Piathip


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

Dash Diet

การลดน�้ำหนักเพื่อควบคุมความดันโลหิต การลดความอ้วนในแบบ Dash Diet ถูกน�ำมาใช้กับคนไข้ที่ ต้องการควบคุมความดันโลหิต หรือตามค�ำแนะน�ำของนัก โภชนากร โดยหัวใจส�ำคัญของ Dash Diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) คือ การรับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวต�ำ่ เน้นผักและ ผลไม้ รวมถึงธัญพืช ปลา นมไขมันต�ำ่ ถัว่ และเลีย่ งเนือ้ แดง น�ำ้ ตาล เครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สหวาน เทคนิคการกินเเบบนีจ้ ะช่วยให้ความดันโลหิตลด ลงควบคูไ่ ปกับการควบคุมน�ำ้ หนักได้ดี และนีค่ อื ตัวอย่างของอาหาร Diet

1. 2.

เนื้อสัตว์ เน้นเนื้อปลาเป็นหลัก หรือ ถ้าชอบกินไก่หรือเป็ดแนะน�ำให้ลอก หนังออก ส่วนหมูนั้นขอให้เป็นเนื้อ หมูแดงเท่านัน้ หมูตดิ มันนี่โบกมือลา กันไปเลย เวลากินก็กินแค่ 4 - 5 ชิ้น ต่อมื้อเท่านั้น

ข้าว (อาจะแทนด้วยบะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ที่สามารถเทียบเท่าปริมาณ 1 ส่วน) แนะน�ำให้เลือก ชนิดที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง โดยกินไม่เกิน 2 ทัพพีต่อมื้อ วันละ 3 มื้อ ผัก แนะน�ำให้กินผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวาและมะเขือเทศ มื้อละจาน

3.

4. 5.

ผลไม้ผลย่อมๆ อาจจะกินส้ม 1 ผล ฝรั่ง 1 ผล สับปะรด 6 ชิ้น เมล่อน 1 ชิ้น หรือมะม่วงครึ่งซีก น�้ำมัน แนะน�ำให้เลี่ยงอาหารทอดและผัด และกิน อาหารประเภทอบ ต้ม หรือเผาแทน แต่แน่นอนว่าร่างกายก็ยังต้องการไขมัน ชั้นดี แนะน�ำให้ใช้น�้ำมันมะกอก น�้ำมันทานตะวัน น�้ำมันถั่วเหลืองและน�้ำมัน ข้าวโพดแทนน�้ำมันปาล์ม และใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็พอ นม ควรเลือกนมพร่องมันเนย หรือกินเป็นโยเกิรต์ แทนจะดีกว่า โดยกินวันละ 2 กล่องเท่านั้น ธัญพืช เน้นการกินถัว่ อย่างมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ ถั่วลันเตา ถั่วแระ ถั่วเขียว ฯลฯ รวมถึงเมล็ดแตงโม และเมล็ดทานตะวัน ของกินเล่นบ้านๆ ของคนไทยด้วย โดยให้แบ่งกินเป็นส่วนๆ ในแต่ละวัน

6. 7.

ดื่มน�้ำแบบนีไ้ ด้ประโยชน์แบบเต็มๆ

Health Tip

รู้กันมานานแล้วว่า แต่ละวันเราควรดื่มน�้ำ 8-10 แก้ว หรือ 2 ลิตรในแต่ละวัน แต่รู้ไหม ว่าการดื่มน�้ำเปล่าแบบไหนจะช่วยให้ร่างกายได้รับ ประโยชน์แบบสูงสุด มาลองดูกัน 2 แก้วแรก - หลังจากตื่นนอน สิ่งแรก ที่ควรท�ำ คือ ดื่มน�้ำสะอาดอุณหภูมิห้อง 2 แก้ว เพื่อช่วยให้ระบบอวัยวะภายในท�ำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1 แก้ว - ก่อนมื้ออาหารทัง้ 3 มื้อ เพื่อช่วยระบบการย่อยอาหาร 1 แก้ว - ก่อนอาบน�ำ้ เพือ่ ช่วยให้ความดันเลือดต�ำ่ ลง และเป็นการปรับอุณหภูมใิ ห้รา่ งกาย 1 แก้ว - ก่อนนอน เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

การฝึ ก หายใจลึ ก ๆ วั น ละ 10 ครั้ ง จะช่ ว ยขยายการท� ำ งานของปอดและ เพิ่มออกซิเจนให้แก่ร่างกาย


คุณเป็ นโรคกลัวเป็ นคนไม่ส�ำคัญ ในโลกออนไลน์หรือเปล่า

ในโลกออนไลน์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเฟซบุค แชทไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ มักสร้างให้ ผูเ้ ล่นมีโลกส่วนตัวอีกใบหนึง่ ขึน้ มานอกเหนือจากโลกความจริง แบบออฟไลน์ แถมทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบ อิสรเสรี ไม่มีขอบเขตจ�ำกัด หลายคนเมื่อมีคนมาสนใจทักทาย พูดคุยแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน หรือใช้ค�ำทักทายเพียงสั้นๆ แต่นั่นก็ท�ำให้เกิดอาการ “ติด” ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในการตอบโต้ พูดคุย ติดตามและเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์นั้น และ “FOMO” ก็คือ ค�ำย่อของกลุ่มอาการ Fear of Missing Out หรือ อาการกลัวเป็นคนไม่ส�ำคัญนั่นเอง กลุ่ม อาการ FOMO หรื อ ความหลงแบบนี้ มี ใ นหลายประเทศ ทั่วโลก ผลที่ตามมาในขั้นต่อไปของคนที่มีอาการนี้คือ มักมี สมาธิสั้น อารมณ์แปรปรวน ขี้หงุดหงิด โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ เสพสื่อออนไลน์หรือใช้อินเทอร์เน็ต บางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้ากับผู้คนรอบข้างในชีวิตจริงไม่ได้ กลายเป็นคนเก็บตัว เก็บกด มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาชีวิต เมื่อเป็นหนักก็ต้องมีการบ�ำบัดรักษาเช่นกัน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

แจ่มว้าวววว!

เที่ยวหน้าฝนให้ฉ่ ำใจไป � “แม่แจ่ม” จ.เชี ยงใหม่ ฝน..ฝน..ฝน.. สายฝนที่ตกลงมาน�ำพาซึ่ งความชุ่มชื่ นสูต่ น้ ไม้ ใบ หญ้า และป่ าเขา ชาวไร่ ชาวนาเตรียมเฮเมื่อฝนแรกได้มาเยือน เป็นสัญลักษณ์บง่ บอกว่า.. ถึงฤดูการท�ำนากันแล้ว การท�ำนามีหลายรูปแบบทั้งท�ำนาแบบพื้นราบที่เราสามารถพบเห็นได้โดย ทั่วไป ท�ำนาในทะเลสาบ อันนี้ก็จะมีที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น (ถ้ามีโอกาสเราจะพา ไปเที่ยว) และการท�ำนาแบบขั้นบันได มีเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนบริเวณ พื้นที่ราบสูง และในฉบับนีค้ หู่ เู ดินทางเลยไม่รรี อ ขอพาคุณผูอ้ า่ นไปสัมผัสกับความเขียว ขจีชวนหลงใหลของนาขั้นบันไดที่อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในไม่กี่ แห่งของประเทศ แล้วคุณจะรู้ว่า “แจ่มว้าวววว...” ขนาดไหน แม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่หลังดอย อินทนนท์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 150 กิโลเมตร ขับรถขึ้นมาทางอุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์เจอด่านที่ 2 ของอุทยานฯ ให้ขับขึ้นไปอีกเล็กน้อยจะ 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.แม่แจ่ม ไม่เสียค่าผ่านทาง เพียงบอกไปว่า จะไปแม่แจ่มเท่านั้น จากจุดนี้ไปอีก 22 กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว อ�ำเภอเล็กๆ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากตัวเมืองอย่างแม่แจ่ม ความสะดวกสบายบาง อย่างอาจลดน้อยลง เส้นทางทีค่ ดโค้ง คดเคีย้ ว เลีย้ วเลาะขอบเขาอาจจะท�ำให้ใคร บางคนท้อใจ มึนหัว เมารถกันไปบ้าง แต่นนั่ แหละสิง่ เหล่านัน้ ล้วนเป็นเกาะก�ำบัง ให้ความคงอยู่ของวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่งดงาม ของวัดวาอารามโบราณสถานต่างๆ ในสมัยก่อน รวมถึงธรรมชาติตา่ งๆ โดยรอบ ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่จนถึงทุกวันนี้ แล้วที่แม่แจ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่น่าสนใจบ้าง ตามเรามาได้เลย...

