Page 1

1

November 2011 nr.

5

Medmenneskelighed Temasider 6-9

Børn er guld - portræt af Michal Bongi Side 6-7

100-års jubilæum Side 4-5 + 12

MFLM - nyt missionsselskab i Mali Side 2


2 Kort nyt

I ØVRIGT

Mission Afrika, nr. 5 2011

MFLM – nyt missionsselskab i Mali

Alle i Mali skal høre budskabet...

Korruption – hvem er uden synd?

Af Kristian R. Skovmose, generalsekretær

Jesus siger i Johs. 8,7 til en flok som vil

Den Lutherske Brød-

stene en kvinde, der har syndet: ”Den af

rekirke i Cameroun

jer, der er uden synd, skal kaste den første

og Mission Afrika tog

sten…”. En talemåde formulerer sig lig-

mandag d. 19. sep-

nende: ”Man skal ikke kaste med sten, hvis

tember et historiske

man bor i et glashus.”

skridt med oprettelsen af det fælles

I missionsarbejdet, både det forkyndende,

missionsselskab i

kirkeopbyggende og diakonale, er vi meget

Mali: MFLM (Luthersk

opmærksomme på at undgå korruption.

Brødremissions Mis-

Desværre byder historien på mange eksem-

sion i Mali).

pler på, hvordan missionspenge og projektpenge er brugt alternativt eller direkte

Det nye missionsselskab i Mali er resultatet

i Cameroun. Desuden er koordinator i Mali

havnet i de forkerte lommer.

af succesfuldt samarbejde mellem Mission

Pierre Moulna sekretær.

Så længe vi kan nøjes med at pege fingre

Afrika og Den Lutherske Brødrekirke i Ca-

Missionsselskabet søges nu godkendt og

af de andre, er det ret let at forholde sig

meroun om projektet ”Fra Afrika til Afrika –

registreret af myndighederne i Mali. Når

til korruption. Men glemmer vi som f.eks.

med kærlighed i kufferten”. I projektet blev

godkendelsen foreligger, etableres et lille

folkene, der ville stene kvinden, at spørge

seks missionærfamilier sendt fra Cameroun

kontor, der skal koordinere den nuværende

os selv: Er jeg uden synd? Har jeg aldrig

til Mali som støtte for lokale kirker. Mission

indsats, som missionærerne fra Cameroun

været korrupt?

Afrika har fungeret som konsulent og med

udfører med evangelisation, dåbsoplæring,

økonomisk støtte.

dåb, undervisning og meget mere. Kontoret skal også danne base for fremtidige

Mission Afrika arbejder sammen med forskellige kirker, organisationer samt SAT-7.

International ledelse

udviklingsaktiviteter støttet af Brødrekirken

Der er indgået samarbejdsaftaler, hvor det

Missionsselskabet får en fælles bestyrelse,

i Cameroun og Mission Afrika og evt. også

defineres, hvad vi er sammen om. Det er

hvor begge parter er ligeværdigt repræ-

DANIDA.

vigtigt for såvel kirke- og organisationslede-

senteret. Kirkepræsident Robert Goyek, Ca-

re m.fl. som for Mission Afrika, at aktiviteter

meroun og Kristian R. Skovmose, Danmark

og støtte følger aftalerne og de administra-

bliver henholdsvis præsident og visepræsi-

tive kanaler. Husker vi altid det? Er vi uden

dent. Forretningsudvalget, som får en afgø-

korruption?

rende rolle, har som generalsekretær Thore

Jeg har vist selv støttet en skole, bidraget

Eklund, parterkoordinator i Mission Afrika

til en begravelse mv. og dermed glemt de

og som vicegeneralsekretær Agouna David,

officielle aftaler. Hvad med dig?

leder af international mission i Brødrekirken

Ærlighed, åbenhed og retfærdig omgang

Logoet er rentegnet af Orla F. Møller efter inspiration fra en tegning af Pierre Moulnas søn Clement.

MFLM

med penge er afgørende i et samarbejde. Formand: Sognepræst Thomas Hansen

På egne af partnere og Mission Afrika vil jeg opfordre til en høj etisk standard, så vi alle sammen minimerer korruptionen. Kristian R. Skovmose Generalsekretær

Generalsekretær: Kristian R. Skovmose, tlf. 2488 1338 Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika,

Landssekretær: Karl Georg Pedersen, tlf. 2488 1339

er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911.

Redaktion: Bjarke N. Løvind, tlf. 8672 6056

Motto:

Layout: Orla F. Møller, , tlf. 8672 6055

“Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1 Tess. 5,7 Udgiver: Mission Afrika • Lyseng Allé 15A 8270 Højbjerg • tlf.: 8672 5050 • ISSN 1399-1159 Mail: ma@missionafrika.dk • www.missionafrika.dk Giro: 640 7293 • Bank: Reg. nr. 5061 konto 1060018

Tryk: Videbæk Bogtrykkeri, Videbæk Oplag: 9.000. Næste nr. udkommer i uge 49-2012 Fotos: Hvor intet andet er anført, er fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere. Forsidefoto: To drenge i Mbamba, Nigeria. Foto: Flemming Hansen, Herning


3 Aktuelt

Mission Afrika, nr. 5 2011

Forstander Nelson (tv.) og folk fra Gulbin Boka bibelskole

vision, og den lokale bibelskole og andre udannelsesforløb, de kan deltage i. Det kunne også være danske udsendinge, der opmuntrer, giver mod, inspirerer og kæmper med dem. Det er vigtigt, vi husker dem, også selvom det er vanskeligt at få nyt fra arbejdet. Det betyder meget for dem, at vi støtter dem og beder for dem. På www.missionafrika.dk kan du læse vores blog, der dækker tiden fra 2008 til 2011. Den giver et godt indtryk af missionærernes arbejde.

