Page 1

1

Oktober 2013 nr.

Tema:

Fred gennem dialog

Hjælp flygtningene med at komme hjem Side 2

Netværk i løb

Temaglimt fra års- og repræsentantskabsmødet 2013

Rejsende i samtale

Side 3

Side 6-7

5


2 Kort nyt

Mission Afrika, nr. 5 2013

I ØVRIGT Jeg vil gerne gøre en forskel Ønsket om at gøre en forskel ligger til grund for det meste frivillige arbejde. Det viste en stor undersøgelse af frivillighed i Danmark, som blev foretaget sidste år*, og det samme er Mission Afrikas erfaring, når det gælder engagement og frivillig indsats i Afrika og herhjemme. Og hvor er det godt,

Hjælp flygtningene med at komme hjem Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Første skridt er at starte forsoningsprocessen mellem oprørerne og de lokale beboere

at så mange mennesker vil bruge deres tid, energi og ressourcer på at gøre en positiv

En hel landsby er på flugt. Nedbrændte

for at sikre, at beboere får mulighed for at

forskel for andre.

huse, mangel på husly, mad og medi-

vende sikkert hjem til Bohong og starte gen-

cin. Der er akut brug for hjælp til be-

opbygningen af deres huse og for at undgå,

folkningen i Bohong i Centralafrika.

at uddelingen af nødhjælp fører til nye kam-

Samtidig er det dog vigtigt, at vi husker os

pe. Mission Afrikas lokale partner arbejder

selv og hinanden på, at fokus på, hvad jeg kan få ud af det, aldrig må overskygge om-

Området omkring Bohong har længe været

aktivt på at skabe forsoning og hjælpe flygt-

tanken for dem, som man vil gøre en forskel

plaget af rebellernes hærgen. Midt i august

ningene hjem. Derfor har kirken samlet en

for, eller grunden til, at man ønsker at gøre

blev situationen yderligere forværret, da der

gruppe bestående af to katolikker, to pro-

denne forskel. Med andre ord bør fortsæt-

udbrød kampe mellem rebellerne og lokale

testanter og to imamer, som vil forsøge at

telsen til ønsket om at gøre en forskel lyde:

beboere, som forsøgte at forhindre yderli-

mægle mellem parterne og understøtte en

”for Guds, min næstes og min egen skyld”,

gere overgreb. Kampene stod på en uge

lokal fredskomite for at forhindre, at volden

aldrig ”for min egen, min næstes og Guds

og resulterede i en nedbrændt landsby og

igen bryder ud i lys lue.

skyld”.

15.000 mennesker på flugt. Mange familier blev skilt ad, og børn, gravide og ældre er nu

Transport og ophold i Bohong er dog en stor

Salmedigteren Lars Busk Sørensen udtryk-

tvunget til at forsøge at klare sig uden tag

udfordring i den nuværende situation. Der-

ker det sådan:

over hovedet eller mad at spise.

for ønsker Mission Afrika at hjælpe i denne

”Livets Gud har dine hænder,

Forsoningsarbejde er nøglen

kes forsoningsmissionen, er vejen banet for

derfor er det dig han sender,

Mission Afrika kæmper sammen med den lo-

genopbygning af både husene og sundheds-

når din næste lider nød.”

kale lutherske kirke (EELRCA) og andre inter-

centeret, men meget er endnu usikkert for

nationale organisationer for at hjælpe flygt-

befolkningen i Bohong.

afgørende fase af nødhjælpsarbejdet. Lyk-

Lad os være Guds hænder i verden - og

ningene hjem. Mission Afrikas bidrag drejer

sammen gøre en forskel.

sig om støtte til forsoning, hjælp til uddeling af nødhjælp i form af medicin, byggematerialer mm. og genopbygning af Mor-barn-cen-

Kristian R. Skovmose

teret, et sundhedscenter i landsbyen, som

Generalsekretær for Mission Afrika

Mission Afrika har støttet i en årrække.

*Se mere på frivillighed.dk

Giv din støtte til forsoningsprocessen og genopbygningen af Bohong. Giv en gave til reg.nr. 5061, kontonr. 1060018, mrk proj. 2117.

Formand: Sognepræst Thomas Hansen Generalsekretær: Kristian R. Skovmose, tlf. 8672 5050 Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika, er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911.

Redaktion: Maria Haahr (ansv.), tlf. 8672 5050

Motto: “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1 Thess. 5,24

Layout: Orla F. Møller, tlf. 8672 6055

Udgiver: Mission Afrika • Lyseng Allé 15A

Korrektur: Bodil Haunstrup Tryk: Videbæk Bogtrykkeri, Videbæk Oplag: 8500. Næste nr. udkommer i uge 40-2013

8270 Højbjerg • tlf.: 8672 5050 • ISSN 1399-1159

Fotos: Hvor intet andet er anført, er fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere.

Mail: ma@missionafrika.dk • www.missionafrika.dk

Forsidefoto: Dialogkollage v. Orla F. Møller

Giro: 640 7293 • Bank: Reg. nr. 5061 konto 1060018


3 Repræsentantskabsmøde

Mission Afrika, nr. 5 2013

Netværk i løb

Temaglimt fra års- og repræsentantskabsmødet 2013

Af Anne Sofie Bjørn Bitsch, supporterkoordinator

I januar 2013 konverterede den 21-årige Muhammed fra islam til kristendommen. Han ejede ingen Bibel, kendte intet til liturgi og havde al sin viden om kristendommen fra Koranen. Alligevel blev han af en lille landsby i Sierra Leone udnævnt til præst for byens menighed, som desperat manglede en lederfigur. At Muhammed blev udvalgt, skyldtes ét eneste unikt forhold: Han kunne læse og skrive. større selvbevidsthed end tidligere. I dag

Ideer, indspark og iver

På Mission Afrikas års- og repræsentant-

kan og vil de ofte selv sætte dagsordenen.

