Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 เดือนกันยายน 2559

Vol.9 No.97 September 2016

ส ป ่ ู ว า้ ี

ที่

9

ความสุขเรียบง่าย...สั มผั สได้ที่

“แม่กำ�ปอง”

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ คู่หูเดินทางฉบับนี้ได้เดินมาครบ 8 ปีเต็ม พาท่านผู้อ่านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มากมาย ทั้งกิน เที่ยว ช้อป พร้อมมอบสาระ ความรู้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรละเลยมาฝากกันอยู่เสมอ และเราก็ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วย เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยครับ ฉบับนี้เราพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวที่ “แม่ก�ำปอง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ในหุบเขาใน อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก�ำลังได้รับ ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเพราะอากาศทีเ่ ย็นสบายตลอดทัง้ ปี มีวถิ ชี วี ติ แบบเรียบง่าย มีการประกอบอาชีพเลีย้ ง ตัวเองแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกับธรรมชาติ ท�ำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน�ำ้ ยังคงอยู่ในชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน ทีส่ ำ� คัญหมูบ่ า้ น นี้ยังได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ระดับประเทศอีกด้วย ใครเริ่มสนใจอยากจะลองไปสัมผัสชีวิตแบบสโลว์ ไลฟ์อย่างเราก็ได้นะครับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. มีรถโดยสารวิ่งให้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

สวัสดีครับ

พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 6 บขส.อินไซด์ 8 บขส.อัพเดท 11 เล่าสู่กันฟั ง 12 ข่าวรายทาง 14 รอบรู้รอบโลก 16 คู่หูพาเที่ยว : ความสุขเรียบง่าย...สัมผัสได้ที่ “แม่กำ� ปอง” Lifestyle Magazine

22 26 28 30

มุมสุขภาพ

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

: ปลูกผักกินเองดีตอ่ สุขภาพอย่างไร

เคล็ดลับความงาม คู่หูดูดวง

: 15 ก.ย. – 14 ต.ค. 2559

แวะชิ มริมทาง

: ร้านอาหารบ้านสวนแม่รมิ

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์

วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

พล.ม.2 รอ. ร่วมกับ บขส.

ประชุมชี้ แจงผู ป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ พ.อ.สุวทิ ย์ เกตุศรี รองผูบ้ ญั ชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา พระองค์ ประธานคณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาปัญหาจากการด�ำเนินการ จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ร่วมประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ รถตูโ้ ดยสารสาธารณะ วิง่ ร่วมกับ บขส. เรือ่ งการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ให้ เป็นระเบียบอย่างยัง่ ยืน ณ อาคารรับรองการเดินทาง กองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์ โดย พ.อ.สุวทิ ย์ เกตุศรี กล่าวว่า ได้เชิญผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสาร สาธารณะ หมวด 2 วิง่ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด ระยะ ทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เข้าชีแ้ จงแนวทางการจัดระเบียบรถตู้ พร้อม ชีแ้ จงความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามข้อกังวลของผูป้ ระกอบการรถตู้ เช่น เรือ่ งความปลอดภัย โดยให้ความมัน่ ใจว่าเมือ่ รถตูเ้ ข้าใช้สถานีขนส่ง แล้วจะปลอดภัยจากกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพลอย่างแน่นอน รวมทัง้ ผูโ้ ดยสารจะได้ รับความสะดวกสบายในการเดินทาง มีการเชือ่ มต่อระบบขนส่งสาธารณะ และลดปัญหาความแออัดในพืน้ ทีบ่ ริเวณอนุสาวรียฯ์ อย่างไรก็ดี ในการ ด�ำเนินการจัดระเบียบรถตูข้ ณะนีเ้ ป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลา ทีก่ ำ� หนดไว้ และในวันที่ 21 - 28 กันยายน 2559 บขส.จะน�ำรถตูท้ ี่ไม่มี ผูโ้ ดยสารเข้ามาทดลองใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร และ สายใต้ ปิ่นเกล้า) ยกเว้นสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย ผู้ประกอบการ จะน�ำรถตูเ้ ข้าวิง่ จริงในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ด้าน พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา พระองค์ กล่าวว่า จะน�ำข้อกังวลของผูป้ ระกอบการในวันนี้ไปหารือกับ คณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา ความกังวลใจของผูป้ ระกอบการต่อไป นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารการเดินรถ บขส. กล่าวว่า การจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ

เป็นโ อกาสดีที่ ผู้ประกอบการจะ ได้เข้ามาร่วมเป็น ส่วนหนึง่ กับ บขส. และให้ประชาชน เข้ามาใช้บริการรถ โดยสารสาธารณะ ภายในสถานีขนส่ง เพือ่ ความปลอดภัย สะดวก และเป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ เช่น จุดจอด จุดปล่อยรถ ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ มัน่ ใจจะแล้วเสร็จในเวลา ทีก่ ำ� หนด และเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกประชาชนในเส้นทางภาคใต้ 12 เส้นทาง บขส.ได้จดั เตรียมพืน้ ทีบ่ ริเวณสถานีขนส่งสายใต้ (ปิน่ เกล้า) เป็นจุดจอดรถตูท้ ยี่ า้ ย วินจากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ส่วนเส้นทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 57 เส้นทาง ใช้สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) และเส้นทางภาคตะวันออก 33 เส้นทาง ใช้สถานีขนส่งเอกมัย เริม่ ดีเดย์ 25 ตุลาคม 2559 ในส่วนของ นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายรถร่วม ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.ได้จดั รถโดยสารเฉพาะกิจ 4 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย สายใต้ (ปิน่ เกล้า) - อนุสาวรียฯ์ , เอกมัย - อนุสาวรียฯ์ , จตุจกั ร - อนุสาวรียฯ์ และจัดรถชัตเตอร์บสั วิง่ ให้บริการรับ - ส่งผูโ้ ดยสารจาก BTS จตุจกั ร - สถานี ขนส่ง (หมอชิต 2) โดย ขสมก.พร้อมปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถใช้ถนน

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชั ยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชิ นนี าถ

พล.ต.อ.เอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบันทึกเทป โทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

บขส.ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พล.ต.อ.เอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.รับโล่ประกาศเกียรติคณ ุ “รางวัล องค์กรส่งเสริม การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่”

บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด (บขส.) รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “รางวั ล องค์ ก รส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ย นมแม่” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ศาสตราจารย์ คลินิก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ป ิ ย ะสกล สกลสัตยาทร ในงานลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบ กิจการ เนื่องในงานเฉลิมฉลองนมแม่โลก 2559 ณ ห้องประชุมราชา บอลรูม 1-2 ชั้น 11 โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

บขส.ร่วมแสดงความยินดี บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) “ก้าวสูป่ ี ที่ 14”

บขส.ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษทั กสท โทรคมนาคม “ก้าวสูป่ ที ี่ 14”

บขส.จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday”ครัง้ ที่ 5 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ก�ำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” ครั้งที่ 5 โดยให้พนักงาน บขส. และชุมชนโดยรอบ ได้มีส่วน ร่วมหารายได้สมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทย ด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีแชร์ บริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก

บขส.ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนองค์กรสาธารณกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 75 ปี

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.จัดโครงการ “สิงหาสุขใจ...ไปกับแม่”

บขส.จัดโครงการ “สิงหาสุขใจ...ไปกับแม่” เพื่อส่งเสริมความรักความ ผูกพันในสถาบันครอบครัวระหว่างแม่กับลูก และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของคนไทย ห่วงใยใส่ใจบุพการี โดยเดินทางไปสักการะ ขอพรหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง ร่วมท�ำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กก�ำพร้า และยากจนวัดสระแก้ว เยี่ยมชมตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ชมเจดีย์ วัดท่าอิฐ และวัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

บขส.ร่วมจุ ดเทียนถวายพระพรชั ยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นนี าถ

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานและประชาชนที่ใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ ร่วมจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

กิจกรรม KM DAY

บขส.มอบรถวีลแชร์ ในโครงการทุกการเดินทางขับเคลือ่ น ความสุขสูค่ นไทยด้วยวีลแชร์

สถานีเดินรถแพร่ สถานีเดินรถน่าน และสถานีเดินรถชุมพร ได้มอบ รถวีลแชร์ ในโครงการทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วย วีลแชร์ ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาสทางความเคลือ่ นไหว ซึง่ เป็นอีกหนึง่ โครงการดีๆ ของ บขส.