Sidste nyt fra Kontagora Børnene er tilbage i det nye hostel i Kontagora by efter endt ferie. Bostedet gør det

Der stilles store krav Afrikansk Missionær til evangelisterne Af Poul Martin Nielsen, tidl. missionær i Nigeria

muligt for missionærernes børn at bo i byen og gå i skole. På bibelskolen Gulbin Boka er man langt henne med forberedelserne til en børne-

Udviklingsrådgiver Evangelist

skole. 40 forældre er mødt op fra omkringliggende muslimske familier i området.

Vi har et kort med hjem fra Konta-

Afrikanske missionærer har stor betydning

23 afrikanske missionærer deltager i fjern-

gora, der viser, hvor mange lutherske

for udbredelsen af kristendommen - de

undervisning.

landsbykirker, der er kommet til. Det

brænder for at fortælle evangeliet til deres

DANIDA-støttet landsbyudvikling er i fulde

er forældet nu, for der kommer hele

eget folk. Det er en meget vanskelig opgave

omdrejninger med nye brønde, latriner og

tiden nye til.

og de har brug for støtte. De fleste missio-

forbedret sundhed.

Præst

Sundhedsrådgiver

nærer i Kontagora har ikke mere end fire til

Jeg talte for nylig med distrikspræst Japheth,

seks års skolegang i alt, og de har mange

som fortalte, at en af de nye landsbyer i

kasketter på. Det være sig evangelist, lærer,

nord, som har fået en missionær indenfor

præst, udviklings- og familierådgiver mfl.

Lærer

de sidste to år, efterspørger yderligere to

En vigtig støtte for missionærerne er di-

missionærer til nabolandsbyerne.

strikspræsten Japheth, der udfører super-

Poul Martin Nielsen var sammen med sin hustru Inger udsendt til Kontagora i Nigeria fra 2008 til juli 2011.

Familierådgiver

Giv en gave: Mrk. Projekt 3007 Reg. nr. 5061 Konto: 1060018

Seks mio. til hiv/aids-projekt i Sierra Leone Af Carsten Bruhn-Lauritsen, partnerkoordinator for Sierra Leone og Nigeria

grupper uanset stammetilhørsforhold og

testning, brug af kondomer og reduktion af

religiøs overbevisning, hvilket bl.a. betyder at:

højrisikoadfærd er det muligt at mindske

DANIDA bevilger seks mio. kr. til

- Over 400 religiøse ledere vil blive trænet,

spredningen af sygdommen og forbedre

Mission Afrikas forebyggende og

så de kan være rollemodeller og

vilkårene for hiv-smittede med bedre ret-

oplysende arbejde omkring hiv/aids

motivatorer i oplysningsarbejdet.

tigheder og relevant medicin. Siden 2005

i Sierra Leone over de næste fem år.

- En sangskrivningskonkurrence med

har Mission Afrika, med støtte fra DANIDA

temaet ”Undgå hiv/aids” bliver udskrevet.

og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling,

Projektet ”Fremme positiv livsførelse,

De otte bedste sange vil blive indspillet og

fremmet oplysning om og forebyggelse af

værdighed og forebyggelse” sigter mod at

sendt til landsdækkende radiostationer.

hiv/aids i Sierra Leone sammen med det

styrke forebyggelsen af hiv/aids og redu-

- Min. 11 aids-klubber bliver etableret

Anglikanske Stift i Bo. Der er gjort et stort

cere stigmatiseringen af mennesker, der

i overbygningsskoler. Disse klubber skal

oplysningsarbejde, uddannet velkvalifice-

lever med hiv. Projektet realiseres over de

formidle oplysninger om hiv/aids i det

rede rådgivere, oprettet testcentre og selv-

næste fem år i samarbejde det Anglikan-

aktuelle lokalområde.

hjælpsgrupper. Sierra Leones nationale mål

ske Stift i Bo i Sierra Leone. Projektet retter sig imod alle befolknings-

er, at spredningen af hiv samt stigmatisering Gennem øget oplysning om hiv/aids,

af de smittede skal være slut i 2015.


4

SUD

10

Kom til fest

0

- 100 år i mission skal fejres

Å

R S JU BILÆUM 19

Mission Afrika fylder 100 år og inviterer venner og bekendte med.

Jubilæumsårsmødet 2011 finder sted den 19. og 20. november i Solsidehallerne, Lerumbakken 9, 9400 Nørresundby. Der vil desuden være andre arrangementer bl.a. Missionskonference den 16. november og missionærtræf og træf for Afrika 50+ den 18. november.

1

1

011 - 2

Program for jubilæumsfest den 19. og 20. november: Lørdag Kl. 10.15

Morgenandagt v/sognepræst Heine Hansen, Skalborg Kirke

Kl. 10.30

Partnercafé med fælles drøftelse af vision og fremtid

v/ formand Thomas Hansen og internationale samarbejdspartnere

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.30

Min mission i dag – glimt af hverdagen v/ Daniel Dama og

Mission Afrikas missionærer

Kl. 18.00

Afrikansk inspireret festmiddag m/ indslag fra udenlandske gæster

Kl. 20.00

Festaften - medvirkende: Hasseris kirkes trio, Daniel Dama,

Biskop Henning Toft Bro mfl.

Kl. 21.40

Afslutning

Biskop Emmanuel Tucker Kirkepræsident Robert Goyek Ærkebiskop Nemuel A. Babba

Daniel Dama

Uffe Torm Biskop Henning Toft Bro

Mogens Kjær

Søndag Kl. 09.30

Morgenandagt v/ Poul Erik Knudsen, bestyrelsesmedlem

Kl. 10.00

Mission og udvikling v/ Uffe Torm, sekretariatsleder for

Find vej til Solsidehallerne/ Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 9, Nørresundby:

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og Mogens Kjær,

generalsekretær i Danmission

Kl. 11.00

Præsentation af visionsdrøftelser v/ Anna Grethe Møller,

bestyrelsesmedlem

Fremtidens volontørarbejde v/ Jakob Stensig Henneberg,

Mission Afrika supporterteam

Drej til højre ind på

Kl. 11.30

Frokost

Lerumbakken, kør 200 m

Kl. 14.00

Festgudstjeneste i Aalborg Domkirke v/ Biskop Henning Toft Bro og

Drej til højre, kør 45 m til

internationale gæster (der bliver mulighed for bustransport kl. 12.30) Information og tilmelding (tilmelding senest den 4. november) www.missionafrika.dk E-mail: ma@missionafrika.dk Telefon 8672 5050

Tag frakørsel 22 (Nørresundby C). Fortsæt ligeud ind på Østergade (180), kør 100 m.

