Page 1

Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Nytorv 9 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 88 88 48 30 cvr.: 29189684

Sixtus Sinatur Hotel & Konference Teglgårdsvej 73 5500 Middelfart

Maria.FriisJensen@middelfart.dk

Dato: 2. maj 2019 Sagsnr.: 2019-003809-36 Varsel af påbud om støjdæmpning på Sinatur Hotel Sixtus Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart Middelfart kommune har siden september 2017 modtaget en række klager over støj fra Sinatur Hotel Sixtus. Varsel om påbud Middelfart Kommune overvejer derfor at meddele følgende påbud til jer med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens1 § 42, stk. 1: 1. Der skal etableres en støjskærm fra den sydlige facade ved den vestlige kant af terrassen/trappen og mod syd parallelt med skel. Skærmen skal slutte tæt til facaden/rækværket på 1. salsterrassen og være 4,5 m høj og 8 m lang. (se bilag 1) 2. Der skal etableres en støjskærm 1 meter fra skel mod Teglgårdsvej 83 fra vandet og 14 meter mod nord, hvor skærmen skal gå vinkelret ind mod skel. Skærmen skal være 2,5 m høj. (se bilag 1) 3. Der skal etableres græsarmering på hele parkeringspladsarealet. 4. Der skal opføres et orangeri på terrassen på 1. sal ud for hovedbygningen (se bilag 1). Orangeriet skal være lukket, med dør/åbning mod øst. Orangeriet skal udføres i materialer der sikrer en dæmpning på min. 10 dB. Ved brug af orangeriet til receptioner/selskaber skal vinduer holdes lukkede, dør/vinduer mod øst må dog være åbne. a. Orangeriet må kun bruges til selskaber i tidsrummet kl. 7-22. b. Der må ikke være musik i orangeriet. c. Der må ikke være servering til selskaber på den resterende del af terrassen på 1. sal. d. Evt. udvidelse af terrassen på terræn skal godkendes af Middelfart kommune. 5. Der skal opføres en lukket pavillon bl.a. til rygere. 6. Kompressoren skal støjdæmpes som beskrevet i bilag 5. 7. Musikanlæg, herunder forstærkere og højtalere, må alene anvendes, hvis støjbegrænsningsanlægget er korrekt indreguleret, funktionsdygtigt, og støjbegrænsningsanlægget skal finde anvendelse på alle benyttede musikanlæg, herunder forstærkere og højtalere, til brug for taler og levende musik. 8. Følgende aktiviteter må kun udføres fra 07-18 i hverdage a. Påfyldning af flasker i flaskecontainer, græsslåning, hækklipning, træbeskæring, løvblæsning og øvrige støjende aktiviteter i relation til vedligehold og renholdelse. b. Varelevering. c. Snerydning må dog foretages fra kl. 06.00.

1

Bekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

1 af 33


9. Følgende skal være overholdt a. Døre og vinduer holdes lukkede, når der er musik i festlokalerne. b. Højtalere må ikke benyttes udenfor. c. Terrassen på 1. sal lukkes kl. 22.00-07 d. Badebro lukkes kl. 22.00-07. 10. Der må ikke forekomme tomgangskørsel på parkeringspladsen. 11. Egenkontrol: a. Sixtus skal dagligt føre en journal over vilkår 4a, 4b 9c, 9d og 10 b. Sixtus skal føre journal over vilkår 7, 8, 9a og 9b når det er aktuelt. Af journalen skal fremgå, om vilkåret blev overholdt. c. Sixtus skal hvert år inden den 15. januar aflevere en rapport til Middelfart Kommune som viser en samlet oversigt over egenkontrollens resultater det foregående år. Støjskærmene skal være fuldstændig tætte og have en fladevægt på minimum ca. 15 kg/m2. Tidsfrister Vilkår 1, 2, 4, 5 og 6 skal overholdes indenfor 7 mdr. Vilkår 3: skal overholdes som følger: d. Græsarmeringen skal være udført senest 1. juli 2020. e. Hvis en lokalplan omkring udvidelse/ombygning af Sixtus vedtages inden 1. marts 2020, skal græsarmeringen dog senest være udført den 1. september 2021 i overensstemmelse med lokalplanen Vilkår 7-11: Skal overholdes med virkning fra d.d. Det er vores vurdering, at ovenstående vilkår vil være egnede til at imødegå miljøkonflikten mellem hoteldriften og omgivelserne. Middelfart Kommune anbefaler i øvrigt at: 1. Sixtus holder naboerne orienteret om alle weekendaktiviteter i et månedligt nyhedsbrev. 2. Sixtus sørger for at udnævne en kontaktperson, som naboerne kan henvende sig til ved problemer med støj. 3. Sixtus generelt begrænser støj, hvor det er muligt samt løbende har fokus på tiltag der kan reducere støjen og redegør for dette i den årlige rapport jf. vilkår 11.c. Bemærkninger til sagen Inden vi træffer afgørelse om påbuddet, har I mulighed for at komme med jeres bemærkninger til sagen. Bemærkninger kan f.eks. omhandle hvilke omkostninger, fordele og ulemper, som påbuddet i givet fald vil have for virksomheden. Jeres bemærkninger skal være fremsendt senest den 31. maj 2019. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at I har ret til aktindsigt i sagens dokumenter. Baggrund Sinatur Hotel Sixtus ligger på Teglgårdsvej 73 i et boligområde. Ejendommen er opført i 1912 som ferie- og hvilehjem og er gradvist omdannet til hotel og kursuscenter. På grund af beliggenheden i boligområdet er de vejledende støjgrænser 45/40/35 dB hhv. dag/aften/nat. Natur- og Miljøafdelingen modtager den 16. september 2017 den første af en lang række klager over støj fra Sixtus. Middelfart Kommune har modtaget klager over støj fra Sixtus fra de nærmeste naboer på Teglgårdsvej 83 samt fra beboer- og venneforeningen Teglgårds Venner. I 2015 opstartes en lokalplan om en udvidelse af Hotel Sixtus. Sagen afventer, at der træffes afgørelse om påbud om støjdæmpende foranstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven. I oktober 2017 afholdes møder med hhv. Sixtus og med klagerne. Der udføres herefter en måling til fastlæggelse af støjniveau fra musikken på Sixtus. Kommunen modtager yderligere klager, og det står klart, at der er tale om generende støj fra både musik og fra aktiviteter på de udendørs arealer. Kommunen vurderer, at der er tale om væsentlig støj, og det aftales, at ho-