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


1

นาขัน้ บันไดบ้านป่ าบงเปี ยง

เป็นจุดชมนาขั้นบันไดมุมสูงแบบ 180 องศาที่สวยที่สุดของที่นี่ การเดินทาง ขึ้นมายังจุดนี้ค่อนข้างล�ำบากต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือหากขับไม่แข็ง พอก็จา้ งรถในพืน้ ที่ได้ แต่รบั รองว่าคุม้ สุดคุม้ ! ภาพท้องทุง่ นาขัน้ บันไดทีก่ วางขว้าง ระนาบตลอดแนวถนน มีเถียงนาที่ชาวนาสร้างเป็นบ้านเล็กๆ เพื่อหลบแดดหลบ ฝนยามมานอนเฝ้านาเป็นจุดน�ำสายตาที่ดูกลมกลืน เมื่อขึ้นมาถึงบนนี้แล้วอย่า ลืมสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ เพือ่ เก็บกลิ่นอายความบริสุทธิข์ องโอโซนรอบๆ ตัว ให้สมองที่เหนื่อยล้าได้พักผ่อนกับวันชิลล์ๆ กันบ้าง การเดินทางมายังจุดนี้ จาก วงเวียนหน้าเทศบาลแม่แจ่ม มุ่งหน้าไปทางน�้ำออกฮูก เจอสามแยกให้เลี้ยวขวา ไปทางบ้านทุ่งยาว ขับไปตามทางเรื่อยๆ ประมาณ 5-6 กิโลเมตร สุดทางถนน ขรุขระบนยอดเขาเมือ่ ไหร่... จุดนัน้ คือจุดชมวิวนาขัน้ บันไดไฮไลท์ดาวเด่นทีห่ า้ ม พลาด เฉพาะหน้าฝนเท่านั้น

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


2

นาขัน้ บันไดบ้านกองกาน

ส�ำหรับคนทีร่ กั ธรรมชาติ อยากชมท้องทุง่ นาขัน้ บันไดแต่ไม่อยากผจญภัยมากนัก ที่บ้านกองกานก็มีให้ชมเช่นกัน แม้จะไม่อลังการงานสร้างเท่ากับบ้านป่าบงเปียง แต่ก็ถือว่าเป็นจุดพักสายตาที่มีท้องทุ่งนาสีเขียวให้ชมเหมือนกัน การเดินทาง สะดวกสบายเพราะมีถนนหนทางลาดยางอย่างดี จากตัวตลาดสดให้ขบั รถข้ามแม่นำ�้ แม่แจ่ม เลี้ยวขวาแล้วขับไปตามทางเรื่อยๆ ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะเริ่มสังเกต เห็นความเขียวขจีของท้องทุ่งนาขั้นบันไดกันแล้ว

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


3

วัดกองกาน

อยู่ก่อนถึงนาขั้นบันไดประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดส�ำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมีพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ตามค�ำบอกเล่าในราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 หลังจากที่พระพุทธศาสนาได้ เผยแผ่มาจากลังกาทวีป เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ พระเจ้าตนหลวงนี้สร้าง แบบล้านนาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอ�ำเภอแม่แจ่ม ตัววิหารเป็นไม้ ส่วนหลังคา มุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ วัดกองกาน หมายถึง วัดที่มีผู้มีจิตศรัทธามาท�ำบุญเป็นจ�ำนวนมาก หาบ ข้าวของมาแล้วเอาไม้คานทีห่ าบของมากองรวมกันไว้ ในเวลาต่อมาได้ยดึ ถือเอา วันขึ้น 15 ค�่ำเดือน 8 เหนือ (เดือน 8 เป็ง) เป็นวันท�ำบุญสักการะบูชาพระเจ้าตน หลวงจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อีกจุดหนึ่งที่ต้องเดินไปชมคือ ทางด้านหลังวัดจะมีสะพานแขวน (ขัวโต๋ง เต๋ง) ที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ คนในหมู่บ้าน ลมพัดเย็น บรรยากาศดี วิวสวย

4

วัดพุ ทธเอ้น

ตั้งอยู่ที่ ต.ช่างเคิ่ง มีชื่อเดิมว่า วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฎ มีต�ำนานเล่าขาน กันว่า ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวเนยสัตว์ผ่านมา และได้ทรง หยุดพักผ่อนที่ดอนสกานต์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดในปัจุบัน ได้ทรง ตรัสเรียกหาพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐากให้หาน�้ำมาเสวย เสร็จแล้วทรงบ้วน พระโอษฐ์ลง ณ บริเวณที่บ่อน�้ำในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ่อน�้ำที่มีลักษณะเป็นน�้ำบ้วน ออกจากใต้พนื้ ดิน ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย ไม่วา่ จะแล้งเพียงใดก็ตาม ต่อมา ได้มีพระภิกษุ 2 รูป คือ พระติวิทวังโส และพระชมพูวิทโย ได้ธุดงค์ผ่านมาจึงได้ รวมชาวบ้านในระแวกนั้นสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่น�้ำพุ่งออกมา ปัจจุบันบริเวณบ่อน�้ำนี้ก็มีชาวบ้านน�ำขวดน�้ำมารองน�้ำไว้ดื่มกินกันตลอด แม้ในปัจจุบันจะมีระบบน�้ำประปาที่ดีแล้วก็ตาม เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน�้ำ ศักดิส์ ทิ ธิ์ สะอาดบริสทุ ธิ์ พ่ออุย้ ท่านหนึง่ เล่าให้เราฟังว่า ด้านบนทีส่ ร้างเป็นศาลา คุมบ่อน�้ำไว้นั้น ห้ามมิให้ผู้หญิงขึ้นไปเด็ดขาด มิฉะนั้นน�้ำในบ่อจะเน่าเสีย ความ 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เชื่อไม่ใช่สิ่งที่ผิด ถ้าไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเดินทางไป ท่องเที่ยวที่ใดก็ควรรู้กฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ ไว้ด้วยเพื่อเป็นการเคารพ สถานที่ ภายในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่ส�ำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์นำ�้ ” ลักษณะคือสร้างในสระสีเ่ หลีย่ มโดยปักเสาลงในน�ำ้ ล้อมรอบด้วยก�ำแพงศิลาแลงบริเวณรอบโบสถ์จนถึงก�ำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมายเหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก คติการบวชในโบสถ์กลาง น�ำ้ นัน้ ถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิม์ ากทีส่ ดุ ได้รบั อิทธิพลมา จากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการบวชกลางน�้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว บริเวณด้านหลัง โบสถ์กลางน�้ำมีวิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสกุลไทย ใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียวเหนือประตู ทางเข้าด้านหลัง

5

วัดยางหลวง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ท่าผา เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดด ไม่ไกลกัน มาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ “ยาง” เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ พระพุทธ รูปไม้สักองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ หากไม่ สังเกตก็จะดูเหมือนพระพุทะรูปทั่วไป แต่จริงๆ แล้วประกอบขึ้น มาจากไม้สักทั้งองค์ กู่ปราสาท (เขาคิชกูฏจ�ำลอง) อยู่บริเวณด้าน หลังพระพุทธรูป คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะ ทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกับล้านนาสกุล ช่างเชียงแสน รูปปั้นราชสี เป็นศิลปะสมัยโบราณ ฯ และเมื่อเดิน เข้าไปในพระอุโบสถหากปิดประตูและหน้าต่างทุกบานแล้ว จะมี ช่องแสงเล็กๆ ลอดมาทางหน้าต่างด้านขวามือ เมือ่ มองลงไปทีพ่ นื้ เราจะเห็นเงาสะท้อนภาพสีของวิหารหลังข้างๆ อย่างชัดเจนในวัน ที่อากาศแจ่มใส คล้ายๆ กับที่วัดพระธาตุล�ำปางหลวง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