Idrætscenteret. Se mere på www.nsbic.dk


SUD

AN

5

100

ÅR

S

M

S JU

SI

LÆUM - 19

EN - MISS

11

IO IKA

11

FR

20

A

-

N

Vær med til at synge den nye missionssalme, skrevet i anledningen af Mission Afrikas jubilæum. Mission er et anliggende for hele kirken, og Mission Afrikas jubilæumssalme, der er skrevet af Sten Kaalø, Bovlund, afspejler mission på en nutidig, enkel og livsbekræftende måde, der appellerer bredt til kirken.

BI

ON

Jubilæumssalme

Gå i mørket med lyset Tekst: Sten Kaalø / Mel.: Erling Lindgren

i

mør- ket med ly-

Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom!

set.

i --

vis- he- den om

ik-

Gå, så bange, med modet. Gå med alt, hvad du tror. Natten bliver lys som dagen. Gå på Herrens ord!

Gå for andre, med håbet. Gå mellem skred og fald. Gå i flakkende skygger. Gå – mærk at vi skal!

Gå – føl livet begynde. Gå med budskab om fred. Gå – lad hjerterne synge. Gå med kærlighed.

Gå med sultne og trætte. Gå – vær den anden nær. Åbenbaring og nåde. Gå – Kristus er her.

Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene.

ke at gå

a --

Dansk-malisk duo

Husk at besøge Mission Afrika Genbrug. De

Sanger og komponist Daniel Dama fra Mali op-

frivillige gør et stort stykke arbejde og ønsker

træder med den danske musiker og producer

også at være med til at festligholde jubilæet.

Joachim Hejslet Jørgensen. I tæt samarbejde har de sammensat et repertoire med flere

Missionskonference - Aarhus Universitet d. 16. november.

nye kompositioner, hvor afrikansk fulanimusik

I samarbejde imellem Det Teologiske Fakultet,

Joachim Hejslet Jørgensen tager gerne ud til

Aarhus Universitet, Dansk Missions Råd og

kirker, skoler og foreninger i november. Kontakt

Mission Afrika afholdes teologisk konference.

Joachim Hejslet Jørgensen på 2835 2412

møder nyere dansk musik. Daniel Dama og

På konferencen deltager Mission Afrikas inter-

Aarhus Universitet. Tilmelding kan ske til Mission Afrika på tlf. 8672 5050. Sidste frist for tilmelding er den 7. november.

Internationale gæster Ved jubilæet medvirker en række gæster fra Mission Afrikas samarbejdspartnere. Heriblandt kirkepræsident Robert Goyek - Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun, Biskop Emmanuel Tucker - Det Anglikanske Stift i Bo i Sierra Leone og Ærkebiskop Nemuel A. Babba Kristi Lutherske Kirke i Nigeria.

Jubilæum i dit sogn Flere af Mission Afrikas missionærer er hjemme i november. Mød bl.a. Mette og Alex Bjergbæk Klausen, Ingelise og Regin Benner og Anne Karin Laurtizen. De besøger gerne din kirke, skole, forening mm. Kontakt Karl Georg Pedersen og hør nærmere på tlf. 2488 1339.

med ly-

set.

Kom!

Indkvartering Kan du tilbyde - eller ønsker du - privat indkvartering, så kontakt Ole og Vivi Sten Hansen på tlf. 9824 1100 / 2926 3245. E-mail:osh@km.dk

Det er gratis at deltage i jubilæumsfesten, men husk tilmelding!

Jubilæumsindsamling – det gælder Afrikas fremtid Uddannelse er en stor menneskelig gevinst, og det skaber fundamentet for en positiv udvikling for kirke og samfund. Giv et bidrag til Mission Afrikas jubilæumsindsamling og støt uddannelsesprojekter i Afrika – det gælder Afrikas fremtid. Støt undervisning i Afrika med 100 kr. SMS MA100 til 1919 – det koster 100 kr. + alm. SMS takst. Du kan også give en gave på Jyske Bank reg.nr. 5061 kontonr.1060018 Mærk indbetalingen med projektnummer 2098.

an dd a. g u pg g o frika lin vik til A Ud lse ne

for teologi og mission kan tilmelde sig. Konferencen finder sted i Stakladen,

ne.

Gå med lyset. Kom!

Jubilæum i genbrugsbutikkerne

nationale gæster, og alle med interesse

le-


6 Omsorg og uddannelse

Mission Afrika, nr. 5 2011

Børn er guld - et portræt af Fru Michal Bongi Af Lilly Krarup, bestyrelsesmedlem i Mission Afrika og tidl. missionær

Sammen med sin mand grundlagde hun i 2003 specialskolen REMI. Dengang var

Et stort tab og mange problemer

der tre elever, nu er der mere end 400. Trods personlige tab og uoverskuelige

At Michal mistede Recab, sin kæreste og

udfordringer er Mrs. Bongi fortsat en ildsjæl i omsorgen for handicappede børns

bedste ven, var forfærdeligt, og det var en

velfærd og begavede unge nigerianeres uddannelse.

katastrofe, at hun dermed mistede både hans ministerløn, som betalte en stor del

- Jeg havde bedt om, at det det ikke ville

skolepenge til Queen Elizabeth Secondary

af lønningerne på REMI, og skolen nu uden

regne, før du var landet sikkert, sagde Mrs.

School i den fjerne storby Ilorin.

ham pludselig stod uden den støtte, som en

Bongi muntert, da regnen begyndte at slå

afrikansk mand med en høj position nyder

mod bilens forrude på vej fra lufthavnen i

Historien om, hvordan hun fik studenterek-

godt af. Jeg kunne ikke fatte de problemer,

Yola.

samen fra et af Nigerias mest anerkendte

som meldte sig, bare den uge, jeg var der.

