__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGAZINET Mission Afrika

Guds kærlighed i ord og handling

ÅRSSKRIFT

Tema:

Nye skridt i tro

2 . 2020


ANNE MIE SKAK JOHANSON Formand for Mission Afrika

Modig midt i stormen Mission Afrika havde et fantastisk efterår 2019. Vi var bare så parat til at gå ind i 2020 med fuld styrke. Men det blev et meget anderledes og udfordrende forår.

M

ission Afrika blev,

øjnene og lav sigtbarhed ind i

sammen med resten

fremtiden. Men vores sam-

af iderige og modige menne-

af samfundet i marts

fund, kirke og mission har nydt

sker, som griber nye mulighe-

2020, stillet over for et helt

stor glæde af den nytænkning

der, lang tid før andre hopper

ukendt scenarie. Corona-vi-

og innovation, der er sprunget

med ombord. Mod og tro på

russet var på vej til os som en

op over det hele. Løsninger

det, som ser næsten umuligt

mørk skygge med ukendte kon-

er blevet fundet og nye veje

ud, hører på en særlig måde

sekvenser. Vi skulle pludselig

opdaget.

sammen med missionsiver.

forholde os til afstandsregler,

Vores missionærer i Mali

Det skal vi huske at værdsætte

smittefare og hjemsendelser.

viser i disse måneder stort

i Mission Afrika, ikke kun i kri-

mod. De fortsætter utrætteligt

setider, men også til hverdag.

Vi er dog ikke de første, der er blevet ramt af den slags omvæltninger og restriktioner. For nogle år tilbage oplevede vores venner i Sierra Leone, at de under ebola-epidemien fuldstændig måtte ændre adfærd og kulturelle vaner. Det var en alvorlig situation,

deres menighedsarbejde trods

Mod og tro på det, som ser næsten umuligt ud, hører på en særlig måde sammen med missionsiver.

og vi sejlede i ukendt farvand.

Der er faktisk også velsignelse ved at være modig, tænk bare på Peter, der modigt trådte ud på den brusende bølge og dermed oplevede Jesu almagt (Matt 14).

Taknemmelighed på trods De tab, som foråret 2020 har

Heldigvis er Mission Afrika

restriktion fra covid-19 og mas-

beriget med innovative og

sivt pres fra yderligtgående

givet os, kommer til at udfor-

fremadskuende mennesker,

muslimer.

dre os. Men vi er et godt sted

der tog fat og manøvrerede

ANNE MIE SKAK JOHANSON amsj@missionafrika.dk

Missionsarbejde er ofte båret

Efter den tragiske og vold-

i Mission Afrika. Det er vi fuld

dygtigt. Det kræver modige og

somme eksplosion på havnen i

af taknemlighed over. Tak til

resolutte handlinger og en por-

Beirut, Libanon, i begyndelsen

stab og ledelse, der tog modige

tion opfindsomhed at finde vej

af august satte den kristne

beslutninger, og tak til venner

i det stormvejr, som udfordren-

tv-kanal SAT-7 straks gang i

for forbøn og støtte. Vi oplever

de omstændigheder bringer

live-udsendelser helt tæt på

opbakning, og at Gud velsigner

med sig. Det er ikke let at stå

begivenheden med opfordring

os og viser os sin almagt og

på dækket med skumsprøjt i

til støtte og bøn.

omsorg midt i stormen. ◼

Giv en gave

Bladet

MobilePay: 560 201 Giro: +01 640 7293 Bank: Reg. nr. 5061 konto 1060018

Ledelsen

Redaktør: Orla F. Møller, tlf. 31 15 48 90 Bidragende skribenter: Anne Møller, Shifu Ngalla, Hanna R. Meilandt, Clement S. Dachet m.fl.

Formand: Anne Mie Skak Johanson Generalsekretær: Henrik Engelbrekt Refshauge

Layout: Orla Fredensborg Møller Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro Oplag: 8000

KOLOFON Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika, er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911. “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1 Thess. 5,24 Udgiver: Mission Afrika Lyseng Allé 15D, 8270 Højbjerg Tlf.: 8672 5050 • ISSN 1399-1159 Mail: ma@missionafrika.dk www.missionafrika.dk

2

Mission Afrika 2 . 2020

Forsidefoto: Astrid Bladt, volontør i Uganda. Foto: Jonas Borch Kragh


Stort netværk skaber håb “Det giver mig håb, at …” Den sætning har danskere fra alle mulige forskellige kontekster fuldført, siden covid-19 rullede ind

Spørgsmålet “Hvad giver dig

- Mange har hjulpet Mission

provster og præster, eftersko-

håb?” blev stillet til alle mulige

Afrika med at sprede håb, og

leforstandere, pensionister,

forskellige danskere.

det har været stærkt at høre

landsledere eller direktører,

de mange forskellige bud på

har de alle åbenhjertigt delt et

En mission båret af håb

håb. Vi er kommet ind i mange

skønt positivt håbsbudskab, for-

- Vores budskab har i 109 år

danskeres stuer og hverdag

tæller generalsekretæren.

været HÅB! Der er håb for ALLE

lige der, hvor de stod og optog

mennesker og for hele kloden

videoen. Uanset om det var

Her er nogle eksempler på

gennem troen på Jesus og den

tidligere missionærer, en lands-

citater, der er blevet indsendt

livsforvandlende forsoning

holdstræner, ministre, san-

til Mission Afrika. Se flere på

De sidste måneder har en helt

og kærlighed i Ham, selvom

gerinder, en overborgmester,

side 23 eller på YouTube via

særlig kampagne sat i værk

sygdom og ulykker presser os!

landspolitikere, en børnehave-

dette link:

af Mission Afrika og Mission

siger generalsekretær Henrik

klasselærer, generalsekretærer,

https://bit.ly/hvadgiverhaab

Afrika Youth skabt håb på

Engelbrekt Refshauge.

unge studerende, biskopper,

Overborgmester i København

”Alene Kristus er mit håb”,

Linda Andrews, gospelsan-

”Der er så mange tegn på

Frank Jensen får håb af de

udbryder Indre Missions gene-

gerinde og X-Factorvinder,

godhed og trofasthed, der har

mange unge, der stiller sig op

ralsekretær Jens Medom Mad-

siger: "Det har været smukt at

båret os indtil nu. Det, vi går

for klimaet.

sen foran et hav af påskeliljer,

se, hvordan vi som nation har

igennem lige nu, vil også en

der minder ham om opstandel-

kunnet stå sammen og hjælpe

dag være fortid”, siger Ole

sesbudskabet.

hinanden igennem krisen."

Backer Mogensen, formand

over vores samfund.

internettet.

for Dansk Oase.

INDHOLD 4-5

7

12

Pionermission i Mayo Rey, en islamisk højborg i Cameroun.

Program: Årsfest og repræsentantskabsmøde

Årsregnskab 2019

6 Mission Afrika Youth: Ikke et skridt alene

8-10 Ledelsesberetning Mission Afrika

11 Ledelsesberetning Genbrug

13 Nyheder – bl.a. corona nødhjælpsuddeling.

14-15 Landerapporter: Nigeria & Cameroun

16-17

19

22

Landerapporter: Mali, Sierra Leone & Den Centralafrikanske Republik

Uganda & volontører

20

Afrika og Covid-19 dilemmaet

18 Projekt: SAT-7

Projekter: PROCMURA & TReK

23 Flere håbs-citater

21

24

Projektgruppeoversigt

Corona-krise i Afrika - Du kan hjælpe

Mission Afrika 2 . 2020

3


SHIFU NGALLA Journalist, Cameroun

Et ungt par på flugt bragte kristendom En mørk nat i 1959 besluttede en ung mand og hans teenagekæreste at flygte fra deres landsby i Chad og starte et nyt liv i Cameroun. Pigens far var rasende over, at hun ville giftes med en kristen.

D

en unge kvinde hed Vaissou Sarah, og hendes far praktiserede

ivrigt den lokale traditionelle tro. Han foragtede kristentroen og betragtede den som en "importeret og fremmed religion". Han meldte det unge par til landsbyens traditionelle ypperstepræst. Den unge mand, Woueng Petel (der i dag kendes som Papa Petel), fornemmede, at han og hans forlovede var i stor fare. Den nat mens hele landsbyen sov, sneg det forelskede par sig ud og forsvandt ind i savannen. I flere uger rejste de til fods og endte til sidst i landsbyen Bere i det område i det nordøstlige Cameroun, der i dag hedder Mayo Rey regionen. Her

Vaissou Sarah og Woueng Petel

Pambo David fra Yanli

havde Papa Petel to brødre, der tidligere havde slået sig ned i området. Han fandt ud af, at de

re fandt vi nogle andre familier,

skulle vokse sig til en stor afde-

var blevet tvunget til at blive

som vi fejrede gudstjeneste

ling af EFLC i den region, blev

muslimer.

sammen med. Men jeg følte

altså sået af et ungt elskende

mig ikke helt tilpas i deres

par på flugt.

Kampen styrkede troen I dag, som 81-årig, husker Papa Petel, at begivenhederne den gang satte et uudsletteligt præg på hans liv og tro. - Flugten og vores nye liv sammen styrkede min tro på Herren, og jeg var fast besluttet på at leve som kristen og dø som kristen, siger Papa Petel. Det unge pars beslutsomhed hjalp dem med at hold fast i deres tro selv midt i den modstand og de prøvelser, de mødte i Mayo Rey fordi de nægtede at konvertere til islam.

Korset stammer fra en katolsk kirke, som lamidoen i Mayo Rey beordrede brændt ned. Det står som symbol på de forfølgelser, der fandt sted i mange år i området.

4

Mission Afrika 2 . 2020

- Da vi først bosatte os her i

måde at tilbede på, så i 1968 tede sig til EFLC (Den Luther-

Flere kristne grupper opstår

ske Brødrekirke i Cameroun)

16 år senere, i 1984, åbnede

Hver søndag mødtes vi i vores

der sig en anden dør for EFLC

dagligstue.

i Mayo Rey. Det år flyttede fire

dannede vi en gruppe, der knyt-

Denne lille forsamling af

tilrejsende familier fra det

kristne i Bere var den første

nordlige Cameroun til lands-

organiserede kristne gruppe

byen Kongrong. Anført af Issa

i Mayo Rey. De havde ingen

Gapkolo dannede de en bede-

præst eller kateket til at hjælpe

gruppe. Den lille forsamling

sig, men mødtes for at synge

voksede ud af de små stuer, så

og bede sammen.

de byggede en stråhytte, som

Af og til kom en omrejsende evangelist fra Chad, pastor Padeu Philemon, på besøg og underviste dem. Gennem

de kunne fejre gudstjenester i. Papa Gapkolo husker tilbage på tiden: - Nogle af vore venner måtte

Bere, var der ingen der kendte

prædikener og bibelstudier op-

flygte, fordi den lokale lamido

noget til Bibelen, husker Papa

muntrede han dem til at bevare

(muslimsk overhoved i områ-

Petel.

troen.

det, red.), ikke ville acceptere

- Vi bad i vores hytte, og sene-

Det sædekorn, der senere

andre religioners tilstedevæ-


mmen til Mayo Rey

Fra desperation til tro Mayo Rey-området er i mange år blevet styret nærmest på feudal vis af en muslimsk lamido med egen milits og fangekælder, og med nærmest ubegrænset magt til at gøre, hvad han vil. Hvordan får man så modet til at trodse status quo og blive kristen?