6

วัดป่ าแดด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านป่าแดด ต.ท่าผา มีพระธาตุสีขาวตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้า ของวัด ทางด้านขวามือจะเป็นโบสถ์ ไม้ทรงล้านนา ห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปด้านบนโบสถ์ เมื่อ เดินเข้ามาผ่านก�ำแพงวัดด้านในจะเป็นหอพระไตรปิฎก และวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธ รูปเก่าแก่ฝีมือช่างพื้นบ้าน บนเพดานเหนือพระพุทธรูปจะเป็นรูปของจักรวาล ด้วยความเชื่อ ที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนั่นเอง (ต้องสังเกตดีๆ) บริเวณด้านข้างจะเป็นภาพ จิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ วาดโดยช่างแต้ม ชาวไทยใหญ่ เป็นเรื่องพุทธประวัติและ ชาดกต่างๆ วิหารหลังนี้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 การได้มาเที่ยวที่นี่ท�ำให้นาฬิกาชีวิตของเราเดินช้าลง ความเจริญต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมกับ นักท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ปั๊มน�้ำมัน รวมถึงการค้าขายสินค้าพื้นเมืองอย่างผ้าซิ่น ตีนจก ทุกอย่างดูครึกครื้นขึ้น ท�ำให้คนในแม่แจ่มสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องออกไปใช้ ชีวิตอย่างเร่งรีบ แออัด ติดขัดกันอยู่ในเมืองอย่างเช่นเราๆ ท่านๆ ... น่าจะเป็นชีวิตสโลว์ ไลฟ์ อย่างแท้จริง อากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย ลมพัดโชยเอื่อยๆ ในวันฝนพร�ำ หยิบหนังสือเล่มโปรดมาอ่าน เพื่อความบันเทิงของสมอง พร้อมเอนกายนอนพักผ่อนให้ชีวิตค่อยๆ ขับเคลื่อนไป ปล่อยหัวใจ ล่องลอยไปกับสายฝน ... แค่นี้ก็ขอบอกว่า “แจ่มว้าวววว...” แล้ว

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

การเดินทาง 1.โดยรถส่วนตัว ไปได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ออกจากเชียงใหมใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอ�ำเภอหางดง อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอดอยหล่อ อ�ำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาที่อ� ำเภอฮอด มุ่งหน้าไปทาง แม่ฮ่องสอน ผ่านอุทยานแห่งชาติออบหลวง เลี้ยวขวาที่ กม.22 เข้าทางหลวงหมายเลข 1088 อีก 45 กม. ก็เข้าสู่ ตัวอ�ำเภอแม่แจ่ม เส้นทางที่ 2 ออกจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอ�ำเภอหางดง อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอดอยหล่อ ก่อนถึงอ�ำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาแยกเข้าอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ โดยทางหลวงหมายเลข 1009 มุ่งหน้าสู่ยอด ดอยอินทนนท์ พอผ่านด่านของอุทยานด่านที่ 2 จะแยกซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 1192 ระยะทาง 22 กม. ก็จะถึง แม่แจ่ม ทางช่วงนี้จะเป็นทางบนเขาที่แคบ ชัน และมีโค้ง หักศอกตลอดทาง ควรขับด้วยความระมัดระวัง เส้นทางนี้ จะใกล้กว่าสายฮอด ประมาณ 30 กม. 2. โดยรถประจ�ำทาง มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ออกจากสถานี ขนส่งผู้โดยสารกุงเทพฯ (จตุจักร) ทุกวัน สอบถามได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th


เรื่อง : อิ่มเอม ภาพ : S88

แวะชิมริมทาง

สเต๊กหมู

ร้านซุ้มสิกขร กองทัพเดินได้ด้วยท้องฉันท์ใด ก่อน ออกเดิ น ทางก็ ต ้ อ งเตรี ย มตุ น สบี ย ง ไว้ ฉั น ท์ นั้ น ... แวะชิ ม ริ ม ทางฉบั บ นี้ เ ราภู มิ ใ จเสนอ ร้านซุ้มสิกขร ร้านอาหารหน้าตาธรรมดา แต่รสชาติไม่แพ้ในตัวเมืองเลย! ร้านซุม้ สิกขร ชือ่ ทีด่ แู ปลกหูนคี้ อื ชือ่ ของลูกชายคนเดียวของเจ้าของ ร้านนั่นเอง ร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามปากซอยทางเข้าโรงแรมแม่แจ่ม หาไม่ ยาก เมนูเด็ดวันนี้ของแนะน�ำ ปลาทับทิมสามรส ปลาสดๆ จากบ่อ หลังบ้านที่ทางร้านเลี้ยงไว้เอง รับรองได้ถึงเนื้อที่หวานกรอบผัดราด มาด้วยซอสเข้มข้นสามรสเค็ม เปรี้ยว หวาน ต่อด้วย หมูมะนาว ที่ รสชาติเปรี้ยวก�ำลังดี หรือจะเป็นเมนูทอดๆ อย่าง กบทอดกระเทียม ก็ อ ร่ อ ยเพราะเค้ า ทอด มาอย่างกรอบโรยหน้า ด้วยกระเทียมเจียว ห้าม พลาดกั บ เมนู ไก่ ท อด สมุนไพร ที่อร่อยจนต้อง ของเบิ้ล สูตรเด็ดเคล็ด ลับอยู่ตรงน�้ำจิ้มรสเด็ด ที่เสิร์ฟมาคู่กันช่วยเสริม ให้จานนี้ดูดีมีคุณค่าขึ้น

อีกเยอะ เมนูอินเตอร์นิดๆ อย่างสเต๊กหมู ไก่ ปลาที่นี่ก็มีนะจ๊ะ เพราะ อ�ำเภอแม่แจ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ ยังมีเมนูเด็ดพิชติ ใจลูกค้าอย่าง ปลาหมึกผัดพริกไทด�ำ ที่เราเห็นทุกโต๊ะต้องสั่ง หมูจุ่มแจ่วฮ้อนก็มี ผัดไท ราดหน้า ฯลฯ มีทั้ง เป็นกับข้าวและอาหารจานเดียว สามารถโทรสัง่ ล่วงหน้าก่อนได้ เพราะ ร้านนี้ท�ำเอง เสิร์ฟเอง แถม ราคาก็กันเองด้วยนะ

หมูมะนาว คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25

ร้านซุ ้มสิกขร ที่ตั้ง 3/3 หมู่ 3 ต.ช่างเคิ้ง อ.ม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทร. 08 7067 8193


One Day Trip

เรื่อง มะลิ / ภาพ S88

ททท.ชวนเที่ยววิถีไทย

ตามรอยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมือ่ เร็วๆ นี้ คูห่ เู ดินทางได้มโี อกาสร่วมทริปกับ ททท.เดินทางส�ำรวจเส้นทางท่องเทีย่ ววิถไี ทย ตาม รอยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมผ่านลวดลายของ ผืนผ้า โดยเริม่ จากการเยีย่ มชม “พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ไทย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” ณ หอรัษฎากรพิพฒ ั น์ ในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ ถูก จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พรระบรมราชินนี าถ ทีม่ งุ่ ทรงหวังให้เป็นแหล่ง ความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์ เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตั้งแต่ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง

ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงใช้ในวโรกาสส�ำคัญต่างๆ ซึง่ มีความงดงาม และ ทรงคุณค่ายิง่ นัก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แวะรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมช้อปปิง้ สินค้าพืน้ บ้านต่างๆ ทัง้ ข้าวของเครือ่ ง ใช้และของกินในราคาย่อมเยากันที่ “ตลาดโก้งโค้ง” ซึง่ เป็นตลาดโบราณย้อนยุค พ่อค้า แม่คา้ จะแต่งตัว ชุดไทยแบบชาวบ้าน สัมผัสได้ถงึ วิถชี วี ติ ของคนไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมือ่ อิม่ หน�ำส�ำราญใจกันแล้วก็ออกเดินทางมุง่ หน้ามาที่ “ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ”

ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ต�ำบลช้าง ใหญ่ อ�ำเภอบางไทร ติดกับพืน้ ทีข่ องศูนย์ศลิ ปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูภ่ ายใต้การ ก�ำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์การส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนี้ เปิดมาเพื่อรองรับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่ ระดับสากลอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการผลิตและจ�ำหน่าย ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์แสดงสินค้า เพือ่ การส่งออก โดยเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิต ผูส้ ง่ ออก และนักธุรกิจได้พบปะเจรจาการค้าร่วมกัน 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 2 อาคาร คือ “ศาลามิง่ มงคล” เป็นอาคารธุรกิจและ แสดงนิทรรศการ และอาคารเล็กชือ่ ว่า “อาคารตลาด” ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้า ศาลามิง่ มงคล ถือเป็นสถานทีอ่ นั ทรงเกียรติ ศูนย์กลางการเผยแพร่งานศิลปาชีพในพระราชด�ำริ แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ อาทิ หอศิลปาชีพ จัด แสดงผลงานชิน้ เด่น และผลงานที่ได้รบั รางวัลจาก การประกวดของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประเภท ของตกแต่ง เครือ่ งแต่งกาย ของขวัญ ของช�ำร่วย และของใช้ในครัวเรือน ทีเ่ ห็นแล้วคุณจะต้องทึง่ กับ ความสามารถของครูช่างแต่ละท่านจริงๆ ต่อด้วย หอหัตถกรรมอาเซียน เน้นงานทีท่ ำ� จากมือและวัสดุ ธรรมชาติ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา ท้องถิ่น และหอหัตถศิลป์ผ้าไทย ที่รวมส่วนของ นิทรรศการ ส่วนการจัดกิจกรรมหมุนเวียน และส่วน จัดจ�ำหน่ายไว้ดว้ ยกัน ...

