Page 1

1

Juni 2012 nr.

Tema:

Sundhed og mission

Grundstensnedlæggelse med olie og honning Side 3

Program for genbrugsmøde og repræsentantskabsmøde Side 4

Kirken giver omsorg til sjæl og krop Side 6-9

3


2 Kort nyt

Mission Afrika, nr. 3 2012

I ØVRIGT En bøn om fred og regn Sudanmissionen/Mission Afrika har fra begyndelsen været båret frem af bøn. Den nøgle til vores tjeneste må vi ikke glemme. Lige nu skal der lyde et kald til bøn for tre områder.

at evangeliets veje ikke bliver blokeret, men

Missionærer rejser tilbage til Mali

at Gud vil skabe frihed og fortsat mulighed

Af Bjarke N. Løvind, supporterkoordinator

Det første er for fred i Nigeria. Angreb fra terrorgruppen Boko Haram fortsætter med jævne mellemrum mod kaserner, politistationer, markeder, kirker og kristne. Bed om, at kristne og muslimer må kunne tale sammen og finde veje sammen ud af dette morads, så der kan blive fred. Vi må bede om,

En gruppe fra Danmark besøgte kort før kuppet Mali og de camerounske missionærer. Rejseleder Sten Erik Løvgren udtaler: – Det er trist at et så fattigt land skal bruge kræfter på stridigheder og det er trist for de menigheder vi besøgte, at missionærerne måtte rejse. De gav håb og var primus motorer i flere aktiviteter, kirkebyggeri, brøndgravning og landbrugsprojekt.

de mange nødstedte. Fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) har Mis-

for evangeliets forkyndelse. De seks camerounske missionærfami-

sion Afrika modtaget 163.900 kr. til en nød-

Det andet område er for fred og stabilitet

lier, som blev evakueret efter stats-

hjælpsindsats overfor 319 kristne flygtninge

i Mali. Landet har, trods stor fattigdom,

kuppet i Mali den 22. marts og urolig-

i Mali, som er særligt udsatte. Der er dog

været et af de mest stabile demokratier i

hederne i den nordlige del af landet,

fortsat behov for en ekstra håndsrækning til

Vestafrika. Der har samtidig været stor fri-

rejste i slutningen af maj tilbage til

at sikre missionærernes daglige aktiviteter

hed til at forkynde evangeliet og bygge kir-

Mali.

og de ekstraordinære omkostninger, som er forbundet med situationen.

ker. I Mali støtter vi seks missionærfamilier fra Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun,

Mens mange er flygtet efter overgreb fra

Uroen i Mali har forværret en i forvejen kri-

og vi håber på en udvidelse og udvikling af

oprørerne i det nordlige Mali, synes den

tisk fødevaresituation og vanskeliggør hjælp.

dette arbejde. Men nu er Mali blevet revet

sydlige del at være stabil. Derfor har Den

Mali er, som resten af regionen omkring

midt over af oprørere fra nord, som også

Lutherske Brødrekirke i Cameroun og Mis-

Sahelbæltet, ramt af tørke og en fejlslagen

brænder kirker af og sender de kristne på

sion Afrika vurderet, at en del af arbejdet i

høst. Ifølge FN-kilder er der op mod 300.000

flugt. Samtidig er den politiske situation ble-

Mali kan genoptages. De seks missionær-

flygtninge og internt fordrevne personer.

vet ustabil efter et militærkup. Derfor, bed

familier rejste derfor den 24. maj tilbage til

for Mali, at freden og stabiliteten må kunne

Mali. Missionærfamilierne fra Cameroun har

genoprettes.

et stort ønske om hjælpe de menigheder, de var knyttet til, og Mission Afrika ser det

Det tredje område er Sahel, et geografisk

som en pligt at give en hjælpende hånd til

Støt arbejdet i Mali på reg.nr. 5061 kontonr. 1060018. Mrk. din indbetaling med projektnr. 3008

bælte syd for Sahara. Mange områder i Sahel kæmper i øjeblikket med alvorlig tørke, som har resulteret i, at millioner af indbyg-

Formand: Sognepræst Thomas Hansen

gere er truet af sult for tredje gang inden for

Generalsekretær: Kristian R. Skovmose, tlf. 8672 5050

få år. Vi må bede Gud om regn over Sahelområderne i denne regntid.

Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika, er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911.

Thomas Hansen

Motto: “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1 Thess. 5,24

Formand for Mission Afrika

Udgiver: Mission Afrika • Lyseng Allé 15A 8270 Højbjerg • tlf.: 8672 5050 • ISSN 1399-1159 Mail: ma@missionafrika.dk • www.missionafrika.dk Giro: 640 7293 • Bank: Reg. nr. 5061 konto 1060018

Redaktion: Bjarke N. Løvind (ansv.) og Maria Haahr, tlf. 8672 6056 Layout: Orla F. Møller, tlf. 3115 4890 Tryk: Videbæk Bogtrykkeri, Videbæk Oplag: 8500. Næste nr. udkommer i uge 32-2012 Fotos: Hvor intet andet er anført, er fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere. Forsidefoto: Volontør og sygeplejerske Mai Dalsgaard Lassen i Sierra Leone. Foto: Stine E. Theilgaard


3 Aktuelt

Mission Afrika, nr. 3 2012

Grundstensnedlæggelse med olie og honning I landsbyen Dambola Ngaibui i Sierra Leone er de gået i gang med at bygge kirke. Det skete 2. søndag i fasten, da landsbyen fik besøg af biskop Emmanuel Tucker fra Det Anglikanske Stift i Bo. Sammen med biskoppen var partnerkoordinator Carsten Bruhn-Lauritsen, generalsekretær Kristian Skovmose og medlem af Mission Afrikas bestyrelse, sognepræst Poul Erik Knudsen, som alle var i Sierra Leone i forbindelse med partnerskabssamtaler. Af Poul Erik Knudsen,

ville gerne støtte, men ikke med så meget,

Støtter kirkens evangelisation

bestyrelsesmedlem i Mission Afrika

som de her ønskede.

