__MAIN_TEXT__

Page 1

1

ÅRSSKRIFT 2013 nr.

Tema:

Evangelisation

Efterskoleelever i Sierra Leone:

Det gjorde os aldeles ydmyge Side 16-17

Ærkebiskop Nemuel Babba:

Troen skal bruges Side 6-7

Årsskrift 2013 - artikler, årsberetninger, regnskab og informationssider

4


2 Indhold

Mission Afrika, nr. 4 2013

Refleksion

Artikler Visionens mål

4

Mission Afrika EVENTs

5

Interview med ærkebiskop Nemuel Babba

6

Derfor er vi en kirke

8

Fra gadedreng til betroet medarbejder

9

At være, at gøre og at tale At lægge stemme til Hvor utroligt det end lyder, så har Gud valgt at bruge helt almindelige mennesker til at bringe det mest revolutionerende

De lukkede døre skal åbnes

10

Svær tid i Centralafrika

11

En kirke med ambitioner

12

Hvad er lov og hvad er evangelium?

14

Er kristen-muslimsk dialog evangelisation?

15

Det gjorde os aldeles ydmyge

16

Camerounsk hverdagskirke

18

Guds kærlighed og frelsen i Jesus videre. Nogle siger til mig, at

Frivillighed i Afrika InTouch

19

når det gælder mission, så betyder det mere, hvad kristne gør,

Engagement i Danmark

20

end hvad kristne siger. Men treklangen: at være, at gøre og at

En god handel

21

tale tror jeg skal fastholdes for at bringe et sandt og et forstå-

Årsberetning: Danmark

22

eligt vidnesbyrd. Vidnesbyrdet skal kunne høres!

Årsberetninger: Partnere

26

og fantastiske budskab verden nogensinde har kendt. Og Gud vil, at alle mennesker skal høre det gode budskab, uanset hvor de bor, hvilken nationalitet de har, hvilken kultur de tilhører, og hvor gamle de er. Det er kristne som dig om mig, der gennem det vi er, det vi gør, og det vi siger, skal bringe budskabet om

Økonomi 38

Gud er gode nyheder

Informationssider 40

Når vi gennem vores ord lægger stemme til de gode nyheder om Jesus, så kalder jeg det evangelisation. Vi vidner i ord, når vi fortæller Jesusberetningen og om, hvordan denne Je-

Årsberetninger

sus har haft indflydelse på vore liv. Når Guds ord på denne måde deles, så skaber det omvendelse og tro. Vi vidner ikke,

Årsberetningerne er at finde på side 22-39. Beretningerne kommer omkring opgaver, vi har påtaget os sammen med vores samarbejdspartnerne i forskellige lande og områder og aktiviteterne i Danmark.

fordi vi har svar på alle spørgsmål eller har al verdens indsigt, heller ikke fordi vi ved bedre end dem, vi står overfor, eller kan skabe tro i dem. Evangelisation er at dele gode nyheder om Jesus, ikke om os. Evangelisation sker ikke, fordi jeg har grebet det. Så langt fra, men jeg forsøger. Evangelisation sker,

Se informationssiderne side 40-43 for at finde nyttige oplysninger om Mission Afrikas bestyrelse, samtlige ansatte både ude og hjemme samt i Mission Afrika Genbrug.

fordi Kristus har grebet mig (Fil. 3, 12). Af Anne Mie Skak Johanson, sognepræst og medlem af Mission Afrikas bestyrelse Foto: Jakob Swartz

Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika, er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911. Motto: “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1. Thess. 5,24 ISSN 0907 607

Udgiver: Mission Afrika • Lyseng Allé 15 A • 8270

Korrektur: Bodil Haunstrup

Højbjerg • tlf.: 8672 5050 • Mail: ma@missionafrika.dk

Layout: Orla F. Møller, tlf. 8672 6055

www.missionafrika.dk

Tryk: Videbæk Bogtrykkeri

Giro: 640 7293 • Bank: Reg. nr. 5061 konto 106 0018

Oplag: 8.500. Næste nr. udk. i uge 40

Formand: Sognepræst Thomas Hansen

Fotos: Hvor intet andet er anført, er fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere.

Generalsekretær: Kristian R. Skovmose Redaktion: Maria Haahr (ansv.), tlf. 8672 5050

Forsidefoto: Joseph Sivali, kateket i Mogorviwo, Sierra Leone. Foto: Alex Bjergbæk Klausen.


3 Mission Afrika, nr. 4 2013

Tema: Evangelisation

Brænder ilden stadig? Jesus er meget kategorisk. Budskabet, han kom med fra Gud, skal deles ud. Vi skal ikke holde det for os selv. Det er godt budskab til alle. Evangeliet skal forkyndes for al skabningen, for alle folkeslag, indtil verdens ende. Af Thomas Hansen, formand for Mission Afrika

Vi har fejret stiftelsen af Dansk Forenet Su-

dig er man også klar over, at hvor der indtil

dan Mission for 100 år siden. Vi har fejret

nu har været megen fokus på landområder,

Jesus døde på korset for alle mennesker.

udsendelsen

af

Han er hele verdens frelser. Hvis hans kirke

første missionærer fra

på jorden vil være tro imod ham, så er der

Danmark og hørt histo-

ingen vej uden om. Vi må ”gå i mørket med

rien om de første pio-

lyset”, som det synges i Mission Afrikas jubi-

nerer. En brand havde

læumssalme. Det lys, som han er og bragte

fænget i deres hjerter.

med evangeliet. Pinsedag blev lyset til en

100 år senere kan vi se

brand. Mennesker blev sat i brand af Guds

tilbage og konstatere:

ånd. Den ild, som Jesus var kommet for at

Det lykkedes på mange

kaste ud over jorden,

måder. Evangeliet blev

fængede.

rakt videre. Menighe-

så skal der i fremtiden

de

Vi har hørt historien om de første pionerer. En brand havde fænget i deres hjerter. 100 år senere kan vi se tilbage og konstatere: Det lykkedes på mange måder. Evangeliet blev rakt videre.

være mere fokus på byerne.

Stadig

flere

mennesker flytter fra land til by. Kirkernes egne unge flytter også til byerne og kommer måske på afstand af kirke og kristendom. Evangeliet

skal

ikke

kun præsenteres, men

der voksede frem på

repræsenteres. ”Missi-

savannen og gør det

on er at præsentere og repræsentere evangeliet”, som det blev sagt

stadig.

på missionskonferencen i Nyborg i 2004. Men hvad så nu: raser branden stadig? Eller er der kun få gløder tilbage i den gamle

Der er meget at gøre endnu

hundredårige?

Vidner til verdens ende! Når vi nogensinde til verdens ende? Er der et tidspunkt, hvor

Det buldrer løs i Afrika

vi kan slappe af og sige: ”Nu har vi gjort vo-

I vore love er der ingen tvivl om, hvad Mis-

res pligt, der er ikke længere brug for vores

sion Afrika er til for: ”Mission Afrika har til

indsats”? Indimellem kan jeg høre den tone i

hovedformål at bidrage til udbredelsen af

Mission Afrika. Møder vi vore partnere i syd,

evangeliet om Jesus Kristus i Afrika”. I vo-

så er budskabet, at der er meget at gøre

res visionsdokument fra 2011 siges det også

endnu. Selv i Nigeria er der store opgaver og

ganske klart, at vi fortsat vil ”bidrage til at

udfordringer på land og i by. Der er stammer

evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at

og grupper af mennesker, for hvem evan-

gøre alle til hans disciple”. Men vil vi så det?

geliet skal præsenteres og repræsenteres.

Er det noget, som vi stadig brænder for?

Hvad kan vi gøre sammen med vore part-

Når jeg rejser ud for at besøge vore afri-

nere? Det er spørgsmålet, der skal stilles. Vi

kanske partnere, så er der en ting,

siger også til vores afrikanske partnere, at

der slår mig. Her buldrer

vi har brug for deres hjælp til, at evangeliet

branden stadig. Der er

kan blive præsenteret og repræsenteret for

store ambitioner for

os her i Danmark.

at række evangeliet videre ud til de

Vi kan ikke påstå, at vi på nogen måde er

mange, som endnu

færdige med vores opgave. Der ligger et stort

ikke har hørt det,

arbejde foran os. Vi håber, at mange både i

og de er stadig

Danmark og Afrika vil være med til det!

mange. Men samti-


4 Visionens mål

Mission Afrika, nr. 4 2013

Fra Jellingesten til Pella-sten – en kirke vokser frem i Pella, et svært tilgængeligt stammeområde i Nigeria.

Evangelisation Af Kristian R. Skovmose, generalsekretær i Mission Afrika

Kontagora, Pai, Taraba og Koma. Desuden betaler Mission Afrika også for 10 motorcyk-

For 100 år siden forkyndte lægemissionæren Niels H. Brønnum for første gang evangeliet i ord og handling, som evangelist og læge, i Numan, Nigeria.

ler, sundhedsregninger og ferie til en del af evangelisterne. Lokale menigheder i Nigeria bidrager også, så der i dag er langt over 100 evangelister udsendt.

Den danske konge Harald Blåtand rejste

partnere: Vi skal fortsat evangelisere, så fle-

i 965 Jellingestenen, hvor det fortælles, at

re og flere bliver kristne.

Brødrekirken i Cameroun

han samlede Danmark og gjorde danskerne

Mission Afrika ser det fortsat som sin opgave

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun har

kristne. Danmark og danskerne blev ikke

sammen med partnere i Afrika og Danmark

49 evangelister i den nordlige del af landet.

kristne gennem et pennestrøg på en rune-

at være med til at evangelisere, dvs. vække

Mission Afrika hjælper med at dække nogle

sten, men fordi der var evangeliseret gen-

en kristen tro og følge op med forkyndelse

af udgifterne til løn, transport og motorcyk-

nem mange år. Historien om Gud som ska-

og undervisning i kristendom.

ler. Der er også et samarbejde om videreud-

beren, Jesus som Guds søn og menneskers

dannelse af 70 evangelister. Flere år i træk

frelser og om Guds nærvær i skikkelse af

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

har missionær Kirsten Højgaard holdt kurser

Helligånden havde lydt igen og igen.

Kirken i Nigeria har en missionsafdeling, hvor

for nogle af de evangelister, som evangelise-

pastor Timawus Linus koordinerer det evan-

rer i muslimske områder.

Missionærer og præster havde i mange år

geliserende arbejde. Mission Afrika bidrager

besøgt Danmark og forkyndt den kristne

til afdelingens drift. Pt. er der støtte til af-

MFLM i Mali

tro. Munken Ansgar fra 800-tallet var en.

lønning af 74 evangelister og præster i bl.a.

Siden 2008 har missionssamarbejdet imel-

En anden var den tyske præst Poppo, der i 900-tallet udfordrede kong Harald. Ved at bære glødende jern overbeviste han kong Harald om den kristne Guds overlegenhed.

lem Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun, Timawus Linus og Lawrence Japheth

Mission Afrika og kirker i Mali sikret tilstedeværelsen af seks missionærfamilier fra Cameroun. Missionærerne har hjulpet kir-

Evangelisation • Menighedsplantning • Forkyndelse og oplæring • Styrkelse af lederskab • Forbedrede levevilkår Klar opfordring til evangelisation • Omsorg for nødlidende • Evangelisation • Menighedsplantning • Forkyndelse og oplæring • Styrkelse af lederskab • Forbedrede levevilkår • Omsorg for nødlidende • kerne med at evangelisere ved at fortælle

I dag er der verden over fortsat brug for

om Jesus og vise Jesus-filmen. Mange er

evangelisation, hvor mennesker hører det

blevet døbt. Menigheder er vokset, og nye

kristne budskab for første gang.

er etableret.

Kristne, kirker og missionsorganisation må

fortsat evangelisere og overbevise om den

Under forarbejdet til Mission Afrikas vision mødte der os en entydig udfordring fra alle

kristne Guds kærlighed til alle.


5 Arrangementer

Mission Afrika, nr. 4 2013

Mission Afrika

EVEN

EVENT er regionale udadvendte arrangementer med fokus på kirke og fællesskab på tværs af grænser og kulturer. EVENT er et konkret eksempel på, hvordan Mission Afrika gerne vil være med til at inspirere og bidrage til dansk kirkeliv. Kom med - og tag en god ven med!

Frederikshaldsgade 15 . 8200 Aarhus N.

Paarupvej 64 . 5210 Odense NV

EVENT i Christianskirken

EVENT i Paarup Kirke

Søndag d. 29. september 2013

Søndag d. 27. oktober 2013

Program

Program

10.30 Gudstjeneste med afrikansk dans, lovsang og musik.

10.00 Gudstjeneste med afrikanske islæt.

Kirkefrokost med dansk og afrikansk mad.

Herefter:

Clement Dachet

Musik ved Clement Dachet.

Kirkefrokost

a) Aktiviteter for børn med Afrika InTouch b) For voksne: ”Giv din tid til børn”

Aktiviteter og fortælling i Sognegården med

fokus på gadebørnsarbejdet i Jos.

- Anne Karin og Peter Michael Lauritzen fortæller om

arbejdet med gadebørn i Jos og familielivets udfor-

(detaljeret program oplyses senere).

dringer i Nigeria

- Indspark og inspiration til familielivet i Danmark, ved

Helle og Orla Fredensborg Møller 14.00 Tak for i dag Anne Karin og Peter Michael Lauritzen

Helle og Orla Fredensborg Møller

Afrika hele ugen Ugen op til EVENTs kommer Afrika også i fokus i børne- og konfirmandklubber i sognene, bla. gennem gæsteundervisere fra Mission Afrika og Afrika InTouch.

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 14/9-2012

Få besøg fra Cameroun i 2014

Alle er hjerteligt velkomne til Mission Afrikas repræsentan-

gruppe spændende mennesker fra Brødrekirken i Cameroun

skabsmøde, der finder sted på Diakonhøjskolen i Højbjerg.

Danmark d. 24/3 - 13/4 2014. Besøget er en fantastisk mulig-

Glæd dig til nyt om aktiviteter i Afrika og Danmark og spæn-

hed for at møde afrikanske ildsjæle fra en kirke i vækst.

Under overskriften ”Liv i kirken – African style” gæster en

dende workshops med mulighed for fordybel-

Se nærmere på hjem-

se. Årsskriftet, som du

mesiden om, hvordan

sidder med i hånden,

du kan få besøg i din lo-

udgør den skriftlige be-

kale kirke eller forening,

retning.

eller kontakt sekretaria-

Tilmelding

til

ma@missionafrika.dk

tet for at få tilsendt en

eller tlf. 8672 5050

folder.


6 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

Troen skal bruges Interview med ærkebiskop Nemuel Babba, Nigeria. Af Carsten Bruhn-Lauritsen, partnerkoordinator, og Maria Haahr, supporterkoordinator

En tro, der ikke bruges, er ingen tro. Så klare er ordene fra ærkebiskop Nemuel Babba, manden i spidsen for de 2.5 millioner medlemmer af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, som i år fejrer 100-års jubilæum. Nemuel Babba er en mand, der har let til smil og latter. Flere gange under

Nemuel Babba

interviewet kommer han med en sjov anekdote eller en overraskende vinkel på forholdet mellem missionær og lokal, sort og hvid, nigerianer og dansker. Han fortæller for eksempel med et skævt smil, at vi altså ikke behøver at være bange for at rejse til Nigeria længere, da de lokale for længst har

har brug for jeres råd og støtte. Vi siger nu: Kan vi gå sammen?”

spist de vilde dyr. Pointen om, hvor-

Ærkebiskoppen fortsætter: ”Jeg håber, at vi må låne jeres år, så vi

dan han beundrer de vestlige missio-

sammen kan fejre 100-års jubilæum”. Men 100 år betyder langt fra

nærer for deres vilje til at forlade hjemlandets goder illustreres med

enden på missionen – tværtimod. Nemuel Babba taler flere gange

en fortælling om, hvordan han har oplevet, at selv toiletterne på

om, at missionen aldrig har ende, og at missionsbefalingens ord ”Gå

Færøerne er så behagelige, at han engang faldt i søvn siddende på

derfor…” er gældende for evigt.

et! Men Nemuel Babba er også en eftertænksom og alvorlig mand. Ef-

Troen skal vises

tertænksomheden viser sig, når han i sin beskrivelse af de første

Meget har ændret sig, siden missionen begyndte i Nigeria. Telegra-

mange år med mission i Nigeria reflekterer over, at det måske i hø-

fen er blevet erstattet af mobiltelefonen, måneders rejse med skib

jere grad var den hvide mand end den kristne tro, som nigerianerne

med hurtige flyforbindelser, og Nigerias nyheder kan nå de danske

tog til sig. Alvoren kommer i spil, når han taler om det store ansvar,

tv-skærme samme dag. Mange af missionens ydre omstændighe-

som han og alle kirkens medlemmer har for at give den tro, som de

der er anderledes, men kernen er uforandret. Ønsket om at dele

selv har fået, videre til andre, og når snakken falder på de urolig-

Guds ord med andre og vise næstekærligheden i praksis er stadig

heder og angreb på blandt andet kirker, som præger Nigeria i dag.

hjertet – og behovet for begge dele er fortsat stort. Nemuel Babba

Men der er også plads til stolthed og glæde og lyst til at fejre, at den

taler klart og utvetydigt om Niels Brønnum, Mission Afrikas første

kirke, som startede med ganske få mennesker for mange år siden,

missionær i Nigeria, som manden, der viste vejen ved at forkynde

i dag er en stærk, selvstændig kirke med menneskelige ressourcer

i ord og handling:

til at bringe missionen videre. Kirken er i dag stærk, men taknemmeligheden overfor de mennesker, der bragte evangeliet til Nigeria,

”Der er tre basale ting i evangelisation. Da Mission Afrika kom til Ni-

og ønsket om, at vi stadig kan arbejde sammen, er en rød tråd i

geria for 100 år siden, kom pionermissionæren med to ting, Bibelen

samtalen med ærkebiskoppen.

i den ene hånd og lægetasken i den anden hånd. To ting, men jeg siger tre, for det er også i denne Bibel, at vi finder uddannelse. Disse

Tillykke til os alle

tre ting skal altid være del af evangelisation. Hvis Brønnum dengang

Når Kristi Lutherske Kirke (LCCN) i oktober fejrer 100-års jubilæum,

var kommet og kun havde startet en skole eller kun havde prædi-

er det ifølge Nemuel Babba i virkeligheden en fælles fødselsdag,

ket, så ville ingen være kommet til ham, så hvad gjorde han? Han

delt mellem Mission Afrika og LCCN: ”I de første ca. 40 år var kirken

så, at mennesker led, og derfor helbredte han dem. Når folk kom til

i høj grad drevet af missionærerne og deres lyst til at dele evangeliet

ham, så gav han dem medicin og sendte dem hjem. Han startede

med os. Så fulgte en periode på omkring 30 år, hvor vi havde taget

ikke med bøn eller prædiken den første dag, fordi de så ville føle, at

troen – ikke kun den hvide mand – til os, og meget blev gjort i fælles-

han forsøgte at påtvinge dem sin religion. Næste dag, når de kom

skab. Nu er tiden, hvor LCCN både kan og vil selv, men hvor vi stadig

tilbage, spurgte han, hvordan de havde det, og når de så svarede


7 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

I Brønnums fodspor Niels Høegh Brønnums rejse til Nigeria og den første tid i landet kan igennem 2013 følges på facebook, hvor dagbogsklip, billeder og bonusinformationer bringer historien til live. 22. februar 1913 ”Vi har nu været her i en hel Uge, saa det er paa høje Tid at faa Rejseberetningen sendt af Sted. Vor Rejse har været ualmindelig god hele Vejen. At alt har været lagt til Rette for os alle Vegne, saa at vi har naaet vort foreløbige Maal saa hurtigt, tror vi, er Guds Svar paa vore Bønner. Rumasha er vor Arbejdsplads foreløbig, men vi haaber, at Gud inden længe vil lede os længere ind i Landet (...). Kære Venner, som læser dette og som beder for Gerningen i ”Bedre”, så sagde han ”Tak Gud”. Så spurgte de: ”Er der nogen, der

Sudan - det er den Slags Mennesker I og jeg arbejder iblandt;

kaldes Gud, som du takker?”. Han svarede: ”Ja, det er ikke mig, der

vi behøver megen Visdom fra Gud, hvis vi skal kunne blive til

helbreder jer. Det er ham, der giver mig kraft, og ham, der giver

Velsignelse for disse vor Herres Jesu Kristi mindste smaa.

medicinen kraft. Ham skal vi takke”. Herefter sagde folk til Brønnum: ”Vis os denne Gud, lær os om denne Gud.” Dermed er Missions-

Søndag 2. marts 1913:

befalingen blevet opfyldt. Så når vi i dag bygger skoler og hjælper

”Forestod Gudstjenesten i dag. Blev senere kaldt ned for at til-

på andre måder, så er det, fordi vi vil gå ud med disse tre ting. Vi går

se Mr. Fitzpatrick, som lider af Forstoppelse. I Dag kom ogsaa

med medicintasken i den ene hånd og Bibelen i den anden.”

de første Breve hjemmefra.”