Nye tider stiller nye krav, men én ting er

skabsmøde fortalte missionærparret Mette

Ved at praktisere plus- og nøgleordene dia-

sikkert: Uanset, hvordan fremtidens mis-

og Alex Bjergbæk Klausen om Muhammed

log og gensidighed i samarbejdet forsøger

sionspraksis toner frem, har Mission Afrika

– og deres egen rolle i hans historie: Af kir-

vi at respektere den nye tidsånd. Men også

fortsat brug for glohede hænder. Vi kan ikke

ken i Sierra Leone fik de bevilliget én uge til

ved at turde tænke nyt om missionens kon-

undvære de 2.500 frivillige i genbrugsbutik-

at oplære den unge mand til præstearbejdet

krete opgaver:

kerne – eller dem, der rejser ud. Vi kan heller

før opstarten. Efterfølgende er han – sidelø-

”Måske er tiden nu inde til korttidskonsulen-

ikke undvære de mange kræfter i Danmark,

bende med sit arbejde – blevet indlemmet i

ter, der bidrager med

det uddannelsesprogram, Teologisk Første-

inspiration, ressourcer

hjælp, som Mission Afrika i øjeblikket hjæl-

og støtte til bestemte

per kirken med at etablere.

lokalt forankrede projekter, frem for tidligere

der støtter projekter-

Mission Afrika har fortsat brug for glohede hænder. Vi kan ikke undvære de 2.500 frivillige i genbrugsbutikkerne, dem, der bidrager med gode ideer – eller dem, der rejser ud.

Nye nøgleord i en ny tid

tiders

Muhammeds historie er kun en dråbe i det

nærer, der var udsta-

bassin af fortællinger, der vidner om, at

tioneret i 30-40 år,”

Mission Afrikas engagement ikke blot er en

sagde Mette Bjergbæk

”kransekagetop”. For mange afrikanere er

Klausen til års- og repræsentantskabsmø-

de flere end 70 projekter, som Mission Afrika

det.

langtidsmissio-

blive ved. Også selvom nye tider genererer nye udfordringer med et ”netværk i bevægelse”, som titlen på års- og repræsentantskabsmødet lød. Da Niels Brønnum, organisationens første udsendte missionær, den 8. januar 1913 drog til Nigeria, udformede han en lang liste af projekter, der skulle søsættes. Nøgleordet dengang var begyndelse. 100 år senere er Mission Afrika mere end igangsættende. Vi er i gang – endda ofte i løb – men det er Afrika også: Med kolonitidens afvikling og mange veletablerede menigheder har tidens bølgeskvulp formet kirkerne i Afrika med en

bidrager med ideer, indspark og iver til organisationens fortsatte udvikling. Det blev pointeret igen og igen på års- og repræsentantskabsmødet.

Mission Afrika er et ”netværk i bevægelse”, men bag denne sandhed skal vi huske på,

har arbejdshandskerne i, både fysisk og åndeligt livgivende. Derfor skal vi selvfølgelig

ne, og som hele tiden

Øverst: Anne Mie Johanson prædikede ved årsmødets gudstjeneste

at netværk grundlæggende består af helt

Gode samtaler mellem møderne. Per Haahr (tv.), nyvalgt medlem af bestyrelsen

forskellige, men som sammen kan udrette

almindelige mennesker. Mennesker, der er store ting – i og for Guds mission!


4 Stort og småt

Mission Afrika, nr. 5 2013

Bier – for mennesker, samfund og miljø Af Kristian R. Skovmose,

Nigeria, hvor projektet foregår. En fattig hus-

for 20 kr., så har biernes bestøvning af plan-

generalsekretær – og biavler

mandsfamilie vil med fire til seks bifamilier,

ter og generelle gode indvirkning på naturen

som producerer otte kg honning hver, kun-

i området en værdi på 2000 kr.

Et nyt biavlsprojekt i Nigeria skal ud-

ne tjene til børnenes skolegang, medicin og

danne 24 biavlsinstruktører i erhvervs-

andre daglige fornødenheder.

Biavl kan være et redskab til praktisk dialog,

betonet biavl.

Projektet bygger på lokale traditioner og

også kaldet diapraksis, som gennem samar-

teknikker, som bliver tilpasset og udviklet,

bejde og dialog bygger bro imellem etniske

Instruktørerne skal så uddanne 400 nye bi-

så produktionen af kvalitetshonning øges og

og religiøse grupper.

avlere fordelt ud over hele Bonotem Stift i

skaber gode muligheder for indtjening.

Biskoppen fik sit ønske opfyldt Meget mere end honning

Gennem et par år har biskop Isaiah I. Lerum

Mere nyt fra Mission Afrika

Ud over produktion af honning er der fokus

udtrykt ønske om støtte til at fremme biavl.

på mange andre fordele ved biavl. Bivoks

Ønsket bliver nu opfyldt for ham og Bono-

er en anvendelig råvare, som kan bruges

tem Stift. Stiftet hører under Kristi Lutherske

til lys, håndlotion og meget andet. Samtidig

Kirke i Nigeria og har sit hovedsæde i Ganye

er honning en slags håndkøbsmedicin med

i den sydlige del af Adamawa State.

