Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 96 เดือนสิงหาคม 2559

Vol.8 No.96 August 2016

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ คู่หูเดินทางฉบับนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ�่าของสายฝน ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวแห่งหนใดก็จะ ได้พบเจอกับต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวขจี มองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นไปหมด ยิ่งถ้าตอนหลังฝนตกเราก็จะได้เห็นไอหมอกบนยอดเขาเป็น ของแถมด้วย ฉบับนี้เราพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครมากนัก แต่บรรยากาศเรียก ว่าดีสุดๆ สูดโอโซนกันได้เต็มปอด ที่ส�าคัญมีที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก แปลกใหม่มาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ วันแม่ปีนี้ถ้าใครยังไม่มี โปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน... “เขาใหญ่” ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ดีครับ และไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหน ใกล้-ไกล อย่าลืมเลือกใช้บริการ ของรถโดยสาร บขส. นะครับ “บขส.ขนส่งความสุข...ทุกเส้นทาง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th สวัสดีครับ

พลต�ารวจเอก

(อ�านาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด

สารบัญ 6

: บขส.ครบรอบ 86 ปี

22 คู่หูพักแรม : สตำร์ไลท์ เขำใหญ่ 23 แวะชิ มริมทาง : ร้ำนลำวปัน้ ข้ำว 26 มุมสุขภาพ

: เอไอเอสส่งมอบลำนสุขภำพ แห่งที่ 9

29 คู่หูดูดวง

: “เขำใหญ่” ไปกีท่ ... ี ก็ไม่มเี บือ่

30 คู่หูชัตเตอร์

บขส. อินไซด์

10 ข่าวรายทาง 15 เล่าสู่กันฟั ง 16 คู่หูพาเที่ยว Lifestyle Magazine

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

: กินอะโวคำโดดีอย่ำงไร

: 15 ส.ค. – 14 ก.ย. 2559

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา

พล.ต.อ.อ�ำนำจ อันอำตม์งำม รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดำ สมำนจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภำสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนำท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยำกร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชำดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญำ ใจสว่ำง ฝ่ ายบริหาร มณฑกำล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญำนี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภำคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วรำวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวำ หยำง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยำรินทร์ ฐำนุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวำรี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสำรคูห่ เู ดินทำงได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสำรปรับอำกำศ ช่องจ�ำหน่ำยตัว๋ และจุดประชำสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถำนี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่, สถำนีขนส่งเอกมัย, สถำนีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถำนีบริกำรของ บขส. อีกกว่ำ 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้ำนกำแฟ คำเฟดิโอโร่ ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ 94°coffee ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่ดอยตุง ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหำวิทยำลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี

บขส.จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ 86 ปี พร้อมเปิดตัวรถ โดยสำร 15 เมตร ลวดลำยใหม่ โดย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธเี ปิดงำนวันคล้ำย วันสถำปนำบริษทั ฯ ครบรอบปีที่ 86 และมอบรำงวัลพนักงำนดีเด่น สถำนี เดินรถดีเด่น และมอบรถวีลแชร์ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกำสในโครงกำร “ทุกกำรเดิน ทำงขับเคลือ่ นควำมสุขสูค่ นไทยด้วยวีลแชร์” พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) กล่ำวว่ำ ในรอบปีทผี่ ำ่ น มำ บขส. ได้ดำ� เนินกำรพัฒนำ และปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำร เพือ่ ให้ผู้ โดยสำรได้รบั กำรบริกำรทีส่ ะดวก สบำยและทันสมัย ทัง้ กำรน�ำรถโดยสำร ขนำด 15 เมตร จ�ำนวน 100 คัน มำให้บริกำรทดแทนรถโดยสำรเก่ำทีห่ มด สัญญำ ซึง่ ภำยในรถโดยสำรรุน่ ใหม่ ประกอบด้วยสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวก ครบครัน เช่น เบำะโดยสำรใหม่รปู ทรงแคปซูล ติดตัง้ ระบบนวดอัตโนมัติ ช่องเสียบ USB ส�ำหรับชำร์ตแบตเตอรี่ จอทีวขี นำดใหญ่ และล่ำสุดได้รว่ ม กับ บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหำชน) น�ำร่องติดตัง้ ระบบ กำรให้บริกำร Free Wifi on Bus ใน 4 เส้นทำงหลัก เส้นทำงละ 2 คัน อำทิ เส้นทำงกรุงเทพฯ - แม่สอด, กรุงเทพฯ - ภูเก็ต, กรุงเทพฯ - นครพนม และกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยจะเริม่ ทดสอบระบบตัง้ แต่วนั นี้ - 31 ตุลำคม 2559 และในอนำคตจะติดตัง้ Wifi ให้บริกำรกับรถโดยสำรใหม่ทกุ คันทีจ่ ะ เข้ำมำวิง่ ให้บริกำรในเร็วๆ นี้

รักษำกำรแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บขส. กล่ำวถึงผลกำรด�ำเนินงำน ที่ผ่ำนมำว่ำ บขส. ได้พัฒนำบริกำรในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร อำทิ กำรเพิม่ ช่องทำงจ�ำหน่ำยตัว๋ ผ่ำนระบบ Call Center 1490 เรียก บขส., แอปพลิเคชัน “บขส.ชัวร์”, เว็บไซต์ www.transport.co.th, บริษัท ไปรษณีย์ไทย, กำรพัฒนำกำรให้บริกำรรับ - ส่งพัสดุภณั ฑ์ ฯลฯ นอกจำกนี้ บขส. ยังได้ดำ� เนินกำรติดตัง้ ระบบ GPS บนรถโดยสำรทุกคัน และได้เพิม่ ระบบควบคุมและติดตำมกำรขับขีข่ องพนักงำนขับรถโดยสำร โดยพนักงำน ขับรถโดยสำรต้องน�ำใบขับขี่ แบบ Smart Card รุน่ ใหม่มำสแกน เพือ่ แสดง ตัวตนก่อนกำรขับขี่ ซึง่ ข้อมูลกำรขับขีจ่ ะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมของ บขส. และกรมกำรขนส่งทำงบก ซึง่ ช่วยให้กำรขับรถปลอดภัยมำกยิง่ ขึน้ นอกจำกนี้ บขส. ยังได้มโี ครงกำรน�ำร่อง “บขส. Free Wifi on Bus by AIS” เพือ่ ให้ผโู้ ดยสำรสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนเชือ่ มต่อโลกออนไลน์ได้ตลอด กำรเดินทำง โดยผูโ้ ดยสำรทุกคนที่ใช้บริกำรมือถือทุกเครือข่ำยสำมำรถเข้ำ ใช้บริกำร “บขส. Free Wifi on Bus by AIS” ได้งำ่ ยๆ ฟรี! เพียงค้นหำและเชือ่ มต่อสัญญำณ @TCL Wifi on bus แล้วกรอกข้อมูลบัตรประชำชน จำกนัน้ จะสำมำรถ ใช้ Wifi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่ำง กำรเดินทำงด้วยรถ บขส. ได้ทนั ที โดยภำยในงำนฯ บขส.ยังได้ร่วมกับ สภำกำชำดไทย จัดตัง้ จุดรับบริจำคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 ด้ำนทิศใต้ อำคำรสถำนีขนส่ง ผูโ้ ดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) อีกด้วย

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.จัดกิจกรรม Safety Day ประจ�าปี 2559

พล.ต.อ.อ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เป็นประธำนในพิธี พร้ อ มผู ้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โครงกำรวั น ควำมปลอดภั ย ครัง้ ที่ 8 ประจ�ำปี 2559 (Safety Day) ณ บริเวณชัน้ 1 อำคำรสถำนีขนส่ง ผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

บขส.ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร เนื่องในวโรกำส วันมหำมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ณ สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

บขส.จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday”

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดกิจกรรมตลำดนัดกำรกุศล “Happy Friday” โดยให้พนักงำน บขส. และชุมชนโดยรอบได้มสี ว่ นร่วมหำรำยได้ สมทบทุน โครงกำร “ทุกกำรเดินทำงขับเคลื่อนควำมสุขสู่คนไทยด้วย วีลแชร์” เพือ่ จัดซือ้ รถวีลแชร์บริจำคให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกำสทำงกำรเคลือ่ นไหว ณ บริเวณชั้น 1 อำคำรสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.เพิม่ มาตราการความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึง่

บขส.ตรวจเช็คสภำพควำมพร้อมรถโดยสำรบริษัทฯ 49 รำยกำร ก่อนให้ บริกำรช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2559 นี้

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เอไอเอส จับมือ บขส. น�าร่องโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS” ให้ผูโ้ ดยสารรถ บขส. ท่องเน็ตได้ตลอด การเดินทาง ยกระดับการให้บริการยุคดิจทิ ลั

บขส.เปิ ดโครงการ “ซื้ อตัว๋ ง่ายๆ ใช้ Drive Thru”

บขส.เปิดโครงกำร “ซื้อตั๋วง่ำยๆ ใช้ Drive Thru” อ�ำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรซื้อตั๋วโดยสำรโดยไม่ต้องลงจำกรถ น�ำร่องที่สถำนีเดินรถรังสิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ บริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เป็นประธำนในพิธีเปิด ณ จุดให้บริกำรตรงข้ำมหน้ำห้องจ�ำหน่ำยตั๋ว สถำนีเดินรถรังสิต

รก.กจญ.ตรวจเยีย่ มศูนย์ซ่อมฯ รังสิต

เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ อาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับควำม ไว้วำงใจจำก บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) โดย นายมาโนช สายชูโต รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมน�ำร่องเปิดให้บริกำรโครงกำร “บขส. Free Wifi on Bus by AIS โดยน�ำเทคโนโลยีเครือข่ำยดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศมำสนับสนุนกำรให้บริกำรรถสำธำรณะ และ ยกระดับกำรบริกำรด้ำนระบบคมนำคมขนส่ง เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ ผู้โดยสำรรถ บขส. สำมำรถใช้สมำร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์ ติดต่อ สื่อสำรได้ตลอดกำรเดินทำงผ่ำนเครือข่ำย Wifi ซึ่งเอไอเอสมีควำมมุ่งมั่น อย่ำงยิ่งที่จะน�ำโครงข่ำยดิจิทัลมำสนับสนุนและเสริมขีดควำมสำมำรถกำร ให้บริกำรและกำรแข่งขันให้แก่ภำครัฐและเอกชน ก้ำวสูก่ ำรเปลีย่ นผ่ำนหรือ Digital Transformation อันจะเป็นกำรร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0

บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ให้สมั ภาษณ์ในรายการ ยิง่ ถก กนกซั ก

พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการ แทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ตรวจเยีย่ มศูนย์ ซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภำพรถ(รังสิต)

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร การเดินรถบริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ให้สมั ภำษณ์ใน รำยกำร ยิง่ ถก กนกซัก ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เกี่ยวกับรถโดยสำร 15 เมตร รุ่นใหม่ ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ณ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ว่าด้วยเรื่องของคนญี่ป่ ุ น

