Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 พฤษภาคม 2559 www.busbuddythailand.com

Vol.8 No.93 May 2016


ทักทาย สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ คู่หูเดินทางฉบับนี้ เราได้เก็บรวบรวมภาพบางส่วนในการส่งมอบรถวีลแชร์รอบแรกตามโครงการ “ทุกการเดินทางขับ เคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. ที่จะคืนความสุข และความสะดวกสบายให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยท่านสามารถบอก เล่าเรื่องราวหรือส่งภาพถ่ายของบุคคลที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ พร้อมที่อยู่มาได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่กองประชาสัมพันธ์ บขส. โทร.0 2936 2996 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน�้ำใจให้กับสังคมไทย และในเดือน กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทาง บขส.จะได้มีการจัดส่งมอบรถวีลแชร์เป็นรอบที่ 2 การได้ร่วมท�ำกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ผมบอกได้เลยครับว่ามีความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้ และสุขใจทั้งผู้รับ ผู้คนที่ด้อยโอกาสใน สังคมยังมีอยู่มาก บขส.จึงขอมุ่งมั่นร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทยเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน สวัสดีครับ คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ 6 บขส.อินไซด์ : บขส.มอบรถวีลแชร์รอบแรก

กับโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลือ่ นความสุขสูค่ นไทยด้วยวีลแชร์” 11 เล่าสู่กันฟั ง : “สาธารณสุข” ยุคดิจทิ ลั 13 รอบรู้รอบโลก

: ใช้หอ้ งน�ำ้ สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

15 เคล็ดลับความงาม Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

: เทคนิคช่วยให้รมิ ฝีปากชุม่ ชืน่ ตลอดเวลา

17 มุมสุขภาพ : DHA คืออะไรกันนะ? 18 คูห่ ูพาเที่ยว

: หลบร้อนมารับลมทะเลเย็นๆ ทีอ่ า่ วพังงา เขาตาปู – เขาพิงกัน – เกาะปันหยี 28 คู่หูชัตเตอร์ : สร้างจุดสนใจในเงาสะท้อนน�ำ้ 30 เรื่องน่ารู้ : พายุฤดูรอ้ น 32 คู่หูดูดวง : 15 พ.ค. - 14 มิ.ย. 59 34 แวะชิ มริมทาง : ร้านอาหาร ข้าวเหนียวริมน�ำ้

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.มอบรถวีลแชร์ตามโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” รอบแรกเริ่มเดือนเมษายนนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้จัดโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทย ด้วยวีลแชร์” เพือ่ มอบรถวีลแชร์แก่คนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ขาดทุนทรัพย์ โดย บขส.ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ เช่น กิจกรรมตลาดนัดการกุศล Happy Friday การจัดตั้งตู้บริจาคบริเวณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และการน�ำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารมาสมทบทุนการจัดซื้อ รถวีลแชร์ ทาง บขส.ต้องขอขอบคุณ พนักงาน ผูโ้ ดยสารและผูเ้ กีย่ วข้อง ทุกท่าน ที่ ให้ความส�ำคัญและ ร่วมแรงร่วมใจท�ำให้โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ นความสุข สู ่ ค นไทยด้ ว ยวี ล แชร์ ” ส� ำ เร็ จ ลุลว่ งด้วยดี โดย บขส.เริม่ ทยอย ส่งมอบรถวีลแชร์ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 และจะส่งมอบครัง้ ต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้ 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ส�ำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ที่สนใจ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือทีส่ ถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ และขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา หากท่ า นใดพบเห็ น ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสที่ ย ากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจ�ำเป็นต้องใช้ รถวีลแชร์ กรุณาถ่ายภาพ และแจ้ ง ที่ อยู ่ ม าที่ โทร.0 2936 2996 กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมกับมู ลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิ ดงาน “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ”

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในพิธเี ปิดงาน “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขบั ” โดย นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ถวายพระพร เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุ บลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ หน้าห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

กิจกรรม “บขส.สุขสันต์สงกรานต์ กลับบ้านหรรษา”

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดกิจกรรม “บขส.สุขสันต์ สงกรานต์ กลับบ้านหรรษา” ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกและรับของรางวัลกลับบ้าน และสามารถน�ำตั๋ว โดยสารมาแสดงเพือ่ แลกซือ้ สินค้าได้ในราคาถูก ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ร่วมพิธีเปิ ดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน เทศกาลสงกรานต์ 2559”

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วม พิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน เทศกาลสงกรานต์ 2559” ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมขนส่งทางบก พร้อมตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงานของพนักงานและตรวจวัดแอลกอฮอล์ ณ กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บขส. คุมเข้มราคาสินค้าภายใน สถานีขนส่งฯ หมอชิ ต 2

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมตรวจสอบราคาสินค้า ที่จ�ำหน่ายภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ผู ้บริหาร บขส.ร่วมรดน�้ำขอพร ผู ้บริหารกระทรวงคมนาคม

นายสุรกิจ คีรีวิเชียร ที่ปรึกษาพิเศษ ร่วมสรงน�้ ำ พระพุทธคมนาคมบพิธและ รดน�้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ 2559 ณ อาคาร หอประชุม กระทรวงคมนาคม

บขส.อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู ้โดยสาร ที่เดินทางกลับในกรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยม บขส.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน บขส. ในการอ�ำนวย ความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ชมการ สาธิตการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการ เดินรถ (ระบบ GPS) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. ร่วมกับ Speed Channel แจกถุงโชคดี โครงการ “สงกรานต์ทวั่ ไทยเดินทางปลอดภัย กับ บขส.”

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท Speed Channel และศิลปินดารา แจก ถุงโชคดีในโครงการ “สงกรานต์ทั่วไทย เดินทางปลอดภัยกับ บขส. ให้แก่ ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริการภายในอาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปนี ี้ ประชาชนทยอยเดินทาง กลับเข้าสูก่ รุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 - 15 เมษายนทีผ่ า่ นมา ประมาณวันละ 100,000 คน โดย บขส.ได้จดั รถโดยสารรองรับประมาณ 15,500 เทีย่ ว ขณะทีใ่ นวันที่ 16 - 17 เมษายนทีผ่ า่ นมา บขส.จัดรถโดยสารรองรับ ประชาชนเดินทาง จ�ำนวน 17,450 เทีย่ ว สามารถรองรับประชาชนได้ 338,494 คน และคาดว่าในวันที่ 18 เม.ย. 59 จะมีประชาชนเดินทางกลับ เข้ากรุงเทพฯ ประมาณ 169,048 คน ซึง่ บขส.ได้จดั รถเสริมรองรับประมาณ 1,062 เทีย่ ว รวมกว่า 8,136 เทีย่ ว อย่างไรก็ดใี นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 - 17 เมษายนทีผ่ า่ นมา พบว่าอุบตั เิ หตุของ บขส. เป็นศูนย์ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส. กล่าวว่า เพือ่ อ�ำนวยความ สะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางกลับในกรุงเทพฯ บขส.ได้รว่ มกับกรม การขนส่งทางบก จัดจุดจอดส่งผูโ้ ดยสารในช่วงการเดินทางขากลับเข้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน 2559 ซึง่ กรมการขนส่งทางบกจัด เจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอด ช่วงเทศกาล พร้อมประสานไปยังสหกรณ์แท็กซี่ จัดเตรียมรถแท็กซี่ ส�ำหรับให้บริการประชาชนทีเ่ ดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ให้เพียงพอด้วย

บขส.จัดกิจกรรม “ปี ใหม่ไทย มอบมาลัย..ขอพรผู ใ้ หญ่”

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั ใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในการสรงน�้ำพระและรดน�้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ร่วมแสดงความยินดี

PEA มุง่ มัน่ แก้ปญ ั หาภัยแล้ง และสร้างความ

ปลอดภัยอย่างยัง ่ ยืน กับชุมชน

นายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ 84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนตลาดตาคลี รวมทั้งแจกน�้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเปิด โครงการ PEA รักษ์น�้ำ สร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินฯ โดยได้รบั เกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธาน กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ร.ศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการก�ำกับกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี โดยมี นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ททท. ต่อยอด มาริโอ้ เมาเร่อ เป็นพรีเซนเตอร์ ตลาดจีนปีที่ 2 กับโครงการ “Experience Thailand with Mario”

อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Point บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (กลาง) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ในแคมเปญ “Let’s Shop I.C.C. Let’s Go to JAPAN” ณ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน)

ยามาฮ่า สานต่อเกมมอเตอร์สปอร์ตระดับอาชีวะ

ต่อเนือ ่ งเป็นปีที่ 2

มร.ชิ เ งโอะ ฮายาคาวะ (คนกลาง) ประธานกรรมการบริหารและ คณะผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ กับ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช (คนที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และคณะผูบ้ ริหาร ในงาน แถลงข่าว Yamaha Moto Challenge 2016 เพือ่ สานต่อเกมมอเตอร์สปอร์ต ระดับอาชีวะ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชนสมัครเข้าร่วม โครงการเป็นจ�ำนวนมาก ณ บูธยามาฮ่า ในงาน บางกอก อิ น เตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 37 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี เมือ่ เร็วๆ นี้

เคทีซจี บั มือส�ำนักพิมพ์วงกลม เปิดตัวไกด์ซนี เล่มที่ 2

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น ประธานในงานแถลงข่าว โครงการ “Experience Thailand with Mario” โดยต่อยอดพระเอกดัง มาริโอ้ เมาเร่อ เป็นพรีเซนเตอร์ปที ี่ 2 เพือ่ ดึงกลุม่ แฟนคลับจากตลาดจีน และขยายพื้นที่กิจกรรมไปยังกลุ่มตลาดอาเซียน อีก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ให้เดินทางมา ท่องเทีย่ วประเทศไทย พร้อมอัด 5 กิจกรรมโปรโมททัง้ ในและต่างประเทศ หวังกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 2 ตลาดส�ำคัญ ทั้งจ�ำนวน วันพักและรายได้

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ส�ำนักพิมพ์วงกลม จัดท�ำคู่มือ ท่องเทีย่ วในรูปแบบไกด์ซนี ฉบับ ที่ 2 “คิวชู ไกด์ซีน: “คิวชู ฟูล เซอร์เคิล” (Kyushu Full Circle) ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยาก สัมผัสเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ในมุมมองที่แตกต่าง ครบถ้วน ด้วยการขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อม สอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ ในการท่องเที่ยว

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


“สาธารณสุข” ยุคดิจิทัล ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ทุ ก วั น นี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยี ได้ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ ช่วยเหลือให้ทกุ ภาคส่วนของสังคม ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไปอย่ า งมี ศักยภาพ ไม่เว้นแต่การเข้าไปช่วย ส่งเสริมพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อ ให้คนในชุมชนและคนไทยมีคณ ุ ภาพ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ “เอไอเอส” ทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญต่อ การน�ำเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัล ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider เข้าไปสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิม่ ให้ การด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ ทั้งการใช้ชีวิตประจ�ำวันและการ ท�ำงานมีความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การน�ำเทคโนโลยีสอื่ สารยุคดิจทิ ลั มาบริการให้กบั ชุมชนและสังคม เพือ่ ให้คนในชุมชนและคนไทยมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน หนึง่ ในตัวอย่างทีเ่ ห็นชัดคือการน�ำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสอื่ สาร เข้ามาส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน ด้วยเล็งเห็นว่างานสาธารณสุขมีความส�ำคัญ และเป็นรากฐานของการมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ ส่งผลต่อความเจริญ และมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งเป็นลักษณะการท� ำงานเชิงรุกโดยผ่านโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ถือเป็นหน่วยพยาบาลระดับต้นทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและเป็นศูนย์กลาง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีเ่ ข้มแข็งในการลงพืน้ ทีแ่ ละใกล้ชดิ สุขภาพของคนในชุมชน