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา องค์กร พร้อมผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KM DAY ซึ่งภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท ต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมตลาดนัดและการเสวนาให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Knowledge Management หรือ KM ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส เดินหน้าขยายการใช้งาน “อสม.ออนไลน์” น�ำร่องอีสานตอนบน ณ รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เอไอเอส เดินหน้าขยายการใช้งาน แอปพลิเคชัน “อสม. ออนไลน์” เครือ่ งมือยุคดิจทิ ลั ช่วยงานสาธารณสุขชุมชน เชิงรุกให้แก่ รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หวังเข้าไป ช่วยงานสาธารณสุขด้านบริหารจัดการและดูแลสุขภาพคนใน ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และทันสถานการณ์ พร้อมเปิดกว้าง สามารถใช้งานได้ทกุ เครือข่าย นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส่วน งานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ภายหลังเอไอเอสมุ่งมั่นพัฒนา แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมใน การเข้ าไปช่วยเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารยุคดิจิทัลของ งานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อสือ่ สาร การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ สุขภาพทีด่ แี ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน ซึง่ แอปพลิเคชันฯ ดังกล่าวเริม่ มีการใช้งาน ครัง้ แรกที่ รพ.สต.หลักร้อย อ.เมือ จ.นครราชสีมา เมือ่ เดือน กันยายน 58 ปัจจุบนั มีการเปิดใช้งานกับ รพ.สต.ต่างๆ ทัว่ ประเทศแล้วประมาณ 60 แห่ง และเอไอเอสยังไม่จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่ใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอส เท่านัน้ ทีส่ ามารถใช้งานได้และไม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่เปิดกว้างให้ทกุ คนที่ ปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขชุมชนไม่วา่ จะใช้งานด้วยเครือข่ายใดก็ตาม ล่าสุดเอไอเอสน�ำคณะสือ่ มวลชนลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมการท�ำงานของ รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการน�ำ อสม.ออนไลน์ เข้าไปช่วยในการท�ำงานสาธารณสุขชุมชน ซึง่ ถือเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องภาค อีสานตอนบน โดยมีการเปิดใช้งานมาตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นภูมภิ าคทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่ทสี่ ดุ และมีจำ� นวนประชากรมากนับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทย การเข้าถึง การสือ่ สารโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพืน้ ฐานรวมถึงการสาธารณสุข จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง และนอกจากความพร้อมด้านเครือข่ายที่จะ ส่งเสริมให้การใช้งาน อสม.ออนไลน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เอไอเอสยังพร้อมสนับสนุนเครื่องสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีสิทธิพิเศษให้แก่ ผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายของเอไอเอส เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จา่ ยในการท�ำงานสาธารณสุขชุมชนของ อสม. ซึง่ เป็นจิตอาสาและ ท�ำงานด้วยการใช้ใจและมีจติ สาธารณะสูง นายวิบลู ย์ ทนงยิง่ ผอ.รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยภารกิจของ รพ.สต.บ้านนาเมือง ที่ต้องดูแลสุขภาพ ของคนในชุมชน จ�ำนวน 16 หมู่บ้าน ประชากรราว 8,000 คน ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน หรือ

อสม. ทีม่ กี ว่า 237 คนในการลงพืน้ ทีด่ แู ลสุขภาพของ ประชากรทั้งหมด เนื่องจากอ�ำเภอเสลภูมิเป็นพื้นที่ กว้างขวางโดยระยะทางจาก รพ.สต.บ้านนาเมืองไปยัง หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ า่ งไกลทีส่ ดุ มีระยะทางถึง 12 กิโลเมตร ส่งผลให้การท�ำงานระหว่าง รพ.สต.และ อสม.ต้อง อาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่ง ส�ำคัญ โดยเฉพาะการสนทนาผ่านทางเสียง และการส่งข้อมูล ตามช่องทางเท่าทีม่ อี ยู่ ในขณะนัน้ ทาง รพ.สต.บ้านนาเมืองก�ำลังมองหาเครือ่ งมือส่งเสริมการท�ำงาน สาธารณสุขชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ หรือแจ้ง สถานการณ์เกีย่ วกับโรคระบาดจากกระทรวงสาธารณสุขทีต่ อ้ งรวดเร็ว แม่นย�ำ ทันต่อ สถานการณ์อย่างทันท่วงที และพอเมือ่ ได้รบั ทราบว่ามีแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ทีเ่ อไอเอสพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ตอบโจทย์การท�ำงานระหว่าง รพ.สต.กับ อสม.โดยเฉพาะ ทาง รพ.สต.บ้านนาเมืองจึงติดต่อเข้ามายังเอไอเอสเพือ่ ให้ทมี งานเอไอเอสลงไปสอน การใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว “ภายหลังจากการน�ำ อสม.ออนไลน์ มาใช้งานแล้ว ถึงแม้จะยังมี อสม.เพียง จ�ำนวนหนึง่ ทีใ่ ช้งานแต่กท็ ำ� ให้เห็นถึงการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว เข้าถึงข้อมูล และสามารถ น�ำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ อสม.และประชาชนทีต่ อ้ งดูแลได้อย่างทัว่ ถึง โดยสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้งานมากทีส่ ดุ จาก อสม.ออนไลน์คอื การส่งข้อมูลข่าวทีเ่ กีย่ วกับงานสาธารณสุข การแจ้งประกาศโรคระบาด และการนัดประชุม อสม.ในแต่ละครัง้ ” ขณะที่ นายไพบูลย์ มานะที รองประธาน อสม. รพ.สต.บ้านนาเมือง กล่าวว่า นอกจากตนจะเป็น อสม.แล้ว อีกบทบาทหนึง่ คือการเป็นผูใ้ หญ่บา้ น ซึง่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการประกาศเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวภายในหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้คน ทัง้ หมูบ่ า้ นได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสาร ตนจึงน�ำข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั จาก รพ.สต.ในฐานะทีเ่ ป็น อสม.มาแจ้งประกาศทีห่ อกระจายข่าวเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ ชาวบ้านได้รบั ข้อมูลอย่างทัว่ ถึง ไม่เฉพาะแค่บางครัวเรือนทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ในการเป็น อสม.เท่านัน้ ท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนได้รบั ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร สาธารณสุขเพือ่ น�ำไปป้องกันได้อย่างทันท่วงที เนือ่ งจากได้รบั ข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และ รวดเร็วโดยตรงจาก รพ.สต.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“อีซซ ู ด ุ แี มคซ์ บลูเพาเวอร์” กวาดเรียบทุกแชมป์ ในการแข่งขัน “เอเชียครอสคันทรีแรลลี่ 2016”

อีซูซุประกาศศักดาความแข็งแกร่งของ “อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์” ครั้งแรกในวงการครอสคันทรีแรลลี่นานาชาติ โดย ณัฐพล อังฤทธานนท์ พร้อมผู้น�ำทาง น.อ.พีรพงษ์ สมบัติวงศ์ สังกัดทีมสมาคมขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย สิงห์ อีซูซุ น�ำรถ “อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ วีครอส 4x4” ตะลุยเส้นทางหฤโหดกว่า 2,500 กม. จากประเทศไทยสู่ประเทศ กัมพูชา เฉือนเอาชนะนักแข่งฝีมือระดับเทพทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าสู่เส้นชัยกวาดเรียบแชมป์ทุกประเภท ทั้งแชมป์โอเวอร์ออล, แชมป์ ประเภทเครื่องยนต์ดีเซลโมดิฟายด์ (T1D), แชมป์ประเภทเครื่องยนต์ ดีเซลสแตนดาร์ด (T2D) และแชมป์ประเภททีม พร้อมพ่วงอันดับ 3 และ อันดับ 7 โอเวอร์ออล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ในรายการ “เอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2016” การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครอสคันทรีแรลลี่ นานาชาติที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย

วาโก้มอบกล่องรับบริจาคบรา

สุวรรณา จุง่ รุง่ เรือง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กลาง) เป็นตัวแทนรับมอบกล่องรับบริจาคบราจาก สมพงษ์ รัศมีธรรม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหารบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยจะน�ำไปมอบต่อให้แก่ส�ำนักงานเขตทั้งหมด 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ ในโครงการ “วาโก้ บราเดย์: บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5” เพื่อเชิญชวนผู้หญิงทั่วกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพ โดยน�ำไป ย่อยสลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารส�ำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

“ปาร์คแฮจิน” พระเอกดังจากแดนกิมจิ บินมาร่วมฉลองเดบิวครบ 10 ปี

 ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) หรือ ไอมี่ ไทยแลนด์ คอนเสิร์ตโปรโมเตอร์อันดับ 1 ของ เอเชี ย พาเหล่ า แฟนซี รี ย ์ เ กาหลี พบกั บ พระเอกดั ง  “ปาร์ ค แฮจิ น ” จากซี รี ย ์ สุ ด ฮิ ต  My Love From The Star และ Cheese in The Trap ทีบ่ นิ มาร่วมฉลองเดบิวครบ 10 ปีในวงการ แสดง พร้ อ มกั บ แฟนคลั บ ชาวไทย ในงานแฟนมีทติง้  “Park Hae Jin 10th Anniversary Fan Meeting in Bangkok 2016” เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ณ เมื อ งไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮ้าส์ ชั้น 8 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

เคทีซจี ด ั กิจกรรม “KTC Gen D ตอนพลังแห่งความคิด”

นางสาวพจนีย์พร ช�ำนาญภักดี ผู้อ�ำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด” ให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษาโครงการ Learn & Earn @ KTC โดยได้รบั เกียรติจาก นายเลอทัด ศุภดิลก ผูก้ อ่ ตัง้ Sellsuki ระบบบริหารร้านค้าโซเชียลชื่อดังของไทย และนายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งบริษัท RGB72 กูรูด้านการออกแบบเว็บไซต์ ให้กับบริษัทชั้นน�ำและหน่วยงานใหญ่ๆ ของไทยมานานกว่า 16 ปี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่และต่อ ยอดพลังความคิดที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ ณ “เคทีซี ป๊อป” อาคาร สมัชชาวานิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ต้นก�ำเนิดขนมจีนแสนอร่อย