จะว่าไปเราใช้เวลาเดินชมนิทรรศการต่างๆ ที่ ทางศูนย์ฯ ได้จดั แสดงไว้ประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ เรียกว่าน่าสนใจทุกห้อง เพราะอัดแน่นไปด้วยข้อมูล ความรู้ ความเป็นมาต่างๆ กว่าจะผลิตสินค้าทีด่ มี ี คุณภาพแต่ละชิน้ ออกมาได้ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ เชิญเราไปสัมผัสกับเรื่องราวท่องเที่ยววิถีไทยที่น่า

ประทับใจมากๆ ใครสนใจก็เรียนเชิญตามรอยเราไป ได้นะคะ เพราะคุณจะได้รบั รูถ้ งึ คุณค่าของผ้าไทยขึน้ อีกเยอะ ... ทีส่ ำ� คัญอย่าลืมแวะซือ้ สินค้าติดไม้ตดิ มือ ไปด้วยหละ พลาดแล้วจะเสียใจ! รั ก เมื อ งไทย เที่ ย วเมื อ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ไทย ชีวติ ดีด๊ ... ี


ไฮเทคอัพเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

HP เปิ ดตัว ENVY Curved All-in-One พีซีออลอินวันจอกว้าง+โค้ง 34 นิ้ว

DJI เปิ ดตัวกล้องวิดีโอ และภาพนิ่งแบบพกพา พร้อมกันสั่น 3 แกน “Osmo” Osmo มาพร้อมกับด้ามจับ gimbal กันสั่น 3 แกน ขนาดกะทัดรัด Osmo มีตัวกล้อง X3 ลักษณะเดียวกับ โดรน dji inspire 1 พร้อมกับเลนส์ 20mm ถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงที่ระดับ 4K (4096 x 2160) 24/25p และภาพนิ่ง 12 mp โหมดถ่ายภาพแบบพาโนรามา สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เพื่อดูภาพขณะบันทึกภาพได้ ควบคุมการท�ำงาน Osmo โดยผ่าน app dji go อย่างง่ายดาย เหมาะส�ำหรับการบันทึกวีดีโอที่มีการเคลื่อนไหวของภาพ เช่น กีฬา ติดตามวัตถุหรือวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วย แกน gimbal 3 แกน จะท�ำ หน้าที่ป้องกันไม่ท�ำให้ภาพพสั่นไหว “Osmo” มีน�้ำหนักด้ามจับรวมกล้อง 422g แบตเตอรี่ใช้งาน ได้ประมาณ 40 นาที สนนราคา 25,000 วางจ�ำหนายปลายเดือน ตุลาคมนี้

พีซตี วั ใหม่จากค่าย HP ทีเ่ ปิดตัวพร้อมกันเป็นชุด มันคือ HP ENVY Curved All-in-One พีซีออลอินวันจอโค้ง จุดเด่นคือใช้จอกว้าง 34” ใหญ่สะใจมาก (HP คุยว่าเป็น The widest curved all-in-one in the world) • หน้าจอโค้ง IPS 34” ความละเอียด Quad HD+ (3440x1440) ใช้ไฟ LED backlit แบบ edge-to-edge, ผ่านการรองรับมาตรฐานสีจาก Technicolor • กล้อง Intel RealSense รองรับ Windows Hello, ระบบเสียง Bang & Olufsen • ซีพียู Intel Core i5-6400T (Skylake) 2.2GHz • จีพียู GeForce 960A แรม 2GB DDR5 • แรม 12GB DDR4, ฮาร์ดดิสก์ 1TB • พอร์ต USB 2.0 x3, USB 3.0 x4, HDMI Out • เครื่องหนักประมาณ 30 ปอนด์ หรือราว 13 กิโลกรัม ราคาขาย 1,799.99 ดอลลาร์ เริ่มขายเดือนพฤศจิกายนนี้ ดูขนาดแล้วต้อง ถือว่ามัน “ใหญ่มาก” เลยทีเดียว นอกจาก HP Envy Curved ตัวท็อปแล้ว HP ยังออก HP Envy Allin-One รุ่นจอไม่โค้งขนาด 23.8” และ 27” สามารถเลือกสเปกจอได้สูงสุด ถึง 4K ด้วย ราคาเริ่มต้นที่ 999.99 ดอลลาร์

Camera : Light L16 กล้องสไตล์ Smartphone 16 เลนส์ ความละเอียด 52 ล้านพิกเซล กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่สุดล�้ำชื่อว่า Light L16 กล้องตัวนี้มาพร้อมกับเลนส์ ใน ตัวถึง 16 ตัวแยกอิสระ โดย Light L16 เป็นกล้องที่ออกแบบมาคล้าย smart phone มีขนาดเล็ก แต่ได้ไฟล์ภาพคุณภาพสูง เพราะเลนส์ทั้ง 16 ตัวนี้สามารถบันทึก ภาพอิสระแต่ละตัวในความละเอียด 13 ล้านพิกเซลก่อนที่จะน�ำมารวมกันเป็นภาพใหญ่ 52 ล้านพิกเซล โดยชือ่ ของ Light L16 ก็มาจากเลนส์ 16 ตัวทีว่ า่ นี้ ทัง้ นีเ้ ลนส์หา้ ตัวจะมีทางยาวโฟกัส 35 mm อีกห้าตัวมีทางยาวโฟกัส 70 mm และอีกหกตัวมีทางยาวโฟกัส 150 mm ซึ่ง เลนส์แต่ละตัวจะบันทึกภาพเอาไว้ทงั้ หมดในทางยาวโฟกัสต่างๆ เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถ น�ำมาเลือกและปรับแต่งได้ภายหลังทัง้ ระยะชัด จุดโฟกัสหรือแม้แต่การปรับแสง สามารถ น�ำรูปมาซูมเข้าซูมออก เลือกหน้าชัดหลังเบลอ หรือแก้แสงมืดสว่างได้เองภายหลัง ทางผู้ผลิตยังบอกว่าไฟล์ภาพของกล้องตัวนี้เทียบเท่ากล้อง DSLR เลยทีเดียว ส�ำหรับส่วนอื่นๆของกล้องมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5 นิ้วแบบทัชสกรีน พร้อมระบบ ปฏิบัติการ Android มี Wi-Fi ในตัว ตอนนี้เปิดให้จองในช่วงแรกของการเปิดตัว ราคา $1,299 ใครที่สนใจสั่งจองได้ที่ light.co 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

MOVIE

ดูหนังฟังเพลง

DVD

Pixels (พิกเซล)

แนวหนัง : แอคชั่ น สนุกตื่นเต้น นักแสดง : อดัม แซนด์เลอร์, เควิน เจมส์, มิเชลล์ โมนาฮาน เรื่องย่อ : เมื่อเอเลี่ยนเข้าใจผิดคิดว่าภาพบันทึกวิดีโอ

the little prince เจ้าชายน้อย

แนวหนัง : แอนิเมชั่ น ผู ้ก�ำกับ : มาร์ค ออสบอร์น นักแสดง : มาริออน โคติลลาร์ด ก�ำหนดฉาย : 22 ตุลาคม 2558 เรื่องย่อ : เจ้าชายน้อย เป็น ภาพยนตร์

แอนิ เ มชั่ น ดั ด แปลงจาก Le Petit Prince หนังสือชื่อดังปี 1943 ของ อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี ซึ่งโด่งดังและได้รับการ แปลมากกว่า 190 ภาษาทั่วโลก โดยเรื่องราว ของเจ้าชายน้อยเวอร์ชั่นนี้เป็นเรื่องราวของ เด็กหญิงผู้เคร่งเครียดกับต�ำราเรียนที่มีบ้านอยู่ ตรงข้ามกับชายชราผู้เพ้อฝันและรักการส่อง ดวงดาว ความสัมพันธ์ของทัง้ สองเกิดขึน้ เมือ่ จูๆ่ จรวดกระดาษของชายชราที่ถูกพับมาจากหน้า กระดาษของหนังสือเจ้าชายน้อยไปตกที่บ้านของเด็กหญิง ความน่าประทับใจเลยเกิดขึ้น โดย Little prince เล่าผ่านรูปแบบของภาพคอมพิวเตอร์ 3D ผสานกับงาน Stop Motion สร้างเสน่ห์ให้กับหนังเรื่องนี้

