Frontiere mista vol. 2 2013

Page 1


f

r

o

n

t

i

è

r

e

M

Ι

S

Τ

Α

2013 • 2

Les frontièrs de la citè l ’a l m a n a c h des études culturelles et historiques

publié par Gerda • Dnipropetrovs’k


м 2 • 2013

і

с

т

а

історикокультурологічний альманах

засновник:

видавництво • Герда рік та місце заснування:

2012 • Дніпропетровськ редакційна колегія:

Андрєєв Віталій

кандидат історичних наук, м. Херсон

Бачинська Олена

доктор історичних наук, м. Одеса

Блануца Андрій

кандидат історичних наук, м. Київ

Богданов Ігор

заслужений архітектор України, м. Дніпропетровськ

Бусигіна Нурія

колекціонер, м. Дніпропетровськ

Вінниченко Ольга

директор видавництва, м. Дніпропетровськ

Константінова Віктория

доктор історичних наук, м. Бердянськ

Кочергін Ігор

кандидат історичних наук, м. Дніпропетровськ

Лиман Ігор

доктор історичних наук, м. Бердянськ

Милов Марк

фотохудожник, м. Дніпропетровськ

Мільчев Володимир

доктор історичних наук, м. Запоріжжя

Пригарін Олександр

кандидат історичних наук, м. Одеса

редактор:

Савчук Варфоломій

доктор історичних наук, професор, м. Дніпропетровськ

Сєнь Дмітрій Грибовський Владислав кандидат історичних наук

художній та технічний редактор

Кислов Михаїл

доктор історичних наук, м. Ростов-на-Дону, координатор взаємодії з авторами з Російської Федерації

Старостін Валентин

аспірант Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ

Харлан Олександр

кандидат архітектури, м. Дніпропетровськ

Чухліб Тарас

доктор історичних наук, м. Київ


В.В. Грибовський

І

СТ

З

М

6

Переднє слово

Ґ

Р

У

Н

Фронтири міста 2012 • 1

Т

Е.В. Вдовченков 8 Танаис: античный город на ирано боспорском пограничье А.В. Блануца 26 Українські прикордонні міста та замки у ранній Новий час А.В. Фоминов 37 Черкасы и московские люди в пограничном городе Валуйки в первой половине XVII в.: между конфронтацией и сотрудничеством

Л.И. Ивонина 56 Борьба за Дюнкерк в середине XVII века

П.А. Аваков 66 Таганрог на заре своей истории: вехи градообразования М.Э. Кавун 80 Ранний Екатеринослав как пространство культурного пограничья в сознании современников (опыт прочтения российских

мемуарных источников первой четверти XIX в.)

І.О. Кочергин 92 Дворяни і міста Катеринославщини у вирі модернізації С.Ю. Малышева 103 «Охота к перемене мест»: российский городской досуг второй половины XIX – начала XX в. как выход на фронтир И.Н. Кодина 125 Малые города большой страны: противоречия и детерминанты развития

С В І Т Л О

Д Ж Е Р Е Л

В.В. Грибовський 141 «Дело – табак». Два епізоди з життя поло нених турків у російському Азові на поч. хviii ст. (за документами Державного

архіву Воронізької області)

Б.А. Стратейчук 157 Катеринослав очима нікопольського Бійцівського Півня 166 В.П. Копп. Записки Бойцового Петуха (фрагмент)


Фронтири міста 2013 • 2

П

О

Г

Л

Я

Д

З.М. Кобозева 201 «Машерочка»: мещанская мода провинциальной Самары 216

О

Carte postale “Frontière mista” 2013 | 4

б

р

і

ї

с

л

о

в

а

Дмитрий Чёрный 217 Тридцать Третий / рассказ Алексей Шпак 217 Из цикла «Город на другой стороне от Солнца», / фотографии, Днепропетровск 1980-е гг.

225

Carte postale “Frontière mista” 2013 | 5

Михаил Тимощенко 237 Чечеловка / повесть. – часть вторая 238 Kriegserinnerungen – Der Dnjeper / фронтовые фотографии 1941–1942 гг.

