Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 เดือน มีนาคม 2560

Vol.9 No.103 March 2017

Welcome to r e m m u S

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ ช่วงนีอ้ ากาศเริม่ ร้อนอบอ้าวแล้ว ยิง่ อยูก่ ลางแจ้งแสงแดดจ้า อาจมีโอกาสเสีย่ งเป็นโรคลมแดดกันได้นะครับ ทางทีด่ คี วรหลีกเลีย่ ง การออกไปสัมผัสแดดโดยตรง หรือถ้าเลีย่ งไม่ได้กค็ วรเตรียมอุปกรณ์กนั แดด เช่น ร่ม หมวก และครีมกันแดด พร้อมสวมใส่เสือ้ ผ้าที่ ระบายอากาศได้ดี ทีส่ า� คัญต้องดืม่ น�า้ เยอะๆ เพือ่ ชดเชยกับการสูญเสียเหงือ่ ระหว่างวัน อากาศร้อนๆ แบบนี้ ทีเ่ ทีย่ วยอดฮิตติดอันดับหนึง่ ก็คงหนีไม่พน้ ท้องทะเลสีคราม น�า้ ใสๆ หาดทรายขาวนวลสะอาดตา คูห่ เู ดินทาง ฉบับนีจ้ งึ ไม่รอช้า ขออาสาพาคุณผูอ้ า่ นไปสัมผัสกับท้องทะเลฝัง่ ตะวันออกที่ “เกาะแสมสารและเกาะขาม” ซึง่ เป็นเกาะทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไป ด้วยแนวปะการังน�า้ ตืน้ เหมาะแก่การเล่นน�า้ พักผ่อนดับร้อนได้ดคี รับ เกาะทัง้ สองเกาะนีเ้ ป็นเกาะอนุรกั ษ์ปะการังใต้นา�้ และถือเป็นแหล่ง ฟืน้ ฟูปะการังทีส่ า� คัญจุดหนึง่ โดยไม่อนุญาตให้มกี ารพักค้างแรมบนเกาะ การเดินทางมาท่องเทีย่ วจึงท�าได้แบบ One day trip มาเช้า-เย็น กลับ และอนุญาตให้คนขึน้ บนเกาะได้ประมาณ 500 – 800 คนต่อวันเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ควรวางแผนการเดินทางกันดีๆ ยิง่ ช่วงนีเ้ ด็กๆ ปิดเทอมกันแล้ว ผูค้ นคงหนาแน่นกันพอสมควร เดินทางท่องเทีย่ วสุขใจ ไปกับคนที่ใช่ ที่ไหนๆ ก็ดไี ปหมดครับ สอบถามเส้นทางการเดินรถของ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

พลต�ารวจเอก

(อ�านาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด

สารบัญ 6 8 10 12

บขส.อินไซด์ บขส.อัพเดท ข่าวรายทาง รอบรู้รอบโลก

: ต�านานรูปนักวิง่ ข้างกล่องกูลลิโกะ มาจากไหน Lifestyle Magazine

14 เคล็ดลับความงาม

: เคล็ดลับฟืน้ ฟูผมเสียให้กลับมา สวยเงางามอีกครัง้

16 คู่หูพาเที่ยว

: เทีย่ วทะเลใสๆ ใกล้เมืองกรุงที่ ‘เกาะแสมสารและเกาะขาม’ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

26 เลขคลิกชี วิต 28 คู่หูดูดวง

: 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2560 30 แวะชิ มริมทาง

: Navy Seal Clubhouse

24 มุมสุขภาพ

: ฟักทอง..อุดมไปด้วยสารต้านมะเร็ง

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนำจ อันอำตม์งำม รองประธานที่ปรึกษา วรำภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดำ สมำนจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภำสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนำท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยำกร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญำ ใจสว่ำง ฝ่ ายบริหาร มณฑกำล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญำนี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวำ หยำง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภำคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วรำวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวำ หยำง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยำรินทร์ ฐำนุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวำรี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสำรคูห่ เู ดินทำงได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสำรปรับอำกำศ ช่องจ�ำหน่ำยตัว๋ และจุดประชำสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถำนี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่, สถำนีขนส่งเอกมัย, สถำนีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถำนีบริกำรของ บขส. อีกกว่ำ 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้ำนกำแฟ คำเฟดิโอโร่ ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ 94°coffee ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่ดอยตุง ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหำวิทยำลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 22.58% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

ผู บ้ ริหาร บขส. ร่วมลงนาม ประกาศเจตจ�านงเป็ นผู บ้ ริหารที่ดขี องรัฐ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เป็นประธำนเปิดงำน “Happy CG & Happy CSR” ปี 2 ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) พร้อมน�ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ ริหำร บขส. ร่วมลงนำมประกำศเจตจ�ำนงเป็นผูบ้ ริหำรทีด่ ขี องรัฐ เพือ่ แสดงเจตจ�ำนงในกำรปฏิบตั งิ ำนและปฏิบตั ติ นอย่ำงมีคณ ุ ธรรมและจริยธรรม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะกระท�ำตนให้เป็นประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชำติ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนทุ ก คน มีส่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโครงกำร “Happy CG & Happy CSR” ปี 2 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงกำร “ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR) และ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (CG) ซึ่ง บขส. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

ควำมรู้ด้ำนหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนและด้ำนควำมรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำน กลุ่มลูกค้ำผู้ใช้บริกำร กลุ่ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กลุ ่ ม ชุ ม ชนบริ เ วณรอบสถำนี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสำร ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค นอกจำกนีภ้ ำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กิจกรรมเสริมสร้ำง ควำมรู ้ เ รื่ อ ง CG & CSR และตลำดนั ด กำรกุ ศ ล Happy Friday โดยพนักงำนของบริษัทฯ ชุมชน จะน�ำสินค้ำมำจ�ำหน่ำย เพื่อน�ำรำยได้ ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดซื้อรถวีลแชร์ให้กับผู้ด้อยโอกำสทำงกำรเคลื่อนไหว ในโครงกำร “ทุกกำรเดินทำงขับเคลื่อนควำมสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกบั บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด ในโอกาสครบรอบ 6 ปี

บอร์ด บขส.คณะใหม่ เยี่ยมชมงานตามภารกิจของบริษทั ฯ

เมือ่ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ ทีผ่ ำ่ นมำ พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) และคณะผูบ้ ริหาร ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ จ�ำนวน 6 ท่ำน ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อำคำรสถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ในกำรตรวจเยีย่ มและฟังบรรยำยสรุป แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ บขส. (Orientation) โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้รบั ฟังกำรบรรยำย สรุปหน้ำทีภ่ ำรกิจของคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ แต่งตัง้ พร้อม ตรวจเยีย่ มชมงำนตำมภำรกิจหลักของบริษทั ฯ อำทิ เยีย่ มชมระบบติดตำมรถโดยสำรบริษทั ฯ ผ่ำนดำวเทียมพร้อมอุปกรณ์บอกพิกดั ต�ำแหน่ง (GPS), ระบบ DATA Control ห้องควบคุมระบบ, กำรจ�ำหน่ำยตัว๋ , ระบบรับ-ส่งพัสดุภณั ฑ์ และกำรให้บริกำรรถตูโ้ ดยสำร จำกนัน้ ได้เดินทำงไปเยีย่ ม ชมกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภำพรถ (รังสิต) เพือ่ ให้เห็นทิศทำงและแนวทำง กำรด�ำเนินงำน ของบริษทั ฯ ก่อน เข้ ำ ก� ำ กั บ ดู แ ล เชิงนโยบำยต่อไป

ผู้แทน บขส. มอบกระเช้ำแสดงควำมยินดี ในโอกำสวันก่อตัง้ บริษทั รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ครบรอบ 6 ปี ณ บริเวณ ชัน้ 2 สถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิง้ ค์ (สถำนีมกั กะสัน)

บขส.ร่วมสมทบทุนกองทุน เงินช่ วยเหลือผู ป้ ระสบสาธารณภัย ส�านักนายกรัฐมนตรี

บขส.ร่ ว มสมทบทุ น กองทุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบสำธำรณภั ย ส� ำ นั ก นำยกรั ฐ มนตรี เนือ่ งในโอกำสครบรอบ “87 ปี สถำนีวทิ ยุกระจำยเสียง แห่งประเทศไทย”

บขส.ฝึ กงานเสริมอาชี พให้นกั ศึกษาอาชี วะตามโครงการ “บขส.สร้างฝั นงานอาชี วะ” ปี 2

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด จัดโครงกำร “บขส.สร้ำงฝันงำนอำชีวะ” ปี 2 โดยรับนักศึกษำอำชีวะ สำยช่ำง (รถยนต์ ขนำดใหญ่, ช่ำงไฟฟ้ำรถยนต์, ช่ำงแอร์รถยนต์) หรือบุตร-หลำนพนักงำนทีศ่ กึ ษำด้ำนอำชีวะ สมัครเข้ำร่วม โครงกำรฯ ตำมควำมสมัครใจ ฝึกงำนระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2560 ณ ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรถโดยสำรและตรวจสภำพรถของบริษทั ฯ โดยนักศึกษำที่ได้รบั กำรคัดเลือก เข้ำฝึกงำนตำมโครงกำรนีจ้ ะได้รบั ทุนกำรศึกษำ ทุนละ 18,000 บำท/คน โครงกำรนีเ้ ป็น ส่วนหนึง่ ของแผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนด้ำนอำชีวะแก่เยำวชน ให้กำร สนับสนุนด้ำนสือ่ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ทรัพยำกรที่ บขส.มีอยู่ เริม่ ด�ำเนินโครงกำรตัง้ แต่ ปี 2559 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ในปี 2560 ประเทศไทยก� า ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในการน�าเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาช่วย อ�านวยความสะดวกให้กบั ประชาชนคนไทยในทุกภาคส่วน อย่างเท่าเทียมกัน แต่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศ

เช่นเดียวกัน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในปี 2560 ภายใต้แนวคิด “AIS Digital for Thais” ซึ่งพร้อมสนับสนุน ภำครัฐในกำรมุง่ เน้นกำรยกระดับคุณภำพชีวติ ของคนไทยทุกคน โดยกำรน�ำเอำเทคโนโลยีสื่อสำรยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพ เข้ำไปช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับคนไทยในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนสำธำรณสุข

เพราะเอไอเอสเชือ่ ว่า “หากสุขภาพ ของคนในประเทศแข็งแรง ประเทศก็จะ สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ” จึงได้พัฒนำแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เพื่อเป็น เครื่องมือกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงโรงพยำบำลส่งเสริม สุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) กับ อำสำสมัครประจ�ำหมูบ่ ำ้ น (อสม.) ทีช่ ว่ ยให้ อสม. สำมำรถรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข จำก รพ.สต. ได้อย่ำงรวดเร็ว และทันสถำนกำรณ์ และยัง สำมำรถน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปเผยแพร่หรือบอกต่อให้กับ ชำวบ้ำนในชุมชน เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพรำะมี แหล่งที่มำอย่ำงชัดเจน

อีกทัง้ ยังช่วยประหยัดค่ำใช้จำ่ ย และเวลำให้แก่สมำชิก อสม. ทีต่ อ้ งเดินทำงไป รพ.สต. เพรำะทีผ่ ำ่ นมำ อสม. ต้องเดินทำงเพือ่ ไปประชุม ส่งรำยงำน และรับข้อมูล ข่ำวสำร เดือนละ 2 - 3 ครั้ง ซึ่ง อสม.ออนไลน์ จะเข้ำมำช่วยให้สำมำรถส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำของ ผู้ป่วยที่ตนดูแลจำกที่บ้ำน หรือขณะลงพื้นที่ และ สำมำรถรั บ ข่ ำ วสำรจำก รพ.สต. ได้ ทั น ที ที่ ส� ำ คั ญ แอปพลิเคชันฯ ดังกล่ำวมีจุดเด่นที่ใช้งำนง่ำย ด้วยเมนูกำร ใช้งำนที่เป็นภำษำไทยทั้งหมด ทั้งยังสำมำรถส่งข้อควำมได้หลำยรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภำพ เสียง และคลิปวิดีโอ ซึ่งปัจจุบันมี รพ.สต. และ อ.ส.ม. ที่ เ ข้ ำ ใช้ บ ริ กำรแอปพลิ เ คชั น อสม. ออนไลน์ แล้วกว่ำ 100 แห่งทัว่ ประเทศ โดยเอไอเอสตั้งเป้ำขยำยพื้นที่กำรใช้ บริกำรใน รพ.สต.ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ หำก รพ.สต. หรือ อ.ส.ม.พื้นที่ใดสนใจ สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIS Call Center 1175 หรือ สมั ค รใช้ ง ำนได้ โ ดยไม่ มี ค ่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยที่ www.ais.co.th.aorsormor อย่ำงไรก็ตำม เอไอเอสมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำประเทศ น�ำเอำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรำเข้ำมำช่วยยกระกับคุณภำพชีวิตของประชำชนคนไทย ทุกคนให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเดินเคียงข้ำงรัฐบำลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้ำวไป สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ตำมเป้ำหมำยในที่สุด คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีซซ ู จุ ด ั งานขอบคุณสือ ่ มวลชน