Mission Afrika har tilskyndet kirken til at be-

Den festlige begivenhed begyndte, efter

Fluks gik de i gang med at sætte grunden

gynde en evangelisering og aftalt at støtte

at vi to ad gangen var blevet færget over

om. Imens var kvinderne i gang med at for-

arbejdet. Kirken har taget dette til sig og

en flod i en lille trækano. Ved færgestedet

berede et stort festmåltid med ris og fisk.

lagt en plan for at nå længere ud, og det var

blev vi mødt af ledende medlemmer af den

Før den første sten kunne lægges, blev en

derfor en stor opmuntring at deltage i dette

nye menighed, som med trommer, rasler og

rituel stok lagt under fundamentet sammen

første synlige tegn på denne nye indsats.

sang ledte os den ca. en km lange gåtur ad

med vand, salt, sukker, olie og honning, som

Landsbyen her var den første af områdets

en sti gennem bushen og frem til landsbyen.

blev drysset og hældt på fundamentet af

ni landsbyer, og der deltog kristne fra nogle

biskop Tucker som en velsignelseshandling.

af de andre landsbyer i søndagens festlighe-

Ved en gudstjeneste under et midlertidigt

Derefter blev flere grundsten lagt. Først af

der. Det er stiftets håb, at der snart kommer

halvtag blev vi budt velkommen af den loka-

biskoppen og den lokale høvding. Dernæst

nye kirker til. Kirkens mål er på et tidspunkt

le præst Edward Mbayo og præsenteret for

af Kristian R. Skovmose, Carsten Bruhn-Lau-

at få bygget en større kirke ved det nærlig-

menigheden. Der var sang, prædiken, bøn

ritsen og undertegnede. Til sidst sluttede

gende trafikknudepunkt, hvor der allerede

og hilsner – som det hører sig til. Imens kun-

resten af menigheden sig til. Hver sten blev

ligger en nybygget moske.

ne vi iagttage nogle aktive personer bagerst

ledsaget af en bøn og, så vidt det var muligt,

i landsbyen, der havde travlt med at sætte

en pengegave til det nye byggeri.

en grund af med stolper, snor og målebånd.

Som ringe i vandet Et frø er sået – en ny kirke bliver til – ved Guds hjælp vil det kristne evangelium be-

Grundstensnedlæggelse Sidst i gudstjenesten tog den lokale høvding ordet og fortalte, hvordan han var blevet kristen for omkring 50 år siden, da der var en kristen mission i landsbyen. Men den var forsvundet igen, hvorfor han var blevet muslim, som de fleste i området. Da han så igen mødte kirken for omkring to år siden, da kirkens folk begyndte at komme i området, første gang for at uddele myggenet til beskyttelse mod malariamyggene, blev han meget glad. Han besluttede at donere et stykke af sin bananplantage i kanten af landsbyen til en grund, hvorpå den nye kirke skulle ligge. Vi gik til byggegrunden, hvor en stor stabel soltørrede lermursten lå parat. Imidlertid var det biskop Tuckers opfattelse, at den påtænkte kirke var for stor. Landsbyens ressourcer ville ikke række til så stor en kirke, som de havde sat af til. Han forudså, at de så ville komme til stiftet for at få de sidste penge til at gøre kirken færdig. Stiftet

gynde at sprede sig som ringe i vandet også Fundamentet velsignes efter lokal skik med vand, salt, sukker, olie og honning, inden grundstenen lægges.

i denne smukke og grønne del af Sierra Leone.


4 Stort og småt

Mission Afrika, nr. 3 2012

Tanker til tro

www.missionafrika.dk/kalender

En lovkyndig, spurgte ham (Jesus) for at sætte ham

Mission Afrika

på prøve: ”Mester, hvad er det største bud i loven?” Han sagde til ham: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men

EVENT

der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.” 

Kom og vær med, når Mission Afrika

Matthæus 22, 34-40

udfolder sig ved de nye EVENTs i Vamdrup Kirke søndag den 30. september

Støt Mission Afrika, mens lyset brænder!

og Grønnevang Kirke i Hillerød søndag den 7. oktober

Alle skal bruge strøm, så hvorfor ikke kombinere Mission Afrika går nye veje for at skabe

det med at støtte en rigtig god sag? Mission Afri-

kontakt til nyt netværk. Det sker bl.a. ved

ka har indgået et samarbejde med Energi Nord

to events i Vamdrup Kirke og Grønnevang

om ForeningsEl, hvor Energi Nord giver 2 øre

Kirke i Hillerød. Vi ønsker at komme tættere

pr. kilowattime du bruger. Meld husstanden

på vores netværk, møde nye mennesker og

eller foreningen til Energi Nord og sæt kryds

menigheder. Mission Afrika har rigtig meget

ved Mission Afrika, når du vælger, hvem du vil

at byde på gennem samarbejdet med vore

støtte.

afrikanske partnerkirker. Det vil vi nu vise

Mange bække små bliver en stor gevinst for

frem i et spændende samarbejde med to

mennesker i Afrika!

aktive lokale kirker. Ugen op til vil desuden

Læs mere på www.missionafrika.dk eller kontakt os på telefon: 8672 5050

byde på flere arrangementer for børn og unge i lokalområdet.