Lev din tro ud

Onsdag 21. maj 1913:

Kernen i den mission, som Brønnum og andre missionærer rejste ud

“Vi har endelig faaet en Hytte i Byen, hvorfra vi kan udlevere

med, er bevaret og fortsat til inspiration i dag, men når man spørger

Medicin. Malam Dogo talte med flere Folk, men de blev alle

ærkebiskoppen om, hvad vi i Danmark kan lære af den afrikanske

bange for at han sladrede til Hövdingen. Men Hövdingen, som

kirke, peger han på, at der er noget centralt, som vi har mistet:

er Hedning, sagde blot: ”Hvad? Skal Folk forhindre, at de hvide

”I Europa har I haft en kirke i 2000 år, men savner kristen praksis.

Folk laver Velgerninger for Byen?” Lige siden har Folket æn-

Hos os er kirken et hjem. Ingen holder øje med klokken, når de er i

dret Indstilling.

kirken. Sådan er det ikke i Europa. Du behøver ikke at være mange timer i kirken, men lev din tro ud i praksis. Det kan I lære af os. Hos

Efter Aftensmaden i Gaar tog vi af Sted for förste Gang. Til at

jer ser du aldrig en person gå med en bibel – og hvis du gør, er det

begynde var der ingen Patienter, men da Ba-Jamfare havde

nok en afrikaner eller en ældre! Vær en praktiserende kristen.”

været Byen rundt med en Gong-Gong, kom omkring syv Patienter og fik Behandling for forskellige Daarligdomme. En god

Lad os bede sammen

Begyndelse, som vi er meget taknemmelige for. (…)

Nemuel Babba opfordrer alle til at huske kirken i Nigeria i forbøn

for denne Aarstid. Natten til i Forgaars sköd jeg to Perlehøns.

og peger særligt på disse tre bedeemner:

Det er mit bedste Bytte til Dato.”

Det har været usædvanligt tört I flere Dage. Det er ikke godt

- Fred og sikkerhed i Nigeria, for mange lider under uroligheder og vold.

Tak for Hans Wendelboe, som med stort

- At mennesker må opleve et kald til at virke som evangelister,

engagement har bragt Brønnum til live på

for missionen bæres af mennesker.

det sociale medie.

- At vi må kunne holde fast i tilgivelsen og næstekærligheden, også når kirkerne og vi som kristne er under angreb.


8 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

Derfor er vi en kirke Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, missionærer i Bo, Sierra Leone

forskellige kirkesamfund har også påtaget sig deres del af ansvaret. Men det er altid

Sollyset har svært ved at trænge igennem de små vinduer i det lille kirkerum.

en udfordring for en kirke at involvere sig i

Luften er tung, og mange mennesker er samlet. Samtalen er i fuld gang. Den

udviklingsarbejde. Der er nemlig en risiko

nyoprettede missionsafdeling i Bo Stift er kommet på besøg. Der skal tales om

for, at evangeliet kommer i anden række,

visioner og drømme for fremtiden, men også om alt det, som hindrer kirken i at

og at alle udviklingsprojekterne kommer til

udvikle sig.

at overskygge det glædelige budskab. Så en del af opgaven for den nye missionsafdeling

Repræsentanter fra menigheden rejser sig

ikke med guld og grønne skove. Han sagde

på skift og tager ordet. ”Vi mangler en skole

ikke, at den nye tilværelse som discipel ville

til vores børn,” siger én. ”Vi mangler også en

blive uden udfordringer, eller at det ville

helseklinik,” udbryder en anden, og en tred-

være let. Nej, han advarede dem adskillige

bygge flotte kirker, men det handler deri-

je fortæller, at der også er en drøm om at

gange. Han kaldte dem og tilbød dem ikke

mod om at tage sit udgangspunkt i me-

udvide kirken. Missionsafdelingen lytter tål-

andet end sit ord – og det var på dét ord, de

nigheden som de levende sten, der udgør

modigt og noterer. Men de får også sved på

fulgte ham.

kirken. Der er brug for et stærkt og velud-

er at få rettet fokus tilbage på evangeliet. Det handler ikke først og fremmest om at

dannet lederskab. Der er brug for præster,

panden, for hvordan skal kirken nogensinde kunne opfylde alle disse behov? Hvordan

Levende sten

som kan fastholde menighedernes fokus, så

skal kirken nogensinde kunne tilfredsstille

I Bo Stift arbejdes der nu på at få koordineret

de ikke distraheres af alverdens bekymrin-

alle menighederne, når det indimellem er

missionen, så den ikke løber ud i sandet el-

ger, men derimod ser evangeliet som en op-

vanskeligt nok bare at give præsterne brød

ler bliver til luftkasteller. Efter borgerkrigen

muntring, der kan bære dem igennem selv

på bordet? Men hvor begynder missionen?

har mange forskellige NGO’er (regerings-

de mørkeste stunder. Al mission må tage sit

Hvor begynder kaldet til efterfølgelse? Da

uafhængige organisationer) hjulpet med

udgangspunkt i evangeliet. Derfor er vi kirke

Jesus kaldte sine disciple, lokkede han dem

at genopbygge og udvikle Sierra Leone, og

og ikke en NGO!

Den anglikanske katedral i Bo, Sierra Leone


9 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

Fra gadedreng til betroet medarbejder Af Peter Michael Lauritzen, missionær i Jos, Nigeria

kunne komme og arbejde der. Da han igen blev kontaktet, denne gang af koordinatoren

Paul Daniel, 27 år, boede som dreng på Transition House, et center for tidligere

for børnehjemmene i City Ministries, om at

gadebørn. Opholdet gav hans liv en ny drejning. I dag er han en del af personalet.

arbejde på Transition House, tog han det som et kald fra Gud og sagde ja. Det har ikke været nogen dans på roser at være medarbejder på Transition House. På grund af en presset økonomi i City Ministries har lønnen været minimal, men Paul har holdt ved med at tjene der, hvor Gud har sat ham. Paul går til forberedelsesundervisning med henblik på at forbedre sin studentereksamen, han ønsker nemlig med Guds hjælp at læse videre og få sig en uddannelse.

Ønsker at give tilbage For et år siden blev Paul valgt til præsident for en forening af tidligere Transition Housedrenge. De mødes jævnligt for at opmuntre

Paul Daniel – den høje unge mand med skæg – blandt en glad flok tidligere gadedrenge.

hinanden og har arbejdet på forskellig vis med henblik på at give noget tilbage til City Ministries, som jo tidligere har hjulpet dem.

En barsk opvækst

tro. Pauls far døde i 2004, og Paul har kun et

Paul fortæller, at han er ud af en kristen fa-

meget lille håb om at kunne få den arv, som

milie, hvor de er 11 børn. Han er den første-

egentlig tilkommer ham.

fødte dreng og er derfor ifølge traditionen

Støt gadebørnene: Projekt 3010 Reg. nr. 5061 Konto 1060018

Fakta

hovedarving efter sin far. Faren var soldat,

På egne ben

men blev ramt af lammelse i 1990, da Paul

Paul tog sin studentereksamen i 2009 og

Paul er en af tre ”onkler” på Transition

var fire år. Paul mener, at hans farbror stod

skulle så til at stå på egne ben. Han fik mulig-

House, som hver især bor i et af husene

bag dette. I august 1998 bad militærlægen

hed for at arbejde på en skole i Abuja, hvor

sammen med en gruppe drenge. Derud-

Pauls far om at gå på pension, og hele fami-

han først arbejdede som pedel og havde op-

over er der lederparret, Joseph og Ladi,

lien flyttede til landsbyen, hvor faren stam-

syn med eleverne, når de ankom, og når de

køkkendamer og et par andre ”onkler”,

mede fra. Paul hjalp og passede sin far, men

skulle hentes efter skoletid. Det gik meget

der kommer i dagtimerne.

hans farbror forsøgte at komme Paul til livs

godt, indtil Paul efter fire måneders arbejde

Paul arbejder på tredje år på Transition

for at få arven efter sin bror. Paul var i livsfa-

endnu ikke havde modtaget nogen løn. Indtil

House. Han varetager forskellige opga-

re i så høj grad, at han en dag besluttede at

da havde han klaret sig igennem ved hjælp

ver, f.eks. morgen- og aftenandagter, un-

flygte hjemmefra. Først tog han til byen Ma-

af nogle penge, han havde haft med sig, og

dervisning i discipelskab og ”livsfærdig-

kurdi, hvor han levede på gaden et års tid.

venners hjælp, men nu var han nødsaget til

heder” og tilsyn med drengenes måltider

Senere kom han til Jos, hvor han også boede

at bede sin arbejdsgiver om lønudbetaling.

hele ugen igennem. I weekenden laver

på gaden et par år. Han sov i forladte byg-

Ejeren af skolen sagde til ham, at hun ville

drengene selv al maden, mens det kun

ninger eller under en bro og kunne i perioder

udvide hans stilling til også at omfatte en

er morgenmaden, de står for på hverda-

ernære sig som konduktør på taxi-minibus-

funktion som kontorassistent med tilsvaren-

gene. Paul er derfor nødt til at være på

ser eller ved småjobs rundt omkring. I 2002

de lønforhøjelse. Det lød jo meget fint, men

centret rigtig meget af sin tid.

blev han kontaktet af onkel Dan fra Gidan

Paul turde ikke satse på at blive, da de fine

Bege, et modtagecenter for gadebørn, og

ord ikke blev fulgt op af nogen form for beta-

Transition House er del af City Ministries,

nogle drenge fra stedet. De overtalte ham

ling. Kvinden kontaktede sidenhen Paul, om

som havde sin første spæde start i 1996.

til at overnatte på centret. På Gidan Bege og

han ikke ville komme tilbage for at arbejde,

Der bor lige nu 53 drenge på Transition

senere på Transition House hørte Paul mere

men på dette tidspunkt var han allerede ble-

House, hvoraf de fleste går i skole fra 7.

om, hvad det vil sige at være kristen, og fik

vet spurgt et par gange af den daværende

klasse og op til 3. g. Otte af drengene har

et dybere og mere personligt forhold til sin

leder på Transition House, Alex, om han

lærepladser i stedet for skolegang.


10 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

De lukkede døre skal åbnes Interview med George Makeen,

hvor Gud ikke har en stemme i offentlighe-

Så tingene udvikler sig på en meget spæn-

programdirektør for SAT-7

den. De statslige tv-kanaler sender måske

dende måde.

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

en time til jul om de kristne, men ellers kender store dele af befolkningen intet til

SAT-7 er vokset meget på få år. Hvad er

Hvilken rolle spiller religion i hverda-

kristendommen. Men med SAT-7 er det nu

den næste store plan?

gen i Mellemøsten?

muligt at sende billeder fra kirkerne direkte

Vores drøm er at være et kendt varemærke

Vi er ikke Europa. I Mellemøsten er religion

hjem i folks egne stuer. Så kan folk selv se,

for kristne medier. Vi ønsker fortsat at være

en del af alle aspekter af livet. Men for de

hvad der sker, og danne sig deres egne me-

kendt for høj kvalitet, troværdighed, kreativ

kristne foregår meget i de skjulte. I Egyp-

ninger. Så vi giver Guds ord en stemme og

formidling og den bedst mulige brug af nye

ten bor der 10 millioner kristne, det største

gør det muligt at nå ud til mennesker, der

medier. Tv er stadig det mest brugte medie,

kristne samfund i Mellemøsten, men de

ellers ikke har hørt om kristendommen.

men snart vil mobiltelefoner og internet

lever bag lukkede døre. Mange muslimer

For mange mennesker for eksempel i Nord-

overtage den placering, og så vil vi være

kender meget lidt til de kristne og ser kun

afrika, så er SAT-7 deres kirke. De siger til os:

klar.

de aflukkede kirker. Det giver grobund for

”Vi ser jeres programmer, vi lærer om troen

mange fordomme, for eksempel om at de

gennem jer, og drømmen vokser gennem

kristne rent fysisk spiser kød og drikker blod

jer.” Jeg kan også huske, at i SAT-7’s første

under nadveren. Det er skadeligt at have

år var der en præst i Irak, der optog alle

to store befolkningsgrupper, som lever tæt

programmerne og lavede sit eget bibliotek.

sammen, men hvor den ene ved så lidt om

Han viste os det en dag, og man kunne se, at

den anden.

han havde lavet hylder med optagelser med

De kristne har i århundreder været glade for

forskellige temaer, for eksempel ægteskab

at have kirkerne som et trygt og komforta-

eller bibelfortolkning. Biblioteket blev brugt

belt sted for sig selv, hvor de kan være sam-

til at uddanne hans menighed. De så pro-

men med nogle, der ligner dem selv. Uden

grammerne sammen og diskuterede deres

for kirkerne lever de side om side med mus-

indhold. I dag kan man finde mange pro-

limerne. Man arbejder sammen og bor de

grammer på youtube, og vi sender live hver

samme steder, men har ikke tætte venska-

eneste dag, hvor folk kan ringe og skrive ind.

ber og kontakter. Derfor bliver de kristnes kulturarv, tro og drømme for fremtiden ikke delt med resten af samfundet. Derfor er det efter min mening nogle gange de kristnes egen skyld, når muslimer afviser dem, fordi

Om George Makeen

de ikke går ud i samfundet og fortæller, men bliver inde bag kirkens trygge, lukkede døre.

George Makeen, 35, er egypter og uddan-

ger, og han fortæller,

SAT-7 forsøger at ændre dette.

net teolog fra universitetet i Kairo. Han

at han egentlig ikke

bor i dag på Cypern, hvor han arbejder

havde forestillet sig,

Hvordan vil du beskrive SAT-7’s arbej-

på SAT-7’s hovedkontor som programdi-

at han skulle arbejde

de med få ord?

rektør for de arabiske programmer. Han

med tv – men jo mere

Jeg synes, at vores slogan ”Making God’s

kom til stationen i 2003 som teologisk

han arbejder med det,

love visible” (At gøre Guds kærlighed syn-

rådgiver efter en periode i forlagsbran-

jo mere spæn-

lig) opsummerer, hvad det hele handler om,

chen. George Makeen er gift og har to

dende bliver

nemlig at være kirkens stemme i et område,

små børn. Hans store interesse er bø-

det.

Foto: Grete Howard


11 Aktuelt

Mission Afrika, nr. 4 2013

L. Groszewski (www.flickr.com)

Svær tid i Centralafrika at bede om fred.

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Mission Afrika vil gerne hjælpe, men vores Den Centralafrikanske Republik er langt væk. I rent fysisk forstand og i mere

muligheder for at yde støtte i denne situa-

overført betydning. Landet kommer sjældent på dagsordenen i Danmark - og

tion som udenlandsk partner er desværre

endnu sjældnere med gode nyheder. Forårets statskup i landet bragte for en kort

meget begrænsede. Kommunikationen er

bemærkning Centralafrika frem i nyhederne, men hurtigt skiftede fokus til en

svær, det er ikke muligt at rejse til landet af

anden krise, et andet land, andre menneskers ulykke.

sikkerhedsmæssige årsager, og da bankerne er lukkede, er økonomiske overførsler heller ikke mulige. Men mens de praktiske proble-

Måske er Centralafrika simpelthen for langt

det. De er blevet lovet et beløb for at hjælpe

mer vokser på grund af konflikten, vokser

væk. Måske er problemerne for komplekse

oprørslederen til magten, men har endnu

behovet for hjælp til den trængte befolkning

til, at vi kan forholde os til dem. Måske er

ikke modtaget de aftalte penge. Frygten er

også. Mission Afrika bakker derfor kirken op

årsagen i virkeligheden slet ikke så vigtig,

derfor, at de vil fortsætte med at røve og

i at skabe overblik over, hvilke aktiviteter, der

for uanset om vi kigger med på tv eller ej,

overfalde i deres jagt på værdier. Mor-barn-

er størst brug for, sådan at vi er klar til sam-

så handler det bag de flygtige tv-billeder om

centeret i Bohong har fået ødelagt inventar

men at hjælpe, så snart det igen kan lade sig

menneskers liv. Om fædre og døtre, lærere

og kun takket være lokale lederes forhand-

gøre. Kirkens folk peger her især på vigtig-

og landmænd – almindelige mennesker, som

linger med rebellerne undgik man, at det

heden af at sikre, at sundhedscentrene, for

får dagligdag og drømme ødelagt af uro og

blev endnu værre. Fra hovedkontoret er der

eksempel Mor-barn-centeret i Bohong, og

ufred. Mission Afrikas partner i landet, Den

blevet stjålet en motorcykel.

andre projekter, der hjælper befolkningen,

Evangelisk Lutherske Kirke, er også under

De konkrete tab er alvorlige for en kirke, der

kan fortsætte. I juni 2013 har Mission Afrika

hårdt pres som kirke midt i en krisesituation.

er økonomisk presset, men mindst lige så

igangsat et mindre nødhjælpsprojekt til gavn

slem er frygten, som følger med den ustabi-

for underernærede børn og fødende kvinder

Rebellers hærgen

le situation. Bevæbnede oprørere går rundt

på Mor-barn-centeret.

Urolighederne i kølvandet på statskup-

i byerne og truer sig til værdier. Voldtægter

pet har gjort de i forvejen ganske ustabile

og andre overgreb er udbredte, og ingen kan

Hvad kan vi gøre?

kommunikationsveje til Centralafrika endnu

føle sig sikre.

I en situation som denne er der mere end

mere hullede, og den kontakt, som er helt

nogensinde brug for forbøn. Forbøn for be-

essentiel i et partnerskab, er nærmest umu-

Kirkens behov

folkningen, for landet og for kirken. Lokalt

lig. I april måned lykkedes det dog at samle

Mennesker har brug for kirken i denne van-

opfordrer man alle til at bede om fred, og

repræsentanter for kirken og de udenland-

skelige situation, og derfor fortæller kirkens

kirkepræsident Golike beder om, at også

ske partnere i Cameroun tæt ved grænsen

ledelse, at man gør, hvad man kan for at

vi, som ikke er direkte ramt af situationen,

til Centralafrika. Billedet, der her blev tegnet

gennemføre gudstjenester og aktiviteter,

husker Centralafrika i vores forbøn. Det be-

af situationen i Centralafrika, er bestemt

selvom det er svært. Kirkepræsident André

tyder meget for vores partnere at vide, at vi

ikke opløftende. Rebeller fra den oprørs-

Golike har været i dialog med andre kirke-

er med dem, når tiderne er svære, og holder

gruppe, som væltede præsidenten ved kup-

ledere om, hvordan kirkerne kan hjælpe, og

ud – også når der mest er triste nyheder at

pet i marts måned, har siden da hærget lan-

kristne og muslimske ledere har mødtes for

fortælle.