27 กันยายน

วันท่องเที่ยวโลก…ออกไปเที่ยวกัน

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้ก�ำหนดให้ วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันท่องเทีย่ วโลก” โดยได้มกี ารจัดงาน เฉลิมฉลองขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2523 จากมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้เลือกให้วนั ดังกล่าวเป็นวันท่องเทีย่ วโลก จากนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดเป็นบทบัญญัตเิ พือ่ พิจารณาแผนการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วสากล ในอนาคต โดยวันท่องเทีย่ วโลกมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ตระหนักถึงบทบาทและความ ส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วทัว่ โลกอีกด้วย ส�ำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองเนือ่ งในวันท่องเทีย่ วโลกจะมีรปู แบบการจัดงาน ทีถ่ กู คัดเลือกโดยสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีที่ ปรึกษาเป็นสภาองค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติคอยให้คำ� แนะน�ำ ใน ขณะเดียวกัน UNWTO จะเชิญชวนประชาชนทุกกลุม่ อายุจากหลากหลายพืน้ ที่ให้ เข้ามามีสว่ นร่วมจัดงาน ตลอดจนเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองด้านการท่องเทีย่ วนี้ บนพืน้ ฐานความเข้าใจและความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ที่ หรือความส�ำคัญจุดหมายปลายทางในการมาพักผ่อน ซึง่ การจัดงานเฉลิมฉลองวัน ท่องเทีย่ วโลกอย่างเป็นทางการนีจ้ ะจัดขึน้ ในแต่ละประเทศสมาชิกของ UNWTO ซึง่ จะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปตามทวีปและภูมภิ าคของโลก โดยในปี 2559 มี ก�ำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเทีย่ วโลกขึน้ ทีป่ ระเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ของเราอีกด้วย ข้อมูล : วิกพิ เี ดีย

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หลายคนอาจไม่เคยรูม้ าก่อนว่า ขนมจีนเส้นขาวๆ นิม่ ๆ ที่ เ รานิ ย มกิ น โดยน� ำ มาราดน�้ ำ ยาหรื อ แกงต่ า งๆ นั้ น มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร มาจากเมืองจีนตามชือ่ หรือเปล่า… จริงๆ เเล้วขนมจีนนี้มีที่มาจากชาวรามัญหรือชาวมอญที่เรียก ขนมจีนว่า “คะนอมจีน” ซึง่ หมายถึง การท�ำให้สกุ 2 ครัง้ เพราะ “คะนอม” แปลว่า จับกันเป็นกลุม่ เป็นก้อน ส่วน “จีน” ของชาวมอญ หมายถึง ท�ำให้สกุ นัน่ เอง ในท้องตลาดทัว่ ไปขนมจีน มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด คือ ขนมจีน แป้งหมัก และขนมจีนเส้นสด ส่วนกรรมวิธีในการท�ำขนมจีน ทั้งสองก็แตกต่างกัน ขนมจีน แป้ ง หมั ก เป็ น การหมั ก ด้ ว ย แป้งข้าวเจ้า โดยการน�ำแป้งข้าว เจ้าไปแช่นำ�้ ให้นมิ่ แล้วน�ำไปโม่ ก่อนหมักประมาณ 7 วัน จากนัน้ ก็นำ� ไปนวดเป็นแป้งส�ำหรับผลิต เส้นขนมจีน วิธแี บบโบราณจะใช้ขา้ วแข็งหรือข้าวหนัก ประเภท ข้าวเล็บมือนาง ข้าวพลวง หรือข้าวปิน่ แก้วมาท�ำ จากนัน้ ให้นำ� ข้าว แข็งทีเ่ ลือกไว้มาแช่นำ�้ ซึง่ ต้องเป็นน�ำ้ จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน้ จะไม่ใช้น�้ำประปาอย่างเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้เส้นขนมจีนเละ ไม่นา่ ทาน เมือ่ แช่นำ�้ แล้วก็นำ� มาโม่ และนวดเป็นแป้งขนมจีนต่อไป เมือ่ ได้แป้งขนมจีนทีต่ อ้ งการแล้ว ก็นำ� ไปเทใส่ในกระบอกทองเหลือง ทีม่ รี เู จาะไว้ โดยแต่ละรูจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยูท่ ปี่ ระมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร แล้วกดแป้งผ่านรูในน�ำ้ ทีต่ ม้ เดือด เมือ่ เส้นสุกลอยขึน้ มา ก็ตกั ใส่ลงไปในน�ำ้ เย็นทันที จากนัน้ จับเส้นขนมจีนเป็นกลุม่ ขนาด 1 ฝ่ามือ ซึง่ จะเรียกว่า “แพ” หรือ “หัว” ส่วนขนมจีนเส้นสดจะมีวธิ ที ำ� คล้ายกับขนมจีนแป้งหมัก แต่ใช้ ระยะเวลาน้อยกว่า เพราะไม่ตอ้ งแช่นำ�้ หลายวัน มีขนาดเส้นที่ใหญ่ กว่า ขาวกว่า อุม้ น�ำ้ มากกว่า จึงท�ำให้ตวั เส้นนุม่ แต่เมือ่ พูดถึงความ เหนียวแล้ว ขนมจีนแป้งหมักจะเหนียวมากกว่า ส่วนระยะเวลาใน การเก็บ ขนมจีนเส้นสดจะเก็บได้ไม่นาน ภาพประกอบ : http://th.pschgroup.co.th


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ความสุขเรียบง่าย...สั มผั สได้ที่

“แม่กำ�ปอง”

“แม่ก�ำปอง” เป็นหมู ่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู ่ท่ี หมู ่ 3 ต�ำบล ห้วยแก้ว อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ ห่างจากอ�ำเภอ เมืองประมาณ 50 กิโลเมตร หมู ่บ้านเล็กๆ แห่งนี้โอบล้อมไปด้วย ธรรมชาติอันอุ ดมสมบู รณ์ ทั้งป่ าเขา ต้นไม้ และสายน�้ำ อยู ่สูง จากระดับน�้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 98 เป็นภูเขาและเนินเขา ภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี มีวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย ซึ่ งเราสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ที่ส�ำคัญ “แม่ก�ำปอง...สวยทุกฤดู ขึ้นอยู ่ท่มี ุ มมอง” คอนเฟิ ร์ม!!! แม่กำ� ปองถูกพัฒนาให้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ โดยพ่อหลวง พรหมมินทร์ พวงมาลา อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ก�ำปอง ที่เล็งเห็นถึงการพึ่งพา ตนเองของชาวบ้าน เน้นการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างเป็น จุดขาย เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การเดินทางมาเที่ยวที่แม่ก�ำปองนั้น สามารถท�ำได้ 2 แบบ คือ มาแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือ มานอนพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่มีให้บริการ อยู่หลายแห่ง สัก 2 วัน 1 คืน เพื่อจะได้สัมผัส กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และชมวิถีชีวิตท้อง ถิ่นแบบสโลว์ ไลฟ์ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย บริการดี มีความเป็นมิตรไมตรีสูง การ เดินทางสะดวก ถนนส่วนใหญ่ลาดยางสลับกับ

เทคอนกรีต อาจมีซ่อมแซมบ้างบางช่วง และทางค่อนข้างคดเคี้ยว รถยนต์ ทุกชนิดสามารถขับขึ้นมาเที่ยวได้ แต่ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ก่อนเดินทางถึงหมู่บ้านแม่ก�ำปองจะมีจุดสังเกตง่ายๆ คือ จะเจอ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อยู่ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนา

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมของ ชาวบ้าน นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยศูนย์ฯ นี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านได้ทรง พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ จ�ำนวนเงิน 300,000 บาท เพือ่ เป็น ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการก่อสร้างศูนย์ฯ ด้วย ส่วนทางด้านขวามือฝัง่ ตรงข้ามจะ เป็นส่วนของร้านอาหารและทีพ่ กั ของศูนย์ฯ เปิดให้บริการนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป ที่ต้องการมาพักผ่อนท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ที่เขียวขจี จะแวะมา ทานอาหาร จิบกาแฟ ชิมเบเกอรี่ หรือให้อาหารปลาที่ล�ำธารด้านล่างก็ได้ บรรยากาศดีสดุ ๆ สอบถามรายละเอียดและการจอง ห้องพักเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09 3146 7726 และ 09 6604 1377 หรือ www.facebook.com/ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

จากจุดนี้ขับรถขึ้นไปอีกประมาณ 5 นาที เราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้าน แม่กำ� ปองกันแล้ว มีบริการทีจ่ อดรถด้านซ้ายมือก่อนถึงวัดแม่กำ� ปอง แต่ถา้ มาช่วงวันหยุดอาจจะหาที่จอด รถล�ำบากสักหน่อยเพราะพื้นที่ ไม่ใหญ่มาก และถนนภายใน หมูบ่ า้ นก็คอ่ นข้างเล็ก หากมีรถ จอดข้างทางก็ท�ำให้การสัญจร ไปมาล�ำบากมากยิ่งขึ้น ทาง ที่ดี...หากใครพอมีเวลาว่างก็ มาเที่ยววันธรรมดาจะท�ำให้ได้ สัมผัสชีวิตแบบสโลว์ ไลฟ์และ ผู้คนไม่มากไปจนเกินงาม เมื่อจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่ม ปฏิบตั กิ ารการเดินเทีย่ วชมหมูบ่ า้ นแม่กำ� ปอง กันได้เลย ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือการ เก็บชา หมักใบเมี่ยง และปลูกกาแฟ ยาม ว่างก็สานตะกร้าไว้ใช้เองบ้าง น�ำมาขายนัก ท่องเที่ยวบ้าง จุดเด่นที่น่าประทับใจน่าจะ อยู่ที่อัธยาศัยไมตรีของชาวบ้าน เราสามารถ เดินชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านได้แบบไม่ขดั เขิน เจอคุณพี่ คุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยา ฯลฯ เราก็สามารถเข้าไปทักทาย สอบถามรายละเอียดต่างๆ ถึงที่มาที่ไปที่เราสนใจ บางบ้านนั่งท�ำหมอน สมุนไพรใบชาซึ่งเป็นสินค้า OTOP ดาวเด่นของที่นี่ แล้วน�ำไปวางขายที่ ศูนย์ผลิตหมอนใบชาของหมู่บ้าน อยู่ข้างวัดแม่ก�ำปอง เป็นร้านขายของ ชุมชน หมอนสมุนไพรใบชามีสรรพคุณช่วยต่อต้านแบคทีเรีย ปรับสมดุล ของร่างกาย ช่วยดูดกลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ และ กลิน่ ของใบชายังช่วยลดความเครียด ท�ำให้ผใู้ ช้รสู้ กึ ผ่อนคลายสดชืน่ ถ้าใคร