M

ayo Rey er nogle gange

kæmpede for livet. Zouzabe

blevet kaldt en stat i

fortæller:

staten, for området

samme se, at vores datter

islamisk kongedømme.

manglede blod. Der var brug

Lamidoen og hans tilhængere

En tidl. lamido i Mayo Rey (islamisk hersker).

kone var ude af sig selv og

meget svært for de kristne.

kunne ikke give blod, og mit

Meget har forandret sig siden

eget var heller ikke tilstræk-

som i årene 1990-1999. Kristne

keligt. Lægen henvendte sig til

blev fængslet eller dræbt, hvis

flere af de ventende patienter,

de blev mistænkt for det mind-

hvoraf et flertal var muslimer,

ste. Nogle kirker blev brændt

om ikke de ville donere blod for

ned, og mennesker måtte flygte

at redde vores barns liv, men

ud af området for at bevare

ingen meldte sig. Min kone og

livet.

jeg var fortvivlede.

Det var midt i denne ustabile relse. Folk blev tvunget til at

for en blodtransfusion. Min

gjorde frem til år 2000 livet Forfølgelsen blev især vold-

Papa Issa Gapkolo med et af sine børnebørn

- Lægen kunne lige med det

har i praksis fungeret som et

- Ud af det blå trådte en mand

og fjendtlige samfundsorden,

frem, som spurgte, om han

konvertere til islam, men vi

1968, hvor kristne i EFLC dan-

at Zouzabe Amos oplevede

måtte donere blod. Han gik ind

holdt stand, selvom forføl-

nede den første organiserede

noget, der berørte ham så

på lægens kontor og kom kort

gelserne gjorde, at vi for det

gruppe i Bere. Menighederne

meget, at hans liv vendte på en

tid efter ud igen. Jeg troede,

meste måtte praktisere vores

har bredt sig stille og roligt ind-

tallerken.

han ville bede om penge,

tro i det skjulte.

til år 2000, hvor en mere be-

men han gik bare forbi mig

mærkelsesværdig vækst skete

Når døden banker på

og forsvandt ud af hospitalet,

mod øst i landsbyen Yanli slog

som følge af en stor evangeli-

Året var 1998 og en nat kunne

fortæller Zouzabe.

endnu en gruppe tilflytterfami-

sationskampagne, som blev sat

Zouzabe og hans hustru ikke

lier fra nord sig ned. En mand

i værk under ledelse af den nu

sove, for deres lille datter

desperat havde brug for, og hun

ved navn Pambo David tog

forhenværende kirkepræsident

Annie fik meget høj feber og

fik det langsomt bedre.

initiativ til at starte en bede-

for EFLC, Robert Goyek.

blev svagere og svagere, som

Omtrent samtidig 300 km

Annie fik det blod hun så

- Da hun åbnede øjnene og

timerne gik. De anede ikke

kiggede på os, vidste vi, at der

Kristus", og den har en stor del

deres levende råd. De begav

var sket et mirakel.

problemer med de lokale myn-

af æren for, at EFLC i dag har

sig til fods til den nærmeste

digheder. Vi blev ikke forfulgt

over 7000 medlemmer i regio-

sundhedsklinik.

– måske fordi vores landsby lig-

nen, der er delt op i 36 sogne. 24

ger meget langt fra lamidoens

kirker har egen tilknyttet præst,

og vi kunne se, at vores barns

efter blev Zouzabe døbt. I dag

residens, siger Papa Pambo.

og 76 katekter betjener området.

øjenlag blev meget blege. Jeg

er han et af de meste aktive og

Mission Afrika har støttet

var bange, og min kone græd.

dedikerede medlemmer i EFLC

heller ikke havde hverken

indsatsen i Mayo Rey siden

Vi vidste ikke, om vi kunne nå

i byen Rey Bouba. Familiens

ordineret præst eller en kateket

år 2000. Kirkens fremgang i

frem i tide, husker Zouzabe.

børn og børnebørn er også

til at hjælpe sig, voksede de. De

området er et vidnesbyrd om

var blandt de første til at rejse

virkningen af langtidsholdbar

som var drevet af en kristen

en kirkebygning i regionen.

støtte og samarbejde.◼

organisation. Deres lille datter

gruppe. - Vi havde heldigvis aldrig

Selvom den lille menighed

Kampagnen hed "May Rey for

- Det tog flere timer at gå,

De nåede frem til hospitalet,

Zouzabe Amos og hans hustru belsuttede sig lige på stedet for at blive kristne. Året

kristne og er en stor ressource for kirken. ◼ Mission Afrika 2 . 2020

5


MISSION AFRI AFRIK KA

Youth

KRISTINA ESKILDSEN Netværker i Mission Afrika Youth

Nikoline Damm Overgaard (forrest) og de andre volontører havde stor glæde af hinanden under opholdet i Uganda.

For Nikoline har det at være sendt afsted som volontør været utrolig lærerigt, og hun blev meget inspireret af de lokales tillid til Gud. - Vi oplevede i Uganda, at Gud altid er den første og den sidste, man henvender sig til, forklarer Nikoline. På skolerne oplevede volontørerne, at der i skemaet var sat tid af til bøn med alle børnene,

Ikke et skridt alene

og når de handlede grøntsager

Da Jesus sendte sine disciple afsted, blev de ikke

Erkendelsen af ikke at kunne

vigtigt for mange af de lokale at

sendt afsted alene, men sammen. At blive sendt

klare sig selv, men helt konkret

søge Gud i alting og lade ham

at have brug for hinanden,

blive en del af hverdagen.

afsted sammen med andre var også vigtigt for den 21-årige Nikoline Damm Overgaard, da hun i 2019 ville ud i verden for at lave noget frivilligt arbejde.

fik de ofte lige en velsignelse med på vejen. Nikoline mærkede derfor tydeligt, at det var

oplevede Nikoline som en stor gave for sit venskab til højsko-

Mod til nye skridt

leveninden.

Det er noget, hun har taget med hjem til sin egen hverdag

Derfor aftalte hun med højsko-

mange glæder, men den kunne

Brug for Gud

i Danmark, hvor hun har fået

leveninden Astrid Bladt, at de

til tider også være hård. Her

De fem piger, som drog afsted

lettere ved at kaste sig ud i nye

sammen skulle være volontø-

oplevede Nikoline, at de som

som volontører til Uganda, fik

ting uden præcis at have en

rer. For de unge piger var det

volontører virkelig havde brug

gjort det til en fast del af deres

plan, for Gud har en plan.

dog vigtigt, at også troen på

for hinanden og Gud.

ugeprogram at sætte tid af til

I missionsbefalingen fra

at studere Bibelen. De ønske-

Matt. 28,19-20 sender Jesus

Gud skulle være en central del

De arbejdede som hjælpelæ-

af deres rejse, og derfor valgte

rere på lokale skoler og blev

de at blive klogere på Gud. De

sine disciple ud i verden og

at rejse med Mission Afrika.

på et tidspunkt udfordret til at

fleste gange samledes de bare

lover dem samtidig, at han vil

holde et oplæg for lærerne om

i deres lille volontørgruppe,

gå med dem. Det kan være

at vide, at der var mennesker

pædagogiske redskaber. Det

men engang imellem deltog

skræmmende at tage et skridt

i organisationen, der bad for

var en god oplevelse, men som

også deres lokale vært, hvilket

i Guds mission, men Gud har

os, fortæller Nikoline om at

Nikoline ikke ville have haft

gav anledning til mange gode

lovet os, at vi aldrig kommer til

skulle være volontør 3,5 måned

mod til, hvis hun havde været

snakke. Nikoline oplevede det

at tage et skridt alene. Han har

i Uganda.

der alene.

som meget givende at kunne

både givet os medmennesker,

studere Biblen i en anden

som vi kan vandre sammen

- Det gav en enorm tryghed

- Jeg er sikker på, jeg aldrig

Brug for hinanden

havde kastet mig ud i det selv.

kultur, fordi der dukkede nogle

med, og har lovet, at han selv

I en kultur, hvor alting var

Det turde jeg kun, fordi vi var

helt nye perspektiver op præget

altid vil gå med på hvert eneste

anderledes, var hverdagen

flere volontører, som kunne

af deres ugandiske hverdag.

både spændende og fyldt med

støtte hinanden.

skridt. ◼

6

Mission Afrika 2 . 2020


PROGRAM 2020 ÅRSFEST OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 12. SEPTEMBER // ON-LINE OG FYSISK PÅ 3 LOKATIONER

Godmorgen

Vælg en årsmødesatellit

Kl. 9.00–9.30: Ankomst & kaffe (m/ rundstykker)

Herning: Herning Bykirke

Kl. 9.30: Velkomst og information. Andagt

Poppelvej 3a, 7400 Herning

NB. Årsmødet streames (videotransmitteres) på https://www.facebook.com/missionafrika/

Vejle: Vor Frelser Kirke Strandgade 2a, 7100 Vejle. Er der ikke p-plads, så brug P-huset Trondur, Volmers Plads.

TEMA NÅR TROEN SMITTER

København: Solvang Kirke

Formiddag:

Eftermiddagsprogram

Repræsentantskabsmøde m/ indslag fra partnerteam og projektgrupper

DAGSORDEN •

Valg af dirigent

Valg af referent og stemmetællere

Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser

Fastsættelse af medlemskontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Se præsentation af kandidaterne på bagsiden)

Eventuelt/ordet frit

Kl. 12.30: Frokostpause

Remisevej 10-12, 2300 København S

Kl. 13.30: Oplæg til dialog: v/ Henrik Wigh-Poulsen, biskop Aarhus Stift ”Folkekirken og udsynet til den globale kirke” Dialog med migrantpræst Kl. 14.20: Trommer, rytmer og sang Musik med Kid Mkandawire Kl. 15.00: Kaffe

Kl. 15.40: ”Mission i en efter-coronatid” v/ Henrik Sonne Pedersen, generalsekretær Dansk Missionsråd Kl. 16.10: Afsluttende andagt


HENRIK ENGELBREKT REFSHAUGE OG ANNE MIE SKAK JOHANSON Generalsekretær og formand for Mission Afrika

Når troen smitter LEDELSESBERETNING: Verden er blevet rystet og forandret, siden vi var sammen sidst. Vi har i Mission Afrika været udfordret. Men vores grundlag samt vores vision og mission er uændret.