Vores gensyn havde vi begge set meget

gymnasier og kom på universitet … for så

Men når jeg i dyb medfølelse spurgte

frem til. Hendes mand, Recab, var min

i en utvivlsom rekordalder af 28 år at blive

mands bedste ven og kollega i vores unge

rektor for lærerseminariet i Bauchi, og

år i Nigeria. De havde besøgt os i Danmark,

senere få den mand, der allerede fra deres

og nu skulle jeg tilbringe en hel uge med

første skoletid var forelsket i hende … det

hende på den skole, de sammen grundlagde

er en farverig og eventyrlig historie, der kan

og gav navn med forbogstaverne i deres

– og bør – fylde en bog engang.

navnes: REcab+MIchal=REMI.

Fælles vision for de svageste Kun to måneder før jeg kom, havde hun

Michal og Recab Bongi var begge under-

mistet sin ægtemand, ven og uforlignelige

visere og fik høje stillinger. Ved sin død var

makker. Det var smertefuldt - og det fyldte

hendes mand undervisningsminister. Men

meget i vores samvær. Men endnu stær-

længe forinden oplevede de selv, hvor svært

kere var vidnesbyrdet i hendes urokkelige

det er for forældre med et handicappet barn

tro på, at Gud kender vores ’i går, i dag og i

at få forståelse og hjælp. Derfor blev det

morgen’, og at Han ikke tager fejl.

deres fælles vision at oprette en skole, hvor børn uanset handicap kunne få de bedste

Michal, som de fleste andre altså i lavmælt

muligheder på trods af den manglende

respekt stadig kalder Mrs. Bongi, er født i

forståelse i samfundet.

landsbyen Dong i 1946 - ældst af fjorten søskende, som hendes far fik med syv

De fik rejst skolen og formulerede sammen,

forskellige koner.

at dens mål er at bringe håb og kærlighed til dem, der har brug for det - ud fra den over-

Det var absolut ikke en tid, hvor det var

bevisning, at hvert eneste barn, der kommer

almindeligt, at en pige fik lov at komme

til verden er en gave fra Gud. Drømmen

i skole og slet ikke, når pigens far var en

var - og er - at lære de handicappede børn,

ulærd bonde, som dårligt nok kunne betale

hvad de har brug for, for at kunne være

skolepengene. Lad mig blot her røbe, at

nyttige samfundsborgere. Det er en unik

hendes meget usædvanlige far solgte sin

indstilling i et samfund, hvor handicap tit

cykel for at kunne betale sin datters første

tolkes som en straf fra Gud.


7 Mission Afrika, nr. 5 2011

hende, om hun havde kræfter til at fort-

at deres børn ikke ville få gavn af skolen, og

sætte, var der ingen vaklen. REMI er deres

var derfor direkte imod idéen.

skrevet, og som øverste ansvarlige for REMI. Hvis du spørger hende, hvordan hun kan

fælles drøm, og den hverken kan eller vil hun slippe. Da jeg spurgte, hvordan hun

Et smittende smil til skeptikerne

fortsætte med at have kræfter til det alt

ville skaffe penge til lærernes lønninger, var

Med sit absolut uimodståelige smil, der sta-

sammen, vil hun svare dig:

hendes svar:

dig funkler livsbekræftende, fortalte hun mig

- Gud er god. Vi kan kun iføre os Jesu klæd-

- Det er det eneste, som kan få mig til at

om skolens kontroversielle start - og hendes

ning og håbe på Guds nåde, for han er stor.

græde, når jeg bønfalder Gud.

svar til kritikere og modstandere:

Og så tilføjede hun øjeblikkeligt og med stor

- Tænk, hvis de første missionærer havde

Til det, kan jeg kun på ægte afrikansk vis

overbevisning:

ment, at deres børn ikke ville få gavn af

svare: ”Amen” og være taknemlig over, at

- Hans svar er altid: ’Min nåde er dig nok’.

deres arbejde. Så var de aldrig kommet

Gud i denne stærke, gudfrygtige kvindes

med evangeliet. Er vi ikke lutheranere, og

hånd har lagt omsorgen for både handicap-

Der har altid været bud efter Mrs. Bongi fra

har hørt Luther sige, at selv hvis jorden går

pede børns velfærd og begavede unge nige-

mange sider. I 1998 bad LCCN hende om

under i morgen, vil han plante et æble-

rianeres uddannelse. Hun er en af de mest

at påtage sig den store opgave at lede et

træ i dag? Hvorfor kan vi så ikke plante et

imponerende personligheder og fineste

gymnasium i kirkeligt regi - det første efter

mangotræ?

kristne mennesker, jeg har mødt.

at de gamle missionsinstitutioner var blevet overtaget af regeringen i 1970’erne og stan-

I lydighed mod det kald passer hun sit dob-

darden i undervisningen støt var faldet.

belte arbejde - i skæringspunktet mellem pædagogik og diakoni - både som rektor for

Det påtænkte gymnasium havde ingen

gymnasiet, som nu er både stort og velan-

fysiske rammer endnu, og selv folk i kirken var skeptiske overfor planerne. Mange af kirkens medlemmer fra landsbyerne mente,

Mrs. Bongi foran eleverne på Lutheran Junior Seminary til morgensamling.

Støt REMI: Mrk. Projekt 2033

Tidligere volontører mødte op for at høre Mrs. Bongi Der var gensynsglæde for de mange volontører, der var mødt frem på Diakonhøjskolen den 27. september. Her fortalte Mrs. Bongi, med sin altid smittede varme, engagement og kærlighed til Nigerias børn og unge, om arbejdet på REMI og Lutheran Junior Seminary. Mrs. Bongi pointerede på en særlig måde betydningen af en fortsat positiv relation mellem Danmark og Nigeria. - Vi har brug for hinanden og det vigtigste I kan give os er jeres nærvær og inspiration, udtalte Mrs. Bongi. /bnl

Volontører og Afrika 50+ kommer ikke til Nigeria Urolighederne i Nigeria og fortsat usikkerhed om sikkerheden betyder, at Mission Afrika ikke sender frivillige til Nigeria. Der er fundet alternativer til de fleste volontører. - Det er naturligvis en stor skuffelse for dem, der ikke kommer af sted, udtaler Kristian R. Skovmose, som opfordrer os til at huske Nigeria, Kristi Lutherske Kirke i Nigeria og vore udsendte samt bede for en fredelig udvikling i landet.