Programmet Dagen begynder med en afrikansk guds-

Mission Afrika Genbrug genbrugsmøde og Mission Afrika repræsentantskabsmøde

Program

tjeneste kl. 10.30 efterfulgt af frokost. Efter gudstjenesten byder programmet på afrikansk musik, og der vil være workshops for børn og voksne. Funnie Katumu, leder af

Lørdag den 15. september 2012 på Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, Højbjerg

kvindearbejdet i Sierra Leone, fortæller om kvinders rolle i udvikling, og flere af Mission Afrikas udsendte vil medvirke med spændende inputs fra Afrika. Dagen afsluttes

Kl. 09.00 – 10.00 Ta’- selv-kaffe

Kl. 13.30 Mission Afrika

med afrikansk inspireret gospel ca. kl. 15.30.

Kl. 10.00 MAG Genbrugsmøde

repræsentantskabsmøde

Velkomst v/formand

Velkomst

Gert-Oluf Schwartz Lausten

og Thomas Hansen

Kl. 15.35 Kaffe

- Beretning fra genbrugsarbejdet

Kl. 16.50 Repræsentantskabsmøde slut

- Regnskab

Kl. 18.00 Aftensmad og frit samvær

/bnl

Funnie Katumu gæster Danmark

Kl. 10.45 ”Hvad er det værd?”

v/ formand Thomas Hansen

Kl. 21.00 Aftensang

Kl. 11.30 Gudstjeneste i aulaen m/kollekt Kl. 12.30-13.30 Frokost

Husk tilmelding

Udlevering af stemmesedler til

Det er gratis at deltage - ring til 8672 5050

MA-repræsentantskabsmøde

eller skriv en mail til ma@missionafrika.dk og giv besked om du ønsker frokost, eftermiddagskaffe og/eller aftensmad.


5 Stort og småt

Mission Afrika, nr. 3 2012

Læs på hjemmesiden

”Vi er vel nødt til at forsvare os, når mus-

de kommer med deres virkelighedsfjerne

limerne kommer”, lyder argumenterne,

tanker. ”De rejser jo bare hjem igen, når

”hvis ikke vi gør noget, vil der ikke læn-

krisen for alvor kradser, mens vi står til-

gere være kristne tilbage i det nordlige

bage med ansvar for vores familie.” Det

Nigeria”. Men er vold og gengældelse det

er nødvendigt, at en sådan ikke-voldelig

rigtige svar på de mange terrorhandlin-

teologi vokser frem i kirkerne selv. Men

ger, som hærger landet fra tid til anden?

vi kan hjælpe med at stille spørgsmålene,

Der er brug for en stærk og ikke-volde-

og vi kan dele frustrationerne.

lig teologi i de nigerianske kirker. Det er

ne i s t a. kr pg te ng t re s Træ un m op

Når vi slår igen, har vi tabt

Børn elsker SAT-7

En uafhængig undersøgelse viser, at 9,25 mio. ser SAT-7 KIDS. SAT-7 KIDS er en del af SAT-7, der sender tv til kristne i Mellemøsten og Nordafrika. Kanalen giver viden om kristendom, kristne værdier og undervisning i børnehøjde på en sjov og underholdende måde, som forældre kan være

ikke en teologi, som kan importeres, og

Mette og Alex Bjergbæk Klausen, Nigeria

trygge ved. Mission Afrika er partner med

udlændinge vil ikke blive respekteret, når

(uddrag fra www.missionafrika.dk/blog)

SAT-7 og støtter stationen med 645.000 kr. i 2012. Det kan kun lade sig gøre med engageret støtte

Cameroun - EFLC

fra vores venner.

Robert Goyek genvalgt som kirkepræsident Robert Goyek blev i marts genvalgt som

med EFLC siden

kirkepræsident for Den Lutherske Brød-

1996. Samarbej-

rekirke i Cameroun (EFLC). Robert Goyek

det

har siden kirkens selvstændighed i mid-

både forkyndel-

ten af 90’erne været leder, og det er sid-

se, humanitære

ste gang, han kan genvælges.

aktiviteter og undervisning. Samarbejdet

Camilla, Katja og Linda

indeholder

blev udvidet med udsendelsen af seks Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

camerounske missionærfamilier til Mali i

(EFLC) blev plantet af Den Lutherske Brød-

2008 og etableringen af missionsselska-

rekirke i USA i 1920’erne og har i dag mere

bet MFLM (Luthersk Brødremission i Mali)

end 150.000 medlemmer og er hastigt

i 2011.

voksende. Mission Afrika har samarbejdet

Mette og Alex Bjergbæk Klausen Foto: N. T. Krarup

/bnl

Mød en missionær

Volontører i overraskende kulturmøde ”Does it really exist?!” (findes det virkeligt?) var det spontane udbrud, som volontør Katja Mosekjær Noer oplevede

I efteråret vil der være flere muligheder

efter at have fortalt en mand om hiv og

for at møde Mette og Alex Bjergbæk Klau-

aids.

sen, udsendt til Mbamba i Nigeria, og In-

- Selvom vi på hiv-kurset var blevet for-

gelise og Regin, udsendt til Jos i Nigeria.

talt, at mange mennesker sætter spørgs-

Der er fortsat mulighed for at aftale en-

målstegn ved eksistensen af hiv, kom det

kelte møder med dem.

alligevel som en overraskelse, siger hun.

