Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 เดือน ธันวาคม 2559

Vol.9 No.100 December 2016

100 ที่เที่ยว 100 เรื่องราว 100 ความประทับใจ

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ คูห่ เู ดินทางฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฉบับนี้ ได้ออกเดินทางท่องเทีย่ วเก็บเกีย่ วเรือ่ งราวความสุขและความประทับใจระหว่างการ เดินทางมาฝากคุณผูอ้ า่ นถึงฉบับที่ 100 แล้วนะครับ ทางทีมงานจึงขอรวบรวมรูปภาพความสวยงามและน่าประทับใจของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ต่างๆ ในประเทศไทยมาน�ำเสนอคุณผูอ้ า่ นอีกครัง้ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ แรงบันดาลใจในการออกเดินทางไปแตะขอบฟ้ากันครับ ทีส่ ำ� คัญไม่วา่ ท่าน จะเดินไปไหนใกล้ไกล อย่าลืมเลือกใช้บริการรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) Call Center 1490 เรียก บขส. เรายินดีให้บริการ ทุกท่านด้วยความเต็มใจ... นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีเรือ่ งราวอัพเดทการจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ รวมถึงการวางแผน พัฒนาขยายพืน้ ทีจ่ อดรถเพิม่ เติมในบริเวณใต้ทางด่วน ถนนก�ำแพงเพชร 2 เพือ่ ลดความแออัดและเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผทู้ เี่ ข้ามาใช้บริการอีกด้วยครับ ท้ายนี้ ผมขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีปีใหม่ลว่ งหน้าแก่คณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ ขอให้ทกุ ท่านมีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มัง่ คัง่ มัง่ มี สมหวังในสิง่ ทีป่ รารถนาทุกประการครับ พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 6 บขส.อินไซด์ 8 บขส.อัพเดท 11 เล่าสู่กันฟั ง :

AIS เชื่อมโยงเทคโนโลยี สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

12 รอบรู้รอบโลก :

26 เคล็ดลับความงาม :

14 มุมสุขภาพ :

28 คู่หูดูดวง :

16 คู่หูพาเที่ยว :

30 แวะชิ มริมทาง :

เสื้อแจ็คเก็ตส�ำหรับหนุ่มสาวขี้เมื่อย

หลากเรื่องน่ารู้ของโรคภูมิแพ้

100 ที่เที่ยว 100 เรื่องราว 100 ความประทับใจ

เทคนิครักแร้เนียนปราศจากรอยด�ำ

15 ธันวาคม 2559 – 14 มกราคม 2560

ร้าน Is Delight Restaurant Art

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 22.58% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดท�ำและแจกยาดมสมุนไพร มอบให้ประชาชนที่มาร่วมพระพิธธี รรมสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พลต�ำรวจเอก อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จิตอาสา บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมจัดท�ำและแจกยาดม สมุนไพร ขนม และเครือ่ งดืม่ ในระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ จุดบริการ ประชาชน บริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยศิลปากรฝั่งพระบรม มหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.ร่วมพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการ บริ ษั ท ฯ รั ก ษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมคณะ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีธรรมสวด พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท

บขส.แถลงนโยบาย “สานต่อ วงล้อขับเคลื่อน” ประจ�ำปี 2560

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมผู้บริหาร แถลงนโยบาย “สานต่อ วงล้อขับเคลื่อน” ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 7 ศูนย์ฝึก อบรมรังสิต จ.ปทุมธานี

บขส.มอบรถวีลแชร์ จ�ำนวน 2 คัน ให้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบรถวีลแชร์ จ�ำนวน 2 คัน ให้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครัง้ ที่ 50 ประจ�ำปี 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ลงพื้นที่ส�ำรวจบริเวณใต้ทางด่วน ฝั่ งตรงข้ามอาคารหมอชิ ต 2

พล.ต.อ.อ� ำ นาจ อั น อาตม์ ง าม กรรมการบริ ษั ท ฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และทีมงานวิเคราะห์และออกแบบลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจบริเวณใต้ ทางด่วนฝั่งตรงข้ามอาคารหมอชิต 2 ซึ่งจะใช้เป็นจุดขึ้นรถตู้ โดยสารในอนาคต


บขส.จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช

บขส.จั ด โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่า เจริญราชคลอง 11 จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาจารย์ (วีระนนท์ วีรนันโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช แสดงธรรม น�ำปฏิบตั แิ ละน�ำถวาย ความอาลัยในโอกาสนี้ด้วย

บขส.ร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเบือ้ งหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) น�ำคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถร่วม ประชาชนผู้ใช้บริการ ร่วม พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ ชั้น 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บขส.มอบรถวีลแชร์ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางความเคลื่อนไหว

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ มอบรถวีลแชร์ ในโครงการทุกการ เดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางความเคลื่อนไหว

บขส.พัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน ถนนก�ำแพงเพชร 2 ก่อสร้างสถานีจอดรถตู้โดยสาร เพื่อให้บริการประชาชน

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมคณะกรรมการ ได้ร่วม หารือแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบรถตู้ โดยพัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนให้ มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น ลดความแออัดของพื้นที่ในปัจจุบัน โดยมี พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ประธานคณะท�ำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน เสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกับการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยครบรอบ 44 ปี

ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทยครบรอบปีที่ 44 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วาโก้แจกริบบิน ้ สีดำ�

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วาโก้ โดย บริ ษั ท ไอ.ซี . ซี . อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมถวายความ อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ผลิตริบบิ้นสีด�ำ แสดงความอาลัย ขอเชิญรับฟรีได้ที่เคาน์เตอร์วาโก้ และวาโก้ช็อป ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้-จนกว่าของจะหมด

ทิสโก้จด ั กิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี’ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ฯ

ทิสโก้จัดกิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี’ น้อมร�ำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการกล่าวค�ำปฏิญาณตนท�ำความดีตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงของขวัญ จากก้อนดิน ณ หน้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ (ส�ำนักงานใหญ่) และสาขา ทัว่ ประเทศ เมือ่ เร็วๆ นี้

อีซซ ู ย ุ น ิ ดีกบ ั “ป.ต.ท. เพชรรุง ่ เรือง” และ “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” คว้าชัยเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ “THAI FIGHT 2016”

อีซูซุจัดการแข่งขันมวยไทยโลก “THAI FIGHT 2016” รอบรองชนะเลิศใน “THAI FIGHT AIR RACE 1” ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติอตู่ ะเภา จ.ระยอง โดยมี มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฯ น�ำ “ป.ต.ท. เพชรรุ่งเรือง” และ “แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม” เข้าลุ้นแชมป์ “THAI FIGHT 2016” ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยามาฮ่าดึง รอสซี่ แชมป์โลกร่วมเปิดตัว ยามาฮ่า แอร็อกซ์ 155 ออโตเมติกรุน ่ ใหม่ ณ สนามเซปัง

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และนายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจากยามาฮ่าทัว่ โลก ร่วมท�ำการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รนุ่ ใหม่ลา่ สุด ยามาฮ่า แอร็อกซ์ 155 ออโตเมติกสายพันธุ์ สปอร์ตครัง้ แรกของโลก ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ ประเทศ มาเลเซีย โดยมีนกั แข่งชือ่ ดังของทีม Movistar Yamaha MotoGP อย่าง วาเลนติโน่ รอสซี่ แชมป์โลก 9 สมัย ร่วมท�ำการเปิดตัวในครั้งนี้