Dette blad er kun en blandt mange mu-

mange gode egenskaber.

ligheder for at følge med i Mission Afrikas

Biernes bestøvning forøger produktionen af

Projektet er støttet af Danida via Dansk Mis-

aktiviteter.

andre planter og frugter i området. Faktisk

sionsråds Udviklingsafdelings projektpulje.

udgør værdien af bestøvningen omkring 100

Det er et toårigt projekt med et budget på

Nyhedsmailen: Aktuelt nyt fra Mission

gange mere end salgsværdier af selve hon-

522.796 kr. Bonotem Stift bidrager selv med

Afrika i din e-mailindbakke ca. en gang

ningen i tropiske lande. Med andre ord: hvis

ca. 37.000 kr. og Mission Afrika støtter med

om måneden.

man forestiller sig, at et kilo honning sælges

ca. 29.000 kr.

Kredsbrevet – nyt til baglandet: Kredsbrevet har fået et løft og er nu rettet mod alle, der gerne vil høre mere fra Mission Afrika. Udkommer ca. hver anden måned og sendes

Økonomisk update Regnskabet for årets første seks måneder viser to glædelige tendenser.

direkte hjem i postkassen. De personlige gaver er steget med 261.000 kr. sammenlignet med første halvår Tilmelding: tilmeld dig nyhedsmailen og/eller kredsbrevet ved at kontakte sekretariatet på ma@missionafrika. dk / tlf. 8672 5050. Husk at oplyse adresse og e-mailadresse.

2012. Også omsætningen i genbrugsbutikkerne viser en flot stigning på 2.5 % for første halvår sammenlignet med året før. Flotte resultater, der fortjener stor tak – og en opmuntring til at fortsætte det store engagement, som ligger bag. Af Anders Bjørnkjær-Nielsen, controller


5 Mission Afrika, nr. 5 2013

Stort og småt

Feststemte venner og familie viftede med danske og cypriotiske flag. Op by

ud o g a. vh ing g n ke r gs lin

v ik

Flere og flere kvinder i Sierra Leone lærer at læse på grund af DIN GAVMILDHED

Vi vil lære at læse Kvindeforeningen Mothers’ Union i kirken i Sierra Leone fortsætter det

Udsendelsesfest i hjertet af København

vigtige arbejde med læseundervisning specielt rettet mod kvinder i afsidesliggende landsbyer. Projektets leder Katumu Fonnie fortæller i sin rapport, at det i år er lykkedes at få kontakt med flere landsbyer og lokale

- Anna og Thomas er gode eksempler på,

grupper, som er interesserede i under-

hvordan dette leves ud i praksis, siger han.

visningen, samt at finde lærere. I alle de

- Hvem er ham der i den hvide præste-

Deres tro gør, at de søger at udføre Guds

igangværende læseklasser er kvinderne

dragt? spørger en gudstjenestedelta-

vilje på bedste vis, hvilket nu fører til, at de

fortsat meget ivrige for at lære mere.

ger mig diskret.

træder ud i en helt ny gerning langt væk

Projektet har dog også sine udfordringer

hjemmefra.

at kæmpe med. Mange landsbyer ligger

Af Orla. F. Møller, supporterkoordinator

langt fra alfarvej, vejene er dårlige, og

- Det er Kristian Skovmose, generalsekretær i Mission Afrika; han skal stå for udsendel-

Hilsener og filmklip

sen af Anna og Thomas til deres nye tjene-

Ved det efterfølgende samvær i kirkens kan-

ste på Cypern, svarer jeg.

tine vises præsentationsfilm om SAT-7’s ar-

Besværligt men frugtbart

bejde på et stort lærred. Mission Afrika og

Det gør det svært at komme rundt, men

Det er søndag den 25. august, og vi befinder

Kurt Johansen, direktør for SAT-7 Europa,

når det lykkes at komme til en ny by, op-

os i en flot gammel apostolsk kirke på Filip-

fortæller om arbejdet med mission i Afrika

lever Mothers’ Union stor interesse for

pavej i København. Det er her, de nyansatte

og satellit-tv til Mellemøsten.

læseklasserne fra kvindernes side, men

missionærer ved SAT-7 kontoret i Nicosia på

- Det var skønt at få mulighed for at lære

samtidig også mange spørgsmål: Vil un-

Cypern har deres kirkelige hjemsted, og me-

Mission Afrika at kende på denne måde,

dervisningen komme til at gå ud over hus-

nigheden her er ikke vant til præstedragter.

kommenterer en ven af familien. Vi har fået

arbejdet? Har I lys, så vi kan læse om afte-

Efter en sang og et indledningsord er det

en større forståelse af, hvad det er, Anna og

nen? Og hvad med regntiden?

Kristian Skovmoses tur til at gå på talersto-

Thomas har indladt sig på, og vi glæder os til

Spørgsmål, som Mothers’

len. Han lægger op til udsendelsesritualet

at følge dem og det spændende arbejde de

Union har taget højde for

med en kort prædiken, hvor Mission Afrikas

kommende år.

i planlægningen, men som

fokus på dialog og partnerskab tolkes i lyset

samtidig stiger benzinpriserne hele tiden.

illustrerer, at det med at

af beretningen fra Bibelen om, hvordan Je-

Anna og Thomas Lindbock har lovet at

gå i skole for mange kvin-

sus slår følgeskab med to disciple på vejen

sende billeder og beretninger fra deres

der er en helt ny verden,

til Emmaus efter sin opstandelse.

arbejde ved SAT-7 med jævne mellem-

som man lige skal

rum, så alle, der har lyst, kan få et indSelve prædikenen holdes af en af menighe-

blik i mennesker, muligheder og daglig-

dens ældre ledere, Helge Dolva. Han taler

dagens mirakler på Cypern.

ud fra Jakobs Brev om balancen mellem og nødvendigheden af både tro og gerninger.