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


ไปแล้วก็อย่าลืมซื้อหาติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะ เพราะถือว่าเป็นการ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีกด้วย ตัวอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นไม้ มีธารน�้ำไหลผ่านแทบทุกบ้าน บางบ้านเปิดเป็นโฮมสเตย์ ชาวบ้านทุกๆ คนในหมู่บ้านสามารถเป็นไกด์ แนะน�ำเส้นทางท่องเที่ยวที่ดีให้แก่เราได้ เริ่มต้นง่ายๆ เพียงการ ยิ้มและพูดคุยอย่างเป็นมิตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

วัดกันธาพฤกษา (วัดแม่ก�ำปอง)

วัดนี้ถือเป็นวัดประจ�ำหมู่บ้านแม่ก�ำปอง เพราะมีเพียงวัดเดียวใน หมู่บ้าน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 มีลักษณะโดดเด่นด้วยพระอุโบสถ กลางน�้ำ ที่สร้างขึ้นตามหลักพุทธหลักการ คือ มีน�้ำล้อมรอบแทนใบ เสมาต่างจากวัดโดยทั่วไป อุโบสถกลางน�้ำในรูปแบบนี้ในภาคเหนือเหลือ เพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ ที่วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และที่วัด คันธาพฤกษาแห่งนี้ แต่จุดเด่นของโบสถ์กลางน�้ำหลังนี้อยู่ที่น�้ำที่ล้อมรอบ อยู่นนั้ เป็นธารน�ำ้ ธรรมชาติของสายน�ำ้ แม่กำ� ปอง หาใช่เป็นการสร้างขึน้ มา ไม่ นอกจากนีด้ า้ นบนยังมีวหิ ารทีท่ ำ� ด้วยไม้สกั ทองทัง้ หลัง ลักษณะเป็นงาน สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีการแกะสลักที่วิจิตรบรรจง ดูความชุ่มชื้นของ ที่นี่ได้จากหลังคาโบสถ์ไม้สักที่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว ด้านหลังวิหารไม้สัก มีพระธาตุเจดีย์สีขาวประดิษฐานอยู่ สร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 โดยทางวัดได้จัดให้มีการ สรงน�ำ้ พระธาตุเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือนแปดเป็ง หรือเดือน มิถุนายน

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• ร้านลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง Coffee

ร้านนีถ้ อื เป็นไฮไลท์หนึง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่พลาดทีจ่ ะมาแวะถ่ายรูปเป็น ทีร่ ะลึก เพราะนอกจากการมาแวะทานขนมเค้กและกาแฟทีบ่ รรยากาศเป็น เลิศแล้ว ตัวก�ำแพงไม้ด้านหน้าร้านที่ดูสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์แปลกตาไม่ เหมือนใคร เป็นอีกจุดหนึง่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ รุน่ เล็กและ รุ่นใหญ่มาโพสต์ท่าถ่ายรูปกันว่า “ฉันมาถึงแม่ก�ำปองแล้วนะ” เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. และถ้าใครอยากหาที่พักแบบน่ารักๆ ชิลๆ ที่นี่ก็มีเปิดให้บริการ ชื่อ บ้านฮิมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็งโฮมสเตย์ สะดวก สะอาด สงบ สอบถามราย ละเอียดโทร. 08 8547 4545, 09 2814 1131 หรือ www.facebook.com/ maekampong.homestay

• ร้านกาแฟชมนก ชมไม้

ร้านนี้นับเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นที่อยู่บริเวณโค้งชันด้านบนของหมู่บ้าน มีขายทั้งเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และเบเกอรี่ที่อร่อยขึ้นชื่อ มีมุมให้เลือกนั่ง เล่นพักผ่อนหลายจุด แต่จดุ ไฮไลท์อยูท่ บี่ ริเวณริมระเบียงด้านนอกสุด เพราะ จุดนีเ้ ราจะได้เห็นวิวด้านบนของหมูบ่ ้านแม่กำ� ปอง เห็นถึงความเชียวชอุม่ ที่ โอบล้อมรอบหมูบ่ า้ นและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทชี่ าวบ้าน ต่างร่วมมือร่วมใจกันรักษาไว้ และถ้ามองไปไกลๆ จะเห็นวิวดอยซ้อนกัน สวยดีค่ะ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 08 9559 9371, 08 2182 2838

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


การเดินทาง

• น�้ำตกแม่ก�ำปอง

เสียงธารน�้ำใสที่ไหลพาดผ่านกลางหมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นน�้ำประปาที่ ใช้กันตามบ้านเรือนนั้น มีที่มาจากน�้ำตกแม่ก�ำปองทั้งสิ้น น�้ำตกที่มีต้นก�ำเนิดจากเทือก เขาสูงด้านบน มีจ�ำนวนชั้นลดหลั่นกัน 7 ชั้น ห้อมล้อมด้วยป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มตลอดปี ระหว่างทางเดินเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ ใบเฟิร์นและตะไคร่น�้ำขึ้นอยู่ทั่วไป ทางขึ้นน�้ำตกจะ อยู่เลยร้านชมนก ชมไม้ ประมาณ 5 นาที ทางค่อนข้างลาดชัน หรือบางท่านอาจจะเดิน ขึ้นจากตัวหมู่บ้านก็ได้

• ร้านกาแฟ เดอะไจแอนท์ เชียงใหม่

เป็นร้านกาแฟที่เป็นเป้าหมายต้นๆ ในหมู่วัยรุ่น วัยเที่ยวเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟ เดอะ ไจแอนท์ เชียงใหม่ ร้านต้นไม้ยักษ์ที่เสิร์ฟความอร่อยแบบสมูทบนที่สูง มีทั้งอาหารคาว หวานและเครื่องดื่ม ที่จะมาช่วย เพิ่มบรรยากาศให้น่าจดจ�ำมากยิ่ง ขึ้น พร้อมกิจกรรมโหนสลิง ท่าน ละ 200 บาท ร้านนี้ไม่ได้อยู่ใน หมู่บ้านแม่ก�ำปอง ถ้าใครขับรถ ผ่านโครงการหลวงตีนตกประมาณ 200 เมตร จะเจอสามแยกให้เลี้ยว ซ้ายไปทางหมู่บ้านป๊อก ประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลาดชัน ขรุขระ เป็นบางแห่ง เปิดบริการ อังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 8.30-17.00 น. และถ้า ใครอยากสัมผัสความสุขให้ลกึ ซึง้ กว่านี้ ทีน่ กี่ ม็ หี อ้ งพักให้บริการ ติดต่อ โทร. 08 6776 2946 สุขในการท่องเที่ยว สุขในการใช้ชีวิต และสุขที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง นี่คือ ความสุขเรียบง่าย...ที่เราสัมผัสดที่ “แม่ก�ำปอง”

ภาพประกอบ : www.facebook.com/The-Giant-Chiangmai-Thailand 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

โดยรถยนต์ส่วนตัว

มาจากตัว เมืองจัง หวัดเชี ย งใหม่ ให้ มุ ่ ง หน้ า ไปทาง อ.สันก�ำแพง ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1006 ระยะทาง ประมาณ 15 กิโลเมตร จากนัน้ เลีย้ วซ้ายใช้ทางหมายเลข 1317 เดินทางต่อไป ผ่านถ�ำ้ เมืองออน ผ่านทางเข้าน�ำ้ พุ ร้อนสันก�ำแพง เจอสามแยกให้ขบั ไปทางขวามือ ตรงไป เรือ่ ยๆ สักพักก็จะถึงทางเข้าหมูบ่ า้ นแม่กำ� ปอง ระยะทาง ประมาณ 55 กิโลเมตร แต่ถา้ มาทาง อ.ดอยสะเก็ด ให้ เลีย้ วขวาตรงสามแยกโป่งดิน ขับตรงไปเรือ่ ยๆ เจอสาม แยกให้เลีย้ วไปทางซ้าย ขับตรงไปก็จะถึงบ้านแม่กำ� ปอง

โดยรถโดยสารสาธารณะ

มีรถโดยสารของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ออกเดินทางทุกวัน สอบถามราย ละเอียดตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th *หมายเหตุ การเดินทางต่อไปยังบ้านแม่กำ� ปองยังไม่มรี ถ โดยสารสาธารณะผ่าน ท่านสามารถเช่ารถสองแถวท้องถิน่ หรือติดต่อให้ทางโฮมสเตย์บริการรับ-ส่งได้ ที่พักโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่ก�ำปอง ติดต่อ พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา โทร. 08 5675 4598, 08 9559 4797 www.mae-kampong.com


• หาดพระแอะ


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ในแต่ละมือ้ คุณเคีย้ วอาหาร ถูกต้องกันหรือเปล่า