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เคทีซจี ด ั กิจกรรม “อ่านเพือ ่ พ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพือ ่ ผูพ ้ ก ิ ารทางสายตา” ผ่านแอปพลิเคชัน “Read for the Blind”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สื่อสารองค์กร และธุรกิจสัมพันธ์ และนางสาวพจนียพ์ ร ช�ำนาญ ภักดี ผู้อ�ำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน “Read for the Blind” และนางสาว ชลทิพย์ ยิ้ ม ย่ อ ง ผู ้ ดู แ ลระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารส� ำ หรั บ คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มูลนิธิ คนตาบอดไทย จั ด กิ จ กรรม “อ่ า นเพื่ อ พ่ อ ส่งต่อแสงสว่าง เพือ่ ผูพ้ กิ ารทางสายตา” เชิญชวน พนักงานและประชาชนทั่วไปส่งต่อหนังสือเสียง ให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านแอปพลิเคชัน “Read for the Blind”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

AIS เชื่อมโยงเทคโนโลยี สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส นอกจากเป็น ผู้น�ำทางด้านดิจิทัลแล้ว นโยบายหนึ่งที่ส�ำคัญคือการด�ำเนิน ธุรกิจร่วมกับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วน ได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการผสมผสานเชื่อมโยง เทคโนโลยีสู่ชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจที่อยาก เห็นสังคมและประเทศไทยได้ รับประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่เพียง การให้บริการด้านสัญญาณ โทรคมนาคมทีม่ คี ณุ ภาพและ ดีที่สุดส�ำหรับคนไทยเท่านั้น แต่คณะกรรมการ และคณะ ผู้บริหาร เล็งเห็นว่าจะเป็น ผลดีแก่ชุมชน สังคม และ ประเทศมากแค่ไหน หากเราสามารถน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและอยู่ไปได้อย่างยั่งยืน อาทิ การน�ำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาชุมชนและ เพิ่มศักยภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาค โดยได้สร้าง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย ผ่าน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อเป็น เครื่องมือสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลงานสาธารณสุข ชุมชนเชิงรุก ท�ำให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ฉับไว แม่นย�ำและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยขณะนี้มี รพ.สต. น�ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้งานแล้วจ�ำนวน 76 แห่งตามภูมิภาค ต่างๆ ทั้งนี้ ยังสานต่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชน อันเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการท�ำงานของ รพ.สต.และ อสม. ในการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ใน “โครงการ ลานสุขภาพ เอไอเอส” เพือ่ สุขภาพทีด่ ี ของคนในชุมชน พร้อม เครื่องออกก�ำลังกายให้ แก่ รพ.สต. รวมถึงจัด ท�ำคู่มือ เพื่อใช้ส่งเสริม การออกก�ำลังกายอย่าง ถูกวิธี ที่ส�ำคัญมีการจด บันทึก เพื่อติดตามผล การเปลี่ ย นแปลงของ

เล่าสู่กันฟัง

ผู้ป่วยหลังจากออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและสามารถ ควบคุมโรค และลดปริมาณการใช้ยาลง ท�ำให้ สุขภาพจิตใจ และร่างกายดีขึ้น ซึ่งได้ส่งมอบ ลานสุขภาพเอไอเอส ไปแล้วจ�ำนวน 10 แห่ง และจะขยายการด�ำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง ในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สนิ ของพีน่ อ้ งในชุมชนทีเ่ อไอเอสไปติดตัง้ สถานีฐาน พบว่าพืน้ ทีบ่ างแห่ง เป็นเส้นทางหลัก ในการสัญจรไปมา แต่แสงสว่างในยามค�่ำคืน ไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนใน ชุมชน เอไอเอสตระหนักถึงความปลอดภัย จึง ได้น�ำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยริเริ่ม “โครงการ อุ่นใจไฟริมทาง แสงสว่างเพื่อชุมชน” ด้วยการ ติดตัง้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพืน้ ทีย่ า่ นชุมชนใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมหลอดไฟส่องสว่างแบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ โดยดึงกระแสไฟฟ้าจาก สถานีฐาน ซึ่งมีระบบไฟส�ำหรับหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆ อยู่แล้วเพื่อน�ำมา จ่ายไฟส่องสว่างให้คนในชุมชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างอุน่ ใจปลอดภัย โดยด�ำเนินการติดตั้งไปแล้วกว่า 125 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ เอไอเอสยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และ สังคม เนื่องจากอาจมีบางพื้นที่ที่ประชาชนมีข้อวิตกกังวลจากการที่มี เสาส่งสัญญาณตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ชุมชนถึงคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเสาส่งสัญญาณว่า เอไอเอสได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยที่ส�ำนักงานคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงเดินสายจัดเสวนาให้ความรู้ กับสือ่ มวลชนจังหวัดต่างๆ หน่วยงานราชการ อาทิ ศูนย์ดำ� รงธรรม ส�ำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในหัวข้อ “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นการร่วมมือ ระหว่างเอไอเอส กับประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือสมาคม ชมรมสื่อมวลชน ในการจัดเสวนาฯ ในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นสื่อกลางน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เผยแพร่สู่คนในชุมชน และสังคมต่อไป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของเอไอเอสต่อการ อยูร่ ว่ มกันกับชุมชนและสังคมยังคงพัฒนาสร้างนวัตกรรม พร้อมขยายและ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบดิจิทัลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

หลุมหนังสือสร้างสรรค์

จากคุณแม่เพื่อคุณลูก

มีรายงานว่าเมือ่ ไม่นานมานี้ บนถนนโย๋วอี้ เมืองซีอนั มณฑลส่านซี ในประเทศจีน ใช้หนังสือและต�ำรานับหมืน่ เล่ม หนักเกือบ 4 ตัน มาสร้างเป็นหลุมหนังสือในร้าน หนังสือร้านเล็กๆ ใกล้สถานศึกษาเพือ่ เรียนเป็นเพือ่ นลูก เจ้าของร้านเล่าว่า ตอนแรกทีเ่ ธอวางแผนเปิดร้านนีเ้ หตุผลก็เพราะลูกก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ มัธยม มีชวี ติ ทีว่ นุ่ วายระหว่างการเรียนกับการเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ ท�ำให้ลกู ต้องไปนัง่ เพลียเรียน พิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษทุกวัน ในทีส่ ดุ เธอจึงเลือกเปิดร้านนี้ใกล้กบั สถานศึกษา วัตถุประสงค์กเ็ พือ่ ให้ลกู เข้าเรียนได้สะดวก แถมยังเนรมิตทีน่ ี่ให้เป็นสถานที่ พักผ่อนและแลกเปลีย่ นข้อเสนอแนะกันของเหล่าพ่อแม่ผปู้ กครองท่านอืน่ ด้วย ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ให้เด็กๆ ไม่ตอ้ งเครียดกับชีวติ และการเรียนมากเกินไป พ่อแม่จะได้ พาลูกไปเปิดหูเปิดตานอกห้องเรียนบ้าง และมีพื้นที่รีแลกซ์เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดกันอีกด้วย ขอบคุณข้อมูล news.sina.com

แฟชั่นเสือ้ แจ็คเก็ต ส�ำหรับหนุม่ สาวขีเ้ มื่อย

แม้จะเป็นชาวออฟฟิศท�ำงานนัง่ หน้าคอมพิวเตอร์ทกุ วัน ก็ไม่ตอ้ ง กลัวว่าจะปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัวกันอีกต่อไป เพียงสวมเเจ็คเก็ต AiraWear คุณก็จะรูส้ กึ ผ่อนคลายในทันที เพราะภายในเสือ้ จะมีถงุ ลมทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ตามจุด ส�ำคัญของร่างกาย สามารถใช้งานได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มือถือ สามารถปรับระดับความแรงและระบุจดุ ทีต่ อ้ งการนวดได้ดว้ ย เมือ่ กด เริม่ โปรแกรมถุงลมก็จะพองออกเป็นจังหวะสลับกันในการนวด เพือ่ ให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ราคาของเสือ้ ตัวนีอ้ ยูท่ ปี่ ระมาณ 249 ดอลลาร์สหรัฐ