Se kalenderen på www.missionafrika.dk/kalender

Læs mere om aids i Sierra Leone på side

eller se muligheder for foredrag på

9 - og flere volontørindtryk på

www.missionafrika.dk/foredrag

www.missionafrika.dk/nyheder


6 Sundhed og mission

Mission Afrika, nr. 3 2012

Grete Storbjerg lever og ånder for at undervise afrikanerne i sundhedspleje

Kirken giver omsorg til sjæl og krop Af Grete Storbjerg, sygeplejerske

Jeg tog, sammen med distriktspræstens

budskab, der ramte lige ind i deres hverdag.

og tidl. missionær

datter, ud til de forskellige landsbyer, hvor

Her hører kirken og sundhed sammen. Må-

der var en evangelist. Evangelisten havde

ske var det lidt mere naturligt at komme i kir-

Mens jeg arbejdede i Kontagora i det

fortalt, hvornår vi kom, så hele landsbyen

ken om søndagen, når der også skete andre

nordvestlige

jeg,

var klar over, at de kunne komme til kirken

ting i løbet af ugen.

hvordan den menneskelige omsorg var

og blive tilset og behandlet for feber, diarré,

I de forskellige landsbyer fik alle samme

en naturlig del af det forkyndende ar-

malaria,

behandling, om de kom i kirken eller ej, var

bejde.

bylder, brystbetændelse og meget mere.

Nigeria,

oplevede

lungebetændelse,

spedalskhed,

høvding eller barn.

Med os havde vi vores medicinkasse, og vi I Kontagora blev evangelisten først sendt

tilså patienterne. De, der blev behandlet,

For Jesus var det naturligt at fortælle lig-

ud til den lille landsby. Herefter blev kirken

kunne købe medicin til gode priser.

nelser og helbrede de syge mennesker, der

bygget op af landsbyens beboere. Kirkebyg-

Midt på dagen var der først opførelse af et

kom til ham. På den måde viste han omsorg

ningen kunne bruges til flere ting. Den blev

dramastykke. Det havde som regel et sund-

for de mennesker, han mødte. Lige så natur-

selvfølgelig brugt om søndagen til gudstje-

hedstema, f.eks. rent vand. Publikum gri-

ligt er det også for os at komme med medi-

neste, men evangelisten kaldte også sam-

nede, når de så toiletbesøg og afhentning

cin, omsorg og evangeliet. På den måde bli-

men til voksenundervisning, for de fleste i

af drikkevand ved samme flodbred. Bagefter

ver vores hverdagstro levet ud på en enkel

landsbyerne kunne ikke læse og skrive.

var der en lige så levende andagt, med et

og ligefrem måde.


7 Mission Afrika, nr. 3 2012Sundhed og mission

Vil du være rask? Af Lars Mandrup, Formand for Dansk Missionsråd

Det var det allerførste, Jesus sagde til en mand, der havde været syg gennem en menneskealder. Dette skulle være tilstrækkelig dokumentation for, at mission og sundhed hænger sammen i evangeliet. Jesus var ude på sin mission, som var at forkynde Gudsrigets nærhed. han mødte mennesker.

liv er et mål i sig selv,

På den mission mødte han mennesker i for-

Sundhedsarbejde hører altid med som ud-

som har sin begrun-

skellige situationer, og her gjorde han, hvad

tryk for kirkens mission. Det er ikke et mål

delse i evangeliet.

der var nødvendigt. I mødet med den syge

for noget andet. At helbrede mennesker for

mand var det vigtigste at give ham helbredet

sygdom og at hjælpe mennesker til et bedre

tilbage. På det punkt har kirken i sin missionsvirksomhed gennem hele dens historie efterle-

Sundhed og onde ånder

vet sin herre. I klostre, spedalskhedsgårde, helligåndshuse har man huset syge menne-

Sundhedsarbejde er en stor styrke

I Jesusfilmen, som mange fulaner har

sker, givet dem pleje og behandling. Senere

for mission. Ved at møde menne-

set, ser de, hvordan Jesus har magt

oprettede man klinikker og hospitaler, og i

skers behov viser vi næstekærlig-

over de onde ånder og kan uddrive dem.

vor tid er man engageret i betydelige sund-

hed og skaber interesse for evange-

Onde magter og ånder opfattes som år-

hedsprojekter, bl.a. når det gælder om at be-

liet og bringer Guds rige til dem.

sag til sygdom og ulykker. Det er en af

kæmpe spedalskhed og hiv/aids, eller i inte-

årsagerne til, at mange fulaner tiltræk-

grerede projekter, hvor oplysning og primær

I min tid i Nigeria var sundhed en ind-

kes af Jesus.

sundhedstjeneste udgør en væsentlig del.

gangsvinkel til at møde fulanerne. Det

Udfordringen er så nu at hjælpe dem til

skabte tillid og opfyldte reelle behov.

at få del i Jesu sejr over de onde magter

Sundhedsarbejde er ikke andenrangs

Når moderne medicin kan kurere syg-

og lære dem om år-

domme bedre end traditionel medicin og

sagen til sygdom, og

Alligevel har forholdet mellem mission og

ritualer, skaber det spørgsmål, som kan

hvordan de selv kan

sundhed altid stået til diskussion i kirkens

ryste fulanernes verdenssyn. Det, de har

være med til at fore-

mission. Jeg har mødt missionærer, som

troet på og brugt i mange generationer,

bygge sygdomme.

følte sig som en slags andenrangsmissionæ-

bliver udfordret af noget bedre. Det kan

rer, fordi de ikke havde forkyndelsesopgaver

føre til overvejelse om tro.