Meld din interesse til ma@missionafrika.dk.

vænne sig til. Katumu Fonnie står i spidsen for Mothers’ Union.


6 Fred gennem dialog

Mission Afrika, nr. 5 2013

Rejsende i samtale Af Maria Haahr, supporterkoordinator

også et andet sted: i evnen til at bringe

Fra lufthavn til lufthavn, fra konferen-

mennesker sammen. Her kommer rollen

ce til konference, fra møde til møde,

som rådgiver eller facilitator i spil, for som

fra land til land. Johnson Mbillah er

Mbillah fortæller, så handler PROCMURA’s

en mand, der altid er på farten, og

arbejde ikke om at tvinge løsninger igen-

målet er altid det samme – at fremme

nem, men at skabe rammer for, at men-

samtalen mellem mennesker, særligt

nesker fra forskellige religioner kan mødes

der hvor den er gået helt i stå.

og selv tale sig frem til bud på løsningerne. Noget af det foregår ved store konferencer,

Mbillah står i spidsen for den protestantiske,

andet mere afdæmpet på lukkede møder,

kristne organisation Program for Kristen-

men fælles for aktiviteterne er, at effekten

Muslimske Relationer i Afrika (PROCMURA),

er stor, også selvom den indimellem kan

der arbejder for at fremme dialogen mel-

være svær at måle.

lem kristne og muslimer på kontinentet. Johnson Mbillah er generalrådgiver for PRO-

Tal med ekstremisterne

CMURA. Andre steder vil titlen være gene-

At PROCMURA ikke tvinger løsninger igen-

ralsekretær eller måske direktør, men det er

nem betyder dog langt fra, at organisa-

helt bevidst, at titlen er rådgiver, pointerer

tionen eller Mbillah ikke har holdninger til,

Mbillah: ”Vi rådgiver, vi pålægger ikke nogen

hvordan problemerne bedst løses. Tværti-

noget.” PROCMURA er ingen stor organisa-

mod er han meget klar i mælet, når det gæl-

tion målt på antallet af ansatte eller årsbud-

der dialogens muligheder i en verden præ-

gettet, men organisationens styrke findes

get af ufred og konflikt. En vigtig pointe for

Mangeartede indlæg ved studiedag om kristen-muslimsk dialog på Aarhus Universitet


7 Fred gennem dialog

Mission Afrika, nr. 5 2013

Fakta Johnson Mbillah går i kødet på panelet ved en debat ved dialogkonferencen for de fransktalende afrikanske lande i Maroua, Cameroun. Effekten af disse samtaler har bredt sig som ringe i vandet i Vestafrika, hvor der har været efterspørgsel efter PROCMURA’s spidskompetencer i andre lande.

PROCMURA har siden 1959 arbejdet for at fremme dialog og fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer i Afrika. Organisationen har hovedkontor i Nairobi i Kenya, men arbejder over hele Afrika syd for Sahara, opdelt i tre regioner. PROCMURA er aktiv i 20 afrikanske lande og synlig på anden vis i yderligere 10 lande. Mission Afrika har været partner med PROCMURA siden 1987 og senest arbejdet sammen med organisationen

gang, og er erstattet af bomber, angreb

omkring organiseringen af to dialogkon-

og had. Religion er sammen med stri-

ferencer i Etiopien og Cameroun med

digheder om land, social ulighed, kamp

støtte fra Dansk Missionsråds Udvik-

om knappe ressourcer mm. blandt år-

lingsafdeling. Hvert år støtter Mission

sagerne til konflikterne, og derfor skal

Afrika PROCMURA med et fast tilskud.

bedre relationer mellem de religiøse

Mission Afrika har tidligere haft missio-

grupper også være at finde blandt

nærer udsendt til PROCMURA’s hoved-

løsningerne.

kontor og i tilknytning til organisationens arbejde i Sierra Leone.

En svær én På tværs af Afrika ligger en række lande,

Johnson Mbillah kommer fra Ghana og

Mbillah er, at samtalen

fra Nigeria til Etiopien,

har arbejdet med kristen-muslimske

skal omfatte alle, også

hvor både islam og kri-

relationer i PROCMURA i mange år. Han

ekstremister:

er teolog og præst og en internationalt

tilhængere,

anerkendt og efterspurgt ekspert inden

dere i de religiøse sam-

Vi rådgiver, vi pålægger ikke nogen noget.

stendom har mange

fund. Mennesker med

Johnson Mbillah

om, hvilken religion,

både samlere og spre-

og

hvor

svaret på spørgsmålet der er den største, af-

sker med onde viljer.

hænger af, hvem man spørger.