รู ไ้ หมว่าม้า

สามารถอ่านสีหน้าของผู ค้ นได้ แม้มา้ จะเป็นสัตว์ทมี่ กั ท�ำหน้านิง่ ๆ อยูเ่ สมอ แต่ในความจริง แล้วมันสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อการแสดงสีหน้าของ ผูค้ นได้เหมือนสุนขั เลยทีเดียว จากการวิจยั และทดลองล่าสุดแสดงให้ เห็นว่า ม้าน่าจะมีแนวโน้มในการใช้ตาข้างซ้ายมองภาพของคนทีก่ ำ� ลัง โกรธมากกว่าตาข้างขวา ท�ำให้นกั วิทยาศาสตร์วเิ คราะห์วา่ ตาข้างซ้าย ของม้าเชือ่ มต่อกับสมองเซรีบรัมซีกขวาที่ใช้ปประมวลผล เพือ่ ตอบ สนองต่อการคุกคาม ข่มขู่ นัน่ เอง

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่องน่ารูข้ องปลานิล

มัจฉาพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9

กลิ่นต้นสนส่งผลดีตอ่ หัวใจ

ที่กล่าวแบบนี้เพราะแอลฟ่า-ไพนีน Alpha-Pinene ที่เป็น สารประกอบส�ำคัญของกลิ่นหอมที่ออกมาจากต้นสนคริสมาสต์ ท�ำให้มนุษย์รสู้ กึ ดีและส่งผลดีตอ่ สุขภาพด้วย นักวิจยั พบว่า แอลฟ่า-ไพนีน ส่งผลเชิงบวกต่อระบบไหลเวียนโลหิต ปอดและระบบภูมคิ มุ้ กันเมือ่ สูดเอา กลิน่ นีเ้ ข้าไป

ปลานิล Oreochromisniloticus เป็นปลาในตระกูลทิลาเปีย ที่องค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นได้จัดถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เมือ่ ปี พ.ศ. 2508 จ�ำนวน 50 ตัว จากนัน้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น�ำปลาทัง้ หมดนี้ไปเลีย้ งในบริเวณพระต�ำหนักจิตรลดา พระราชวังดุสติ ผ่านไป 5 เดือน ปรากฏว่าปลาได้ขยายพันธุเ์ พิม่ ขึน้ มากมาย หลังจากนัน้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลูกปลาจ�ำนวน 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อน�ำไปขยายพันธุ์แก่สถานีประมงต่างๆ 15 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เลี้ยงแพร่หลาย ปลานิลถือเป็นปลาเพื่อสุขภาพ มีไขมันน้อย อุดมด้วยโปรตีน เป็นโปรตีนชนิดดีทยี่ อ่ ยง่าย มีกรดอะมิโน จ�ำเป็นแก่รา่ งกาย เสีย่ งโลหะน้อยเพราะไม่ใช่ปลาทีม่ อี ายุยนื ยาว

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

หลากเรื่องน่ารูข ้ องโรคภูมแิ พ้ โรคภูมิแพ้นั้นไม่ใช่โรคติดต่อ แต่จะถ่ายทอดโดยตรงทางพันธุกรรมจากทั้งพ่อและ แม่สู่ลูก (Multiple gene defect) และในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ท�ำได้เพียงรักษาตามอาการหรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการเท่านั้น โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ผู้ป่วยภูมิแพ้ จะมีการตอบสนองรุนแรงผิดปกติ (Hypersensitive) ต่อสารบางชนิดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และเข้าสู่ร่างกายโดนปนมากับอากาศที่หายใจ เช่น ฝุ่น ไร แบคทีเรีย เชื้อรา เกสรดอกไม้ หรือปนมากับอาหาร หรือมาสัมผัสกับร่างกายโดยตรง เมือ่ สารเข้าสู่รา่ งกายจะท�ำให้เกิดมี สาร Histamine, Cyteinlylleukotrienes ฯลฯ หลัง่ ในร่างกาย ท�ำให้เกิดอาการแพ้กบั อวัยวะ หลายระบบ ถ้าเกิดกับทางเดินหายใจส่วนบน จะท�ำให้มีอาการหวัดเรื้อรัง คัดจมูก คันจมูก มี น�้ ำ มู ก มี เ สมหะในล� ำ คอ คั น หู ปวดหู เวียนศีรษะ ถ้าเกิดกับหลอดลมก็ทำ� ให้หายใจ ไม่เต็มอิ่ม ไอเรื้อรัง มีอาการหอบหืด ถ้าเกิด กับผิวหนังก็เกิดผดผืน่ คัน เป็นลมพิษ ถ้าเกิด กับทางเดินอาหารจะท�ำให้คันเพดานปาก ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ถ้าเกิดกับตาก็จะ มีอาการคันตา ตาแดง น�้ำตาไหล ปวดศีรษะ กระบอกตาและท้ายทอย ฯลฯ การป้องกันอาการจากโรคภูมิแพ้ 1. หลีกเลี่ยงสารที่ร่างกายแพ้ โดยต้องสังเกตจากอาหารที่รับประทาน ขจัดมลภาวะ ต่างๆ ฝุ่น ควันรถ ควันบุหรี่ สารเคมีต่างๆ 2. สร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่สะอาด ใช้เครื่องกรองอากาศ ใช้ที่นอนหมอนยางพารา ปราศจากไรฝุ่น 3. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ รวมถึงพักผ่อนอย่างเพียงพอ 4. หากมีอาการบ่อย แนะน�ำให้ทดสอบภูมิแพ้ เพื่อฉีดวัคซีน Hyposensitization  เมื่อมีอาการภูมิแพ้ควรปฏิบัติดังนี้ 1. รับประทานหรือฉีดยาแก้แพ้ 2. รักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบ หลอดลม อักเสบ ฯลฯ 3. ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่ท�ำให้มีอาการแพ้มากขึ้นตามค�ำวินิจฉัยจากแพทย์ เช่น ขยายโพรงจมูก Functional nasal surgery ให้กว้างขึ้น แก้ไขภาวะอุดตันของ โพรงไซนัส Osteomeatal Complex เพื่อช่วยให้หายใจสูดและสั่งน�้ำมูกได้สะดวก ขึ้น ฯลฯ  4. ปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ 5. ใกล้ชดิ ธรรมชาติและอากาศบริสทุ ธิ์ให้มากยิง่ ขึน้ จะช่วยเสริมภูมริ า่ งกายให้แข็งแรง 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เตรียมวางแผนฟื้ นฟู ร่างกาย