V

brudsikre, evigt faste

I Danmark

rod er Kristus. Han er

Der har aldrig været mere brug

vores sikre grund, vi bygger

for at arbejde med, hvordan

sekretæren på Færøerne for at

sende penge til Afrika gennem

vores hus på. Han er vores

vi bedst driver mission anno

forhandle en ny samarbejds-

Mission Afrika. Der skal laves

hjørnesten. Og det ikke er

2020. I Mission Afrika er ikke

aftale med Heimamissionen.

budget og beskrivelse i kon-

til forhandling, hvem vores

mindre end to grupper nedsat

Der har ikke været et samar-

ceptpapirer, for at vi kan følge

tjeneste er bygget på. Han er

med det formål at kigge bagud,

bejde siden 2007. Men nu er

pengestrømmen. Tak for jeres

vores ror, som sikrer, at vi

se på nutiden og tænke i frem-

vi i gang igen! Aftalen handler

tålmodighed, når det virker

sejler i den rigtige retning. Han

tidsplaner. Visionsudvalget er

primært om, hvordan færin-

lidt bureaukratisk. Men det er

er vores kerneværdi. Vores

ved at lægge grundlaget for

ger kan sendes ud gennem

nødvendigt.

opstandelseshåb.

organisationens nye visioner,

Mission Afrika, ligesom vi har

I maj 2019 havde vi et

som vi forventer at kunne

gjort tidligere. Desuden er der

hjerteligt og godt besøg af

at kalde til mission og i sam-

præsentere til næste repræ-

aftaler om en årlig møderejse

ærkebiskop Musa Filibus fra

arbejde med kirken i Danmark

sentantskabsmøde i 2021.

på øerne. Det var godt at få

Nigeria. Vi lærte meget. Siden

genskabt venskabsbåndene

har vi været i ugentlig kontakt

over Atlanten.

med Musa Filibus og staben

Volontørerne (f.v.) Pernille, Sarah, Nikoline, Maja og Astrid i gang med aktiviteter og da

ores klippe, vores

I Mission Afrika er vores rolle

og hos vore partnere at bringe

Vi er alle en del af den pro-

det håb og det Gudsrige, som

ces. Vi har inddraget partner-

kommer, der hvor Jesus er

ne, de frivillige og ansatte. Vi

Herre.

KONTAKT OS PÅ general@missionafrika.dk eller amsj@missionafrika.dk

8

Mission Afrika 2 . 2020

Bestyrelsen har sammen

omkring Kristi Lutherske Kirke

har set på missionsbevægelser

med partnerkoordinatorerne

i Nigeria (LCCN). Det kulmine-

rundt i verden for at blive

drøftet og vedtaget en ny og

rede i flere besøg både i no-

kloge på, hvad vi selv vil. Det

grundig sikkerhedspolitik og

vember 2019 og i februar i år.

er spændende. Til at komme

antikorruptionspolitik. Det er

Her underskrev vi en fornyet

i dybden og forstå dette har

helt nødvendigt med sådanne

og længe ventet partnerskabs-

Tænketanken set på de histori-

retningslinjer, både for at sikre

aftale med LCCN. Vi er godt i

ske perspektiver f.eks. omkring

at pengene ender de rigtige

gang med at udvide relationen

holistisk mission og hele

steder og for at fremme et

til vore venner i det store land,

Mission Afrikas eksistensbe-

retfærdigt samfund. Vi tager

hvor det hele startede.

rettigelse. Samtidigt stikker de

ofte vores politik i hånden som

fingeren i jorden på den kultur

vejledning til at tage ansvar-

Afrika også blevet associeret

vi er en del af i dag både i Dan-

lige beslutninger. En sådan

medlem af netværket Evange-

mark og på verdensplan.

politik kan godt give udfor-

lisk Alliance. Mission Afrika

dringer, når gode venner vil

ønsker at være missions-

I oktober 2019 var general-

I året, der er gået, er Mission


”digitaliseringsbande”, og

Bestyrelsen består af: Anne

sådan fortsætter det. Alle var

Mie Skak Johanson (formand),

indkaldt i marts til historisk

Henning Bech-Larsen (næst-

stormøde, så vi kunne sam-

formand), Anna Grethe Møller

stemme indsatsen for at få de

(medlem af forretningsudval-

mange informationer og histo-

get), Anne Theresa Than-

rier ud til offentligheden, så

ning, Vibeke Follmann, Jens

mange andre kan have glæde

Henrik Kristiansen, Anders

af historien.

Bjørnkjær-Nielsen, Niels Iver Juul, Ida Jensen Friis og Thore

ansk julebagning sammen med børn på skolen i landsbyen Kamuzinda i Uganda.

Bestyrelsen

Eklund (medarbejderrepræ-

Det har været et spændende

sentant). I år er fire bestyrel-

år for bestyrelsen med sager,

sesmedlemmer på valg. Alle

som sætter aftryk i fremtiden.

fire stiller op igen: Vibeke

Vi ønsker at arbejde målret-

Follmann, Anna Grethe Møller,

tet og godt og vil derfor tage

Anne Mie Skak Johanson og

forretningsordenen for såvel

Henning Bech Larsen. Det

bestyrelsen som forretnings-

kongevalgte/selvsupplerende

udvalget op hvert år på første

medlem Niels Iver Juul's perio-

møde efter repræsentant-

de udløber i år, og han ønsker

skabsmødet.

ikke at stille op til bestyrelsen,

SAT-7 (Nordafrika og Mellemøsten)

selskab for hele kirken med rødder og netværk i den brede folkekirke. Vi så i starten af foråret 2020 en stor følsomhed over for kul-

Mission Afrikas samarbejdspartnere og -lande

turelle ændringer, da Bibelen 2020 blev sendt på gaden. For at gøre teksten flydende og

Mali

forståelig for den almindelige dansker, blev der truffet nogle svære valg i oversættelsen. Der rejste sig en voldsom kritik, der bredte sig både i ind-

Sierra Leone

Den Central-

og udland. Mission Afrika blev

Cameroun afrikanske Republik

kontaktet af Bibelselskabet, for at vi kunne blive klædt på til

og forny sig, så omgivelserne

at forklare vore partnere om

og den kultur, vi møder, forstår

situationen.

og synes, vores mission er

Oplevelsen viser, hvor vanskeligt det er at forny sig. Men

Nigeria

Uganda

interessant. Mission Afrika har flere

det er vi nødt til for at være

grupper, der elsker at grave

relevante kristne, der ikke blot

i historien. Nogle arbejder

synger de samme sange i et

med etnografika. Andre med

sprog, som er svært at forstå

gamle papirer som bestyrel-

i dag, eller bruger forælde-

sesreferater og brevvekslinger

de metaforer. Alle kristne,

– den såkaldte "arkivbande".

der vil nå andre mennesker

Nogle synes, det støver for

med evangeliet, er nødt til at

meget og gør en indsats for

forholde sig til deres samtid

at digitalisere – den såkaldte Mission Afrika 2 . 2020

9


men vil gerne stille op som

Denne repræsentation kan

suppleant. Bestyrelsen har der-

varetages af korttidsudsendte.

for sat en proces i gang for at

Ved alle udsendelser skal der

finde et kongevalgt medlem.

forud laves en fundraisingplan, der rummer målsætning

Genbrug

og fundraising-aktiviteter.

I efteråret 2019 fejrede Mission Afrika Genbrug 35-års

Korttidsmissionærer:

jubilæum. Festen blev holdt i

Joel Dam er ansat på SAT-7

butikkerne, hvor bestyrelses-

frem til 31.12. 20 som teknik-

medlemmer og ansatte drog

og produktionsassistent samt

rundt i landet med kagemand

med koordineringsopgaver ift.

og besøgte samtlige 65 butik-

volontører og oplevelsesrejser.

ker i november måned. Det

Lene Skovmark er kommet

skabte gensidig glæde at møde

hjem efter to uger i Cameroun

Medarbejdere Udsendte

i januar hvor hun præsentere-

vist en manglende lyst til at

brugsstævner over hele landet

give til ting uden for Danmarks

Vores missionærer udstatione-

teologisk kompendium, hun

inkl. Bornholm. Det er godt at

grænser. Derfor er vi nødt til at

ret ved SAT-7 Claus og Mette

har lavet.

mødes og drøfte den aktuelle

arbejde hårdt med at finde nye

Swartz Andersen stoppede

situation. På stævnerne får vi

givere og nye veje til penge,

arbejdet på Cypern med ud-

Volontører

også inspiration udefra. I 2019

for at kunne fastholde vores

gangen af august måned ’19.

Det er en uvurderlig glæde

kom Jens Guldsmed-Thomsen

økonomi.

hinanden. Der blev afholdt seks gen-

Derudover har corona-tiden

Claus fortsatte dog i sin

de og underviste i et flot nyt

at være med til sammen

Derudaf er sprunget det nye

stilling et par måneder mere

med Mission Afrika Youth at

frivillige med storm. Han in-

koncept: ”Gør drømme til vir-

for at hjælpe med at afrunde

facilitere unges rejse til me-

spirerede til fornyelse og satte

kelighed”, der siden somme-

nogle opgaver. Der skal lyde

ningsfulde og livsforvandlende

gode tanker i gang.

ren 2019 gennemsyrer vores

en dyb tak for jeres indsats

opgaver. (Se mere om vores

kommunikation udadtil.

gennem fem år. Mette og Claus

volontører på side 6 og 19).

fra Tversted og tog de mange

Vores 1700 frivillige yder en enestående indsats i butikker-

Coronakrisen har vist, at

ne. Genbrug klarede året flot.

Mission Afrika er meget sår-

på hovedkontoret på Cypern.

Hovedkontoret

Vi er meget taknemmelige og

bar, fordi vi er så afhængige af

På sidste årsmøde fortalte

Maja Langvad og Line Hove

yderst stolte. (Se Bente Pahus'

indtægter fra Mission Afrika

de om, hvordan opholdet på

Rosendal Baun er begge stop-

artikel på side 11).

Genbrug. Det er nødvendigt, at

Cypern også har været en rejse

pet i genbrugsteamet. En stor

Mission Afrika finder den rette

med Gud, hvor Han har åbnet

tak for jeres flittige arbejds-

Økonomi

balance mellem indtægter fra

døre og været med dem hver

indsats. Benjamin Rousing og

Mission Afrika fik et flot

genbrug, udviklingsmidler og

dag.