พร้อมประกาศก้าวสูค ่ วามส�าเร็จปีที่ 60 อย่างยิง่ ใหญ่

กลุ่มตรีเพชร โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ และ มร.ฮิโรยาสุ ซาโต้ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ากัด จัดงำนเลีย้ ง “อีซซู ขุ อบคุณ สื่อมวลชน ประจ�ำปี 2560” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ ให้กำรสนับสนุนอีซูซุ อย่ำงดียิ่งตลอดมำ พร้อมประกำศก้ำวย่ำงสู่ควำมส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในวำระ ครบรอบ 60 ปีอซี ซู ใุ นประเทศไทย โดยได้รบั เกียรติจำกสือ่ มวลชนไทยร่วมงำน อย่ำงคับคั่ง พร้อมโชว์พิเศษจำกดีว่ำเสียงทรงพลัง “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” และ ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุมิว-เอ็กซ์ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชำ” ร่วมขับร้องเพลง พระรำชนิพนธ์อย่ำงซำบซึ้ง ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล พลำซำ ลำดพร้ำว

ยูนค ิ รันนิง ่ บ้านเชียง มาราธอน 2017

จังหวัดอุดรธำนี กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงำนอุดรธำนี และ Good Sports ซึ่งด�ำเนินงำนภำยใต้ บริษทั ได-อิจิ คิคำกุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมจัดกิจกรรมวิง่ เพือ่ มรดกโลก สนำมที่ 4 ของทีมงำนยูนิค รันนิ่ง และเป็นครั้งแรกของบ้ำนเชียง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำม มีนักวิ่งทั้งชำวไทยและ ต่ำงชำติร่วมวิ่งสัมผัสอำรยธรรม 5,000 ปี วิถีไทพวน กว่ำ 1,500 คน โดยได้รับเกียรติ จำก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรแข่งขัน และมอบรำงวัลแก่นักวิ่ง “ยูนิค รันนิ่ง บ้ำนเชียง มำรำธอน 2017” รวมพลังนักวิ่ง เพื่อมรดกโลกทำงวัฒนธรรมครั้งแรกสุดแสนประทับใจ 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เปิดงาน “วาโก้ บราเดย์ บรามีคา่ ... สร้างอาชีพ รักสิง ่ แวดล้อม” ปี 6

เสริมบุญปีระกา... ล่องเจ้าพระยารับพรวันตรุษจีน

สมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษทั ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) และ อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย วรเทพ อัศวเกษม รองผู้อ�านวยการผลิตภัณฑ์วาโก้, ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, บรรพต อมราภิบาล ผู้อ�านวยการกองส่งเสริม และเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงกำร “วำโก้บรำเดย์ บรำมีค่ำ… สร้ำงอำชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปี 6 โดยมี จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และสุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้เกียรติมำร่วมงำน ณ ห้องพุทธรักษำ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล พระรำม 3 เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซี ออกแคมเปญ “คูล แฮงเอาท์” มอบสิทธิพเิ ศษร้านอาหารยอดฮิตประจ�าท้องถิน ่

กลุ่มตรีเพชร น�ำโดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Isuzu MU-X Privileged Trip… on Cruise” เมือ่ ช่วงตรุษจีนทีผ่ ำ่ นมำ พำลูกค้ำอีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ ล่องเรือเจ้ำส�ำรำญ ไหว้พระขอพรเสริมบุญบำรมีปรี ะกำตำมวัด ชือ่ ดัง ได้แก่ วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร วัดระฆังโฆสิตำรำมวรมหำวิหำร และวัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรมหำวิหำร พร้อมอิม่ อร่อยกับอำหำรมือ้ เย็นบน เรือเจ้ำส�ำรำญสุดหรู และดืม่ ด�ำ่ ไปกับบรรยำกำศริมแม่นำ�้ เจ้ำพระยำ นอกจำกนี้ ภำยในงำนยังได้รบั เกียรติจำกพิธกี รอำรมณ์ดี คุณใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร ร่วมเล่นเกม แจกของรำงวัล เรียกเสียงหัวเรำะให้คณุ ลูกค้ำตลอดทัง้ งำนอีกด้วย ร่วมติดตำมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ที่ https://vipclub.isuzumu-x.net/

ยามาฮ่าบิก ๊ ไบค์รก ุ ภาคเหนือ เปิดโชว์รม ู เต็มรูปแบบ “ยามาฮ่า ไรเดอร์ส คลับ เชียงใหม่” อย่างเป็นทางการ

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดย นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้อ�านวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต ยึดหัวหำด จังหวัดท่องเที่ยว จับมือร้ำนอำหำรยอดนิยมใน 5 จังหวัด ออกแคมเปญ “คูล แฮงเอำท์” (Cool Hangout) มอบสิทธิพิเศษให้กับสมำชิกนักเดินทำง ได้เพลิดเพลินกับอำหำรอร่อยคุม้ ค่ำกว่ำ เพียงสมำชิกใช้จำ่ ยผ่ำนบัตรเครดิต เคทีซี และใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ำกับยอดใช้จำ่ ยต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนถึง 12% ระหว่ำงวันนี้ - 31 มีนำคม 2560 สอบถำมเพิม่ เติม ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ www.ktc.co.th

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ (คนที่ 6 จำกขวำ) ประธานกรรมการบริหาร นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 5 จำกขวำ) รองประธานกรรมการ บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด และ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ (คนที่ 7 จำกซ้ำย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ�ากัด ร่วมท�ำกำรเปิดโชว์รูม Yamaha Riders’ club Chiang Mai โดย บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ�ำกัด อย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่ เป็นโชว์รมู จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์บกิ๊ ไบค์ของยำมำฮ่ำ ศูนย์บริกำรเต็มรูปแบบครบวงจร โดยมีชำ่ งผู้ช�ำนำญพร้อมให้บริกำร และ พื้นที่ทดสอบกำรขับขี่ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำที่เติบโตขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

หน้าร้อนนี้

ชวนลูกเด็กเล็กแดงมาเล่นว่าวกันเถอะ สมัยก่อนเมื่อลมร้อนพัดผ่ำนมำ กำรละเล่นที่ผู้คนนิยมเล่นกันเห็นจะหนี ไม่พ้นกำรเล่นว่ำว ซึ่งว่ำวไทยนั้นก็มีประวัติควำมเป็นมำอันยำวนำนเช่นกัน มีบนั ทึกในรัชกำลสมเด็จพระเพทรำชำว่ำ ว่ำวมิได้ใช้เฉพำะเพือ่ ควำมสนุกสนำน เท่ำนั้น แต่มีกำรใช้ว่ำวในกำรสงครำม คือตอนที่พระยำยมรำช (สังข์) เจ้ำเมือง นครรำชสีมำเป็นกบฏ พระเพทรำชำสั่งกองทัพไปปรำบเมือง แต่ไม่ส�ำเร็จ ในครัง้ ที่ 2 แม่ทพั อยุธยำคิดเผำเมือง โดยอุบำยหนึง่ นัน้ คือกำรใช้หม้อดินบรรจุ ดินด�ำผูกสำยป่ำนว่ำวจุฬำไปถึงหม้อดินด�ำ ระเบิดก็ตกไปไหม้บ้ำนเมือง และดูเหมือน ว่ำนี่จะเป็นประวัติศำสตร์ที่ใช้เรียกชื่อว่ำวจุฬำเป็นครั้งแรก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กำรเล่นว่ำวยังคงเป็นกำรละเล่นและกีฬำที่นิยม โดย เฉพำะรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสนับสนุนกีฬำเล่นว่ำว มีกำรประกวดและแข่งขันว่ำวจุฬำและว่ำวปักเป้ำ โดยมีกติกำกำรแข่งขันเป็น ลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้กำรแข่งขัน ยุติธรรมและสนุกสนำน สถำนที่เล่นว่ำว ในเขตกรุงเทพมหำนคร ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี ตัง้ แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั คือท้องสนำมหลวง ส่วนในต่ำงจังหวัด ก็นยิ มเล่นตำมทีโ่ ล่งกว้ำง หรือตำมท้องนำ ทั่วไป ซึ่งไม่มีต้นไม้เป็นที่ขัดขวำงของ กำรเล่น และสะดวกต่อกำรเล่น ในสมั ย ต่ อ มำ เมื่ อ ประเทศมี กำรพั ฒ นำ มี สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งตึ ก สู ง และ สำยไฟต่ ำ งๆ ผู ้ ค นอำศั ย อยู ่ ใ นเมื อ ง มำกขึ้น กลำยเป็นสิ่งกีดขวำงของกำร เล่นว่ำว ประกอบกับสภำพเศรษฐกิจที่ ฝืดเคือง ท�ำให้ผคู้ นต้องอยูใ่ นภำวะปำกกัด ตีนถีบ ไม่มีจิตใจที่จะคิดสนุกสนำนไป ชมกำรเล่นว่ำวได้บ่อยๆ จึงท�ำให้วงกำร กีฬำว่ำวไม่คึกคักเช่นเคย ต่อมำเมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2526 ได้มีหน่วยงำนทั้งรำชกำรและเอกชนได้ ร่วมมือกันฟืน้ ฟูกฬี ำว่ำวขึน้ มำอีกครัง้ โดยกำรจัดงำน “มหกรรมว่ำวไทย” ณ บริเวณ ท้องสนำมหลวง มีกำรประกวดว่ำวชนิดต่ำงๆ มำกมำย ทั้งว่ำวแผง ว่ำวประเภท สวยงำม ประเภทควำมคิด และว่ำวตลกขบขัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธำนในงำนนี้ด้วย และในปี พ.ศ. 2527 ทำงกรุงเทพมหำนครก็ได้จัดงำนนี้อีกเรียกว่ำ “งำนประเพณีว่ำวไทย” ณ ท้องสนำม หลวง และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ก็เสด็จฯ เป็นองค์ ประธำนอีกครั้ง ส่วนส�ำคัญคือกำรประกวดว่ำวภำพและกำรแข่งขันว่ำวจุฬำกับว่ำว ปักเป้ำ รวมถึงมีนิทรรศกำรว่ำวในสมัยรัชกำลที่ 5 ให้ประชำชนได้ชม และในปีต่อๆ มำทำงกรุงเทพมหำนครก็ได้จดั งำนประเพณีกำรเล่นว่ำวขึน้ ทุกปีจนถึงปัจจุบนั นี้ 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ชาติแรกที่คิดค้นกาแฟ เอสเปรสโซ คือ “อิตาลี” โดยมี ความหมายตามค�าว่า Espresso ในภาษาอิตาเลียนว่า “เร่งด่วน” ส่วนกาแฟที่ชาวอิตาลีนิยมดื่ม ในตอนเช้าพร้อมขนมปั งหรือคุกกี้ คือ “คาปู ชิโน”

รักษาฟ้าผ่า

โดยการฝั งดินมีด้วยหรือ? ในประเทศโคลัมเบียเมื่อชำยคนหนึ่งถูกฟ้ำผ่ำบ่อยๆ จึงได้รับกำรรักษำโดยกำรฝังดิน โดยให้ยืนตัวตรง เอำดิ น กลบตั ว ให้ เ หลื อ เฉพำะล� ำ คอ ใบหน้ ำ และศี ร ษะ ที่โผล่พ้นดินขึ้นมำเท่ำนั้น ว่ำกันว่ำวิธีนี้จะช่วยดูดซับชนวน ในร่ำงกำยทีเ่ ป็นเหมือนสำยล่อฟ้ำให้ออกจำกร่ำงกำย นับว่ำเป็น วิธีที่แปลกเอำกำรใช่ไหมล่ะ