เรื่องแปลก ที่เคยเกิดขึน้ บนโลกใบนี้

รูไ้ หมว่ำสถิตกิ ำรส่งพิซซ่ำทีไ่ กลทีส่ ดุ ในโลก คือ 19,950 กิโลเมตร โดยเป็นกำรส่งพิซซ่ำโดยร้ำน Vegetarian Supreme ในลอนดอน มำยังเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ภาพประกอบ : www.marinerpizza.com

วิธสี งั เกตอายุการใช้งาน แบบปลอดภัยของยางรถยนต์

ก่อนออกเดินทำงไกลด้วยรถยนต์โดยสำรทุกครัง้ ลองเช็คสภำพของ ยำงรถยนต์กนั หน่อยดีกว่ำ เริม่ จำกดูระยะเวลำทีใ่ ช้งำนมำว่ำยำงนัน้ เกิน 6 ปีหรือไม่ หรือดูจำกตัวเลขกลุม่ สุดท้ำยของรหัส DOT หรือ the U. S. Department of Transportation ทีด่ ำ้ นข้ำงล้อ รถยนต์ ซึง่ จะเป็นตัวเลขสีห่ ลัก โดยเลขสอง ตัวสุดท้ำยของเลขกลุม่ นีค้ อื ค.ศ. ทีผ่ ลิตยำง รถยนต์ แต่ถำ้ เลขรหัสกลุม่ นีม้ แี ค่สำมหลัก หมำยควำมว่ำยำงนัน้ ผลิตก่อน ค.ศ. 2000 ซึง่ ถ้ำในปัจจุบนั ก็เท่ำกับ 15 ปีแล้ว ไม่ควร ใช้งำนอีกต่อไปนะ เพือ่ ควำมปลอดภัย

ประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีเ่ จริญก้ำวหน้ำไวอีกประเทศหนึง่ ของ โลก ด้วยกำรเติบโตและกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจส่งผลให้คนญีป่ นุ่ มีควำมเครียดสูง อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยต่อปีทสี่ งู และหนึง่ ในวิธยี อดนิยมคือ กำรกระโดดให้รถไฟทับตำย แต่รไู้ หมว่ำ ถ้ำหำกกระโดดให้รถไฟทับตำย พ่อแม่ญำติพนี่ อ้ งจะต้องเสียค่ำปรับเป็นจ�ำนวนทีแ่ พงมหำศำล เพรำะถือว่ำ ท�ำควำมเดือดร้อนให้กบั บริษทั รถไฟทีต่ อ้ งหยุดวิง่ เพือ่ ท�ำควำมสะอำดรำง และรถไฟ รวมไปถึงกำรสูญเสียรำยได้อกี ด้วย ภาพประกอบ : www.sugoisim-guidebook.com

เช็คสิทธิประกันสังคมของคุณ ง่ายๆ ด้วยปลายนิว้

ตอนนี้ส�ำนักงำนประกันสังคมเพิ่มช่องทำงให้เรำสำมำรถตรวจ สอบสิทธิประโยชน์ตำ่ งๆ ผ่ำนแอปพลิเคชัน “My SSO Smart Life” เพียงลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวและเลขทีบ่ ตั รประชำชน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมรหัสผ่ำนทีก่ ำ� หนดเองได้ คุณก็สำมำรถตรวจสอบสิทธิตำ่ งๆ อำทิ เงินสะสมชรำภำพ ณ ปัจจุบนั มียอดเงินเท่ำไหร่ ตรวจสอบกำรเบิกสิทธิ ประโยชน์ที่เคยได้รับ เป็นต้น ซึ่งใช้ได้กับผู้ประกันสังคมในมำตรำ 33 ลูกจ้ำงในระบบ, มำตรำ 39 ผูท้ สี่ มัครใจส่งเอง และมำตรำ 40 แรงงำน นอกระบบ โหลดได้กบั สมำรถโฟนทัง้ ระบบ IOS และ Android

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สหกรุป ๊ แฟร์ ครัง ้ ที่ 20

เครือสหพัฒน์ ยกทัพนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรมำแสดง ศักยภำพสู่สำยตำนักลงทุน เพื่อส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนทั้งใน ประเทศและส่งออก พร้อมน�ำสินค้ำอุปโภคและบริโภครำคำพิเศษ กว่ำ 1,000 คูหำ มำจ�ำหน่ำยให้กับผู้สนใจในงำน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด An Honest World เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน - 3 กรกฎำคม ที่ผำ่ นมำ ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ สิริกิติ์ อำทิ อำหำรและเครื่องดื่ม ของใช้ภำยในบ้ำน เสื้อผ้ำ เครื่อง หนัง รองเท้ำ เครื่องส�ำอำง เครื่องกีฬำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งล้วนเป็น แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภำพ นอกจำกนี้ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหำชน) ผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำโก้ ในฐำนะผูน้ ำ� ด้ำนชุดชัน้ ในอันดับ 1 ของ ไทย ได้รงั สรรค์แฟชัน่ โชว์วำโก้ “Beautiful Moment” ภำยใต้แนวคิด “An Honest Digital World” สุดอลังกำรไปกับ 5 คอลเลคชัน่ ชุดชัน้ ใน Wacoal Beauty insize, Wacoal Shape Beautifier, BRABERRY, Wacoal Mood และ Wacoal Sports

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ข่าวรายทาง

เอ.พี. ฮอนด้า ทุม่ 600 ล้าน

เนรมิตศูนย์ Honda Safety Riding Park 2 แห่ง

เอ.พี. ฮอนด้ำ ผู้จัดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ฮอนด้ำในประเทศไทย สร้ำงปรำกฏกำรณ์ครัง้ ส�ำคัญด้วยกำรประกำศเปิดตัวศูนย์ฝกึ ขับขีป่ ลอดภัย แห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดภูเก็ต ทีท่ นั สมัยและมีขนำดใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียอำคเนย์ เพียบพร้อม ด้วยสนำมฝึกสอนทัง้ ทำงเรียบและทำงฝุน่ รองรับกำรขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ ได้ ทุ กรู ป แบบ วำงเป้ ำ หมำยช่ ว ยลดอุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนและสร้ ำ ง วัฒนธรรมกำรขับขี่ที่ดี มุ่งหน้ำสู่เส้นทำงควำมปลอดภัยอย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อสังคมไทย

ไอ.ซี.ซี. สนับสนุนโครงการปัน่ จักรยานเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้แทนจ�ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวำโก้ และผลิตภัณฑ์ CW-X ชุดกระชับกล้ำมเนื้อ ส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย ร่วมแถลงข่ำวและสนับสนุนโครงกำรปั่น จักรยำนเฉลิมพระเกียรติ ภำยใต้ชื่อ โครงการ “1984 ท�าดีเพื่อแม่” ณ เทศบำลต�ำบลหัวทะเล จ.นครรำชสีมำ โดยกิจกรรมปั่นจักรยำน ดังกล่ำวจะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหำคมนี้ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-925111-5

“ปนัดดา เจณณวาสิน”

ผูห ้ ญิงเปลีย ่ นโลกค่ายรถยนต์ญป ี่ น ุ่

กฟภ. ส่งมอบ

“โครงการ 84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธำน เปิด “โครงการ 84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม พระชนมพรรษำ 84 พรรษำ 12 สิงหำคม 2559 โดยมี นายธานี ธัญญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพช, รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ ก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค, นายสุรสิทธิ์ วงศ์วทิ ยานันท์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผวก.กฟภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. เข้ำร่วมพิธี ณ บ้ำนแก่งเกำะใหญ่ อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด แต่ ง ตั้ ง “ปนั ด ดา เจณณวาสิ น ” ขึ้ น นั่ ง แท่ น “กรรมการรองผู ้ จั ด การ” (EXECUTIVE VICE PRESIDENT) 1 สิงหำคมนี้ นับเป็นผู้บริหำรหญิงคน ไทยคนแรกและคนเดียวที่มีต�ำแหน่งใน ระดับบอร์ดบริหำรของบริษัทในกลุ่มอีซูซุ มอเตอร์ และบริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก ซึ่งคุณปนัดดำ เจณณวำสิน เป็น ทีย่ อมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรรถยนต์ เมื อ งไทย และธุ ร กิ จ อี ซู ซุ โ ลกถึ ง ควำม สำมำรถ สไตล์กำรบริหำรที่เน้นกำรสร้ำง ทีม และเป็นตัวอย่ำงของนักกำรตลำด และนักประชำสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม และ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ “คิดให้ตำ่ งอย่ำงอีซูซุ” ที่ประสบควำมส�ำเร็จ มำกมำย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ตรีเพชรอีซูซุเซลส์เติบโตขึ้นเป็นหนึ่ง ในบริษัทชั้นน�ำของประเทศไทย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ห้ามเจ้านายสั่งงานนอกเวลางานนะ

ท�าไมวัวต้องดื่มเบียร์... เพื่อได้เนือ้ โกเบ

วั ว เหล่ ำ นี้ จ ะได้ ดื่ ม เบี ย ร์ ใ น ฤดู ห นำวเพื่ อ คอยกระตุ ้ น ควำมอยำกอำหำรของพวกมั น นอกจำกนี้ พ วกมั น จะได้ รั บ กำร นวดเพื่อคลำยควำมเมื่อยล้ ำและ ลดควำมเครียด ส�ำหรับกำรซื้อเนื้อ โกเบแท้นั้น (นอกประเทศญี่ปุ่น) ตอน ซือ้ จะต้องมำพร้อมใบประกำศตัวเลขประจ�ำ ตัวของวัว 10 ตัว และรอยพิมพ์จมูกของวัว (วัวต้องเป็นวัวสำยพันธุ์ ด�ำหรือ Japanese Black Cattle จำกเมืองทำจิมะ เมืองทีอ่ ยูบ่ ริเวณ ภูเขำด้ำนทิศเหนือของจังหวัดเฮียวโกในญี่ปุ่นเท่ำนั้น) เพื่อควำม อร่อยนัน้ ต้องปรุงไม่ให้สกุ มำกเกินไป โดยใช้ควำมร้อนสูงประมำณ 1 นำที รสชำติควำมอร่อยแท้ๆ คือ อร่อยนุม่ ละลำยในปำก เนือ้ วัว โกเบชัน้ ดีมรี ำคำกิโลกรัมละเกือบ 40,000 บำทเลยนะ ภาพประกอบ : www.jassw.info, www.savorjapan.com

ในเกำหลีใต้พรรคฝ่ำยค้ำนก�ำลังเร่งผลักดันร่ำงกฎหมำยให้ตรำ เป็นกฎหมำยบังคับใช้ทมี่ สี ำระว่ำด้วย “ห้ามนายจ้างสัง่ งานลูกน้อง นอกเวลางานเด็ดขาด” เพรำะทุกวันนี้นำยจ้ำงและบริษัทต่ำงๆ มักใช้ โซเชียลมีเดียสัง่ งำนลูกน้องไม่วำ่ จะไลน์หรือส่งข้อควำมแม้กระทัง่ นอกเวลำ งำนเพือ่ ให้ลกู น้องท�ำตำมค�ำสัง่ ในทันที ไม่วำ่ จะเป็นนอกเวลำงำนหรือวันหยุด บำงครั้งก็ดึกดื่นจนลูกน้องจ�ำนวนมำกเกิดควำมเครียดสะสม ไม่ใช่แค่ ประเทศเกำหลีใต้เท่ำนัน้ ทีบ่ รรดำลูกจ้ำงประสบปัญหำนี้ ประเทศในแถบยุโรป อย่ำงฝรั่งเศสและเยอรมนีก็เกิดเหตุกำรณ์เจ้ำนำยรบกวนเวลำส่วนตัว ลูกน้องเช่นกัน