ในฐานะผู้น�ำการให้บริการดิจิทัลไลฟ์ เอไอเอสได้น�ำ เอาเทคโนโลยีสื่อสารที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นเครื่องมือส�ำหรับ ให้ รพ.สต.และ อสม.ใช้ในการสื่อสารกันเพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท�ำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก โดยใช้ชื่อ ว่าแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ซึ่งเริ่มเปิดใช้งานไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา และตอนนี้มีการ กระจายการใช้งานไปยัง รพ.สต.หลายแห่งทัว่ ประเทศ

ส� ำ หรั บ แอปพลิ เ คชั น อสม.ออนไลน์ มีจุดเด่นที่เน้น ในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับวิถีชีวิต แบบไทยๆ เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด สามารถส่งข้อความได้ หลากหลายรูปแบบทัง้ ข้อความตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดโี อคลิป และมีการจัดเรียงเป็นหมวดหมูข่ อ้ มูลทีช่ ดั เจน เช่น การรับส่ง ข้อมูลข่าวหรือประกาศต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข การส่ง รายงานหรือใบงานประจ�ำเดือน การรายงานสถานการณ์โรคระบาดในพืน้ ที่ การนัดหมายและบันทึก ประชุม และการแจ้งรับเงิน รวมถึงการสนทนาทัง้ แบบเดีย่ ว และแบบกลุม่ ซึง่ จะท�ำให้ รพ.สต.และ อสม.สามารถเข้าถึงสถานการณ์ และการเปลีย่ นแปลงของชุมชนได้ตลอดเวลา คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 011 11

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

นายปรีชา บุญญาประสิทธิ์

ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี “แอปพลิ เ คชั น อสม. ออนไลน์ ดังกล่าวเข้ามา ช่วยเหลือในเรื่องของการ บริหารข้อมูล ข่าวสารใน การแจ้งบอกสมาชิก อสม.ที่ อยู่ในหลายหมูบ่ า้ นให้ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำภายในครัง้ เดียว เนือ่ งจาก ในอดีตหากต้องการส่งข่าว หรือแจ้งบอกเรื่อง ส�ำคัญต่างๆ ทั้งเรื่องการนัดประชุม การแจ้ง รับเงิน หรือการส่งเอกสาร รพ.สต.จะต้องฝาก อสม.ทีม่ าเข้าประชุม หรือคนในชุมชนทีเ่ ข้ามา ติดต่อภายใน รพ.สต.เพือ่ ฝากไปให้ อสม.ที่ไม่ได้ เข้ามาเพื่อให้รับทราบข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมาเกิด ปัญหาในเรื่องความแม่นย�ำ และความถูกต้อง ของข้อความทีฝ่ ากไป เนือ่ งจากบ้างครัง้ เป็นการ ฝากปากต่อปาก อาทิ การเข้ามาประชุมผิดวัน”

นายพิภพ ดุมภ์ใหม่ ประธาน อสม.หลักร้อย

“แอปพลิเคชันดังกล่าว ถือได้วา่ มีประโยชน์ตอ่ การ ท�ำงานของ อสม.เป็นอย่าง มาก ทั้งในเรื่องเวลา ความถูกต้องของข้อมูล และการท�ำงานทีร่ วดเร็วมากขึน้ เช่น ไม่ตอ้ งเสีย เวลาในการเดินทางมายัง รพ.สต.หากมีขอ้ สงสัย เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน และยัง ช่วยให้ อสม.มีขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องในการตอบ ค�ำถามกับคนในชุมชน เพราะในแอปพลิเคชันฯ มีกระดาษข่าวซึ่งมีข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัยที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมา” ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือเป็น ความตั้ ง ใจที่ เ อไอเอสพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เอไอเอสโดยเฉพาะ และไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการใช้งาน แต่อย่างใด เพียงแค่มสี มาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ พร้อมเชือ่ มต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ หาก รพ.สต. ทีใ่ ดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ AIS Call Center 1175 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และ สมัครใช้งานได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

จั่ ดอันดับ 10 ประเทศ ่ ทีมอี ุ บตั เิ หตุบนท้องถนนมากทีสดุ ในโลก

FUN planet สวนสนุกพัฒนา 6Q

สร้างอัจฉริยะตัวน้อยผ่านการเล่น... ว้าว!

FUN planet สวนสนุกแห่งการเรียนรูโ้ ฉมใหม่ สร้างสรรค์ภายใต้ แนวคิด “Learn through play” หรือการเรียนรูผ้ า่ นการเล่นที่ คุณพ่อ คุณแม่ สามารถพาน้องๆ วัย 3 - 10 ขวบ ร่วมผจญภัยไปกับ ฐานกิจกรรมต่างๆ ทีถ่ กู ออกแบบและพัฒนาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปฐมวัย ให้มคี วามเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ เด็กๆ จะสนุกสนาน ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้ สริมสร้างความฉลาดรอบด้าน ทัง้  6Q อันได้แก่ สมอง IQ : Intelligence Quotient, อารมณ์ EQ : Emotional Quotient, ความคิด สร้างสรรค์ CQ : Creativity Quotient, การเข้าสังคม SQ : Social Quotient, จริยธรรม MQ : Moral Quotient  และ ความมุง่ มัน่ สูค่ วามส�ำเร็จ AQ : Adversity Quotient ฟัน แพลนเน็ท แตกต่างจากสวนสนุกทั่วไป โดยผสมผสาน สื่ อ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย แบบผู ้ เ ล่ น ได้ มี ส ่ ว นร่ ว ม (Interactive) เรียนรูผ้ า่ นฐานกิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ฉลาด รอบด้าน  พบกั บ สวนสนุ ก  FUN planet และ “น้ อ งแจ็ ค กี้ ”  แบรนด์ แอมบาสเดอร์คนใหม่ ที่จะพาท่องสู่โลกอวกาศแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ สิน้ สุดได้ที่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ชัน้  7, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชัน้  7, เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ชัน้  4, เซ็นทรัล พลาซา ระยอง ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 4 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3 และเตรียมพบกับสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2955 4091 2

1. ลิเบีย 2. ไทย 3. มาลาวี 4. ไลบีเรีย 5. คองโก 6. แทนซาเนีย 7. แอฟริกากลาง 8. อิหร่าน 9. โมซัมบิก 10. โตโก *ข้อมูลจาก WHO ปี 2558 คงเถียงไม่ออกกันอยูเ่ หมือนกันหากติดตามข่าวสารทุกวันนี้ ของไทยเรา เพราะอุบตั เิ หตุจากความประมาทและเมาแล้วขับมีให้ เห็นมากมายรายวันกันเลยทีเดียว

เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเอกหนุม่ รางวัลออสการ์ “ลีโอนาร์โด” ว่ากันว่าที่พระเอกหนุ่มได้ ชือ่ นีเ้ พราะขณะทีเ่ ออร์เมลิน อินเดนไบรเคน แม่ของลีโอยืนดูภาพ วาดของจิตรกรเอกอย่าง ลีโอนาร์โด ดาวิ น ชี ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นอิ ต าลี เธอรู้สึกว่าลูกในครรภ์ดิ้นเป็นครั้ง แรก เธอรู้สึกว่าเธอน่าจะได้ลูกชาย จึ ง ตั้ ง ชื่ อ เขาตั้ ง แต่ วิ น าที นั้ น ว่ า “ลีโอนาร์โด” โดยมีชอื่ เต็มว่า ลีโอนาร์ โด วิเลฮ์ม ดิคาปริโอ และเธอก็ได้ ลูกชายสมใจเมือ่ คลอด  ภาพประกอบ : www.prachachat.net

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สามพันโบก ชื่อนีม้ ที ่มี า

ค�ำว่า “โบก” ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดังอย่างสามพันโบก บ้านโป่งเป้า ต�ำบล เหล่างาม อ�ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทยนัน้ มีที่มาจากภาษาลาวที่แปลว่า “แอ่ง” นั่นเอง เหตุเพราะบริเวณนี้ลักษณะเป็นแก่งหิน ขนาดใหญ่ในล�ำน�ำ้ โขง ในฤดูนำ�้ หลากแก่งหินเหล่านีจ้ ะจมอยู่ใต้นำ�้ และโดนกระแสน�ำ้ วน กัดเซาะเกิดเป็นแก่งหินน้อยใหญ่มากมายกว่า 3,000 แอ่ง และแก่งหินเหล่านีจ้ ะปรากฏ ให้เห็นเด่นชัดในช่วงฤดูแล้งน�ำ้ ลด

ใช้หอ้ งน�้ำสาธารณะ อย่างไรให้ปลอดภัย เป็นเรือ่ งหลีกเลีย่ งไม่ได้ทเี่ ราจ�ำเป็นต้อง ใช้หอ้ งน�ำ้ สาธารณะบ่อยครัง้ ยามเดินทาง แต่ทำ� อย่างไรถึงจะมัน่ ใจได้ในความสะอาด ขอย�ำ้ ว่า 3 จุดทีม่ กี ารวิจยั ออกมาเเล้วว่าเป็นแหล่ง บ่มเพาะเชื้อโรคมากที่สุดในห้องน�้ำสาธารณะ ก็คือ ที่จับหัวฉีดน�้ำ ฝารองนั่งชักโครกและ พื้นห้องน�้ำ ดังนั้นเมื่อเข้าห้องน�้ำสาธารณะ คุณอาจฉีดน�ำ้ ราดพืน้ เสียก่อนในเบือ้ งต้น (ถ้าท�ำได้) จากนัน้ อาจพกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือ สเปรย์ฆา่ เชือ้ ฉีดบริเวณทีจ่ บั หัวฉีดน�ำ้ และฝารองนัง่ ชักโครก ใช้กระดาษช�ำระเช็ดออกสักสองรอบ หากมีกระดาษรองนัง่ (มีขายส�ำเร็จรูปและห้องน�ำ้ สาธารณะบาง แห่งมีไว้ให้บริการ) ก็นำ� กระดาษนัน้ มารองนัง่ และทิง้ ไปเมือ่ ใช้เสร็จ (อย่าเสียดายและเก็บมาใช้ซำ�้ เด็ดขาด) เมือ่ ใช้หอ้ งน�ำ้ เสร็จอย่าลืมกดช�ำระและท�ำความสะอาดให้เรียบร้อย ทีส่ ำ� คัญ ห้ามลืมล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรค ขอบอก ว่าหลายคนใช้วิธีขึ้นไปนั่งยองๆ บนชักโครก วิธีนี้เป็นวิธีที่ ไม่ถูกต้องเลย เพราะจะยิ่งท�ำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย ยิง่ ขึน้ จากละอองของปัสสาวะหรืออุจจาระและสิง่ สกปรก ดีไม่ดี หากพลาดล้มอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้อกี ด้วย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ริมฝี ปากชุ่ มชื้ นตลอดเวลา