รูไ้ หมว่าหากเราเคีย้ วอาหารไม่ละเอียดเพียงพอ กระเพาะ ของเราจะต้องรับภาระในการย่อยอาหารมากขึ้น โดย เฉพาะหากเป็นอาหารที่ย่อยยาก เช่น เนื้อสัตว์ กระเพาะจะต้อง หลัง่ กรดและมีการบีบตัวทีม่ ากขึน้ กว่าปกติ ท�ำให้เกิดอาการแน่นท้อง ท้องอืดหรือท้องเฟ้อ มีลมในกระเพาะอาหารตามมา การเคี้ยว อาหารให้ถูกต้องนั้นคือ เคี้ยวประมาณ 10 ครั้งต่อค�ำ ส�ำหรับ อาหารที่นิ่ม เช่น ข้าว หรือ ขนมปัง และเคี้ยวประมาณ 20-30 ครัง้ ส�ำหรับเนือ้ สัตว์และผัก หรือหากยังรูส้ กึ ว่าไม่ละเอียดก็ให้เพิม่ จ�ำนวนครั้งในการเคี้ยวให้มากขึ้น การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดดี นั้นจะช่วยลดภาระการท�ำงานของกระเพาะไม่ ให้หนักเกินไป อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น แถมยังท�ำให้ ฟันแข็งแรงอีกด้วย

ปลูกผักกินเอง ดีตอ่ สุขภาพอย่างไร

ปัจจุบันผู้คนในสังคมเมืองหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการออกก�ำลังกายและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักและ ผลไม้ มีการส่งเสริมให้ปลูกผักกินเองอย่างเเพร่หลาย ซึ่งในแง่ของสุขภาพ เเล้ว การกินผักจะช่วยเพิ่มวิตามิน เกลือแร่ และกากใยไฟเบอร์ที่ดีต่อระบบ ขับถ่ายในร่างกาย แถมการปลูกผักกินเองยังมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจาก สารพิษและยาฆ่าเเมลงต่างๆ ทีอ่ าจปนเปือ้ นมาในการซือ้ ผักผลไม้มาบริโภค นอกจากนีย้ งั ช่วยท�ำให้จติ ใจเบิกบาน ร่างกายได้ขยับเคลือ่ นไหว ถือเป็นการ ออกก�ำลังกายเล็กๆ ที่ท�ำให้เกิดความสุขทั้งกายและใจ นอกจากนี้ยังช่วย สร้างความสัมพันธ์ ในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว เพราะการปลูกผักหรือ การท�ำเกษตรในเมืองจะเป็นตัวเชือ่ มความสัมพันธ์ ท�ำให้คนได้รว่ มกันเรียนรู้ ท�ำกิจกรรมและแบ่งปันกัน ช่วยลดรายจ่าย แถมยังสร้างรายได้เสริมให้กับ ครอบครัว หรือน�ำไปสู่การสร้างอาชีพได้ และถ้ามองในแง่ของสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้สว่ นหนึง่ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ หากรูจ้ กั น�ำพันธุผ์ กั พืน้ บ้านที่ใกล้สญู พันธุม์ ากปลูก ก็จะเป็นการช่วย อนุรักษ์พันธุกรรมไว้ได้อีกทางหนึ่ง การปลูกผักยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ให้ดีขึ้น บางแห่งนอกจากมีผักแล้ว ยังมีนก และแมลงนานา ชนิดช่วยก�ำจัดศัตรูพืชได้อีกด้วย เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ช่วย ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อนได้ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การปลูกผักบนดาดฟ้า หรือหลังคา สามารถช่วยลด อุ ณ หภู มิ ภายในอาคารได้ ด ้ ว ย ข้อดีของการปลูกผักกินเองมีมาก ขนาดนี้ มาลงมือสร้างแปลงผัก สวนครัวของคุณกันเถอะ 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

เกร็ดสุขภาพ ส�ำหรับพนักงานออฟฟิ ศ

มาก้มมองพุ ง…

ท�ำความรู จ้ กั พุ งตัวเองกันสักหน่อย

ส�ำหรับใครที่มีพุง (หุ่นอาเสี่ย) หรือก�ำลังเริ่มจะมีพุง ลองอ่านทางนี้หน่อย (จะไว้พุงต่อดีหรือไม่ดีนะ)

พุ งชั้นที่ 1 ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง (Subcutaneous Fat) เป็นชั้นพุงที่เราสามารถจับหรือบีบติดมือเราขึ้นมาได้ ชั้นนี้จะเป็นพลังงานส�ำรองให้กับ ร่างกายยามขาดแคลนอาหาร ซึง่ สามารถลดขนาดลงได้จากการควบคุมอาหารให้เหมาะสม เมื่อเราควบคุมอาหาร ร่างกายจะน�ำไขมันส่วนนี้มาใช้ ท�ำให้น�้ำหนักของเราลดลง หากออก ก�ำลังกายด้วยก็จะยิ่งท�ำให้พุงส่วนนี้สลายหายไปง่ายขึ้น พุ งชั้นที่ 2 กล้ามเนือ้ หน้าท้อง (Abdominol Muscles) ชั้นนี้จะเห็นชัดในคนผอม หรือคนที่มีน�้ำหนักตัวไม่มาก สังเกตได้ในเวลาตื่นนอนตอนเช้าจะมีหน้าท้องแบนราบ ปกติ แต่พอได้กินอาหารหรือน�้ำเข้าไปหน้าท้องจะ ขยายใหญ่ออกมาง่ายๆ เป็นเพราะความไม่แข็งแรง ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง จึงไม่มีแรงพยุงให้หน้าท้อง อยู่ทรง ส่งผลให้พุงห้อยออกมานั่นเอง สามารถ แก้ไขให้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนนี้กลับมาแข็งแรง ดังเดิมได้โดยการออกก�ำลังกายท่าแพลงก์ (Plank) ซึง่ จะท�ำให้กล้ามเนือ้ หลายส่วนหลายมัดท�ำงานร่วมกันได้ดี และเห็นผลในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อ หน้าท้อง หรือท่าครั้นช์ (Crunch) ในแบบต่างๆ และการวิดพื้น พุ งชั้นที่ 3 ไขมันในช่ องท้อง (Visceral Fat) เป็นไขมันชนิดอันตรายที่สะสมอยู่ในช่องท้อง เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย มีไขมันสะสมมากเกินความต้องการของร่างกาย หากเป็นนักกีฬาหรือผู้ที่ออกก�ำลังกาย เป็นประจ�ำจะมีไขมันในส่วนนี้สะสมอยู่น้อย แม้ว่าคนคนนั้นจะมีน�้ำหนักตัวมากก็ตาม ไขมันส่วนนี้สามารถละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆ และหากเป็นไขมัน 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ส� ำ หรั บ คนที่ ใ ช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละต้ อ ง นัง่ นานๆ ในแต่ละวัน ควรหาเวลาพักร่างกายอย่าง น้อยทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เพื่อลดความเหนื่อยล้า และความเครียดสะสมในระยะยาว ลุกขึ้นมาเดินหรือยืดเส้นยืดสายคลายความ เหนื่อยล้า สะบัดข้อมือและข้อเท้าบ้าง หลับตาเพื่อพักสายตา 15 นาที หรือกรอก ตามองบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา สลับไปมา 5 - 10 นาที เพื่อออกก�ำลังกายกล้ามเนื้อดวงตา มองดู สี เ ขี ย วๆ ของต้ น ไม้ ใ บหญ้ า เพื่ อ ความ ปลอดโปร่ง จิบน�ำ้ เปล่าอุณหภูมหิ อ้ งบ่อยๆ เพือ่ ปรับระดับ ความร้อนในร่างกายให้สมดุลเสมอ ถ้าเหนื่อยล้า หาเวลางีบช่วงพักสัก 10 นาที เมื่อตื่นความเหนื่อยล้าจะหายไป รักษาสภาพจิตใจให้ร่าเริง ข้อนี้จะช่วยให้คุณ ท�ำงานได้ยาวนานและมีความสุขในการท�ำงาน ไปตลอดวัน ลดระดับความเครียดสะสม

• • • • •

ที่ไม่อิ่มตัวยังสามารถชักน�ำให้ร่างกายสร้างสารก่อการ อักเสบเข้าสู่กระแสเลือดได้ ท�ำให้เกิดการอักเสบที่ ผนังหลอดเลือดทั่วร่างกาย และเนื่องจากอยู่ติดกับ อวัยวะภายในจึงเหมือนกับอวัยวะภายในถูกแช่อิ่มด้วย ไขมันที่คอยขัดขวางทางเดินของเลือดไม่ ให้ไปหล่อ เลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ (โอ้! แค่นึกภาพก็น่ากลัวแล้ว จริงไหม) นับเป็นตัวการที่ท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมาอีกมากมาย รู้แบบนี้เเล้วยังอยากไว้พุงอยู่อีก หรือเปล่า ขอบคุณข้อมูลจาก : สสส.