ผลการวิจยั เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศจีนล่าสุด พบว่า ในแต่ละวันมีคนจีนเสียชีวติ เนือ่ งจากมลพิษทางอากาศ มากถึง 4,400 คน

นางอาย...ท�าไมถึงอาย

เวลำไปสวนสัตว์เรำมักเจอลิงลมหรือที่ผู้เฒ่ำผู้ใหญ่มักเรียกกันว่ำ “นำงอำย” ลิงลมนีเ้ ป็นลิงลักษณะตำโต ตัวป้อมกลม เป็นสัตว์ประจ�ำ ถิน่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทตี่ อนนีเ้ ป็นสัตว์ปำ่ คุม้ ครองที่ใกล้สญู พันธุ์ ลิงลม จะออกหำกินตอนกลำงคืนเพรำะดวงตำกลมโตนั้นสำมำรถมองเห็นในควำม มืดมิดได้ดมี ำก และไม่คอ่ ยสูแ้ สงในยำมกลำงวัน ดังนัน้ ตอนกลำงวันจึงมักเห็น ลิงลมเอำหน้ำซุกไว้กับตัวและวงแขน อีกทั้งยังเคลื่อนไหวช้ำเงอะงะ ท�ำให้ คนไทยสมัยก่อนคิดว่ำมันขีอ้ ำย จึงเรียกมันว่ำ “นำงอำย” ส่วนชือ่ ลิงลมนัน้ มำจำกพฤติกรรมว่องไว ปีนป่ำยคล่องแคล่วจับเหยื่อได้รวดเร็วยำมค�่ำคืน นัน่ เอง ภาพประกอบ : www.express.co.uk 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส ร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน

จัดสร้างลานสุขภาพ รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ จ.ระยอง เอไอเอส ร่วมกับ รพ.สต. บ้านคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยการจัดสร้างลานสุขภาพ พร้อมเครือ่ งออกก�าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ให้คนในชุมชนแข็งแรง ห่างไกลโรค และลดความเสี่ยงการเป็น โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง พร้อมติดตามและประเมินผลทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาว เพือ่ ลดความเสีย่ งการเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และควบคุม ไม่ให้มกี ลุม่ ผูป้ ว่ ยมากขึน้ คุณศักดิ์ชัย ปิยวิทยาการ ผู้ช่วย กรรมการผูอ้ า� นวยการ ส่วนงานปฏิบตั ิ การภูมิภาคภาคตะวันออก กล่ำวว่ำ “เอไอเอสร่ ว มใส่ ใ จและดู แ ลสั ง คม โดยเฉพำะชุมชนต่ำงๆ ทีเ่ รำมีสถำนีฐำน ติดตัง้ อยู่ เพือ่ กำรอยูร่ ว่ มกันได้อย่ำงยัง่ ยืน โดยได้ จั ด สร้ ำ งลำนสุ ข ภำพเอไอเอส แห่งที่ 9 พร้อมเครื่องออกก�ำลังกำย ให้แก่ รพ.สต.บ้ำนคลองบำงไผ่ เนื่องจำกปัจจุบันกำรเพิ่มขึ้นของควำม เจ็บป่วยจำกโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของประชำชนทัว่ ประเทศมีอตั รำสูงขึน้ โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรรับประทำนอำหำร กำรขำดกำรออกก�ำลังกำย เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลงำนสำธำรณสุขชุมชนและเป็นศูนย์กลำงในกำร ดูแลส่งเสริมสุขภำพของคนในชุมชนได้มเี ครือ่ งมือในกำรสนับสนุนให้ คนในชุมชนเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย มีกำรออกก�ำลังกำย อย่ำงต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนสำมำรถติดตำมและประเมินผล ด้ำนสุขภำพชีวติ ทีด่ ี และชุมชนมีควำมเข้มแข็งได้อย่ำงยัง่ ยืน

ล่ำสุด เอไอเอสได้จดั สร้ำงลำนสุขภำพ พร้อมเครือ่ งออกก�ำลังกำย ส่งมอบให้ รพ.สต.บ้ำนคลองบำงไผ่ พร้อมทัง้ ได้จดั ท�ำคูม่ อื แนะน�ำวิธกี ำรใช้เครือ่ งออกก�ำลังกำย ส�ำหรับให้นกั วิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขประจ�ำ รพ.สต. และ อสม.ใช้เป็นเครือ่ งมือ ในกำรส่งเสริมสุขภำพของคนในชุมชน โดยเอไอเอส และ รพ.สต.จะมีกจิ กรรม กระตุน้ กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนือ่ ง ตลอดจนร่วมกันติดตำมและประเมินผลควำม ก้ำวหน้ำของกลุม่ ผูป้ ว่ ยและกลุม่ เสีย่ งเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน เพือ่ ให้คนในชุมชนเห็น ควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำยและกำรมีสขุ ภำพทีด่ ี มีภมู คิ มุ้ กันโรคและลดควำม เสีย่ งในกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ โดยเฉพำะโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่นเดียวกับในพืน้ ที่ อืน่ ๆ ทีเ่ อไอเอสได้จดั สร้ำงลำนสุขภำพไปแล้ว ประชำชนในพืน้ ทีต่ ำ่ งกระตือรือร้น และเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย ไม่วำ่ จะเป็นผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง ประชำชน ทัว่ ไป วัยรุน่ หรือเด็ก รวมทัง้ คนพิกำรก็ยงั มำร่วมใช้เครือ่ งออกก�ำลังกำยนีเ้ ป็นประจ�ำ และสม�ำ่ เสมอด้วย ทัง้ นีก้ ำรติดตำมและประเมินผลร่วมกับ รพ.สต.พบว่ำ ในหลำย พืน้ ทีค่ นในชุมชนมีสขุ ภำพทีด่ ขี นึ้ ”

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

เขาใหญ่ ไปกี่ที...ก็ไม่มีเบื่อ

เราเชื่ อว่าใครหลายๆ คนคงเคย ได้ไปสัมผัส ‘เขาใหญ่’ กันมาบ้าง แล้ว อย่างน้อยๆ ก็คนละหนึ่งครัง้ หรือ มากกว่านัน้ เราเองก็เช่ นกัน มาเยือน เขาใหญ่ในรอบนี้ก็นับได้หลายครัง้ แล้ว “เขำใหญ่” นอกจำกจะมีชื่อเสียงใน เรือ่ งของอำกำศและธรรมชำติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ แล้ว ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้ำงแปลกๆ ใหม่ๆ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท ทีพ่ กั ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟเก๋ๆ สถำนที่ สวยๆ และอื่นๆ อีกมำกมำยที่ท�ำให้เรำตื่นเต้น สนุก และสุขใจในทุกครั้งที่มำเยือน เรียกว่ำ “มำกี่ที...ก็ไม่มี เบื่อกันเลย” หำกใครขับรถผ่ำนเส้นทำงลัดเขำใหญ่-วังน�ำ้ เขียว หรือถนนโยธำธิกำร จะเห็นสิ่งก่อสร้ำงหนึ่งที่ปลูกบน เนินเขำเล็กๆ สีขำวสูงสวยโดดเด่น บนปลำยสุดยอด หลังคำมีไม้กำงเขนอยู่... ก็เป็นโบสถ์อะซิ! ใช่แล้วค่ะ ที่นี่คือวัดคำทอลิกแห่งแรกและแห่งเดียวของเขำใหญ่ ตั้งอยู่หน้ำทำงเข้ำโรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้นท์ รีสอร์ท (Kensington English Garden Resort) ชื่อ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง เขาใหญ่ (The Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung Church Khao Yai) สร้ำงขึ้นด้วยจิตศรัทธำของ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนำ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรและประธำนกรรมกำร บริหำร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) และภรรยำ คุณทิพำภรณ์ โชควัฒนำ พร้อมครอบครัวและกัลยำณมิตร ที่ระดมเงิน บริจำคซื้อที่ดินและก่อสร้ำงวัดนี้ขึ้นมำเพื่อโมทนำคุณพระพร้อมยืนยันถึง พลังแห่งกำรภำวนำเป็นพิเศษ โดยค�ำเสนอวิงวอนของ บุญรำศี นิโคลำส บุญเกิด กฤษบ�ำรุง มีพธิ เี ปิดเสกวัดใหม่เมือ่ วันเสำร์ที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 กำรก่อสร้ำงวัดใช้สถำปัตยกรรมแบบโกธิค ซึง่ เป็นแบบทีน่ ยิ มใช้ในกำร สร้ำงอำสนวิหำร แอบบี และคริสต์ศำสนสถำนต่ำงๆ ของยุโรป ตรงกลำง เป็นพระแท่นบูชำ ภำยในตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงำม และมีประวัติของ คุณพ่อนิโคลำสอยู่ฝั่งขวำมือของพระแท่นบูชำ ส่วนด้ำนซ้ำยเป็นรูป พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ ซึ่งที่นี่จะมีพิธีบูชำขอบพระคุณ ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 11.00 น. โดยพระสงฆ์จำกนครรำชสีมำ ชำวบ้ำนที่เป็นคำทอลิกและ นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำร่วมพิธีได้ ทำงวัดอนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ได้ แต่ควรแต่งกำย ให้สุภำพเพรำะถือว่ำเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำเช่นกัน โบสถ์ เปิด เวลำ 8.00 – 18.00 น. ด้ำนข้ำงโบสถ์มีอำคำรจัดแสดงภำพวำดเกี่ยวกับคริสตจักรจำกศิลปิน

หลำยท่ำน มีกำรจัดตกแต่งสวนหย่อมเล็กๆ และรูปปั้นคุณพ่อนิโคลำส บุญเกิด กฤษบ�ำรุง สถำนที่สวย มีควำมสงบ ดูร่มรื่นมำก บริเวณทำงเข้ำด้ำนขวำมือก่อนถึงตัวโบสถ์ ถูกจัดตกแต่งให้เป็นสวน สไตล์อังกฤษ มีขนำด 3 ไร่ ที่นี่เป็นมำกกว่ำสวนดอกไม้ เพรำะได้เพิ่มเติม ลูกเล่นให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ไม่วำ่ จะเป็นเขำวงกต ศำลำชมสวน ร้ำน อำหำรเคนซิงตัน เทอเรซ คิทเช่น และจุดถ่ำยภำพ.. มองเผินๆ เดินเล่น เพลินๆ นึกว่ำอยู่ประเทศอังกฤษเลย ค่ำเข้ำชมสวน ผู้ใหญ่คนละ 100 บำท นักศึกษำ-เด็ก-ผู้สูงอำยุ คนละ 50 บำท เด็กต�่ำกว่ำ 50 ซม. และผู้ที่มำพักที่โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ เข้ำฟรี สอบถำมรำยละเอียดโทร. 09 1974 9999 หรือ www.kensingtonresort-khaoyai.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