i deres tjeneste. I en undersøgelse af læge-

Kirsten Højgaard, sygeplejerske og missionær

missionens historie bruges udtrykket venstrehåndsmission om lægemissionærernes arbejde. ”Med den venstre hånd giver man helbredelse for legemet, med højre hånd evigt liv til døende sjæle.” Dette synspunkt kan man stadig indimellem møde, når sundhedsprojekter anses som et redskab for missionens ”egentlige” opgave, at få kirken til at vokse. Det er til stor skade både for kirkens forkyndelse og for de sundhedsopgaver, som kirken er involveret i. Det kommer der kun dårlig mission og dårligt sundhedsarbejde ud af. En sådan tankegang har været helt fraværende hos Jesus, når

“Det, de har troet på og brugt i mange generationer, bliver udfordret af noget bedre. Det kan føre til overvejelse om tro.” Kirsten Højgaard


8 Sundhed og mission

Mission Afrika, nr. 3 2012

Når 2 + 2 er mere end 4 Af Anna Grethe Møller, bestyrelsesmedlem i Mission Afrika

Det er selvfølgelig noget matematisk sludder, at 2 + 2 er mere end 4, men jeg tror,

gede, at en muslimsk dreng havde stjålet

mange har denne oplevelse i forskellige sammenhænge. Et tydeligt eksempel for

et eksemplar. Catherines kommentar var,

mig er arbejdet på Mor-barn-centeret i Bohong i Den Centralafrikanske Republik,

at det var bedre, at drengen blev tilgivet for

hvor jeg var udsendt for over 10 år siden, og som jeg til stadighed forsøger at

dette tyveri og havde et Ny Testamente at

holde mig ajour med.

læse i, end at centeret forfulgte ham yderligere. Drengen fik lov at gå – med det Ny

Bohong er et helt specielt sted. Årsagen

er netop denne rådgivende funktion, som

skal findes i menneskene der, eksempelvis

giver hende den store respekt.

Testamente.

Tro føder omsorg, og omsorg…

Catherine Naabeau, jordemoder og leder af Mor-barn-centreret. Catherine er oprin-

Giv det videre

Catherine er et eksempel for verden på næ-

delig fra hovedstaden Bangui, hvor hendes

Sammen med to andre fra kirken hjælper

stekærlighed i aktion, hvor troen og omsor-

familie bor, og hendes nu voksne børn går

Catherine flygtninge i byen til at skabe sig et

gen for næsten er uadskillelige størrelser. I

i skole. Trods uroligheder, særligt i årene

livsgrundlag med jord og afgrøder, så deres

kraft af samhørigheden mellem disse ele-

2003-2006, er Catherine blevet i Bohong. Centeret blev i denne tid flere gange lukket ned, og sundhedsarbejdet foregik udelukkende fra de ansattes hjem og ude i byen – helst i ly af mørket. I perioder, hvor det var svært at få penge frem fra Mission Afrika, blev lønnen udbetalt i rater, så centeret havde penge til løbende at købe den nødvendige medicin til de syge. Catherine ved, at centeret eksisterer, fordi der er patienter, som havde tiltro til centeret.

Omsorg giver respekt Omsorgen for mennesker er så indgroet i Catherine og hendes ledelsesstil, at mange opsøger hende for gode råd, både på centeret og hjemme. Gennem årene

Støt Mor-barn-centeret!

er hun benyttet i flere samfunds-

Giv en gave: Mrk. Projekt 3009

mæssige aktiviteter pga. hendes

Reg. nr. 5061 Konto 1060018

store viden, energi og engagement.

børn får mad og ikke skal leve af tyveri for

menter, får både dagligdagen, forkyndelsen

Det er ikke uden grund, hun

at få til dagen og vejen. De har identificeret

og sundhedsarbejdet ekstra værdi.

kaldes storesøster Catherine.

enkerne som dem, der behøver hjælp først.

Hun kan godt lede og tage be-

Det er ikke en tilfældighed, at netop Cathe-

Styrken til det arbejde, Catherine gør, fin-

slutninger, men hendes største

rine bruger sin viden og private ressourcer i

des i hendes kristne tro og hendes forhold

funktion er at lytte og give

dette. Hun føler sig forpligtet over for andre

til Gud. I kort form kunne det vel udtrykkes

råd, som den enkelte kan

med det, hun selv er blevet givet her i livet.

sådan, at mennesker som Catherine bidra-

arbejde videre med, og det

Catherine fortalte en sjov historie under mit

ger med mere end deres sundhedsarbejde

sidste besøg. Gideonitter havde leve-

til kirken, og kirken bidrager med mere end

ret Nye Testamenter til sengestuerne

ord til tro. 2+2 gi’r mere end 4!

Catherine Naabeau, leder af Mor-barn-centeret i Bohong

på centeret. En fra personalet opda-


9 Mission Afrika, nr. 3 2012Unge i en aids-march på vej til aftengudstjeneste

Sundhed og mission

Dilemmaer I kirkernes forebyggende aids-arbejde stræber man efter, at alle har samme

Kirke, kærlighed og kondomer

ret til oplysning, beskyttelse og adgang til ressourcer. Det rejser mange spørgsmål internt og giver kirkerne mange dilemmaer i forhold til egne værdier og overbevisninger. F.eks. følgende: • At give kondomer til sexarbejdere for at forhindre hiv-smitte betyder ikke, at man blåstempler sexarbejde • At give stiknarkomaner rene sprøjter sker ikke for at støtte misbruget, men for at reducere spredningen af hiv/aids • At give traditionelle fødselshjælpere

Af Karen Swartz Sørensen, projektkonsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