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

มายองเนสใช้หมักผมดี๊ดีนะ..จะบอกให้

ในวันว่างลองหยิบมายองเนสจากตู้เย็นมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีดู ตามด้วยการเป่าลมอุน่ ๆ ให้ทวั่ เส้นผม คุณสมบัตขิ องมายองเนส จะซึมซาบลงไปในเส้นผมอย่างทัว่ ถึง จากนัน้ ก็สระผมตามปกติ ท�ำสัปดาห์ ละครัง้ เส้นผมทีเ่ คยแห้งกร้านจะกลับมานุม่ สลวยเงางามอีกครัง้

ยาแก้ท้องเสียใช้เป็นมาส์กหน้า… ช่ วยลบรอยสิวได้ด้วยหรือ

พูดไปใครจะเชื่อว่ามาส์กหน้าสูตรที่ช่วยลบรอยแดงจากสิว และลดสิวอักเสบ รวมถึงรอยจากอาการระคายเคืองต่างๆ บนใบหน้าได้แบบอยู่หมัดนั้น จะเป็นยาแก้ท้องเสีย ยาระบาย หรือ ยาแก้ท้องอืดที่เรามีมีติดบ้านเอาไว้แทบทุกครัวเรือนนี่เอง เหตุผล ก็เพราะว่าในยาแก้ท้องเสียที่มีตัวยาที่ชื่อว่า bismuth subsalicylate ผสมอยู่ เมื่อมาอยู่ในรูปแบบของยาแบบนี้ก็จะกลายเป็น กรดซาลิ ไซลิค (salicylic acid) ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีในระดับหนึ่ง (เหมือนกับที่ผสมอยู่ในเวชส�ำอางค์รักษาสิวหลายๆ ยี่ห้อนั่นเเหละ) แถมยังสามารถลดการเกิดโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin) ที่เป็น สารที่ท�ำให้เกิดอาการอักเสบ จึงสามารถลดรอยแดงจากการอักเสบ ของผิวได้นั่นเอง วิธีมาส์กก็สุดง่าย เพียงแค่ใช้ส�ำลีจุ่มตัวยา แล้ว น�ำมาทาให้ทั่วหน้า รอจนตัวยาแห้งก็ล้างออกด้วยน�้ำสะอาดเท่านี้ ก็เรียบร้อย แต่ก่อนจะไปหาซื้อยาแก้ท้องเสียมามาส์กหน้า ยังไงก็ อย่าลืมดูส่วนประกอบของยาว่ามีตัวยา bismuth subsalicylate ผสมอยู่หรือเปล่าด้วยนะ

เทคนิคแก้ปัญหาเมื่อกรีดตาเข้มไป

เชื่อเถอะว่ามือใหม่หัดกรีดอายไลเนอร์ทั้งหลายต้องเคยประสบ ปัญหานี้สักครั้ง (หรือไม่ก็เป็นประจ�ำ) กรีดอายไลเนอร์ ไปแล้ว หนาไป เลอะไป สองข้างไม่เท่ากัน แล้วท�ำยังไงดีล่ะ ขอแนะน�ำว่าให้ใช้ คัดตอนบัดเช็ดอายไลเนอร์ให้จางลงเบาๆ หรือใช้ปาดตัดแต่งปลายหางที่ เลอะเทอะให้กลับมาดูเนี้ยบ เฉียบคมใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า หลายๆ คนบอกว่าให้กรีดอายไลเนอร์ข้างที่มือคุณไม่ถนัดก่อน จะท�ำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะ 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


รักผิวจงเลี่ยงครีมบ�ำรุงผิว หรือยารักษาสิวที่มีสเตียรอยด์

เหตุทแี่ นะน�ำว่าควรหลีกเลีย่ ง แม้วา่ ครีมหรือผลิตภัณฑ์เหล่านีจ้ ะให้ผลดีในการรักษา ปัญหาผิว แต่ในระยะยาวสเตียรอยด์เหล่านีจ้ ะสะสมอยู่ในผิว เมือ่ หยุดใช้ ผิวหน้าจะ กลับมามีปัญหาเหมือนเดิม หรือหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วหยุด ผิวจะบางและแพ้ ง่ายขึ้นกว่าเดิม มีผื่นแดงและคัน บางรายเป็นผื่นสิวเม็ดแดงๆ ที่เรียกว่า “สิวสเตียรอยด์” เห่อขึ้นทั่วทั้งหน้า หรือเป็นกระจุกบริเวณที่ทาครีมหรือยาที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ ถ้าเป็นสิว อักเสบเม็ดจะใหญ่และเจ็บ ไม่มีหัว กว่าจะยุบใช้เวลานาน ส�ำหรับคนผิวมัน หน้าจะมันขึ้น หลังหยุดใช้สเตียรอยด์ นอกจากนี้ผิวจะเหี่ยวย่นก่อนเวลาอันควร เพราะสเตียรอยด์เข้าไป ท�ำลายคอลลาเจนในชั้นผิว ท�ำให้หน้าหมองคล�้ำและขาดความชุ่มชื้น ผิวเสื่อมสภาพ ต้อง ใช้ระยะเวลาในการรักษาฟื้นฟูนานพอสมควร ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงถือเป็นเรื่อง ส�ำคัญอย่างมาก ต้องมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ผ่านการรับรองจาก อย. เพือ่ หลีกเลีย่ งสเตียรอยด์ ปรอท ไฮโดควิโนน หรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ หากใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ ใดๆ แล้วมีอาการ แพ้ ระคายเคือง ควรไปพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ทันที อย่าปล่อยไว้เนิ่นนาน

ใช้กลอสทาปากแบบไหน ดูไม่เยิ้มเกินความจ�ำเป็น

หากคุณเป็นสาวริมฝีปากบางและเล็ก การทา กลอสทัง้ บนและล่างริมฝีปากสามารถท�ำได้เลย ส่วนคนทีเ่ รียวปากได้รปู จะทาเน้นเฉพาะริมฝีปากล่าง ก็ได้ แต่ถ้าคุณมีริมฝีปากค่อนข้างหนา แนะน�ำให้ ทาเบาๆ บริเวณกึ่งกลางริมฝีปากเท่านั้นพอ

Anti Ageing Tip

ผิวบริเวณล�ำคอ เนินอกและมือนัน้ ..ส�ำคัญนะ

ส่วนมากหนุ่มๆ สาวๆ มักพุ่งความส�ำคัญในการดูแลผิวไปยังใบหน้า ปรนเปรอ ประโคมการบ�ำรุง หลากหลายขั้นตอนเพราะต้องการให้ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์ หลายคนลืมนึกไปว่าผิวบริเวณล�ำคอ เนินอกและมือนั้นก็บอบบาง หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีพอ มลภาวะและอนุมูล อิสระก็ท�ำให้ผิวส่วนนั้นร่วงโรย มีริ้วรอยและบางลง ขาดความยืดหยุ่นและ เปล่งปลั่งได้ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณบ�ำรุงผิวหน้า อย่าลืมทาครีมบ�ำรุงเนิน อก ล�ำคอและมือด้วย โดยเฉพาะมือที่ต้องสัมผัสกับความร้อน ความชื้น โดยตรงอยูบ่ อ่ ยๆ การทาครีมกันแดดบนผิวบริเวณเหล่านีจ้ ะช่วยคงความ อ่อนเยาว์ของผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูดูดวง

อ.มัฏฐมณี (เอโกะ) โทร : 09 5783 5051

ค�ำพยากรณ์ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) เป็นทางบอลต้องเรียกว่ากึ่งยิง กึ่งผ่าน เพราะจะมีเรื่องไม่คาด ฝันเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว ระวัง เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด โดยเฉพาะเรื่องของ หัวใจที่มีโอกาสกลายเป็นรักแสนเศร้าของเรา สามคน การงานอาจมีค�ำสั่งเดินทางด่วนๆ มา ถึงมือ การเงินสะพัดว่อน ได้มาจ่ายไป มีโอกาส ได้จ่ายมัดจ�ำหรือไปท�ำเรื่องผ่อนสิ่งของที่อยาก ได้ เช่น รถ คอนโด หากมีเวลาว่าง อยากให้ ชีวิตชิลๆ แนะน�ำไปออกก�ำลังกาย เสียเหงื่อดี กว่าเสียน�ำ้ ตา!!! เพราะชาวเมษระยะนี้ ดูอารมณ์ ปรวนแปร เหวี่ยงง่าย หายช้า!! พี่แนะน�ำจริงจัง นะ... บอกเลย!

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) การเงินจะดี เมื่อท่านมีไฟในการ ท�ำงาน ท�ำอย่างบากบั่นไม่ย่อท้อ เพราะดูท่าระยะนี้งานจะยากและ เหนื่อยมาก แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก โดย เฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกิจ การที่ท�ำการค้า ติดต่อต่างประเทศ หรือ มีลูกค้าต่างชาติในมือ จะเจองานเร่ง หรือ มาแบบด่วนๆ มาไกลแต่ เงินดีมาก! ขยันเจรจาต่อรองซะหน่อย ไปได้ สวย เรื่องในบ้านช่วงนี้เป็นไปอย่างชิลๆ ท�ำให้ คุณสบายใจมีแรงออกไปรบนอกบ้าน ความรัก รักกันหนาพากันหนี เอ๊ย! ไม่ใช่ พากันจูงมือ ไปเที่ยวบ้าง แฟนดีต้องมีวันแฟนเดย์....ระวัง สุขภาพ การบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ชาวพฤษภดูท่าจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ มีโอกาสย้ายบ้าน ย้ายหอ เปลี่ยน ที่นอนไปไกลแบบจริงจัง คุณจะ ยุ่งๆ กับสารพัดเรื่องที่บ้านนี่แหละ คนที่ไม่ย้าย ไปไหนก็จะวุ่นวายกับการจัดบ้าน รื้อสัมภารก ทั้งหลายทิ้งเป็นลังๆ แต่งบ้านใหม่ หรือเปลี่ยน บรรยากาศบ้านให้ดูเหมือนใหม่ ล้วนมีแต่เรื่อง เสียเงิน! การงานที่เคยประชุมอะไรไว้อาจมี ผู้ใหญ่คัดค้าน งานสะดุด อย่าไปกังวล เดินหน้า ต่อไป...ไม่ต้องเถียง เดี๋ยวท่านก็หายเอง...การ เงิน อย่าซื้อของผ่อนมากไป จะแบกหลังหัก! ความรักระหองระแหงบ้าง พอเป็นน�้ำจิ้ม..