และถ้ำใครขับรถเข้ำเขำใหญ่มำทำงร้ำนแดรี่โฮม บริเวณ ถนนมิตรภำพ ก่อนจุดตัดทำงขึ้น อช.เขำใหญ่ ประมำณ 3 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ำมร้ำนเป็นลำว ก่อนถึง Primo Piazza จะ เห็นโรงไม้หลังใหญ่ที่ปกคุลมไปด้วยใบไม้สีเขียว และร้ำนกำแฟ สไตล์โมเดิร์น คันทรี ที่มีเอกลักษณ์สวย เก๋ แปลกตำ ก็แวะเข้ำ มำกันได้เลย ที่นี่เปิดให้บริกำรที่พักขื่อ The Birder’s Lodge ซึ่งมีเพียง 5 ห้องเท่ำนั้น ส่วนด้ำนหน้ำจะเป็นร้ำนอำหำรและร้ำนกำแฟชื่อ BL Café + Grill ตัวร้ำนใช้ไม้ เหล็ก และกระจกเป็นส่วนประกอบ 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หลัก เพื่อให้รู้สึกอบอุ่นและเปิดโล่งในบำงมุมที่ต้องกำรโชว์ทัศนียภำพของ ทิวเขำ เพิม่ ควำมชุม่ ชืน่ ด้วยกำรประดับตกแต่งต้นไม้ทงั้ ภำยนอกและภำยใน มีมุมสวยๆ ให้เลือกนั่งทั้งแบบอินดอร์และเอ้ำดอร์ ตัวอำคำรแบ่งเป็น 2 ชั้น ซ่อนเหลือบมุมเก๋ๆ ไว้ได้อย่ำงลงตัว มีเรือนกระจกอยู่ปีกข้ำงด้ำนหน้ำ เหมำะส�ำหรับก๊วนเพื่อนฝูงนั่งเม้ำท์มอย ในส่วนขอเมนูอำหำรและเครือ่ งดืม่ ก็มีให้เลือกทัง้ แบบอำหำรจำนเดียว และเมนูทำนเล่นเบำๆ อำทิ โรตีแกงเขียงหวำนเนื้อ/ไก่ เมี่ยงปลำแซลม่อน ย�ำสมุนไพร สลัดผัก ไส้กรอกรวมกริลล์ หรือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเย็นอย่ำง Apple soda ที่เสิร์ฟมำพร้อมกับสำยไหมเก๋ไก๋สุดๆ และในทุกวันศุกร์และ เสำร์จะเปิดให้บริกำรเมนูปง้ิ ย่ำง ร้ำนเปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 08.30 - 18.00 น. วันศุกร์-เสำร์ ปิด 22.00 น. สอบถำมรำยละเอียดโทร. 0 4430 0185

ถนนธนะรัชต์ คือถนนสำยหลักที่มุ่งหน้ำตรงขึ้นสู่ อช.เขำใหญ่ ทำง อ�ำเภอปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ซึ่งบรรยำกำศทั้งสองข้ำงทำงจะมีกำร เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำ ด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ทีพ่ กั สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว ที่มีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมำสร้ำงสีสันใหม่ๆ ให้ถนนเส้นนี้อยู่เสมอ วันนี้เรำมี 2 ร้ำนยอดฮิตอยู่ใกล้ๆ กันมำแนะน�ำ ร้ำนแรก เดอะ ช็อคโกแลต แฟคทอรี่ (The Chocolate Factory) แบ่งเป็น 2 โซนคือ ด้ำน บนจะเป็นส่วนของร้ำนอำหำรที่มีทั้งเมนูไทย และอำหำรสไตล์ยุโรป ส่วน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


ด้ำนล่ำงจะเป็นส่วนของร้ำนกำแฟ ที่มีเมนูหวำนๆ อย่ำงช๊อคโกแลตเป็น ดำวเด่น ภำยในร้ำนจัดแบ่งเป็นโซนทีน่ งั่ มุมของหวำนและเบเกอรี่ เคำเตอร์ สั่งเครื่องดื่ม มุมขำยของฝำกอร่อยๆ ที่ท�ำมำจำกช็อคโกแลต รวมถึงมุม สำธิตกำรท�ำช็อคโกแลตกันแบบสดๆ ร้ำนสวย บรรยำกำศดี แถมมีมุมให้เลือกแชะ แชะ แชะ... เยอะอยู่ค่ะ เปิดบริกำร จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 10.30 - 22.00 น. / เสำร์ - อำทิตย์ เวลำ 10.00 - 22.30 น. โทร. 09 2443 8881 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว

เส้นทางที่ 1 คือ จำกกรุงเทพฯ มุ่งหน้ำไปทำง สระบุรี บนถนนทำงหลวงหมำยเลข 1 เลี้ยวขวำตรง ทำงแยกเข้ำอ�ำเภอเมือง เพื่อเข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข 2 ถนนมิตรภำพ เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 56 ให้เลี้ยวขวำเข้ำ สู่ถนนธนะรัชต์ เส้นทางที่ 2 คือ จำกกรุงเทพฯ - แยกหินกอง แล้ ว ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 33 (นครนำยกปรำจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้ทำงหลวง 3077 มุ่ง หน้ำสู่เขำใหญ่ และส�ำหรับแฟนคลับของสะสม ของเล่น ตัวกำร์ตูนต่ำงๆ ที่หำยำกจำกทั่วทุกมุม โลก ห้ำมพลำดร้ำนนี้ เดอะ เทลคาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่ (The Tale Cafe and Gallery) ร้ำนอำหำรอร่อยทีต่ กแต่งร้ำนด้วยของสะสมทีเ่ ป็นทีช่ นื่ ชอบของเจ้ำของร้ำนและครอบครัว น�ำมำวำงจัดแสดงให้ลกู ค้ำได้ชมกันแบบจุใจสร้ำงควำมแปลกใหม่ไปอีกแบบ เหมือนได้นงั่ รับประทำนอำหำรในโลกของจินตนำกำร ส่วนบริเวณด้ำนข้ำงร้ำนจัดเป็นทีข่ ำยสินค้ำญีป่ นุ่ มือสอง เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 09.30 - 21.00 น. โทร. 09 2639 6961 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21

รถโดยสารสาธารณะ

มีรถโดยสำรของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออก จำกสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทุกวัน สอบถำมรำยละเอียดและตำรำงเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส.หรือ www.transport.co.th


คู่หูพักแรม

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

สตาร์ไลท์ เขาใหญ่

ความสุขที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ เป็นโรงแรมและรีสอร์ททีม่ ที พี่ กั หลากหลายสไตล์ให้เลือก ทัง้ แบบครอบครัว คูร่ กั และกลุม่ แก๊งค์เพือ่ นฝูง ถ้าชอบความเป็นส่วนตัวก็เลือกพักแบบบ้านเดีย่ วสไตล์ รีสอร์ท ที่ให้ความรูส้ กึ สงบร่มรืน่ ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ แต่ถำ้ ชอบควำมสะดวกสบำยใกล้หอ้ งอำหำรและสระว่ำยน�ำ้ ก็ เลือกพักบนอำคำร ซึง่ มีหอ้ งให้เลือกทัง้ แบบดีลกั ซ์และซูพเี รีย แต่ถำ้ ใครมำแบบกลุม่ แก๊งค์แนวผจญภัยนิดๆ ทำงโรงแรมเพิง่ เปิดทีพ่ กั โซนใหม่ดำ้ นหลังซึง่ แต่ละห้องจะเป็นเตียง 2 ชัน้ เริม่ ต้นทีห่ อ้ งละ 4 - 8 คน มีหอ้ งน�ำ้ และห้องอำบน�ำ้ ในตัว พร้อม ห้องสัมมนำและลำนกิจกรรม บรรยำกำศโดยรอบของทีน่ เี่ รียกว่ำเป็นส่วนตัวมำก ไม่ วุน่ วำย มองไปทำงไหนก็เห็นวิวของขุนเขำโอบล้อม บริเวณ ใกล้กับสระว่ำยน�้ำจะเป็นส่วนของห้องอำหำร ซึ่งมีอำหำร เลิศรสรอให้บริกำรอยู่ อำทิ หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์อบซีส ที่น�ำผักโขมและซีสไปวำงไว้บนตัวหอย เมื่อน�ำเข้ำเตำอบ

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ท�ำให้ควำมสดหวำนของเนือ้ หอยยังคงอยู่ ทำนคูก่ บั เฮิรป์ ซอส อร่อยลงตัว หรือจะเป็นสเต็กพอร์คช็อป รำดด้วยน�ำ้ ซอสสูตรเฉพำะของทีน่ ี่ อร่อยนุม่ และถ้ำ ชอบแบบรสจัดขึน้ มำหน่อยขอแนะน�ำ แซลม่อนแซ่บ อร่อยแซ่บกับน�้ำรำดที่เผ็ดร้อนเข้มข้น ทำนคู่กับ เนือ้ แซลม่อนสไลด์ได้แบบไม่ขดั เขิน ในเรือ่ งของ เบเกอรีท่ นี่ ถี่ อื เป็นจุดขำย เพรำะท�ำเองทุกเมนูจงึ ได้ควำมสดใหม่หอมกรุน่ จำกเตำทุกวัน โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ ที่ตั้ง 119 หมู่ 6 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130 เขำใหญ่ โทร. 0 4475 6248-9 กรุงเทพฯ โทร. 0 2245 3761-2


เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

แวะชิมริมทาง

ไก่นาย่างถังแดง

ร้านลาวปั้ นข้าว

อร่อยแซ่ บแบบต้นต�ารับ

ไปเที่ยวแดนดินถิ่นอีสานกันทั้งที ถ้าไม่ได้ สัมผัสกับรสชาติอาหารพื้นเมืองก็คงเหมือน มาไม่ถึง วันนี้แวะชิมริมทางของพาท่านผู้อ่านไปลิ้มรส กับอาหารอีสาน-ไทย สไตล์ฟวิ ชัน่ ทีน่ า� มาผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวที่ “ร้านลาวปัน้ ข้าว” ร้ำนนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณถนนทำงหลวงชนบท สำย นม. (กุดกล้ำ-ผ่ำนศึก) ซึง่ เป็น ทำงลัดทีส่ ำมำรถทะลุออกอ�ำเภอมวกเหล็กได้ หำกเข้ำมำทำงร้ำนแดรี่ โฮม บริเวณถนน มิตรภำพ ก็ขบั ตรงมำเรือ่ ยๆ ประมำณ 5 กิโลเมตร ร้ำนจะอยูท่ ำงด้ำนขวำมือ มีปำ้ ย หน้ำร้ำนโดดเด่น ตัวร้ำนเป็นแบบโอเพ่นแอร์เปิดโล่งเพือ่ ให้ลกู ค้ำได้สมั ผัสกับอำกำศ ของเขำใหญ่ และถือเป็นกำรถ่ำยเทอำกำศให้หมุนเวียนไปด้วยในตัว พืน้ ทีก่ ว้ำงขวำง เลือกนัง่ ได้ตำมใจชอบ มีทจี่ อดรถพร้อม เริ่มต้นควำมอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์ของ ที่นี่คือ ไก่นาย่างถังแดง เนื้อไก่หอมนุ่มที่คลุก เคล้ำมำกับเครือ่ งเทศสูตรเฉพำะ ย่ำงแบบไฟรุมๆ ไม่รอ้ นจัด ท�ำให้ได้เนือ้ ไก่นำย่ำงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ อร่อย หอม รสชำติดี เนื้อไก่ไม่แห้งจนเกินไป ยิ่งได้ทำนคู่กับข้ำวเหนียวร้อนๆ แป๊ปเดียว... หมดจำน ต่อด้วยเมนู แกงลาวเห็ดสามอย่าง ได้แก่ เห็ดฟำง เห็ดนำงฟ้ำ และเห็ดขอนทีม่ คี วำมกรุบ กรอบในตัว น�ำมำต้มในน�ำ้ ใบย่ำนำง ใส่ตะไคร้และ ต�าไทย