238

М

Carte postale “Frontière mista” 2013 | 6

а

й

д

а

н

В.С. Старостин 307 Город Святой Екатерины как мифологический объект.

[Рец. на издание: Троценко А.В. Легенды города Святой Екатери­ны. – Тернополь: Крок, 2012. – 324 с.]

С.М. Білівненко 316 Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / упорядник В.М. Константінова. — К., 2012. — 416 с

И.А. Кочергин 320 Городское самоуправление Смоленщины XVIII – начала XX в. под воздействием реформ [Рец. на издания] В.С. Старостін 325 С.А. Таранушенко. Пам’ятки архітектури Катеринослав ської губернії. – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2013. – 80 с .М. Константінова 326 Науково-дослідний інститут історичної В І.І. Лиман урбаністики


6 Переднє слово

Альманах, котрий «вже своєю химерною наз­ вою пропонує читачам незвичний погляд на місто і міське життя»1, продовжує свій періодичний вихід. Його другий випуск зберігає основні концептуальні засади, виголошені у передмові до першого випуску, так само як і вміщене у назві альманаху поняття «фронтир», поєднане з «містом». Редакційний колектив не міг не зважити на дорікання критиків, що передусім стосувалися несподіваності «зустрічі» фронтиру з містом. Віддаючи шану кожному, хто висловив критичні зауваження, ми відповідаємо на них висловом Івана Кірієвського: «Чужі думки слугують кращому засвоєнню власних». Передусім, «засвоєння» власної думки про те, що «фронтир» може бути позначенням неодноманітності простору міста, наявності в ньому розмаїття етнічних, конфесійних, культурно-стильових та інших кордонів, що не завжди співпадають з адміністративним районуванням та офіційними стратифікаціями населення міста. Звісно, це поняття – не єдине з можливих позначень міської неоднорідності (зважмо хоча б на часто вживаний останнім часом термін «мультикультуралізм»). Втім вибір того чи іншого поняття має ґрунтуватися на розумінні його спроможності виражати найголовніші прикмети певної реальності, які інші поняття вловлюють менш повно. Найголовніша ж прикмета фронтиру – його неофіційність, перебування поза сферою прямого державного впливу2 – дозволяє ставити питання не лише про місто як кордонний простір, але й про відношення між містом та ідеологією, котре передусім 1 Електронний ресурс: http://www.historians.in.ua/index.php/novi-knizhki/393-frontyry-mista-istorykokulturnyi-almanakh--red-vv-hrybovskyi--dnipropetrovsk-herda-2012-vyp-1. 2 Класичний випадок «офіційного закриття» фронтиру – оголошення суперінтенданта з перепису населення США за 1890 р. (Turner F. J. The Significance of the Frontier in American History // Report of the American Historical Association. – 1893. – Р. 199) – вказує на поширення на всю територію цієї країни дії єдиних механізмів державно-правового регулювання, які на фронтирі не діяли або діяли неповно.


Ф

р

о

н

т

ири

м

і

с

т

а

2013 • 2

7

проявляється в способах нарації історії міста і визначення її початкової точки відліку («дати заснування»). Така постановка питання перетворює наративні практики міської історії на окремий предмет розгляду як науковими, так і художніми засобами; і, в той же час, наділяє їх значенням елементів міського розмаїття. Відтак, дотична до міста ідеологія вивчається, а не ретранслюється. Отже, використання поняття «фронтир», передусім обумовлене наміром створити дослідницьку ситуацію, що мала б спонукати до вивчення конкретних проявів життя міста, розширити простір для мікроісторичного виміру (заодно й дослідження засобами соціології та етнології), і, водночас, звузити канали ідеологічних інтервенцій у наукові та художні тексти. Наскільки це можливо – мають показати тексти українських та російських авторів, котрі на сторінках цього видання отримують можливість для позаідеологічної комунікації. В.В. Грибовський,

редактор альманаху «Фронтири міста»


8 Е.В. Вдовченков

кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и истории древнего мира исторического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ

ТАНАИС: АНТИЧНЫЙ ГОРОД НА ИРАНО-БОСПОРСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ1