ต�านานรูปนักวิ่ง

ข้างกล่องกูลิโกะมาจากไหน เวลำไปเทีย่ วญีป่ นุ่ หลำยคนมักไม่พลำดกำรไปถ่ำยรูปแลนด์มำร์ก ที่ตึกกูลิโกะที่โดดเด่นด้วยรูปนักวิ่ง ซึ่งเป็นรูปที่เรำคุ้นตำกันดี รูปนี้เกิดขึ้นหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 ตอนนั้นญี่ปุ่นก�ำลังรีบเร่งพัฒนำ ประเทศ เด็กจ�ำนวนมำกเกิดภำวะขำดสำรอำหำร จนชำยหนุ่มนำม ริอิจิ เอซำกิ ผู้ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จในกำรขำยไวน์และกำรขำยยำ มีควำมคิด อยำกจะผลิตบำงสิ่งที่ให้สำรอำหำร พลังงำนและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ เขำมีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อยู่บ้ำง จึงลองสกัดสำรจำกหอยนำงรมมำ ผสมคำรำเมลในกำรแปรรูปเป็นขนม สำรที่วำ่ นี้คือ Glycogen ที่มำของ ชือ่ Glico ต่อมำในปี 1922 ลูกอมรสคำรำเมลถูกวำงขำยในกล่องสีเหมือน วงกลมในธงชำติญี่ปุ่น จำกที่มองกันว่ำขนมคือสิ่งไร้ประโยชน์ แต่ขนม นี้ถูกมองใหม่ เพรำะได้ค�ำนวณมำแล้วว่ำให้พลังงำน 15.4 กิโลแคลอรี ส�ำหรับคนสูง 165 เซนติเมตร หนัก 55 กิโลกรัม และพลังงำนนี้ ท�ำให้ร่ำงกำยวิ่งได้ไกล 300 เมตร (เชื่อหรือยังว่ำคนญี่ปุ่นละเอียดกัน ขนำดไหน) ขนมของเอซำกิขำยดีขึ้น เรื่อยๆ มีขนมหลำกชนิดผลิตออกมำ แต่เมือ่ ถึงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 โรงงำน ท�ำขนมถูกท�ำลำยสิ้น แต่หลังจำก สงครำมสงบลง 6 ปี เอซำกิก็ยังไม่ ท้อถอย โรงงำนขนมของเขำกลับมำ เดินหน้ำใหม่อีกครั้ง พร้อมนักวิ่งข้ำง กล่องที่ดูทรงพลังกว่ำเดิม และนี่คือ ต�ำนำนของขนมป๊อกกี้ที่ผู้ใหญ่และ เด็ ก มำกมำยชอบกิ น ตั้ ง แต่ โ บรำณ จนถึงทุกวันนี้

สาวกซู ชิรู้ไหมว่า ซู ชิเกิดขึ้นมา บนโลกใบนี้เกือบพันปี แล้ว เริ่มจาก การถนอมอาหารด้วยการน�าปลามาหมักกับข้าว และเกลือ เป็นการช่ วยยืดอายุ ปลา แถมรสเปรี้ยว นิดๆ จากการท�าปฏิกิริยาระหว่างข้าวกับเนื้อปลา ยังช่ วยให้อาหารอร่อย ขึ้นอีกด้วย และค� าว่า “ซู ชิ ” ก็ ม าจากค� า ว่ า “ซุ ปปาชิ ” ที่หมายความ ว่า “เปรี้ยว” อีกด้วย

อยากเป็ นสาวสวยสายลับเชิ ญทางนี้ ตอนนี้ ในประเทศอังกฤษ หน่วยสืบรำชกำรลั บ หรื อ เอ็ ม ไอ 6 ก�ำลังมองหำสำยลับรุ่นใหม่อยู่ โดยเป้ำหมำยคือผู้หญิงและผู้คน เชื้อสำยต่ำงๆ ให้ก้ำวเข้ำมำสู่องค์กรให้มำกขึ้น ที่ส�ำคัญกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ในครั้งนี้ท�ำกำรเผยแพร่ผำ่ นโรงภำพยนตร์ โดยมีควำมยำว 30 วินำที ถือเป็นครั้งแรกของเอ็มไอ 6 ที่มีกำรโฆษณำผ่ำนโรงภำพยนตร์ เนื้อหำนั้นต้องกำรสื่อสำรว่ำ ใครๆ ก็ ส ำมำรถเป็ น สำยลั บ ได้ ไม่ว่ำจะเป็นใครมำก่อน ขอเพี ย งแค่ มี ทั ก ษะ และค่ ำ นิ ย มตำมที่ เอ็ ม ไอ 6 ต้ อ งกำร เอ้ำ! สำวๆ คนไหน อยำกเก่งแบบเจมส์บอน ลองดู ข้อมูล : ส�ำนักข่ำวเอพี ลอนดอน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

หนุ่มๆ จ๋า...มาโกนหนวด แบบเกลี้ยงเกลากันเถอะ

ก่อนอืน่ ควรล้ำงหน้ำด้วยน�ำ้ อุน่ ก่อนโกนหนวดเครำ เพรำะจะท�ำให้รขู มุ ขนบนใบหน้ำ เปิดและช่วยให้โคนหนวดเครำอ่อนนุ่มลง เพื่อปกป้องผิวหน้ำของคุณมีบำดแผลที่ เกิดจำกกำรโกน ผลลัพธ์ที่ได้คือโกนหนวดได้งำ่ ยขึ้นและช่วยลดควำมเสี่ยงต่ออำกำรระคำย เคืองหรือผื่นแดงได้ กำรใช้น�้ำสบู่หรือเจลส�ำหรับกำรโกนหนวดก็จะช่วยลดอำกำรระคำย เคืองได้อีกทำงหนึ่ง หลังจำกนั้นจบท้ำยด้วยกำรล้ำงหน้ำด้วยน�้ำเย็นปิดท้ำยเพื่อกระชับ รูขมุ ขนบนใบหน้ำ พร้อมกับใช้อำฟเตอร์เชฟทุกครัง้ เพือ่ ช่วยให้ผวิ พรรณชุม่ ชืน้ และเกลีย้ งเกลำ อย่ำงสมบูรณ์แบบ

งามแบบสาวอินเดีย

ปากสีสวยเปลี่ยนลุคแจ่มๆ ที่น่าลองในช่ วงนี้

ส� ำ หรั บ สำวๆ ที่ ห ลงรั ก กำรทำลิ ป สติ ก เป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจนั้ น ในปี นี้ ริ ม ฝี ป ำกสี น�้ ำ ตำลเข้ ม มำแรงเกิ น หน้ ำ เกิ น ตำสี อื่ น ๆ ในขณะที่ ริมฝีปำกสีนู้ดก็ ให้อำรมณ์แบบสำววัยรุ่นที่น่ำรักอย่ำงเป็นธรรมชำติ และ ถ้ ำ กลั วว่ ำ สี นู ้ ด จะท� ำ ให้ คุ ณ ดู ป ่ ว ยเกิ น ไป ลองทำด้ ว ยกลอสใสบำงๆ ตรงกลำง ริมฝีปำกดูก็จะช่วยให้ดูสดใสมำกขึ้น ส่วนปำกสีน�้ำตำลอมส้มนั้นจะท�ำให้ สำวๆ ดูเซ็กซี่ได้แบบง่ำยๆ ไม่จ�ำเจ สลัดลุคเซ็กซีส่ แี ดงเร่ำร้อนไป บ้ำงก็ดีนะ 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

แน่นอนว่าสาวๆ ชาวอินเดียนัน้ รู ้จักการใช้สมุ นไพรและ พืชพรรณต่างๆ ใน การประกอบอาหาร เป็นอย่างดี รวมถึง การบ�ารุ งบ�าเรอ ผิวพรรณของพวกเธอ สาวอินเดียจ�านวนมาก ชอบใส่ใบสะเดาลงในอ่างอาบน�้า ใบสะเดา มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ อแบคทีเรียบนผิว นอกจากนี้พวกเธอยัง นิยมใช้ว่านหางจระเข้ สดพอกหน้าเพิ่มความ ชุ่ มชื้ นและรักษาผิว จากการท�าร้าย ของแสงแดด


เคล็ดลับฟื้ นฟู ผมเสีย ให้กลับมาสลวยสวยเงางาม

เริ่มที่ทุกเช้ำหลังตื่นนอน ใช้ปลำยนิ้วมือสำงผมอย่ำงอ่อนโยน ลดปัญหำเส้นผมพันกัน ก่อนสระผมใช้แปรงไม้แปรงผมอย่ำงเบำมือ ให้สิ่งสกปรกที่ติดผมอยู่หลุดออก เพื่อควำมนุ่มสลวยของผมก็อำจจะใช้ น�ำ้ มันมะกอกชโลมทีเ่ ส้นผม แล้วใช้มอื สำงให้ทวั่ หมักทิง้ ไว้ 10 นำทีกอ่ นสระ ไม่เกำหนังศีรษะหรือขยีผ้ มแรงๆ ระหว่ำงสระควรใช้ปลำยนิว้ มือนวดบ�ำรุงหนังศีรษะ อย่ำงอ่อนโยนเพื่อกระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือด และป้องกันหนังศีรษะ เป็นแผลหรือเกิดรังแคได้ ควรปล่อยให้ผมแห้งเองด้วยกำรใช้พัดลม หรือเป่ำลมเย็น หลีกเลี่ยงกำรไดร์ หนีบ หรือม้วนผมด้วยควำมร้อนสูงๆ นอกจำกนีค้ วรรับประทำนอำหำรทีอ่ ดุ มด้วยโปรตีน วิตำมินบี 6 แมกนีเซียม สังกะสี เพือ่ บ�ำรุงเส้นผม ซึง่ ทัง้ หมดทีว่ ำ่ มำนีม้ อี ยู่ในเนือ้ ตับ ไต ข้ำวซ้อมมือ กล้วย ลูกพรุน ลูกเกด ถั่ว นมและผักใบเขียวต่ำงๆ

สครับหน้า ให้นุ่มเด้งเนียน

เพียงน�าเบกกิ้งโซดา ⅓ ถ้วย มาผสม กับน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 2 ช้อนโต๊ะ และ tea tree oil 5-10 หยด คนให้เข้ากัน เวลาใชต้ กั เพียงครัง้ ละ 1-2 ชอ้ นชา น�ามาสครับ ให้ท่วั ใบหน้าอย่างเบามือ แล้วล้างออกด้วย น�้าอุ น่ ซับให้แห้ง ท�าเพียงแค่สปั ดาห์ละครัง้ หน้าจะนุ่มสุดๆ จนคุณเผลอ จับหน้าตัวเองบ่อยๆ เลยล่ะ

เล็บขบ...เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก ส�าหรับสุขภาพและความงาม

เล็บขบ (Ingrown Toenail) คือ ภำวะที่เล็บงอกหรือทิ่มเข้ำไปที่บริเวณผิวหนังปลำยเล็บ ซึ่งจะเกิด ได้บ่อยกับนิ้วเท้ำโดยเฉพำะนิ้วหัวแม่เท้ำ มีผลท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวด บวม แดง หรือบำงครั้งอำจ ท�ำให้เกิดกำรติดเชื้อขึ้นได้

สาเหตุของเล็บขบ

มักมำจำกกำรตัดเล็บที่สั้นเกินไป ใส่ถุงเท้ำที่แน่นจนเกินไป หรือกำรสวมใส่รองเท้ำที่คับเกินไปจนไปกด เล็บเท้ำ เล็บขบยังมีสำเหตุมำจำกกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นกับนิ้วเท้ำ เช่น มีสิ่งของที่มีน�้ำหนักมำกตกใส่เท้ำ หรือ มีเล็บเท้ำที่มีรูปร่ำงโค้งผิดปกติ รวมถึงควำมบกพร่องทำงพันธุกรรม

อาการของเล็บขบที่มักพบ

เกิดควำมเจ็บปวดและอำกำรกดเจ็บที่นิ้วเท้ำ มีรอยแดงบริเวณรอบๆ นิ้วเท้ำ มีอำกำรบวมของนิ้วเท้ำ รอบๆ เล็บเท้ำ มีเลือดออกหรือเป็นหนอง มีกำรติดเชือ้ ของเนือ้ เยือ่ ทีน่ วิ้ เท้ำ และหำกมีควำมรูส้ กึ ไม่สบำย อย่ำงรุนแรงทีน่ วิ้ เท้ำ เป็นหนองหรือเป็นรอยแดง ควรรีบไปพบแพทย์เพือ่ ท�ำกำรรักษำ รวมไปถึงผูท้ เี่ ป็น เบำหวำนหรือสภำวะอืน่ ๆ ทีม่ ปี ญั หำกำรหมุนเวียนเลือดไปทีเ่ ท้ำ มีอำกำรชำทีเ่ ท้ำหรือมีภำวะแผลหำยช้ำ และกำรเจ็บเท้ำหรือกำรติดเชื้ออื่นๆ ร่วมด้วย ควรรีบพบหรือปรึกษำแพทย์เช่นกัน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