Heidi G. Andersen er nyansat i

overskud ved årets udgang

indsamlede midler, og at vi

på 1,6 mio kr. (budgetteret

til stadighed søger efter nye

overordnede samtaler om

med 150.000). Dette skyldes

finansieringsmuligheder.

Mission Afrikas engagement

primært større indtægter og

Vi er åbne over for nye forret-

har været forbilleder – specielt

Bestyrelsen har taget flere

i partnerlandene, herunder

Mission Afrika Genbrug. Desuden har journalist Anne Sofie Bitsch fået andet arbejde. Vi har efter corona-hjemsen-

mindre forbrug i Mission Afri-

ningstiltag og arbejder videre

også en foreslået udvidelse af

delsen haft samtaler med og

ka Genbrug.

med opgaven og vil

MFLM-missionsmarken i Mali

har nu ansat en lille håndfuld

til et naboland. Drøftelsen ved-

studentermedarbejdere i

rørende partner-engagement

netværksteamet med opgaver

og partnersyn indgår også i

indenfor kommunikation og netværk.

I 2019 lavede vi en fundraising- og giveranalyse. Den viste, at vi har godt 1300

1. øge indsatsen for at finde eksterne udviklingsmidler. 2. afsøge alternative finansie-

fastgivere. Den stærkeste gi-

ringer af kerneopgaven. Det

arbejdet i det nyetablerede

vergruppe er førkrigsgenerati-

kunne ske ved at afsætte

visionsudvalg, som arbejder

onen mellem 70-89 år. Mission

ressourcer til at skabe en

med Missions Afrikas fremad-

jeres solide og dygtige arbejde,

Afrika får stor støtte fra denne

alternativ selvstændig virk-

rettede vision.

hvor I arbejder resultatori-

gruppe af gavegivere, og vi er

somhed, der kan generere

meget taknemlige, men der

indtægter til organisatio-

og vil gerne have repræsen-

kontoret er fokus på at finde

er en nedadgående tendens.

nen.

tanter hos alle vores partnere.

den bedste praksis, hvor vi alle

10

Mission Afrika 2 . 2020

Vi ønsker flere udsendelser

Tak til alle medarbejderne for

enteret og med stor flid. På


Interiør fra den nye butik i Hune

BENTE MIKKELSEN PAHUS Leder af Mission Afrika Genbrug

i Mission Afrika-økosystemet er mest produktive og får lov til at give til helheden.

Afslutning Mission Afrika er et arbejdsfællesskab. Der kan være forskellige meninger, men visionen er fælles: at dele evangeliet gennem diakoni og forkyndelse. Her er vi forpligtede over for vores venner, partnere og netværk. Vi har travlt med åndelig forkyndelse. Det er godt. Vi har travlt med praktiske diakonale udviklingsopgaver. Det er også godt. Men vi skal også tage os tid til at gå ind og arbejde

Mission Afrika Genbrug skaber liv 2019 blev et flot år for

med, hvad de bagvedliggende

Mission Afrika Genbrug.

intentioner og værdier er. Hvad

Her blev forretningen

er forholdet mellem teologi og diakoni, mission og diakoni

yderligere konsolideret

samt rettighedsbaseret og

og udgiftssiden igen skå-

trosbaseret arbejde. Diakoni

ret til. TAK til alle, der er

er meget mere end at hjælpe.

måtte lukke butikkerne kort tid

Infrastruktur og frivillighed

efter, Mette Frederiksen lukke-

Den udvikling, vores forretning

de Danmark ned.

står overfor i de kommende år,

Men så kom marts 2020... Vi

Optimisme blev erstattet af

kræver bedre infrastruktur. Vi

usikkerhed. Hvor lang tid kan vi

skal følge med tiden. Der skal

overleve en månedlig husleje-

blandt andet investeres i vores

udgift på lige omkring 1 million

bogholderi, så regnskabssiden

med til at løfte MAG.

og nul kroner i omsætning?

følger med. Vores systemer er

Udviklingen af vores forretning

Nedlukket og genåbnet

betyder, at vi langsomt er be-

bestod i at ombygge et par bu-

Nogle af vores butikker brugte

gyndt processen med at få nye

tikker, lukke et par butikker og i

verden kan falde sammen på

tiden under nedlukningen til

kasseapparater. Den omlæg-

det hele taget investere i en op-

at rydde op og gøre rent, og vi

få dage. Vi er parate og har

ning og indlæring, der følger

gradering af butiksrammerne.

holdt god kontakt for at få styr

med, er væsentlig og nødven-

antennerne ude for at finde

To butikker fik en bil og dermed

på retningslinjer omkring at

dig. De nye kasseapparater

frem til den bedste form for

mulighed for at skaffe flere læk-

holde afstand mv.

sikrer også en mere sikker

missionsarbejdet. F.eks. ser

re varer til butikken. Vi omsatte

det ud til, at religion kommer

for det samme som året før,

smøget grundigt op igen. Vores

til at spille en større og mere

selvom antallet af butikker gik

frivillige var klar til en forsigtig

Vi er hele tiden på udkig efter

positiv rolle ift. civilsamfundet

fra 72 i starten af 2018 til 68

genstart – med stor taknemme-

dygtige frivillige – vi har mange

i fremtiden. Det får betydning,

ved udgangen af 2019.

lighed er vi vidner til et enormt

allerede, men enkelte steder

engagement. Alle de mange

kniber det med at få nye med.

og glade, da vi kom ind i det

timer, der bliver kastet ind i

Det er vigtigt at sikre, at vores

nye år fyldt med gode planer.

arbejdet, kommer i den grad

frivillige har det godt. Opga-

Alle 1700 dygtige frivillige

missionen og Afrika til gavn.

verne bliver lettere og sjovere,

Det er også anerkendelse af det andet menneskes værdi og ligeværdighed med mig. Corona-krisen har vist, at

når vi søger projektmidler til udviklingsarbejdet. Tak for jeres medleven, når I beder for Mission Afrika, læser og lytter til det materiale, der bliver sendt ud, deltager i projektgrupper og giver af jeres viden, tid og penge. Jeres forankring gør, at vi kan forandre verden og gøre drømme til virkelighed. ◼

efterhånden 10 år gamle. Det

Vi var simpelthen så spændte

Fra 1. maj blev ærmerne

afregning omkring den daglige omsætning.

kunne også mærke de positive

Under nedlukningen var

dønninger fra et meroverskud

hele Danmark gået i opryd-

erfaring er, at jo hyggeligere og

på 1.5 mio. kroner i forhold til

nings-'mode', genbrugslagrene

sjovere det er at være med, jo

2018 og var i forventning til det

flød over, så nu skulle der

flere kommer der til.

nye år.

sorteres, pyntes og indrettes,

Det blev en god start, og vi fik åbnet en butik i Hune i Nordjylland, som ud af det blå fik 12

når der er nok hænder. Vores

Vi er altid taknemmelige for

så der kunne komme gang i

nye frivillige – for nye input og

salget igen.

for dygtige ledere og medarbej-

Hvor bliver der arbejdet grun-

dejlige frivillige og er blevet en

digt, vedholdende og dygtigt

lokal perle.

med tingene rundt omkring.

dere. Vil du være med i en af vores 65 butikker? ◼ Mission Afrika 2 . 2020

11


ÅRSREGNSKAB 2019 Torben Hesselbjerg, økonomi- og administrationsleder

INDTÆGTER

2019

2018

Indtægter til generelle formål: DKK DKK Gaver (ekskl. arv) 1.942.781 2.006.231 Arv 500.000 871.005 Offentlige tilskud, inkl. momskompensation 713.910 902.997 Andre indtægter til generelle formål 214.300 265.362 Omsætning i genbrugsbutikker 23.871.723 23.590.762 Indtægter til generelle formål i alt 27.242.714 27.636.357 NETTOINDTÆGT I GENBRUG Øremærkede indtægter: I alt 7.671.178 Øremrk. gaver inkl. studieture og volontører 3.167.497 2.481.677 Hensættelser -1.408.015 -253.791 (1,2 mio. mere end budgetteret) DANIDA 0 10.983 Øremærkede indtægter i alt 1.759.482 2.238.869 Øvrige indtægter 77.596 131.063 STØTTE TIL Indtægter i alt: 29.079.792 30.006.289

PARTNERNES ARBEJDE i 2019

OMKOSTNINGER Partnerrelaterede udgifter -5.622.513 Genbrugsteam -2.758.404 Genbrug -13.442.141 Projekt- og netværksteam -1.977.370 Ledelses- og økonomiteam -2.848.194 Øvrige udgifter -317.470

-6.765.869 -3.163.776 -14.661.065 -2.458.219 -3.061.737 -18.565

Partner EELRCA

I alt (DKK) 187.165

(Den Centralafrikanske Rep.)

EFLC (Cameroun) 798.197 LCCN (Nigeria) MFLM (Mali)

338.229 1.027.386

Omkostninger i alt: -26.966.092 -30.129.231 ADB (Sierra Leone) 29.920 SAT-7 697.847 Af- og nedskrivninger -702.818 -717.653 Uganda 51.491 Driftsresultat 1.410.882 -840.595 Løn i Danmark 2.492.279 Finansielle udgifter -18.107 81.293 I alt 5.622.513 Årets resultat 1.392.775 -759.304

PARTNERRELATEREDE UDGIFTER

Løn i Danmark Kr. 2.492.279

Uganda Kr. 51.491 SAT-7 Kr. 697.847 ADB Kr. 29.920 MFLM Kr. 1.027.386 LCCN Kr.338.229 EFLC Kr. 798.197

EELRCA Kr. 187.165


[ NYHEDER ]

VI KLARER SKÆRENE Sidst i juni efter 3,5 måneder med hjemsendelse af de fleste medarbejdere, standsning af aktiviter og salg i genbrugsbutikkerne samt hårde nedskæringer i udgifter stod det klart, at Mission

En informationsplakat om Covid-19 forholdsregler på fulfulde-sproget, som tales af de fleste i det nordlige Cameroun.