12 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC) har igennem

roun, men i de seneste år er der kommet flere og flere medlemmer

de sidste 10 år oplevet en stor vækst på mange områder. En

i storbyerne i den sydlige del af landet.

vækst, der er meget veldokumenteret, for år for år, område for område, føres der tal for medarbejdere, dåb, søndags-

Kirker og annekser

skoleelever, læseklasser og meget mere. Går man i dybden

Antallet af kirker og annekser, som er mindre steder, hvor der fejres

med disse tal, er der ingen tvivl – i Brødrekirken bliver de

gudstjeneste, men hvor der endnu ikke er bygget en kirke, har lige-

flere og flere.

ledes været i vækst gennem årene, men med store udsving. Grafen viser tydeligt, at kirken er en levende størrelse, som udvikler sig

Mission Afrikas samarbejde med EFLC har igennem perioden haft

hele tiden. Nye menigheder opstår, andre lukker ned, men set over

stort fokus på støtte til evangelisternes arbejde og uddannelse af

hele perioden, så bliver der flere og flere.

dem. Som kurven nedenfor viser, har der i perioden været en stor stigning i antallet af evangelister. Evangelisterne har igennem årene

Vokseværk

arbejdet i forskellige områder af Cameroun, hvilket afspejler en

Væksten i evangelister, nye medlemmer og kirker afspejler sig også

bevidst strategi fra EFLC’s side om at fokusere mange kræfter på

i de ugentlige søndagsgudstjenester, hvor antallet af kirkegængere

evangelisation i et bestemt område i en periode, hvorefter de nye

har oplevet en imponerende stigning fra knap 110.000 i 2003 til

kirker i området gerne skal kunne stå på egne ben.

150.000 i 2012.

På to hjul i bushen

Evangelisternes arbejde bærer frugt

”På to hjul i bushen”-projektet støtter en gruppe evangelister

Udviklingen i antallet af nye medlemmer i kirken viser, at evangeli-

med særligt fokus på forkyndelse og hjælp til bedre sundhed

sternes arbejde i høj grad har båret frugt, da der år for år kommer

rettet mod fulanerne, en muslimsk nomadestamme.

flere og flere til. Kirken har primært hjemme i det nordlige Came-

Støt deres arbejde: konto 5061 1060018. Projekt: 3018

Kirker og annekser

Antal evangelister

180

1400

160

1300

140

1200

120

1100 1000

100 2003

2004

2006

2008

2010

2012

2003

2004

2006

2008

2010

2012


13 Mission Afrika, nr. 4 2013

Tema: Evangelisation

Mission: Mali ”Det er vores ansvar sammen med vore venner og partnere at gå ud i Afrika” – sådan siger kirkepræsident Robert Goyek. Mission Afrika og EFLC’s samarbejde om mission i Mali er et tydeligt eksempel på dette, og her er der i det seneste år sket meget nyt.

Brødrekirken har i årets løb udarbejdet en plan for de næste fem år, som danner grundlag for kirkens arbejde og for samarbejdet med

Fra mursten til færdig kirke

Mission Afrika. Heri kan man læse, at ønsket om at udbrede Guds

I september 2012 år var Pierre Moulna, som er koordinator for de

kærlighed til flere og flere fortsat er målet med kirkens aktiviteter.

camerounske missionærer i Mali, med til at starte byggeriet af en ny

Man ønsker også ”at vidne om Guds kærlighed til Hans skabninger

kirke lidt uden for Bamako. Ved juletid kunne menigheden for første

i handlinger ved at støtte mennesker i deres bestræbelser på at

gang fejre gudstjeneste under eget tag. Et stort og vigtigt skridt på

forbedre deres livsbetingelser.” Med andre ord: en tydelig holistisk

vejen mod en stærkere kirke.

tilgang og et klart mål om at nå længere ud i både ord og handling.

Også i landsbyen Diokeli, i hvad man i Mali vel vil kalde den yderste hirserække, er der kirkebyggeri på vej. Missionærfamilien Souley Manou bor i området, og de hjælper godt til med byggeriet. En kirkebyg-

Kirkegængere i gennemsnit

ning er vigtig for de små menigheder af flere grunde: det giver et sted at samles til gudstjenester – også i regntiden, det er et fysisk bevis på kirkens tilstedeværelse i samfundet, og så har man et sted at samles

160.000

til kor, læseklasser, børneklubber og alle de andre aktiviteter, som kirkerne fører an i, i landsbyerne.

140.000

Forstærkninger til bibelskolen i Bafoulabé

120.000

En af de oprindelige missionærfamilier er vendt hjem til Cameroun, og i stedet har pastor Salomon Koda sluttet sig til flokken af udsendte

100.000

i Mali. Han skal stå i spidsen for bibelskolen i Bafoulabé i det vestlige 2003

2004

2006

2008

2010

2012

Mali, og derfor er han gået i skarp træning for at lære det lokale sprog bambara, så han er klar til at undervise de studerende på deres eget

Nye medlemmer

sprog. Han rejste i første omgang alene til Mali, men henter i løbet af september sin kone og sine børn i Cameroun, så de sammen som familie kan starte deres nye mission i efteråret.

3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2003

2004

2006

2008

2010

2012


14 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

? m u i l e g n a Ev

Hvad er lov og hvad er

Af Regin Benner, missionær ved Theological Col-

Her vil jeg kort begrænse mig til, hvad jeg

lege of Northern Nigeria (TCNN), Bukuru, Nigeria

selv lægger vægt på i de få fag, jeg har fået

Regin Benner

tildelt. Hele vort formål med undervisningen

gevaldigt for studenterne her som for alle i Danmark og hele verden formodentlig.

rende til at kunne fungere som gode og

Evangelium kontra lov og tro kontra gerninger

effektive præster og evangelister der,

Hvad er lov og hvad er evangelium? Lov er,

muligt ind på dette spørgsmål, så vi kan få

hvor de kommer hen efter endt uddan-

hvad der kræves af os. Evangelium er hvad

nogle sunde og afbalancerede præster ud af

nelse her.

Gud giver os som gave. Altså krav og gave

TCNN.

her på TCNN er at udruste vore stude-

Derfor prøver jeg at komme så meget som

(evangelium).

Lad mig slå det fast

Derfor bliver der lagt vægt på, at undervis-

Alt for nemt blandes disse to ting sammen

ningen skal være både på et rimeligt akade-

i vort kristne liv, så

misk niveau og samtidig indeholde en del

vi gør krav(lov) til

praktiske råd om, hvordan man som præst

evangelium og gave

kan tackle de ofte vanskelige sjælesørgeri-

(evangelium) til lov.

ske situationer, man kommer ud i før eller

Og da går alting

senere.

galt. For kirken står

Vi er et team på omkring 50 lærere her med

og falder med, at vi

forskellige nådegaver og indsigt både men-

kan skelne korrekt

neskeligt og teologisk. Vi supplerer hinan-

mellem lov og evangelium.

ne lever, som om de ved gode gerninger kan

den ganske godt efter min vurdering.

Det at kunne skelne mellem de to kniber

blive retfærdiggjort i Guds øjne! Kun Kristus

God mand (læs: ret-

Al evangelisering er afsporet fra starten af, hvis vi ikke får dette forhold mellem lov og evangelium på plads!

færdiggjort af tro) gør gode gerninger, men gode gerninger gør ingen mand god (retfærdiggjort af tro). Alt for mange krist-

og hans retfærdighed vist på korset kan retfærdiggøre os.

INFORMATIONSMATERIALE

Dette nummer af bladet her har evangelisering som tema. Lad mig da sige: Al evangelisering er afsporet fra starten af, hvis vi ikke får dette forhold mellem lov og evangelium på plads! Forkynder mine studenter kun lov i deres evangelisationsfremstød, gør de deres tilhørere til farisæere, der insisterer på egen

Viggo Mortensens bog om mission

249,- kr.

fortræffelighed (jeg kunne næsten tilføje: endnu mere et Helvedesbarn end dem selv, som Jesus siger det). Og forkynder mine studenter kun evangelium, leder de deres tilhørere ind i et løsagtigt og umoralsk liv. For den, der tror på evangeliet, er også forpligtet på at leve et moralsk hæderligt liv.

Rekvirer infofoldere

Gratis

Pastors album

99,- kr.

Derfor: Lad os hverken sammenblande eller adskille lov og evangelium! Støt teologisk uddannelse. Prj. 3012

Reg. nr. 5061 Konto 1060018


15 Tema: Evangelisation

Mission Afrika, nr. 4 2013

Er kris en-m slimsk dialog evangelisation? Af Arngeir Langås, partnerkoordinator kristen-muslimske relationer

Der er mange synspunkter på, hvordan man forstår begreber som dialog, mission

funktioner som diakoni og fortalervirksom-

og evangelisation, og hvordan de forholder sig til hinanden. Her er mine perspek-

hed, men følger også den særlige etik, som

tiver på sagen.

gælder for dialogen. I dialogen lytter man lige så meget, som man taler, man har ikke

Missionen er ikke kirkens. Missionen var før

bejde på til Jesu eksempel: Jesus helbredte

en skjult agenda. Man er åben, men ved

kirken. Uden mission var der ingen kirke,

de syge, underviste og forkyndte Guds ord.

hvem man selv er.

heller ikke i Danmark. Mission er kirkens

Mission Afrikas partnerkirker har deltaget i

moder. Mission Afrikas missionssyn følger

denne historie og viderefører den i dag.

Hoved, hjerte, liv og praksis

nyere missionstænkning, idet man beken-

Man plejer at opdele dialog i fire typer: Ho-

der, at missionen er Guds. Vi andre deltager

Dialogens etik

vedets dialog er svære samtaler om teologi-

i Guds mission. Mission betyder ”sendelse.”

Er kristen-muslimsk dialog evangelisation?

ernes ligheder og forskelle. Hjertets dialog

Gud er den, der sender. Sender profeter for

Nej, det er ikke det samme. Hvor kommer

er samtaler om religiøse erfaringer, som

at vise den rette vej og tale trøst fra Gud.

så dialogen ind? Den kommer ikke ind i ste-

bøn og gudstjeneste. Livets dialog er sam-

Sender sin Søn Jesus. Sender Helligånden

det for evangelisationen, for i Guds mission

taler om emner af fælles interesse, for ek-

pinsedag. Sender apostlene af sted med

er der altid brug for forkyndelse af det gode

sempel børneliv i Danmark i 2013. Diaprak-

evangeliet, det gode budskab om frelse.

budskab, så det rækker ud til mennesker,

sis er samarbejde på tværs af trosskel, hvor

Sender kirken. Sender os.

der endnu ikke har haft glæde af dets dybde

handling, ikke ord, er pointen. Vidnesbyrd

Traditionelt skelner man i missionstænk-

og kraft. Den kommer ind som en legitim

er et frugtbart ord. Man er vidne om sin tro

ningen mellem diakoni og evangelisation.

tjeneste inden for Guds mission, som kirken

og bærer vidnesbyrd for hinanden i ord og

Man har set diakoni som ordløs handling, og

forvalter den. Den supplerer kirkens andre

handling.

evangelisation som ”rene” ord. Men nyere tænkning har udfordret den stærke adskillelse af ord og handling. Tale kan også tæn-

Kvinderne ved dialogkonferencen i Cameroun 2013

kes som en handling, og diakoni kan også foregå ved hjælp af ord, for eksempel en sjælesorgssamtale.

Ord og handling Jeg vil gerne tænke holistisk om Guds mission. Hos Jesus udgår ord og handling fra et helt og sammenhængende liv. På samme måde udgår evangelisation og diakoni ideelt set fra et helt og sammenhængende liv hos kirken. Mission Afrikas første missionær, Niels Brønnum stod for denne tænkning og ville ikke sætte en type mission over en anden. Men ligesom et legeme har forskellige lemmer med forskellige funktioner, har kirken forskellige arbejdsområder med deres egne logikker. Missionshistorien giver mindst tre tydelige spor: Hospitaler, skoler og kirker er blevet bygget i tusindtal i de seneste to hundrede år i Afrika og Asien. Læger, lærere og evangelister er blevet udsendt i missionen. De kan alle tilbageføre deres måder at ar-

Konferencen tiltrak den lokale presses opmærksomhed

Kristne og muslimske ledere fra 12 vestafrikanske lande var med


16 Unge i Sierra Leone

Mission Afrika, nr. 4 2013

Det gjorde os aldeles ydmyge Af Mette Kristensen, lærer på Skrødstrup Efterskole

Hold da op! Se der! Det er bare for vildt! Hvad sker der lige her? Varmen er uli-

eningen Mothers’ Union, som fortalte om

delig! Så I det?… Den slags udbrud var der mange af, da eleverne fra Skrødstrup

deres arbejde. Vi var til gudstjeneste, hvor

Efterskole i marts måned bevægede sig rundt i Sierra Leone og mødte alt det

kvinderne dansede og sang. Vi var på besøg

fremmede med en blanding af spænding, forundring og andægtighed.

på en handicapskole og besøgte et hospital og så deres hiv-program. Hvor vi end bevægede os hen, var der hele tiden noget at se på og forholde sig til.

Kan elever i 9. og 10. klasse være andæg-

eleverne om hjertet ved at fortælle dem, at

tige? Ja, det kan de! Holdet havde nemlig

han vidste, at de kom fra langt bedre kår,

hver uge gennem hele skoleåret forberedt

men at det, de kunne tilbyde os, var det

Barske borgerkrigsoplevelser

sig grundigt på rejsen til et andet kontinent

bedste, de overhovedet havde. Den slags

Men den eftermiddag efter kirketid, hvor

med en meget anderledes kultur med alt,

gør indtryk, og i samme øjeblik gemmes al

vore to guider Kadiatu og Smith fortalte om

hvad det indebærer. Der havde været gæ-

dansk teenage-magelighed og bekvemme-

deres oplevelser fra borgerkrigen, stod tiden

stelærere på besøg fra Mission Afrika. Der

lighed langt væk.

næsten stille. Sagtmodigt og værdigt fortal-

var set film og dokumentarer, og der var

I anledning af, at vores gruppe var indkvar-

te de begge to om de uhyrligste ting. Elever-

læst om landet, vi skulle rejse til. Men kul-

teret hos biskoppen, var endnu flere folk på

ne sad musestille for ikke at gå glip af noget.

turmødet kan man ikke læse eller høre sig

færde. Der skulle laves mad til de danske

Kadiatu og Smith fremhævede flere gange,

til. Det sker først i det øjeblik, man står midt

gæster, og Evelyn, biskoppens kone, vid-

at både ofre og bødler var… ofre! Kun Gud

i dét, der er så forskelligt fra det vante… og

ste åbenbart alt om danske maver. På hele

havde kunnet hjælpe dem til at være der,

så kan selv en efterskoleelev godt blive an-

turen fik vi fantastisk mad. Alt foregik ved

hvor de i dag var. Kun troen på Gud havde

dægtig.

håndkraft, og alt blev kogt eller stegt over

kunnet få dem til at tilgive. ”Vi kan tilgive,

bål. Her kunne vi kun begå os, fordi så man-

men vi kan aldrig glemme”, sagde de.

Det bedste vi har

ge hænder var parate til at hjælpe os. Det

Efter den søndag blev det ikke helt det

Intet er almindeligt, når man første gang

gjorde os aldeles ydmyge.

samme. En ny klangbund var skabt for den videre færd.

møder Afrika. Alt er anderledes! I løbet af de 14 dage oplevede eleverne Sierra Leone

I hjertet af kirken

fra mange vinkler. Vi opholdt os 4-5 dage i

Vi boede lige i hjertet af Den Anglikanske

Uddannelse og sundhed

storbyen Bo, hvor vi boede i biskop Tuckers

Kirke med det smukke blå kirkerum, mø-

Vi opholdt os nogle dage i landsbyen Bauya,

hus blandt alle de mennesker, som havde

derum og kontorer. Vi havde bl.a. møder

som trods mange brændte huse og ødelæg-

deres daglige liv der. Biskoppen greb straks

med både ungdomsgruppen og kvindefor-

gelser også var meget smuk. Her mødte vi


17 Rejseberetning

Mission Afrika, nr. 4 2013

Der er fascination og nysgerrighed på begge sider, når skoleliv og dagligdag udveksles og opleves.

senere at rejse igen og udforske nye steder. Det giver kompetencer, som er vigtige i en globaliseret verden. Det giver unge viden om og indsigt i missionsarbejde, og det giver unge nye platforme at navigere ud fra. Det tog mange timer at rejse hjem. Sierra Leone er nu geografisk set meget fjernt. Men landet og de steder, vi besøgte, vil for altid leve videre i nogle efterskolelevers hjerter, og det vil rykke ved deres forståelse af, hvordan verden er skruet sammen. Og hvem ved? En dag finder de måske frem til Mission Afrika og Afrika InTouch igen. De har mødt begge organisationer både hjemme og ude. Og hvem ved? Måske en dag de rejser ud igen, fordi de slet ikke har fået nok. Måske de nu går videre ud i livet og føler, noget nyt er begyndt, og gør det i visheden om ikke at gå alene. De går med lyset! en skoleinspektør, der var meget opsat på at

Giver det mening? Ja!

skabe forbedrede undervisningsmuligheder

Efterskoleelever i Sierra Leone - skulle de nu

for børn og unge. Han var særdeles bevidst

ikke hellere blive hjemme og passe deres

om, at det var nødvendigt, så en ny opvok-

skolegang? Er det noget værd at tage ele-

sende generation ikke skulle kunne blive et

ver med så langt væk? Hvad kan de da få

Skrødstrup Efterskole og Rydhave Slots

let bytte for nye optøjer.

ud af det? Spørgsmålene er mange, svarene

Ungdomsskole besøgte i foråret 2013

Efterskoleelever i Afrika

ligeså. Ja, det er noget værd! Lad mig slå det

Sierra Leone og Det Anglikanske Stift

Til sidst var vi et par dage i Kangahun. Vi var

fast!

i Bo. Formålet med begge ture var at

igen, som hvert sted, ventet. Skolebørn holdt

Hver dag havde sine historier, hvor det var

give de unge efterskoleelever indblik i

nødvendigt at pak-

kirkens store betydning i samfundet og

ke

lade dem opleve afrikansk ungdomsliv.

tale, og vi bragte hilsener. Der blev dan-

Sport kan sprænge enhver barriere. Kan man ikke tale sammen, kan man grine og heppe - både sammen og mod hinanden.

vores

danske

erfaringsverden

Studieturene er arrangeret i samarbejde

lidt væk for en tid.

mellem Mission Afrika og Afrika InTouch.

Den batter ikke rig-

Mette Kristensen er lærer på Skrødstrup

tig noget der! Det

Efterskoles ”World Wide” linje, som hvert

var nødvendigt at

år rejser til Sierra Leone. Linjens fokus er

opleve med en ny

kulturforståelse og at lære at tage ansvar

morede sig, og alle festede. Og sikke en fest!

form for forståelse. Alle måtte lægge vane-

for verden ved at se og forstå dens be-

Alle tre steder spillede vore elever både

tænkning til side og så at sige begynde et

hov. Se mere på www.skrodstrup.dk

fodbold og volleyball sammen med lokale

helt nyt sted.

unge. Sport kan sprænge enhver barriere.