Welcome to S ummer

กรมอุ ตนุ ยิ มวิทยาได้ประกาศแล้วว่า ขณะนีป้ ระเทศไทยได้เข้า สูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเป็นทางการ และคาดว่าปี นอี้ ากาศจะร้อนถึง 42 องศากันเลยทีเดียว คุณผู ้อ่านมีแผนการหลบร้อนไปเที่ยว พักผ่อนที่ไหนกันหรือยัง? ถ้ายัง..คูห่ เู ดินทางฉบับนีข้ อแนะน�าสถานที่ พักผ่อน ฟ้าสวย ทะเลใส และหาดทรายขาว พร้อมหลากหลาย กิจกรรมให้ทา� แบบ One day trip ที่ “เกาะแสมาสาร” และ “เกาะขาม” (อุ ทยานใต้ทะเลเกาะขาม) เกำะแสมสำรและเกำะขำม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแสมสำร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใช้เวลำเดินทำงจำกกรุงเทพฯ ไปประมำณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยลงเรือที่ท่ำเรือเขำหมำจอเหมือนกัน แต่คนละล�ำ ตัวท่ำเรือนั้นตั้งอยู่ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย โดยจุดจ�ำหน่ำยตั๋ว 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ข้ำมเกำะแสมสำรอยู่ดำ้ นซ้ำยมือ บริเวณอำคำรต้อนรับ ส่วนจุดจ�ำหน่ำยตัว๋ ของอุทยำนใต้ทะเลเกำะขำมจะตัง้ อยู่ บริเวณด้ำนหน้ำของกรมก่อสร้ำงและพัฒนำ (ด้ำนหลัง จุดรักษำกำรณ์) ให้จอดรถในบริเวณนี้ แล้วจะมีรถสอง แถวของทัพเรือภำคที่ 1 รับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปที่บริเวณ ท่ำเรืออีกที เนื่องจำกบริเวณท่ำเรือมีพื้นที่จอดรถจ�ำกัด เกาะแสมสาร เกำะนี้เป็นอีกหนึ่งเกำะที่มีน�้ำทะเลที่ใสและหำดทรำย ที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลย (สวยใสเทียบได้กับทะเลฝั่งอันดำมันทำงภำคใต้ของ เรำได้สบำยๆ) ควำมใสของน�้ำสัมผัสได้ตั้งแต่ทำ่ เทียบเรือเขำหมำจอเลย เกำะแสมสำร มีลกั ษณะเป็นรูปทรงยำวรี ขนำดพืน้ ที่โดยรวมประมำณ 5 ตำรำงกิโลเมตร อยู่ทำงทิศใต้ของแหลมแสมสำร ออกไปประมำณ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


2 กิโลเมตร และอยูห่ ำ่ งจำกฝัง่ ของอ�ำเภอสัตหีบไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมำณ 8 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่บนเกำะทั้งหมดจ�ำนวน 2738 ไร่ 3 งำน 36 ตำรำงวำ เกำะแสมสำร เป็น 1 ใน 9 เกำะในโครงกำรอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนือ่ งมำจำกพระรำชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรรำชกุมำรี หรือที่รู้จักกันในนำมของ อพ.สธ. ซึ่งเกะแสมสำรจะเป็นเกำะที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดำเกำะทั้งหมด จึงเปิดให้เกำะนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์เพื่อให้ประชำชนทั่วไปและเยำวชนได้ศึกษำธรรมชำติ โดยใกล้ชิด กับธรรมชำติมำกทีส่ ดุ เพือ่ ให้มีใจในกำรอนุรกั ษ์ธรรมชำติอย่ำงแท้จริง เกำะแสมสำร ประกอบด้วยชำยหำดทั้งหมด 5 หำด ได้แก่ หาดเทียน อยูท่ ำงด้ำนทิศตะวันออก หำดแหลมฝรัง่ อยูท่ ำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ หาดลูกลม อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ หาดเตยและหาดกรวด อยู่ทำงด้ำนทิศ ตะวันตกของเกำะ แต่บนเกำะจะอนุญำตให้เล่นน�้ำได้เพียง 2 ชำยหำด คือ หำดเทียน และหำดลูกลม หาดเทียน คือ หำดทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของท่ำเรือ และถือเป็นจุดต้อนรับและให้ ข้อมูลในกำรท่องเที่ยวบนเกำะ ใกล้กันทำงด้ำนขวำของท่ำเรือจะเป็นที่ ตัง้ ของศำลเจ้ำแม่อำม่ำเกำะแสมสำร สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำเกำะนี้ ในบริเวณนี้ จะมองเห็นฝั่งหมู่บ้ำนช่องแสมสำร น�้ำใสน่ำเล่นมำกๆ ในบริเวณนี้ส่วน ใหญ่จะเป็นเม็ดทรำยกรวดหยำย มีร่มไม้ ชิงช้ำให้นั่งโพสต์ทำ่ ได้แบบชิลล์ๆ 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ส่วน หาดลูกลม จะอยูอ่ กี ฝัง่ ซึง่ ต้องนัง่ รถไปอีก โดยมีบริกำรรถรับ-ส่ง จำกหำดเทียนไปหำดลูกลมฟรี ใช้เวลำเดินทำงไม่เกิน 5 นำที หำดลูกลม เป็นชำยหำดที่สวยที่สุดของเกำะ มีทรำยขำวละเอียดและน�้ำทะเลสีฟ้ำใส พร้อมมีจุดชมวิวที่สำมำรถเห็นวิวทะเลในมุมสูงได้อย่ำงงดงำม กิจกรรมทีส่ ำมำรถท�ำได้บนเกำะนี้ คือ ด�ำน�ำ้ ดูปะกำรรังทีเ่ กำะปลำหมึก ใกล้ๆ ด้ำนหน้ำหำดลูกลม มีเรือบริกำรรับ-ส่งไปยังจุดด�ำน�้ำ หรือถ้ำ ใครไม่อยำกเปียกก็สำมำรถซื้อบัตรนั่งเรือท้องกระจกชมปะกำรังก็ได้ คนละ 20 บำท นั่งได้เที่ยวละ 20 คน แต่ต้องลงชื่อจองคิวก่อน บริเวณเดียวกับจุด เช่ำอุปกรณ์ด�ำน�้ำ นอกจำกนี้ยังสำมำรถพำยเรือคำยัค ปั่นจักรยำนส�ำรวจ เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ชมสวนหิน และสวนพฤกษศำสตร์พรรณไม้ที่ รวบรวมมำจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย กำรเดินทำงข้ำมเกำะแสมสำรใช้เวลำประมำณ 10-15 นำที ค่ำโดยสำร เรือไป-กลับ (ณ เดือนมีนำคม 2560) ผู้ใหญ่ 300 บำท เด็ก 200 บำท คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


ชำวต่ำงชำติ 600 บำท เรือเที่ยวแรกออกเวลำ 09.00 น. และจะออก ทุกๆ ชั่วโมง วันธรรมดำจะมี 4 รอบ ส�ำหรับวันเสำร์-อำทิตย์จะเพิ่มเป็น 5 รอบ ส่วนเรือเที่ยวกลับจะเริ่มเวลำ 13.00 น. ส่วนรอบถัดไปจะมี เจ้ำหน้ำที่ประกำศแจ้งเตือน กำรเดินทำงข้ำมเกำะควรมำรอบริเวณท่ำเรือ อย่ำงน้อย 15 นำที ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ก็จะมีค่ำเช่ำอุปกรณ์ด�ำน�้ำ ชุดละ 50 บำท ค่ำเช่ำเสื่อ ผืนละ 20 บำท เตียงผ้ำใบ ตัวละ 20 บำท อยำกนั่งบริเวณไหนมีเจ้ำหน้ำที่ยกมำวำงให้เรียบร้อย ส�ำหรับอำหำรก็จะมี ข้ำวไข่เจียวกับมำม่ำคัพเท่ำนัน้ ถ้ำอยำกกินเมนูอนื่ ๆ คงต้องเตรียมจำกฝัง่ ไป มีเครื่องดื่มขำย ห้องอำบน�้ำและห้องน�้ำบริกำรฟรี สอบถำมรำยละเอียด โทร.0 3843 2473 และ 0 3843 2475 (เวลำรำชกำร) 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ “เกำะขำม” เป็นเกำะเล็กๆ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของเกำะแสมสำร อยู่ทำงทิศใต้หำ่ งจำกอ�ำเภอสัตหีบ ประมำณ 9 กิโลเมตร ซึ่งเกำะขำมเป็นเป้ำหมำยแรกในกำรจัดท�ำอุทยำน ใต้ทะเลพืน้ ทีส่ ตั หีบ เนือ่ งจำกเกำะขำมมีระบบนิเวศน์ทเี่ หมำะสมและลักษณะ ทำงอุทกศำสตร์สมบูรณ์ในระดับทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อกำรเจริญเติบโตของปะกำรัง และเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่ำงไกลจำกฝั่งมำกนัก มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง เกำะขำมจะมีรูปร่ำงคล้ำยกับตัว H มีพื้นที่ประมำณ 61 ไร่ ด้ำนหน้ำ จะเป็นหำดทรำย ส่วนด้ำนหลังจะป็นแนวหินโสโครก ไม่สำมำรถลงเล่นน�ำ้ ได้ ชำยหำดของเกำะมี 2 บริเวณใหญ่ๆ คือ ทำงด้ำนทิศเหนือและทำงด้ำนทิศใต้ ชำยหำดด้ำนทิศเหนือเป็นหำดทรำยค่อนข้ำงละเอียด เหมำะส�ำหรับกำร ว่ำยน�้ำและกำรสันทนำกำรทำงน�้ำ ส่วนทำงด้ำนทิศใต้เป็นหำดทรำยหยำบ มีหนิ กรวดลักษณะรูปร่ำงต่ำงๆ กระจำยอยูเ่ ต็มทัว่ ชำยฝัง่ ลึกลงไปในน�ำ้ ทะเล บริเวณพืน้ ทีข่ องเกำะขำมจะพบกับแนวปะกำรังทีอ่ ดุ มสมบูรณ์กระจำยตัวอยู่ รอบๆ เกำะ สำมำรถด�ำน�้ำตื้นดูได้อย่ำงสบำย มีเจ้ำหน้ำที่นักประดำน�้ำคอย ดูแลควำมปลอดภัย จำกท่ำเรือใช้เวลำเดินทำงข้ำมเกำะประมำณ 20 - 30 นำที (หำกน�้ำตื้นต้องลงต่อเรือเล็กเพื่อเข้ำไปยังเกำะ) กิจกรรมที่นิยมท�ำคือ ด�ำน�้ำดูปะกำรัง ว่ำยน�้ำ พำยเรือคำยัค นั่งเล่นพักผ่อน และที่ขำดไม่ได้ คือกำรถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก บำงคนถือโอกำสมำถ่ำยพรีเวดดิ้งกันด้วย ถึงแม้ ชำยหำดที่อนุญำตให้นักท่องเที่ยวเล่นน�้ำได้นั้นอำจจะไม่กว้ำงนัก แต่ก็มี มุมสวยๆ และน�ำ้ ใสๆ พร้อมโขดหินน้อยใหญ่ให้ได้หยุดยืนโพสต์ทำ่ เป็นระยะ โดยเฉพำะด้ำนทิศเหนือจะมีสะพำนไม้สร้ำงลัดเลำะไปกับขอบเขำ พร้อมจุด ถ่ำยรูป บริเวณนีท้ รำยจะค่อนข้ำงขำวละเอียด มีถำ�้ เล็กถ�ำ้ น้อยตำมขอบเขำด้วย นอกจำกสถำนที่จะสวย น�้ำทะเลก็ใสแล้ว ยังมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ทัง้ ห้องอำบน�ำ้ และห้องสุขำพร้อม แต่หำ้ มใช้สบู่ ครีมอำบน�ำ้ หรือยำสระผม เป็นอันขำด เพรำะเกำะขำมเป็นเกำะอนุรักษ์ กำรใช้สิ่งเหล่ำนี้จะมีสำรเคมี ตกค้ำง ท�ำให้เกิดมลพิษกับปะกำรังได้ ส่วนเรื่องอำหำรกำรกินก็ไม่ต้อง เป็นห่วง ที่นี่มีขำยทั้งอำหำรตำมสั่ง ลูกชิ้นทอด ไก่ทอด ย�ำต่ำงๆ ผลไม้ น�้ำหวำน และไอศกรีม เป็นต้น คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