Afrika klarer sig igennem corona-krisen. - Det ser ud til, at vi, som vi desværre måtte forvente, kommer

NØDHJÆLPSPAKKER OG OPLYSNINGSAREBJDE

ud af året med underskud, men heldigvis ikke så mange millioner

I Cameroun er nødhjælpspakker med majs og hirse, sæbe og

til vores venner i Afrika, som har det endnu værre end os i Dan-

masker blevet omdelt i udsatte områder i Garouas bymidte, hvor

mark. Vi har forpligtet os på dem, og i denne krisetid har vi brug

befolkningen er særlig ramt af Covid-19 pandemiens nationale

for en solid håndsrækning og medvandring fra gode givere, for at

restriktioner.

kunne fortsætte missionsarbejdet, siger generalsekretæren.

som frygtet. Derfor vendte flere af medarbejderne tilbage til arbejdet i løbet af sommeren. Der er fuld hjemkaldelse fra 17. august, siger generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge. - Derudover er det en stor glæde, at vi nu igen kan overføre penge

Med støtte fra Mission Afrika har Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC) i begyndelsen af juli uddelt fødevarer til de 170 mest udsatte familier. Uddelingen har taget flere dage for at undgå, at for mange forsamledes, pga. forholdsregler for at mindske smitterisiko. Behovene har været store, og desværre blev flere familier ikke blev nået i denne omgang. Amos Bouba, projektleder i EFLC, fortæller alligevel med stor taknemmelighed om nødhjælpsindsatsen: - Hjælpen er kommet på det helt rigtige tidspunkt, for denne tid på året kan i forvejen være hård for mange. I år har det været helt særligt på grund af de mange nedlukninger af arbejdspladser, siger han. Ud over nødhjælp har kirken også foretaget et stykke oplysningsarbejde om, hvordan man forebygger corona-smitte. Der florerer

NY PROJEKTGRUPPE I juni mødtes en gruppe frivillige, der har passion for missionsområdet i Kontagora i det nord-vestlige Nigeria.

mange rygter og forkerte sundhedsråd; derfor er det vigtigt at sprede de gode og virksomme retningslinjer.

- Der er meget store perspektiver i Kontagora. Den lutherske kirke har været der siden 1980’erne, men der er stadig mange

Stor taknemmelighed - I år kunne vi ikke optage en kollekt i kirken til at hjælpe fattige familier, så denne håndsrækning fra jer kommer på det helt rigtige tidspunkt og er et mirakel fra Gud, siger pastor Jean Lambert fra en af EFLC-kirkerne i distriktet. - I kan slet ikke forestille jer, hvor overlykkelig jeg er. Mine syv børn og jeg har intet derhjemme at spise. Denne hjælp er en gave,

mennesker, der ikke har hørt om Jesus endnu,” fortæller Poul Martin Aalling Nielsen, der sammen med hustruen Inger var udsendt til området for Mission Afrika i 1999-2001 og i 2007-2011. - Det er en ny tid og nye måder, vi driver mission på. Mission er i dag meget mere blevet en levende organisme, hvor vi frivillige bliver et nyt spændende aspekt,” tilføjer Poul Martin. Kontagora projektruppen består af Inger og Poul Martin Nielsen,

der er faldet ned fra himlen. Mine børn får endelig noget at smile

Hans Christian Krarup, Inge Jørgensen, Egon Olesen og Kirsten

over i aften. siger Nafissatou Modibo, en muslimsk kvinde fra

Højgaard. Kontakt Poul Martin på tlf. 5240 4087, hvis du ønsker at

området.

bidrage eller ønsker yderligere oplysninger. Mission Afrika 2 . 2020

13


iN geria

LANDERAPPORT

Modige skridt i modgangstider

Samarbejdet mellem Mission Afrika og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria er på vej ind i et opsving. En ny partnerskabsaftale er på vej, indsatser forbedres, og nye initiativer udvikles.

Kirken breder sig mod nordvest Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

til deres venner og bekendte.

(LCCN) arbejder nu målrettet på

Det er meget usædvanligt,

at åbne fire nye områder op for

da området betragtes som

forkyndelse af evangeliet for

fuldstændig lukket for kristen

befolkningsgrupper, der ikke

indflydelse. Flere steder er der

før har hørt om Jesus.

opstået menigheder, som ikke

Udvidelsen sker i det nord-

En lille ny menighed i Zamfara staten i det muslimsk dominerede nordvest Nigeria. Den gode udvikling i område ansporer til en øget indsats.

har kontakt med moderkirken

vestlige Nigeria, hvor der i

(LCCN). De mangler i kirkens

1999-2002 flere steder blev

database og får derfor ikke den

indført sharialov. I nogle af om-

tiltrængte hjælp og opfølgning.

råderne er der eksempler på, at

Et stort arbejde udføres nu for

folk er konverteret til kristen-

at lokalisere de små menig-

dommen og på eget initiativ er

heder og hjælpe dem med at

begyndt at sprede evangeliet

vokse og blive stærkere.

Kortlægning af arbejdet med foryndelse og kirkeplantning Missionskoordinatoren i LCCN,

tættere tilknytning til kirken.

Habila Kakaba, har været på

Formålet med rejserne har

missionskontoret kan nu bedre

opmuntring, hvor han er kom-

servicere evangelisterne.

met frem. I april måned blev 37

besøg hos alle evangelister,

også været at få et bedre

hvilket igen i år har givet et

overblik over evangelisternes

også været på rejse rundt i

uddannet og sendt ud. Der er

stort udbytte hos kirkens

vidtstrakte arbejde og at notere

landet for at se, hvordan det

hårdt brug for dem, da kirken

medarbejdere i udkantsområ-

de behov, der er. Kirkens da-

står til med missionsarbejdet i

har store ambitioner om at nå

derne, som på den måde får en

tabase er blevet opdateret, og

Nigeria. Det har bragt glæde og

længere ud med evangeliet.

En af de største udfordringer, Nigeria stod med i 2019, var voldelige sammenstød mellem nomader og fastboende i en lang række landsbyer. Boko Haram spredte stadig rædsel, men udførte færre angreb i Nigeria og begyndte i stedet at skabe uro i nabolande som Chad og Cameroun. Det giver en konstant usikkerhed og gør det noget nær umuligt for Mission Afrika at komme ud i marken og se hvad kirken arbejder med lokalt. Det påvirker også missionskoordinatoren, der ofte må foretage lange og farefulde rejser.

14

Mission Afrika 2 . 2020

FAKTA

Eskalerende konflikter med nomadefolk

Ærkebiskop Musa Filibus har

nye evangelister færdig-

Mission Afrika har en lang historie i Nigeria; i over 100 år har vi været til stede og samarbejdet med Kristi Lutherske Kirke i Nigeria. Igen i år har Mission Afrika støttet evangelisternes arbejde samt givet løntilskud. Kirken har i dag over 2,5 millioner medlemmer i over 2000 menigheder fordelt på ni bispedømmer. De fire nye forkyndelsesområder, der er i kikkerten, er Obonbo, Kebbi State, Zamfara State og Barbada Subdistrict. Det er alle sammen områder på størrelse med Belgien. Nigeria er Afrikas mest folkerige nation med 190 millioner indbyggere, og befolkningen er sammensat af mere end 250 forskellige etniske grupper. 50% bekender sig til islam, 40% til kristendommen og resten til øvrige religioner. Mission Afrika har i 2019 støttet kirken med i alt 338.229 kr.


n ou er Cam

LANDERAPPORT

Nye tider og spændende muligheder i et solidt partnerskab Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun er velorganiseret og har vækstambitioner og -potentiale

Ny kirkepræsident

Antiradikaliseringsprojekt i nord

I april 2019 overtog den nye kirkepræsident

Med finansiering fra DMRU (Dansk Missionsråds

Debsia Alvius embedet efter Robert Goyek, som

Udviklingsafdeling) samarbejder EFLC og Missi-

takkede af efter 28 år som kirkepræsident for

on Afrika om et dialogprojekt i det nordlige Ca-

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC).

meroun. Det er et område med mange flygtninge,

Ved afskedsgudstjenesten for Robert Goyek

udbredt fattigdom og den konstante trussel fra

var han med til, som en afsluttende handling,

Boko Haram, der forsøger at rekruttere unge til

at indvie 72 nye præster til tjenesten i det store kirkeområde, som han så dygtigt havde ledet. Den nye ledelse under Debsia Alvius bringer nye og spændende ting med sig, og vi er stolte over fortsat at kunne bidrage til kirkens vækst og udvikling.

Centret for konvertitter i Ngong Det har en høj pris og giver meget modgang at konvertere fra islam til kristendom. Især

Danske kvinder giver den gas! Både i 2019 og senest også i 2020 har Lene Skovmark rejst til Cameroun som korttidsmissionær for at undervise præster i sjælesorg og åndelig medvandring. Præsterne kan tage undervisningsmaterialet med hjem og undervise andre i det ud fra det flotte kompendium, hun har forfattet. Derudover sendte vi Sidse Holm Nielsen til Cameroun i tre måneder som projektkonsulent, hvor hun hjalp og vejledte kirkens medarbejdere med projektbeskrivelser, rapportformater samt generelt projektoverblik.

nye kristne fra fulanistammen

kamp ved at lokke med 'lettjente' penge. Projektet har fokus på oplysning, samtaler og antiradikaliserings-initiativer. Dette gøres i samarbejde med kristne, muslimske og traditionelle ledere i regionen, som alle ønsker, at det bliver mere sikkert at bo i området.

i det nordlige Cameroun bliver

Gedeprojektet

udstødt af familien og udsat for

Elizabeth Kodio var på besøg i Cameroun for

vold og forfølgelser. Derfor støttede vi med 70,000 kr. i 2019 genopbygningen af et center i Ngong, hvor nye konvertitter kan søge tilflugt, få hjælp og sjælesorg. Der tilbydes de også uddannelse i havebrug, syning, læse- og skrivefærdigheder, for at de, der er særligt pressede, kan forsørge sig selv.

at tilse og hjælpe gedeprojektet, som hun så dygtigt leder i Mali. I Cameroun var der nogle opstartsvanskeligheder. Flere af kvinderne fik stjålet deres geder, og der opstod misforståelser omkring tilbagebetalingen af lånet. Den uheldige start betød, at projektet havde brug for mere tid, så perioden blev udvidet fra 18 til 24 måneder. Alt i alt er Elizabeth Kodio dog rigtig godt tilfreds med projektresultaterne: - Der er ingen tvivl om, at projektet er med til at udvikle landene – og særligt kvindernes mulighe-

Anna og Maria Bech Damsgård var volontører

der, siger hun.

i efteråret 2019 i et samarbejde mellem Mission

140 kvinder har nu fået gavn af gedeprojektet.

Afrika og Kirke til Kirke-projektet. Det har givet masse nye opdagelser om tro og kulturmøder. Kirkepræsident Debsia Alvius sammen med Sidse Holm Nielsen

FAKTA

dem gode oplevelser og en Mission Afrika støtter Den Lutherske Brødrekirkes arbejde i Cameroun. Det er bl.a. forkyndelse, uddannelse, hjælp til gadebørn, gedeprojekt samt projekter for fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer. Kirken har seks bibelskoler samt et præsteseminarium. Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun består af 850 sogne med i alt 250.000 medlemmer. Kirken har 194 præster og 128 evangelister. Mission Afrika støtter 86 af evangelisterne. Camerouns befolkningstal er på knap 25 millioner indbyggere. 38,4% er katolikker, 26,3% protestanter, 20,9% muslimer, og resten bekender sig til traditionel folketro. I 2019 formidlede Mission Afrika 798.197 til kirkens arbejde.