På et tidspunkt besøgte jeg en afrikansk kvinde i et slumområde. Hun havde aids, var blevet udstødt af familien og boede nu i en papkasse.

engangshandsker betyder ikke, at man anbefaler hjemmefødsler • At uddanne traditionelle behandlere til at tage forholdsregler mod hivsmitte betyder ikke, at man accepterer deres praksis

I åbningen blev jeg mødt af en modbydelig

gerne og valgte oftest en defensiv og for-

stank, og fluerne sværmede omkring kvin-

dømmende holdning: Aids var relateret til

• At arbejde for, at homoseksuelle får

dens hoved. Da mine øjne vænnede sig til

synd, som folk skulle udfries fra. Samtidig

adgang til rådgivning, testning og

mørket, så jeg et stort krater fylde det sted,

tog man afstand fra de sekulære forebyggel-

medicin, som den Anglikanske Kirke

hvor hendes øje før havde siddet. For få må-

sesstrategier, især budskabet om at bruge

i Bo gør det, betyder ikke, at kirken

neder siden havde hun været en travl for-

kondomer, men man gav ingen troværdige

dermed accepterer denne levemåde

retningskvinde. Nu ventede hun blot på, at

alternativer. Derfor blev kirkerne ikke kon-

døden skulle befri hende.

struktive aktører på det tidspunkt, hvor der

På vejen derfra spurgte jeg aids-rådgiveren,

var mest brug for dem.

PACANet

som også var præst: ”Hvad kan I egentlig gøre for hende?” Hun svarede: ”Alene det,

Nytænkning

En række kristne organisationer og kirker

at vi er nærværende til stede, gør, at hun

På baggrund af de mange dødsfald blandt

dannede derfor i 2002 et netværk for at ko-

føler Guds kærlige arme omkring sig!”

præster og menighedsmedlemmer fandt

ordinere og forbedre kvaliteten af kirkernes

en gruppe teologer og kirkeledere sammen

aids-indsatser. Netværket fik navnet Pan

Kirken og aids

og opfordrede til at nytænke kirkens rolle i

African Christian AIDS Network, PACANet,

Kvinden er ikke alene. 33 millioner menne-

forhold til hiv og aids. De ønskede en mere

og omfatter nu adskillige lande i Afrika.

sker er i dag smittet med hiv, og rigtig man-

medfølende tilgang, men gruppen blev i

Mission Afrika støtter dette netværk ak-

ge af dem oplever at blive stigmatiseret og

lang tid betragtet som ekstreme venstreori-

tivt. Foruden en større bevilling fra Danida

udstødt. Kirkerne bærer desværre en stor

enterede og var upopulære i mange kirker.

har Mission Afrika netop fået 750.000 kr.

del af skylden, fordi de ofte har øget følelsen

Imidlertid fortsatte epidemien ind i det nye

fra DMR-U til at støtte et nyetableret aids-

af synd og skyld.

årtusinde og tvang menigheder og kristne

netværk i Sierra Leone. Det bliver til gavn for

I begyndelsen betragtede kirkerne hiv og

organisationer til at reagere. Over hele Afri-

den Anglikanske Kirke i Bo, som er Mission

aids som et problem blandt homoseksuel-

ka skød der nu et hav af små kristne projek-

Afrikas samarbejdspartner, og ikke mindst

le, sexarbejdere og andre ”syndere”, men i

ter og kirkebaserede programmer op. Men

bliver det til gavn for de sårbare og udsatte

slutningen af 1980’erne begyndte en række

ofte var indsatsen ikke koordineret med re-

hiv-smittede i området. De har brug for, at

af kirkens trofaste medlemmer også at dø.

geringens sundhedsvæsen og levede heller

der er omsorgsfulde kristne til stede, så de

Man benægtede dog stadig, at aids fandtes

ikke op til donorernes administrative krav.

kan opleve sig omfattet af Guds kærlighed -

inden for kirken, bortforklarede dødsårsa-

selv om de måske er udstødt af alle andre.


10 Sundhed og mission

Mission Afrika, nr. 3 2012

Traditionel medicin over for sund fornuft Af Mai Dalsgaard Lassen og Stine Elizabeth Theilgaard, sygeplejersker og volontører i Sierra Leone

kanyler mv. blev genbrugt gang på gang, så

Forestil dig en bunke blade blandet med jord, vand og en god portion gedelort.

bakterierne rigtigt kunne få lov til at sprede

Massér det herefter godt ind i et åbent sår – og vupti – du er blevet behandlet

sig fra en patient til en anden. I løbet af ob-

med traditionel medicin.

servationsperioden greb vi adskillige gange os selv i at tænke, om det virkelig kunne

Det var dette syn, der mødte os, under vo-

overbevisning omkring traditionel medicin,

være en fordel at blive behandlet på sund-

res tre måneder lange ophold som frivillige

at sår kun må vaskes med rent vand. Heldig-

hedscenteret.

sygeplejersker på sundhedsklinikken i den

vis var Mr. Jonathan en af de patienter, der

Heldigvis var Mr. Colley oprigtigt interesse-

lille landsby Kangahun i den sydlige del af

lyttede til vores råd og tog det til sig. Dette

ret i at modtage undervisning og værdsatte,

Sierra Leone. For os danskere lyder det må-

på trods af, at han er vokset op med troen

at vi havde forladt vores hjemlige sikkerhed

ske vanvittigt, men ikke desto mindre fylder

på traditionel medicins helbredende og spi-

for at hjælpe folk i Afrika. Mr. Colley blev

traditionel medicin en stor del i den sierra

rituelle kræfter.

rigtig dygtig til sårpleje. Pincetter mv. blev

leonske kultur.