2 af 33


tellet får udført en støjmåling/beregning for alle relevante støjkilder, en gennemgang af mulighederne for at støjdæmpe og de økonomiske konsekvenser herfor. Der udføres støjmålinger 1./2. september 2018 ved et bryllup. Der foreligger støjrapporter i udkast den 11. oktober 2018. Af rapporterne fremgår, at de vejledende støjgrænser er væsentligt overskredet, og at støjdæmpning ned til de vejledende støjgrænser kræver store uhensigtsmæssige fysiske anlæg, som bliver meget omkostningstunge. Der foreligger endelige rapporter den 20. december 2018. Af rapporterne fremgår et nyt forslag til en dæmpning af støjen, som ikke nedbringer støjpåvirkningen af omgivelserne til de vejledende grænser for støj, men som er økonomisk og driftsmæssigt acceptabelt for Sixtus. Kommunen afholder under sagen flere møder med parterne, ligesom der føres tilsyn med støj fra hotellet ved flere lejligheder. Begrundelse og vurdering I klagerne er påpeget følgende gener fra støj:  Støj fra musik i festlokalet, når der er fest, herunder lavfrekvente baslyde.  Støj fra udendørsarrangementer med højtalere.  Støj fra gæster, der opholder sig udendørs på terrasser, i haven og på badebro.  Støj fra parkeringspladsen, kørsel i grus, tomgangskørsel og støj fra gæster, der går frem og tilbage og taler.  Støj fra flaskeautomater, plæneklipning og gæster, der ryger udendørs.  Støj fra kompressor. Støjen generer mest, når den foregår om aftenen, natten og i weekenden. Sixtus har fået udført en akkrediteret måling af støjen fra et bryllup den 1. og 2. september 2018. Støjmålingen viste, at der var store overskridelser af de vejledende støjgrænser hos nærmeste nabo om eftermiddagen og om natten, samt mindre overskridelser ved naboerne nord for hotellet. Ud over støjmålingen har Sixtus fået udført en rapport, der belyser muligheder og virkninger af forskellige støjreducerende tiltag. Af rapporten fremgår det, at støjdæmpning ned til de vejledende støjgrænser vil kræve store uhensigtsmæssige fysiske anlæg, som er meget omkostningstunge. De nødvendige fysiske anlæg vil ifølge rapporten bestå af en 5-7 meter høj afskærmning mod Teglgårdsvej 83, en 6 meter høj afskærmning mod Teglgårdsvej samt en ændring af belægningen på parkeringspladsen, som samlet set vurderes at koste 6,8 millioner kr. Det fremgår, at hvis hotellets muligheder for weekend-arrangementer i sommerperioden begrænses, vil det have vidtrækkende konsekvenser for hotellets økonomi og drift. Desuden fremgår et forslag til en dæmpning af støjen, som ikke nedbringer støjpåvirkningen af omgivelserne til under de vejledende grænser for støj, men som er økonomisk og driftsmæssigt acceptabelt for Sixtus. Forslaget består af en støjmur på 3,5 meter i skel mod nærmeste nabo samt udskiftning af perlegrus på parkeringspladsen med græsarmering. Udgiften skønnes til ca. 600.000 kr. for muren og ca. 2 mio. kr. for græsarmering af parkeringspladsen, hvilket vurderes at være realistisk at etablere, såfremt det bliver indarbejdet i udvidelsen af hotellet, hvor det dermed vil kunne indeholdes i anlægsbudgettet. Dette forslag vil dæmpe støjen ca. 10 dB ved facaden på nærmeste nabo, og udskiftningen af belægningen vil desuden dæmpe ca. 5-7 dB ved naboerne nord for hotellet. Af rapporten fremgår, at en begrænsning af hotellets praksis, således at terrassen på 1. sal og badebroen lukkes klokken 22, vil kunne afhjælpe støjgener forbundet med ophold. Omkostningerne forbundet med dette tiltag vil være knyttet til et muligt fald i omsætningen, hvis kommende kunder ikke ønsker at acceptere denne begrænsning af brug af udearealerne. Klagerne har gjort opmærksom på, at de mener, at målingen, der blev udført den 1./2. september 2018, ikke giver et retvisende billede af støjen. Dette begrundes med, at støjen godt kan være højere ved f.eks. livemusik, og når der er tomgangskørsel samt snak på parkeringspladsen om natten. Klagerne har gjort opmærksom på, at de ønsker, at de vejledende støj-