/bnl


8 Medmenneskelighed

Mission Afrika, nr. 5 2011

Når fornuften forsvinder

Med frygt forsvinder fornuft I gadebørnsarbejdet i Jos finder man mange af heksebørnene. De ender på gaden, enten fordi de er udstødt af familien eller simpelthen flygtet af frygt for mishandling. Hos City Ministries, med bl.a. hjemmet Gidan Bege i Jos, hvor Mission Afrikas udsendinge Anne Karin og Peter Michael Lauritzen arbejder, mødte Clement en dreng, hvis onkel havde hældt benzin udover ham og sat ild til ham. Han slap på mirakuløsvis levende fra det, men sårene

Af Bjarke Nygaard Løvind, koordinator for kommunikartion og fundraising

familien lyttede til kassettebånd, hvor tidli-

helede forkert og hans hage voksede

gere børnehekse fortalte om deres omven-

sammen med huden ved kragebenet.

delse og udfrielse. Børnene fortalte, hvordan

Efter 13 operationer kunne han nu se op

Frygten for okkulte magter påvir-

de blev lokket med i en hemmelig kult og

igen. En anden dreng havde mistet det

ker hele samfundet, og børnene er

begik drab og skabte ulykker. Børnehekse

ene ben og noget af synet efter mishand-

ofrene, fortæller Clement Dachet,

var noget, man frygtede, men mest af alt var

linger af sin far.

der er opvokset i Jos i Nigeria.

man rædselsslagen for selv at blive beskyldt

- Vi vil have en forklaring på vores

for hekseri. Hvis en person gav dig mad eller

Kirken kan vende udviklingen

dårligdomme; er høsten slået fejl,

penge, kunne vedkommende hente dig om

- Der er allerede en lovgivning, der

bilen gået i stykker eller viser dit

natten, mens du sov, og indvie dig i en hem-

forbyder den slags, men den bliver ikke

barn afvigende adfærd, så er der

melig kult. Så man var altid mistænksom.

håndhævet. Der skal en ændring af holdninger og verdenssyn til, hvis det skal til

nok nogen, der bedriver hekseri.

Okkult problemløsning

livs, siger Clement.

- Jeg levede med en intens frygt. Hvem

I landsbyen uden for Jos tog forældre ofte

Kirken kan gøre en stor forskel, dels gen-

som helst kunne beskylde dig for

deres børn hen til en kvinde med særlig

nem gadebørnsarbejdet, dels gennem

hekseri, og for hvad som helst, siger

indsigt i det åndelige.

rådgivning og information.

Clement Dachet om sin barndom.

- Det er ikke usædvanligt, at forældre

- Ofte bliver præsten konfronteret med

Clement blev født i Jos i Nigeria i 1975.

opsøger personer med særlig indsigt i det

alverdens problemer, netop fordi alt bun-

Han mistede fire brødre, mens de var

åndelige, hvis deres barn er genstridigt,

der i noget åndeligt, påpeger Clement

små og kunne nemt være beskyldt for

opfører sig anderledes eller har problemer

og siger, at eksempelvis en større viden

hekseri, da dødsfald i familien ofte er

i skolen. Disse ’medier’ kan afsløre om der

inden for psykologi blandt præster vil

årsag til sådanne beskyldninger.

er tale om en okkult påvirkning og siges at

være en stor hjælp.

Som teenager husker Clement, at de i

kunne behandle barnet, fortæller Clement.

LEGO hjælper heksebørn Mission Afrika fik 20.000 kr. fra LEGOmedarbejdernes Jubilæumsfond til arbejdet blandt heksebørn i Jos i Nigeria. Networker Jakob Stensig Henneberg og generalsekretær Kristian R. Skovmose modtog prisen og fortalte om heksebørns vilkår og indsatsen for at sikre dem logi, mad, uddannelse og åndelig omsorg på vores

Hjælp Heksebørn: Projekt 2066

Få besøg af Clement Clement Dachet, der er dansk gift og ansat ved Mission Afrika, tager gerne ud og fortæller om Mission Afrikas arbejde og livet i Nigeria. Mission Afrika har gennem 10 år haft missionærer ved gadebørnsarbejdet i Jos. I 2010 intensiverede Mission Afrika indsatsen for at hjælpe heksebørn med støtte fra Poul Pava og Trine Panum Kjeldsen – se www.heksebørn.dk.

gadebørnscentre. / bnl

Bestil foredrag af Clement Dachet – ring til Mission Afrika på tlf. 8672 5050.


9 Diakoni

Mission Afrika, nr. 5 2011

Spedalske hjælper hinanden Af Kaja Nemuel, missionær i Nigeria

deler glæder og sorger, og hjæl-

Mercy blev som ung spedalsk og mis-

per hinanden

tede to ægtemænd og fire af sine seks

med pleje af sår

børn. Alligevel bevarer hun optimisme

og med at komme

og smil og er en vigtig ressource for

på hospitalet.

Udviklingen i verdens fattigste lande går den rigtige vej.

Mercy

de andre spedalske i landsbyen Sabon

FNs 2015 Mål er en samlet plan for at komme fattigdommen til livs – og den virker! Mission Afrikas arbejde indenfor sundhed,

Mercy har tabt sig, siden jeg så hende sidst.

