Page 1

Free Copy

www.transport.co.th www.busbuddythailand.com

ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 กันยายน 2558

th Anniversary7 ครบรอบ 7 ปี

ที่เที่ยว...

ครัง้ เดียวไม่เคยพอ

Vol.8 No.85 September 2015


ทักทาย สวัสดีครับคุณผู อ้ า่ นทุกท่าน… กลับมาพบกันอีกครัง้ กับฉบับพิเศษ “ครบรอบ 7 ปีนติ ยสารคูห่ เู ดินทาง” ฉบับนีเ้ ราได้รวบรวมทีเ่ ทีย่ วทีเ่ คยไปแล้ว และอยากกลับไป เทีย่ วอีกทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย มาน�ำเสนอในธีมเล่ม “8 ทีเ่ ทีย่ ว ครัง้ เดียวไม่เคยพอ” อาทิ สนุกสุขสันต์กบั เกาะสวาทหาดสวรรค์ที่ “เกาะหลีเป๊ะ” จ.สตูล, “เกาะตาชัย” พาราไดซ์สำ� หรับคนรักทะเล จ.พังงา, ดินแดนสามวัฒนธรรมทีม่ มี นต์ขลัง “อ�ำเภอสังขละบุร”ี จ.กาญจนบุร,ี มนต์รกั เมือง น่านทีว่ ดั ภูมนิ ทร์ จ.น่าน, จะกีห่ นาวก็ไม่มเี บือ่ ที่ “ภูทบั เบิก” จ.เพชรบูรณ์, ครบเครือ่ งเรือ่ งเทีย่ วที่ “หัวหิน” จ.ประจวบคีรขี นั ธ์, สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สุดแสนโรแมนติก “ปางอุง๋ ” จ.แม่ฮอ่ งสอน จ.น่าน และ “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ” ถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลทีใ่ ห้ทงั้ ความสวยงามและสุขภาพทีด่ ี จ.จันทบุรี ภายในเล่มยังคงเต็มไปด้วยเนือ้ หาสาระทีน่ า่ สนใจ อยากรูว้ า่ ท�ำไมต้องใส่มาร์คปิดปากเวลาจาม พบค�ำตอบได้ใน “รอบรูร้ อบโลก” แล้วน�ำ้ มะนาวช่วยให้ผมนุน่ ลืน่ ได้อย่างไร “เคล็ดลับความงาม” มีวธิ ดี ๆี มาฝากกัน ปิดท้ายความอร่อยใน “แวะชิมริมทาง” กับร้านอาหารญีป่ นุ่ Oto Oto Robatayaki ร้านน้องใหม่ที่ใส่ใจเรือ่ งวัตถุดบิ และวิธกี ารปรุงเป็นส�ำคัญ อ่านจบแล้วอยากเดินทางไปท่องเทีย่ วที่ไหนก็อย่าลืมเลือกใช้บริการรถโดยสารของ บขส. นะครับ สอบถามตารางเดินรถและรายละเอียด ต่างๆ เพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. สวัสดีครับ

ข่าวดี (นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ

18 คู่หูพาเที่ยว

6 บขส.อินไซด์ 11 เล่าสู่กันฟั ง

12 14 16

Lifestyle Magazine

: 8 ทีเ่ ทีย่ ว...ครัง้ เดียวไม่เคยพอ

: 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2558

Oto Oto Robatayaki

: เอไอเอส เดินหน้า “อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน”

28 เที่ยวรอบบ้าน : Capetown สวรรค์แห่งแอฟริกาใต้ 32 คู่หูดูดวง

: หมักผมสวยด้วยน�ำ้ มะนาว

34 แวะชิ มริมทาง : อร่อยแบบญีป่ นุ่ ที่

รอบรู้รอบโลก เคล็ดลับความงาม มุมสุขภาพ

: นอนท่าไหนดีตอ่ สุขภาพ

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร, จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล, ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น. สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 08-1751-3839 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) โทร. 0-2913-2080

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.จัดท�ำแผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร 100 ปีที่ยั่งยืน ด้วย การปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล (CG) และความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป้าหมายคือการรับรางวัล CG&CSR Awards และ TQM Awards ภายในปี 2563 ซึง่ บขส.ได้จดั ท�ำแผนแม่บทความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางในการจัดท�ำแผนแม่บทฯ ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมให้ท�ำกิจกรรม CSR In Process ปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 2. ค�ำนึงถึงสังคมใกล้และสังคมระดับประเทศ 3. ดแู ลบุคลากรของบริษทั ฯ ให้มคี ณุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ แี ละการน�ำทรัพยากร ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม 4. การหาพันธมิตรในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 5. สร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรขององค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีม 3S คือ Save Eathe Save Life Save Society ซึ่งการจัด ท�ำแผนแม่บทฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ช่วยกันวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ และคิดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ลดผล กระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยมี ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ เป็นวิทยากรในการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำในด้านต่างๆ ทัง้ นีแ้ ผนแม่บทฯ จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้าย วันสถาปนากรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ครบรอบ 74 ปี นายสุรกิจ คีรีวิเชียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ ผูแ้ ทนบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนากรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ครบรอบ 74 ปี ณ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

บขส.จัดพิธีจุดเทียนชั ยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ

ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมพิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

โครงการ “บขส.แบ่งปั น สร้างฝั น ให้ชุมชน” บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบเงิน 600,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิสุวรรณนิมิต เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพัก เด็กหญิงอากาเป อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการ “บขส.แบ่งปัน สร้างฝันให้ชุมชน”

โครงการ “บขส.ร่วมใจภักดิ์ 12 สิงหาคม รักษ์ป่าต้นน�้ำ” บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกป่าซ่อมแซมตามโครงการ “บขส.ร่วมใจภักดิ์ 12 สิงหาคม รักษ์ป่าต้นน�้ำ” ณ ส�ำนักสงฆ์ภูน้อย ในเขตอุทยาน เขาพระวิหาร เนื้อที่ 15 ไร่ โดยมี นายโชคชัย สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน ต�ำบลเสาธงทอง เป็นประธาน นายกิตินันท์ สมพงษ์ นายสถานีเดินรถกันทรลักษ์ ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชาวชุมชนเสาธงทอง ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม ราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.ร่วมแสดงความยินดี รวค., รชค. ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าแสดง ความยินดีแก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาส เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ และเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

ชานชาลานี้...มีคนดี

02

วันนีเ้ รามีเรือ่ งราวดีๆ ของพนักงานบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

(บขส.) มาฝากกันครับ ไม่วา่ จะอยูต่ ำ� แหน่งไหน หรือมีหน้าที่ ต่างกันอย่างไร เราชาว บขส.ก็พร้อมดูแลผู้โดยสารทุกท่าน เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นเพือ่ นพนักงานของเราเหล่านีค้ รับ...

01. นายเอกราช อาจสาริเกษ พนักงานขับรถโดยสาร เส้นทาง กรุงเทพฯ - สระบุรี เก็บกระเป๋าและโทรศัพท์คืนแก่ผู้โดยสาร ที่ลืมไว้บนรถโดยสาร 02. นายบรรจบ พิลาเขียว พนักงานขับรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - ปากเซ เก็บสร้อยคอทองหนัก 10 บาท พร้อมเงินสดส่งคืน ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. 03. น.ส.ปนัดดา บุญญาวิเศษ เจ้าหน้าที่การเดินรถ งาน เดินรถ กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ตะวันออก เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บนรถแท็กซี่แล้วส่งคืน เจ้าของ ขอขอบคุณพนักงาน บขส.ทุกท่าน แทนผู้โดยสารของ เราด้วยนะครับ ทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถและดูแล เอาใจใส่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี เพราะผู้โดยสารคือบุคคล ส�ำคัญของเรา ดังค่านิยมขององค์กร “ลูกค้าส�ำคัญ มุ่งมั่น พัฒนา รักษาคุณภาพ”

01 03

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วาโก้มอบเงินสนับสนุนโครงการแมมโมแกรม การกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก”

วรเทพ อัศวเกษม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อ�ำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ มอบเงิน สนับสนุนโครงการแมมโมแกรม การกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก” เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ แด่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�ำราญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ และร่วมเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับบุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม รวมทั้งสิ้น 184 ราย ณ ลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์

Yamaha Grand Filano “หยุ ดโลก” โฆษณาตัวใหม่จาก YAMAHA

เปิดตัวอย่างมีคลาสกับโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของรถ จักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano “หยุดโลก” ซึ่งได้ แนวคิดจากดีไซน์และสีสันใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ภายใต้คอนเซปต์ Chic Elegance & Hi Class Casual สะท้อนความมีคลาสที่สมาร์ทอย่างมีสไตล์ เป็น Grand Filano รุ่น Supremo และ รุ่น Classico ที่ให้ความรู้สึกถึง ความสมาร์ทในการขับขี่ที่มีสไตล์ของชีวิตที่มีคลาสโดดเด่น จนดึงดูดความสนใจให้ทั้งโลกต้องหยุดหมุน

กิจกรรม “เคทีซีร้องเพลงให้น้องดู”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุขสนั่น โชติกเสถียร (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบดีวีดีภาษามือประกอบเพลง ‘ฤดูที่แตก ต่าง’ และ ‘Live & Learn’ จ�ำนวน 600 แผ่น จากนางสาวสุชาดา วีระสกุลรักษ์ (กลางขวา) ผู้อ�ำนวยการ - สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้กจิ กรรม “เคทีซรี อ้ งเพลงให้นอ้ งดู” ซึ่ง ได้รบั การสนับสนุนสิทธิเพลงโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย จากคุณบอย โกสิยพงษ์ ผูแ้ ต่งเพลง บริษัท เลิฟ อิส จ�ำกัด (LOVEiS) และได้รับความร่วมมือจากชมรมศิษย์สัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรสอนภาษามือ

“เมืองไทย มาราธอน 2015” ประเดิมสนามแรกที่ กรุงเทพฯ กลางสะพานพระราม 8

เสร็จสิ้นไปแล้วส�ำหรับการประเดิมสนามแรก ณ กรุงเทพมหานคร กับกิจกรรม “เมืองไทย มาราธอน 2015” ซึ่งเป็นมาราธอนซีรี่ย์ 4 สนาม 4 ภาค ครั้งแรกของประเทศไทย ในชื่อ “เมืองไทย มาราธอน 2015 Smile @ Bangkok” เส้นทางวิ่ง “สะพานพระราม 8 - ทางยกระดับบรมราชชนนี” บรรยากาศคึกคัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 6,000 คน และทุกคน มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่มุ่ง ส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ และกระจายความสุขให้แก่ประชาชน ผู้ใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในสนามต่อไป สามารถสมัครวิ่งและติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaimarathon.com 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เอไอเอส เดินหน้า

“อยู ่ร่วมสังคมอย่างยัง่ ยืน”