เทคนิคช่ วยให้

ช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลง ร่างกายก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ ภายในร่างกาย บางครั้งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากการแสดงออกของผิว เช่น เมื่อ อากาศร้อนจัด ผิวมักหมองคล�้ำหยาบกร้าน บางรายผิวแดงก�่ำเพราะมีความร้อนสะสมอยู่ภายใน หรือเมือ่ อากาศแห้ง หนาว เย็น ผิวมักแห้งแตกหรือลอกเป็นขลุย โดยเฉพาะกับผิวริมฝีปากซึง่ มีเส้น ประสาทสัมผัสเป็นจ�ำนวนมาก ขอแนะวิธีที่จะท�ำให้ริมฝีปากดูชุ่มชื้นเปล่งปลั่งในทุกสภาพอากาศ ดืม่ น�ำ้ เปล่าสะอาดอย่างน้อย 8 - 10 แก้ว/วัน นีค่ อื เรือ่ งจ�ำเป็น น�้ำจะช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายท�ำงานได้สมบูรณ์ และช่วย ท�ำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง อย่างส้ม ฝรั่ง กีวี วิตามินซีจะช่วย ต้านอนุมูลอิสระและท�ำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ใช้ลิปบาล์มบ�ำรุงริมฝีปากที่มีส่วนผสมของสารป้องกัน แสงแดดเป็นประจ�ำ เว้นการทาลิปสติกลงบ้าง การทาลิปสติกเป็นประจ�ำทุกวัน ก็เท่ากับการปล่อยให้ริมฝีปากสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงบ่อยๆ ลองเว้นช่วงให้ผวิ ริมฝีปากได้พกั ผ่อนและหายใจบ้าง ลองใช้สครับส�ำหรับริมฝีปากบ้าง (จะใช้นำ�้ ตาลทรายแดงผสมกับน�้ำผึง้ เล็กน้อยก็ได้) ขัดวนรอบ ริมฝีปากเบาๆ เพือ่ ช่วยขจัดเซลล์ผวิ เก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ แห้ง ลอกเป็นขุยให้หลุดออก

คุณดูแลขนตา

และท�ำความสะอาดดีพอหรือยัง “ขนตา” ส่วนเล็กๆ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างเสน่หบ์ นใบหน้าและดวงตา คนทีม่ ขี นตาดก ยาวเป็นแพยิ่งได้เปรียบ และความส�ำคัญอันดับแรกของสาวๆ ที่ชอบแต่งหน้า และปัดมาสคาร่าก็คอื การท�ำความสะอาดขนตา บางคนปล่อยให้มาสคาร่าหรืออายไลเนอร์ เกาะอยู่ตามรูขุมขนที่แนวขนตา (อาจเพราะท�ำความสะอาดไม่ดีพอ) ซึ่งคราบหรือเศษ มาสคาร่าอาจไปอุดตันและท�ำให้อกั เสบได้ ส่งผลให้ขนตาหลุดร่วงได้งา่ ยขึน้ การท�ำความ สะอาดด้วยเมกอัพรีมูฟเวอร์จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเลือกสูตรที่อ่อนโยน ปราศจากส่วน ผสมของน�ำ้ หอมและแอลกอฮอล์ ลูบลงเบาๆ ตามแนวโคนขนตาลงมายังปลายขนตาด้วย แผ่นส�ำสีที่ชุบเมกอัพหรืออายส์รีมูฟเวอร์ จากนั้นแนะน�ำให้ใช้คอตตอนบัตค่อยๆ เกลี่ย เบาๆ จนสะอาดหมดจด แล้วล้างท�ำความสะอาดด้วยน�้ำเปล่าให้มั่นใจว่าไม่มีคราบ มาสคาร่าตกค้าง จากนัน้ ก่อนเข้านอนลองใช้นำ�้ มันมะกอกช่วยบ�ำรุงขนตาให้งอนงามและ แข็งแรง วิธบี ำ� รุงท�ำได้โดยการน�ำคอตตอนบัตไปชุบน�ำ้ มันมะกอกแบบพอหมาด จากนัน้ น�ำมาทาที่บริเวณเส้นขนตา ท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน แค่ 1 เดือนก็จะเห็นผลแล้วว่าขนตา แข็งแรงและยาวขึ้น แต่ต้องระมัดระวังไม่ใช้น�้ำมันมะกอกมากเกินไป และต้องระวัง ไม่ให้เข้านัยน์ตาด้านในเพื่อความปลอดภัย 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ช่วงนี้แฟชั่น ลิ ป ส ติ ก สี น�้ ำ ตาลก� ำ ลั ง มาแรง เพราะเมื่อทาจะช่วยท�ำให้สาวๆ ดูสวย เท่ มีสไตล์ แต่ถ้าสาวๆ ยังไม่มั่นใจที่จะทาสีน�้ำตาลเข้ม แบบเดี่ยวๆ ลงบนริมฝีปาก ลองผสมลิปสติกสีอ่อน อย่าง สีเบจ สีส้มอ่อน เข้าไป ก็จะท�ำให้สีน�้ำตาลดู ซอฟท์ลง ง่ายต่อการใช้งาน

อย่าให้เรียวเท้าสวยๆ

เสียบุ คลิกเพราะกลิ่นอีกเลย!!!! งานนีเ้ พียงแค่มเี บกกิง้ โซดา หรือผงฟูปริมาณเล็กน้อย ก็สามารถช่วยบรรเทาและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จาก เท้าได้แล้ว มาลองท�ำกันดูถ้ามีปัญหานี้อยู่ เพราะเบกกิ้งโซดา นั้นมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย

รักษากระฝ้าด้วย

1. เอาเบกกิง้ โซดาหรือผงฟูไปละลายกับน�ำ้ เปล่าให้ขน้ นิดหน่อย 2. จากนั้นเอามาทาให้ทั่วเท้า 3. หลังจากนัน้ ใช้แปรงเล็กๆ หรือแปรงสีฟนั ด้ามเก่ามาขัดเท้า

มะม่วงหิมพานต์

อากาศร้อนแสงแดดจัดจ้า อาจน�ำมาซึ่งปัญหากระฝ้า ส�ำหรับคนที่เริ่ม มีปัญหานี้แต่อยากใช้วิธีรักษาแบบธรรมชาติ ไม่พึ่งพาเลเซอร์และยา หมอ ลองใช้สูตรนี้ดู เพียงน�ำข้าวโอ๊ตและมะม่วงหิมพานต์มาบดผสมให้เข้ากัน ผสมน�้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย แล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน�ำส่วนผสมที่ได้มาท�ำการพอกหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน และไม่ควรอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดเป็นเวลานาน อย่าลืม ทาครีมกันแดดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15

ให้ทวั่ ทุกซอกมุม รวมถึงตามซอกเล็บด้วย 4. ปล่อยทิง้ ไว้ 3-5 นาทีแล้วล้างออก ก่อนใส่รองเท้าก็ให้เอาผงฟูมาโรย ที่รองเท้า ผงฟูจะช่วยดูดซับ กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับชื้น ที่อยู่ในรองเท้าได้


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ผัก & ผลไม้

ช่ วยท�ำให้แผลร้อนในลดลง ช่วงอากาศร้อนจัด หรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หลายคนมัก ประสบปัญหาแผลร้อนในในช่องปาก สร้างความทรมานและ ร�ำคาญใจในการดื่มน�้ำ หรือรับประทานอาหาร ลองมาดูกันว่ามีผักและ ผลไม้ชนิดไหนบ้างทีช่ ว่ ยบรรเทาและลดอาการอักเสบจากแผลร้อนในได้ กีวี มีวิตามินซีสูง ช่วยต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมทั้งลด อาการอักเสบ มะระ ช่วยดับร้อน ลดพิษไข้ แก้กระหาย บรรเทาอาการร้อนใน ชะอม ช่วยลดความร้อนในร่างกาย ลดการกระหายน�้ำ ขับลมในล�ำไส้ ปวยเล้ง ช่วยขับความร้อนและแก้กระหาย ถั่วเขียว มีฤทธิ์ขับร้อนใน แก้กระหายและขับปัสสาวะ ต�ำลึง ช่วยขับปัสสาวะ ดับพิษร้อน ในร่างกาย ลดอาการไข้และเป็น ยาระบายอ่อนๆ ฟัก มีฤทธิ์เย็น ช่วย ระบายความร้ อ น ขจั ด เสมหะ และขับปัสสาวะ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า ควรออกก�ำลังกายที่ ไม่ส่งผลให้เกิดแรงกระแทก อย่างการวิ่ง การกระโดดหรือ ยกน�ำ้ หนัก ควรเลือกการว่ายน�ำ้ หรือการขีจ่ กั รยานในน�ำ้ เพือ่ ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทก

DHA คืออะไรกันนะ

เราอาจเคยได้ยินค�ำว่า DHA บ่อยๆ ในโฆษณาว่ามีอยู่ในส่วนผสม ของอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ หรือแม้แต่ในไข่ไก่ทบี่ อกว่ามีการเติม DHA เข้าไปเพือ่ เพิม่ คุณประโยชน์ในการเสริมสร้างร่างกาย แต่หลายคนก็ยงั ไม่รวู้ า่ DHA คืออะไร ลองมาท�ำความรู้จักกัน DHA (Docosahexaenoic Acid) คือ กรดไขมันชนิดหนึ่งที่จ�ำเป็นต่อ ร่างกายของมนุษย์อย่างมาก โดยอยู่ในกลุ่มของสารโอเมก้า 3 ซึ่งร่างกาย ของเราไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์ขึ้นมาได้เอง ดังนั้น จึงต้องได้รับสาร อาหารชนิดนี้จากการรับประทานอาหารที่มีสารโอเมก้า 3 เข้าไปเท่านั้น โดย ส่วนใหญ่สารนี้จะอยู่ในอาหารประเภทปลาต่างๆ อย่างปลาทะเลน�้ำลึก เช่น แซลมอน ทูน่า เป็นต้น หรือในปลาน�้ำจืด เช่น ปลาสวาย ปลาช่อน เป็นต้น หรือในนมผงและไข่ หากเด็กไม่ได้รับสารอาหารที่มี DHA มากพอจะท�ำให้มีปัญหาต่อการมองเห็น รวม ทั้งท�ำให้ระดับไอคิวลดต�่ำลง กลายเป็นเด็ก สมาธิสั้น เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ได้ช้าลง ส่วนคนวัยท�ำงานหากระดับของสาร DHA ใน สมองลดต�่ำลงจะก่อให้เกิดความเครียดและ เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ ส่วนในผู้สูงอายุหากระดับของสาร DHA ลดต�่ำลง ก็จะส่งผลให้กลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ และมีปัญหาในด้านสายตาได้

แล้ว DHA มีประโยชน์อะไรบ้าง? ช่วยเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กได้ดีมากๆ เป็นการเพิ่มความจ�ำ ที่ดี รวมทั้งทักษะในด้านการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ช่วยบ�ำรุงสายตาของเด็กก่อนที่จะเริ่มพัฒนาไปสู่ทักษะในด้านต่างๆ ช่วยแก้โรคสมาธิสั้นในเด็กได้ดี ท�ำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบข้าง ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยบ�ำรุงระบบประสาทให้ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในวัยทารก ช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้น ช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดเกิดการอุดตัน

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โรคความดันโลหิตต�่ำ (Hypotension) คือ ภาวะที่ค่าความดันโลหิตต�่ำกว่า 90 – 50 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งพบมากในผู้หญิงที่ร่างกายอ่อนแอ หรือผู้ สูงอายุที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน และหากใครที่มีความดันโลหิต ต�่ำมากๆ จะส่งผลให้เลือดในร่างกายเกิดการไหลเวียนช้าลง ท�ำให้เลือดไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ และเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย ท�ำให้บริเวณหลอด เลือดเกิดการอุดตันขึ้น โรคความดันโลหิตต�ำ่ นัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดเรือ้ รัง และชนิดเฉียบพลัน โดยความดันโลหิตต�ำ่ ชนิดเรือ้ รังอาจเป็นมาแต่กำ� เนิดแบบไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิด จากพันธุกรรม รวมทัง้ การเปลีย่ นอิรยิ าบถอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ตลอด จนการใช้ยาหรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ส่วนความดันโลหิตต�ำ่ ชนิดเฉียบพลันจะมี ความดันลดลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ มักหน้ามืดหรือช็อกจนหมดสติ