3 af 33


grænser overholdes. Naboerne på Teglgårdsvej 83 har givet udtryk for, at de ikke ønsker en mur i deres skel, men i stedet ønsker, at støjen dæmpes på anden vis. Sixtus har fået udført en akkrediteret måling af støjen fra et bryllup på en dag med godt vejr, hvor der var vielse i haven, reception på terrassen på 1. sal og musik til langt ud på natten. Det vurderes derfor at give et godt indtryk af støjen fra hotellet på en sommerdag med meget festlig aktivitet udendørs. Støjniveauet vil imidlertid variere meget afhængigt af typen af arrangement, antal gæster, placeringen af gæsterne, gæsternes alder, alkoholindtag, vejrforhold mv. Den menneskeskabte støj er meget vanskelig at dokumentere, fordi den bl.a. i lyset af ovennævnte parametre ændrer sig så meget fra arrangement til arrangement, og et dækkende og præcist billede af den støj, som naboerne udsættes for, er vanskeligt at genskabe og/eller forudsige. Det er Middelfart Kommunes vurdering, at andre typer af arrangementer og almindelig restaurant/hotelaktivitet kan give anledning til overskridelser af de vejledende støjgrænser afhængigt af, hvornår på døgnet/ugen/året de udføres. Middelfart Kommune har derfor opstillet 6 scenarier, som sammen med bryllupscenariet vurderes at kunne belyse den støj, som naboerne udsættes for i nødvendigt omfang. Se bilag 2. Middelfart Kommune har desuden opstillet et nyt forslag til dæmpning (vilkår 1-3), som afvejer hensynet til naboerne overfor betydningen af begrænsninger i hoteldriften samt omkostningerne forbundet med etableringen af de mulige støjdæmpende foranstaltninger. Forslaget består af 2 støjskærme, som vurderes at koste ca. 100.000 kr. at etablere samt udskiftning af belægningen på parkeringspladsen til græsarmering. Støjen er beregnet i 5 punkter ved naboerne ved de 6 forskellige støjscenarier med det nævnte forslag til dæmpning (bilag 3), desuden er udarbejdet vejledende støjkonturkort, der viser støjudbredelsen i området. Se bilag 4. Den lukkede pavillon i vilkår 5 skal indrettes til brug for både rygere og ikke-rygere og gøre det attraktivt at opholde sig der fremfor på den nordlige side af hotellet. På den måde skal den medvirke til at reducere støjen fra gæster som ryger/opholder sig på den nordlige side af hotellet. Pavillonen skal placeres hvor det giver mest mening i forhold til formålet. Vilkår 1-3 har ikke nogen virkning mod den reception der er ved brylluppet, da den foregår på 1. sals terrassen(se bilag 3). I scenarie 3 er receptionen derfor flyttet ned på terrassen i stueplan og samtidig er der indført et vilkår om at terrassen på 1. sal kun bruges til receptioner/servering ved fester, man-fre kl. 7-18 og lør kl. 7-14. Dermed kan receptioner eller anden servering i forbindelse med fest kun ske på 1. salsterrassen i perioder hvor den vejledende støjgrænse er 45 dB. Middelfart Kommune har forelagt forslaget til varsel med de beskrevne vilkår samt støjrapporterne for Styrelsen for patientsikkerhed. Det er vores vurdering at udtalelserne fra Styrelsen for patientsikkerhed ikke taler imod varslet om påbud. Styrelsens bemærkninger er vedlagt i bilag 6. Efter udførelse af beregningerne er Sixtus kommet med et ønske om at etablere et orangeri på terrassen på 1. sal. Hensigten er at dæmpe støjen fra receptioner der afholdes der mens festlokalet bliver gjort klar til om aftenen. Orangeriet ønskes også anvendt som opholdsrum for hotellets gæster hvor de kan nyde udsigten og få serveret kaffe/kage og snacks. Samtidig ønsker Sixtus at terrassen på terræn udvides mod sydøst, så de gæster der vil sidde udendørs og nyde udsigten, kan sidde der i stedet. På grund af ønsket om orangeriet er der opstillet to nye scenarier til at belyse hvad denne ændring vil medføre:

4 af 33


-

Scenarie 3a er som scenarie 3 med undtagelse af at receptionen er flyttet ind i orangeriet på 1. sals terrassen og beregnet med en dæmpning på 10 dB fra orangeriet. (se bilag 2)

-

Scenarie 1a er som scenarie 1 men tilføjet en reception som afholdes i orangeriet på 1. sals terrassen og beregnet med en dæmpning på 10 dB fra orangeriet. (se bilag 2)