เอไอเอส เดินหน้า “อยู ร่ ว่ มสังคม อย่างยั่งยืน” เน้นประโยชน์ของสังคม และชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญ หวังเห็นคนไทยทุกคน เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียม จึงมุง่ เน้นการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุก พืน้ ที่ และพัฒนาธุ รกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กา้ วทันยุ คดิจทิ ลั ควบคู่ ไปกับการอยู ่ร่วมกันของเสาส่งสัญญาณ โทรศั พ ท์ กั บ เจ้ า ของพื้ น ที่ ใ ห้ เ ช่ าติ ด ตั้ง เสา ส่งสัญญาณโทรศัพท์ และชุมชนบริเวณรอบ ข้างที่อาศัยได้อย่างยั่งยืน นายดุ ล ยเดช ชิ นวั ต ร ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค-ภาคเหนือ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ด้วยแนวคิดและนโยบายการ ด�ำเนินธุรกิจของเอไอเอส ที่เป็นผู้น�ำสร้างสรรค์ ตลาดการสือ่ สารโทรคมนาคมในประเทศไทย เรา ยังเล็งเห็นความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของสังคม นัน่ คือ “อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน” ควบคูก่ บั การ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรม และ การมอบประสบการณ์ทดี่ ีให้กบั ลูกค้า การพัฒนา เทคโนโลยีและบุคลากรวัฒนธรรมในการท�ำงาน “การอยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน ส่วนนีเ้ รามุง่ เข้าถึงและสร้างการยอมรับจากชุมชน ไม่เพียง

เฉพาะเหตุผลทางธุรกิจทีม่ งุ่ ขยายโครงข่ายอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุม แต่จุดมุ่งหมายของ เรา คือ การท�ำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และเพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจในเรือ่ งของความ ปลอดภัยของสถานีฐาน ความมัน่ คง แข็งแรง ของ โครงสร้างทีส่ ามารถทนต่อแรงลม ฝน พายุ ฟ้าผ่า หรือแม้แต่แผ่นดินไหว นอกจากนี้ เรายังให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกจากสถานี ฐาน ซึ่งพบว่ามีก�ำลังการส่งต�่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. ก�ำหนด ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการ ใช้ชวี ติ ของคนในชุนชนใกล้เคียง รวมถึงสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ อาทิ วัว ไก่ หมู รวมถึงสัตว์เลีย้ งต่างๆ ยัง คงเติบโตได้ตามปกติ” ลุงสมศักดิ์ กับเป็ง เจ้าของฟาร์มโคนมดอน ผาลาดฟาร์ม บ้านป่าเพียง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีอาชีพท�ำฟาร์ม โคนมมานานกว่า 6 ปี ซึง่ ในฟาร์มตอนนีม้ วี วั นม มากกว่า 40 ตัว โดยต่อวันสามารถรีดนมวัวได้ถงึ 240 กิโลกรัม ซึง่ น�ำ้ นมที่ได้มาจะน�ำไปขายให้กบั สหกรณ์โคนมจังหวัดล�ำพูนต่อไป คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

“ทีใ่ ครเขาบอกกันว่ามีเสาสัญญาณโทรศัพท์ มือถืออยู่ใกล้แล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพวัว ผมว่าไม่เป็นความจริงเพราะบริเวณฟาร์มของผม มีการติดตัง้ เสาสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือไม่ถงึ 50 เมตร ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาฟาร์มไม่ได้รบั ผลกระทบจากเสาสัญญาณแต่อย่างใด” ขณะที่ ป้าบุญยวง ฟั้นเฝือ ซึ่งมีอาชีพ เกษตรกรรมท�ำฟาร์มหมูและไก่ อาศัยอยู่ที่บ้าน วังหมอ ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน มานาน กว่า 40 ปี ปัจจุบนั มีหมูในฟาร์มทีด่ แู ลกว่า 60 ตัว และไก่อกี กว่า 200 ตัวทีเ่ ลีย้ งไว้ขาย ซึง่ ทัง้ หมด จะมีพอ่ ค้ามารับซือ้ ถึงทีบ่ า้ น “ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาภายหลังจากมีการ ติดตัง้ เสาสัญญาณโทรศัพท์ หมูและไก่ทเี่ ลีย้ งไว้ ยังเป็นปกติไม่ได้รับผลกระทบจากเสาสัญญาณ แต่อย่างใด ที่ส�ำคัญลูกหลานที่อาศัยอยู่ภายใน บ้านบริเวณเสาส่งสัญญาณก็ปกติดไี ม่ได้เป็นโรค หรือรับผลกระทบต่อสุขภาพเลย อีกทัง้ ตนยังมอง ว่าการมีเสาสัญญาณใกล้บ้านยังช่วยในเรื่องการ ติดต่อสือ่ สารทีด่ ขี นึ้ ด้วย” เหล่านี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เอไอเอสมี ความมุง่ มัน่ จะเข้าไปอยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืนกับ คนในชุมชนทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และยังคงเดินหน้า ขยายเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุม มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนมีการติดต่อสือ่ สารทีด่ ี และสามารถด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็น เรื่ อ งสุ ข ภาพ หรื อ อาชี พ ของคนในชุ ม ชนใน การเลีย้ งปศุสตั ว์ แม้วา่ จะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ เข้ามาติดตั้งก็ตาม ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง ตอบแทนสังคม

โดยเมือ่ เร็วๆ นี้ เอไอเอสได้จดั งานแถลงข่าว “เอไอเอส อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน” พร้อมพา คณะสื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้บริหารลงพื้นที่ เยีย่ มชมฟาร์มทัง้ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน เพือ่ ตอกย�ำ้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าเสาส่งสัญญาณสามารถอยูร่ ว่ มกับสังคม และ ชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน 15


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

“ร้านโชห่วย” ชื่ อนี้มาจากไหน

ททท.ส�ำนักงานแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2558 ในช่วงต้นเดือนกันยายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดน่าน เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลเมืองน่าน โทร.0 5471 0234 ต่อ 138 - 139 หรือสอบถามข้อมูล การเดินทางและการท่องเทีย่ วจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.ส�ำนักงานแพร่ โทร.0 5452 1127 ฮัดเช้ย! รู ้ไหมท�ำไมเชื้ อโรค กระจายรวดเร็วเมื่อเราจาม เมือ่ มีสงิ่ แปลกปลอมเข้ามาท�ำให้ จมูกของเราเกิดการระคายเคือง เรา จะจามออกมาโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ เราจามจะมีนำ�้ ลายฟุง้ กระจายออกมา ถึง 100,000 หยด ในอัตราความเร็ว 152 ฟุตต่อวินาที ด้วยปริมาณและ ความเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าเชื้อโรคจะ เดินทางออกนอกร่างกายได้เร็วมาก นีค่ อื เหตุผลทีค่ นเราควรสวมหน้ากาก อนามัยเมื่อป่วยยังไงล่ะ 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ต้องยอมรับว่าร้านโชห่วยเป็นการท�ำธุรกิจค้าขายที่อยู่ คูก่ บั คนไทยมานาน แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีรา้ นสะดวกซือ้ ที่ทันสมัยเป็นแฟรนไชส์เกิดขึ้นมากมายก็ตาม แต่ร้านโชห่วย ก็ยังแทรกตัวอยู่ตามแหล่งชุมชน แล้วรู้ไหมว่าค�ำว่า “โชห่วย” มีที่มาอย่างไร “โชห่วย” นั้นว่ากันว่า เป็นค�ำที่มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ใช้ส�ำหรับเรียกร้านขายของช�ำ สะดวกซื้อสารพัดสิ่ง ที่มักมี ลักษณะอยู่ในตึกแถวหนึง่ ห้อง โดยมากเป็นกิจการเล็กๆ กิจการ ในครัวเรือน สร้างรายรับเล็กๆ น้อยๆ ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดย เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีนที่ออกเสียงจีนกลางว่า “ชู ฮั่ว” (ชู หมายถึง ใหญ่ๆ หรือ หยาบ, ฮั่ว หมายถึง สินค้า แปลรวมหมายความว่า มีของขายเยอะแยะมากมาย) ในส�ำเนียง จีนฮกเกีย้ นซึง่ เป็นชาวจีนทีม่ าค้าขายรุน่ แรกๆ ในไทย แถบปีนงั มาเลย์ และภูเก็ต ออกเสียงว่า โชฮ่วย หรือ ชุกห่วย นอกจาก นี้ ค�ำว่า โชห่วย ยังออกเสียงใกล้เคียงกับค�ำว่า จับห่วย หรือ แป๊ะห่วย ที่ใช้เรียกร้านขายของช�ำในส�ำเนียงแต้จวิ๋ ทีเ่ ป็นคนจีน จากเมืองแต้จวิ๋ ทีอ่ พยพเข้ามาในไทยช่วงสงคราม และในขณะที่ ภาษากวางตุ้งจะออกเสียงว่า จับฟอ (ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ท�ำไมผิวรอบดวงตา

จึงแห้งได้ง่ายกว่าผิวส่วนอื่น ต่อมไขมันบริเวณผิวรอบดวงตาไม่สามารถผลิตน�้ำมันออกมาได้มาก จึงท�ำให้ผิวรอบ ดวงตาแห้ง ซึง่ สามารถเกิดได้ในทุกช่วงอายุ แถมผิวบริเวณนีม้ กั เกิดริว้ รอยได้งา่ ยมอง เห็นได้ชัด ดังนั้นการบ�ำรุงผิวรอบดวงตาให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ยิง่ นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ จะยิ่ ง ท� ำ ให้ ผิ ว รอบดวงตาบวม เกิ ด เป็ น รอยคล�้ำ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือด ท�ำงานได้ไม่ดีพอ ลองกระตุ้นการไหล เวี ย นของเลื อ ดด้ ว ยการกดจุ ด 3 จุ ด บริเวณหัวตา ใต้ลูกตาด�ำและหางตา ใช้ แรงกดพอประมาณ ระวังอย่าดึงหนัง ตาเเรงจนเกินไป กดค้างเอาไว้จุดละ 30 วินาที ท�ำซ�ำ้ จุดละ 5 ครัง้ นอกจาก นี้ควรลด ละ เลิก พฤติกรรมการขยี้ ตาด้วย เพราะนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ท�ำให้ เกิดริ้วรอยรอบดวงตา

Cushion (คูชั่น)

หมักผมด้วยมะนาว เพื่อผมนุ่มสวย

มะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดธรรมชาติอ่อนๆ สามารถจะช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้ หลุดออกไปได้อย่างอ่อนโยน นอกจากนีน้ ำ�้ มันจาก มะนาวยังมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย สามารถ ท�ำความสะอาดและคืนสมดุลให้กับหนังศีรษะและ เส้นผมให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นรักษาผม แตกปลาย ลดการขาดร่วงของเส้นผม ช่วยขจัด รังแค และบ�ำรุงผมให้นมุ่ สลวยเงางามเป็นธรรมชาติ วิธกี ารก็แสนง่าย เพียงใช้มะนาวสดๆ ประมาณ 3-4 ลูก บีบน�ำ้ ใส่ถว้ ยทิง้ ไว้ จากนัน้ สระผมให้สะอาด (ไม่ ต้องใส่ครีมนวด) เช็ดผมให้แห้ง แล้วเอาส�ำลีชุบ น�ำ้ มะนาว บีบใส่หนังศีรษะ จากนัน้ นวดหนังศีรษะ เบาๆ ให้ทวั่ แล้วทิง้ ไว้จนถึงเช้า ตืน่ มาแล้วให้ลา้ ง ออกด้วยน�้ำเปล่า จะช่วยให้ผมของคุณหยุดร่วง ไม่หงอกเร็วก่อนวัย และนุ ่ ม ลื่ น เป็ น ธรรมชาติ