หลังงานปาร์ตี้ส่งท้ายปลายปี กันเถอะ

ในช่วงเทศกาลปลายปี ไหนจะงานเลี้ยงบริษัท สังสรรค์กับญาติมิตร ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง ทั้งกินทั้ง ดื่มอย่าลืมให้ความส�ำคัญกับสุขภาพให้มากๆ ด้วยนะ หากดืม่ แอลกอฮอล์ ก็อย่าลืมดืม่ น�ำ้ เปล่าสะอาดทดแทน เข้าไปให้มากกว่า 2 เท่า เพื่อให้น�้ำช่วยเจือจางปริมาณ แอลกอฮอล์ทดี่ มื่ เข้าไป และช่วยเติมน�ำ้ ทีร่ า่ งกายสูญเสียไป เลือกรับประทานผัก ผลไม้ ให้มากกว่าแป้งและเนือ้ สัตว์ ช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อและอาหารไม่ย่อย อย่าเข้านอนดึกติดต่อกันเป็นเวลาหลายคืน เพราะจะ ท�ำให้การซ่อมแซมร่างกายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หาก เข้านอนดึก วันรุ่งขึ้นจ�ำเป็นต้องตื่นเช้า แนะให้หาเวลางีบ 15 นาทีในระหว่างวัน จะช่วยให้ร่างกายสดใสขึ้น หากรู้สึกร่างกายอ่อนล้า แนะน�ำให้ดื่มน�้ำผลไม้คั้นสด แทนเครื่องดื่มชูก�ำลัง น�้ำตาลจากธรรมชาติจะช่วยฟื้นคืน ความกระปรี้กระเปร่าให้ร่างกาย กินวิตามินซีเพื่อช่วยเสริมกระบวนการสร้างสารต้าน อนุมูลอิสระของร่างกาย

แก้ไขอาการเจ็บคอ ด้วยสมุ นไพร

เพียงน�ำสมุ นไพรฟ้าทะลายโจรสด ล้างให้สะอาดแล้วน�ำมาต้มน�้ำดื่มก่อน รับประทานอาหารจะช่ วยรักษาอาการ เจ็บคอโรคหวัด และอาการไอเรื้อรังได้ เมื่อดื่มติดต่อกัน 3 - 4 วัน ต่อเนื่อง


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

01

02

100 ที่เที่ยว 100 เรื่องราว 100 ความประทับใจ

04

05 08

06

07

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

03

ประเทศไทยเราได้ ช่ื อว่ า เป็ น ประเทศที่ อุ ดมสมบู รณ์ ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว มีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงยัง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เราได้ออกไปได้ ค้นหาอีกมากมาย คู่หูเดินทางฉบับนี้ เราได้เดินทางมาไกลถึงฉบับที่ 100 แล้ว ผ่านคืนวันอันสวยงามกับการท่องเที่ยวในทุก ฤดูกาลต่างๆ ทั้งร้อน ฝน หนาว ขึ้นเหนือ ล่องใต้ กลาง ออก ตก เราไปครบทุกภาค... และในทุกครั้งที่ได้ออก เดินทาง ก็ไม่เคยท�ำให้เราผิดหวังเลย ประเทศไทยยังมี มุมสวยๆ สถานที่เก๋ๆ บรรยากาศดีๆ คอยต้อนรับ นักท่องเทีย่ วอยูเ่ สมอ วันนีเ้ ราจึงขอรวบรวมรูปภาพจาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยที่เราได้ไปเยือน มาแล้วกว่า 100 สถานที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาใจ ให้ใครหลายๆ คนที่ยังมีพอแรง มีเวลา และมีทุน (พอประมาณ) ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสกับสิ่ง สวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารการกิน รวม ถึงวิถีชีวิตชุมชนที่แสนน่ารักและอบอุ่น.... “ยิ้มสยาม ยังคงงดงามเสมอ”


01. “คุณป้าสานตะกร้าไว้ใช้เอง

09

10 11

12

13

14 16

15

19

17

20

18

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17

ถ้าเหลือจึงแบ่ง ขาย” หมูบ่ า้ นแม่กำ� ปอง อ.แม่ฮอ่ งสอน จ.เชียงใหม่ 02. “สถานทีว่ ดั ใจคนกลัวความสูง” ดอยตุง ทรีทอ๊ ป วอล์ค สวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 03. ทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียวขจี ณ ป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 04. ยิ้มใสๆ ของสาวน้อยดอยปุย จ.เชียงใหม่ 05. วัดถ�้ำเสือ จ.กาญจนบุรี 06. จุดชมวิวเนินช้างศึก หมู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 07. มุมสูงของเกาะปันหยี จ.พังงา 08. หมอกบางๆ ยามเช้า ณ ภูทบั เบิก จ.เพชรบูรณ์ 09. “ผีตาโขน” ศิลปะพื้นบ้านของชาวเลย 10. แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 11. รอยยิ้มที่บริสุทธิ์ของชาวชนเผ่าเซมัง (เงาะป่าซาไก) อ.ละงู จ.สตูล 12. “เสียงหัวเราะและรอยยิม้ แห่งความสุข... พาย ผ่านได้บ้าง ตกน�้ำบ้าง ก็สนุกดี...“ล่องแก่งคลอง ล�ำโลน อ.ละงู จ.สตูล 13. “โดนแกะรุม...” เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 14. จุ ด ชมวิ ว พระอาทิ ต ย์ ต กบริ เ วณอ่ า วใหญ่ เกาะพยาม จ.ระนอง 15. ใสกว่านี้มีอีกไหม...น�้ำทะเล? เกาะตาชัย จ.พังงา 16. ไม่ตอ้ งด�ำน�ำ้ ก็เห็นเธอได้.. ฉลามหูดำ� ณ เกาะ ตาชัย จ.พังงา 17. ปะการังสวยๆ ใต้ทอ้ งทะเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 18. เบื้องหลังคมเข้มของชาวมอแกน หมู่เกาะ สุรินทร์ จ.พังงา 19. “กันตัง” สถานีรถไฟสุดท้ายของชายฝั่งทะเล อันดามัน จ.ตรัง 20. พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่หาดปากเมง จ.ตรัง


21

21. หลากหลายเมนูติ่มซ�ำ

อาหารมื้อ

เช้าของชาวตรัง 22. พระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 23. วิถชี วี ติ ของชาวบ้านบริเวณสามพัน โบก จ.อุบลราชธานี 24. หาดสลึง สวนน�้ำธรรมชาติ จ.อุบลราชธานี 25. พระธาตุทา่ อุเทน พระธาตุรมิ น�ำ้ โขง จ.นครพนม 26. ล่องเรือชมสองฝัง่ ไทย-ลาวยามเย็น อ.เมือง จ.นครพนม 27. งดงามอลังการกับสถาปัตยกรรมใน สมัยรัชกาลที่ 9 ณ วัดร่องขุน่ จ.เชียงราย 28. “อัมพวา” มนต์เสน่หข์ องตลาดน�ำ้ ที่ มีอายุยาวนานที่สุด จ.สมุทรสงคราม 29. “โรตีแต้จิ๋ว” ของอร่อยที่หาทานได้ ณ ตลาดน�้ำบางน้อย จ.สมุทรสงคราม 30. สักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ ณ พระ ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ปูชนียสถานที่ส�ำคัญที่สุด ของวัด จ.พิษณุโลก 31. อุทยานประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย 32. วัดอุโปสถาราม ริมแม่น�้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 33. มหาวิหารแก้วแห่งแรงศรัทธา วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี

22 27

23

29

25

26

24

28

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


32

30

33

31

34

39

36

40 35

37

38

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19

34. มนต์รักเมืองน่าน ปู่ม่านย่าม่าน ณ วัดภูมินทร์ จ.น่าน 35. ยิ้มหวานๆ ของคุณลุงชนเผ่าผีตองเหลือง จ.น่าน 36. นั่งแพยามเช้าผ่านสายหมอก โครงการ พระราชด�ำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จ.แม่ฮ่องสอน 37. ลูกแกะน้อยนอนอาบแดด เพิม่ ความอบอุน่ ให้แก่ร่างกาย อ.ห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน 38. “ประเทศไทยก็มีต้นสนเหมือนเกาะเชจู ประเทศเกาหลีนะ” สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บอ่ แก้ว จ.เชียงใหม่ 39. ชมความอัศจรรย์ของเงาพระธาตุกลับหัว เป็นภาพสี ณ วัดพระธาตุจอมปิง จ.ล�ำปาง 40. “มาล� ำ ปางทั้ ง ที ต ้ อ งนั่ ง รถม้ า ด้ ว ยนะ.. ม้าเชื่องไม่ต้องกลัว” จ.ล�ำปาง