Beregningsresultaterne fremgår af bilag 3. I scenarie 3a er der en reduktion i forhold til scenarie 3 i fire af beregningspunkterne, fra 0,3 til 2,1 dB og en forøgelse på 0,1 dB i et enkelt beregningspunkt. I Scenarie 1a er der en forøgelse af støjen i frohold til scenarie 1 i alle beregningspunkter fra 0,2 og 3,1 dB, støjen er fortsat under de vejledende støjgrænser i alle beregningspunkter. Samtidig ønsker hotellet at udvide terrassen på terræn hvilket vil øge støjen herfra. I de beregnede scenarier er der regnet med at folk sidder/opholder sig på 1. salsterrassen frem til kl. 22. Det vurderes, at støjen ved nærmeste nabo ikke vil øges, som følge af, at de gæster der ønsker at sidde udendørs og nyde udsigten uden at spise, vil sidde på terrassen i terræn fremfor på 1. sals terrassen. En eventuel udvidelse af terrassen på terræn skal dog godkendes af Middelfart Kommune før den etableres. Vilkåret om at terrassen på 1. sal kun må bruges til receptioner/servering ved fester, man-fre kl. 7-18 og lør kl. 7-14 er derfor fjernet og erstattet af vilkår 4. Der er som nævnt stor usikkerhed på beregningerne, men det er Middelfart Kommunes vurdering, at denne metode er acceptabel i den konkrete sag. Ifølge støjberegningerne som fremgår af bilag 3, vil naboerne efter støjdæmpningen blive udsat for støj over de vejledende grænseværdier for boligområder i scenarie 1/1A, 2 og 3/3A. Det svarer til:  50 almindelige sommeraftener  30 aftener med fest  15 sommerlørdage op til fest Den beskrevne vilkår til fysiske dæmpning kombineret med vilkårene til driften af Sixtus, herunder etablering af supplerende foranstaltninger til fremme af optimal indretning, vurderes at være teknisk egnede til at imødegå miljøkonflikten mellem hotellet og de omboende. Det er endvidere Middelfart Kommunes vurdering, at de økonomiske konsekvenser er rimelige i forhold til den forventede effekt, og at der opnås en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig støjdæmpning. Middelfart Kommune har således i lyset af sagens oplysninger vurderet, at de påbudte foranstaltninger er egnede til at sikre, at driften af Sixtus ikke påfører omgivelserne en miljø- og sundhedsmæssig uforsvarlig påvirkning, og at de påbudte foranstaltninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet står i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Klagevejledning I kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden administrativ myndighed i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter2 §22. En afgørelse kan altid indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter offentliggørelsen. Kontakt Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 88 88 48 30 eller på e-mail maria.friisjensen@middelfart.dk

Venlig hilsen Maria Friis Jensen

2

Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

5 af 33


Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

1: 2: 3: 4: 5: 6:

Fysiske dæmpningstiltag Støjscenarier Støjresultater Vejledende støjkonturkort for scenarie 1-6 Beskrivelse af kompressorrum Udtalelser fra Styrelsen for patientsikkerhed

6 af 33


BILAG 1: Fysiske dæmpningstiltag

På kortudsnittet skitseres varslets vilkår 1-4: 

Støjskærm der slutter tæt til den sydlige facade/rækværket på 1. salsterrassen og løber mod syd parallelt med skel. 4,5 m høj og 8 m lang.

Støjskærm 1 meter fra skel mod Teglgårdsvej 83 fra vandet og 14 meter mod nord, hvor muren skal gå vinkelret ind mod skel. Muren skal være 2,5 m høj.

Græsarmering på hele parkeringspladsarealet

Orangeri på terrassen på 1. sal

7 af 33


BILAG 2: Støjscenarier Middelfart Kommune har opstillet 6 scenarier, som vurderes at kunne belyse den støj naboerne udsættes for i nødvendigt omfang. Følgende perioder belyses ikke nærmere, da det vurderes, at væsentlig støj kun vil forekomme i begrænset omfang. - Al støj fra hotellet i hverdagen i dagsperioden (7-18). - Almindelig restaurant/hotel aktivitet i vinter/efterårsperioden (oktober-april) - Almindelig restaurant/hotel aktivitet ved dårligt vejr i sommerperioden (majseptember) I skemaet fremgår de 6 scenarier, ved hvert scenarie er der angivet, hvor mange gange scenariet vurderes at forekomme på et år. Scenarie Beskrivelse af scenarie Antal gange scenariet nr. forekommer på et år 1 Sommeraften med almindelig restaurant/hotel aktivitet 50 2 Aften med fest 30 3 Sommerlørdag op til en fest 15 4 Sommerlørdag med almindelig restaurant/hotel aktivitet 7 5 Sommersøndag med almindelig restaurant/hotel aktivitet 15 6 Sommersøndag med dagsarrangement 7 Støjscenarierne er sammensat, så de vurderes at beskrive de mest støjende almindeligt forekommende situationer. Dvs. der kan forekomme situationer med mere støj – men det vurderes, at støjen i al væsentlighed vil falde ind under disse scenarier. Støjscenarierne er sammensat af de støjkilder, der er målt og angivet i støjrapporten ”Beregning af ekstern støj fra bryllup 18.12.2018” og er herefter beregnet af MOE i beregningsprogrammet Soundplan. Beregningsforudsætninger, drift og kildestyrker er som angivet i ”Beregning af ekstern støj fra bryllup 18.12.2018”. I de efterfølgende skemaer beskrives aktiviteterne på hotellet, og hvilke støjkilder der er anvendt i scenarieberegningerne samt deres udbredelse og placering. For støjskærmene er det forudsat at de er fuldstændig tætte og at de har en fladevægt på minimum ca. 15 kg/m2. På grund af Sixtus ønske om etablering af et orangeri er der beregnet to alternative scenarier Scenarie Beskrivelse af scenarie Antal gange scenariet nr. forekommer på et år 1A Sommeraften med almindelig restaurant/hotel aktivitet 50 med reception i orangeri 3A Sommerlørdag op til en fest 15 med reception i orangeri Ift. orangeriet er der regnet med en højde på 3 m og at den er udført i glas ved både vægge og tag. Det er i beregningerne forudsat at orangeriet udføres med enkeltlags glas med en tykkelse på minimum 6 mm og at det er tæt i alle samlinger. Orangeriet er regnet som lukket mod syd, vest og i taget og som helt åbent mod øst. Til beregninger af støj fra orangeriet er der regnet med reduktionstal og retningskorrektion for bygningselementer iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Støjkilderne er følgende: S1: Parkeringsoperationer, 30 sek. pr. parkeringsoperation S2: Ophold på parkeringsplads, gæster snakker/opholder sig på parkeringsplads, 20 minutter S3: Ophold på terrasse før vielse, gæster snakker S4: Vielse i haven S5: Reception på terrassen på 1. sal S6: Gæster ude under middag, gæster trækker frisk luft under middag, 10 min. Pr. time S7: Rygning på nordsiden, gæster ryger/taler ved udgang på bygningens nordside, 10 min. Pr. time 8 af 33