История древнего мира не ограничивается классической античностью. Рядом с миром древних греков и римлян существовали общества, которые они называли «варварскими» и которым противопоставляли свой цивилизованный мир. Общества варваров отличались значительным многообразием. При их анализе М.Б. Щукин предложил концепцию «культурный мир»2. Сам он насчитал семь таких культурных миров на рубеже эр: античный, фрако-гето-дакийский, кельтский, латенизированные культуры Центральной и Северной Европы, два мира лесных культур, иранский мир кочевников евразийских степей. На пограничье этих миров возникали особые зоны контактов. Ярким примером ирано-эллинского взаимодействия в Причерноморье и Приазовье являются античные города и государства, теснейшим образом связанные с окружающей варварской средой. Танаис, возвышающийся на высоком правом берегу в устье ДонаТанаиса, являлся самым дальним северо-восточным форпостом ан­ тич­ной цивилизации. Он был создан в III в. до н. э. и оставался до се­р е­д ины III в. н. э. главным античным центром Нижнего Дона и Севе­ ро-Восточного Приазовья. Для античного мира это был маленький городок на самом краю Ойкумены, клочок земли в сердце варварского степного мира. Там, в низовьях Дона в этот период времени находился важнейший политический центр Сарматии. Трудно представить чтолибо более противоположное, чем античный и иранский кочевой миры. Ираноязычные кочевники, сарматы и аланы были для древних греков и римлян квинтэссенцией варварства. Кочевой быт, воинственность, странные ритуалы и обычаи привлекали внимание и делали древних номадов излюбленными персонажами занятных историй античной литературы, и в то же время – беспокойными и опасными соседями. 1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований («Сарматские тамги Танаиса и его округи: публикация и историческая интерпретация»), проект № 01 (а1) – 12–31–01054.

2

Щукин М.Б. На рубеже эр. – М.: Фарн, 1994. – С. 15–26.


331

• Список передплатників

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка Наукова бібліотека Херсонського державного університету Наукова бібліотека Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова Наукова бібліотека Смоленського державного університету, РФ Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, бібліотека музею «Літературне Придніпров’я» Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, м. Львів Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ Науково-дослідний інститут історичної урбаністики, м. Бердянськ Артьоменко Тетяна Володимирівна, м. Київ Кушнєрова Наталя Павлівна, м. Київ Лазебнік Валентина Іванівна, м. Дніпропет­р овськ Сидоренко Олександр Ілліч, м. Дніпропетровськ Цапов Григорій Анатолійович, м. Дніпропетровськ

Оформити передплату:

ISBN 978-966-8856-60-0

frontier_m@ukr.net 9 789668 856600

01504


УДК 94 (477) ББК 63.3 Ф71

історикокультурологічний альманах

Українською та російською мовами Редактор В.В. Грибовський Художній та технічний редактор М.Д. Кислов Відповідальна за випуск О.В. Вінниченко Дизайн, та підготовка матеріалу Misheаl_D Комп’ютерна верстка Т.О. Шаповал Коректори Н.М. Котова, Т.О. Шаповал

Підписано до друку 28.08.2012. Формат 70x100/16. Папір офсетний, грейдований, Novel 80. Гарнітура PetersburgC. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 26,89. Тираж 300 прим. Зам. № 15/08 Видавництво «ГЕРДА» 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 60 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №397 від 03.04.2001 р.

www. book-shop.at.ua

Ф71

Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / ред. В.В. Грибовський. – Дніпропет­ ровськ: Герда, 2013. – Вип. 2. – 332 с.: іл., карти. ISBN 978-966-8856-60-0 Альманах вперше пропонує розгляд міського середовища як фронтиру – строкатого черезсмужжя етнокультурних укладів, що входять у складну взаємодію й утворюють міські ідентичності. Осягнення «духу міста» подається як методами гуманітарних наук (історії, етнографії, соціології, мистецтвознавства), так і художніми засобами. УДК 94 (477) ББК 63.3

ISBN 978-966-8856-60-0

© Автори статей, 2013 © Грибовський В.В., концепція, 2012 © Misheal_D, художнє оформлення, 2013


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.