Mission Afrika 2 . 2020

15


Mali

LANDERAPPORT

Mission mod nye horisonter Evangelisering: nye tiltag

Euroshop

I løbet af 2019 har der været mange aktiviteter i

Vores genbrugsbutikker i Mali

gang, når det gælder evangelisation.

har været udfordret af mangel

I 2019 har Mission Afrika i samarbejde med

på købekraft i befolkningen

MFLM (Luthersk Brødremission i Mali) fået øje

og har derfor været nødt til at

på nye muligheder for at komme længere ud

være kreative og tænke nye

med evangeliet. Nogle af vore missionærer har

ideer ind, så det stadig kan løbe

været på besøg i Burkina Faso for at afdække

rundt og give overskud til mis-

potentialet for et samarbejde med lokale menig-

sionærernes sociale arbejde og

heder. Dette arbejde er fortsat i proces.

arbejdet med kvinderne.

Landsbyudvikling Gedeprojektet i Mali kører på skinner. Mange

Tearfund, en kristen engelsk

kvinder får hjælp til økonomien gennem projek-

nødhjælpsorganisation, hvor

tet og kan derfor sende deres børn i skole. I 2019

vægten især lå på teologisk

har der været særligt fokus på, at familiernes

undervisning med fokus på at

piger kommer i skole, da det ofte er pigerne man

bruge lokale ressourcer. Det er

venter med at sende i skole.

en ny og anderledes tilgang til

Derudover har Mission Afrika i samarbejde

Den nye missionær Emmanuel Djogri i samtale med generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge.

Flere missionærfamilier i Mali

udviklingsarbejdet, hvor man

med MFLM og DMRU (Dansk Missionsråds Udvik-

fokuserer på, hvad kirken og

lingsafdeling) opstartet et nyt projekt om menig-

lokalbefolkningen selv mobi-

hedsbaseret diakoni. I den forbindelse blev der

liserer, så de leder deres egne

afholdt en konference i Tanzania sammen med

initiativer.

Seks bliver til syv! Det var en af de ting Mission Afrika i samarbejde med EFLC (Den lutherske løbet af 2019. Nemlig at kunne udvide vores missionsindsats i Mali med en ny missionærfamilie fra Cameroun. Efter en lang proces med at skaffe pas og visum kunne Emmanuel Djogri rejse afsted til Mali for at besøge det nye land, der om ikke længe skal blive hans og familiens hjem de næste mange år. Mission Afrika støtter i forvejen seks missionærfamilier, der er udsendt fra Cameroun til

FAKTA

Brødrekirke i Cameroun) kunne glæde sig over i Mission Afrika støtter 6, snart 7 missionærfamilier, som er udsendt af EFLC til Luthersk Brødremission i Mali (MFLM). MFLM er et missionsselskab, som støtter en luthersk kirke og en anden protestantisk kirke i landet. Den lutherske kirke består af 22 menigheder, hvor MFLM er til stede i de 10 med fire missionærer. Den protestantiske kirke består af 33 menigheder, og MFLM er til stede i tre af dem med to missionærer. Et vigtigt missionsredskab er Jesus-filmen, der er blevet fremvist i landsbyer 59 gange. Missionærerne har tilsammen været

Mali. De afholder gudstjenester, underviser, plan-

på 916 evangelisationsture, og der er blevet organiseret 32

ter ny menigheder, laver aktiviteter, som hjælper

evangeliseringskampagner i løbet af de sidste tre år. Resultatet

lokale med at generere indtægter og hjælper,

er, at 4200 mennesker er blevet præsenteret for Bibelens bud-

hvor de kan.

skab. I disse indsatser er der er registreret 59, der er konverte-

Den politiske og religiøse situation i Mali er ikke særlig stabil. Sikkerhedshensyn påvirker,

ret til kristendommen. Dertil kommer dåb af 177 mennesker. Mali har knap 18 millioner indbyggere, hvoraf hele 94,8% af

hvor langt præsterne kan komme ud til nye om-

befolkningen er muslimer, og kun 2,4% er kristne. Resten er

råder. Men missionærfamilierne er vedholdende

animister. Hele 67% af befolkningen er under 24 år.

og dygtige og kan se, at deres arbejde bærer frugt.

16

Mission Afrika 2 . 2020

Mission Afrika har i 2019 støttet MFLM med 1.027.386 kr.


e n eo L a r Sier

"Back in action"

a k i r f a l Centra

Støtte suspenderet

Med et partnerbesøg og en ny handlingsplan i støbeskeen glæder vi os over at være tilbage i Sierra Leone.

Støtte til et kriseramt land Mission Afrika har samarbejdet med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik i over 25 år. Det er et land, der er slidt fuldstændig ned af konstante væbnede konflikter, politisk uro og økonomisk nedsmeltning. I maj blev sundhedspersonalet på sundhedscentret i Bohong nødt til at flygte ud i bushen, fordi byen blev angrebet af rebeller. De nåede ikke at få nogen ejendele med sig overhovedet. Allerede i juni måned var de fleste af medarbejderne tilbage på centret for at fortsætte det utrolig vigtige arbejde på sundhedscentret og i

De mange anglikanske menigheder, præster og medlemmer, vi har støttet genem årene, fik endelig noget at glæde sig over, da den nye biskop, Solomon Scott-Manga, blev indsat og straks iværksatte reformer og genoprettelsesinitiativer.

mor-barn-klinikken, hvor de årligt møder flere tusinde centralafrikanere. Mission Afrika satte hurtigt en indsamling i gang til fordel for sundhedspersonalet og andre nødlidende. Krisen begyndte at stilne af hen over sommerferien, og det blev muligt for kirken at komme på fode igen. Befolkningen vendte

De bedste nyheder fra Sierra Leone i 2019 er, at vi har genopta-

med tiden tilbage til deres landsbyer og forsøger til stadighed at

get vores samarbejde efter to hårde år med en lang korruptions-

genopbygge deres liv i et land, der i den grad har lidt under mange

sag. Derfor var det en stor glæde, da vi i oktober kunne sende

års ustabilitet og vold.

vores partnerkoordinator Clement Dachet til Sierra Leone, hvor han havde møder med kirken og deltog i indsættelsen af den nye

Korruptionssag

biskop Solomon Scott-Manga, der blev bispeviet til tjenesten som

I september 2019 måtte Mission Afrika indstille at sende penge

leder af stiftet i Bo. Han har meget arbejde at gøre, men hans

til kirken i Centralafrika på grund af stærke indicier på dårlig

største opgave er at vinde medlemmernes tillid og skabe en ny

forvaltning af midlerne. Sammen med andre internationale sam-

ledelsesstruktur. Det er ting, han allerede er godt i gang med.

arbejdspartnere i landet arbejder vi hårdt på at finde en løsning

Mission Afrika har i løbet af 2019 støttet med midler til at endevende korruptionssagen internt i kirken, til at gennemføre en vellykket valghandling og til at genopbygge sekretarisatet.

på problemerne med korruption, som synes at være vævet ind i samfundet og kirkens kultur. Det har været et hårdt år for kirken og for vores samarbejde. Dette resulterede også i at det planlagte besøg af kirkepræsidenten i EELRCA måtte aflyses.

Siden 1977 har vi støttet etableringen af et sundhedscenter og har løbende sendt både missionærer og volontører til landet. Meget af Mission Afrikas arbejde sammen med kirken i Sierra Leone har drejet sig om genopbygnings-, fredsog forsoningsarbejde, efter landet gennemlevede en lang borgerkrig fra 1991-2002. Sierra Leone har en befolkning på knap 6,2 millioner indbyggere, hvoraf 78,6% bekender sig til islam og 20,8% til kristendommen. Mission Afrika har i 2019 støttet kirken med

FAKTA

FAKTA

Mission Afrika støtter Det Anglikanske Stift i Bo. Mission Afrika har i lang tid støttet Den Evangelisk Lutherske kirke i Centralafrika, med driften af fem skoler og et sundhedscenter i byen Bohong i Bouar-Bokaranga-korridoren i den nordvestlige del af landet. Kirken har 540 menigheder i landet med i alt 125.000 medlemmer og 74 præster, hvoraf 23 er kvinder. Mission Afrika har støttet arbejdet i Centralafrika med 187.165 kroner i løbet af 2019. Dog er de fleste af overførslerne efter september blevet

29.920 kroner til genopbygning af kirkens se-

holdt tilbage, grundet stærke indicier på dårlig

kretariat og ledelsesudvikling.

forvaltning af midlerne.

Mission Afrika 2 . 2020

17


SAT-

PARTNERRAPPORT

Mere end positivitet og glad musik – det handler om livsforvandling 22 millioner mennesker ser den kristne satellit-tv-station SAT-7 hver uge. 4,6 millioner af dem er børn. Mission Afrika støtter SAT-7, som sender på fire satellitkanaler 24 timer i døgnet til omkring en halv milliard mennesker.

Ny administrerende direktør

SAT-7 ACADEMY

Rita El-Mounayer har arbejdet på SAT-7 siden 1996, hvor hun både

Det har været et godt år for tv-kanalen SAT-7 ACADEMY som har

har været producer, programchef og direktør for SAT-7 ARABIC.

oplevet en stigning på 719% views på deres Youtube kanal. Det

I april blev hun udnævnt som administrerende direktør for hele

vidner om, at børn har lyst til at se udsendelserne, og forældrene

SAT-7. Hun fortæller selv, at hun er beæret over at blive bedt om at

synes, undervisningen bidrager med noget positivt til børnenes lede det unikke arbejde, SAT-7 gør, for at sprede budskabet om Guds (måske manglende) skolegang. kærlighed til rigtig mange mennesker i Mellemøsten og Nordafrika. SAT-7 ACADEMY's udsendelser tager ikke kun udgangspunkt i Hun håber, at SAT-7 kan blive ved med at forandre folks liv og skabe læsning, skrivning og regning, men tager også fat på de mere etipositive forandringer i det område, de arbejder i. ske spørgsmål og underviser i menneskerettigheder, hjælper til at vise, at vi på trods af forskellige baggrunde kan løse problemerne sammen. Deres nye program Puzzle når ud til mere end 23. 000 mennesker på Facebook.

Støtte til persisk-talende seere I 2019 blev SAT-7 PARS’ satellitudsendelser utrolig vigtige for deres persisk-talende seere, specielt i Iran, fordi disse udsendelser ikke kunne lukkes eller censureres af regeringen. Hjemmesider blev lukket, og i november var al internetadgang lukket helt ned i over en uge grundet store protester i landet. I denne periode var

Rita El Mounayer er en stærk og kompetent arvtager efter SAT-7's grundlægger Dr. Terence Ascott.