S8: Ophold på terrasse efter midnat – 30-40 personer i området udenfor festlokalerne. S9: Ophold på badebro, gæster snakker og opholder sig på badebro 10 min. Pr. time. S10: Ventilationsafkast, 100% 07-22. S11: Kølebygning 100% døgnet rundt Resultaterne af beregningerne fremgår af bilag 3, hvor støjen er beregnet i punkterne 1-5: Punkt 1: Teglgårdsvej 83, facade Punkt 2: Teglgårdsvej 83, skel ved haven Punkt 3: Teglgårdsvej 83, skel mod nord Punkt 4:Teglgårdsvej 86, skel Punkt 5:Teglgårdsvej 92, skel Følgende er indarbejdet i beregningerne: Badebro og 1. sals terrasse lukkes kl. 22-07. S10 er med i scenarier i perioden 07-22 S11 er med i alle scenarier S7 er med i alle scenarier

Scenarie 1: Almindelig sommeraften Tidsrum Med aktiviteter Aften 18-22

Aften 18-19 Nat 23-24 Nat 22-24

Aktiviteter

Støjkilder

Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Parkering fra gæster der kommer sent eller gæster til restauranten Parkering fra gæster der forlader restauranten Gæster på terrassen uden spisning. + Gæster i haven

S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S1 – 10 ankomster S2 S1 – 10 ankomster S2*0,5 S3 på stueterrasse S6 fordelt i haven

Reference Tidsrum Aften 18-22 1h

Støj Grænse 40 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Nat 22-07 ½h

35 dB

P1-5

Reference Tidsrum Aften 18-22 1h

Støj Grænse 40 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Nat 22-07 ½h

35 dB

P1-5

Scenarie 1A: Almindelig sommeraften - med reception i orangeri Tidsrum Med aktiviteter Aften 18-22

Aktiviteter

Støjkilder

Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Reception i orangeriet

Aften 18-19

Parkering fra gæster der kommer sent eller gæster til restauranten

S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S5 Dæmpning som følge af orangeri S1 – 10 ankomster S2

Nat 23-24

Parkering fra gæster der forlader restauranten Gæster på terrassen uden spisning. + Gæster i haven

S1 – 10 ankomster S2*0,5 S3 på stueterrasse S6 fordelt i haven

Aften 18-22

Nat 22-24

Scenarie 2: Aften med fest Tidsrum Med aktiviteter Aften 18-22

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster ude under middag

S6

Nat 22-03

Ophold på terrassen Gæster i haven

S8 S6 fordelt i haven

Nat 24-02

Parkering fra gæster der forlader festen

Nat 03-04

Ophold på terrassen

S1 – 16 ankomster S2*0,5 S8*0,5

Reference Tidsrum Aften 18-22 1h Nat 22-07 ½h

Støj Grænse 40 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

35 dB

P1-5

9 af 33


Scenarie 3: Sommerlørdag op til fest Tidsrum Med aktiviteter 7-11

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster afrejse

S1 – ”40 ankomster” S2

13-14

Gæster ankomst

8-10

14-15

Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen uden spisning + Gæster på 1. sals terrassen før vielse Vielse

S1- 40 ankomster S2 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3*0,25 på stueterrasse

15-17

Reception på terrassen

S5 på stueterrassen

17-18

Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro

S3 * 0,25 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9

17-18

Ankomst – gæster der ikke bor på hotellet

S1 – 12 ankomsterS2*0,5

10-13 13-14

Reference Tidsrum Dag 7h

Støj Grænse 45 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Eftermiddag 4h

40 dB

P1-5

Reference Tidsrum Dag 7h

Støj Grænse 45 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Eftermiddag 4h

40 dB

P1-5

S3 S4

Scenarie 3A: Sommerlørdag op til fest – med reception i orangeri Tidsrum Med aktiviteter 7-11

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster afrejse

S1 – ”40 ankomster” S2

13-14

Gæster ankomst

8-10

14-15

Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen uden spisning + Gæster på 1. sals terrassen før vielse Vielse

S1- 40 ankomster S2 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3*0,25 på stueterrasse

15-17

Reception i orangeriet

17-18

Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro

S5 Dæmpning som følge af orangeri S3 * 0,25 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9

17-18

Ankomst – gæster der ikke bor på hotellet

S1 – 12 ankomsterS2*0,5

10-13 13-14

S3 S4

10 af 33


Scenarie 4: Almindelig sommerlørdag Tidsrum Med aktiviteter 7-11

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster afrejse

11-15

Hotel- og restaurantgæster ankomst Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro

S1 – ”40 ankomster” S2 S1- 40 ankomster S2 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,5 S6 fordelt i haven S9