41

43

42

41. ซากุระเมืองไทย

45

ดอกนางพญาเสือโคร่ง

จ.น่าน 42. พระธาตุผาซ่อนแก้ว ความวิจิตรบรรจงที่ ผสมธรรมะ จ.เพชรบูรณ์ 43. ทะเลภูเขา อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย 44. ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ถนนเลียบชายฝั่ง ทะเลทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 45. จุดชมวิวเขามัทรี ปากน�้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 46. ฝูงนกเหยี่ยวแดง อ.ท่าสอน จ.จันทบุรี 47. เค็มแต่ดี ชีวิตชาวนาเกลือ อ.บางตะบูน จ.สมุทรสงคราม 48. ลอยทะเล... ที่พีพีเลลากูน หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 49. หินเรือใบ แลนด์มาร์คของเกาะพีพี จ.กระบี่ 50. แวะให้อาหารลิงป่า ณ เกาะลิง ระหว่างทาง มุ่งหน้าสู่อ่าวมาหยา จ.กระบี่ 51. มินิทะเลแหวก เกาะผักเบี้ย หนึ่งในจุดแวะ เที่ยว one day trip เกาะห้อง จ.กระบี่

44

46 47

48

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


49

51

52. แหวกว่ายพร้อมฝูงปลา เกาะช้าง จ.ตราด 53. ส้ม-ฟ้า-ขาว ส่วนผสมของสีทลี่ งตัว บนเกาะ

50

52

53

54

55

56

เสม็ด จ.ระยอง 54. น�้ ำ ขึ้ น -น�้ ำ ลง ความสวยงามที่ แ ตกต่ า ง ของวัดใต้น�้ำ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 55. “สะพานมอญ” สะพานไม้ ที่ ย าวที่ สุ ด ใน ประเทศไทย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 56. พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่เกาะช้าง จ.ตราด 57. พายเรือชมวิถชี วี ติ ชาวเลทีเ่ กาะช้าง จ.ตราด 58. ป่าโกงกาง 100 ปี ความเขียวขจีของป่าชาย เลน ณ วณอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 59. ฝูงผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก ณ อุทยานแห่ง ชาติปางสีดา จ.สระแก้ว 60. โชว์ช้างป่าระยะใกล้มาก... ณ อุทยานแห่ง ชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 59

57 58

60

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


61. พระอาทิตย์ดวงโตก�ำลังลาลับขอบฟ้า ณ

หาดนางร�ำ จ.ระยอง 62. เย็นสบายกลางสายน�ำ้ ตก น�ำ้ ตกห้วยแม่ ขมิ้น จ.กาญจนบุรี 63. น�้ำสีเขียวใสมรกตกับเหล่าฝูงปลา ณ น�้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 64. ฟังดนตรีสด ณ หมูบ่ า้ นกะเหรีย่ งคอยาว ห้วยเสือเฒ่า จ.แม่ฮ่องสอน 65. โฮมสเตย์เหมืองแร่สมศักดิ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 66. ขนมจีนน�้ำยาปลาทู แกล้มกับผักทอด อาหารมื้อเช้า ณ หมู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 67. ทุง่ ทะเลบัวแดงบานรับแสงแดดยามเช้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 68. องค์พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดา มหามุนี เอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งสมัย รัชกาลที่ 9 วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี 69. “พระพุ ท ธมหานมิ น ทร์ ศ ากยมุ นี ศ รี วิเศษชัยชาญ” เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย วัดม่วง จ.อ่างทอง 70. ชมการแสดงจากช้างแสนรู้ ณ ปางช้าง แม่สา จ.เชียงใหม่

61

64

65

62

66

68

67

69

70

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

63


73

72

71

74

76

77 75

71. สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์

78

79

80

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23

สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 72. พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์สีชมพู ณ วัดสมานรัตนาราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 73. หอพระไตรปิ ฎ กไม้ เ ก่ า ที่ สู ง ที่ สุ ด ใน ประเทศ ณ วัดโพธิ์ชัยนาพึง จ.เลย 74. พระพุทธมหาธรรมราชาจ�ำลองเป็นพระ พุทธรูปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ พุทธ อุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ 75. ขึ้ น ภู ท อกชมทะเลหมอกยามเช้ า ณ เชียงคาน จ.เลย 76. นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ณ ยอด เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 77. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นวัดคาทอลิกทีส่ วยงามและมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย จ.จันทบุรี 78. วิถีชีวิตชาวพุทธ ใส่บาตรข้าวเหนียว ณ เชียงคาน จ.เลย 79. ให้อาหารกระต่าย สัตว์เลีย้ งแสนรูข้ องวัด พระพุทธบาทภูควายเงิน อ.เชียงคาน จ.เลย 80. รอยยิม้ แห่งมิตรภาพ ณ หมูบ่ า้ นกะเหรีย่ ง ห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน


81

82

83

84

85

81. ชาร์ตแบตฯ เติมพลังที่เกาะกูด จ.ตราด 82. “เกาะล้าน” ฟ้าสวย ทะเลใส ใกล้กรุงเทพฯ

86

87

จ.ชลบุรี 83. “วัดโพธิ์” เป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดใน ประเทศไทย ถึง 99 องค์ จ.กรุงเทพมหานคร 84. พระสมุทรเจดีย์ พระเจดียส์ ขี าวกลางน�ำ้ ปูชนียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของชาวสมุทรปราการ 85. “วัดขุนสมุทรจีน” โบสถ์ที่จมน�้ำลงไป เกือบครึ่งหลัง หนึ่งในผลกระทบของการกัด เซาะชายฝั่งทะเล จ.สมุทรปราการ 86. ฝูงนกนางนวลอพยพหนีหนาว ณ สถาน ตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ 87. วิถีชีวิตกสิกรรมของชาวบ้านป่าสนวัด จันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 88. “ผาช่อ” ประติมากรรมจากธรรมชาติ จ.เชียงใหม่ 89. “อ่าวมาหยา” ความงดงามกลางท้องทะเล อันดามัน จ.กระบี่ 90. น�้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี 91. เก็บสตรอเบอรี่สดๆ จากต้น... อร่อย หอม หวานเจี๊ยบ ณ หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย จ.เลย

88

89

90

91

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


94

92

93

96

95

การเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ

97

92. อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน

จ.พระนครศรีอยุธยา 93. นั่งเรือชมเกาะกลางน�้ำ ณ อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 94. ทางเดินขอบเขาสูง 7 ชั้น ความมานะและ แรงศรัทธา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ 95. พบสินค้าแปลกตาได้ที่ตลาดนัดไทย-ลาว อ.เมือง จ.บึงกาฬ 96. ศรัทธาทีแ่ ฝงไว้ซงึ่ ความเรียบง่าย วัดป่าบ้าน ตาด จ.อุดรธานี 97. “ศาลาแก้วกู่” แหล่งรวบรวมประติมากรรม ค�ำสอนของศาสนาต่างๆ จ.หนองคาย 98. ทุง่ ดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติปา่ หินงาม จ.ชัยภูมิ 99. “มอหินขาว” กลุ่มเสาหิน 5 ต้นตั้งเรียงราย เป็นแถว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 100. “ผาสุดแผ่นดิน” ผาลานหินกว้างที่มีตรง ปลายยื่ น แหลมไปในอากาศชวนหวาดเสี ย ว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

98

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้บริการรถโดยสาร สาธารณะรับ-ส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

โดยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางในแต่ละครั้ง สภาพถนนอาจไม่เหมือนกัน ควรตรวจสอบสภาพรถยนต์และเส้นทางการเดินทาง ก่อนทุกครั้ง และควรเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับสภาพ ถนน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและความสะดวก สบายในการเดินทาง

99

100

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

มาทดสอบกัน...