่ำ ความดั น โลหิ ต ต� แตกต่างจากความดันโลหิตสูงอย่างไร

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต�่ำ ส�ำหรับความดันโลหิตต�่ำนี้มักมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัย โดยความดันต�่ำ เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอด หรือลิ้นหัวใจท�ำงานผิด ปกติเพราะอัตราการส่งเลือดออกจากหัวใจลดลง รวมทั้งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ ตลอดจนภาวะขาดน�้ำท�ำให้ปริมาณเลือดในร่างกาย ลดลง หรือมีการขยายตัวของหลอดเลือดมากเกินปกติเนื่องจากโรคภูมิแพ้ ช็อก จากภาวะติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด และในหญิงตั้งครรภ์ หรือการอยู่ท่ามกลาง แสงแดดจัดๆ เป็นต้น

อาการของโรคความดันโลหิตต�่ำ โดยทัว่ ไปผูท้ เี่ ป็นโรคความดันโลหิตต�ำ่ ก็มกั ไม่มอี าการเช่นเดียวกับโรคความ ดันโลหิตสูง ส่วนในผูท้ มี่ อี าการก็เช่น จะรูส้ กึ เวียนศีรษะง่าย หรือหน้ามืดเมือ่ เปลีย่ น อิริยาบถจากท่าหนึ่งไปเป็นอีกท่าหนึ่ง และมักจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายแม้ว่าได้นอน เต็มอิ่มแล้วก็ตาม หรืออาจหูอื้อ ตาลาย ปวดศีรษะ หลัง หรือบั้นเอว สมองล้า ขี้ลืม ไม่มีสมาธิ และมือเท้าเย็น หรือชักหมดสติ และในบางคนที่มีอาการของโรค ความดันโลหิตต�่ำมากก็อาจถึงขึ้นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17

การดูแลตนเองหลังการรักษาโรคความดันโลหิตต�่ำ หลังพบแพทย์ท�ำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติตาม ค�ำสัง่ แพทย์อย่างเคร่งครัด รับประทานยาต่างๆ อย่างถูก ต้อง ดื่มน�้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว รู้จัก เคลื่อนไหวร่างกายให้สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเวลาจะ เปลี่ยนอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นท่าใดก็แล้วแต่ให้ค่อยๆ ท�ำหรือเปลี่ยนอย่างช้าๆ ไม่ควรรีบเปลี่ยน อิริยาบถ เพราะจะท�ำให้หน้ามืดเป็นลมล้ม ลงได้ง่ายๆ รวมทั้งไม่ยืนหรือนั่งไขว้ห้าง เป็นเวลานาน ตลอดจนรับประทานอาหาร ในปริมาณพอเหมาะแก่ร่างกาย

การป้องกันโรคความดันโลหิตต�่ำ ระมัดระวังในการใช้ยา หลีกเลี่ยงการซื้อยา มารับประทานเอง ดื่มน�้ำให้เพียงพอต่อวันอย่างน้อยวันละ ประมาณ 6 - 8 แก้ว เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ท�ำการรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัย เสี่ยงต่อภาวะโรคความดันโลหิตต�่ำ เปลี่ยนท่าหรืออิริยาบถต่างๆ ให้ช้าลง ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ และเลือกประเภทการออกก�ำลังกายให้ เหมาะสมแก่ร่างกายตนเอง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

หลบร้อนมารับลมทะเลเย็นๆ ที่อา่ วพังงา เขาตาปู – เขาพิงกัน – เกาะปั นหยี

จั ง หวั ด พั ง งาเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมากมาย หลายหลายแนว โดดเด่นด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลฝั่ ง อันดามันซึ่ งมีมากกว่า 100 เกาะ นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย เอ่ยขึ้นมาแต่ละแห่งเป็นต้องร้องอ๋อ.. อย่างอุ ทยานแห่งชาติหมู ่เกาะ สิมิลัน อุ ทยานแห่งชาติหมู ่เกาะสุรินทร์ และอุ ทยานแห่งชาติอ่าว พังงา เป็นต้น วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาเที่ยวทริปสั้นๆ แบบ One Day Trip ล่อง เรือชมเกาะแก่งน้อยใหญ่ทอี่ ทุ ยานแห่งชาติอา่ วพังงา มุง่ หน้าสูเ่ ขาตาปู หนึง่ ในฉากภาพยนตร์ดังเรื่องเจมส์ บอนด์ เขาพิงกัน และเกาะปันหยี หมู่บ้าน 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ไร้แผ่นดิน ชมวิถีชีวิตชุมชน กลางอ่าวใหญ่บนพื้นที่เพียง 1 ไร่เศษ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ อ่าวพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 400 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน เขตอุทยานแห่ง ชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอ�ำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขต อ�ำเภอตะกัว่ ทุง่ และบริเวณพืน้ น�ำ้ ในทะเลอันดามัน ซึง่ มีพนื้ ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น การเดินทางครั้งนี้เราเริ่มต้นที่ท่าเรือท่าด่านศุลกากร ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ ตะกั่วทุ่ง อยู่เลยจากที่ท�ำการอุทยานฯ มาเล็กน้อย มีที่จอดรถพร้อมส�ำหรับ ท่านที่เดินทางมาลงเรือเอง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้โดยสารและ ขนาดของเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ว่าท่านจะแวะ เที่ยวชมแต่ละสถานที่นานแค่ไหน

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เมื่อทุกคนในทริปจัดแจงแบ่งที่นั่งและใส่เสื้อชูชีพกันเป็นที่เรียบร้อย แล้ว เรือก็จะเริ่มแล่นออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เขาตาปูเป้าหมายแรกก่อนที่ ขากลับจะแวะมาที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางทะเล เพราะเราเริ่มออกจาก ฝั่งประมาณเกือบเที่ยงและถ้าไปถึงที่เขาตาปูช้า จะจอดเรือล�ำบากเพราะ เป็นช่วงน�้ำลด ระหว่างทางเราจะได้พบกับหมูเ่ กาะแก่ง เนินทราย หน้าผา โขดหินปูน ต่างๆ ที่เกิดจาการกัดเซาะ และกระแสน�้ำขึ้นน�้ำลง รูปร่างแปลกตาตามแต่ จะจินตนาการ และสีของน�้ำทะเลที่นี่จะไม่ใสมาก จะออกสีฟ้าเขียวๆ เพราะ พื้นทะเลส่วนใหญ่จะเป็นดิน โคลน และทราย -- มองวิวไป ถ่ายรูปไปสักพัก ใหญ่เราก็จะมองเห็นกลุ่มเรือพายแคนนูขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวล�ำละ 2-3 คน พร้อมฝีพาย จุดนี้เรียกว่า “ถ�้ำลอด” ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก เป็นกิจกรรมนั่งเรือแคนนูพาย ลอดถ�้ำชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามระยะทางประมาณ 50 เมตร คนเยอะ มาก การจราจรติดขัด ต้องค่อยๆ ชะลอเรือแล่นผ่านเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นไป กระทบกับเรือแคนนูมากนัก เมือ่ ผ่านจุดนี้ไปไม่นานเราก็ถงึ ทีห่ มายแรกแล้ว “เขาตาปู และเขาพิงกัน”

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


เขาตาปูหรือเกาะตะปู เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทนี่ กั ท่องเทีย่ ว ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลังจากที่ภาพยนตร์ดังเรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) โดยมี โรเจอร์ มัวร์ รับบทเป็น เจมส์ บอนด์ ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นฉากในภาพยนตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2517 หรือประมาณเมื่อ 42 ปีที่แล้ว ท�ำให้เขาตาปูในอ่าวพังงา เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อของ “เกาะเจมส์บอนด์” (James Bond Island) “เขาตาปู” มีลกั ษณะเป็นเขาหินปูนลูกโดดทีม่ ฐี านคอดกิว่ เหมือนตะปู ขนาดยักษ์ที่ปักลงในท้องทะเลบริเวณปากอ่าวพังงา รูปร่างที่คล้ายตะปูนี้ มี

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ศัพท์เฉพาะทางธรณีวทิ ยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาต ให้น�ำเรือไปจอดเขาใกล้กับเขาตาปู เพราะด้วยอายุที่หลายล้านปี และการ กัดเซาะจากน�้ำทะเล และสัตว์ทะเลบางชนิดที่ยึดฐานเขาตาปูเป็นแหล่ง ที่พักอาศัย ท�ำให้ฐานของเขาตาปูมีขนาดที่เล็กกว่าด้านบนมาก อาจเกิด อันตรายได้ จึงให้นำ� เรือไปจอดทีท่ างด้านเหนือในเวิง้ อ่าวของเกาะเขาพิงกัน บนเกาะเขาพิงกันประกอบด้วย เกาะสองเกาะทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยสันดอนเชือ่ ม เกาะ ทางด้านทิศตะวันตก เรียกว่า “เขาพิงกัน” ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัว ของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกจากกันเป็นแนวตัดตรง 2 ส่วนและทรุดตัว ต�่ำลง ส่วนฐานเคลื่อนออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกที่ แตกออกตั้งเอียงพิงภูเขาลูกเดิม จึงได้ชื่อว่า “เขาพิงกัน” บริเวณสันดอน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เชือ่ มเกาะพิงกันนีจ้ ะเป็นหาดทรายขาว ซึง่ เป็น แหล่งขายของทีร่ ะลึก จุดจอดเรือ และเป็นศูนย์ รวมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเขาพิงกันและ เขาตาปู โดยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมให้กับ ทางอุทยานฯ ท่านละ 60 บาท ส�ำหรับคนไทย และ 300 บาท ส�ำหรับชาวต่างขาติ เมื่อหามุมสวยๆ ถ่ายรูป หลบภาพถ่าย ติดเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวกันได้แล้ว ก็ได้ เวลาออกเดินทางวนกลับไปยังหมู่บ้านกลาง ทะเล “เกาะปันหยี” กันต่อ เกาะนี้มีลักษณะโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล ด้วยหลังคามัสยิดสีเหลืองทองประจ�ำชุมชน

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


“เกาะปันหยี” เป็นเกาะขนาดเล็กกลางอ่าวพังงา มีพื้นที่ ราบประมาณ 1 ไร่เศษ การสร้างบ้านเรือนจะใช้เสา ตอกลงไปในน�้ำทะเลและยึดต่อๆ กันออกไปเรื่อยๆ ให้ สูงกว่าการขึ้น-ลงของน�้ำทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม มีอาชีพท�ำการประมงน�้ำตื้นแบบดั้งเดิม โดยท�ำประมงอวนลอย โป๊ะ เลี้ยงหอยแครง และเลี้ยง ปลากระชัง บนเกาะจะมีโรงเรียน 1 แห่งตั้งอยู่ทางด้าน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