At opholde sig i et så fremmedartet land er

Kan man ikke tale sammen, kan man grine

undervisning i mange fag på én gang! Det

og heppe - både sammen og mod hinanden.

udvider elevernes horisont, og det giver for-

Det var så godt!

ståelse og måske ligefrem kærlighed til lan-

Vi blev underholdt med dans, men dansede

det og de mennesker, der bor der. Det udfor-

skam også selv med. Kommer I forbi Bauya,

drer den kristne tro eller mangel på samme

skal I slet ikke blive forundrede, hvis I ser

at se mennesker bruge Gud på en meget

nogle, der danser boogie-woogie, drejer

jordnær måde. Det giver venskaber, som i

rundt og råber: Hey!

bedste fald kan fortsætte. Det giver lyst til

set, som vi aldrig før har set. Varmen ser ikke ud til at være en

begrænsning.

Mange mødte op, mange hilste, mange


18 Afrika InTouch | Volontører

Mission Afrika, nr. 4 2013

En sketch giver noget at tænke over og et godt grin

Ungdomskoret leder lovsang

Camerounsk hverdagskirke Af Maja Bjerrum og Nanna Madsen, volontører i Cameroun

Tanken om en afrikansk kirke giver nok mange associationer til store kvinder i farvestrålende tøj, som danser til gospellignende musik i en overfyldt kirke... Dette stemmer på mange punkter også

gange har arrangeret bede-lovsangsaftner,

meget godt overens med det billede, vi har

bibelstudie og sketch to gange ugentligt.

fået af den camerounske kirke. Vores kirke,

Den sidste søndag i måneden er de unge i

Den Lutherske Brødrekirke (EFLC), minder

kirken særligt involverede i gudstjenesten.

dog også om den kirke, vi kender hjemme

Det største indslag er fra sketchgruppen,

fra Danmark, men der er nogle ting, som vi

som formår at kombinere underholdning og

synes er værd særligt at fremhæve.

gode kristne pointer.

Kirke – ikke kun om søndagen

Godt at du kom

Vi finder det meget inspirerende, at kirke

En ting, vi beundrer kirkemedlemmerne for,

hernede ikke kun er en bygning, eller noget

og som vi gerne selv vil blive bedre til i vores

der foregår om søndagen. Kirken har en me-

kristne sammenhænge derhjemme, er de-

get stor plads i menighedens hverdagsliv.

res måde at tage imod nye i kirken på. Hver

Der foregår ting i kirken alle ugens dage, og

søndag byder de alle nye op foran i kirken,

folk er meget involverede og støtter godt op

hvor de bliver præsenteret og får en klapsal-

om aktiviteterne og fællesskabet i de for-

ve. Dermed er alle bevidste om, hvem der er

skellige grupper.

nye, og det kan gøre det nemmere at blive

Selv hvis man ikke var bekendt med aktivi-

en del af menigheden.

teterne, der foregår i kirken, ville man ikke

Beundringsværdig er også deres tilgang til at

kunne undgå hurtigt at lægge mærke til

give. Det virker som en meget naturlig ting

dem, hvis man gik en tur på kirkens område.

for folk at give penge til kirken, og selvom

De fleste dage kan der nemlig høres korsang

det kunne virke til, at det forventes af dem,

fra forskellige steder i området, da der både

giver alle med stor glæde.

er børnekor, forskellige ungdomskor og det

Selvom kirken, vi nu har lært at kende, har

store kor for alle kirkens kvinder. Dette er

mange ligheder med den kirke, vi kender

både med til at give et godt fællesskab i me-

derhjemme, har det været et givende møde.

nigheden og festlig musik til gudstjenesten

Måden, hvorpå folk bruger kirken og me-

om søndagen.

nighedsfællesskabet, har givet inspiration

Især for de unge er der mange aktiviteter.

og stof til eftertanke, hvilket vi vil tage med

Der er de to ungdomskor, som også flere

hjem til Danmark.

GAVEIDEER - køb en gave til dine kære eller dig selv, og støt Mission Afrika

250,250,-

250,-

60,-

250,-

Afrika puslespil

150,-


19 Afrika InTouch | Frivillighed

Mission Afrika, nr. 4 2013

Frivillighed i Afrika InTouch

Volontører efterår 2013 Sierra Leone

Af Tuja Stæhr Berg,

Tuja Stæhr Berg

netværkskoordinator Afrika InTouch

Afrika InTouch ser det som sin opgave at give medlemmer og frivillige et bredere udsyn, samt at skabe en større Simon Søndergård Johansen

bevidsthed omkring og forståelse af Guds mission i Afrika og i verden. De personlige oplevelser og det ejerskab,

Asbjørn Dyhr Pedersen

Cameroun

som de frivillige får med mission, giver grobund for et langvarigt engagement. Igennem en længere periode har man i Afrika InTouch arbejdet målrettet med en bevidstgørelse af frivilligheden i organisationen. Det er der bl.a. kommet et spændende

er frivillig, er: ”Fællesskabet - at jeg får lov

frivillighedsdokument ud af, som kan læses

til at være sammen med en masse dejlige

på Afrika InTouch’s hjemmeside. Desuden er

mennesker, som sammen kan gøre en for-

jeg ansat som netværkskoordinator og har

skel for andre mennesker.”

Kathrine Toft Pedersen

Sine Markussen Østerby

til opgave at sætte fokus på frivillighed og det lokale engagement rundt om i Danmark.

De unge frivillige er engageret på forskellige måder, hvor fællesnævneren for de mange

unge, der udtænker, udvikler, gennemfører

Arbejdsfællesskabet er stærkt

opgaver, initiativer og aktiviteter er, at det

og evaluerer diverse projekter, ligesom de

Afrika InTouch er et arbejdsfællesskab af

skal give mening, gerne på flere niveauer.

tager aktivt del i alle sider af partnerska-

unge mennesker, som deler passionen for

Mette Spanggaard, frivillig i Afrika InTouch,

bet og kommunikationen med partnerne.

Afrika og for at gøre en forskel i verden. De

fortæller: ”Det frivillige arbejde fylder rigtig

Et medlem af Pearls of the Street-projekt-

fleste frivillige er under 30 år, hvilket giver

meget af min fritid, men jeg bliver givet så

gruppen udtaler: ”… som frivillig bliver man

en spændende energi, dynamik og synergi.

meget mere igen. Kliché - men for mig gi-

stillet over for meget frie rammer. Det er en

Organisationen arbejder hele tiden med at

ver det bare mening at bruge en masse tid,

udfordring, fordi det giver mulighed for en

skabe muligheder for, at medlemmer kan

kræfter og det mod, der skal til, og så at se,

voldsom kreativitet, men kræver samtidig

engagere sig i arbejdet med partnere i Dan-

at det virkelig batter noget!”

en masse formuleringer af mål og derefter realisering.”

mark og Afrika. Rent organisatorisk er de frivillige opdelt i mindre grupper, hvor der

Voldsom kreativitet og klare mål

også er mulighed for at dyrke det sociale.

De frivillige i organisationen nyder stor grad

Afrika InTouch ønsker at stå bag de frivillige

Marianne Houmøller, der er aktiv i Afrika In-

af frihed. De har mulighed for at gøre ide

og være sikkerhedsnet. Derfor følger der

Touch, fortæller, at en af grundene til, at hun

til virkelighed. I projektgrupperne er det de

med friheden også et ansvar og en klar forventning om, at de udstukne rammer bliver fulgt. Det frivillige arbejde i organisationen sker i en gensidig proces med de ansatte og andre partnere, som byder ind med faglighed, sparring og guidning. Igennem dette sker der en opkvalificering og en dannelsesproces. Marianne Houmøller fortæller: ”Jeg har fået erfaringer med planlægningen og afholdelse af større arrangementer og med kommunikation og fundraising. Jeg har også fået inspiration – primært til mit kristne liv. Det er dejligt at dele troen med andre og høre om deres oplevelser med Gud.”


20 Engagement i Danmark

Mission Afrika, nr. 4 2013

NYE MEDARBEJDERE I SUPPORTERTEAMET

FRIVILLIGE, BAGLAND OG AMBASSADØRER

Anne Sofie Bitsch. Supporterkoordinator.

Frivillighed er på dagsordenen i disse år –

Anne Sofie fortæller: Jeg er 29 år gammel, forlovet med Jakob og bo-

også i Mission Afrika. Måden at være frivillig

sat i Aarhus. Om ganske kort tid forlader jeg studielivet med en ud-

på ændrer sig, og det giver både udfordrin-

dannelsesrygsæk, der indeholder en kandidatgrad i journalistik, en

ger og muligheder for Mission Afrika. Frivil-

bachelorgrad i antropologi og en etårig journalist-praktikantstilling på

lighed var blandt andet et af temaerne ved

Jyllands-Posten. Undervejs i studiet har jeg lavet et par afstikkere væk

årets Baglandskonvent, hvor bestyrelsen

fra bøgerne til blandt andet Kosovo og Afghanistan, hvor jeg har ar-

indbød alle venner og støtter til drøftelser

bejdet som soldaterhjemsleder for KFUMs Soldatermission. Desuden

og idéudveksling om fremtiden, og ved den

har jeg haft en treårig projektstilling i Bibellæser-Ringen, som jeg nu sidder i bestyrelsen for.

årlige medarbejder-bestyrelsesdag.

Jeg ser virkelig frem til at starte som koordinator for Mission Afrika. At bruge hverdagen på plus-ord som omsorg, forkyndelse og forbedring af levevilkår lyder simpelthen så meningsfyldt og inspirerende - men bestemt også krævende. Mine midtjyske rødder har heldigvis lært mig, at man skal spise rugbrød, før man kan få lagkage, så jeg lover at bidrage til den fantastiske sag ved at sluge kilovis af Kohberg i form af hårdt arbejde - og jeg glæder mig til at komme i gang! Peter Fischer-Nielsen. Vicegeneralsekretær. Peter Fischer-Nielsen er 36 år og kommer til Mission Afrika fra en stilling som kommunikationschef i KirkeWeb. Peter er uddannet religionssociolog og specialiserede sig under studietiden i islam og mødet mellem islam og kristendom. 2005-2007 var han leder af Kristent In-

KIRKEN RÆKKER UD OVER SOGNEGRÆNSEN

formations- og Videnscenter om Islam og Kristendom (KIVIK) i Aarhus og sideløbende debatredaktør på Kristeligt Dagblads hjemmeside re-

Mange danske sogne og provstier tager ak-

ligion.dk ansat af missionsselskabet Areopagos. Efterfølgende skrev

tivt del i Mission Afrikas arbejde og partner-

han en ph.d.-afhandling om folkekirkens internetkommunikation.

skaber. Nogle kirker har en venskabsmenig-

Peter har et solidt kendskab til dansk kirke- og organisationsliv gennem arbejde, bestyrel-

hed, andre samler ind til projekter eller laver

sesarbejde og frivillige aktiviteter. 1. september er Peters første arbejdsdag i Mission Afrika,

arrangementer med fokus på Afrika og afri-

og han ser frem til at komme i gang.

kanske kirker – og nogle gør alle disse ting.

- Det bliver fantastisk spændende at træde ind i Mission Afrikas vigtige arbejde. Jeg glæder

I årets løb har der eksempelvis været af-

mig til at være en del af selskabets virke i en ny tid, hvor der er masser af udfordringer, men

holdt Mission Afrika EVENT og missions- og

så sandelig også rigtig mange muligheder, siger Peter.

afrikasøndage i flere kirker, ligesom Kirke til Kirke-projektet i Herning provstierne fortsat

Privat er Peter gift med Bente, der er pædagog og terapeutstuderende. Sammen har de tre børn og bor i Ans. De er engageret i Silkeborg Oasekirke.

TÆTTERE PÅ AFRIKA MED 50+ OG STUDIEREJSER En gruppe 50+ volontører rejste i januar 2013 til Cameroun for at færdiggøre byggeriet af et nyt gæstehus på kirkens område i Garoua. Der blev malet, hamret og banket til den store guldmedalje, men samtidig også tid til godt fællesskab med kirkens medarbejdere og lokale medlemmer. Drømmer du også om at møde kirken i Cameroun og opleve landet, er studierejsen i november 2013 næste spændende mulighed.

også sætter mission på dagsordenen lokalt.


21 Genbrug

Mission Afrika, nr. 4 2013

En god handel

Smag og behag er forskellig - men varen skal være salgbar

MI

SSION AFRIK

Af Lone Frøsig, genbrugskonsulent øst

I de sidste par blade har jeg skrevet om vinduerne, der er vores visitkort udad-

A

til, og om stemningen og kundeplejen

G

E

i butikkerne, der giver glade kunder.

B

N

Denne gang skal det handle lidt om va-

RU

G

rerne. For når alt kommer til alt, er det varerne og priserne, der i sidste ende

Giv plads til de populære varer

dre trækker indtrykket ned. Så sorter med

afgør, om vi får afsluttet en handel og

Kundegruppens alderssammensætning af-

stor grundighed og husk, at det, vi smider

har en god omsætning i genbrug.

gør også, hvilke varer der er populære. I

Butikkens størrelse afgør ofte, hvilke vare-

Ryesgade på Øster-

grupper vi sælger. En stor butik har plads til

bro i København sæl-

møbler, lamper og store ting og sager, mens

ger de lærebøger og

tøj og mindre ting ofte er på hylder og stæn-

fagbøger i lange ba-

ger i de mindre butikker. Det er i alle tilfælde

ner til de studerende,

vigtigt at udnytte pladsen godt.

som også køber en del tøj. I nærheden af

ud, også genanven-

Så sorter med stor grundighed og husk, at det, vi smider ud, også genanvendes. Vi er allerede med til at reducere affaldsmængderne i Danmark væsentligt.

des. Vi er allerede med til at reducere affaldsmængderne i Danmark væsentligt. Vi oplever også modetendenser i genbrug. Kunderne har set noget i bladene

Varme trøjer og vhs-bånd til feriefolket

kollegier oplever vores butikker tydeligt, hvornår der er ind- og

ne stilen. Det kan være en landlig ”hvidt og

I ferielandet, for eksempel på Bornholm,

udflytninger af unge, der har brug for indbo.

slidt”-tendens med kurve, gamle emaljeting

sælger vi helt andre varer om sommeren

Derfor er det vigtigt at være bevidst om,

og fajance eller retrostilen med orange Mar-

end i byerne midt i landet. Turisterne er

hvilke kunder man har, og dermed hvilke va-

gretheskåle og brun keramik. Det er svært

måske kommet af sted uden varme trøjer

regrupper, man bruger plads på. Er der gan-

at vide, hvad der er oppe i tiden, men vi kan

i håb om sol og sommer, men dagene, der

ske få kunder til herretøjet, så sorter kraftigt

følge med i boligudsendelser i fjernsynet og

skulle have været brugt på stranden, ender

ud, reducer pladsen og hæng kun det aller-

i ugebladene og få inspiration til tendenser

med gåture i blæsevejr på Hammershus - så

bedste op. Gør plads til mere dametøj, der

og priser.

er det godt at kunne købe en varm trøje. I

jo oftest sælger langt bedre. Har I omvendt

Og hvad er den rigtige pris. Ja, jeg plejer at

Skagen sælger de mange håndklæder, især

mange herrekunder, som i Frederiksværk,

sige, at det er den psykologisk rigtige pris.

til sejlerne, der har fået for få med. I som-

der har den store flygtningelejr i nærheden

Den, hvor både sælger og kunde er glade,

merhusområder står der stadig vhs-videoaf-

og mange mandlige kunder med stort behov

når købet er gjort. Når man rammer den,

spillere i mange af husene, og der sælger

for billigt tøj, sko og tasker, ja så skal den va-

er man ikke i tvivl. Handlen kører, og begge

vi masser af videofilm på regnvejrsdage. I

regruppe selvfølgelig have lov at fylde godt.

parter har en god fornemmelse i maven.

Kastrup kommer rigtig mange storbyturister

Det er altid svært at vide, hvad der kan sæl-

forbi, og de køber broderier og kongeligt

ges. Smag er som bekendt en helt personlig

Langt de fleste ting kan vi sælge i butik-

porcelæn. På Fanø sælger de platter i lange

ting, og her kan vi godt pakke vores egen

kerne, men indimellem får vi varer ind, der

baner. Sådan er hver forretnings kundeun-

mening ned. Så først og fremmest skal va-

bør sælges på auktion eller på nettet. Lad

derlag forskelligt. Vi konsulenter oplever det

ren være salgbar. Det er den, når den er

konsulenten i jeres område hjælpe jer med

tydeligt på vores vej rundt i landet og bringer

ren, hel og uden væsentlige fejl. En plettet

vurderinger og med at få godt gang i salget.

gerne varer det rigtige sted hen.

bluse eller en skåret tallerken mellem de an-

Rigtig god fornøjelse og god arbejdslyst.

og vil gerne efterlig-


22 Arbejdet i Danmark

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Mission Afrika 2012 - Fælles opgaver, fælles fremtid Skriftelig årsberetning ved Kristian R. Skovmose, generalsekretær

Endnu et år præget af forandringer er gået. Her tænker jeg specielt på genfor-

Andersen og Mette Gautier med døveun-

eningen af Mission Afrika Genbrug og Mission Afrika. Samfund og kirke forandres

dervisning på skolen REMI og i byen Jimeta.

i disse år, og vi må løbende følge udviklingen og navigere i forandringens farvand.

Adskillige andre deltager i de nuværende

Dermed sikrer Mission Afrika sig en central plads i fremtidens missionsarbejde i

landegrupper, projektarbejde mv.

Afrika og Danmark.

Medarbejdere i Danmark 1913-2013: Tro som ringe i vandet

gaver i Sierra Leone. Ingelise og Regin Ben-

I 2012 er genbrugskonsulent Peter Jessen

ner fortsætter indsatsen på Det Teologiske

fratrådt, men han fortsætter som frivillig

For 100 år siden udsendte Mission Afrika,

College, Jos, Nigeria. Anne Karin og Peter

genbrugsmedarbejder. Michael K. Christen-

daværende Dansk Forenet Sudan Mission,

Michael Lauritzen forventes efter et ophold

sen fratrådte som bogholder, da bogholde-

de første tre missionærer. Kristi Lutherske

med opgaver i Danmark i efteråret 2013 at

riet blev omstruktureret og effektiviseret.

Kirke i Nigeria, som voksede frem af Niels

fortsætte i gadebørnsarbejdet i Jos, Nigeria.

Karl Georg Pedersen er i 2013 gået på pen-

H. Brønnums indsats, fejrer i oktober 100-

Kirsten Højgård har i nogle uger været ud-

sion. Bjarke Nygaard Løvind er fratrådt efter

års jubilæum. Evangeliet forkyndt i ord og

sendt til undervisning af evangelister i Ca-

omstruktureringer.

handling har spredt sig som ringe i vandet

meroun. Anne Marie Frøkjær har medvirket

Anette Drewsen er i foråret tiltrådt som se-

og spredes stadig.

som konsulent i hiv/aids-projektet i Sierra

kretær for ledelsen på deltid.

Som ledetråd og inspiration følger Mission

Leone.

Der har i årets løb været praktikanter fra f.eks. uddannelsen 3K på Diakonhøjskolen

Afrika den nuværende visions ønske om at fremme en missional tænkning i Afrika og

Bestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal

samt virksomhedspraktikanter.