Efter nogle dage med fremskridt i sårhelin-

ikke længere banket rene mod den bakte-

gen endte vi med at love Mr. Jonathan, at

riefyldte skraldespand, og det kunne nu rent

Første møde med traditionel medicin

hans hånd ville være helbredt inden vores

faktisk betale sig at få behandlet sine sår på

afrejse, og Mr. Jonathan insisterede på at un-

sundhedsklinikken.

En af vores første dage mødte vi en mand,

dervise os i det lokale stammesprog mende.

Mr. Jonathan, som havde været ude for en

Mr. Jonathans hånd endte med, som lovet,

Små dryp mod bedre sundhed

arbejdsulykke. En oprindelig harmløs rids i

at hele op inden vores afrejse.

Tilfælde som disse varmer naturligvis vores

hånden havde, pga. en behandling hos en

sygeplejehjerter. Vi er dog velvidende om,

heksedoktor, forvandlet sig til et sandt ma-

Chokeret over sårplejen

at denne historie kun er en dråbe i havet,

reridt. Hans hånd var ved vores første møde

Under vores ophold mødte vi Mr. Colley,

da traditionel medicin fortsat fylder meget

meget opsvulmet, betændt og smertefuld.

som oprindelig er ansat som vicevært på

i kulturen. Vi var vidne til adskillige tilfælde

Vores bekymringer gik på, hvorvidt Mr. Jo-

sundhedsklinikken. Af ukendte årsager er

med store infektiøse sår indsmurt i mudder,

nathans hånd ville ende med at blive ampu-

han også blevet den person, der foretager

og vi har måttet erkende, at mange sierra

teret.

sårplejen, på trods af manglende sund-

leoneres holdning til traditionel medicin ikke

Efter bedste evne forsøgte vi at forklare om

hedsfaglig uddannelse. De første gange, vi

kan ændres på et splitsekund eller de tre

de fatale konsekvenser, som traditionel me-

observerede Mr. Colley foretage sårpleje,

måneder, vi tilbragte i Kangahun. Det bliver

dicin kan have i et åbent sår, og pointerede

var vi mildest talt chokerede over, hvad han

dog bedre dag for dag.

meget kraftigt, dog med respekt for deres

kunne finde på at proppe i sårene. Vatpinde,

(Tv.) Sygeplejerske Stine Theilgaard tilser en ung mor. (Th.) Behandlingen af en simpel rift hos heksedoktoren var tæt på at koste Mr. Jonathan hånden.


11 Mission Afrika Genbrug

Mission Afrika, nr. 3 2012

Jeg blev både forundret og imponeret,

B

N

besøgsrejsen til Mali i februar i år.

E

hvorfor han havde valgt at tage med på

G

høj ved Videbæk, og hørte ham forklare,

A

da jeg mødte Laurits Mosegaard fra Ørn-

SSION AFRIK

hånd til Afrika

Af Lone Frøsig, genbrugskonsulent øst

MI

En korsrejse fra Mali til Ørnhøj Gi´ en

RU

G

Af Bjarke N. Løvind, supporterkoordinator

Villy Pedersen og jeg, Lone Frøsig, der begge er konsulenter i Mission Afrika Genbrug,

Der var pænt fremmøde og god stem-

var i embeds medfør med på Mission Afri-

ning ved de årlige genbrugsstævner,

kas og Unitas Rejsers besøgsrejse til Mali i

som fandt sted i april og maj.

februar 2012. De øvrige seks rejsedeltagere var med af vidt forskellige årsager. Laurits

Genbrugsstævnerne har til formål at give de

Mosegaards årsag til rejsen var for mig og

mange frivillige genbrugsmedarbejdere nyt

de øvrige rejsedeltagere helt speciel.

fra arbejdet i Afrika, økonomistatus og inspiration til arbejdet i butikken. Men stævnerne

Pascal Mounkoro

er også en god anledning til at rette en stor

- Jeg skal til Mali for at besøge træskæreren

tak til medarbejderne for den flotte indsats

Pascal Mounkoro, fortalte han.

i butikkerne.

Ud af et stort og omfattende program frem-

Et bevæget øjeblik

Det vakte naturligvis glæde, at økonomien

hævede han et kort besøg hos en træskæ-

Det blev et meget bevægende øjeblik for os

ser rigtig god ud i genbrug i år, hvor mange

rer, som vi da godt havde hørt om. Hvorfor

alle. Mødet under bliktaget på det lille værk-

butikker oplever en stigning i omsætningen.

dog det?

sted i Bamako, et værksted uden vægge og

Overskuddet er en betydelig og konkret

Forklaringen var helt enkel og meget røren-

maskiner. Manden, der fik idéen, og man-

håndsrækning til arbejdet i Afrika.

de. I Ørnhøj Kirke i Vestjylland, hvor Laurits

den, der skar korset i træet. To mænd fra

Mosegaard er menighedsrådsformand, fik

hver sin verden og to mænd med samme

Genbrugskonsu-

de sidste år et nyt krucifiks, et trækors skå-

entusiasme. I eftermiddagssolen med fod-

lent Villy Pedersen

ret i hånden af Pascal Mounkoro fra Bamako,

boldspillende børn i baggrunden fortalte

fortalte ved stæv-

hovedstaden i Mali, og nu ville Laurits, der

Laurits Pascal om sin kirke i Ørnhøj, om

nerne i Aalborg og

fik idéen med korset efter et besøg på vores

hvordan korset var blevet ophængt og om

Thyholm om arbej-

sekretariat i Århus, gerne besøge kunstne-

festlighederne i den forbindelse. Han viste

det i Mali, hvor afri-

ren, der havde lavet det, og sige ham tak.