เส้นผมคุณแข็งแรงแค่ไหน

ใช้วธิ ที ดสอบแสนง่าย เพียงลองดึงเส้นผมขึน้ มาหนึง่ เส้น น�ำไปหย่อนลง ในแก้วที่ใส่นำ�้ ประมาณ 250 มล. จากนัน้ ลองสังเกตดู ถ้าเส้นผมของคุณ จมแปลว่าเส้นผมนั้นอ่อนแอ มีรูพรุนในโครงสร้างของเส้นผม เพราะน�้ำจะเป็น ตัวกลางเซาะแทรกซึมเข้าไปตามช่องและรูพรุนเหล่านั้น ท�ำให้ผมจมน�้ำ แต่ถ้า เส้นผมของคุณยังลอยน�้ำ ดีใจได้เลยว่าเส้นผมยังคงแข็งแรงเพียงพอ

รักแร้เนียน

ปราศจากรอยด�ำคล�้ำ

เพียงฝานมันฝรั่งเป็นแผ่นๆ น�ำมาขัดรักแร้ 15 นาที จากนัน้ ใช้ส�ำลีชุบน�้ำเช็ดออก ท�ำเป็นประจ�ำ รักแร้จะ เรียบเนียนแลดูกระจ่างขึ้น

ฟื้ นฟู ผิวให้สดใสแข็งแรง

อย่างยาวนาน

หลักการดูแลผิวเบื้องต้น หลักๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องความสะอาด หมดจด นอกจากนี้เพื่อฟื้นคืนความแข็งแรงให้โครงสร้างผิว ที่ถูกท�ำลายทุกวัน ทั้งจากมลภาวะ แสงแดด ฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิด อนุมูลอิสระในชั้นผิว สามารถท�ำได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน ผสมในการช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีหรือครีมกันแดดเป็นประจ�ำทุกวัน เพราะแสงแดดนัน้ เป็นสาเหตุสำ� คัญของผิวเสีย หมองคล�ำ้ และจุดด่างด�ำ นอกจากนี้ การดื่มน�้ำสะอาดในปริมาณที่มากพอ นอนหลับอย่างมี ประสิทธิภาพ เลือกกินผักผลไม้ที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงหรือลดการ สูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะช่วยท�ำให้ผิวแข็งแรงจากภายในสู่ ภายนอกแบบยาวนาน 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ค�ำพยากรณ์ 15 ธันวาคม 2559 - 14 มกราคม 2560 ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) การเดินทางของชาวเมษเข้ามาสูเ่ ดือน แรกของปีใหม่ ก็จะเกิดแต่สิ่งใหม่ๆ มี การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ปัญหาที่คาราคาซังในปีก่อนจะคลี่คลายลง และ เจอทางออกที่ดี จะเกิดความก้าวหน้า ความเจริญ รุ่งเรือง โดยเฉพาะการติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ จะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษ สบายใจได้ สุขภาพ โดยรวมจะดีขึ้นเป็นล�ำดับ เพียงแค่อย่าวิตกกังวล ใจไปมาก ความรักจะเหมือนเห็นแสงสีชมพู อาจ ได้เจอคนรักใหม่ หรือถ้ามีคอู่ ยูแ่ ล้วก็จะคุยกันภาษา ดอกไม้มากขึ้น ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ชาวพฤษภในเดื อ นนี้ จะพบการ เปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน แต่เป็น ไปในทางที่ ดี ขึ้ น การงานจะได้ รั บ โอกาสที่ ดี เ ข้ า มาให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ได้ รั บ ต�ำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น หรือได้เลื่อนขั้น มีบริวารมาก ขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น แต่ด้านการเงินยังได้รับ อิทธิพลจากดวงดาวของปีกอ่ น ท�ำให้ตอ้ งเสียทรัพย์ ทวงหนี้ไม่ได้ หรืออาจต้องผ่อนโน่นนี่นั่น ชักหน้า ไม่ถงึ หลัง เพราะฉะนัน้ ต้องรอบคอบเรือ่ งการใช้จา่ ย สุขภาพจะมีปัญหาจุกจิก แต่ไม่หนัก ด้านความรัก จะได้ปิ้งปั้งกับใครแบบไม่ทันตั้งตัว หรืออาจเป็น คนใกล้ชิด ที่เคยมองข้ามจะกลับมาคุยสร้างความ สัมพันธ์กันใหม่ ราศีมิถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เดือนแรกของปีนี้ ชาวราศีเมถุนจะ ต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆ มากขึ้น ท�ำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย มีความวิตก กังวล แต่ขอให้ท�ำใจสบายๆ ทุกอย่างจะผ่านไปได้ ด้วยดี ส�ำเร็จลุล่วง จะมีโอกาสดีๆ เข้ามา ด้านการ งาน มีโอกาสเปิดกิจการใหม่ หรือเปิดสาขาเพิ่ม ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้มากขึน้ อย่าโหมงานหนัก ความรักจะเป็นเดือนทีค่ ดิ เริม่ ต้น วางแผนครอบครัว สร้างหลักปักฐาน ถึงขั้นได้หมั้นหมาย แต่งงาน ใครแต่งงานแล้วก็จะมีการวางแผนการมีลกู มีโอกาส ได้สมาชิกตัวน้อยๆ ส่วนใครจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่ ต้องอย่าใจร้อน ค่อยๆ ศึกษาดูไปก่อน