เกมส์ สุ ด คลาสสิ ค ที่ ม นุ ษ ย์ ส ่ ง ขึ้ น ไปเป็ น การประกาศ สงคราม พวกเขาจึงโจมตีโลกกลับด้วยวิธีตามวิดีโอเกมส์ อย่าง แพ็กแมน, ดองกีค้ อง, กาลากา, เซนติปดิ และ สเปซ อินเวเดอร์ส เป็นอาวุธแต่ละด่าน ประธานาธิบดี วิล คูเปอร์ (เควิน เจมส์) จึงต้องตามตัวเพื่อนวัยเด็กของเขา แซม เบรนเนอร์ (อดัม แซนด์ เลอร์) แชมป์การแข่งขันวิดีโอเกมส์ยุค 80 มาเป็นผู้น�ำทีมเหล่า เซียนเกมส์ตัวยงในยุคนั้น เพื่อถล่มฝ่ายเอเลี่ยนและปกป้องโลก ให้พ้นภัย

MUSIC

BOOK

ยิ่งล้มเร็วเท่าไหร่ ยิ่งใกล้ความส�ำเร็จ ผู ้เขียน : เบิร์นฮาร์ด ชโรเดอร์ ผู ้แปล : ชโลทร โพยมยล ส�ำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How To จ�ำนวน 208 หน้า / ราคา 175 บาท

คอนเสิรต์ ครบรอบ 50 ปี The Impossibles เปิ ดจองบัตรแล้ววันนี้

บางทีการล้มก็น�ำพาซึ่งความส�ำเร็จบาง อย่างมาให้เรา เราอาจต้อง “เฉลิมฉลอง” ให้กับความล้มเหลว ไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ประสบ ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องหรอก หนังสือเล่มนี้จะ เป็นเหมือนที่ปรึกษาด้านการริเริ่มธุรกิจ ตั้งแต่ การเริ่มคิดว่า เราจะท�ำธุรกิจอะไร และท�ำอย่างไร ด้ ว ยค� ำ แนะน� ำ อย่ า งชั ด เจนโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญผู ้ มี ประสบการณ์ด้านการตลาดและการริเริ่มกิจการ มากกว่า 20 ปี นี่จึงเป็นหนังสือที่ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ทั้งหลายไม่ควรพลาด

กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งตามค�ำ เรียกร้อง หลังจากห่างหายกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบไปกว่า 10 ปี และวันนีพ้ วกเขา THE IMPOSSIBLES (ดิ อิมพอสซิเบิลส์) พร้อม แล้วที่จะมาย้อนเล่าเรื่องราวกับหลากหลายบทเพลงฮิต ทั้งเพลง ไทยและเพลงสากล กับคอนเสิร์ตครบรอบ 50 ปี ดิอิมพอสซิเบิลส์ เพียง 2 รอบ เท่านั้น ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฯ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เวลา 19.00 น. เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเกตเมเจอร์

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่องและภาพ : joesabf

มัณฑะเลย์

ประตูสู่การท่องเที่ยวเมียนมาร์

ทศวรรษที่ผา่ นมาฉันเดินทางไปประเทศพม่า หรือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” (Republic of the Union of Myanmar) ในราว 2-3 ปี /ครัง้ จึงพอที่จะช่ วยยืนยันกับเขาได้อกี แรง ว่าพม่าในยุ คแง้มประเทศอ้ารับทุนตะวันตกอย่าง สุดวงแขนนัน้ เปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ ฉันว่ากับเพือ่ นร่วมแรมทาง.. “ไม่ใช่ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง หรือ ออง ซาน ซูจี หรอกทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงประเทศ -- สมาร์ทโฟน ทีต่ ดิ หนึบอยู่ในมือและแปะหูผคู้ นพม่าทัง้ หนุม่ -แก่ แม่มา่ ย-สาว ไม่เว้นกระทั่งลูกเด็กเล็กแดงแทบทุกเวลานาทีนั่นต่างหาก ที่จะเป็นตัวการใหญ่ ในการเปลี่ยนทิศให้พม่าว่าจะเลื้อยไป ทางร้าย.. หรือจะไหลไปในทางดี!?!” แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ฉันก็ยังออกแรงเชียร์ ให้คนที่ยังไม่เคยแบกเป้หอบกระเป๋าไป

เยือนประเทศบ้านใกล้ของเราแห่งนี้ ให้ ไ ด้ อ อกไปลองสั ม ผั ส อั ธ ยาศั ย ไมตรี ผู ้ ค นพม่ า ที่ อาจแผกต่ า งจาก ประวัติศาสตร์ที่พร�่ำบอกต่อๆ กันมา อยู่อย่างสม�่ำเสมอ ด้วยหวังว่าเพื่อน ผูร้ กั การเดินทางทัง้ หลายจะได้ลดอัตตา ปรับทัศนคติเกี่ยวกับพม่า-ไทยให้ขยับ ใกล้เข้ากับความเป็นจริงสักที นอกจากนครย่างกุ้ง (Yangon) ที่ เปรียบเสมือนประตูบานหลักสู่แหล่งท่องเที่ยว ในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศพม่าแล้ว ปัจจุบนั การเดินทางโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร สู่ “มัณฑะเลย์” (Mandalay) อดีตเมืองหลวงสมัยกษัตริย์ยุคสุดท้ายก็ก�ำลังกลายเป็น เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ เหมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี เ วลาต่ อ ทริ ป ไม่ มากนัก หรือคณะที่ต้องการไปสัมผัส เฉพาะไฮไลท์หลักๆ ของเขตพม่าตอน บน (มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล) สายการ บินประเภทโลว์คอสต์เดี๋ยวนี้เปิดเที่ยว บินตรงทุกวัน อีกทั้งมัณฑะเลย์เองก็ เป็นหัวเมืองหลักที่มีระบบคมนาคม เชือ่ มต่อไว้รอท่านักท่องเทีย่ วอย่างครบ ครัน ทัง้ เครือ่ งบินภายใน รถไฟ รถทัวร์ รวมถึงเรือโดยสารระหว่างเมืองท่องเทีย่ ว จึงนับเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่งหากใคร ก� ำ ลั ง มองหาเมื อ งอารยธรรมสวยๆ เที่ยวง่าย อาหารแปลก-อร่อย ใช้เวลา น้อย และที่ส�ำคัญงบไม่สูงนัก 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


พระมหามัยมุนี ตระเวนแหล่งท่องเที่ยวหลักในมัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ราชธานีสุดท้าย อนุสรณ์บนรอยอดีตอันยิ่งใหญ่แห่งยุคกษัตริย์ ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ “พระเจ้ามินดง” แห่งราชวงศ์อลองพญา (ก่อสร้างในราว พ.ศ. 2400-2402) ภายหลังการถูกคุกคามโดยกองทัพ อังกฤษยุคล่าอาณานิคมที่ได้สง่ ทัพเรือเข้ายึดหัวเมืองส�ำคัญๆ ของพม่า ไล่เรื่อยขึ้นมาจากตอนใต้ตั้งแต่ “อังวะ” ถึง “อมรปุระ” แม้นพระราชวัง มัณฑะเลย์จะถูกโอบล้อมด้วยปราการคูน�้ำอันกว้างใหญ่ ประตูและ ก�ำแพงที่สุดแสนจะมั่นคง ทว่าสุดท้าย ภายหลังการสถาปนาราชธานี เพียง 28 ปี กองทัพอังกฤษก็เข้ายึดเมืองมัณฑะเลย์ไว้ได้ในรัชสมัยของ “พระเจ้าธีบอ” (พระเจ้าสีป่อ) พระราชโอรสของพระเจ้ามินดง ซึ่งนับ เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์ชนชาติพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ถกู ท�ำลายชนิดทีเ่ รียกว่าย่อยยับจริงๆ ในช่วง สงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2488) โดยเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร ของกองทัพอังกฤษที่ทิ้งระเบิดถล่มพระราชวังไม้สักอันงดงามแห่ง นี้เสียจนแหลกเป็นจุล ด้วยเชื่อว่าที่นี่ถูกใช้เป็นแหล่งซ่องสุมก�ำลัง ของกองทัพญี่ปุ่น โดยปรากฏเหลือให้เห็นเพียงป้อมปราการและ คูน�้ำรอบพระราชวังเท่านั้น ในเวลาต่อมารัฐบาลพม่าได้ท�ำการบูรณะ และจ�ำลองรูปแบบของพระราชวังเดิมขึ้นใหม่จนกลายมาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวและสัญลักษณ์ส�ำคัญของเมืองมาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้