ทิศเหนือของเกาะ สีสันสวยสดใจบาดตาบาดใจยิ่งนัก ถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่โรงเรียนถือว่าพลาดรูปสวยๆ กันเลย และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือ สนามฟุตบอล ลอยน�้ำ ของชุมชนที่สร้างไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีสถานที่ เล่นฟุตบอลออกก�ำลังกายเหมือนกับเด็กบนฝัง่ แม้จะ อาศัยอยู่กลางทะเลก็ตาม ระหว่างทางกลับจากเกาะปันหยีมุ่งหน้ามาที่ ท่าเรือฯ พี่คนขับเรือชะลอเรือแวะให้เราดูรูปภาพสี โบราณที่ “เขาเขียน” มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว

เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) ไปจนถึงจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร (11 ชั่วโมง) จากนั้น ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 ประมาณ 8 กม.จะถึงท่าเรือท่าด่านศุลกากรเพือ่ ขึน้ เรือไปเกาะปันหยี

รถโดยสารประจ�ำทาง

มีรถโดยสารประจ�ำทางของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. เส้นทางกรุงเทพฯ – พังงา ออกทุกวัน ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สอบถามรายละเอียดและตารางเวลาเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

ซึ่งกรมศิลปากรได้ท�ำการส�ำรวจศึกษาพบว่าภาพ เขียนสีเหล่านีม้ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 3,000 ปี โดยภายใน ภาพเขียนจะมีรูปสัตว์ชนิดต่างๆ และรูปเรือ ผ่ า นไปสี่ ชั่ ว โมงกว่ า ๆ ทุ ก คนกลั บ มาถึ ง ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ จบทริปสั้นๆ ชมวิวคลาย ร้อ นรับ ลมเย็น กลางทะเลอ่าวพังงากันแล้ว... ฉบับหน้าเราจะพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวที่ไหน---รอ ติดตามอ่านได้นะคะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

สร้างจุ ดสนใจในเงาสะท้อนน�้ำ การถ่ายภาพให้สวยดูดมี สี ไตล์ไม่ใช่เรือ่ ง ยากครับ เพียงแค่คุณเป็นคนหัดสังเกต สภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบโดยรวมของภาพ ทีเ่ ราจะถ่ายว่า อยากให้จดุ ไหนเด่น เน้นแสงและ เงาอย่างไรเพือ่ ให้ภาพเกิดความน่าสนใจมากขึน้ วันนี้ “คูห่ ชู ตั เตอร์” มีเทคนิคการสร้างจุดสนใจใน เงาสะท้อนมาฝากกันครับ ซึ่งเป็นเทคนิคในการ ถ่ายภาพสนุกๆ แบบไม่ยาก สามารถฝึกสายตา ซ้อมมุมกล้องเตรียมไว้รบั มือกับสายฝนได้ตลอด ทัง้ ฤดูกาล โดยมีคำ� แนะน�ำ 6 ข้อ ทีค่ วรจดจ�ำให้ ขึน้ ใจ คือ..

“เลิกเซ็งกับฤดูฝนเสียที” รีบจัดกระเป๋ากล้อง แล้วเตรียมมองหาอุปกรณ์กนั น�ำ้ ให้กบั ตัวเอง และอุปกรณ์ถา่ ยภาพให้ดี โปรดท�ำความเข้าใจว่า.. “ท้องฟ้าสีเทาหม่น” เป็นผลผลิตของฤดูกาล “ไม่มีเมฆ ฝนก็ ไม่ตก” - “ฝนไม่ตก ก็ไม่มนี ำ�้ ไว้ให้สะท้อน” เพราะ ฉะนั้นคิดเสียว่าเมฆฝนคืออุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับ เทคนิคในการถ่ายภาพประเภทนี้

มุมของการสะท้อนที่สวยงามเกิดขึ้นได้ทั้ง จากการถ่ายในมุมสูง มุมระดับสายตา และ มุมต�ำ่ ในแนว (เกือบ) ระนาบเดียวกับพืน้ น�ำ้ ซึง่ ขึน้ อยูท่ คี่ วามพึงพอใจของผูถ้ า่ ยและความเหมาะ สมขององค์ประกอบภาพ ณ สถานทีน่ นั้ ๆ หากแต่ ว่ามุมมองทีอ่ ยากแนะน�ำให้ชาว “คูห่ ชู ตั เตอร์” ได้ ลองซ้อมฝึกสายตา สร้างความเคยชินกับเทคนิค ประเภทนี้ไว้บอ่ ยๆ คือ “ภาพสะท้อนจากมุมต�ำ่ ” ด้วยเพราะอาจสร้างความแปลกตาหรือความน่า สนใจให้กบั ผูท้ ยี่ งั ไม่เคยลองถ่ายภาพลักษณะนี้ได้ มากกว่า นักถ่ายภาพหลายรายแสดงความเห็นว่า ยิง่ ท�ำมุมถ่ายได้ตำ�่ เงาสะท้อนของวัตถุหรือ “ซับเจกต์” (Subject) ที่ต้องการถ่าย ก็ยิ่งเด่นชัดคล้ายเงา กระจก เพียงแต่ข้อที่ต้องระวังคืออาจไม่เหมาะ กับผูท้ กี่ ม้ ๆ เงยๆ ไม่คอ่ ยสะดวก ทางทีด่ คี วรทดลอง ฝึกฝนเอาเฉพาะทีพ่ อเหมาะแก่สภาพร่างกายจะดีกว่า พึงระลึกว่าสภาพของแหล่งน�้ำที่นิ่งมาก เท่าไหร่จะยิง่ ช่วยให้เงาสะท้อนเด่นชัดและ คมชัดมากขึน้ เท่านัน้ สภาพท้องฟ้า (หรือฉากหลังที่ขาวโพลน) แม้จะไร้สสี นั แต่นนั่ ก็จะยิง่ ช่วยขับเงาสะท้อน ของซับเจกต์บางชนิด อาทิ เส้นสาย โครงร่าง 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หรือเงาด�ำของวัตถุ (อย่างภาพแนว silhouette) ให้โดดเด่นขึน้ ด้วย มีฟิลเตอร์บางประเภท (polarize / PL, C-PL) สามารถช่วยลดหรือเพิ่มความชัด ของเงาสะท้อนได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ทิศทางแสงและ องศาของการหมุนฟิลเตอร์นนั้ ๆ อันที่จริงวิธีจัดการกับเมฆหม่นๆ หรือฟ้า ขาวๆ มีด้วยกันอีกหลายวิธี แต่ที่หยิบเอาเรื่อง การสร้างจุดสนใจในเงาสะท้อนน�ำ้ มาฝากชาว “คูห่ ู ชัตเตอร์” เพราะเป็นเทคนิคทีน่ กั ถ่ายภาพมือใหม่ สามารถน�ำไปช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับภาพ ของตัวเองได้ไม่ยาก เพียงหมัน่ ขยันเดินหามุมมอง และพยายามสร้างสไตล์การถ่ายภาพที่เป็นของ ตัวเอง การฝึกสายตาบ่อยๆ จะช่วยท�ำให้เกิดภาพ คร่าวๆ ขึน้ ในใจได้วา่ เงาสะท้อนของวัตถุลกั ษณะ นีค้ วรถ่ายภาพจากมุมสูง มุมระดับสายตาหรือมุม ต�ำ่ สักขนาดไหน โดยไม่ตอ้ งก้มๆ เงยๆ ลงไปดูผา่ น ช่องมองภาพให้ปวดหลังปวดคอทุกครัง้ “สุดท้าย.. ฝนนีข้ อให้นกั เดินทาง นักถ่ายภาพ ทุกท่านสนุกกับเทคนิคการถ่ายภาพสะท้อนน�ำ้ แล้ว อย่าลืมแชร์ภาพสวยๆ มาอวดพวกเราให้ได้ชมกัน ทางหน้าแฟนเพจคูห่ ฯู บ้างนะครับ..”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดพ

CTRL ONE แว่นกันแดดล�้ำยุ คปรับแสงอัตโนมัติ

CTRL EYEWEAR ผลิตแว่นตากันแดดล�้ำยุค CTRL ONE  ซึ่งประกอบด้วยเลนส์ที่มีเทคโนโลยี e-Tint ที่ได้รับรางวัล ในระดับโลก ไม่มีแว่นตากันแดดไหนๆ ที่ปรับสีเลนส์ ให้เข้ากับการ เปลีย่ นแปลงของสภาพแสงทีร่ วดเร็วเท่าแว่นตา CTRL ONE ในเวลาไม่ ถึง 0.1 วินาที CTRL ONE สามารถปรับสีเลนส์ ระหว่างแสงน้อย และ แสงจ้าอย่างอัตโนมัติ หรือด้วยการกดปุม่ เพียงปุม่ เดียว ในสภาพแสงน้อย มากคุณยังสามารถใส่แว่นตาโดยกดปุม่ เปลีย่ นเป็นเลนส์ใส เพือ่ ป้องกัน แมลง ฝน และเศษหินหรืออิฐ ทีจ่ ะมากระทบดวงตาของคุณ กรอบแว่นสามารถปรับตรงส่วนแผ่นจมูกเพือ่ ให้เข้ากับการสวมใส่  การปฏิวตั ขิ องแว่นตา CTRL ONE นีเ้ พิม่ ความปลอดภัย สะดวกสบาย และประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณในระหว่างสวมใส่ คุณสมบัติ • ปรับแสงอัตโนมัติ หรือ ปรับแสงด้วยตัวคุณเอง • เลนส์สธี รรมชาติ • เลนส์ปอ้ งกันฝ้า และป้องกันแสงสะท้อน • ระบบ safety เปลีย่ นเป็นเลนส์ใส • ป้องกันสายตาจากรังสี UV • Micro USB สามารถชารต์ได้ (ใช้ได้นาน 50 ชม.) • ปรับขนาดให้เหมาะสมกับรูปหน้าของคุณ • ปรับสีเลนส์ภายใน 0.1 วินาที • Bulletproof / Ballistic เลนส์ทนทานด้วยมาตรฐาน ANSI Z87.1 ราคาเริม่ ต้นที่ 12.900 บาท ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.ctrl-eyewear.com

samsung Gear 360

ช่วงนี้ตลาดกล้อง 360 องศา ก�ำลังเป็นตลาดที่มาแรงล่าสุด Samsung ขอโดดเข้าร่วมตลาดกล้อง 360 องศา ด้วยการส่ง Gear 360 กล้องทีเ่ พิง่ เปิดตัวพร้อมกับ Galaxy S7 และ S7 Edge ในงาน Mobile World Congress 2016 ทีป่ ระเทศสเปน ทีผ่ า่ นมา กล้อง Gear 360 มีลกั ษณะคล้ายกับลูกตา ประกอบด้วย เลนส์ 2 ตัว ด้านหน้าและหลัง กันน�ำ้ กันกระแทก Gear 360 มาพร้อมกับเลนส์ฟชิ อาย คู่ ความละเอียด 15 MP (ถ่ายภาพนิง่ ได้ความละเอียดรวมกัน 30 MP แต่ เลือกถ่ายภาพเพียงฝัง่ เดียวก็ได้) และถ่ายวิดโี อทีค่ วามละเอียด 3840x1920 Gear 360 สามารถเชือ่ มต่อกับกับสมาร์ทโฟนของ ซัมซุงเพือ่ เป็นจอ live view ได้ และซิงก์ภาพหรือ วิดีโอที่ได้ลงมาในสมาร์ทโฟนได้อัตโนมัติ มือถือที่รองรับคือ Galaxy S6 ทัง้ ซีรสี ,์ Note 5 และ Galaxy S7 Gear 360 เริม่ วางจ�ำหน่ายในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2016

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เรื่องน่ารู้

เรื่อง : แสง อินทรา

รู ้จักไว้ เขาคือ..