Danmark og leve op til målene: Evangelisa-

udsendes medarbejdere ud over partner-

I oktober blev Hanne Hauge Andersen an-

tion, menighedsplantning, forkyndelse og

koordinatorerne, og at det vil være optimalt

sat som genbrugskoordinator med ansvar

oplæring, styrkelse af lederskab, forbedre-

med missionærer hos de fleste partnere.

for koordinering af fællesopgaver som hus-

de levevilkår og omsorg for nødlidende.

Når der er partnere, der kalder til opgaver

leje, kontraktforhandlinger, ejendomstilsyn,

Visionen skal indlejres i hele vores virke.

indenfor visionens rammer, og der er med-

opfølgning på el og andre udgifter, sikring

arbejdere, som er kaldede, vil sekretariat og

af forsikringer, kontrol af moms og arbejdet

Medarbejdere i Afrika

bestyrelse arbejde aktivt frem mod en mis-

med regnskabspraksis.

Antallet af missionærer er på et beklageligt

sionærudsendelse

I supporterteamet er Anne Sofie Bitsch an-

lavpunkt af strategiske, økonomiske og sik-

Rekruttering af medarbejdere til SAT-7 har

sat som ny koordinator. Hun skal have fokus

kerhedsmæssige grunde. Kaja Nemuel er

resulteret i ansættelse af projektadministra-

på bl.a. netværk og kommunikation. I den

gået på pension, men er stadig tilknyttet

tor Anna Lindbock og hendes mand Thomas

nye ledelsesstruktur er Peter Fischer-Niel-

Mission Afrika og løser forskellige opgaver

Lindbock.

sen ansat som ny vicegeneralsekretær og

som frivillig. Mette og Axel Schmidt er fra-

Som frivillige missionærer har Rikke Ve-

stedfortræder for generalsekretæren. Han

trådt efter 10 års udsendelse til SAT-7. Mette

stergaard ydet en stor indsats i sundheds-

skal som tovholder lægge hoveddelen af

og Alex Bjergbæk Klausen indgår i nye op-

arbejdet i Dakka og Lilly Krarup, Brit Holm

arbejdsindsatsen i supporterteamet. Der vil


23 Arbejdet i Danmark

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

derudover være opgaver omkring personaleadministration.

Arbejdsområder

Supporterteam – den gode historie Nye projekter, udvikling hos vores

Bestyrelsen og udvalg

partnere, inspiration og beretnin-

Mission Afrikas øverste ledelse er repræ-

ger fra spændende arbejdsom-

sentantskabet, som vælger en bestyrelse

råder og engagerede mennesker

til at udstikke de overordnede retningslinjer

– der er mange gode historier at

og strategier. Ledelsen og sekretariatet ud-

fortælle fra Danmark og Afrika.

folder bestyrelsens beslutninger i konkrete

Supporterteamet arbejder med at

tiltag sammen med partnere i Afrika og Dan-

formidle alt dette på bedste vis i

mark.

forskellige medier og til forskellige

Bestyrelsen, som har mødtes til fem møder

målgrupper.

i 2012, supplerer sig med et forretnings-

Bladet Mission Afrika har det se-

JCMWA

udvalg og et personaleudvalg. Desuden er

neste år sat fokus på de seks ho-

PROCMURA

nedsat et genbrugsudvalg med en del be-

vedmål i Mission Afrikas vision.

slutningskompetencer.

Der stræbes efter at finde nye

SAT-7

Mali

Sierra Leone

Den Nigeria Centralafrikanske Republik

Cameroun

vinkler, sikre en høj kvalitet og

Partnerteam – koordinatorer og pendlermissionærer

give læseren lyst til engagement –

Aktiviteterne og projekterne, som udfoldes

hører om Mission Afrika, eller man

sammen med Mission Afrikas partnere, og

har været med i mange år. I år er

som bestyrelsen har indarbejdet i budget,

der særligt fokus på muligheden

koordineres af partnerkoordinatorerne. Ko-

for at tegne et frivilligt abonnement og på

del år på bagen, er vi i gang med at skabe

ordinatorerne er i realiteten ”pendlermissio-

den måde være med til at dække udgifterne

en ny hjemmeside, så vi er klar til en større

nærer”, da de koordinerer, rådgiver og følger

til bladet.

integration med de mange digitale mulighe-

uanset om det er først gang, man

der i fremtiden. Cirka månedligt er udsendt

op på indsatsen sammen med partnerne i Afrika, så vi får mest for pengene.

Elektroniske medier Hjemmesiden

elektronisk nyhedsbrev.

www.missionafrika.dk

er

Siden visionen blev

stedet,

ny-

fastlagt i 2012 har der

hederne ofte kan

Foldere, plakater og andet materiale om

læses først. Hjem-

de fokusprojekter, som mange kirker, gen-

mesiden er også et

brugsbutikker,

godt sted at lede,

samler ind til, produceres løbende. I 2012

hvis man er på jagt

er som noget nyt afviklet to Mission Afrika

efter mere informa-

EVENTs i Vamdrup og i Grønnevang, Hille-

roun, hvor der er ud-

tion om projekter,

rød. Nye er planlagt i efteråret 2013. Ansatte

arbejdet

breve og blogind-

har holdt en del møder i missionshuse, re-

ner for en 4-5 årig periode ud fra visionens

læg fra udsendte eller praktisk informa-

gioner, kredse, genbrugsbutikker, skoler og

hensigter og mål (se nærmere i afsnittene

tion. Facebook leverer også nyt fra Mission

foreninger. Ikke mindst Clement Dachet har

for de enkelte partnere).

Afrika og enkeltpersoner, der poster billeder

haft en travl sæson, hvor han har bidraget

og updates. Følg med og mærk missionens

med skarp indsigt i afrikansk og dansk kul-

hjerteslag – selv fra cyberspace! Da den nu-

turforståelse, prædikener og musik, der er

værende hjemmeside efterhånden har en

med til at øge kendskabet til Mission Afrikas

været forhandlinger med Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone og Den Lutherske Brødrekirke,

Came-

Facebook leverer også nyt fra Mission Afrika og enkeltpersoner, der poster billeder og updates. Følg med og mærk missionens hjerteslag – selv fra cyberspace!

handlepla-

hvor

Tryksager, møder og netværk

skoler

og

organisationer


24 Arbejdet i Danmark

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

arbejde. Mission Afrika er fortsat en del af

nævnt overfor indgår desuden flere på fri-

Kirke til kirke i Herningområdet. Hele tiden

villig basis i aktiviteterne i Afrika. De mange

indgås nye aftaler med provstier og menig-

genbrugsfrivillige har afgørende betydning

Volontører og skoler

heder om indsamling og andet samarbejde.

for arbejdet i Danmark. Den frivillige indsats

”At være volontør i Sierra Leone var både en

er særdeles vigtig og tilkommer stor tak.

spændende udfordring, en kulturel rejseop-

Frivillige

ting, som begge har givet gode resultater.

levelse og til inspiration og udvikling af min kristne tro, mit syn på verden og ikke mindst

ner eller sælger lodsedler. Der er nedsat et

Kunstudstilling, Kirkedage og Indre Mission

historieudvalg med frivillige medlemmer. En

Deltagelse i Verdens Bedste Nyheder-kam-

livet!”, sagde en volontør om sit volontørop-

gruppe af frivillige arbejder med digitalise-

pagnen, udstillingen Kunst for gadebørn,

hold i Sierra Leone. I samarbejde med Afri-

ring af billeder og film. På frivillig basis har

deltagelse i Danske Kirkedage og en stand

ka InTouch sender Mission Afrika for tiden

Elisabeth Holtegaard udarbejdet en komplet

på Indre Missions årsmøde er alle eksem-

volontører til Sierra Leone og Cameroun. I

fortegnelse over missionærer, der har virket

pler på tiltag, der handler om at være synlige

Cameroun indgår volontører i gadebørnsar-

i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria. Adskillige

og nå mange nuværende som kommende

bejdet Pearls of the Street og kirkens øvrige

frivillige har på engageret vis planlagt og

venner. Mission Afrika afsøger nye mulighe-

arbejde. I Sierra Leone resulterede volon-

afviklet f.eks. udsendelsesjubilæet i januar

der for at knytte venskaber og rejse midler

tørindsatsen i en ”Ungdomsfestival”, hvor

2013 i Aalborg. En gruppe frivillige ambassa-

til missionens arbejde. Af særlige fundrai-

de unge i menighederne for første gang

dører repræsenterer Mission Afrika i mange

singtiltag kan nævnes fondsansøgninger til

i mange år mødtes til fælles forkyndelse,

sammenhænge og holder møder. Som

fonde og organisationer samt telemarke-

demokratitræning og socialt fællesskab.

Mange frivillige holder liv i kredse og regio-

Medarbejdere fra genbrug på besøg i Højbjerg. Maria Haahr holder oplæg.

mig selv! Og jeg har fundet venskaber for


25 Arbejdet i Danmark

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Kirkens sundhedsklinik i Kangahun har tillige

Revisor pegede også på, at Mission Afrikas

En ny regnskabspraksis, hvor alle butikkers

haft glæde af fire unge sygeplejersker, der

og i særdeleshed Mission Afrika Genbrugs

regnskaber integreres i Mission Afrikas cen-

har været fagvolontører.

omsætning var af en sådan størrelse, som

trale regnskabssystem, blev indført i løbet

I sommerferien 2013 rejser 27 unge på Afri-

krævede overholdelse af reglerne i årsregn-

af august og september. Alle posteringer

can Adventure til Cameroun; en rejse med

skabslovens regnskabsklasse A, hvilket be-

siden januar 2013 blev lavet om efter en ny

fokus på afrikansk kirke, kultur, hjælp til ga-

tyder, at genbrugsbutikkernes regnskaber

kontoplan og regnskabsteknik. Resultatet er

debørn og kristent fællesskab mellem unge

skal indgå i Mission Afrikas hovedregnskab.

en forventelig gevinst på 1,4 mio. i yderligere

danskere og camerounere.

Endelig forudsagde revisor, at en sammen-

momskompensation.

Rydhave Slots Ungdomsskole og Skrødstrup

lægning ville åbne for en betydelig større

Frivillige kasserere lokalt og controller, gen-

Efterskole har i foråret 2013 besøgt Det Ang-

momskompensation. Mission Afrika er be-

brugskoordinator og fire studentermed-

likanske Stift i Bo.

rettiget til momskompensation, mens Mis-

hjælpere centralt har løftet opgaven og skal

sion Afrika Genbrug

Genbrug Sammenlægning Med virkning fra januar 2008 blev Mission Afrika

genbrugsar-

Genbrug er igen formelt integreret i Mission Afrika, og alle arbejder for sammenhæng og fælles fokus i alle dele af Mission Afrikas arbejde.

bejde udskilt som den selvstændige

have en stor tak.

som selvstændig organisation ikke kunne

82 butikker

godkendes til dette.

Mission Afrika har selv 57 butikker og sam-

En gevinst på 1,5 mio.

arbejder med andre organisationer om

blev nævnt, og regn-

yderligere 25 butikker.

skabet viser, at det er

Butikkerne drives af ca. 2500 frivillige og får

sandsynligt.

hjælp til driften af genbrugskonsulenterne. Indsatsen fra alle genbrugsmedarbejdere er

orga-

nisation Mission Afrika Genbrug. Efter mo-

Genbrugsudvalg

den overvejelse i genbrugsbestyrelsen og i

Med sammenlægningen overtog Mission

Mission Afrikas bestyrelse blev de to sider

Afrikas bestyrelse det overordnede ansvar

Konkurrence og klar profil

af Mission Afrikas virke sammenlagt i løbet

for genbrugsarbejdet. Bestyrelsen nedsatte

Genbrug er meget moderne for tiden, men

af 2012.

et genbrugsudvalg og uddelegerede et stort

konkurrencen inden for genbrug er også

Genbrug er igen formelt integreret i Mission

ansvar til det. Medlemmerne er et medlem

hård. Vi må sammen prøve at udvikle gen-

Afrika, og alle arbejder for sammenhæng og

fra hvert genbrugsområde, som er valgt af

brug. Alle medarbejdere skal løbende inspi-

fælles fokus i alle dele af Mission Afrikas ar-

og blandt genbrugsmedarbejderne. Des-

reres f.eks. på genbrugsstævner. Butikker

bejde.

uden indsætter Mission Afrikas bestyrelse

skal optimeres. Huslejer skal reduceres. Vi

to medlemmer. Udvalget har ansvar for åb-

skal prøve at gøre vores genbrugsarbejde

Baggrunden for sammenlægningen

ning, flytning og lukning af butikker. Større

kendt, så der kommer mange varer og kun-

anskaffelser besluttes også af udvalget. Ved

der.

Først og fremmest ønskes en styrkelse af

ansættelse af personale i genbrugsarbejdet

bevidstheden om, at det handler om samme

og udarbejdelse af budgetter medvirker ud-

Fælles fremtid

sag.

valget ligeledes.

Den fælles opgave for alle fra lokal gen-

Der var enighed om, at fælles fokus, fælles

guld værd.

brugsmedarbejder til Mission Afrikas sekre-

medarbejderforhold mv. sikres bedst gen-

Ny regnskabspraksis

tariat, ledelse, bestyrelse og repræsentant-

nem fælles ledelse.

Sammenlægningen affødte en markant eks-

skab består i at sikre et tæt samspil imellem

Det nye revisorfirma, Deloitte, pegede des-

tra arbejdsbyrde for dels sekretariat dels de

alle forgreninger i Mission Afrikas virker.

uden på, at en sammenlægning ville med-

mange frivillige kasserere i genbrugsbutik-

Sammen kan vi møde fremtiden og løfte alle

føre alt fra administrativ rationalisering til

kerne for at leve op til årsregnskabsloven og

udfordringer til fordel for den gode sag.

bedre bogføringspraksis.

opnå optimal momskompensation.


26 Nigeria

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria Af Carsten Bruhn-Lauritsen, partnerkoordinator

Administration

“Er det ikke tiden nu, hvor LCCN tager fuldt ansvar for alle aktiviteter i kirken?” Dette spørgsmål stillede ærkebiskop Nemuel Babba kirkens forretningsudvalg på deres møde i begyndelsen af 2013.

Tilskuddet er med til at sikre en god og effektiv administration på kirkens hovedkontor i Numan. Økonomi 2013: 33.000 kr.

Spørgsmålet blev stillet ud fra to overvejelser:

LCCN og dens omkring 2,5 mio. medlem-

1) om de økonomiske og menneskelige res-

mer står med mange udfordringer. Kirken

sourcer til at drive en kirke med alle dens

forsøger at række evangeliet i ord og hand-

forgrenede aktiviteter ikke allerede på nu-

ling til de fattigste i svært fremkommelige

værende tidspunkt findes blandt kirkens

egne af landet - og til de meget rige i stor-

egne medlemmer? Det gælder inden for

byerne, herunder hovedstaden Abuja. Midt

forkyndelse, evangelisering, uddannelse,

i det hele er landet ramt af uforudsigelige

sundhed m.m.

bombesprængninger, skyderier, overfald,

2) Muligheden for at LCCN’s partnere fra

drab, kidnapninger, afbrændinger af kirker,

Danmark og USA trækker deres økonomiske

moskeer, fængsler og andre offentlige byg-

og mandskabsmæssige støtte bort inden

ninger. Der er ikke en entydig forklaring på

for en overskuelig fremtid,

denne situation, men nogle af forklaringerne kan være den store forskel på rig og fattig,

Udviklingsprojekter

Spørgsmålet dannede også optakt til et

stor arbejdsløshed, især blandt unge, uløste

møde, som blev afholdt i Abuja i marts 2013

stridigheder om ejendomsforhold til jord,

mellem Mission Afrika og LCCN. Vi kaldte det

stammeuoverensstemmelser samt radikale

Ved udgangen af 2012 afsluttedes to

et ”familie-partner-møde”, hvilket indikerer,

muslimske grupperinger, som ønsker Sha-

projekter finansieret af Dansk Missions-

at her mødtes to, som ikke blot har et tek-

ria-lovgivning indført. Usikkerhed og frygt

råds Udviklingsafdeling (DMR-U). Det ene

nisk samarbejde, men et dybt, hundredårigt

kan meget let tage overhånd og dermed

projekt ”Oprettelse af Landsbyudvik-

samarbejde. Vi er så at sige vokset op sam-

lamme et folk. Her kommer vigtigheden af

lingskomiteer i Kontagora-området” blev

men og har derfor dybe, man kan nærmest

familierelationen ind. Vi har brødre og sø-

afsluttet med et tilfredsstillende resultat.

kalde det familiemæssige bånd. Bånd, som

stre i Nigeria, som dagligt står med store

Komiteer er oprettet, brønde gravet og et

ikke blot kan kappes med et pennestrøg,

udfordringer på den ene eller anden måde.

stort engagement i lokalbefolkningen er

men som binder os sammen i personlige re-

Løbende tæt kontakt og ikke mindst forbøn

igangsat. Det andet projekt ”Landbrugs-

lationer, fælles historie og et fælles ansvar

for den enkelte, kirken og landet er derfor

projekt i Todi Stift” havde til formål at

for hinanden. Et fælleskab, som ikke alene

af stor betydning. Vi har et fælles ansvar for

igangsætte forbedrede landbrugsteknik-

bygger på økonomisk afhængighed af hin-

hinanden, som vi ikke må svigte.

ker. Et kerneelement er en låneordning

anden.

Festligt indslag ved kirkemødet i Demsa 2012

med udlevering af okser og plove, så befolkningen i stiftet, hvor stor arbejdsløshed hersker, kan tage ansvar for det daglige brød, samt forsøge at starte en lille forretning, hvor pløjning bliver tilbudt til naboen. Projektets succesmål blev opnået. I maj 2013 blev et nyt biavlsprojekt i Bonotem Stift godkendt i DMR-U. Projektet vil i de kommende år, 2013 – 2015, blive støttet med 458.202 kr. Et tørtidslandbrugsprojekt langs Gongola floden i Gongola stift er på beddingen og forventes indsendt til godkendelse i løbet af 2013.


27 Nigeria

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Evangelisation

Håndværkerskolen

REMI

Timawus Linus, leder af LCCN’s evangelisa-

På håndværkerskolen i Numan uddannes

Skolen for børn med og uden

tionskontor, står for fordelingen af Mission

årligt fortsat et antal unge mekanikere og

handikap

Afrikas tilskud. Tilskuddet består bl.a. af et

snedkere/tømrere. Disse elever udstyres

I efteråret 2012 gennemførte Lilly Krarup

løntilskud til ca. 75 af kirkens evangelister,

alle med en værktøjskasse til brug ved

og andre erfarne tegnsprogsundervisere

kaldet aikaku, støtte til fulaniarbejdet ud

etablering af eget værksted efter ud-

det sidste planlagte kursus (støttet af

fra Baba Linus Centret, støtte til Bibelsko-

dannelsen. Mission Afrikas tilskud går til

DANIDA via Dansk Missionsråds Udvik-

len Gulbin Boka i Kontagora samt støtte til

værktøjskasser, drift og nyinvesteringer.

lingsafdeling) for døvelærere og forældre

kurser for evangelisterne.

Kaja Nemuel har i en årrække været

til døve børn. Dette initiativ har været til

ansat som regnskabsfører på skolen.

stor gavn for alle. Der er blevet sat stor

Efter pensioneringen yder hun fortsat en

fokus på, hvad det vil sige at være døv, og

frivillig indsats på kontoret.

forskellige foranstaltninger er sat i værk,

Økonomi 2013: 511.000 kr.

så de døve får mulighed for at være en

Økonomi 2013: 70.000 kr.

naturlig del af skole, kirke og samfund. Mission Afrika støtter fortsat op om aktiviteterne for de døve på skolen.