Nigeria

PROCMURA A

N

gode viljer og menne-

for området.

er

IR

OBI - KEN

Nogle ekstremister ønsker at fremhæve det,

med de seneste års bombeangreb fra den

der skiller deres religion fra andre, og gøre

islamiske terrororganisation Boko Haram,

den til noget særligt. Her skal man tale imod

rettet mod både kristne og moderate mus-

En mangfoldig verden

og fremhæve det, der samler religionerne.”

limer, et tydeligt eksempel på en destruktiv

Inden Mbillah igen drager af sted mod nye

Mbillah er ganske klar over, at dette kan

religiøs konflikt. Mbillah siger selv: ”That’s a

lande, møder og konferencer, kommer han

være svært, og at man naturligvis ikke kan

tough one” (det er en svær én) om Nigeria,

med en opfordring: ”Husk, at mangfoldighed

tvinge andre til dialog, men ikke desto min-

men PROCMURA’s respons på konflikten,

er et faktum i verden i dag. Tiden, hvor vi

dre har alle religioner ifølge ham ansvar for

som kan synes uløselig, er ikke at give op,

kun skulle forholde os til mennesker, der lig-

at holde orden i eget hus. Man opnår intet

men at opruste dialogaktiviteterne. Som

nede os selv og troede på det samme som

ved at holde ekstremister ude fra samtalen.

Mbillah siger: ”Fred kommer ikke af sig selv.

os selv, er forbi. Det gælder i Afrika og det

For som han retorisk spørger: ”Hvad er al-

Vi er nødt til at arbejde for det. Faktisk er

gælder i Danmark. Lad os derfor få det bed-

ternativet?”

vi nødt til at undgå handlinger, der fører til

ste ud af mangfoldigheden og vores forskel-

ikke-fredelige situationer”.

ligheder.”

En opfordring,

Situationen i flere afrikanske lande i dag

der kan være hård at følge, når man som

tegner med tydelig gru alternativet i form af

Nigerias kristne gang på gang udsættes for

krig, uro og konflikter. Samtalen og dialogen

angreb, og instinkterne går mod hævn, men

er gået i stå, eller måske kom den slet ikke i

alligevel en nødvendighed.

Y

A

”Der er

Giv en gave til Mission Afrikas dialogarbejde. Overfør beløbet til bankkonto: 5061 1060018, mrk. projekt 3025


8 Fred gennem dialog

Mission Afrika, nr. 5 2013

Hvad så bagefter? Af Arngeir Langås, partnerkoordinator, og Maria Haahr, supporterkoordinator

fokus på den fransktalende del af Vest- og Centralafrika. I januar 2013 lykkedes det at

PROCMURA står hvert år bag konferencer, som bringer kristne og muslimske

holde dialogkonference i Maroua i Came-

ledere sammen og giver dem mulighed for at dele erfaringer og debattere, hvor-

roun, ligeledes med støtte fra Mission Afri-

dan religion kan bidrage til fred og udvikling. Men hvad sker der, når den sidste

ka. Også denne gang med aktuelle konflikter

tale er holdt, mødelokalerne forladt og konferencedeltagerne taget hjem?

i de lande, som deltagerne kommer fra, som baggrund og en trist påmindelse om vigtig-

I 2012 afholdt PROCMURA konferencen

PROCMURA’s leder Johnson Mbillah har

heden af fredsarbejdet.

”Afrikanske kristne og muslimske religiøse

besøgt Nigeria en del gange efterfølgende

Deltagerne udsendte også her fælles ap-

ledere for fred og udvikling” i Addis Abeba

og med møder og seminarer pustet nyt liv i

peller, denne gang en fredsappel til igang-

i Etiopien støttet af Mission Afrika og andre

flere dialognetværk i landet. Netværk, som

værende forhandlinger i Centralafrika og en

danske missionsorganisationer. Halvandet

fortsat gør et stort arbejde for at gyde olie

opfordring fra de deltagende kvinder om at

år er gået siden da, og ideer og tiltag, som

på vandene og tale fredens sag. PROC-

gøre mere brug af alle kvinders ressourcer i

blev skabt på konferencen, har haft tid til at

MURA’s formand Josiah Idowu-Fearon er bi-

mødet mellem religionerne. I nogle lande var

udvikle sig.

skop i Den Anglikanske Kirke i Nigeria. Hans

konferencen startskuddet for dialogarbejdet

store arbejde for dialog indbragte ham tid-

mellem kristne og muslimske ledere, andre

Nyt liv til dialogarbejdet i Nigeria

ligere i år St. Augustine korset, en fornem

steder gav den nye input til eksisterende ak-

Urolighederne i Nigeria årsaget af bombe-

engelsk udmærkelsesmedalje.

tiviteter. Fælles for alle var en følelse af, at arbejdet kun lige var begyndt, men også af

sprængninger og angreb fra Boko Haram var

”Vi har også brug for en konference”

håb for bedre relationer i fremtiden.

Deltagerne udsendte derfor en fælles erklæring med opfordring til alle religiøse le-

Konferencen gjorde indtryk på alle deltage-

Så svaret må være, at bagefter….der skete

dere om at arbejde for freden. Medier lige

re, også på Robert Goyek, som står i spidsen

der en hel masse! Med overskriften for Mis-

fra engelsk BBC over danske aviser til sier-

for Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun.

sion Afrikas vision kan man beskrive PROC-

raleonsk tv fortalte om initiativet – og satte

Han blev så inspireret og så så stærkt et

MURA’s konferencer som sten, der kastes i

vigtigt fokus på konflikten i Nigeria og reli-

behov, at han gik hjem og startede arbejdet

vandet og sætter gang i ringe, der breder sig

giøse lederes mulighed for at påvirke den i

for en lignende konference i Cameroun med

længe efter.

på sit højeste, da konferencen fandt sted.

en positiv retning.


9 Fred gennem dialog

Mission Afrika, nr. 5 2013

SKOLEPROJEKT

Din Tro Min Tro R. Mansour

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Er det dårligt for håret at gå med tørklæde? Hvorfor ringer kirkeklokkerne om søndagen? Hvad betyder det, at noget er halal? Hvad har engle med jul

Imamen støtter op

får bedre forståelse

at gøre?