SAT-7 PARS tilgængelig hele døgnet for at give opmuntring, kristendomsundervisning og livsråd til de mange desperate seere.

Volontører og korttidsudsendte dersen, der har været udsendt af Mission Afrika til SAT-7 i fem år. Mette arbejdede som kommunikationschef, og Claus netværkede over hele Mellemøsten. De har gjort et fantastisk stykke arbejde, som stationen og medarbejderne har været glade for. Hvert år var ægteparret hjemme og fortalte bevægende og medrivende om de mange liv, der bliver berørt af Guds kærlighed gennem SAT-7's programmer. Vi var stolte over at kunne sende dygtige volontører afsted til Cypern og SAT-7. I foråret var det Joel Zakarias Dam, Anders og Ju-

FAKTA

2019 var året, hvor vi tog afsked med Mette Swartz og Claus AnSAT-7 sender tv-udsendelser, der er baseret på kristne værdier 24 timer i døgnet til omkring en halv milliard mennesker fra Marokko i vest til Afghanistan i øst. Tv-stationen sender programmer på tyrkisk, arabisk og farsi på fire forskellige kanaler i 10 forskellige lande. SAT-7 er ikke bare en tv-station, men nærmere et mediehus med deres utrolig mange live-udsendelser til folk i hele Mellemøsten og

lie Kynde, og i efteråret var det Simeon Berg Kristensen som blev

Nordafrika for både børn, unge, forældre og

sendt afsted som volontører på SAT-7 Pars. De har alle sammen

ældre mennesker. Overskriften for arbejdet er,

arbejdet med medieproduktion og kommunikation.

at SAT-7 vil nå længere ud med budskabet om

Vi har endvidere haft den fornøjelse at kunne ansætte Joel Zakarias Dam som korttidsudsendt på SAT-7, hvor han arbejder som kameramand og altmulig-mand for SAT-7 PARS. Han har også opgaver i fohold til at koordinere ophold for volontører og (når der åbnes op igen) Mission Afrikas oplevelsesrejser til Cypern.

18

Mission Afrika 2 . 2020

Guds kærlighed til alle mennesker og folkeslag. Mission Afrika støttede i 2019 SAT-7 med 697.847 kroner.


a nd a g U

PARTNERRAPPORT

Initiativrig afrikansk leder og mange danske volontører Ny samarbejdsaftale I april måned kunne Mission Afrika og Kamuzinda Farm i Uganda indgå en ny samarbejdsaftale, som foreløbig løber de næste to år. Det var en glædens dag for både Ponsiano Nyumbi, som er leder af farmen, Mission Afrika og de engagerede unge fra Mission Afrika Youth. I efteråret blev det første hold volontører sendt afsted til

Projektgruppen

farmen.

Kamuzinda projektgruppen har haft forskellige projekter i løbet af 2019. De har blandt andet støttet etableringen af en vandtank til vanding af kaffeplanter og nye bananplanter, initiativer, som skal

Volontører

hjælpe til farmens langsigtede bæredygtighed.

Volontørholdet bestod af fem friske unge danskere, der skulle opgav de danske volontører, Pernille Jønsson, Sarah Riisager, Astrid Bladt, Nikoline Damm Overgaard og Maja Langvad mange gode oplevelser, samtaler og et indblik i hvordan det er at bo i Uganda. Situationen på farmen er lidt anderledes, end den tidligere har været, da familiens børn er blevet så store, at de nu går i skole i én af de større byer i området. Dette er anderledes end tidligere for volontørerne, da Ponsiano og hans kone Rebekka er mere ude af huset, når de skal besøge deres børn.

FAKTA

leve den ugandiske kultur og give en hånd, der hvor de kunne. Det

er r ø nt o Vol

Mission Afrika har indgået samarbejde med Kamuzinda farm og støtter denne gennem projektgruppen i Danmark. Samarbejdet og støtten går til at hjælpe farmen til at kunne blive en bæredygtig demonstrationsfarm, der kan inspirere og uddanne lokalsamfundet til mere bæredygtige og effektive landbrugsmetoder. Projektgruppen og Mission Afrika støttede i 2019 Kamuzinda Farm med 51.491 kroner (indeholder MA's bidrag og volontørudgifter).

2019 blev et sprudlende år med en stor flok volontører, der var ude og få deres livs oplevelser

Følgende volontører har været afsted: Uganda:

Cameroun:

Sarah Riisager Jensen

Anna Bech Damsgaard

Maja Langvad Amorsen

Maria Bech Damsgaard

Pernille Jønsson Astrid Bladt Nikoline Damm Overgaard

SAT-7 Joel Zacharias Dam Simeon Berg Kristensen

Nigeria

Julie og Anders Kynde

Rikke Vestergaard

Mission Afrika 2 . 2020

19


A R U M P ROC

TReK

TReK arbejder for en bedre verden gennem trosforståelse og trosfrihed TReK blev oprettet i 2018 som en projektgruppe, der trækker på afrikanske erfaringer med det kristen-muslimske religionsmøde. TReK (Tro, Religion og Kultur) samler præster, professorer og praktikere til samlinger, hvor der arbejdes med at finde frem til gode

PROCMURAs stab vises rundt i den slum i Nairobi, Kenya, hvor de i maj 2020 var med til at uddele nødhjælp ifm. corona-krisen.

Samtaler får os ud af skyttegravene

fremgangsmåder, når det gælder tværreligiøs dialog, tværkulturelle aktiviteter og den generelle forbedring af kristen-muslimske relationer. Mission Afrika og TReK har også tæt kontakt med Udenrigsministeriets særlige enhed til fremme af religions- og trosfrihed.

Arbejdet med kristen-muslimske relationer er et vigtigt men langsommeligt arbejde. PROCMURA (Program for kristen-muslimske relationer i Afrika) er her en uundværlig partner for Mission Afrika. Ved julehøjtiderne 2019 dannede muslimer kæde om de kristne kirker i byen Mora i Nordcameroun, for at kristne kunne fejre den kristne julehøjtid i fred. Både i Sierra Leone efter borgerkrigen og senere år nogle steder i Mali, har Mission Afrika trådt til med forsoningsindsatser for at bilægge stridigheder mellem naboer og landsbyer. Der er dog fortsat meget arbejde foran os. Vi havde den glæde, sammen med Danmission, at være vært for det Europæiske Råds møde i Dragør i januar 2019. Her mødtes de europæiske organisationer, der støtter PROCMURA, for at drøfte arbejdet med tros- og religionsfrihed. PROCMURA og DMRU (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) gik sammen om at afholde en tredages læringskonference i Kenya

Himmelske Dage på Heden TReK var repræsenteret på Himmelske Dage på Heden i Herning i maj 2019

i juli 2019. Her blev undervisere uddannet i tros- og religionsfri-

Med inspiration fra arbejdet i PROCMURA stillede TReK et panel

hed. I løbet af 2020 vil der blive afholdt lignende konferencer.

op til debat for at sætte tros- og religionsfrihed på dagsordenen. De deltagende debattører var Birgitte Møldrup, migrant- og sogne-

Ny General Advisor indsat Efter at den tidligere generalsekretær (General Advisor) Rev. Dr. Leonard Mtaita blev syg i januar 2018, blev Rev. Dr. Komi Dzinyefa Adrake konstitueret generalsekretær, indtil Mtaita døde juli 2019. Det

efterskolelærer og evangelist i Vollsmose og Nørrebro og Mustafa Öztoprak, akademiker. Fælles for dem var, at de er engageret i dialogarbejde med et brændende ønske om, at vi kan leve fredeligt med hinanden.

førte til Dr. Adrakes valg som generalsekretær

Der blev blandt andet sat ord på, hvordan vi helt praktisk kan

i september '19, hvorefter han tiltrådte posten

bygge relationer mellem kristne og muslimer. Sebastian Olesen

i januar 2020. Dr. Adrake er en erfaren mand

fortalte om at knytte venskaber i Vollsmose; og Mustafa Öztoprak

inden for PROCMURA, da han har været Area

bragte på banen, at lige som Jesus gik ud til folk, så bliver vi også

Adviser for Togo og regional koordinator for det

nødt til at række ud, for at vi kan lære folk at kende og derved kan

fransktalende Vestafrika. REV. DR. KOMI DZINYEFA ADRAKE https://www.procmura-prica.org/

20

præst i Jelling, Arngeir Langås fra Danmission, Sebastian Olesen,

Mission Afrika 2 . 2020

nå ind til mennesker. Vejen frem er og bliver at skabe møder med hinanden og tage tid til at lære hinanden at kende.


er pp u gr Projekt

Gejst og gnist i frivilliggrupper

Projektgruppen

Netværksgruppen blev officielt sat i søen i foråret 2020 og arbejder med LCCN's projekter i Kontagoraområdet i det nordvestlige Nigeria. Gruppen vil hjælpe via forbøn, indsamling og kommunikation om arbejdet i området og interesserer sig for både udviklingsarbejdet og pionerarbejdet i området.

KAMUZINDA Farm, Uganda

Projektgruppen er engageret i at hjælpe Kamuzinda Farm med at blive et bæredygtigt demonstrationslandbrug, der kan inspirere og uddanne lokalsamfundet i mere effektive landbrugsmetoder. Gruppen er desuden medlem af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og arbejder på at søge midler til at starte et hjem for kvinder i forbindelse med farmen.

Sundhedsprojektgruppen er en gruppe af sundhedsfaglige personer som læger, sygeplejersker og jordemødre med hjerte og interesse for Afrika. I gruppen arbejdes der med at styrke sygdomsforebyggende tiltag sammen med kirken i Cameroun. Der arbejdes desuden med overskudsmaterialer fra danske sygehuse, som kan finde anvendelse igen i Afrika.

Projektgruppen

KONTAGORA

SUNDHEDS

I projektgrupperne samles frivillige om fælles faglighed, kærlighed 0g erfaring.

& ARKIV

DIGITALISERING

Historisk udvalg brænder for arbejdet med at indsamle, sortere og arkivere Mission Afrikas og partnerkikernes vigtigste dokumenter, billeder og etnografika. De sikrer, at der er et rigt materiale til fremtidige generationers forskning og historieskrivning.

Digitalisering Gennem en længere årrække har entusiastiske frivillige indscannet gamle sort/hvid billeder, de har digitaliseret gamle filmstrimler og har etableret en online database med en del af materialet på.

Arkivcenterudvalget I et samarbejde med LCCN er der etableret en plan for et arkivcenter i Nigeria, der skal huse alle kirkens vigtigste historiske dokumenter.