ใบมะกรูดเพิม่ ควำมหอม รสชำติคล้ำยๆ แกงเลียงภำคกลำง อร่อย ใช้ได้ เพิม่ ดีกรีควำมแซ่บกับ ต�าลาวกุง้ สด รสชำตินวั สุดๆ ควำม อร่อยแซ่บที่คลุกเคล้ำมำกับกุ้งสด ช่วยเพิ่มอรรถรสในกำรกินได้ อย่ำงดี เมนูธรรมดำที่ไม่ธรรมดำอย่ำง ลาบหมูทอด ก็อร่อยไม่นอ้ ย หน้ำ ข้ำงนอกเหลือง ข้ำงในนุม่ ชุม่ ไปด้วยรสชำติของลำบแท้ๆ ทำนคู่ กับผักสด..เลิศค่ะ ปิดท้ำยควำมแซ่บแบบอินเตอร์กบั พล่าแซลมอน โดยน�ำแซลมอนไปลวกพอสุก แล้วรำดด้วยน�้ำย�ำ ใส่น�้ำพริกเผำ ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูดหัน่ ฝอย รสชำติออกเปรีย้ วอมหวำน นิดๆ ไม่เผ็ดมำก เมนูนเี้ หมำะมำกส�ำหรับคนรักสุขภำพ นอกจำกนี้ทำงร้ำนยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกชิมกันอย่ำงหลำก หลำย อำทิ ปลำทับทิมคั่วพริกเกลือ ตับผัดพริกไทด�ำ ต�ำถำด สเต๊กลำว แหนมซี่โครงหมูทอด คอหมูทอดโหระพำกรอบ เป็นต้น พร้อมมีมมุ ผักสดให้บริกำร อ�ำเภอปำกช่องไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ มำกนัก วันไหนว่ำงๆ อยำกเปลีย่ นบรรยำกำศรับประทำนอำหำรแบบจัดเต็มอร่อยครบสูตร ก็อย่ำลืมลองแวะทีร่ ำ้ นลำวปัน้ ข้ำวกันดูนะคะ...คอนเฟิรม์ ค่ะ!!! ร้านลาวปั้ นข้าว

ที่อยู่ 103 ม.4 ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320 โทร. 09 1783 4993, 09 7213 4930 เฟซบุ๊ก : LAOSPUUNKHAOW ID LINE : 0972134930 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ปั ญ หาข้ อ ศอกด� า แก้ไขได้ เพียงแช่นา�้ อุน่ ผสมสบู่ จากนั้นพอก ดิ น สอพองทิ้ ง ไว้ 10 นาทีแล้วล้างออก ซับ น�้าให้แห้งแล้วทาโลชั่น ท�าเป็นประจ�ารอยคล�้า จะค่อยๆ จางลง

เทคนิคการทาสีลปิ สติก ให้เรียบเนียน

ท�าไมผิวแห้งแต่หน้ายังมัน

หลำยคนมักจะสงสัยว่ำตัวเองมีผิวแห้ง แต่ในระหว่ำงวันท�ำไมหน้ำ ยังมันเยิ้ม เหตุผลก็คือผิวของคุณพยำยำมปรับตัวให้รักษำสมดุล อยู่เสมอ เมื่อรู้สึกว่ำผิวแห้งเกินไปก็จะหลั่งน�้ำมันตำมธรรมชำติออกมำ เคลือบผิวเพื่อลดกำรสูญเสียน�้ำหล่อเลี้ยงผิวไม่ให้ผิวแห้งมำกนัก ยิ่งคนที่มี พฤติกรรมท�ำร้ำยควำมชุ่มชื้นของผิว เช่น พักผ่อนน้อย ดื่มน�้ำเปล่ำน้อย เกินไป ดื่มแอลกอฮอล์บ่อย ไม่ค่อยออกก�ำลังกำย มักจะประสบปัญหำนี้ บำงคนรู้สึกว่ำหน้ำมันเลยยิ่งล้ำงหน้ำบ่อยหรือซับมันใบหน้ำทั้งวัน แต่ หลังจำกนัน้ กลไกของผิวก็จะรูส้ กึ ว่ำผิวแห้งเกินไปจึงผลิตน�ำ้ มันออกมำเรือ่ ยๆ จนคุณรู้สึกว่ำผิวหน้ำมันตลอดเวลำนั่นเอง

บำงครั้งกำรทำลิปสติก จำกตัวแท่งโดยตรงนั้น อำจไม่เรียบเนียนและสีติดยำก ต้องทำซ�้ำๆ หลำยรอบกว่ำจะได้ สีและควำมสดชัดตำมที่ต้องกำร ผู้เชี่ยวชำญและเมกอัพอำร์ทิสต์ หลำยคนแนะว่ำ ลองตักลิปสติก จำกแท่ง เกลี่ยบนหลังมือหรือ วัสดุเรียบเนียนอย่ำงเช่น แผ่นพลำสติกใส (แต่ต้องมั่นใจนะว่ำสะอำด) จำกนั้นเกลี่ยสีให้เรียบเนียนไม่จับตัวกันเป็นก้อน แล้วใช้พู่กันระบำย ลงบนริมฝีปำก วิธีนี้จะช่วยให้ได้สีปำกสดชัดตำมต้องกำรพร้อมควำม เรียบเนียนสม�่ำเสมอด้วย และถ้ำต้องกำรรูปปำกอิ่มเต็มลองใช้ดินสอ เขียนขอบปำกด้ำนบนเพิ่มออกมำทั้งสองข้ำง วิธีนี้จะช่วยให้ปำกดูอิ่ม เต็มมำกยิ่งขึ้นได้ในพริบตำ

แก้ อ าการผิ ว แพ้ แ ดดโดย ใช้ เ ปลื อ กแตงโมฝานเป็ น ชิ้ น เล็กๆ แช่ตู้เย็นแล้วน�าไปแปะ บนผิว ช่วยลดอาการปวดแสบ ปวดร้ อ น ปลอบ ประโลมให้ผิวรู้สึก เย็นและชุ่มชื้นขึ้น

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ความสวยสไตล์ Kylie Jenner

เส้นผมสวยด้วยหลากวิธแี สนง่าย

หากหนังศีรษะแห้งเป็นขุย แนะให้ใช้ออยส์นวดเบำๆ ให้ทั่ว เพื่อช่วย บ�ำรุงเส้นผมให้เงำงำม ระหว่ำงนวดควรใช้ปลำยนิ้วมือกดไปตำมจุดต่ำงๆ จะช่วยกระตุ้นกำรไหลเวียนของเส้นเลือดใต้หนังศีรษะได้ดีอีกด้วย เพื่อเส้นผมลื่นนุ่มสลวย หลังสระผม เช็ดให้หมำดๆ จำกนั้นชโลมเบียร์ สดหมักไว้ 20 นำที แล้วล้ำงออกให้ สะอำด รับรองว่ำเส้นผมจะนุ่มลื่นน่ำ สัมผัส ผมสวยด้วยมะนาว เพียง ใช้น�้ำมะนำวผสมน�้ำหมักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จำกนั้นล้ำงออก ให้สะอำดเส้นผมจะนุ่มสลวย เงำงำม การนวดศีรษะบ่อยๆ จะช่วย กระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือด เร่งให้ผมยำวเร็วขึ้นได้ด้วยนะ ป้องกันผมเสียก่อนว่ายน�้าหรือเล่นน�้าทะเล ให้ใช้ออยล์ลูบผมก่อนใช้ หมวกคลุม หากมีปัญหาเรื่องรังเเค น�ำมะกรูดมำเผำแล้วน�ำมำสระผม วิธีนี้จะช่วย ให้เส้นผมอ่อนนุ่มดกด�ำและป้องกันรังแคได้ด้วย

Kylie Jenner น้อง เล็ ก แห่ ง บ้ ำ นคำดำ เชี ย นที่ ส วยเปรี้ ย วซ่ ำ ส์ ไ ม่ แพ้ใคร เธอออกอะไรมำขำย ก็ ข ำยดี เ ป็ น เทน�้ ำ เทท่ ำ ครั้ ง ก่ อ นลิ ป คิ ท ก็ ส ร้ ำ ง ปรำกฏกำรณ์ยอดขำยถล่ม ทลำย ล่ำสุดกับ Kyshadow Kit สีอำยแชโดว์สุดเเจ่มเฉด สี น�้ ำ ตำลที่ เ ธอใช้ มั น ทุ กวั น เป็นเวลำ 6 เดือน ในทุกๆ ลุ ค ที่ ถ ่ ำ ยลงโซเชี ย ล และ แน่นอนว่ำเมื่อเปิดขำย มัน ก็ขำยหมดภำยใน 1 นำที (อะไรนะ!!! เรำไม่ได้หูฝำด กันใช่ไหม) รูปภาพประกอบ: www.thekyliejenner.com

สาวผิวคล�้าแต่งหน้าแบบไหนให้เป๊ะปั ง

ก่อนอืน่ ควรเลือกรองพืน้ ทีส่ ีใกล้เคียงกับผิวจริงมำกทีส่ ดุ รองพืน้ สีออ่ นเกินไปจะท�ำให้ หน้ำเทำดูหลอก ในขณะทีร่ องพืน้ ทีเ่ ข้มไปจะยิง่ ท�ำให้หน้ำหมองคล�ำ้ กำรใช้อำยแชโดว์ สีออ่ นๆ พำสเทลก็ทำ� ได้ เพียงทำเบำๆ เเละเน้นบริเวณปลำยหำงตำก็เพียงพอ ปัดขนตำและ กรีดอำยไลเนอร์เบำๆ บลัชออนเลือกสีชมพูอมส้มหรือพีชจะช่วยขับผิวให้ดูสุกสว่ำงยิ่งขึ้น ริมฝีปำกสีชมพูสม้ หรือเบจน�ำ้ ตำลจะช่วยให้ดสู ดใสอย่ำงเป็นธรรมชำติ จะแตะไฮไลต์สที องนิดๆ ตำมโหนกคิ้ว โหนกเเก้ม จะเสริมให้ผิวดูเรืองรองยิ่งขึ้น นอกจำกนี้สำวผิวคล�้ำควรเลือกท�ำสี ผมโทนเข้มเน้นด�ำ น�้ำตำลประกำยแดงช่วยขับผิวให้สว่ำงได้อีกทำง ภาพประกอบ : www.slffashion.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

เข้าพรรษานี้

มาฟื้ นฟู ตับกันหน่อยดีไหม ส� า หรั บ นั ก ดื่ ม ทั้ ง หลายที่ อ ยากจะงด เหล้าเข้าพรรษากับเขาบ้างสักครั้ง เราอยากขอแนะวิธฟี น้ื ฟูตบั แบบชิลๆ พร้อม เปิดใจเรียนรู้จักตับของคุณเองให้มากขึ้น อีกสักนิด และนี่คือเคล็ดลับในการดูแลและ ฟื้นฟูตับของเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

1. 2.