8-10

10-12

12-14

14-18

Reference tidsrum Dag 7h

Støj Grænse 45 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Eftermiddag 4h

40 dB

P1-5

Reference tidsrum Dag 8h

Støj Grænse 40 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Støj Grænse 40 dB

Støj beregnes i punkterne P1-5

Scenarie 5: Almindelig sommersøndag Tidsrum Med aktiviteter 7-11

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster afrejse

11-15

Hotel- og restaurantgæster ankomst Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro

S1 – ”40 ankomster” S2 S1- 40 ankomster S2 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9

8-10

10-12

12-14

14-18

Scenarie 6: sommersøndag med dagsarrangement Tidsrum Med aktiviteter 7-11

Aktiviteter

Støjkilder

Gæster afrejse

S1 – ”40 ankomster” S2

8-10

Spisende gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Fest og hotelgæster ankomst

S3 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S1- 40 ankomster S2 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9 S6 S3 * 0,5 stueterrasse S3 * 0,25 S6 fordelt i haven S9

11-15 11-12

12-15 15-18

Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro Gæster ude under middag Gæster på terrassen + Gæster på 1. sals terrassen + Gæster i haven Ophold på badebro

Reference tidsrum Dag 8h

11 af 33


BILAG 3: Støjresultater Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

33,3

50,1

30,0

52,1

68,8

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

25,4

50,3

28,6

50,0

65,6

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

42,7

29,0

27,0

46*

73,0

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

35,7

36,6

24,6

40*

61,9

Beregning af støjen til brylluppet

Beregningspunkt

Vejledende støjgrænser 45 40 40 35 50 Skemaet viser støjen ved brylluppet i fire punkter i fire forskellige perioder samt maksimalværdierne for støjen om natten. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

Dæmpning af støj til brylluppet Vilkår 1-3

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

T/P

Beregningspunkt

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

28,1

49,5

25,8

44,5

59,3/54,5

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

17,1

38,2

17,5

37,4

52,9/39,7

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

32,5

27,8

26,0

37,9*

42,2/69,9

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

25,0

36,4

24,6

34,8*

46,1/57,7

Vejledende støjgrænser

45

40

40

35

50

* tillæg for tydeligt hørbare impulser 5 dB

Skemaet viser støjen ved brylluppet – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Maksimalværdierne er beregnet for hhv. T: ophold på terrassen og P: parkeringsoperationer. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

12 af 33


Scenarie 1 Dæmpning af støj til Almindelig sommeraften (vilkår 1-3)

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

34,0

31,6

55,4

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

25,8

24,6

44,0

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

31,3

30,4

59,2

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

35,8

40,5*

69,9

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

29,8

34,1*

57,8

Vejledende støjgrænser

40

35

Beregningspunkt

50

* tillæg for tydeligt hørbare impulser 5 dB

Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 1 i fem punkter for to forskellige perioder samt maksimalværdierne om natten – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Maksimalværdierne er beregnet for parkeringsoperationer. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

Scenarie 1A Dæmpning af støj til Almindelig sommeraften Med reception i orangeri (vilkår 1-4)

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

37,0

31,6

55,4

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

28,9

24,6

44,0

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

32,9

30,4

59,2

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

36,0

40,5*

69,9

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

30,8

34,1*

57,8

Vejledende støjgrænser

40

35

Beregningspunkt

50

* tillæg for tydeligt hørbare impulser 5 dB

Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 1A i fem punkter for to forskellige perioder samt maksimalværdierne om natten – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-4. Maksimalværdierne er beregnet for parkeringsoperationer. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

13 af 33


Scenarie 2 Dæmpning af støj til Aften med fest (vilkår 1-3)

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Beregningspunkt

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

23,9

44,5

59,3/55,4

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

15,9

37,5

52,9/44,0

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

24,9

30,9

59,2/41,3

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

25,9

40,3*

69,9/42,2

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

24,5

35,8*

57,8/46,2

Vejledende støjgrænser

40

35

50

T/P

* tillæg for tydeligt hørbare impulser 5 dB

Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 2 i fem punkter for to forskellige perioder samt maksimalværdierne om natten – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Maksimalværdierne er beregnet for hhv. T: ophold på terrassen og P: parkeringsoperationer. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

31,8

47,3

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

22,6

37,5

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

31,0

32,9

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

36,1

32,2

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

29,6

31,1

Scenarie 3 Dæmpning af støj til Sommerlørdag op til fest (vilkår 1-3) Beregningspunkt

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

45 40 Vejledende støjgrænser Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 3 i fem punkter for to forskellige perioder – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

14 af 33


Scenarie 3A Dæmpning af støj til Sommerlørdag op til fest (vilkår 1-4) Beregningspunkt

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

33,1

46,3

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

23,8

35,4

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

32,3

33,0

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

36,2

31,9

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

30,2

30,4

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

45 40 Vejledende støjgrænser Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 3A i fem punkter for to forskellige perioder – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-4. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

Scenarie 4 Dæmpning af støj til Almindelig sommerlørdag (vilkår 1-3) Beregningspunkt

Lørdag Dag 07:00-14:00 LAeq,7h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

33,1

34,4

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

24,8

25,4

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

31,1

28,4

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

35,8

31,0

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

29,5

27,6

Vejledende støjgrænser

45

40

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 4 i fem punkter for to forskellige perioder – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

15 af 33


Scenarie 5 Dæmpning af støj til Almindelig sommersøndag (vilkår 1-3)