NIGERIA Kontagora

Økonomi 2013: 65.000 kr.

Kaduna Jos Bukuru

Numan

Yola

Jimeta Mbamba

Abuja

Dakka

Gadebørnsarbejdet

Brønnum Lutheran Seminary (BLS)

City Ministries i Jos Arbejdet blandt børn, der ender på

Behovet for veluddannede præster i kirken er fortsat stort. Igennem årene har Mission

gaden på grund af fattigdom, familiepro-

Afrika støttet skolen på Mbamba med danske undervisere i kortere eller længere tid. For

blemer, sygdom, dødsfald eller anklager

tiden er der ingen danskere på listen over undervisere, men Mission Afrika støtter fortsat

om hekseri og lever uden daglig omsorg,

skolen med et årligt driftstilskud, da skolepengene og andre tilskud fra LCCN ikke dækker

skolegang og naturlige familierelationer,

alle udgifter. Økonomi 2013: 33.000 kr.

er fortsat nødvendigt og omsiggribende. Anne Karin og Peter Michael Lauritzen har nu i en årrække været og er fortsat dybt engageret i dette arbejde. Peter

Theological College of Northern Nigeria (TCNN)

Michael bl.a. med administration af

Mange af LCCN’s præster har mulighed for videreuddannelse på TCNN i Bukuru, hvor

uddannelsesstøtte til de ældre drenge

Ingelise og Regin Benner nu i en del år har haft deres dagligdag. Regin lægger energien i

og Anne Karin primært som rådgiver og

engagerende undervisning og diskussioner blandt de studerende, og Ingelise er engageret

daglig støtte for arbejdet på skolen og i

på den tilknyttede kvindeskole. Kvinderne bliver her udrustet og får opgraderet deres kom-

bofællesskaberne i Gyero.

petencer, så de sammen med deres mænd kan være gode rollemodeller og undervisere i

Økonomi 2013: 151.000 kr. + løn

menigheden. Økonomi 2013: 25.000 kr. + løn


28 Sierra Leone

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Det Anglikanske Stift i Bo Af Carsten Bruhn-Lauritsen, partnerkoordinator

Mission Afrika har i en del år ikke haft fast udsendte medarbejdere i landet, men ved årsskiftet 2013 rejste Mette og Alex Bjergbæk Klausen ud i en foreløbig treårig periode for at bistå Det Anglikanske Stift i Bo (ADB) i uddannelse af lægfolk og præster. Antallet af præster og uddannede lægfolk

inflationen er voldsom. På trods af det er

blev voldsomt reduceret under den ti år lan-

landet i øjeblikket det land blandt Mission

ge borgerkrig, og først nu har ADB overskud

Afrikas partnerlande, som det er mest sik-

og motivation til at prioritere denne opgave.

kert at færdes i. Men de store uligheder og

Uddannelse af dygtige ledere i de enkelte

ungdomsarbejdsløshed er dog altid en kilde

menigheder er også afgørende for udvik-

til pludselig opståede interne konflikter.

Freetown

Sierra Le Kangahun Moyamba

Bo

ling i de enkelte landsbysamfund, både med hensyn til uddannelse, erhverv og sundhed.

Partnerskab Gobaru

Det daglige samarbejde efter partnerskabsDer var med bekymring set frem til præsi-

konferencen i marts 2012 er lykkedes. Der

dentvalget i Sierra Leone i efteråret 2012.

er fortsat udfordringer med hensyn til øn-

Valget blev dog afviklet roligt, og den sidden-

sker og visioner i forhold til menneskelig og

de præsident Ernest Koroma blev genvalgt.

økonomisk kapacitet. Men når vi går sam-

Landet er fortsat et af verdens fattigste, og

men, er det muligt at tage små skridt i den

ve Slots Ungdomsskole. Turen var den første

rigtige retning. Problematikken med, at ”vi

for Mission Afrika, Afrika InTouch og ADB. Vi

har midlerne”, er til stadighed en kilde til

havde derfor bedt tidl. volontør/korttidsmis-

samtale og udvikling. Det lokale ejerskab er

sionær i Sierra Leone Karen Vestergaard om

af afgørende betydning for en sund udvik-

at deltage i turen, for at vi kunne lære, hvor-

ling, også når det gælder partnerskabet.

dan en sådan udvekslingstur kunne blive en god oplevelse for alle parter. Den næste tur

Skolebesøg

blev gennemført med elever og lærere fra

Som en ny aktivitet er der i de første måne-

Skrødstrup Efterskole. Elever og lærere fra

der af 2013 gennemført to skolebesøg. Det

begge skoler giver udtryk for, at det var en

første besøg var elever og lærere fra Rydha-

kæmpe oplevelse, som åbnede nogle vinduer til et fællesskab med mennesker med helt andre muligheder end dem selv og en

Kvinder i aktion Læse-skrivetræningskurserne, som Mothers’ Union igangsatte for et par år siden, gennemføres fortsat med stor succes. Over 100 kvinder i seks landsbyer har nu gennemført første del af kursusrækken. Flere landsbyer og menigheder ønsker ligeledes at få tilbuddet, men antallet af undervisere er ikke så stort, så mange må vente lidt endnu. Lederen af disse kurser, Katumu Fonnie, var i Danmark i efteråret 2012 for at gennemføre et tre-måneders kursus på Diakonhøjskolen. Økonomi 2013: 40.000 kr.

meget anderledes kultur, end de var vant til.

Volontører På grund af valget i efteråret 2012 var der ingen danske volontører i landet, men i foråret har vi igen haft udsendt to unge sygeplejersker til sundhedsklinikken i Kangahun. Her har de haft en dagligdag, som ikke har været at sammenligne med det danske sundhedsvæsen, men de har også oplevet en engageret stab, som trods manglende rindende vand og elektricitet alligevel gennemfører daglige fødsler, behandling af småbørn, sårbehandling m.m. til stor nytte for befolkningen i Kangahun og omkringliggende landsbyer.


29 Sierra Leone

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

ADB administrationen

Fred og udvikling Træning af frivillige fredsmedarbejdere/

aktivitet. Flere skoler ønsker at være en

konfliktløsere har fortsat stort fokus lige-

del af denne aktivitet, så støtten fra Mis-

som træning af konfliktgrupper i lands-

sion Afrika er fortsat kærkommen for at

byerne har det. Freds-fodboldklubberne

holde alle aktiviteter i gang.

i landsbyerne er ligeledes en fortsat

Økonomi 2013: 60.000 kr.

Det faste personale på kirkens hovedkontor er dagligt presset på grund af en svag økonomi. Kirkens menigheder er ikke trofaste med at indbetale bidrag til hovedkontoret. Årsagerne kan være mange, men én af dem er den udbredte fattigdom blandt almindelige mennesker i Sierra Leone. Mission Afrika har igennem de seneste fem år ydet et tilskud

eone

Sundhedsklinik

Teologisk førstehjælp

personale og præsterne. Økonomi 2013: 33.000 kr.

Aktivitetsniveauet på og ud fra klinikken

Kirken har sat på fokus på evangelisation

i Kangahun er stigende. Flere af medar-

gennem de seneste par år, og langsomt,

bejderne har været med i mange år, og

men sikkert er man nu ved at finde en

der er et fint og udbygget samarbejde

strategi. En evangelisationskomite er

med de sierraleonske sundhedsmyndig-

nedsat med kompetente folk, som i et

heder. En stor udfordring for klinikken er

tæt samarbejde med Mette og Alex

vedligeholdelse af de tekniske installatio-

Bjergbæk Klausen i de første måneder af

ner i forbindelse med brønd og lys. Der

2013 er i gang med at afdække kapacite-

arbejdes i øjeblikket på at få uddannet

ten i de enkelte menigheder til brug ved

og fast tilknyttet en person med de rette

fastlæggelse af en fremtidig strategi.

kvalifikationer.

Økonomi 2013: 25.000 kr. + løn

til lønninger blandt det administrative

Økonomi 2013: 33.000 kr.

Alex Bjergbæk Klausen underviser en lille menighed i Kpatema


30 Cameroun

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun Af Thore Eklund, partnerkoordinator

Volontører med gadebørn

Aktivitetsniveauet har langsomt, men sikkert udviklet sig løbende siden Brødrekirken og Mission Afrika indledte samarbejdet i 1997. Særligt Brødrekirkens iver efter at forkynde evangeliet er en stærk drivkraft. I årets løb har Brødrekirken udformet en ny 5-årig aktivitetsplan. I den anledning afholdt sekretariatet og bestyrelsesformand Thomas Hansen partnerskabsforhandlinger med Brødrekirken i november 2012. Hovedpunkterne for mødet var: • Storbyevangelisering og udvikling bliver

Volontører og 50+

en fremtidig prioritet, da Brødrekirken har et stort ønske om at styrke sin kapa-

Årets ti unge volontører har arbejdet ved

citet og indsats i storbyerne, som vokser

kirkens hovedkontor og præsteskolen i

i disse år.

Kaélé. 50+ har haft en gruppe på 9 delta-

• Efter en stor evangelisationsindsats i Tchad, finansieret af Brødrekirken selv,

gere, som har færdiggjort en udvidelse af gæstehusene ved hovedkontoret.

Cam Ny platform for udviklingsaktiviteter Brødrekirken har etableret en

undersøges Mission Afrikas mulighed for

selvstændig NGO, som skal vareta-

at støtte de udstationerede præster og

ge kirkens sociale og diakonale arbej-

evangelister.

Douala

de. Organisationen, som har navnet

• I de nye evangelisationsområder er det

• Brødrekirken ønsker igennem besøg til

CAPDI/EFLC, er godkendt af myndig-

ofte svært for en ung menighed selv at

Danmark og besøg fra Danmark at være

hederne, og snart flyttes nuværende

finansiere et kirkebyggeri. Muligheden

med til at inspirere det danske kirkeliv

og kommende udviklingsaktiviteter over

for støtte i form af hjælp til tag, vinduer

gennem volontørprogrammet, 50+ grup-

i denne nye platform.

og døre vurderes.

per, venskabsmenigheder og studiegrup-

• Brødrekirken ønsker at prioritere aktiviteter, som støtter kristne-muslimske relationer.

EFLC og Mission Afrika arbejder aktuelt med

per. • Korttidsmissionærer inden for specifikke fagområder prioriteres.

disse aktiviteter og tiltag: • Afsøge ekstern dansk finansiering til landbrugsudviklingsprojektet Pacovipe II. • Udarbejde et uddannelsesforløb, som vil øge medarbejdernes kapacitet på det udviklingstekniske område samt indføre

Seminarer og opfølgning

et nyt uddannelsesmodul på bibel- og præsteskoler. • Afdække mulighederne for et urbant ud-

Seminar for evangelister Inspiration, erfaringsdeling og ny viden er

arbejder blandt fulanifolket. Hun samler

vigtigt for evangelisterne, som tit arbejder

evangelisterne til seminarer med fokus

meget isoleret. Derfor støtter vi hvert år

på, hvilke bibeltekster der er velegnede til

seminarer for evangelisterne, i år afholdt i

brug i fulanievangelisation, samt på sund-

Yagoua og Garoua.

hedsundervisning, så evangelisterne kan Økonomi 2013: 40.000 kr.

hjælpe fulanifolket, som ofte lever langt fra sundhedsklinikker. Hun er ligeledes med i et

Opfølgning af fulanerevangelister

udvalg, som arbejder med en ny strategi for

Kirsten Højgaard følger via besøg i Nord-

fulanerevangelisation.

cameroun en gruppe evangelister, som

Økonomi 2013: 60.600 kr.

viklingsprojekt i Douala, hvor Brødrekirken har en større menighed. • Støtte til etablering af CAPDI/EFLC I februar blev en fransk familie kidnappet og bortført af Boko Haram fra Nordcameroun til Nigeria, hvilket har medført indskærpelser i forhold til udstationeret personale og besøg til området. Vi håber, at dette var et engangstilfælde, og at sikkerhedsbilledet igen vil stabilisere sig i Nordcameroun.


31 Cameroun

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Kousséri

Evangelister Brødrekirken har alt i alt over 800 evan-

Maga Maroua Pouss Kaéle

gelister, som arbejder målrettet med at forkynde det gode budskab i Cameroun.

Yagoua

Mission Afrika støtter pt. 90 evangelistfamilier, som hovedsagligt arbejder i nye

Garoua

områder, hvor Brødrekirken er ved at etablere menigheder. De kommer rundt til fods, på cykel, på knallert og med

Poli

båd og opererer hovedsagligt i svært

Præsteskolen i Kaélé Ngaoundéré

Skolen er opgraderet til at tilbyde uddannelse på bachelorniveau. Videreud-

tilgængelige områder i Nordcameroun: i bjergene, ved de store søer og ofte langt væk fra alfarvej. Evangeliet skal frem uanset vejr, føre og afstand. Økonomi 2013: 464.000 kr

vikling af skolen er vigtig, og vi er derfor blevet forespurgt om at hjælpe med at opbygge en selvstændig administration. Vi støtter også et efteruddannelsesforløb for kirkens præster, som afvikles i Kaélé.

eroun

11 præstestuderende har fået støtte til bacheloruddannelsen, og en præst modtager støtte til videreuddannelse på universitet i Yaoundé.

Yaoundé

Økonomi 2013: 464.000 kr

Administration af mission Støtte til drift af evangelisationsafdelingen Der ydes støtte til drift/genåbning af evangelisationsafdelingen, som har været ude af drift i flere år. Desuden er der

Container til skolearbejde

givet et tilskud på 20.000 kr. til trykning af evangelisationsmateriale.

Radio Maga

Med støtte fra Danidas program ”Gen-

Radio Maga anvendes i arbejdet med

med skole- og kontormøbler til kirkens

Støtte til drift af kontor

at evangelisere og oplyse befolkningen

præste- og bibelskoler.

for international mission

Økonomi 2013: 60.000 kr.

brug til Syd” er der sendt en container

i sendeområdet i en radius på 70 km

Økonomi 2012: 67.000 kr.

Der gives et tilskud til drift af dette kon-

fra landsbyen Maga om udvikling og

tor, som har til opgave at følge op på per-

sundhed.

sonale og aktiviteter uden for Cameroun, pt. missionærer i Mali og Tchad.

Økonomi 2013: 42.000 kr.

Økonomi 2013: 21.000 kr.

Kirkens ledere styrkes Kirkens administration

Provsti-, stift- og institutionsledere

Der gives et bloktilskud til drift af kirkens

flerårigt undervisningsforløb. Målet er at

administration. En del af dette beløb

kapacitetsopbygge lederne for at fremme

retter sig mod at hjælpe EFLC med afrap-

en decentraliseringsproces samt styrke

portering og opfølgning på de mange

ledelsen af kirkens institutioner. EFLC har

En projektgruppe i Afrika InTouch bestå-

opgaver, som støttes af Mission Afrika,

frem til i dag ikke haft en struktur for sine

ende af tidligere volontører er medan-

bl.a. gennem aflønning af en deltidsmed-

seks stiftskontorer. Der er derfor behov

svarlig i arbejdet med ca. 20 gadedrenge i

arbejder. I 2013 er der bevilliget penge til

for hjælp til indretning og IT-investeringer,

Garoua. Der er nu taget hul på at bygge et

en ny bil, som skal aflaste kirkens biler i

så den planlagte decentralisering kan

nyt center til disse drenge, en byggepro-

forbindelse med volontører og besøgende

tage yderligere et skridt fremad.

ces, som vil blive afviklet i etaper over

fra Mission Afrika. Økonomi 2013: 148.000 kr. + bil 230.000 kr.

har deltaget i seminarer som led i et

Økonomi 2013: 65.000 kr. til seminarer, 85.000 kr. til indretning og investeringer i IT.

Gadebørn

flere år. Økonomi 2013 - via AIT: 180.000 kr.


32 Mali

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Luthersk Brødremission i Mali

MFLM Kvinde med sine nye geder, som hun har

Af Thore Eklund, partnerkoordinator

fået som del af projektet PPADVE, som giver hende nye muligheder for at forsørge

Mission Fraternelle Lutherienne au

over Nordmali. Den forværrede sikkerheds-

Mali (MFLM) er platformen for Mis-

situation har haft stor indflydelse på vort ar-

sion Afrikas forkyndende og udvik-

bejde i Mali, herunder kan nævnes:

lingsmæssige arbejde i Mali. Det er en trosbaseret organisation, som Mission

• Missionærfamilien Bachirou, som var

Afrika har stiftet sammen med Brød-

placeret lige syd for Sévaré i Nordmali, er

rekirken i Cameroun, og vi er sammen

evakueret hjem til Cameroun, hvor de nu

ansvarlige for organisationen.

er i gang med efteruddannelse. • Generalforsamlingen i MFLM, som skulle

Vi har lige stort mandat og lige indflydelse

have været afholdt i Bamako i starten af

på at løse de opgaver, som vi er i gang med

februar, måtte flyttes til nabolandet Se-

i Mali. Der er ikke længere tvivl om ejer-

familien.

Udviklingsafdelingen Etienne Dembele er vor maliske udviklingskonsulent. Han er knyttet til arbejdet i Mali samt konsulent på udviklingsarbejdet i Cameroun på halvtid. Budget dækker her kontordrift, rejser og løn. Økonomi 2013: 156.000 kr.

negal.

skabet: vi er sammen, det er vores fælles

• Siden september 2012 har vi ikke kunnet

projekt, som skal hjælpe kirkerne i Mali. Vi

rejse til Mali, da rejsevejledningerne fra

været mindre dramatisk for vore missionæ-

har rykket grænserne og udfordret os selv

udenrigsministeriet fraråder indrejse.

rer. Det har blandet andet resulteret i, at de

og vores partner med et ligeværdigt samar-

• Vore missionærer melder om en hver-

er gået ind og har overtaget vigtige opgaver,

dag, som giver udfordringer. Kontrol-

som vestlige missionærer har haft, i forhold

punkter og sikkerhedstjek er en del af

til de kirker vi samarbejder med i Mali.

bejde i Mali. Når vi skal lave status for vort engagement

dagligdagen, priserne på varer stiger, og

i Mali, kommer vi ikke udenom at benytte

elforsyningen i byer er begrænset.

I april og maj kom der meldinger om, at situationen var ved at normalisere sig i syd, og

ordet ”krig” for begivenhederne i Nordmali. Massive franske styrker påbegyndte i januar

Mens mange vestlige missionærer har måt-

krigen i nord godt i gang med at fordrive de

”Operation Serval” rettet mod militante is-

tet forlade Mali blandt andet på grund af

militante islamiske grupper ud af Mali. Over-

lamiske grupper, som havde taget kontrol

frygt for kidnapning, har sikkerhedsbilledet

gangsregeringen har planlagt valg i juli 2013.


33 Mali

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

MFLM – evangelisation/mission De fem missionærfamilier i Mali er med til at

Udgifterne dækker løn, transport, drift samt

Familien Djong Nowa arbejder i Oussou-

ivaretage ansvaret for 10 mindre menighe-

afholdelse af generalforsamling.

bidjania, hvor der er to lokale kirker med

der, hvor der tilsammen er 335 medlemmer.

tilsammen ca. 90 medlemmer, som de

I løbet af det sidste år er det kommet 20

arbejder på at hjælpe frem til selvstændig-

nye kristne, og der blev døbt 37 personer.

Økonomi 2013: 603.000 kr.

hed. Fra januar flyttede denne familie til Bafoulabé for at lede en bibelskole.

Familien Salissou arbejder i Ouassala, hvor de ønsker at grundlægge en ny kirke sammen med en lille luthersk kirke. Pt. er der ca. 12 medlemmer.