ข้อปฏิบัติส�ำหรับนักท่องเที่ยวในกำรเยี่ยมชมเกำะขำม • อุทยำนใต้ทะเลเกำะขำมขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำในกำร เดินทำงไปเกำะ กรณีที่สภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ�ำนวยอย่ำงกะทันหัน • กำรท่องเทีย่ วเป็นเชิงอนุรกั ษ์ โดยเน้นกำรชืน่ ชมธรรมชำติอย่ำงแท้จริง และไม่อนุญำตให้นักท่องเที่ยวพักแรมบนเกำะ • บนเกำะมีอำหำร น�้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยวจ�ำหน่ำยรำคำปกติ • ไม่อนุญำตให้น�ำอำหำรที่บรรจุในกล่องโฟม หรือเครื่องดื่มที่เป็นขวด/ แก้ว ขึ้นไปบนเกำะ • ไม่แนะน�ำให้ซื้ออำหำรไปจำกบนฝั่ง เพรำะอำหำรบำงชนิด จะส่งกลิ่น รบกวนผู้อื่นและบำงชนิดเป็นอำหำรที่แมลงวันชอบ ประกอบกับเป็นภำระ ในกำรหอบหิ้ว ซึ่งจะไม่สะดวกในกำรขึ้นเรือ ลงเรือ แต่หำกจ�ำเป็น กรุณำ น�ำอำหำรไปแค่เพียงพอต่อกำรรับประทำนเท่ำนัน้ เพรำะอำหำรส่วนทีเ่ หลือ จะไปเพิ่มปริมำณขยะบนเกำะ • เพื่อไม่ให้เกิดควำมแออัด และควำมเสื่อมโทรมของธรรมชำติบนเกำะ จึงจ�ำกัดนักท่องเที่ยวทั้งหมด ไม่เกินวันละ 800 คน • ไม่อนุญำตให้น�ำสัตว์เลี้ยงที่ดุรำ้ ย หรือสัตว์มีพิษขึ้นไปบนเกำะ • จ�ำกัดกำรชมปะกำรัง กรณีน�้ำทะเลมีระดับลดลงจนเป็นอันตรำยต่อ ปะกำรัง • ห้ำมสัมผัส จับต้อง หรือเหยียบย�่ำปะกำรัง ตลอดจนห้ำมเก็บเปลือก หอย ซำกหิน ปะกำรัง หรือพืชพรรณไม้บนเกำะ • กำรลงเล่นน�้ำหรือพำยเรือต้องใส่ชูชีพทุกครั้ง และให้เล่นได้ในเฉพำะ บริเวณที่ก�ำหนดไว้ เพื่อควำมปลอดภัย 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง รถโดยสารสาธารณะ

• บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มีรถโดยสำร สำธำรณะให้บริกำรในเส้นทำงสำยภำคตะวันออก ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (เอกมัย) สอบถำม ตำรำงเวลำเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th.

รถยนต์ส่วนตัว

กำรท่องเที่ยวเกำะขำมจึงเป็นไปในเชิงอนุรักษ์ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ ข้ำมไปเที่ยวได้เฉพำะวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 800 คนต่อวัน (จริงๆ ถ้ำเทียบกับพื้นที่ชำยหำดก็นับว่ำเยอะมำกแล้ว) ค่ำบริกำรใน กำรเยี่ยมชมเกำะขำม (ณ เดือนมีนำคม 2560) ผู้ใหญ่ คนละ 200 บำท เด็ก (อำยุไม่เกิน 14 ปี) คนละ 150 บำท (เปิดขำยบัตรประมำณ 07.30 น. และหนึ่งคนสำมำรถซื้อได้ครั้งละ ไม่เกิน 10 ใบ) อุปกรณ์ดำ� น�ำ้ ชุดละ 50 บำท (ให้ใช้ได้คนละ 1 ชัว่ โมงครึง่ แล้วน�ำมำคืน) มีเสือ่ และเตียงผ้ำใบให้เช่ำนัง่ ตัวละ 20 บำท เทีย่ วเรือไปเกำะขำม มี 3 รอบ 9.00 น., 10.00 น. และ 11.00 น. ส�ำหรับเทีย่ วกลับก็มี 3 รอบเช่นกันคือ 13.00 น., 14.00 น. และ 15.00 น. ทั้งไปและกลับจะมีเจ้ำหน้ำที่เรียกให้ตั้งแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อนับจ�ำนวนคนก่อนขึ้นเรือ ทุกครั้ง และจะปิดเกำะเพื่อฟื้นฟูปีละ 6 เดือน หลังจำกช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ไปแล้ว สอบถำมรำยละเอียดโทร.0 3843 7927 และ 08 9936 9409 (ในเวลำรำชกำร) กฎระเบียบและข้อควรปฏิบตั ิในกำรท่องเทีย่ วเป็นเรือ่ งที่ไม่ควรละเลย นักท่องเทีย่ วที่ ดีควรรูค้ ณ ุ ค่ำของทรัพยำกร ยิง่ เป็นสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์อย่ำงนี้ ต้องระมัดระวังเป็น พิเศษ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วรุน่ ต่อๆ ไปได้มโี อกำสมำสัมผัสกับภำพบรรยำกำศควำมสวยงำม ของท้องทะเลไทย…ที่สวยไม่แพ้ที่ใดในโลก

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27

• ใช้เส้นทำงมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – ระยอง จำกมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ ถึงทำงแยกต่ำงระดับให้เลี้ยว ซ้ำยไประยอง และสังเกตป้ำยบอกทำงไปสัตหีบ พอถึง สำมแยกสัตหีบ เลี้ยวซ้ำยเข้ำสู่ถนนสำย 331 ผ่ำน สนำมบิ น อู ่ ต ะเภำ ถึ ง สี่ แ ยกไฟแดงให้ ขั บ รถตรงไป ตำมเส้นทำงไปท่ำเรือสัตหีบ (ท่ำเรือน�้ำลึกจุกเสม็ด) ไปนิดนึงให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำบ้ำนช่องแสมสำร สังเกตป้ำย บอกทำงไปพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติวทิ ยำเกำะและทะเลไทย ให้ขบั ไปทำงป้ำย ท่ำเรือเขำหมำจอตัง้ อยูด่ ำ้ นใน บริเวณ เขตพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ • ถ้ำมำจำกถนนสุขุมวิท ให้ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่ำนพัทยำ บำงสะเหร่ ขับตำมทำงไป อ.สัตหีบ สังเกต ป้ำยทำงเข้ำบ้ำนช่องแสมสำรอยู่ทำงด้ำนขวำมือ ต้อง กลับรถ จุดสังเกตง่ำยๆ บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำจะมี อนุสำวรีย์รัชกำลที่ 6 ประดิษฐำนอยู่ ขับไปตำมทำงป้ำย พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

แกว่งแขนบ�าบัดเลือดข้นหนืด

ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทำงขอแนะเทคนิคกำรแกว่งแขนเพือ่ ช่วยลดอำกำรเลือด ข้นหนืดไหลเวียนไม่สะดวกมำฝำก ขอบอกว่ำท�ำเองได้ง่ำยๆ ไม่เสีย สตำงค์ จะท�ำที่บ้ำนหรือที่ท�ำงำนก็ได้ด้วยนะ ขณะแกว่งแขน ยืนให้ปลำยเท้ำออกแรงจิกพื้นให้มั่นคง โดยแยกเท้ำออก จำกกันกว้ำงเท่ำช่วงไหล่ แกว่งแขนทั้งสองไปข้ำงหลังและข้ำงหน้ำในลักษณะ แนวเดียวกัน ตอนแกว่งไปข้ำงหลังให้ใช้แรงหน่อย แกว่งข้ำงหน้ำปล่อยตำมแรงเหวี่ยง ไม่ต้องออกแรง ส่วนตำให้มองตรงไปด้ำนหน้ำ จำกนัน้ ลองสังเกตลมหำยใจเข้ำ-ออก ให้หำยใจเข้ำออกยำวๆ แบบมีสมำธิ ไม่วอกแวกไปมำ แกว่งวันละ 10 - 15 นำที เป็นประจ�ำทุกวัน บำงครั้งหำก แกว่งไปที่ 200 - 300 เที่ยว ในบำงคนอำจมีกำรเรอ ผำยลม สองขำปวดเมื่อย เหงือ่ ออกและหน้ำแดง ไม่ตอ้ งตกใจ นัน่ เป็นเพรำะว่ำมีกำรเคลือ่ นไหวของล�ำไส้ เพิ่มขึ้น ปอดท�ำงำนได้ดี หัวใจมีเลือดสูบฉีดดีขึ้น

• • •

ฟั กทอง…

อุ ดมด้วยสารต้านมะเร็ง รูไ้ หมว่ำในเนือ้ สีเหลืองของฟักทองนัน้ มำกไปด้วย ประโยชน์ทำงโภชนำกำร เพรำะเนื้อสีทองของ ฟักทองนั้นเต็มไปด้วยแคโรทีนอยในปริมำณสูง รวมถึง วิตำมินซีที่มีอยู่ในปริมำณสูงเช่นกัน ท�ำให้ฟักทองถือเป็น พืชผักผลไม้ทชี่ ว่ ยต้ำนอนุมลู อิสระได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ฟั กทองยังช่ว ยต้ ำ นเชื้ อไวรัส หวัดและเสริม สร้ ำ งควำม ต้ำนทำนต่อเชือ้ โรคโดยทัว่ ไป แถมยังมีกำกใยอำหำร ช่วยย่อย และกระตุ้นกำรขับถ่ำยให้มีได้ดี ช่วยลดคลอเรสเตอรอล งำนวิจยั หลำยชิน้ ระบุวำ่ ฟักทองธิช์ ว่ ยต้ำนมะเร็งและโรคต่ำงๆ ทั้งมะเร็งล�ำไส้และโรคหัวใจ

อาการปวดประจ�าเดือน ก�าลังเตือนอะไรสาวๆ อยู ่

กำรปวดประจ�ำเดือนนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท อันแรกคือกำรปวดท้อง ธรรมดำ (ปฐมภูมิ) ไม่มีโรคอะไรรุนแรง เกิดจำกกำรที่ร่ำงกำยหลั่งสำร พรอสตำแกลนดิน Prostaglandin ออกมำ ส่งผลให้มดลูกบีบรัดจนรูส้ กึ ปวด ซึง่ ไม่ใช่ เรื่องน่ำวิตกกังวลใดๆ ส่วนกำรปวดอีกแบบ (ทุติยภูมิ) กำรปวดรูปแบบนี้อำจมำ จำกปัญหำสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับมดลูก รังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ ปีกมดลูกอักเสบ ซึ่งกำรปวดแบบแรกมักเกิดขึ้น 2-3 วัน เพียงนอนพัก ประคบด้วยถุงน�้ำร้อน ดื่มน�้ำอุ่นหรือกินยำแก้ปวด สักพักอำกำรก็จะดีขึ้นเองในช่วงมีรอบเดือน ขณะที่ แบบหลังนั้นมักมีอำกำรล่วงหน้ำก่อนเป็นสัปดำห์ มีควำมรู้สึกปวดมำกขึ้นเรื่อยๆ บำงคนท้องอืดบวม ถ่ำยยำก ปวดร้ำวไปจนถึงหลังและเชิงกรำน หำกเป็นบ่อยครัง้ อย่ำนิง่ นอนใจ ควรไปพบแพทย์เฉพำะทำง เพือ่ หำสำเหตุและท�ำกำรรักษำต่อไป 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โรคเกลียดวันจันทร์นัน้ แก้ไขได้

ซู เปอร์ฟู้ดส์บา� รุ งสายตา... อย่าให้ขาด

ส�ำหรับคนที่ใช้สำยตำมำกๆ ในแต่ ล ะวั น ไม่ ว ่ ำ จะจ้ อ ง จอคอมพิวเตอร์ ก้มหน้ำแชทไลน์ เล่นเกม ดูทวี ี ฯลฯ อย่ำลืมบ�ำรุงสำยตำ กันด้วย ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทำงขอแนะสุดยอด อำหำรที่จะท�ำให้สำยตำของคุณๆ มีสุขภำพดี ประสิทธิภำพยอดเยี่ยมใช้งำนได้อย่ำงยำวนำน อำหำรที่ว่ำเหล่ำนั้น ได้แก่ ไข่ขำว ผักโขม ผักใบเขียว ปลำแซลมอน เบอร์รี่ต่ำงๆ มันหวำน แครอท ฟักทอง มะม่วงและเมล็ดอัลมอนด์ และอย่ำลืมว่ำ ควรรับประทำนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอด้วย (กำรทำนแค่มื้อเดียว คงไม่ช่วยนะจ๊ะ)

อาหารช่ วยลด อาการไมเกรนได้แก่ บีทรู ท แอพพริคอต แครอท องุ ่น สะระแหน่ เชอร์ร่ี และไทม์

หนุม่ สำวออฟฟิศจ�ำนวนไม่นอ้ ย เป็ น โรคเกลี ย ดวั น จั น ทร์ (I Hate Mondays Syndrome) เพรำะ พอถึงวันจันทร์ทไี รมักรูส้ กึ หดหู่ ท้อแท้ ใจงอแง รูส้ กึ ป่วย เมือ่ ยเนือ้ ตัว ไม่อยำก จะลุกจำกเตียง ไม่มีแก่ ใจจะท�ำงำน มีงำนวิจยั จำก Institute of Economic Affairs ของอังกฤษพบว่ำ ผู้คนที่ลำออกจำกงำนมำ อยูบ่ ำ้ นเฉยๆ มีโอกำสเป็นโรคซึมเศร้ำเพิม่ ขึน้ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ทำงแก้ไขอำจไม่ใช่ กำรลำออกจำกงำน แต่คือกำรกลับไปท�ำงำน ปรับทัศนคติวิธีคิดให้รู้สึกสนุก กับงำนที่ท�ำ กับเพื่อนร่วมงำน กับประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ได้เจอ โรคเกลียด วันจันทร์ก็จะได้รับผลพลอยได้ ค่อยๆ หำยไปในที่สุด