Det er helt afgørende for projektets succes

for islam, og det kan

at repræsentanter for begge religioner bak-

fjerne fordomme.”

Spørgsmålene er mange, og hvis man ikke

ker op. Derfor var det meget positivt at ople-

får mulighed for at spørge, så får man al-

ve opbakning fra mange i Gellerup fortæller

Snart starter man

drig svar. Denne simple kendsgerning ligger

Arngeir. En af dem er Radwan Mansour, der

op med de første besøg i de aarhusianske

til grund for projektet Din Tro Min Tro, som

er imam i Gellerup. Han udtaler til Mission

skoleklasser, og med tiden er målet at nå ud

tilbyder gæsteundervisning til danske folke-

Afrika: ”Jeg har valgt at anbefale muslimer i

til så mange skoleklasser som muligt og give

skoler. En kristen, en muslim og en jøde be-

Gellerup at være med i Din Tro Min Tro, fordi

eleverne mulighed for at stille spørgsmål

søger sammen en skoleklasse, fortæller om

skoleelever normalt får viden om islam fra

og få svar, ikke kun fra bøgerne eller nettet,

deres religion og giver eleverne mulighed for

lærere og bøger, men med dette projekt får

men fra mennesker med lyst til at dele deres

at stille spørgsmål. Og det gør de – alt lige

de mulighed for at høre direkte fra mund til

tro og religiøse praksis med eleverne. Målet

fra små praktiske overvejelser til store etiske

mund fra nogle praktiserende muslimer om

er, at Din Tro Min Tro skal skabe religionsdia-

dilemmaer bliver bragt frem og besvaret.

deres religion. Elever har ligeledes mulighed

log i både børne- og øjenhøjde.

for at få svar på almindelige og ualmindelige

Hvad tror du på?

spørgsmål. De kan for eksempel bede mus-

Mission Afrika støtter Din Tro Min Tro med

Din Tro Min Tro blev startet i København i

limen vise, hvordan muslimer beder deres

10.000 kr. i 2013, og partnerkoordinator for

2002, men har indtil nu kun været et tilbud

daglige bøn eller høre Koranlæsning eller

kristen-muslimske relationer Arngeir Langås

til skoler i hovedstadsområdet. Det skal

andet. På den måde synes jeg, at eleverne

arbejder aktivt for at fremme projektet.

ændres, og derfor arbejder Mission Afrika nu aktivt sammen med andre organisationer for at få Din Tro Min Tro til Aarhus, her med hovedfokus på islam og kristendom.

Danskerne og religion

Projektet er en naturlig udspringer af mange

Der bor i alt 5.6 millioner mennesker

års engagement i dialogarbejdet i Gellerup,

i Danmark. Af dem er:

en multietnisk bydel i Aarhus, og i kristenmuslimsk dialog i Afrika, Mellemøsten og Danmark. Partnerkoordinator Arngeir Langås fortæller, at man i august holdt opstartsmødet for projektet i Gellerup, som beviste, at der er god interesse for projektet. 12 personer meldte sig som gæstelærere, og snart begynder forberedelsen af dem til opgaven.

1.000-2.000 asatroende 5.000-7.000 jøder 7.200 budhister 17.000 hinduer 30.000 medlem af en frikirke 226.000 muslimer 4.4 mio. medlem af folkekirken Kilder: Danmarks Statistik, religion.dk, kristeligt-dagblad.dk


10 Unge danskere i Afrika

Mission Afrika, nr. 5 2013

Sygeplejerske på afrikansk jord Äf Rakel Væggemose, sygeplejerske og tidl. volontør.

dage er planlagt til konsultation for gravide

Fire timers kørsel fra hovedstaden Freetown i Sierra Leone ligger en lille

og børn under fem år. Disse dage er kli-

landsby. Vejene støver med rødt jord, luften er tung og fugtig som i en sauna og

nikken ét kaos. Der tegner sig et mønster:

himlen blå som en swimmingpool.

kvinderne og børnene er ofte syge med luftvejs- eller maveinfektioner, når de mø-

Børn løber legende og halvnøgne rundt

Guds velsignelse gennem bøn og retfærdig

der op. I stedet for at møde op på klinikken,

med deres struttende proteinfattige maver,

levevis lyder. Sygeplejerskerne går frem og

når symptomer opstår, venter de. De ser

mens geder græsser i vejkanten. Mænd

tilbage, og inden man har set sig om, er an-

tiden an, eller også er vejen for lang at gå,

går til og fra marken med deres sabel over

dagten færdig, og de ventende patienter er

og de venter derfor, til de alligevel skal til

skulderen eller ligger henslængt i et hjørne.

behandlet. Arbejdsdagen kan være alt fra

konsultation. Det giver en forsinket behand-

Kvinder slider med madlavning og tøjvask.

kaotisk til tam. Nogle dage vælter landsby-

ling og risiko for smitte i familien, og vi har

Op og ned ad vejen går piger og kvinder i

beboerne ind med deres børn og gravide

desværre måttet stå med både dødfødsler

alle aldre med deres gravide maver og et

slægtninge, mens det tætteste, vi andre

og dødsfald blandt spædbørn og gravide på

sovende barn på ryggen. Lågen til sund-

dage kommer på en patient, er en kollega,

baggrund af dette. Her viser virkeligheden

hedsklinikkens område er endnu en gang

som endnu en gang klager over hovedpine

sig, og taknemlighed over det danske sund-

gået op, og i haven løber præstens børn gri-

og søvnmangel på grund af de mange føds-

hedsvæsen fylder én iblandet frustration.

nende rundt, mens de jagter de geder, som

ler, personalet må bistå.