พายุ ฤดูร้อน

จะว่าไป เขาเหมือนญาติผใู้ หญ่ทแี่ วะเวียนมาเยีย่ มพวกเราซึง่ เป็นลูก หลานทุกปีไม่เคยขาด ไม่กอ่ น-ก็หลังสงกรานต์ เราต้องได้ยนิ ข่าวการ มาเยือนของเขา แม้ทุกครั้งที่มาจะฉุนเฉียว! เกรี้ยวกราด! กวาดท�ำลายบ้าน เรือนข้าวของเสียหายไปบ้าง!?! แต่คดิ ให้ดอี กี ทาง.. สิง่ ทีถ่ กู ท�ำลายลงไปส่วน ใหญ่มักขาดการดูแลรักษาให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย บาง อย่างสร้างรุกล�้ำก�้ำเกินกว่าที่ควรจะเป็น จะเรียกว่าการมาของเขาเสมือนสิ่ง ช่วยเตือนพวกเราโดยนัยว่าให้เร่งลงมือปรับปรุงแก้ไข ก่อนทีพ่ ายุใหญ่ประจ�ำ ปีจะกรีฑาทัพมาถึง ใช่.. เราก�ำลังพูดถึงเขา “พายุฤดูร้อน” หรือ “พายุฟ้าคะนอง” ในนาม มังกรภาษาอังกฤษสุดเท่ห์! “Thunderstorms” เหตุที่ “เรื่องน่ารู้” ฉบับนี้ หยิบเอาเจ้าพายุฤดูร้อนที่ใครๆ ก็เคยได้ยินมาขอดเกร็ดให้ฟังกันอีกครั้ง ด้วยเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจแค่ได้ยิน แต่ยังไม่รู้จักนิสัยกันดีพอ หากลองเปิดใจ ใช้เวลาสั้นๆ 2-3 นาที ท�ำความมักคุ้นกันไว้สักเล็กน้อย บางทีคุณจะพบว่า เขาเป็นปรากฏการณ์ทมี่ เี หตุมผี ล ทัง้ ยังมีความปรารถนาดีตอ่ บรรดาสรรพสิง่ ร่วมพื้นพิภพเดียวกับเราพอสมควร พายุฤดูรอ้ นในบ้านเรามักเกิดขึน้ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน หรืออาจ ลากยาวมาถึงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนดังเช่นปีนี้ วิธีการสังเกตอย่างคร่าวๆ ก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์พายุฤดูร้อน คือ พื้นที่ในบริเวณนั้นมักมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันเป็นเวลาหลาย วัน แล้วเกิดมี “มวลอากาศเย็น” หรือที่เรียกกันว่า ความกดอากาศสูงพัดมา ปะทะกับ “มวลอากาศร้อน” หรือความกดอากาศต�ำ่ ซึง่ จากการทีอ่ ากาศสอง กระแสมากระทบกันนี้ส่งผลให้สภาพอากาศในบริเวณนั้นเกิดการหมุนเวียน แปรปรวนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ประกอบลมพัดแรง โดยมีฟา้ แลบ ฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึน้ ในบางครัง้ อาจมีลกู เห็บตกลงมาด้วย หากแต่สภาพฝนที่ตกลงมานั้นมักเกิดขึ้นไม่นาน เพียงประมาณ 1-2 ชั่วโมง และกินพื้นที่แคบๆ ในรัศมีประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อฝนหยุด ตกแล้วสภาพอากาศจะเย็นลง ท้องฟ้าจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ส�ำหรับประเทศไทย พายุฤดูรอ้ นมักเกิดจากอิทธิพลของความกดอากาศ สูงจากประเทศจีน ทีแ่ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ท�ำให้ เกิดการปะทะกันระหว่างอากาศที่ร้อนชื้นในประเทศและมวลอากาศที่แห้งเย็นจากประเทศจีน โดยอากาศที่เย็นจะผลักให้อากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นสู่ ด้านบนอย่างฉับพลัน ส่งผลให้อากาศในบริเวณใกล้เคียงไหลกรูเข้ามาแทนที่ ชัน้ อากาศเดิมอย่างรวดเร็วจนเกิดสภาพลมพายุพดั แรง และเมือ่ ไอความชืน้ ลอยตัวขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม จะกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำพร้อมกับ การก่อตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นก้อนสีเทาทะมึนมีความสูง มากกว่า 10 กิโลเมตร ลักษณะของเมฆชนิดนี้เองที่เรียกกันว่า “เมฆคิวมู

โลนิมบัส” (Cumulonimbus) และหากอุณหภูมิบนยอดเมฆไต่ลงมาที่ระดับ -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส ก็จะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดลูกเห็บตกลงมาดัง เช่นภาพข่าวที่ปรากฏอยู่บ่อยๆ ค�ำแนะน�ำในการเตรียมรับมือและป้องกันภัยจากพายุ ฤดูร้อน

หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรติดตั้งระบบสายล่อฟ้าในอาคารสูงเพื่อหลีก เลี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ในช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อน ควรติดตามรายงานสภาพ อากาศและฟังค�ำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สอดส่องดูแลสิง่ ของทีม่ นี ำ�้ หนักเบาซึง่ สามารถปลิวไปตามแรงลมให้อยู่ ในที่มิดชิดปลอดภัย เมื่อมีการประกาศเตือนภัย หมั่นตรวจสอบอาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ใน สภาพที่มั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงระหว่างฤดูกาลดังกล่าว รีบแจ้งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องให้มาท�ำการปรับปรุงแก้ไขโดยไวเมือ่ พบว่า ต้นไม้ สายไฟ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งต่างๆ อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ การออกก�ำลังกายหรือ ท�ำงานในขณะที่ก�ำลังจะเกิด หรือเกิดฝนฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือขณะเกิด พายุฝนฟ้าคะนอง หลังเหตุการณ์สงบ หากพบต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียงโค่นล้ม ให้รีบตัด-แต่งทิ้งทันที และหากพบเห็นเสาไฟฟ้าโค่นล้มหรือมีสายขาด อย่าเข้าใกล้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รบี มาด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากท่านอยู่ ต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA Call Center โทร. 1129 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง ในซีกด้านที่อันตรายและรุนแรงอย่างฉับพลันนั้น ดูเหมือนว่า “พายุฤดู ร้อน” อาจคล้ายดั่งปีศาจ ที่คอยจดจ้องโจมตีมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยมิให้ทนั ตัง้ ตัว ทว่า ในอีกมิตหิ นึง่ ก็มิใช่เพราะอิทธิฤทธิข์ องเจ้าพายุชนิด นีห้ รอกหรือ ทีช่ ว่ ยบรรเทาความร้อนแล้งอย่างแสนสาหัสให้แก่มนุษย์เช่นเรา (โดยเฉพาะในพุทธศักราชนี้) รวมถึงการต่อลมหายใจให้แก่พืช-สัตว์ ทั้งเชิง เศรษฐกิจและที่อาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติซึ่งก�ำลังรอเพียงความตายเพื่อ ช่วยปลดปล่อยพวกมันให้หลุดพ้นไปจากฤดูอันแสนทรมานนี้ เมื่อได้มาท�ำความรู้จักกับ “พายุฤดูร้อน” กันพอสมควรแล้ว เราชาว “คูห่ เู ดินทาง” ขอให้ทกุ ท่านใช้ชวี ติ กันอย่างปลอดภัยตลอดฤดูกาลนี้ จากนัน้ เราคงต้องมาเตรียมตัวเตรียมการณ์ทจี่ ะต้องต้อนรับความชุม่ ฉ�ำ่ ของฤดูกาล ถัดไปกันแล้วล่ะ

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

MOVIES

ดูหนังฟังเพลง

BOOK

สูตรเด็ดสมุนไพรต้านโรค ผู ้เขียน : ไกรภพ สาระกูล ส�ำนักพิมพ์ : THINK GOOD จ�ำนวน 144 หน้า / ราคา 69 บาท

X-Men: Apocalypse X-เม็น: อะพอคคาลิปส์

แนวหนัง : แอคชั่ น / วิทยาศาสตร์ น�ำแสดงโดย : เจมส์ แม็คอะวอย, ไมเคิล ฟาสเบน เดอร์, เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ก�ำหนดฉาย : 19 พฤษภาคม 2559

เรือ่ งย่อ : เริม่ เรือ่ งราวจาก Apocalypse มนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดในโลก ของเอ็กซ์-เม็นจากมาร์เวล เขาได้รวบรวม พลังหลายอย่างจากมนุษย์กลายพันธุ์คนอื่น จนกลายเป็ น อมตะและยากที่ จ ะเอาชนะได้ เมื่อเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหลังเวลาผ่านไป นับพันปี เขาได้จัดระบบโลกและค้นหาเหล่า มนุษย์กลายพันธุ์เพื่อรวมทีมที่มีพลังขึ้นมา ซึ่งรวมถึง แม็กนีโต้ ที่ก�ำลังหมดหวัง (ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์) เพือ่ ช�ำระล้างเหล่ามนุษย์และสร้างโลกใหม่ทเี่ ขาจะเริม่ ปกครอง ระหว่างที่ชะตากรรมของโลกแขวนอยู่บนความสมดุล ราเวน (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) จะช่วยศาสตราจารย์ เอ็กซ์ (เจมส์ แม็คอะวอย) น�ำทีมเอ็กซ์-เม็นรุ่นใหม่ไปสยบความ พ่ายแพ้ครั้งใหม่และช่วยปกป้องมนุษย์จากการท�ำลายล้างอย่างสิ้นซาก

วิ ถี ชี วิ ต ของคน ไทยในปั จ จุ บั น นั้น เต็มไปด้วยสภาวะ การเสี่ ย งต่ อ โรคภั ย ไข้ เจ็ บ ตลอดเวลา การ รั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกาย ให้ แ ข็ ง แรง และสร้ า ง ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง นั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญใน การใช้ชีวิต.. สูตรเด็ดสมุนไพรต้านโรค ได้รวบรวมวิธีกิน และวิธีปลูกไว้ในเล่มเดียวกัน ทั้งสูตรเด็ดสมุนไพรพื้นบ้าน ยอดนิยม บ�ำบัดโรคได้สารพัด ถอนพิษไข้ ความดัน หัวใจ ไขมัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันมะเร็งฯ มาพร้อมกับ สูตรน�้ำสมุนไพรยอดฮิต ท�ำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

MUSIC

Timeline เพราะรัก...ไม่สิ้นสุด 2

แนวหนัง : โรแมนติก ผู ้ก�ำกับ : อาทิตย บางเภา, ดรัสพงศ์ ตรงประสิทธิ์, จิตตินันท์ ยอดวงศ์สกุล นักแสดง : ภัทรพงศ์ ไชยบาล, กฤษณ บุ ญโรจน์, ภาคิน สีอ่อน, ฌาณิศ เตียสวัสดิ์ และชิ โนรส ดวงรัตน์ ก�ำหนดฉาย : 2 มิถุนายน 2559

ครบรส ถึงอารมณ์ ของคนยุ ค 90 90s The Definitive Hits of the 90s

เรื่องย่อ : เรื่องราวของความรักในอีกมุมมองหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยความรัก ความสุข และความหวัง แม้ ในบางครั้งพวกเขาจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง แต่ทว่าสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่ท�ำให้ พวกเขาได้เรียนรู้จักค�ำว่ารักมากยิ่งขึ้น “Timeline เพราะรัก…ไม่สิ้นสุด 2” กับ เรื่องราว 4 เรื่อง หลายความรู้สึก ที่จะน�ำทุกคนได้เข้าใจในความรักให้มากยิ่งขึ้น จาก ทีมผู้สร้าง Timeline เพราะรัก..ไม่สิ้นสุดและสัญญาแห่งคิมหันต์ ภาพยนตร์ที่เคย ตรึงตราและประทับใจใครหลายๆ คน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31