ไม่ควรรับประทานยาหากไม่จ�าเป็ น

เพรำะยำเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ลำยตับโดยตรง บำงคน ติดนิสัยมีอำกำรเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็รีบกินยำ ดักไว้ก่อน ขอบอกเลยว่ำนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิด เชื่อไหมแค่ “พักตับ” เลิกดื่ม ก็ช่วย ให้ตับไม่ต้องท�ำงำนหนักและฟื้นฟูกลับมำแข็งแรงได้อย่ำงรวดเร็ว

3.

อย่าปล่อยให้เกิดโรคอ้วน

อย่ำรับประทำนอำหำรประเภท คำร์ โ บไฮเดรตสู ง ในปริ ม ำณมำก เพรำะอำจจะเสี่ยงภำวะไขมันแทรก ในตับได้

4.

เข้านอนไม่ดึกเป็ นประจ�า สม�่าเสมอ โดยเฉพำะเวลำ

22.00 น. เพรำะในช่วง 22.00 02.00 นัน้ เป็นช่วงทีต่ บั จะซ่อมแซม ตัวเองได้ดีที่สุด และควรให้เวลำใน กำรนอนหลับพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ ไม่ตื่นระหว่ำงกลำงดึกบ่อยๆ ขับถ่ายให้เป็นเวลา เพรำะอำกำรท้องผูกจะท�ำให้ตับท�ำงำนมำกขึ้น หลำย คนคิดว่ำไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลย แต่กำรท้องผูกเป็นประจ�ำส่งผลกระทบหลำย อย่ำงกับกลไกกำรท�ำงำนของร่ำงกำย ไม่ควรทานอาหารที่ปรุงแต่งและมีการสังเคราะห์มาก เช่น ใส่สีผสม อำหำร ใส่วัตถุกันเสีย และน�้ำตำลเทียม

5. 6.

กินอะโวคาโดดีอย่างไร รู้ไหมว่าในอะโวคาโดหนึ่งผลมีคุณประโยชน์อะไรบ้าง รดไขมันดี เหมำะส�ำหรับผู้มีควำมเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ • ช่มีวกยลดไขมั นเลว ลดไตรกลีเซอร์ ไรต์ ป้องกันโรคหัวใจ • • •

ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มีปริมำณน�้ำตำลต�่ำ ไม่มีโซเดียม และมีคลอเรสเตอรอลต�่ำ มีใยอำหำรสูง เหมำะส�ำหรับผู้ต้องกำรลดน�้ำหนัก อีกทั้ง คำร์โบไฮเดรตต�่ำ มีกรดโอเลอิกที่ท�ำให้อิ่มไวขึ้น มีโฟเลทสูง ช่วยในกำรสร้ำงเนื้อเยื่อของทำรกในครรภ์ แพทย์จำ� นวนมำกจึงแนะน�ำให้หญิงตัง้ ครรภ์รบั ประทำน

Health tip

7.

เลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบ�ารุงตับ

เช่น ผักใบเขียวต่ำงๆ ที่ช่วยลดกำรสะสม โลหะหนักในตับ แครอทที่ทำงกำรแพทย์แผน จีนเชื่อว่ำมีคุณสมบัติในกำรบ�ำรุงตับ บ�ำรุง เลือด ผักประเภทหัวอย่ำง บลอกโคลี่ที่มี กลูโคซิโนเลต Glucosinolate ที่ช่วยกระตุ้น ให้ ตั บ ผลิ ต เอนไซม์ ต ่ อ ต้ ำ นสำรพิ ษ และ เอนไซม์ชว่ ยย่อย เมือ่ ระบบย่อยอำหำรท�ำงำน ได้ปกติก็ช่วยให้ตับได้ลำ้ งพิษในตัวเองเช่นกัน ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก สสส. 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หลายๆ คนติดนิสัยชอบนอนดูทีวีหรือนอน อ่านหนังสือ บอกเลยว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงหมอน รองกระดูกคอสึก แนะน�าว่าควรนั่งในท่าสบายๆ ไม่ เ กร็ ง หลั ง ตรงเกิ น ไปหรื อ นั่ ง หลั ง งอเกิ น ไป จะดีกว่า


การนอนตะแคงขวา จะช่ ว ยลดอาการปวด หลัง แถมช่วยให้หัวใจ เต้นสะดวกด้วยส�าหรับ คนถนัดซ้ายที่อาจเสี่ยง อาการลมจุกเสียดลิ้นปี่ บ่อยๆ

Cyberbullying คืออะไร

ท�าไมในโลกโซเชี ยลพู ดถึงกันจัง Cybernullying ก็คือวิธีกำรรังแกกันในยุคไฮเทค โดยเฉพำะ ในหมู่เด็กๆ และเยำวชน โดยใช้เครื่องมือสื่อสำรอย่ำง สมำร์ทโฟน แทบเลท คอมพิวเตอร์เชือ่ มต่อสังคมออนไลน์กลัน่ แกล้ง กันให้อีกฝ่ำยเสียหำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรล้อเลียน กำรข่มขู่ ใช้ถ้อยค�ำ หยำบคำยท�ำร้ำยจิตใจ กำรแบล็กเมล์ กำรคุกคำมทำงเพศผ่ำนโลก ออนไลน์ กำรหลอกลวง กำรโพสต์ภำพน่ำอำยเพือ่ ประจำนหรือวิจำรณ์ ฯลฯ โดยกำรกลั่นแกล้งนี้ส่งผลกระทบทำงใจตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง และแพร่กระจำยไปในสังคมเป็นวงกว้ำง ได้แบบรวดเร็ว หำกเด็กที่ถูกแกล้ง ด้วยวิธีกำรนี้รับมือไม่ได้ก็อำจ ก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำ ไม่ ว ่ ำ จะเป็ น เกิ ด ควำม อั บ อำย กำรกลั ว กำรเข้ ำ สังคม กำรโดนล่อลวง หรือ อำจร้ำยแรงถึงขัน้ เสียใจหรือ อับอำยจนเกิดกำรฆ่ำตัวตำย ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกัน ไม่ให้เกิดเรื่องเหล่ำนี้กับบุตรหลำน ผู้ปกครองควรสอน ลูกๆ ว่ำอย่ำไว้ใจคน แปลกหน้ำ โดยเฉพำะในโลกออนไลน์ ใครมำขอเป็นเพื่อนต้องตรวจ สอบให้ดี หำกไม่รู้จักก็ไม่ควรตอบรับค�ำขอเป็นเพื่อนนั้น สอนลูกให้ เก็บข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้ดี โดยเฉพำะกับคนแปลกหน้ำและ คนที่ไม่สนิทสนม ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ หรืออีเมลส่วนตัว ที่ส�ำคัญควรย�้ำกับลูกว่ำไม่ควรนัดเจอกัน ส่วนตัวกับเพือ่ นในโลกออนไลน์โดยเด็ดขำด ส�ำหรับพ่อแม่ตอ้ งเปิดใจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกๆ สำมำรถเป็นที่ปรึกษำของลูกได้ และยอมรับฟังปัญหำต่ำงๆ พร้อมช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อลด กำรเกิดปัญหำเหล่ำนี้

เท้าบ่งบอกถึงสุขภาพภายใน

ศำสตร์แพทย์ทำงเลือก หลำยรูปแบบระบุวำ่ “เท้ำ” สำมำรถบอกถึ ง สุ ข ภำพของ คนนัน้ ๆ ได้ โดยคนสุขภำพแข็งแรง เท้ ำ มั ก จะเรี ย บเนี ย น ไม่ แ ห้ ง แตก มีรอยหรือตำปลำใดๆ แต่ ถ้ ำ มี ร อยด้ ำ นแสดงว่ ำ อวั ย วะ ภำยในก� ำ ลั ง มี ป ั ญ หำ เพรำะ คนส่ ว นมำกไม่ ไ ด้ เ ดิ น ด้ ว ยเท้ ำ เปล่ำตลอดทั้งวัน บำงคนเดินบน พรมหรือพื้นที่ไม่ได้มีสัมผัสแข็ง ใดๆ แต่ส้นเท้ำก็ยังแตก แสดง ว่ ำ ร่ ำ งกำยเริ่ ม มี ป ั ญ หำบริ เ วณ เชิงกรำน เพรำะต�ำแหน่งนี้จะ เกี่ยวกับระบบรอบเดือน อวัยวะสืบพันธุ์ ปวดหลัง เอว ก้นกบ ส่งผลให้ เท้ำด้ำนแตก ทำครีมที่เท้ำดีเท่ำใดก็มักจะไม่หำย กำรแช่เท้ำในน�้ำอุ่นจะ ช่วยปรับสมดุลให้ระบบไหลเวียนโลหิตท�ำงำนได้ดี

Health tip

เพื่อบรรเทาแผลยุงกัด แนะน�าให้ใช้นา�้ เกลือทารอบๆ สักพัก จะหายคันและรอยบวมจะยุบเร็วขึ้น คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )

โทร : 09 5783 5051

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) เป็นช่วงเวลำทีช่ ำวเมษหนีไม่พน้ ต้อง ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องควำมเป็นควำม ตำย หรือบำงคนที่มีสัมผัสที่หกดีเลิศ ก็เป็นช่วง คนเห็นผีกนั เลย!!! กำรงำน กำรเรียน ต้องมีเรือ่ ง เกีย่ วกับต่ำงประเทศเข้ำมำพัวพัน อำจมีกำรเดิน ทำงต่ำงประเทศ หรือไปไกลจำกถิน่ ทีอ่ ยูเ่ ดิมมำกๆ กำรเงินมักเป็นเรื่องจ่ำยแบบไร้สำระ ออกแนว ฟุม่ เฟือย หรือจ�ำเป็นต้องจ่ำยเงินไปกับเรือ่ งของดีมี รำคำ แต่ไม่รวู้ ำ่ ซือ้ มำท�ำไม! คนทีม่ ผี ใู้ หญ่หนุนหลัง เรียกให้ไปช่วยงำนหลังบ้ำน จะมีรำยได้พเิ ศษงอก เพิม่ มำ ควำมรัก ค่อนข้ำงหวือหวำ อย่ำท�ำตัวเป็น ป๋ำ จะกินมำม่ำตอนสิน้ เดือน....