Havde der blot være adgang til mere kvalificeret lægehjælp, ville dødstallet den måned

er sluppet ind. Velkommen til Kangahun.

Taknemlighed og frustration

have været lavere.

Forholdene på klinikken i Kangahun er langt

Sierra Leone har et godt sundhedssystem,

fra den virkelighed, vi kender fra det danske

hvor børn under 5 år, gravide, ammende og

Klinikkens to sygeplejersker står ofte med

sundhedsvæsen – på godt og ondt. Dagen

malariaramte har ret til gratis behandling.

piger ned til 17 år, som er blevet gravide

begynder med bibellæsning og bøn i stor

Landsbybeboere inden for

med naboens dreng. Faren flytter oftest

disse kategorier møder

udenbys, og pigen står alene tilbage med

derfor faktisk op, når

et spædbarn. Hun bliver boende hos for-

de har brug for

ældrene, går ud af skolen, og i en alder af

samhørighed mellem kristne og muslimer - for vi tilbeder jo den samme gud! Patienterne sidder og venter, mens dagens formaning om

og

17 år er hun husmor. Flere af pigerne for-

får en udmær-

søger at komme tilbage til skolen, men må

ket

behand-

opgive, fordi tankerne og kræfterne ligger i

Resten

hjemmet og ikke i studiebøgerne. Persona-

af landsbyen

let på sundhedsklinikken gør et godt stykke

tøver

deri-

forebyggende arbejde, men det er svært at

lægehjælp

ling.

inden

ændre kultur og vaner, og der er fortsat et

de møder op

stort stykke arbejde, der skal gøres, inden

på klinikken, da

befolkningen for eksempel forstår alvoren i

der stadig er skep-

at bruge kondom for at undgå hiv-smitte og

mod,

sis over at modtage

uønsket graviditet.

lægehjælp på en sundhedsklinik. Nogle vil spare

Respekt trods uenighederne

penge, mens andre

Ja, kulturforskellene er store, når man kom-

tror på, at na-

mer fra et dansk sundhedssystem til et sier-

turmedicin og

raleonsk. Vi var ofte ikke enige med vores

heksekunst

kollegaer i, hvordan tingene skulle gøres,

er den rette

men trods den store kulturkløft oplevede vi

vej.

at få opbygget et samarbejde, hvor der var respekt, humor og alvor imellem os. Vi sid-

Klinikken er

der nu tilbage, fyldte af minder om et sted,

åben

seks

som trods store daglige udfordringer er fyldt

om

med glæde og taknemlighed over livet, og

dage ugen.

To

hvor hver dag ses som en gave fra Gud.


11 Genbrug

Mission Afrika, nr. 5 2013

MI

SSION AFRIK A G

E

Vi kan ikke få armene ned!

RU

G

Roskilde,

15 år d. 27. juli 2013

Billund,

25 år d. 24. september 2013

Spentrup,

5 år d. 3. oktober 2013

Thisted,

25 år d. 12. november 2013

Ulfborg,

20 år d. 12. november 2013

Hvidovre, Af Maria Haahr, supporterkoordinator

B

N

Jubilæer

5 år d. 27. november 2013

blandt medarbejderne, og designer Birgit Tarps oplæg på årets genbrugsstævner gav

Siden genbrugsbutikken i Brønder-

gode ideer og blik for den harmoni, der kan

det er Birte og Villy enige om. Bliver sofa-

slev sidste år flyttede til nye, større

skabes, når varer, der klæder hinanden,

bordet hurtigt solgt, ser stueopstillingen lige

lokaler, og medarbejderne samtidig

sættes sammen, fortæller genbrugskonsu-

pludselig tom ud, og effekten forsvinder.

satte fokus på at præsentere varerne

lent Villy Pedersen. Første skridt var en ny

Butikken i Brønderslev fik større lokaler sid-

bedre, er omsætningen og overskud-

organisering af arbejdet i butikken, sådan at

ste år, og det har givet bedre muligheder

det nemlig kun gået en vej – op!

ansvaret for de forskellige varegrupper blev

for at eksperimentere, men faktisk er der

fordelt på medarbejderne. Alle gør nu det,

mange af de nye tiltag, som ikke kræver

Hvad tænker du, når du hører ordet gen-

de er bedst til. Hende, der har arbejdet i tøj-

ekstra plads, fortæller Birte. Bøgerne bliver

brug? Gammelt tøj og slidte møbler, der ikke

branchen og har forstand på de forskellige

nu opstillet alfabetisk, sengene bliver sam-

lige er årets mode, men til gengæld kan fås

mærker, står for tøjet, mens det er dem med

lede i stedet for at stå skilt ad i et hjørne, og

for en slik? Eller smukke ting med historie og

de største overarme, der står for møbelaf-

de gode ting drukner ikke i mængden, men

patina, som man gerne vil betale en god pris

delingen.

kommer frem i lyset.

for? I Brønderslev har de opdaget, at gen-

De forskellige varegrupper blev oprettet i

brugsbutikkens indretning har stor betyd-

kasseapparatet, så alle nu kan følge med i,

Kvalitet må gerne koste

ning for, hvad kunder tænker, når de træder

hvordan det går med salget af ”deres” varer.