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) เดือนแรกของปีใหม่นี้ ชาวราศีกรกฎ ยังมีความวุน่ วาย และการเปลีย่ นแปลง หลายๆ สิ่ง บางอย่างอาจยังไม่ลงตัว เพราะอิทธิพลจากปีทแี่ ล้ว ดวงดาวยังโคจรอย่างต่อ เนือ่ ง ส่งผลให้มกี ารเดินทางอยูเ่ รือ่ ยๆ ทัง้ ท่องเทีย่ ว และติดต่องาน หรืออาจโยกย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือแผน งานอาจถูกยกเลิกสัญญา จะเกิดความไม่แน่นอนขึน้ วิธีแก้ ต้องวางแผนส�ำรอง และนั่งสมาธิ ตั้งสติ คิดทางออกไว้หลายๆ ทางด้านสุขภาพ ต้องระมัดระวัง เรือ่ งกระดูก เส้นเอ็นกล้ามเนือ้ และสายตาเป็นพิเศษ ความรักจะมากับการเดินทาง ใครโสดจะได้เจอคู่ ต่างถิ่นต่างแดน ใครมีคนรักแล้วจะได้ลงเอย ระวัง เรื่องมือที่ 3 หรือแฟนเก่า ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) เดื อ นแรกของปี เ ป็ น การเริ่ ม ต้ น สิ่ ง ใหม่ของชาวราศีสิงห์ บางคนอาจเริ่ม มาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่อาจยังไม่ลงตัว แน่นอนว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มักจะเกิดปัญหา จุกจิกวุน่ วายบ้าง อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งปรับตัวกับสิ่งใหม่ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องตั้งสติ ทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างราบรื่น ด้านการเงินอาจ มีโอกาสได้รับเงินพิเศษ ช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวัง เรื่องการเดินทาง อย่าขับรถเร็ว และอาจมีปัญหา สุขภาพเรื้อรังแบบต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างต่อ เนื่อง ความรักอาจมีการเลิกรากับคนเก่า แต่จะได้ เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิม และได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ชาวราศีกันย์เมื่อเริ่มเข้าเดือนใหม่ จะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก บาง คนอาจชัดเจนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่งใน ชีวิต ท�ำให้เดือนนี้จะเกิดความวุ่นวายใจ หงุดหงิด ใจร้อน ต้องหมั่นนั่งสมาธิ สวดมนต์ บริวารอาจหา เรื่องจุกจิกมากวนใจ ต้องมองผ่านไปบ้าง ไม่อย่าง นั้นจะท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จะท�ำให้เกิด ความเครียด หรือโรคซึมเศร้าไม่รตู้ วั ต้องระวังเรือ่ ง ความดันและไมเกรน ความรักส่งผลไปในทางทีด่ ี มี การขยับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ ได้หมั้น หรือ มีสมาชิกใหม่ แต่อย่าคิดมาก อย่าจับผิดคนรัก อย่า วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ เพราะมันไม่มีอะไรเลย คิด ไปเองทั้งนั้น 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) เริ่มต้นปีของชาวตุลย์ เป็นเดือนแห่ง ข่าวดี จะได้รับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เพราะฉะนั้นจงรับโอกาสนี้ไว้ ผู้ใหญ่ จะเอ็นดูและหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้ คิดจะท�ำอะไร หรือวางแผนอะไรไว้จงท�ำตามแผนนั้น มุ่งมั่น พุ่ง ไปข้างหน้า ท�ำให้เต็มที่รับรองว่าประสบผลส�ำเร็จ อย่างแน่นอน แต่อย่าลืมหมั่นท�ำบุญ บริจาคทาน หรือช่วยเหลือสังคมกับคนหมู่มาก เพื่อเพิ่มพูน บารมี สุขภาพอาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆ น้อยๆ คนที่ป่วยหนักอาการจะทุเลาขึ้น ความรัก ใครโสด มีเฮ จะได้เจอคนรักใหม่ เริ่มต้นครอบครัวใหม่ มี ข่าวดีแน่นอน ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) เดือนนี้ชาวพิจิกจะเหนื่อยหน่อย อาจ มี ป ั ญ หาจุ ก จิ ก กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู ้ หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือแม้แต่ลูกน้อง เพราะงานที่ได้รบั มอบหมายมีความรับผิดชอบมาก ขึ้น ใหญ่ขึ้น หนักขึ้น แต่ให้คิดว่า นี่เป็นโอกาสให้ เราได้แสดงฝีมือ จงใช้สติในการท�ำงานให้มากขึ้น ระมัดระวังค�ำพูดให้มากๆ และใช้วิธีเจรจาปรึกษา ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา เรื่อง การเดินทาง อาจพบเจออุปสรรค หรือขั้นอุบัติเหตุ ต้องหมั่นตรวจตราสภาพรถก่อนการเดินทาง และ ขั บ รถอย่ า งระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษในช่ ว งเดื อ นนี้ ความรักอาจผิดหวัง คนที่คิดว่าใช่อาจไม่ใช่ คนที่ คิดว่าไม่ใช่อาจใช่ เพราะฉะนัน้ ตัดสินใจดีๆ อย่าเพิง่ รีบร้อนในช่วงเดือนนี้ ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชาวราศีธนู ในช่วงต้นปีจะมีโอกาสได้ รับเงินพิเศษเข้ามาเยอะ ถึงแม้ปีก่อน จะมีรายจ่ายอย่างมากมาแบบต่อเนื่อง ก็ตาม แต่เดือนนี้อาจปิดหนี้ได้บางส่วน มีโอกาส ได้เจรจาต่อรองด้านการงาน ซึง่ จะประสบผลส�ำเร็จ และลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ และผู้ร่วมงาน เจรจาด้านธุรกิจผ่านฉลุย อาจได้รับ โชคลาภก้อนโตจากการเจรจาด้วย สุขภาพไม่ต้อง ระวังอะไรมาก เพียงแต่พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามี โอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนต่างที่ ต่างแดนจะดี มาก ความรักไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง รักษาสัมพันธ์ แบบเดิมไว้ก็พอ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) เดือนนี้ชาวมังกรอาจรู้สึกท้อแท้ และสิ้น หวัง เพราะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้ เกิดความวิตกกังวล ยิง่ มีการเปลีย่ นแปลง เข้าสู่ศักราชใหม่ จะยิ่งวิตกกังวลมากขึ้น แนะน�ำให้ไป ท�ำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ จะช่วยลดการว้าวุ่นใจได้ดี อิทธิพลของดวงดาวแบบนี้จะส่งผลให้ได้รับข่าวดี ได้ รับโชคลาภแบบไม่คาดคิด หรือได้เซ็นสัญญาร่วมหุ้น สุขภาพระมัดระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ หรือไข้หวัด ถ้าเจ็บ ไข้ได้ปว่ ยควรรีบรักษา อย่าปล่อยให้เรือ้ รัง ความรักต้อง ประคับประคองไปก่อน อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร ค่อยๆ ดู ค่อยๆ ศึกษา คนมีคู่ต้องหมั่นดูแลกันอย่าได้ขาด ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) เดือนแรกของปีเป็นเดือนที่สดใสของชาว ราศีกมุ ภ์ สบายๆ ไม่มคี วามวุน่ วายอะไร ปี ทีแ่ ล้วอาจมีการลงทุนอะไรไว้ เดือนนีอ้ าจ ได้รับผลตอบแทนกลับมา อาจมีโชคลาภจากการเสี่ยง โชคเล็กๆ น้อยๆ หมั่นท�ำบุญท�ำทาน เดือนนี้เหมาะแก่ การท�ำบุญของชาวราศีกุมภ์มากเป็นพิเศษ เพื่อเสริม ดวง เอาฤกษ์เอาชัยให้กบั การเริม่ ต้นใหม่ หยอดเหรียญ ใส่บาตรพระ เติมน�้ำมันตะเกียง บริจาคทานให้กับเด็ก อ่อน เด็กแรกเกิดจะดีมาก สุขภาพการเดินทางต้องระวัง เรือ่ งขับไม่ดมื่ ความรักราบรืน่ เรียบง่าย ไม่มอี ะไรหวือ หวา ควรหมัน่ เติมชีวติ ชีวาให้กบั ความรักของตัวเองบ้าง คนโสดยังต้องโสดต่อไปในเดือนนี้ ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) เดือนแรกของปีนี้ ชาวราศีมนี จะเกิดความ วุ่นวายใจ หรือสับสนกับบางสิ่งบางอย่าง ในช่วงนี้ ซึ่งยังมีอะไรคลุมเครือไม่ชัดเจน บ้าง ต้องตั้งสติดีๆ อย่าใจร้อน รีบตัดสินใจอะไร เพราะ อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้ แต่ถ้าจะต้องตัดสินใจ อะไรก็ขอให้ตงั้ สติดๆี คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ชาว ราศีมีนมีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่ในเดือนนี้ สุขภาพยัง ทรงๆ ต้องมั่นดูแลอย่างใกล้ชิด พักผ่อนให้เพียงพอ ความรักอาจจะได้พบเจอคนรักใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือ คนมี คู ่ แ ล้ ว อาจได้ ต กลงปลงใจ และวางแผนสร้ า ง ครอบครัวต่อไป