Bærer ældre kvinde på ryggen

Hun fortæller, at hun har været syg, men

Lige nu er der to kvinder, hvis ben er så

har det bedre nu. Mercy er 41 år og bor i

medtagne, at de bør amputeres. Mercy skal

spedalskhedslandsbyen Sabon Gari i Nige-

ledsage den ene til Garkida, en by der ligger

ria. Hun fik som femtenårig sår og bylder

ca. 200 km nordpå, hvor de kan få behand-

på kroppen og fik konstateret spedalskhed.

ling. Da jeg spørger, hvordan hun vil klare

Med hjælp fra Mission Afrika kom hun på

turen, siger hun.

hospitalet. Behandlingen tog over seks

- Jeg tager hende på ryggen og bærer

måneder. De fleste af hendes fingre og flere

hende, hun er gammel og tynd og vejer

tæer var så medtagne, at de måtte bortope-

ingenting.

reres.

I foreningen hjælper de også hinanden med

For nogle år siden blev en forening for spe-

dyrkning af afgrøder. Medlemmerne giver et

dalske ved navn ”Hjælp til selvhjælp” dannet

lille beløb årligt og håber at starte en pro-

For første gang siden 1995, hvor det

- Mercy fortalte om dette arbejde i Mission

duktion, der kan hjælpe dem økonomisk. I

på grund af borgerkrig var for farligt at

Afrika bladet nr. 6-2009. Foreningen fungerer

sin tid fik de nogle symaskiner fra Danmark,

opholde sig i landet, skal et hold danske

stadigvæk. Medlemmerne mødes jævnligt,

men de er udtjente nu.

volontører til Sierra Leone. På billedet

- Dengang var der folk udefra, der hjalp og

ses fra venstre: Caroline Damsbo, Kir-

underviste, fortæller Mercy. Der er stadig

stine K. Bjerregaard, Johanna B. Poulsen

behov for hjælp, men de kan også klare sig

og Martin Torp.

selv langt hen ad vejen.

Efter borgerkrigen har Mission Afrika

- Nogle kan sy, andre væve osv., forklarer

gennem Det Anglikanske Stift i Bo støt-

Mercy, og fortæller at hun fortsat selv syr

tet freds- og forsoningsarbejde i landet.

sit tøj.

I dag samarbejder Mission Afrika med

Gari.

Sabon Gari tilbyder hjælp

uddannelse og partnerskaber bidrager til kampen mod fattigdom. Læs mere på www.missionafrika.dk/mission

Volontører til Sierra Leone

sin anglikanske partner om en række Giv en gave: Mrk. Projekt 1107

projekter i stiftet indenfor bl.a. undervisning, sundhed, ungdomsarbejde og udvikling. Engagementet udvides

Fakta

gennem udsendelse af dette hold volontører. /bnl

Det tager ofte flere år med medicin og operationer at behandle spedalskhed. Foruden de fysiske og psykiske mén oplever de fleste også social udstødelse. Globalt er der 4-5 mio. men-

Studierejse til Sierra Leone

nesker med invaliditet som følge af

Mission Afrika indbyder dig til at være med

spedalskhed.

på den næste studierejse til Sierra Leone -

Mission Afrika har siden 1950’erme

Egon Nielsen er rejseleder. Opholdet byder

arbejdet i Sabon Gari og giver 41.000

på et unikt møde med landet, kulturen og

kr. i 2011. Mission Afrikas missionær i

Mission Afrikas arbejde og samarbejdspart-

Numan, Kaja Nemuel, er ansvarlig for

ner. Rejsen finder sted den 24. januar til den

økonomien i spedalskhedsarbejdet.

8. februar 2012. Kontakt Egon Nielsen 2916 6535 eller Mission Afrika 8672 5050


10 Stort & Småt

Mission Afrika, nr. 5 2011

Tanker til tro

Dialogprojekt i 8210

Nogle gange støder man på en mærkelig diskussion om,

Under overskriften Fremtiden

hvad der er vigtigst: mission eller diakoni? Diskussionen

lever i Aarhus Vest afholdes

er mærkelig, fordi de to størrelser ikke er hinandens

tre temamøder i Gellerup-

modsætninger. Der er altid mission i ordentlig diakoni

parken, Aarhus. Mission Afrika

og altid diakoni i ordentlig mission, for i kristendommen

er medarrangør, og mødernes

kan man nemlig ikke skille ord og gerning ad – de er

formål er at bidrage til dialog og

to alen ud af ét stykke. Som den hellige Frans af Assisi

øget forståelse og samarbejde

sagde til sine ordensbrødre: Gå ud og forkynd evange-

på tværs af de religiøse og kul-

liet – brug ord om nødvendigt.

turelle skel i området. De næste møder afholdes den 15.11 og

Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen

6.12 kl. 19.00. Dette sker med støtte fra Trankebarfondet og i

Lederen af SAT-7 bekymret for kristne i Mellemøsten

Terry Ascott og Mette Schmidt

samarbejde med folkekirker og kulturelle og religiøse foreninger i Aarhus Vest.

Tak til Jens Møller-Pedersen

SAT-7 holdt i september europæisk netværksmøde i

Jens Møller gik med udgangen af september

København med Mission Afrika

på efterløn. Jens Møller blev ansat i Mission

som vært. Terry Ascott, stifter

Afrika i 2001 og blev efter en kort periode

og leder af SAT-7, udtrykte på

som økonomichef generalsekretær. I 2008

mødet bekymring for de kristne

blev Jens Møller i forbindelse med Mission

i Mellemøsten.

dødsstraf for mennesker, som forlader den

Afrika Genbrugs selvstændige struktur for-

- Min frygt er, at mennesker, der tilhører

islamiske tro.

retningsordfører.

en anden trosretning end flertallet, bliver

Danmarks Radio P1 havde den 18. septem-

Mission Afrika og Mission Afrika Genbrug

ofre, hvis flertallet vælger et religiøst ledet

ber en udsendelse med Terry Ascott og

takker for gode 10 år.