คือ อะไรกันนะ

เทรนด์ความงามแบบเกาหลีเป็นที่นิยมมานาน หลายปี วิวัฒนาการของเบสเมกอัพนั้นพัฒนา อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ BB Cream และ CC Cream แต่ปจั จุบนั คูชนั่ กลายเป็นอุปกรณ์ความงามทีส่ าวๆ เกาหลีมกั หยิบ มาเนรมิตผิวให้เรียบเนียนและเปล่งปลั่งฉ�่ำวาว แล้ว คูชนั่ มันคืออะไร หลายคนคงสงสัย และนีค่ อื ค�ำอธิบาย คูชนั่ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดฟาวน์เดชัน่ หรือ BB CC ครีม ทีม่ กี ารปรับปรุงการใช้งานขึน้ ใหม่ แต่เดิม ถูกคิดค้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่งแต้มได้สบายเวลา ที่อยู่ข้างนอกบ้าน ในขณะที่คูชั่นสูตรพิเศษจะช่วย ท�ำให้ใบหน้าฉ�ำ่ วาวและ ปกปิดรูขมุ ขน นอกจาก นีย้ งั แถมพัฟฟ์เท็กซ์เจอร์ Rubycell ทีถ่ กู เรียกว่าเป็น พัฟฟ์สดุ ล�ำ้ ของโลก ช่วยให้ รองพื้นสูตรน�้ำบางเบา เกาะติดผิวได้ดยี งิ่ ขึน้ 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


Tip & Trick by

ขัน้ ตอน ท�ำไมอาบน�้ำนมแล้วผิวเนียนนุ่ม เคยสงสัยไหมว่า ท�ำไมใครๆ ก็มักจะพูด ว่า อาบน�้ำแร่แช่น�้ำนมแล้วผิวจะนุ่ม นั่นก็ เพราะในนมนั้นมีกรดแลคติค ที่มีสรรพคุณในการ ท�ำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น อยากมีผิวนุ่มๆ ลองน�ำนม 2 - 3 แก้วเติมลงในอ่างอาบน�ำ้ ทีม่ นี ำ�้ อุน่ ผสมอยู่ จาก นั้นนอนแช่ร่างกาย 10 - 15 นาทีก่อนจะล้างน�้ำนม ออกให้หมดจด ส่วนบ้านไหนที่อาบแบบฝักบัว ก็ สามารถน�ำน�้ำนม 1-2 แก้วมาทาชโลมทั่วร่างกาย ก่อนอาบน�้ำ ผิวก็จะเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้เช่นกัน

ล้างเล็บสีกากเพชรง่ายๆ ด้วยวิธีหุ้มฟอยล์

การทาสีเล็บแบบธรรมดาอาจจะลบออกไม่ยากเท่าไร แต่ยา ทาเล็บชนิดกากเพชรที่ติดทนทานนั้นมักก�ำจัดออกยากสุดๆ วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ มาแนะน�ำกัน ลองใช้ส�ำลีจุ่มน�้ำยาล้างเล็บให้ชุ่ม จากนัน้ ก็นำ� มาวางไว้บนเล็บ แล้ ว ก็ น� ำ กระดาษฟอยล์ มาห่อเล็บทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที กากเพชรบนเล็บ ก็จะค่อยๆ หลุดออกมาจน หมด คราวนี้ก็ล้างเล็บให้ สะอาดได้ง่ายขึ้นแล้ว เมื่อ ล้างเล็บแล้วอย่าลืมบ�ำรุง เล็บและมือด้วยแฮนด์ครีม เนื้อเข้มข้น เพื่อเพิ่มความ แข็งแรงและชุ่มชื้นให้เล็บ และมือกันด้วยนะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

อาหารที่ท�ำให้คุณฟั นผุ ได้ง่ายขึ้น หลายคนสงสัยว่า ท�ำไมดูแลสุขภาพฟันด้วยการแปรงฟัน อย่างสม�ำ่ เสมอยังคงมีฟนั ผุได้ บางครัง้ อาหารการกินก็มี ส่วนมากทีท่ ำ� ให้เกิดฟันผุ ลองมาดูกนั ว่าอาหารประเภทไหนบ้างที่ ท�ำให้คณุ ฟันผุได้งา่ ยกว่าเดิม อาหารที่ มีแป้ งและน�้ ำตาลสูง หากหลีกเลีย่ งไม่ได้ ควรจัดให้อยู่ใน มื้ออาหารหลักแทนมื้อว่าง เพราะอาหาร ชนิดอื่นในมื้ออาหารหลักจะเจือจางกรด จากอาหารที่มีแป้งและน�้ำตาลสูง ช่วย กระตุ้นการหลั่งน�้ำลาย และปรับสมดุลความ เป็นกรดในช่องปาก จึงลดและป้องกันฟันผุได้ อาหารเหนียวติดฟั น โดยเฉพาะขนมทีม่ นี ำ�้ ตาลสูง เช่น คุกกี้ ลูกกวาด ลูกอม ยิง่ เคีย้ วหนึบ อมนาน ยิง่ กระตุน้ ให้ แบคทีเรียสร้างกรดจากน�ำ้ ตาลในขนมหวาน เพิม่ ความเสีย่ งฟันผุ มากขึน้ บางคนเคีย้ วหมากฝรัง่ รสหวานจนเคยชินและฟันผุเยอะ มากโดยไม่รตู้ วั ทัง้ ทีแ่ ปรงฟันอย่างถูกวิธี

1

2

3 4 5

อาหารหวาน มือ้ ดึก ขณะนอนหลับ น�ำ้ ลายจะหลัง่ ลด ลงโดยอัตโนมัติ หากแปรงฟันไม่สะอาด มีอาหารตกค้างใน ช่องปากนานขึน้ จึงเกิดกรดท�ำลายฟันตลอดคืน น�้ำอัดลม มีปริมาณน�ำ้ ตาลสูง หากดืม่ เป็นประจ�ำท�ำให้ ฟันผุงา่ ย ยาบางชนิด อาจมีนำ�้ ตาลเป็นส่วนผสม เช่น ยาอม ยา แก้ไอ ยาน�้ำแก้ไอ การกินยาเหล่านี้เป็นเวลานานก็อาจ ท�ำให้ฟนั ผุได้

นอนท่าไหนดีต่อสุขภาพจริงๆ การนอนหลับ คือ การพักผ่อนทีด่ ที สี่ ดุ แต่รไู้ หมว่าท่านอนก็มผี ลต่อ สุขภาพอีกเช่นกัน ไม่ใช่วา่ จะนอนท่าไหนก็เวิรค์ หรอกนะ ลองส�ำรวจ กันสักนิดดีไหมว่าท่าทีค่ ณุ นอนมันดีพอต่อสุขภาพแล้วหรือยัง นอนหงาย การนอนหงายถือเป็นท่านอนทีด่ ที สี่ ดุ ในการรักษาสุขภาพ เพราะการ นอนหงายนัน้ จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อน ป้องกันการปวดหลัง คออยู่ใน ระนาบทีเ่ หมาะสม แถมไม่ทำ� ให้ใบหน้าเกิดรอยเหีย่ วย่นด้วย นอนตะแคง การนอนตะแคงนัน้ ถ้านอนให้ถกู หลักก็ถอื เป็นท่านอนทีด่ พี อสมควร เพราะท่านอนตะแคงก็สามารถลดอาการกรดไหลย้อนได้เช่นกัน และช่วยลด อาการนอนกรน เป็นท่านอนทีด่ ตี อ่ คุณแม่ทตี่ งั้ ครรภ์ (ท้องแก่) เพราะน�ำ้ หนัก ของครรภ์ไม่กดทับกระดูกสันหลัง นอนขดตัว การนอนขดตัวเป็นท่านอนที่ไม่ดนี กั เพราะการนอนขดตัวตลอดทัง้ คืน นัน้ จะท�ำให้เราปวดข้อ ปวดกระดูก หายใจไม่สะดวก แถมหน้าเกิดรอยเหีย่ ว ย่นอีกด้วย นอนคว�่ำ การนอนคว�ำ่ เป็นท่าที่ไม่ควรนอนเป็นอย่างมาก เพราะจะท�ำให้กระดูก สันหลังไม่ตรง ปวดตามกระดูก ข้อ และกล้ามเนือ้ ดังนัน้ แล้วต้องหลีกเลีย่ ง การนอนคว�ำ่ อีกทัง้ ยังท�ำให้การหายใจไม่สะดวกและติดขัดอีกด้วย

Health Tip “การดื่มน�้ำอุ่นหนึ่งแก้วหลังจาก ตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้น การขับของเสียได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ”

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เคยเผลอกินยาหมดอายุ กันบ้างไหม

เวลามีอาการป่วยไม่วา่ จะเล็กน้อยหรือป่วยมาก สิง่ ทีผ่ คู้ นมักนึกถึงคือ “ยา” แต่เชือ่ ไหมว่ามีคนจ�ำนวนมากกินยาโดยไม่ทนั สังเกตว่ายานัน้ หมดอายุแล้ว แถมยาหมดอายุ บางชนิดก็สง่ ผลให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารจนท�ำให้กลายเป็นโรคกระเพาะ หรือ ยิ่งท�ำให้โรคนั้นก�ำเริบและลุกลามมากกว่าเดิม ตัวยาบางชนิดที่เสื่อมสภาพก็อาจเป็นโทษกับ ร่างกาย ท�ำให้ไตวายและไตอักเสบได้ ดังนัน้ ในการกินยานอกจากกินให้ถกู กับโรคและปริมาณที่ ถูกต้องเหมาะสมตามค�ำสัง่ แพทย์แล้ว เรือ่ งของวันหมดอายุกส็ ำ� คัญเช่นกัน ยาส่วนมากจะระบุวนั ทีผ่ ลิตและวันหมดอายุไว้บนฉลากหรือซองยาอย่างชัดเจน โดยวันทีผ่ ลิต จะเขียนว่า Manu.Date หรือ Mfg.Date ตามด้วย วัน-เดือน-ปี ของวันทีผ่ ลิตยา ส่วนวันหมดอายุจะ เขียนว่า Expiry Date หรือ Used before หรือ Expiring หรือ Use by แล้วตามด้วย วัน-เดือน-ปี ของวันทีย่ าหมดอายุ ยาบางชนิดระบุแค่วนั ผลิตแต่ไม่ได้ระบุวนั หมดอายุ โดยทัว่ ไปถ้าเป็นยาน�ำ้ ที่ ยังไม่ได้เปิดใช้จะเก็บไว้ได้ 3 ปีนบั จากวันผลิต แต่หากเปิดใช้แล้วก็ ขึน้ อยูก่ บั ว่ามีการดูแลดีพอหรือไม่ เช่น การใช้ปากจิบยาแก้ไอจาก ขวดจะท�ำให้ยาปนเปือ้ นและเสียได้ในเวลา 2-3 วัน แถมยังได้รบั ยาในปริมาณที่ไม่แน่นอน หากกินโดยการเทใส่ชอ้ น ปิดฝาอย่างดี และเก็บไว้ในตูเ้ ย็น สัก 3 เดือนก็ควรน�ำไปทิง้ ในกรณีทเี่ ป็นยาเม็ด สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 5 ปี นับจากวันทีผ่ ลิต จะกินยารักษาโรคให้ปลอดภัย อย่าลืมใส่ใจเรือ่ งวันหมดอายุ และคุณภาพของยาด้วยนะ

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

ที่เที่ยว...