พระต�ำหนักไม้สักชเวนันดอร์

พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) กิจกรรมยอดฮิตชนิดพลาดกันไม่ได้เลยส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิง่ เคยเดินทาง มาเมืองมัณฑะเลย์เป็นครั้งแรก คือ การเข้าร่วมชมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหา มัยมุนี” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่าที่ได้กระท�ำสืบต่อกันมานับพันปี ตามต�ำนานพระมหามัยมุนถี กู สร้างขึน้ ในราว พ.ศ. 688 โดย “พระเจ้าจันทสุรยิ ะ” กษัตริย์แห่งเมืองธรรมวดี (แคว้นยะไข่ปัจจุบัน) สมัยกาลต่อมา “พระเจ้าปดุง” (ปราบดาภิเษกปีเดียวกับครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์) ได้ยกทัพไปตีเมืองยะไข่ ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ากษัตริย์พม่าเคยมีชัยเหนือแคว้นนี้มาก่อน จึงได้ทรงอัญเชิญ พระพุทธมหามัยมุนมี าประทับไว้ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ด้วยเชือ่ ว่าพระพุทธมหามัย มุนเี ป็นพระพุทธรูปทีม่ ชี วี ติ เพราะเหตุทกี่ ษัตริยผ์ สู้ ร้างทรงได้รบั ประทานพร ขณะที่ บางต�ำนานก็วา่ ได้รบั ประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงได้มปี ระเพณีการล้างพระ พักตร์ถวาย โดยทุกเช้าประมาณตีสี่ พระมหาเถระและสาธุชนทีศ่ รัทธาจะมาร่วมกัน ท�ำพิธลี า้ งพระพักตร์ดว้ ยน�ำ้ อบทีผ่ สมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทอง แปรง ทีพ่ ระโอษฐ์เสมือนหนึง่ แปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า จากนัน้ ใช้ผา้ จากสาธุชนที่ ศรัทธาถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พดั ทองโบกถวายประดุจหนึง่ ได้อปุ ฏั ฐาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะทีย่ งั ทรงมีพระชนมชีพอยูจ่ ริง พระต�ำหนักไม้สักชเวนันดอร์(Golden Palace Monastery) สถาปัตยกรรมส�ำคัญในรัชสมัยพระเจ้ามินดงทีย่ งั ปรากฏอยู่ในสภาพค่อนข้าง สมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน ดูเหมือนจะเหลือเพียง “พระต�ำหนักไม้สักชเวนันดอร์” เท่านั้น พระต�ำหนักแห่งนีส้ ร้างขึน้ ในราว พ.ศ. 2400 โดยทรงให้รอื้ เอาไม้สกั ทองจาก พระราชวังหลังเก่าที่เมืองอมรปุระมาท�ำการก่อสร้าง พระต�ำหนักแห่งนี้จึงวิจิตร ตระการตาไปด้วยลวดลายการแกะสลักที่ฝีมือประณีตอ่อนช้อย ร่ายเรื่องราวเกี่ยว กับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า ครั้นเมื่อพระเจ้าธีบอขึ้นครองราชย์ พระองค์ ได้ทรงยกพระต�ำหนักหลังนี้ถวายแก่วัดเพื่อให้เหล่าสงฆ์และสามเณรได้ ใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมะในเวลาต่อมา

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


สะพานอูเบ็ง

วัดกุโสดอว์ (Kuthodaw Pagoda) ส�ำหรับท่านทีช่ นื่ ชอบการเทีย่ วชมวัดวาอารามและโบราณสถาน “วัดกุโสดอว์” ถือเป็นอีกหมุดหมายหนึง่ ที่ไม่ควรพลาด วัดแห่งนีส้ ร้าง ขึ้นในคราวเดียวกับการก่อสร้างราชธานีแห่งใหม่ในมัณฑะเลย์ เพื่อ เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎก (ครั้งที่ 4) โดยพระเจ้า มินดงทรงให้ท�ำการจารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบน หินอ่อนจ�ำนวน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกก็ ว่าได้ ก่อนที่จะน�ำมาประดิษฐานในมณฑปรายรอบ “พระเจดีย์มหา โลกมารชิน” ที่มีความสูงประมาณ 30 เมตร โดยการจ�ำลองรูปแบบ มาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งอาณาจักรพุกาม มัณฑะเลย์ ฮิลล์ (Mandalay Hill) มีความเชื่อว่า ครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคย เสด็จมาโปรดสัตว์ ณ ภูเขาแห่งนี้ พร้อมกับพุทธท�ำนายว่า เมืองแห่ง นี้จะกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาในภายภาคหน้า ณ เวลาเย็นย�่ำ ในขณะที่แสงแดดลามไล้ไปทั่วคาคบไม้ หมู่ มหาเจดีย์ และอาคารย่านถิ่นทั่วเมืองมัณฑะเลย์ ที่ลานโล่งกว้าง รอบๆ วิหาร “ซูตองพญา” ซึ่งสามารถมองไกลไปได้ทั่วทุกสารทิศ มักเป็นแหล่งรวมของเหล่านักเดินทางจากทั่วโลกที่มาเยือนอดีต เมืองหลวงแห่งนี้ มัณฑะเลย์ ฮิลล์ ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและ ตกที่สวยที่สุด ว่ากันว่าหากใครไม่ได้มาร�่ำลาแสงสุดท้ายที่มักค่อยๆ ลอยอ้อยอิง่ เหนือสายน�ำ้ อิรวดี ก็คงมิอาจหวนหาวินาทีโรแมนติคใดๆ มาทดแทนได้

มั ณ ฑะเลย์ ฮิ ล ล์ ผุ ด ขึ้ น กลางเมื อ งมั ณ ฑะเลย์ ด ้ ว ยความสู ง ประมาณ 236 เมตร ทีเ่ หล่าคนหัวใจแกร่งต้องแลกมาด้วยการก้าวหนีแรงโน้มถ่วงของบันได จ�ำนวน 7,292 ขั้น แต่ถ้าหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวประเภทชิลล์ๆ.. วิธีโบกแท็กซี่ หรือรถสองแถวให้ขนึ้ ไปส่งเกือบถึงบริเวณยอดเขานัน่ ย่อมเป็นหนทางทีด่ กี ว่าแน่! แต่นั่นก็หมายถึงคุณอาจต้องพลาดไฮไลท์ส�ำคัญๆ อันเป็นที่มาของมัณฑะเลย์ ฮิลล์ แห่งนี้ไปบ้าง อย่างอาทิ.. “วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ” พระบรมธาตุ ที่ ขุ ด พบในแคว้นคันธารราษฎร์ ประเทศอินเดีย “พระพุทธรูปชเวยัตดอร์” องค์ประทับยืนขนาดใหญ่สององค์ ทีช่ าวพม่าเรียกว่าพระพุทธรูปปางนีข้ องพวกเขา ว่า “ปางพยากรณ์” สะพานอู เบ็ง (U Bein Bridge) หาก “มัณฑะเลย์ ฮิลล์” เปรียบดั่งนางเอกผู้เฝ้ารอแห่งเมืองมหานครในชื่อ เดียวกันกับเธอ “สะพานอูเบ็ง” ก็ย่อมหนีไม่พ้นต�ำแหน่งพระเอกผู้มั่นคงต่อหน้าที่ และค�ำสัญญา คงไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดที่มาเยือนมัณฑะเลย์แล้วจะไม่หาโอกาสพาหัวใจ ของพวกเขาไปเหยียบยืนอยูเ่ หนือสะพานไม้สกั เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี แห่งนี้ ด้วย เพราะแม้แต่ไกด์บุ๊คระดับโลกอย่าง lonely planet ยังต้องใช้สะพานอันโด่งดังเป็น สัญลักษณ์แทนประเทศพม่า อูเบ็ง เป็นสะพานที่ท�ำจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดตัวยาวข้าม “ทะเลสาบตองตะมาน” มุ่งหน้าไปสู่ทิศอันเป็นที่ตั้ง ของ “เจดียเ์ จ๊าต่อ” ซึง่ อยูอ่ กี ฟาก ตัวสะพานสร้างจากไม้ทรี่ อื้ มาจากพระราชวังเก่า แห่งกรุงอังวะจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,208 ต้น และชื่อสะพานแห่งนี้ได้มาจากชื่อของ ขุนนางนามว่า “อูเบียน” ที่ซึ่งพระเจ้าปดุง ทรงโปรดฯ ให้มาท�ำหน้าที่เป็นแม่กอง งานในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นั่นเอง ตัวอย่างสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วไฮไลท์ทฉี่ นั กล่าวมา ถือได้เพียงไม่ถงึ ครึง่ ของความ หลากหลายที่มัณฑะเลย์เตรียมไว้รอการมาเยือนจากเพื่อนนักเดินทางทั้งหลาย สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากฝาก.. ใครก็ตามที่เคยกลัวคนพม่า เคยแครงใจชาวพม่า หรือแม้กระทั่งเคยนึกเหยียดเชื้อชาติพม่า ฉันอยากให้คุณลองเปิดใจออกไป ลองสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงดูสักตั้ง.. บางทีคุณอาจนึกอยากเขกกะโหลก ตัวเอง!?!