วอร์เนอร์ มิวสิค ได้รวบรวมบทเพลงฮิตจากยุค 90 ถึง 60 เพลง น�ำมาบรรจุไว้ในอัลบั้มชุดพิเศษสาม แผ่นซีดีที่ชื่อ “90s เดอะ เดฟฟินนิเทีฟ ฮิตส์ ออฟ เดอะ 90s” เพื่อให้เป็นอัลบั้มรวมเพลงฮิตจากยุค 90 ที่สมบูรณ์ ทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเพลงอาร์แอนด์บแี ซ่บๆ The Boy Is Mine ของ แบรนดี้และโมนิกา เพลงป็อปเก๋ๆ จาก เบบีลอน ซู เพลงร็อคเท่ๆ  Right Here Right Now โดย จีซัส โจนส์ รวมไปถึงโซลป็อปเพราะๆ Stars ของ ซิมพลี เรด ซึ่ง หลายๆ เพลงไม่ใช่แค่เพลงดังจากยุค 90 แต่ยังเป็นเพลง อมตะมาจนถึงทุกวันนี้


เรื่องนี้ต้องขยาย

เรื่อง : ญาญ่า

“ตน”

เป็นที่พ่ึงแห่ง

“ตน”

มองดูลมหายใจสิคะ ลอง

การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ออย่ า งมี ส ติ รู ้ สุ ข รู้ทุกข์แค่พอประมาณ เหมือนกับลมหายใจ ที่สูดเข้าและปล่อยออกอย่างเป็นจังหวะ เพื่อให้ด�ำรงอยู่ซึ่งชีวิตนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน ไม่มีใครหายใจแทนเรา ได้ และเราก็ไม่สามารถไปหายใจแทนคนอืน่ ได้เหมือนกัน ฉบับนี้ญาญ่าขอฝากบทความสะกิด ใจไว้เพียงเท่านี้นะคะ หากอ่านแล้วเข้าใจ บ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ญาญ่าก็ต้องขออภัยคุณ ผู้อ่านทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ญาญ่าขอให้ คุณผู้อ่านทุกท่านเพียงได้ตามดูลมหายใจ ของตัวท่านเองบ้างในบางวันที่เคร่งเครียด รู้สึกเหนื่อยล้า หรือวันที่ลั้นลาสบายๆ ก็ได้ แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่งดงาม ใช้สติ น�ำทางแล้วค่ะ…สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดก็ ไม่เกิดปัญญานะคะ -- แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้านค่ะ

“จริงๆ แล้วการใช้ชีวิตมันไม่ง่าย หรอก แต่คนเรามักท�ำให้ชีวิตมัน ยากกว่าก็แค่นั้น” ข้อคิดสะกิดใจ หรือ ค� ำ คมวั น ละค� ำ จะอะไรก็ ช ่ า ง -- ใน โลกแห่งการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีผ่าน อากาศทั้งหลายแหล่ที่เราสรรเสพกันอยู่ นี้มีให้เห็นมากมาย มีค�ำคมข้อคิดสะกิด ติ่ ง หรื อ ต่ อ มความรู ้ สึ ก ให้ ไ ด้ รู ้ คิ ด รู ้ สึ ก แต่ไม่รวู้ า่ จะได้คดิ หรือเอาไปท�ำตาม ได้สักกี่มากน้อย หรือเป็นแค่ตัวอักษร ผ่านตาแล้วก็ผ่านไป หลายๆ คนตั้งตนเป็นผู้รู้ ผู้น�ำทางความ คิดมากมาย มีคนคอยติดตามเป็นหมื่นเป็นแสน และเกือบจะทัง้ หมดแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ แทบทั้งสิ้น การพาผู้คนที่สับสน สิ้นหวัง ท้อแท้ หรือหาหนทางทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองมีความสุขทีส่ ดุ ใน โลก ในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและควรค่า แต่ในมุม กลับที่น�ำพากันไปโดยหวังแก่เงินตราที่พอกพูน ท�ำให้ในสังคมมีการแบ่งแยกมากขึน้ มีคนทีก่ ำ� ลัง พ้นทุกข์ คนที่พ้นแล้ว และอีกมากที่จมจ่อมอยู่ กับความทุกข์ แต่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือผู้คน ทีต่ ดิ อยู่ในสุข ทีก่ ็ไม่รวู้ า่ เป็นสุขทีแ่ ท้จริงหรือเปล่า กลุ่มคนเหล่านี้ก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสแห่งโลกลวง มโน คิดไปเอง หรือยึด ติดกับทีพ่ งึ่ ซึง่ เป็นผูพ้ าผูน้ ำ� ไปโดยลืมกลับมามอง มาเห็นว่า “ตัวตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งที่ดีที่สุด” ผู้คนในยุคสมัยที่วิวัฒนาการก้าวไกล มีพร้อม ซึ่งความสะดวกสบายทุกอย่าง กลับหาที่พึ่งกัน ให้จ้าละหวั่น โดยมีตัวแลกเปลี่ยนการพึ่งพากัน ด้วยเงินตรา ผลประโยชน์ ซึง่ มีทงั้ ดีและเลวไปเลย ความชัดเจนของความดีงามกับความเสือ่ มทราม ในสังคมปัจจุบนั มีมากขึน้ แล้วเราจะท�ำอย่างไรที่ จะอยู่ได้และมีความสุขด้วย..

สังเกตดูว่าเรายังหายใจอยู ่ไหม คุณ ผู ้อ่านหลายๆ ท่าน รวมถึงญาญ่า ก็เคยลืมไปเลยว่าเราหายใจอยู ่ เรา รู ้ว่าเราหายใจเพราะเราคิดว่าเรายัง ไม่ตาย แต่เราไม่เคยรับรู ้เลยว่าลม หายใจวิ่งเข้า-วิ่งออกอย่างไร ท้อง พองแค่ไหนเวลาหายใจเข้า หรือยุ บ ลงแบนราบอย่างไรเวลาหายใจออก คนเรามักรับรู ้ลมหายใจตัวเองแค่ใน ขณะที่ทุกข์เหลือเกิน จนต้องถอน หายใจออก นั่นล่ะถึงรู ้ว่ามีลมหายใจ แต่ในขณะที่สุขเหลือล้นกลับลืมลม แห่งชี วิตนี้... 32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ค�ำพยากรณ์

15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ถ้าเปรียบชีวติ เป็นรถ คนเมษคงเป็นรถที่ วิง่ บนถนนทีม่ แี ต่ไฟเขียว...วิง่ ฉลุย ผ่าน ตลอด บรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ทั้งการงาน การเงิน หรือโชคดีมเี ฮได้รบั ประโยชน์โพดผลจากความเจริญ ก้าวหน้าของผูใ้ หญ่ทอี่ ปุ ถัมภ์คณุ อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม แตะเบรกไว้บ้าง เพราะช่วงหนทางข้างหน้าคือบท ใหม่ของการใช้ชวี ติ ย่างเข้าเดือนมิถนุ า คุณยังมีเรือ่ ง จุกจิก หรือ หนีเ้ ก่าให้ตอ้ งชดใช้ การงานต้องติดต่อ ผูค้ นมากมาย สร้างความตืน่ เต้นให้คณุ ได้ตลอด อาจ มีจ๊อบสั้นๆ เข้ามาสร้างรายได้ ความรัก เป็นช่วง กระดีก๊ ระด๊า แต่ระวังผ่านมาให้วบู ไหวแล้วผ่านเลย... ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ถ้าคุณเป็นคนที่ท�ำอะไรปิดบังอยู่ โดย เฉพาะในเรือ่ งความรักทีแ่ อบไปท�ำตัวเป็น มือทีส่ าม หรือ งุบงิบคบหากันในโลกโซเชียล แม้จะ รูส้ กึ ดีในตอนต้น แต่สดุ ท้ายแล้วมันจะย้อนมาให้คณุ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ได้ มันจะกลายเป็นปัญหา จุกจิกหัวใจ ท�ำให้คณุ วุน่ วายไปพักหนึง่ ถ้ารูถ้ งึ หูผใู้ หญ่ ในบ้านคุณล่ะก็...ยาวแน่ๆ กระทบถึงเรือ่ งการเงินจะ หดหายไปด้วย การงานจะเป็นช่วงแก้ปญั หาเก่าๆ ใน ระยะสัน้ ๆ ให้ลลุ ว่ งไป เพราะคุณก็มสี ว่ นในการสร้าง ปัญหานัน้ ขึน้ มา ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ชีวติ ชาวมิถนุ ระยะนี้ เหมือนจะเอาแน่เอา นอนไม่ได้ การงาน เป็นช่วงทีท่ ำ� อะไรตาม แผนงานได้ยาก มักมีงานแทรกเข้ามาให้จดั การบ่อยๆ อาจมีเหตุให้ตอ้ งเดินทางด่วนๆ หรือ มีเรือ่ งให้เสีย เงินในเรือ่ งที่ไม่ควรเสีย เช่น อยูๆ่ ก็โดนทวงหนีเ้ ก่า หรือ ลืน่ หกล้มหัวแตก เป็นต้น เรือ่ งสุขภาพ ให้ระวัง เกีย่ วกับการปวดหัวไม่มสี าเหตุ หรือ อุบตั เิ หตุทศี่ รี ษะ การเงิน มีโอกาสได้เงินปันผล หรือ เงินใต้โต๊ะ ซึง่ อาจ ได้มาอย่างฟลุค๊ ๆ ความรัก ใครที่ไปแอบกุก๊ กิก๊ กับ คนมีเจ้าของ ระวังเขาจะตามมาตืบ้ เอานะ!! ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” วลีนคี้ งไม่เหมาะ กับชาวกรกฎ เพราะเป็นเวลาสัน้ ๆ ของ โชคลาภทีจ่ ะผ่านเข้ามา ต้องรีบคว้าไว้ ใครทีม่ หี นีค้ ง ค้าง ได้มาก็จา่ ยเขาเสีย อย่าเก็บเป็นดินพอกหางหมู! คุณจะมีโชคจากการเดินทาง ดังนัน้ อย่าอยูน่ งิ่ เฉย การ งานรีบเดินหน้า ลูกค้าอยูไ่ กลก็ไปเถอะ...อยูเ่ ฉยๆ ก็ อดตาย ยิง่ มีรายจ่ายเกีย่ วกับลูกหลาน / บริวารในมือ รออยูม่ าก ยิง่ ต้องรีบท�ำ รีบเก็บ ล้อหมุนเมือ่ ไหร่ก็ได้ เงินเมือ่ นัน้ ! ความรัก คนทีม่ คี วามในใจ รีบบอกเขา ไป แต่ถา้ ใครแอบแชทหลายคน ระวังจะโป๊ะแตกนะ!!! ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ชาวสิงห์มักเป็นคนแข็งแกร่ง หนักเบา เราสูไ้ ด้ ดังนัน้ ห้วงเวลาแห่งการคืนก�ำไร