ครัง้ เดียวไม่เคยพอ

เราเชื่ อว่า คงมีผูอ้ า่ นหลายๆ ท่านที่เป็นเหมือนกับเรา คือ เมื่อได้ ไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู ส้ กึ หลงรัก เกิดความประทับใจ ไม่วา่ จะด้วย บรรยากาศ สถานที่ หรือน�้ำจิตน�้ำใจของผู ค้ น.. ต่างๆ นานาเหตุผล ที่ทำ� ให้เราอยากกลับไปเที่ยวสถานที่นนั้ อีกครัง้ ...อีกครัง้ ...และอีกครัง้ ... ผ่านมา 7 ปีคู่หูเดินทางได้พาท่านผู้อ่านไปท่องเที่ยวมามากมายหลาย แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งขึ้นเหนือ ล่องใต้ ตะวันออก ตะวันตก ภาค กลางเราก็พาไปเที่ยวมาทั่วหมดแล้ว (ถึงแม้ไม่ครบทุกจังหวัดก็ตาม) ในแต่ละ ฉบับของเราเน้นการท่องเที่ยวแบบออกไปสัมผัสได้จริง พร้อมแนะน�ำที่เที่ยว ระหว่างทางซึ่งเป็นเสมือนสิ่งชูรสให้แต่ละทริปของคุณสนุกมากยิ่งขึ้น ในโอกาสทีค่ หู่ เู ดินทางก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 8 นี้ เราจึงได้จดั ท�ำสกูป๊ พิเศษน�ำเสนอ “8 ทีเ่ ทีย่ ว...ครัง้ เดียวไม่เคยพอ” เก็บรวบรวมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ทีเ่ ราเอง รูส้ กึ ประทับใจและอยากกลับไปเทีย่ วอีกครัง้ ซึง่ บางแห่งเราก็ได้มโี อกาสกลับไป เที่ยวแล้วหลายๆ ครั้งเช่นกัน

1 “เกาะตาชั ย” พาราไดซ์ ส�ำหรับคนรักทะเล

เกาะตาชัย เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา เกาะนี้เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว

ขึ้นไปเที่ยวได้ไม่นาน ฝรั่งบางคนเรียกเกาะนี้ว่า “Virgin Paradise” หรือ เกาะที่ บริสุทธิ์ เพราะยังคงมีความงดงามของธรรมชาติเดิมๆ อยู่มาก จุดเด่นของที่นี่คือ น�้ำทะเลใสมาก หาดทรายขาวละเอียดมาก เงียบสงบมาก และมีจุดชมวิวด้านหลัง เกาะที่งดงามมาก (มีคู่รักหลายคู่ที่มาใช้จุดนี่ขอแต่งงาน.. โรแมนติกสุดๆ) และเมื่อ ใครได้มาที่นี่แล้วไม่ลงเล่นน�้ำทะเลก็ถือว่าพลาดมากๆๆๆๆๆ ด้วยความที่ทุกๆ อย่าง มันลงตัว แสง สี เสียง ที่บรรเลงโดยท้องฟ้าและผืนน�้ำเรียกว่า เป๊ะมาก! ไปแล้วก็ อยากไปอีก อยากกลับไปนอนมองท้องฟ้าใสๆ น�้ำทะเลสวยๆ ใช้ชีวิตแบบ slowlife เติมพลังชาร์จแบตฯชีวิตให้กลับมา Full เต็ม 100% อีกครั้ง ตอนนี้มีการออกกฎจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ เพราะเกาะไม่ใหญ่และ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่พอส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ก่อนไป ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้ละเอียด เพื่อความชัวร์! ฤดูท่องเที่ยว พฤศจิกายน – พฤษภาคม ของทุกปี ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


photo by : Chalantorn Waiyachai

2 สนุกสุขสันต์กับเกาะสวาทหาดสวรรค์ท่ี “เกาะหลีเป๊ะ” จ.สตูล

เกาะนีเ้ หมาะมากส�ำหรับคนทีช่ อบส�ำรวจโลกใต้ทอ้ งทะเล เพราะมีจดุ ด�ำน�ำ้ หลายแห่ง ที่ดินบนเกาะเป็นของเอกชนจึงมีที่พัก ร้านค้า และร้านอาหารหลายแห่งให้เลือก ตามงบประมาณของคุณ ธรรมชาติของทีน่ อี่ าจเปลีย่ นไปบ้างตามกาลเวลาและความ นิยมของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคับคั่ง แต่ผู้คน(ท้องถิ่น) สายลม แสงแดด ท้องฟ้า และผืนน�้ำยังคงความงดงามไม่เสื่อมคลาย จะมีที่ไหนบ้างที่จะท�ำให้คุณรู้สึกเหมือน เป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่เดินดูปลาการ์ตูนที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เป็นดอกไม้ทะเลได้ใกล้ ชิดขนาดนี้ (เมื่อยามน�้ำลด บริเวณหาดแท็กซี่) เกาะนี้เป็นเกาะไม่ใหญ่มากสามารถ เดินเล่นเพลินๆ เที่ยวรอบเกาะได้แบบไม่เหนื่อย หาดทรายขาวละเอียด มีจุดชมวิว พระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม บอกได้คำ� เดียวว่า เปิดฤดูกาลท่องเทีย่ ว เมื่อไหร่ ฉันจะกลับไปหาเธออีกแน่นอน ฤดูท่องเที่ยว พฤศจิกายน – พฤษภาคม ของทุกปี ที่ตั้ง : ทิศตะวันตกของหมู่เกาะตะรุเตา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

photo by : Chalantorn Waiyachai

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


Photo by : Sirichai Tipson Photo by : Sirichai Tipson

Photo by : Sirichai Tipson

3 ดินแดนสามวัฒนธรรมที่มีมนต์ขลัง อ�ำเภอสังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี

อ�ำเภอสังขละบุรี เป็นอ�ำเภอริมขอบประเทศไทยฝั่งตะวันตก มีชายแดน ติดกับประเทศเมียนมา บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ เป็นดินแดนที่มีสาม วัฒนธรรมผสมผสานกันได้อย่ากลมกลืน ทั้งไทย มอญ และกระเหรี่ยง กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การไปกราบสักการะสังขารขององค์หลวงพ่อ อุตตมะ ผู้น�ำความเจริญและสร้างความปรองดองให้กับชาวบ้านในท้อง ถิ่น พร้อมชมความงดงามอลังการของเจดีย์พุทธคยาจ�ำลองสีเหลืองทอง อร่าม นั่งเรือชมวัดใต้น�้ำ ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ และที่ยอด นิยมสุดๆ ก็คือ การไปเดินเล่นสะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย ... เสน่ห์ของสถานที่ วัฒนธรรม ผู้คน และธรรมชาติที่ไม่ ได้ผ่านการปรุงแต่งจนเกินงาม ท�ำให้สังขละบุรีไม่ไกลเกินไปที่จะไปเยือน ได้หลายๆ ครั้ง (ส�ำหรับเรา) ที่ตั้ง : อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


4 มนต์รักเมืองน่านที่ วัดภูมินทร์ จ.น่าน

เมื่อเอ่ยถึงวัดภูมินทร์ ในเขตอ�ำเภอเมืองน่าน นอกจากความสวยงามของ สถาปัตยกรรมภายนอกแล้ว ทุกคนต่างพากันนึกถึงภาพจิตกรรมฝาผนัง “ปู่ม่าน ย่าม่าน” สัญลักษณ์แห่งความรักซึ่งเป็นภาพวาดผู้ชายผู้หญิงชาว ไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไตลื้อ อย่างเต็มยศ บ้างก็เรียกว่า “ภาพกระซิบรัก” ซึง่ ถ้าได้มโี อกาสมาเห็นจริงๆ แล้ว คุณก็จะรับรูไ้ ด้ถงึ ความงดงามและมีความรูส้ กึ อมยิม้ ร่วมไปกับภาพๆ นีด้ ว้ ย ... จะมาสักกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ ส่วนภาพวาดอื่นๆ ภายในพระอุโบสถก็ยังคงความ งดงามและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนในสมัยนั้นอีกด้วย มาเที่ยวที่เมืองน่าน อย่าลืมลองปั่นจักรยานส�ำรวจความงดงามชวน หลงใหลของวัดวาอาราม สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงบ้านเรือนในสมัยก่อนที่ ยังคงซุกซ่อนให้คุณมาค้นหา... ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.น่าน

5 สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติก “ปางอุ ๋ง” จ.แม่ฮ่องสอน

ไกลแสนไกลอย่างไรต้องไปให้ถึง... “ปางอุ๋ง” หรือ โครงการพระราชด�ำริ ปางตอง 2 เป็นอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงทีส่ วยงามและโรแมนติก มากๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาว ไอหมอก แสงดาว ลมหนาว ทิวสน และ เราสองคน โอ้ว! วิเศษสุดๆ เรียกว่า สวยงามตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตก มุมไหน เหลี่ยมไหนก็ได้ใจเราไปเต็มๆ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมกัน คือ การมานอนกางเต้นท์ ใช้แสงดาว แทนแสงไฟนิออนในเมือง พายเรือยามเช้าในอ่างเก็บน�ำ้ พร้อมกับฝูงหงส์ ขีจ่ กั รยานเล่นชิลๆ รอบบริเวณ (มีให้เช่า) หรือจะ แชะ แชะ แชะ ภาพถ่าย เป็นที่ระลึกก็มีให้เห็นได้ตลอดวัน ... พูดแล้วก็อยากกลับไปอีกจัง ที่ตั้ง : บนเทือกเขาในเขตอ�ำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

• คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


6 สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย “ภูทับเบิก” จะกี่หนาวก็ไม่มีเบื่อ

ทุ่งดอกกะหล�่ำสีเขียวปลูกเรียงแนวอย่างสวยงามบนเนินภูเขาที่สูงลดหลั่น กันไป ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวต่างพากันไปเยือนทุกปี ทั้ง อากาศดี แสงสีสวย ฟ้าสดใส ไม่ไกลมาก อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด ยิ่งในยามเช้า ที่มีไอหมอกมาลอยระบ�ำให้ดู...ฟินเว่อร์! นี่คงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ท�ำให้เรา นึกถึงภูทบั เบิกทุกครัง้ เมือ่ ลมหนาวมาเยือน แถมยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลกันมากนัก เช่น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดทีเ่ ห็นแล้วต้องทึง่ ใน การก่อสร้าง การวางถ้วย ชาม แผ่นพื้นเซรามิคแต่ละชิ้น สีสันต่างๆ นั้นได้ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทตี่ อ้ งขอยกนิว้ ให้ หรือบางท่านอยากไปสัมผัสอากาศ ดี๊ดี..บน เขาค้อ สักหนึ่งคืน ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่ตั้ง : ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

7 “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ” ถนนเลียบชายฝั่ งทะเล ที่ให้ทงั้ ความสวยงามและสุขภาพที่ดี จ.จันทบุ รี

จันทบุรเี ป็นเมืองหนึง่ ทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจมากมาย และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย อาหารการกิน ทัง้ อาหารทะเล (สด-แห้ง) และผลไม้หลากหลายตามฤดูกาลต่างๆ พร้อม ด้วยถนนหนทางทีเ่ ตรียมพร้อมส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีร่ กั การปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพโดย เฉพาะ “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ” เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก เนือ่ งจากว่าเป็นถนนเลียบชายหาดของจังหวัดจันทบุรผี า่ นหาดคุง้ วิมาน อ่าวคุง้ กระเบน หาดแหลมสิงห์ ทัง้ สองฝัง่ ถนนติดทะเล ตัวถนนคดโค้งไปตามภูเขาและชายหาด ผ่านจุด ชมวิวสวยๆ หลายแห่ง เช่น หาดแหลมสน ปากแม่น�้ำจันทบุรี จุดชมวิวเนินนางพญา ฯลฯ ถนนเส้นนี้เป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวของ Dream destinations ที่การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทยแนะน�ำให้มาเที่ยว ซึ่งถือเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ระดับสากลอย่างยั่งยืน (Scenic Route) เหมาะกับการมาขับรถเล่นชมวิว นั่งพักผ่อน สบายๆ ก่อนจะไปหาของกินอร่อยๆ เติมพลัง ที่ตั้ง : หาดคุ้งวิมาน อ.นายามอาม จ.จันทบุรี