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ญาญ่า

เรื่องนี้ต้องขยาย

สวัสดีค่ะคุณผู ้อ่านที่น่ารักของญาญ่า...

ฉบับนีก้ ว่าจะถึงมือคุณผูอ้ า่ น ก็คงพร้อมๆ กับทีล่ มหนาวเริม่ มาสัมผัสให้ได้เตรียม ตัววางแผนขึ้นดอย สัมผัสอากาศเย็นๆ บรรยากาศโรแมนติก นอนดูดาว ห่มผ้า กาง เต้นท์ แล้วแต่สไตล์ความชอบของแต่ละคน บางคนอาจอยากไปนัง่ เหงาๆ ริมทะเลหน้า หนาวก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบ แต่จะเป็นแบบไหนก็ขอให้สุขกาย สบายใจ สบายกระเป๋า มีความสุขกันไปกับฤดูแห่งการท่องเที่ยวก็แล้วกันนะคะ

วั น ก่ อ นญาญ่ า นั่ ง ดู ห นั ง เรื่ อ งหนึ่ ง เป็ น เรื่องราวของผู้หญิงคนนึง ซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์ ชนิดเกิดเร็ว โดยมี จูเลี่ยนมัวร์ แสดงน�ำ และ ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงน�ำหญิงด้วย ชื่อเรื่องอะไรน้า.....อ๋อนึกได้แล้ว “Still Alice” ญาญ่าก็นา่ จะเข้าข่ายอัลไซเมอร์เหมือนกัน บางที นึกอะไรติดอยู่ที่หัว จะพูดก็ติดอยู่ที่ปาก หนังบอกเล่าถึงอาการของ Alice ที่ป่วย เป็นโรคนี้ เมื่อเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วจ�ำไม่ได้ว่าใครที่ปลุกเรา หรือเราปวดฉิ้งฉ่อง แต่หาห้องน�้ำในบ้านไม่เจอ จนต้องฉี่ราดรดกางเกงตัวเอง มีหลายฉากที่ท�ำให้เสียน�้ำตา และรูส้ กึ ร่วมไปกับชะตากรรมของ Alice ผูซ้ งึ่ ก�ำลังถูกลบความจ�ำไปอย่างรวดเร็ว จนในทีส่ ดุ แม้แต่จะอ้าปากพูดยังจ�ำไม่ได้ว่าต้องท�ำอย่างไร... นั่งดูไป ก็สะท้อนใจในตัวเอง เรื่องบางเรื่องของคนปกติ อยากลืม อยากลบไปจาก ความทรงจ�ำ กลับติดแน่นไม่เคยลืม และหลายๆ คนก็น�ำความจ�ำติดลบเหล่านั้นกลับมา ทิ่มแทงท�ำร้ายตัวเอง กลายเป็นโรคซึมเศร้าบ้าง โรคเครียดบ้าง หรือแม้แต่การลงเอยด้วย การฆ่าตัวตาย Alice ไม่อยากสูญเสียความจ�ำจนเกิดความเครียด และวางแผนฆ่าตัวตาย แต่ไม่สำ� เร็จ บางครัง้ การทีเ่ ราจดจ�ำเรือ่ งเลวร้ายทัง้ ทีอ่ ยากลบลืมมันไป กับ Alice ที่ไม่อยากสูญเสียความ จ�ำในชีวติ แต่มนั กลับถูกลบออกไปเอง ทัง้ สองด้านก็สร้างความเจ็บปวดทรมานได้ไม่ตา่ งกันเลย หากเราไม่โชคร้ายเหมือน Alice ที่ป่วยแล้วจ�ำแต่เรื่องราวที่เป็นด้านบวกของชีวิต พยายามไม่คิดจดจ�ำเรื่องราวด้านลบที่จะท�ำให้พลังการมีชีวิตลดลง มันก็น่าจะดีกว่านะคะ มันอาจจะดูพูดง่ายแต่ท�ำยาก แต่ถ้าท�ำได้ ชีวิตก็คงจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย

การป้ อ งกั น การเกิ ด โรคอั ล ไซเมอร์ อาจไม่ มี วิ ธี ที่ แน่นอนตายตัว เพราะโรคนีบ้ างชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่วิธีป้องกันโดยคร่าวๆ ก็คือ การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ การเลือกทานอาหารที่ มีประโยชน์ งดการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หาเวลาพักผ่อนคลาย เครียดกับกิจกรรมที่ตัวเองชอบ ที่ส�ำคัญควรตรวจร่างกาย อย่างละเอียดอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดี เหล่านี้เป็นการปฏิบัติที่เราๆ ก็น่าจะท�ำได้ และเป็น ประโยชน์ต่อตัวเราเอง หันมาดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด เพือ่ ป้องกันก่อนที่โรคร้ายต่างๆ จะเกิด หรือหากเกิดขึน้ แล้ว ก็ยงั รูท้ นั รักษาได้ ดีกว่าไม่ดแู ลแล้วมารูเ้ มือ่ ทุกอย่างมันสาย เกินกว่าจะรักษาได้ มีเรื่องราวดีๆ ในแต่ละวันที่ผ่านมา ให้เราจดจ�ำ ที่ส�ำคัญควรพูดและท�ำสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก และรักเรา ก่อนที่เรา จะคิดค�ำพูดดีๆ เหล่านั้นไม่ออก… บอกลาฉบับนีด้ ว้ ยการบอกรักคุณผูอ้ า่ น ทุกท่านนะคะ รักษาสุขภาพ ช่วงนี้เดี๋ยวฝน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าค่ะ รักนะคะ บ๊ายบาย...

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์

15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2558

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ระยะนีด้ คู ณุ จะออกอาการป้อแป้ เหมือนๆ จะท้ออะไรบางอย่างอยูล่ กึ ๆ อย่าไปเครียด ชื่ อ เสี ย งก็ เ หมื อ นมายา ยึ ด ถื อ ไว้ ก็ ห นั ก เปล่ า ใครเขาจะมองอย่างไรก็ชา่ งเขา ตัวเราท�ำดีเป็นพอ.. นั ก แสดงระวั ง ชื่ อ เสี ย งฉาวโฉ่ ! แต่ ยิ่ ง เป็ น ข่ า ว ยิ่งเรียกเงินเข้ากระเป๋า! การงานที่วางแผนไว้ยังท�ำ ต่อไปได้ คุณจะมีเหตุให้เดินทางไกล การเงินเหมือน ไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ เพื่อนฝูงรู้ใจ หรือ คนที่อายุ อ่อนกว่าจะคอยช่วยเหลือคุณ ความรัก ยังอึมครึม ต้องเล่นเกมส์เดาใจกันไปก่อน

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) เป็นอีกหนึง่ ช่วงเวลาดีๆ ใครๆ ก็รา๊ กกก!!! เพราะคุณจะได้รบั การยอมรับจากคนรอบ ข้าง และเป็นเวลาของการสัง่ สมชือ่ เสียง ทีจ่ ะมาพร้อม เงินทอง ปลายปีอาจมีเฮ! แต่คณุ ต้องขยันสม�ำ่ เสมอ มีผลงานออกมาเรือ่ ยๆ นะ การเงินระยะนี้ มีเยอะ ก็ ผันผวนแยะ เข้าแล้วออก หมุนเป็นลูกข่าง อย่าไป ฟุม่ เฟือย หัดหักใจเก็บหยอดแบงค์ไว้บา้ ง การงาน ทีล่ งแรงไว้จะเริม่ ออกดอกผลให้เก็บกิน ขายตรงอูฟ้ ู้ ทีส่ ดุ ในช่วงนี้ ความรัก ท�ำตัวนิง่ ๆ บ้าง ใครมีตวั เลือก เยอะจะดูวนุ่ วายเหมือนวิง่ ผลัด....เหนือ่ ยนะ

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) เป็นเวลาฟ้าเปิดของชาวราศีธนู อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด ทั้งชื่อเสียง การยอมรับ ความหวังใหม่ๆ โชคลาภ คงต้องเร่งหมัน่ ท�ำความดี ท�ำ บุญเยอะๆ สะสมไว้ตอ่ ไมล์ชวี ติ ให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป ใครทีท่ ำ� งานฟรีแลนซ์จะมีงานใหม่ๆ เข้ามา ก่อนเซ็น สัญญาดูให้รอบคอบ การงานจะวุน่ วายแทบไม่ได้หลับ ได้นอน การเงินไม่ต้องห่วง หมุนเข้ามาเร็วเหมือน ขี่เฟอร์รารี่ ความรัก กระดี๊กระด๊า มีเข้ามาจนเลือก ไม่ถูก พอเหอะ..เขียนเยอะ ต่อมอิจฉาจะท�ำงาน หนัก!