MALI

Familien Moulna Pierre arbej-

Timbuktu

der med kapacitetsopbygning

Gao

og storbymission for den lille lutherske kirke i Bamako, hvor der er 122 medlemmer. Samtidig er Oussoubidjania Pierre administrator for MFLM’s evangelisationsarbejde. Bafoulabé

Douentza

Sévaré

Ved generalforsamlingen i Senegal

Tené

Ouassala Mantali

MFLM’s fremtidsplaner blev der lagt nogle linjer for det fremtidige virke i MFLM. Et uddrag af disse er:

Bamako

Familien Afrignigue Dangassa

arbejder i Dangassa, hvor

Familien Souley Manou arbejder

der er en lille kirke med

i Manatali, hvor der er fire husme-

42 medlemmer.

• Der er underskrevet en samarbejdsaftale med Normisjons missionsarbejde i Mali. De støtter økonomisk

nigheder med tilsammen ca. 69

med et beløb på ca. 70.000 kr. til en

kristne, som mødes til gudstje-

ny missionærfamilie, som skal lede

neste.

Salomon Koda er en ny missionær, som ankom til Mali i april. Hans opgave bliver at lede bibelskolen i Bafoulabé. Han er nu på sprogstudier og tager tilbage til Cameroun i september for at hente sin kone og fire børn for så at starte sin tjeneste i Mali.

den bibelskole, som den lille lutherske kirke i Vestmali driver, i en fireårs periode. • Der skal arbejdes målbevidst med en personalehåndbog for MFLM. • Strategier og arbejdsmetoder skal afklares og beskrives.

Pilotprojekt PPADVE

• Der skal opretholdes et antal på syv familier i de kommende tre år. • Der skal afdækkes muligheder for at samarbejde med andre lutherske kirker i regionen, herunder ønsker Dette projekt retter sig mod forbedring

MFLM at søge medlemskab i LUC-

af indtjeningsgrundlaget for kvinder i

WA, vestafrikansk afdeling af Det

Dangassa-området i Mali. 115 kvinder har modtaget tre geder hver, som skal benyttes til avl. 130 kvinder har lært at

Lutherske Verdensforbund. • MFLM søger medlemskab i det maliske kirkeråd.

lave organisk gødning og har frem til nu

• Hvis der erhverves positive erfarin-

produceret ca. 30 tons, som sælges på

ger fra pilotprojektet i Dangassa,

det lokale marked.

undersøges støttemulighederne for

Økonomi 2013: 321.000 kr., heraf 284.500 fra DMR-U/Danida

et miniprojekt fra DMR-U for at videreføre disse erfaringer.


34 Den Centralafrikanske Republik

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika

Kirkepræsident André Golike med præster og kirkeband ved gudstjeneste i Bouar

Af Thore Eklund, partnerkoordinator

Mission Afrika har siden 1983 samarbejdet med denne kirke. Gennem tiden har både landet og kirken været udsat for mange udfordringer, som har krævet meget af landets befolkning og kirkens medlemmer. At skulle fungere som kirke i et af verdens fattigste lande er ingen nem opgave. Hvis vi dertil lægger store politiske og økonomiske problemstillinger, kan vi hurtig konkludere, at konteksten og levevilkårene for kirken og dens medlemmer er meget udfordrende. Siden december 2012 har det været meget vanskeligt for kirken at opretholde normal drift af projekter og aktiviteter.

Politiske udfordringer Det har murret længe blandt rebellerne, som kalder sig for ”Alliance Sélèka”. De hævder, at den daværende leder Bozizé viste et meget lille engagement for at opfylde den fredsaftale, som blev indgået under den sidste konflikt i landet. Denne murren resul-

Fulanipigeskolen

Kapacitetsopbygning

Skolen har i år undervist i alt ca. 140

Mission Afrika støtter sammen med

piger fra Bohong og nærliggende lands-

andre internationale partnere drift af kir-

byer på fire forskellige klassetrin. Kirken

kens administration, herunder lønninger

ønsker at fremme pigers mulighed for at

og transport.

limsk baggrund. Foruden traditionelle skolefag undervises der i håndarbejde, madlavning, dyrkning af grøntsager o.lign. Det er et stort ønske at kunne udvide denne aktivitet med yderligere

terede i, at Alliance Sélèka med støtte fra

to års skolegang, således at pigerne kan

grupperinger i Tchad og Sudan startede sin

komme igennem hele grundskolen.

fremrykning mod landets hovedstad Bangui

Økonomi 2013: 23.000 kr

komme i skole, specielt piger med mus-

Styrkelse af administrationen Mission Afrika har reserveret et beløb, som skal bruges til den proces, som er sat igang med at styrke kirkens administration, herunder også betaling af ekstern revisor. Økonomi 2013: 76.000 kr.

Økonomi 2013: 67.000 kr.

i december sidste år. De mødte ingen eller kun lidt modstand på vej mod Bangui og stod nu har taget hul på en proces, som kræver

i januar 2013 kun 60-80 km fra byen. Efter

både tålmodighed og tid.

flere forhandlinger uden resultat endte det

hos kirken i Centralafrika. Kirkens partnere

hele i et nyt statskup den 24/3, hvor Alliance

har sammen med kirkens ledelse og en eks-

Sélèkas leder Michel Djotodia udnævnte sig

tern revisor afdækket mange områder, hvor

Brug for forbøn

selv til ny leder for landet. Efter statskuppet

vi som partnere har behov for at følge op. På

Vi mødtes med kirkens ledelse i april i Came-

befinder landet sig i en lovløs tilstand, hvor

bagrund af anbefalinger fra en ekstern revi-

roun for at diskutere de mange udfordringer,

rebeller og andre væbnede grupper rejser

sor er der udarbejdet en plan for, hvordan vi

som både land og kirke står over for. En af

rundt og plyndrer og stjæler. Kirkens ejen-

kan hjælpe og gå sammen med kirkeadmi-

konklusionerne var her, at vi bedst støtter

domme og projekter er flere gange blevet

nistrationen for at styrke dens kapacitet og

kirken i den aktuelle situation ved, at de som

plyndret eller forsøgt plyndret.

Bankerne

kompetence. Mission Afrika har i år valgt at

kirke og vi som partner forsøger at mobili-

er lukkede, og med tilstedeværelse af rebel-

skære lidt i den økonomiske støtte til kirken

sere de kristne i og udenfor Centralafrika til

ler er det svært at få varer eller penge ind i

for at kanalisere midler til at hjælpe kirken

at bede for situationen. Når der igen kan

landet. Det siger sig selv, at kirken og dens

med at få en bedre udrustet administration.

komme penge og varer ind i landet, vurde-

aktiviteter lider under disse vilkår.

Kirken og dens partnere har udnævnt et ud-

res det, at midler til løn, sundhedscentre og

valg, som har til opgave at følge denne pro-

de projekter, hvor der ydes direkte hjælp til

Økonomiske udfordringer

ces og sikre, at vi sammen med kirken når

befolkningen, skal prioriteres. På kort sigt

Der er i de seneste to år afdækket en mang-

de mål, vi har for at forbedre kirkens admini-

kan der blive behov for nødhjælp til de, som

lende kompetence og svag administration

stration. Vi ved fra tidligere erfaringer, at vi

er hårdest ramt.


35 Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Den Centralafrikanske Republik

Evangelisation Mission Afrika støtter driften af evangelisationsafdelingen, som har tre personer ansat. Målsætningen er at udruste, sikre og styrke evangelisationsarbejdet i kirken. Der gives også støtte til et team, som arbejder med fulanerevangelisation og

Bohong Bouar

Centralafrikanske Republik

især hjælper denne nomadegruppe med at bosætte sig. Økonomi 2013: 88.000 kr.

Bangui

Mor-barn-centeret

Uddannelsesstøtte I år er der givet støtte til en af kirkens præster, som tager en tillægsuddannelse i teologi, og en af Mor-barn-centerets ansatte, som uddannes til jordemoder.

Centeret arbejder med at forbedre

national kampagne mod polio. Over 600

sundhedssituationen for befolkningen i

børn følges for underernæring med støtte

og omkring Bohong. Der er pt. 21 medar-

fra FN’s fødevareprogram. Med hjælp fra

bejdere, og de har i 2012 behandlet 10.850

Y’s Men Region Danmark har centret nu fået

sygdomstilfælde, herunder 500 fødsler. De

en ny ambulance. Centrets lokale indtægter

hyppigste sygdomstilfælde er malaria, som

fra konsultationer m.m. er 150.000 kr. og

eksempelvis er 83 % af sygdomstilfældene

den totale økonomi 363.000 kr.

for børn under 5 år. Der er vaccineret 2.308

Økonomi 2013: 87.500 kr

Økonomi 2013: 213.000 kr.

personer fra centret samt 11.781 under en

Fælles Kristen Mission i Vestafrika (JCMWA) Af Thomas Magadji, leder af JCMWA

Det seneste år har JCMWA har besøgt 12 medlemsorganisationer med det formål at genoplive vore relatio-

Derfor kan de fulaner, der fremover er Kristi

ner og udveksle strategier og udfordringer i arbejdet

disciple, gennem deres hyrde- og nomade-

blandt fulanerne.

tilværelse være kanaler for mission og forkynde evangeliet for andre. Når alt kommer til alt repræsenterer fula-

Der er også arrangeret fire seminarer til

Fulanernes århundrede

nerne for JCMWA den mest interessante

styrkelse af kapaciteter i fællesskab med

Fulanifolket anslås til ca. 30 millioner, som

missionshistorie i Afrika i det 21. århund-

nogle af medlemsorganisationerne, med

lever i mindst 20 lande i Afrika syd for Saha-

rede. Det er deres århundrede, både hvad

i alt 132 deltagere. Emnerne omfattede

ra. De anses stadig for et folkeslag, som ikke

angår frelsen og promovering af en mis-

blandt andet den vedvarende forpligtelse til

er nået med evangeliet. Flertallet er land-

sion for fremtiden, ledet af fulaner. At mo-

at forkynde det gode budskab for fulanerne

brugere og analfabeter. Fulanerne er derfor

bilisere, bevidstgøre og uddanne kirkerne,

gennem strategien ”Mennesker for Fred” og

en glemt minoritetsgruppe, hvad angår ud-

missionen og fulanerne selv med henblik

strategien om at læse Guds ord på tværs af

dannelse og bekæmpelse af analfabetisme,

på at intensivere forkyndelsen af det gode

fulanernes kulturelle liv og Abrahams histo-

sundhed og udbredelse af evangeliet. Deres

budskab om Kristus er en stor udfordring,

riske løfte om at adlyde Gud. Resultatet af

mangeartede kontakt med andre etniske

som optager JCMWA meget. For som efter-

Abrahams lydighed og trofasthed over for

grupper fornyes konstant via deres kvæg-

kommere efter Abraham er de også hyrder,

Gud er en stor opmuntring for de kristne fu-

vandringer. Det har gjort dem mere åbne

og Gud Herren har brug for dem til at skabe

laner til også at være trofaste, så deres folk

og disponerede for at modtage nye ideer

én hjord, hvor han regerer som den eneste

får del i løftet om frelsen i Kristus.

om udvikling, uddannelse og kristendom.

hyrde (Johs. 10). Økonomi 2013 – 75.000 kr.


36 Dialog og religionsmøde

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Kristen-muslimske relationer Af Arngeir Langås, partnerkoordinator

ge partnere. George Makeen er Mission Afrikas adopterede medarbejder hos SAT-7. Han er 34 år, fra Egypten, gift og har to små børn.

Mission Afrika er involveret i projekter med fokus på relationer mellem kristne og muslimer i Afrika, Mellemøsten og

Økonomi 2013: 292.000 kr. + løn.

Danmark.

SAT-7

PROCMURA Målet for Program for Kristen Muslimske Relationer i Afrika (PRO-

SAT-7 sender kristent satellitfjernsyn til Mellemøsten og Nordafrika

CMURA) er ikke kun konstruktivt samarbejde med muslimer for fred

døgnet rundt på fire kanaler: SAT-7 Kids, SAT-7 Arabic, SAT-7 Türk (på

og fredelig sameksistens, men også troværdigt kristent vidnesbyrd

tyrkisk) og SAT-7 Pars (på persisk). Seerundersøgelser viser, at 14

hvor kristne lever sammen med muslimer. PROCMURA’s fredsar-

millioner ser programmerne, deriblandt mange børn i Irak og Saudi-

bejde er en del af organisationens kristne vidnesbyrd, men udover

Arabien.

det udruster man ved hjælp af uddannelse kirkerne til at være troværdige og ansvarlige vidner om evangeliet.

De store politiske omvæltninger i Mellemøsten har udfordret SAT-7 til at finde sine ben i den nye situation. Med en konstruktiv bredde i

PROCMURA har haft sit mest intense år nogensinde. På grund af de

programfladen og kreative og dristige nyskabelser tilfører SAT-7 re-

religiøse aspekter i Nigerias uroligheder, hvor blandt andet kirker

gionen det bedste, den magter, båret af empati, overskud og glæde.

udsættes for bombeangreb, har PROCMURA besøgt landet gentagne gange og i samarbejde med landets kirker arbejdet for fredelige

Et af programmerne hedder ”Bridges”. Det er et aktualitetsprogram,

løsninger. PROCMURA’s formand er den anglikanske biskop i den

der ledes af George Makeen, som er SAT-7’s teologiske rådgiver og

uroplagede by Kaduna, hvorfra han op ibygger fred og forsoning

programdirektør. I studiet inviteres politikere, kristne og muslimske

med muslimske ledere.

religiøse ledere, tænkere og andre for at belyse aktuelle temaer på en fordomsfri måde. Blandt andet blev der lavet et interview med

Mission Afrika har været til stede i Afrikas Sahelregion i 100 år. På

en tidligere jihad-kriger, som reflekterede over, hvor meget længere

den baggrund blev der i januar 2013 i samarbejde med PROCMURA

man kan nå med fredelige midler, når man vil forbedre et samfund.

og Mission Afrikas partnerkirke Den Lutherske Brødrekirke i Came-

”Vi blev vildledt,” sagde han.

roun (EFLC) arrangeret en banebrydende konference for kristne og muslimske religiøse ledere i Maroua, Cameroun. Der deltog 70 ima-

I maj besøgte netop George Makeen Danmark, hvor han holdt to

mer, præster og lægfolk fra 12 lande i det fransktalende Vest- og

foredrag på Danske Kirkedage i Aalborg samt på en konference på

Centralafrika: Mali, Niger, Tchad, Den Centralafrikanske Republik,

Aarhus Universitet om arabiske kristne og det arabiske forår. Missi-

Togo, Benin, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Cameroun, Rwanda og

on Afrika har ”adopteret” enkelte medarbejdere hos vores forskelli-

Congos Demokratiske Republik. I kølvandet af konferencen styrker

PROCMURA’s konferencer vidner om farverighed og forskellighed


37 Årsberetning

Mission Afrika - Årsberetninger 2013

Uddannelsesstipendier

PROCMURA sit engagement i regionen. På grund af krigen i Mali og uroen i Den Centralafrikanske Republik er der brug for PROCMURA’s forebyggende fredsarbejde. Generelt er det en region med flere lande, hvor de kristen-muslimske relationer kun i beskeden grad er blevet udviklet.

Er der en læge til stede? Alt for ofte er svaret ”nej” på de sundhedsklinikker, som vore

Danmark fik i september 2012 besøg af PROCMURA’s generalrådgi-

partnerkirker driver. Spørger man efter præsten, jordemoderen

ver Johnson Mbillah sammen med de to centrale religiøse ledere i

eller landbrugsteknikeren, vil svaret mange steder være det

Sierra Leone under og efter borgerkrigen: Sheikh Abu-Bakarr Con-

samme, for der er store og akutte behov for uddannede medar-

teh og pastor Moses Khanu. Det var et vellykket besøg, som inklu-

bejdere ved kirker og udviklingsprojekter, som partnerne driver.

derede deltagelse ved en gudstjeneste i Haderslev Domkirke, hvor

Derfor giver Mission Afrika hvert år uddannelsesstipendier til

biskop Niels Henrik Arendt oplevede frugter af det PROCMURA-

en række unge, som får mulighed for at tage en videregående

arbejde, han selv tog del i i Sierra Leone i 1980’erne, udsendt af

uddannelse. Modtagerne udvælges lokalt af partnerkirkerne

Mission Afrika. Endvidere blev der afholdt en konference på Aarhus

efter fælles aftalte retningslinjer, som lægger vægt på, at mod-

Universitet om religionernes rolle ved konfliktløsning, og i Køben-

tagerne er aktive i kirkerne, og at der er planer om en fremtidig

havn prædikede Sheikh Conteh i den moské på Nørrebro, hvor Ab-

ansættelse i kirken. Uddannelsesstipendierne er dermed ikke

dul Wahid Pedersen er imam.

blot uddannelse til den enkelte, men kapacitetsopbygning af

Ved hovedkontoret i Nairobi bygges der et større kontorkompleks,

hele kirken.

som muliggør lejeindtægter og således en endnu større økonomisk uafhængighed for PROCMURA.

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg blev optaget på universitetet, men vi havde ikke råd til at betale. Det var derØkonomi 2013: 128.000 kr.

for et mirakel, at Mission Afrika blev min hjælp, så jeg kunne studere. Jeg værdsætter hjælpen meget”, fortalte nigerianske

”Vi ønsker at være troværdige og ansvarlige kristne vidner i et interreligiøst miljø, hvor kristne og muslimer er sammen som gode naboer”

Timothy Daniel, da han i sin tid gik på universitetet. I dag er han færdig med sit studie og arbejder som læge – et godt eksempel på, hvordan stipendieprogrammet giver unge mulighed for at tage en uddannelse til gavn for dem selv, deres kirke og hele samfundet. Økonomi 2013: 800.000 Kr.

Johnson Mbillah

Mission Afrika i Gellerup (tidligere KIVIK) Mission Afrika har siden 1996 været engageret i Gellerup. I 2012/13 har Mission Afrika sammen med en initiativgruppe med forbindelse til Danmissions Genbrugsland i Bazar Vest forsøgt at sætte nogle skibe i søen. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det bærer frugt. I forbindelse med besøget af Sheikh Conteh fra Sierra Leone og Johnson Mbillah fra PROCMURA blev der i samarbejde med fire sogne i Aarhus vest og Somalisk Familieforening afholdt et temamøde om, hvordan religion kan bidrage til fred og forsoning. Skoleprojektet ”Din tro Min tro” sigter mod at begynde i Aarhus i efteråret 2013. Moderinitiativet har fungeret i København i en årrække, hvor en kristen, en jøde og en muslim sammen tager ud i skoleklasser og præsenterer deres tro og åbner for samtaler om sameksistens på tværs af religiøse og kulturelle skel. Projektet, der er et af folkekirkens bidrag til integration, får glimrende evalueringer fra skolerne og bifaldes af politikere. Det er ved at blive udbredt til andre stifter, hvorfor Aarhus Stiftsråd har støttet det i 2012 og 2013. Et radioprogram om ”Din tro Min tro” på besøg i Aarhus blev sendt på DR’s religionsrapport 1. juledag.