Søndag Dag 07:00-18:00 LAeq,8h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Beregningspunkt

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

33,5

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

25,3

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

31,1

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

35,8

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

29,5

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

40 Vejledende støjgrænser Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 5 i fem punkter – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

Scenarie 6 Dæmpning af støj til Sommersøndag med dagsarrangement (vilkår 1-3)

søndag Dag 07:00-18:00 LAeq,8h [dB]

Lørdag Eftermiddag 14:00-18:00 LAeq, 4h [dB]

Lørdag Aften 18:00-22:00 LAeq,1h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LAeq,½h [dB]

Lørdag Nat 22:00-07:00 LpAmax [dB]

Beregningspunkt

R1a Teglgårdsvej 83 - facade

38,1

R1b Teglgårdsvej 83 - skel

30,9

R2 Teglgårdsvej 83 – skel nord

31,1

R2 Teglgårdsvej 86 – skel

35,8

R3 Teglgårdsvej 92 - skel

29,6

40 Vejledende støjgrænser Skemaet viser en beregning af den støj der er ved scenarie 6 i fem punkter – efter indregning af dæmpningseffekten af vilkår 1-3. Desuden fremgår de vejledende støjgrænser.

16 af 33


BILAG 4: Vejledende støjkonturkort for scenarie 1-6

17 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 1, aftenperiode

18 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 1A, aftenperiode

19 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 1, natperiode

20 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 2, aftenperiode

21 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 2, natperiode

22 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 3, dagperioden

23 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 3, eftermiddagsperioden

24 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 3A, eftermiddagsperioden

25 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 4, dagperioden

26 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 4, eftermiddagsperioden

27 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 5, dagperioden

28 af 33


Vejledende Støjkonturkort for scenarie 6, dagperioden

29 af 33


BILAG 5: beskrivelse af kompressorrum Uddrag af rapporten ”afdækning af støjreducerende tiltag” 4.1 Støj fra kompressor Baseret på modelberegningerne er kompressoren på hotellets østside blevet identificeret som en støjkilde. Der er primært tale om en støjkilde, som er rettet mod øst og derfor ikke umiddelbart påvirker naboerne mod hverken vest eller nord. Støjgrænsen i skel er områdebetegnet som blandet bolig og erhverv er hhv. 50/45/40 i dags-, aften-, og nattetimerne. De berørte aktører er parken samt parkens gæster øst for hotellet. I dag står kompressoren i et skur, hvor der er en stor utæthed i beklædningen af skuret. Dette skyldes et behov for ventilation omkring kompressoren. Det anbefales derfor, at der bliver opsat en ny væg med dobbeltbeklædning, som sikrer den akustiske funktion. Derudover skal der sikres ventilation til kompressoren.

Kompressorrum på hotellets østside.

30 af 33


BILAG 6: Udtalelser fra Styrelsen for patientsikkerhed Styrelsens for patientsikkerheds udtalelse dateret den 21. marts 2019 Sundhedsfaglig udtalelse vedrørende støjgener fra Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsparken 73, 5500 Middelfart Middelfart Kommune anmoder om en sundhedsmæssig udtalelse vedrørende støj fra Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune har siden september 2017 modtaget en række klager over støj fra Sinatur Hotel Sixtus. Sinatur Hotel Sixtus ligger på Teglgårdsvej 73 i et boligområde hvor de vejledende støjgrænser er 45/40/35 dB hhv. dag/aften/nat. Ejendommen er opført i 1912, og er gradvist omdannet til hotel og kursuscenter. Der er foretaget målinger af støjen fra hotellet ved et bryllup i september 2018, hvor man har vurderet at dette var udtryk for ”worst case senario”. Middelfart kommune har: - med baggrund i støjkilderne der blev målt ved brylluppet opstillet 6 scenarier med støj som vurderes at være nødvendige for at kunne belyse den støj som naboerne udsættes for. - vurderet hvor mange gange om året disse scenarier forekommer. - opstillet et forslag til dæmpning af støjen som består af to støjskærme samt ændret belægning på parkeringspladsen. - Beregnet støjen i 5 punkter ved naboerne ved de forskellige støjscenarier med det nævnte forslag til dæmpning. Kommunen påtænker at sende et varsel til Sinatur Hotel Sixtus som pålægger dem at udføre de angivne støjdæmpninger. Ifølge støjberegningerne som fremgår af bilag 3, vil naboerne efter støjdæmpningen stadig blive udsat for støj over de vejledende grænseværdier for boligområder i 3 af scenarierne hvilket svarer til: - 50 almindelige sommeraftener - 30 aftener med fest - 15 sommerlørdag op til fest Middelfart Kommune har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om en begrundet udtalelse om hvorvidt den støj som naboerne udsættes for efter støjdæmpningen er sundhedsmæssig forsvarlig. Sundhedsfaglig udtalelse Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at støjbelastning under 75 dB(A) almindeligvis ikke forårsager fysiologiske høreskader, men kan føles generende og medføre f.eks. nedsat koncentrationsevne. Ifølge Arbejdstilsynets At-Vejledning D.6.1-5 (2017) er den forstyrrende og generende virkningen af støj ikke alene bestemt af lydens styrke, men også af en række andre forhold som varigheden og tidspunktet for støjen, krav til koncentration, kontrol over lyden og mere personlige forhold herunder eventuel hørenedsættelse, alder, holdning til lyden mv. Samtidig skal man være opmærksom på, at nogle befolkningsgruppe er særlig følsomme for kraftig baggrundsstøj f.eks. børn, der lærer at tale, blinde, som orienterer sig vha. lydindtryk og hørehæmmede, der har svært ved at skelne tale fra støj. Jvf. AT vejledningen foregår almindelige samtale ved 55-60 dB(A), og den øvrige 31 af 33