ค�าพยากรณ์ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2559 ได้ยำก มีเรือ่ งให้จำ่ ยทุกวัน กำรงำนมักคำดหวังได้ ยำก หรือมีเหตุเปลีย่ นแปลงนอกเหนือกำรควบคุม แนะน�ำให้ไปท�ำบุญเข้ำวัด ใช้ควำมสงบสยบควำม เคลือ่ นไหว! ระวังจะมีเรือ่ งไม่คำดฝันเกิดขึน้ (อำจ เป็นเรือ่ งมหัศจรรย์ ปำฎิหำริย์ ลีล้ บั ) อำจต้องไป เป็นเจ้ำภำพงำนศพ หรือเกี่ยวข้องกับงำนศพใน กลุ่มญำติผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ในวงกำรที่นับถือกัน ซึ่งจะมีผลกระทบถึงรำยได้ กำรงำน ถ้ำใช้ช่อง ทำงสื่อโซเชียลจะยิ่งเพิ่มรำยได้มำกขึ้น ควำมรัก อย่ำจริงจังเกินไปจนเครียด จะมีผลต่อสุขภำพ ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) เป็นช่วงเวลำวุน่ วำย ทัง้ เรือ่ งกำรดูแล คนป่วยในบ้ำน ซึง่ อำจต้องท�ำใจเผือ่ ไว้ บ้ำง..กำรเงินต่ำงๆ ทีต่ ดิ ขัด จะได้ผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือ โอบอุม้ คุณไม่ตอ้ งเครียดมำกไป เพรำะเป็นเวลำที่ ต้องตัง้ สติกบั ทุกเรือ่ งทีป่ ะทะเข้ำมำ ปล่อยวำงบ้ำง กับบำงเรื่องที่คนรอบข้ำงท�ำให้หงุดหงิด ไม่ควร ให้ใครยืมเงิน จะไม่ได้คนื ! เรือ่ งทีห่ วังไว้อำจไม่ได้ ตำมทีค่ ดิ งำนเกีย่ วกับกำรเงินต้องเช็คให้ดกี อ่ นจบ งำนทุกวัน.. ควำมรัก รูว้ ำ่ เหนือ่ ย..แนะน�ำให้ไปพัก ผ่อน ท�ำบุญกับคนรัก หนีปญั หำไปเติมควำมหวำน กันดีกว่ำ จะได้มกี ำ� ลังใจกลับมำสูต้ อ่ ...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) เรือ่ งวุน่ วำยในบ้ำน อำจเกิดจำกกำร ไม่พดู ควำมจริง หรือเปิดใจเข้ำหำกัน ควรใช้ชว่ งเวลำนีท้ บทวน ตัง้ สติ แล้วหันหน้ำเข้ำ หำกัน พูดหรือยอมรับควำมจริงกันในบำงเรือ่ งที่ ผ่ำนมำ จะท�ำให้บรรยำกำศในบ้ำนสงบลง หรือมี ควำมเป็นกันเองมำกขึน้ โดยเฉพำะเรือ่ งกำรเงิน ควรคุยกันอย่ำงเปิดอก ร่วมกันแบ่งเบำภำระควำม รับผิดชอบ จัดสรรรำยได้ให้ดี ลดรำยจ่ำยทีไ่ ม่จำ� เป็น หลำยคนอำจต้องไปอยู่ต่ำงประเทศเป็นเวลำนำน หรือนักศึกษำปี 1 ได้เวลำแพคกระเป๋ำไปนอนหอ ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) กันแล้ว.. คนท�ำงำนประจ�ำ งำนจะยุง่ เหยิงไม่เป็น เป็นเวลำรุ่งอรุณของชำวกันย์ เมื่อ ระบบ จะเจองำนไม่ดว่ นแต่เร็วก็ด!ี ควำมรัก บ้ำน พระพฤหัสจรเข้ำทับรำศีเป็นเวลำ เล็ก คอนโดกิก๊ ระวังเจ้ำของเขำจะตำมมำวีด๊ บึม!! 1 ปี เรือ่ งร้ำยๆ ก็จะคลีค่ ลำยไป แต่อย่ำเพิง่ ยิม้ หวำน ในอีกมุมหนึง่ หมำยถึงกำรถูกเข้ำควบคุมชีวติ ด้วย ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ผูใ้ หญ่ทคี่ ณ ุ นับถือ ไม่วำ่ คนในครอบครัว หรือใน ชำวเมถุนจะมีลำภลอย หรือได้ร่วม ทีท่ ำ� งำน อำจเข้ำมำมีบทบำทในกำรตัดสินใจเรือ่ ง งำนบุ ญ ที่ ต ้ อ งเข้ ำ ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ต่ำงๆ ในชีวติ มำกขึน้ ใครทีจ่ ะย้ำยไปอยูห่ รือเรียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใครบนอะไรไว้ อย่ำท�ำเป็นจ�ำไม่ได้ ต่อต่ำงประเทศในระยะนี้ ไปแล้วจะมีเหตุให้ได้อยู่ รีบไปแก้บนซะ!! ก่อนท่ำนจะมำทวง...กำรงำน ต่ออีกยำวๆ กำรงำนทีจ่ ริงจัง ค�ำพูดทีต่ รงไปตรงมำ วุน่ วำยเกีย่ วข้องกับคนหลำกหลำย ต้องท�ำใจรองรับ จะท�ำให้คณุ เสียควำมสัมพันธ์ทดี่ ไี ปได้ กำรเงินระวัง อำรมณ์รอ้ ยแปดให้ดี อย่ำไปฟ้อนเล็บใส่ใคร คุณ มีเรือ่ งเสียหำย ท�ำให้ตอ้ งเสียเงินก้อน หรือระวัง เองก็อำรมณ์วนี เหวีย่ งมิใช่นอ้ ย!! เรือ่ งในบ้ำนจะได้ ทรัพย์สนิ มีคำ่ สูญหำย ควำมรักทีป่ ดิ บังไว้แม้มเี รือ่ ง ผูใ้ หญ่มำช่วยดูแล เดินทำงใกล้ไกล ระวังลืน่ ไถล วุน่ วำยใจ คุณก็ไม่กล้ำเอ่ยปำกกับใครหรอก หกล้ม..กำรเงิน ลองซือ้ ลอตเตอรีต่ ดิ กระเป๋ำไว้บำ้ ง มีโชคในกำรเสีย่ งดวง (ถูกแล้วอย่ำลืมไปท�ำบุญ)... ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ควำมรัก ไปได้เรือ่ ยๆ หรือ ผูใ้ หญ่แนะน�ำให้ เมื่อพระพฤหัสจรย้ำยรำศีมำอยู่หลัง บ้ำนชำวตุลย์ ต่อไปท�ำอะไรก็จะมีเจ๊ ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ดันกันแล้ว หมำยถึงทุกสิง่ อย่ำงทีค่ ณุ ลงมือท�ำ จะมี อำกำศเปลีย่ นแปลง ระวังจะปวดหัว ผูใ้ หญ่ให้กำรสนับสนุนดี แต่บำงทีกอ็ ำจสร้ำงปัญหำ ตัวร้อน เป็นไข้ กำรเงินจัดระเบียบ ให้คุณปวดหัวบ้ำง ลำภผลของคุณยังดีต่อเนื่อง 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

กำรเงินไหลเข้ำมำก แต่ก็มีรำยจ่ำยจุกจิกเข้ำมำ เช่นกัน กำรงำนยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม เพิม่ เติม คือผู้ใหญ่เข้ำมำวุ่นวำย!! อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ใหม่ๆ หรือมีจ๊อบพิเศษเพิ่มขึ้น ควำมรักอึมครึม ด้วยท่ำทีของคุณทีท่ ำ� ตัวแปลกๆ ลึกลับ ติดต่อยำก เพรำะคุณแอบหวลกลับไปติดต่อกับคนเคยรักทีร่ ้ำง รำกันไป อำจท�ำให้คนรักของคุณหัวปัน่ ใจสัน่ ถึงขัน้ วิง่ หำหมอดู หรือคนทรงเจ้ำ.. ขอแอบแนะน�ำเบำๆ รองเท้ำเก่ำๆ บำงทีก็ไม่ควรหยิบมำใส่ใหม่หรอกนะ ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) เป็นอีกหนึง่ รำศีทชี่ วี ติ ค่อนข้ำงยุง่ เหยิง วุ ่ นวำย จั ด ไปเต็ ม ๆ กั บ สำรพั ด ปัญหำ ท�ำอะไรใจเย็นๆ เรือ่ งในบ้ำนทีอ่ ดุ มไปด้วย รำยจ่ำยทีม่ ำกกว่ำรำยรับหลำยเท่ำ อำจท�ำให้เกิด ควำมเครียด กำรงำน ถ้ำเป็นเจ้ำของธุรกิจ คุณต้อง ใช้วำทศิลป์ในกำรเจรจำ หรือท�ำสัญญำจ่ำยเงินให้ แน่นอน เพรำะมีโอกำสถูกเบีย้ ว หรือดึงดิวในกำร จ่ำยเงินสูง ลูกค้ำทีอ่ ยูไ่ กล หรือลูกค้ำต่ำงประเทศให้ ควำมแน่นอนกว่ำ คนท�ำงำนประจ�ำ ลูกจ้ำง จะเจอ แต่เรือ่ งจุกจิก ระวังเงินหำย หรือโดนใส่รำ้ ยเรือ่ งเงิน เดินทำงระวังอุบัติเหตุจำกควำมใจร้อน ควำมรัก ทิง้ ระยะห่ำงไว้บำ้ ง ใกล้กนั เหมือนน�ำ้ มันกับไฟ ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) เป็นช่วงที่หลำยคนเริ่มหันมำสนใจใน เรือ่ งศำสตร์ลลี้ บั บำงคนทีเ่ คยมองว่ำ เป็นเรือ่ งเหลวไหล งมงำย จะหันมำมองว่ำมันคือ อะไรกันแน่! บำงคนอำจจะคิดไปเรียนโหรำศำสตร์ กันเลย หรือวิ่งเข้ำหำหมอดูเป็นว่ำเล่น นักเรียน นักศึกษำ จะคิดไปเรียนต่อต่ำงประเทศ กำรงำน ของคุณเป็นช่วงเวลำทีด่ ี เพรำะจะเป็นช่วงสร้ำงชือ่ เสียง สร้ำงรำยได้พเิ ศษเพิม่ ขึน้ กำรงำนจะมีงำน ใหม่ๆ งอกมำเสนอให้คณุ พิจำรณำ เป็นช่วงชีพจร ลงเท้ำ คุณจะมีกำรเดินทำงบ่อยกว่ำปกติ ควำมรัก จัดว่ำดี มีตวั เลือกเกรดเอมำให้เช็คเรตติง้ ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) กำรงำนที่คิดริเริ่มไว้จะได้เวลำลงมือ ท�ำเป็นจริงเป็นจัง ถือเป็นโอกำสดีที่ คุณจะได้แสดงฝีมือ เรื่องในบ้ำนจะมีกำรเปลี่ยน แปลงใหม่ๆ อำจมีกำรซือ้ ของแต่งบ้ำนใหม่ จัดบ้ำน ใหม่ คุณควรท�ำควำมสะอำดหิ้งพระ จัดพระเสีย ใหม่ หรือเช่ำพระ/รับเทพองค์ใหม่เข้ำบ้ำน จะเสริม โชคลำภ งำนด้ำนอสังหำฯ ประเภทซือ้ มำดัดแปลง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ปรับปรุงสภำพใหม่ สร้ำงรำยได้ดี กำรเงิน คนเล่น หุน้ มีโอกำสเจอสีเขียว เฮงๆ ฟลุค๊ ๆ หรือมีโอกำส ได้ของก�ำนัลรำคำแพง ใครที่มีคดีควำม คุณจะ เป็นฝ่ำยได้ผลประโยชน์ ควำมรัก จะได้ผใู้ หญ่เป็น กำวใจให้สมหวัง ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) คุณจะได้รว่ มงำนกับกลุม่ คนต่ำงชำติ / คนทีม่ บี คุ ลิกแปลกๆ ดูลกึ ลับ หรือได้ เข้ำร่วมกลุ่มกับคนที่ชอบในเรื่องลี้ลับ อำจได้รบั มอบหมำยงำนใหม่ๆ จำกผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ หรือเจ้ำนำย กำรเงินอยูท่ คี่ วำมเมตตำของผูใ้ หญ่ ถ้ำอยำกได้เพิม่ ต้องเข้ำไปอ้อนขอแล้วล่ะ! กำรงำน ระวังกำรเข้ำใจผิดกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงำนเรื่อง กำรใช้จำ่ ยทีค่ ณ ุ มองว่ำฟุม่ เฟือย โปรดฟังให้มำก พูดให้น้อย เขำก็อำจมีเหตุผลของเขำ ควำมรัก โดนเต็มๆ ระยะนี้ ระวังคลื่นใต้น�้ำจำกคนใกล้ชิด ของเขำ อำจท�ำให้ขดั แย้งกัน หรือ มีคนยุยงให้ปน่ั ป่วน ถือเป็นบทพิสจู น์รกั แท้กแ็ ล้วกัน เอำใจช่วยให้ ผ่ำนไปด้วยดี...คนโสดระวังจะโดนหลอกให้หวั ปัน่ กอดกระเป๋ำเงินไว้แน่นๆ ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) กำรเงินผันผวนเหมือนเล่นสไลเดอร์ เดีย๋ วมี เดีย๋ วหมด อย่ำเล่นกำรพนัน ทุกชนิด เพรำะอำจหมดตัว... ใครทีท่ ำ� งำนหลำย อย่ำงในเวลำเดียวกัน คุณจะมีรำยได้เพิ่มจำก ทุกทำง แต่คณุ ต้องเหนือ่ ยเดินทำง หรือ วิง่ รถเพือ่ ติดต่องำนทัง้ วัน หำกต้องกำรเริม่ งำนทีม่ หี นุ้ ส่วน คุณจะได้พบคนดีเข้ำมำเกือ้ กูล ควำมรักก็เช่นกัน ระยะนี้คนโสดมีโอกำสเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ำ มีฐำนะพอเลีย้ งคุณได้ มีรสนิยมกำรใช้ชวี ติ ใกล้เคียง กับคุณ คนมีคู่ ช่วงนีช้ ลิ ๆ ยำวๆ กันไป กำรงำน ยังหนักแอ๊บแอ๊อยูเ่ หมือนเดิม แต่งำนจะกระตุน้ ให้ คุณมุ่งมั่น เพื่อควำมเป็นปึกแผ่นของชีวิต ระวัง เอกสำรสัญญำมีควำมผิดพลำด ท�ำให้คุณต้อง แก้ไขเป็นพัลวัน