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) โป๊เช๊ะ!!! คนจะรวยช่วยไม่ได้ เดือน นีถ้ า้ ชาวสิงห์คนไหนยังกรอบอยูน่ ี่ คงไม่ใช่ล่ะ! การเงินคุณดีมากๆ เงินงอกเข้ากระเป๋าตลอด ขยันมาก รวยมากนะ บอกเลย ใครทีท่ ำ� งานสองจ๊อบ หรือ ท�ำงานทีเ่ ป็น รายได้เสริม โหมแรงซิคะ่ รออะไร! ขยันเดินทางไป หาลูกค้าทุกวัน ขยันเจรจา เงินไหลมาแน่นอน... คนทีเ่ ขาอยากซือ้ ขาย หรือ พร้อมช่วยคุณ เขารอ อยูแ่ ล้ว คนท�ำงานประจ�ำ ต้องหมัน่ เข้าหาผูใ้ หญ่ ช่วยท่านแก้ปญั หา แล้วความเจริญในหน้าทีก่ าร งานจะมาหาคุณเอง... ความรัก แบ่งเวลาให้เป็น ให้เวลากับหัวใจคุณบ้าง ทะเลาะกันมันจะพาล เสียเรือ่ งงานด้วยเน้อ!

ราศีมิถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เข้าช่วงต้นเดือนตุลาคมไปแล้ว การงานที่ มี ป ั ญ หาค้ า งคาใจกั บ ผู้ใหญ่ หรือ ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งให้ เวียนหัว จะผ่านไปได้เพราะความร่วมมือของ เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นแรงหนุนที่ดี รวมทั้งสิ่งที่ คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนคนที่มีหุ้นส่วนก็จะ เจรจากันได้อย่างลงตัวที่สุด ถือเป็นจังหวะดีๆ ในการขอกู้แบงค์ เพราะมีสิทธิ์ผ่านมาก การเงิน ไหลเข้าดีมาก ควรแบ่งไปให้ผใู้ หญ่ในบ้านเก็บไว้ ใช้จา่ ยตามใจท่านบ้าง ถือเป็นการท�ำบุญกับพระ ในบ้านที่ดีที่สุด ความรัก มีแววว่าจะมาเหมือน ลมพัด แถมคนที่พัดมายังมาไกลอีกต่างหาก...

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ระวังเรื่องไม่คาดฝันในบ้าน ฟืน ไฟเช็คให้ดี พวกแก๊ส หรือ ปลัก๊ ไฟ อย่าลืมปิดทุกครั้งหลังการ ใช้งาน บางคนจะได้ยา้ ยทีอ่ ยูเ่ ป็นการถาวร เช่น คนที่มองหาคอนโด หรือ หอพัก จะได้แบบ ถูกใจปุป๊ หิว้ กระเป๋าเข้าปัป๊ คนทีท่ ำ� งานอิสระด้าน การสือ่ สาร โฆษณา บันเทิง เป็นเวลาท้าทายของ คุณในการสร้างชือ่ เสียงให้เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ จะมี ผลกับการเงินของคุณด้วย รายได้ในระยะนีค้ อ่ น ข้างเป็นกอบเป็นก�ำ คนท�ำงานประจ�ำต้องขยัน ออกความคิดเห็นในการประชุม ความรักมีแต่ ปัญหาจุกจิก เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งก็ทำ� ให้เป็นเรือ่ งได้ คุณต้องอดทน ใจเย็น ใช้สติในการตัง้ รับ เงียบ ได้กเ็ งียบ หลบมุมไปหาอะไรท�ำดีกว่า! 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) คนตุ ล ย์ ช ่ ว งระยะนี้ พกยาดม ติดตัวไว้เลย ยิ่งท�ำงานระดับสูง คุณจะยิ่งเวียนหัวกับปัญหาที่เข้า มาจากลูกน้องคุณ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหา จุกจิกรายวัน มีมาท้าสมองประลองปัญญาคุณไม่ ซ�ำ้ เรือ่ ง วันละสามเวลา! หรือ หากมีคนรอบข้าง มาเอ่ยปากให้ช่วยเหลือด้านการเงิน ระวังจะถูก เอาเปรียบ เสียแล้วเสียเลย! ถ้าคุณเป็นคนนิ่งๆ ใช้ปญั ญาในการแก้ปญั หามากกว่าใช้อารมณ์ คุณ จะผ่านมันไปได้แบบชิลๆ งานทีต่ อ้ งติดต่อลูกค้า ต่างชาติ หรือ เป็นหุ้นส่วนกันให้ผลประโยชน์ดี มาก ความรัก ไปได้เรื่อยๆ ท�ำให้คุณยิ้มได้ ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) แหล่งรายได้ของชาวพิจิกระยะนี้ มาจากลูกค้าต่างแดน หรือ การซือ้ ขายข้ามจังหวัด ให้ผลตอบแทน ดีมาก แต่ก็ต้องอาศัยลูกขยัน ลูกตื้อ อึด อดทน สักหน่อย เพราะงานค่อนข้างจุกจิก ส่วนมากเป็น ลูกค้ารายย่อยๆ แต่หลายรายรวมกัน ตัวเลขก็ ไม่เบานะค๊า… งานมักต้องมีการจ่ายมัดจ�ำกัน ก่อน หรือเราต้องเป็นฝ่ายไปจ่ายมัดจ�ำจอง สินค้าก่อนน�ำมาขายต่อ ดังนั้นควรท�ำสัญญากับ ลูกค้าใหม่ให้ชดั เจน หากติดขัดปัญหาให้ปรึกษา ผู้รู้ หรือ ผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ ความรัก บางจังหวะเหมือนจะดี แต่ก็แอบหวานอมขม กลืนอยู่ข้างใน ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ช่วงนี้ชาวธนูควรติดดีสเบรกเอา ไว้ บ ้ า ง เพราะดู แ ล้ ว น่ า จะเป็ น ช่วงใจเร็วด่วนได้ คิดอะไรไม่ค่อย รอบคอบ อยากท�ำ ท�ำเลย ระวังผลเสียจะตาม มาให้แก้ไขภายหลัง! การงานมีโอกาสได้เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว หรือ มีผู้ใหญ่ที่เห็นความ สามารถของคุณชวนไปท�ำงานด้วยกัน คุณมี เรื่องจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการให้ความช่วย เหลือผู้อื่น ซึ่งคุณก็เต็มใจท�ำ ส่วนลูกหลานจะมี ข่าวดีมาให้คุณชื่นใจ... การเงิน เรื่องอะไรที่คุณ รอคอยคาดหวัง จะส่งผลดีในเรื่องการเงินตาม ที่คุณปรารถนา..หรือ มีโอกาสได้เดินทางไกล ความรัก มีโอกาสได้เจอคนที่ลอยคอ เอ๊ย... รอคอย มานานแสนนาน...


เรื่อง : ธันวา หยาง

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) คุ ณ ต้ อ งมี การเดิ น ทางไกล หรื อ มี โอกาสได้ไปต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวพัน กับเรื่องงาน ถ้าอยู่ในประเทศหากต้อง เดินทางด้วยรถยนต์ อย่าขับรถเร็ว หรือ ขับด้วย ความประมาท ถ้ามัวแต่หาโปเกม่อน เดี๋ยวจะได้ ไปหาโปเกหมอ!! เรื่องฟืนไฟในบ้านจัดการให้ดี โดยเฉพาะพวกถังแก๊ส ปิดให้สนิททุกครั้งหลังการ ใช้งาน ออกนอกบ้านควรล๊อคบ้านให้เรียบร้อย ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวโจรจะดีใจ! ไปไหนอย่าไปมีเรื่อง กับใคร มีโอกาสไปนอนไอคุกๆ หรือ ต้องไปจ่ายค่า ปรับ! การเงิน มีโอกาสรับโชคแบบฟลุ๊คๆ ความรัก มีจังหวะผิดใจ แตกหัก ท�ำอะไรคิดถึงใจเขาใจเรา... ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) การเงินของชาวกุมภ์ค่อนข้างจะสวิง จนหัวหมุน มีแต่รายจ่าย จะเก็บไว้ชื่น ชมนานๆ คงจะยากสักหน่อย บางคน คงอดใจไม่ไหวต้องแอบไปถอยรถใหม่ บางคนจะได้ รับของก�ำนัลเป็นทรัพย์สินมีราคาประเภทของสวย งามไฮโซโบว์ใหญ่! หรือ มีเรือ่ งให้ตอ้ งออกงานสังคม หรูหรา การงาน ส�ำหรับคนที่ท�ำงานประจ�ำ คุณจะ ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ มาให้ท�ำ หรือ บางคน อาจถึงขั้นย้ายที่ท�ำงาน! คนท�ำงานอิสระมีจังหวะได้ เริ่มต้นท�ำโปรเจคใหม่ๆ ความรัก มีโอกาสปิ๊งปั๊งกับ ชาวต่างชาติ หรือ คนที่มาจากคนละภูมิภาคกับคุณ ส่วนคนที่มีคู่แล้ว รอรับของฝากจากใจ ที่จะท�ำให้ คุณต้องร้อง...ว๊าว...กันเลยทีเดียว!!! ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ชาวมีนที่ชอบเล่นหุ้นหรือลงทุนทาง ธุรกิจอะไรไว้กต็ าม รอรับเงินปันผลได้ เลย..การงานของคุณในระยะนี้ ความ มุ่งมั่นของคุณให้ผลตอบแทนที่ดี แต่คุณอย่าใจร้อน คร�่ำเคร่ง เข้มงวดกับลูกน้องมากเกินไป หรือ มุ่ง แต่จะเอาชนะคู่แข่ง เพราะจะเป็นปัญหาย้อนกลับ มา ผลเสียจะตกที่งาน ท�ำให้คุณเสียรายได้ เสียผล ประโยชน์ที่ควรได้ไป!!! และส่งผลไปถึงคนรักของ คุณด้วย ซึง่ จะลุกลามเป็นปัญหาจุกจิกชวนให้ทะเลาะ กันเองด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง! การค้าต่างประเทศ น�ำเข้าส่งออกให้รายได้ดี แต่งานเอกสารอย่าให้ พลาด! ระวังความเครียดจะท�ำร้ายคุณให้ป่วย!!!! เราเตือนคุณแล้วนะ...