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


8 ครบเครื่องเรื่องเที่ยวที่ “หัวหิน” จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน เมืองพักตากอากาศอันโด่งดังขึ้นชื่อมาหลายสิบปี จวบจนยุคสมัยนี้ เมืองหัวหินก็ยัง หนาแน่นไปด้วยผู้คนทั้งจากเมืองกรุงและเมืองใกล้เคียงต่างแวะเวียนไปทุกช่วงวันหยุด ทั้ง ทะเล ของกิน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ถูกจัดแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง เช่น ร้านกาแฟสวยๆ เก๋ๆ ร้านอาหารริมหาด บรรยากาศชิลๆ สวนน�้ำ สวนสนุกที่ผุดขึ้นมา รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรือจะเป็น “ซิคาด้า” และ “เพลินวาน” ก็ไม่ท�ำให้นักท่องเที่ยว ผิดหวัง โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่มีให้เลือกหลากหลายในบริเวณตลาดโต้รุ่ง กับวัน พักผ่อนสบายๆ และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ทั้งหมดนี้คงเป็นค�ำตอบว่าท�ำไม เราถึงไปเที่ยวหัวหินบ่อยจัง… ที่ตั้ง : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มีรถออกจากสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดนสารเอกมัย ไป ยังภาคต่างๆ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


บรรยากาศ กับ เส้นทางความสุข ของนักปั่ นที่

“เมืองจันทบุรี”

จันทบุรี ถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่เป็นสีสันของภาคตะวันออก มีความโดดเด่นหลายอย่าง ทั้งธรรมชาติที่ หลากหลาย ภูเขา ทะเล น�้ำตก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ อาหารทะเลสดๆ ผลไม้นานา ชนิดก็มีให้เลือกกินกันอย่างจุใจ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ท�ำให้จันทบุรีเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ใครได้มาเที่ยวชมเหมือนต้องมนต์กลับไปทุกราย

เส้นทางที่ 1

จันทบุรี...เมืองแห่งความสุข สุขทุกวัน...ที่...จันทบุรี

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีได้รับการกระแสตอบรับจาก จะมาชมป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ณ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน นักท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรมยอดฮิต “การปัน่ จักรยาน” อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” ต่อด้วยชมการเพาะเลีย้ งปลาน�ำ้ เค็มทีม่ ถี นิ่ อาศัย ส�ำหรับคนที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน อยู่ในบริเวณอ่าวคุง้ กระเบนที่ “สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เฉลิมพระเกียรติ” นัดส�ำคัญๆ ของกลุม่ และชมรมเพือ่ นนักปัน่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ คน อีกหนึง่ จุดชมวิวทีส่ วยงาม คือ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็น เมืองที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายแล้วออกไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่สบายๆ สะพานที่ทอดข้ามปากน�้ำแหลมสิงห์และมีความยาวที่สุดในภาคตะวันออก ไม่เร่งรีบ เส้นทางที่ได้รับความสนใจจากนักปั่นเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ถนน สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติ และบรรยากาศของวิถชี วี ติ ชาวประมงท้องถิน่ เฉลิมบูรพาชลทิต หรือที่เรียกกันว่า ถนนชล-จันท์ ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่มี ใกล้กันจะเป็น ตึกแดงและคุกขี้ไก่ อาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศส ทิวทัศน์สวยทีส่ ดุ เส้นหนึง่ ของไทย และของภาคตะวันออก ด้วยทิวทัศน์และ เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรี ซึ่งอยู่ไม่ใกล้จาก หาดแหลมสิงห์ หาดที่เงียบ บรรยากาศเลียบชายฝัง่ อ่าวไทยทีง่ ดงาม ตัง้ แต่บริเวณอ�ำเภอแกลง จังหวัด สงบและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเช่นกัน   ระยอง ผ่านอ�ำเภอท่าใหม่ อ�ำเภอเมือง และมาสิ้นสุดที่อ�ำเภอแหลมสิงห์ ด้วยสภาพเส้นทางที่งดงามและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถ จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร โดยมี “จุดชมวิวเนิน เดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จึงได้รับเลือกจากการ นางพญา” ที่อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นไฮไลท์ส�ำคัญ ในช่วงเย็น ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในฝัน ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย  “Dream Destination” กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ เช่น “หาดคุ้ง บอกเลยว่าการปั่นจักรยานริมทะเลนั้น จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย วิมาน” เป็นชายหาดทเงียบสงบและสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน 24หรืคูอ่ หู เ ดิได้น เทป็นา อย่ างดีทีเดียว ง


เส้นทางที่ 2 เส้นทางที่ 2 เหมาะมากส�ำหรับนักปั่นที่ชื่นชอบการเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบสมัยก่อน พร้อมชมตึกราม บ้านช่อง และสัมผัสวิถชี วี ติ ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี เส้นทางปัน่ จักรยานริมน�ำ้ “ชุมชนริมน�ำ้ จันทบูร” เป็นการ ปัน่ เลียบแม่นำ�้ จันทบุรี ซึง่ ประกอบไปด้วยประชากร 3 เชือ้ สายได้แก่ ไทย ญวน และจีน เริม่ ก่อตัง้ ในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช แต่เดิมบริเวณนีเ้ ป็นศูนย์กลางการค้าขาย และศูนย์การคมนาคมทัง้ ทางรถและทางเรือ เส้นทางชุมชนริมน�ำ้ จันทบูร เริม่ จากถนนท่าหลวงไปทางถนนสุขาภิบาลทัง้ เส้น ริมสองฝัง่ แม่นำ�้ จันทบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณนี้มีบ้านเรือนเก่า โบสถ์คริสต์ วัด ศาลเจ้าจีน ตลาดพลอด ร้านขาย อาหาร ร้านขายขนมไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยาก

เส้นทางที่ 3 เส้นทางสุดท้าย เป็นเส้นทางน้องใหม่ทเี่ พิง่ เปิดมาได้ไม่นาน คือ เส้นวังสวนบ้านแก้ว - สวนไม้ผลในหลวง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เส้นนีเ้ ป็นเส้นตามรอยพระยุคลบาท เริ่มตั้งแต่วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี สมัยก่อนเป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ใช้ ถนนปั่นภายในมหาวิทยาลัย ปั่นมาจนถึงถนนสายหลัก “สุขุมวิท” เลี้ยวขวา ปั่นไปจนถึง สี่แยกแสลง เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3408 สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ได้ตลอด 2 ข้างทาง ประมาณ 12 กิโลเมตร จะเจอศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริวังแซ้ม ทางขวามือ ซึง่ อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด สามารถปัน่ เรียน รู้กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ ได้แก่ กิจกรรมฟาร์มพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงสุกรหลุม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ การอบรมเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงกวางรูซ่า การอนุรกั ษ์กระบือไทย การเลีย้ งโคขุนอินทรีย์ การเลีย้ งปลา การเลีย้ งกบ การเลีย้ งชันโรง หรือผึ้งจิ๋ว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแต่ละโครงการเป็นกิจกรรมที่ จะส่งเสริมอาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จากนั้นวิ่งกลับมาเส้นเดิม มุ่งหน้า สู่ถนน 3010 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะเห็น ศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริ อยูท่ างขวามือ ศูนย์ดงั กล่าวเป็นสวนของในหลวง มีเนือ้ ที ่ 109 ไร่ ก่อตัง้ เพือ่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูข้ องเกษตรกรเปิดให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษาหาความรูอ้ าชีพชาวสวนผลไม้ เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิง่ แวดล้อม ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมเก็บเกี่ยวความรู้ฟรีตลอดทั้งปี ความสุขจากการได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ดีพร้อม บวกกับความสุขของสุขภาพ ร่างกายที่ดี... อย่างนี้เรียกว่าสุขคูณสองเลยทีเดียว! คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3933 0103


เรื่องนี้ต้องขยาย

เรื่อง : ญาญ่า

อยู ่ท่เี รียนรู้ อยู ่ท่ยี อมรับมัน...

ใช้ชีวิตอย่างปกติ เมื่อใจมีสติน�ำทาง ช่วงที่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นกับ บ้านเรา หลายๆ ท่านคงจัดการกับ ความรูส้ กึ ตระหนก ตกใจ สูญเสีย หวัน่ เกรง หวาดกลัว หลายความรู้สึกหลายอารมณ์ ในด้านลบๆ ประเดประดังกันเข้ามา ท�ำเอา ท่านทั้งหลายเครียด บางท่านก็ซึมเศร้า ใจคอไม่ดี ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร...

เหตุปัจจัยที่ท�ำให้ชีวิตหมดไปอาจเกิดได้จากกรณี ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจากพระมหาบุญมี มาลาวชิโร และ พระดุษฎี เมธังกุโร) การสิน้ อายุขยั คือ การตายเพราะสิน้ อายุ ซึง่ เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา นั้น แม้จะไม่มีโรคภัยเหตุอื่นใดให้เสียชีวิตไปก่อน วัยอันควร ก็ด�ำรงอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

เหล่านีค้ อื ความกลัว ความไม่แน่ใจ รูส้ กึ ไม่มั่นคง การจัดการกับอารมณ์เหล่านี้นั้น แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน บางคนจัดการมันได้เร็ว บางคนยังจมจ่อมอยู่ กับมันจนกลายเป็นความตึงเครียดของภาวะ อารมณ์ ซึ่งส่งผลถึงร่างกายและการด�ำเนิน ชีวิตในแต่ละวันที่ไม่มีความสุข ภาพความ สูญเสีย การตายดับไปของผูค้ น สะท้อนความ มี อ ยู ่ ข องความชั่ ว ร้ า ยที่ นั บ วั น จะทวี ความ รุนแรงมากขึ้นๆ ยิ่งตอกย�้ำให้เราๆ ท่านๆ ต่างตกอยู่ ในความหวาดกลัวมากขึ้นไปอีก วันนี้ญาญ่ามีบทความเล็กๆ เกี่ยวข้องกับ ค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาให้คณุ ผูอ้ า่ นได้ลองพินจิ ความ “การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป” เพือ่ ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นจะพอท�ำใจ ตัง้ สติ เตรียมพร้อมรับมือกับเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ ที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การสิ้นกรรม คือ การตายเพราะสิ้นกรรม กรรมนั้ น คื อ การกระท� ำ ที่ มี ผ ลสื บ เนื่ อ งตามมา อาจเป็นกรรมที่ท�ำในอดีต ซึ่งอาจไกลออกไปถึง อดีตชาติ หรืออาจเป็นกรรมที่ท�ำในปัจจุบัน ใน ภพที่เราเกิดมา เมื่อผลกรรมสิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไป สิ้นทั้งอายุและสิ้นกรรม คือ ทั้งอายุขัยและ กรรมสิน้ ไปในเวลาเดียวกัน การตายในกรณีเช่นนี้ จะเห็นได้จากการตายของผูส้ งู อายุทแี่ ก่ชรามากๆ รูปและนามหมดสภาพไป การมี เ หตุ แ ละกรรมอย่ า งอื่ น มาตั ด รอน ท�ำให้ชีวิตสิ้นไปกะทันหันทั้งที่น่าจะอยู่ต่อไป เช่น การเกิดอุบัติเหตุ หรือ กรณีที่เพิ่งผ่านมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ เหล่านี้คือการตายที่เป็น รูปธรรม เห็นได้ชัดเจนจากการด�ำเนินชีวิตของ เราท่านในแต่ละวัน 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