styre, siger Terry Ascott og henviser til en

Mission Afrikas udsendte ved SAT-7 Mette

undersøgelse fra 2010, der bl.a. viser., at

Schmidt. Udsendelsen kan nu høres på

80 procent af muslimerne i Egypten støtter

www.dr.dk/p1/menneskerogtro

Briller genbruges i Afrika

Stipendier giver lægehjælp Cameroun (EFLC) og kirkens sundhedsaf-

mellem vore to

deling vil jeg gerne udtrykke stor tak for

organisationer.

det stipendiat, Mission Afrika bevilligede

Må Herren velsigne

vores førstelæge Dr. Marc Afrikaye. Han

jer og give jer mere

har netop færdiggjort sin uddannelse i

af sin nåde til herlig-

Togo og påbegyndt sit arbejde på kirkens

gørelsen af sit eget navn.”

d n Di dhe il

Vi er dybt taknemmelige for det gode

vm

roun.

e nd af re de und stu gr ge på Læ pes l hjæ

samarbejde

Ga

”På vegne af Den Lutherske Brødrekirke i

hospital i Yagoua i det nordlige Came-

/ Gert-Oluf Schwarz Lausten, formand MAG

Robert Goyek, kirkepræsident for Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

Mission Afrika har indgået en aftale med optikerkæden Louis Nielsen om at deltage i deres indsamling af brugte briller, som bliver uddelt i Tanzania gennem projektet ’Giv syn til Tanzania’. - Vi modtager en del briller i Mission Afrika Genbrugsbutikker, som vi har vanskeligt ved at fordele. Derfor glæder vi os meget over aftalen med Louis Nielsen, hvor afrikanere får gavn af aflagte briller, siger generalsekretær i Mission Afrika Kristian R. Skovmose. Man kan selvfølgelig også aflevere sine brugte briller direkte til en Louis Nielsen

Velkommen til Genbrugsbutik nr. 85, Tårs, og nr 86, Nyborg!

optiker - se www.louisnielsen.dk. /bnl


11 Mission Afrika Genbrug

Mission Afrika, nr. 5 2011

Ildsjæle - men ikke engle - Vi kommer hele tiden i tanke om nye ting,

Ingeborg Boisen.

som vi kunne gøre anderledes for at gøre

- En dag i 1987 ringede vores sognepræst,

- Da jeg i 1987 blev ringet op og

butikken bedre, siger Karla Damgaard, 71 år,

Jehøj, til os og fortalte, at Sudan Genbrug

spurgt, om jeg ville være med til at

og Ulla Krogh Sørensen, 74 år, der er butik-

havde planer om at åbne en butik i Vojens.

starte en genbrugsbutik op, meldte jeg

kens ledere.

Jeg var slet ikke i tvivl om, at vi skulle være

Af Orla Fredensborg Møller, Supporter Koordinator

mig med det samme, fortæller 90-årige

med. Elka Jehøj, præstens kone, var den, der

Ingeborg Boisen, der har været frivillig

Karla Damgaard opsøgte genbrugsbutikken

hjalp os i gang. Hun fortalte os, hvordan vi

medarbejder i Vojens Genbrug siden

for otte år siden for at høre, om de havde

skulle opstille varer, betjene kassen, betjene

begyndelsen.

brug for hjælp. Hun havde mange års erfa-

kunder osv.

ring fra bl.a. kræmmermarkeder og butikker,

- Dem, der fik ideen med genbrug, havde

- Men da jeg så, hvor mange kvinder, der skulle arbejde sammen, tænkte jeg: Du store kineser, så mange kvinder samlet på et

Karla, Ulla og Ingeborg vurderer en opstilling

sted – det kommer da ikke til at gå. For nok er vi engagerede, men vi er jo ikke engle! Stemningen er god i Mission Afrika Genbrugs butikken på gågaden i Vojens. Mandag formiddag, hvor Mission Afrika kigger forbi, er den travleste, da der hentes nye varer fra fjernlageret. Der skal vaskes, stryges og sorteres. Omkring syv kvinder og to mænd er i gang i butikken – nogle ved kassen og kunderne, mens andre er i gang med at håndtere tøj, møbler og porcelæn. Butikkens to hovedansvarlige Ulla Krogh Sørensen og Karla Damgaard står og kigger på en opdækning af et fint spisestel. De håber, udstillingen kan sætte lidt gang i salget af de mange fine stel, de har i butikken. så hendes erfaring var lige noget, butikken

set rigtigt – det har jo udviklet sig til en rigtig

Frivilligheden fejres

kunne bruge. Ligesom Ulla lærte Karla først

god ting for missionsarbejdet.

Mission Afrika Genbrugs butikker fik

mentet i genbrugsbutikken.

Mission Afrika at kende gennem engage-

Fællesskabet giver energi - Jeg har holdt ved igennem mange år på

ved generalforsamlingen i september overrakt frivillighedsdiplomer. Det

Missionær-ildsjæl gav inspiration

grund af det gode fællesskab, og fordi jeg

skete dels i anledning af frivillighe-

Der er masser af kaffe og brød i den lille kaf-

synes, det er vigtigt med det meningsfyldte

dens år, dels som en stor tak for det

festue i et sidelokale til butikken. Ingeborg

arbejde, vi gør. For nogle år siden var jeg

flotte arbejde medarbejder gør.

Boisen er lidt genert ved det avisudklip, der

ved at trække mig, men så sagde de andre,

- Det er uhyre vigtigt, at vi sikrer, at

hænger på opslagstavlen, hvor hendes 90-

at det kunne ikke nytte noget – jeg blev

alle frivillige ved, at deres indsats

års fødselsdag i juli 2011 bliver omtalt i den

nødt til fortsat at være med. Så nu er jeg

er værdsat, siger Gert-Oluf Schwarz

lokale presse.

nede på halv tid – dvs. jeg er i butikken hver

Lausten, formand for Mission Afrika

- Det var helt tilbage i 60’erne, hvor vi lærte

mandag formiddag i to timer.