ลองเปลี่ยนพฤติกรรม

ท�าให้อายุ ยืนขึ้น • • • • •

กำรกินผลไม้วันละชิ้น ช่วยให้อำยุเพิ่มขึ้น 1.6 ปี และเมื่อกินผลไม้เพิ่มวันละ 4 ชิ้น อำยุจะเพิ่มขึ้นอีก 1.4 ปี ออกก�ำลังกำยวันละ 20 นำที อำยุจะเพิ่มขึ้น 1.9 ปี ลุกเดินให้มำกขึ้น ลดกำรนั่งนำนเกินกว่ำสองชั่วโมงต่อวัน อำยุจะเพิ่มขึ้น 2 ปี ลดกำรสูบบุหรี่ลง (รู้ไหมว่ำกำรสูบบุหรี่วันละซองท�ำให้ดูแก่กว่ำวัย ได้ถึง 7.3 ปี เชียวนะ!) รักษำระดับน�้ำหนักให้คงที่ (คนที่มีน�้ำหนักส่ ว นเกิ น 5 กิ โ ลกรั ม จำกที่ควรจะเป็น จะดูแก่กว่ำปกติ 0.9 ปีเชียวนะ) ขอบคุณข้อมูลจำก : เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเพื่อสุขภำพ ครั้งที่ 1

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เลขคลิกชีวิต

เรื่อง : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

1-0 ความหมาย

คุณสมบัตขิ องพลังเลขที่ตอ้ งรู้ (ตอนที่ 2) ตัวเลขแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติของพลังเลขที่แตกต่างกัน การน�ามาใช้จึง ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับอาชีพการงาน เพื่อเป็นพลังเสริมไปในทิศทางบวก “งานดี เงินดี ชีวิตดี” ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกๆ คน... ฉบับนี้เรามาว่ากันต่อกับ ความหมายและพลังของตัวเลข 6 - 0 ค่ะ หมายเลข 6 เปรียบได้กบั “ดาวศุกร์” เทพแห่งศิลปะและการบันเทิง เป็นผู้มีภำพลักษณ์ สวย หล่อ ดูดี มีสง่ำรำศี รักธรรมชำติ รักศิลปะ จินตนำกำรเก่ง รักดนตรี มีทักษะในกำรแสดง เห็นชัดในกลุ่มดำรำ นักแสดง ชอบเข้ำสังคม รสนิยมดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ำม แต่จะเสียตรงที่เป็น ผู้ติดหลงในรูป รส กลิ่น เสียง มำกเกินไป ติดอยู่กับโลกแห่งจินตนำกำร ขำดกำรมองโลกแบบเป็นจริง ฟุ่มเฟือยเกินตัว อาชีพ : กลุ่มอำชีพในวงกำรบันเทิง เช่น นักแสดง ดำรำ นำงแบบ นักร้อง เซเลบ กลุ่มงำนศิลปะ เช่น นักออกแบบตกแต่ง ครีเอทีฟรำยกำร งำนโฆษณำ จิตรกรวำดภำพ นักศิลปะ กลุ่มอำชีพค้ำขำยของสวยงำม เครื่องส�ำอำง เครื่องประดับ เสื้อผ้ำ กลุ่มอำชีพด้ำนกำรเงิน เช่น พนักงำนธนำคำร นักลงทุน

• • • •

หมายเลข 7 เปรียบได้กบั “ดาวเสาร์” พลังแห่งความอดทน และทุกข์โศก เป็นคนที่มีควำมอดทน มุมำนะ บำกบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีควำม รับผิดชอบสูง มีควำมหนักแน่น ท�ำงำนภำยใต้ควำมกดดัน ในระยะเวลำ นำนๆ เพื่อให้งำนนั้นประสบผลส�ำเร็จลุล่วง แต่จะเสียที่เป็นคนมุ่งมั่นในควำม ส�ำเร็จของงำนและชีวิต กลำยเป็นคนกดดัน เก็บกด มีควำมทุกข์ เศร้ำหมอง กลำยเป็นคนเครียด คิดมำก นอนหลับยำก ปลีกวิเวก ควำมรักเกิดกำรพลัดพรำก อาชีพ : ทุกอำชีพที่ต้องใช้ควำมรับผิดชอบมำก นักบุกเบิกเริ่มต้นกิจกำร นักบริหำร คุมโครงกำรใหญ่กับระยะเวลำยำวนำน งำนยำกๆ ที่ต้องอดทน เช่น ช่ำงรับเหมำก่อสร้ำง พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ งำนอิฐ หิน ปูน ทรำย กลุม่ อำชีพด้ำนกำรเมือง กำรวำงแผน กำรลงทุน เช่น นักกำรเมือง ทีป่ รึกษำ ด้ำนกำรเงิน-กำรลงทุน ที่ปรึกษำกำรตลำด ธุรกิจ reused, recycle จำกขยะ ของใช้แล้ว งำนกลุ่มใช้แรงงำนและควำมอดทน เช่น พนักงำนโรงงำน รับจ้ำงทั่วไป งำนในเหมืองแร่ งำนท�ำควำมสะอำดสถำนที่ สัปเหร่อ งำนเกษตรกรรม เช่น เจ้ำของไร่ เจ้ำของฟำร์ม ชำวนำ ชำวสวน ชำวไร่ เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ ผู้คุมนักโทษ

• • • • • •

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หมายเลข 8 เปรียบได้กบั “ดาวราหู” พลังแห่งการลุม่ หลงและอ�านาจเด็ดขาด เห็ น ชั ด ในกลุ ่ ม เจ้ ำ ของกิ จ กำร งำนที่ ต ้ อ งใช้ พำวเวอร์ กำรปกครองคน ปกครองลู ก น้ อ ง รักพวกพ้อง มีควำมเด็ดขำด กล้ำคิด กล้ำออกค�ำสั่ง กล้ำกิน กล้ำใช้ ใจนักเลง ใจใหญ่ ประเภท “ใจถึงพึ่งได้” แต่จะเสียที่ลุ่มหลงในกิเลส มัวเมำในอ�ำนำจที่มี ขำดสติ อำรมณ์หงุดหงิดขี้โมโห อาชีพ : ธุรกิจและกำรค้ำทั่วไป รวมถึงธุรกิจที่ออกสีเทำ ต้องมี ทั้งอ�ำนำจ บำรมี อิทธิพล ในกำรควบคุมกิจกำร เช่น ธุรกิจเหล้ำเบียร์ เจ้ำมือหวย ธุรกิจสินค้ำลอกเลียนแบบ กลุ่มอำชีพธุรกิจน�ำเข้ำ - ส่งออก ติดต่อต่ำงประเทศ เช่น เจ้ำของบริษทั Shipping เจ้ำของกิจกำรเรือส�ำรำญ เรือเช่ำ เรือข้ำมระหว่ำงเกำะ เจ้ำของกิจกำรที่ขยำย สำขำในหลำยๆ ประเทศ

• •


เรื่อง : ตัวกลม

หมายเลข 9 เปรียบได้กบั “ดาวพระเกตุ” พลังแห่งความศักดิ์สทิ ธิ์ พลั ง ลึ ก ลั บ ใครมี เ ลข 9 บนหมำยเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถือ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลำงสังหรณ์ คำดกำรณ์แม่นย�ำ มีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ้ ครอง มีสญั ชำตญำณของกำรแคล้วคลำด มีควำมคิด แปลกแหวกแนว เป็นเลขทีบ่ ง่ บอกถึงควำมมี 2 ภำคควำมคิดในคนๆ เดียว ภำคแรก ดูทันสมัย ตำมกระแสนิยม ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่อีกภำค ชอบในสิ่งเร้นลับ ศรัทธำในเรื่องเหนือธรรมชำติ พกพำ เครือ่ งลำงของขลัง ชอบดูดวง แต่ถำ้ มีเลข 9 หลำยตัว อำจส่งผลเสีย ที่ท�ำให้เรำแปลกแยกจำกสังคม เพรำะมีแนวคิดปฏิบัติในทำงของ ตัวเอง จึงไม่เปิดรับฟังค�ำขี้แนะจำกคนรอบข้ำง อาชีพ : เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อต่ำงประเทศ กำรใช้ภำษำ เช่น นักแปล หนังสือ นักภำษำศำสตร์ ศึกษำต่อต่ำงประเทศ ล่ำมแปลภำษำ ผู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจน�ำเข้ำ-ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เช่น ไกด์น�ำเที่ยว ธุรกิจ รถเช่ำ ธุรกิจ Travel Agency กลุ่มอำชีพที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ พิธีกรรม จิตใจ เช่น นักบวช นักพรต ร่ำงทรง ผู้ประกอบพิธีพรำหมณ์ มัคนำยก ร่ำงทรง นักจิตวิทยำ ช่ำงหล่อพระพุทธรูป อำชีพเกีย่ วกับเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมเมอร์ กรำฟฟิกดีไซเนอร์

• • • •

หมายเลข 0 เปรียบได้กับ “ดาวมฤตยู ” เทพเจ้าแห่งความสูญสิน้ แหล่งรวมโรคภัยไข้เจ็บ จุดเด่นตัวเลข 0 คือ เป็นเลขที่บ่งบอกถึงควำมฉลำด เฉียบแหลม แต่จะฉลำดหรือเก่งไปในด้ำนเดียว ใน แนวทำงที่แตกต่ำงจำกคนทั่วๆ ไป ส่วนเสียนั้นมีมำกกว่ำด้ำนดี บุคลิกและอุปนิสยั ของผูใ้ ช้เลขนี้ ชอบปีกวิเวก เก็บตัว ไม่รบั ฟังควำม คิดเห็นของผู้อื่น หำคู่ในชีวิตได้ยำก ส่วนในเรื่องของควำมเจ็บป่วย 0 อยู่ใน 7 ตัวท้ำยของเบอร์โทร จำกสถิติมีผลให้เกิดกำรเจ็บป่วยขึ้น ได้ และสิ่งส�ำคัญ พลังเลข 0 จะเป็นตัวลดทอนพลังด้ำนดีของเลข ที่มีในเบอร์โทรศัพท์ลงไปด้วย อำชีพ : กลุ ่ ม อำชี พ นั ก สื บ สำยลั บ ทหำรหน่ ว ยข่ ำ วกรอง ต� ำ รวจ ฝ่ำยสืบสวน สืบรำชกำรลับ กลุม่ อำชีพงำนวิจยั สำขำต่ำงๆ งำนวิทยำศำสตร์ เช่น นักประดิษฐ์ คิดค้น นักวิทยำศำสตร์ นักโบรำณคดี มิจฉำชีพ โจร ผู้รำ้ ย

• • •

ตัวเลขแต่ละตัว มีพลังทั้งด้านดี และด้านลบ เลือกใช้ให้เหมาะกับ ความต้องการของเรา เสริมจุดเด่น ลบจุดด้อย เพื่อความสมดุลในพลัง ของเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละบุคคล... ติดต่อและติดตามเรื่องราวต่างๆ ของ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ได้ที่ Fanpage : https://www.facebook.com/Porleklikit/

ดูหนังฟังเพลง

“จากหัวใจ” เพลงเปิ ดตัวด้วยรัก จากใจของกลุ่มศิลปิ นน้องใหม่ “เจสแพลนเน็ต” “ เ จ ส แ พ ล น เ น็ ต ” Gesplanet เป็ นวง ทรีโอ มีสมำชิกประกอบด้วย พงษ์ พิ สุ ท ธิ์ ชิ น วงศ์ (พี ) ร้องน�า, ปิน่ มนัส เลิศสินอุดม (ปิน่ ) มือกีตาร์ และ ฤทธิไกร ถั น ชมนาง (อาร์ ม ) เล่ น แซ็กโซโฟน ส่งเพลงรักผลงาน ชิน้ แรก “จากหัวใจ” หรือ “True Love” เป็นซิงเกิล้ แรกเพือ่ เปิดตัววง เหมำะกับคอเพลงทีต่ อ้ งกำรงำนเพลงเพรำะๆ มีเสน่หเ์ ฉพำะตัว แนวดนตรี เป็นป็อป ฟังสบำยๆ ที่ใส่ดนตรีฟงั ค์ และดิสโก้ จำกยุค 70 เข้ำมำได้อย่ำง กลมกลืน เติมเต็มควำมโรแมนติกด้วยเสียงร้องทีน่ มุ่ นวล สัมผัสกับเพลง “จำกหัวใจ” กันได้แล้วหลำกหลำยช่องทำง ไม่วำ่ จะดำวน์ โหลดได้จำก ไอทูนส์ สโตร์ส หรือฟังจำกแอปเปิล มิวสิค, JOOX, TrueMusic และ DEEZER พร้อมรับชมมิวสิควิดีโอได้ที่ https://youtu.be/aUjPRVHVDKo โดย วอร์นเนอร์ มิวสิค