แต่การตายที่ไม่ใช่การตายเพราะสิน้ ชีวติ หรือ หมดลมหายใจ นั่นคือการที่เรา “ตายก่อนตาย” ไม่งงนะคะ ท่านพุทธทาสภิกขุใช้ค�ำนี้ในการสอน ธรรม การตายก่อนตาย เป็นกลวิธที จี่ ะด�ำเนินชีวติ อย่างไม่ตอ้ งให้ความตายมาเป็นปัญหารบกวนเรา และไม่ต้องหวาดกลัว และท�ำให้ชีวิตที่ยังไม่ตาย นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าในทุกช่วงเวลาที่ด�ำเนินไป เราเรียนรูท้ จี่ ะปรับอารมณ์ ความรูส้ กึ ทัศนะ ต่อเหตุการณ์เลวร้ายทีม่ คี วามตายเกิดขึน้ ตรงหน้า ด้วยปัญญาและสติที่ถึงพร้อมด้วยการยอมรับ ถึงการมีอยู่ของสิ่งไม่ดีรอบๆ ตัว แต่เราก็น้อม สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วปรับมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต ที่ไม่ประมาท ตั้งอยู่บนความรู้สึกไม่หวาดกลัว หรือล้มเหลวทางความคิดยาวนานจนเกินไป “อดีต ผ่านไปแล้ว อนาคต ยังไม่มา ปัจจุบันขณะ ดีที่สุด” ชีวิตยังคงต้องด�ำเนินต่อไป ท�ำอะไรก็ได้ที่ ท�ำให้ตัวเราและคนรอบข้างมีความสุข การยิ้ม หัวเราะ พูดคุยพบปะสังสรรค์ รวมถึงกิจกรรม ท่องเที่ยวสันทนาการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการ เติมความสุขให้กับชีวิตได้ทั้งสิ้น แล้วเจอกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ รักคุณผูอ้ า่ นทุกท่านค่ะ


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่อง May Vaichai / ภาพ MoonMan

Capetown สวรรค์แห่งแอฟริกาใต้ หลายคนใฝ่ ฝั นอยากจะไปท่องประเทศโน้นเที่ยวประเทศนี้ -- ฉันก็เหมือนกัน.. ทันทีท่เี พื่อนๆ พี่ๆ โทรมาชวนแบกเป้ไปเที่ยว “เคปทาวน์” (Capetown) ประเทศ แอฟริกาใต้ ฉันจึงรีบตอบตกลงไปแบบไม่ตอ้ งคิด เพราะรูอ้ ยู แ่ ล้วว่าที่นน่ั สวยงามมาก.. พี่ชายเอ่ยปากถามว่ารูจ้ กั “เทเบิล เมาท์เทน” (Table Mountain) ไหม? ฉันบอก เคยแต่เห็นในหนังสือท่องเที่ยว กับตอนดูหนังสารคดีเกี่ยวกับ “แหลมกูด๊ โฮป” (Cape of Good Hope) เท่านัน้ -- “คราวนีแ้ ล้วสินะที่ฉนั จะได้ไปสัมผัสของจริงสักที” ใครสักคนกล่าวไว้.. แอฟริกาใต้เสมือนประเทศ ที่ซึ่งรวมโลกทั้งใบไว้บนผืนแผ่นดินเดียวกัน -ฉันว่าก็คงไม่ผดิ นัก เพราะทีน่ มี่ สี ภาพภูมปิ ระเทศ หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงเสียดฟ้าที่ มีหิมะห่มคลุมปลายยอดตลอดทั้งปี หรือชายฝั่ง ทะเลทีท่ อดไกลแสนไกลเกินกว่าจะส่งจินตนาการ ไปถึง แถมแอฟริกาใต้ยงั ถือเป็นประเทศทีม่ คี วาม เจริญทัดเทียมประเทศตะวันตกต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ถนนหนทาง ตึกรามระฟ้า โรงแรมหรูหราอลังการ แตกต่างจากดินแดนของประเทศในกลุม่ แอฟริกา อืน่ ๆ อย่างสิน้ เชิง แอฟริกาใต้มมี หานครทีส่ ำ� คัญ 3 แห่ง คือ “พริทอเรีย” (Pretoria) “เคปทาวน์” (Capetown” และ “บลูมฟอนเทน” (Bloemfontein) ฤดูหนาวของ ที่นี่เริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ฤดูรอ้ นเดินมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และเมือ่ ย่างเข้ากุมภาพันธ์ แอฟริกาใต้จะตกอยูใ่ น ภวังค์แห่งฤดูใบไม้รว่ ง 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เคปทาวน์ตอ้ นรับฉันและชาวคณะอย่างอบอุน่ คุม้ ค่ากับการรอนแรมมาแสนไกล หลังรถรับจ้าง แล่นออกจากสนามบินมาไม่ไกล เราต่างประหลาด ใจกันยกใหญ่กับย่านสลัมที่เรียงรายไปตามสอง ข้างทาง คือ สีสนั มันช่างจัดจ้านและสวยงามเสีย จริงๆ จนพนักงานขับรถต้องหันกลับมาถามเราว่า เชือ่ มัย้ สลัมในบ้านเขาทอดตัวยาวติดต่อกันร่วมๆ 10 กิโลเมตร ฉันไม่ทันได้นับดูหรอกว่าจะมีซัก กี่ร้อยกี่พันหลัง เพราะสีสันของมันช่างเพลิน อารมณ์ดแี ท้


คนขับรถอธิบายต่อว่า.. รัฐบาลของเขาจัดให้ คนพวกนีม้ าอยูอ่ าศัยในทีเ่ ดียวกัน จะได้ไม่ตอ้ งไป แอบยึดพืน้ ทีห่ รือแอบสร้างบ้านกันเองให้มวั่ ไปหมด รถคันเดิมพาเรามาถึงทีพ่ กั แบบอพาร์ตเมนต์ บนถนนย่าน “ดาร์ลงิ่ สตรีท” (Darling Street) ซึง่ เป็นตึกเก่าแต่แลดูทนั สมัย เราจองทีพ่ กั ล่วงหน้าไว้ 2 ห้อง ผูด้ แู ลอนุญาตให้เราพักได้เต็มทีห่ อ้ งละ 4 คน ฉันว่าราคาถูกกว่าไปนอนตามโรงแรมเสียอีก แถมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทัง้ เครือ่ งครัว ทีวี ตูเ้ ย็น ไมโครเวฟ จาน-ช้อน มีให้ครบครัน สนนราคาแค่ ประมาณ 2,000 บาทต่อคืน สามารถท�ำอาหารกิน เองได้ดว้ ย ซึง่ แน่นอนว่าข้อนีจ้ ะช่วยให้กว๊ นของเรา ประหยัดเงินกองกลางไปอีกหลายสตางค์ ไกด์ร่วมทริปจัดแจงพาเราไปเดินเที่ยวท�ำ ความรู้จักกับเมืองเคปทาวน์ในย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ของเมือง คือ “วิคทอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนต์” (Victoria & Alfred Waterfront) ซึง่ เป็น ย่านที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเดินชมทิวทัศน์ของ เมืองกัน ทีน่ ดี่ ารดาษไปด้วยแสงสี ความมีชวี ติ ชีวา และโอบล้อมไปด้วยบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และร้านขายของทีร่ ะลึก มีให้นกั ท่องเทีย่ วจับจ่ายเกลือ่ นไปหมด แน่นอนว่า ราคาสินค้าก็คอ่ นข้างสูงกว่าทีอ่ นื่ ด้วยเช่นกัน

ไม่ไกลจากวอเตอร์ฟร้อนต์ เป็นท่าเทียบเล็กๆ เราสามารถนั่งเรือออกไปนอกอ่าวแล้วมองย้อน กลับเข้ามาชมทัศนียภาพของเมืองได้ ใช้เวลาทริป ละประมาณครึง่ ชัว่ โมง หรือหากใครนึกสนุกอยาก จะว่าเรือให้แล่นต่อไปยัง “เกาะร็อบเบิน” (Robben Island) ก็ได้ ทีน่ นั่ เคยเป็นคุกส�ำหรับใช้ขงั ทาสใน ยุคโบราณ ทว่า ที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกคือมัน เคยเป็นสถานทีค่ มุ ขังอดีตประธานาธิบดี “เนลสัน แมนเดลลา” อยูน่ านเกือบ 20 ปี เราเริม่ โปรแกรมในเช้าวันถัดมาด้วยการนัง่ รถ บัสเทีย่ วชมเมือง โดยเสียค่ารถกันคนละประมาณ 400 บาท แต่สามารถขึน้ -ลง แวะเทีย่ วตรงจุดไหน ทีร่ ถจอดก็ได้ภายในเวลา 1 วัน แถมบนรถยังมีไกด์ คอยช่วยอธิบายเกีย่ วกับสถานทีต่ า่ งๆ ทีร่ ถแล่นผ่าน ไปให้นกั ท่องเทีย่ วได้ฟงั ด้วย วันนีจ้ งึ น่าจะเป็นวัน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29

ทีเ่ พือ่ นๆ พีๆ่ นักถ่ายภาพของฉันสนุกกับการกด ชัตเตอร์กนั สุดๆ ด้วยเพราะองค์ประกอบทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นสถานที่ สภาพอากาศ และสีสนั ต่างๆ ในเมืองดูจะเป็นใจไปเสียหมด รถท่องเทีย่ วพาพวกเรามาถึงเทเบิล เมาท์เทน เอาก็เกือบบ่ายสามโมงแล้ว ซึง่ หากว่าตอนนีเ้ ราขึน้ ไปยังจุดชมวิวข้างบนก็อาจกลับลงมาไม่ทนั รถเทีย่ ว สุดท้ายซึง่ จะมาถึงทีน่ รี่ าวสีโ่ มงครึง่ แต่ไหนๆ ก็ดนั้ ด้นมาจนถึงทีน่ แี่ ล้ว ยังไงซะวันนีฉ้ นั ก็จะขอขึน้ ไป ยืนอยูบ่ นยอดเขาเทเบิล เมาท์เทน ให้ได้สกั ครัง้ ! วิธีขึ้นยอดเทเบิล เมาท์เทน ที่สะดวกที่สุด คือการนัง่ รถกระเช้า หรือ Cable Car ขึน้ ไป โดย เสียค่าใช้จา่ ยคนละประมาณ 500 บาท แต่ละเทีย่ ว สามารถจุผโู้ ดยสารได้ 20 คน รถกระเช้าของทีน่ ี่ ทันสมัยมาก วิศวกรของเขาออกแบบพืน้ ของกระเช้า ให้สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา ดังนัน้ ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนก็สามารถมองเห็นวิว ทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง สาเหตุทเี่ รียกว่า “เทเบิล เมาท์เทน” ก็เพราะ ลักษณะสันฐานของภูเขาทีม่ คี วามสูงชันแต่เสมือน ถูกเฉือนบริเวณปลายยอดของภูเขาออกไป ส่วนที่ เหลืออยูจ่ งึ ดูคล้ายโต๊ะขนาดใหญ่นนั่ เอง เทเบิล เมาท์เทน เป็นสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญ แห่งหนึง่ ของเคปทาวน์ เป็นจุดชมวิวมุม สูงที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน บรรยากาศด้าน บนค่อนข้างเย็นสบาย บางวันที่อากาศ ชื้นมากๆ บนยอดเขาจะถูกห่มคลุมไป ด้วยหมอกสีขาวโพลน ซึ่งชาวเมือง จะเรียกปรากฏการณ์กลุ่มหมอกนี้ว่า “ผ้าปูโต๊ะ” (Table Cloth) น่าเสียดายที่ วันนีเ้ รามีเวลาไม่มากพอทีจ่ ะอยูร่ อชม บรรยากาศแสงสุดท้ายก่อนดวงอาทิตย์ ลาลับขอบฟ้า ฉันได้แต่คิดว่านั่นคง เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดครั้ง หนึง่ ในชีวติ เลยทีเดียว