มาถึงคุณแล้ว อะไรที่ได้ลงแรงไว้ จะคืนเป็นตัวเงิน กลับมาให้คณุ ยิม้ กว้างถึงหู คนท�ำงานจร คุณมีเกณฑ์ เดินทาง ตระเวนเดินสายรับทรัพย์กันเลยทีเดียว คนท�ำงานประจ�ำผลงานดีเป็นที่เข้าตากรรมการ รายจ่ายหลักของคุณระยะนี้ ไม่พ้นการซ่อมแซม บ้านเรือน หรือ ไปท�ำบุญสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล ก็ดีนะ ชีวิตจะได้เฮงๆ คุณมีเกณฑ์ ได้ลาภลอย ความรัก สดใส มีโอกาสได้เจอคูแ่ ท้ ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ใครอยู ่ นิ่ ง ดู ดายในระยะนี้ ถื อว่ า ผิ ด !! เพราะคุณน่าจะได้เดินทางไปท�ำงาน หรือ ท่องเทีย่ วในสถานทีส่ วยงาม มีประวัตคิ วามเป็นมา ยาวนาน หรือไม่ก็ไปร่วมงานบุญในต่างถิ่น อาจมี ผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นสปอนเซอร์หลัก คุณมีโอกาสได้ เป็นเจ้าของวัตถุมงคล หรือ ได้วตั ถุโบราณชิน้ งาม มาครอบครอง หรือ มีคนเอาพระมาให้ การงาน ของคุณต้องยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่มากและต้อง ใช้ความรูค้ วามสามารถหลากหลาย งานจึงจะส�ำเร็จ ตามเป้าหมาย การเงินดีไม่นา่ กังวล ความรัก ต้อง ถามใจตัวเอง ถ้าคนเก่าหวลมาหา คุณจะยังยินดี อ้าแขนรับอยูไ่ หม? ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ชาวตุลย์ชวี ติ ยังยุง่ เหมือนเดิม แต่เพิม่ เติมคืองานใหม่ๆ อาจเป็นการปรับเวลา เลือ่ นเก้าอี้ใหม่ หรือ ได้งานใหม่สดใส กว่าเดิม ดีตอ่ กายและใจคุณเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ำ� คัญการ เงินก็จะดีตามไปด้วย คุณจะได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ที่อัดแน่นอยู่ในตัวให้เกิดประโยชน์หลายทาง ใคร ท�ำงานเสริมรับรองรับทรัพย์เพิม่ ทัง้ งานราษฏร์ งาน หลวง หัวฟูกค็ มุ้ นะ! ในเรือ่ งของหัวใจ คนโสด จะมี ผูใ้ หญ่แนะน�ำให้รจู้ กั รับรองไม่ผดิ หวัง คนมีคู่ ควรจัด คิวย้อนเวลาหาอดีตกันบ้างนะ เป็นการทบทวนเรือ่ ง ราวเก่าๆ ในชีวติ คู่ ช่วยเพิม่ ความมีชวี ติ ชีวา ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ระยะนีต้ อ้ งดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ระวัง โรคเก่าจะก�ำเริบ มีเวลาก็ไปหาหมอเช็คอัพ บ้าง ใครยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ�ำปีกค็ วรไป รพ.ได้ แล้ว ระวังโรคที่เกี่ยวกับมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร การงาน ถ้าใช้ลกู น้องให้ถกู ทาง จะเพิม่ รายได้ให้มากขึน้ แต่ถา้ งานมีหนุ้ ส่วน ต้องระวัง การขัดแย้งกันอย่างหนัก เอกสารทีป่ กปิดไว้ อาจถูก เปิดเผย เดินทางใกล้ไกลมักไม่คอ่ ยราบรืน่ ความรัก เปิดเผยมากไปอาจมีเรือ่ งจุกจิกเข้ามากวนใจ คบกัน เงียบๆ สบายใจกว่า ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) คุณอาจต้องปวดหัวกับรายจ่ายของบุตร หลาน ลูกน้อง หมุนจนตัวเป็นเกลียว คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

หัวเป็นน๊อต ระวังสุขภาพทรุด เป็นไข้ หรือ ความเครียด ท�ำให้คณุ ปวดหัวอย่างไม่มสี าเหตุ เป็นๆ หายๆ ใน ระยะนี้ คุณมีเกณฑ์ตอ้ งเดินทางไปท�ำบุญ หรือ ร่วม งานบุญในถิน่ ไกลบ้าน การงาน อย่าไว้ใจลูกน้อง โดย เฉพาะงานเอกสารติดต่อต่างประเทศ อาจมีการผิด พลาดจนคุณโดนเจ้านายเรียกไปคุยในห้อง คนท�ำงาน เสริม รายได้ดแี ต่มเี รือ่ งข้าวของเครือ่ งใช้พงั โดยมิได้ นัดหมาย ได้มาก็ตอ้ งจ่ายไป ความรัก มีเรือ่ งให้ลงั เล สงสัย ทีเ่ คยสัญญากันไว้ มันใช่หรือเปล่า!!! ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ไม่วา่ จะเป็นลูกตัว หรือ ลูกน้อง ก็ทำ� ให้ ปวดหัวพอกัน เพราะมีแต่เรือ่ งหยุมหยิม เข้ามากวนอารมณ์ หรือ สร้างเรือ่ งเดือดร้อนให้ตอ้ ง เสียเงิน! การงาน ไม่มีลด มีแต่เพิ่มหน้าที่ใหม่ๆ เข้ามา คุณต้องท�ำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องประสานสิบทิศ ติดต่อต่างประเทศ รับลูกค้าใหม่ ท�ำให้คณุ จิตตก กังวลไปสารพัด อารมณ์ขนึ้ ๆ ลงๆ เบือ่ ๆ อยากๆ ควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วย เดีย๋ วจะ ตายในหน้าที!่ การเงิน ช่วงนีค้ วรลงทุนแบบเงินเย็น ในพันธบัตร/ตราสาร/สลากออมสิน ความรัก มักมี ปากเสียงกันด้วยเรือ่ งเก่าๆ ขุดมาเล่าใหม่ ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) คุณมีเกณฑ์เดินทางกับเพือ่ นเก่ารูใ้ จ และ จะได้เจอะเจอเพือ่ นใหม่ทเี่ ข้ากันได้ดดี ว้ ย หรือ เดินทางไกลกับครอบครัว การท�ำงานของคุณ อาจมีบางเรือ่ งที่ไม่ถกู ใจคนในครอบครัว เลยกระทบ ให้คณุ ยุง่ ๆ วุน่ วายใจ ส่วนงานทีท่ ำ� อยูต่ อ้ งมีการติดต่อ ในวงกว้าง/ลูกค้าใหม่ทอี่ ยูไ่ กลๆ การเงินของคุณมีเรือ่ ง ต้องส่งเงินกลับไปช่วยทางบ้าน พอเข้าเดือนมิถนุ า คุณอาจต้องลงไปแก้ปัญหาในครอบครัวด้วยตัวเอง อาจต้องช่วยเงินซ่อมแซมหรือสร้างบ้านเป็นก้อนใหญ่ หรือ ท�ำตัวเป็นกาวใจประสานรอยร้าวในครอบครัว ความรัก คนโสดระวังผูใ้ หญ่ในบ้านท�ำตัวเป็นมือทีส่ าม เข้ามาวุน่ วาย ถือว่าเป็นช่วงดูใจกันอีกรอบ... ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) คุณมีเกณฑ์เดินทางไปยังสถานที่เก่าแก่ ในเชิงประวัตศิ าสตร์ หรือ ไปท�ำบุญกับ คนเก่าแก่ทสี่ นิทกัน การงานจะวุน่ วายกับคนทึพ่ งุ่ เข้า มาขอความช่วยเหลือ ส่งผลกระทบให้ตารางงานของ คุณรวนเร ปัน่ ป่วน อาจเป็นงานเฉพาะกิจเข้ามาให้ทำ� ในแง่ตดิ ต่อประสานงานในโครงการระยะสัน้ ๆ หรือ งานที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนๆ อาจมีการเดิน ทางไปแดนไกล ต่างถิน่ ต่างประเทศ ระวังการป่วย ไข้ของผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ การเงิน คนท�ำธุรกิจครอบครัว เงินดีมาก คนท�ำงานทั่วไป ต้องพึ่งตัวเองให้มาก ความรัก มีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาอยู่ด้วยกัน เหมือนเดิม


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

เมี่ยงหอยแครง

เติมความสุขให้เต็มอิ่มที่

‘ข้าวเหนียวริมน�้ำ’ อากาศร้อนๆ แบบนี้ หากใครคิดถึงอาหาร รสแซ่บแบบอีสานคลาสสิคผสมร่วมสมัย นิดๆ หรือซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆ บวกกับน�้ำจิ้มรสเด็ด ในบรรยากาศสบายๆ คลายร้อนริมน�้ำ เราขอแนะน�ำ ร้านอาหาร ‘ข้าวเหนียวริมน�้ำ’ ย่านชานเมืองกรุง เขตมีนบุรี ที่การันตรีได้ว่ามาแล้วไม่ผิดหวัง! ร้านนี้ตั้งอยู่เลยปากทางเข้าถนนนิมิตใหม่มาประมาณ 300 เมตร เยื้องกับไปรษณีย์มีนบุรี มีที่จอดรถพร้อม สถานที่กว้างขวาง ร่มรื่น โดดเด่นด้วยบ่อน�้ำขุดขนาดใหญ่ด้านหน้าร้าน ช่วยเสริมให้ บรรยากาศดูใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น (และนี่คงเป็นหนึ่งในที่มา ของชือ่ ร้านด้วย) ในส่วนของมุมรับรองก็มีให้เลือกนัง่ หลายโซนและ ทุกโซนก็เป็นแบบโอเพ่นแอร์ เมนูแนะน�ำวันนี้เริ่มต้นที่ ส้มต�ำทรงเครื่อง หรือส้มต�ำถาด ที่ มีดาวเด่นเป็นส้มต�ำรสจัดจ้านที่วางอยู่ตรงกลางและรายล้อมไปด้วยสารพัดเครื่องเคียง ทั้งปลากรอบ ไข่ต้ม แหนม หมูยอ ขนมจีนและผักต่างๆ หรือจะสั่งเป็นส้มต�ำธรรมดาแบบจานเดียวก็ได้ ต�ำแตง ต�ำมะม่วง ต�ำปูมา้ หรือต�ำหอยแครงก็มี ต่อด้วยอาหาร ทานเล่นเบาๆ ปีกไก่ทอดน�ำ้ ปลา เมีย่ งหอยแครง และ ย� ำ สามทั พ ที่ น� ำ 3 เกลอ ปลาหมึ ก กุ ้ ง และ ส้มต�ำทรงเครือ่ ง

ห่อหมกทะเล

หอยนางรมราดด้วยน�้ำย�ำรสเลิศ ทานคู่หอมเจียว และยอดกระถิน ปิดท้ายกับเมนูเข้มข้นถึงเครื่อง แกงอย่าง ห่อหมกทะเล และปลาคังผัดฉ่า ที่ทาน คู่กับข้าวสวยร้อนๆ สักจาน..ก็เอาอยู่ นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือก รับประทานกันอีกมากมาย อาทิ พล่าแซลมอน ต้ ม ย� ำ ช่ อ นขี้ เ มา กะพงสองใจ และปู นิ่ ม ทอด กระเทียม เป็นต้น ร้านอาหาร ข้าวเหนียวริมน�้ำ

ปีกไก่ทอดน�้ำปลา 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ที่ตั้ง 1/1 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (เยื้องไปรษณีย์มีนบุรี) โทร. 0 2914 7726-7 เปิดบริการทุกวัน อ.-พฤ. เวลา 17.00 - 24.00 น. ศ.-อา. เวลา 17.00 - 01.00 น.


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 93  

ฉบับ 93 พฤษภาคม

คู่หูเดินทาง 93  

ฉบับ 93 พฤษภาคม

Advertisement