Power Rangers (พาวเวอร์เรนเจอร์ส) แนวหนัง : แอ๊คชัน / แฟนตาซี ผู ้กา� กับ : ดีน อิสราเอลไลท์ น�าแสดงโดย : เดเคอร์ มอนต์โกเมอรี่, นาโอมิ สกอตต์, อาร์.เจ. ไซเลอร์, เบ็คกี้ จี, ลูดี้ ลิน ก�าหนดฉาย : 23 มีนาคม 2560

เรือ่ งย่อ : ขบวนกำร 5 สี Power Rangers ก�ำลังจะกลับมำ อีกครัง้ ในรูปแบบภำพยนตร์ ซึง่ บอกเล่ำถึงเรือ่ งรำวของกลุม่ ของ นักเรียนไฮสคูลทีค่ น้ พบว่ำ เมืองแองเจิล้ โกรฟ ทีพ่ วกเขำอำศัยอยูน่ นั้ ก�ำลังถูกคุกคำมด้วยภัยรุกรำนจำกน�ำ้ มือของรำชินปี ศี ำจร้ำยจำกนอกโลก ริตำ้ รัพลั ซ่ำพวกเขำจึงได้รบั เลือกให้เป็นตัวแทนของมนุษยชำติในนำม พำวเวอร์ เรนเจอร์ส ที่จะร่วมกันต่อสู้หยุดยั้งแผนร้ำยถล่มโลกไว้ให้ ทันกำรณ์กอ่ นทีท่ กุ สิง่ จะสำยเกินไป

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ค�าพยากรณ์ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2560

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของ ชำวรำศีเมษ ดวงดำวยังมีควำมร้อนแรง มำก ต้องหมัน่ ควบคุมอำรมณ์ เพรำะจะมีอำรมณ์ หงุดหงิดง่ำย จนถึงขัน้ มีปำกมีเสียงได้ อำจมีกำร สูญหำยของสิง่ ของ พลัง้ เผลอลืมของส�ำคัญทิง้ ไว้ แล้วไม่ได้คนื กำรเดินทำงควรระมัดระวังให้มำกๆ อำจลื้นหกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง ถือว่ำ ช่วงนีจ้ ะเกิดแต่เรือ่ งร้ำยและเรือ่ งร้อนใจ เจ็บตัว ยังไม่พออำจมีเรื่องให้เสียทรัพย์อีก วิธีแก้เคล็ด ต้องหมัน่ เข้ำวัดท�ำบุญให้มำกๆ ปล่อยนก ปล่อย ปลำ นัง่ สมำธิ ถ้ำมีโอกำสได้ไปปฏิบตั ธิ รรมในที่ เงียบสงบให้ไปเลย ช่วยดับควำมร้อนให้แก่ชีวิต ได้เป็นอย่ำงดี

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ช่วงนีช้ ำวกรกฎจะสบำยๆ ชีวติ รำบรืน่ ถึงจะมีรำยจ่ำยเข้ำมำมำก แต่ก็ชิลๆ สบำยๆ มีเงินไหลเข้ำมำให้พอคล่องมือ กำรงำน คุ ณ จะเหมื อ นเป็ น ดำวเด่ น จะหยิ บ จั บ อะไร ก็ประสบควำมส�ำเร็จไปทุกเรือ่ ง อำจจะโดนหมัน่ ไส้ มีคนอิจฉำ แต่ก็ขอให้ปล่อยผ่ำน เพรำะช่วงนี้ เป็นช่วงนำทีทองของเรำ แสดงควำมสำมำรถออก มำให้เต็มที่ มีโอกำสได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ควำมรัก มีคนแอบชอบ หรือประทับใจเรำอยู่ คนโสดจะได้เจอคู่ คนไม่โสดจะเนื้อหอมเป็น พิเศษ ต้องอย่ำนอกลู่นอกทำง สุขภำพกำร เดินทำงไม่น่ำห่วง อำจมีโอกำสได้เดินทำงไป ท่องเทีย่ วไกลถึงต่ำงประเทศ

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ชำวรำศีตลุ ย์ชว่ งนี้ อำจจะท�ำอะไรไป ขัดหูขดั ตำกับคนรอบข้ำง มีคนนินทำ อิจฉำ เพรำะดวงดำวโดดเด่นทั้งด้ำนกำรงำน และธุรกิจ ท�ำอะไรก็เข้ำตำกรรมกำรไปหมด แต่ อย่ำเพิ่งหลงใหลในควำมส�ำเร็จและโดดเด่นของ ตัวเอง ต้องสนใจคนรอบข้ำงด้วย สำนสัมพันธ์ไมตรี กับเพือ่ นฝูงไว้ ร่วมงำนสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ บ้ำง ด้ำนกำรเงิน มีติดๆ ขัดๆ อำจถึงขั้นถังแตก เพรำะมีรำยจ่ำยก้อนโตเข้ำมำแบบไม่ทันตั้งตัว วิธแี ก้เคล็ด ให้บริจำคเงิน ท�ำบุญ เสียทรัพย์กบั สิง่ ทีด่ ๆี จะดีกว่ำไปเสียทรัพย์อย่ำงอืน่ ควำมรัก คนโสดยัง ต้องโสดต่อไป คนมีคตู่ อ้ งหมัน่ ดูแลกันมำกกว่ำเดิม สุขภำพ อำจเกิดอุบตั เิ หตุ ระวังตกจำกทีส่ งู

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในระยะนี้ ชำวรำศี พ ฤษภจะเกิ ด อำรมณ์ร้อนแรงมำกเป็นพิเศษ จะ เกิดควำมเครียดทำงด้ำนกำรงำนมำกมำย เหมือน ถูกกดดันจำกทัง้ เจ้ำนำยและเพือ่ นร่วมงำน ต้องใช้ ควำมอดทนให้มำกๆ อย่ำเพิง่ เปลีย่ นงำนใหม่ใน ช่วงนี้ กำรเงิน อำจตึงๆ ชักหน้ำไม่ถงึ หลัง หรือ มีรำยจ่ำยเข้ำมำแบบไม่ทันตั้งตัว สุขภำพกำร เดินทำง ช่วงนีไ้ ม่ควรเดินทำงไกล หรือออกนอกบ้ำน ในยำมวิกำล วิธแี ก้เคล็ด ให้ปล่อยนก ปล่อยปลำ เท่ำกับอำยุ หมัน่ ปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมำธิ ตรวจสุขภำพ บริจำคเลือด ท�ำฟัน ให้ตัวเองเสียเลือด หรือ เจ็บตัวเล็กน้อย จะเป็นกำรแก้เคล็ดไปได้

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ชำวรำศีสิงห์จะโดดเด่นเป็นพิเศษใน ช่วงนี้ อำจได้รบั ชือ่ เสียง เป็นทีร่ จู้ กั ใน วงกำรงำน มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเห็นได้ชดั อำจ มีโชคลำภเล็กๆ น้อยๆ จำกกำรเดินทำง หรือได้ รับคัดเลือกไปดูงำนทีต่ ำ่ งประเทศ กำรเงินช่วงนี้ ค่อนข้ำงดี คนค้ำขำยจะฟลุค๊ ได้ออเดอร์ลอ๊ ตใหญ่ หรือได้เซ็นสัญญำท�ำโปรเจคงำนใหญ่ๆ ด้ำน หนีส้ นิ จะคลีค่ ลำยลง ถือว่ำเป็นช่วงเดือนทีด่ ดี ำ้ น กำรเงินของชำวรำศีสงิ ห์เลยทีเดียว ควำมรักอำจมี ปัญหำจุกจิกวุน่ วำยบ้ำง แต่ก็ไม่ถงึ กับขัน้ ร้ำยแรง สุขภำพ ระวังเรือ่ งร้อนใน ปำกมีแผล ปวดศีรษะ หรือปัญหำด้ำนสำยตำ

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงเดือนนี้ ชำวรำศีพจิ กิ จะประสบปัญหำ ด้ำนสุขภำพมำก โรคทีเ่ คยเป็นแล้วหำย จะกลับมำเป็นใหม่ ดวงดำวประจ�ำตัวอ่อนก�ำลังลง ต้องหมัน่ รักษำสุขภำพให้มำกๆ วิธแี ก้เคล็ด คือ ไปท�ำสังฆทำนยำ ท�ำบุญกับโรงพยำบำลสงฆ์ บริจำคยำรักษำโรคให้กับผู้ที่ขำดแคลน จะช่วย ได้ดีเป็นอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรงำน อำจมีคนอิจฉำ ใส่ร้ำยป้ำยสี เพรำะฉะนั้นท�ำอะไรให้โปร่งใส ถูกต้องไว้กอ่ น แต่ดำ้ นกำรเงินกลับดี มีโชคก้อนโต/ ได้รำงวัลใหญ่ หรือมีโอกำสในกำรขยำยสำขำ หรือได้ช่องทำงในกำรท�ำเงินใหม่ๆ ควำมรัก อำจมีเรือ่ งเข้ำมำให้กงั วลใจบ้ำง อย่ำคิดมำก

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ชำวรำศีเมถุนในช่วงเดือนนี้ ปัญหำ ต่ำงๆ ที่เคยเกิดขึ้นจะคลี่คลำยลง ควำมวุ่นวำยจะน้อยลง ช่วงนี้จะมีลำงสังหรณ์ที่ แม่น อะไรทีค่ ดิ ไว้วำ่ จะเกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ ตำมคำด ถ้ ำ ฝั น เห็ น อะไร ลองเอำมำตี เ ป็ น ตั ว เลขดู อำจได้เงินมำกินขนมเล่นๆ ไม่มำกก็นอ้ ย กำรเงิน จะดีขนึ้ ได้รบั โชคจำกทำงไกล หรือลูกหนีเ้ อำเงิน มำคืน ควำมรักจะเห็นแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ใครงอนกัน อยู่ จะกลับมำคืนดี สุขภำพไม่มอี ะไรน่ำเป็นห่วง ยังทรงๆ หรือคนทีป่ ว่ ยอำกำรก็จะดีขนึ้ ท�ำใจให้ สบำยๆ หมัน่ ท�ำบุญ เงินที่ได้มำก็แบ่งไปท�ำบุญ เสริมดวง เสริมบำรมีบำ้ ง ก็จะดีมำก

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ในช่วงเดือนนี้ ชำวรำศีกนั ต์อำจเนือยๆ กับกำรงำน แต่กย็ งั ได้รบั ข่ำวดีอยูเ่ รือ่ ยๆ ถือว่ำ ถึงเบือ่ ถึงเซ็ง แต่ก็ไม่ได้ทำ� ให้งำนเสียนะ ลองหำอะไรท�ำใหม่ๆ เพิม่ ควำมสุขสดชืน่ ให้กบั ชีวติ เช่น เปลีย่ นสีผม เปลีย่ นทรงผม เปลีย่ น เสื้อผ้ำที่มีสีสันสดใส จะท�ำให้ควำมเบื่อ ควำม เหนือ่ ยล้ำลดลงไปได้ ช่วงนีต้ อ้ งระมัดระวังเรือ่ ง กำรเดินทำงเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ถูกเฉี่ยวชน ขับรถอย่ำงมีสติ ตรวจตรำรถก่อนออกเดินทำง หลีกเลีย่ งกำรเดินทำงไกลได้ยงิ่ ดี ด้ำนกำรเงินดี มีโอกำสที่จะเพิ่มรำยได้เข้ำมำหลำยช่องทำง ถือว่ำเป็นช่วงเวลำที่ดีเลยทีเดียว แต่อย่ำหลง ระเริงใช้เงินฟุม่ เฟือยจนเกินไป