støj bør normalt være ca. 10 dB lavere for ikke at virke forstyrrende. Jævnfør gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder (vejl. nr. 5 af 1984), vil den støjforurening der optræder i de ydre omgivelser, i modsætning til støjforurening på arbejdspladsen, normalt ikke medføre høreskader. Støjforureningen fra ydre omgivelser vil derimod medføre støjgener, selvom støjens styrke ligger langt under styrken af den støj, der optræder på arbejdspladser. Støj kan genere samtale. Støj kan påvirke menneskers nervesystem, hvilket kan give fysiske og psykiske effekter. Støj kan forstyrre hvile og søvn. Sidstnævnte virkning af støj er formentlig den hyppigste støjulempe. Endvidere står der ” I en konkret sag bør der kun fastsættes støjgrænser, der er højere end de vejledende grænseværdier, såfremt miljømyndigheden finder, at der foreligger så veldokumenterede og tungtvejende tekniske/økonomiske grunde, at det vil være nødvendigt at acceptere, at støjen er kraftigere end svarende til de i denne vejledning anførte vejledende støjgrænser." Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der i denne sag primært er tale om støjgener (se ovenfor). Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at støjoverskridelserne med størst betydning for sundheden, er de overskridelser der forekommer i aften- og natteperioden. Styrelsen for Patientsikkerhed vil som udgangspunkt anbefale, at vejledende grænseværdier for støj overholdes. Hvis ikke dette er muligt, er det en kommunal afvejning hvilken grad af gene det omgivende samfund skal tåle, kontra den samfundsmæssige nytte af virksomheden samt omkostningerne ved beskyttelsesforanstaltninger. Hvis ikke vejledende grænseværdier kan overholdes, vil Styrelsen for Patientsikkerhed anbefale, at virksomheden til stadighed har fokus på tiltag, der kan reducere den eksterne støj. Styrelsen for Patientsikkerhed vil anbefale kommunen at overveje, om der bør opstilles grænseværdier for støj i aften- og natteperioden, som eventuelt kan dokumenteres ved målinger. Middelfart Kommunes tilbagemelding på Styrelsens for patientsikkerheds udtalelse den 25. marts 2019 I udtaler at I anbefaler at vejledende grænseværdier for støj overholdes samt at det - hvis dette ikke er muligt – er en kommunal afvejning hvilken grad af gene det omgivende samfund skal tåle. Som beskrevet i varslet vil støjdæmpning ned til de vejledende støjgrænser kræve store ikke realiserbare fysiske anlæg, som er meget omkostningstunge – ligesom det vil have vidtrækkende konsekvenser for hotellets økonomi og drift hvis hotellets muligheder for weekendarrangementer i sommerperioden begrænses. Det er Middelfart Kommunes vurdering at den beskrevne fysiske dæmpning kombineret med vilkårene til driften af Sixtus, vurderes at være egnede til at sikre, at driften af Sixtus ikke påfører omgivelserne en miljø- og sundhedsmæssig uforsvarlig påvirkning, og at de påbudte foranstaltninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet står i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. I Udtaler at hvis ikke de vejledende støjgrænser kan overholdes anbefaler I at virksomheden til stadighed har fokus på tiltag, der kan reducere den eksterne støj. Vi har på denne baggrund indført et vilkår 10.c i varslet: 10.c Sixtus skal hvert år inden den 15. januar aflevere en rapport til Middelfart Kommune som viser en samlet oversigt over egenkontrollens resultater det forgående år. Middelfart Kommune har desuden udvidet anbefaling 3. i varslet:

32 af 33


3. Sixtus generelt begrænser støj, hvor det er muligt samt løbende har fokus på tiltag der kan reducere støjen og redegør for dette i den årlige rapport jf. vilkår 10.c. Slutteligt anbefaler I at Middelfart Kommune overvejer, om der bør opstilles grænseværdier for støj i aften- og natteperioden, som eventuelt kan dokumenteres ved målinger. Den menneskeskabte støj er meget vanskelig at dokumentere, fordi den ændrer sig meget fra arrangement til arrangement, og et dækkende og præcist billede af den støj, som naboerne udsættes for, er vanskeligt at genskabe og/eller forudsige. Middelfart kommune har derfor udformet varslet med krav om fysiske støjdæmpninger og begrænsning af aktiviteter fremfor et støjniveau som i praksis er svært at kontrollere. For at sikre os, at vi i fornødent omfang har tilgodeset jeres udtalelse vil vi anmode om jeres stillingtagen til varslet med ændringer/bemærkninger som beskrevet i denne mail.

Styrelsens for patientsikkerheds svar på kommunens tilbagemelding dateret den 1. april 2019 SV: Sundhedsfaglig udtalelse vedrørende støjgener fra Sinatur Hotel Sixtus Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at de omtalte tiltag for at nedbringe støjgenerne er fornuftige, da de må antages at medvirke til at støjgenerne begrænses. I er velkomne til at ringe hvis I har spørgsmål.

33 af 33

Profile for jyskfynskemedier

Varsel af påbud  

Hotel Sixtus, Middelfart.

Varsel af påbud  

Hotel Sixtus, Middelfart.

Profile for mitfyndk
Advertisement