Genbrug.

pastor Walther Jessen og hans hustru at

- Vi er et godt TEAM (skribenten studser

Ifølge generalsekretær Kristian R.

kende. Han var tidligere missionær for

over at en 90-årig bruger det udtryk – men

Skovmose er Mission Afrika Genbrug

Sudanmissionen, og fortalte om arbejdet i

det gjorde hun!)

et vigtigt udstillingsvindue og en afgø-

Nigeria ved enhver lejlighed. Han brændte

Karla Damgaard nikker bekræftende:

rende økonomisk bidrag til arbejdet.

i den grad for sagen. Hver gang mennesker

- Det er superdygtige mennesker, der

En stor tak til alle frivillige i Mission

var samlet, sendte han en skål rundt, så der

arbejder her. Vi er over 50 frivillige, hvoraf 12

Afrika Genbrug!

kunne gives til missionen. Så jeg har kendt

er mænd. Det er dejligt, at vi kan være sam-

Sudanmissionen de sidste 50 år, fortæller

men om dette engagement, siger Karla.

/bnl


12 Mission Afrika, nr. 5 2011

SET I BAKSPEJLET

Mission på menighedens læber Vindersalmen i Mission Afrikas salme-

Stanget i maven af en ko

konkurrence er skrevet Sten Kaalø og har

Som missionær skal man være beredt

repræsentantskabsmøde den 3. septem-

til at hjælpe på alle tider af døgnet - det

ber, hvor der blev udtrykt stor tilfreds med

gælder nogle gange liv og død!

salmen. Poul Erik Knudsen fra bestyrelsen

melodi af Erling Lindgren. Salmen blev præsenteret og sunget på Mission Afrikas

siger, at salmen afspejler mission på en enKalenderen viser 1968. Den mørke nat

kel og livsbekræftende måde, der vedkom-

Ga’anda. Vi er gået til ro, da en stemme

AN

tilhørende kliniklederen kalder: ”Sister, the thing is serious”! Uden store ord forklarer

M

familien båret ham ad bush-stier, men nu

sig over, at forskellige har rekvireret noder til salmen, så de kan begynde at øve den i

kredse og menighedshuse rundt omkring i landet.

BI

Se og hør salmen på www.missionafrika.dk

kan de ikke klare mere. Altså, hvis Malam

med græs og tjørn, som han havde renset

(ref. til den hvide missionær) lige vil starte

ud. Det så ud, som havde koen stanget et af

folkevognen og bringe ham til klinikken, er

sine lange horn ind i maven på ham, havde

der måske håb om overlevelse.

løftet ham op og rystet ham grundigt.

og i programmet for jubilæumsugen.

LÆUM - 1

O N EN

stanget i maven af en ko, og i tre dage har

En betydelig del af Mission Afrikas indsats i 60’erne og 70’erne var udsendelse af sundhedspersonale til klinikker i Nigeria.

JU

fulanifolket er blevet bragt dertil. Han er

SI

længere inde i bushen, at en ung mand af

S

han, at der er bud fra en landsby 30 km

mer os alle.

1 0 Netop en salme med bred anvendelig0 hed varÅ et stort ønske i forbindelse med RS salmekonkurrencen. Mission Afrika glæder

SUD

har sænket sig over missionsstationen i

Sten Kaalø og Poul Erik Knudsen

igennem tarmene er synlige. Dette er en sag

hjem fra hospitalet og lige kom omkring for

for et større hospital. Med nogle indsprøjt-

at sige tak for hjælpen. En tid senere kom

ninger mod smerter, stivkrampe og infektion

hans mor med en stor hane. Hun havde

køres han videre de 75 km. til det amerikan-

gået i flere dage for at nå frem til os for at

ske hospital, hvor han straks kommer på

sige tak. Jo, når folk ikke er sarte og Gud

operationsbordet.

hjælper til, er det utroligste muligt!

Den amerikanske læge, som opererede, for-

Ester Vestergaard var missionær i Nigeria fra 1967 til 1974

talte os senere, at patientens mave var fyldt

A

FR

IKA

Repræsentantskabsmøde i Højbjerg

11

den unge fulan, der nu til fods var på vej

20

blik på mandens mave afslører et hul, hvor

-

for vores hus: ”Salama alaikum!”! Det var

N

Ni dage senere kaldte en stemme uden

i nattens mulm ført til klinikken. Et hurtigt

9 1 1

O SI - MIS

Over klipper og floder bliver den unge fulan

Der var fokus på fremtiden og de forandringsprocesser Mission Afrikas står midt

Film om Sudanmissionen i DRs arkiver

da Mission Afrika holdt repræsentantskabs-

Digitaliseringsgruppen, der arbejder med

Mission Afrika har ikke overtaget de

Omkring 150 personer deltog i de efter-

lagring af gamle film, billeder og lydfi-

fulde rettigheder, men må bruge filmene

følgende visionsdrøftelser, hvor de frem-

ler fra Mission Afrikas historie, har fået

internt.

mødte i grupper med en repræsentant fra

bevilliget 15.000 kr. af Ole Kirks Fond fra

Tidligere missionær Niels Thure Krarup,

sekretariatet og bestyrelsen luftede ideer og

Billund til at få en kopi af tre udsendelser

der initierede ansøgningen glæder sig

visioner for fremtidens Mission Afrika.

om Sudanmissionen på ca. 30 min. hver,

over muligheden: ”Det ville have været

Bent storbjerg og kongevalgt medlem af

der blev vist på DR TV i 1960’erne. Det

synd og skam, hvis disse film blot lå på

bestyrelsen Sten Erik Løvgreen genopstil-

drejer sig om ’Afrikansk marked’, ’De tror

en mørk hylde i DR’s arkiver. De er lavet

lede ikke til bestyrelsen. Bent Storbjerg blev

på Gud og Afrika’ og ’Høvdingens højre

af Hans Arne Hansen, en af sin tids store

afløst af tidligere missionær Lilly Krarup.

hånd’.

reportere.”

møde på diakonhøjskolen den 3. september.

/ofm

/bnl

Mission Afrika #5-2011  

Missionsselskabet Mission Afrikas online blad. Tema: Medmenneskelighed. Læs om Michal Bongi, der driver en skole for handicappede i Nigeria.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you