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ช่วงรอยต่อของเดือนมีนำคมถึงเมษำยน นี้ ชำวรำศีธนูจะมีกำรเปลีย่ นแปลงด้ำน กำรงำนแบบไม่คำดคิด อำจโดนเพิม่ หรือ ลดงำนแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ต้องตัง้ สติดๆี และหำทำงออก เอำไว้กอ่ น ช่วงนีช้ ำวรำศีธนูจะมีซกิ เซ้นส์ทแี่ ม่น ฝันดีอำจมีลำภก็เป็นไปได้ แนะน�ำให้หมัน่ ท�ำบุญ ใส่บำตร เข้ำวัด ปฏิบตั ธิ รรม ปล่อยนก ปล่อยปลำ นัง่ สมำธิ เจริญภำวนำให้มำกๆ อย่ำไปรุม่ ร้อนกับเรือ่ ง ของคนรอบข้ำง ปล่อยวำงบ้ำง ชีวติ ก็จะมีควำมสุข แนะน�ำหำกเดินทำงไปพักผ่อนได้ยงิ่ ดี ควำมรักเป็น ช่วงดีทจี่ ะสำนต่อควำมสัมพันธ์ วำงแผนหมัน้ แต่ง คนโสดมีโอกำสอำจพบเนือ้ คูจ่ ำกกำรเดินทำง

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ช่วงเดือนนี้ ชำวรำศีมังกรจะได้รับ ข่ำวดีดำ้ นกำรงำน อำจได้งำนทีม่ เี งินดี หรือได้โยกย้ำยต�ำแหน่งที่ได้รบั ค่ำจ้ำงทีด่ กี ว่ำเดิม เจรจำงำนธุรกิจก็ประสบผลส�ำเร็จ ประมูลงำนผ่ำน ฉลุย ถือว่ำเป็นช่วงสุกสกำวของชำวรำศีมงั กรเลย ก็วำ่ ได้ ด้ำนโชคลำภ จะได้เงินแบบฟลุค๊ ๆ ยำก… ต้องท�ำงำนหนักถึงจะได้เงิน ควำมรัก อำจมีเรือ่ ง ให้ตอ้ งทะเลำะ มีปำกเสียง ให้ใจเย็น อย่ำใจร้อน คนโสดยังต้องรอต่อไป คนที่เข้ำมำ ยังไม่ใช่ สุขภำพ ระวังเรือ่ งปวดไขข้อ ปวดหลัง ปวดเข่ำ อย่ ำ นั่ ง ท่ ำ เดี ย วนำนๆ ให้ ลุ ก เดิ น บ้ ำ ง หมั่ น ออกก�ำลังกำย รักษำสุขภำพให้ดี ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ชำวรำศีกุมภ์ระยะนี้ จะเกิดควำม ขัดแย้งในทีท่ ำ� งำน มีกำรแบ่งพรรค แบ่งพวก สงบปำกสงบค�ำ ท�ำตัวเป็นกลำงไว้ดที สี่ ดุ ไม่เช่นนัน้ อำจโดนลูกหลงได้ กำรเงิน จะรุง่ เรือง มำกเป็นพิเศษ ต่อเนื่องมำจำกเดือนก่อนที่ได้ ลงแรงอย่ำงหนัก มีโอกำสขยำยกิจกำร เพิม่ ช่องทำง/ เพิ่มสำขำ ควำมรัก ต้องกำรเวลำ ช่วงเดือนนี้ ถื อ ว่ ำ เป็ น โอกำสดี ที่ จ ะได้ ไ ปฮั น นี มู น หรื อ ท่องเทีย่ วกับคนรัก คนโสดอำจได้พบรักจำกแดนไกล สุขภำพ ระวังเป็นหวัด ภูมแิ พ้กำ� เริบ หรืออำจแพ้ ลมพิษ แพ้อำกำศ พักผ่อนให้มำกๆ ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ชำวรำศีมนี ช่วงนี้ จะมีโอกำสดีเข้ำมำ ให้เลือกหลำกหลำย ล้วนแล้วแต่ ท�ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนทั้งสิ้น กำรติดต่อธุรกิจจะได้รบั โอกำสในกำรขยำยธุรกิจ หรือเพิม่ ช่องทำงในกำรท�ำงำนให้หลำกหลำย มี ผูใ้ หญ่คอยสนับสนุน กำรเงิน ทรงๆ ยังหำเงิน ได้ทันกับค่ำใช้จ่ำยอยู่ แต่ช่วงนี้ยังไม่มีโชคลำภ แบบลอยลมมำนะ ต้องท�ำถึงจะได้เงิน ควำมรัก ระวังเรือ่ งผิดใจกันเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้ำใจ ผิดกัน สุขภำพ ระวังโรคเครียด ปวดหัว ไมเกรน ระบบสำยตำ ต้องหมัน่ รักษำสุขภำพ หมัน่ นัง่ สมำธิ ท�ำจิตใจให้สงบจะยิง่ ดี

ไฮเทคอัพเดท

ซิ ติเซ็นไทยแนะน�า “ซิ ติเซ็น อีโค-ไดร์ฟ วัน” (CITIZEN Eco-Drive One) นาฬิ กาพลังงานแสง เรือนบางทีส่ ดุ ในโลก “ซิตเิ ซ็น อีโค-ไดร์ฟ วัน” (CITIZEN Eco-Drive One) นำฬิกำพลังงำนแสงทีบ่ ำงทีส่ ดุ ใน โลก โดยมีกลไกขับเคลือ่ นภำยใน 85 ชิน้ บรรจุเข้ำกันบำงเพียง 1.00 มิลลิเมตร ตัวเรือน มีควำมบำงเพียง 2.98 มิลลิเมตร ใช้เทคโนโลยี Eco-Drive ซึง่ จะแปลงพลังงำนแสงจำกธรรมชำติ และแสงเทียมให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ กักเก็บพลังงำนได้นำนถึง 10 เดือนต่อกำรชำร์จเต็ม 1 ครัง้ มำพร้อมดีไซน์เรียบหรู กระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบสำรกันแสงสะท้อน โดยมีให้เลือกถึง 4 รุน่ พิเศษกับรุน่ Limited Edition ตัวเรือนท�ำจำกวัสดุชนิดใหม่ Cermet ส่วนผสมระหว่ำงเซรำมิกกับ โลหะทีส่ วยงำมและมีควำมทนทำนสูง พร้อมสำยหนังจระเข้ มีเพียง 800 เรือนทัว่ โลก จ�ำหน่ำยใน รำคำ 209,900 บำท และรุ่นสแตนเลสสตีล จ�ำหน่ำยในรำคำ 101,600 บำท หำซื้อได้ที่ เคำน์เตอร์ซติ เิ ซ็น ในห้ำงสรรพสินค้ำชัน้ น�ำ

Lightroom ส�าหรับ iOS สามารถถ่ายรูปแบบ HDR ได้แล้ว แถมบันทึกรูปเป็นไฟล์ RAW ได้ด้วย Adobe ได้ทำ� กำรอัพเดทตัวแอปฯ Lightroom บนระบบปฏิบตั กิ ำร iOS เป็นเวอร์ชนั่ 2.7 โดยในเวอร์ชนั่ นี้ได้มกี ำรเพิม่ ลูกเล่นใหม่ๆ เข้ำมำให้ได้ใช้งำนกัน เช่น Authentic HDR, Widget เป็นต้น Authentic HDR หรือกำรถ่ำยรูป HDR เป็นไฟล์ RAW นำมสกุล .DNG ได้ (ไฟล์ RAW คือ ไฟล์รปู ทีย่ งั ไม่ถกู ผ่ำนกำรบีบ อัด จะมีกำรบันทึกค่ำแสงและสีทมี่ ำกกว่ำกำรบันทึกเป็น JPEG, ส่วนกำรถ่ำยรูป HDR คือ กำรถ่ำยภำพทีว่ ดั ค่ำแสงแตกต่ำงกัน แล้วน�ำมำซ้อนรวมเป็นภำพเดียว เพือ่ ให้สว่ นทีม่ ดื และสว่ำงของ ภำพเก็บได้อย่ำงครบถ้วน) เมื่อเรำกดถ่ำยรูปจะถ่ำยทั้งหมด 3 รูป และตัวแอปฯ จะน�ำภำพทัง้ หมดมำซ่อนกัน และจัดสมดุล ภำพให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ไฟล์ทถี่ กู บันทึกเป็น RAW แล้ว สำมำรถแก้ไขภำพได้ตำมต้องกำร และแปลงเป็น JPEG. เพือ่ บันทึกลง Camera Roll ได้ทนั ที ใครทีช่ อบถ่ำยรูปก็ลองดำวน์โหลดแอปฯ Lightroom มำใช้งำนกันดูนะ เพรำะดำวน์โหลด ฟรี ไม่มคี ำ่ ใช้จำ่ ย แถมได้รปู ภำพสวยๆ ไปใช้งำน หรืออวดเพือ่ นๆ ในโลกโซเซียลมีเดียได้อกี ขอบคุณภำพประกอบและข้อมูลจำก : https://news.thaiware.com/9757.html คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

Navy Seal Clubhouse ร้านอาหร Navy Seal Clubhouse ตั้งอยู่ บริ เ วณท่ า เรื อ เขาหมาจอ ซึ่ ง เป็ น ท่ า เรื อ ที่ใช้ส�าหรับข้ามไปเที่ยวที่เกาะแสมสารและเกาะขาม ในบริ เ วณที่ ตั้ ง พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเลไทย ซึง่ ลูกค้าโดยส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นนักท่องเทีย่ วทีร่ อข้ามเกาะ หรือบางคนอาจจะกลับมา จากเกาะแล้วแวะทานอาหารเย็นชิลล์ๆ พอดี ตัวร้ำนแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนด้ำนในจะเป็นห้องแอร์ มีโต๊ะใหญ่ไว้บริกำร ส�ำหรับกำรมำแบบเป็นกรุป๊ โดดเด่นด้วยไฟระย้ำและผนังสีเหลือสด ส่วนด้ำนนอก จะเป็นแบบโอเพ่นแอร์ ใช้โทนสีขำว-ฟ้ำเพื่อให้เข้ำกับบรรยำกำศนั่งรับลมเย็นๆ และชมวิวทะเลแสมสำรได้อย่ำงเพลินตำ โดยเฉพำะในช่วงเย็นก่อนพระอำทิตย์ ตกดินบริเวณหลังภูเขำจะสวยมำก เมนูอำหำรแนะน�ำวันนี้ เริ่มที่อำหำรทำนเล่นเบำๆ ปีกไก่ทอดน�้าปลา โดย จะใส่น�้ำตำลทรำยลงไปผสมกับน�้ำปลำนิดๆ เวลำทำนจะออกรสเค็มอมหวำน เด็กๆ น่ำจะชอบ ต่อด้วยเมนู กุ้งทอดราดซอสล้มจีน เมนูนี้ทำงร้ำนบอกว่ำ เป็นทีน่ ยิ มของชำวต่ำงชำติ รสชำติจะออกหวำนอมเปรี้ยว หอมกลิ่นซอสส้มจีน ชวนรับประทำน หรือจะเป็นเมนู ผัดวุ้นเส้นทะเล ก็อร่อย รสชำติกล่มกล่อม ใส่ทั้งกุ้ง หมึก ปลำมำอย่ำงเต็มที่ ปิดท้ำยกับเมนูเผ็ดร้อนเพื่อสุขภำพกับ เนือ้ ปลากะพงผัดฉ่า จำนนี้เรียกว่ำอร่อยเด็ด เผ็ด หอม ที่ขนเครื่องสมุนไพรมำใส่ ทั้งกระชำย พริกไทยอ่อน ใบโหระพำ และมะเขือพวง ผัดคลุกเคล้ำมำกับเนื้อปลำ กะพงทอดกรอบอย่ำงเข้มข้น อร่อยถูกใจ เนือ้ ปลากะพงผัดฉ่า

ผัดวุ้นเส้นทะเล 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

นอกจำกนี้ ทำงร้ำนยังมีเมนูอื่นๆ ให้บริกำร เช่น กะหล�่ำปลีผัด น�้ำปลำ ส้มต�ำ ย�ำต่ำงๆ หรือจะเป็นเมนูซดน�้ำแซ่บๆ อย่ำงโป๊ะแตก ต้มย�ำกุ้ง ต้มย�ำไก่บ้ำนก็มีให้เลือกรับประทำน รวมทั้งเมนูปิ้งย่ำง ซีฟู้ดสดๆ จำกทะเล พร้อมน�้ำจิ้มรสชำติจี๊ดจ๊ำด หรือถ้ำใครมำเดี่ยว อำหำรจำนเดียวก็มนี ะ พร้อมรับสัง่ ท�ำข้ำวกล่องส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ที่ต้องกำรเตรียมอำหำรไปทำนบนเกำะด้วย

ร้าน Navy Seal Clubhouse ทีต่ งั้ บริเวณท่าเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 09 3580 5583, 08 1782 7128 เปิดทุกวัน เวลา 07.00 - 22.00 น.


คู่หูเดินทาง 103  

เที่ยวทะเลใสๆ ใกล้เมืองกรุงที่ ‘เกาะแสมสารและเกาะขาม’ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

คู่หูเดินทาง 103  

เที่ยวทะเลใสๆ ใกล้เมืองกรุงที่ ‘เกาะแสมสารและเกาะขาม’ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Advertisement