ไฮเทคอัพเดพ

Blade V7 Lite สมาร์ ท โฟนตั วใหม่ ในราคาใกล้แค่เอื้อม

ZTE เปิดตัว “Blade V7 Lite” (เบลด วีเซเว่น ไลท์) โดดเด่นด้วยสเปคเครือ่ ง สูงแต่รำคำไม่แพง ตอบสนองกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของ คนทุกเพศทุกวัย ด้วยคุณสมบัตแิ น่นปึก้ รองรับ 4G LTE ใช้งำนสองซิมกำร์ด พร้อมด้วยชิปประมวลผล 1.0Ghz quad-core Media Tek processer แรม 2 GB และระบบ ปฏิบตั กิ ำร Android 6.0 (Marshmallow) โดยตัวเครือ่ งเป็นโลหะบำง เพียง 7.9 มิลลิเมตร ใช้ระบบเซ็นเซอร์สแกนนิว้ มือ หน้ำจอ 5 นิว้ แบบ LCD IPS ควำมละเอียดคมชัด ระดับ HD 720x1280 พิกเซล กระจกจอโค้ง 2.5D มำพร้อมกล้องหน้ำควำมละเอียด 13 ล้ำนพิกเซล และกล้องหลัง 8 ล้ำนพิกเซลมีแฟลชในตัว ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.ztedevice.com

ROAM-e โดรนถ่ายเซลฟี่ อัตโนมัติ

ROAM-e ถูกออกแบบมำเพือ่ กำรถ่ำยเซลฟีโ่ ดยเฉพำะ กำรท�ำงำนของโดรนตัวนีก้ ค็ อื กำรบิน ไปรอบๆ ตัวของคุณเพือ่ ถ่ำยภำพนิง่ หรือจะถ่ำยวิดโี อก็ได้ ROAM-e เป็นโดรนทีม่ ำพร้อม กับเทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้ำและจะบินตำมเรำโดยอัตโนมัติ ในระยะไม่เกิน 25 เมตร มีโหมด Follow Me ให้เลือก ซึง่ โหมดนีม้ นั จะตำมคุณในระยะ 3 เมตร นอกจำกนี้ยังมีฟังก์ชั่น Panorama ที่จะถ่ำยรูปคุณด้วยกำรหมุน 360 องศำ มำพร้อมกล้อง เซ็นเซอร์ขนำด 5 ล้ำนพิกเซล สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบ iOS และ Android เพื่อเชื่อมต่อ กับสมำร์ทโฟนของคุณได้อย่ำงง่ำยดำย บินได้นำนต่อเนื่อง 20 นำทีต่อกำรชำร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง หำกใครสนใจอยำกมีไว้ครอบครองสนนรำคำอยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐ หรือดูข้อมูลเพิมเติมได้ที่ http://myroam-e.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

The Backyard ่

เมือพายุ ฝนมิอาจหยุ ดหัวใจนักถ่ายภาพ กว่าที่ “คูห่ เู ดินทาง” ฉบับนี้ จะฝ่าสายฝนมาถึงมือท่าน ทัว่ ทัง้ พารา สุวรรณภูมิคงเจิ่งนองไปทุกหัวระแหงแล้ว หลายจังหวัดน่าจะก�าลัง ตัง้ ท่าต้านอุทกภัยกันเต็มก�าลัง หวังใจยิง่ ว่าพวกเราจะสมัครสมานกันฝ่าภัย (รายปี) ไปได้อย่างปลอดภัยทุกครอบครัว เอาเป็นว่า.. หากใครมีอารมณ์ละม้ายคล้ายกัน ลองหาจังหวะฝนสะเด็ดๆ คว้ากล้อง ลากขาตัง้ และถ้าจะให้ดี เหน็บ “แฟลช” (Electronic Flash) กันเหนียวไปด้วยอีกสักตัว แล้วค่อยๆ ย่องออก ไปทีส่ วนหลังบ้าน หรือ The Backyard ของท่าน ทัง้ หลายกันดูสคิ รับ เริม่ ต้นง่ายๆ ทีส่ วนหลังบ้านก่อน... พันธุไ์ ม้ : ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้นำ�้ ไม้ผล พืชคลุม ดิน และพืชอิงอำศัย วัสดุแต่งสวน : กรวด หิน ดิน ทรำย ขอนไม้/ปูน กระถำง-อ่ำง รัว้ ตลอดจน สิง่ เสริมประดับต่ำงๆ สิง่ เหล่ำนีค้ อื องค์ประกอบหลักทีจ่ ะช่วยให้คณุ (นักถ่ำยภำพมือใหม่) ได้ ฝึกสังเกตว่ำมีอะไรอยูภ่ ำยในสวนหลังบ้ำนของตัวเองบ้ำง แล้วน�ำมำคิดต่อว่ำ เรำควรเลือกถ่ำยสิง่ ไหน เพือ่ สือ่ ถึงอะไร...

เตรียมการ - คิดล่วงหน้า “เพื่อประหยัดเวลา” เตรียมการ

หำเวลำออกไปเดินส�ำรวจดู “วัตถุ” (Object) ทีต่ อ้ งกำรถ่ำย หรือ “ประเด็น” (Subject) ทีต่ อ้ งกำรน�ำเสนอว่ำมันอยูต่ รงไหน ? คืออะไร ? และไม่วำ่ วัตถุนนั้ จะเป็นสิง่ ของ ดอกไม้ ใบไม้ หรือแมลง ควรจดจ�ำต�ำแหน่งคร่ำวๆ ของพวก มันไว้ จำกนัน้ พยำยำมสังเกตต่อไปว่ำ มันอยู่ในสภำพอย่ำงไร ? มีอะไรทีน่ ำ่ จะเกะกะเข้ำไปในเฟรมภำพหรือกีดขวำงอุปกรณ์ถ่ำยภำพบ้ำง ? และหำก พบ.. ควรเคลียร์สงิ่ ทีอ่ ำจเป็นอุปสรรคเหล่ำนัน้ ออกเสียแต่เนิน่ ๆ นักถ่ำยภำพ หลำยท่ำนพอตัง้ ขำได้.. มำร์คเฟรมเสร็จ.. ถึงค่อยเริม่ จัดกำรกับส่วนเกินต่ำงๆ ทีป่ รำกฏในเฟรมให้หลุดออกไปทีละชิน้ ทีละอัน บ้ำงเขีย่ บ้ำงขยับ บ้ำงยก ออกเสียดือ้ ๆ และส่วนใหญ่เมือ่ กลับมำดูในช่องเล็งภำพอีกที แมลง แมง มดทีห่ มำยตำไว้ หำยเกลีย้ ง!?! คิดล่วงหน้า

วิธจี ดั กำรกับพระ-นำงของท่ำนในฉำกนี้ คือ “คิดล่วงหน้ำ” ว่ำส�ำหรับภำพในช็อตแบบ นี้ Object แบบนี้ องค์ประกอบภำพแบบนี้ ควรจัดกำรหรือน�ำเสนอให้ออกมำเป็นอย่ำงไร ตัง้ แต่ตน้ อำทิเช่น น่ำจะ Fill-in Flash ไหม หรือควรจะใช้แผ่นกระจำยแสง กระบอกฉีดละออง น�้ำจะช่วยเพิ่มควำมชุ่มชื้นและสีสันในภำพได้หรือ เปล่ำ หรือจะใช้ชตั เตอร์สปีดต�ำ่ เล่นกับอำรมณ์ไหวๆ ของภำพ ... เหล่ำนีค้ อื “วิธกี ำรสร้ำงสรรค์” ทีเ่ รำสำมำรถหยิบออกมำเล่นได้ตำมควำมพึงพอใจ สุดท้ำยทีต่ อ้ งขออนุญำตฝำกไว้ในกำรบันทึกภำพสิง่ มีชวี ติ ต่ำงๆ ทัง้ ในสวน หลังบ้ำนของเรำเอง หรือตำมแหล่งธรรมชำติจริง นักถ่ำยภำพไม่ควรกระท�ำ กำรใดๆ ทีเ่ ป็นกำรรบกวนสัตว์ ตลอดจนสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ตำมธรรมชำติมำกเกิน ไป กำรศึกษำหำข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับพฤติกรรมสัตว์จะช่วยให้นกั ถ่ำยภำพ ตระหนักรูว้ ำ่ “สิง่ ใดควร (ถ่ำย) และสิง่ ใดไม่ควร (ท�ำ)”

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 96  

เขาใหญ่ ไปกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ

คู่หูเดินทาง 96  

เขาใหญ่ ไปกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ

Advertisement