เช้ารุง่ ขึน้ เราเดินทางไปเทีย่ วกันที่ “แหลม กูด๊ โฮป” (Cape of Good Hope) ระหว่างเส้นทาง แถบย่าน “เจมส์ บีช” (James Beach) มีบา้ นเรือน หลากสีสันปลูกแทรกแซมอยู่ตามชายหาดอย่าง น่ารัก คนพืน้ เมืองเรียกทีน่ วี่ า่ “บีช ฮัท” (Beach Huts) จากนัน้ รถก็แล่นผ่านเขต “ไซมอนส์ ทาวน์” (Simon’s Town) ทีผ่ คู้ นนิยมสร้างบ้านลดหลัน่ กัน ไปตามเนินเขาโดยปลูกหันหน้าออกทะเล ไม่นาน นักเราก็มาถึง “โบลเดอร์ บีช” (Boulder Beach) ที่นี่ฉันได้พบกับเจ้าของบ้านตัวน้อยที่น่ารักมากๆ มันคือ “นกเพนกวินพันธุแ์ อฟริกา” ทีพ่ วกตัวผูม้ กั จะ มีสสี นั สดใสกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณขอบตา จะมีสชี มพู คล้ายกับหญิงสาวทีช่ อบแต่งแต้มอายส์ แชโดว์เอาไว้ เราพากันเก็บภาพเจ้านกเพนกวิน อย่างสนุกสนาน ชายหาดแห่งนีเ้ ป็นหนึง่ ในสามของ ชายหาดแอฟริกาใต้ทมี่ กี ารอนุรกั ษ์นกเพนกวินชนิด นีใ้ ห้อาศัยอยูก่ นั ได้อย่างปลอดภัย จากไซมอน ทาวน์ เรามุง่ หน้าต่อไปยังแหลม กูด๊ โฮป ซึง่ ถือเป็นแหลมทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ โลก ตัง้ อยูห่ า่ งจากเคปทาวน์ประมาณ 60 กิโลเมตร ตัวแหลมตัง้ อยูใ่ นเขตสงวนทางธรรมชาติ “Cape of Good Hope Nature Reserve” อันทีจ่ ริงแหลม กูด๊ โฮปยังไม่ใช่สว่ นทีอ่ ยูใ่ ต้สดุ ของทวีป เพราะแหลม ทีอ่ ยูใ่ ต้สดุ คือ “แหลมอะกัลลัส” (Cape Agulhas) แต่ทนี่ มี่ ชี อื่ เสียงโด่งดังมากกว่า บริเวณปลายสุดของ

แหลมกู๊ดโฮปมีประภาคารส�ำหรับใช้เป็นจุดชมวิว ด้วย ชือ่ “เคป พ้อยท์” (Cape Point) สามารถมอง เห็นรอยตะเข็บของมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร แอตแลนติกทีม่ าบรรจบกันได้อย่างชัดเจน เราใช้เวลาอยู่ที่นี่นานพอสมควรเพื่อบันทึก ภาพประทับใจไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะเอ่ยอ�ำลา แหลมกูด๊ โฮปอันงดงาม ขากลับยังพอมีเวลาอยูบ่ า้ ง เราให้รถแวะทีเ่ มือง “เฮาท์เบย์” (Hout Bay) ซึง่ เป็น หมูบ่ า้ นชาวประมงเล็กๆ น่ารักๆ ริมทะเล บริเวณ ท่าเทียบเรือมีภตั ตาคารอาหารทะเล และเรือทัวร์ ส�ำหรับพานักท่องเทีย่ วออกไปชมแมวน�ำ้ ที่ “เกาะ ดุยเกอร์” (Duiker) อันโด่งดัง เราแวะซือ้ อาหาร ทะเลสดๆ เพือ่ น�ำกลับไปท�ำกินกันทีอ่ พาร์ตเมนต์ ด้วย มือ้ เย็นวันนีจ้ งึ เป็นมือ้ ทีม่ อี าหารทะเลหน้าตา ไม่คุ้นตาแทรกแซมเข้าไปกับเมนูเดิมๆ ประเภท บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป น�ำ้ พริกกระปุก และสารพัดไข่ที่ หลายคนก�ำลังเริม่ เอียนเต็มที

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

วันสุดท้ายอันแสนสัน้ บนแผ่นดินแอฟริกาใต้ เราเลือกที่จะเช่ารถกันต่ออีกวันเพื่อดิ่งไปชม ไร่องุ่นและย่านโรงงานผลิตไวน์บนเส้นทาง “Wine Route” อันเลือ่ งชือ่ แห่งหนึง่ ของโลก ว่ากัน ว่า.. “สเตลเลนบอซ์ช” (Stellenbosch) คือเมือง หลวงแห่งการท�ำไวน์ ทีเ่ ก่าแก่เป็นอันดับสองของ แอฟริกาใต้ทยี่ งั คงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือน เก่าแก่ให้คงอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อม เปิดบริการให้บรรดานักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกได้ เข้าชม ภายในอาคารต่างๆ มีขา้ วของเครือ่ งใช้ ตลอดจนเครือ่ งแต่งกายของของชาวดัตช์ทเี่ คย อพยพเข้ามาตัง้ รกรากตัง้ แต่ชว่ งยุคอาณานิคม และวินาทีทไี่ ม่มใี ครอยากให้มาถึงก็เคาะ ประตูเรียกพวกเรา.. ตามก�ำหนดการเครื่องจะบินออกจาก เคปทาวน์ในราวเทีย่ ง และบินยาวถึงสนามบิน ชางฮีของสิงคโปร์ประมาณตี 5 ก่อนจะต่อ เครือ่ งบินกลับถึงบ้านในช่วงสายของวันเดียวกัน หลั ง เสร็ จ จากการเช็ ค อิ น ที่ ส นามบิ น เป็ น ที่เรียบร้อย เหล่าขาช็อปทั้งหลาย (แน่นอน ว่ารวมถึงฉันด้วย 55..) ต่างพากันวุ่นวาย ช้อปปิ้งทิ้งท้ายละลายเงินแรนด์ (ZAR) ที่ ยังเหลือติดกระเป๋ากันอยู่แบบหยดสุดท้าย โดยแต่ละคนเหลือเพียงเศษเหรียญเล็กๆ เก็บไว้ เป็นทีร่ ะลึกเท่านัน้ ฉันเหลียวกลับไปสบตากับเคปทางน์อกี ครัง้ หลังจากทีเ่ ครือ่ งเริม่ เทคออฟขึน้ สูอ่ ากาศ “หาก เป็นไปได้.. ฉันอยากอธิษฐานให้ได้กลับมาเยือน แผ่นดินอันงดงามแห่งนีอ้ กี สักครัง้ ”


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์

15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2558

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ระยะนี้ ดูให้ดๆี ถ้ามีคนมาตีซที้ ำ� เป็นสนิท สนม ให้ระวังจะโดนแทงข้างหลัง เขาอาจ เป็นมิตรใหม่ทเี่ ข้ามาด้วยความไม่บริสทุ ธิใ์ จ อย่าหลง คารมเขานัก! จะเจ็บจุกจนกระอักภายหลัง.. การงาน จะมีการเซ็นสัญญาใหม่ๆ มีการสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ดี แต่อารมณ์คณุ ดูจะตึงเครียดเกินไป พยายามท�ำใจร่มๆ ค่อยๆ หาทางท�ำไป อย่าหงุดหงิด ตีลงั กาปาระเบิด ใส่ใคร มันไม่ให้ผลดีอะไรเลย การเงินดีอยูแ่ ล้ว ระวัง การเจ็บป่วยของบุตรบริวาร ความรักอาจจะพลิกล๊อค อยูๆ่ ก็ไปเลือกกินเด็กซะงัน้ !

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) คุณมีแนวโน้มจะได้เปลีย่ นงานใหม่ หรือ มีสงิ่ ใหม่ๆ ผ่านเข้ามาในชีวติ อย่าถามว่า ดีไหม มันดีแน่นอน! แต่ที่ไม่ดี คือ เรือ่ งของหัวใจ คุณอาจพบปัญหาขัดแย้งกับคนรัก หรือ คูค่ รอง ที่ น�ำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณต้องร่วมแก้ปัญหา หรือ ร่วมจ่าย หากก�ำลังฟ้องร้องกัน คุณต้องเป็นฝ่าย จ่ายแล้วล่ะ! หากก�ำลังขัดแย้งกัน มีโอกาสเลิกราสูง ด้วยเรื่องเงินล้วนๆ คุณควรหาตัวช่วยเป็นผู้ใหญ่ที่ คุน้ เคยกันดี จะช่วยให้คณุ หาทางออกจากเขาวงกตนี้ ได้ ท�ำใจเย็นๆ ตัง้ สติแก้ปญั หา..

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ท�ำอะไรเด่นดัง มักโดนอิจฉา ให้ระวัง ชื่อเสียงจะเสียหายจากข่าวซุบซิบนินทา เพราะมีคนไม่หวังดีปล่อยข่าวลบๆ การงานจะได้ เซ็นสัญญา หรือ ได้รบั โปรเจคงานใหม่ๆ คุณจะได้รบั ชือ่ เสียง การยอมรับมากขึน้ ได้รบั มอบหมายงานทีใ่ หญ่ขนึ้ คนท�ำงานด้านศิลปะ ความงาม เป็นเวลาดีทจี่ ะกอบโกย รายได้จากงานที่เข้ามามาก คุณมักเจอแต่งานเร่ง งานรีบ ทีต่ อ้ งท�ำแข่งกับเวลา แต่คณุ จะผ่านไปได้แบบ หืดขึน้ คอ ความรัก เป็นช่วงฟรุง้ ฟริง้ เนือ้ หอม มีคนมา ขอต่อคิวจีบเพียบ...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ชีวิตคุณดูรวมๆ ก็ดีนะ แต่บุตรบริวาร จะสร้างความร�ำคาญใจจนอาจถึงขัน้ ต้อง เสียเงินด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง หรือ พูดง่ายๆ คือ จ่าย เพื่อตัดร�ำคาญ! ใครมีลูกหลานเกเรต้องคุมความ ประพฤติให้ดี อาจมีเรือ่ งถึงคุกตะราง.. ใครทีซ่ อื้ บ้านไว้ จังหวะนีเ้ หมาะกับการขึน้ บ้านใหม่ หรือ เข้าอยูเ่ อา ฤกษ์เอาชัยกันก่อน.. คุณอาจมีเหตุให้ตอ้ งเดินทางด้วย เรือ่ งการงาน แต่การเดินทางจะมีอปุ สรรคไม่ราบรืน่ การเงินดีโดยเฉพาะคนท�ำกิจการทีบ่ า้ น เงินไหลมาดี ความรัก อารมณ์ร้อนแค่ไหนขอให้ทิ้งไว้หน้าบ้าน คนรัก คือ คนทีจ่ ะท�ำให้คณุ สบายใจ ยิม้ ได้...