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) เป็นเวลาดีๆ ของครอบครัวที่จะได้อยู่ กันพร้อมหน้าพร้อมตา หลังจากที่ผ่าน มาในปีนคี้ ณ ุ ดูวนุ่ วายกับเรือ่ งรอบตัว ได้หนั มาสนใจ คนในบ้านบ้างก็ดี การงานที่ค้างคา หรือ โปรเจคที่ ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ พยายามท�ำให้จบก่อนขึน้ เดือน พฤศจิกายน ไม่อย่างนั้นมีวี่แววว่าจะยืดเยื้อไปอีก นาน การงาน ถ้าคุณเป็นคนค้าขาย เป็นเซลล์แมน หรือ ท�ำขายตรง โอกาสเป็นของคุณ น�ำ้ ขึน้ ให้รบี ตัก แม้จะสะดุดกับการต่อรองอย่างดุเดือด อาจได้ก�ำไร น้อยกว่าที่คิดก็รับเถอะ เงินทองหายาก!

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ชีวิตดูวุ่นวายเวิ่นเวอร์มากถึงมากที่สุด คุณควรเข้าโหมดสงบบ้าง อย่านอยด์กบั สิ่งแวดล้อมรอบตัวเกินไป คุณมีคนที่รักและหวังดี กับคุณอยู่เงียบๆ แต่คุณไม่เคยเหลียวแลคิดถึงเขา เลย เขาเลยช่วยคุณไม่ได้เต็มที่ บางครั้งการมอง ออกไปนอกห้องบ้างก็ท�ำให้เราคิดอะไรได้มากมาย จริงๆ นะ... การงานยังดูเลือ่ นลอย ใครทีม่ องหางาน ประจ�ำ หรือ ต้องการเปลีย่ นทีท่ ำ� งานคงต้องรอก่อน ยังไม่ใช่จงั หวะทีด่ ี การเงิน ยังต้องหมุนจนเวียนหัว จะใช้อะไรคิดก่อนซือ้ ! ความรัก ดูฟรุง้ ฟริง้ มีให้เลือก แบบฉาบฉวย

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ถ้าเปรียบเป็นฤดู ชีวติ คุณระยะนีก้ เ็ หมือน ฤดูใบไม้ร่วง จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ผ่านเข้ามา แต่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ รอจะผลิใบอ่อน คุณอาจต้องยอมรับในบางสิง่ ทีเ่ ปลีย่ น ไป อย่าไปยึดติดของเดิมๆ เพราะนิสัยชาวมังกร ไม่ชอบอะไรที่หวือหวา แต่ชีวิตต้องด�ำเนินต่อไปนะ คุณอย่าลืม! การงาน จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้คุณ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี กว่ า การเงิ น คุ ณ จะมี รายได้ใหม่ๆ ลาภผลมาจากการเดินทาง ยิ่งไกลยิ่ง เงินดี ความรัก อาจได้พบรักชาวต่างชาติที่มาไกล

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เป็ น จั ง หวะปลายปี ที่ คุ ณ คิ ด อยากท� ำ อะไรเป็นของตัวเอง จะมีการเจรจาหา หุ้นส่วนมาร่วมทุน คุณจะได้มิตรสหายรู้ใจมาร่วม งานกัน หรือ อาจมีผู้ใหญ่ในครอบครัวเกื้อหนุน ร่วมออกทุนให้ คุณต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ ในบ้านให้ดี อย่าออกอาการเอาแต่ใจ วีนเหวี่ยง ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้น การงานทั่วไปยังไม่มี อะไรราบรื่น มีแต่งานด่วน งานใบสั่งจากเบื้องบน ท�ำใจร่มๆ การเงิน มีมาเข้ากระเป๋าซ้ายย้ายออก กระเป๋าขวา หมดเปลืองกับเรื่องในบ้าน ความรัก จะได้เพื่อนฝูงเป็นกาวใจ ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) การเงินดี ราบรืน่ ไม่ตอ้ งออกแรงเยอะ การค้ากับต่างประเทศดี คุณจะมีชื่อ เสียงได้รับการยอมรับในหมู่สังคมแวดล้อมคนรอบ ตัว ท�ำให้การงานก้าวหน้า แม้จะมีคนหมั่นไส้อยู่ ลึกๆ แต่อย่าได้แคร์ เดินหน้าต่อไป ขยันๆ เข้าไว้ ท�ำทุกอย่างตามที่คุณวางแผนไว้ นายรู้เอง! มีเรื่อง ให้ต้องเดินทาง อาจได้ไปไกลถึงต่างประเทศ หรือ ไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน ความรัก ถ้าคิดจริงจัง ต้องท�ำตัวเป็น ท.ทหารอดทน...

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ลาภผลดี มีเพือ่ นฝูงรูใ้ จ หรือ ผูใ้ หญ่ ให้การหนุนหลัง คุณต้องมีเรื่องให้ เดินทางไกลแม้ใจจะอยากพัก อาจได้ไปไกลถึงต่าง ประเทศด้วยหน้าทีก่ ารงาน เตรียมความฟิตร่างกาย ไว้ให้ดี ซือ้ รองเท้าคูท่ ี่ใส่สบายๆ รอไว้ได้เลย ไปแล้ว กลับมาจะได้ดี การงานจะมีการเซ็นสัญญาใหม่ๆ หรือ มีแนวโน้มได้เลือ่ นต�ำแหน่ง การเงินดี แต่ความรัก ดูสบั สน หากมีเก็บไว้ในมุมมืด ชีวติ จะวุน่ วาย ระวัง จะโดนแฉ!!! กลายเป็นเรือ่ งให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) การงานโดดเด่น มีคนอุปถัมภ์ค�้ำชู ที่ คิดว่าจะไม่ได้กจ็ ะได้ดงั ใจ เพราะมีคนรัก คนเมตตาคุณอยู่ ขยันวิง่ เข้าหาผูใ้ หญ่ หรือ ขยันเดิน ทางไปพบลูกค้าเก่าทีเ่ คยซือ้ ขายกันอยูภ่ ายในเดือน ตุลาคม รับรองไม่ผดิ หวัง ล่วงเข้าเดือนพฤศจิกายน ลาภผลจะดีตอ้ งมาจากต่างประเทศ หรือ ลูกค้าห่างไกล อาจมีคนแนะน�ำมาให้ หรือ ชื่อเสียงดีที่คุณสั่งสม มาท� ำ ให้ เ ขาสนใจอยากติ ด ต่ อ คุ ณ เอง การเงิ น เริ่มไหลลื่น ความรัก หวือหวาเป็นสีสันของชีวิต ท�ำให้ฤษีอย่างคุณหัวหมุนจนได้ 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ไม่มอี ะไรน่าสนใจไปกว่าความรักในระยะนี้ ทีด่ จู ะหวานฉ�ำ่ คนท�ำงานอิสระเป็นจังหวะ ดีในการสร้างชื่อเสียง หรือ ท�ำตัวโดดเด่นในสังคมให้ เป็นที่ยอมรับมากขึ้น การงาน จะมีงานใหม่ๆ เข้ามา พิสูจน์ฝีมือคุณ จังหวะนี้คุณมีโอกาสได้ถอยรถใหม่ มือใหม่หัดขับ...อย่าขับเร็วเกินไปนัก มีโอกาสเฉี่ยว ชน การเงิน ดี หวือหวา มากน้อยให้รีบคว้าไว้ก่อน ความรัก แม้จะเริ่ดแต่ไม่ควรออกสื่อให้ใครหมั่นไส้ ฟีดแบคกลับมาจะหงายเงิบ ท�ำใจล�ำบาก! ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) คุณดูร้อนใจอยู่ไม่ติดที่ ชีพจรลงเท้าต้อง เดินทางบ่อยๆ แต่อย่าลืมว่าบรรยากาศ เปลี่ยนได้ก็จริง แต่ใช่ว่าจะเปลี่ยนความสงบในจิตใจ ได้ ท�ำใจให้สบายๆ ดีที่สุด การงาน อาจต้องเริ่ม สัญญาใหม่เพื่อล้าง หรือ แก้ไขสัญญาเดิม หุ้นส่วน เจ้านาย คนรัก คู่ครองจะสร้างความวุ่นวาย งอแงให้ คุณปั่นป่วนเวียนหัวด้วยเรื่องการเงินล้วนๆ เพิ่มดีกรี ความเครียดจนคุณอยากร้องกรี๊ดๆ ความรัก อยู่ห่าง กันบ้างก็ดีนะ มองหน้ากันเจอแต่ปัญหา...


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 86  

คู่หูเดินทาง 86 แจ่มว้าวววว! เทียวหน้าฝนให้ฉ่ำใจไป “แม่แจ่ม” จ.เชียงใหม่