เก็บมาฝาก

#YouTubeRewind เผยวิดีโอยอดนิยม ของคนไทย ประจ�ำปี 2559

เป็นประจ�ำทุกปีที่ #YouTubeRewind จะมีการจัดอันดับวิดีโอฮอทฮิต 10 อันดับที่มี ผู้คนพูดถึงและเข้าชมมากที่สุดของคนไทย ตอกย�้ำให้เราเห็นว่าคนไทยรักเสียงดนตรี มากแค่ไหน ทั้งดนตรีต้นฉบับไปจนถึงการร้องคัฟเวอร์จากรายการทีวีต่างๆ วิดีโอยอดนิยมของ YouTube ประจ�ำปี 2559 มีความคล้ายคลึงกับเมื่อปี 2558 ไม่มีสิ่งใดที่ ผู้ชมชาวไทยจะชื่นชอบไปกว่าการร้องเพลงและชมรายการทีวี จากความโด่งดังของวิดีโอ การร้องเพลงดังมากมายของผู้เข้าแข่งขันในรายการทีวีชื่อดังอย่าง เพลงเสมอต้น - ฟิลม์ จากรายการ I Can See Your Voice และจากเวที The Voice Thailand ประกอบด้วย กิ๊ฟ จุฬาทิพย์ - ตัวร้ายที่รักเธอ, ปลั๊กกี้ ธรากร -  Flashlight ไปจนถึงรายการประกวดร้องเพลง กิ๊กดู๋ : ประชันเงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ คนไทยชื่นชอบการรับชมวิดีโอบน YouTube โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มี ยอดเวลาชมบน YouTube มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในปีที่แล้วปีเดียวจ�ำนวนเวลาการรับชม วิดีโอผ่านโมบายล์เพิ่มขึ้น 85% แบบปีต่อปี นอกจากนั้น ชุมชนบน YouTube ในประเทศไทย ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม โดยปัจจุบนั มี 25 ช่องที่มีจ�ำนวนผู้ติดตามเกิน 1 ล้านคน และในจ�ำนวนนี้มี 8 ช่อง ที่สามารถเพิ่ม จ�ำนวนผู้ติดตามได้เกินล้านคนภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีช่อง Silver จ�ำนวน 260 ช่อง (ช่องที่มีผู้ติดตามเกิน หนึ่งแสนราย) ในปี 2559 10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดทั่วไป)

10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดเพลงดัง) 1 แพ้ทาง - LABANOON 2 คนมีเสน่ห์ - ป้าง นครินทร์ 3 ขอเวลาลืม - อั๋น   Feeble Heart Feat.Ouiai 4 คนไม่จ�ำเป็น - Getsunova 5 คู่คอง Ost.นาคี - ก้อง ห้วยไร่ 6 The Rube - I’M SORRY (สีดา) 7 กลับตัวกลับใจ - DAX ROCK RIDER 8 อ้าว - Atom ชนกันต์ 9 เธอมีฉนั ฉันมีใคร - DA ENDORPHINE 10 ไม่เดียงสา - BIG ASS คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29

1 เพลง เสมอ - ฟิล์ม | I Can See Your Voice -TH 2 ตัวอย่าง หลวงพี่แจ๊ส 4G (Official Trailer) 3 The Voice Thailand - กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ ตัวร้ายที่รักเธอ - 11 Sep 2016 4 The Voice Kids Thailand - ปลั๊กกี้ ธรากร - Flashlight - 17 Jan 2016 5 นาคี Nakee EP.1 ตอนที่ 1/9 | 26-09-59 | TV3 Official 6 กิ๊กดู๋ : ประชันเงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ [12 ม.ค. 59] (1/4) Full HD 7 Take Me Out Thailand S10 ep.12 น้าแมน-เอก 1/4 (25 มิ.ย. 59) 8 ละครบาร์บี้ (Barbie) ตอน แม่ไม่อยู่บ้าน By น้องดา 9 slither.io | หนอนยักษ์จอมเขมือบพิชิต อันดับ1ใน10 #2 zbing z. 10 PPAP Pen Pineapple Apple Pen - Bie The Ska (Parody)


แวะชิมริมทาง

เรื่อง / ภาพ : หิมะ

Is Delight Restaurant Art

ส้มต�ำแซลมอน

ร้านอาหารย่านลาดพร้าวที่แสนรื่นรมย์ท่ามกลางสวนสวยและ ภูเขาน�้ำตกที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ จัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลิ้มรส อาหารแสนอร่อยหลากหลายเมนู ไม่วา่ จะเป็น อาหารไทย อาหารอีสาน อาหารญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายจากเสียงดนตรีสด คลอเคล้าเสียงน�ำ้ ตกทีต่ กกระทบสูพ่ นื้ น�ำ้ ด้านล่างพร้อมฝูงปลาคาร์ฟสีสวย ทีพ่ ากันแหวกว่ายแบบเริงใจ เมนูเด็ดห้ามพลาด ปลาทอดสมุนไพร ด้วยเนื้อปลากะพงสดทอด กรอบนอกนุ่มในพร้อมเครื่องสมุนไพร อร่อยเข้มขัน ต่อด้วยเมนูแซ่บจี๊ด จ๊าด ส้มต�ำแซลมอน เมนูฟิวชั่นที่น�ำส้มต�ำ อี ส านมาผสานกั บ เนื้ อ แซลมอนได้ อ ย่ า ง ออกรส ชอบเผ็ ด มากเผ็ ด น้ อ ยบอกได้ . . ซดน�้ำล�้ำๆ กับ ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำมะพร้าวอ่อน ทางร้านเลือกใช้กุ้งแม่น�้ำตัวใหญ่เสิร์ฟมา ให้แบบล้นชาม สปาเกตตี้หมึกด�ำ ก็อร่อย ไม่ น ้ อ ยหน้ า ใช้ ห มึ ก และกุ ้ ง สดๆ ชิ้ น โต ผั ด พร้ อ มพริ ก แห้ ง รสชาติ อ ร่ อ ย และ หากใครเป็นสายเฮลธี้ ทางร้านได้จัดเสิร์ฟ สลัดบาร์ ให้คุณได้เลือกกินผัก ผลไม้และ เครื่องสลัดสดใหม่ในแบบที่คุณชอบ หรือ จะเลือกเป็นสลัดสูตรต้นต�ำรับหลากหลาย

สปาเกตตี้หมึกด�ำ

เมนูที่ทางร้านบรรจงปรุงก็ได้ ส่วนคอกาแฟนั้นมีโซนกาแฟให้บริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็นและปั่นมากมาย ให้ลูกค้าได้นั่งเอนกายเอกเขนกบนโซฟาหนังนุ่มๆ ฟังเพลงเพราะๆ จากแผ่นเสียง จิบกาแฟในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง Is Delight Restaurant Art ที่อยู่ 78 แยกนาคนิวาส ลาดพร้าว 71 โทร. 08 1398 8550 www.facebook.com/isdelightrestaurantart ร้านเปิดให้บริการทุกวัน โซนกาแฟ 10.00 - 22.00 น. / โซนร้านอาหาร 17.00 - 24.00 น. การเดินทาง จากปากซอยลาดพร้าว 71 ตรงเข้ามาจนเจอ สามแยกแล้วเลี้ยวซ้าย ร้านอยู่ขวามือ

ปลาทอดสมุนไพร

ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำมะพร้าวอ่อน

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่หูเดินทาง 100  

100 ที่เที่ยว 100 เรื่องราว 100 ความประทับใจ

คู่หูเดินทาง 100  

100 ที่เที่ยว 100 เรื่องราว 100 ความประทับใจ

Advertisement