38 Årsregnskab

Mission Afrika, nr. 4 2013

Årsregnskab for Mission Afrika 2012 Af Anders Bjørnkjær-Nielsen, controller

Mission Afrika blev i 2012 genforenet med Mission Afrika Genbrug. Efter fem års adskillelse blev det klart, at de økonomiske og organisatoriske fordele i én fælles forening er væsentlige og overstiger gevinsterne ved at have to foreninger med hvert sit delformåI. Mission Afrika har således i 2012 haft en

Årsregnskab 2012

betydelig genbrugsomsætning og modtaget

Genbrug integreret i regnskabet

gaver fra private, grupper og fonde gennem blandt andet kontante bidrag, fastgiveraf-

Indtægter til generelle formål:

taler og gavebreve. Sammenlægningen be-

Gaver

tyder, at indtægter såvel som udgifter for-

Offentlige tilskud

bundet med genbrugsbutikkerne fremgår i årsregnskabet. Gaveindtægterne blev samlet på 7.707.365 kr. Det er en stigning på 4,8 % i forhold til

Andre indtægter til generelle formål Omsætning i genbrugsbutikker Tilskud fra Mission Afrika Genbrug Indtægter til generelle formål i alt

Årsregnskab 2011 Mission Afrika Genbrug selvstændig

4.288.904

5.108.158

533.117

503.111

328.144

748.366

25.682.703

0

0

6.175.750

30.832.868

12.535.385

4.007.913

3.723.987

740.082

524.250

1.333.677

0

6.081.672

4.248.237

318.973

333.023

37.233.513

17.116.645

5.093.147

3.752.973

2011. Stigningen skyldes store øremærkede gaver fra organisationer i Danmark. Stignin-

Øremærkede indtægter:

gen i gaver fra danske organisationer opve-

Øremærkede gaver inkl. studieture og

jer et fald i personlige gaver, gavebreve og

volontører

kredsbidrag fra 4.743.145 kr. til 3.852.163 kr.

Øremærkede gaver fra genbrugsbutikker

Et fald på 19 % i forhold til 2011 og 10 % i

DANIDA*

forhold til 2010. Årets samlede resultat blev et underskud på 393.203 kr. Resultatet er tilfredsstillende,

Øremærkede indtægter i alt Øvrige indtægter Indtægter i alt:

idet året har været præget af ekstraordinære udgifter til revisor og advokat til sammen-

Omkostninger

lægningen af de to foreninger.

Evangelisation**

Noter til regnskabet * Tallet fra 2011 fremgår ikke direkte af resultatopgørelsen men udgør kr. 714.427 ** Evangelisation = Evangelisation, Menighedsplantning, Forkyndelse og Oplæring, Styrkelse af lederskab *** Uddannelse inkl. Styrkelse af lederskab **** Diakoni = Forbedrede levevilkår og Omsorg for nødlidende ***** Udveksling = Studierejser, volontører og 50+’ere

Uddannelse***

1.867.239

1.775.570

Diakoni****

2.453.627

1.336.859

561.234

973.545

Udveksling***** Genbrugsteam

3.085.241

0

14.444.062

0

1.942.749

1.836.725

Supporterteam

3.629.780

3.220.022

Ledelses- og økonomiteam

4.001.547

3.229.139

252.554

173.502

Omkostninger i alt:

37.331.180

16.298.335

Af- og nedskrivninger

244.224

306.348

-341.891

511.962

51.312

97.460

-393.203

414.502

Genbrug Partnerteam, sekretariat

Øvrige udgifter

Driftsresultat Finansielle udgifter Årets resultat


39 Økonomi

Mission Afrika, nr. 4 2013

Samlet støtte til partnerne

Sådan blev de indsamlede midler brugt

14 12

12,6

11,92

10

10,39

8 i millioner kroner

6 4 2 0 2010

2011

Hensat til nødhjælp i 2013. Kr. 12.553

Partnerteam

LCCN

Kr. 1.942.749

JCMWA

Nigeria Kr. 3.425.867

Vestafrika Kr. 75.000

2012

SAT-7 Cypern Kr. 672.744

Overskud i genbrug

City Ministries Gadebørn, Jos Kr. 735.150 8,74

2010

EFLC

EELRCA

8,65

Cameroun Kr. 1.455.978

Centralafrika Kr. 742.222

2011

MFLM

i millioner kroner

82 butikker

85 butikker

7,01

83 butikker

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Mali Kr. 841.519 PROCMURA Dialog Kr. 904.654

ADB

Sierra Leone Kr. 1.109.557

2012

Danidafinansierede projekter Midler fra Danmarks statslige udviklings-

Projekt

Land

Budget & Periode

Gennem

Koordination af bæredygtige kirkelige hiv/aids aktiviteter

Sierra Leone

680.000 kr. 2012 - 2015

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U)

Hiv/aids projekt

Sierra Leone

6.092.900 kr 2011-2016

Danida

Undervisning af døve lærere m.fl. på specialskolen REMI

Nigeria

181.770 kr. 2012-2013

DMR-U

Udviklingsprojekt om gedeavl, kompostering og alfabetisering

Mali

294.466 kr. 2012-2014

DMR-U

Igangværende projekter

samarbejde Danida spiller en vigtig rolle

Afsluttede projekter i 2012

i finansieringen af en række af de projek-

Nødhjælp til fiskerlandsbyen Mano efter brandkatastrofe

Sierra Leone

150.849 kr. 2012

DMR-U

Kapacitetsopbygning af medarbejdere ved ADB gennem kursus på Diakonhøjskolens internationale linje

Sierra Leone/ Danmark

100.000 kr. 2012

DMR-U

Freds- og dialogkonference, PROCMURA

Cameroun

749.556 kr. 2013

DMR-U

Forsendelse af brugte skolemøbler mm. til Cameroun

Cameroun

66.750 kr. 2012

Danida – Genbrug til Syd

Landsbyudviklingskomiteer Kontagora

Nigeria

190.939 kr. 2011-2012

DMR-U

Landbrugsprojekt – Todi Stift

Nigeria

194.382 kr. 2011-2012

DMR-U

Nødhjælp til kristne flygtninge

Mali

163.900 kr. 2012

DMR-U

ter, som Mission Afrika og vores partnere udfører i fællesskab. Oversigten viser de projekter, som er blevet helt eller delvist finansieret af Danida-midler i 2012 og 2013. Projekterne dækker områderne sundhed, uddannelse, landbrugsudvikling, dialog og nødhjælp og udføres i samarbejde med forskellige partnere.


40 Bestyrelsen

Mission Afrika, nr. 4 2013

GENBRUGSUDVALGET

MISSION AFRIKAS BESTYRELSE

Information 2013 Formand

Næstformand

3. medl. af FU

Sognepræst Thomas Hansen, Korsør

Konsulent Henning BechLarsen, Christiansfeld

Seniorkonsulent

Cand. theol. Anne Mie Skak Johanson, Odder

Tegnsprogslærer Lilly Krarup, Snejbjerg

Sognepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig

LEDERE AF PARTNERKIRKER OG -ORGANISATIONER

Jens Nielsen, Vejle

Nemuel Babba Ærkebiskop, Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

Robert Goyek Kirkepræsident, Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

André Golike Kirkepræsident, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik

Emmanuel Tucker Biskop, Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone

Thomas Magadji Generalsekretær JCMWA, Cameroun

Johnson Mbillah Generalrådgiver PROCMURA, Kenya

Terence Ascott Direktør SAT-7, Cypern

Pierre Moulna Koordinator MFLM, Mali

Ingeniør Hans Christian Krarup, Værløse

Sognepræst Signe Dorthe Voldby, Græsted

Poul Dinesen, repr. område Øst

Ellinor Martinussen, repr. omr. Syd (afg.)

Anna Marie Maagaard, repr. område Nord

Ib Olsen, (nyvalgt) repr. Oområde Syd

Sognepræst Signe Dorthe Voldby, Græsted

Seniorkonsulent

Jens Nielsen, Vejle


41 Bestyrelsen

Mission Afrika, nr. 4 2013

Bestyrelsesvalg 2013 THOMAS HANSEN

ARNDT JESSEN HANSEN

Jeg har været med i Mission Afrikas bestyrelse siden 2004 og fra 2009 Mission Afrikas formand. Min drøm og det, som jeg fortsat vil arbejde på, er, at evangeliet kan rækkes videre til nye områder og nye grupper af mennesker. Mit fokus er både mennesker i Afrika og i Danmark.

Mission er kirkens hovedsag, så sandt som kirkens opgave er at bringe evangeliet til verden.

Sammen med evangeliets forkyndelse i ord må følge en indsats for at skabe bedre levevilkår. Noget af det vigtigste, Mission Afrika må gøre i fremtiden, er at være med til at inspirere andre til mission. Inspirationen fra Afrika må også strømme tilbage til Danmark.

Jeg er født i 1948 og har i 29 år gjort tjeneste ved Domkirken i Viborg, de sidste 14 år som domprovst. Nu er jeg altmuligmand ved den gamle klosterkirke i Mariager. Jeg har været rejseleder ved Unitas i en årrække og formand for Folkekirkens Mission i to år. Jeg er gift med sygeplejerske Inga Hansen; vi har tre børn og tre børnebørn.

Midlet til at nå disse mål er et tæt samarbejde med vore partnere. Det samarbejde vil jeg arbejde på at udbygge. En af de vigtige ting, der er sket i de senere år, er de samtaler, vi har haft med partnerne. Disse samtaler har været spændende og skabt bevægelse. Vi lyttede til hinanden og lærte af hinanden. Ejerskab og medejerskab er vigtige faktorer, når folk skal engageres i mission. Det må være til stede både i Afrika og Danmark og både i lederskaber og ud i menigheder og baglande. Vi skal altså ikke kun tale sammen lederskab til lederskab, men forsøge at skabe samtale og samarbejde mellem mennesker og menigheder i Danmark og Afrika. De samtaler og det samarbejde vil jeg være med til at udvikle og fremme.

Jeg har sagt ja til at være kandidat til Mission Afrikas bestyrelse, fordi jeg gerne vil gerne arbejde for, at dette grundsyn integreres i alle sognemenigheder.

I bestyrelsen vil jeg arbejde videre med den sag, som altid har stået højt på min prioriteringsliste: at de enkelte sogne opstiller formål for kirkens klassiske arbejdsområder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. Ethvert sogn bør ved årets udgang redegøre for, hvorledes man har arbejdet med formålene, herunder altså mission, som er hele menighedens sag. Dernæst vil jeg støtte det øgede fokus på mission rettet mod muslimerne. Endelig vil jeg fastholde, at mission er dialog. Ikke dialog som vag og uforpligtende snak, men dialog, hvor vi som kristen menighed tydeligt præsenterer og repræsenterer kristendommen.

AXEL SCHMIDT Jeg har fået en del opfordringer fra ”det gamle bagland” om at opstille til bestyrelsesvalget til september. Og jeg har sagt ja, da min kone Mette og jeg har haft stor interesse for Mission Afrikas arbejde gennem de sidste 30 år. Vi har været udsendt af Mission Afrika først til Nigeria i tre år i begyndelsen af 80´erne og igen til Cypern i 10 år fra 2003 til 2013. I Nigeria var jeg kasserer på LCCN’s hovedkontor i Numan, og på Cypern har jeg været international regnskabschef på SAT-7. Jeg er nu pensionist, og vi er flyttet til København, da Mette har fået nyt spændende arbejde der.

Jeg er uddannet på Handelshøjskolen i Århus (HA og HD/R), og bortset fra de 13 år i Nigeria og på Cypern, har jeg arbejdet som revisor siden midt i halvfjerdserne. Jeg er registreret revisor og har været medindehaver af Bundgaard Revision i Hinnerup, hvor jeg bl. a. havde en del kirkelige organisationer som klienter. Hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen for Mission Afrika, vil jeg mest fokusere på de forretningsmæssige og økonomiske forhold. Det er i vor fælles interesse, at Mission Afrika er en effektiv og fleksibel organisation, hvor ressourcerne udnyttes på en måde, hvor Mission Afrikas primære mål tilgodeses bedst muligt.

PER ENGGAARD HAAHR Jeg er uddannet bygningsingeniør og arbejder pt. i Det Norske Veritas Danmark A/S med vindmølleprojekter. Vi er som familie aktive i Karlslunde Strandkirke. I 2000-2004 var jeg med min familie udsendt til Nigeria. Det var en god oplevelse, som satte sig i vore hjerter. Jeg mener, at jeg er kaldet til at hjælpe i Guds mission her på jorden som et redskab i hans hænder. Der lyder nu et specifikt kald til at træde ind i Mission Afrikas bestyrelse. Da Mission Afrika arbejder med ting, der har min store interesse, vil jeg gerne gå med og gøre en indsats. Som jeg ser det, er Mission Afrika ved at miste terræn, og hvis der ikke sker noget nyt, er jeg alvorligt bange for, at Mission Afrika mister sin berettigelse. Det må der gøres noget ved, og jeg ser to ting, som kan styrke Mission Afrika. Det ene er at styrke involvering af frivillige ressourcer i menigheder ved at muliggøre og støtte op om netværk mellem samarbejdspartnere i udlandet og kirker i Danmark. Det skal være lettere at lave projekter mellem menigheder. Gennem relationer skabes medejerskab. Det andet er, at man skal arbejde med samarbejdspartnere i udlandet på en anden måde. Der må skabes forståelse for og ønske om, at det er muligt at lave kirke og mission på denne måde.

Stem på din kandidat Valget afvikles på Repræsentantskabsmødet den 14. september 2013. Stemmeberettigede er alle, der har givet en gave til Mission Afrika på 1000 kr. eller derover i 2012 (for unge: 500 kr.). Har du ikke mulighed for at deltage på mødet, kan du vælge at afgive en brevstemme inden. Kontakt sekretariatet.


42 Medarbejdere

Mission Afrika, nr. 4 2013

MISSION AFRIKA GENBRUG

PARTNERTEAM

LEDELSE OG ØKONOMI TEAM

Medarbejdere i Danmark

Anne Marie Rasmussen Sekretær/genbrug amr@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050 Mob. 2488 1337

SUPPORTERTEAM

Peter Fischer-Nielsen Vicegeneralsekretær

Kristian Rendtorff Skovmose Generalsekretær krs@missionafrika.dk Tlf. 8672 6050 Mob. 2488 1338

Anders BjørnkjærNielsen Controller abn@missionafrika.dk Tlf. 8672 6051 Mob. 2488 1340

Anette Drewsen Sekretær (deltid) ad@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050

Inger Juhl Bogholder ij@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050

Thore Eklund Partnerkoordinator Mali, Cameroun og Centralafrika te@missionafrika.dk Mob. 2488 1336

Carsten BruhnLauritsen Partnerkoordinator Nigeria og Sierra L. cbl@missionafrika.dk Mob. 2488 1334

Bitten Andersen Sekretær/ korrespondent (deltid) ba@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050

Arngeir Langås Partnerkoordinator Kristen-muslimske relationer al@missionafrika.dk Mob. 2488 1335

Hanne Hauge Andersen Genbrugskoordinator hha@missionafrika.dk Mobil 2488 1125

Claus Rosenbal Roed Genbrugskonsulent Sydjylland og Fyn crr@missionafrika.dk Mobil 2941 9257

Villy Pedersen Genbrugskonsulent Nord- og Midtjylland vp@missionafrika.dk Mobil 2929 1503

Lone Frøsig Genbrugskonsulent øst for Storebælt lf@missionafrika.dk Mobil 2027 1643

pfn@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050

Anne Sofie Bitsch Supporterkoordinator Kommunikation asb@missionafrika.dk Tlf. 8672 5056

Jakob S. Henneberg Supporterkoordinator Networker jsh@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050 Mob. 3013 8710

Maria Haahr Supporterkoordinator Komm./fundraising mh@missionafrika.dk Tlf. 8672 5050 Mob. 2488 1530

Clement S. Dachet Supporterkoordinator Kirke- og kulturrelationer csd@missionafrika.dk Mob. 6127 4917

Orla F. Møller Supporterkoordinator Mediegrafiker ofm@missionafrika.dk Tlf. 8672 6055 Mob. 3115 4890


43 Medarbejdere

Mission Afrika, nr. 4 2013

Medarbejdere i udlandet

INTERNATIONALE KONSULENTER OG NETVÆRK

Anna B. Lindbock ( m. Thomas) Projekt- og researchleder SAT-7 Nicosia, Cypern

Anne Karin og Peter Michael Lauritzen og børnene Johanna og Jonathan Medarbejdere ved gadebørnsprojektet City Ministries, Jos, Nigeria

UDSENDTE FRIVILLIGE

ANSATTE I PARTNERLANDE

Mette og Alex Bjergbæk Klausen Teologisk uddannelse Bo, Sierra Leone

Kaja Nemuel Bogholderi ud fra LCCN’s hovedkontor, Numan, Nigeria

Ingelise og Regin Benner Undervisere på Theological College of Northern Nigeria, Bukuru, Nigeria

Lilly Krarup Konsulent vedr. døvearbejde på skolen REMI, Jimeta, Nigeria

Kurt Johansen Direktør SAT-7 Europa og Asien

Etienne Dembele Udviklingskonsulent Bamako, Mali

Ezaï Zra Økonomichef i EFLC Garoua, Cameroun

Kirsten Højgaard Konsulent vedr. fulanimission i Cameroun

Dick Mbodwam Koordinator Jos, Nigeria

Felix Samari Informationsog rejsemedarbejder, Abuja, Nigeria

George Makeen Programchef Cypern, SAT-7

Edward Luseni Koordinator Bo, Sierra Leone

Rikke Vestergaard Sundhedsarbejde i Dakka, Nigeria

Anne Marie Frøkjær Barrie (Maternity Worldwide) Hiv-aids konsulent, Sierra Leone


44 Skagen

Kort over genbrugsbutikker

Mission Afrika, nr. 4 2012

Her finder du Mission Afrika Genbrug og d’IN Genbrug

Tårs Østervrå Brønderslev Aabybro Ålborg

Hadsundvej Nørregade

Thisted

Hasle

Nykøbing Mors Durup

Rønne

Neksø

Hvidbjerg Spentrup

Skive

Lemvig Struer

Vinderup

Viborg

Danmark

Holstebro

Kolind

Ulfborg Sunds Snejbjerg Videbæk

Silkeborg

Herning Ikast

Tilst

Århus C

Viby

Hvide Sande

Odder Sønder Omme

Give

Frederikssund Hørsholm

Grindsted Billund Vejle

Fanø

Find adresser og telefonnumre på de enkelte butikker på hjemmesiden missionafrikagenbrug.dk eller ring til Anne Marie Rasmussen hos Mission Afrika tlf. 8672 5050

Ribe

Roskilde

Høng

Kolding Middelfart Odense NV Langeskov Odense C Nyborg Tommerup Odense S

Rødding Gram

Herlev København Rødovre

Kalundborg

Brejning

Esbjerg V Esbjerg Ø

Slagelse

Benløse Sorø Ringsted

Korsør

Rødekro

Østergade 1 og 65

Køge

Haslev Næstved

Vojens

Løgumkloster

Espergærde

Frederiksværk

Fakse

Nordborg

Maribo

Vi brænder for at fortælle... Bestil et foredrag Hør nærmere om Mission Afrikas projekter og partnere og få et indblik i afrikansk kultur gennem fortælling, musik og billeder. Kontakt os på ma@missionafrika.dk / tlf. 8672 5050 og bestil et foredrag, som passer ind i jeres sammenhæng. Find aktuelle arrangementer på missionafrika.dk/kalender

Nykøbing F

Hvidovre Kastrup

Profile for Mission Afrika

Mission afrika nr. 4 2013  

Mission Afrikas Year Book. Årsskrift 2013. Tema. Evangelisation. Troen skal bruges, siger luthersk ærkebiskop i Nigeria, Nemuel Babba. Efter...

Mission afrika nr. 4 2013  

Mission Afrikas Year Book. Årsskrift 2013. Tema. Evangelisation. Troen skal bruges, siger luthersk ærkebiskop i Nigeria, Nemuel Babba. Efter...

Advertisement