Man skal kunne gøre en god handel i gen-

ind i butikken – ja faktisk om de overhovedet

Og det er opløftende at følge med og se det

brug, men det betyder ikke, at tingene skal

kommer indenfor, og dermed også for deres

stigende salg, fortæller Birte Nielsen fra bu-

foræres væk. I Brønderslev er de blevet

købelyst.

tikkens bestyrelse. Det giver lyst til at give

mere bevidste om at tage den rigtige pris

Flytningen satte gang i indretningslysten

den en ekstra skalle med dekoration, ind-

for varerne. De mennesker, som giver deres

retning og sortering. Opfølgning skal der til,

ting til butikken, føler derfor, at der er større

hvis den nye indretningsstil skal give pote,

respekt om tingene, og flere og flere kom-

Tips & Ideer

mer med gode ting. Og kunderne, ja de føler stadig, at de kan gøre en god handel, selv

Disse tiltag har gjort forskellen i

om priserne har fået et nøk opad, fortæller

Brønderslev:

Birte. Alt det nye er dog ikke sket på bekostning

- Lys og luft mellem tingene.

af det gode miljø i genbrugsbutikken, tværti-

- Opstilling i miljøer, så varerne ses i

mod! Birte beretter: ”I august fejrede vi, at vi

sammenhæng.

allerede havde sendt lige så mange penge

- Grundig sortering og fokus på at få de

ind til Mission Afrikas arbejde, som vi gjorde

gode varer frem i lyset.

hele sidste år, og den dag sagde en af med-

- Fordeling af ansvaret mellem medar-

arbejderne: ”Selv hvis det ikke var blevet

bejderne. Alle arbejder med det, de er

bedre, så er det nu alligevel en meget skøn-

bedst til.

nere butik at være i.”

- Løbende opfølgning.

En hyggelig stue i butikken gør det nem-

Og armene, dem kan de stadig ikke få ned i

- Fokus på pris – kvalitet skal ikke

mere for kunderne at forestille sig varerne

Brønderslev. Undtagen når der skal arbejdes

foræres væk!

i deres eget hjem.

i butikken naturligvis.


12 Vær med

Mission Afrika, nr. 5 2013

Udpluk fra kalenderen Ses vi til Mission Afrika EVENT i oktober?

Som volontør deler du arbejde og fritid, opgaver og hyggestunder med kirkens lokale medlemmer. Her er det Rakel Væggemose, som nyder en stille stund ved klinikken i Kangahun i Sierra Leone. Læs om hendes volontøroplevelser på side 10.

Stadig ledige volontørpladser til foråret Mission Afrika udsender i samarbejde med Afrika InTouch volontører til kirker i Cameroun og Sierra Leone 3-12 mdr. Rejs ud som volontør og bliv en del af et arbejdende og troende fællesskab, hvor vi lærer af hinanden. Opgaver i Cameroun: Du er medansvar-

spille volley med de unge, evangelisere i

lig for at drive et lille gadebørnsprojekt for

fængsel eller fikse en motorcykel.

ca. 15 drenge. Social udvikling, leg, undervisning og forkyndelse er nøgleord. Herud-

Noget for dig?

over undervisning på kirkens skoler og so-

Kontakt

ciale aktiviteter som for eksempel kor. 

koordinator

Jakob

volontørJakob

Stensig Henneberg Opgaver i Sierra Leone: Kirkens unge har

på tlf. 3013 8710 og

brug for hjælp til at udvikle kurser og kon-

hør mere om mulig-

ferencer for alle kirkens unge, for eksempel

hederne for at blive

inspiration til forkyndelse og aktiviteter. Du

del af forårets vo-

kan bl.a. også undervise på kirkens skoler,

lontørhold.

Mission Afrika EVENTs bringer afrikansk inspiration til de danske kirker. Musik, mad, lege for børn og spændende fortælling om de afrikanske kirkers liv er ingredienserne. Den 27. oktober 2013 kl. 10.00 kommer Afrika og Mission Afrika EVENT til Paarup Kirke i Odense – og alle er velkomne!

Velkommen til regionsmøde i Grædstrup præstegård Tid: 13. oktober 2013 klokken 14.00. Sted: Grædstrup præstegård, Hamborgvej 5B, 8740 Brædstrup Talerne til arrangementet er Mission Afrikas missionærpar Anne Karin og Peter Michael Lauritzen, der er engageret i gadebørnsarbejdet i Jos, Nigeria. Læs om flere spændende arrangementer på www.missionafrika.dk/kalender

Hvor skal vi holde baglandskonvent?

Giv din mening til kende!

Lørdag den 1. marts 2014 er der baglandskonvent, hvor venner, støtter og

Hvad er et godt års- og repræsentantskabsmøde for dig? Det vil vi gerne vide.

frivillige mødes til en god dialog om Mission Afrikas arbejde. Kender du et sted, hvor der er plads til omkring 60 Mission Afrika-entusiaster, og som

Var du med til mødet d. 14. september? Så

er ledigt på dagen, vil vi meget gerne

vil vi gerne høre din mening om mødet. Del-

høre om det.

tog du ikke? Så vil vi alligevel gerne høre din Skriv til ma@missionafrika.dk eller giv

mening, så vi kan lave et møde, der forhå-

os et kald på 8672 5050, hvis du har

bentlig giver dig lyst til at være med næste år.

Udfyld skemaet på www.missionafrika.dk.

et forslag.

Mission afrika 5 2013  

Tema: Fred gennem dialog Johnson Mbillah: Rejsende i samtale Skoleprojekt: Din tro - min tro Sygeplejerske på afrikansk jord Genbrug kan ikk...