kunstneren avisudklip og billeder fra begi-

kanske missionær-

venheden. Pludselig forstod træskæreren,

familier

at den mand, han stod overfor, var kommet

levevilkår for be-

hele den lange vej fra Danmark for at sige

folkningen gennem

ham tak, og at det var ham, der havde sat

små

det hele i værk. Det var som om, at tiden

projekter. Ved de

stod stille.

følgende stævner fortalte Clement Dachet,

Om rejsen til Mali kan der siges meget godt.

networker i Mission Afrika, om sin opvækst i

Vel hjemme igen skulle turen evalueres. Det

Nigeria, og om hvordan gadebørnsarbejde i

gjorde vi sammen i Ørnhøj, hvor vi alle tog

Jos, gør en vigtig forskel for de mange børn,

til i slutningen af marts for at se korset

Peter Jessen

forbedrer

landbrugs-

der ender på gaden beskyldt for hekseri.

fra Mali og besøge Laurits Mosega-

I særlig høj kurs på stævnerne var hjælp

ard. Ringen var sluttet, og en kors-

og inspiration til butiksdriften, og det vakte

rejse tilendebragt.

stor begejstring, da genbrugskonsulent og vurderingsekspert Peter Jessen samt gen-

Laurits Mosegaard forklarer Pascal Mounkoro, hvorfor han er kommet og giver ham en gave.

brugskonsulent Claus Rosenbal Roed på stående fod vurderede genbrugseffekter fra butikkerne.


12 Vær med

Mission Afrika, nr. 3 2012

Danske tegnsprogseksperter afholder kurser i Nigeria

Gør din Mission Afrika-indsamling social

Tidligere leder af tegnsprogstolke-

dokumentere tegnsprog og til at illustrere

uddannelsen i Århus, Lilly Krarup,

dagligdags situationer i undervisningen.

rejser i august, sammen med to er-

Projektet har et budget på 182.000 kr.

farne tegnsprogs- og tolkelærere,

som Dansk Missionsråds Udviklingsafde-

Brit Holm Andersen og Mette Chri-

ling (DMR-U) dækker med midler fra Da-

Brug dit eget netværk og gør indsam-

stoffersen Gautier, til specialskolen

nida. Både Lilly, Brit og Mette indgår på

lingen til din egen – ganske enkelt!

REMI nær byen Yola i Nigeria.

frivillig basis i projektet.

Her skal de gennem intensive kurser un-

En stor andel af

dervise døve døvelærere og hørende

Mission Afrikas

anden grund at gøre en forskel for andre

tegnsprogstolke tilknyttet specialskolen

støtte til REMI

mennesker? På www.caremaker.dk kan

REMI og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

går til døvear-

du blive ambassadør for et af Mission Afri-

(LCCN).

bejdet på ste-

kas projekter, og med et enkelt klik sprede

Et af målene med projektet er, at døvelæ-

det.

budskabet i dit netværk.

rerne skal blive dygtige nok til også at un-

Afrika

dervise voksne i tegnsprog, bl.a. de døve

bl.a. et nyopret-

Lilly

Mission

tet

Lærerne

skal

for døve elever

desuden

ar-

og lønninger til

troniske

Fødselsdag, jubilæum, hørt et spændende foredrag, berørt af Afrika eller ønsker du af

støtter

børns forældre.

bejde med elek-

Mette

skolehjem

Støt Brit

- Afrikanske missionærer i Mali - Hjælp Afrikas heksebørn - Gadebørnsarbejdet i Jos

døve lærere.

hjæl-

Mission Afrika ser Caremaker som en ny

pemidler for at

spændende måde at samle penge ind på,

Støt REMI: Mrk. Projekt 2033 Reg. nr. 5061 Konto 1060018

hvor du og dit netværk kan være aktivt med. Læs mere om, hvordan du kan lave en spændende indsamling på www.missionafrika.dk/stoet

Sat-7 giver kristne mod til at blive Frygten for en mere islamisk-domineret fremtid og egen sikkerhed gør, at mange kristne forlader Mellemøsten. Dette var et af de emner, der blev drøftet, da SAT-7 holdt sin årlige netværkskonference på Cypern den 20. til 23. marts.

SAT-7 sender moderne kvalitetsprogrammer til Nordafrika og Mellemøsten. Udsendelserne bryder med gængse fordomme overfor kristne, og man bygger bro til muslimerne ved at inddrage muslimske ledere i programmerne, samt afstå fra negative budskaber. SAT-7 tager sociale emner op og fremmer med sin tilstedeværelse

en positiv holdning til menneskerettigheder ved at praktisere religionsfrihed. På mange måder er SAT-7 en livline for det kristne mindretal og en motiverende faktor, der får kristne til at blive i deres hjemlande. Ved konferencen deltog partnere, støtter og kirkeledere fra Mellemøsten. Fra Mission Afrika deltog Arngeir Langås, koordinator for kristen-muslimske relationer, og Henning Bech-Larsen fra bestyrelsen. Mød Mette og Axel Schmidt fra SAT-7 når de besøger Danmark den 24. september til 5. oktober. www.missionafrika.dk/foredrag

George Makeen og Rita El Mounayer fortæller om SAT-7’s arabiske kanal.

Mission Afrika #3 2012  

Tema: Sundhed og Mission - et blad om hvordan vi kan gøre en forskel i Afrika.

Mission Afrika #3 2012  

Tema: Sundhed og Mission - et blad om hvordan vi kan gøre en forskel i Afrika.

Advertisement