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) เป็นราศีทนี่ า่ เห็นใจทีส่ ดุ ในระยะนี้ การเงิน และความเป็นไปของชีวติ ค่อนข้างผันผวน เรือ่ งไหนทีค่ าดหวังไว้กลับพลิกล๊อคอย่างไม่นา่ เชือ่ ! จิตใจของคุณดูร้อนรุ่ม มีแต่ความวิตกกังวล ระวัง เรือ่ งรักจะคว�ำ่ ตามไปด้วย เพราะใจคุณไม่อยูก่ บั เนือ้ กับตัว จิตตกสุดๆ จนลืมเหลียวแลคนข้างกาย การ งานติดปัญหาร้อยแปด อยากย้ายงานก็ยงั ไม่มจี งั หวะ การเงินมีแต่เรือ่ งจ่าย รายได้ใหม่กย็ งั ไม่เข้า...ควรหา เวลาไปท�ำบุญ ปฎิบตั ธิ รรม ชีวติ คุณจะเข้าโหมดสงบ ลบความว้าวุน่ ในใจลงไปได้...

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) คุณดูเครียดๆ ไปนะในช่วงนี้ มีเรื่องให้ ต้องคิดใหม่ท�ำใหม่หลายประการ หากมี คดีความฟ้องร้อง ระวังจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ แพ้คดี! การงาน ผลประโยชน์โดนเบียดบัง ท�ำให้คณุ ต้องปรับ เปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารท�ำงานใหม่หลายอย่าง ชนิด ทีว่ า่ ขอก่ายหน้าผากแพร๊บ!!! สุขภาพให้ระวังโรคเก่า ก�ำเริบ การเงิน คุณมีรายจ่ายนอกงบหยุมหยิมไปหมด ความรัก อย่าเอาความเครียดมาท�ำลายความสุขในรัก ไม่อย่างนัน้ คุณอาจเสียคนดีๆ ไป

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เรือ่ งในบ้านคุณดูวนุ่ วาย มีเรือ่ งกระทบใจ ให้คณุ ร้อนรุม่ หรือ อาจมีคนรูจ้ กั น�ำความ เดือดร้อนมาให้ ลองแวะไปพักสมองกับมิตรสหายรูใ้ จ คุณอาจได้คำ� แนะน�ำให้สบายใจขึน้ อย่าสับสนวกวน อยูก่ บั ปัญหาคนเดียว! การงานเป็นช่วงเวลาของการ ท�ำงานเป็นทีม คุณจะได้รบั การสนับสนุนจากคนรอบ ข้างทีม่ แี นวคิดเดียวกัน ท�ำให้การงานราบรืน่ แม้จะ มีขอ้ ขัดแย้งบ้างแต่จะผ่านไปด้วยดี การเงินดีมรี าย ได้ใหม่ๆ เข้ามา เพือ่ นฝูงช่วยเหลือเต็มที่ ความรัก จะมีคนแนะน�ำให้คณุ รูจ้ กั เพือ่ นของเพือ่ น

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) เป็นระยะเวลาแปลกๆ ของคุณ คือเรือ่ ง ทีร่ ออาจต้องรอไปก่อน แต่เรือ่ งไม่คาด คิด เช่น ได้รบั ของเก่า พระเครือ่ งเก่าๆ ทีเ่ ขานิยม กันมาอยู่ในมือแบบง่ายๆ ทัง้ ทีเ่ วลาปกติหาจนแทบ พลิกแผ่นดินยังหาไม่ได้!! หรือ มีโชคลาภฟลุค๊ ๆ มา จากผู้หลักผู้ใหญ่ประเภทอยากให้ก็ให้ ไม่ได้มีวาระ พิเศษแต่อย่างใด! การเงินดีมาก แต่มกั ต้องท�ำงาน ไฟลนก้น! ใครท�ำงานพิเศษ ระยะนี้ มีรายได้ไหลเพิม่ เข้ามามาก อารมณ์วบู วาบ เหมือนมีเรือ่ งกังวลใจอยู่ ลึกๆ เดีย๋ วดี เดีย๋ วหงุดหงิด ความรัก ฟินจังนะ กะ คนทีแ่ อบคบเนีย่ !!!!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) คุณดูโดดเด่นเด้งดึ๋งมากในเรื่องความรัก สวีทหวือหวาจนคนเอาไปนินทาลับหลัง อยู่ต่อหน้ามวลชนควรเก็บอาการไว้บ้าง คนที่เป็น โสดมีโอกาสสูงที่จะได้เริ่มต้นใหม่ เป็นความรักที่ เข้ามาอย่างไวเว่อร์ คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ ไป อย่างรวดเร็ว แต่อย่าท�ำตัวใจเร็ว ด่วนได้ เดีย๋ วจะไม่ งาม! ค่อยๆ ใช้เวลาดูกันไป การงาน เด่นด้านการ ต่างประเทศไปได้สวย จะมีพันธมิตรใหม่ๆ เข้ามา ร่วมกิจการ หรือ ได้ลกู ค้าต่างชาติเพิม่ มากขึน้ การเงิน ถ้าท�ำเป็นโครงการ หรือ เป็นจ๊อบๆ จะโดนดึงการจ่าย เงินล่าช้า ความรัก แม้จะเริม่ ต้นแบบเราสามคน แต่ ฉากจบจะ happy ending แน่นอน...

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) การเงินของคุณไหลลืน่ ปรืด๊ ลืน่ ปรืด๊ .. มีเข้ามาให้คุณหายใจหายคอสบายๆ ชิลๆ แต่ไม่ตอ้ งไปออกสือ่ บอกใคร ไม่อย่างนัน้ คุณ จะอึดอัดกับคนทีเ่ ข้ามาขอความช่วยเหลือ ซึง่ ยากจะ ปฎิเสธเพราะความคุน้ เคยกันดีมาก่อน! ถ้าไม่ให้กจ็ ะ กลายเป็นขัดใจกันเปล่าๆ การงานคุณก้าวหน้า ราบรืน่ ได้รับความร่วมมือดี เป็นจังหวะดีที่จะเสนอะไร ผู้ใหญ่ก็เห็นด้วย คุณอาจต้องเดินทางไกลบ้านใน ระยะนี้ ความรักให้ระวังปัญหาคลื่นใต้น�้ำจากมือที่ ไม่หวังดี!

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) เรือ่ งทีค่ าดหวัง อย่าหวังสูง อาจมีพลิก ล๊อค พลาดหลุดมือ...การท�ำงาน ระวัง ผูใ้ หญ่เรียกไปต�ำหนิ ด้วยเรือ่ งเสียผลประโยชน์ของ บริษทั เซ็นสัญญาระวังถูกเอาเปรียบ หรือ เป็นฝ่าย เสียเปรียบเสียเอง! ระวังการงาน หรือ สิง่ ทีค่ ณ ุ ท�ำ อยูจ่ ะไปขัดขาใครเข้า เดีย๋ วจะมีปญั หายาววว...คุณ อาจมีเหตุให้ตอ้ งเดินทางไกล เตรียมความพร้อมเรือ่ ง เอกสารให้ดี ระวังหาย! การเงินมีเข้ามาแต่อาจไม่เต็ม เท่าใจหวัง ความรัก หวือหวา อย่าเพิง่ คิดว่าแน่ ทีน่ ดั ไว้อาจไม่มา!!!

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) เป็นราศีทดี่ วู นุ่ วายกับปัญหาศึกนอก ศึกใน คือ ปัญหาสุขภาพตัวเอง และ ปัญหาจาก ปัจจัยภายนอกทีม่ ากระทบ พยายามรักษาสภาพจิตใจ ให้ดี ไม่อย่างนัน้ ป่วยชัวร์! การงาน ไม่ใช่จงั หวะเซ็นสัญญา หรือ ท�ำข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ เพราะจะกลายเป็น เชือกมามัดคอตัวเองในอนาคต พยายามหาความสุขให้ ตัวเองบ้าง อย่าเครียดนัก...อาจจะเดินทางไปท่องเทีย่ ว สักระยะ หรือ หาเวลาไปท�ำบุญต่างจังหวัดบ้างจะได้ พักผ่อนไปในตัว การเงิน ยังติดขัด ไม่ไหลลืน่ เหมือนเคย ความรัก อึดอัดขัดใจ พูดไปก็เหนือ่ ยเปล่า!!

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : อิ่มเอม ภาพ : S88

Oto Oto Robatayaki โอโต โอโตะ โรบาตะยากิ

Tsukune

Kinki ย่างดอกเกลือ

ช่วงนีค้ งปฏิเสธไม่ได้วา่ กระแสญีป่ นุ่ ในบ้าน เรามาแรงสุดๆ ทัง้ เรือ่ งกิน เรือ่ งเทีย่ ว ใคร มีงบเยอะหน่อยก็อาจบินตรงไป ช้อป ชิม ชิล เช็ค อิน @ Japan กันเลย แต่ส�ำหรับคนที่มีงบจ�ำกัด ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะวันนี้แวะชิมริมทางจะพา คุณไปสัมผัสกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ รสเลิศ อร่อยล�้ำ ไม่แพ้ที่ไหนๆ ร้าน Oto Oto Robatayaki (โอโต โอโตะ โรบาตะยากิ) ตั้งอยู่ที่โครงการ The Paseo Park ถนนกาญจนาภิ เ ษก ภายในร้ า นตกแต่ ง ด้ ว ย เฟอร์นิเจอร์ ไม้ ใช้ไฟวอล์มไวท์ ให้ดูอบอุ่นเหมาะแก่การมา นั่งรับประทานอาหารแบบ สบายๆ และเสน่ห์อย่าง

หนึ่งของร้ า นนี้ คื อ การน� ำ วั ฒ นธรรม การย่างอาหารด้วย ดอกเกลือ ซึ่งเป็น วิธีดั้งเดิมของชาว ประมงพื้ น บ้ า นที่ ฮอกไอโดมาใช้ทรี่ า้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ สั ม ผั ส ถึ ง กลิ่ น อาย และรสชาติอาหารแบบญี่ปุ่นแท้ และยังได้คัดสรร ถ่านกาแฟสัง่ พิเศษมาให้เชฟบรรจงย่างเนือ้ แต่ละ ชิ้นอย่างพิถีพิถันด้วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย หวาน นุ่มลิ้น และมีกลิ่นหอมของถ่านกาแฟ เมนูอาหารที่แนะน�ำก็จะมี Taro Salmon Sashimi, Ebiko Sushi, Salmon Atama, และ Kinki ย่างดอกเกลือ ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้ว แต่ปรุงด้วยความพิถีพิถัน คัดเลือกแต่วัตถุดิบ ชั้นดีที่มีความใหม่สดเสมอ อิ่มอร่อยได้เต็มค� ำ แบบเน้นทั้งเนื้อและคุณภาพส่งตรงจากญี่ปุ่น อร่อยเหมือนไปเยือนถิ่น กินแบบเหมือนอยู่ บ้านได้ที่ร้าน Oto Oto Robatayaki Hotate อมเนย

Salmon Atama

ชื่ อร้าน Oto Oto Robatayaki ที่ตั้ง : 8/15 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมาสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 โทร. 09 2570 9090 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 85  

8 ที่เที่ยว...ครั้งเดียวไม่เคยพอ