เรื่องน่ารู้

ภัยจากบัตรประชาชนหาย หรือการใช้งานที่ผิดพลาด อาจท�ำให้ท่านหมดอนาคต และหมดตัวได้ง่ายๆ ! จากข่าวหนุ่มขายเครื่องประดับยนต์ออนไลน์ถูกโจรกรรมเงินในบัญชีธนาคาร โดยผ่าน การถูกล่อลวงเอาส�ำเนาบัตรประชาชนและเลขที่บัญชีธนาคารไปขอเปลี่ยนซิมการ์ด หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใหม่จากบริษัทมือถือ แล้วสวมรอยเปลี่ยนรหัสโมบายแบงก์กิ้ง ขโมย โอนเงินออกจากบัญชีไปเกือบหนึ่งล้านบาท ที่เป็นข่าวดังในช่วงเดือนที่ผ่านมา ท�ำให้เห็นภัยใกล้ตัวจากเรื่องที่เราเคย เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ส�ำคัญ และ ไม่น่าจะเกิดขึน้ กับเรา โดยเฉพาะเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ที่บางคนอาจคิดว่าเราไม่ได้มีเงินติด บัญชีมากมายอะไร เราไม่ใช่คนที่โจรจะ สนใจหรอก ฯลฯ ซึ่งถ้าเราเข้าใจเพียงแค่นี้ ก็ นั บ ว่ า คิ ด ผิ ด มหั น ต์ เป็ น อั น ตรายต่ อ ตัวเราอย่างยิ่ง เพราะภัยจากการท�ำบัตร ประชาชนตกหล่นสูญหาย หรือถ่ายเอกสาร หรือ ส่งภาพบัตรฯ ของเราให้ผู้อื่นนั้น มันไม่ใช่มีเพียงเรื่องที่เค้าจะเอาเอกสารของเราไปใช้ในการ โกงเราคนเดียวเท่านั้น จากค�ำให้สัมภาษณ์ของ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานช่วยเหลือ เหยือ่ อาชญากรรม ได้ยกตัวอย่างว่า นอกจากทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือคดีนแี้ ล้ว ยังเคยให้การช่วยเหลือ ผู้ถูกปลอมแปลงสวมสิทธิ์การใช้บัตรประชนรายก่อนๆ มาว่า มีอยู่รายหนึ่งท�ำบัตรประชาชน หาย และเห็นว่ากฎหมายปัจจุบันยกให้ว่าถ้าบัตรประชาชนหายไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งความเหมือน เมื่อก่อนแล้ว จึงละเลย ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องไปแจ้งความรักษาสิทธิ์ใดๆ ของตัวเองไว้ จนกระทั่ง วันหนึ่งอยู่ดีๆ ก็ถูกด�ำเนินคดี ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง ขายของออนไลน์ ให้ลูกค้าโอนเงิน เข้าบัญชี แล้วไม่ยอมส่งของให้ ซึ่งปรากฏว่าที่จริงแล้วคือ มีคนร้ายเอาบัตรประชาชนที่เคยท�ำ หายไปเปิดบัญชีธนาคาร แล้วไปแกล้งท�ำทีว่าเปิดขายของออนไลน์ ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี ที่ว่านี้ แต่กว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ก็ต้องเสียทั้งเงิน เสียทั้งงาน และเสียเวลา และยังมีอีก รายหนึ่ง คือถูกขโมยบัตรประชาชนไปแสดงตนเป็นผู้ส่งพัสดุไปรษณีย์ ปรากฏว่าของในพัสดุ เป็นยาเสพติด เจ้าของบัตรฯ ตัวจริงจึงถูกจับด�ำเนินคดี แต่ไม่มีเงินประกันตัว จึงต้องออกจาก งานประจ�ำที่ท�ำอยู่ไปติดคุกเพื่อรอสู้คดี กว่าศาลจะไต่สวนจนพิสูจน์ทราบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ติดคุกไป 1 ปี 7 เดือน ต้องสูญเสียทั้งรายได้ หน้าที่การงาน หมดอนาคต มีมลทินติดตัว เพียงเพราะท�ำบัตรประชาชนหาย ซึ่งจะนับว่าเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าเราจะท�ำธุรกรรมอะไรที่ต้องใช้บัตรประชาชน จึงต้องมีการเซ็นรับรองส�ำเนา ถูกต้อง ลงวันเดือนปี และควรเขียนรายละเอียดก�ำกับทับลงไปบนภาพถ่ายเอกสารบัตรทุกครั้ง ด้วยว่า “ใช้เพื่ออะไร” นอกจากนี้ ให้พึงระวังการเล่นเกม การตอบค�ำถามท�ำคะแนน เพื่อท�ำนายผลต่างๆ ทาง ออนไลน์ หรือการซือ้ ขายทัง้ ในทางออนไลน์ และในชีวติ จริง ทีม่ กี ารให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น อีเมล เฟซบุ๊ก เบอร์โทร วัน เดือน ปีเกิด เลขบัตรประชาชน ส�ำเนาถ่ายเอกสารบัตรต่างๆ ไว้ให้มากๆ อีกทางหนึ่งด้วย ถ้าไม่จ�ำเป็นแล้วอย่าไปให้ เพราะแม้ว่าเราจะขีดฆ่าเพื่อปกปิด เลขที่บัตรฯ แล้วก็ตาม เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพิลเคชันง่ายๆ ในมือถือใช้ถอดรหัสบาร์โค้ด ออกมาเป็นตัวเลขได้แล้ว เรื่องของบัตรประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาท เพราะเราอาจจะถูกดึงข้อมูลไปเป็น เครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ใดๆ ก็ตาม ได้อีกมากมายโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

ผัดเชียงดาใส่ไข่

ปลาดุกฟูผัดพริกขิง แวะชิมริมทางฉบับนี้ จะพาคุณผูอ้ า่ นมาชิมอาหารอร่อยๆ รสชาติไทยแท้ ทีอ่ ำ� เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสาย เชียงใหม่-ฝาง กิโลเมตรที่ 20 ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ใช้ เวลาขับรถเพลินๆ ประมาณ 20 นาที คุณก็จะได้พบกับร้านอาหาร เรือนไม้ ในบรรยากาศกลางสวนร่มรื่น ที่มีสระน�้ำล้อมรอบเพิ่ม ความชุ่มชื่น “ร้านอาหารบ้านสวนริมน�้ำ” ร้านนี้เปิดมานานกว่า 10 ปีแล้ว เรื่องรสชาติอาหารจึงไม่ ธรรมดาแน่ๆ เมนูที่เราจะขอแนะน�ำวันนี้ คือ แกงผักเชียงดาใส่ ปลาย่าง และผัดเชียงดาใส่ไข่ ผักเชียงดาเป็นผักพื้นบ้านของทาง ภาคเหนือ รสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว น�ำมาผัดหรือแกงก็ อร่อย เป็นผักที่ขึ้นตามฤดูกาล ต่อด้วยเมนู หมูพริกขี้หนู โดยน�ำ

น�้ำพริกอ่อง

หมูสับมาปรุงรสแล้วใส่พริกขี้หนู ปั้นเป็นก้อนแล้ว น�ำไปทอด รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ หรือจะเป็น เมนู ปลาดุกฟูผัดพริกขิง ความอร่อยกรอบของเนื้อ ปลาดุกฟูที่ผัดคลุกเคล้ากับเครื่องแกงเผ็ด โรยหน้า ด้วยใบโหระพาทอดกรอบ สีสันน่ารับประทาน แถม รสชาติก็อร่อยเลิศ นอกจากนีย้ งั มีเมนูดาวเด่นอืน่ ๆ ให้เลือกลิม้ ลอง เช่น ปลาช่อนทอดย�ำ แกงคั่วหอยขม ผัดวุ้นเส้น ไข่เค็ม ไก่ทอดขมิน้ หรือจะเป็นอาหารพืน้ เมืองอย่าง ลาบหมูคั่ว แกงฮังเล แกงอ่อมไก่เมืองยอดมะพร้าว เป็นต้น และส�ำหรับใครที่ชอบทานอาหารมังสวิรัติ ทางร้านก็มีบริการเช่นกัน

ใสป่ ลาย่า ง

ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

ไก่ทอดขมิ้น

า แกงผักเชียงด

หมูพริกขี้หนู

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ที่อยู่ 261 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5329 7421 (เลยสามแยกสะเมิงประมาณ 500 เมตร ร้านอยู่ ทางขวามือ กิโลเมตรที่ 20) เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 97  

ก้าวสู่ปีที่ 9 ความสุขเรียบง่าย... สัมผัสได้ที่ “แม่กำปอง”

คู่หูเดินทาง 97  

ก้าวสู่ปีที่ 9 ความสุขเรียบง่าย... สัมผัสได้ที่ “แม่กำปอง”

Advertisement