Projektgruppen

Gruppen arbejder for at engagere mennesker i Den Evangeliske Lutherske Kirkes arbejde i Den Centralafrikanske Republik. I projektgruppen mødes man for at bede for sundhedsarbejdet, skoleområdet og kirken. Her udveksler man også nyheder om arbejdet og udtænker nye initiativer, der kan engagere mennesker og skaffe flere midler til kirkens projekter.

MALI

HISTORISK Udvalg

CENTRALAFRIKA

Projektgruppen

SAT-7

Projektgruppen SAT-7-projektgruppe arbejder medfundraising til SAT-7’s aktiviteter og med at udbrede kendskabet til SAT7’s arbejde i kirker og foreninger i Danmark og opfordre til forbøn og indsamling. Derudover har gruppen fokus på at finde volontører, praktikanter og korttidsudsendte, at være med til at arrangere studierejser og foredragsrejser samt at holde kontakt til Mission Afrikas udsendte medarbejdere på Cypern.

Mali-projektgruppen støtter missionærerne i Mali gennem indsamlinger, der går til sæbeproduktion og kirkebyggeri. Derudover oplyser de om det vigtige arbejde i Mali og følger med gennem forbøn og nyheder. Det betyder meget for missionærerne i Mali, at der er en ”kreds” i Danmark, der støtter deres arbejde. I marts 2020 var de desuden værter for Elizabeth Kodio og Gabriel Souley Manou under deres besøg i Danmark.

Elizabeth Kodio og Gabriel Souley Manou

Mission Afrika 2 . 2020

21


ORLA FREDENSBORG MØLLER Mediegrafiker & formidler

"Bliv hjemme kampagne" på nigeriansk 'pidgin english' (forenklet gebrokent engelsk) udsendt af flere trossamfund for at få befolkningen til at tage corona-situationen alvorligt. (Th.) Ærkebiskop Musa Filibus holdt sin pinseprædiken iført mundbind.

AFRIKA OG COVID-19 DILEMMAET En af de udfordringer ved covid-19 virusset, som virologerne næppe forudså, var, at der ville opstå grupperinger i verden, som ikke tror på, at den reelt eksisterer eller er en trussel. Afrika er ingen undtagelse – og Nigeria er frontløber. Conspirationsteorierne florerer, og prædikanter og plattenslagere vildleder på hver deres måde.

absolutte katastrofe, det ville

ikke er fundet en vaccine mod

være, hvis dette meget smit-

virusset. På sin stille og alvors-

tefarlige virus fik frit spil i de

fulde måde illustrerede han de

afrikanske samfund, der jo er

symptomer, man kan opleve,

enormt sociale, hvor folk bor

og hvordan man kan beskytte

tæt sammen, og hvor mange

sig fra at blive smittet.

samtidig er fattige og uinformerede," siger han. Derfor glæder Clement Da-

Om vi kan lide det eller ej De lokale præster i LCCN

"Jeg kan forsikre dig, at hvis

siger Clement Dachet. "Derfor

chet sig over, at ærkebiskop i

forsøger også, så godt de kan,

du er i den Højestes Skjul, så

er det trist at se, at en række

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

at sikre deres menigheder mod

kan intet virus komme nær dit

mega-kirke præster ikke tage

(LCCN), var hurtig til at tage

smittespredning.

hjem," proklamerede mega-kir-

situationen alvorligt."

ansvar ved pandemiens start.

ke præsten Enoch Adeboye fra

Yderligere tvivl og kontrover-

Omison Lazarus, præst i St.

Den 25. marts kom der en

James Kirken i Yola, udtaler i

Redeemed Christian Church of

ser opstod, da Madagaskars

længere udtalelse fra LCCN's

en video på facebook: "Da vi

God midt i marts, da det meste

præsident Andry Rajoelina i

Executive Council. Den inde-

først hørte om corona-virus,

af verden var ved at lukke

april begyndte at promovere en

holdt 16 punkters anbefalinger

var vi ikke så nervøse, for vi

ned på grund af truslen om en

lokaltudviklet urtemikstur, der

og instrukser, som f.eks, at

har oplevet lignende før og er

massiv spredning af covid-19

skulle kunne beskytte mod og

kirkens skoler sender eleverne

kommet igennem det. Vi har

virusset.

kurere coronavirus. Han sørge-

hjem, at præster og menighe-

opfordret vores menigheder til

de for, at sendinger af helse-

der finder alternative måder at

ikke at være bange, fordi vi er

pastor Chris Oyakhilome af

drikken blev sendt ud til flere

samles på. Der laves kortere

under Jesu Kristi beskyttelse,

Christ Embassy: "Den del af

Afrikanske lande som hjælp til

gudstjenester, og ved møder

men vi skal også overholde re-

mig, der kunne blive syg, er

at holde pandemien i ave.

skal deltagerantallet holdes

geringens påbud. Vi skal holde

under 50.

afstand, vaske hænder og bære

En lignende indstilling havde

død. Det liv, jeg nu har i Gud, er et overnaturligt liv, der ikke kan gennemtrænges af virus."

mundbind; for om vi kan lide

Clement Dachet, partnerko-

det eller ej, så er corona-virus

ordinator i Mission Afrika, har

Senere i april tonede ærke-

flittigt brugt sin facebookside

biskoppen frem i en video på

Indflydelse på godt og ondt

og andre kanaler til at gøre

facebook, hvor han talte på det

sine afrikanske kontakter

lokale sprog hausa, så flest

Nigeria nu igen faldende. Primo

"Kirker og religiøse institutio-

opmærksomme på faren ved

muligt i kirkens område kunne

august var 46.867 bekræftet

ner har en enorm indflydelse

covid-19.

forstå situationens alvor. I vide-

smittet; af dem er 33.346 blevet

oen forklarer han, at der endnu

raske igen, og 950 er døde. ◼

i det afrikanske samfund,"

22

Mission Afrika 2 . 2020

"Prøv at forestille dig den

her." Heldigvis er smittetallet i


HVAD GIVER DIG HÅB?

Rita El-Mounayer, direktør

Århus biskop Henrik

Missionær og leder af arbejdet

"Det giver mig håb at vide, at

for SAT-7, henviser til Jobs

Wigh-Poulsen får håb af sit

i Mali Pierre Moulna får håb

jeg aldrig er ladt alene. Den al-

bog kapitel 11: ”Fordi du ser

barnebarn, der igen og igen for-

af Jesu ord om, at Jesus er med

stedsnærværende Gud er med

elendigheden løbe bort som

søger at lære at kravle fremad

ham indtil verdens ende.

mig i hverdagen," siger Camil-

vand, vil dit liv blive som en lys

og ud i tilværelsen.

la Hoffmann, tidl. volontør.

morgen.”

Ulrik Wilbek, tidl. håndbold-

Udviklingsminister Rasmus

"Når vi laver børne-tv på SAT-7

”At tænke positivt, at lære

landstræner, nu forfatter og

Prehn får håb af de 1000-vis af

ringer børn ind og udtrykker

noget nyt, at hjælpe andre – er

borgmester i Viborg, siger: "Når

danskere, der udviser hver-

glæde og håb i troen på Jesus;

altsammen med til at give os

man tør drømme, kan man

dagssolidaritet ved at arbejde i

det giver mig håb." Joel Z. Dam,

et godt og håbsfyldt liv,” siger

sætte mål – og at arbejde med

f.eks. genbrugsbutikker.

korttidsudsendt til Cypern.

Solomon Scott-Manga, biskop i Sierra Leone

mål giver håb."

NYE UNGE NETVÆRKERE ANSAT I MISSION AFRIKA I januar '20 måtte vi sige farvel til journalist Anne Sofie Bitsch, der fik nyt

København, Celine Gregersen

arbejde. Det gav anledning til at nytænke

hus. To er ansat i et år, og de to

netværksteamet, der arbejder med kommu-

andre i første omgang et halvt

nikation og kontakt til blandt andet kirker og

år. (Se missionafrika.dk).

vores bagland. Vi trækker nu en bred vifte af

De fire unge kommer til at

kompetencer ind i form af fire studentermed-

byde ind med ny gejst til alle

hjælpere på 10 timer hver, som kan rummes

vores teams. De vil også gerne

indenfor journalistbudgettet.

ud i jeres kirke og ungdomsfor-

Vi præsenterer hermed Anne Djurhus (1) fra Herning, Katrine Lund Sørensen (2) fra

(1)

(2)

(3)

(4)

(3) og Anne Møller (4) fra År-

ening og fortælle. Vi håber, I vil tage godt imod dem.

Mission Afrika 2 . 2020

23


CORONAKRISEN I AFRIKA - DU KAN HJÆLPE Coronakrisen i Afrika er uden fortilfælde, og desperationen stiger. Her er ingen hjemsendelse med løn eller anden hjælp. Afrika er hårdt ramt af corona-virussets indtog. Her er der ingen gemte midler, likviditet eller hjælpepakker. Vore partnere har hurtigt fået problemer med at betale løn til ansatte og afholde andre basale udgifter. I sidste ende kan det komme til at handle om livsnødvendige behov, så mennesker kommer til at sulte og lide nød. Nogle af Mission Afrikas venner har allerede muliggjort, at nigerianske familier får coronastøtte. Tak for det, pengene er allerede på vej! Men der er langt endnu – meget mere arbejde ligger foran os. Vær med til at hjælpe evangelister og præster

Du kan hjælpe nu

"Jeg er nødt til at gå på markedet hver

- der er brug for

dag, enten for at sælge lidt brænde eller

i Vestafrika med at dele nødhjælpspakker ud til

• Mad

blive hyret som daglejer. Men nu er der

de allermest udsatte i lokalsamfundene.

• Masker

lockdown, og jeg kan ikke få råd til købe

• Vandtanke til håndvask

mad, sæbe og masker til min familie."

For kun ca. 200 kr. får en familie en coronapakke, der rækker til en hel måned.

- fortæller en nigeriansk far

Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

7

GIROINDBETALING KVITTERING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

640 7293

640 7293

640 7293

640 7293

Lyseng Allé 15 D - 8270 Højbjerg Meddelelse til modtager

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Betalingsdato

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X 4030S (12.06) DB 209-9958

Lyseng Allé 15 D - 8270 Højbjerg Kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

,

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal, er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Profile for Mission Afrika

Mission Afrika Årsskrift 2020 - Nye skridt i tro  

I dette blad kan du få et overblik over Mission Afrikas arbejde og en status over hvordan det går hos samarbejdspartner kirker og organisati...

Mission Afrika Årsskrift 2020 - Nye skridt i tro  

I dette blad kan du få et overblik over Mission Afrikas arbejde og en status over hvordan det går hos samarbejdspartner kirker og organisati...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded